Ga direct naar de content

Jrg. 20, editie 1007

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 17 1935

17 APRIL 1985

AUTEURSRECHT VOORBETTOUDPJ.

Economisch~Statistische

Ber

i*chten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VËRKEER

ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART
UITGAVE VAN HET NEDERLANDSCH ECONOMISCH INSTITUUT

20E JAARGANG

WOENSDAG 17 APRIL 1935

No. 1007

COMMISSIE VAN REDACTIE:

P.
Uettinck;
N. J. Polak, J. Tinbergen; F. de Vries en

H. Al.
H.
A. van der Valk (Redacteur-Secretaris).
Redactie-adres: Pieter de Hoochweg 122, Rotterdam.

Aangeteekende stukken: Bijkantoor Ruige plaatweg.

Telefoon Nr. 35000. Postrekening 8408.

Advertenties f 0,50 per regel. Plaatsing bij abonnement

volgens tarief. Administratie van abonnementen en adver-

tenties: Nijgh & van Ditmar NV, Uitgevers, Rotterdam,

Amsterdam, ‘s-Gravcnhage. Postchè qua- en giro-rekening No.

145192.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p. in

Nederland
f
20,—. Buitenland en Koloniën f23,— per

jaar. Losse nummers 50 cent. Economisch-Statistisch

Kwartaalbericht f 1.—. Leden en donateurs ontvangen

het weekblad en het Kwartaalbericht gratis en een reductie

op
de verdere publicaties.

INHOUD

Bl

HET LANDIiOUW-HYPOTHElCENBESLUIT
door
C. J. P. Zoal-

berg………………………………………330

Het Rijk en zijn fondsen door
Jhr. Mr. L.
II.
van Lennep 331

Onderzoek naar de uitgaven van gezinnen van ver-

schullenden welstand
door Mr. E. 14
7
. van Dam van

Isselt
……………………………………
331

Rotterdam en de depreciatie van de Belga door
C.
Verwey 332

De Ïtissiscli veeteelt en veevoedeiproductie ……….
333

])e Indische middelen over Deceiiiber 1934 …………
334

MAANDCIJFERS:

Overzicht van de Indische middelen ……………
337

STATISTIEKEN
…………………………
337-340

Geldk’oersen. -. Wisselkoersen. -. Bankstaten.

BERICHT.

In verband met de as. feestdagen ‘zal :het volgend
nummer een dag later ‘verschijnen.

16 APRIL 1935.

In den aanvang van deze beric’h’tsperiode oordeelde

De Nederlan’d’sche Bank het noodig ‘haar disconto

iiet ee.n vol procent tot
4%’
pOt. ‘te verhoogen. De

stemming ter ‘heurze is nog eemgszins oni-ustig; voor-

al gisteren toQnde men zi’dh weder wat meer terug-

houdend. De gou’daanvragen voor export ‘blijven, hoe-

wel op verminderde schaal, voortduren. De rente voor

driemaan’ds bankaccepten ligt weder een stuk onder

het officieele ‘disconto. Van 4% pOt. is jiriaat-dis-

cbnto tot 3% pOt. ‘teruggeloopen, slot 3% pOt. Pro-

longatie ‘noteerde 2%-3%-4-3%’ pOt. Oall werd,

gedaan
Oj)
3 pOt.

* *
*

Hoewel er oogeuschijnlijk een kalmer stemming op

‘de wisselmarkt ‘heersch-te is ‘de rust toch nog niet

geheel weergekeerd. Bij ‘liet ‘bekend w’orden van de

cijfers van ‘den laatsten bank-staat meende ‘de specu-

latie nog eens haar ‘geluk te floeten beproeven, doch

oolk ditmaal is ‘de aanval ‘op ‘den Gulden ‘spoedig tot

staan gekomen. De Dollar en ‘de Franc blijven zih

echter toch nog voortdurend .nabj en een weinig

hoven de goudpun’ten bewegen, terwijl ook ‘de nog

steeds groote agio’s voor termijnen er
01)
wijzen, dat

‘het vertrouwen nog niet onverdeeld is. Het Pond

Sterling is hier ‘deze week tot 7.24 opgeloopen, waar-

na een scherpe reactie plaats vond; ‘het slot kwam

op 7.19 %’. Dollars bewogen zich tusschen de 1.48 en

1.48
5
/ie,
slot 1.48fis. De $/f koers werd op ca. 4.84%

gehouden. Fransche Francs bleven gezocht, hoewel ze

voorhijgaand tot 9.77 zijn dngezakt; slot 9.78%’. Bel-

ga’s handhaven ‘zich op ca. 25.12%’. Zwitsersdhe Francs

werden gezcht; de koers ‘verbeterde tot 48.02%.

Lires 12.35. Marken eerder gezocht op 59.70.

Op ‘de termijnmarkt bleven (leviezen op ‘latere leve-

ring ‘gezocht; ‘het Was soms niet mogelijk
ccii
tegen-

partij ‘te krijgen, daar ‘de banken hier te lande geen

‘medewerking verleenen, wanneer niet ‘o’noinstootelij’k

vast staat, ‘dat de ‘beoogde transactie een commer-

cieele ‘basis ‘heeft. In Londen werden driemaan’ds

Guldens’deze week zelfs met een d’isa’gi’o van 35 pun-

ten afgesloten; ‘hier ‘deden ‘drie-maand’s P’on’den een

oo:gen’b’lik 25 ‘punten ‘boven contant. Poaden een- en

‘drie-maanden noteerden tenslotte 8 en 19
p.
a’gio,

Dollars 2 en 6 ‘punten report en Fransohe F.rancs

10 en 20 p. boven kassa.

Op de ‘gou’d’maikt was ‘liet ‘deze week tamelijk •b’e-

‘drijvig. Vooral voor ‘gouden ‘munten was nogal be-

iaii’gstell’inig. Baren noteerden
f 1.660,
Eag’les 2.53%,

S’overeigns 12.50 en Gouden Tientjes
f
10.35: –

330

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 April 1935

HET LANDBOUW-HYPOTHEKENBESLUIT.

De eerste en nog uiterst zwakke aanval op de

,,rechten” ‘der Ihypo’theekhouders heeft velerlei ‘ver-
on’twaardiiging gewekt en protesten uitgelokt. Wij

zijn, ondanks de aa’n’d’ach’ti’ge lezing van vele dier be-

schouwingen, er niet ‘in geslaagd ‘om ons te laten
bckeren tot erkenning van idie ,,reohten”. Integendeel,
zij hebben ‘ons nog versterkt ‘in ‘de overtuiging, ‘dat

het toelaten ‘van het ‘vorderen en betalen van pacht

en rente ‘de begrippen, ‘die ten ‘grondslag liggen aan

een ‘gezond credietwezen, zo mogelijk, nog meer zul-

len sdhad’en ‘dan rnuntvervais’ing en verdraaiing van

goudclau’su.les.

Wie al’s credietgever zijn taak als goed rentmeester

beseft, bedenkt, dat aan ‘ieder cred’iet een risico ver-
bonden is en dat hij moet nagaan, welke gevaren ‘hij
loopt bij zijn ‘belegging. Ontbreekt dat besef, dan

woedt goed ‘gel’d ve:rspil’d aan kwade zaken en gaan
kapitalen verloren. Wil men rzijn risicO t’ot een ‘mini-

mum beperken, ‘dan neemt men zijn toevlucht tot
leningen van •soli’ed geachte ‘staten in ‘de ‘hoop niet

te veel geplaagd te zullen worden door conversies en

lev’a’luaties. Waagt men zich in een onderneming,
‘oo’k een lan’dbouwonderneining, ‘dan ‘deelt men ten-

slotte ook als credirteur in ‘de kwade kansen.

Buiten ‘de larrdb’ouw (en ‘de door de Staat gegaran-
‘cl eerde ‘spo’orwegaandeien) gevoelen thans ook de

‘o’bl’i’gat’iôh’ouders na ‘de ontwaar’ding der aandelen, dat
de ‘hedrijfswaaede hunner onderpanden niet meer ‘is,

wat zij idestijds met vertrouwen verwaoht ‘hebben. De

scheepvaartohli’gat’ie•s zonder uitz’ornderinig, ‘de in’dus-

‘triële ‘obligaties ‘in ‘grote meer’deiheid, ‘de paimdhrie-
ven van alle scheepsv’erhan’dhanken en van enkele
hypotheekhanken verwijderen zich steeds verder van de koers van uitgifte en ‘geen overheid of crisisfon’ds
legt er een cent ‘bij. Het volle risio ‘van de waarde-

vermindering wordt door de eigenaren en ‘gei’d’schie-

t’rs ‘gedragen. Niemand denkt eraan ‘hierin ie’ts ah-
normaal’s, onreehtvaaiid’igs, oneconomisch of o’ns’o-
ciaa’ls ‘te ‘vinden.

Indien het er al eenmaal toe mocht komen,
dat ‘de scheepvaart igesehsi’dieerd wordt, ‘dan. zal ‘dat
alleen ten ‘doel hebben, dat deel ‘der koopvaardijvlo’ot,
dat voor ‘het algemeen landsbelang van rde meeste
rtr
,
d.e ‘is, zo”n beetj’e ‘in stand ‘te houden. Als dit
‘geschiedt, zijn alle ‘bezittingen van de iiineeste rede-rijen al overbelast met schulden en ‘de braakliggende
schepen, die snel in waarde achteruit ‘gaan, kosten
nog gro’te ‘bedragen voor on’deiihou’cl en ‘bewaking. In
‘cle nijverheid is het al niet veel beter gesteld. F’ami-liekapitalen, ‘d’i’e de kracht van een ‘groot ‘deel onzer
‘industrie vormden, smelten als ‘sneeuw voor de zon.

Reserves bestaan, al niet meer. Credieten worden op-gezegd. Voor react’iva’t’ie ‘dringend nodig nieuw ere-
d’iet wordt ‘onthouden.

Siappen wij nu over naar ‘de landbouw, dan komen
wij ‘in eens in een geheel andere gedaohte.nsfeer.

‘Wij ‘laten ‘thans de vraag buiten ‘beschouwing, of
en ‘in ‘hoeverre ‘de lan’dbouwsteun nodig, nuttig en

goed georganiseerd ‘is en plaatsen ons vonder cri’tiek hierop ‘in ‘de toestand, ‘dat ‘de ‘overheid ‘de voortzet-
ti.nig iran het landbouwbedrijf i
n
volle ‘omvang een landsbelang van ‘de eerste orde vindt. 1-let middel,
dat ‘de overheid ‘daartoe gebruikt, is ‘de ‘belasting van
cle consumenten met heffingen onder allerlei hena-
uringen tot ‘bedragen, die ‘de prijzen van de eerste
Ilevens’bchoeften als brood, ‘boter, suiker, melk, mar-
garine, vlees, spek, enz. tot een veelvoud maken van
‘dê werei’dmarktprijs. Het ‘is overbodig ‘te zeggen, dat
hierdoor de ‘overige ‘bedrijven in hun strijd om het
bestaan, zachtjes uitgedrukt, bemoeilijkt worden, ‘doch

wij ‘verplaatsen ons nu ‘maar in ‘de mening dier over-Ji’ei’d, da’t het in’bedrijf.houden van ‘de landbouw dat
offer – ondergang van tal van andere bedrijven –
waard is.
Dit ‘mag ons echter niet blind maken voor ‘het feit,

dat al ‘die hectaren en koeien en varken’s en kippen thans evenmin rendabel
zijn
als ‘de opliggen’de of met verlies varende schepen, ‘de heel of half stil-

staande en vex’liezen’de fabrieken, ‘de Java’suikeron’der-

n’envii]’gen, de rub’berplantage’s, enz. Zonder ‘di e over-
:heids’hulp op ‘kosten van ‘de consumenten, die veran,t-
woord wordt met het nut van ‘de voortzetting ‘van

‘het landbouwbedrijf in Nederland, zou ‘die grond gee
n

pacht en geen hypotheekrente opbrengen. ‘Wie ‘daar
zij,n geld in gestoken heeft, kan thans uit cie verke-

lijke ‘opbrengst ‘geen rente trekken.

En toch ‘gebeurt het, ‘doch ‘niet uit de ‘opbrengst.
Van
de pl.m. 200 mill’i’oen ‘gulden, die ‘voor ide agra-

rische producten ‘hoven ‘de werel’dmarktprijs ‘betaald
worden, ‘gaat een niet zo klein deel, misschien wel de
helft, doch zeker een kwrart, naar ‘landheer en hypo-

theekh’ouder. Hun risico wordt voor ‘dat deel over-

genomen d’o’or, of juister gezegd overgedragen op ‘(ie

consunen’te.n, aan wie’d’aa.rtoe ‘belet wordt ‘ter.markt
te gaan waar hun belang hen ‘heen wijst.
De nood in ‘de landbouw heeft ‘de Regeri’n’g over-

rompeld. De maatregelen tot ‘steun zijn ‘daardoor on-
vermijdelijk dikwijls ov’rhaa’s’t ‘genomen ‘moeten wor-

‘den met ‘de ‘bedoeling later beter te ,,ordenen”. Zo ‘is
oo’k iriet dadeljk overgegaan tot een strenge aan
wijzin.’g van de bestemming ‘der steu’ngelrden. Een ver-

wijt maken wij ‘daarva’n niemand.

Nu
zijn
wij echter ‘helaas zo ver gekomen, ‘dat de
hrn’dhouwsteun algemeen en ‘voorlopig permanent. ‘is

geworden, en da’t tegelij kertij’d ‘de nood in de niet-

agrarische ‘bedrijven, die een tweemaal groter belang
‘vertegenwoordigen, steeds stijgende is. De gevolgen
‘hiervan ‘op de ‘bevolking, ‘ook voor ‘cle toekomst zijn
niet somber genoeg ‘af te ‘schilderen.
Tot ‘dusverre heeft het
onrecht
ongestoord voort-
‘geduurd, ‘dat één groep van bezitters van tijdelijk niet
rendabele kapitalen te ‘midden van andere g.ioepen

van lotgenoten, mede op kosten ‘van deze laatsten,

‘dank ‘de met een ander ‘doel ‘genomen overheids-
maatregelen, toch zich
cc
rente kon ‘doen ‘betalen. Die

rente is echter niet afkomstig uit de opbrengst van

‘de ‘grond, ‘doch uit ‘door ‘de over’hei’d aan anderen op-
gelegde ‘lasten.
De verdedigers van de ,,rec’hten” der ‘gro.nd’hezi’t-

‘ters en hypotheekihou’ders schuiven ‘de weduwen en
wezen en ‘de ‘he;jaarde ‘spaarders naar voren. Wie zou daar ‘ongervoel’i’g voor zijn? Doch met evenveel rech’t
kan men ‘dat ‘in ‘het andere kamp oo’k doen en er nog
cle werklozen en hun vrouwen en kinderen en he-
jaarde ouders op ‘laten volgen. Er is ‘géén verschil
in die massa’s van ellende, ‘dat een zo principiële af-
wijking van de normale functi’onerin’g van het ere-,
clie tweze.n kan motiveren.

De stap door ‘den Minister van Econ. Zaken niet
over’ij’id en zeer voorziichtig gedaan om tot een recht-

‘aardiger regeling te ‘komen, moet ‘als al
..ie aanvan-

kelijke erisism.aatregelen ‘besch’ouwrd worden als een
voorlopige poging oom ‘de kwaal ‘in zijn ergste
gen te verhelpen, doch ‘clie ‘na verloop van tijd door
rijper en doeltreffe.nder daden gevolgd zal worden.
Het zal uit het bovenstaande en uit wat wij vroe-
ger over dit onderwerp ‘i.n ‘dit tijdschrift
1)
te.n ‘beste
‘gaven ‘duidelijk zijn,, dat naar ons oordeel ‘op ‘dit punt
veel dieper moet worden ingegrepen, wanneer wordt
v’oortgegaan niet ‘de cri’sis’s’teu.n aan de iapdbouw op

cle tegenwoor’dïge voet.
Aan idie steun ligt, al’s oorzaak t’en grondslag het
feit, dat ‘hij ‘de tegenwoor’d’i’ge mnarktverhoudin’gen het
Nederlandse akker-, weide- en tuin’lan’d niet rendabel
is te bewerken. In sterker mate dan het geval is met
de nijverheid, de scheepvaart en andere ‘bedrijven
acht ‘de Overheid het een landsbelang ‘de lan’dh’ouwen

cle stand in bedrijf ‘te houden en gebruikt
daartoe
de

bekende mid’cleien.. Past zij ‘i’n minimale ‘doses clie
middelen eens in andere ‘bedrijven ‘toe, dan wordt

i) Zie
de artikelen ,,Industrie en Landbouw” en ,,Het
Lm,.iiclbouwerediatw’ez’en in gevaar of
een gevaar
of
beide?”
in E.-S.B. valt
29 Nov. 1933
en
21 Nov. 1934.

17 April
1935

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

331

met
zorg
‘gew.aakt, dat daarmede niets anders bereikt

wordt dar’ het verruimen van wat werkgelegenheid,
liefst nog met offers van de zijde van het kapitaal.
lIet is mij dan ook niet mogelijk een oridermijning

van het credietwezen en van hurgerrechtelijke ver-
‘houdingen te zien in maatregelen, die er tenslotte

eindelijk toe zuilen kunnen leiden, dat ook hij, die

zijn geld steekt ‘i.n
landerijen,
het volle risico draagt

van de waardevermindering van zijn ‘bezit ‘of onder-

pand.

Het credietweien, dat ook buiten ‘de landbouw zo’n

nuttige functie te vervullen heeft, kan niet anders

dan schade lijden, wanneer het nog hesohik-bare ka-
pitaal wordt aangelokt door één vorm van belegging,

waarbij ide overheid de crediteur van
zijn
risico ont-

last en ‘de rente voor hem put uit belastingen, accijn-
zen, invoerrechten, crisisheffiugen en wat dies

meer zij.

Hierom en om de ‘grote bedragen, die ermede ge-

moeid zijn., achten wij dan. ook een
rechtvaardige
rege-
‘ling van pachten en ‘hypotheken thans het meest bran-

dende vraagstuk in de ‘larudhouwcris’ishemoeiingen.

C. J. P. ZAALBERO

HET RIJK EN ZIJN FONDSEN.

Na den inschrijvingsdatum van de 314 pOt. Neder-
landseh-Indische leening werd in de hlacicn bericht,
dat de leening niet geheel volteekend was, zoodat alle
inschrijvingen wareu toegewezen, en dat het niet aan-
stonds geplaatste bedrag inmiddels door de Rijksfond-
sen was overgenomen.

Men kan veilig aannemen, dat 00 püt. van het aan-
geboden bedrag bij de fondsen terecht gekomen is.
Dit is dus het resultaat van de – zooals de bladen
het uitdrukten – moedige ‘daad ‘der Regeering om in
deze bewogen weken met onverstoorbare rust haar

icenings-po]it.i.ek ongewijzigd te laten. Bankiers heb-
ben in dezelfde dagen een reeds uitgeschreven emis-
sie ingetrokken, de Regeering heeft de hare gehand-
haafd. Inderdaad, cli.t zou van moed getuigen, nijs-
sçhi,en wel van onbezonnenheid (w’elke zeeman hao-
delt in storm, alsof het blad.stil was?), ware het niet,
dat de Regeering altijd een nooduitgang heeft. De
fondsen zijn er goed voor, maar of ‘t ook voor de

fondsen goed is2
….

Men denke zich
in,
dat een naamlooze vennootschap
onder soortgelijke omstandigheden een emissie van
hare obligatiën gehandhaafd en hij mislukking haar
pensioenfonds met de ongepl.aatste stukken gelukkig
gemaakt had; welk een storm van verontwaardiging
zou dit verwekken

Is hier iets anders ‘gebeurd?
1)

De verhouding van het Rijk tot zijn fondsen is on-
bevredigend en zal steeds moeilijker worden, naar-
mate cie te beleggen bedragen groeien. Afgezien van
cle reeds eenige jaren geleden door mij in dit blad
besproken vraag of het principieel wel juist :i.s, dat
(Ie fondsen voornamelijk in staatsschuld beleggen,
blijft het conflict van belangen. De fondsen hebben
hunne berekeningen op een rentevoet van
4
pOt. in-
gesteld en zien dus zeer ongaarne eene daling onder
dit cijfer (heeft dit de conversie der staatsleeningen in het 314 pOt. type wellicht tegengehouden, totdat
zij niet meer met succes kon plaatsvinden?). Ander-
zijds wil ‘de staat de fondsen als gangmakers voor
zijn conversies ‘gebruiken.

Men zou alleen al om het bovenstaande veel voor
liet omslagstelsel gaan voelen. Het tegeuw’oordige
systeem mag uit een oogpunt van billjkheici in geen
geval gehandhaafd worden.
L. H.
VAN
LlcNzisl’.

1)
Indien ‘de fondsen de ongeplaatste stukken beneden
den koers van uitgifte, bv. tegen
94
pOt., hebben .gekre-
gen, lijden zij geen schade, maar dan treft de Regeering
eengroot verlies, cla,t vermeden had kunnen worden.

ONDERZOEK NAAR DE UITGAVEN VAN GEZINNEN

VAN VERSCHILLENDEN WELSTAND.

Het ‘mag als ‘bekend verondersteld worden, dat in ‘den zomer van het vorig jaar door ,het Centraal Bu-

reau voor de Statistiek naar aanleiding van een ver-
zoek van de Nederlandsche Vereeniging van Huis-
vrouwen, ‘gesteund ‘door het Nederian’dsoh Instituut

voor Efficiency en den Nederlanidschen Bond van

B’oerinnen en andere pia’ttelanid’svr’ouwe.n, een organi –
satie voor een igezinsuitgavensrtatistiek in Neder-

land ontworpen ‘is. Op de wijze waarop het ‘gemeen-

teljk Bureau van Statistiek te Amsterdam, en in
navolging daarvan ook dat van ‘s-G’ravenhage, al
sedert een reeks van 3aren zu’lk een ‘statistiek be-

werkt, zou ook voor een 30-tal andere ‘gemeenten,
met provinciaal en. .plattelandskarakter, een gezins-
uivgavens’tat’is’tiek worden san’cen’gestel’d. Deze zou
dan min ‘of meer representatief zijn voor het geheele

land, wat niet gezegd kan worden van cle statistiek

van de heide ‘genoemde ‘groote steden.
De bereidwilligheid tot medewerking ‘bleek groot.

Reeds aans’tonds gaven zich een aantal personen –
meest vakvereeni.gin.gabestuurders, directrices en
leeraressen van ‘huis’hond’sch’olen e.a. – op, om ter
plaatse hij ‘het ‘onderzoek ‘behulpzaam ‘te rijn, en even-
zoo een aantal gez’insh’oofden om geregeld aant’eeke-nin’g ‘te ‘houden en opgave te doen ‘van, ‘hun ‘dageljk-
‘sohe uitgaven.
Meer ‘dan ‘verwacht was, ‘bleek men ‘het groote en
veelzijdige belang van het ‘onderzoek in te zien. Men
begreep, dat dit niet alleen de eenige manier was
om een inzicht te krijgen in. de ‘besteding van het in-komen. en ‘dat ‘het ‘ook de grondslag moest zijn voor
de ‘berekening ‘van ‘in’dexcjfers van ‘de ko’sten van
levensonderhoud; men besefte ook, dat ‘het te verza-
melen ‘materiaal zou dienstbaar gemaakt kunnen
worden .a an ‘de ‘belangen van ‘handel en industrie,
‘daar immers de pro’ductie- en verko’o’pp’olitiek van
onze ondernemers ‘teu .zeerste gediend is met een sta-
tistiek, waaruit men ‘de ‘behoefte ‘der bevolking aan

tal van levens’heuoodigd’heden leert kennen, terwijl
voorts werd. ingezien, ‘dat een deel ‘der gegevens zon-
‘der twijfel tevens voor onderzoekingen op ‘het ge-
bied van de voe’dingswaarde van helanig zou ‘blijken

te zijn.
Dat zulk een onderzoek geld kost,, ‘spreekt vanzelf.
Het iheeft wel lang geduurd eer geld gevonden was,
maar gevonden ‘is het tenslotte, althans voor een ‘deel.
Er aal thans een beperkt ‘onderzoek naar ‘de ‘gezins-
uitgaven ‘ingesteld worden ‘in 4 p’rov’inciën, ‘t.w. Zee-
land, Noord-Brahan’t, Limburg en Overijssel. De keu-

ze viel
01)
‘deze provinciën, omdat ‘dan ‘belangrijke
groepen als tex’tiel’arheiders, s’igarenmakers, ‘mijnwer-
kers, sch’oenfabriek-arbei’ders mede in het onderzoek

konden worden ‘opgenomen.
De gemeenten, welke in de ‘genoemde prov’in3iën
gekozen werden, zijn Goes, Ter Neuzen, Tilburg,
Eindhoven, Waalwijk e.o. (La’ngstraat), Maastricht,

ileerlen eo., Deventer, Goor en Enschede.
Het beschikbare bedrag stelt ‘slechts in staat het
onderzoek ‘over een half jaar (de 2e helft van 1935)
uit te strekken. Maar verwacht wordt, ‘dat het Cen-traal Bureau voor het ontbrekende o.a. door bijdra-
gen van belanghebbende organisaties in staat gesteld
zal worden, ‘liet onderzoek over het le halfjaar 1930
voort te zetten. ‘Voor een ‘behoorlijk overzicht i’s het

n’oo’da’g, dat ‘dit over een vol jaar loopt.
Full speed wordt er nu ‘gewerkt om iden opzet, die
groo’tendeels nog maar op papier bestaat, niet 1 Juli
1935 in werkelijkheid om te zetten. Moge het Cen-
traal Bureau voor de Statistiek nu ‘allerzijd’s de noo-
d’ige medewerking ondervinden, opdat ‘het denkbeeld,
waarvoor ‘het in den loop der jaren al z’oo herhaal-
delijk opgekomen is, ‘eindelijk met succes worde be-
kroond.
v. D. v. 1.

332

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 April 1935

ROTTERDAM EN DE
DEPRECIATIE
VAN DE BELGA.

Er zou na alles wat sedert cle clepreciatie van het

Belgisch betaalmiddel reeds is geschreven en gespro-

ken over cle gevolgen, welke cle Rotterdamsche haven
van de Belga-depreciatie zal ondervinden, nauwelijks

aanleiding zijn deze kwestie nog eens in dit week-

blad ter sprake te brengen, ware het niet dat de
verschillende uitlatingen, een enkele uitzondering

daargelaten, weinig constructieve denjkbeel’den he-
1 ehaamden.

