Ga direct naar de content

Jrg. 20, editie 1027

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 4 1935

4 SEPTEMBER 1935

AU7II]URSRECFIT
VOORBEHOUDEN,

Econom

isch~Stati*sti*sche

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN
VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART

UITGAVE VAN HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH INSTITUUT

20 JAARGANG

WOENSDAG 4 SEPTEMBER 1935

No. 1027

COMMISSIk VAN nEDACTIE:

3 SEPTEMBER 1935.

•P.
Lief tinck; N. J. Polaic; J. Tinbergen; F. de Vries en

II. 11. H. A.
van der Valk (Redacteur-Secretaris).

-,

Rcdactie-adres: l’ieter de )ioochweg 122, Rotterdam.

Aan geteekende stukken. Bijkantoor Ruigeplaat weg.
Telefoon Nr. 35000. Postrekening 8408.

.’tdrerlenties f 0,50 per regel. Plaatsing bij abonnement
volgens tarief. Administratie van abonnementen en dver-

tenties: Nijgh ct van Ditujar N.V., Uitgevers, Rotterdam,

Amste,’da,,i, ‘s-Gravenhage. Postehèque. en giro-rekening No.

145192.

i1bonninentsprjs voor he,t weekblad franco p. P. in

Nederland f 20,–. Buitenland en Koldniën f.23,- per

jaar. Losse nummers 50 cents. Econ,omisch.,Statistich

Kwartaalbericht f 1.—. Leden en donateurs ontvangen

het weekblad en het Kwartaalbericht gratis en een reductie

op de verdere peblicaties.

INHOUD.

Bis.

WAT KAN OE1)AAN VORDEN OM DEN i)REIOENI)EN ONOER
GANG VAN DE 1IINN]SNSOHEEI1VAART TE VOORKOMEN?

door
Mr. W. C. Mees…………………………
764

Derandschaden in Nederland gemeten naar grootte

en frequentie door
Dr. P. D. Pestman …………
768
liet uitvoerreclit op on(Iernerningsrubbcr door
J. P.

Haccoû………………………………….
770

De economische toestand van Rotterdam in liet tweede

kwartaal van
1935
door
Mr. W. F. Lichtenaver….
771.

BUITENLANDSOHE MEDEWERKING:

Eerste raming van de Europeesche hietsuikarpro.

ductie
1935,36
door
Dr. Gustav Mikusch……..
773

MAANDcIJFERS:

Indexcijfers van Nederlandsche aandeelen ……….774

AAN TEEKEN ING EN

De Deensche valutastaking …………………..
775

Brandschaden in Nederlandsehe gemeenten……..
776

O
NTVANGEN BOEKEN …………………………..779

STATISTIEKEN …………………………779-782

Geidkoersen.

Wisselkoersen.

Bankstaten.

De gelcimarkt is deze week vast gebleven. Cail-

gelden, ‘clie ‘cie’eerste ‘dagen meer aange’boden lagen,

waardoor ‘cle koers tot 4% pCt. terugliep, vareu ten-

slotte
IMIS
weder op 5 pOt. ‘beschild)aar. De rente

“oor drinmaand’sahan’kaccepten bleef 5 pOt., ‘terwijl

•clriemaancls schatkit’papier 4% pOt. k
/8
pOt. noteer-

de. Ook voor langere termijnen zijn deze percentages

wel te maken. De prolonga’te-rente, die in het begin

der week 4% pOt. noteerde, liep tot 5 pOt.
óp.

* *
*

Oj ‘cle wisselmarkt was het ‘deze week stil; ‘de koer-

sen zijn maar weinig veranderd. Slechts cle Fransche

Fianc is wat verder ‘dan ‘de andere ‘deviezen terug-

geloopen en an 977Ys”op 9.74% ‘gekomen. Het Pond

‘.$tei4’ing. sdhornmelde ‘hier’deze week tussche.n de 7.33

d7.3s, terwijl Dollars rosici ‘de 1.47% f1uctiieerden.

Dei$/f ‘koers kwam van 4.98 op 4.96.

Beiga’s tusschen de 24.85 en ,00. Zwitsersche

¶rancs zakten iii tt 48.12%. Marken ce. 59.40. Zeer

bnverwaclit werd gisteren ‘bekend gemaakt, ‘dat hij

?erkoop van Reismarken in het vervolg 25 pOt. via

de Cleiui lig zal ‘moeten worden verrekend. De ver-
scihi’llei de soorten Sperrmarkemi alle eerder lager.

T. T. I.n’cl iii 100/1(i.

In ‘de ‘marge, die voor Pon’den op
éilp,
en ‘drie-

‘maand’s levering boven ‘dcii contanten prijs g’enotee:rd

wordt, is een kleine verbetering gekomen; de slotno-

teering luidde 4%’ resji. 18 c. agio. Voor Dollars werd

1 re’sp. 3% c. agio bedongen.

G’oudea munten bleven gezocht: Eagles op 2.50%,

Sovereigus 12.26 en Gouden Tientjes op 10.37%’. Uit

Amerilca ‘is bericht ontvangen, ‘dat ‘tengevolge van de

jongste monetaire voorschriften de Treasury iii den

vervolge gouden Ameri’kaansohe ‘munten slenhts tegen

de nominale waarde zal aannemen. De prijs voor’gou-

de.n ‘baren is -tot
f
1.652 opgeloopen, zonder dat er

9chter veel afgedaan werd. Marken •bankpapier gin-

gen verder terug lat 44.75.

764

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 September 1935

WAT KAN GEDAAN WORDEN OM DEN DREIGENDEN
ONDERGANG VAN DE BINNENSCHEEPVAART TE

VOORKOMEN?

,,iPaul also asked
hun,
as a practical
iiian, what he thought about King Al-
fred’s idea
of
measui’ing •thne by the
burning of catidies to whioh the vork-
man roptied that ho thought it would
be the ruin of the doek trade II it was
to come up again.”

Charles Diekens ,,Dombey and Son”.

De toestand van de hinnensheepvaart is uitermate
hachelijk geworden. liet aanbod van schepen is zoo

groot in vergelijking met ‘de vraag naar •scheepsruim-

te, dat den schippers grooten’deels hun levensbestaan
ontnomen is.

aar aanleiding van ‘he’t onlangs door het Bureau
Scheepvaart van het Departement van Economische
Zaken gepubliceerde verslag ,,Een Jaar Evenredige

Vracht’vercleelinig” heeft een hij uitstek deskundi.g
binnensoheepvaart-reoder een taxatie gemaakt betref-
fende de vervoer-capaciteit van de schepen van 21

tot 600 ton, verminderd met de schepen, die bestemd
zijn voor beurtvaart, eigen vervoer en vaste relatie,

enz. Hij kwam tot het onf,stellen’de resultaat, ‘dat in
1934 over cle Bevradhtingscommissies nog geen 25 pCt.
van hetgeen door deze schepen vervoerd zou ‘kunnen
worden, vervoerd is. Neemt men in aanmerking, dat

in. 1935 door de ‘hevrachtingscom missies aanmerkelijk
veel minder dan in het vorige jaar hevracht wordt,
clan begrijpt men, ‘dat voor binnenschepen. – met uit-

zondering van oude zeilschepen, die gretig koopers
vinden, een feit, waarop ik later hoop terug te komen
– gee.n enkele kooper ‘te vinden is, ‘die een ‘behoorlijk

bod wenscht ‘te doen.

De nood is ‘in ons land op velerlei gebied wo hoog
gestegen, dat een klacht lidht een dooveman’s oor zal
vinden. Toch is ‘de dreigende ondergang, niet alleen
van de vloot, die tot nu toe de ‘binnenwateren van
Nederland pladh’t te bevaren, maar ook van de schij-
pers, clie deze ‘bevaren, een •zeer groot gevaar voo,r
onze maatschappij. Uit jarenlange ondervi.nding wet
ik, dat ‘deze binnenschippers een stand van verstan-
dige en ijverige staatsburgers vormen, welks teniet gaan een ‘groot verlies voor onze samenleving zou
beteekenen. Wanneer men bedenkt, dat een zeer groot
aantal menschen in ‘de binnenvaart al’s schipper Qf
schippersknecht ‘hun brood verdienen, om niet te spre.
ken van de vele ‘bedrijven als scheeps’houw en -repara-
tie, assuran’tiemaatschappije.n, motorfabrieken en
-werkplaatsen, enz., die daarmede te:n nauwste verbon-
den zijn, begrijpt men, •dat •het ‘dringend noodzakelijk
is maatregelen te nemen om het gevaar te keeren.
Wanneer ik aan ‘dit moeilijk vraagstuk, zij het ‘met
aarzeling, eenige beschouwingen wijd, zal ik natuur-
lijk niet kunnen treden i:n de vele aspecten, ‘die het
verkeersvraa’gstuk in lhet algemeen ‘biedt, en mij uit-
sluitend beperken tot de zuivere binnenvaart, zoodat
bijv. de Rijnvaart buiten beschouwing zal worden ge-
late ii.

* *
*

TSôr
‘de crisis vonden de goede schepen van de
hinneuvl’oot ‘geregeld loonende bezigheid, wat vel het
beste blijkt ui’t ‘het feit, dat hij ‘de scheepshypotheek-
banken practisch ‘geenerlei achterstand van rente en
aflossing bestond. Er was ‘derhalve wat betreft goede
schepen niet een te veel. Wel waren er zeilschepen,
waarvan ‘de sdhippers een kommervol bestaan ‘ha’d’den.

Deze schepen waren echter uit den tijd, zooals blijkt
uit ‘de omstandigheid, ‘dat zij sinds jaren slechts nog
‘hij hooge ui’tzondein’g door de ‘scheepshypotheekban-
ken als ond’erp’an’d werden aanvaard.
Ik zal hier niet ‘treden in een beschouwing over de
crisis, •die dit evenwicht tusschen vraag en aanbod
der (hinnenschepen verstoord heeft. Het spreekt van-
zelf, ‘dat ‘de geheele conjunctuur en, in het bijzonder

de door buitenlanclsche en ‘door de Nederlan’dsche
Regeerin’g genomen maatregelen, waardoor de invoer

en uitvoer beperkt worden, ook ‘op ‘dit verkeeragehied
‘een noodiottigen invloed ‘hhben gehad.

Aandacht verdienen echter eenige maatregelen van
de Regeering, ‘die in het bijzonder op het ‘binnen-

scheepvaart’hedrijf invloed geoefend hebben. De toe-

stand ‘in Nederland was, dat sinds on’heugelijke tijden
‘het vervoer in het ‘binnenland voor verreweg het
grootste ‘gedeelte per schip geschiedde. Zooal’s Minis-

ter Kalff in Juni 1934 in ‘de Eers’te Kamer ‘het zeide, was 30 pOt. van ‘het ‘goederenverkeer te water en 20
pOt. per ‘spoorweg geschied.

Nu kwam echter een nieuwe kaper op ‘de kust, nl.
‘de auto, ‘die zijn deel in dit verkeer opeischte. In
normale ‘omstandigheden zou het veranderingsproces,

dat ‘daardoor ontstond, geleidelijk en waarschijnlijk
zonder al te ‘groote sdhokken geschied zijn.

De waterwegen ‘waren door de natuurlijke ligging

van Nederland in het voordeel en naarmate ‘het
wegennet, ‘dat ook ‘door de bijzondere omstandigheden
in Nederland, als het vele water en de gesteldheid

van ‘den bodem, in het nadeel was, verbeterd werd,

zou de auto meer speelruimte ‘hchhen gekregen. De
‘omstandigheden ‘brachten echter mee, dat ten voor-
‘deele van ‘de auto en ten na’deele van het schip dit
proc&dé ‘buitengewoon versneld werd.

De ‘Regeering toch riani de verbetering van het
wegennet zeer krachtig ter ‘han’d. In een snel tempo

werden nieuwe wegen aangelegd en bestaande wegen
vei.heterd. Dit schiep voor de auto’s ongekende mo-

gelijkheden. Het aantal personenmotorrijtui’gen nam
van 1928 ‘tot 1934 toe van 51.922 tot 90.083 en het
aantal vrach’tm’otorrijtui’gen, dat in dit verband ‘bij-

zonder aandacht verdient, vermeerderde in ‘dit tijd-
va’k van 28.734 tot 49.951. N’iettegenstaancle in 1930
de crisis intracl en het ‘goederenvervoer zeer vermin-
‘derde, nam ‘het aantal vrachtmo’torrijtuigen in deze
crisisjaren van 1930 tot 1934 van. 41.227 tot 49.951

toe. Daarenboven nam het aantal aanhangwagens van
1930 tot 1934 van 3354 tot 6750 toe, terwijl vooral
‘de aanhangwagens van meer dan 1200 kg enorm ver-
meerclerden. Onder de laatste behooren, cle ‘groote ge-
vaarten, waarvan men zich ‘met verbazing afvraagt,
of zij wel op ‘den openbaren weg thuis hehooren.
Toen met ‘het ‘oog op ‘de door de crisis ‘gestegen
werkloosheid op ‘de Regeering aandrang werd uitge-
oefen’d om ‘buitengewone werken ‘te ondernemen, viel,
waar voor financiering geen andere werken iii vol-
doende ‘mate in aanmerking ‘kwamen, natuurlijk het
oog op ‘de verbetering van ‘het wegennet. Het Werk-
fonds stelde dan ook met kw’isti’ge ‘hand zijne mil-
li’oenen voor ‘dec aanleg van wegen en den bouw van
bruggen ter beschikking en met voldoening werd nog
onlangs door ‘den Minister in ‘cle Meinorie van Ant-
woord aan de Eerste Kamer inzake het Verkeer’sfon’cls
1935 medegedeeld, ‘dat een versnelling van het werk-
tempo was verkregen.

Door deze werkzaamheden werd en wordt zeker
veel werk verschaft en veel werkloosheid voorkomen.
De ‘keerzijde van ‘de medaille is echter, dat op ander
gdhied een groote werldlooshei’d in het leven werd
geroepen. Werden voor het vrachtauto-vervoer haast

onbegrensde mogelijkheden geopend en werden vele
auto’s – deze worden immers grootendee’ls ‘in het
buitenland vervaardigd – ingevoerd, . de beide he-
‘staande verv’oersgroepen, nl. trein en tram en scheep-
vaart werden zeer s’terk ‘benadeeld. Voor de Spoor-
wegen was dit ongetwijfeld onaangenaam, maar ‘deze
bevinden zich in ‘de gelukkige omstandigheid, ‘dat zij
‘hunne verliezen op ‘den Staat kunnen ‘afwentelen!,
Daarenboven werd door de Regeering, door een Wet,
welke ten, doel ‘heeft de ‘vroeger ‘bestaande tarief-
gebondenheid ‘der Spoorwegen op te heffen, de mo-
gelijkheid ‘tot concurreeren voor
.
‘deze yerheterd. Wel-
iswaar verklaarde ‘de Minister, ‘dat ‘deze maatregel
‘tegen de auto en niet tegen het waterverkeer ge-
richt was, maar ‘het resultaat was ‘desalniettemin, ‘dat

4 September 1935

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

765

speciaal de binnenvaart daardoor weer nog meer werd

bemoeilijkt.
0-ok •op andere
wij-ze
trof de Regeering in- -het be-

lang der werkloosheid maatregelen, waard-oor de bin-
nenvaart benadeeld werd. Zoo stimuleerde Zij, vooral
op aandrang van -de Groningsché Scheepsbouwmees-

ters, den bouw van kustschepen, waardoor niet alleen
aan de reed-s bestaande zeevaart, maar ook aan -de

binnenvaart vracht werd -ontnomen. Deze kleine kust-
vaart ‘had daarenboven het voordeel, dat,
zij,
v-oor-zo-o-

verre ij zich op ‘het gebied der ‘binnenvaart bewoog,
Vrij was van de -inmenging -der Bevraohti n-gscommis-
sies, -daar zij niet viel onder -de Wet -op cle Evenredige

Vrachtverdeel-ing.
Het z-ou interessant zijn een schatting te maken,
‘hoeveel werk1-ooheid daardoor -is veroorzaakt en welke
geldelijke verliezen aan de binnenscheep-vaart, aan -de
d-oor aanbouw en reparatie hij -deze betrokken sdheeps-
werven, aan fabrikanten van mo-toren, aan de eigena-

ren van schepen en aan de scheeps’hypotheek’banken

of particulieren, die -op deze schepen crediet -hadden
verstrekt, aan de leveranciers van scheepsvi-ctualiën
en den ver-deren middenstand, die ‘hij de binnen-

scheepvaart betrokken is,
zijn
toegebracht.

Voor ‘het doen van groote werken tot werkverschaf-
fin-g is men -berei-d in deze tijd-en van bezuiniging, nu
v-oor niets geld beschikbaar -i-s, groôte bedragen be-
schikbaar te stellen. Ik begrijp levendig -den aan-
drang, die daartoe op de ‘Regeerin-g uitgeoefen-d
wordt. Wanneer de Regeering echter dergelijke bij-
zondere werken -onderneemt, mag men verlangen, dat
in de eerste plaats nauwgezet tegen elkaar afgewo-

gen worden ‘het nut, dat men s-ticht, en het kwaad,
dat men aanricht. Daarenboven is !het een rehtvaar-
dige eisch, dat, wanneer men -het werk onderneemt,
omdat men meent, ‘dat de v-oordeelen d-e nadeelen
overtreffen, men maatregelen treft -om -degenen, die men henad-eelt, schadeloos te stellen en het leed, dat
men teweeg brengt, te verzachten.
Dit is nu in geenen d-eele geschied. Niets is – -ge-
daan -om de eigenaars der door -deze maatregelen out-
eigen-de kapitalen een schadevergoeding te geven,
niets is verricht -om -de werkloosheid te verminderen
van degenen, die tenslotte -door deze maatregelen ge-
heel of -ten deele werkloos gemaakt werden. Zelfs
werd niet ingezien, dat -het noodzakelijk was de over-
heidslasten, die in den vorm van bruggel-den, haven-
gelden, ka-degeiden, sluisgel-den en hoe zij verder ook
rrmgeu heeten, cp de binnenvaart -drukten, weg te
nemen, of tenminste te verlichten. Deze vele lasten
konden, zoolang de ‘h-inne’nscheepvaart een hl-oeiend ‘bedrijf was, zonder bezwaar opgehrâcht worden, maar

toen -het bedrijf steeds meer achteruitging, werden zij
‘oniciragelij k.
Tenslotte nam de Rogeering een maatregel -om de
‘binnenscheepvaart te steunen nl. -de Wet -op -cle
Evenredige Vraclïtver-deeling. Deze Wet had -drie
doeleinden: –
-opruim’ing van misstanden in het bevrachtings-
wezen;
de ver-deeliug van de beschikbare -lading -over de
aanwezige ruimte -of cooals het in een officieele pu-
blicatie werd genoemd: het ver-deel-en van den on-
gunst -der tij-den over zoo mogelijk alle vakgenooten;

den schipper tijdens het vervoer een bes-taans-
minimum te -garandeeren.
• Wat de toepassing der Wet -betreft zij opgemerkt,
-dat bij de :hevradhtin’g va-n het varen o-p toerbeurt
zonder moer geen spralce zou -zijn. Eers-t zou worden
beoordeeld, welke schepen -geschikt waren voor het
vervoer van eene bepaalde lading en pas daarna zou
als regel van de ‘geschikte schepen -dat schip worden
aangewezen, ‘hetwelk lhet ‘langs-t -onhevracht -geweest
was. Op ‘deze wijze z-ou de verlader ‘den waarhorg
-hebben, -da-t hem voor ‘het vervoer van zijne -goederen
een geschikt schip zou word-en toegewezen. –

Wat 1-o. ‘betreft, wordt in -het hierboven reeds

aangehaalde verslag ,,Een Jaar Evenredige Vracht-
verdeelin-g” -geconstateerd, ‘dat -kroegbevrachtin’g

slechts sp-oradisdh meer voorkomt. 11e-t ver-slag voegt
eraan toe, ‘dat ‘deze sociale verbetering to

t tevreden-

‘hei-d moet stemmen. 1e-der wel-denkend men-sch zal
di-t ‘ongetwijfeld toegeven. Toch
nijs-t
de vraag, of

bijv. de m-otorschippers, wien alle initiatief is -ont-
nemen en die ‘in plaats van te varen d-oor ‘de wet-
-kin-g van ‘deze Wet gedoemd zijn tot stilliggen en
gedwongen

zijn tot -het zoek ibren’gen van vele uren
in ‘de ‘benauw-de lokalen van -de ‘bevrachtingscommis-
si-es, in ‘de rechte stemming zullen ‘zijn om deze sociale

wel’daden -te apprecieeren. Hun gemoe’dstoes-tan-d zal
eeni’g-szins gelijken -op ‘de -stemming van -de.n ‘gevan-
gene, ‘die in ‘de -gevangen-is lief’derijk verzorgd wordt,
cm later -gch

‘an’gen te worden.
De misstanden in ‘de bevrachtin’gen, waardoor de
-schipper een -onevenredig deel van ‘zijn vracht moest
afstaan, -zijn venninderd, ook al bereikten mij -d,aar-

omtrent -en-der ‘de werking van ‘deze Wet nog klachten.

2-o. T-let was de ‘bedoeling -de ‘beschikbare la-ding
over -de aanwezige ruimte te ver’deelen.

In de eerste plaats wensohte m-en het verdeelen
van -den ongunst ‘der tij-den -over zoo mogelijk alle
vakgenooten. Het eerste gevolg was, ‘dat niet alleen ‘de tot dusver varen’den g-enivelleerd werden, maar
-da-t oo-k nog een aantal -steuntrekkende schippers weer
aan ‘het werk ging. Dit waren over het algemeen
personen, -die, of ‘door persoonlijke ei-gen-schappen, of
-d-oor ‘den aard -van het schip dat zij hevoeren, niet’
konden concurreeren.

Moge :het voor -de Overheids-kas aangenaam ge-
weest zijn, -dat ‘zij in ‘het vervolg van het -geven van
-deze
steunbij-dragen
verschoond bleef, voor de -overige
schippers, die zelf in
moeilijke
omstandigheden ver-
keerden, was ‘het verre van aangenaam ‘dit onderhoud
op -zich afgewenteld te zien.
Een ander -gevolg van ‘de Wet op ‘de Evenredige
-Vrach-tver’deeling was, -dat niettegenstaan-de -de ge-heele nood ‘der -sohipperij -door een -te veel aan sche-
pen ‘ontstaan was, vele -oude schepen, ‘die feitelijk
bestemd waren -om voortaan te ‘blijven -opliggen of
gesl-oopt te worden, na een weinig gekalfater’d te
‘,ijn, weer -in -de vaart -gebracht werden. Statistieken
betreffende -den omvang van -d

it kwaad ontbreken,
voor zooverre mij -bekend is, maar het is een opmer-
kelijk feit, dat, terwijl op -de schepenveilingen alle
liefhebberij voor ‘goede schepen ontbreekt, de eeni-ge
vraag, -die bestaat, uitgaat naar ‘oude zeil- -of sleep-schepen. Schepen van vijf-tig jaar maken opgang. De
schipper, -die ‘deze voor -enkele honderden -guldens
k-oopt, ziet kan’s zich onder de Wet -op -de Evenredige
Vrachtverdeelin’g, ten ‘koste van eigenaren van goede
schepen, een
bestaan
te ‘scheppen. Wanneer ‘hij zoo
nu -en dan me

t zijn scheepje, ‘dat gelijke kansen -heeft
als waardevolle motorschepen, een vaart maakt, kan
‘hij- rondkomen. Op ‘het ‘scheepje, ‘dat zoo goed als niet-s
gekost ‘heeft, behoeft in tegenstelling met de objecten,
waaraan ‘het gelijk-gesteld i-s, niets te worden afge-
schreven. Zelfs is het niet noo-di’g assura-n’tiepremie ‘te
betalen, want ‘het verzekeren van een -dergelijk vrijwel
waardeloos vaartu-ig is -onn-ood ig.
Een buitengewoon noodlottig gevolg van -deze Wet
is de toestand, waarin -de -ei:genaren -van m-otorsche-
pen zijn ‘gekomen. Bij het geldende -stelsel hebben zeil-
en -sleepsehepen vrijwel -dezelfde kansen al-s de motor-
schepen. Dit ‘brengt mee, ‘dat een groep van schip-
pers, die met ‘hun tij-d waren meegegaan en in plaats
van een zeilschip een veel -kostbaar-der motorsch-ip -ge-
kocht ‘hebben, tot -den bedelstaf vervallen. ‘Ware- de
dwan-gregel-ing niet gekomen, -zoo zou-den zij natuur-
lijk veel beter ‘heb-hen kunnen ooncurreeren en een
kan-s gehad ‘hebben zich door -deze:n tijd heen te
slaan. Dez-e behandeling is voor ‘de -motorschippe-rs
buitengewoon onredhtvaardig en ‘het is te ‘begrijpen,
dat vele daarover verbitterd zijn. Terwijl zij hun
schip zien achteruitgaan en de motor verslijt, zijn

766

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 ‘Sèptember 1935

zij niet in de gelegenheid eenige afsohrijving te doen.

De scheepahypotheekbanken of andere credietge-

vers, ‘die deze schepen als wraarcievolle objecten be-
leeud hebben,
zien
•de onderpanden teniet gaan zon-
der aflossing en in vele gevallen zelfs zonder rente
te ontvangen. Zij zullen zich in de toekomst wel be-

denken, eer zij weder een motorhoot beleenen.
De ongelooflijke, toestand, ‘da-t door ingrijpen van

de Overheid, verouderde schepen veer in de vaart

gbradht worden en dat de eigenaren van goede ino-
tor’booten daardoor ten gronde gaan, bracht mij weer

in de gedachten de regelen uit ,,Dom’bey and Son”
van D’ickens, die ik als motto hoven di-t artikel heh

geplaatst. De vraag van den jeugdigen Paul aan

den kiokkeninaker, wat deze als man van de praktij’k
dacht over het denkbeeld van Koning Aifre’d, om den

tijd te meten •d’oor het
brandn
van kaarsen, scheen

mij, toen ik vroeger dit boek las, vrij kin’derlijk en

cle vrees van den werkman, dat dit •de ruïne voor

den kiokkenhan’dei zon. Ibeteekene.n, eenigszins over-

dreven. Wanneer men ziet, dat thans de moderne
motorschepen door verouderde zeilscihepen worden
geruïneerd, blijkt mijne vroegere opvatting onjuist

geweest te zijn. De werkelijkheid is inderdaad vaak

fantastisoher dan eeni’g’e roman!
In het algemeen is hij het hevrachten van de sche-
pen van differentiatie niets terecht gekomen. De

Rotterdamsche Bevracitingscomm’issie, die tenslotte

de meeste ‘bevrachtingen tot stand ‘brengt, bevracht
sin’ds 19 Januari 1935 weer de schepen â tour ‘de

rôle. ‘Van een tbeleidvolle indeeling van de beschik-
bare transporten over ‘de ruimte schijnt ter wille van
‘de door sommige schippers gemaakte bezwaren afge-
zien te zijn. Meermalen bereikten mij klachten, d’at

belau’g’hdh’ben’den toch de volgorde weten ‘te verhre
ken. Een geval, ‘dat mij ‘dezer ‘dagen werd meege-
deeld, zal ik als staaltje daarvan me’dedeeie.n. Er
staat een ‘schip van 1500 ton op ‘de lijst, dat ‘de be-

vrachter wensch’t te ‘bevoordeefen. Dnaraan gaat op ‘cle lijst vooraf een schip van 1400 ton. Er biedt zich
een bevrachter aan, die ‘zegt, ‘dat hij’ 1500 ton weuscht
te ‘bevrachten. Dit wordt ‘door ‘de Bevrachtin’gscom
schip van 1500 ‘ton gegund. De sohip,

per van 1400 ton, ‘clie de vracht niet gekregen ‘heeft,
stelt een onderzoek in, waaruit ‘blijkt, dat de vracht

inderdaad slechts 1400 ‘ton groot was. Ik neem aan,

‘dat de Bevradhtingsconrmissie in ‘deze
– geen schuld

treft, maar de schipper van ‘het schip van 1400 ton
voelde zich ‘door ‘cle werking van cle Wet tot het

uiterste ‘gegrief’d.