En hierorn gaat het tenslotte toch allereerst. Er

is gesproken over de noodzakelijkheid van een dras-
tisch ingrijpen door de Landsregeering, over den on-

afwijsbaren eisch eener radicale koersverandering der
oeconomische politiek zonder dat nochtans de ge-

dragslijn werd aangegeven, die cle Regeering zou moe-

ten volgen tene:inde cle gevolgen, welke de Belga-cle-

valuatie voor de Rotterdamsche haven zal hebben, te
mitigeeren, of af te wenden. Er is gezinspeeld op de-

valuatie als een mogelijk correctief, kortom er is
vooral onder den eersten indruk der gebeurtenissen

op monetair gebied bij onze Zuidelijke buren menige
,,cri de coenr” geuit, maar voor zoover wij van cle

verschilleiide uitlatingen hebben kennis genomen.
hebben ons die van Ir.
A.
Plate in het bijzonder ge-troffen als bevattende waarlijk
constructieve
elemen-
ten, waarop liet goed lijkt te dezer plaatse nog eens
cie aandacht te vestigen en daaraan tevens eenige be-
schouwingen vast te knoopen.
Wij duchten geen tegenspraak, wanneer wij stellen,

dat de door het huidig Kabinet gevolgde crisispoli-
tiek in vrij breede lagen der bevolking weinig instem-

ming vindt. ilieruit volgt natuurlijk allerminst, dat

cle ontevredenheid en critiek ook zonder meer ge-grond zouden zijn. Is er onciankbaarder taak denk-
baar dan in tijden, waarin liet economisch wereldbe-

stel door ernstige stormen geteisterd wordt, met re-
geeringsverantwoordelijkheicl te zijn beicleed? Een

maatregel, die den een bevoordeelt of althans diens
moeilijicheclen verzacht, treft als regel den ander en
beroklcent hem nadel. Zoo ooit dan is het zeker i

crisistijd een onbegonnen werk om het iedereen naar

den zin te maken. Door de crisis zelf wisselt de toe-
stand voortdurend van aspect. Wat vandaag verstan-
clig beleid heet, is over enkele weken of sneller nog

door onvoorziene gebeurtenissen in het tegendeel ver-
keerd en maalct nieuwe maatregelen nooclig. La en-
ticiue est aisée, mais l’art est diffic.ile of in goed Hol-
landsch: de beste sttmurlui staan aan wal.

Wij zullen de eersten zijn om te erkennen, dat de
uitwerking van verreweg ide meeste maatregelen, aoo
ten aanzien van onzen nationalen landbouw als in-
dustrie genomen, voor cle Rotterdamsche haven funest

is. Reeds eerder hadden wij gelegenheid hierop te
wijzen. Maar is het redelijk èn practisch van de
Landsregeering te verwachten, dat zij, met yerwaar-
loozing van andere vitale belangen, want dit zou on-
vermijdelijk zijn, een specifiek Rotterdamsche wel-
vaartspolitiek ging ‘o]igen? Kan men van haar ver-
langen, dat zij millioenen beschikbaar stelt om het

der Rotterdamsche Gemeente mogelijk te maken de
vergoeding voor door haar gepraesteerde diensten zóó
drastisch te verlagen, dat alle retributiën op éénmaal
gelijk zouden worden gestel.d met cle tarieven, welke
de Gemeente van Antwerpen dieft en die. . . . n.h.
v66r de jongste devaluatie van het Belgisch betaal-
middel oorzaak waren dat de ,,haveuuitbating” op de

jongste begrooting dier Gemeente een tekort aanwijst
van 36 millioen francs op volgende djenstjaren over
te schrijven, waarbij erop client gewezen dat dit ver-
lies tot lieden 11.4 millioen francs bedraagt?
Dit
kan toch niet in redelijkheid worden verwacht
èn bepleit! Wat wel mag worden verlangd is een
betei begrip in de kringen der Landsregeering voor
de nooden van Rotterdam, iiooden geboren uit de cri-
sis, zelcer, maar ook uit de verschillende regeerings-
maatrëgelen, die het toch reeds zoo ingekrompen
havenverkeer steeds verder doen achteruitgaan en
die, zoo wil het ons althans voorkomen, maar al te

vaak worden gekleed in een vorm, waaruit onbekend-

heid spreekt met de belangrijke economische functie,
die onze nationale havens vervullen. ‘Wat ook mag

worden verwacht en zéér krachtig bepleit – en hier-
op heeft Ir. A. Plate terecht liet volle licht doen val-

len – is het instellen door de Nederlandsche Regee-

ring van premies op de Rijnvaart als tegenwicht
tegen de z.g. Rijnvaartpremies, in wezen niet anders

dan een Belgisch Regeerin’gssuhsidie, waardoor op
kunstinatige wijze verkeer over Antwerjen wordt ge-

leid en aan Rotterdam onttrokken – men denke in
dit verband 661c aan liet vrije sleepen
0])
het traject
Antwerpen—I)ordrecht v.v. – alsmede het verleenen

door cle Nederlandsche Regeening van compensatie-
toeslagen op de zeeloodsgeldlen, mccle een weinig fair

strjdwapen, dat door Antwerpen c.q. de Belgische
Regeering wordt gehanteerd zonder eenige scrupuie

en met volkomen negatie van het te dien aanzien in
het Belgisch—Nederlandsch verdrag neerge’legde.

Deze ,,tegen”-premies en compensatietoeslagen be-

hoeven niet noodizakeljk een blijvend karakter te clra-
gen. Indien en zoodra Antwerpen bereid is op deze
beide punten de tot dusver gevolgde politiek te her-

zien, kan de Nederlandsche Rcgeening ook harerzij(ls
tot intrekking overgaan.

Voor
deze
beide maatregelen pleiten billijkheid en

zeker in niet mindere mate de . levensbelangen der
Rotterdamsche haven. Hiertegenover kan noch mag
dle Regeering afwijzend staan. Met uitzondering dan
van de verleden jaar eenigszins verlaagde loocisge]-

den, heeft de Lan dsregeening de eerste havenstad van
ons land aan haar lot overgelaten. De nood is zeer

hoog gestegen en het ware zeker niet verantwoord,
indien na de Belga-devaluatie de Landsregeeri iig
voortging met ,,op zien komen” te spelen.

Bovendien moge men in i)en T-laag bedenken dat,
indien men Rotterdam deze heide alweer-wapenen in
cle hand drukt, eventu.eele besprekingen over een ,,ac-

coord”, waarvoor Antwerpen’s burgemeester nog

steeds geporteerd schijnt te zijn, niet mèer kans oj)
welslagen kunnen worden gevoerd. Tegenover dit
denkbeeld van den heer 1-luysmans behoeft men in
Rotterdam waarlijk niet a priori afwijzend te staan.
Goed zakeubeleid brengt mede dat steeds – in-
dien de bodem ‘daarvoor vruchhaar is – getracht
wordt door ‘gemeen overleg gesoh’i’lpunten. te over-
bruggen.

Tenslotte geldt 66k voor Antwerpen’s haven, gezien
de poginen der Duitsche Noordzeehavens om in steeds
toenemende mate verkeer tot zich te trekken, dat een-
draeht macht maakt. Het heeft toch waai1ijk geen
zin, dat Antwerpen in een tarievenstnijd â outrance

met Rotterdam, jaarlijks tientallen millioenen aan
‘de ,,uithatiiag” vijner haven ten lcoste legt. Een met
eerlijke mididelen en gelijke wapenen gevoerde con-
currentie, die haar kracht uitsluitend zoekt in ,,ef-

ficiency” en ,,serv.ice”, is toch oneindig verstandiger
dan een politiek van onderbieclen, clie Antwerpen op
ëteecls zwaarder offers moet Icomen te staan.

Maar willen dergelijke besprekingen kans van sla-
gen hebben, dan dient de dispariteit ten aanzien van
loocisgelden te worden opgeheven en mag Rotterdam
niet langer slachtoffer worden van een te lcwader ure aanvaarde politiek van Rijnvaartpremnies, die uitein-
delijk den opdrachtgevers in het achterland al’s een
zoet winstje ‘in den sdhoot worden geworpen.

België en Nederland hebben tal van gemeênschap-
pelijke belangen. Men dient dit in België en mët
name ook in Antwerpen te beseffen. ,,Realpoii’tik” van

de goede soort zal beiden havens ten goede ]coinen.
Voor de Landsregeering ligt hier een taak wegge-
legd. Moge men in Den Haag spoedig tot het inzicht
komen, dat er niet langer meer kan noch mag wor-
den gewacht. Dan kan ook uit de jongste gebeurtenis-
sen in België voor de beide havens nog iets goeds ge-
boren worden! ,
C. VERMEY.

17 April 1935

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

333

DE RUSSISCHE VEETEELT EN VEEVOEDER.

PRODUCTIE.

(T’ee-export met of zonder emigratie naar en

crediet aan Rusland?)

Men schrijft ons:

De pogingen der Russische haii’delsvertegen’woordi –

gingen om overeenkomstig ‘de bedoelingen van Mos-

kou te komen ‘tot een voor ons land ‘minder on’gim-

stige veiiioucfi’nrg in de handelsbalans stuiten meer.ma-
len af op de ‘beperkingen, die het Russische com-

missariaat voor ‘den hui’tenlandschen handel zichzelf

hij den imort ‘oplegt, en de veelal overdreven crediet-
eishen aan ‘die zijde (te lange termijnen en credieten

los van ‘de ‘daaruit resu’i’teere.n’cle ‘bijzondere ‘goederen-

aankoopen). Gezien de discussies over export van vee
naar Rusland lijkt het actueel hierop een’iigszins die-
‘per ‘in ‘te gaan. Vnu belang zijn ‘met het oog daarop

‘de volgende mededeelingen ‘op het Viie Ra’dencongres
van den volkscomrn issari s voor landbouw, Tscher.nov,

ets ‘die ‘voor ‘de graan- en veeteeltbeclrij’ven ‘van den
staat, Kalmanow i tsch.

Volgens ‘de voorloopige gegevens, die op het Viie

Ra’dencon’gres ‘d’oor voikscommissarissen zijn mede-
gedeeld, zou ide Russische veeteelt na ‘de groote ver-

liezen in de jaren 1930 ‘tot 1933, veroorzaakt door ,het
sdhaden’de optreden van de ,,Koeldkelernen’ten”, in
1934 zijn vooruitgegaan.
Als geheel bezien zou er echter nog zuér veel ie
doen overblijven om den achterstand bij cle veeteelt
op te heffen.

Als ‘doel voor 1935 wordt ‘den leiders der
Staats-
veeteeltb eclrijv en
aangewezen ‘het
fokken van verbe-
terde rassen
en
grootere productie van zuivelproduc-
ten
ed. In elk
collectief bedrijf
zal in 1935 een vee-
farm moeten worden ‘in’geridh’t.
Om te slagen moeten
de arbeidspresta.ties in de collectieve bedrijven be-
langrijk verbeterd worden.
Spec’iaal ‘moet gestreefd
worden naar het fokken van jong vee in alle ‘bedrij-
ven (staats-, collectieve, md iv’i’dueele’ bedrijven is-
mede hij den eigen veestapel van elk colc’hozli’d).
Verbetering van qualitei’t en van arbeidsprestatie
is wel het grootste probleem ‘hij ‘de productie onder
het So’vjetstelsel. In ‘de Ru’ssi’sche in’dustrie, ‘georga-

niseerd en geleid door huitenlandsche, vooral Amen-
kaansche, Duitsche en En’gelsche experts, is dit quali-
teitsprobleein iso;g steeds urgent.
Zr
‘sterk komt ‘lit
probleem ‘tot uiting hij den intensieveren ‘landbouw: ‘de opbrengst bv. van suikerbieten ‘bedroeg per ‘ha in
1934 slechts 9600 kg tegenover ‘hier te lande 30.000

tot 39.000 k’g gemiddeld per ha. Ook de meikgift van
het rurvd’vee, zoowel tea opzichte van het aantal stuks
vee als van de wei’de-oppervla’krte, ‘is zeer laag. in cle Russische veeteelt- en intensieve landbouw-
bedrijven, is cle behoefte aan meer en betere prestaties

en productie blijkbaar nog veel grooter dan in cie
incius trie,

Voor vat de veeteelt betreft, kan dit tot de vol-
gen’de, voor ons land belangrijke, conclusies leiden:

Wanneer men in Rusland de productie van voe-
cierartikelen voldoende kan opvoeren., dan moet de in-
voer van ons over de geheele wereld bekende fokvee
een even groote vereischte zijn als de vroegere invoer
van werktuig-nsachines voor de industrie,.

11anneer de voederbasis in de Russische ee-
teeltgebieden daarentegen te klein is, dan zou de

import van fo/cvee en cle assistentie van enkele onzer
ervaren weide- en v eeteeltconsulen,.ten, bij;gestaan, door
een staf van liollancische boeren,zoon,s voor de ii’us-sische leiders van den bedrijfstak: veeteelt, on.getwij-
feld een uitkomst moeten zijn.

Welke houding ‘dient ‘dan aangenomen te worden
tegenover ‘deze vragen: ‘Teeexport naar Rusland met of zonder emigratie?
Onze regeeri ngsd eskund igen beantwoorden deze
‘vraag ‘voor wat den export alleen ‘betreft
in principe
bevestigend
mits het vee is ‘dat wij kunnen missen (Telegraaf 24/3 ’35). Teredht! liet betreft ‘hier een

zuiver zakelijke aangelegenheid, waaraan ‘de al of niet
erkenning ‘van Rusland niet in ‘den weg ‘hoeft te

‘staan. In principe is ‘daarmee ook ‘de tweede vraag

‘beantwoord. Dat niet uitsluitend ‘de allereerste stam-
hoekhees’ten verkocht worden spreekt vanzelf. Er is

immers ‘genoeg ander voor ‘het doel bijzonder geschikt
fok’materi’aal.

Moet men de later weer stijgende Russische boter-
exporten naar de Engelsche markt vreezen?
Het aan-
‘bod van andere
zijden
‘is ‘daar ‘tioth reeds mer dan
‘overvloedi’g. En van ‘de eventueel grootere Russische
zuive’lproductie zal te zijner tijd ongetwijfeld een he-

langnijk ‘deel ‘voor de ‘bin’neniandsche consumptie be-
sternid worden; te meer omdat ‘de
Russische import-

behoefte van machines ed. voortdurend kleiner ‘wordt.
Daardoor neemt automatisch de economische export-
drang van Rusland af (niet de politieke).

W’at zou trouwen’s uit een afwijzend standpunt
resul’teeren? De Russische importbehoef te aan fok-
vee en c.q, de
behoefte
aan leiders bij de organisatie
van voederbasis- en veeteeltbedrijven kunnen ook door
de andere landen bevredigd worden.
Dit ‘is reeds ‘ten
deele het geval.

De Deen’she veepnijzen zijn zelfs belangrijk lager
‘dan ‘de Nedenlandsche. In’tusschen, ‘dit kan en mag
niet als een geldig ‘bezwaar van ‘den kant ‘der Rus-
sen worden aanvaard. Willen zij hun exporten hier in
den huidigen omvang blijven slijten, dan moeten zij
bereid zijn om voor ons vee hoogere prijzen ie beta-
len.
Deze politiek wordt ook reeds toegepast ‘door de
Dui tsche ,,Prei’süberwachungsstéllen”, die voor di-
verse ‘artikelen pnijsverhooginigen van 30 tot 40 pC’t.

toestaan. De Russische Han’delsvertretung te Berlijn
heeft ‘daar in zeer ruime mate ‘van geprofiteerd, en
wel met invoer in Duitschiand van ‘niet een’s ui’tslui-
‘tand Russisc’he producten. Het systeem van koopen ver hoven wereldmarktpnij’s is haar dus alleen daar-

door al bekend. Eventueel zal de Nederlan’dsche

Run’dvee Centrale met de Deenschie organisatie tot
saimenwetking moeten komen door een
prijsovereen-
komst
en een
quotenverdeeling
per koeiensoort op
basis van de Ne’derlandsche en Deensche veestapel,
verdeeld in enkele kwaFi’te i’tscategorieën.
Een ander mogelijk beroep van ‘de Russen, name-

lijk hun •aankoopen van Nederlandsche schepen, he-
hoort evenmin te worden aanvaard; immers ook hij
‘de E’ngelsch-Russische regeling zijn de koopprijzen

van ‘gebruikte ‘schepen hij’ ‘de beoordeeling van de han-
delsbalans uitgesloten.

De Russen streven, zooals gezegd, hier te lande en
elders naar
credieten, losstaande van de goederen-
transacties,
die hij ‘de onderhandelingen ‘daarover ge-
meenljk wel reeds in groote ‘lijnen in het oog plegen
te worden gehouden. Aldus bereiken de leiders in

Moskou, ‘dat hun handel’svertegenwoordigin’gen in ‘liet
buitenland ‘tegen ,,contante prijzen” ku’nnen koopen;
dat bevordert de mogelijkheid om genoemde leiders
‘der Hande’lsvertretun’gen ‘te controleeren wat die

prijzen aangaat en om ‘de aanbiedingen van diverse
landen (en firma’s) ‘scherp tegen elkaar te kunnen
uitspelen. Het bevordert bovendien het Russische
prestige internationaal en nationaal.

Dat ‘d’eze blanco credieten van ‘den eenen aan den
anderen Staat, indien verstrekt (tot nu toe ging geen
‘land er ‘nog toe over), in zekere verhouding moe-
ten staan tot ‘de ‘bedragen ‘der daarbij in het oog ge-
vatte ‘goederentransactie’s, is een der eerste heginse-

len van commercieel ‘beleid. In ‘de hankpractijk con-
‘d’i’ti’onneert men ‘daartoe:
,,Loonende omzet” op
de
rekening. In dit geval dan ‘]ioonen’d van nationaal
standpunt bezien. Feitelijk zouden hij de afsluiting
van het crediet ‘dan toch reeds de prijzen ‘der Rus-
‘sisdhe iimp’orten en ‘de percentages van ‘het crediet,
‘die ‘hestein’d zijn voor ‘de verschi’llen’de artikelen,
‘moeten vasts’taan (x pOt. voor madhines; welke?,
y pOt. voor nieuw te bouwen schepen; bijzonderhe-
den?, z pOt. voor stapelartikelen, n pOt. ‘voor land-
bouw- en v.ischvangstpro’ducten). Een ‘dergelijke te-

334

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 April 1035
II

voren oygeste1de ‘specificatie moet uitgesloten geacht

worden.
Blijft de credietregel’ing voor elke transactie af-
zonderlijk.
Dat cle looptijd van een crediet voor den
aankoop van vee ‘belangrijk korter zal moeten zijn
d
an
een voorsc’hot voor geleverde machines, ligt voor

de hand. Voor machines is een termijn van
18
maan-

den in diverse landen nog gebruikelijk. Of een vee-

aankooperediet
evenredig
korter zal moeten loopen

zal van de afweging der weclerzij’dsche krachten af-

hangen.

Dit
afwegen van krachten
is ‘tenslotte ook de uit-

eiii’delij’ke prijs’hepa’len’de factor. Immers, al naarmate
onze regeerinig tegenover den invoer uit Rusland een

meer of minder straffe khouding ‘wil aannemen zul-

lan ‘cle Russen tot concetsies bereiid
zijn;
in aan mer-

king nemen’de overigens hét mii’udèr ‘drin!gen’de export-

aanbod ‘der Russen over ‘cle ‘geheele linie. Zwak is

onze positie ‘ten deze geenszins; integendeel! Rus-

land’s voornaamste exp’ortpro’du’cten zooals hout,
graan, olie, enz. worden ons van andere zijden ‘in

goede kwaliteiten tegen scherp concurreerende prij-
en aangeboden. De graanprijzen staan op een zeer

‘laag peil, lager ‘dan ‘d’e productiekosten; cle werl’d-
‘behoefte aan hout voor ‘bouw’doe’leinden is sterk da-

lende ‘ten gunste van ijzer en staal. En pap’ierhout,
mijziihout en cellul’o’se is, mede in verband met het
‘dalende ver,bruik van hout ‘voor ‘bouwdoe’iein’den, zon-

der ‘bezwaar ‘ook elders verkrijgbaar. De oliemarkt is

een veelomv’oehtten gebied, waar ons ‘land een der ‘lan-
den iis, met zeer ‘lage’ olie- en benzineprijzen (exclusief

‘belasting); alleen Nederlan’dsch-Ind’ië, het overzee-
‘sche deel van ons Rijk, maakt als oliemarkt veiliht

een, uitzondering.
Anderzijds krij’gen ‘de Russen het surplus van de hier ingevoerde producten inderdaad in ‘goudvaluta
betaald; ‘dat is op zichzelf, het mag vreemd klinicen,

een ‘bijzonder ‘te waardeeren ruilverh’ouding tu’sshen

twee ‘landen.
Z’oo ‘gezien ‘is ‘het toestaan van vrijen invoer resp.
het ‘handhaven van i.nvoercontin’gen’ten voor Rus-

sische producten, niet als stok ah’ter ‘de ‘deur ‘de in-
trekking daarvan, een zwaarwi’ch’ti’g wapen in de

prij’s- en
ru
ilverhoudingsoniderhande’lingen met Rus-

land. Want Nederland is ‘de op vier na ‘grootste af-

.nemer van Rusland.

De regeerin’g maakt dan nu ‘bekend, ‘dat zij tegen

vee-export naar Rusland geen ‘bezwaar heeft, mits
in ‘overleg met ‘de ‘heeren L’ouwes en Van Zwanen-
berg. Dit en het bestaan van het Centraal Bureau
voor ‘den Handel met Rusland wijst ‘op het streven

naar een centrale leiding tegenover ‘de eveneens ge-
cen’tralis’eerde organisaties ‘der Sovjets.
T’ooh krijgt men uit ‘de unotiveerin’g van ‘deze con-
centratie in de ‘handen van ‘de ‘heeren Louwes en
Van Zwanen’herg nog niet ‘den ‘indruk, dat de macht,
‘die onze Regeerin’g ‘door maatregelen tegen ‘den Rus-
si’schen invoer kan uitoefenen, tén volle ‘gebruikt
wordt ‘of zelfs ken worden om de prijzen ‘ten onzen
gunste ‘te beïnvloeden en in het algemeen ‘den ‘drang
tot koopen hij ‘de Rusten ‘op te voeren.
Immers, ,,wie

‘dergelijke ‘transacties wil ‘afsluiten, ‘heeft zich tot ge-

noemde beeren te wenden”, z’oo wordt ‘beken’d ge-
maakt. Dit ‘duidt er op, ‘dat de Re’geering de voor-
loopi’ge prijs- en crediet’on’derha’n’delingen legt i’n ‘de
handen van verschillende firma’s. Hoe ‘goed bedoeld

om deze firma’s ‘in te schakelen, ‘de desbetreffende

particulieren zuilen, wanneer
zij
‘in Moskou voor-

loopi’g gaa’n ‘onderhandelen, niet zoo ‘sterk staan als
een officieel namens ‘de Nederlandsdhe Regeeriiig
optredende fi’guur, ‘die ‘de volmacht heeft en ‘berei’d
is om z’oo nood’ig de bestaan’de wapens tegen den
Russischen invoer in ons land toe te passen.
De ‘Rus’s’isohe ‘leiders plegen (overigen’s met Oos-
‘tersohe soepelheid en vriendelijkheid) meer lichtge-
raakt te zijn zoodra hun eigen macht’smi:ddelen tegen
hen toegepast worden ‘dan dat zij ook zelf een zekere

zachtzinniighei’d reciproceeren. Het zijn nuchtere,

kil zakelijk, massaal recl’eneerende zakenlui.

Hoe zouden ‘dan ‘de voorl’oopi.ge onderhandelingen
wél,
moeten worden ‘geleid?
Tot aan cle afsluiting van het contract, waarbij

aantal, qualiteiten en prijzen en c.q. de credietter-

mijnen geregeld worden, behoort de leiding te berus-ten bij een paar deskundigen,
die
met volmacht voor

wat
betreft de
hanteering onzer wapens, persoonts3k
in
Moskou
zélf onderhandelen namens onze Regee-

ring. De uiteindelijke beslissing kan c.q. in den Flaag

blijv en.

Onderhandelen ‘in Moskou zelf ‘door deskundigen is
ioodi’g. Ook ‘hij een industrie-opdracht is het persoon-
lijk contact ‘met de ;hoofdleiders ‘daar van ‘het ‘grootste

belan,g ‘gebleken; voor ‘ons land ‘zoowel als voor de

vroegere grootere ‘leveranciers naar Rusland.
Dat ‘de Re’geeri’ng de exporteurs ‘niet wil uitscha-

kelen is zeer te prijzen. Maar bij ‘de onderhandelingen

van staat tôt staat kunnen
zij’
nie’t krachtig genoeg
optreden. Hun ‘insdhakeling worde gezocht hij ‘den
inkoop hier te lande.

Een ‘dergelijk ‘geconcentreerd ‘optreden tegen de ‘ge-
ceutraliseerde macht ‘tegenover ons zal enorme eischen
‘stellen aan ‘de ‘deskundigheid, tact en comnnercieele

ervaring en’onkreukbaarhei’4
v
an de(n) ‘on’derhan’de-
laar(s); en het zal voor ‘de Regeerinig ‘niet eenv’ou-

di’g zijn haar ‘keus te ‘bepalen. Te meet niet omdat

internationale politieke overwegingen, ‘de ‘belangen

van onzen in- en uitvoer in ‘het algemeen en .de be-
langen van de diverse
bedrijfstakken
onzer export-
bedrijven onderling (particuliere belangén terzijde
latend) te voren, als gemeenschapsbelang bezien, zorg-

vuldig moeten zijn afgewogen;
hetgeen maar al te

vaak tot een stabiel evenwicht en een passieve hou-
ding leidt.
De kritiek is ‘gemakkelijk, ‘de kunst moeilijk! Mo-
.gen ‘deze beschouwingen van een ,,niet-a’dspirant-

onderhandelaar” en ,,niet-‘helan’ghehbende” ertoe hij-
‘dragen het standpunt der Regeerin,g ‘te verhel’deren
in ‘cle ‘oo’gen ‘der wèl-‘helang:he’hhenden en om ‘de zaak

in ‘de goede richting z’ich te laten ontwikkelen. Dat
er alle aanleiding i’s om ‘de Russen tot concessies te
bewegen, behoeft ‘geen nader betoog.

In ‘de verslagmaan’d bedroeg de opbrengst ‘der

Landsm’i’d’delen in totaal
f
34.2
miilioen tegenover

f
33.9
milii’oen in December van het vorige jaar. De
to’taal-‘mi’d’dele’nophren’gst over
1934
is hierdoor
0])

f
385.2
milli’oen gebracht; het vori’ge jaar werd

f 386.7
m’iili’oen ontvangen.

H’ierhij”dient in aanmerking te worden ‘genomen,

‘da’t in
1934
de ‘hel’ast’i’ngophren’gst ‘door tariefsverhoo-

gingen en nieuwe ‘heffingen ruim
f 22
mill’ioen werd

verhoogd ‘t.’o.v.
1933.

Tariefsverhoogtngen en nieuwe heffingen
Cz’i’sisheffing …………………….
Vennootschapsbelasting …………….
Coupon:bel’astin.g …………………..
Invoerrech,t ……………………..
Accijns
op
suiker ………………….

Ui’tgesplit’st naar’ ‘h’oof’dgroepen vertoont
hren’gs’t ‘der Landsmi’d’delen het vol’gen’de ‘beeld:

1/12
Jaar
ram.
Dec.

ram.
Gedurende het jaar
Groep 1934
’34

’33 1934 1934 1933 1932 1931 1930 1929

Belast.

20.3 18.9 17.9 244.- 210.2
199.3 219.7 253.6 311.8 344.2
Monöpol. 3.6
2.6

2.-

43.-

38.5 40.7

48.5

60.8

74.8

82.3
Product. 3.-
3.5

3.7

36.7

36.5 39.2

26.6

45.5

65.6

91.8
Bedrijven 6.5
6.3

6.8

77.8

69.8 75.8

90.3 105.7 124.2 136.8
Div.midd.2.8
2.9

3.5

33.2

30.2
31.7

34.8

49.9

53.9

52.2

17 April 1935

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

335

Belastingen.