3o. Den schippers zon ‘tijdens het vervoer een be-
staansmiruimum gegarandeerd worden.. Al zijn cle
vrachtprijzen met gemiddeld 25 pOt. verhoogd, zoo
zijn ‘de resultaten ook volgens het verslag van ‘het
Departement van Economische Zaken onbevredigend.
Een ibestaansm’ogelijk’hei’d ‘is over het algemeen niet
voor ‘de schippers ‘geschapen. Ook wanneer ‘tijdens
de reisdagen een winst ovepbieef, veranderde ‘dit ‘door
de lange wachttijden tot ee:n ver-liessal’do. Ook zo.n’der
deze Wet zouden ‘de resultaten ‘on’ge’twijfel’d slecht
geweest ‘zijn. Een verbetering is er echter niet ‘door

ontstaan.
In ‘het verslag wordt aangenomen, ‘dat ‘het aandeel

van ‘de wilde vaart in ‘het vervoer van goederen ge-
durende ‘de werking van ‘de Wet op ‘de Evenredige
Vrac’htverdeel’i.ng niet is teru’ggeloopen. Het ‘is moei-
lijk, ‘wanneer men niet ‘de ‘beschikking heeft over stat
tistieken van ‘de goederen, ‘die in het binnenland ver-
voerd zijn, uit •deze cijfers, ‘die over een ‘zeer korten termijn loopen, conclusies te trekken. Als men echter
de cijfe’rs van ‘de Bevraehtingscosnm’issie te Rotter-
‘dam over ‘de vergelijkbare maanden ‘van September,
October en November 1933 vergelijkt met die van 1934, blijkt ‘het, dat het aantal ‘bevraohtin’gen van
3554 tot 3208 en het aantal ‘bevrachte tonnen van
618.867 ‘tot 609.062 is teru’ggeloopen, niettegens taan-
‘de in 1934 ‘het totale Rotter’darnsdhe goe’derenverv’oer
‘belangrijk ‘grooter was ‘dan ‘het vorige jaar, hetgeen
niet niet deze conclusie ‘strookt.

De toestand, waarin ‘de ‘binnensoheepvaart thans
gekomen is, is ‘buitengewoon ernstig. Zoowel het

sc’hepenmateriaal als de menschen ‘dreigen tot verval
te komen. Tooh ‘zal men ‘beide op ‘den duur niet kun-
nen missen. Het is niet aannemelijk, ‘dat de wegen

in Nederland zouden toelaten, daarover niet-alleen
een steeds toenemend personenverkeer, maar ook een

steeds ‘grooter ‘goederenverkeer met vrachtauto’s te
vervoeren. Ook zal ‘het vervoer van grootere hoeveel-
heden te duur blijken, wanneer men deze met auto’s

vervoert. Goed, ‘dus niet verouderd sdhepenmateriaal

als mo’torsc’hepen ‘zal op ‘den duur ‘daartegen kunnen
concurreeren.

Haast no’g ‘belangrijker ‘dan het verval van het

schepemnateriaal ‘zou de on’dacgang zijn viin ‘den

‘sohipperss’tan’d. lIet ‘behoud van ‘dezeu stan’d van
schippers in ‘de tbinnenvaait en in ‘de ‘koopvaardij –

den stand waar vroeger meerdere van onze ‘beroemde
ad’m’iralen uit zijn voortgekomen – is voor Neder-
land een groot maa-tsdhappe’lijk Ibelang. Schepen kan
men, desnoods met ‘duur geld, ‘opnieuw bouwen, maar

wanneer ‘deze stan’d uiteengev’allen is, ‘zal het hoogst
moeilijk
zijn
hem te vervangen.

Deze stand van kleine ondernemers, ‘die er altijd
een eer in gesteld heeft, ‘door noesten arbeid een
schip voor zichzelf en later voor de zoons te ‘verwer-
ven, is een waardevolle laag van de bevol’kin. Door

de ’em’stan’dig’heden individualistisch en weinig ge-

neigd ‘tot samenwerken, zijn zij
eerlijk
‘en werkzaam.
Wanneer
wij
met hen spreken, treft ons vaak het
juiste oordeel en het gezond verstand, ‘ook van ‘dik-
wijls on’geletterde ‘menschen, ‘die de pen hoogst ge-

‘brekkig hanteeren. ‘Wanneer men echter hun hun
schepen en de gelegenheid tot initiatief ontneemt,
‘maakt men van ‘deze ‘kleine kapital’i’sten uitsluitend
loontrekkenden en misschien paupers. Met schrik ziet

men, -‘dat de moraal van ‘deze ‘mensdhen ‘dreigt ‘ach-
ter uitte gaan. Door ‘de’n rampspoed ‘der tijden neer-
gedrukt ziet men ‘hen tot moedelooshe.i’d vervallen. De werking van een Wet, ‘die zij al’s een groote on-

‘bil’lijk’heid gevoelen, ‘brengt -deze rustige burgers soms
tot wetsovertreding. Sommige schippers, ‘die zich ‘door de Wet verongeljkt gevoelen, varen z’on’der
‘gewetenhezwaar ‘buiten de Bevradhtingscommissie.
Zij laten ‘zich ‘bdboeten en het afvoeren ‘gedurende
een maand ‘van de bevrachtingslijs’t welgevallen, mits
zij maar -kunnen varen.- Wanneer ‘zij in denzelf’den
tijd in plaats van één reis vier reizen maken, kunnen

zij’ ‘daarenboven de ‘boeten z’on’der bezwaar betalen.

In mijne maatschappelijke functie zie ik ‘de ver-grijpen tegen ‘den eigendom toenemen. Het is niet
alleen, ‘dat ‘het ‘on’d’eihou’d ‘vaak te we’n’schen over-
laat, ‘maar ‘ook ‘de ‘gevallen van sabotage, van vernie-
len van motore:n en ontvreemden van inventarisstuk-
ken nemen toe. Het ‘zijn natuurlijk slechts de minder
gunstige elementen, die ‘zich aan ‘zulke zeer af te
keuren vergrijpen schuldig maken. Maar laat ‘men
toch ‘vooral voorkomen , ‘dat een ‘groote menigte van
ordelij’ke, goedmoedige ‘menschen tot wanhoop ge-

bracht wordt.

* *

De vraag is thans, w’at moet ‘gedaan worden, om’
in ‘dezen drei’gen’clen toestand verandering te ‘hrengen
Zooals gebleken ‘is, hen ik niet een ‘bewonderaar

van ‘de Wet inzake de Evenredige Vrach’tverdeelin’g.

Er
zijn
‘dan •ook naar mijne ‘meening ‘ slechts twee

mogelijkheden: ‘of de Wet ‘op ‘de Evenredige Vracht-
verdeelin,’g ‘doet de binnenscheepvaart verdwijnen, of
de ‘binnenscheepvaart ‘d’oet deze Wet verdwijnen. Ik
vertrouw -da-t ‘dit laatste ‘door den ‘dwang ‘der om-
standigheden zal geschieden en ik ‘ben overtuigd,
‘dat, evenals ‘bij de Evenredige Vrachtverdeeling, die
van 1917-1919 ‘in Nederland ‘bestaan heeft, hij haar

4′ September
1935

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

767

verscheiden niemand een traan om haar zal laten.

Dit neemt niet weg, dat, zooals de toestand op
het oogenhlik zich ontwikkeld heeft, ik het niet ge-
wenscht acht om, zooais velen dit wenschen, •de Wet

op de Evenredige. Vrachtverdeeling zonder meer af
‘te schaffen en ‘het verkeer geheel vrij te laten. Dit
zou bij het bestaande enorme aan’hod van ‘scheeps-

ruimte slechts ‘beteekenen, dat de schippers, onge-
organiseerd als zij zijn, zich tegen èlkander dood

zouden concurreeren.
De staatsinmenging zal slechts kunnen komen te
vervallen ‘of beperkt kunnen worden, wanneer men

evenwicht tusschen vraag en
aan
l •heeft verkregen.

Eet denkbeeld van den heer Van Kasteel om de
Nederl’andsche iinnenv.loot door classificatie te sa-

neeren, heeft ongetwijfeld veel goeds, maar stuit
voornamelijk af op de onkosten, die door de uitge-
mergeide ‘Iyinnenvloot thans niet gedragen kunnen

worden.
Classificatie biedt ‘ook dit voordeel, dat een einde
gemuakt wordt aan den ongewenscliten toestand, dat

de schipper, die ‘zijn schip goed ondeehoudt, onjuiste
concurrentie ondervindt van zijn collega, die zijn

vaartuig vervtarloost.
Ook rijst de vraag, of in ieder geval contrôle op
de motoren, evenals inzake ‘de stoommachine reeds
zoo lang ‘bestaat, niet zou kunnen ingevoerd worden,

waarvoor om verschillende redenen veel te ‘zeggen

zou zijn.
Teneinde echter ook reeds, voordat eene classifi-
catie is ingevoerd, tot een saneering te komen, zou
ik aanibevelen om voortaan van Rijkswege een vaar-vergunning zoowel voor personen als voor schepen te
eisehen. Door zulk een maatregel ‘zou reeds in ‘den
aanvang een aantal schepen, aan welke niet meer toe
gestaan zou worden te varen, komen te vervallen. Zoo
zouden moeten uitvallen cie oude ‘zeilschepen. Geld
zou beschikbaar gesteld moeten worden om deze
schepen, die trouwens maar enkele honderden gul-
dens waard zijn, te onteigenen. De schippers, •die
geen vergunning zouden krijgen, zouden onder den
steun moeten ‘vallen. liet zou niet neodig zijn al
‘deze zeilschepen af te breken, mits maar voorkomen
wordt, dat zij in de vaart komen. De bestemming,
die deze schepen vôôr ‘de Wet op de Evenredige
Vraohtverdeeling vaak hadden, van woonschepen, zou

men hun ‘kunnen ‘laten.

Voorloopi’g zou men ‘den aanbouw van nieuwe
schepen zonder vergunning moeten verbieden. Au-
‘ders loopt men de kans, dat alle genomen maatrege-
len door een plotsel’ingen aanbouw weer ongedaan
gemaakt worden. Een streng ‘dieet – hoe onaange-
naam ook – is ‘in ‘dit geval van ziekte gedurende

ee nigen ‘tijd noodzakelijk.

Teneinde ‘de saneering geleidelijk te ‘bereiken, zal
jaarlijks ‘opnieuw een hoeveelheid van het oudste
materiaal aan de binnenv’l’oot onttrokken moeten
worden, tot een gezond evenwicht bereikt is. Mocht
het Werkfonds op den ‘duur er nog toe overgaan, om
aan cle werven en machine-industrie werkgelegen’heid
te verschaffen door reparat’ie te laten verrichten aan
binnenschepen, zo’o zou voorkomen moeten worden,
dat oud materiaal gerepareerd wordt. In de eerste
plaats zouden eigenaren van mno’tiorschepen, clie zich
om de ‘bovengemelde redenen in bijzonder moeilijke
omstandigheden bevinden, in aanmerking moeten
komen om geholpen te worden, om ‘hun motor te re-
pareeren of dezen zoo noodig d’oor een nieuwen te ver-
vangen. In, ‘de werking van de Wet op de Evenredige
Vrachtvercieeling zal ook verder verandering gebracht

moeten worden, waardoor meer differentiatie verkre-
gen wordt; zon ‘zal bijv. de positie van ‘demotorschi’p-
pers aanmerkelijk veiheterd moeten worden. Daar-
naast zullen andere maatregelen genomen moeten
worden om ‘den toestand ‘der Ibinnensaheepvaart te
verlichten.
In de eerste plaats zullen de binnenschippers voor-
loopig niet gebracht moeten worden onder de ‘heff in-

gen van ‘het Verkeersfon’ds. In cle tweede plaats zal
een zeer groote ‘verlichting gebracht ioeten worden
in de ondragelijke •overheid’slasten, die op ‘het bedrijf
rusten. Ik weet, dat dit vraagstuk moeilijk is. liet
is in de eerste plaats echter een
ciuestie
van geld. Is
‘dit er, ‘dan zullen de andere vragen, ‘hoe ingewikkeld
ook, met eenigen ‘goeden wil ‘te regelen ‘zijn.
Maatregelen zullen ook tegen de ‘ongebreidelde concurrentie van de vrachtauto’s genomen moeten

worden. In ieder geval ‘zal, nu voor ‘de beurtvaart-
ondernemingen vergunningen n’oo’di’g zijn, ook voor

de vrachtautod’iensten een vergunning-stelsel inge-
voerd moeten worden. Waar de be
u
t
v
aa
r
to
n
‘de
rne

mingen niet buiten ‘hun ibeurt mogen varen, zal dit
ook aan ‘de autodiensten veiho’den moeten worden.

Eet onderwijs der schippers zal zooveel mogelijk

bevorderd ‘moeten worden, en vooral zal hunne tech-
nische kennis,
bijv.
van motoren, vergroot moeten
worden.

Voor ‘de maatregelen, ‘clie ik ‘hierboven genoemd

‘he’b, is ‘geld noodi’g, terwijl ‘cle Regeeriug ‘zich tot nu
‘toe op ‘het standpunt heeft gesteld, ‘dat alle mad’t-
regelen goed waren, mits zij maar «geen geld kostten.
Ook al is mij de nood der Schatkist ‘bekend, zoo meen
ik, dat ‘cle Regeering ‘dit standpunt ‘zal moeten wij-
zigen.

* *
*

llieiboveu he’b ‘ik trachten aan ‘te toouen, dat een
gedeelte van ‘den nood van ‘de binnenvaart is ver-
oorzaakt ‘door ‘de,n, ook met het oog op werkversohaf-
fing, zeer versnel’den wegeri’hou’w. Eet schijnt rede-
lijk, ‘dat de scha’de, ‘die daardoor veroorzaakt is, ver-
goed wordt. Het zou ‘in ‘het geheel niet ‘on’hiliijk zijn,
wanneer, ‘moht het geld ontbreken, ‘de uitvoering
van bruggen en w’egen vertraagd wordt en het daar-
‘oor vrijkonmende geld uit liet Werkfon’ds voor ‘den
bovenverrnel’den steun gebruikt wordt.
Maar ‘ook wanneer ‘men ‘d,e ju isthe’ici van deze ‘be-
nrerin’g niet zou willen ‘beamen, zou ër geen reden
zijn om andere ‘groepen van de ‘bevolking, zo’oais de
boeren, wel te steunen en deze gr oep ten ‘gronde te
laten gaan.
‘Tiinn
,
eer men overigens ‘cle zeevaart en ‘zelf’s de
kustv’aart – waarvan ‘het Werkfon’ds den aanbouw
in ‘den allerlaat’sten ‘tijd nog bevorderd ‘heeft –
steun’t, ‘is ‘het ontbreken van steun aan ‘de ‘binnen-
vaart ‘moeilijk ‘te rechtvaardigen.
V66r
alles is het n’ood’ig, ‘da’t binnen korten tijd

‘d oel’trffende maatregelen genomen worden.
Daarom is het n’ood’ig, dat ‘cle Regeeri’rcg voor alles
den ernst van ‘den bestaanden toestand ten volle in-
ziet. De uitlatingen uit Den Haag doen daarover wel
eens twijfel rijzen. Nog ‘in Fchruari van ‘d’it jaar

heeft ‘de in’tusschen afgetreden Minister van Econo-
mische Zaken ‘aan ‘de Eerste Kamer medegedeeld,
‘dat ‘de ‘rneeni’n’g, dat ‘de Wet op de Evenredi’ge
‘Trachtver.deeling ‘geen verlichting in ‘den nijpenden
toestand, waarin ‘de binnenscheepvaart verkeert,
brengt, niet d’oor hem kan worden gedeeld. Ook het reeds meermalen genoemde versla’g over
,,Een Jaar Evenredige Vraeh’tver’deeling” – een ‘ver-
slag, waarvan ‘de publicatie zeker waardeering ver-
‘dient – ademt te zeer den geest, ‘dat de zaak ‘on’der
de gegeven omstan’d’ig’heden wel marcheert.
In ‘het reeds meermalen aangehaalde verslag wordt
gezegd, dat ‘de
MTet
te beschouwen is al’s een nood-
verband voor ‘cle wonden, welke ‘de ,,vervoercrisis” aan

‘de ‘binnenscheepvaart toebrengt. Vaak echter ‘brengt
een ‘onoordeelkun’dig gelegd noodver’ban’d snee, dat ‘de
wond ‘gaat zweren, en ,rijs’t ‘de vraag, of de genezing
niet eerder ingetreden zou zij n, wanneer men ‘de
natuur haar loop had gelaten. Bij de totstandkoming

van ‘de Wet heeft ‘men ‘geen maatregelen ‘willen
nemen om het bedrijf gezond ‘te maken. Men achtte
dit niet mogelijk, omdat men geen ‘zekerheid had
over ‘de juiste ‘heteekenis van ‘de structuur-verande-
ring, welke ‘zich ‘in het ‘binnenlandsche vervoerappa-

768

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4′ Sptember’
1935

raat bezig was “te ‘voltrekken. Ik voor mij hetreur dit
en meen, dat
5
wanneer men ‘toen ‘cle maatregelen had
genomen, die men ‘thans noodgedwongen toch zal
moeten nemen, veel kwaad had kunnen worden i’oor-
komen.

Ook heb ik ‘hierboven getracht aan •te ‘toonen, dat
door de wijze, waarop men de Wet heeft laten ver-

ken, zelfs al zijn ‘de woorden van den Minister:

,,Naa’st groote moreele verbeteringen heeft de Wet
ook op economisch terrein aan ‘de ‘bie nenseheepvaart

voordeelen •g&)racht” juist, daarnaast ‘door •de
Wet
groote morecle en economische na’deeien aan sommige
•groepen van de binnen scheepvaart zijn ‘toegebracht.

Daarom moet men, ook al weet ‘men, dat van de

Regeerin’g onder de huidige omstandigheden op veler-
lei gebied ‘haast ‘het lbovenmenschelijke gevraagd

wordt, verlangen, ‘dat Zij than’s onverwijld ‘cle sanee-

ring van de Binnenvaart ter ‘hand neemt. Laat ‘de

Regeering ‘derhalve niet wachten ‘op ‘overigens nut-
tige cii ‘belangwekkende rapporten van Staatscom-

missies inzake ,het verkeersvraagstuk of andere
‘dingen!

Er is ‘dringende haast! Er is periculum in mora!

• Mr. W. C. Maas.

DE BRANDSCHADEN IN NEDERLAND GEMETEN
NAAR GROOTTE EN FREQUENTIE.

In de ‘hierna volgende beschouwing ‘heb ik gepoogd
de.. in Nederland voorgevallen hran’dschaclen in geld

te ‘meten, alsook het verband tussc’hen hodem’gesteld-
heid en ‘brandfrequentie aan te toonen.

Bij ‘de meting van ‘de schaden in geld had ik ‘de

beschikking ovèr twee ‘belangrijke ‘hulpmiddelen. In

‘de eerste plaats ‘de ‘gegeven’s, verzameld ‘door ‘de assu-

ra’ntiefir.rna Mercier & Ma’tthes te Amsterdam. Zij
noteerde regelmatig den omvang van elken ‘brand,
‘die een schade van
f
10.000 of meer opleverde, en
stelde deze gegevens welwillend ‘te ‘mijner ‘beschikking.

Den omvang. van cle overblijvende schaden ‘kon iiç
slechts ‘bij gissin’g vaststellen. Slechts het aantal
branden was .hckend, ‘dank
z
ij: de •door ‘de Vereenigin
van ter Amsterdamsche Beurze vertegenwoordi’gdd
Brand-Assuradeuren aangelegde statistiek, die het

aantal van alle, brandschaden van
f
300 of ‘mcci-
noteert. Teneinde aan ‘de plaats gehad hcbhendè
waardedaling recht te ‘doen wedervaren, ‘koos ik de ramingen van de niet-bekende schaden voor ‘de on-
derscheidene jaren in ‘dezelfde onderlinge ‘verhouding
als ‘de ‘in’dexcijfers ‘der ‘groothan’delsprij-zen. Al’s gemid-.
del’de grootte van elke schade, tussc’hen
f
300 cci
f 10.000
nam i’k aan:
voor
1930
………….. f
3.275
1931
…………….

2.700
1932
..,,,,,.,.,,.,
2.175
1933
….,..,.,…,

2.025 1934
…………..
i.oso

ik kwam alctu’s tot ‘cle ‘in ‘onderstaande tabel ver-
‘inelde cijfers.

Bij ‘het ‘beschouwen van deze ‘taibel vallen de gro’ote
‘bedragen op, ‘die voor rekening van ‘de industrie
‘kooien. Slechts 1932 geeft een relatief gunstig ‘beeld.
De daarop volgende jaren ‘bewegen zich verder in
een scherp stijgende lijn, waarbij nog re’kenin’g ge-

‘houden moet worden met liet feit, dat, ‘de prijzen (en
dus ook ‘de waarden) sedert 1930 voort,du.rencl dalen-
de zijn. In procenten van liet totaal uitgedrukt, blij-
‘ken de in’dustrieele ‘branden te bedragen: 1930: 48.5

pOt.; 1931: 37 pOt.; 1932: 28 pOt.; 1933: 33 pOt.;
1934: 44 pOt.

. ‘ ‘

Berekend per ‘hoof’d van de bevolking blijken de
scha’decijfers vervolgen’s te zijn:

Gemiddelde sOhade pci’ ‘hoofd
Jaar

der ‘bevolking
f2.275
1931

…………….
.

1.98e
1932

…………….

1.59
1933

…………….

1.67
1.934

…………….

,, 1.44

De ‘hran’dsc’ha’den ‘bewegen
zich
blijkbaar in een da-
lende richtin’g. Deze daling ‘komt echter niet voort

uit een vermindering van de sc’ha’depercen’ta.ges, ‘be-
reken’d naar cle waarden, maar is te wijten aan de

plaats gevonden ‘he’hhen’de prijsdaling. Dit blijkt uit
liet volgende staatje:

Geiiii.ddeldc schade per hoofd
der bevolking, her,lekl ‘volgens
Jaar
,

cle

iudexcijfers der ‘grobth.an-
deisprijzen; ‘basis:

1930. 1930

…………….
1931.

…………….
.,,2.41
1932

…………….
.,, 2.39
1933

…………….
,,
2.70
1934

…………….
,,2.42

1-lieruit ‘blijkt, ‘dat ‘de schade ‘in geld ‘gemeten wel,
maar ‘de ‘schade ‘in ‘verhouding ‘tot de waarde, niet is

gedaald, m.a.w. dat het ‘brandrisico, zooals dat uit de
schaden ‘blijkt, ‘sinds 1930 niet verminderd, maar eer-
der vergroot ‘is.

Thkns een enkel woord over de gemid’delden in
andere ‘landen.

Blijkens ‘in ‘de pers gepubliceerde cijfers ‘bedroeg
de totale ‘brandschade in 1934 ‘in:

Het Vereeai’igd Koninkrijk en hetgeen een gemiddelde per
de Iersdhc Vrijstaat

hoofd der bevolking (ontleend aan The T’imes)

geeft van

£8.694.000

f
1.31

Du,i’tsohland
(oiitleeiid aan Het Vakblad)
R.M. 122.480.180

f 1.09

Vereen’i,gdc Staten ‘van
Noo rd-Ameri’k’a
(ontleend aan het Quar’terly der National Fire Protec-
tion Assooia’tion)

$262.848.122

f 3.1.0

In vergelijking niet deze cijfers maakt Nederland
‘met
f
1.44 geen ‘best figuur. Slechts de Vereeni’gde
Staten zijn hooger. Men ‘bedenke daarbij, dat de

soha’clecijfers in Amerika steeds zeer veel hooger zijn
geweest ‘dan overal elders. De
cijfers
voor Duitsch-
land en het Vereeui’gd Koninkrijk vormen een hete-
ren vergeljkin’gsmaat,staf en zij worden ‘heide door
liet Nederland sch e gem i’d’clel’de overtroffen, resp. niet
32 pOt. en 10 pOt., een niet onbelangrijk verschil.
Nu ‘wij ‘het ‘gemiddelde sdhadecij’fer per hoofd van
‘de ‘bevolking van ‘geheel Nederland hebben gevonden,
is ‘het interessant te weten, of ‘dit cijfer als gemi’d-
‘clel’de voor elk deel van ‘het Rijk ‘geldt, ‘dan wel, of
bepaalde streken meer ‘brandschade opleveren dan
andere. 1-liertoe zou ‘men van elke gemeente moeten
weten, hoe groot de sdhade in geld is, ‘clie aan de

in ‘die ‘gemeente liggende goederen toegebracht is. De
gegevens voor de ‘berekening van ‘dergelijke ‘cijfers
‘zijn echter niet ‘beschikbaar.

Totaal van brandscitaden boven f
300.-

Partic. en Landbouw
Groothandel
Bedrijven
Industrie
.

Totaal

3 a a r
Aan-
Schade. Aan-
Schade-
Aan-
Schade-
Aan-
Schade-
Aan-
Schade-
tal
bedrag
tal bedrag
tal
bedrag
tal bedrag
tal
bedrag

1674
f
5.974.100,….. 42
1

393.525,—
543
f
2.865.025,—
161
f 8.694.525,—
2420
11.7.927.175,-
1798
,, 5.156.000,—
60
,,2.416.100,—
505
,,’2.405.400,—
156
,,5.903.700,.—
2519
15.881.200,-

1930

………..

1963
,,4.936.675,—
55
,,

647.650,—
583
3.749.450,—
121
,, 3.577.225,—
2722
12.911.000,-
1931

………..
1,932

………..
1436
,, 3.541.450,—
24

,
,,2.125.000,—
607
,, 3.594.200,—
111
,, 4.496.700,—
2178
13 757.350,-
1933

………..
1934

………..
1432
,, 2.989.850,—
16 ,,

394.500,—
558
,, 3.350.350,—
144
,, 5.238.450,—
2150
,, 11.973.150,-

4 September 1935

ECONOMISCH-STATISTISCHE’ BERICHTEN

769

Wel
zijn de aantallen ‘branden, ‘die in elke gemeen-
te plaats hebben gevonden, bekend en aan de hand
daarvan is althans de
brandenfrequentie
te ‘bereke-
nen. De onder ,,Aanteekeningen” eblz. 776/79) opge-
nomen taLel geeft voor elke gemeente het gemiddelde
per 1000 inwoners van ‘het totaal aantal hran’dsc’ha’den

in het tijdvak 1900-1930 (behalve 1920, over welk
aar geen gegevens voorhanden zijn). Bij ‘het beschouwen

van die ‘talbel blijken scherpe contrasten. Verschil-
lende ‘gemeenten halb’ben in 30 jaar geen brand ge-

had, an’dere tallooze branden. Hoe uiteenloopend de
onderscheidene cijfers zijn, ‘demonstreert het vol-

gencie staatje, waarin’de ‘beste en de slechtste plaat-
sen naast elkaar zijn vermeld. Als maatstaf voor
plaatsing in cle tweede groep is een gemiddelde van

24 gekozen, dat is ongeveer het drievoud van het

gemiddelde voor geheel Nederland, ‘dat 8.3 bedraagt.

Gemiddelde 0

Gemiddelde
24
of meer
(alfabetisch).

(opki’immd).

Albias (Oud-) (Z.-[.).

Ge’mert (N:-B.) …….
24.1
Beers (N.-B.).

Z.- euN.-Schermer(N.-H.)
24.3
Elkeozee (Z.).

Dolel (Gid.) ……….
24.7
Geertru’id (St.) (L.)

Scheemda (Gr.) ……
24.7
T-[erkinigeu (Z.-H.).

Mierlo (N.-B.) ……..
25.2
Laag Neuavkoo1 (U.).

Wadenoye’n (Gid.) …..
25.4
Noordgonwe
(Z.).

Wydhen (Gid.) …….
25.5
Nunhem (L.).

.Luyksgestei (N.-B.) .

25.8
Pols’broek (tJ.).

Ommen (0.) ………
25.9
IPoor’tv’l’iet (Z.).

Tenheyden (N.-B.)

26.6
Rijkholt (L.).

Wognum (N.-H.) …..
26.6
Stramproy (L.).

Waalre (N.-B.) …….
26.8
Zonnemaire (Z.).

Eist (Gid.) ………..
27.1
Oude Niedorp (N.-ll.).
27.1
Schagen (N.-H.)
2.7.2
Soest (U.) ………..
27.2
Akersloot (.N.-H.)
27.3
– Hedel (Gid.) ………
27.4
Geldrop (N.-B.) ……
27.9
Rossuni (GId.) …….
27.9
Nieu,we Niedoiip (N.-I’L)
28.0
IDreumei (G1’d.) …….
28.3
ciaur.ik (C”rld.) …….
28.3
‘laigtwedde (Gr.)
28.5 Oudendijk (N.-H.) . . .
28.6
Ui’t,hoorn (N.-H.) …..
28.6
Bonkel en Schaft (iN.-B.) 2.9.0
Sohoorl (N.-H.) ……
29.3
Donimelen (N.-B.) . . .