A.
Niet-kohierbelastingen.

Opbrengst in millioenen guldens
Dec.

Gedurende het jaar
1934 1933 1934 1933 1932 1931 1930 1929
Invoerrecht
1)
. . 4.9 5.1 52.4 47.3 47.4 57.8 77.7 95.4
Uitvoerrecht . .
0.18 0.2 3.2 2.3 2.5 4.1 8.8 13.1
Acc.oppetroleum
1._ 0.7 11.2 10.4 11.1 11.3 12.2 12.9
Ace. op benzine
2
) 1.7 0.9 17.- 16.6 20.8 17.9 20.2 18.1
Acc. op lucifers
0.16 0.25
2.5 3.1 4.8 7.7 9.8 10.7
Acc. op tabak
3)
0.8 0.7

8.7 10.6 0.19 0.1

0.1

0.1

Accijnso. suiker
4
) 0.6 –

6.5 – –


Zegel rechtb) ….
0.5 0.6

7.1 6.8 7.7

9.2 11.6 14.2

Totaal ……
9.8 8.5 108.6 97.1 94.5 108.1 140.4 164.5

Tariefswijzigirigen:
10 ope. vanaf
1-1-’31. 20
ope. vanaf
1-1-’32. 50 opc.
vanaf
15-6-’32.
Nieuwe tariefwet vanaf 10 Januari
1934
niet
50 opc. 20 opc.
vanaf 1-1-’32. 33y,
ope.
163-’32.

‘)
Vanaf
16
Dec.
1932 20
pOt. v. d. kleinh.andelsprijs.
4)
Vanaf 1 Jan.
1934
fZ
per 1000 kg.
‘) Handeiszegel verhoogd niet
50
pOt. per
1-2-’31,. T.m-
migratiezegel idem per
1-7-’31.

De opbrengst van den benzine-accijns is in de ver-

1agmaand uitzonderlijk hoog ‘geweest in verband met
‘de tijdelijke ‘daling der letailprijzeu van de benzine.
Een beeld van ‘de han.de’lsheweging gedurende het

verslagjaar •in vergelijking met de voorgaande jaren

geeft het voligen’de overzicht:
Invoer
Achteruitgang

Achteruitgang
Gewicht in
in0!0
t.o.v. het Waarde in in
°jo
t.o.v. het
Jaar

1000
tonnen voorg. jaar

miii. gld.

voorg. jaar
1929 ……….3.356

1.059
1930 ……….2.820

16
0
/o

833

21 %
1931 ……….2.198

22
o/

549

34
0/

1932 ……….1.726.

21
oj

395

28
0
/0
1933 ……….1.665

4
0
10

320

19
0
10
1934 ……….1.588

5
0
/o

294

8
0
/0

B.
Kohierbelastingen.
De voornaamste kohi•erbelas’tingen brachten in de

verslagmaand
f
8 millioen op tegen
f
8.2
miljoen in

December 1933. . De totale opbrengst over het jaar

1934 bedroeg
f
0.7 millioen minder dan die van het

voHge jaar.

De
inkomstenbelasting
en
ve’rponding
brachten over

verslagjaar resp.
f
2 en
f
1.4 mi’llioen meer ‘op dan

het vorige jaar. De ontvangsten nan
.verpondirsg
zijn

in 1934 ‘hooger, doordat 1933 het eerste jaar van het nieuwe belastingtij’dvak was. Voor ‘de
inkomstenbe-

lasting
bedroeg de netto aanslag van liet helastin’gjaar

1934
f
39.4 millioen tegenover
.f
37.5 millioen van
1933, als gevolg van de verhooging van ‘de tarieven.
Doordat ‘de aanslag inkomstenbelasting dit jaar snel-ler verliep, zijn de totaal-opbrengsten over 1934 naar
verhouding hooger geworden; de achterstand op het
kohier 1934 bedraagt thans 24 püt. tegenover 28 pOt.

op ultisno 1933.
De ontvangsten aan
personeele-, vennootscha.ps-
en

v
ermogensbelasting
waren gedurende het jaar 1934 in
vergelijking met het vorige jaar reap.
f
0.6,
f
0.5 en

f
0.5 ‘rnillioen lager. V’oor de
Landelijke Inkomsten

bedroeg de mindere opbrengst
f
2.5 millioen.

Opbrengst in mili. guldens
Omschrijving

Dec.

Gedurende het jaar
1934
1
33 1934 1933 1932 1931 1930 1929
Person.belasting
0.4 0.4 3.4 4.- 5.- 5.6 5.4 5.3
1. B. en crisisheff.
3.3 3.8 40.3 38.3 49.- 48.5 53.1 54.7
Vennootsch.belast.
1.- 0.3 7.9 8.4 13.3 24.1 45.7 51.7
Verponding . .. .
1.4 1.2 9.5 8.1 11.3 14.4 9.6 6.9
Landel.inkomsten
1.8 2.4 24.3 26.8 31.- 34.5 37.1 36.7
Vemogensbelast. .
0.1 0.1 1.1 1.6 0.1 – –

Totaal.
..
. 8.- 8.2 86.5 87.2 109.7 127.7 150.9 155.3

De ontvangsten van de
Landelijke Inkomsten,
nader

uitgesplitst, geven liet volgende beeld:
Jaar

raming Gedurende liet jaar
1934 1934 1933 1932
Landrente Java en Madoera
34.300 21.256 23.690 27.606
Alle overige …………..
4.105 3.037 3.071 3.424

38.405 24.293 26.761 31.030

M
Een vergelijking van de betalingen van de
land-

rente Java en Madoera
over de jaren 1934 en 1933

geeft on’derstaand overzicht:

Kohierjaar

1934

1933

1934 …………..18.251

1933 …………..2.940

20.929

1932 …………..212

2.694

1931 …………..- 149

65

1930
env.j

S

2

Totaal . ..

21.256

23.690

De overige belastingen
brachten in versiagmaand
evenveel •op als in December van ‘het vorige jaar, nl.

f 1.1
millioen. Gedurende 1934 bedroeg de opbrengst

f
15.2 millioeri tegenover
f
15 miljoen in 1933.
Aan
recht van openbare verkoopingert, slachtbelas-ting en
belasting op loterijen
werd resp.
f
0.5,
f
0.3
en
f
0.4 miljoen minder ontvangen dan in 1933.
De opbrengst van 1e
motorvoertuigenbelasting Java
en Madoera
was in 1934
f
1.347 miljoen. Daarin is

begrepen 134′ ton belasting over 1933.

Monopolies.

De betalingen. bij ‘de
monopolies
bedroegen in ver-
sla’gmaan’d
f
2.6 anillioen tegenover
f
2 millioen in

December 1933.
De totaal-opbrengst gedurende het jaar 1934 was
f 2.2
miljoen minder dan die over liet vorige jaar.

Jaar-

In millioenen guldens

Omschrijving raming

Opbrengst gedurende het jaar
1934 1934 1933 1932 1931 1930 1929

Opium ……12.-

11.1

12.6

17.3

25.3

34.6

41._
Pandhuizen.

14.-

10.6

12.2.

16.1

20.7

25.4

24.-

Zout ……..
17.-

16.8

15.9

15.1

14.8

14.8

17.4

Totaal

43.- 38.5

40.7

48.5

60.8 74.8

82.4

Producten.
De exploitatie-ontvangsten van ide
producten
bleven
in ‘de . versla’gmaand
f
0.2 m’illioen hij .die van De-
cern’ber 1933 ten achter. De totaal-opbrengst bedroeg
gedurende 1934
f
36.5 millioen tegenover
f
39.2 mil-
lioen in 1933.

Het
Landscaoutchoucbedrijf
geeft een meerdere op-
brengst te zien van
f
09 miljoen; daartegenover
staat een mindere ontvangst ‘bij ‘het
Boschwezen
en
de
Bankatinwinn.ing
tot een bedrag van resp.
f
0.9
en
f..
6 millioen.
Jaar-

In millioenen guldens

Omschrijving ralning

Opbrengst gedurende het jaar
1934 1934 1933 1932 1931 1930 1929
Kina en thee
0.817 0.652 0.760 0.653 0.646 0.800 0.944
Landscaout-
cbouebedrijf
2.929 2.730 1.821 1.339 2.283 3.635 6.293
Boschwezen .
7.848 6.356 7.211 8.314 12.913 16.315 22.742
Bankatin
. . 19.916 21.597 24.235 10.104 19.573 30.443 47.409 Steenkolen. .
5.178 5.147 5.197 6.214 10.054 14.432 14.304

Totaal . .
36.688 36.482 39.224 26.624 45.469 65.625 91.692

Nader uitgespli’tst bedroegen cle ontvangsten van
het Boschwezen:

Omschrijving

Opbrengst gedurende liet jaar
1934

1933 IEijatiebedrijf

……..
4.803

5.745
Wildhoutbosschen . ..

1.553

1.466

Totaal………..
6.356

7.211

Beclrijv en.

De exploitatie-ontvangsten voor de ‘bedrijvengroep,
verdeeld naar de idiverse bedrijven, ‘geven het volgen-
de beeld (in millioenen Guldens)
1/12

Jaar
Omschrij- ram. Dec. ram.

Gedurende het jaar
ving

1934 1934 1933 1934 1934 1933 1932

1931

1930

1929
1-laven-
wezen. .
1:- 0.7 1.- 11.8 11.3 11.9 12.6 12.8 14.3 14.7
Bagger.
dienst

0.2 0.2 0.1 2.1 2.- 2.1 3.3

3.3

4.3

4.7
Waterkr.
en Elec-

triciteit
0.2 0.240.4 3.- 2.8 2.9 2.9

2.8

2.2

1.6
Lands.

drukkerij
0.1 0.3 0.3

1.3

1.-

1.- 1.1

1.-

1.4

1.2
P.T.T.’). . 2._ 2.2 2.3 23.6 21.7 23.3 25.5 29.- 31.3 31.8
S.S. …. 3.- 2.6 2.6 36.- 31.- 34.6 44.9 57.- 70.7 82.8

Totaal. .
6.5 6.2 6.777.8 69.8 75.8 90.3 105.9 124.2 136.8
1)
Excl. vergoeding voor vrijdom van briefport.

336

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN
17 April
1935

Div erse middelen.
J3egrooti ngsreken.i 1gen kohierbelasti ngen.

De opbrengst van deze groep bedroeg in het jaar
J3e1atiigjaar

1934
t.o.v.

1933.

:1.934:

f
30.2

linillioen.

tegen

f
311.7

millioen

rin

het
Eciste 12 maanden van nausiag,

vorige jaar.
Aanslag in

Qp aandeel ‘in cle winst NV. ,,Oem. Mijnbouw Mij.
miii. guldens

Billiton”,
weid gedurende
1934
ontvangen
f 0.6 m ii-
Belastingsoort

1934

1933
Toelichtingen

lioen.

slotdividend

:l933

en

f
0.7

millioen

interim-
personeele belasting

3.1

3.7

Ondanks
de verlaging der

dividend
:1934;
‘het vorige jaar werd alleen
f
0.7 mii-
grensituurwaarden blijft de
aanslag 1934 achter bij dien
lioen. :interimd’ividerucl ontvangen.
van
liet vorige jaar.

Op afstand van grond
en
allerlei werd

verder on-
1.13.
CI]

crisisliefflng 39.4

37.5

Rekening
houdende met cle

clerscheidenlijk

f 1.2 cii

f 0.5
millioen nceer ontvari-
.

verhooging

der

crisishef-

gen clan in ‘het vorige jaar. Daartegenover staat ech-
fing
ten bedrage van
55
0
/0

ter een mindere o

ns
pbrengst

aan

ijnconcessies,

ge-
t
o.v.

1933, is

de

aanslag
1934 relatief
±
10 ol
o
lager
vangeniswezen, aficoop

heerencliensten
en
schoolgel-
dan clie van 1933.
den
ten bedrage van resp.
f
1.7,

f
0.9,
f
0.5
Cii
,f
0.4

Vennootschapsbel…….6.-

Voor ’33 40 opc., voor ’34
mi ilioen.

.
100 ope.
1

let algemeen ierloop der landsrniddeien in het loo-
Verponcling

……7.5

7.1

De aanslag ’34 gaat uit van

pende jaar in vergelijking met de vier voorafgaande
de reeds in ’33 opgelegde

jaren moge blijken uit het volgende overzicht:
aanslagen.
Lanclrente J. en M. 22.1

27.-

Voor
’33 bedraagt de crisis-

Opbrengst in millioenen guldens
ontheffing gemiddeld 25
0/,

per maand

tjm de miand
.

.

voor ’34 gemiddeld 35 °/o.
Mnd.

1929 1930

1931

1932

1933

1934 1929

1930

1931

1932

1933

1934
Jan.

51.8

53.4

45.4

31.2

32.1

35.-

51.8

53.4

45.4

37.2

32.1

35.-
Febr.

48.7

42.1

35.8

31.3

26.3

25.3 100.5

95.5

81.2

68.2

58.4

60.3.
i3elastingja.ar

1933
1932.

Maart 50.3

43.5

36.8

32.-

30.-

28.7 150.8 139.- 118.- 100.5

88.5

89.-
Eerste 24 maanden van aanslag.
April

51.1

44.9

38.6

31.7

28.2

29.9 201.9 183.9 156.6 132.2 116.7 118.9
Aanslag in
Mei

53.7

52.2

38.9

32.1

31.6

34.5 255.6 236.1. 195.5 164.3 148.3 153.4
milI. guldens
Juni

61.-

50.3

45.1

35.2

33.8

32.7 316.6 286.4 240.6 199.5 182.1

186.1
Belastingsoort

1933

1932
Toelichtingen
Juli

66.8

65.3

48.5

39.6

37.6

373 383.4 351.7 289.1 239.1 219.6 223.4
Personeele belasting

3.8

4.8

Vergelijkbare
cijfers
Aug.

62.1

52.4

46.3

38.8

32.6

33.1 445.5 401.1 335.4 278.- 252.2 256.6
I.B. en crisislieffing. 39.1

51.8

De
heffing is over het ge-
Sépt.

62.2

59.2

46.2

38.8

33.1

30.8 507.7 463.3 381.5 316.8 285.3 287.4
heel genomen ongeveer even
Octob.71.4

57.2

41.7

35.4

34.5

34.3 579.1 5205 423.2 352.2 319.8 321.7
hoog, vergelijkbare cijfers.
Nov.

56.1

46.7

44.3

30.5

33.1

29.2 633.1 567.2 467.5 382.7 352.9 350.9
Vennootscliapsbel..
.

6.6

9.3

In beide jaren 40 opeenten,
Dec.

72.-

63.1

48.-

37.2

33.8

34.2 707.2 630.3 515.5 419.9 386.7 385.2
vergeljkbii.re cijfers.
Verponding

……7.9

10.1

Met ’33’ ving het

nieuwe
Tot en met verslagmaand

werd

een hedmag

ad
belastingtijdvak aan, daar-
f
11.541.000

ontvangen wegens

uitvoerreht op be-
.
door scherpe terugval.

volkingsrubber.

Evenals vorige maanden is gemeld
Landrente J. en M. 25.-

28.4

Decrisisontheffingbedraagt

bedrag.’in de voorgaande cijfers niet verwerkt.
geni. voor ’32 15
0
/
0
en voor
’33
25
0
/0

van

den

bruto
aanslag.
Ontvangsten u 1 t.voer recht .bevolki.ngs rubber.

1934

Over de maand

Tot en met de iiiaancl
Stand begrootingsrekeningen der
voornaamste kohier-

Juni

……….989.000

989.000
belastingen.

Juli

……….1.509.000

2.498.000

.
1)ienstj.
1
34

Dienstj.’34

Dieustj.’33

Augustus ……1.941.000

4.439.000
Omschrijving*Dec. 1934 eerste 12 mnd. eerste 12mnd.
Personeele belasting

41.
3.219

3.851
September

2.917.000

7.355:000
Ink.bel.encrisisheffing

1.145
40.610

38.885
October ……..1.157.000

8.512.000
Vennootschapsbelast

1.402 7.720

8.957
November.
……1.016.000

9.528.000
Verponding

………144
7.609

8.193

December ……2.013.000

11.541.000
Landrente Java en
Madoera

……..- 958
21.551

27.016

Tgenover

leze ontvangsten

is ‘het volgende he- Totaal….

1.774
80.709

86.902

schikhaar gesteld ter verlic)’itin.g der lasten:
Dienstj.’33

Dienstj.’33

Dienstj.’32

Afkoop

heerendienste.n

…………f

870.000
Omschrijving

Dec. 1934 eerste24mnd.eerste24mnd.
Inkomstenbelasting

………………783.000
Personeele belasting

4
3.890

5.054
La,nd rente

………………………

92.000
Inkomstenbelasting en
Margalasten

………………….,

173.000
Crisisheffiug ……510
40.527

54.894
Grondhuur …………………….

.
.,

67000
Vennootschapsbelast

158
9.572

11.570

Totaal
…….f
1.985.000
Verponding

……..145
9.003

13.028
Landrente J. en M.


718
25.029

28.389

Voor openbare werken is beschikbaar gesteld
f 1.
736.000.
Totaal…..99
88.021

112.935

AANVOEREN
in ton8 van 1000 KG.

.

.
Rotterdam
Amsterdam
.

Totaal

Artikelen
.

7-13
April

Sedert

1

Overeenk.
1

7-13
April
1

Sedert

Overeenk.
1935

1934 1935

1Jan.
1935

tijdvak
1934 19.i5

1
Jan.
1935

tijdvak
1934

10.183
280.475 356.600
350
3.707 19.009
284.182.

375.609
13.605
79.952
133.467

281

,
10.557
80.233

144:024
Boekweit ………….
1.066
8.016
6.7.498.016
6.749
8.4
2
1
229.729 299.383 4.880
38.045 72.904
267.774
372.287

Tarwe

……………….

3.351
115,004
107.751
250 12.075
14.974 127.079
122.725

Rogge

……………….

1.756
40.409
45.093

1.460
.

650
41.869 45.743

MaIs …………………

12.583
37.161
67.009
15.523
175.530 96.227
212.691
163.836

Gerst

……………….
Haver

……………….


6.041
34.24025
6.041 34.265,
Lijnzaad

……………..
Lijnkoek ……………….
473
5.306
4.864
125
1.986
715
7.292
.

5579
Tarwemeel

…………..
Andere meelsoorten ….
369
10.059
,

16.733

1.022
.

2.183
11.081 18.916

17 April 1935

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

337

MAANDCIJFERS.

OVERZICHT VAN DE INDISCHE MIDDELEN.
(In duizend Guldens)

Omschrijving
De
?
ber

Over
1934
Over
1933

Bela8tin gen.
1
60
49
Invoerr.

md.

Landsgoed
4.909
52.368
47.314
Uitvoerr.

mci. Landsgoed
179
3.162 2.253

Pachten

………………

Accijns op gedistilleerd
83
914
560
bier
)
petroleum, enz.
2.690
28.189
27.004
lucifers
164
2.522
3.141
781
8.707
10.566
suiker
575
6.501

tabak ………..

Andere ontv.
I.
U.
en A
24
246
222
185
1.949
1.988
Peraoneele belasting
373
3.377
3.980
Inkomstenbel. en Crisish
3.273
40.271
38.292
Vennootschapsbelasting
1.066
7.864
8.452
Couponbelasting
44
666
Vermogensbelast.ing
97
1.115
1.633
1.412
9.538 8.062
Recht van openb. verkoop
86
1.320
1.861
509
7.073
6.797
Overschr. van vaste goed
99
1.772
1.567
Recht v.
succ.
en overgang
7
200
338

Zegelreoht

…………….

Verg. speel- en dobbeltaf eis
7
123
119
Slachtbelastingen
355
4.983 5.264

Verponding

……………

Bijzondere bel.

bu’itengew
.

6
49
73
4
67
54
Landelijke dnkomsten
1.777
24.293
26.761
Belasting op loterijen
. .
.
121
858
1.279
Motorvoertuigenbel.
Java en Madoera

100
1.347
1.108
Motorbelasting i.d. Bi. Gew
.

12
557
557
Opgeheven ‘belastingen
.

4 133
-27

Totaal.
18.935
210.230
199.267
Monopolies.
Opium excl. opiumfabriek
871
11.082
12.618

Statistiekrecht …………

768 10.586 12.196 919 16.795 15.897
Totaal
2.558
38.463
40.71]
Producten.

652
760
Landscaoutchoucbedrijf
2
.
07
2.730
1.821

Hoofdgeld

…………….

.
6.356
7.211
Banka-tin

…………..
2.393
21.597
24.235

Pand/huizen ……………
Zout

…………………

423
5.148 5.197
Totaal
..
.
.
3.524
36.483 39.224
Bedrijven.

Boschwezen

…………..426

739
11.314 11.843

Steenkolen

…………….

219

..

1.994
2.133
Waterkracht
en
Electrjcjt
240
2.814
2.923
Ki’na

en

Thee

………..75

Baggerdienst

………….

294
1.005 1.017
Landsdrukkerij

………..
Post

, Telegr.

en
Tel.dienst
2.202
21.674 23.284
Spoor- en Tramwegen
.
.
2.555 30.952 34.602

Havenwezen

…………..

Totaal .

6.249 69.753 75.802
Diverse middelen.
Winstaandeel ,,Billiton”

1.300 700
Wnstaandeel Jav. Bank

315
225
Afstand van grond
815
4.386 3.219
Mijnconoessies

………..
247
2.087 3.806
Boeten

en

vevbeurdverkl
75
928 940
Leges en salarissen
33
399
421
Heff. t.z.v.
gesi.
werkover.

5
42
66
Opbrengst d. Weeskamers
90
528
657
Kadaster ……………..
17
254 283
Ontv. Gevangeniswezen
178
2.184
1

3.074
Afkoop heerendienst. B.G.
27
795
1.303
369
4.600 4.988
Ontv. ziekeninricht. enz.
48
812 843
IJk van maten en gew.
32
728 682
Verk. en ver.h. van huizen
109
1.676 1.956

Schoolgelden

…………..

Ontv,

waterleidingen

….
37 431
447
205
2.400
2.432 258
2.901
2.794
Bâkengelden

…………..
Loodsgelden

…………..
394
1421
2.906
Allerlei

………………

Totaal
2.99
.30.227
31.742
Recapitulatie.
18
.
935

210.230
199.267
2
.
558

38.463
.40.711
3.524 36.483 39.224

Totaal
belastingen ………
monopolies

………

6
.
249

69.753
75.802
producten

……….
bedrijven

………..
diverse middelen
2.939
30.227_
31.742

34.205
385.156 1
386.746
Totaal
generaal…

STATISTI

BAN KDISCI

Ned
(Disc Wissels.
B
4

10Apr.’35

Bk
JV
el.Binn.Eff.
’35
5
10Apr.
rsch.inR.C.
5
10Apr.
1
35
Athene ……….
7

14Oct.’33
Batavia …….. .
.
31
1 Nov.’34
Belgrado

……..
5
1 Febr. ’35
Berlijn

……….
4
22 Sept.’32
Boekarest ……..

4415 Dec.’34
Brussel ……….
24
28A149.’34
Budapest ……..
44
17Oct.’32
Calcutta

……..
34
16 Feb.’33
Dantzig

……..
4
21Sept.’34
Helsingfors ……
4

3 Dec.’34 Kopenhagen
•…
24
1 Dec.’33

OPEN MARKT.

1935

.
1934
1933
1914

13A pr.
813
1/6
25
914
.
1130
10/15

~201
April
April
Mrt. April
April
Jli
Amsterdam
Partic.disc.
31j31

3
1
12.4
1
14
1114.311
2

9_71
1
1
5116.2
6
18
3
1
15..
3
116
Prolong.
2
1
1
211
3
.4
1-3
1
2
1
214-
3
14
Londen
Dageld.
. .
./2l
1
1
21

1
-1
1
12
.
4
3
14

1

1
1
4′
1

1
3
1
4-2
Partic.disc,
116I8
9
I16-
5
18
116
-5
/8
9
116/8
15
116.1
911ç_11116
4114_314
Berlijn
Daggeld…
35/_7/
35
18
_7
1

3.4
33
1
4
.41
1
4

4.51
1
4

43
1
.5I 2

Maandeld
311
3
_31
4

3113.314
3V2-/4
3
1
12.314
4115.5314
4212.534

Part, disc.
371
3218
331
4

31
318
318
2114.113
Warenw.
. .
4
114
4.114
4
_
1
1
4
i/
4.11
4

4_11
4


New York
Dageld
1)
1 1
1
1 1
2314-3
I
3
1.2
1
1,
Partic.disc.
6
/is
/16
1

6
1
5116
18
5
14I
1
14

1) Koers van
12
Apr. en daaraan voorafgaande weken t/nl. Vrijdag.

WISSELKOERSEN.
KOERSEN IN NEDERLAND.


Data
New
Londen
Berlijn
Parijs
Brussel
Batavia
York’)
‘)
*,)
*,)
*)
1)

9 April 1935
1.48
3
18
7.17
59.75
9.774
25.15
10021
8

10

,,

1935
1.4831
4

7.20j.
59.75
9.78
25.15
100
1
1
8

11

,,

1935
1.48
7.15h
59.60
9.77
25.074
10011
8

12

1935
1.48 7.163f
59.60
9.77
25.10
10011
8

13

,,

1935
1.481/
7.18
59.50
9.784
25.124
1002/
8

15

,,

1935 1.48
51
7.20
58.70
9.784
25.134
10011
4

Laagste d.wi)
1.4731
9

7.14
58.70
9.76
25.05
999
Hoogste d.w’)
1.481( 7.22
59.95
9.81
25.20
10021
8

Muntpariteit
2.4878
12.1071
59.263
9.747
34.592
100

D a a
ser
Zn
h
anit
d

Weenen
Praag
Boeka-
Milaan Madrid
4)
1)
rest
1)
.)
•*)

9 April 1935
47.98

6.224
1.48
12.35
20.30
10

,,

1935 48.02W

6.24
1.48
12.35
20.35
11

,,

1935
47.93

6.21
1.48
12.30
20.25
12

1935
47.95

6.20
1.48 12.31
20.25
13

1935
48.-

6.18
1.48


15

,,

1935
48.03

6.20
1.48
12.34
20.274
Laagste d.wl)
47.8734

6.15
1.45
12.25
20.15
Hoogste d.w
1
)
48.15
28.-
8.274
1.50
12.50
20.35
Muntpariteit
148.003
1

35.007
7.371
1.488
13.094 48.52

D
a a
Stock-
Kopen-
1

*
s o )
g
Buenos-
Mon-
holm ‘.1
hagen’)
Aires
1)
t
real’)

9 April 1935
37.-
32.05 36.05
3.17k
38
1.47%
10

,,

1935
37.20 32.20
36.224 .3.174
38 1.48
11

,,

1935
36.90
31.95
36.-
3.15
3811
8

1.47k
12

,,

1935
36.95
31.974
36.024
3.15
38
1.474
13

,,

1935
36.974
32.-
36.024
3.15
38
1.47k
15

,,

1935
37.15
32.174
36.174 3.174
38

.
1.47
Laagste d.wl)
36.60 31.70 35.70
3.10
37W.
1.47
Hoogste d.wl)
37.40 32.40 37.25 3.224
39
1.48h
Muutpariteit
66.671
66.671
66.671
6.266
95V
,
2.4878
‘1 Noteerine te
Amsterdam. *4)

Not, te
Rotterdam.
11
Part.
oneave
In ‘t 18e of 2de No. vaniedere maand komt: een ovjicbt
voor van een aantal niet wekelijks ogenomeo wisselkoersen. KOERSEN TE NEW YORK. (Cable).

a a
Londen
($ per £)
Parijs
(8 p. IOOfr.)
1

Berlijn
(8 p. 100 Mk.)
1 Amsterdam (3 p. 100 gld.)