29.6
Kallantsoog (N.-H.)

29.6
Dienden (Gid.) …….
2.9.6
1)0
Rijp (N.-H.) …….
30.6
i)eil (Gid.) ……….
30.9
Zoeien (Gid.) ………
32.4,
Oss (N.-B.) ……….
34.2
Leersum (11.) ……..
347
Winkel (N.-H.) …….
34.7
Abbekerk (N.-H.)
35.0
Vriezen’veen (0..) …..
42.6
]3ra.kel’ (Gld.) ……..
44.6
Leende (N.-B.) ……
44.8
Wilsum (0.) ………
46.0
Beets (N.-H.) ……..
51.3
SE-lenimeti (Gid.) …….
180.9

Ter vergelijking nog ‘de cijfers voor de ‘groote steden.
Amsterdam ………………
6.4
‘s-Graven hage ………….
3.2
Groningen

…………….
4.3
IE.aarlçm

……………….
5.2
Rotterlan,

…………….
4.8
Utrecht

……………….
34

De eerste twee kolommen geven uiteraard slechts
de ‘grootste contrasten weder. Een juisteri blik op de
geograf’i sche vercieeling van de brandenfrequentie

verkrijgt men eerst door ‘de onderscheidene cijfers op
een landkaart uit te ‘Letten. Deze kaart was ehter te
groot •om in dit nummer te worden opgenomen.

In aanmerking neniende, dat het gemiddelde voor
geheel Nederland 8.3 bedraagt, ‘zijn •de gemeenten
met een ‘gemiddelde van 0-6 zeer goed, •de streken van 6-12 normaal, ‘de plaatsen met een gemiddelde
van 12-24 matig tot slecht en de gemeenten met
een nog h’ooger gemiddelde zeer slecht te noemen.
Bij het besdhouwen van ‘de genoemde kaart valt

in het ‘bijzonder het verband tusshen bodem’gestel’d-
heid in Groningen en Friesland op. Het Friesdh-
Gronin’gsche zeeklei’gehied (‘behalve het Oldambt) is
wel hij uitstek gunstig.
V4,T
aar
‘de zeeklei ophoudt en
het veen en het zan’d beginnen, ‘komt ‘het ‘gemiddelde

in Friesland op het normale niveau en wordt Gro-

ningen slecht, met ‘het zandgebied ‘van ‘Westerwolde
als •zeer sledhte kern. De slechte
cijfers
voor ‘het Old-ambt (en Rei’derland) zijn. misschien ‘te verklaren uit
de onmiddellijke nabijheid van •de slechte veen- en

zandstreken, die dit ‘kle’igdhie.d oinsiuiten. In ‘het al-
gemeen kan men zeggen, dat Friesland een gunstiger

beeld ‘clan Groningen geeft. Drente (geheel zand
cmi
veen) is slecht. Dit geldt niet ‘alleen, zooal’s men

dikwijls gemeend ‘heeft, voor de veens’treken (veen-

‘branden!), maar wel degelijk ook voor de rest van
‘deze provincie. Slechts enkele gebieden in het uiterste
Noorden en Zuiden en in het midden zijn normaal;
zeer goed is maar een enkele gemeente. liet aspect,

‘dat Overijsel biedt, is ‘gemengd; aan den kant van
‘het IJselmeer gunstig, meer ‘landinwaarts van

normaal tot zeer slecht toe. Ook Gelderland geeft
een weinig gunstig beeld. Het Oostelijke gedeelte is
relatief nog ‘het beste. De Veluwe is ‘belangrijk min-
der en ‘de Betuwe (waar ‘de .gron’d’soot-t merkwaar-
di’gerwijs ‘het ‘beste is!) is wel ibuitengemeen ongun-

stig, al komen ‘daar (evenals trouwens elders) uitzon-
deringen v’oor. Utrec’ht is gevarieerd. Zeer goede stre-
ken (voornamelijk aan het IJseirneer en rond Zeist)
wisselen af met enkele slechte en zeer slechte plaat-
sen (Soest, Leersum!) en niet een ‘groot aantal for-
nTale gemeenten. De gerniddelden voor Noord-Brabant
zijn ‘in ‘het MTest
en
(normaal tot slecht) blijkbaar
gunstiger ‘dan in ‘liet Oosten (normaal tot ‘Leer slecht).
Van
Oostelijk Noord-Br’abant zijn ‘voorts ‘het Zuide-
ljkste (beneden Eindhoven) en ‘het Noordelijkste deel
(Oss en omgeving) bepaald slechter dan het midden-
stuk. Een merkwaardig beeld vertoont verder -de
provincie Lim’hurg; terwijl ‘het Noordelijke ‘gedeelte
matig (met enkele goede streken) ‘is, is Zuid-Lim-
burg over het algemeen vrij goed tot uitstekend. Zee-
land blijkt haar reputatie van ‘cle provincie met de
weinige ‘branden volkomen te verdienen en een zelf-
de certificaat van ‘voortreffelijk’hei’d kan ‘blijkbaar aan
Zuid-Holland verleend worden; op ‘het vasteland van
deze provincie komen zeer slechte plaatsen in het

geheel niet en slechte- geieente.ii slechts zelden voor.
Noord-Holliin’d, ofschoon een vrij ‘gunstige bodem-
ges’teid’heid ‘bezitten’de, heeft echter groote gebieden met slechte tot zeer ongunstige ibrandencijfers. Manes (Versicherungswesen II, blz. 123), ‘clie een-
zelfde onderzoek betreffende Dnitschland ‘heeft in-

gesteld, meent, ‘dat de ‘brandschade verband hou’dt
niet de ‘hevol’kingsd’icht’heid en d’en wate’rrijkdom van
den bodem; hoe versprei’der ‘de ‘bevolking van een
streek woont en hoe ‘droger ‘de bodem is, des te min-
der snel en doeltreffend geschiedt ‘de ‘b
ran
dbl
ussc
hi
ng.

Deze factoren spelen echter wel een rol ‘bij de
grootte
‘van een ibran’d,schade (op welk criterium Manes zich
uitsluitend ‘baseerde), maar niet, of slechts in ge-
ringe mate, bij ‘de bradenfrequen.ti.

De ‘slotsom, waartoe ik kom, is dan ook, .dat de
‘hran’denfrequentie niet “zoozeer met de ‘door Manes
gesc’hetste omstandigheden verband houdt, als ivel
met ‘de ‘hodem’gesteld’heid van ‘de ‘streek in ‘het alge-
meen.. Dit is ook verklaarhaar. Immers, hoe beter ‘iie

bodem, ‘des ‘te welvarender de bevolking, ‘des te beter
onstructie, inrichting en onderhoud van de gebou-
wen, des te hooger dikwijls ook ontwikkeling en cul-tuur (vooral ‘het laatste is een voornaam ding).
Sprekende voor’beeideu van •dejuistheid van dezen
regel zijn de typische zeekleigebieden (Groningen,
Friesland en Zeeland). Daarentegen zijn de uitkom-
sten ‘voor de Betuwe niet ‘den gevonden regel even-
zeer frappant in strijd!

De ‘bode’mgesteld’heid speelt dus wel een ‘belang-
rj-ke, ‘maar daarom nog niet een aileso’verheersdhen-de rol.
Dr.
P. D.
PESTMAN.

770

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 September 1935

HET UITVOERRECHT OP ONDERNEMINGSRUBBER.

Sedert de heer G. J. W. Putman Oramer in E.-S.B.
van 6 Maart ii. zijn argumenten tegen •het heffen

van een uitvnerrecht op ondernernin’gsruhher heeft
uiteengezet, is ‘door de Indische Regeering een rege-
ling voor de heffing van een zooda’nig recht aange-

kondigd, welke voor de belanghebbenden nog veel ongunstiger is dan die, welke op grond van de uit-

latingen van minister Oolijn in ons Parlement had
mogen worden verwacht.

Volgens ‘de, lij den aanvang (lezer zittingsperiode
van ‘den Volksraad, openhaar gemaakte regeling, zou

er reeds hoven een Batavia-noteering van 17 ets. een

recht worden geheven, ‘dat tussc’hen ‘de 17 en 18 ets.
% cts., tussehen 18 en 20 ets. 1 ets. en voor elke

cent, welke de ruh’her boven de 20 ets. zou noteeren,
1
/4
ets. extra, alles per hkg, zou bedragen.

Wij willen ons thans niet verdiepen in ‘de vraag of
een dergelijke heffing .billijk is, wij zullen het véôr

en tegen niet bespreken, doch uitsluitend eens na-

gaan, welke ‘heteekeri’is een heffing, beginnende hij
een marktnoteering van 17 ets. met betrekking tot
de ,,winsteapaciteit” der ondernemingen heeft. Op

de ‘heffing zelve zuilen wij, nadat ‘deze, vermoedelijk
Vrij ingrijpend gewijzigd, definitief zal worden in-
gediend, nader terugkomen.

Ons interesseert ‘dus thans de vraag naar de he-
teekenis van ‘die heffingsgrens en dan zeer speciaal

in verband met ‘de productiekosten der ru’bber. Deze

zijn natuurlijk voor de verschillende ondernemingen
zeer uiteenloopend, al naar gelang van de opbrengst
per vlakte-eenheid, de ligging ‘der onderneming ten

opzichte ‘der ‘groote afscheephavens, het loonniveau,

de kosten van bereiding en den ‘druk ‘der indirecte kosten. net
is ons bekend, ‘dat de vereenigingen van
rubberprodiucenten onder ‘haar leden een enquête
naar den kostprijs hthhen irgestel’d, -doch aangezien
dle resultaten daarvan niet aan ‘de openbaaiheid ‘ver-

den prijsgegeven, ‘staan ‘deze ‘dus ook voor ons ibetoog

niet ter beschikking. Doch dit is ook niet noodig;
een ie’der weet; ‘da’t naast zeer lage ook buitengewoon
hooge kos’tprijzen ‘bestaan en een gemiddelde ‘kost

prijs, ‘of ‘d’ie nu 16 of 20 ets. of meer bedraagt, heeft
geen beteekenis.
Wij hehihen aooeven ‘geconstateerd, dat wij ons niet
wensghe.n te begeven in ‘de vraag naar de gemoti-

veerd’hei’d ‘der ‘heffing; de heer Pu’tman Oramer heef’t
haar in ‘cl it weekblad, wijzeif hebben haar elders ‘be-
streden en een verdediging ervan ‘hebben wij, ‘be-
houdens van de zijde der Regeeririg en van bepaalde
politieke r ic’lrti ngen, niet gevonden.

1-Jet ‘behoeft geen ‘betoog, dat alleen dan de ‘hef-
fing nog een schijn van rechtvaardiging kan heb-
ben, indien de Overtheid kan constateeren: ‘dank zij
Onze medewerking kunt gij, rubherproducenten, we-
derom met winst werken; daarom achten Wij, Over-
hein, het gemotiveerl, dat ook een deel ‘dier winst
extra aan Ons ten goede komt, tenein’de de buiten-
sporig moeilijke ‘positie, waarin Wij On’s bevinden, te
verlichten.
Een Overheid, ‘die, terwille van het algemeen be-
lang, indertijd ‘ingreep ‘in het bedrijfsleven, teneinde
een deel ‘daarvan ‘te behoeden voor vernietiging on-
•der opoffering van ‘de belangen ‘der overigen, kan
toch bezwaarlijk ruim een jaar later de eerst be-
sdhermcle belangen ‘ten eigen bate gaan prijsgeven.
En nu is ‘het wel hoogst zon’derlin’g in ‘de Memorie
van Antwoord aan den Volksraad te lezen, dat deze
zoo logische visie op ‘de zaak geheel foutief blijkt ‘e
zijn. Met zooveel woorden con’sta’teert diezelfde Over-
hei’d, die in Mei 1934 meende ‘de rubbercultuur ‘door
een ‘ordening der productie te moeten in stand hou-
den, in Juli 1935, ‘dat Zij op deze instandhouding
geen ‘prijs stelt. Het interesseert Haar niet meer of
die ondernemingen ‘al dan niet met winst werken, Zij
constateert alleen, dat bij een prijs van .17 ets. per
hkg voor ‘goed ‘beheerde ondernemingen •de moge-
lijk’heid tot behoorlijke instandhouding ‘bestaat; Zij

gaa’t zelfs n’og verder en constateert eenvoudig, ‘dat
de saneerin.g der on’dernein’ingsrub’berin’du’s’trie beter

zal worden ‘bereikt dan thans het geval is, in’dien
de in wezen onrendabele ondernemingen maar ver-
‘dwijnen, waardoor zoowel ‘de in wezen duurzaam wel
levensvatbare ondernemingen als ‘de ‘geheele volks-
‘huishouding zal zijn gdbaat.

Wordt de grens v’oor belastingheffing gezocht op
de
mogelijkheid van
behoorlijlce instandhouding
‘der
ondernemingen – en dient het ui’tvoerreeht tevens
al’s een zwak ‘select’iemi’d’del – dan wordt dit wel een

zeer gevaarlijk precedent; imie ers, dit zou erop neer-

komen, dat wel gebruik gemaakt moet worden van ‘de

kapi taalgoet eren, zonder ‘dat rekening ‘gehouden wordt

met ‘het daarmee gepaard gaande offer en de vergoe-
ding, welke aan het kapitaal ‘op grond van zijn dien-
sten toekomt.

De Regeering vraagt ‘dus alleen of instandhouding

mogelijk blijft, niet ‘of alle productie-factoren zelfs
maar een redelijke ibel’oonin’g zullen ontvangen.

Reeds in principe is ‘dit ‘dermate in
strijd
met elke
belastingheffing, ‘dat het wel geen nadere uiteenzet-

ting zal ‘behoeven, dat het rechtsvaar’digheidsgevoel
der ru’hberond cru emers ‘d’oor ‘cl er’geiijke mededeeli nge.n

ernstig geschokt is en ‘de nieuwe Voorzitter van dec
In’di’schen Ondernemershon’d, cle ‘heer Weyer, heeft

‘hiertegen dan ook scherp stelling genomen.
Dodh wij moeten nog verder gaan en constateeren,

dat ‘het Gouvernement hier met betrekking tot ‘de

ru”bberrestrictie een hieuwen weg aankondigt, althans in een ‘dergelijk ‘belangrijk s’taatsstuk mogen wij geen
opportunisme verwachten.

Een ‘algemeen geldende ‘gedwongen restrictie-rege-
lin’g ‘heeft, ‘dit valt niet te ontkennen, ten ‘doel alle

producenten ‘in het leven te houden, ‘du’s ‘den selec-
tiestrij’d te voorkomen. Als uitvloeisel ‘daarvan volg-
‘de ‘de Regeeri.n’g ‘bij’ ‘de vaststelling der stan-
cl aar’dproducties van ‘de in di vidueele ‘ondernemin-

gen ‘dan ‘ook de gedachte, dat ‘de technische voort-
‘bengingsm’ogelijkheid – en ten ‘dccle zelfs ‘die
op ‘ papier – beslissend moest zijn voor de vast-
stelling van wat ‘de indiv’idueele ondernemingen
modh’ten uitvoeren. Zooal’s wij reeds vroeger in dit
weekblad uiteenzet’ten, is ‘deze methode o.i. zon-
‘der meer niet juist en ‘dient de economisnhe
voord)rengi ngsmogelijkheid naast de technische ge-

wicht ‘in cle schaal te leggen; thans echter ‘gaat de
Regeerin’g plotseling nog verder en constateert een-
voudig, ‘dat aanplan’tingen, welke in wezen nnren’da-
bel zijn, maar liever moeten verdwijnen. Met belang-
stelling mag tegemoet gezien worden, hoe deze visie
de wijze van vaststelling ‘der stan’daarclprodueties
v’oor 1936 zal beïnvloeden! Zullen dan eindelijk zij,
‘die in ‘de ‘moeilijke jaren 1932 en 1933 den
strijd
kon-den volhouden, daarvoor beloond worden?

Zonder meer eonsta’teert het Gouvernement t’han’s
in elk geval, ‘dat Het met die ‘hooge k•osprjzen geen
rekening ‘kan houden en dit is voor een tegenstan-
der van ‘overheidsingrijpen een juist gelui’d; tenslotte,
indien het prijsniveau n’iet medewerkt, zijn die dure
producenten na verloop van jaren toch gedwongen
er het bijltje hij neer te leggen. Een andere vraag
is evenwel deze: voor welken kostprijs ‘kan het pre-
duet, ‘dat, wil Ne’d.-In’dië n’og den t’oegest’anen uit-
voer halen, geproduceerd moet worden (‘het ‘grens-
pi-oduct), worden voortgebracht?
Want ‘dit ‘dient zelfs een ‘or’denende Overheid te
‘begrijpen: niet of ‘de kosten van instandhouding ge-
regeld worden terugvergoed, bepaalt op den duur ‘de voortbrengingsm’ogelijkhei’d, d’och ‘de vraag of ook

vervanging van het productie-apparaat mogelijk wordt
gemaakt en of productie winstkansen levert. Welis-
waar ‘blijft, z’oolang de ui’tgaven door ‘de ontvangsten
worden gedekt, voortzetting ‘der ‘productie mogelijk
en wenseh’elij’k, ‘doch op ‘den duur zullen aanplant,
gebouwen en machines moeten worden vervangen en
daartoe moeten ‘de middelen aanwezig zijn; instan’d-
houding alleen, ‘zelfs behoorlijke instandhouding al-

4 September 1935

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

771

leen, is niet voldoende; noodzakelijk is, ‘dat ook de

afschrijvingen uit het provenu van het product be-
streden kunnen worden.
Willen
wij
een poging doen om te komen tot den
kostprijs, tegen welken het grensproduct kan worden

geproduceerd, dan dienen wij met den bestaanden
toestand rekening te ‘houden, d.wz. met den Wet-

gever aan ‘te nemen, ‘dat 1936 een ‘internationale be-
perking van 30 pOt. – op een in’dividueele restric-

tie van ongeveer 40 pOt. neerkomen’d – zal brengen.
Wij laten ‘dan ‘buiten beschouwing de opbrengst, welke

houders van rubheraanplantingen ontvangen hij ver-

koop en ‘over’drach’t hunner licenties, ‘doordat ‘zijzelf
geen •gbrui’k maken van hun reoht van productie.
Wij gaan er voorts van uit, ‘dat dit grensproduct –

het ‘duurste, doch nog economisch gerechtvaardigde product – wordt voortgebracht ‘door een zeer levens-
vatbare onderneming, welke ‘dus ‘dient te blijven he-
staan.

De kostprijs van rub’ber is samengesteld uit de
kosten van ‘tap, bereiding en afvoer, vermeerderd
met de kosten voor onderhoud van aanplant, gebou-
wen, niachines, transportmi’d’delen en wegen, de uit-

gaven voor salarissen van ‘directie, adviseur, verte-
gen’woordiger en personeel, d’ie voor algemeene uit-
gaven, pachtschat en andere ‘dan winsthelast’ingen,
enz., alsmede de afschrijvingen en rente-kosten.
Bij een res’trictie van 40 pOt. zal het zelfs voor
de meest gunstig werkende onderneming zeer ver-
moedelijk niet mogelijk zijn baar productie tegen een
kostprijs van beneden de 9 cts., exclusief afschrijving
en rentekosten, voort ‘te brengen. Indien wij ‘dus de
kosten, exclusief afsohrijving en rentekosten, voor
het greusproduct aannemen op 12 cts., dan zijn
wij
bier zeker aan den lagen kant, vermoedelijk zul-
len ‘die ‘kosten ‘hooger liggen. Doch daartegenover
staat, ‘dat in den gedachtengang van ‘het G’ouverne-
‘ment ‘de restrictie voor ‘de levensvatbare ondernemin-
gen lager zal ‘zijn – inimners de ‘duurzaam niet ren-
clabele on’dernerningn moeten maar uitgeschakeld
worden – en daarom achten wij een cij
••fer van 12
cts. per hkg, ‘dat natuurlijk op ‘de werkelijkheid is gebaseerd, vel ongeveer juist en in geen geval aan
‘den hoogen kant.

Daarbij komen ‘dan n’og de afschrijvingen en ren-
‘tekosten. Uitgaande van ‘cle vervangingswaarde als
maatstaf der waardeering, is het thans mogelijk een
rubberonderneming op te ‘bouwen met ‘superieur plant-
materiaal voor ongeveer
f
750 per ‘Jia – alweer
een ‘bedrag, ‘dat in verband met de locale omstandig-
heden uiteen, zal loopen – ‘doch aangezien het grens-
product van een minder gunstig ‘gesi’tueerde onder-
neming afkomstig zal ‘zijn, kunnen ‘de kapitaalsuit-
gaven zeker ‘met
f
800 niet te ‘hoog aangeslagen wor-
den ‘beschouwd. Op grond van ‘de fiscaal toegelaten
afsohrjvingspercenta.ges en uitgaande van de ‘door
de rubberordonnantie aangegeven opl’brengsten voor
ocula’tie-tuinen ‘heteeken’t ‘dit, dat afschrijvin’g en
rente, volgens de annuïtei’ten-methode bij een rente-
percentage van 6, uitkomen op ongeveer 5.4 ets. per
hkg, welk bedrag dan nog, aangezien de vennoot-
schapsbelasting de rente als winst ‘beschouwt, voor
wins4belastin’g tot ongeveer 5.80 ct’s. per hkg ‘dient
te worden verhoogd.

De ‘kostprijs van het grenspro’duct komt dus fob.
afscheephaven zeker te staan ‘op 18.3 cts., indien dit
grensproduct afkomstig is van een economisch ver-
kende ‘onderneming.
Een Batavia-mark’tnoteering van 17 cts., welke, om
‘de netto-opbrengst voor de onderneming te verkrijgen,
verminderd dien’t te worden met ‘de verkoopkosten,
‘zal ‘dus op hoogstens 1634’ ets. uitwerken, zoodat
hier zonder meer reeds blijkt, dat het grenspro’duct
niet economisch moer kan worden geproduceerd. Doch
nemen wij zelfs een prijs aan van 20 cts. – zulks
wederom in navolging van ‘cle verwachtingen van het
Gouvernement – ‘dan werkt ‘deze na aftrek ‘der ver-
.’k’oopkosten en er rekening mede ‘houdend, ‘dat een

onderneming niet alleen prima ‘s’heets, doch ook off-
ruhher verva’ardigt,’ resp. moet vernietigen om meer prima sheets te kunnen maken, op ongeveer 19 cents

uit; ‘komt ‘hiervan nog 1 cent aan uitv’oerrecht in
aftrek, dan worden ook nu voor het .gren’sproduct de
voortbren’gings’kosten niet meer door het provenu
vergoed.

Doch ook voor ‘de gunstigst werkende onderne-
mingen is bij een prijs van 17 cents bruto ‘cle marge

zeer sterk gereduceerd. Geeft ‘deze, ‘het percentage off-ru’b’ber in aanmerking genomen, een netto-Op-

‘hren’gst van 16 ets., dan ‘staat daartegenover een kost-
prijs, ‘in. afschrijving en rente, van ruim 14 cents;

dat komt bij een productie van 2 rnilli’oen hk’g neer

op een netto-winst van nog geen 45.000 gulden, zijn-
cle nog geen 634 pOt. van het vastgelegde verm’o’gen,
berekend op vervangingswaarde. Da’aibij .ni’oet voorts niet vergeten worden, dat met
‘het ‘haseeren van ‘de afschrijvingen ‘op cle vervangings-
waarde ‘de meeste ondernemingen ‘zonder meer een

vermogensverlies moeten nemen; voor ‘de meeste en-

‘dernemingen toch ‘ligt de kostprijs van aanplant, ge-
‘bouwen, erfpach’tsrec’hten, vegen en machines boven cle

f
700 á
f
800 per ha, terwijl cle gemiddelde produc-tie-capaci’tei’t zeker ‘geen 2.000 ‘hkg per ha in ‘het 7e
jaar van tapbaarheid haalt. Op 2 gronden dus een

verlies, ‘dat weliswaar den econ’omischen kostprijs
niet bezwaart, doch voor den belegger toch niet min-‘der ‘onwelkom is. En indien ‘dan nog ‘de fiscus ‘door
een ‘heffing winsten in verliezen d’oet verkeeren,
resp. ‘de winsten aanzienlijk reduceert, ‘dan ‘ontstaat
‘hier een toestand, welke veel ernstiger ‘gevolgen kan
hebben, ‘dan ‘de opbrengst ‘der ‘heffing ooit kan corn-
peuseeren.

Temeer, omdat de mogelijkheden van groote win-
sten u’i’t de ruh’ber, zooais uit ‘h’et ‘bovenstaande ‘blijkt,
voorloopi’g tot thet ‘verleden be’hooren; terecht ‘ziet ‘de

Regeering nog steeds in een prijs van 20 cts. een
redelijken prijs, doch ‘daarmee concludeert
Zij,
‘zon-
der ‘het ‘te zeggen, •da’t veel ‘ondernemingen ten ‘doode
‘zijn ‘opgeschreven, terwijl nu ‘bovei”dien ‘de aanpas-sing van het Indische leven aan ‘cle gewijzigde struc-
tuur ‘den rubbeibeleg.ger voor een ander ‘soort vermo-
‘ensverlies ‘stelt, tegelijk met het feit, dat ‘de thans

ontworpen ‘heffin,g ‘hein ‘de kans ontrteemt, resp, ver-
k’lein,’t, ‘daarvoor compensatie te vinden ‘in ‘de winst-
mogelijkheden. De ‘te nemen verliezen ‘zul’len in het
algemneen ‘duurzaam, tot na ‘de noodige reorgani-
saties, winstuitkeering verhinderen; het te heffen
recht zal ‘deze uitkeeringen nog verder belemmeren.

Het kan ‘dan ‘ook o.i. niet als een juist standpunt
worden beschouwd een heffing te ‘gaan ‘baseeren op
de dan nog ‘blijvende mogelijkheid tot instandhou-
ding; in wezen komt ‘het hierop neer, dat, ‘omdat het
recht ‘bij een stapelartikel als rubber niet op ‘den con-
sument kan worden afgewenteld, ‘zelfs economische
productie ‘onder de ‘geschapen ‘kunstmatige ‘helemme-
ringen ‘ten cl’oode wordt opgeschreven.
J. F.11,.

DE ECONOMISCHE TOESTAND VAN ROTTERDAM IN

HET TWEEDE KWARTAAL VAN 1935.

Toen ‘i’k in het nummer van 29 Mei 1935 van dit
weekblad ‘de cijfers besprak, welke ‘de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Rotterdam wereld-
kundig ‘had ‘gemaakt omtrent de gang van zaken in
deze havenstad gedurende het eerste kwartaal van
.1935, merkte ‘ik op, ‘dat analyse van de gegevens
‘over dat tijdvak van ‘bijzon’der ‘belang was, om’dat ‘het ‘onmiddellijk voorafgin’g ‘aan ‘de Belgische devaluatie.
Daarbij sprak ‘ik de verwachting ui’t, dat na ‘deze
noo’dl’ottige gebeurtenis een ‘snellere ‘ontwikkeling zou
‘intreden van reeds aanwez’i’ge on’gunst’i’ge factoren,
die tot ‘dat tijdstip nog ‘slechts langzaam ‘hadden ‘d’oor,

gewerkt.

De cijfers over het tweede kwartaal, ‘die thans in
‘het licht zijn gegeven, bevestigen deze vrees met een

772

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 September 1935

promptheid en een duidelijkheid, die te meer in het
oog valt, omdat wij gewend warCn, dat de economi-

sche statistieken als uitvloeisel van -talrijke doorwer-

kende en tegen elkander in werkende invloeden •de
gevolgen van elk der samens’telleirde factoren op zich-
zelf niet •op liet eerste gezicht waarneemibaar weer-

spi egeiden.
De kracht der variatie

in het maatshappelij’k bestel

placht naast verliezen hier, aanwi nstendaar te plaat-

sen en het is verklaaibaar, zij het daarom niet altijd
gerechtvaardigd, dat de toeschouwer geneigd was niet

steeds -veel aandacht te schenken aan de noodkreten

van •hen die achteruit gingen, wanneer de haven als

geheel nog niet

slechte uitkomsten scheen te bie-
-den. In de jaren van de ,,stuk’goedcornmissie” leid-

den ‘de aanvoeren van ertsen en de daarmede in wis-

selwerking opgekomen en opklimmen-de uitvoeren

van Westfaalse steenkool tot recordcijfers voor ‘deze

goederengroepen, ontwikkelden zich de graanmarkt

en de peulvruchtenihan•del, ‘groeide de in deze vorm
geheel nieuwe mark-t voor -overzees fruit. Te weinigen

hadden -ten -overstaan van -de daardoor medege’braehte
grote -totaalcijfers -oog voor -de steeds onbevredi’gender
wordende samen-stelling -van de ‘goedere.nbeweg ing,
waardoor meer en meer naar voren kwam -de een-

zijdige oriënteri.ng van Rotterdam, waarop -met name

de heer Brauti.gam herhaaldelijk met nadruk -heeft

gewezen. Ten slotte ‘dreef alles op -de enorme aan-
voeren van -grondstoffen en leven-smid-delen voor

West-Duitsland en d’e daarmede samenhangen-de uit-
voer van -steenkool. De doorvoer, vooral langs de
Rijn, was onze enige sterke troef ge’bleven. Thans, nu

ook deze bron van kracht is aangetast, doordat de Bel-
gische ha-ven Antwerpen, die -daarvoor slechts iets

min-der gunstig is ge-legen, de achterstand -bij Rotter-

-dam ‘heeft ‘kunnen verkleinen – moge deze u-itdruk-
hing -geen eu-phernisme blijken – ondervinden wij

aan ‘den

lijve, hoe ongewoon ‘gevoelig het Rotterdamse

bed rijfsleven is geworden voor -conjunctuurwisselin-

gen als -door ‘de devaluatie van -de Beiga worden me-
‘degebrach-t. Van compensatie op -ander terrein i-s een-,

voudiig

geen sprake meer en zoo aanschouwen wij
-ditmaal uit natuurlijke oorzaken een economische.

statistiek, ‘die voor iedere waarnemer werkt met de’
nauwkeurigheid van een koortztherniometer. Het,

is een der eigenaarchgheden van onze ,,tijd van para-
doxen”, dat wij een zeker voordeel -moeten zien in
-deze verscherping van -cle toestand, omdat het wegvai-
len. van alles, waardoor onze zwakke plekken aan liet
oog werden -onttrokken, ‘de aard van de kwaal ‘beter

-doet opmerken. –
In de eerste plaats -dan weder de werk-gelegenheid
voor arbeiders in ‘dienst -van bij de Scheepvaart
Ver-

enig ing
,,Zui’d”
aan gesloten werkgevers:

Aantal gewer’k.te taken

Loon
Tweede kwartaal

Vaste Losse

Vaste

Losse
van arbeiders arbeiders anbeiders arbeiders

1931 ……..583.441 325.931
f
1.859.757
f
1.000.540
1932 ……..471.707 198.410 ,, 1.345.622 ,, 549.146
1933 ……..409.313 220.449 ,, 1.213.241

626.097
1934 ……..405.116 251.039 ,, 1.207.491

714.667
1935 ……..388.347 174.409 ,, 1.062.060′ ,, 467.864

liet vervoer -ter zee van de belangrijkste goederen-

groepen is -hiermede -in overeenstemming.
De aanvoeren van
ertsen
te Antwerpen en te Rot-

terdam bieden het volgende -beeld:

Antwe upen Rotte rdani

Tweede kwart. 1934 ………..399.200 ton 1.391.286 tou
‘1935 ………..461.588 ,,

1.408.553

Duidelijk -blijkt hieruit, ‘dat -de verdeling der aan-
voeren – waarvan ‘de hoeveelheid zelf natuurlijk van
geheel andere factoren afhangt – zich ten gunste

van Ant-werpen wijzigt.
Nu
-heeft ‘de maand April,
toen -de gevolgen van de -devaluatie niet ‘of nauwelijks
‘ha-d-den kunnen intre-den, de resultaten nog voor Rot-
-terdam geflatteerd. Er is ‘in ‘het kwartaal een climax

op te merken geweest, -die tenslotte heeft gevoerd tot
‘de volgen-de uitkomst:

Antwerpen

Rotterdam

Juni 1934 ……………….141.204 ton

512.375 ton

11

1935 ……………….177.624 .,

355.297

Op
dezelf-de wijze heeft -de ui-tvoer van
steenicool

ter zee zich -ontwikkeld. K-ortheidsha•lve ‘heperk i-k mij

t’e ‘dien aanzien ‘tot’ de laatste maand van het eerste
halfjaar:

Antwerpen

Rotterdam

Juni 1934 ……………….1.45.978 ton

782.648 ton
1.935

……………….288.870 ,,

577.092

De aanvoer van
granen
-i-s vol

gen-s -dezelfde lijnen

verlopen. Ter afwisseling met -de voorafga-aude ge-

‘gevens moge hier een overzichtsstaa-t volgen, -d-ie op
scherpe wij-ze ‘het ‘verval van -de Rotterdamse graan-

markt op zichzelf in -het licht ‘stelt:

Tweede kwartaal

Door -de drijvende graan-
-van

elevatore-n overgeladen

1931………………………1.000.698 tons
1932

……………………..1.168.306

,,
1933

……………………..900.219
1934

……………………..926.637
1935

……………………..546.604

Bijzonder treffend is, -da-t Antwerpen voor de aan-
voer van ‘graan ter zee de overhand -heeft verkregen

‘op Rotterdam:

Aanvoer van
graan ter -zee
(tons van

1934
1935
1000
kg)

A ntwei’peui Rotterdam
Antwerpen Rotterdam
April

…..239.510

370.463
208.674

225.749 Mei

……..239.242

351.714 228.892

202.906
Juni

……273.742

296.525
229.165

157.096

V-olled ighei’d.sha•lve worde er ‘hoveri-d ien aan :he r in –

ner.d, -da-t ‘de aanvoeren -op Rotterdam voor ons econo-
mische leven veel -minder betekenen dan, vroeger, om-
‘dat ‘het aan-deel van ‘de zuiver passieve Duits-Duitse
‘doorvoeren zeer is toegenomen ‘ten koste van -de plaat-
selijke handel in •overzees ‘graan. De verdere inkri-m-
ping van de -aanvoer tot verbruik hinnenslan-ds -heeft
-intussen -de ontstellende -daling in -dit kwartaal ver-

‘oorzaakt.
Tot slot van dit overzicht over ‘het goederen ver-
keer ter zee volgt hier de ‘hoeveelheid der af- en aan-
voeren van ,,audere goederen” (d.w.z. -het gehele ver-voer zon-der granen, mestst-offen, ‘hout, ertsen, mme-
rale oliën en ‘steenkool), waartoe de voor de werk-

gelegenheid zo belangrijke
stukgoederen
behoren:

Tweede kwartaal van

Antwerpen

Rotterdam

1932 ………….1.944.095 touus

1.566.748 tons
1933 ………….2.344.806

,,

1.570.170
1934 ………….2.473.699

,,

1.674.909
1935 ………….2.696.679

,,

1.497.647

In ‘de maand Juni 1935 ‘1-s het totale -goederenver

keer ter zee -over de -haven van Antwerpen -dan ook
nauwelijks meer kleiner ‘geweest dan. ‘over Rotterdam.
Als uitvoerhaven heeft Antwerpen in die maand zelfs
cle leiding overgenomen, niet alleen van Rotterdam,
maar van het gehele havencompleu aan de monde-rc

van Rijn en Maas.
Het verval van. -de Ro’tter-damse
,qoederenmarkten

blijkt voorts uit de -onderstaande gegevens:

Aanvoer op de Roîtterdamse nuai’k’t in het
tweede kwartaal van:
1933
1.934
1935
Koffie

……..
140.086-balen
158.219 balen 119.855 balen
Katoen

…….
46.709 balen 59.974 balen
37.923 -balen
Amer. terpentijn
7.390 vaten 6.035 vaten
4.306 vatèn
Spaanse
siuiaasappeleii
500.300 kisten 351.000 kisten 40.000 kisten
Jaffa-
sinaasa’ppelen
10.223 kisten 37.208 kisten
58.964ki-sten
Arner. appelen
.
294.317 kisten 307.599 kisten 195.412 kisten

4 September 1935

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

773

De vermindering van de koopkracht van het Duitse

achterland speelt ih.ierbij natuurlijk mede een rol,
maar ‘het feit, dat in ‘het seizoen 1934135 de aanvoer
van Amerikaanse appelen ‘in Antwerpen ‘groter is ge-
weest ‘clan in Rotterdam, wordt door deze overweging

toch niet uitgewist. In thet ‘seizoen 1933/34 was ‘deze
zelfde verplaatsing van de suprematie als frui.thave’n

reeds voor de Spaanse sinaas’appelen in’getreden.

Uiteraard werkt ‘deze nbsolnte en relatieve achter-

uitgang van het Rotterdamse havenverkeer ter zee
door tot in alle geledingen van het gezamenlijk be-

stel van welvaartsfact’oren der ‘haven.
Op ‘de Rijn met name, waar Rotterdam reeds zulk

een moeilijke strijd ‘had te voeren tegen de ondergra-
vende invloed der Rijnvaartpremies, is een opmerke-

lijke verplaatsing van het evenwicht in’getreden. De
overwegende ‘betekenis der massa-vervoeren langs ‘de
Rijn kon de uitwerking ‘dier premies, wat de ‘totaal-

cijfers betreft, geruime ‘tijd verhullen. T’hans is dit
niet nieer thet ‘geval. Ook dit verschijnsel culmineerde

in ‘cle maand Juni.

Aandeel in het totale goederenverkeer
0:1)
de Rijn
langs Lobi’t’h.
Juni

An,twei’pe ii Rotterdam

1931

……………..12,13
pOt.

50,88
pOt.

1932

……………..1.2,47

,,

46,71

1933

……………..1.3,06 ,,

48,—
1934

……………..12,4

,,

57,36
1935

……………..18,27

47,57

,,

Treffend ziet ‘men uit deze cijferstaa’t, ‘hoe het aan-
deel van ‘Rotterdam in, het totale Rijnvaartverkeer
onder de invloed van ‘de Ankurhelung van de Duitse

industriële ‘bedrijvigheid na de rnaohtsaanvaazding
door de nationaal-socialisten eerst is gestegen, zonder
dat de positie van Antwerpen daardoor werd ge-
scirokt. Thans ‘heeft Rotterdam het verkregen voor-
deel weder moeten inboeten, terwijl Antwerpen cle
erfgenaam Iblijkt te zijn. lIet totale Belgische aan.-
deel op het Rij rrvaartverkeer ‘langs LoIyith steeg in

Juni 1935 dan ‘ook tot
27,21
pOt., een ongekend hoog

cijfer. Rotterdam is hierdoor getroffen in de kern

va.n zijn positie.
Eindelijk is ‘het ‘dus “onder ‘de versnellende invioed
‘der ‘devaluatie ‘helaas zo ver ‘gekomen, ‘dat
cc
voor-

spellingen uit Rotterdamse kringen over wat op de
‘duur moest komen, ‘indien. ‘het niet ‘door tijdig op-
treden alsnog zou worden voorkomen, tastbare feiten

zijn
geworden. De geslagen
w
ronden zijn nu zintui-

‘gelijk voor ieder waarneembaar en ihet kwaad i’s ‘daar-
door te erger geworden. Rotterdam mag vertrouwen,
‘dat daarmede ook, voor ‘zover menielijk ingrijpen red-
ding kan. brengen., deze redding nabij is.
W. F.
LIOHTENAUER.

BUITENLANDSCHE MEDEWERKING.

EERSTE RAMING VAN DE EUROPEESCHE BIET.

SUIKERPRODUCTIE 1935136.

Dr. Gustav Mikusdh te Weenen schrijft ons:

Tami.eer
de eerste ramin,g van de Europeesche biet-
suikerprocluctie ‘dit jaar op het gebruikelijke tijdstip
wordt gepuihl’iceerd, ‘dan moet, afgezien van het voor-
behoud van latere rectificatie, welke bij elke ra’ming
moet worden gemaakt, ‘vooral naar voren worden ge-
‘bracht, dat het dit jaar nog moeilijker ‘dan anders is
om een dergelijke raming uit te werken, aan.genien
‘de toestand in vele su’ike.rproduceerende landen uiterst

‘onoverzichtelijk ‘is.
Omdat het voorjaar in ‘de meeste,lan’den laat begon
en ‘het nog tot ‘diep in Mei ‘buitengewoon kou’d ‘bleef,
hetgeen ‘do’or ‘het gelijktij:di’g ontbreken van regen

voor den groei van de ‘bieten bijzonder ongunstig was,
‘deed zich in het begin van de vegetatieperiode een
opvallende ‘achterstand bij de bieten voor, welke en-danks ‘de gunstige weersgesteldheid ‘in Juni en ‘in het
begin van Juli tot dusverre niet overal ‘kon worden

ingehaald.

Bijna in alle landen ‘laat de stand van de later ver-
bouwde bieten namelijk veel te wenschen over, maar
ook de eerder bebouwde akkers vertoonden na de lan-
ge periode van droogte in Juli en in de eerste helft

van Augustus reeds duidelijk teeke.nen van uitput-‘ting door gebrek aan vocht. Op •het oogenblik kan

nog niet worden ‘ovèrzien, in hoeverre de regels,

welke ‘in de tweede helft van Augustus vielen, de
lieten, welke daardoor zidht’baar verbeterden, ook

‘blijvend hebben geholpen. Speciaal ‘in Do itschiand, Tsjech o- Slowakije, Frank-
rijk, België en voorts in. Engeland, waar •de droogte
in enkele streken reeds tot een catastrophe heeft ge-

leid, ‘is de toestand niet te overrien. Het zou der-
halve niet te verwonderen zijn, wanneer ten’sl’o’tte,

hetzij door een even: gunstig herfstweer als verleden

jaar, de productie veel grooter ‘iou zijn als thans maig worden verwacht, hetzij wanneer anderzijds een aan-
houden van de droogte in vele landen een thans nog niet te vermoeden oogstvermindering zou doen ont-

staan. Dat ook regen, wanneer deze te laat en niet in

den juisten tijd komt, niet steeds de door ‘droogte
aangebrachte schade kan goed maken, za’gen wij ver-
leden jaar in Denemarken, waar men in Augustus
nog een su’ikerproductie van 190.000 ton verwachtte,
terwijl de bietenoogst toen mo sledh’t uitvil, dat niet
meer dan 90.000 ton ‘suiker werd geproduceerd. Wan-
neer intussohen ‘het weer vanaf heden voor de helft
normaal ‘is, zou de productie zidh todh nog ‘ongeveer
in het kader van de navolgende raming kunnen be-

wegen.

Bietsuikerproductie
Met bieten bebouwde
in 1000 metr. tons
oppervlakte
in 1000 ha
ruwsuikerwaarde
Aug.-
April-
Aug.
Raming
Raniing VoorLprod.
1935
1935
1934
1935136
1934135

Duitschiand

.
3581)
3752)
3371)
1.700
1.685

Dantzig

……

8)

3)
5
—8)
33
Tsjecho-Slowak
145
143
144 575
640

Oostenrijk
44
44
50
185
223

Hongarije
37
38
38
120
120

Frankrijk


223
230
263
940
1222

België

……..
49
48
54
230 270
Nederland
41
40
42
230
243

Polen

……..
113 113
112
425 447

Denemarken
44
43 43
220
90
Zweden

……
51.
50
51
:290

272
Italië

……..
85
85
85
320 342
Spanje ……..
65
60
90
220
349

Joego-Slavië


29 29
22
75 63
Roemenië……
35
36
34 115 107

Bulgarije ……
7
2 2
20
9
Zwitserland
2
2
2
9
10

Gr-Brittannië
152 152 163
600 694
lerscheVrijstaat
22
22
18
90
75

Finland
3
3
3
10
11

Letland

……
15 14
15
40
60

Lithauen ……
7
7
4
25
17

Turkije (Europ.
en Aziat.)
23 24
29
50
66

Europa zonder
Sovjet-Rusland
1.550 1.560
1.606
6.489 7.048

Sovjet-Rusland
(Europ. en Aziat.
gebied)
…….1.280
1.200 1.176
2.000
1.500

Totaal Europa
2.830

2.760

2.782

8.489

8.548

Slechts de met bieten bebouwde oppervlakten, waarvan
de oogst tot suiker wordt verwerkt.

mci.
de te drogen bieten.

Het is mogelijk dat de fabrieken te Dantzig niet werken,
zoodat de geheele bietenoogst van :Dantzig dan te Marienburg
(Oost-Pruisen) wordt verwerkt. Derhalve werden de bebouwde
oppervlakte en de vermoedelijke suikerproductie van Dantzig
bij de cijfers voor Duitschianci gevoegd.

De te verwachten achteruitgang van de productie
‘moet ten ‘dccle aan een vermindering van de ‘bbouw-
de oppervlakte (Oostenrijk, Frankrijk, België, Spanje,

774

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4
September 1935

Groot-Brittannië, Turkije) worden toegeschreven,

welke, afgezien van België en Groot-Brittannië, tot
‘stand kwam, teneinde dit jaar een ‘deel van de

overschotten van ‘de ‘hand te kunnen doen. In Groot-
Brittannië ‘daarentegen werd cle kleinere ‘bhouwde

oppervlakte veroorzaakt, doordat de Re’geerin’g slechts
voor ‘den ‘oogst van rond 152.000 ha den bekenden
steun verleent.

In eenige landen (T’sjecho-Slowakije, Polen, Italië
en Letlan’d) moet ‘de verwachte kleinere productie ‘in

‘cle eerste plaats aan een, in vergelijking met het

vorige jaar minder ‘gunstige, weersgesteldheid wor-
dcii toegeschreven.

Volgens vershi11ende ‘gelijk’lu’i’dende berichten zijn
de vooruitzichten van ‘de campagne in Duitsohian’cl
zeer ‘onzeker, omdat niet alleen de stand van ‘cle ‘bieten
daar zeer ‘ongelijk , ‘doch ook, voo.rloopig althans,

nog niet ‘bekend is, welk gedeelte van den ‘bieten-

oogst voor ‘de verwerking ‘tot suiker en welk ‘gedeelte
voor het ‘drogen ral worden hestemtl. Op ‘het oo.gen-
blik schijnt het, alsof ‘d’e ‘suiker.productie, ondanks de
aanzienlijke uitbreiding van ‘cle ‘bebouwde oppervlakte,

slechts weinig grooter zal zijn dan verleden jaar, ‘daar

‘de achterstand no’g ‘s’teeds ‘zeer aanzienlijk is.
Een uibrei’d’in’g van ‘den veibouw ‘had voorts ‘in
.T’ogo-Slavi ë, Bulgarije, Ierland en L’ithauen plaats.
In deze landen moet dan ook met een overeenkom-

sti’ge ‘toeneming van ‘de productie rekening worden gehouden, terwijl in Denemarken, Zweden en R’oe-

‘rnenië de toeneming van ‘de productie in de voor-
naamste plaats aan een ‘betere weersgesteldheid, ver-

geleken ibij ‘die van verleden jaar, moet worden toe-
geschreven.

Tenslotte dient nog te worden vermeld, dat zelfs
ingeval de pro’ductie in Europa zoo’veel kleiner zal
zijn dan ‘volgens ‘de ram’ing kan worden verwacht, dit

voor de open wereldmarkt geen ‘bijzondere ‘beteeke-
nis ‘zal hebben, ‘omdat ‘de productieverminderin’g voor-
namelijk zal plaatsvinden in landen, welke in eigen
behoefte voorzien, (Oostenrijk, Italië, Spanje, Let-

land en Turkije) en ‘voorts in Frankrijk. Bij ‘de

landen, die in eigen ‘behoefte voorzien, ‘heeft ‘de

compensatie van een grootere of kleinere prociuc-
tie ‘gewoonlijk door middel van ‘de voorraden plaats,
en ‘dit ‘is over het ‘algemeen ook in Frankrijk het ge-

val, waar overigens de invoer zoowe’l uit de koloniën,
als •oo’k uit ‘het ‘buitenland ‘is ‘gecontingenteerd.
Too
r
‘de wereldmarkt is daarentegen van ‘beteeke-
n’is ‘cle toenening ‘van ‘de productie in Denemarken,

een land, ‘dat d’oor den m’isoogst van verleden jaar
een invoerlan’d is geworden; voorts de achteruitgang

van de productie in Groot-Brittannië en in de ‘drie
uitvoer.landen T’sje’cho-Sl’owakije, Bel’gië en Polen.
Alles
‘bij
elkaar genomen ‘geeft ‘de groep van te
voor ‘de wereldmarkt in aanmerking komende ‘in- en
u.itvoerlan]en in elk ‘geval een vermindering van aan.-
bod van eeni’ge tienduizenden tonnen, vergeleken met ‘het ‘vorige •oogstjaar, te vien, hetgeen met het oog op

‘het feit, dat ‘de wereldmarkt in ‘de laatste jaren

voortdurend werd ‘beperkt, voor de aan ‘de voorziening
van de wereldmarkt ‘deelnemende landen een, alhoe-
wel zeer ‘bescheiden, voordeel beteekent.

Indexcijfers van Nederlandsche aandeelen.

De Bank
voor Handel en Scheepvaart te Rotterdam zendt ons onderstaand overzicht:

Indexeijfers van
12
aandeelengroepen der Amsterdamsche effectenbeurs.
1)

Banken
Eit_
HanJ:Is-
Industrie
zijde„
IMijnbouw
1

Olie
Rubber
Sche
t
P
..

Suiker Tabak
Thee

Gemiddelde
1929
158.3
337.5
168.0
432.7
243.0 268.7
402.0
233.5
125.0
398.4
487.3
443.2
1930
149.4
257.7
125.6
264.9
87.4
177.2 371.1 110.7
82.6 292.9 361.3 357.2
1931
118.1
211.8
93.4
167.7
64.5
144.5
209.8
51.8
49.6
181.9

241.6
251.4
1932
76.4
178.3 67.1
115.6
37.6
106.4
137.5
27.0 24.9
107.2 137.9
175 9
1933
84.0
201.8
79.3
137.8
27.8
143.4 164.5
42.8
23.1
112.9 135.9
211.3
1934
75.2
186.8
76.4
158._
52.2
175.7
155.7
62.5
16.1
94.0
150.8
242.8
Januari

1934
79.2
190.1
85.1
159.-
49.9
157.7
176.6
52.4
18.6
99.9
130.3
229.6
Februari
80.6
187.4
88.5
158.7
50.9
165.7
178.1
53.3
19.-
106.6 136.2
240.4
Maart

,,
80.2
187.4
87.3
156.9 60.2
176.1
170.2
54.8
20.1
104.-
135.9
243.4
April
77.-
190,5
85.1
157.9
59.1
172.9
158.1
56.4
18.5
98.-
137.5
246.8
Mei
75.4
190.7
80.8
155.9
55.1
178.8
155.5
68.1
17.4
98.9
1448
252.8
Juni
71.1
192.-
72.5
154.-
53.8
181.4 157.5
65.8
14.8 96.1
154.1
250.9
Juli
72.4
195.8
69.-
156.7
50.8
182.4 152.7
68.1
14.7
92.-
157.8
254.7
Augustus
74.8
188.2
70.8
155.6
50.7
179.7
151.9
73.1
15.2
94.2
168.-
255.7
September
76.7
188.1
71.8
157.9
51.-
177.2
151.9
72.2
16.1
93.6 168.2 236.1
October
76.7
183.8
69.6
160.8
50.6
176.9
145.3
65.7
14.4
86.5
164.3
238.1
November
74.9
179.5
67.9
161.3
48.5
179._
137.-
58.4
12.9
79.-
153.3
232.3
December
72.2
167.6
68.1
161.3
46.3
180.2
133.5
61.4
11.9
79.3
159.1
232.4
Januari

1935
74.3
164.3
74.5
169.-
45.4
178.8
140.-
81.6
18.8
88.4
168.3
237.4
Februari

,,
78.4
166.4
80.1
171,8
45.7
173.4
140.6
79.9 19.8
93.9 166.4 232.7
Maart
79.2
165.4
78.4
170.5
47.8
162.7
136.5
73.1
18.-
91.8
164.8
208.4
April
81.2
165.3
81.8
175.6
48.9
171.6
151.-
76.-
18.5
100.2 161.7
214.5
Mei

,,
83.-
166.1
84.2
179.7
45.3
172.8 173.8
79.3
17.3
99.8
162.8
226._
Juni

82.6
‘167.1
86.1
180.1
44.6
177.1 186.3
86.3
17.7
97.2
169.4
232.9
Juli
81.8
1.66.4
85.-
178.9
44.1
176.6
187.3
84.4
17.4
94.3
175.2
224._
Augustus
81.4
163.8
85.3
178.8
43.6
178.7 195.2
82.2
18.1
96.5
182.1
218.8

Schommelingen in h t aandeelen-indexcijfer.
2
Januari
1935 f 2.064.260.000 = 100.

2
Januari
100.-
9

102.4
16

103.8
23

108.1
30

106.1
6
Februari
107.6
13

106.3
20

107.3
27

105.7

1)
Men zie voor de toelichting
op
dit ov

6
Maart
103.8
1
Mei
109.4
3
Juli
117._
13
103.2
8
110.6
10
115.8
20 104.2
15
111.6
17
115.7
27
106.1
22
115.5
24
120._
3
April
109.1
29
116.7
31
116.8
10
109.-
5
Juni
118.7
7
August.
118.8
17
108.6
12
119.1
14
120.1
24
108.7
19
116.6
21
118.4
20


116.8
28
116.7

rzicht het nummer van E.-S.B. van
15
Januari
1930,
blz.
64.

Nadrtk verboden.

4 September 1935

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

775

AANTEEKENINGEN.

De Deensche valutastaking.

Denemarken verkeert in moeilijkheden. De over-
wegend agrarische oriëntatie maakt hel land geheel
van de omstandigheden van den ‘boerenstand afhan-
kelijk. En deze zijn slecht. De uitvoer van ‘boter,

hacon ‘en eieren, do, voornaamste uitvoerproducten, worden door de contingenteeringsma’a’trege’len van

Engeland ernstig getroffen en omdat Denemarken
zidh langzamerhand, wat zijn export betreft, geheel naar dit land ‘gericht heeft, zijn de gevolgen funest.

Ook 1e gemaakte prijzen zijn. de laatste jaren sterk
gedaald. De ‘deviezen, welke cle Deensche Nationale
Bank als gevolg van den agrarisohen export ter be-
schikking krijgt, moeten dienen tot ‘betaling van den

voor het bedrijfsleven noodzakelijken invoer van
grond- en 1hulpstoffen. Ook deze is op het oogenirl’i’k
dus ernstig in gevaar gebracht. Reeds in 1934 was de ‘beta’lingsbaians passief en de ‘buitenlandsehe handel
doet, tengevolge van den achteruitgang van den agra-
risohen uitvoer voor 1935 geen verhetering verwach-
ten. T-Jet overschot aan import moest in hoofdzaak
door het opnemen van gelden op korten termijn vor-

den gecompenseerd.
Een tweede factor, welke -de eigenlijke lari’d’houw-
situatie komt verscherpen, is de groote schuldenlast, welke op den boerenstand ‘drukt. Deze, nog een -ge-

vol’g van de aangebrachte verbeteringen ingoede jaren,
is langzamerhand on’dragelijk geworden en de pogin-
gen, door de Regeering ondernomen, om door conver-
sies de lasten van den landbouw te verliChten, -hebben
niet de .gewensohte resultaten gehad.
De ‘boeren eischen nu voor hun producten prijzen
te ‘ontvangen, welke ‘hun kosten goed maken, èf ‘door
een verdere ‘deprecia’tie van de Kroon, èf door een
heffing van de huitenlandsche dev’iezen. Zij eischen
verlichting van lasten en, waar noedig, uitstel van
het nakomen van verplichtingen. Om ‘dit alles kracht
hij ‘te zetten, heeft een groot aantal zich in optocht
naar Kopenhagen begeven, terwijl er gedreigd wordt.
met een va’lu’tastakin’g. Men wil ‘de buitenlandsch af-
nemers verzoek-en ‘hun betalingen voorloopig op te
schorten (een cred’iettermij’n van drie maanden in
plaats van de gebruikelijke 10 dagen) en ‘op die
manier den nadruk leggen
‘0.1)
het belang van de

•deviezen, ‘door den uitvoer van agrarische producten
verkregen, “terwij’l ‘het tevens tot een verdere depre-
ciatie van de Kroon zou leiden. Immers, zonder de-
viezen zal ‘de Nationtle Bank geen importen kunnen
‘betalen en zal de Regeering ‘dus wel gedwongen zijn
aan de gestelde ei’schen ‘te voldoen.
Naar aanleiding van deze dreigementen wordt in
,,Der Deutsche Oekonomi’st” van 23 Augustus jl. na-
gegaan, of een dergelijke v’a’lutastaking ‘doorgevoerd
zal kunnen ‘worden en wie, al’s het er op aankomt,
‘de ‘sterkste partij zal ‘blijken ‘te zijn. 1-let schijnt,
‘dat de Re’geering van ‘haar machtsmi’ddelen ‘geen ge-
Ibru,jk wensh’t te maken en aan de Nationale Bank
heeft opgedragen de gevolgen van een eventueel op-
treden van de ‘boeren met zuivere valuta- en crediet-
technische middelen te bestrijden. Ook ‘bij ‘het uit-

sluitend toepassen van deze maatregelen zullen Re-
geerin-g en Nationale Bank evenwel ‘de sterks’te blij-
ken. Een uitstel van ‘betaling van 3 â 4 maanden van
de Deen’she -lan’dhouwproducte’n zal aan ‘de Nationale
Bank ‘ge’duren’de d’ien

tijd omstreeks 200 millioen
Kronen bui’ten:iandsche ‘deviezen ‘onthouden. Maar o’ok

de ‘hoeren zullen ‘zich gedurende dien tij’d op andere
wijze van middelen moéten voorzien. Het is de vraag,
wie ‘het meeste uithoud’in’gsvermo’gen zal ‘hebben. Voor
‘cle hoeren is het ‘hier een gunstige omstan’dig’heid,
‘dat ‘de ‘oogst achter ‘den rug is. Zij zuilen ‘daardoor
minder voeder’mi’cl’delen ‘behoeven te koopen ‘dan vtl6r

‘den ‘oogst. Toch ‘zuilen zij zio’h op ‘de eene ‘of andere
wijze van de nood iige ‘bedrijfsm’d’delen moeten voor-
zien.