9 April

1935
4,84
6,593
40,28
67,41
10

,,

1935
4,842/
8

6,60
40,31
67,54
11

,,

1935
4,84s
6,60
40,28
67,57
12

,,

1935
4,84y
4

6,61
40,37 67,63
13

,,

1935
4,85
1
,60
40,35
67,55
15

,,

1935
4,853i
6,60
40,31
67,47
16 April

1934 5,13
6,593,
39,46
67;68
lluntpariteit..
4,86
3,9021
s

23.813(
40s1

EKEN.
)NTO’S.
Lissabon
….
5
13Dec.’34
Londen ……2
30Juni
1
32
Madrid ……
54
6Nov.’34
N.-YorkF.R.B. 14
1Feb.’34
Oslo……..
3422Mei’33
Parijs ……
2431 Mes
’34
Praag ……
3425 Jan.
1
33
Pretoria
….
3415
Mei
1
33
Rome ……..
34 25M9

t.’35 Stockholm
..
24
1Dec.’33
Tokio
….
3.65
2Juli’33
Weenen …… .
23Febr.’SS Warschau
….
5
26 Oct.’33
Zwits. Nat. Bk. 2
22 Jan.
1
31

338

ECONOMISCH-STATISTISCHEBERICHTEN

17 April 1935

STATISTISCH OVERZICW

GRANEN EN ZADEN
TUINBOUWARTIKELEN
VLEESCH

TARWE
80
K.G.
La
R000E
MAIS
GERST
64
1
65 K.G.
LIJNZAAD
(Loosduinen)
RUND-
VLEESCH

VARKENS-
VLEESCH
Plata loco
74 K.G. Bahia
Blanca loco
La Plata
loco
La Plata
La Plata
loco
BLOEM-

KASKOM-
SALADE
(versch) (versch)
Rotterdam!
Amsterdam
R’dam/A’dam
R’dam/A’dam
loco Rotter-
dam/A’dam
R’damfA’dani
KOOL

KOMMERS
le soort

le soort

le
soort5)
Gem.v.3kw.
100KG.
per
per 100
KO.
per
100
K.G.
per 100
K.G.
per
20001(0.
per
2000
K.G.
per
1960
K.G.
P. 100 st.
5)

P.
100
St.
5)

s.
100
Krop
Rotterdam
Rotterdam

f1.
°)
f1. to
8. 8.
7T
f
1925 17,20
100,0
13,076 100,0
231,50
100,0
236,00
100,0
462,50
100,0
1926
15,90
92,4
11,75
89,9
174,25
75,3
196,75
83,4
360,50
77,9


1927
14,75
85,8

12,476

95,4
176,00
76,0
237,00
100,4
362,50
78,4


1928
13.47
5

78,3
13,15
100,6
226,00
97,7
228,50
96,8
363,00
78,5
26,47 100,0
23,08
100,0
5,83
100,0
93,-
100,- 77,50 100,-
1929
12,25
71,2
10,875
83,2
204,00
88,1
179,75
76,2
419,25
90,6
26,32
99,4
23,83
103,3
7,60
130,3
96,40
103,7
93,12
5

120,2
1930
9,67
5

56,3
6,22
5

47,6
136,75
59,1
111,75
47,4
356,00
77,0
16,32
61,7 18,28
79,2
3,51
60,2
108,-
116,1
72,90
94,1
1931
5,55
32,3
4,55
34,8
84,50
36,5
107,25
45,4
187,00
40,4
18,49
69,9
16,89
73,2
4,33

—————–

74,3
88,-
94,6
48,-
61,9
1932
5,22
5

30,4

4,62
5

35,4
77,25
33,4
100,75
42,7
137,00
29
,6
16,71
63,1
11,87
51,4
3,57
61,2
61,-
65,6
37,50
48,4
1933
5,02
5

29,2
3,55 27,2
68,50
29,6 70,00
30,0
148,00
32,0
14,47
54,7
9,96
43,2
1,86
31,9
52,-
55,9
49,50
63,9
1934
3,67
5

21,4
3,325
25,4
70,75
30,6 75,75
32,1
142,50
30,8
11,72
44,3 8,78
38,0
2,52
43,2
61,50
66,1
46,65
60,2

Jan.

1933
4,95
28,8 3,75 28,7
73,00
31,5
75,25
31,9
136,50
29,5
50,50
54,3
44,75
57,7
Febr.,,
4,775
27,8
3,70 28,3
71,00
30,7
74,75
31,7
130,25
28,2
49,25
53,0

58,1
Maart

,,
5,05
29,4 3,825
29,3
73,50
31,7
76,25
32,3
130,50
28,2
46,50
50,0

59,4
April

,,
5,15
29,9 3,75
28,7
72,75
31,4
71,25 30,2
129,50
28,0
14,62
55,2
13,59
58,9
3,27
56,1
49,50
53,2
48,25
62,3
Mei

5,40
31,4
3,775

28,9
70,50
30,5
73,25
31,0
146,75
31,7
14,32
54,1
10,74
46,5
1,51
25,9
52,25
56,2
49,-
63,2
Juni
5,25
30,5
3,55
27,2
66,00
28,5
75,75
32,1
163,25
35,3
5,56
24,1

————————

0,81
13,9
51,25
55,1
48,-
61,9
Juli

5,82
5

33,9
3,85
29,4
64,25
27,8
78,00
33,1
176,25
38,1
49,25
53,0
48,50
62,6
Aug.

5,30
30,8
3,55
27,2
61,25
26,5
67,75
28,7
161,50.
34,9

49,-
52,7
49,25 63,5
Sept.

4,95
28,8

3,475

26,6
61,00
26,3
65,25
27,6
159,00
34,4
50,25
54,0
54,-
69,7
Oct.

4,40
25,6
3,-
22,9 60,25 26,0
63,50
27,0
141,25
30,5
56,25
60,5
54,25
70,0
Nov.

4,55
26,5
2,95
22,6
74,50
32,2 60,00
25,4
147,25
31,8
59,50
64,0

54,375

70,2
Dec.

,,
4,57
26,6
3,30
25,3 73,50
31,7
59,25
25,1
154,50
33,4

60,75
65,3 53.50
69,0

lan.

1934
4,75
27,6
3,10
23,7
65,25
28,2
58,00
24,6
144,25
31,2

62,50
67,2
53,75 69,4
lebr.

3,40
19,8
2,77
5

21,2
65,25
28,2
58,50
24,8
133,00
28,8
63,-
67,7
53,50 69,0
Maart

3,25
18,9
2,725
20,8
70,75
,
30,6
58,75
24,9
132,00
28,5
61,75
66,4
50,50 65,2 April

,,
3,20
18,6
2,705
20,7
70,50 30,5
56,75
24,0
136,50
29,5
17,03
64,3
12,20
52,9
4,61
79,1
63,50 68,3
49,125
63.4
Mei

.3,325
19,2
2,875
21,9
62,00
26,8
63,00
26,7 154,50
33,4
12,77
48,2
11,20


48,5 2,09 35,8
65,75
70,7
47,50 61,3
luni

,,
juli
3,67
5

3,80
21,4
22,1
3,175
3,30
24,3
25,3
65,00
71,50
28,1
30,9
74,75
78,75
31,7
33,4
156,50
151,25
33,8
32,7
5,35

20,2

—————-

2,93


12,7
0,85
14,6
63,25
63,-
68,0 67,7
43,75 44,625
56,5
57,6
Aug.
4,376
25,4

4,275

32,7
83,25 36,0
93,50 39,6
159,25
34,4 63,95
68,8
43,30
55,9
Sept.

,,
4,-
23,3
4,15
31,7
77,25
33,4
93,25 39,5
145,50
31,5

—–

63,55
68,3
42,62
5

55,0
Oct.

,,
3,50
20,3
3,70
28,3
69,50 30,0
93,50
39,6
135,25
29,2
60,70 65,3 42,12
54,4
Nov.

,,
3,50
20,3
3,45
26,4
71,25 30,8
89,25
37,8
127,75
27,6

—–
53,75
57,8 44,50
57,4
Dec.
3,45
20,1
3,55
27,2
76,25 32,9
91,00
38,6
134,00
29,0

———————

53,15
57,2 44,65
57,6

Jan.

1935
3,30
19,2
3,52
5

27,0
74,25
32,1
89,25
37,8
137,25
29,7


—-—-
53,625
57,7
45,62′
58,9
Febr.

3,20
18,6
3,375

25,8
68,00
29,4
71,25
30.2
124,25
26.9
51,90 55,8 47,55
61.4

M.

3,20
18,6
3,07
5

23,5
67,75
29,3 64,00
27,1
120,50
26,
1

51,40
55,3 51,20
66,1
1
April
3,85
22,4 2,90 22,2
68,50 29,6 64,00
27,1
123,00
26,6
—————–52,-
6
)
55,9
51,-
6
)
65,8
8

,,

,,
4,20 24,4 3,10
23,7
72,50 31,3 68,00
28,8
126,00 27,2
10,40
39,3
7,72

33,4
3,75
64,3
51,70
7
)
55,6:
50,-
7)
64,5
15

,,

,,
4,20
24,4
3,-
22,9
73,50
31,7 68,50
29,0 126,50
27,4
11,67
44,1
9,90
42,9
3,79
65,0
1)
Men zie voor de toelichting op dezen staat de nos. van 8, 15 Aug.1928, 25 Febr. 1931 en 15 Febr.
1933.
2)
Tot Jan. 1931 Hard Winter .No,2. van Jan.
1931
to
16
Dec.
1929
tot
26 Mei
1930
7415
K.G. Hongaarsche
vanaf 26Mei1930 tot
23 Mei 1932 74
K.G. Zuid-Russische; van
23
Mei
1932
tot
2Oct. 1933
No.
2 Canada.
4)
To
Canada.Van 19Sept.’32 tot 24Juli’33
62163
K.G.
Z.-Russ.
5)
De jaargemiddelden
zijn
berekend
uit de gcmiddelde prijzen van
April,
Mei en Juni van het betreffende jaar

MINERALEN
TEXTIELGOEDEREN
DIVERSEN

STEENKOLEN
Westfaalsche/
PETROLEUM
BENZINE KATOEN
WOL WOL
gekamde
KOE-
KALK-
Hollandsche Mid. Contin.
Crude
Gulf exp.
_____________ _________ __________
gekamde
Australische. Australische.
HUIDEN
SALPETER Middling

1
locoprijzen

1

.
F. 0. F.

,
Sakella-
.No.1
bunkerkolen,
onoezeefd f.o.b.
33 tjm 33,9°
64/66°
$cts. per
Merino,
64’s
Av.
loco Bradford
CrossbredCoio-
nial Carded,
Gaaf, open
kop
Old. per
100
1(0.
R’1’dam/A’dam

S.
g.
barrel
per
U.S. gallon New-York

1
rides
mra
~
L
i
b
F

erpool

per Ib.
SO’s Av. loco
57-61 pnd.
netto
per 1000
K.G.
per Ib.
Liverpool

Bradford per Ib.

f1.
O/
$
O/
8cts
.

0
1
0

$ cts.
0
10
pence
S/s

pence
o/
pence pence
f1.
0
10
f1.
0
10
1925
10,80
100,0
1.68
100,0 14,86
100,-
23,25
100,0
29,27
100,-
9,35
100,- 55,00
100,0
29,50
100,0
34,70
100,0
12,-
100,0
1926
17,90
165,7
1.89 112,5 13,65
91,9
17,55
75,5
16,24
55,5 6,30 67,4
47,25
85,9
24,75 83,9 28,46
82,0
11,61
96,8

1927
11,25 104,2
1.30
77,4
14,86
100,-
17,50
75,3
16,78
57,3 7,27 77,8 48,50 88,2
26,50 89,8
40,43
116,5 11,48
95,7
1928
10,10
93,5
1.20
71,4
9,98
67,2 20,00 86,0
19,21
65,6
7,51
80,4
51,50 93,6
30,50
103,4
47,58
137,1
11,48
95,7
2929 11,40 105,6
1.23
73,2
10,-
67,3
19,15
82,4
17,05
58,2
6,59 70,5
39,-
70,9
25,25 85,6 32,25
92,9
10,60
88,3
1930
11,35
105,1
1.12
66,7
8,77
59,0
13,55
58,3
12,-
41,0 3,92 41,9
26,75
48,6
16,25
55,1
25,36
73,1
9,84 82,0
1931
10,05
93,1
0.58
34,5
5,04
33,9 8,60
37,0
7,33
25,0
3,08
33,0 21,50
39,1
12,00
40,7
18,65
53,7
8,61
71,8
1932
8,00
74,1
0.81
48,2
4,50 30,3
6,45
27,7
5,21
17,8
3,11
33,3
16,00
29,1
8,50
28,8
11,15
32,1
6,15
51,3
1933
7,00 64,8 0.45 26,8
3,61
24,3
6,75
29,0
5,13
17,5
2,78
29,7
19,25
35,0 9,50
32,2
13,26
38,2
6,18
51,5
1934
6,20
57,4
0.63
37,5
2,88
19,4
7,35

.
31,6
5,32
18,2
2,68 28,7
19,25
35,0
10,25
34,7
12,07
34,8
6,11
50,9

Jan.

1933
7,05
65,3
0.53
31,5
4,16
28,0
6,15 26,5
5,13
17,5
2,95 31,6
15,75
28,6
8,25
28,0
11,50
33,1
6,30 52,6
Febr.
7,20
66,7
0.38
22,6
3,97
26,7
6,10
26,2
4,98
17,0
2,78 29,7
15,50
28,2
8,25
28,0
10,38 29,9 6,40
53.3
Maart
7,25
67,1
0.38 22,6
3,87′
26,1
6,40 27,5
4,97
17,0
2,77
29,6
15,25
27,7 7,75
26,3
10,75
31,0
6,40 53,3
April
7,25
67,1
0.37 22,0
3,67 24,7
6,65 28,6
5,18
17,7
2,68
28,7
15,75
28,6
7,75
26,3
11,25
32,4
6,40 53,3
Mei
7,15
66,2
0.235
0.255
14,0
2,95
19,9 20,3
7,30 31,4
5,60
5,85
19,1
3,07 32,8
17,00
30,9 8,25
9,00
28,0
12,25
15,75
35,3 45,4 6,40 6,40 53.3 53,3
Juni
Juli

,,
7,15 7,05
66,2 65,3
0.41
0.37

15,2
24,4
3,02
3,33 22,4
7,85 7,60 33,8
32,7
5,76
20,0
19,7
3,25 3,20 34,8 34,2
311

18,50
20,75
33,6 37,7
9,75 9,75

30,5
33,1
16,-
14,75
46,1
42,5
6,40 5,80 53,3 48.3
Aug.

,,
Sept.

,,
6,95
6.85
64,4 63,4
0.52 22,0 31,0
3,37 3,50
22,7
23,6
6,90 6,60
29,7 28,4
5,39 4,70
18,4
16,1
2,91
2,54
272
20,75 21,50
37,7
39,1
10,50
33,1
35,6
15,13
44,1
5,85 48,8
Oct.


6,60
61,1
0.66
39,3 4,04 27,2 6,40
27,5 4,55
15,5
2,48
26,5
20,75
37,7
10,75
36,4
14,50
41,8 5,90 49,2
Nov.
6,75
62,5
0.66
39,3
3,72
25,0 6,25
26,9 4,63
15,8
2,39
25,6
23,75 43,2
12,00
40,7
13,38
38,6 5,95
49,6
Dec.

»
6,95
64,4
0.67
39,9
3,75
25,2 6,50
28,0 4,89
16,7
2,38 25,5
25,00 45,5
13,25
44,9
13,50
38,9
6,-
50,0

P
n.

1934
6,65 61,6
0.66 39,3 3,74
25,2
7,10
30,5
5,47
18,7
2,59
27,7
27,00
49,1
14,75
50,0
13,-
37,5 6,15 51,3
br.

6,30 58,3
0.64
38,1
3,25
21,9
7,50
32.3
5,64
19,3
2,68
28,7
23,75
43,2
12,75
43,2
13,-
37.5
6,20 51,7
Maart

»
6,25 57,9
0.63
37,5 3,05
20,5
7,40 31,8
5,50
18,8
2,76
29,5
23,25
42,3
11,75
39,8
12,
50

36,0
6,25
52,1
April

»
6,30 58,3
0.62
36,9
2,79
5

18,8
6,95 29,9
5,37
18,3
2,50
26,7
23,00
41,8
11,50
39,0
12,-
34,6
6,30
52,6
Mei
6,25
57,9
0.62
36,9 2,88
19,4
6,80
29,2 5,20
17,8
2,48 26,5
21,00
382
10,50
35,6
11,88
34,2
6,30 52,6
luni

,,
6.15
56,9
0.62
36,9
2,83
19,0
7,15 30,8 5,23
17,9
2,77
29,6
19,00
34,5
9,50
32,2
11,50
33,1
6,30 52,6
juli
6,15
56,9
0.62 36,9
2,68
18,0
7,55 32,5
5,22
17,8
2,83 30,3
17,00
30,9
9,00 30,5
11,50
33,1
6,30 52.6
Aug.

,,
6,15
56,9
0.62
36,9 2,68
18,0
7,85 34,0
5,32
18,2
2,85
30,5
16,00 29,1
8,50 28,8
11,75
33,9
5,80 48,3
Sept.

»
6,00
55,6
0.62
36,9 2,74
18,4
7,70
33,1
5,06
17,3
2,71
29,0
15,00
27,3
8,50
28,8
12,-
34,5
5,85 48,8
Oct.
6,00
55,6
0.62
36,9
2,60
17,5 7,40 31,8
4,93
16,8
2,57
27,5
15,00
27,3
8,50
28;8
12,50
36,0 5,90
49,2
Nov.
6,10
56,5
0.62
36,9
2,53
17,0
7,40 31,8
5,42
18,5
2,67
28,6
15,00
27,3
8,75 29,7
12,-
34,6 5,95 49,6
Dec.

,,
,05
56,0
0.62
36,9
2,76
18,6
7,50 32,3
5,43
18,5
2,77
29,6
14,50
26,4
8,50 28,8
11,25
32,4 6,05
50,4

lan.

1935
6,05
56,0
0.625 37,2
2,97
5

20,0 7,55
32,5
5,38
18,4
2,99 32,0
14,75
26,8
8,25
28,0
10,75
31,0
6,15
51,3
lebr.,,
6,05 56,0
0.626 37,2
2,75
18,5
7,50
32,3
5,24
17,9
3,-
32,1
14,00
25,5 7,75 26,3
10,50
30,3 6,20
51,7
Maart

,,
5,90
54,6
0.62
36,9
2,74
18,4
6,80
29,2
4,85
16,6
2,79 29,8
13,75
25,0 7,50 25,4
10,25
29,5
6,25
52,1
1 April

»
6,00 55,6 0.63
37,5
3,_2)

20,2
6,80 29,2
4,80
4
)
16,4
2,73
4
)
29,2
14,75e)
26,8
8,00
6
)
27,1
6,30
52,6
8

,,
6,05 56,0
0.63
37,5
3,_3)

20,2
6,85

29,5
4,935)

16,8
2,91
5
)
31,1
14,50
7
)
26,4
8,00
7
)
27,1
6,30
52,6
15

,,

,,
6,00
55,6
0.63 37,5

7,20
31,0
.
6,30
52,6
5)
Jaar- en maandgem. afger. op
‘J
pence.
2)6 Apr. 3)13 Apr.
4
)3Apr. 5)10 Apr.
6)4
Apr.
7
)11
Apr.
8)
2 Apr.
9)9
Apr.

17 April 1935

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN
.

339

‘AN
GROOTHANDELSPRIJZEN’)

ZUIVEL EN EIEREN
METALEN

.
BOTER
BOTER

KAAS
Ener
EIEREN KOPER
LOOD
TIN
CIv
Z
ed

GIETERIJ-
ZINK
GOUD
ZILVER
per
K.G.
Leeuwar-
lfi•
Alkmaar
Fabrieks-
Oem. not.

Elermijn
Standaard
Locoprtjzen
Loco rizen
Lodn
Loco rizen
Lond

er
Foundr
IJZER
(Lux III) p.
Locoprijzen
Londen
caab
Londen cash
Londen per
derCornm.
Noteering
Zul ei-
kaas
ki.
mlmerk
Roermond
100
Londen
er En

ton
g
En

ton
g.
No 3 f.b
MÎdd1esii
Eng. t. f.o.b.
per per ounce
Standard
Cetr
.

.
p.

St.
Eng. ton
per
er En

ton
p

g.
Antwerpen
Eng.ton
line
Ounce
per5OK.G.

f1.
%
fi.
f1.
Oj
11.
Oj
o/
0
10
£
%
5h.
O/
sh.
0
/0
£
°Io
eb.
°Io
pence
Oj
O

1925
23
1

100,0
-.
56,-.
100,0
9,18
100,0
62.1
1
6
100,0
36.8
1
6
100,0
261.17
1

100,0
731-

100,0
67
1

100,-
36.3
1
6
100,-
85/6
100,-

W.

100,0
1926
1,98
85,7

43,15
77,1
8,15
88,8
58.11-
93,5
31.116
85,3
290.1716
111,1
8616
118,5
6818
102,5
34.216
94,3
851-
99,5
28U1
89,3
1927
2,03
87,9

43,30
77,3
7,96
86,7 55.141- 89,7 24.41-
66,4
290.41-
110,8
731-
100,0
6416
96,3
28.101-
78,8
851-
99;5
26
3
14
83,3
1928
2,11
91,3

48,05
85,8
7,99
87,0
63.161-
102,8
21.11-
57,8 227.51- 86,8
661-
90,4
6218
93,5
25.516
69,9
851-
99,5
Mlie

81,1
1929
205
88,7

45,40
81,1
8;l1
88,3
75.14!-
121,9
23.51- 63,8
203.1516
77,8
7016
96,6
6819
102,6
24.1716
68,8
851-
99,5
24
7

76,2
1930
1,66
71,9

38,45 68,7
6,72
73,2
54.131-
88,0
18.116
49,6
142.51-
54,3
671-
91,8
5916
88,8
16171-
45,6
851-
99,5
17
1
11
55,4
1931
1,34
58,0

31,30 56,9
5,35
58,3
36.51

58,4
12.11-
33,1
110.Ij-
42,0
551-
75,3
47
1
6
70,9
11.1016
31,9
92
1
6
108,2

1
3
3
1

41,6
1932
0,94
40,7

22,70
40,5
414
45,1
22.17
1

36,8 8.121- 23,6
97.2/-
37,1
421-
57,5
371-
55,2
9.16-
27,1
1181-
138,0 12
7
1
40,1
1933
0,61
26,4
0,96
20,20
36,1
3,71
40,4
22.216
35,6
7.1716
21,6
131.181-
50,1
411-
56,2
351-
52,2
10.12
1
6
29,4

1
24
1
7(4
145,8
123
1

38,5
1934
0,45
19,5
1,-
18,70
33,4
3,45
37,6
18.1416
30,2
6.15
1
6
18,6
141.19
1
6
54
,2

40
1

54,8
3317
50,1
8.91- 23,4
1377
3
1
4
161,0
131/
40,7

Jan.

’33
0,73 31,6 0,89
21,75
38,8
4,27 46,7
19.171-
32,0
7.81-
20,3
100.116
38,1
4016
55,5
3416
51,5
9.191-
27,5
12218

143,5
IIU/15
36,4
Febr.
,,
0,65
28,1
0,91
20,60
36,8
4,35
47,4
20.31-
32,5
7.71-
20,2
104.716
39,9
431-
58,9
341-
50,7
9151-
27,0
12015

140,8
11
1
6116
37,2
Mrt.

,,
0,53
22,9
0,99
19,40
34,6
2;80
30,5
20-16
32,3
7.10!-
20,6
104.1813
40,1
43J-

58,9

34J7

51,6
10.71-
28,6
12015
140,8
12
1
115
38,7
Apr.

,,
0,54
23,4
1,-
18,55
33,1
2,07
5

22,6
20.1116
33,1
7.1216
20,9
109.171-
42,0
431-
58,9
3516
53,0
10.816
28,8
12011

140,4
12
1
1i
39,9
Mei

,,
0,52
22,5
1,-
21,80
38,9
2,49
27,1
23.6/6
37,6
8.61-
22,9
128.1716
49,2
4116
56,8
3616
54,5
10.131-
29,4
12316
144,4
13
114
41,2
Juni

,,
0,52
22,5
1,-
23,50
42,0
2,50
27,2
25.7
1

40,8
9.4/-
25,3
151.101-
57,9
42
1

57,5
37
1

55,2

11
.12
1
6
32,1 122
1
34

143,0
13
1
4
41,2
Juli
,,
0,55 23,8
1,-
18,50
33,0
2,60
28,3
25.161- 41,6
92f-

25,0
148.116
56,5
41/6
56,8
351-
52,2
12.11-
33,3 1231104 144,9
12
7
116
38,7
Aug.

,,
0,63 27,3
1,-
18,90
33,8
3,575

38,9
245
1

39,1
8.4
1
6 22,6 145.3
1

55,4
41
1

56,2
35e-

52,2
11.7
1

31,4
125/10

147,2
12
37,4
Sept.
.
0,66 28,6
0,95
18,40
32,9
3,91
42,6
22.1616
36,8
7.161-
21,4
140.1716
53,8
3916
54,1 3416
51,5
10.1816
30,2
130111

153,1
11151i6

37,2
Oct.

,,
0,68
29,4
0,90
19,45
34,7
4,68
51,0
22.1/-
35,5
7.141-
21,1
145.51-
55,5
39/6
54,1
3416
51,5
10.131-
29,4
13111
153,3
1l71
37,0
Nov.

,,
0,65
28,1
0,90
20,80
37,1
5,80
63,2
20.616
32,7
7.1316
21,1
150.916
57,5
401-
54,8
3416
51,5
9.19j6
27,6
128154
150,1
12
1
/4
38,1
Dec.