Zooals gezegd, komt ‘het ‘grootste ‘deel van ‘de -devie-
zen van de Nationale Bank uit a’grarischen export
v’oort. Datgene, wat industrie en scheepvaart opbren.-
gen, zal n’iet voldoende zijn en dus zal ook ‘de Na-
tionale Bank naar middelen moeten omzien.

Hier ‘schijnen ‘twee wegen ‘mogelijk. Ten eerste kan
zij pro’beeren korte credieten ‘te Londen Qp te ne-
men
1)
1-let ‘is evenwel mogelijk, dat ‘dit zal worden
geweigerd, omdat, ôf Lon’den geen verdere credieten
‘zal willen verstrekken (er is al ‘een groot vorderin’gs-
‘overschot) ôf Londen in ‘deze kwestie geen partij wil
kiezen. Als tweede mogelijkheid ‘is ‘het verkoopen van

goud genoemd. Wordt de aanwezige goudvo’orraad
omge’boekt tegen ‘den tegenwoordigen Kronenkoers in
plaa’ts van tegen den nu nog ge’bez’i’gden parikoers,
‘dan i’s het mogelijk 120 m’ill.ioen Kronen (tegen-
voordige k’oers) ‘tegen ‘huitenlandsche deviezen af te
stooten, zon’der den koers van cle Deensche Kroon ‘in
‘gevaar te brenger. Met ‘de uit anderen hoofde voort-
komende •devieze,n zou ‘de Nationale Bank ‘hiermede
geholpen zijn.
Ook kan zij de ‘boeren ‘belemmeren in het verkrij-
gen van ‘bed rijfsmi’dclelen. De ‘banken zouden ‘hier
.zeker, evenals reeds ‘in 1932 ‘ten aanzien van eenige
hberen gebeurde, aan het verzoek van de Nationale
Bank voldoen, alleen reeds omdat ‘zij, en dit geldt
zelfs voor de eigen bank van ‘de ‘hoeren, geen weige-ring tot herdisconteeri’n’g van wissels ‘door de Natio-ttale Bank kunnen riskeeren.

Tenslotte kan nog worden gewezen op ‘het feit, ‘dat
‘geenszins de hee’le lan’dhouwbevoikin’g aan de valuta-
staking zal meedoen. Geconcludeerd ‘kan worden, dat
‘de kans op succes van ‘de staking zeer gering is. Het
zou alleen mogelijk ‘zijn, dat ‘de Regeering tot onder-
‘han’delen ‘bereid zal zijn om ‘de noodzakelijk er uit
voorkomende onrust ‘ten opzichte van de valuta en
‘den u’itvoer te vermijden.
De ‘onlangs aangekondigde discontoverhooging en
de afschaffing van de bepalingen betreffende de
maximum rente doen reeds zien, ‘dat de Regeering
tegenmaatregelen neemt. Zij ‘maakt het dec ‘boeren
hierdoor reeds moeilijker om ‘in hun door een staking
veroorzaakte behoefte aan middelen te voorzien.

S.

‘) De Deeusche valutaw-e’tgev’i ng verbiedt dit aan par-
ticulieren.

Artikelen

Rotterdam
Amsterdam
Totaal

25131 Aug.
Sedert
Overeenk.
25/31 Aug.
Sedert
Overeenk.
1935
1Jan. 1935
tijdvak 1934
1935
1Jan. 1935
tijdvak 1934

1
2
.5
71

579.458 895.195
13.842
28.345
593.300
923.540
5
.
991

139.732
287.863
420
701
15.257
140.433
303.120
Tarwe

……………..
Rogge

……………..
14
8
14.220
15.180
– –
14.220 15.180
Boekweit ……………..
Mais ……………….
5.
224

502.189
604.231
1.245
8.035
148.901
585.224 753.132
7.544

201.135 261.574

23.023
36.361
224.158
297.935
2.
22
0
89.994
87.464

1.660
2,995 91.654
90.459


129.067 147.098
686
251.017
161.961
380.084
309.059

Gerst

……………..
Haver

……………..
Lijnzaad

……………
201

Lijnkoek …………..
1575
31.768
54.644

,


25
31.768
54.669
379
.
13.690
13.904
130
4.357
1.838 18.047
15.742
Tarwemeel

………….
Audere
meelsoorten
435 18.405
39.344
50
2.148
4.684

20.553
44.028

776

ECONOMISCH-STATISTISCHE BËPÏCHTEN

4 September 1935

Brandschaden in Néderlandsche gemeenten.

Gemiddelde per 1000 inwoners van het totaal aar&tal
brandschaclen in Nede4ct?,dsche
gernee?te’n, in

het
.

.
tijdvak
1900-190
(behalve
190).
.

De volgende tabellen, die
hehooren bij het op
4
blz.
768 van dit nummer voorkomende artikel
,,De
brand-
schaden

in Nederland gemeten
naar

grootte en
frequentie”,

zijn

samengesteld
door

den

schrijver,
.
Dr.
P. D.
Pestman.

A.
Beesd

(GI.d.)

……….18.6
Brouwershaveii

(Z.)

3.8
Eibergen

(Gid.)

…….7.5
Aagtekerke

(2.)

…….4.3
Beets

(N.-H.)

………51.3
Bruinisse

(Z.)

……..2.4
Eindhoven

(N.-B.)

. . . .

15.5
Aalsmeer

(N.-H.)

……8.8
Beesel

(L.)

………..14.6
I3rurnme•n

(G1d.)

……17.1
Elburg

(Gid.)

……..

11.8
Aalten

(Gid.)

………8.6
Beilen

(D.)

………..19.4
]3runssarn

(L.)

……..8.8
Elkerzee

(Z.)

………
0.0
Aar

(Ter)

(Z.-H.)

…..3.2
Beifeld

(L.)

………..8.2
i3udel

(N.-B.)

………18.0
Ellerneet

(Z.)

………5.1
Aardenburg

(Z.)

……4.2
Belliin’giwolde

(Gr.)

.
..
. .

23.9
Buggeiiiurn

(L.)

…….4.2
Ellewoutsdijk

(Z.)

……1.4
Aarle-Rixtel

(N.-B.)

. . .

18.4
Benielen

(L.)

………4.1
Bunde

(L.)

………..7.5
ElsIoo

(L.)

………..2.7
Abbekerk

(N.-H.)

…..35.0
Bemmel

(G.1d.)

……..14.1
Bunnik

(TJ.)

……….4.3
Eist

(Gid.)

………..27.1
Aibbenibroek (Z.-H.)

9.9
Benne’broek (N.-FL)

10.2
Butisohoten

(11)

……5.4
Emimen

(D.) ………..20.2
Aibcoude-Baambrugge(1J.) 13.6
Benschop

(IJ.)

……..4.5
Buren

(Gid.)

………19.0
Empel

en

Meerwijk
Aibcoude-Proos’tdij (U.)

.

4.4
Benthuizen

(Z.-H.)

17.9
Buiigli

(Z.)

………..
1.7
(N.-B.)

………….15.5
Adh4karspëlen

(F.)

. . . .

7.7
Berhem

(N.-B.)

……12.7
ussum

(N.-ll.)

…….8.6
Engelen

(N.-B.)

…….4.1
Aehttienilioven

(T.L)

. . . .

6.7
Bergamiaoht

(Z.-H.)

..

13.6
Buunna.Isen

(Gid.)

6.5
Eugwin1en

(F.)

…….17.4
Adorp

(G-r.)

……….4.7
Bergeik

(N.-B.)

…….15.7
c.
Enkihuizen

(N.-H.)

. . . .

5.0
Aduard

(Gr.)

………10.8
Bergen

(L.)

………..14.7
Castnicu.rn

‘N :I

5 9
Ensohede

(0.)

……..12.2
Akersloot

(N.-H.)

…..27.3
Albias

(Oud-)

(Z.-H.)

. .

0.0
Bergen

(N.-H.)

…….19.4
Bengen op Zoom (N.-B.)

5.8
Qhaa

‘N
-h
………..

11.9
Ulpe

(Gid.)

………..16.9
Enrnelo

(01d.)

……..13.8
Ailblasser.dam

(Z.-H.)

. .

1.5
Beig eii Tezibljt

(L.)

..

4.8
‘Gid’
…..100
Erp

(N.-B.)

………..8.5
Alem, Maren en Kessel
Bergih

(Gid.)

………17.7
D.
Esoli

(N.-B.)

……….17.0
(N.-B.)

………….17.3
Bergharen

(C+1d.)

…..13.9

g

……………..

Dalen

(1).)

………..18.9
Esoharen

(N.-B.)

……9.2
Ahkemade (Z.-H.)

2.3
Bergschen0ioek

(Z.-H.)

.

8.5
II)alfsen

(0.)

……….11.1
Est en Opijnen (Gkl.)

. . .

1.8
Alkmaar

(N.-H.)

……7.9
Berke1 Ensohot c.a.(N.-.B.) 13.3
i)a.ntwmadeel

(F.)

…..8.0
Etten en Leur (N.B.)

. .

11.1
A.lmelo

(0.)

………..16.8
Berkel en Rodenrjs (Z.-EL) 5.0
Dei.1

(G.1d.)

………..30.9
Everdingen

(Z.-H.)

. . .

6.5
Alnukerk

(N.-B.)

……12.6
Berketiwoude

(Z.-H.)

. .

7.8
Delden

(Ambt)

(0.)

21.7
Ewijk

(G1d.)

……….17.5
Alphen en Riel (N.-B.)
.
21.4
Berkhout

(N.-H.)

7.1
DeJden

(Stad)

(0.)

. . . .

17.4
Eygetshoven

(L.)

……3.4
AJpheu a. d. Rijn (Z.-H.)

8.1
:BerFicun

en Middelrode
Delft

(Z.-H.)

………3.4
Eysden

(L.)

……….3.8
Ambij

(L.)

………..9.1
(N.-B.)

………….6.6
1)eifzij1

(G-r.)

………11.4
Eainge

(Gr.)

………5.9
Anieide

(Z.-IE[.)

……..1.8
Best

(N.-B.)

……….12.8
i)enekamp

(0.)

…….14.1
Ame1vnd

(F.)

………4.2
Beugen

en

Rijckevoort
Deurne c.a.

(N.-B.)

16.8

Amerongen

(T.J.)

……13.2
(N.-B.)

………….14.5
Deventer

(0.)

……..4.8
Ferwerderadeel

(F
)

2.4
Finaart
Amersfoort

(U.)

…….7.7
Beuningen

(Gid.)

7.7
Dida.m

(Gid.)

………18.0
en

Heini

Aimersto1

(Z.-H.)

1.8
Beusichem

(Gici.)

…..16.4.
Diemen

(N.-H.)

…….15.1
N -B
Finster
Aminerzoden

(Gid.)

. ..

10.0
Beverwijk

(N.-H.)

23.6
Diepen;heim

(0.)

……13.9
leG…….231

……….

Amstenrade

(L.)

……6.5
Beijerland

(N.)

(Z.-H.)

.

7.3
Diepenveen

(0.)

……14.3
Franeker (F

50

Anisterdam (N.-H.)

6.4
Beijerland (Oud)

(Z.-H.)
.

4.1
Dessen

(N.-B.)

…….14.7
Franek

adeel

……..31

Andei (Op- en,N

(N.-B.)

4.5
Beijerland

(Zuid)

(Z.-H.)

8.71
Diever

(D.)

………..19.1

Andijk

(N.-H.)

.,

……
8.3
IBierum

(Gr.)

………43i
Diinteloord

c.a.

(N.-B.)

.

11.7
Gaasterland

(1F.)

……6.9
Angerlo

(Gid.)
.

……..

8.7
Biervliet

(Z.)

………84
D’inther

(N.-B.)

…….20.3
Ga.meren

(G.ld.)

…….14.6
Ankeveen

(N.-H.)

…..14.2
Biggekerke

(Z.)

…….
36
Dinxperlo

(Gid.)

……14.5
Gassel

(N.-B.)

……..11.1
Anioo

(D.)

………..16.7
Bilt

(De)

(U.)

………8.6
Dirksiand

(Z.-E[.)

…..3.5
Gasselte

(D.)

………11.1
Annaland

(St.)

(Z.)

.
..

1.2
Bilt

(Het)

(F.)

…….2.2
Dodefwaard

(Gid.)

…..22.8
Geertruid (St.) (L.)

….

0.0
Alnna Paulowna (N.-H.)

23.9
Bingelrade

(L.)

…….2.3
Doesburg

(GId.)

…….9.0
Geertruidenberg (N.-B.)

22.0
Apeldoorn

(Gid.)

……14.5
Bladel

na.

(N.-B.)

…..13.0
Doetinejhem

(Gid.)

…..13.7
Geervliet

(Z.-H.)

…..15.3
Appeltern

(Old.)

……10.3
Blankenham

(0.)

3.6
Dokkum

(F.)

………

2.6
Geffen

(N.-B.)

……..17.9
Ajppingedam

(Gr.)

7.2
Bia.rioum

(N.-H.)

…..15.5
Doinburg

(Z.)

………
6.1
Geldermailsen

(Gid.)

.
..

7.4
Arcen en Velden (L.)

. .

12.8
Bleiswijk

(Z.-H.)

……
5.6
Dommelen

(N.-B.)

…..29.6
Geidrop

N.-B.)

……27.9
Ai*el

(Z.-U.)

………2.2
Bleskensgraaf en Hofwe-
Doiigen

(N.-B.)

…….15.8
Geleen

(L.)

………..7.0
Ariiemuiden

(Z.)

……
1.7
gen

(Z.-H.)

………7.0
Doniaiwerstail

(F1)

…..6.6
Gemert

(N.-B.)

……..24.1
Arnhem

(0-id.)

……..4.6
Bloemendaal

(N.-H.)

7.1
Doorn

(U.)

………..8.2
Gendringen

(0-id.)

9.3
Asperen

(Z.-H.)

…….5.4
Bloloker

(N.-H.)

…….14.9
Doornspijk

(Gid.)

…..16.4
Gendt

(Gid.)

………13.5
Assen

(D.)

………..9.7
Blokzijl

(0.)………..14.7
Dordrecht

(Z.-H.)

…..
3.3
Genemuiiden

(0.)

……4.0
Aasendeift

(N.-H.)

….

5.4
Boeholtz

(L.)

………5.5
Dreisohor

(Z.)

……..
2.3
Gennep

(L.)

……….19.1
A.sten

(N.-B.)

………16.2
Bodegraiven
(Z.-H.)

6.7
Dreumel

(GId.)

…….28.3
Geulle

(L.)

…………9.0
Avenihorn

(N.-H.). ….

9.9
Boekel

(N.-B.)

……..12.9

Driebergen

(IJ.)

…….3.7
Giessen

(N.-B.)

……..9.9
Avereest

(0.)

………7.5
BoIsward

(1F.)

………2.9
Driel

(Old.)

……….24.7
G’iessendam

(Z.-H.)

. . . .

1.4
Axel

(Z.)

………….3.5
Bommel

(Den)

(Z.-H.)

.

8.7
Dr.iewegen

(Z.)

…….
15.2
Giessen-Nieuwkerk (Z.-IL) 4.5
Borcudo

(Gid.)

……..15.5
Drunen

(.N.-B.)

…….17.6
Gieten

(D.)

………..12.2
B.
Borger

(D.)

……….16.8
Druten

(Gld.)

……..12.7
Giethoorn

(0.)

……..6.7
Baarderadeel

(1F.)

…..4.3
Borgha.ren

(L.)

…….2.4
IDubheldam

(Z.-H.)

….

14.3
Gilze en Rijen (N..B.)

..

12.2
Baarja.nd

(Z.)

………6.7
Borkel en Schaft (N.-B.)

29.0
Duiven

(Gld.)

………7.1
Ginnekan en Bajveil (N.-B.)

8.6
I3aarle-Nassau

(N.-B.)

.
11.0
Bom

(L.)

…………5.4
IDuivendijke

(Z.)

……
3.3
Goedereede

(Z.-H.)

….
1.6
Baarn

(TJ.)

………..6.7
Borne

(0.)

………..18.1
Dungen

(Den)

(N.-B.)

.

7.6
Goes

(Z.)

………….
3.9 IBaexern

(L.)

……….13.5
Borssele

(Z.)

………
7.2
Dussen, Munster en Muil-
Goirle

(N.-B.)

……..9.2
Baflo

(Gr.)

………..2.2
I3osohkapelle

(Z.)

…..
8.9
kerk

(N.-B.)

……..16.7
Goor

(0.)

…………17.1
Bakel en Milheeze (N.-B.)

23.9
Beskoo1

(Z.-H.)

…….6.4
Dwingeloo

(ID.)

…….22.6
Gor:incheni

(Z.-H.)

. . .

3.7
Bamnndreoht

(Z.-H.)

5.9
Bovenkarspel

(N.-H.)

..

3.6
Gorssel

(Old.)

………9.9
Bamneveid

(Gid.)

……21.5
Boxmeer

(N.-B.)

……11.2
.
Gouda

(Z.-ll.)

……..6.4
Barradeel

(1F.)

………2.5
IBoxtel

(N.-B.)

……..8.1
Echt

(L.)

………….7.9
Oouderak

(Z.-H.)

…..3.6
Barsingerihorn

(N.-H.)

.
20.3
Brakel

(GId.)

………44.6
Echteid

(0-id.)

……..23.6
Goud riaan

(Z.-H.)

…..5.0
Bariwoutswaarder
(Z.-H.)

6.0
Brandwijk

(Z.-H.)

…..
1.1
Edam

(N.-H.)

………8.1
Goudswaard

(Z.-H.)

.
..

6.6
Batenibung

(0-id.)

…..11.8
Breda

(N.-B.)

………4.8
Ede

(0-id.)

………..12.1
Graauw

en

Langen-
Bathmen

(0.)

………20.5
Breskens

(Z.)

………7.1
Eede

(Z.)

…………1.9
dam

(Z.)

……….
5.0
Bedum

(Gr.)

……….4.5
Breukelen-Nijenrode (0.)

5.5
Eelde

(D.)

…………12.2
Grafhorst

(0.)

……..9.0
Beegden

(L.)

……….2.7
Breukelen-St. Pieters(TJ.) 14.9
Eemnes

(U.)

……….9.5
Graft

(N.-H.)

………

17.2
Beek

(L.)

………….6.5
Brielle

(Z.-H.)

……..3.8
Eenrum

(Gr.)

……..5.3
Gramabergen

(0.)
.
…..7.9
Beek en Dook (N.-B.)

. .
21.6
Broekhuiren

(t.)

…..10.3
Eersel

(N.-B.)

……..16.9
Gratheni

(L.)

……….11.5
Beemster

(N.-H.)

……5.5
Broek-in-Waterl. (N.-H.)

12.3
Eethen

(N.-B.)

.• …….12.1
Grave

(N.-B.)

……..5.5
Beers

(N.-B.)

………0.0
Broak-op-Langend. (N.-H.) 3.7
Egmond a. Zee (N.-H.)
.

3.7
‘s-Graveland

(N.-H.)

.
..

8.6
Beerta

(Gr.)

……….15.1
Broak-Sittard

(L.)

….

2.6
Figmond Binnen (N.-H.)

6.3
‘s-Gravemoer (N.-B.)

. . .

4.5

‘s-Gravendeel (Z.-H.)
8.6
1-lenabroek

(N.-H.)
‘s-Gravenihage (Z.-H.)
3.2
Herkingen

(Z.-H.)

…..
‘.s-Gr.avenpolder
(Z.)

. .
1.0
Henpen

(N.-B.)

…….
‘s-Gravenzande (Z.-H)
7.7
Herpt

c.a.

(N.-13.)

…..
Grevenbicht (L.)

…….
6.4
Herten

(L.)

………..
Grijpskerk (Gr.)

…….
8.3
‘s-Hertogenbosch

(N.-B.)
Grijpskerke

(Z.)

……
3.4
Henwen en Aerdt (Gid.)
Groede

(Z.)

………..
5.9
Henwijnen

(Gid.)

……
Groenlo

(Old.)

……..
7.9
Heteren

(Old.)

……..
Groesbeek

(0-Id.)

……
11.4
Heukelum

(Z.-T{.)

…..
Groningen

(Gr.)

…….
4.3
Heumen

(0-Id.)

……..
Gronsveld

(L.)

……..
4.4
Ï[eusden

(N.-13.)

……
Groot-Ammers

(Z.-H.)

.
5.6
Heytihuysen

(L.)

……
Grootobroek

(N.-H.)

.

.
6.6
Etillegersberg

(Z.-H.)
Grootegast

(Gr.)

……
5.7
Uillegom

(Z.-H.)

……
Grulybenvorst

(L.)
5.9
Hilvarenibeek

(N.-13.)
Gulpen

(L.)

……….
13.3
Hilversum

(N.-H.)

.
iindeloopen

(F.)

…..
Pl.
Hoedekenskerke

(Z.)
Haaften

(0-id.)

……..
15.5
Hoek

(Z.)

…………
Haaksbeiigen

(0.)

…..
16.2
Hoenkoop

(U.)

……..
Haamstede

(Z.)

…….
4.3
Hoensbroek

(L.)

…….
Haaren

(N.-B.)

…….
12.4
iloevelaken

(Old.)

…..
Haarlem

(N.-H.)

…….
5.2
Hoeven

(N.-B.)

……..

Haarlemmerliede en
Holten

(0.)

………..
Spaarnwoude (N.-H.)

.
19.0
Hontenisse

(Z.)

…….
Haarlemmermeer (N.-H.)
15.4
Hoofdpdant

(Z.)

…….
Haarzuilens (U.)

……
1.8
11.00g-Blokla.nd

(Z.-H.)


Haastredht
(Z.-H.)
5.9
Heege en

Lage

I4ierde Haelen

(L.)

………..
15.0
en Hulsel
Hageslein
(z.-H.)

……
9.4
Hoogeloon,

Hapert

en
Halsteren (N.-B.)

……
8.9
Casteren

(N.-B.)

…..
Ham (Den) (0.)

…….
20.8
Hoogeveen

(D.)

…….
llaps

(N.-B.)

………
13.4
Hoogezaud

(Gi.)

……
Hardenbeng (Ambt) (0.)
15.5
Hoogkarspel

(N.-H.)
Hardeniberg (Stad) (0.)

.
19.4
Hoogkerk

(Gr.)

…….
Harderwijk

(Gild)

…..
5.8
Hoogland

(IJ.)

……..
HardinxveId

(Z.-H.)

..
2.5
Hoogvliet

(Z.-I-L)

…..
Haren

(Gr.)

………..
18.6
Hoogwoud ca

(N.-H)..
Harenkarspel (N.-H.)

.
16.3
f[ooiin

(N.-H.)

………
Harlingen

(F.)

……..
3.1
Hoornaar

(Z.-H.) ……
Harmelen

(U.)

……..
10.2
Horn

(L.)

…………
Haskerlaid

(F.)

……
10.4
Horssen

(Old.)

……..
Hasselt

(0.)

……….
13.5
Borst

(L.)

…………
Hatteim

(Old.)

………
19.0
Houten

(U.)

……….
Havelte

(1).)

……….
17.7
Houtheni

(L.)

………
Hazerswonde

(Z.-H.)

..
59
i[uissen

(Gld.)

……..
Hedel

(Gid.)

……….
27.4
Huizen

(N.-H.)

…….
:EEedikhuizen

(N.-B.)

. .
13.4
Huisbeng

(L.)

………
Heel en Panheel (L.)

.
3.6
Hulst

(Z.)

…………
Heemskenk (N.-H.)

. . .
11.2
Hi.ammelo en Keppel (Old.)
Heemstede

(N.-H.)
5.5
Hunsel

(L.)

………..
Heeuvliet

(Z.-H.)

……
14.6
Huimrenen

(Old.)

……
Heer

(L.)

………….
1.1
Huijbergen

(N.-I3.)

.

‘s-Heer Abtskeike (Z.)
.
17.0
1.
‘s-Heer Arendskerke (Z.)
2.9
Idaarderedeel

(F.)

…..
.L-f.eerde

(Gld.)

………
20.3
T1Iendm (N -II)
‘s-Heerenhoek

(Z.)
itteren

(L)

……….
Heerewaarden

(Old.)


1.9
Ttter’oort

(L.)

…….
Heer Hugowaard (NH.)
23.6
Heer Jansdam (Z.-H.)
7.7
Heenlen

(L.)

……….
8.5
jaarsveld

(U.)

……..
Heesch

(N.-B.)

……..
16.4

Jabeek

(L.)

………..
Heeswijk

(N.-B.)

……
13.2
Janasteen

(St.)

(Z.)
Heeze

(N.-B.)

………
22.4

Jisp

(N.-H.)

……….
Hei- en Boeikop

(Z.-H.)
6.1
Jutphaas

(13.)

……..
EJeiloo

(N.-H.)

……..
9.1

11.0
0.0
14.3 20.7
3.4
5.1
17.2 13.6
14.2
13.7
13.3
9.1
6.0 7.0
6.9 13.8
8.2 5.6
13.5
1.8 5.9
11.5
6.3
15.5
15.0
9.1
11.9
4.0

12.6
17.9
9.4
16.6
3.8
8.4
5.1
7.9
1.2.2
8.2 5.0
7.6
11.8
6.2 17.7
5.4
13.7
9.9
6.5
5.1
11.6
4.4
5.2 3.4

3.1
16.6
5.3 3.7

5.7
9.3
10.9
1.6
8.2

4
September 1935

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

777

4.4
2.9
29.6
6.1
5.8
19.4
1.9 9.1
2.5 6.6
2.6
12.4
4.0
4.3 3.8
3.6
4.8
21.3 14.4
3.3

Heinenoord

(Z.-H.)
8.2
Heinketissand

(Z.)
8.7
Hinoo

(0.) ………..
19.0
Hekelirijgen

(Z.-H.)
8.4
Hekendor.p

(Z.-H.)
103
Helden

(L.)

………..
105
Helder

(:Den)

(N.-H.)
56
Hellendooru

(0)

……
11.5
Hellevoetsluis

(Z.-H.)
. 5.4
Helmond

(N.-B.)

…….
14.7
Helvoet

(Nieuw-) (Z.-H.)
6.0
Heivoirt

(N.-B.)

……
7.4
Hernelumer-Oldephaart
en

Noordwolde

(F.)
. .
13.9
Hemmen

(Old.)

……
180.9
Hend rik-Jdo-Ambacht
(Z.-H.)

………….
3.6
Hengelo

(Old.)

……..
12.6 J-Iengelo

(0.)

………
9.3
Hengstdijk

(Z.)

…….
9.2
Hennaarderacleel (F.)

..
2.8

PL
Kadier en Keer (L.)
Kadzand (Z.) ………
Kallantsoog (Nl-T.) –
Kamerik (U.) ………
Kampen (0.) ………
Kasnperveen
(0.)
……
Kantons (Gr.) ……..
Kapelle (Z.) ………
Kaipelle ad. IJsel (Z.-H.) Kats
(Z.) ………….
Kattendijke (Z.) ……
Katwoude (N.-H.) …..
Katwijk (Z.-H.) …….
Kediohem (Z.-H.) …..
Kenkrade (L.) ……..
Kerkwerve (Z.) …….
Kerkwijk (Old.) …….
Kessel (L.) ………..
Kesteren (0-id.) …….
Kethel en Spaland (Z.-H.)