,,
0,60
26,0
1,-
20,40
36,4
5,475

59,6
21.1/-
33,9 7.121-
20,9
153.81-
58,6
4016
55,5
361-
53,7
9.191-
27,5
126124

147.6
12
9
116
39,1

Jan.’34
0,50
21,6
1,-
20,40
36,4
5,05 55,0
21.71-
34,4
7.71-

20,2 148.31-
56,8
3916
54,1
361-
53,7
9.121-
26,5
12916

151,5
12
3
14
397 Feb.
0,47
20,3
1,-
21,55 38,5
3,68
40,1
20.916
33,0
741-
19,8
140.131-
53,7
3916 54,1
3615
54,4
9.-16
24,9
13711

160,3
12
1
13
38,9
Mrt.,,
0,44
19,0
1,
19,90
35,5
2,71
29,5
20.31-
32,5
7.316
19,7 144.1516
55,3
4016
55,5
3513
52,6
921-
25,2
13618

159,8
12
5
1
39,3
Apr.,,
0,42
18,2
1,-
17,20
30,7
2,72
29,6
20.14
1
6
33,4
7.416
19,8
150.10
1
6
57,5
41
1
6 56,8
34
1
2
51,0
9.7
1
6
25,9
135/
1

158,0

1
2
7
/j
38,7
Mei
,,
0,41
17,7
1,-
16,05 28,7
2,54
27,7
20.41-
32,5
6.1616
18,7
144.1916
55,4
4016
55,5
3219
48,9
9.21-
25,2
13613

159,4
12
1
116
37,5
Juni,,
0,41
17,7
1,-
19,40
34,6
2,74′
29,9
19.1816
32,1
614f-

18,4
140.1!-
53,5
4016
55,5
31(9
47,4
8.161-
24,3
137184

161,1
12
1
14
38,1
Juli
,
0,40
17,3
1,-
21,50 38,4
2,81
30,6
18.
1
1
1
– 29,9
6.14
1
6
18,5
142.9
1

54,0
40
1
6 55,5
3214
48,2
8.6
1

22,9
137
111

161,4

1
2
3
1

39,7
Aug..
0,43
18,6
1,-
20,90 37,3
3,32
5

36,2 17.6/- 27,9
6.14/-
18,4
139.716
53,2
40/-
§4,8
32(6
48,5 8.7
1
6
23,2
13816

162,0
13
40,5
Sept.
0,43
18,6
1,-
18,12
5

32,4
3,31 36,1
16.10/-
26,6
6.5
1
6
17,2
137.17
1
– 52,6
39
1
6
54,1
32/6
48,5
7.171-
21,7
141/-

164,9
13hj
40,9
Oct.
,,
0,43
18,6
1,-
l7,37
31,0
3,95
43,0
16.3/-
26,0
6.6
1

17,3
137.19
1
6
52,7
39
1
6
54,1
32/6
48,5
7.7/-
20,3 141j10

165,9
14
43,6
Nov.
0,47
20,3
1,-
17,-
30,4 4,52
5

49,3
16.11/6
26,7
6.8!-
17,6
139.81-
53,2
40i-
54,8
32/6
48,5
7.76
20,4
139
1
64

163,2

1
4
7
(
46,3
Dec..
0,54 23,4 0,95
15,12
5

27,0 4,07
44.3
16.161-
27,1
6.61-
17,3
137.816
52,5
3916 54,1 34/1
50,9
7.416 20,0
14016

164,4 14
11
116
45,7

Jan.’35
0,58
25,1
0,90
1495
26,7
3,125
34,0
16.19/-
27,3
6.5f-

17,2
138.11/- 52,9
3916 54,1
34/6
51,5
7.66
20,4
I4lfI0

165,9
143f4

45,9
Feb.

0,52
22,5
0,95
14,375
25,7
3,20 34,9
16.4/-
26,!
6.4-
17,0
136.81-
52,!
3916
54,!
3416
51,5
7.3/6
19,8
142(8

166,9
l4’/I6
46,1
Mrt.
37
16,0
1,025
13,30
23,8 2,74

29,8
1
68f-
26,4
6.716
17,5
124.5/6
47,5
38/-
52,!
33/9
50,4
7.1-
19,4
14715

172,4
I5/
4

49,0
1 Apr.
0
8
)
15,6 1,10
11,50
10

20.5
2,376
25,9 17.16/6 28,7
6.16/6
18,7
125.8/6
47,9
38/-
b2,i
33j6
50,0
7.3/6
19,8
145(84

170,4
16
1
12
51,4 8

,,

,,
0
,40)
17,3
1,10
11,50
11

20,5
2,32k
25,3
18.1416
30,2
7.51-

19,9
132.-j6
50,4
38/6
52,7
3316
50,0
7151-
21,4
144(11

169,5
16
34
52,1
15

,,
1,-
2,30
25,1
1813
1

30,0
7.7j6
20,2
13310
1

51,0
38
1
6
52,7
3316
50,0
7.13
1
6
21,2
143111

168,3
1871
1

57,4
6 Sept. 1932
79 K.O.
La Plata;
van
26 Sept.
1932
tot 5
Febr. 1934
Manitoba
No. 2
3)

Tot Jan. 1928
Western
;
vanaf Jan.
1928
tot 16 Dec.
1929
American
No.
2, van
an. 1928
Maiting;
van
Jan. 1928
tot
9 Febr.
1931
American
No.
2, van
9 Febr.
1931
tot 23 Mei
1932 6415
K.G. Zuid.Russische.
Van
23
Mei-19
Sept.
1932
No. 3
6 April.
7)
13 April.
8)

14
April.
9)
1
1 April.
10)
5 April.
11)

12 Apr.

BOUWMATERIALEN
KOLONIALE PRODUCTEN

VURENHOUT
S T E E N E N
CACAO
.
COPRA KOFFIE
R
UBBE
R’)
SUIKER
THEE
NDEXCIJFER
basis 7″ t
0
b
Zwederi
.
binnenmuur

buitenmuur


G.F.Accra
Ned.-Ind.
Robusia
L,jzen
Standaard’
Ribbed Smoked
Kolo-

erstadaa d
per
,

per
so
K.G. c.i.f.
per 100 1(0.
Rotterdam
i

Shets
c

R’damjA’dam
Java- en Suma-
Grond-
nlale

ran 4.62 M.
per 1000 stuks per 1000 stuks Nederland
Amsterdam
per
‘l

K.G.

f

o
er
%
en

per
loo
K.G.
tratheep.1/,KG.
stoffen
den

%
f
O/
/
Oj
sh.
O/o
/
OJ
cts.
°Io
Sh.
Oj
fi.
OJ
cts.
O(
1925 159,75
100
15,50

100,-
19,-
100,-
4216
100,-
35,895

100,0
61,375
100,0 2111,625 100,0
18,75
100,0
84,5
100,0
100.0
100.e
1926
153,50
96,1 15,75

101,6 19,50 102,6
491-
115,3
34,-
94,8
55,375
90,2
21-
67,4
17,50
93,3
94,25
111,5
96.0 102.8
1927
160,50
100,5 14,50
93,5
18,50
97,4
68
1

160,0
32,62′
90,9
46,875 76,4
1
1
6,375
51,6
19,12′
102,0
82,75
979
87.5
109.1
1928
151,50
94,8
12,-
77,4
18,50
97,4
5713
134,9
31,87′
88,9
49,625 80,9 -110,75
30,2
15,85
84,5
75,25
89,1
84.6
97.4
1929
146,00
91,4
14,-
90,3
21,25
111,8
45110
107,9
27,37′
76,3
50,75
82,7
-110,25
28,8
13,-
69,3
69,25
82,0
81.9
85.5
1930
141,50
88,6
12,50
80,6
20,75
109,2
34
1
11
82,2
22,62
5

63,1
32
52,
1


1
5,875
16,5
9,60
51,2
60,75
71,8
68.0 64.3
1931
110,75
69,3
10,25
66,1
20,25
106,6
2215
52,8
15,37′
42,9
25 40,7
-13
8,4
8,-
42,7
42,50
50,3
46.8
48.6
1932
69,00 43,2
9,25 59,7
15,-
78,9
1916
45,9
13,-
36,2
24
39,1
-11,75
4,9
6,32′
33,7
28,25
33,4
38.1
38.0
1933
73,50
46,0

64,5
12,75
67,1
15
1
4
36,0
9,30 25,9
21,10
34,2

1
2,25
6,3 5,52
6

29,5
32,75
38,7
35.2
34.7
1934
76,50 47,9
8,50
54,8
10,50
55,3
1316
31,8
6,90
19,2 16,80
27,4
-13,875
10,9
4,075
21,7
40 47,3
34.4
32.1

Jan.

’33
70,00 43,8
9,25 59,7
13,50
71,1
1616
38,8
11,50
32,1
24
39,1
-11,625
4,6
5,37′
28,7
25
29,6
33.2
34.1
Febr.
,.
70,00
43,8
9,25
59,7
13,-
68,4
15
1
9
37,
1

10,625
29,6
23,75
38,7

1
1,5
4,2
5,60
29,9
26,75
31,7
32.1
34.4
Mrt.

,,
70,00
43,8 9,50 61,3
12,25
64,5
1613
38,2
10,375
28,9
23,50
.38,3
-11,5 4,2
6,-
32,0
26,25
31,1
32.4 34.9
Apr.
70,00
43$
9,75
62,6
12,75
67,1
15
1
5
36,3 9,50
26,5
23,50 38,3

1
1,625
4,6
6,07
6

32,4
27,50
32,5
32.8
34.9
Mei

,
70,00
43$
9,50
61,3
12,50
65,8
1616
38,8 9,50 26,5
23
37,5
-12
5,6
6,02
6

32,1
26,50
31,4
34.2 35.0

1
uni

,,
72,50
45,4
10,-
64,5
13,-
68,4
1811
42,6
10,-
27,9
22,50 36,6
-/2,375
6,7
6,35
33,9
31
36,7
37.2
37.5
uli

,,
75,00
46,9
10,25
66,1
13,-
68,4
17
1
8
41,6
9,475

26,4
22,50
36,6

!
2
,
62
5
7,4
5,92
5

31,6
33,50
39,6 38.2
37.4
Aug.

,,
75,00
46,9
10,50
67,7
13,-
68,4
16
1
5
38,6
8,75
24,4
20,75 33,8

1
2,625
7,4
5,27
5

28,1
35,25
41,7
36.5 35.8
Sept.

80,00
50,1
10,50
67,7
12,50
65,8
1415
33,9
8,25 23,0
19,75
32,2
-12,5
7,0
5,375

28,7
36,75
43.5
86.7 34.6
Oct.

80,00
50,1
10,50
67,7
12,50
65,8
1217
29,6
7,625
21,3
17,75
28,8
-/2,625
7,4
4,90
26,1
42,25
50,0
38.5 33.4
Nov.

75,00
46,9
ID,-
64,5
12,50
65,8
1216
29,4
8,-
22,3
16,25
26,5
‘12,75
7,7
4,65
24,8
40,50
47,9
86.4 32.7
Dec.

,
75,00
445,9
10,75
69,4
12,50
65,8
1115
262
7,975

22,2
16
26,1
-12,875
8,1
4,75
25,3
41
48,5
37.1
31.3

0
n.’34
75,00
46,9
10,75
69,4
12,75
67,1
12/10
30,2
7,45
20,8
16,50
26,9

1
2,875
8,1
4,95
26,4
45,50
53,8.
36.9 33.8
b.,
80,00
50,1
10,50
67,7
12,50
65,8
1415
33,9
7,25
20,2
17,25 28.1 -13
8,4
4,975

26,5
46,75
55,3
35.9
35.9
Mrt.,
80,00
50,1
9,75 62,6
12,-
63,2
14/1
33,1
7,-
19,5
17,75
28,9
-13,25
9,1
4,525
24,1
45,50
53,8
35.7
35.2
Apr.,
80,00
50,1
9,75
62.6
12,-
63,2
1414
33,7
6,55
18,3 17,75
28,9
-13,625
10,2
4,25
22,7
44,25
52,4
35.8
34.5
Mei
,,
80,00
50,1
9,25
59,7 11,25
59,2
1512
35,7
6,72
5
‘18,7
17
27,7
-14
11,2
4,15
22,1
42,75
50,6
35.1
34.3 77,50
48,5
8,-
51,6
10,-
52,6
15/4
36,1
7,-
19,5
17
27,7
-/4
11,2
4,20 22,4
41,-
48,5 34.5 33.8
li,
77,50
48.5
7,50
48,4
10,-
52,6
13/11
32,7
6,925
19,3
16,75
27,3
-/4,375
12,3
3,975

21,2
40,50
47,9
34.1
32.2

~

ni,

g.,
75,50
47,3 7,25 46,8
9,50
50,0
12/10
30,2
6,87
5

19,2 16,50
26,9
-/4,5
12,6
3,975

21,2
39,75
47,0
33.9
31.4
pt.,
73,50
46,0
7,-
45,2 8,75
46,1
12/5
29,2 6,65
18,5
16,50
26,9
-/4,5
12,6
3,725
19,9
32,25
39,6
33.1
29.5
t.,,
73.00
45,7
7,-
45,2
8,75
46,1
11
1
7
27,3
6,70
18,7
16,50
26,9

1
4,125
11,6
3,525
18,8
32,75
38,8 32.7 27.8
Nov.,
73,00
45,7
7,-
45,2 8.75
46,1
12/3
28,8
6,62
5

18,5
16
26,1
-13,875
10,9
3,15
16,8
33
39,1
32.7 27.6
Dec.,
73,00
45,7
7,-
45,2 8,75
46,1
1218
29,8 7,175
20,0
16
26,1
-13,875
10,9
3
.
376
18,0
34,50 40,8 32.7
28.6

Jan.’35
66,00
41,3
7,25
46,8 8,50 44,7
14/1
33,1
8,77
5

24,5
16
26,1

1
3,875
10,9
3,50
18,7
33,75
39,9 32.9 29.5
Feb.,,
66,00
41,3
6,75
43,5
8,25 43,4
1412
33,3
9,375

26,1
1
5,62
5

25,5
-13,75
10,5′
3,45
18,4
32
37,9
32.4
28.9
Mrt.

59,00
36,9
7,-
45,2
8,25
43,4
1313
.
31,2
8,575
23,9
14,625
23,8
-13,25
9,1
3,55
18,9
29 34,3
30.9
27.4
1 Apr.,,
60,00 37,6
1315
8
)
31,6
8,87
5

24,7
14,50
23,6
-13,3125
9,3
4, –
21,3
29,75
6
)
35,2
31.5
27.4
8

,,

,
60,00
37,6
13/5
9
)
31,6

25,1
14,50
23,6
-13,125
8,8
4,25
22,7
32.1
28.3
15

,,

,
60,00 37,6
9,25
25,8
14,50
23,6
-13,4375
9,6
4,25
22,7 . 32.3
28.3
. B.

Alle
Pondennoteeringen
vanaf
21 Sept.’31
zijn
op goudbasis
omgerekend; de Dollarnoteeringen vanaf
20April’33
zijn
in
verhouding
van
de depreclatle
n den Dollar
t.o.v.
den
Gulden verlaagd.

340

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17 April 1935

KOERSEN TE LONDEN.

Plaatsen en
Landen Noteerings-

1
eenheden
30
Mrt.
1935
1
6Apr.
1935
8/13
Apr.
1935
LaagsteHoogste
13
Apr.
1935

Alexandrië.,
Piast. p..
97
1
4

97,4
971

975;
97
Athene

•…
Dr.
p.g
505
52
507
509 509
Bangkok….
Sh. p.tical
1110ti
1110
,
18

1110’1
1110’h

111011
8

Budapest

• .
Pen. p. f.
1681
8

16%
16si,
16%
1681
8

BuenosAires’
p.pesop.£
18.85
18.90
18.80
19.00
18.85
Calcutta
..
. .
5h. p. rup.
hOl/s
116
ijs
1/611
16

11681
8

116
8
1
88

Constantin,.
Piast. p. £
595 604 598
600 600
Hongkong ..
Sh. p.
$
2/081
16

20%
20
2 3ij
s

2/271
88

Sh. p. yen
1
1
21
1
10,,
1/2
1121/
8

112
8
1
82

Lissabon..,
Escu.p.
110 110
109
110% 110
Kobe

…….

Mexico

,,.,
$perC
17%
17
16
17
17%
Montevideo
2
)
d.per
19%
19%
19
19%
19%
Montreal

..
$ per £
4.83%
4.85%
4:83%
4.87%
4.86
5
18
Riod.Janeiros
d. per Mi!.
3′
3
311.
3
1
1
32

Shanghai

•.
Sh. p. tael
16%
11681
8

1/6%
17%
11751,
Singapore ..
id. p. $
214
,
11
6
21411
16
2,4
214’i
2/481
1
,,
Valparaisos).
$per
115
115%
115%
117 117
Warschau ..
ZI. p. £
2511

1

253%
2551
8

1

25?1
25%
1)
Offic. not. 15
laten. eem.
not., welke
imoorteurs
hebben
te
betalen.
ii mrt.
80.98.
) utric. not. vanat zg Mrt.
4u; 1 AP.
40/4; Z
Apr.
4u01
8
;
4 Apr. 40
1
12; 5 Apr. 40
1
14;
6
Apr.
40
3
/9;
10 Apr. 40’/s; II Apr. 40
1
1.
3)
Id. 11 Mrt. 411
4
. 4)
90 dg. Vanaf 28 Aug. laatste ,,export” noteering.

ZILVERPRIJS
GOUDPRIJS
8)

Londen’)
N.Yorkl)
Londen
9April 1935..
63
9 April 1935,…
144/11
10

,,

1935,,

28ts!,
64
1
18
10

1935….
143’6
11

,,

1935,,

29I1/,
65
11

1935….
143114
12

,,

1935,,

3151
18

68%
12

1935.,,,
14411
13

,,

1935.,

31’1
68%
13

1935,,,.
144121
15

,,

1935.,

31% 68%
15

1935….
143111

16 April 1934. . 20%
45%
16 April1934….
1341101

27 Juli

1914,.

24aij
59
27 Juli

1914,,,,
84110%
1) In pence p.oz.atand.
8)
Forelgn silver in $c. p.oz. fine.
3)
In sh. p.oz. line

STAND
VAN ‘s
RIJKS
KAS.
Vorderingen.
1

31 Maart 1935 1

6Aril1935
salao van’s tcijics ncna,ist DII ue Ne-
t 30.293.009,52
f

14.786.268,03
derlandsche

Bank……………….
Saldo b. d. Bank voor Ned. Gemeenten
104.548,-
,,

430.794,46
Voorschotten op uit. Febr. 1935 aan de
gemeenten verstrekt op a. haaruitte
keeren hoofds. der pers. bel., aand. in
de hoofds. der grondbel. en der ge m. fondsbel., alsmede opc. op die belas-
tingen en op de vermogensbelasting


Voorschotten aan Ned.-lndië ………
,, 138.798.396,68
,, 141.325.751,74
Id. aan

Suriname …………………
,,

14.347.826,06
..
,,

14.354.225,-
Id.

aan

Curaçao ………………….
…1.874.210,40
..

. 17.119.981,46
1.824.871,97
Kasvord. weg.credletverst.a!h.bultenl
,, 117.166.811,38
Daggeldleeningen tegen onderpand
8.000.000,-
,,

17.000.000,-
Saldo der postrek.v. Rijkscomptabelen
30.204.749,74
,,

32.533.435,44
Vord. op het Alg.Burg. Pensioenfonds’)


,,

39.446.234,36
,,

42.222.213,73
Vord. op andere Staatsbedrijven 1) …..Verstr. t. laste der Rijksbegr. kasgeld-
leeningen aan gemeenten (saldo)

28.307.187,60
,,

26.850.637,60
Ve r pIl c h t 1 n ge n.
Voorschot door De Ned. Bank Ingev.
art. 16 van haar octrooi

verstrekt


Schatkistbiljetten in Omloop ………
f392.291.000,- f384.581.000,-
Schatkistpromessen In omloop …….
,,
52.920.000,-
44.930.000,-
Zilverbons In omloop …………….
1.254.485,50
,,

1.253.326,-
Schuld op uIt. Februari 1935 aan de

..
.

gem. weg. a. h. uIt te keeren hoofds. d.
pers. bel., aand. 1. d. hoofds. d. grondb.

….

e.
d. gem. fondsb. alsm. opc. op dle
bel, en op de verm. bel …………..
5.456,001,21
5.456.001,21
Schuld aan het Alg. Burg. Pensioen!.’)
,,
5.412.133,79
12.897.680,83
Id. a. h. Staatsbedr. der P.T. en T.’)
,,101.518.767,89
,, 115.091.883,53
Id. aan andere Staatsbedrijven 1)

….

– –
Id. aan diverse instellingen’) .. ……
..
118.556.217,29 118.582.619,24
1) In rekg.-crt. met ‘s Rijks Schatkist.
NEDERLANDSCH-INDISCHE VLOTTENDE
SCHULD.
6
April 1935

1

13 April 1935
Vorderingen:
Saldo Jsvasche Bank ……………..
– –
Betsalmlddelen in ‘s Lands kas
– –
VerplichtIngen:
Voorschot ‘s Rijks kas e. a. Rijkslnsteil

f141.326.000,-

….

f139.487.000,-
750.000,-
,,

750.000,-
Schatkistbiljetten ………………..
12.035.000,-

12.035.000,-
Schatkistpromessen …… . ……..
…….

Muntbilletten in omloop ………….


Schuld aan het Ned.-Ind. Muntfonds.

,,

..

2.566.000,-
,,

2.566.000,-
Idem aan de Ned.-Ind. Postspaarbank.

,,

…..

594.000,-
,,

785.000,-
Voorschot van de Javasche Bank
1.796.000,-
,,

576.000,-

SURINAAMSCHE BANK.
Voornaamste po8ten in duizenden guldens.

Data
Metaal
Circu-
laffe

1
Andere
opeischb.
schulden

1
Discont.
1

16 Maart1935,,
1.040
1.088
403 590 1.720
9

1935,,I
778 1.108 418 590 1.726
2

1935,,
779
1.163
430
592 1.727
23 Febr.

1935..
801 977
386
597
1.689
16

,

1935..
985 392 597 1.688

5 Juli

1914..
645 1.100 560 735
396 ‘8 niulip. act scuva.

NEDERLANDSCHE BANK.
Verkorte Balans op 15 April 1935.

Activa.
Binnen!. Wis-( Hfdbk.
f
33.645.543,40
sels, Prom.,y Bijbnk.
,,

4.276.787,39
enz.in disc.Ag.sch.
,,

4.320.569,22
f

42.242.900,01
Papier o. h. Buiten!, in disconto

……

Idem eigen portef.
f

805.725,-
Af: Verkocht maar voor
de bk.nog niet afgel.

805.725,
Beleeningen
mci.
vrsch.
Hfdbk.
138.581.850,68
1
)

in rek.-crt.
{

Bijbnk.
,,

1.346.634,84

op onderp.
Ag.sch.
,,

41.708.396,75

f
187.636.882,27

Op Effecten ……
f
183.743.706,40
1
)
0…….
Q QOQ 17

07
JJ
SJ
‘.SWCUCI
CII
VU OV*.. ,,

t)
.
WUtJ.
1 1/,0 1

1
87. 636.S82,27 1)
11
Voorschotten a. h. Rijk …………….,,


Munt, Goud
……f
107.093.825,-
lluntmat., Goud .. ,, 554.863.731,59

f
661.957.556,59
Munt, Zilver, enz.

20.124.879,54
Muntmat. Ziljer,,


682.082.436,13
8
)
Belegging van kapitaal, reserves en pen-
sioenfonds ……………………
Gebouwen en Meub. der Bank ……..,,
Diverse rekeningen ………………
Staat d. Nederi. (Wetv. 27/5/’32, S. No. 221),,

f 978.604.693,25

Paseiva.
Kapitaal
………………….
……f

20.000.000,-
Reservefonds ……………………,,

3.807.914,92
Bijzondere reserve ………………,, –

5.000.000,-
Pensioenfonds ………………….,,

9.196.750,27
Bankbiljetten in omloop’……..
…….
,, 856.745.905,-
Bankaasignatiën in omloop…. …….
,, 19.504,05
Rek.-Cour.j Het Rijk
f
29.582.298,77
saldo’s:

Anderen,, 47.954.118,80

77.536.417,57
Diverse rekeningen ………………

6.298.201,44

f
978.604.693,25

Beschikbaar metaalsaldo
…………f
309.010.004,43
Minder bedrag aan bankbiljetten in om-
loop dan waartoe de Bank gerechtigd is ,, 772.525.010,-
Schatkist.papier, rechtstreeks bij de Bank
ondergebracht ………………..,,


Waarvan aan Nederlandsch-lndië
(Wet van 15 Maart 1933, Staatsblad No. 99) ……..
f
73.789.100,-
Waarvan in het buitenland ……………………..803.253,53

Voornaamste oosten in duizenden guldens.

1
Goud
1 1
Andere
Beschikt,.
1
Dek-
Data

1
1
Munt
1
Munfmaf.I
IClrculafIeI
opelschb.I
1
schuldenl
Metaal- Iktngs
saldo

1
perc.

15 April ‘35107094l
554.864
856.7461
77.556
1 309.010
73
8

,,

‘35111i25871
571.583
871.5661
75.785 1
315.714
73′

25 Juli

’14j
65.7031
96.410

310.4371
6.198 43.521
54

Totaal
1
Schat,dst-
1
Belee-
Papier
Diverse
Data
bedrag
1
L
isconto
‘slrechtstreeksl
promessen
1
ningen
p
het
b
°
ultenl.
reke-
ningen’)

15 April 1935
42.243

1187.637
806
5.979
8

1935
36.187′

1194.933
377
6.072

25 Juli

1914
67.947
1


1

61.686 20.188
509
Unuer ue acilva.
JAVASCHE BANK.

Data
Goud
Zilver
Circu laffe
Andere
opelschb.
schulden

Beschlkl met aal-
1
saldo

13Apr.’35
2
)
139.580
176.530
28.540
57.552
6

,,

‘358)
144.430 176.900
34.290 59.990

16 Mrt.1935
176.118
37.594 59.423
117.474
1

27.434
9

,,

1935
117.474
27.858
179.030
32.880
60.567

25 Juli1914
22.057 31.907
110.172
12.634
4.842

Data
bulten
N.-Ind.
betaalt,.

1

Dis-
1

conto’s
1

Belee-
ningen
Diverse reke
ntngen’)


percen-
tage

13Apr.’35
2
)
910
660
10.640
68
6

,,

1352)
650
68.980
9.960
68

16 iv1rt.1935 1.209
11.784
68
‘10.539

1
49.195
9

,,

1935
958
10.514

1
48.442
10.587
69

25 Juli 1914
6.395 7.259

1
75.541
2.228
44
1) Sluitpost activa.
2)
Cijfers
telegrafisch
ontvangen.

37.891.188,94
4.970.000,-
5.97 9.069,53
16.996.491,37

11

Econom I
*sch~ Stat istisch
Kw
<
artaalbericht
Uitgave van het Nederlandsch Economisch Instituut
(Bijvoegsel van het Weekblad ,,Economisch-Statistische Berichten”)

No. XVII

WOENSDAG, 17 APRIL 1935

INLEIDING.

Na eeii periode van betrekkelijke rust in 1934,

vooral als gevolg van ide vo

orloopige stabilisatie van

‘den Dollar, zijn ‘de internationale v.alu’taverbou;din-

gen voor ‘de derde maal in deze crisis zeer ernstig

verstoord. Ditmaal door de devaluatie van de Bel’ga,
die een veel ‘grootere betee-kenis ‘heeft dan het sim-

Dele feit van een mun’bdeiireciat-ie van een klein

land. Immers, leek ‘het er op, dat na ide depreciatie

van 1et Pond en den Dollar een internationale stabi-

lisatie te verwachten was, na ‘de afwijzende Engel-

sche uitlatingen in Februari en ‘de verzwakte positie

van het goud’hlok, is de onzekerheid op v-alutagebied

•op -het oo’genibiik weer eveu groot als twee jaar -ge-

-leden, toen jui-st een dezer dagen de Dollar ‘depre-

cieerde, twee maanden later gevolgd door ‘de misluk-

king vait ‘de Eeonomi-sdhe en Monetaire Wereidcon-

feren-tie.

Daarmede werd -in de wereld een periode van eco-
nomische isolatie ingeluid, idie voor -landen
als
Bel-

gië en Nederland, welke zoo ‘internationaal zijn inge-

steld, -erns’tiige ‘gevolgen -moest ‘hebben. Doch ook -in

de andere landen, die van muntidepreciatie al-s mid-

del tot herstel van het econ’omi-soh leven geen heil

verwadhten, verscherpte de toestand zich. Italië is,

na de practische opheffing van ‘de vrije werking van

‘den ‘gouden -standaard -aan het einde van 1934, in

Februari tot beperking van iden .geheelen invoer over-

gegaan. In Frankrijk en Zwitserland nemen de econo-

‘inisdhe en financi-eele moeilijkheden nog ‘steeds -toe.

Dodh ook in andere landen
-blijft
de ‘toestand over

‘het algemeen onbevredigend, al is in ‘de industrie-

landen met ‘gedepreciee-rde valuta, Engeland, Ver-

eenigde Staten, Tapan en Zweden, vergeleken met

‘twee jaren geleden, een niet ‘onaanzienlijke ‘verbete-

ring isigetreden.

De verscherping van ‘den -toestand -in het goud-

blok ‘heeft opnieuw ‘de handelsbelemmeringen ver-
groot. Ook ‘de jongste maatregelen in Du’irtschlan’d

doen de internationale ‘handelsbetrekkingen. opnieuw

-afbreuk. Met het oog op ‘de nog ‘steeds

inkrimpende

wereldmarkt valt ‘het -niet te verwon’deren, dat de
prijzen (in ‘goud) op-nieuw zijn gaan ‘dalen, ‘in ‘de

‘tweede ‘helft ‘van Februari en in het ‘begin van Ma-art

vooral versterkt ‘door de mi-slukkin’g van de -peper-

Pool en ‘den kort ‘daarop gevo-l’gden plo’tselingen val

van het Pond Sterling.

Hoewel hier en ‘daar verbeterin’gën binnen ‘de na-

tionale ‘grenzen vallen te constateeren, is ‘op het

oogen’bli k ‘de internationale conjunctuur bui’tenge-

woon ongunstig. Z’oolang de toestand ‘op ‘de valuta-

markten onzeker ‘blijft, zijn ‘de vooruitzi-dhten niet

bemcièdi’gend. –

INHOUD:

BIz.

inleiding……………………………………
341

De loop -der prijzen …………………………..
342

Productie van voedings- en genotmiddelen …………
342

Productie van metalen en andere grondstoffen ……..
343

Voorraadstatistiek van groothandelsartikelen ……..
345

Geld- en kapitaalmarkt ……………………….
345

Deviezenmarkt ……………………………….
347

Lijnen betreffende de conjunctuur in Nederland ……
348

De economische toestand van Nederlandsch-Indië……
352

Conjunctuurpolitiek in België II ………………..
354

Crisiswetgeving in Nederland ………………….
358

De loop der prijzen van groothandelsartikelen ge- –

durende het eerste kwartaal van
1935
…………..
363

De economische toestand van:
Duitschland

………………………………
371

grankrijk

………………………………..
372

Groot-Brittannië …………………………..
373

Zwitserland
……….
……………………..
374 –

VereenigdeStaten…………………………..
375

Conjunctuurgegevens betreffende:

Nederland …………………………………
377

Nederlandsch-Indië …………………………
378

Groot-Brittannië …………………………..
379

V
ereenigde Staten …………………………..
380

CONTENTS.

Business condi’tion,s -in the Netherlandh ……………
349

The economie situatiorin -the Netherlands Indie-s
.,. 352

Moiithly business statisties of the Netherlands -. -…..
377

Monthly business statistica of the Netherlainds I-ndies
– 378

40

30

20

1932
:

I93
4
1

195

50

):,

K WNKE
PROD
6POND5TOFFE

342

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

17 April 1935

DE LOOP DER PRIJZEN.

De prijzen hebben zich in de afgeloopen maanden

vrijwel over de geheele linie in dalende richting be-
wogen. Zoowel de index van grondstoffen, als die van

granen is aanmerkelijk lager dan aan ‘het ‘begin van
dit jaar. De index van koloniale producten heeft, na

een «aanvankelijke stijging, die reeds aan ‘he,t einde

van ‘het vorige jaar was ‘ingezet, ‘opnieuw tde dalende

beweging hervat.
1925
=
100

De goederenmarkten hebben in het eerste kwartaal
van 1935 voornamelijk onder invloed gestaan van

drie belangrijke factoren. De belangrijkste was zon-

der twijfel ‘de hernieuwde ‘daling van het Pond, die
‘aan ‘hel eind van’ Februitii’bebn en tot ‘begin Maart
‘aan’hie,l’.. Hier hlee1 tevens opnieuw, ‘da’t ‘de ‘depre-
ciatie van ‘het Pond een prijsdalenden en geen prijsstij-

gen’den invloed op verschillende grondstoffen heeft.
De ‘kort ‘daarop gevolgde’devaluatie van den Belgi-
schen Franc iiergrootte opnieuw ‘de onzekerheden,
hoewel einde Maart en begin April de prijzen weder

iets ‘*arn ‘gestegeli om. als gevolg van de stijging

van ‘het Pond (zie tabel).
Hetzelfde was het geval met de deviezenreglemen-

teering, die in Italië tot stand kwam, ongeveer ge-

lijktijdig met een verscherping van de deviezenmaat-
regeleia’ in Duitchland. Met de nog steeds toenemen-
de handelsbelemmeringen leidden ‘deze maatregelen tot

een hernieuwde inkrimping van de toch reeds aan-

z’ienlijk verkleinde wereldmarkt.
Tenslotte, hben opi ,d rnislute speculaties te
Londen van de peper- en schellakpool de goederen-

markten ongunstig beïnvloed.. Vooral de tinpnjs is
daaron ‘vrij aanzienlijk gedaald. Het is overigens

wel merkwaardig, dat, afgezien van de granen, de
grootste prijsdalingen (van begin Januari tot einde

Maart)
zijn
voorgekomen ‘bij ‘die producten, welker
prijzen kun.stmnti’g wordn beïnvloed door productie-

beperking of regeeringssteun. Behalve van tin, zijn

ook de
prijzen
van rubber, thee en katoen sterk ge-

daal’d. Hieronder zal aan ‘de oorzaken van dese prijs

dalingen nog verdere aandacht worden geschonken.

Productie van voedings- en genotmiddelen.

De eerste schattingen voor de ‘met wint
ertarwe

‘beplante oppervlakten zijn bekend voor circa % der

produceerende landen.

De uitbreiding van de met tarwe ‘bepl’ante opper-
vlakte ‘in’de Ver. Statenmet 1.000.000 •ha, was reed’s

langer ibekend. Daa’rna ‘heeft echter Minister Wallace
op 20 Maart medegedeeld, dat alle restrieties voor de i’net zoertaiYwe t’beplanten •o’ppeviakte worden op-
gcheven voor die boeren, die een overeenkomst ‘heb-

ben geteekend, dat een
stijging
van hun opbrengst

in 1935 tengevolge van .extens’i’eve cixltiveeri’nig in

mindering, zal worden ‘gebracht van ‘hun quotum

voor 1936. Voor ‘het overige
zijn
de sterke uitbrei-

‘dingen van Rusland en Roemenië opmerkelijk.

.Voor
‘bijna
alle landen is volgens de M’a’artschat-

tin’g van het Internationaal Landbouw Instituut het
nitvoeroversh’ot ‘geringer ‘dan het in October ge-
raamd was; ‘op de totale exporten bedraagt ‘dit ver-

‘schil 17 ‘m’illioen quinta’len. Dit is de laagste tarwe-

uitvoer ‘gedurende ‘de
‘laatste 10 jaren;
22 pOt. lager

‘dan die van het voorafgaande jaar en 36 pOt. min-
der dan ‘de maximale uitvoer van 1928—’29. Voor-
al de uitvoer van ‘de Ver. Staten ‘is ‘belangrijk lager

‘dan ‘de ‘oorspronkelijke schatting.
Doordat ‘de ‘b’i’nnen’landsche oogsten in Groot-

Brittannië, Duitsch:land
en
Italië medevielen, ‘be-

droegen de ramingen voor ‘de Europeesche tarwe-
invoeren’ 10 millioen quin’talen minder in Maart 1935

dan in October 1934, toen
ij
116 mi9l’ioen quinta’len

groot waren.
Netto-invoer van .tarwe in Europa.
(In millioenen quintalen.)
Eerste
zes m.nd. Laatste
zes
mud. Geheele

Campagne

(Aug.fJan.)

(Febr./Juli)

campagne

1927-
1
28
.. .

89.4

89.3

178.7

1928-
1
29

86.9

92.0

178.9

1929-
1
30

75.0

65.1

140.1

1930—’31

85.8

82.0

167.8

1931—’32

80.2

86.8

167.0

1932-
1
33

58.8

63.3

122.1

1933—’34

52.8

.

53.8

106.6

1934—’35 …..49.4

Artikelen

Laa ste

ns
to

be

n
1

”anuari935
Datum
,.

.
Laagste prijs
19
35
a um
D t


Prijs eind
Maart 1935

Stijging in
proc. sedert
laagsten prijs
(—
daling)

~
-taagstenpr.in

3
5

Stijging en
dalingalh. einde
‘v.Maart’35t.o.v.

Grondstoffen:
32.1
Febr. ’33
30.5
11 Maart
31.2
2
+
2

Lijnzaad

……..
fi25,5O
3 April ’33
f
119,00
11
Maart
f
121,50
2
+
2

Koper

……….
£ 15.6
1
6
15 Oct.

’34
£ 15.9,
1

25
Febr.
£

17.1
1
6
11

+
11

Lood

……….
£ 6.2F
15
Oct.

’34
£ 5.19/6

.
4
Maart.
£

7.2
1
6
19


+
19

Tin

…………
£ 81.10
1

11
April ’32
£ 123.5′-
18
Maart
£ 125.-!-
+
1

indercijf er van……

Gieterij-ijzer

••’Sh.
Zink

3ij6

£

7.2,’-
’18
Juni’
’34
17 Dec.

’34
,

Sh.
33,6

£ 6.12
1
6


11
Maart
11 Maart
Sh
33
1
6
£ 7.13
1

6


15

+
15

Steenkolen

. .
8 Oct. ”34
f

5,80

11 Maart
f.

5,90
2
±
2

Petroleum
……
$

0,15
13 Juli

’31
$

0,62
7 Jan.
$

0,62
313

7
Katoen

.:

.

.:
‘$cts.
‘5,15
’13 Juni

’32

$cts.
6,30

..

18 Maart
$cts. 6,75
31
+
8

………….

Wol (Merino)

‘t.

.5,95

d. 14,00
6 Dec.

’34
d. 13,25
9 Maart
d.’14,25
S
±

Koehuiden
‘.’
.’.’.’.”f”


….8,75

2 Juni

’32

f

10,25
,


26 Febr.
f

10,25 .

17
2


—’10
f

60,—
5
Sept.
’32
’34
f

65,25
,

.
7 Jan.
T Jan.
f

59,00

f

8,62

32
+
10
Vurenhout ………

f

6,50
Sh.. _11,3125
3 April
27 Juni ,’32
7,87
f
Sh. -13,0625
,
18 Maart
Sh.
7
13,0625
133

Copra …………..
Rubber

………..

Granen:
Tarwe
… …….
f

3,15
26 Mrt.

’34
f

3,10
25 Febr.
f

3,40
10
+
10

Rogge
f

2,65
26 Mrt.

’34
f

2,95
25 Maart
f

2,95
11

f

58,—
16 Oct.

’33
f

64,00
25 Febr.
f

67,50

16”’
:

+
5
3
Gerst

…….

f’

55,50
23 April ’34
f

62,00


25 Febr.
.
.f

64,0,0,
15
+

………….
Maïs

………….

‘koloniale produ’ciefl

27.4
Indexeijf er van

29 Oct.

’34
27.0
25 Maart
.

27.0

Cacao
………..

Sh. 1111
.11 Dec.

’33
,

Sh. 1311

,
19 Maart
Sh. 1311′
18

Koffie
16
2 Jan.

’34
Cts.

14,50
’11 Maart
Cts. 14,50

………..
‘Cts.
…….
3,—

..

,
.
19.
Nov.

’34
f
18 Febr.
f

3,75′

25
±
11
Suiker
.

…..
f,
Thee

….
……
Cts

22,75
4 Aug. ’32
Cts. 28,50
21 Maart
Cts. 28,50
25
-. –

17 April 1935

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

343

Hoe sterk de masproductie van 1934 bij die van
voorafgaan’de jaren achter bleef, toonen de volgende
aan ‘het genoemde Instituut -ontieende gegevens:

Oppervlakte

Productie
(in 1000 ha) Gemidd. (1000 quintal. gemid.)
Eenige landen
1934 1933 1928/32 1934 1933 1928 32
Roemenië . .. .
5.005 4.827 4.642 48.462 45.544 51.438
Joegoslavië ..
2.662 2.538 2.331 51.542 35.781 34.855
Hongarije . . . .
2.460 2.431 2.475 50.196 41 929 39.916

TotaalEuropa
11.735 11.454 11.029 172.731 144.840 145.554
U.S.A
…….
35.405 41.788 41.589 350.716 597.345 650.811
Argentinië . .
7.030 6.514 5.550

59.010 77.209

De oogst van de Ver. Staten, die % van ‘de wereld-
productie leveren, ‘daalde met moer dan 40 pOt.

De veel gunstiger geworden statistische positie van
suiker
-begint zich nu ook in stijgende prijzen af te
teekenen. Volgen’s schattingen zal ‘het verbruik dit
jaar de productie met ruim 1.5 miljoen ton over-
troffen.

Een op •het oogenblik voor Java gunstige omstan-
‘dighe-i’d is de schade, aangericht aan den loopen’den
oogst van Britsch-In-d-ië. De Nivas was mede hier-

door in ‘staat grootere hoeveelheden suiker af te zet-
ten ‘dan verleden jaar. De afdoenin’gen bedroegen van

1 Jan./31 Mrt. 1935 ca. 602.000 ton tegen ca. 280.510
to
n
in ‘dezelfde periode van 1934
1).

De suikeraanplant voor 1935 op Java is op 450.000
ton vastgesteld, nadat men eerst met slechts 300.000
ton gerekend had; er zijn, nu reeds ‘geruchten over een
‘nog ru’imeren aanplant tot ca. 700.000 ton.

Ondanks ‘de betere statistische positie van
koffie,
zijn de prijzen blijven ‘dalen en lhebben eind Maart
een nieuw laagtepunt bereikt.

De Braz-iliaansohe oogst bedraagt voor de eerste
acht maanden van ‘de campagne 4.586000 halen min-

der ‘dan verleden jaar en ‘die van de overige landen
287.000 -balen minder. De wereldverschepin’gen voor
‘deze periode varen 1.769.000 ‘halen minder (waarvan
uit Brazilië 1.746.000). De koffievern’ietigin’g in Bra-
zilië bedroeg van 1 Juli 1934 tot 15 Febr; 1935

5.677.000 balen; ‘in totaal sedert 1 Juli 1931 34.818.000 ‘balen. De ‘toestand op de koffiemarkt wordt steeds ver-
wrarder, hoewel ‘de statistische positie gunstiger is.
Geruchten omtrent ‘de stopzetting van ‘de vernieti-
giugscampa’g.ne alsmede van een verlaging van het

uitvoerredht, hebben in den laatsten tijd dan koff ie-
prijs ‘gedrukt.

De plannen voor een werel’dca,caorestrictie of -valo-
risatie ‘hebben echipbreuk geleden op ‘de ‘houding van
de Fransche ‘kol’oniën en Brazilië, die tezamen 29 pOt.
van ‘de wereld-productie voortbrengen. Deze landen
‘hebben veel jonge aanplant’in’gen en ‘gezien de erva-

ringen met koffie voelt Brazilië niet voor verdere
restrictiep’lannen. Frankrijk subsidieert ‘de koloniale
productie, waardoor de productie van -de Ivoorkust,
Kameroen en Togo van 45.000 ton in 1932 op 67.000
in 1934 is ‘gestegen.

In tegen-stelling met ‘de meeste an’dere goederen-markten trekt ‘de veranderde stemming op de ‘maxkt
voor
oliën
en
vetten
de aandacht. De situatie in de
Vereenigde Staten is ‘geheel veranderd. De processing tax van $ 0.03 per pon’d -op palmolie, copra enz., -die
in Mei 1934 in werking is getreden, ‘heeft als zoo-
danig weinig effect ‘gesorteerd; alleen ‘heeft Ned.-
Indië ‘dientengevolge tijdelijk tot ruïneuze prijzen
moeten verkoopen.

-Door de ‘droogte in ‘de Ver. Staten en Canada, ‘door
de beperkte productie van katoenzaad in de Ver.
Staten en ‘door kleine -oogsten. van- ‘gron-dnoten elders
en van copra in ‘de P-hilippijnen ‘stegen -de prijzen
voor copra eind 1934, begin 1935 ‘belan’grijk. Dit
tekort aan eetbare vetten zal wel tot Juni duren,
den tijd, dat ‘de seizoenaanvoeren der verschillende

1)
Opgave: Leonai’d Jacobson & Zonen, Rotterdam.

oliSu

en
vetten
op

‘do
werel-dmarkten-
het
aanbod
grooter maken.

De copraverschepingen -bedroegen
in 1000
tons
1):

Philip-
Overig
Straits
pijnen
Java Makassar
Ned.-In’dië
Setti.
Ceylon Totaal
1928 218,9
48,3 96,2
235,2

168,8
98,9
866,3
1929 179,4
52,9 92,9
243.3
187,3 100,7
856,4
1930 169,3
7,4
76
2
8
225,9
182,7
90,8 752,9
1931

173,0
3,8
73,0 216,0
176,8
94,4
737,1
1932 134,1
62,7
72,6
262,8
183,9
45,6
761,7
1933 306,7
14,5
151,1
240,3
192,6
64,5
969,7
1934 346,2
3,7
147,8
189,5
165,9 105,7
958,8

De geruchten, ‘die eind Januari op’doken omtrent

een peperrestrictie in Nederlan’dseh-In’dië, welk land

80 pOt. van de werel’dproductie levert, on’tpopten
zich ‘spoedig als een proefballon van Britsche zijde. Eeni’ge dagen ‘daarna stortte ‘de Londensohe peper-
pool ineen. Deze -ha-d in ‘de voorafgaande maanden

veel peper uit Indië opgekocht tegen stijgende prij-
zen en ‘had ‘gehoopt met ‘deze voorraden ‘de markt mo-
nopolistisch te kunnen hoheerschen.

Pc PC
rvoorraad Londen (volgens Maande!. Overzicht
M. P. van Ji.nneit).
uit. Mrt.
1935
uit. Mrt.
1934

Peper zwart
………….
2.325
ton

523
‘ton
wit
……………
18.560

,,

3.299

Totaal
……
20.885 ton

3.822
‘ton-
t)
Ontleend aan Review of -the
011
and
Fat
Markets
1934,
Faure & Biattman, Loudon.

Productie van metalen en andere grondstoffen.

liet artikel
tin
heeft ‘den -laatsten’
tijd
zeer in de
belangstelling gestaan ‘in verband met cle mislukte
speculaties van ‘de peperpool. Men z’oht een verband
tussohen ‘den in ‘de laatste jaren ‘gestegen tinprijs en
de bufferpool, ‘die het vorige jaar in he

t leven is
geroepen. De stijging van ‘den tinprijs was echter uit-
sluitend een gevolg van ‘de ‘sterk ingekrompen pro-
‘ciuctie en het sedert 1932 ‘gestegen verbruik. De buf-
ferpool ‘heeft -alleen te -doel tijdelijke verstorin’gen ‘in vraag en aanbod uit te schakelen. Intusschen be-
‘draagt ‘de voorraad van, ‘de bufferpool reeds 7.476 ton.

V
oorra
d
en

Productie
Verbruik a/h. eind v/h. jaar
1930

………….
171.008
161.344 42.749
1931
…………..
141.826
135.397
55.896
1932

………….
92.221 99.471
58.288
1933

………….
84.017 127.244 43.291
1934

………….
107.665
1
)
118.000
1)
20.8132)

i) Voorloopig.
2)
Voorraad eind Maart
1935

De verhooging van de exportquota tot 45 pOt.
van ‘de stadaardproductie zal tot een verdere stij

ging van ‘de productie leid-en. Ook ‘het verbruik ont-
wikkelt zich zeer bevredigend in ve.rban’d met de ge-

stegen productie. van automobielen -en de gunstige
ontwikkeling’van -de ‘bl-ikin’dustrie •in ‘de Ver. Staten.

In de kopers’ituatie is einde Maart een verbetering ‘in’getredpn door ‘de tot stan’dkoming van een inter-
na’tioil’ale -overeen’komst. Hierdoor al waarschijnlijk
een einde kornen aan den toestand; dat, terwijl – -de
voorraden afnamen, ‘de prijzen bleven ‘dalen -tenge-
v:ol’ge van ‘de onzekere marktverhoudinigen. De afne-
riring van ‘de voörra’den is echter ‘gepaard gegaan met

een uitbreiding van ‘de productie, hoewel ‘deze hij ‘de stijging -viin ‘het verbruik ten achter bleef.

Wereidproduebie van koper (in -long ton.)

-.
1929

1932 – 1933

1934
Ver. Staten

856.000 228.000 210.000

202.000
Zuid-Amerika
358.000 126.000 -170.000) 269.000)
Afiika
…………
151.000 127.000 165.000

253.000)
Canada
.
………
102.000 11.000 125.000

151.000
OverIge landen

353.000 277.000 282.000

300.000 –

1.820.000 870.000

952.000 1.175.000
) Schatting.

Terwijl ‘de productie-uitbreiding voor-al in Afrika
en Zuid-Amerika – -groote af.metingën heeft aan-geno-
men, is ‘de pro’ductie in’ ‘de Ver.. Stâten nog blijven

344

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

17 April 1935

dalen. De A’merika’ansohe uitvoer van koper is eohter
in 1934 veel grooter geweest dan in. 1933 en heeft
zoodoende ‘de moeilijkheden ‘op de wereldmarkt ver-

scherpt. De Amerikaaqanihe uitvoer zal ‘onder ‘de

nieuwe ‘overeenkomst tot .8.000 ‘ton worden be-

perkt. (Iii 1934 was ide gemiddelde ui’tvoer ruim

20.000 ton per maand). De ‘producenten ‘buiten de Ver. Staten, vooral in Afrika en Zuid-Amerika zul-

len ‘de grootste ‘beperkingen doorvoeren. Gemeld

wordt, ‘dat de ‘totale beperking 240.000 ‘ton per jaar

zal bedragen.

Afgewah’t dient edhter te worden, ‘of de Amen-

kaa’nsohe uitvoer inderdaad tot ‘de ‘genoemde ‘hoeveel-

heid van 8.000 ‘ton per maand beperkt ‘kan worden.
Indien het koperverbruik ‘in ‘de
Ver.
Staten’niet toe-

neemt, zal deze ‘beperking zonder twijfel met •groote

moeilijkheden ‘gepaard gaan.

Evenals de werel’dproductie van ‘koper is ook de
werei’dproductie van
lood
‘in 1934 ‘gestegen, ondanks
het zeer lage prijspeil. Ten deele is ‘dit een ‘gevolg
van ‘de valuta-verhoudingen, ten deele van de prefe-
rentie, die lood ‘afkomstig uit het Imperium in En-

geland geniet. De loo:clproduct’ie
bedroeg
in 1934 vol-

gens ‘liet Ajmeica’n Bureau of Metal St’a’tist’ics:

Wereld Vereen’igcle Staten
(In.’short tons) 1930

,,.,.,,…,,.,,,,.
1.848.000
593.000
1931………………
1.535.000
411.000
1932

………
1.295.000 277.000
1933

………….
1.321.000
292.000
1934……………….
1.475.000
360.000

De productie ‘in ‘de Ver. Staten is ‘in 1934 uitge-
breid, ‘onda’n’ks ‘de geringe vraag als gevolg ‘van ide
nog aanhoudende depressie ‘in het bouwbedrijf. -De
Amerikaan’sohe voorraden ‘bereikten ‘dan :00k op 1Jan.
jl. een record’hoogte; ‘de producenten in de Ver. Sta-
ten ‘hebben daarop een ‘overeenkomst gesloten tot ‘be-

perking ‘van ‘de productie.

De productie van
zin1 ‘is
in 1934 eveneens ‘grooter

geweest ‘dan in 1933. Evenals hij lood is ook hij’ zink
‘de Ajnieri kaanshe productie toegenomen, ondanks
een vermin’derin’g van het verbruik. Dientengevolge

zijn ook de A’merikaansohe zi’nkvoorraden in ‘het af-
gelo’open jaar gestegen en zijn tenslotte oo’k hier ‘de

p’ro’ducellten overeengekomen. ‘de productie te beper-
ken.• De werel’dpro’ductie van zi’nk (in sh’ort tons)
bedroeg als volgt:

Wereld
Vereeuigde Staten

1930

………………
1.555.000
504.000

1931

………………
1.108.000
301.000
1932

,……………..
874.000 213.000

1933

..,.,.,’,……….
1.104.000 325.000

1934

,.,……………
1.270.000
367.000

De ‘devaluatie in België, een van ‘de belangrijkste
zinkpro’ducent’en, zal zonder twijfel nieuwe complica-

ties ‘op ‘de zinkm’arkt veroorzaken.

De moeilijkheden op de
ijzer-
en staalmarkt zijn in

‘de ‘laatste maanden weder toegenomen, ‘daar Enge-
land, hangende de besprekingen over toetreding tot
het Internationale Ruwstaalkartel, de invoerrechten
heeft verhoogd tot 50 pOt. Hoewel deze maatregel
verdedigd wordt niet ‘het argument, dat cle toenemen-

de invoeren de reorganisatie van de Engelsche ijzer
en ‘staalindustrie ‘bem’oeilijkten, versterken zij ‘de posi-
tie van dit land bij de onderhandelingen over toetre-

ding tot het I.R.K. Bovendien zal de devaluatie van

den Belgischen Franc
waarschijnlijk
tot nieuwe ver-
wikkelingen op ‘de exportmarkten leiden. De afslui-
ting van de Engelsche ruwijzermarkt ‘in .1932 is van
beteekenis geweest voor de richting van den’ export

van de landen van het continent.
Frankrijk
echter
heeft geen compensatie voor het verlies van de En-
gelsche markt kunnen vinden.

In 1934 is de Belgische export, in tégenstelling tot
‘dieia, van Nederland en Frankrijk, gestegen. Dé deva-

luatie van den Franc zal ioor ‘deze landen de con-
currentie met België nog moeilijker maken.

De productie in de verschillende tanden geeft bijna

dezelfde verhoudingen te zien als bij den export be-
staan.