Klaaswaal (Z.-H.) …..
Klimmen (13.) ……….
Klinge (Z.) ………..
Kloetinge (Z.) ……..
Bloosterburen (Gr.)
Klutidert (N..13.) …… Kockengen (13.) …….
Koedijk (N.-H.) …….
Koevorden (1).) …….
Koewacht
(Z.) ……..
Kollumerland en Nieuw
Kruisland (1?.) ……
Kolijneplaat (Z.) ……
.Koog ad. Zaan (N.-E[.)
Kortenhoef (N.-H.) .
Kortgene (Z.) ………
Keten of Cotihen (13.)
iIÇoudkerk (Z.-H.)…..
Koudekerke (Z.) ……
IKrabbendijke (Z.) …..
Krimpen a.d. Lek (Z.-H.)
Krimpen ad. IJsel(Z.-H.)
Krornineinie

Kromvoirt (N.-B.)
Kruiningen (Z.) ……
Kruis (St.) (Z.) …….
Kuik en St. Agatha
(N.-B.) ………….
JÇuiure (0.) ………..
Kwadijk (N.-H.) ……

L.
Laag-Nieuwkoop (13.)
Landsnieer

Langbroek (T.J.) …….
Langerak (Z.-T-[.) …..
Lange-Ruige-Weide
(Z.-H.)

………….
Laren (Old.) ……….
Laten (NH.) ………
Laurens (St.) (Z.) …..
Leek (Gr.) ………..
Leende (N.-B.) ……..
beens (Gr.) ………..
Leerbroek (Z.-iI.) …..
Leerdam (Z.H.) …….
Leersum (13.) ………
Leeuwarden (F.) ……
Leeuwarderadeel (F.)
Leiden (Z.-H.) ……..
Le.iderdorp

Leimuiden (Z.-]F.) …..
Lelekerkerk (ZIJ.)
Lekkerland (Nw) (Z.-H.)
Loksinond (Z.-H.) …..
Lemsterland (F.) ……
Leusden (13.) ………
Lidhtenvoorde (Old.)
Liempde (N.-B.) ……
Lienden (Old.)
hier (De) (Z.-H.) …..
Lierop (N.-1L) ……..
Lieshout (N.-B.) …….
Lirni nicht (L.) ……..
Limmen (N.-H.) …….
Linden (N.-B.) ……..
Linne (13.) ………..
:Linsoho€en (11.) …….
Lisse (Z.-H.) ……….
Libh (N.-13.) ……….
Lithooien (N.-B.) ……
Lochem (0-id.) ……..
Loenen (13.) ……….
Loeriersloot (11.) …….
Loon op Zand (N.-B.)
Loosdreht (13.) …….
Lopik (U.) ………..
Loppersum (Gr.) ……
Losser (0.) ………..
Luijksgestel (N..13.)

Maaiiheeze (N.-B.) …..
lvtaann (13.) ……….
Maarssen (U.) ……..
Maarsseveen (13.) ……
Maarten (St.) (N..H.)..
Maartensdijk (T.J.) …..
Maartensdijk (St.) (Z.) –

Maasbracht (L.) …….
Maasbree (L.) ………
Maasdarn (Z.41.) ……
Maashees c.a. (N..B.)
Maasland (Z.-H.) …..
Maasniel (L.) ………
Maassluis (ZH.) ……
Maastr,ieht (13.) …….
Made en Drimmelen
(N.-B.) ………….
Mangraten (L.) ……..
Markelo
(0.)
……….
Marken (N.-1T.) …….
Marum (0-r.) ……….
Maurik (0-Id.) ……..
Medemblik (N..H.) .
Ivleeden (0-t.) ………
Meerkerk (Z..H.) …..
I’,Ieerloo (L.) ……….
Meerssen (L.) ………
Mcgen, Haren en Ma
oharen (N..B.) ……
Meliok-iTerkenbosch (13.)
Me]iakenke (Z.) …….
Mehissant (Z.-H.) ……
Menaldumadeel (F.).
Meppel (D.) ……….
Merkelbeek (L.) …….
Mesch (L.) ………….
Meyel (L.) ………..
Miheer (L.) …………
Midhiels-Gestel (St.)

(N.-B.)

………….
v1iddelburg (Z.) …….
Jelliddeliharnis (Z.-1.)
Middelie (N.-H.) ……
Middelstum (Gr.) ……
Midwolcia (0-r.) …….
Midwoud (N.-H.) ……
Mierlo (N.-B.) ……..
Miii, St. Hubert (N..B.)
Millingen (Old.) …….
Moergestel (N.-B.) . . . –
Moerkapelle (Z.-H.)
Molenaarzgratf (Z.-H.) Monnikendam (N.-ll.)
Monster (Z.-}T.) …….
Montfoort (13.) ……..
Montfort (L.)
Mook en M’idudelaar (13.)
Moordreclvt (Z.-H.)
Muiden (N..i:I:.) ……..
Munstengeleen (L.) .
Muntendam (0-r.) …..
Mijdrecht (13.) ……..
Mijnaheerenlaud (Z.-H.)

N.
Naalcl’vij!k (Z.-H.) …..
Naarden (N.-H.) …….
Nederhemei’t (Old.)
Nederhorst-den-Berg

(N..H.)

………….
Nederweert (L.) …….
Neede (Old.) ……….
Neer

(13.)

………….
Neeritter (L.) ………
Neuzen (Ter) (Z.) ……
Nihbixwoud (N..H.)
Nichtevecht (13.) ……
Nicuweshagen (L.)….
Nieieu’enihoorn (Z.-H.
Nieuwe-Niedorp (N.-H.)
Nu’- en St. Joosland (Z.)
Nieuwe-Pekela (0-r.)
Nieuwer-Amstel (N.-H.)
Nieuiverkerk (Z.) …..
Nieuwerkerk a.d. IJsel

(Z.-H.)

…………
Neuweschans (Gr.) – Niieuwkoop (Z.-H.) …..
Ndeuavkuijk en Onsen-
oort (N.-B.) ………
Nieuavland (Z.-H.) …..
Nieuwleusen
(0.)
…..
Nieuwpoort (Z.-H.) –
Nieujwstadt (L.) ……
Nieuwveen (Z.-H.) …..

9.0 2.7
3.0 5.9
1.0 3.8 6.7 16.3 16.9
12.2

6.3 3.9
7.7
13.2
1.6
14.6
7.0
4.1
4.4
1.0 5.5
9.0
15.0
6.2
18.0

10.1 9.7
16.3

0.0
14.1 3.8
11.6

6.1
9.8
16.7
4.0
12.6
44.8
15.2
2.6 5.6
34.7
3.7
2.9 6.4
14.4
10.8
3.0 1.4
5.4
6.0
8.0
7.5 6.7
29.6
3.3
9.6
15.7
5.3
7.2
6.0
12.1 9.5
8.2
16.6
15.2
9.6
23.3
2.1
16.3
9.9 6.4
2.5
14.7
25.8

18.2
9.6
5.7
7.0
14.1
13.8
5.7

1.9
6.4
12.6
11.2
3.7
5.5
3.0
2.7

23.3
9.2 7.6
5.8
6.4
28.3
5.7
19.8
5.1
7.0
3.7

9.8 0.3
4.7
3.0
3.1
7.3 3.9 3.3 6.8 5.7

7.1.
5.6 6.2 3.0 5.7
13.9
10.3
25.2 13.3 17.0
10.1
18.8
1.7
16.0
3.7
12.6
2.8
18.4
9.4
11.0
6.5
17.4
8.0 7.4

4.6
10.2
4.9

13.8
5.9
10.7
10.2
4.1
1.7
7.3
12.0
3.3
6.4
28.0
7.9
18.7
14.4
6.3

5.4
19.4
7.6

22.5
17.6
5.9 6.4
2.0
8.7

778

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4
September 1935

Nieuvv1iet

(Z.)

4.0
Oudeikerk ad. IJssel
Sassen1ieim

(Z.-H.)

4.1
Tholen

(Z.)

2.1
N’ieuw Toseer (N.-B.)

14.7
(Z.-H.)

.

3.0
Sas van

Gent

(Z.)

. . .

4.3
Tihorn

(L.)

7.2
Nieuwo1da (Gr.)

23.8
Oudewatjei

(Z.-Ï

I.)

.

6.7
Si1iaeberg

(L.)

2.7
Tiel

(Gid.)

14.5
Nse

(Z.)

4.6
Oudheusden

en

Eishout


Sdhagerr

(N..H.)

27.2
Tieahoven (U.)

3.7
Nis4elrode

(N.-B.)

11.4
(N.-B.)

.

15.2
Sha.1’kwijk

(U.)

10.4
Tienhoven

(Z.-H.)

14.9
Noorbeek

(L.)

8.0
Oudkarspel

(N.-H.)

. . . .

13.4
Sehaijk

(N.-B.)

14.2
Pietjerksteradeei (F.)

. .

6.8
Noordbroek

(Gr.)

……14.6
Oudorp

(N.-H.)

…….17.8
Sheernda

(G
t .)

…….24.7
Tilburg

(N..B.)

…….7.8
Noorddij

(Or.)

…….10.2
Oud-Valkeiiburg

(L.)

. .

3.0
Schellinkhout

(N.-H.)

. .

7.6
Tonge

(Nieuwe) ‘(Z.-H.)

7.1
Noordeloos

(Z..H.)

…..1.8
Oud-Vossenieer

(Z.)

2.2
Schelluinen

(Z.-H.)

. . .

6.3
Toiige

(Oude)

(Z..H.)

..

5.7
Noordgouwe

(Z.)

……0.0
Ouwerkerk

(Z.)

…….
1.3
Schennerhoru (N.-H.)

. .

13.2
Tabbergen

(0.)

…….12.6
Nrd-Soharwoude (N.-H.)

11.0
Overase1t

(Gid.)

……12.0
Suherpen.isse

(Z.)

……
1.4
Tuli en ‘t Waal (U.)

. . . .

9.6
Noordwelle

(Z.)

…….
15.1
Ovei’sch’ie

(Z.4L)

……5.9
Sheipenzee1

(Old.)

11.0
1’wisk

(N.H.)

………8.7
Noordwijk

(Z.H.)

…..8.0
OversIag

(Z.)

………5.0
Suhiebroek

(Z.H.)

…..11.1
Noordvijkerhout (Z.-H.)

8.3
Ove%aude

(Z.)

………2.7
Sehiedam

(Z..H.)

……4.4

Nootdorp

(Z..H.)

……9.1
.
SQhieronnikoog (F.)

. .

12.9
Uaoh-ovei-Worms (L.)

.

5.7
Nor.o

(D.)

…………9.2
b

P.
.

..
Pnkras

(St.)

(N..1L)

1i9
.
Sehmei

t

(L.)

…….5.6
Ubber.gen

(Gid.)

…….15.9
Nuenen, Gerwen en Ne-
L
annelunwu.j

11.0
Shin’nen

(L.)

……..7.8
Uden

(N.-B.)

………11.3
derwe4ten

(N..B.)

.
..

19.8
……
apek
Scihin-op-Geul

(L.)

4.4
Udenhout (.N..B.)

……10.4
Nuland

(N..B.)

…….20.7
apefld1eo

(
.7
TT
6.9
… .)…
Sch’inve1d

(L.)

……..13.2
U1get

(N..H.)

…….23.4
Nurnansdorp

(Z..H.)

. . .

8.5
0.0
Peize

(D.)

…………10.3
SdMpluidan

(Z.-ll.)

. . . .

3.7
Uithoorn

(N..H.)

……

28.6
Uathu:izen

(Gr.)

4.1
Nunihem

(L
)

………
Nuth

(L

…………

5.4
..
Perius

(Z.-H.)

……..7.6
Peursum

Shoondijke

(Z.)

…….4.1
Suhoonebeek

(D.)

4.5

…….
Uithuiermeede’n

(Gr.)

.

1.1
Nijeveein

(D.)

………..
(Z..H.)

……5.7
)

1
.
hoonhoveii

(Z.-n..)

. . .
meraten

(L.)

…….13.4
……………4.9
Iijkenk

(Gid.)

……..9.1

‘Cid

6.6
1
iyrnegeu

,
(7
)

.
Puers.hi1

Shoonrewoerd

(Z.-H.)

.

6.5
h

1

‘N -H

99 3
g()
r

(

.-

.)

………….

0

(t
II
)

2 3
Poederoijen

(Old.)

…..6.1

Sh

)”

6 2
p
………

7:4

lirmoud (L
)

3.6
Ursern

(N..H.)

……..23.5
.
Obbicht en Papeniwven
Po1broek

(U.)

……..0.0
Poot’tugaa.l

(Z..H.)

3.6
……
..

2
U.squert

(Gr.)

………0.6

(L.)

…………….8.6
14.3
Poortvliet.(Z.)

……..0.0
CI)(

h
ei

e

C OUVCI
,
Uin’geradee1

(F.)

8.6
Utrecht (U.)

3.4
Ob•darn

(N.H.)

……..
Postetiholt (L
)

4 6
(1.)

…………….11.2
……….

Odi1iuberg

6.7
(St.)

(L.)

..
Princenhae

(N:B.)…
:
Serooskerke (Walaheren)

Ocloorn

(D.)

……….21.8
4.5
Purnicreni

(N..11.)

9.6
…………….

4.5
Vaals

(L.)

…………2.3
Odijk

(tJ.)

………….
B
Pu’bte

(N -B )

107
Sevenuin

(L.)

……….3.0
Valiburg

(Old.)

……..12.1
Oedenrode (St
)
(N

)

9.2
PU4II

(Gid
)

9 6
Stmpd1e1d

(L
)

7 4
Valkenburg (L
)

16.1
Oeffelt

(N.-B.)

……..16.1
(Z.4L)

8.0
Sittard

(L.)

………..8.0
Vaikentburg (Z.-H.)

6.0
Oegst.geest

(Z.-H.),…..4.8

Pijnacker(Z..}T.)

8.2
Sleen

(D.)

…………9.8
V.auensvard (N..B.)

..

19.3
Ohee en La.ak

(L.)

9.1
Slenakcn

(L.)

………1.8
Varik

(Giid.)

……….17.4
Oinsbeek

(L.)

………10.5
It
Sliedrecht

(Z.-H.
)

…..3.7
en

(N..B.)

……….11.1
Oirsnhot

(N.B.)

…….9.9
Raalte

(0.)

………..11.4
Slochteren

(Gr.)

…….10.9
Vnd

(Gr.)

……..18.2
Oisterwijk

(N..]3.)

…..13.6
Raamsdnuk

(N.-B.)

. . . .

11.6
Stoten

(F.)

…………5.3
Veenendaal

(U.)

…….15.1
Oldebroek

(Gild.)

…….19.7
Rauwerderhem

(F.)

3.1
Sluis

(Z.)

………….
4.7
Veere

(Z.)

…………
7.9
Oidehove

(Gr.)

……..2.5
Ravenstein

(N.-J3.)

96
Srnaiiner1and

(1?.)

9.9
Vege1

(N..]3.)

……..8.2
Oldeikerk

(Gr.)

…….8.2
Reek

(N..]3.)

……….6
Sniilde

(1).)

………..15.6
Veldlïoven

c.a.

(N..fl.)

.

18.2
Oldemarkt

(0.) ………

12.0
Reeuwijk

(Z..1 t.
)

……3.5
Sneek

(F.)

………..4.6
Veidhuzen

(11.)

…….11.1
OklenzaaJ

(O.)

…….

17.3
Renesse

(Z.)

……….4.J5:
SjieIrwaarc1

(U.)

…….37
Velp

(N..B.)

……….7.6
Olst

(0.)

…………….13.4
Renkum

(Gici.)

……..

8.2
Soest

(1.1.)

…………27.2
Velsen

(N.-H.)

……..8.1
Ommen. {O.)
J
……….25.9
Renawoucle

(U.)

…….
Someren

(iN.B.)

…….21.9
Venhuizen

(N.-PI.)

…..17.5
Onstiwedde

(ir.)

…….20.4
Retranuhenient

(Z.)

4.1
SoTnmelsdijk

(Z.-H.)

15.5
Venlo

(L.)

…………6.1
OoFtgensp1aat

(Z.11.)

..

6.2
Reusel

(N.-B.)

………1,3.3

SonenBreugel (N.-13.)

.
14.1
Venray

(L.)

………..6.5
Oostburg

(Z.)

………
7.6
Biheden

(Old.)

………9.2
Spanbroek (N.H.)

8.2
Vessem, Wintelre en
Oost-Dongeradeel

(F.)

.

1.9
Rhenen

(111.)

……….7.4
Spauleek

(L.)

………2.4
Knegsel

(N.-B.)

.

.

7.7
Oost-, Middel- en West-
Rhoon

(Z.-i-T.)

………12.8
Spra.ng-CapelIe (.N.-B.)

.
175 Veur

(Z.-H.)

……….16.6
beers

.(N.-B.)

…….21.4
Ridderkerk (Z..H.)

3.3
Spijkenisse

(Z.H.)

7.2
Vianen

(Z..H.)

……..7.2
Oost- en W.-Soubucg
(Z.)

3.0
Riethoven

(N.-13.)

…..12.1

Stad aan ‘t Haringvliet
Vïerlingbeek

(N.-i3.)

. .

17.5
Oosterhesselen (D.)

5.1
Riietveld

(Z.1i.)

…….8.7
(Z.H.)

………….2.7
Vierpolders

(Z.-H.)

12.9
Oosterhout

(N.-B.)

11.1
RiIIan•d-Baith

(Z.)

63
Stan•daardbuiten

(N.]3.)

5.0
Vlukeveen en Waverven
Oosterlaind

(Z)

…….
1.0
Rittheni

(Z.)

………1.5
Staphorst

(0.)

……..7.2
(Ii.)

…………….7.6
Oosthuiaen

(N.-H.)

….

14.9
Rookanje

(Z.-H.)

……15.3
Stavenjisse

(Z.)

……..
1.0
Vlaardingen

(Z.-H.)

.
..

4.0
Oostkapeile

(Z.)

…….
2.4
Roden

(:1).)

………..8.4

Stavoren

(F.)

………3.0
Vlaar•diager-Ambaoht
Ooststellingwerf

(1?.)

… 8.9
Roermond

(L.)

……..4.3
Stedum

(Gr.)

………3.6
(z.-H.)

………….3.0
Oostvoorne

(Z.-H.)

…..19.4
Roggel

(L.)

……….8.3
Steentergen

en

Kruis-
Vlagtwedde (Gr.)

……28.5
Oostzan

(N..H.)

……

5.8
Rolde

(]).)

…………18.3
land

(N.B.)

………14.4
Viedder

(D.)

………16.2
Ootmai

sum

(0.)

……19.9
Roosteren

(L)

……..6.9
Steenderen

(Old.)

…..12.0
Vleuten

(U.)

……….6.7
Ooijen en Teeffelen
Roosendaal

en

Nispen
Stcenwij!k

(0.)

………16.1.
Vlieland

(N.-H.)

…….1.5
(LN..B.)

………….13.1
(N.-B.)

………….8.3
Steenwijkecwold

(0.)

..

14.3
Vlissingen (Z.)

……..2.3
Opliemert

(G4d.)

…….20.6
RoSei1daaJ

(GId.)

……234
Steun

(L.)

………….15.5
Vlist

(Z..fl.)

……….4.0
Oploo, St. kntuhonius en
Ro.snialen

(N.-B.)

……13.6
Stellendaum

(Z.-H.)

…..3.9
Vlodrop

(L.)

……….7.3
Ledeacker

(N.-B.)

.
..

10.2
Rossum

(Old.)

………27.9
Stevensweert

(L.)

…..15.2
Vlijmeu

(N.-B.)

…….20.2
Opmeer

(N..H.)

…….19.8
Rotterdam

(Z..H.)

…..4.8
Stiphout

(N.-B.)

……15.9
Voerend.aal

(L.)

…….5.4
Opperdoes

(N.-H.)

…..5.6
Rosenlhung

(Z..H.)

…..3.9

Stolwijk

(Z.-H.)

…….
11.4
Vollen!ove (Ambt) (0.)

.

9.6
Opsterland

(F.)

…….10.7
Ruaphen

c.a.

(N.-]3.)

. .

23.3
Stonipwijk

(Z.-H.)

…..6.8
Vollenihove

(Stad)

(0.)

.

4.8
Oss

(N.-B.)

………..34.2
Ruinen

(ID.)

……….12.5
Stoppeldijk

(Z.)

…….
11.1
Voorburg

(Z.-H.)

……6.8
Ossendrecht (N.-B.)

….

8.9
Ruinerwold

(D.)

……7.0
Stouteniurg

(11.)

……7.6
Voojikout

(Z..H.)

……4.6
Ossenisse

(Z.)

………7.4
Ruurlo

(Gid.)

………5.2
Stramproy

(Id.)

…….0.0
Voorsdhoten

(Z.-H.)

6.8
Oterleek

(N..H.)

…….11.9
Ruwdel

(U.)

………..1.9
Streefkerk

(Z.-H.)

…..
6.0
Toorst

(0-Id.).

………

11.9
Ofjtersum

(L.)

………14.1
Rijakihlt

(L.)

………0.0
Strijen

(Z..H.)

……..6.5
Vorden

(0-lid.)

………10.1
Ottolajnd

(Z.-H.)

…….1.7
Rijuzaterwoude

(Z..H.)

.

4.8
Susteren

(L.)

………8.5
Vreeland

(tJ.)

………6.9
Ouddorp

(Z.-H.)

……7.2
Rijnsburug

(Z.-H.)

……11.7
Swalmcin

(L.)

………12.3
Vreeswijk

(11.)

……..7.9
Oudelande

(Z.)

……..9.4
Rijp (De)

(N.-J:L)

……30.6
Sijbekarspel

(N.-H.)

3.2
Vries

(:D.)

…………13.3
Oudenbosch

(N.-B.)

.
..

6.8
Rijabergen

(N..B.)

…..10.8
Vriesenveen

(0.)

……42.6
Oudendijk

(N.-H.)

…..28.6
Rijsenburg

(U.)

…….3.6
T.
Vrouuwenpolder (Z.)

…..

7.7
Oudenhoorn (Z.-H.)

….10.2
Rijs4en

(0.)

………..6.4
ught

(N.-B.)

………3.4
Oude-Niedorp (N.-H.)

.. 27.1
Rijsiwijk

(N.-B.)

…….14.9
Ten

Boer

(Gr.)

……..’5.6
Vuren

(Gld.)

……….8.4
Oud- en Nieuw-Gastel
Rujswijk

(Z.-H.)

…….5.9
Tenheijden

(N..B.)

…..26.6
(N.-B.)

………….9.8

Tegelen

(L.)

……….

…..

Termunten

(Gr.)

……23.5

Oudenrijn

(U.)

……..3.8
S.
Terschelling

(N.-H.)

…3.3
Waalre

(N.-i3.)

……..26.8
Oude-Pekela

(Gr.)

…..17.3
Saurnbeek

(N.-B.)

…….4.5
Teteringen

(N..B.)

…..3.9
Waalwijk

(N.-B.)

……18.9
Ouder-Amstel (N..H.)

..

8.8
Sappemeer

(Gr.)

……15.2
‘texel

(N.-H.)

………15.0
Waarde

(Z.)

……….
4.3

Waarden.bung (Old.) … 11.9
Waarder

(Z.-H.)

…….
5.9
Wadd.inxveen

(Z.-H.)

..
12.0
Waclenoijen

(Gid.)

…..
25.4
Wageningen (Old.)
6.8
Wa.mel

(Old.)

………
21.3
Wau.neperveen (0.)
3.4
Wanroij

(N.-B.)

…….
8.4
Wanssnm

(L.)

………
6.0
Vai’der

(N.-1T.)

…….
3.5
Warffum

(Gr.)

…….
6.9
Warmenihuizcti

(N.-TT.)

.
16.0
Warmond

(Z.-H.)

……
9.0
Warnsveicl

(Old.)

…..
7.1
Waspik

(N.-B.)

…….
11.4
Wassenaar

(Z.-1I.)

…..
9.0
Waiteriingen

(Z.-ll.)

….
4.3
Waterlandkerkje (Z.)

. .
5.4
Wedde

(G-r.)

……….
21.1
Weerselo

(0.)

……..
11.6
Weert

(L.)

………..
9.3
VTeesp

(N.-H.)

………
10.2
Weesperkarspel (N.-IL)
17.1
Wehl

(Old.)

………..
20.2
Wemele1inge

(Z.)

…….
4.8
Werken

(De)

en

Slee-
wijk

(N.-B.)

………
11.6
Werkendam

(N.-B.)


16.9
Werlohoven

(U.)

……..
5.6
Werverahoof

(N.-EL)


8.8
Wessem

(L.)

……….
21.3
Westbroek

(U.)

…….
4.8
West-Dongeradeel

(F.)

.
2.4
Westdorpe

(Z.)

…….
3.8
Vesteilbork

(D.)

…….
11.9
Westerhoven

(N.-13.)


15.7
Westervoort

(Old.)

….
7.9
Westkapelle

(Z.)

……
4.3
Wcstmaas

(Z.-H.)

…..
13.1
West-Stellingwerf

(F.)

.
11.8
Westwoud c.a.

(N.-I[.)

.
22.5
Wes’tzaa.n

(N.-H.)
5.7
Wierden

(0.)

………
12.9
Wieringen

(N.-H.)
12.7
Wieringerwaard

(N.-Ji.)
16.1
Wildervank (Or.)

……
10.6
Willemstad

(N.-B.)

. . . .
2.3
Willcsko1

(U.)

……..
14.0
Wtilllge Langerak

(1J.)

.
4.0
Wilnis

(11.)

……….
4.6
Wilsum

(0.)

………..
46.0
Wtinkel

(N.-H.)

…….
34.7
Winsdhoten

(Gr.)

.
.. ..
17.4
Witisurn

(Gr.)

………
3.8
WilLtersAvijk

(Old.)

….
9.7
W’isoh

(Old.)

……….
11.7
Wisseker.ke

(Z.)

…….
4.6
Vittem

(L.)

……….
6.9
Woensdrecht (N.-B.)
.
..
7.7
Woerden

(Z.-H.)

…….
5.2
Wognuin

(N.-H.)

……
26.6
Wolfaartsdijk

(Z.)

…..
5.0
Wonseradeel

(F.)

……
4.4
‘iVorkuin

(F.)

………
3.3
Woirnier

(N.-H.)

…….
11.1
Wormerveer

(N.-R.)


10.5
Woubrugge (Z.-H.) …..
8.0
Woudenberg (U.)

……
10.1
Woud riohem en Ouden-
dijk

(N.-13.)

………
11.2
Wouw

(N.-B.)

………
6.7

Wijehan

(Old.)

……..
25.5
Wijdenes

en Oosterbeek
(N.-H.)

………….
8.7
Wijde-Wormer (N.-H.)

.
6.4
Wijhe

(0.)

…………
10.5
Wijk (De)

(D.)

……..
7.7
Wijk-aan-Zee-en-Duin
(N.-H.)

………….
11.8
Wijk-bij-Duursitedc

(IJ.)
13.0
Wijk en Aalburg (N.-B.)
5.6
Wijlre

(L.)

………..
7.8
Wijmbritseradeel (1?.)

. .
4.6
Wijnandsrade

(L.)

…..
4.0
Wijugaarden

(Z..]I.)

.
..
7.4

IJ.
Ijerseke

(Z.)

………
5.6
TJlst

(1F.)

………….
4.7
IJsselmonde (Z.-J-I.)
7.4
TJseln3uidell

(0.)

……
11.2
IJsseldtein

(tJ.)

…….
7.9
IJzendijke

(Z.)

……..
7.0

Z.

Zaamslag

(Z.)

………
3.5
Zaandam

(IN.-1Hi.)

……
13.2
Zaandijk

(N.-1-T.)

…….
7.4
Zaliken Veecaten (0.)

. .
10.5
Zaltbominel

(Old.)

…..
14.0
Zand (‘t)

(Or.)

………
3.0
Zandvoort

(N.-H.)

…..
16.2
Zeeland

(N.-B.)

…….
5.4
Zegveld

(U.)

……….
1.0
Zegwaart

(Z.-R.)

……
7.4
Zeist

(T.J.)

…………
5.7
Zelhem

(Old.)

………
10.7
Zevenaar

(Old.)

……
10.9
Zevenber.gen

(N.-B.)


9.8
Zeven’hovou

(Z.-H.)

….
7.1
Zevenhuizeit

(z.-i11:.)


11.0
Zieiikzee

(Z.)

………
3.1
Zoelon

(Old.)

………
32.4
Zoetern1eor

(Z.-H.)

…..
3.3
Zoeterwoude

(Z.-H.)


6.4
Zonnemaire

(Z.)

………
0.0
Zoutelande

(Z.)

……..
4.1
Zuidhrok

(Or.)

……….
21.0
Zuiddorpe

(Z.) ……..
5.5
Zuid-

en

Noord-Sher

mer

(N.-1I.)