Productie

1929

1933

1934
(in .1000 ton)
Frankrijk

10.364

6.234

6.155
Saargebied

2.105

1592

1.826

Duitschiand ……,,,,……,..
13.401

5.267

8.741

Engeland …………………
7.711

4.202

6.074
België

…………………..
4.096

2.745”

2.907

Luxembur.g ……………….
2.906

1.888

1.955

Totaal West-Europa
…….Y… 28.583

21.928

27.658

Vereenigde Staten …………
43.296

13.424

16.166

Zoowel de. Duitsche als de Engelsche productie is

‘in 1934 belangrijk gestegen. Daarentegen is de Fran-

sche productie gedaald, terwijl die in België en

Luxemburg ongeveer op hetzelfde niveau is gebleven.

Als gevolg van de stijging der productie in Duitsch-
land en Engeland is het totaal voor geheel West-

Europa bijna weder op het peil van 1929 aangeland.

in scherpe tegenstelling daarmee staat de ontwikke-

ling in de’ Ver. Staten. Wel is de productie in 1.934
vergeleken met 1933 niet onbelangrijk gestegen, maar

zij bedraagt slechts 37 pOt. van de voortbrenging in

1929.

De prijs van
katoen is
in Maart aanzienlijk ge-

claald, ‘hetgeen een gevolg genoemd wordt van het

gerucht, ‘dat ‘de Amerikaansche ‘overheid ‘den aan de
katoenboeren gegeven ‘s’teun zou willen intrekken. Dat

dit zulke ‘gevolgen kon hebben, moet worden toege-

schreven aan de ‘groote onzeker:heid,, ‘die als gevolg
van ‘de Regeeringsmaatregelen op de katoenirnarkt
heerscht.
De Aimerikaansche Regeerin’g ‘staat inderdaad voor

een moeilijke beslissing, zooda’t een besluit tot een
andere politiek niet ‘onmogelijk was. Eenerzij’ds is zij

gebaat bij hooge
prijzen,
als gevolg van haar enor-

men voorraad, die ‘wel op ongeveer 6 millioen ‘balen

geschat wordt,
anderzijds
‘is ‘haar politiek zeer nadee-

‘lig voor ‘de Amerikaansche textielindustrie en voor
den Amerikaanschen uitvoer en zou prjsvermin’denin’g
daarom ‘te rechtvaardi’gen
zijn.
1-let verbruik van ka-

toen ‘d’oor de industrie is verminderd tot een laagte-
punt sedert ‘de laatste 25 jaar. Bovendien is ‘de Ame-
nikaansche uitvoer sterk afgenomen (voor het ‘markt-
jaar 1934 ‘met 2.600.000 ‘balen t.’o.v. het vorige jaar),
‘terwijl ‘het verbruik, vooral van Braz’iliaansche en

Britsch-In’disehe ‘katoen ‘in ‘de wereld ‘toeneemt. De
restnictie van ‘den ‘katoen’aanplant ‘heeft er toe ‘geleid,
‘dat de productie van ‘de Vereenigde Staten minder
‘dan ‘de ‘helft van ‘de werel’dproductie bedraagt.

Wei’.eidkatoenproductie
i)
in 1.000 balen (van
478 1h.).

1931_
1
1932_
1
1933_
1
1934

1932

1933

1934′

1935

Vereenigde Staten.
.. .
17.100 13.000
13.000
10.000
Britsch-Indië

…….
3.400 3.500
3.900′
3.800
1.300
1.030
1.800
1.600 1.800
2.300

2.700
2.900:
1.850
1.800′
1.900
1.700

Egypte …………….
China

……………..

460
950
1.500
Rusland

…………..
Brazilië

………….880
Overige productieland
1.570
1.970
2.400
2.500

1
Totaal ……
.27.900
24.060
26.650
24.000
1)
Ontleend aan ,,The
Statist”.

Opmerkelj’k is ‘de ‘snelle uitbreiding van ‘de katoen-
productie ‘in Brazi:lië. Dit land z’oekt ‘door ui’tbrei-
din’g van ‘den kat’oenaanp’lant een compensatie voor
de 6ngunstige koffiepositie.

De statistische positie van
rubber
‘blijft ‘nog steeds
ongunstig. Aan het einde van 1934 waren ‘de’ wereld-
voorraden tot een recordh’oogte ‘gestegen. De onder-
staande gegevens, onleen’d aa’n ‘de publicaties van

17 April 1935

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

345

het International Rubber Regulation Coinmittee,
laten duidelijk zien, dnt :het overschot van productie
‘hoven verbruik in 1934 weder sterk is ‘gestegen.

In tom.

Netto-Wereld-
exporten Wereidverbruik
ruwe rubber
_____________

Export over-
schot (+) of ver-
bruiksover-
schot(-)

Voorraden aan
het einde van
het jaar

1929
868.000
805.121
+

62.879
328.690
1930
824.800
713.711
.-.

111.089
453.269
1931
799.800
679.386
+
120.414
589.295
1932
708.700 684.832
4.

23.868 589.153
1933
850.100
809.388
+

40.712 616.370
1934
1.028.962
923.106
+
105.856
676.994

De verlaging van ‘de expor’tquota, waartoe ‘begin
Maart is besloten, heeft een prijsherstel teweegge-

bracht. Belangrijk is verder, ‘dat Siam, zij het tegen
groote concessies in den vorm van een ‘hoog export-
cjotum, tot de internationale ‘overeenkomst ‘is toe-

ge t reden.

Geld- en kapitaalmarkt.

Kenmcrkten de eerste twee maanden van dit jaar
zich door een verdere verruiming op geringe schaal

van geld- en kapitaalmarkt, zich uitende in een daling

van het particulier disconto en over het algemeen

stijgende obli’ga’tiekoersen, in •het ‘bijzonder voor
staatsfondsen, :in de laatste maand van het kwartaal

en vooral de eerste weken van April werden geld- en

kapttaalmarkt dikwijls heftig beïnvloed door cle on-
rust op cle deviezenmarkt, waardoor op groote schaal

,,nerveus” kapitaal in beweging kwam. I

Iiercloor
trad op sommige markten, in het bijzonder wel in
No-
derland een ‘verstijving ‘van ‘de gel’dmarkt ‘in met

hoogere koersen; De Nedeflan’dsche Bank hoef t zich
genoodzaakt ge7J.ien ‘tot tweemaal toe ihet wapen der
reuteverhoogingen ‘te ‘hanteeren teneinde aan de door-
l’oopende gou’dafvloeiing ‘het ‘hoofd ‘te ‘bieden.

In de
Ver. Staten
bleef de golcimarkt ruim, dank
zij de enorme goudtoev]oeiingeii, de regeeringspoli-

tiek, welke goudcertif.icaten bij het Fecleral Reserve
systeem deponeert en de aldus gevormde cleposito’s

VOORRAADSTATISTIEK VAN GROOTHANDELSARTIKELEN.’)

TIN’)
LOOD’)
ZINK
RUBBER
4
)
SUIKER’)
KOFFIEG)
THEE_
TARWE0)
KATOhN
10)

Wereld

,
Kartel
Wereld
.
Europa
Wereld
1E
Wereld’

.
Londen”
Wereld Wereld
,..
,
lnI000
-.
dam
1fl
loco
long-
1fl

1

ons

000
in

,
in mijl,
in mijl.
in mijl.
in mijl,
in 1000
.

in milI.
in 1000
fons
3
3
3 3
tons
> >
> >
barrels
tons.
fons
>
balen
> >
lbs.
v.pl
qtrs.
balen
> >

1925
17.1
11 153.3
27


,

3.3
13
9.68
50
187.3
31.5
5.635
26
1926
15.8
11
230.9
42


3.2
12
10.9
8

53
191.3
57.4 40.5
8.225
35
1927
15.6 11
263.5
44
543
5.7
3.8
15
18.4
8

89
213.0
64.7
47.3
7.037
28
1928
24.9
15
300.6
44
624 6.0
4.4
16
18.8
83
220.5
88.2 50.0 7.024
28
1929
32.4
18
379.1
47
630 5.0
6.7
25
25.1
118
260.4
69.6 72.9
7.234
28
1930
46.6
29
90.5
503.0
70
603
17.4
8.5
31
29.3
131
261.6
68.5
72.9
9.731
32
1931
59.2
44
148.3
640.0
94 568
20.7
8.8
33
34.3
154
244.7 89.4
76.1 10.709
48
1932
55.9
56
177.0
148.6
639.1
93
525
20.8
8.9
33
28.4
121 285.8
64.2
74.1
10.807
49
1933
29.1
23
210.5
134.2
663.6
82
513
18.9
8.3
31
7.7
11
)
32
269.8
75.2
66.6
10.240
42
1934
17.1
13 229.2
110.3
736.4
80
8.1
31
7.511)

32
279.2
74.7
8.193
34
Jan. ’33
54.3
42
188.6
152.2
– –
508
19.5
8.6
33
27.1
115
295.5
83.9
80.4
10.832
45
Febr.
52.7
41
194.7
150.0


503
19.7
8.5
33
25.4
108
292.1
98.6 77.6
10.365
43
Maart
51.7
40
198.7 151.3
– –
510 20.4
8.9
34
24.7
105
275.6
95.9 72.2
9.866
41
April
49.9
39
201.9
148.2


504
21.0
8.8
34
23.7
101
262.4
96.8 65.3
9.362
39
Mei
48.9
38
202.2
141.9


510
21.1
8.4
32
21.8
93
257.4
114.2
59.4
8.661
36
Juni
46.6
36
198.3
131.8


514
21.0
7.7
30
20.9
89
244.8
115.3
57.3
8.038 33
Juli
44.9
35
180.6
128.1


521
21.0

7.4
28
20.3
86
234.4
119.1
57.5
7.510
31
Aug.
40.0 31
170.1
125.5
‘ –

530
21.2
6.9
27
20.2
86
235.1
106.0
60.3
7.088
29
Sept.
35.9
28
175.1 129.2


530
20.9
6.4
24
21.3
91
235.3
96.1
64.5
7.871
33
Oct.
33.8
26
184.1
130.8


526
20.4
7.2
27
22.5
96 248.3
89.2
64.6 9.253
38
Nov.
31.7
25
197.5
128.7


518
19.9 8.9
34
22.6 96 254.5
94.0 62.6
10.842
46
Dec.
29.1
23
210.5 134.2
– –
517
18.9
8.3
32
7.7″
33
269.8
75.2
66.6
10.240
42
Jan. ’34
‘28.4
22
214.8
139.9
668.8
72
515
18.6
7.7
29
7.811
.3
275.1
81.1
72.8
9.761
40
Febr.
27.6
21
222.4
134.2
664.6 72
509
18.7
7.7
29
7.0″
32
265.8
77.8 69.8
9.011
37
Maart
24.4 19 227.7
123.8
670.5
73
507
18.6
8.0
30
,
8.1″
34 251.5
69.8
66.6
8.536 35
April
22.4
18
244.6
113.8
669.0
72
506
18.6 8.2
31
16,58
70
239.2
84.8
61.9
8.026
33
Mei
21.0
16
237.3
115.1
698.5 76
504
18.6
8.0
30
8.6
12

37
222.0
88.2

58.0 7.406
30
Juni
20.1
16
239.7
111.0
677.5
73
508
18.8
6.5
25
14.0
60
212.2
83.7
56.5 6.948
29
Juli
20.6
16
239.3
106.3 680.1
74
510
19.0
6.9
26
12.3
52
208.9
84.0
59.7
6.571
27
Aug.
19.6
15
231.1
109.7
683.3
74
508
19.0
6.4
24
10.7
46
219.4
91.9 61.4
6.302 26
Sept.
18.7
15
225.5
113.1
700.2 76
505
18.4
5.7
22
10.8
46
282.5
88.2
63.3
6.987
29
Oct.
20.4
16
224.5
112.6
693.2
75
18.2
6.5
25
9.5
40
257.4
88.2
‘622
7.940
3.1
Nov.
18.6
15
226.5
111.4
696.1
75
17.5 7.9
30
7.411
31′
260.7 83.2
59.0′
8.249
34
Dec.
17.1
18
229.2
110.3
736.0
80
8.1
31
7,511
32
279.2
74.7 63.6
8.193
34
Jan. ’35
17.1
13
226.4 733.9
80
7.4
28
7.2″
31 285.2
82.9 64.6
7.693
32
Febr.
21.9*
17
709.2
77
7.7
29
14.3
61
280.8 85.4
60.2
7.260
30
Maart
20.8
16
6.9″
29
267.2
88.3
6.647
27

) Waarvan 7.5 behoort tot de z.g. bufferpool.
De
cijfers hebben betrekking op het einde van de maand (jaar) of liet begin van de daarop volgende maand.
De visible supply volgens W. II. Gartsen (vroeger Ricard en
Freiwald). Hetwereldverbruik bedr. in 1932 ruim 117.000 ton.
Voörraden in de Ver. Staten en Engeland.
Gegevens van het International Rubber Regulation
Committee. Voorraden buiten de restrictiegebieden en
zeilende voorraden; vanaf 1928 ook voorraden in restrictie-
gebieden.
Zichtbare voorraden volgens Czarnikow.
Statistiek der firma G. Duuring & Zoon.

Niet inbegrepen de binnenl. voorr. in Brazilië. SedertJuni
niet inbegrepen de gouvernementsvoorraden van Sao Paulo.
Zonder Rio.
Statistiek van George Broombali. Zichtbare voorraden
in de tweede hand in de Ver. Staten en Canada, en in de
voornaamste havens van Groot-Brittannië, in Europa, Ar-
gentinië en Australië en stooinende partijen.
Liverpool Cotton Association. De cijfers hebben betrek-
king op de voorraden in Engeland, op het Continent, in de
Ver. Staten, te Alexandrië, te Bombay en in den Oriënt.
Zonder Santos. Zonder Rio en Sautos.

346

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

17 Aril 1935

– ten goede doet komen aan het bedrijfsleven, waardoor

de ,,excess reserves” der leden banken tot nieuwe re-

‘6dhö6gten klommen en de nog steedi uiterst geringe
credietvraag van het bedrijfsleven. Hiervan profi-
teert overwegend de Schatkist, welke maandelijks

groote sommen opneemt in den vorm van ,,Treasury

buis” met 6 en 9 maand’s looptijd tegen uiterst lage

rentevergoedingen, schommelend om 0,10 pOt. Te-

vens werden groote ‘conversiè-opïatiet dodrgevoerd.

De emissies voor particuliere rekening blijven nog
uiterst- klein.
In
Engeland is
men op een punt gekomen, dat men
zich érnstig begint af te vragen, of de groote geld-

ruimte ook niet.zijn gevaren biedt! Men wijst daarbij
• op de jongste speculaties op enkele goederenmarkten

• (peper, schellak). Inderdaad is de groote ruimte niet

alleen het gevolg van een doelbewuste’ open markt
politiek. der. Regeeringsinstanties, doch ‘evenzeer een
• gevolg van de financiering -van de binnenlandsche

conjunctuur met eigen middelen, waarbij komt dat
deze in ‘den laatsten tijd stagneert als gêvo’lg van het
• lage pei:l van den in.ternati’onalen handel.

Het verzet tegen de steeds dalende interestvoet
yoor kort – papier .komt van de
zijde
van de banken.
1-let ;,’gen’tle.en’s a’greement” ider ,,Bi’g Fi’ve”, dat in

November 1034 uiteenviel, werd op 22 Februari her-

steld en omvat thans alle, banken, waarbij besloten

werd geen wissels of schatkistpapier beneden 4 pCt.

in disconto te nemen, terwijl de beleeningsrente on-

veranderd blijft,nI. ‘ pOt. voor clearingbankleenin-
gen – op prima wissels en 1 pOt. voor beleening van
aridei’e wissels en obligaties.

De emissiebedrijvighejd is’ in het eerste kwartaal
viui. dit jaar grooter geweest dan iii de. overeenkom-
sti’ge’ riéde van het voiike jda.
De
Fransche
Regeering had verruiming van de
geidmarkt als belangrijk punt op haar programma

staan, waartoe de groote reserves van cie Banque cle

• ‘France dienden te worden gemobiliseerd. Met cle be-
s’tuurswisseling hij het Centrale Instituut in den aan-
vang van ‘het jaar zou deze nieuwe poli’t’ie’k ingeluid

ivorden, welke er op neer zou komen cinor ‘het voeren
vaji een op-en markt politiek en een veag.i’ng van ‘cle
.beieoningsren.te, de ‘koersen der staatsfondsen te steu-
nen. Een verder rechtstreeks opnemen van schatkist-

• papier ‘stuit af op ‘de limiet, die reeds bereikt werd
– ingevolge de wet van 25 Juni 1928, welke de ‘directe
voorschotten aan den Staat beperkt ‘tot Frs. 3.200
m i’ll’i’oe n..

– De steun aan het staa’tscredie’t is nooclig, eener-
zijds door het, te verwachten begrootingstekort, dat

aanzienlijk boven de oorspronkelijke raming zal blij-
ken te zijn, anderzijds door de groote uitgaven, welke
voor defensie gedaan zullen moeten worden en dat
terwijl het rendement der staatsobligat.ies toch reeds
hoog is. Niet alleen conversies, doch oolc nieuwe lee-
ningen waren dus noodig.

Phans -blijkt wel, dat het’ streven ‘to-t verruiming
– ‘an ‘de kapitaalmarkt goeddeels -mislukt is. Zoo is
de koers van cle 4 pOt. leeni.ng
1918, welke medio
Januari 80.30 noteerde, doorloopend gedaald tot een
kbers van 82.05 op 4 April jl., overeenkomenci met
– een rendement van, bijna 4.9 pOt. Herdisconteering

van schatki’stbons hij ‘de Ba’nque de France ondervond
tegenstand door ‘de houding van den Raad van Be-
heer. Ook verlenging van voorschotten ‘op onder-
– pand van snhaitkistpapier was s’ledhts ‘op bezwa-

rende voorwaarden mogelijk. Medio Maart werd ge-
cleeltelijk gebruik gemaakt van de bevoegdheid, ge-

geven door de wet van December 1934, de omloop
van ,,bons de trésor” van Frs. 10 tot Frs. 15 milliarci
uit te breiden, door een uitgifte van Frs. 2 milliard
3:, 6- en 12-j.ari’ge schatkistbons tegen 98 pOt. –
i)aarbij voegde zich laatstelijk cle onrust op de Pa-
rijsche geldmarkt als gevolg van de gebeurtenissen in
België, waard-oor een vluc.ht
uit ob’liiga’ties plaats-
vond.

Tneinde ‘het vertrouwen in den Franc te ‘heistellen

nam de Regering het besluit tot de volle capaciteit

van de munt (welke echter niet ‘groot is) gouden

munten te slaan en deze in circulatie te brengen, het-
geen wellicht zijn psychologische werking niet zal
missen.

In
Duitschiand
brachten de opvattingen -van liet
régime mede, ‘dat men niet een daling van de rènte en

vrijwillige conversies afwachtte, doch ingreep in de
geld- en kapitaalmarkt, zij het ook met zekere omzich-
tigheid en niet dan na voorbereiding.
Zo6 werden op 25 Januari de hypotheekbanken en

publiekrechtelijke credietinstellingen gemachtigd,

haar schulden, voorzoover deze 6 pOt. of meer rente droegen,te converteeren in 4.5 pOt. leeningen, waar-

door een bedrag van ca. R.M. 8 milliard tot conveisie

kwam. Het ,,organisch” karakter van de maatregel
kwam tot uitdrukking in de bepaling, dat de rente-

reductie ten goede moest lcomen aan de uiteindelijke
credietnemers. –

Op 27 Februari volgde de wet, welke de rente op

leeningen van publiekrechtelijke organen verlaagde

tot 4.5 pOt., voorzoover deze leeningen 6 pOt. of meer
rente droegen, waarin een bedrag van ca. R.M. 2 mii-
liard betrokken werd.

Onmiddellijk hierop (1 Maart) volgde het besluit’

tot reneverlaging ook op de geidmarkt: de – rente
voor spaarinlagen werd van 3.5 op 3 pOt. verlaagd,

terwijl de rente op banksaldi met gemiddeld 34′ pOt.

werd verlaagd, niet gelijktijdige vermindering van de
debetrente ten behoeve van de crèdietnemers.
1)

Spaa’rbanksaldi- namen in 1934 hiet onbelangrijk
toe, hoewel hamstering van goederen in December

een ‘dal-ing veroorzaakte. Particulier 1disconto werd

medio Januari van 3.5 op 3.38 pOt. gebracht. Obliga-
tiekoersen veranderden weinig, aandeelkoersen kon-
den in het algemeen verbeteren. –

De emissie van R.M. 500 mi’ll’i’oen 4.5 pOt. 28-jtrige

Rijks’ieenin’g, ‘d’ienen’de -ter gedeeltelijke consoli’da-tie ‘der ,,Arhei ts’beschaffungswech-sel”, veroomaakte

ondanks de dncierhandsche plaatsing bij de Spaar- en
G’iro-:insi’tuten eên lichte verstijving op -de geldmark’t.

Op 5 April werd de organisatie van de spaarban-
ken, cie ,,Deutsche Sparkassen- und Giroverband” als

ericende vakgroep opgenomen binnen de rijksgroep

,,Banken”, waardoor aan cle hiërarchische opbouw van
het credietwezen uitbreiding werd gegeven. Schacht
‘stelde daarbij den spaarbanken de taak hun toege-
nomen spaarsaldi eeuerzijds dienstig te doen zijn aan
(le locale credietverleening, anderzijds door over-

name van leeningen op langeren termijn het werk-
verschaffingsprogram van de Regeering te steunen.

De Zwitsersche
Regeerin’g ‘heeft medio Februari
Frs. 100 mi9lioen 6-jarige 334 pOt. ob’liga-ties onder-gebracht hij ‘banken, welke zich verpiieh’tten deze niet
‘op ‘de markt ‘te brengen. De ohli’gaties rijn -edhter -bij
de Nationale Bank te heleenen. Hiermede gaat men-
dus in de ridhting van een open markt politiek, niet
het -doel de rente te verlageh.

De onrust op ‘de dev’iezenmarkt heeft ook in Zwit-
serland tot groote gou’donttrekkin’gen geleid, waarbij
edhter opvalt, ‘dat ‘de Zwitsersche Nationale Bank
haar ‘disconto op het sedert Januari 1931 ‘geldende
tarief van 2 pOt. ‘heeft ‘gehandhaafd, ‘hetgeen te ‘ver-

‘klaren ‘is uit het geringe contact, ‘dat de centrale
bank met ‘de ‘geld,markt heeft, gegeven de ‘groote ‘hqui-
‘diteit ‘der particuliere ‘banken.

In
Italië is
het disconto van de Banca d’Itilia van
4 pOt. (sedert Nov. 1934) verlaagd tot 334′ pOt., even-
als ‘de be’leen’in,gsrente. Steun aan ‘de ‘binnenlan’d-sohé

conjunctuur, evenals aan ‘cle Icap’itaal-markt, ‘die op
‘de verlaging dan ook ‘gunstig reageerde, zal ‘de hedoe-
li’n’g ‘geweest zijn, gelet op ‘de kapitaal-behoeften van ‘den Staat.

1)
Uitvoeriger werden de’ze maatregelen in E.-S.B.
van
30
Jan.
1935,
pag.
129
en van 13 Maart, pag.
242,
‘toe-
gelicht. – –

17 April 1935

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

347.

Deviezenmarkt.

In de laatste weken heeft !de deviezenanarkt wel in
het centrum der ‘belangstelling ‘gestaan! Naast het

reeds lang brandende vraagstuk van de internationale
stabilisatie der wisselkoersen, dat met het problem
van het herstel van den internat’ionalen lan’del zioo
nauw samenhangt, voegden zich de actueele gebeur-

tenissen van de scherpe daling van het Pond Ster-
ling in ‘de eerste week van Maart, spoedig ‘gevolgd
door de moeilijkheden in België, welke in snel ‘opeen-

volgende feiten leidden tot ‘de vergeefsoh’e reis der
Ministers naar Parijs, ‘de deviezencontrôle, welke
practisch iaeerkwam op opheffing van ‘den gouden
standaard, de scherpe reactie van de Bel’ga en ten-

slotte de
deva.lua,tie van de Belga met 28 pCt.
door

het nieuwe Ministerie-Van Zeeland, ‘gepaard gaande

met ‘de ‘instelling van een wisselkoersnivelleerings-

fonds.
t)

Van ‘belang
is,
‘dat Beigië’.s Premier zich verklaard

heeft voor een 7joo spoedig mogelijk herstel van den
effectieven gouden standaard en stabiele wisselkoers-
verhoudingen, zood’at verwacht mag worden, ‘dat de

valuta niet als strijdm’i’d’del op de ‘internationale ‘goe-
derenmarkt zal worden gebezigd. Ook de mate van
depreciatie met slechts 28 pOt. ‘bij een depreciatie
van Pond en Dollar met ongeveer 40 pOt. ‘houdt

rekening met ‘de ‘gevoeli’ghe’den van de En’gelsche in-
dustrieele ‘belan’gen, gegeven de reeds in België plaats
gehad ‘hebbende ‘deflatie.

Inmiddels heeft na de devaluatie in België de

speculatie zioh op den
Gulden
‘geworpen, waardoor

‘de noteerin’gen voor buitenlan’dsche deviezen snel op-
liepen tot ‘hoven ‘de :gouduitvo’e’rpunten, wodat ‘in de

weken van 25 Maart tot 8 April een bedrag van

f
140 niillioen ‘door De Nederlan’dsche Bank werd af-
gestaan., waardoor ‘de edelinetaal’voorraa’d tot ruim

f
674 millioen slonk. In vergelijking met ‘de ‘goudaf-
‘giften door ‘de Belgische National Bank is ‘dit be-
dra’g igrooter en vergelijkbaar met ‘de gou’dafgiften,
welke in ihet begin van ‘het vorig jaar plaats hadden,
doch ‘die toen voorafgegaan werden door een groote
‘stijging. Thans is de ‘goudvoorraad ‘gekomen op een

‘hoogte, welke overeenkomt met clie van Septem-

‘her 1931.
Omtrent ‘het verloop en ‘de huidige stand van de
monetaire ‘goudvoorra’den ‘in ‘de verschil’1ende landen
geeft ‘de eerste grafiek een ‘beeld, waarbij men er
wel aan ‘denke, ‘dat ‘de bedragen uitgedrukt zijn in

mil:l,ioene’n. ‘gou’d’d’ollars van
oude
pariteit. De ,,’goud-

winsten”, welke in. ‘de Ver. Staten en ‘thans in Bel-
g-iö ‘gemaakt zijn door ‘de ‘devaluatie komen hierin
niet ‘tot uitdrukking. Ook bedenke men, dat de schaal
voor de Ver. Staten, Frankrijk en Engeland 20 maal

kleiner •is dan voor ‘de an’dere landen.

Inmiddels heeft de politiek van vrije gou’daf’gifte,
gepaard met een ‘verstijving ‘van ‘de geld’mmrkt en een
discontoverh’o’o’gin’g door De Nederlan’dsche Bank van
2.5 pOt. (sedert 19 Sept. 1933). op 3.5 pOt. ‘op 5 April
en ‘op 4.5 pOt. op 10 April, ‘haar ‘doel reeds grooten-
deels bereikt, ‘daar ‘de buitenlaudsehe deviezen weer

een reactie toonen.