………
24.3
Zuidhorn

(Gr.)

……..
9.8
ZuidIand

(Z.-E.)

…….
7.3
Zuidlaren

(D.)

…….
14.1
Zuid-Sdharwoude (N.-H.)
8.2
Zuidwokle

(1).)

……..
7.9
Zuidjande

(Z.)

……..
7.7
Zuilen

(U.)

……….
13.5
Zuilichem

(Old.)

……
18.7
Zundert

(N.-B.)

…….
14.
Zutphen

(Old.)

……..
4.3
Zu’aag

(N-ll.)

……..
19.2
Zwaluwe (Hooge en La-
ge)

(N.-B.)

………
9.3
Zwammerdar,,

(Z.-i]1.)

. .
8.2
Zwartewaal (Z.-H.)
10.9
Zwartsluis

(0.)

…….
5.7
Zweelcso

(1).)

………
7.1
Zwolle

(0.)

………..
5.0
Zwollerkerspel (0.)
14.2
Zwijndreeht

(Z.-I-I.)

….
4.€
Zijpe

(N.-H.)

……….
23.5

4 September
1935

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

.779

STATISTIEKEN.
BANKDISCONTO’S.
Disc Wissels. 5
3 Aug.’35
ed
Lissabon

…. 5
13Dec.’34

1Vrsch.
54
3Aug.’35
Londen ……
230 Juni’32
in R.C. 5

3Aug.’35
Madrid ……5

9Juli ’35
Athene ……….
7

14Oct.’33
N.-YorkF.R.B. 11
1
Feb.’34
Batavia……….
4

1 Juli’35
Oslo

……..
3422Mei’33
Belgrado

……..
5
1
Febr.
’35
Parijs

……3
8 Aug. ’35
Berlijn

……….
4
22Bept.’32
Praag

……
3425Jan.’33
Boekarest……..
4
28Aug.’34
Pretoria

…. 3415
Mei’33
Brussel ……….
2
16Mei’35 Rome …….. 44
12Aug.’35
Budapest ……..
4
28Aug.’35
Stockholm

.. 24
1Dec.’33
Calcutta

……..
34
16Feb.’33
Tokio

…. 3.65

2 Juli’33
Dantzig

……..
6

1Mei ’35
Weenen ……
3410 Juli’35
Helsingfors ……
4

3 Dec.’34
Warschau…. 5
26 Oct. ’33
Kopenhagen

….
3422Âug.’35
Zwits. Nat. Bk. 24
3 Mei’35

OPEN MARKT.

1935

II 1934 II 1933 II 1914

1 26131 1 19124 1 12/17 I27Aug./lI28Aug.(II 20124
31 Aug.1 Aug.
1
Aug.
1
Aug.
Ii
Sept. 112 Sept.11
Juli

Amsterdam
Partic.disc.
52)
52)
4I8-5
47(_51(
8
115
3
14.1
1
14
3
1
/9-
3
lui

Prolong.
52)
4
1
125
2
)
5-‘1
431
4
_5
1 1
2
1
14-
3
14
Lônden
Dageld…
I/l
1
12-1
1
12-1
112.1
314-1
1
141
1312
Partic.disc.
51
‘/,s-/a
116-18
‘116-’18
314..1315

(16′(2
41(4_814
Berljn
Daggeld…
3
3
18_5
3
1
2145318
27(
5
-31)
4

27/
5
311
4

4515_5515
4
5
18-6

Maandeld
2
3
14-314
231
4
311
4

234-3
1
14
23(4-311
4

4
1
126 412-6

Part, disc.
3 3 3 3
331
37(
211_112
Warenw. ..
4_11
4-112
4.21
4

4.1(4
412
4..11

New York
DageId
1)
if,
11
4

11
4

,

ij4
1
3
14-1
1
3
J4-2
1
13
Prtic.disc.
6(,2)
5j2)
51 .

‘be
3
1
1151

li
Koers van
30 Aug. en daaraan voorafgaande weken
t/m.
Vrijda
30 Aug.

WISSELKOERSEN.,
KOERSEN IN NEDERLAND.

D
o
a
New
Londen
Berlijn
Parijs
Brussel
Batavia
York
5
.)
•)
5) 5)
S)
1)

27
Aug.
1935
1.47
7.34%
59.374
9.77%
24.90
100
28

,,

1935
1.47%
7.33%
59.374
9.77%
24.871
1003.Ç
5

29

1935
1.47% 7.33%
59.35
9.76ç
24.864
100%
30

1935
1.47′.
7.33X
59.35
9.76
24.87
100%,
1935
– –
.

2 Sept. 1935
1.47’%
7.33
59.371 9.75. 24.84
100%,

L’aagste d.w’)
1.47% 7.33
59.30
9.75
24824
100
Hoogsted.w
1)
1.47j4
7.35
59.45
9.77%
24.94100%
Muntpariteit
2.4878
12.1071
59.263
9.747
34.592
100

D
o
a
Zalt
_
d

ser
0fl
Weenen
Praag
Boeka-
Milaan
Madrid
S)
t)
rest
1)
*5)
*5)

27 Aug. 1935
48.23

6.15 1.20
12.124 20.26
28

,,

1935
48.22

6.14 1.20
12.074
20.25
29

,,

1935
48.15

6.15
1.20
12.074 20.23
30

1935
48.13

6.14
1.20
12.11
20.23
31

1935

– –2 Sept. 1935
48.13

6.14
1.20
12.07
20.21
Laagste d.wl)
48.10

6.10
1.15
12.024
20.15
Hoogste d.w
1)
48.27%
28.15
6.174
1.25
12.15
20.30
Muutpariteit
1
48.003
35.007

7.371 1.488
13.094
48.52

Data
Stock-
Kopen-
Oslo
Hl
Buenos-
Man-
,’wlm *)
hagen5)
j,
Aires’)
treall)

27 Aug. 1935 37.7 32.0 3(5.924 3.24

39%

1.41%
28 ,,

1935 37.824 32.774 36.874 3.24

39%

1.47%
29 ,,

1935 -37.82) 32.774 36.874 3.24

39%

1.47%
30 ,,

1935 37.85 32.774 36.874 3.24

39%

1.47%
31,, 1935- – –


2 Sept. 1935 37.80 32.75 36.80

3.24

39%

1.47%
Laagste d.w’) 37.55 32.50 36.60

3.20

39

1.47
Hoogste d.wl) 38.10 33.05 37.15

3.274 40

1.47%
Muutpariteit 66.671 66.671 66.671 6.2615 95%

2.4878
) Noteering te Amsterdam. ) Not, te Rotterdam.
2)
Part, opgave.
In ‘t Iste of 2de No. van iedere maand komt een overzicht
voor van een aantal niet wekelijks opgenomen wisselkoersen.

KOERSEN TE NEW YORK. (Cable).

Data

1
($per1)

I($p.iObfr.)I($p.iOÖ

Mk.)I(p.

1OO

ji

27 Aug.

1935
4,9771
6,62%
40,28 67,82
28

1935
4,97%
6,62%
46,28 67,80
29

1935
4,97%
6,61% 40,28 67,79
30

,,

1935
4,96%
6,61
40,26
67,71
31

,,

1935
4,96%
c
1
60%
40,20
67,6734
2Sept.

19353Sept.

1934


– –
Muntpariteit.
.
4,86
3,90%
23.81%
40%

ONTVANGEN BOEKEN.

Jnvestrnent-Trusls
door
Dr. Frits Bihse1. (Weenen
1934; Manzsdhe Verlags- unid Universi tiits-Bucli-

handlung. Prijs
R.M.
3.50).

De schrijver behandelt allereerst het wezen van de be-
leggingsmaaitsohappijen en komt daarbij tot een definitie,
welke veel scherper is dan die van Lieimann e.a. Duidelijk
geeft hij ook cle verschillen met andere participatiemaat-
schappijen aan. Na een uiteenzetting van de verschillende
typen, wordt et beleggingsvraagstuk behandeld, terwijl
het boek besluit met een ihoofdstuk over de maatschappe-
lijke beteeken’is van deze riDstellingen.

780

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 September 1935

STATISTISCH OVERZIC]

GRANEN EN ZADEN

.
TUINBOIJWARTIKELEN
VLEESCH

TARWE
80 K.G. La
ROGGE


MAIS
OERST
64165K.G.
LIJNZAAD
DRUIVEN
TOMATEN
VROEGE
VEH
VARKENS-

Plata loco
K.G. Bahia
0
anca oco
La Plata
oco
La

lata
L. Plata
oco
Black
Al
A
APPELEN
versc
VLEESCH
v
I
d
d
aa
?:
i
J
R’damlA’dam
Rdam/A’dam
R’damlAdam
per K.G.
per 100 K.G.
c
1<
K.G.


Gem.v.3kw.
per
ioo
K.G
per 100 K.G.
per 100 K.G.
per 2000 K.G.
per2000K.G.
per 1960 K.O.
Westiand Westiand
Oroote-
per:OOK.O.
Rotterdam
2)
3)

_
4)
_
Rotterdam
fi.
0
10
f1.
0
10
fl
°Io
f1.
%
f1.
0
10
f1.
% t!.
O(
f1.
Oj
f1.
0
10
f1.
O/
(

1925
17,20
100,0
13,075
100,0
231,50
100,0
236,00
100,0
462,50
100,0


1926
15,90
92,4
11,75
89,9
174,25
75,3
196,75
83,4
360,50


1927
14,75
85,8
12,475
95,4
176,00
76,0
237,00
100,4
362,50
78,41928
1929
13,475
78,3
13,15
100,6
226,00
97,7
228,50
96,8 363,00
78,5
080
100,0
20,
100,0
4,93
100,0
93,
100,-
77,50
100
1225
71,2
10,8fl
83,2
204,00
88,1
179,75
76,2
419,25
90,6
0,64
800
16,-
80,0
3,15
63,9
96,40
103,7
93,125
120
1930
9,67
5

56,3
6,226
47,6
136,75
59,1
111,75
47,4
356,00
77,0
0,62
77,5
20,-
100,0
4,12
83,6
108,-
116,1
72,90
94
1931
5,55
32,3
4,55
34,8 84,50 36,5
107,25
45,4
187,00
40,4
0,49
61,3
14,50
72,5
4,95
100,4
88,-
94,6
48,-
61
1932
5,22 30,4
4625
35,4
77,25 33,4
100,75
42,7
137,00
29,6
0,41
51,3
11,50
57,5
1,69
34,3
61,-
65,6
37,50
4
1933
5,025
29,2

3,55
27,2 68,50
29,6
70,00
30,0
148,00
32,0
0,31
38,8
821
41,1
0,85
17,2
52,-
55,9
49,50
63
1934
3,67
21,4
3,32
5

25,4
70,75 30,6
75,75
321
142,50
308
0,27
33,8 5,53
27,7
3,23
65,5
61,50
66,1
46,65
60

Jan.

1934
4,75
27,6
3,10
23,7
65,25 28,2 58,00
24,6
144,25
31,2

.
62,50
67,2
53,75
69
Febr

,,
3,40
19,8
2,77
21,2
65,25
28,2
5850
24,8
133,00
28,8

———–

63,-
67,7
53,50
69
Maart

,
3,25
18,9
2,72
5

20,8
70,75 30,6 58,75
24,9
132,00
28,5
61,75 66,4 50,50
65
April
3,20
18,6
2,70
20,7
70,50 30,5 56,75
24,0
136,50
29,5
63,50 68,3
49,125
63
Mei

,
3,32
6

19,2
2,876
21,9
62,00
26,8 63,00
26,7
154,50
33,4

65,75 70,7
47,50
61
luni
3,676
21,4
3,175
243
65,00
28,1
74,75
31,7
160,50

63,25 68,0 43,75
56
juli
3,80
22,1
3,30
25,3
71,50
30,9
78,75
33,4
151,25
32,7
8,28
41,4
77,9
————————

3,52

——————-

713
63,-
67,7 44,62
6

57
Aug.

.
4,37 25,4
4,275
32.7
83,25
36,0
93,50
39,6
159,25
34,4
0,35 43,8
5,89
29,5
2,93
59,4
63,95
68,8

43,30
55
Sept.
4,-
23,3
4,15
31,7
77,25
33,4
93,25
39,5
145,50
31,5
0,25
31,3
2,02
10,1
§3,55
68,3
42,625
55
Oct.
3,50
20,3
3,70
28,3
69,50
30,0 93,50 39,6
135,25
29,2
0,21
26,3 5,92
29,6
60,70
65,3
42,125
54
Nov.

,
3,50
20,3
345
26,4
71,25
30,8
69,25
37,8
127,75
27,6
53,75
57,8
44,50
57
Dec.
3,45
20,1
3,55
27,2
76,25
32,9
91,00
38,6
134,00
29,0


53,15
57,2
44,65
57

Jan.

1935
Febr.
3,30 3,20
19,2
18,6
3,525 3,375
27,0
,4,25
32,1
89,25
37,8
137,25

33,8
—————-

53,625
57,7
45,62′
58
25,8
68,00
29,4 71,25
30,2
124,25
26.9
51,90 55,8
47,55
61
Maart
3,20
18,6
3,075
235
67.75 29,3
64,00
27,1
120,50
26,1

—--.

51,40
55,3
51,20
66
April
4,075
23,7
2,95
22,6
70,75 30,6
66,75
28,0
125,00
27,0 51,925 56,8
50,25
64
Mei

_
4,05 23,5 2,90 22,2
5990
25,9
67,25
28,5
125,50
27,1

—-
5080
54,6
48,50
62
]uni

,,
4,02
.23,4
.
2,90 22,2
57,50
24,8
75,00
31,8
124,25.
26,9

29,7
—-


_L.

—-


48,-
51,6
46,12
59
juli
3,92′
228
2,55
19,5
54,50
23,5
66,75
28,3
124,50
26,9
10,19

—-

—-

50,9
4,24
86,0
48,-
51,6
47,376

61
Aug.

,
4,25
24,7
2,625
20,1
55,25
23,9
64,50
273
132,25
28,6
0,42 52,5
7,29

—-


—-

36,5
2,03 41,2 44,80
48,2 52,55
67
26
2 Sept.

• ,,
4,40
4,35
e

25,6
25,3 2,70 2,80
20,7
21,4
55,50 55,00
24,0 23,8
64,00 61,00
27,1
25,8
136,00 135,50
29,4
29,3 0,34 42,5
4,16
20,8
1,81
36,7
45,-
6

48,4
53,505
.
69

1)
Men zie voor
16 Dec. 1929
de
tot 26 Mei
toelichting
1930
op
dezen
7415 K.G.
staat
Hongaarsche
de nos.
vanaf
van
26
8, 15
Mei 1930
Aug. 1928,
tot
25 Febr.
23 Mei 1932
1931
74 K.G.
en 15 Febr.
1933.
2)

Tot Jan.
1931
Hard
Winter
No.2.
van Jan.
1931
1

Canada. Van
19 Sept.
’32 tot
24 Juli 33
62163 K.G
Z..Russ.
5)
31
Aug.
6)

29 Aug.
fl
30 Aug.
Zuid-Russische;
van 23
Mei 1932
tot 2
Oct. 1933
No.
2 Canada.
4
)1

Vervolg
STATISTISCH
OVERZICI

MINERALEN
TEXTIELGOEDEREN
1

DIVERSEN

STEENKOLEN
WstaalscheI
PETROLEUM
BENZINE
at.1()

,
i

ATQEl
WOL WOL

1lQIândsche
Mid. Contin.
Crude
Gulf exj
ct

i

.
gekamde
gekamde
‘Australische
KOE- HUIDEN
KALK..
SALPETEf
,
Middirjg

.
locoprijzen
F. G. F.
Sakella-.
.
No.
1
-bqc
.

:”
0bunkerkolen,
ongezeefd f.o.b.
t1m 33.9
64/65°
$cts. per
A’v
loco
B’radord
CrossbredColo- mal Carded,
Gaaf, open
kop
Old. per
100
K.G.
R’dam/A’dam
per
1000
K.G.
S.
g.
per

arre
U.S.
gallon
New-York
rides
.
omra iverpoo
er Ib
p

.
505 Av.
loco
57-61 pnd.
netto
per ib.

Liverpool
.Bradford per Ib.

01.
O/
$
.
0(
o

.$ct2.
°Io
$
cts.
.Oj
pence
Olo
pence
O/
pence
Ojo
pence
°/o

ii.
OJ
f1.
Oj
1925 10,80
100,0
1.68
100,0
14,86
100,-
23,25

5

100,0
29,27
100,-
9,35
100,-
55,00
100,0
29,50
100,0
34,70
100,0
12,-
100,1
1926
17,90
165,7
1.89
112,5
13,65
91,9
17,55
75,5
16,24
55,5 6,30 67,4
47,25
85,9
24,75
83,9
28,46
82,0
11,61
96,1
1927
11,25
104,2
1.30
77,4
14,86
100,-
17,50
75,3
16,78
57,3
7,27 77,8
48,50
88;2
26,50
89,8 40,43
116,5
11,48
95,
1928
10,10
93,5
1.20
71,4
9,98
67,2
20,00
86,0
19,21
65,6
7,51
80,4 51,50
93,6
30,50
103,4
47,58
137,1
11,48
95,
1929 1930 11,40 11,35 105,6
105,1
1.23
1.12
73,2
66,7
10,-
8,77
67,3
19,15
82,4
17,05
58,2 6,59 70,5
39,-
70,9
25,25
85,6
32,25
92,9
10,60
88,
59,0
13,55
.58,3
12,-
41,0
392
41,9
26,75
48,6
16,25
55,1
25,36
73,1
9,84
82,1
1931
10,05
93,1
0.58
34,5
5,04
33,9
8,60
37,0
7,33 25,0
3,08
33,0
21,50
39,1
12,00
40,7
18,65
53,7
8,61
71,1
1932
8,00
74,1
0.81
48,2
4,50
30,3
6,45
.27,7
5,21
.17,8
3,11
33,3
16,00
29,1
8,50
28,8
11,15
32,1
6,15
51, 1933
7,00 64,8
045
26,8
3,61
24,3
6,75
29,0
5,13
17,5
2,78
29,7
19,25
35,0
9,50 32,2
13,26
38,2 6,18
51,
1934
6,20
57,4 0.63
37,5
2,88
19,4
735
31,6
5,32
18,2
2,68
28,7
19,25
35,0
10,25
34,7
12,07
34,8
6,11
50,1
Jan.

1933
7,05
65,3
0.53
31,5
4.16
28,0
6,15
26,5
5,13
17,5
2,95
31,6
15,75
28,6
8,25
28,0
11,50
33,1
6,30
52,1
}’ebr.,,
7,20
66,7 0.38
22,6
3,97 26,7
6,10
26,2
4,98.
17,0
2,78
29,7
15,50
28,2
8,25
28,0
10,38
29,9
6,40
53.2
Maart

,,
7,25
67,1
0.38 22,6
3,87
5

26,1
6,40 27,5 4,97
17,0
2,77
29,6
15,25
27,7
7,75
26,3
10,75
31,0
6,40
53,2
April
7,25
67,1
0.37
22,0
3,67
24,7
6,65
,
28,6 5,18
17,7
2,68
20,7
15,75
28,6
7,75 26,3
11,25
32,4
6,40
53,2
Mei
7,15
66,2
0.235
14,0
2,95
19,9
7,30 31,4 5,60
19,1
3,07
32,8
17,00
30,9
8,25
28,0
12,25
35,3
6,40
53,2
Juni
7,15
66,2
0.25
5

15,2
3,02 20,3
7,85
33,8 5,85 20,0
3,25
34,8
18,50.
33,6
9,00.
30,5
15,75
45,4
6,40
53,2
Juli
7,05
65,3
0.41
24,4 3,33 22,4
7,60
32,7
5,76
19,7
3,20 34,2
20,75
37,7
9,75
33,1
16,-
46,1
6,40
53,2
Aug.
6,95 64,4
0.37 22,0 3,37 22,7
6,90
29,7
5,39
18,4 2,91
31,1
20,75
37,7
9,75
33,1
14,75
42,5 5,80
48,2
Sept.

,
6,85
63,4
0.52
31,0 3,50
23,6
6,60
28,4 4,70
16,1
2,54 27,2
21,50
39,1
10,50
35,6
15,13
44,1
5,85
48,1
Oct.


6,60
61,1
0.66
39,3
4,1)4
.
27,2
6,40
.27,5
4,55
15,5
2,48 26,5
20,75
37,7
10,75
36,4
14,50
41,8 5,90
49,2
Nov.
6,75 62,5
0.66
39,3
3,72
25,0
.

6,25
26,9
4,63
15,8
2,39
25,6
23,75
43,2
12,00
40,7
13,38
38,6 5,95
49,6
Dec.
6,95
64,4
0.67
39,9 3,75 25,2
6,50 28,0
4,89
16,7
2,38
25,5
25,00
45,5
13,25
44,9
13,50
38,9
6,-
50,C
Jan.

1934
6,65 61,6
0.66 39,3
3,74
25,2
7,10 30,5
5,47
18,7
2,59
27,7 27,00
49,1
14,75.
50,0
13,-
37,5
6,15
51,2
Pebr.

,,
Maart
6,30 6,25
58,3
0.64
0.63
38,1
3,25
21,9 7,50 32,3
5,64
19,3
2,68
28,7 23,75 43,2
12,75
43,2
13,-
37,5
6,20
51,7
,,
57,9
37,5
3,05
20,5
7,40
31,8 5,50
18,8
2,76 29,5
23,25
42,3
11,75
39,8
12,50
36,0
6,25
52,1
April

,,
6,30 58,3
0.62
36,9 2,795
18,8
6,95
29,9
5,37
18,3
2,50
26,7
23,00
41,8
11,50
39,0
12,-
34,6
6,30
52,1
Mei

,,
6,25
57,9
0.62
36,9 2.88
19,4
6,80
29,2
5,20
17,8
2,48
26,5
21,00
382
10,50
35,6
11,88
34,2 6,30
52,(
Juni

,,
6.15
56,9
0.62
36,9 2,83
19,0
7,15
30,8
5,23
17,9
2,77
29,6
19,00
34,5
9,50
32,2
11,50′
33,1
6,30
52,1
Juli
6,15
56,9 0.62
36,9
2,68
18,0
7,55
32,5
5,22
17,8
2,83
30,3
17,00
30,9
9,00
30,5
11,50
33,1
6,30
52,(
Aug.
6,15 56,9
0.62
36,9
2,68
18,0
7,85
34,0
5,32
18,2
2,85
30,5
16,00
29,1
8,50 28,8
11,75
33,9 5,80
48,2
Sept.
6,00
55,6
0.62
36,9
2,74
18,4
7,70
33,1
5,06
17,3
2,71
29,0
15,00
27,3
8,50
28,8
12,-
34,6
5,85
48,8
Oct.
6,00 55,6
0.62
36,9
.2,60
17,5
7,40 31,8
4,93
16,8
2,57
27,5
15,00
27,3
8,50 28,8
12,50
36,0 5,90
49,2
Nov.
6,10
56,5
0.62
36,9
2,53
17,0
7,40
31,8
5,42
18,5
2,67
28,6
15,00
27,3
8,75 29,7
12,-
34,6 5,95
49,6
Dec.
6,05 56.0
0.62
36,9 2,76
18,6
7,50
“32,3 5,43
18,5
2,77
29,6
14,50
26,4
8,50
28,8
11,25
32,4 6,05
50,4

P
n

1935
6,05
56,0
0.625
37,2
2,97
5

20,0
7,55
32,5
5,38
18,4
2,99
32,0
14,75
26,8
8,25
28,0
10,75
31,0 6,15
51,3
r.

6,05
56,0
0.625
37,2
2,75
18,5
7,50 32,3
5,24
17,9
3,-
32,1
14,00
25,5
7,75
26,3
10,50
30,3
6,20
51,7
Maart

5,90 54,6
0.62
36,9
2,74
18,4
6,80
29,2
4,85
16,6
2,79
29,8
13,75
.
25,0 7,50
25,4 10,25
29,5
6,25
52,1
April

,,
6,00 55,6
0.63 37,5
2,99
20,1
7,05
30,3
4,89
16,7
2,89
30,9
14,75
26,8
8,00
27,1
10,75
31,0
6,30
52,6
Mei
6,05
56.0
0.62 36,9
2,975
20,0
7,30
31,4
4,96
16,9
3,07
32,8
16,00
29,1
8,50 28,8
11,75
33,9
6,30
52,6
Juni

6,05
56,0
0.62
36,9 3,15
21,2
7,-
30,1
4,82
16,5
2,98 31,9
16,75
30,5
8,50 28,8
12,-
34,6
6,30
52,6
Juli

,,
6,05
56,0
0.62
36,9
3,115 21,0
7,25
31,2
4,82
16,5
3,08
32,9
18,25
33,2
9,00
30,5
11,75
33,9
5,40
45,0
Aug.
6,15 56,9 0.62
36,9
3,08 20,7
6,80
29,2
4,91
16,8
2,83
30,3
18,25
33,2
9,25 31,4
12,-
34,6
5,40
45,0
26

,,
6,15 56,9
0.62
36,9
3,022
20,3 6,40 27,5
4,85
3

16,6
2,65
3

28,3
18,75
4
)
34,1
9,25
4
) 31,4
12,-S
34,6
5,40
45,0
2Sept.

6,15

.
56,9
0.628)
36,9
6,30)
27,
1

5,50
45,8
mi
maanugem.
alger.
op -is
pence. )
31 Aug. ‘) Zö Aug. 29 Aug.
6)
20
Aug.
6)
27
Aug.
7
)8 Aug.
8)3
Sept.

4
September 1935

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

781

.N GROOTHANDELSPRIJZEN)

:

ZUIVEL EN EIEREN
.

METALEN

BOTER
KAAS
EIEREN
:
BOTER


KOPER
.

LOOD
TIN
CIv
Z
ed

GIETERIJ-
IJZER
ZINK
GOUD
ZILVER
cash
per K.O.
Leeuwar-

I-eff•
Alkmaar
Fabrieks-
Gem. not.
Elermijn
Standaard
Locoprijzen
Loco rizen Loco rizen
Foundr
(Lux III) p.
Locoprijzen
Londen

cash Londen

Londen per
derComm.
Zu

1
kaas

.
Roermond Londen
Lodn
er En

ton
g.
Londiner
En

ton
g.
No 3 fo
Middlesb
Eng. t.f.o.b.
per
per ounce
Standard Noteering
c;r:
P. 100 St.
.
per Eng. ton
per Eng. ton
Antwerpen
Eng. ton
fine
Ounce

Ii.
°lo
f1.
f1.
%
f1.
Oj
£
0
10
£
O(o
£
OlD
Sh.
0
J
0

5h.
%
O(
sh.
Oj
o

pence

Oj
1925
2,31
100,0

56,-
100,0
9,18 100,0 62.116
100,0
36.816
100,0
261.171-
IOOO
73!-
100,0
671-
100,-
36.316 100,-
85/6

100,-
32
1
1
100,0
1926
1,98
85,7

43,15
77,1
8,15
88,8

58.1-
93,5
31.116
.
85,3
290.1716
111,1
8616
118,5
6818
102,5
34.216
94,3
851-
99,5
28″116
89,3
1927
2,03
87,9

43,30
77,3
7,96
86,7

55.141-
89,7
24.41-
66,4
290.41

110,8
731-

100,0
64(6
96,3
28.10/-
78,8
851-
99,5
2614
83,3
1928
2,11
91,3

48,05 85,8
7,99
87,0

63.16-
102,8
21.1(-
57,8
227.51-
86,8
661-
90,4
6218
93,5
25.516
69,9
851- 99,5 26
1
116
81,1
1929
2,05
88,7

45,40
81,1 8,11
88,3

7514f-
.
121,9 23.51-
63,8
203.1516
77,8
7016
96,6
6819
102,6 24.1716
68,8
851-
995
95
247
1i
76,2
1930
1,66
71,9

38,45
68,7
6,72
73,2

54.131-
88,0
18.116
49,6
142.51-
54,3
671-
91,8
5916
88,8
16.171-
46,6
851-
17
1
j16
55,4
1931
1,34
58,0

31,30
56,9
5,35
58,3
36.51-
58,4
12.11- 33,1
110.11-
42,0
551-
75,3
4716
70,9
11.1016
31,9
9216

108,2
13I8
41,6
1932
0,94 40,7

22,70
40,5
4,14
45,1

22.171-
36,8
8.121- 23,6
97.21-
37,1
42!-
57,5
371-

55,2
9.161-
27,1
1181-

138,0
12718
40,1
1933
0,61
26,4
0,96
20,20
36,1 3,71
40,4
22.216
35.6
7.1716
21,6
131.181-
50,1
411-
56,2
351-
52,2
10.1216
29,4
12417
3
14 145,8
12
3
18
385
1934
0,45
19,5
1,-
18,70
33,4 3,45
37,6
18.1416
30,2
6.1516
18,6 141.1916
54,2
40j-
54,8
337
50,1
8.91-
23,4
13717314 161,0
131(1

40,

Jan.’34
0,50
21,6

1,-
20,40
36,4
5,05
55,0
21.71-
34,4
7.71-
20,2
148.31-
56,8
396
54,1
361-
53,7
9.121-
26,5
12916

151,5
12
3
14
39,7
Feb.
0,47 20,3
1,-
21,55
38,5
3,68
40,1
20.916
33,0
7.41-
19,8
140.131-
53,7
3916
54,1
3615
54,4
9.-f6

24,9
13711

160,3
12
1
1
38,9
Mii.
0,44
19,0
1,


19,90
35,5
2,71
29,5
20.31- 32,5
7316
19,7
144.156
55,3
4016
55,5
3513
52,6
9.2-
25,2
13618

159,8
12
5
1
39,3
Apr.,,
0,42
18,2
1,-
17,20
30,7
2,72
29,6
20.1416
33,4
7.416 19,8
150.10/6
57,5
4116
56,8
3412
51,0
9.716
25,9
135114

158,0
12
7
16
38,7
Mei,,
0,41
17,7
1,-
16,05
28,7
2,54
27,7
20.4
1

32,5
6.1616
18,7
144.1916
55,4
4016
55.5
3219
48,9
9.21-
25,2
13613

159,4
121j
16

37,5
Juni.
0,41 17,7
1,-
19,40
34,6
2,74′
29,9
19.18/6
32,1
6.141-
18,4
140.11-
53,5
4016
55,5
3119
47,4
8.16(-
24,3
13718

161,1
121/
4

38,1
Juli

0,40
17,3
1,-
21,50
38,4
2,81
30,6
18.11/-
29,9
6.1416
18,5
142.9/-
54,0
4016
55,5
324
48,2
8.61-
22,9
137/11

161,4
12
3
/
39,7
Aug..
0,43
18,6
1
,-
20,90
37,3
3,32e
36,2 17.6/- 27,9
6.141-
18,4 139.716
53,2
401-
54,8
3216
48,5
8.716
23,2
13816

162,0
13
405
Sept.
0,43
18,6
1,-
18,12
5

32,4
3,31
36,1
16101-
26,6
6.5/6
17,2
137.17/-
52,6
3916
54,1
3216
48,5
7.171-
21,7
1411-

164,9
l3
1
J
40,9
Oct.
,
0,43
18,6
1,-
17,37
31,0 3,95
43,0
16.3!-
26,0
6.6/-
17,3
137.1916
52,7
39/6
54,1
32/6 48,5
7.7/-
20,3
141/10

165,9
14
43,6
Nov.
0,47
20,3
1,-
17,-
30,4 4,52
5

49,3
16.1116
26,7 6.81-
17,6
139.81-
53,2
401-
54,8
32/6
48,5
7.716
20,4
139/6

163,2
14
7
/8
45,3
Dec.
0,54
23,4
0,95
15,12
5

27,0
4,07
44,3
16.161-
27,1
6.6!-
17,3
137.8/6
52,5
3916
54,1
34j1
50,9
7.416 20,0
140164

164,4
14
11
11
45,7

Jan.’35
0,58
25,1
0,90
14,95
26,7
3,125 34,0
16.191-
27,3
6.51-
17,2
138.11!- 52,9
3916
54,1
3416
51,5
7.616 20,4
1411104 165,9
1414
45,9
Feb. ,,
0,52
22,5
0,95
14,375
25,7
3,20
34,9
16.41-
26,1
6.41-
17,0
136.8f-
52,1 3916
54,1 3416
51,5
7.316
19,8
14218

166,9
l4”j16
46,1
Mrt.

0,37
16,0
1,02
5

13,30
23,8
2,74
29,8
16.81-
26,4
6.716
17,5
124.516
47,5
381-
52,1 3319

50,4
7.-!-
19,4
14715

172,4
15(4
490 Apr.
.
0,37
16,0
1,08
11,50
20,5
2,315
25,2
18.8-
29,6
7.516
20,0
131.-J6
50,0
3816
52,7
3316
50,0 7.111-
20,9
14415

168,9
18
3
(16
566
Mei

,,
0,34
14,7
1,10
11$5
21,2
2,38e 26,0
2
0-1-
32,2
8.616
22,9
135.516
51,7
39!-

53,4
3316
50,0
8.15/6
24,3
142134

166,4
20
62,3
Juni
0,41
17,7 1,07
11,95
21,3
2,415
26,3 18.16!-
30,3
8.11(6
23,5
136.516
52,0
39/6
54,1
3316
50,0
8.11/-
23,6
14116

165,5
191
61,1
Juli
0,44
19.0
1,-
12,37
5

22,1
2,54
27,7
18.10!-
29,8
8.13j-
23,7 140.1116
53,7
3916
54,1
336
50,0
8.10I..
23,5
14ÖJ10

164,7
l8
5
li
57,0
Aug.
0,46
19,9
1,-
15,10
27,0
3,315
36,1
19.15(-
31,8
9.11/-
26

.

,,

26,2
135.1216
51,8
401- 54,8
3316
50,0
8.18j6.
24,7
l4O/4

164,1
17ij8
55,6
10,476)
20,3
1,-
15,50′
27,7 3,50
38,1
20.121-
33,2
9.151-
26,8
134.161-
51,5 40e-
54,8
3316
50,0
9.6i-

25,7
139110

163,6
17″(16
‘55,1
2 Sep..
1,-
2,65
28,9
20.2(6
32,4
9.4/-
25,3 134.7j-
51,3
40/-
54,8
33/6
50,0
9.lOj-
26,3
14013

164,0

17lI6
55,1
5 Sept. 1932
79
K.O.
La Plata;
van
26 Sept.
1932
tot 5
Febr. 1934
Manitoba
No.
2
3)

Tot Jan.
1928
Western;
vanaf
Jan.
1928
tot 16
Dec. 1929
American
No.
2, van
in. 1928
Malting;
van Jan. 1928
tot
9 Febr.
1931
American
No.
2, van
9 Febr.
1931
tot 23
Mei 1932
64/5
K.O.
Zuid-Russische.
Van
23
Mei-19
Sept.
1932
No. 3

AN GROOTHANDELSPR!JZEN.
.

BOUWMATERIALEN
KOLONIALE PRODUCTEN

VURENHOUT
S T E E N E
N
.
CACAO
COPRA
TAKOFFIE
RUBBER
SUIKER

T
THEE
.INDEXCIJfER
:
basis 7″
f.o.b
Zweden!
binnenmuur

buitenmuur
G.F.Accra
Ned._lnd.
L.’jen
Standaard
Ribbed Smoked
1
KoIo
e Finland

d
per

per
so
K.O. cii.
per 100 K.O.
Amsterdam
Rotterdan
‘J

K.c’
ioc
h
:
t
e

suiker
R’damlA’dam
100 K.G.
Java- en 5urnâ-
trathee
p.Ij2K.O.
0!0fld

nlale stoffen
ian 4.672 M
3
.
per 1000 stuks per 1000 stuks
Nederland per per

.
per
ducten

f
°Io
1
%
f
O/
5h.
Oj
f
Oj
cts.
OJ


Sh.
°Io
f1.
01
cts.
°Io
1925
159,75
lOO
15,50

100,-
19,-
100,-
426
100,-
35,87
5

100,0
61,375
100,0 2111,625
100,0 18,75
100,0
84,5
100,0
100.0
100.0
1926
153,50
96,1
15,75

101,6 19,50 102,6
491-
115,3
34,-
94,8
55,375
90,2
21-
67,4
17,50
93,3
94,25
111,5
96.0
102.6
1927
160,50
100,5
14,50
93,5
18,50
97,4
681-
160,0
32,62
5

90,9
46,875
76,4
116,375
51,6
19,12
5

102,0
82,75
97,9
81.5
109.1
1928
151,50
94,8
12,-
77,4
18,50
97,4
5713
134,9
31,87
5

88,9
49,625
80,9
-110,75
30,2
15,85
84,5
75,25
89,1
84.6
91.4
1929
146,00
91,4
14,-
90,3
21,25
111,8
45110
107,9
27,37
5

76,3
50,75
82,7 -110,25 28,8
13,-
69,3
69,25
82,0
81.9
85.5
1930 141,50
88,6
12,50
80,6
20,75
109,2
34111
82,2
22,625
63,1
32
52,1
-15,815
16,5
9,60
51,2
60,75
71,8
66.0
64.3
1931
110,75
69,3
10,25
66,1
20,25
106,6
2215
52,8
15,375
42,9
25
40,7
-/3
8,4
8,-
42,7
42,50
50,3
46.8
46.6
1932
69,00
43,2
9,25
59,7
15,-
78,9
1916
45,9
13,-
36,2
24
39,1 -11,75
4,9
6,325
33,7
28,25
33,4
36.1
38.0
1933
73,50 45,0
10,-
64,5
12,75
67,1
1514
36,0
9,30
25,9
21,10
34,2
-12,25
6,3
5,525
29,5
32,75
38,7
35.2 34.7
1934
76,50
47,9
8,50 54,8
10,50
55,3
1316
31,8
6,90
19,2
16,80
27,4 -13,875
10,9
4,07
5

21,7
40
47,3
34.4
32.1

Jan.

’33
70,00
43,8
9,25
59,7
13,50
71,1
1616
38,8
11,50
32,1
24
39,1
-/1,625
4,6
5,37
5

28,7
25
29,6
33.2
34.1
Febr.
,
70,00
43,8
9,25
59,7
13,-
68,4
15/9
37,1
10,62
5

29,6
23,75
38,7 -11,5
4,2 5,60 29,9
26,75
31,7
32.1
34.4
Mrt.


70,00
43,8
9,50 61,3
12,25
64,5
1613
38,2
10,37
5

28,9
23,50
38,3 -11,5 4,2
6.-
32,0 26,25
31,1
32.4 34.9
Apr.

,,
70,00
43,8
9,75 62,6
12,75
67,1
15/5
36,3 9,50
26,5
23,50
38,3
-/1,625
4,6 6,07
5

32,4
27,50
32,5
32.8 34.9
Mei

,
70,00
43,8
9,50
61,3
12,50
65,8
1616
38.8 9,50 26,5
23
37,5
-/2
5,6
6,02
5

32,1
26,50 31,4
34.2 35.0
Juni

,
72,50
45,4
10,-
64,5
13,-
68,4
1811
42,6
10,-
27,9 22,50
36,6
-12,375
6,7 6,35
33,9
31
36,7
31.2 37.5
JulI

,
75,00 46,9
10,25 66,1
13,-
68,4
1718
41,6
9,475

26,4 22,50
36,6
-12,625
7,4
5,92
5

31,6 33,50
39,6
38.2 37.4
Aug.

,,
75,00
46,9
10,50
67,7
13.-
68,4
1615
38,6
8,75
24,4
20,75
33,8
-12,625
7,4
5,275
28,1
35,25
41,1
38.5
35.6
Sept. ,,
80,00
50,1
10,50
67,7
12,50
65,8
1415
33,9
8,25
25,0
19,75
32,2
-12,5
7.0
5,375

28,7
36,75
43.5
36.7
34.8
Oct.

,,
80,00
50,1
10,50
67,7
12,50
65,8
12/7
29,6
7,62
5

21,3
17,75
28,8
-12,625
7,4 4,90
26,1
42,25
50,0
38.5 33.4
Nov.

75,00
46,9
10,-
64,5
12,50
65,8
1216
29,4
8,-.
22,3
16,25
26,5
-12,75
7,7
4,65
24,8
40,50
47,9
38.4 32.1
Dec.

,,
75,00
45,9
10,75
69,4
12,50
65,8
1115
26.9
7,975

22,2
16 26,1
-12,875
8,1
4,75 25,3
41
48,5
37.1
31.3

Jan.’34
75,00 46,9
10,75
69,4
12,75
67,1
12110
30,2
7,45
20,8
16,50
26,9
-/2,875
8,1
4,95 26,4
45,50
53,8
36.9 33.8
Feb.

80,00
50,1
10,50
67,7
12,50
65,8
1415
33,9
7,25
20,2
17,25 28,1 -13
8,4
4,975

26,5
45,75 55,3
35.9 35.9
Mrt..
80,00
50,1
9,75
62,6
12,-
63,2
1411
33,1
7,-
19,5 17,75
28,9
-/3,25
9,1
4,525
24,1
45,50
53,8
35.7
35.2
Apr.,
80,00
50,1
9,75
62,6
12,-
63,2
1414
33,7
6,55
18,3
17,75
28,9
-/3,625
10,2
4.25 22,7
44,25
52,4
35.6
34.5
Mei •
80,00
50,1
9,25
59,7 11,25
59,2
1512
35,7
6,72
5

18,7
17
27,7

1
4
11,2
4,15
22,1
42,75
50,6
35.1
34.3
Juni,
77,50 48,5
8,-
51,6
10,-
52,6
15
1
4
36,1
7,-
19,5
17
27,7

1
4
11,2
4,20
22,4
41,-
48,5
34.5
33.8
Juli,
77,50
48,5 7,50 48,4
10,-
52,6
13/11
32,7
6,92
5

19,3
16,75
27,3

1
4,375
12,3
3,975

21,2
40,50
47,9
34.1
32.2
Aug.,
75,50
41,3
7,25
46,8 9,50
50,0
12110
30,2 6,87e
19,2
16,50
26,9
-14,5
12,6
3,975

21,2
39,75 47,0
33.9
31.4
Sept.,
73,50
46,0
1,-
45,2 8,75
46,1
1215
29,2
6,65
18,5
16,50
26,9
-14,5
12,6
3,72
5

19,9
33,50
39,6
33.1
29.5
Oct.,,
73,00
45,7
7,-
45,2 8,75
46,1
11/7
27,3
6,70
18,7
16,50
26,9
-/4,125
11,6
3,525
18,8
32,75
38,8
32.1
21.8
Nov.,
73,00
45,7
7,-
45,2 8,75
46,1
12
1
3
28,8
6,62
5

18,5
16
26,1

1
3,875
10,9
3,15
16,8
33
39,1
32.7
27.6
Dec.,
73,00
45,7
7,-
45,2 8,75
46,1
12
1
8
29
,8.
7,175
20,0
16
26,1
-13,875
10,9
3,375

18,0
34,50
40,8
32.7
28.6

Jan.’35
66,00 41,3
7,25 46,8 8,50 44,7
1411
33,1
8,77
5

24,5
16
26,1
-13,875
10,9
3,50
18,7
33,75
39,9
32.9 29.5
Feb.
,
66,00
41,3
6,75
43,5
8,25
43,4
14
1
2
33,3
9,375

26,1
15,625
25,5

1
3,75
10,5
3,45
18,4
32
37,9 32.4
28.9
Mrt.

59,00
36,9
7,-
45,2
8,25 43,4
13/3 31,2 8,57
5

23,9
14,625
23,8
-13,25
9,1
3,55
18,9
29
34,3
30.9
27.4
Apr.,
60,00
37,6
7,-
45,2 8,25
43,4
1316
.
31,8
9,15
25,6
14,50
23,6
-/3,375
9,5
4,15
.
22,1
31,25
37,0
32.1
28.5
Mei
,
57,50
36,0
7,-
45,2
8,25 43,4
13
1
4
31,4
9,50
26,5
14,125
23,0

1
3,5
9,8
4,20
22,4 32,75
38,8
33.3
28.6
Juni
57,50
36,0
7,25
46,8

47,4
13/3
31,2
9,07
25,3
13,87
5

22,6

1
3,625
10,2
3,87
5

20,7
30,25
35,8 33.2
27.8
Juli

»
57,50
36,0
7,25
46,8
8,75
46,1
1312
31,0

22,3
13,50
22,0 -13,5
9,8
3,575

19,1
30,75
36,4
33.4
27.1
Aug.,
58,25
36,5
13
1
1
30,8
8,07
5

22,5
13,50
22,0

1
3,5 9,8
3,525
18,8
32,50
38,5
33.7
27.4
26

,

,
58,50
36,6
1312
6
)
31,0
8,125
22,6
13,50
22,0
-13,5
9,8
3,625
19,3
32,50
7
)
38,5 33.9
27.7
2 Sep.,
58,50
36,6
8,25 23,0
13,50
22,0
…j3,315
9,5
3,625
,

19,3
33.8
21.7
.B. Alle Pondennoteeringen vanaf 21 Sept.
1
31
zijn
op goudbasis omgerekend; de Dollarnoteeringen vanaf 20 April
1
33 zijn in verhouding van de depreciatle
lan
den Dollar t.o.v. den Gulden verlaagd.

782

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4
September
1935

[(OERSEN TE LONDEN.
Plaatsen en
Landen
Noteerings-
eenheden
17 Aug.I
1935
24Aug.
1935
26131
Aug.
1935
Laagstel
Hoogste
31
Aug,
1935

Alexandrië..
Piast. p.
£
97% 97% 97%
Athene

….
Dr.p.
516 518
518
520
519
Bangkok. . ..
Sh.p.tical
1/10%
1110%
1/10%
1110%
1110%
Budapest

. .
Pen. p.
£
16% 16%
16% 16% 16%
BuenosAires’
p.pesop.
18.50 18.50 18.40
18.60
18.55
Calcutte
. . . .
Sh. p. rup.
116%
16
1/
63
/
32

1/6
6
,1
33

1/6%
Constantin. .
Piast.p.
613
613 614 614 614
Hongkong
. .
Sh. p.
$
21_
2 0%
1/11%
2fJ%
1111.
Kobe

…….
Sh. p. yen
1,2%
112%
1/2%
1,2%
112
7
1
32

Lissabon….
Escu. p.
£
11034
110%
109%
110% 110%
Mexico

.
..
.
$per
18
18
17%
18%
18
Montevideo
2)

d.per£
20%
19%
19%
20
19%
Montreal

..
$
per
£
4.98
4.98%
496%
4.99%
4.98%
Riod.Janeiro’
d. per Mii.
2% 2%
2%
2%
23.
Shanghai

. .
Sh. p.
$
1/51%.,
1,6
115%
116%
115%
Singapore
. .
id. p.
$
2/3
31
1
32

214%
2;3
1
9.
24%
2
,
43
1
82

Valparaiso
4
).
$perC
119
119 119
119
119
Warschau .
.
Zi. p £
26%.,
26%
26
26%
26%
1)
Oltic. not.
15
laten, gem. not., welke importeurs hebben te betaler,
8 Juli

17.02,

19 Aug. 17.03; 22 Aug. 17.04; 26 Aug. 17.03;

29 Aug. 17.00;
30 Aug. 17.30.
2)
Uffic. not. 6 Aug.
391!2;
21 Aug. 39
3
1g; 23Aug.
391/;
24Aug.
393/
s
.
;
28 Aug. 39
1
/2;
29 Aug. 3931
8
.
3) Id.
II
Mrt. 411
4
. 4)
90 dg. Vanaf 28Aug.
laatste ,export” noteering.
ZILVERPRIJS

GOUDPRIJS
)
Londen’) N:York2)

Londen
27 Aug. 1935.. 29

65%

27 Aug. 1935….

139,94
28

,,

1935..

29

65%

28

,,

1935….

1391114
29

,,

1935..

29

65%

29

,,

‘1935….

140
1

30

,,

1935..

29

65%

30

,,.

1935….

140_
31

,,

1935..

29

65%

31

,,

1935….

140114
2 Sept. 1935..

29

2 Sept. 1935.

..

1401’3

3 Sept. 1934.. 21%

3 Sept. 1934….

141j7

27 Juli

1914..

24%,

SU

27 Juli

1914….

84110%
t)
in pence p. oz. stand.
2)
Forcign silver in $c. p. oz. line.
3)
in sh. p. oz. liiie
STAND_VAN_’s_RIJKS_KAS.

Vorderingen
1
23Aug.1935
1

31Aug.1935
Saldo van ‘s Rijks Schatkist bij De Ne
1

251.248,48

Saldo b. d. Bank voor Ned. Gemeenten
,,

224.600,15
1

133.988,81
Voorschoiten

op

ultimoJuli

1935
a/d. gemeent. verstr. op a. haar uit te
keeren hoofds. der pers. bel., aand. in

derlandsche Bank ……………….

de hooids. der grondbel. en der gem.
fondsbel., alsmede opc. op die belas
tingen en op de vermogensbelasting
4.968.163,98
,, 125.723.430,63
,, 113108.924,59
Voorschotten aan Ned.-lndië ……….
,,

12.571.650,49
12.678.671,07
Idem

aan

Suriname……………….
Idem

aan

Curaçao
….

……..

….
.
,

1.155.433,94 1.259.011,g8
Kasvord.weg.credietverst.a!h.buitenl.I
,, 120.772.748,70
,, 121.385.149,07
Daggeldieeningen tegen onderpand
Saldo d
e
r postrek.v.Rijkscomptabelen

22.469.547,65

.

28.849.647,27
Vord. op het Alg.Burg. Pensioenfonds’)


Vord. op andere Staatsbedrijven’)

33.419.421,20

33.225.894,45
Verstr. ten laste der Rijksbegr. kasgeld-
leeningen aan gemeenten (saldo)
,,

38.584.852,88
,,

30.802.596,88
V e r
Pl
i
c h t
i
n g e n

Voorschot door De Ned. Bank ingev.
art.

16 van

haar octrooi verstrekt

f

11.819.656,13
Schatkistbiljetten in

omloop ………
1400.083.000,-
400.083 000,-
Schatkistpromessen in omloop ……
.

129.820.000,-
134.820.000,-
.Zilverbons in omloop …………….
1.217.804,-
1.216.732,50
Schuld op ultimo Juli

1935

aan

de
gem. weg. a. h. uitte keeren hoofds.d.
pers. bel., aand. i. d. hoofds. d. grondb.

Daggeldleeningen

…………………….

e. d. gem. fondsb. alsm. opc. op die
bel, en op de vermogens belasting

….


Schuld aan het Alg. Burg. Pensioent.’)
,,

370.263,86
,,

355.153.64
Id. a. h. Staatsbedr. der P.T. en T.’)
68.699.937,54
1.085.130,43
72.783.534,58
,,
875.130,43
Id. aan andere Staatsbedrijven’) ……….
Id. aan diverse instelIinen
1)
……….
,,
119.627.832,24
119.625.215,77
1)
In rekg.-crt. met
‘s
Rijks Schatkist.
NEDERLANDSCH-INDISCHE
VLOTTENDE
SCHULD.

Vorderingen:
f

911.000,-
f

2.063.000,-
Saldo b. d. Postchèque- en Girodienst
,

513.000,-
706
.000,-
Betaalmiddelen in
‘s
Lands kas
– –
Verplichtingen:

Saldo Javasche

Bank……………..

Voorschot’s Rijks kas e. a. Rijksinstell.
125.723.000,-

113.909.000,-


.-I
Schuld aan het Nednd. Muntfonds.
,,

226.000,-
226.000,-
Schatkistpromessen
…………………..

Idem aan de Ned.-lnd. Postspaarbank.
,

439.000,-
,,

364.000,-
Voorschot van de Javasche Bank

– –
SURINAAMSCHE BANK.
Voornaamste posten
in duizenden guldens’

Data
Metaal
C
/,Çf
1
Andere
1
opetschb.
schulden

Discont.

3 Aug.

1935..
805
1.158
418
580
1.769
27 Juli

1935..
819 1.052 399
581
1.711
20

.

1935..
805 964 411 580 1.725
13

,,

1935..
804
997
426
581
1.712
6

1935..
798
1.072 424 586 1.703

S Juli

1914..
645
1.100
560
735 396
O•UuIp. UCI SCLIVU.

NEDERLANDSCHE BANK.
Verkorte Balans op
2 September 1935

Activa.
Binnen!. Wis- (Hfdbk.
f
40.927.098,84
sels, Prom.,1
Bijbuk. ,,

1.844.498,70
enz.,n
aisc.
1.ttg.scn._,,

6.116.697,115

f
45.888.294,57
Papier
o.
h. Buiten!. in
disconto

……

Idem eigen portef.
f

356.500,-
Af: Verkocht maar voor
de bk.nog niet afgel.

356.500,-
Beleeningen
mci.
vrsch.J
(
llf b
f
119.931.941,641)

in rek.-crt,
Bijbnk.
,,

9.966.248,90

op

oflderp.
A.8I.
,,

40.685.041,79

[170.583.232,33

Op
Effecten

……
f163.6O6.2I8,6l’)
Op
Goederen en Spec.
6.977.013,72

,,
170.583.232,33
1
)
Voorschotten a. h. Rijk
…………….,,
15.000.000,-
Munt, Goud …… [ 27.595.595,-
Muntmat., Goud ..

465.756.325,88

f
593.351.920,88
filunt, Zilver, enz. ,, 22.128.227,19
filuntmat.. Zilver.. .. –
– –

,.

,
615.480.148 07
3
)
Belegging van kapitaal,
reserves en
pen-
sioenfonds

……………………,,
39.583.358,95
Uebouwen
en
Meuli. der Bank ………
,,
4.600.000,-
Diverse

rekeningen
………………,,
3.806.403,39
Staat
d.
Nederi. (Wet
v.
27/5/’32,
S. No.
221)
,,
15.486.148,55

f
910.784.085,86

Passiva.
Kapitaal
……………………….
f
20.000.000,-
Reservefonds
……………………
4.049.884,01
Bijzondere

reserve

…………….
..,,
5.675.000,-
t’ensioenfonds

………………….,,
9.956.761,37
Bankbiljetten in
omloop …………..

,,
826.480.305,.-.
Bankassignatiën in

omloop

……….,,
44.581,72
Rek.-Cour.f liet
Rijk [


saldo’s:

Anderen

,,41.733.175,48
41.733.175,48
Diverse

rekeningen
………………
2.844.378,28

f
9.10.784.085,86

Beschikbaar

inetaalsaldo

…..
…….
f
269.005.998,18
aan bankbiljetten in om-
loop
dan waartoe
de
Bank gerechtigd
is ,,
672.5 14.995,-
Schatkistpapier, rechtstreeks bij de Bank
ondergebracht

………………..,,
10.000.000,-
Waarvan aan Nederlandsch-Indië
(Wet van
IS
Maart 1933, Staatsblad No. 99)
……..
f
71.153.775,-
Waarvan

in

het

buitenland

………………………
40.755.215,78

Voornaamste oosten
in
duizenden guldens.

1
Goud
1
1
Andere
1
Bescl,ikb.
1
Dek-
Data

1
ICjrci,latjel
opeischb.I
Metaal-
kings
Munt
1
Muntniaf.I
1
schuldenl
saldo
perc.

2 Sept. ‘35127596I
465.756 826.480 41.778
269.006
71
26 Aug.
‘351127596!

463.673
794.9461
39.566 282.231
73,7

25Juli’141
65.703
96.410
310.437 6.198 43.521
54

Totaal
1
Schatkist-
1Belee-
Papier
Itv
Data
bedrag
Lsconto’
promessen
1
ningen

het
b
°
,fitenl.
1

reke-
slrechtstreeksl
ningen’)

2 Sept. 1935!
45.888
10.000
1170.583
356
3.806
26 Aug. 1935!
40.712
1


1142.341
356
3.595

25 Juli

1914
67.947

61.686 20.188
509
, ,.j”uct UC .ÇtJva.
JAVASCHE BANK.

Data
Goud
____________

Zilver
Circulatie
1

Andere
1
opeischb.

1
schulden

1
Beschikb.
1
metaal-
1
saldo

31Aug.’35
3
)
108.770 165.280
23.520
33.250
24

,,

‘352)
108.170 164.720
20.880
33.930

3
Aug.1935 8T515
1

23.516
168.832 24.419
34.730
27 Juli1935
89.015

23.300
166.912
22.260 36.646

25 Juli 1914
22.057

31.907 110.172
12.634
4.842

1

Wissels.
1
1 1
Diverse

/
Dek-

Data
1

buiten
1

Dis-
Belee-

i
reke-

1
kings-
1

N.-Ïnd.
1

conto’s
ningen
1
ningen’)
percen-
1

betaaib.
1
1
lage

31Aug.’35
2
)
2.300
i

78.580
10.620
58 24

,,

‘352) 1.830
75.870
11.170
58

3Aug.1935
1.853
11
.867
57.08′
12.283
58
27Juli1935
1.991
11.830
52.694
12.145
59

25 Juli1914
6.395.
7.259
75.541
2.228
44
1
1
Sluitpoat activa.
2)
Cijfers
telegrafisch
ontvangen.

Auteur