‘Ook ‘de
Zwitsersche
Centrale Bank ‘stond begrijpe-

lijkerwij’s ‘de, laatste weken ‘bloot aan ‘groote gou’dop-
vragin’gen, ‘doch ook daar begint ‘de in ‘dergelijke ge-
vallen ‘toegepaste politiek succes te hebben. Al is an
ook nu de aanval op ‘de valuta afgeslagen, noo stuit
toch ook in Zwitserland de defla’tiepoiitiek op steed’s
grooter
moeilijkheden
van binnenlandschen aard,
zooais elders in ‘dit kwartaalbericht uitvoerilger is

aangetoond.
Van ‘de gou’dvaluta”s noteerde de
Lire
‘de geheele

1)
Zoowel over de daling van het Pond, dat zich in-
middels gedeeltelijk hersteld heeft, naarmate de positie
van de Belga en andere goudvalu’ta’s zwakker werd, als
over den uchtergrond der moeilijkheden in België werd
uitvoerig bericht in E.-S.B. van 6 Mr.t.
1935, pag.
225,
2,7
Mrt.
1935,
pag.
272
en
3 Apoil 1935,
pag.
293.

AJJJII!1Vi

UN-

__ii

i

IEIIMUI!IH

____•

•’.
im1iii

maand Maart 6-7 ‘pOt. beneden haar pariteirL ‘EeT
stijgend p.a’ss’iefs’al’do der handelsbalans, o.’a. gevolg
van ‘de ‘b’innenlan’dsche conjunctuur,’ ‘gevoegd bij “da-
lend toeristenverkeer en verminderde outvangs’ten uit
huitenlan’dsche vorderingen, mede ‘d’oor ‘transfermoei-
ljkheden, ‘heeft ‘de ‘betalingsbalans ongunstig he-
invloed.

De gestegen staa’tsschuld (1933: Lire 10.6 miiliai’d;
1934: Lire 105 m’ill’i’ard), hoewel igrootendeels ‘bin
‘nen’sl’an’ds ‘geplaatst, i’s evenmin ‘bevorderlijk voor ‘de

positie van ‘de valuta. De nijpende deviezenschaarsch:,
te ‘heeft naast’ ‘de reeds eerder ‘genoemde’ m’aa’trege
len: ‘cle wettelijke ‘deviezenoontrôle van Mei 1934 en
de in December 1934 afgekondigde decreten, wmiarbij
saldi u’it export ‘bij jhet Centraal Instituut moeten
worden gedeponeerd, de Regeerin’g genoodzaakt (19
Februari 1935) ‘den invoer ‘met ongeveer 25 pOt. te,
‘beperken.


1

PPJJG

,

al

L400

300
100

348

ECONOMISCH-STATISTISCH KWAT

AALBERICHT

17 April 1935

LIJNEN BETREFFENDE DE CONJUNCTUUR IN
NEDERLAND.

(Samengesteld in overleg met het Centraal Bi.reau

voor de Statistiek te ‘s-Üravenhage.)

Inleiding.

Aan liet eind van het afgeloopen kwartaal heeft
zich weder een verschijnsel voorgedaan, dat onze

volkahu’ishouding mogelijk zeer. na’deelig zal. ‘beïnvloe-
den. Wij doelen hier op de ‘devaluatie van den Belgi-
schen Franc. Onze betrekkingen -mat België zijn in

hanucl’elspolitiek en financieel opzicht
van
zoodanigen
aard, ‘dat de ongunsti.ge gevolgen hiervan niet kunnen
uitblijven. De vooruitzichten voor een compensatie
van dit -nadeel uit aciclereii hoofde zijn niet gunstig.
Tot ‘dusverre wijzen 1e verschillende oonjunctuurin-
dices nog op een veederen ‘aohte’ru’itigan’g.

In de eerste plaats heeft de industrieele werkloos-

heid volgens de
definitieve
gegevens, die tf-ni. Januari
bekend
zijn,
dezelfde hoogte bereikt als in Januari
1933, toen
een
record-werkloosheid werd geregis-
treerci. Uit de
voorloopige
gegeveils, die ‘tot begin
Maart bekend zijn, ‘hlijkt echter,
dat
de onvang van

de werkloosheid grooter •is clan
in.
Februari en begin
Maart 1933 en rakening houden-de met de seizoens-
invloeden een record’hoogte heeft bereikt.
Een ander verschijnsel van -ongunstigen aard is de

verdere daling van •de uitvoerwaarde. De ontwikke-
ling van de :h

andelsbewegin,g in de ‘drie eerste
kwartalen van 1934 wekte den indruk, ‘dat de uit-
voerwaarde zich, zij het weliswaar ‘op een laag niveau,

begon te st’ab’il’iseeren. In de laatste maanden van

het vori’ge jaar trad weder een daling in, clie zich in

het eerste kwartaal van dit jaar heeft voortgezet.

Naast de handelspoli

tieke moeilijkheden met onze twee grootste afnemers, zal waarsohijn-lijic ook de
uitvoer na’ar ons derde -belangrijke afzetgebied, Bel-
g i ë, ‘althans in waarde, verminderen.

De afnemende

bedrijvigheid (tot uiting komende
in een ‘stijgende werkloosheid) is ‘niet alleen een ge-
volig van de dalende ui-tvoerwaavde. In het begin van

‘de ‘depressie was ‘de correlatie ‘tussohen ‘beide factoren

veel groo’ter ‘da thans. De s-nelle daling van de kosten
van levensonderhoud in 1930 en 1931 gi’ng niet ge-
paard met een overeen’koin’sti’ge verlaging van l’oonen,
salarissen en rentestand. ‘Weliswaar daalden ‘de in-
komsten in ‘den Landbouw toen ze’er aanzienlijk, maar
daartegenover stond een ‘verh’oog’ing van -de reëele
koopkracht -van een belangrijk deel v’an onze ‘bevol-
king, ‘die een aanzienlijke steun vormde voor ‘de
bill-

nenl-andso,he markt en dus ook voor de industrie van
ver’bruiksgoederen, ‘die in ons land een zeer belang-
rijke plaats inneemt. Deze verhouding is ‘in den ‘laatsten
tijd
geheel ‘ge-
ivijzi’gd. Aan den eenen ‘kant zijn lo’ouen en salarissen
gedaald, evenals de ‘rente van ‘overihei’ds’obligaties,
terwijl •de werid’ooshei’d ‘is ‘toegenomen, waardoor het
totale inkomen aanzienlijk ‘is ‘verminderd. Aan den
anderen
‘kant zijn ‘de belastingen gestegen, ‘terwijl de

kosten
van levensonderhoud sedert het midden van
1932 vrijwelonveranderd zijn gebleven. In vergelij-
king met 1930 en 1931 is ‘dus de reëele koopkracht
van ‘de bevolking, ondanks een verbetering in den
Landbouw, aanzienlijk ‘gedaald, he tgéen ‘de ‘binnen-
lan’dsdhe mark-t ongunstig ‘heeft ‘beïnvloed.
1)

Deze ontwikkeling is sedert ‘het einde van 1934
verscherpt ‘door den ‘on’gun’sti’gen toestand ‘in ‘het
bouwbedrijf, dat

in ‘het ‘begin van ‘de crisis een be-
langrijk steun-punt voor -de binnen’l’an’dsche markt
‘bood. Afgezien van een onderbreking, van eind 1932

tot het mi’cl’den ‘van 1933, -bewoog ‘de- woningbouw zigh
‘op een hoog niveau. De ‘bouw voor in’dustrieele ‘doel-
e’indeh ‘is sedert meerdere jaren al ‘ongunstig. De
‘huurda’lin’g, ‘het gr’oo’te aantal -leegstaande woningen

i)
Er mag echter niet ‘ui’t het oog worden verloren, dat uit
een oogpunt
van noodzakelijke
aanpassing aan een
lager levenspeil daling van
bonen, huren en rente
ver-
schijnselen zijn, die in
dc richting van
een
nieuw even-
wicht werken.

en vooral de moeilijkheden ‘op ‘de hypotheekmarkt

doen thans hun ongunsti’ge werking gevoelen.
Ook in an’dere -bedrijven, ‘die ‘hoofdzakelijk voor de
binnen:lan’d’sche markt werken, stijgt ‘de werkloosheid.

Gemiddelde werkloosheid in Nov., Dec. en Jan.
1932/
1
33 1933/’34 1934/
1
35
Bouwbedrijf
) …………..
43.4

34.5

48.6
Grafische
vakken ………..
14.5

15.9

16.2
Kleed ing-industrie ………..
20.5

19.3

24.4

)
‘oorloopige gegevens vnu
cle eerste w’eek
van Maart
in
veu

band
met de
verschillende weersgesteldheden
in de
witcterinaa,nden van
dc
laatste drie
jaren.
Uit ‘het
bovenstaande volgt,
dat ‘de
stijging van
de
werkloosheid veel ‘nieer ‘dan ‘in ‘het

begin van ‘de crisis ‘door binneniandsehe factoren wordt veroor-

zaakt. Ook in ‘dit opzicht zijn-de
vooru
:it
z
i
c
h’t
e
fi niet

gunstig. De ‘daling van ‘bonen en salarissen houdt
nog steeds aan, -de rente voor ‘overdiei’dsobligaties ten-
deert naar ‘het 3Y2
,
pOt. ‘type, desondanks ‘blijven de
overheidsfinanciën -zich in groote moeilijk-heden ‘be-

vinden, ‘de reëele belastingdruk ‘is n’og toenemende,
de huizenmarkt verkeert ‘in moeilijkheden, de toe-
stand ‘in de scheepvaart verbetert niet en de kosten

van levensonderhoud -blijven zich nog op een -h’oo’g
peil bewegen; ‘dit alles
wijst
er op, ‘dat de depressie-
factoren nog steeds ‘de overhand behouden.

20

,
VELOCITY OF CISCULATIOn

!–)•
110
_./

ID

,JEXCE_

CAW
MPOT5OFI
OF

ATEPIAL
‘,,
IP1DLJ5TilAL
ACTIVITY


!–f

160
o

EX000T
1,
VAL UE
INPOPT
VALUE

60
EXPORT 0

NDUSTRIAL
L
I

SHAQE5

5Z
100

/


YIELDOH3%
lfl
_…._

/
.’
STATE
BONOS

j

60

j1

1v
jg

1
DISCOU


•-..,
COST OF
LIVUIG

Iti

—–


00

PRICE5

1
1g3l9t~L

SALE

601

17 April 1935

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

349

Industrieele bedrijvigheid.

Nadat •de industrieele bedrijvigheid zich in de
periode van midden
1932
bot begin
1934 op
het toen

bereikte lage niveau had gehandhaafd, is zij sinds-

dien opnieuw gaan dalen. De in Maart van het vorilge

jaar ingezette daling heeft zich ononderbroken voort-
gezet, zoodat de bedrijvigheid momenteel een nog on-

gekend laag niveau ‘heeft bereikt. Uit de ‘grafiek der

toe- en afnemin’gen ‘der werkloosheid ten opzichte van
dezelfde maand van ‘het voorafgaande jaar komt, na

de periode van eeni’ge stabiliteit, de afnemen’de bedrij-

vigheid eveneens duidelijk tot uitdrukking. Eenzelfde
onguustige ten’dens vertoonen de voorloopi’ge werk-

loosheidscijfers, welke al tot Maart bekend zijn.

Stijging (+) en daling
(—)
van de werkloosheid per
maand vergeleken iriet
dezelfde
maand van het
voorafgaande
jaar.

Het ‘invoersaldo van ‘grondstoffen, hetwe’lk tevens
als indicator voor ‘de bedrijvigheid ‘dienst kan ‘doen,
beweegt zich eveneens in dalende richting. Een ver-
gelijking dezer cijfers ‘met ‘die ‘der uit de werkloos-
hei’d afgelei’de ‘gegevens over de ‘bedrijvigheid geeft
het volgende ‘beeld:

Ilndexcijfers 1.031 = 100.
Nov/Januari

1931/’32 1932/’33 1933/’34 1934/’35
Bedrijvigheid ……

100

88

90

87
Trivoersaldo grondst

100

08

97

94

Een splitsing ‘der ‘invoercijfers van ‘grondstoffen
in ‘die, heno’od’igd voor ‘de productiemi’d’delen- en die
voor de consump’tiegoederen-in’dustrie, waarmede wij
tevens de •gewich’tscijfers van ‘den invoer van arbei’ds-
en krachtwerktui’gen voor ‘cle industrie vergelijken,
toont ‘den zeer ongunsti’gen toestand in de productie
van. kapitaaigoecleren en ‘dan weinigen ‘lust tot nieuwe
investeeringen, voldoende aan.

Indexcijfers 1931 = 100.
Nov/Januari

1931/
1
32 1.032/’33 1 933/’34 1934/’35
Invoer van:
grondst. cons. goed …..100

98

99

98
11

prod. midd….100

98

94

88
arb.- en krachtwerkt. md. 100

69

89

62

Het beeld, ‘dat ‘de bouwbedrijvighei’d in de laatste maanden ‘biedt, is verre van gunstig. Behalve in De-
cem’her, ‘toen ‘de werkloosheid ‘tengevolge van het zeer
zachte weer beneden die van ‘het vorige jaar lag, too-
nen de cijfers een voortgaande verergering van den
toestand. De voorloop’i’ge ‘gegevens, welke tot midden Maart ‘bekend zijn, liggen ver boven ‘die van ‘het voor-
afgaande jaar. Ook in ‘het totaalbedrag der aanbeste-
d’in’gen en in het aantal in uitvoering ‘gekomen wo-
nirigen is een ‘dalende tende.us te bespeuren.

Nov/Jan.

1931/’ 32 1932/’33 1933/’34 1934/’35
Aatibesteci i ugen

in miii. Old.

26.73

20.64

23.62

20.17
In uitvoering gek.

woningen (aantal)

5191

6835

7099

6367

De werkloosheid in de houtbewerking nam ‘steeds
grootere afmetingen aan. Het indexcijfer bedroeg in
Januari
1935, 52.8
tegen
43.9
en
49.3
in resp. Jan.
1934
en
1933.

De toestand in ‘de textielin’dustrie, welke
zich
in
den herfst niet zoo ongunstig liet aanzien, ging in
de wintermaanden sterk achteruit. De voorloopige
werkloosheidscijfers over Maart
1935
wijzen een

BUSINESS CONDITIONS IN THE NETHERLANDS.

(Lesueci in conjunction soith the Centraal Bureau voor de
,S’tatistiek at The Hague.)

The economie situation of the Netheriands showed a
further decline in business activity during the paat
quarter. The depreoiation of the Belga came as an acld.i-
tional unfavourabie factor at the end of March. Our corn-
mercial and fTnanci.al relations with Belgium are of such
a nature ‘that unfavourable resuits are ‘bound to follow.
The prospects of fi.nding ‘a compenisation for this disadvan-
tage e.lsewhere are not favourable. Up to ‘the present the
various business iudices point to a still further decline.
In the first place .industrial unernploymen’t, according to the
defi’n.ite
data known up to and tocluding January,
has i’eached the same level as in January, 1933, when a
record unemployment was registered. From the
provisianal
data known up to the •beginn’ing of March, it appears,
however, that the extent of unemployment is greater than
in February and in ‘the early part of March, 1933, and,
making allowance for seasonal fiuctuations, Kas attained a
record height. The provisional data, therefore, indicate
an augmentaition of unemployment.
An other symptom of an unfavourable nature is the
further decline in the value of exports. The .deveiopment
of ‘the rnovemen.t of trade in the first three quarters of
1934 gave the irnpression that ‘the value of exports was
beginning to become .stabilized, although st a low level.
During the last quarter of the past year s decline again
manifested itself, which bas con.tinued during ‘the first
quarter of this year. In .addi’tion to the’trade policy dif-
ficul’ties with our two biggest customers, it is ‘l’ikely that
the expor.t to our fthird important ‘market, Belgium, viIl also decrease, st any rate in value.
The decline iin industrial activity (manifested by an in-
crease in u.nemploysnent) is not alone a consequenee of the diminish’ing export value. At the beginnmn.g of the depi’es-
siun the correlation between the tw’o factors was much
higher than nt Present. The rapid fall in the coat of
living duning 1930 and 1931 was accompaaied ‘by a cor-
respond’ing reduction in wages, salaries and rates of in.
terest. Is it a fact that the incomes derived from agni-
culture fell considerably then, •but on the other hand there
was a rise in the real purchasing power of a considera-
bie part of our population, which supported the home
market substantially and, therefore, also ‘those industries
manuf’acturing cousuniption goods, w.hich occupy au impor-
tan’t place in our country.
Of late this relation has been completely changed. On
the one hand, wages and salaries have been reduced, as is
also the case w’ith the iuterest on public loans, whereas
unemployment has increased, as a consequence of which
the total income has dimiinished considerably. Oii the
other hand, ‘taxation has risen, while the coat of living
has remaiined practically unchanged since the m’iddie of
1932. In comparison w’ith 1930 and 1931, therefore, the real purchaaing power of the population has substantial-
ly fallen, notwithatanding tan ‘improvernen’t in agricul-
ture, and this hee af fected the home market unfavourabiy.
1)

The development in this direction h’as been aggravated
by the unfavour.a’ble state of the building industry since
the end of 1934, wh.ich offered considerable support to
the home market in the carlier part of ‘the depression.
From this it appears that the depression factors still
predominate.
As far as agniculture is concernecl, the manufacture of dairy products is increasing as a consequence of ‘the low
prices of meat, in spite of the restrictior of dairy eattle
simed nt by the governemeict. Both in the home as well
as in the foreign niarket the sa.le of ‘these produets is
declining. In order to retain the position in the foreign
nearkets to a certain extent, butter is sometimes offered abroad at exceedingly low price, while. the price for the
home market, of, e.g., 36 cents per kilo, was increased by
a levy of
f
1.10 per kilo. This price forrns a sharp (on-
trast, of course, with the diminishing puichasing power,
and handicaps the home sale very much.
Nursery gardening also encouri’tered great difficulties.
The German restriction of payments almost ‘brought the export ‘to this important market to a complete standatill.
The many measures of relief have brought about bu’t
iittle improvement up to the present.

1)
The f act mnist not be lost sight of, however, that from
a poin’t of view of the necessary ‘adaptation to a lover
standard of living the reductions in wages, ren’ts and in-
‘terest are syrnptoms working in the d:ireotion of a new
equilibrium.

350:..

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

17 April 1935

The money market which hitherto had been very easy, displayed a s’tiffening ‘tendency. Private rate of discount
roteat the end of March in a few days from 9116 % to
3%%. The Nederlandsohe Bank, was eompelled to raise the
bank
:
rte, which had stood at 2 % ‘since lOth Sept. 1933,
to.3
,
%, and a few days later to 4 %. Notwithstancling
this .the gold steek was reduced within fortnight by
140 millioh and iiow amounts ‘to
f
674 million. The
prices of shares displayed in genera3 a fallïg tehdency
and ‘hiavè risen a. libtle only during ‘the last few weeks,
naiiily as a resnit of speenlation.
The velocity of circulation has, since November, moved
dowuwarcis..

reord.h’oogte ain. De gegeïens betreffende de ka

toen-

industrie (werkloosheidscijfers Almelo,
enz.)
wijzen

klaarbij ‘op voortdiirenden achteruitgang in dezen be-

drijfstak.

De indexeijfers voor de katoenindustrie (Almelo

enz.)
en. de wolin’dustrie (Tilburg) waren:

Tilburg

Almelo

Juli
1933 ……………12.5

32.8

Dec. 1933 ……………

‘9.3

29.7

• Juli 1934 ……………27.7

35.0

Dec. 1934 ……………21.4

36.6

Jan. 1935 ……………24.0

390

Ook de metaalindustrie vertoont een beeld van ge-

stadigen. ‘groei der werkloosheid, welke zich vooral
in de laatste maanden (ook bij de voorloopige cijfers)

iterk accentueert. e omstandigheden in de verschil-

lende takken dezer industrie, waarvan sommige door

contin’genteeringen gesteund worden, waren over
1934 over het geheel genomen dan ook ongunstig.

De opdrachten der Bataafsche Petroleum Maatschap-
pij voor den. bouw van zes motortanksehepen zullen
i
n
rd
en
scheepsbouw eenige verbetering teweeg kun-
neïi:,biengen.

Hét geheel geeft ‘dus, ondanks een kleine verbe’te-
:
rin’g ineen aantal kleinere industrieën, een weinig
hoopvpl ‘beeld. De binnen1’andsche afzet vermindert

i’nortdured door ‘de dalende koopkrddht der ‘bevolking;
terwijl op vergrooting van den bui’tenlan’dsohen afzet,
gezien ‘de valutaconcurrentie en de diverse han’de’lspo-
litikè maatregelen, vooralsnog weinig valt te reke-
»en. – Eeh belangrijke vermindering ‘der werkloosheid
‘dobr middel van openbare werkverschaffini, zooais ‘dee
lo
sbmrnige i’deré landen plaats vihdt, is bij
ons voorlôopig niet te verwachten. De werken , van
het ;Wrkfon’ds 1934″ worden reeds ‘gedeeltelijk uit-
gevoerd en ‘deze zullen zonder twijfel eenige steun
tan ‘de binnenl’andsche markt verieenen. In totaal zijn
éen 40 â 50.000 man bij de werkverschaffin’g onder-

gebiaoht.

Handelsbeweging.

In den buitei’lan’dschen handel blijft de tendens
van dalende in- en uitvoer zih handhaven Nadat in
le eerste crisi’sj aren de . uitvoer een veel sterkere
daling jhad. docrgema’akt ‘dan ‘de invoer, en dus het
])ercentage van ‘den invoer, dat ‘door ‘export is ‘gedekt,
verminderde, is juist sedert de tweede helft van
1934 ‘inde snelheid ‘der dalinugen een wijziging ge-
lomen in dien zin, dat nu de invoer, veelal ‘door
scherpe invoerbeperkingen (eveneens tengevo’l’e ‘der
agrarische cris’smaatregelen) en gedaalde koopkracht
an onze ‘bévolking, sterkei afneemt. Het ‘door uit-yner, gedekte percentage van den invoer ondergaat
‘dientengevolge weer een stijging. Dit feit is voor de

betalingsbalans gunstig.

1erntage van den invoer, gedektdoor uitvoer.

1928
.
……..74.0

lekwartaal 1928
.
…….68.2
19307

71.1

,,

1930 ……..69.9

1931 .’….: • 69.3 –

,,

,,

1932 ;. ‘ ……61.2

1932.’………..65.1

‘ ,,

,,

1933 ……..63.5

1 1933 ………60.0

1934 .. ‘……60.7

1934………..68.6

,,

1935 ………70.6

‘ox,

JAN

-t..

JULI

VOER


(t

N.B.
Bij het beschouwen van deze grafiek bedenke men,
dat de omvang van cle handelsbeweging hierin wordt voor-
gesteld door de lengte der stralen en niet door de opper-
vlakte tusschen twee stralen en een deel van de spiraallijn.

De rnomentee’le ontwikkeling van den in- en uit-

voer, veigeleke bij die in.’dezelfde periode van voor-

afgaande jaren, wordt ‘door onderstaande tabel weer-
gegeven.
Waarde in mili. Gid.
Invoer

Uitvoer

1933 1934 1935

1933 1934 1935
Januari ………95

100

76

58

56

55
Februari ………86

82

70

55

51

51
Maart ………..99

94

80

65

61

54

lste kwartaal ….280

276 226

178

168

160

Bij een beschouwing ‘dezer
cijfers
valt de sterke
daling van ‘den invoer vergeleken
bij
dezelfde maan-
den van het vorige jaar, direct op, terwijl ook het
uitvoercijfer over Maart zeer ongunstig moet worden

genoemd. Want leek het er ‘in ‘den loop van het
vorige jaar eenigszins ‘op, ‘dat er ‘in ‘de uitvoerwaai’de
een zekere stabiliteit of zelfs licht herstel zou •intre-
den, het
cijfer
over het eerste kwartaal wijst in een
geheel andere richting. De verzwakte exportpositie
treedt nog mnrkan’ter naar voren, indien men •de cij-
fers corrigeert op de normale •seizoeusfluctuabie.

1932

1933

1934

1935
(gemidd.) (gemidd.) 2e kwart. 3e kwart. 4e kwart. le kwart.
212

182

177

182

172

170

De onderbreking van den achteruitgang in het
midden van 1934 is dus van tijdelijken duur geweest.

Landbouw.

Bij ‘de ‘besprekinig van ‘den

toestand in den Land-
bouw gedurende de laatste drie maanden zullen wij
ons ditmaal beperken tot beschouwingen over de zui-
velpositie en over den tuinbouw.
De toestand in de veehouderij in het algemeen en
in de zuiveiproductie in het bijzonder moet reeds ge
durende meerdere jaren zeer slecht worden genoemd.
Dze voortbrengingstak is voor een groot gedeelte af-
harikelijk van buitenlandschen afzet en deze onder-
vindt juist belangrijke moeilijkheden, en zal die ook

in de naaste toekomt behouden. Het streven der ver-
schillende landen naar zelf-verzorging met deze voe-
dingsmiddelen, de handelsbelemmeringen en vooral
ook de uiterst scherpe concurrentie met de export
‘landen, welke ‘allen een gedeprecieerde valuta heb-
ben, ontwriehtten den export ‘en maakten dien slechts
tegen voor, ons verliesgevende
prijzen
‘mogelijk.
Om het aanbôd dezer preduotqn ‘daaxom in te krial-

17
April
1935

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

351

pen, besloot de Regeering tot beperking van den

meikveestapel. De lage vleeschp±ijzen werkten echter
in tegengestelden zin, zoodat het áanbod van te ver-
werken melk toenemende is.

Hoeveelheid verwerkte melk p. 4 weken in miii: kg. 1)

1933

1934

1935
.

1e 4 weken …..140.3

130.3

156.9 2e

…….144.8

145.7

165.3
3e,,

…….200.9

197.8

222.2

Ook de binnenlandsche hoterproductie stijgt dien-
tengevolge, hetgeen’ tot een verdere prijsverlaging
heeft geleid.

J3o’ter-productie in miii. kg

p
4 weken.
1)

1933

1934

1935
le 4 weken

…..4.0

4.2

4.8
2e

4.3

4.2

.5.0
3e,,

,,

5.4

5.4

6.4

• In tegenstelling met deze toenemende productie-
cijfers staan cle afzetgegévens. Het totale binnen-

landsch,e gebruik van boter, dat in het eerste kwar-
taal van
1933
gemiddeld 1.031.000 kg bedroeg, daalde
tot ‘gemiddeld
968.000
kg in
1:934
en tot
917.000
k’g
in dezelfde maanden van
1935.
Daar dë binnenland-
sdhe ‘boterprijs, tengevolge van de heffing (begin
April
f
1.10 bedragen’de hij een prijs van
f 0.36 p.
‘leg) zich op ‘het niveau van
1931
‘bevindt, is deze
natuurlijk in scherp contrast met de sindsdien ge-
‘daalde koopkracht, hetgeen ‘de afnemende consumptie
grooten’deels verklaart.

Een beschouwing over den toestand in den tuin-
‘houv zal voor dit jaargetijde beperkt moëten ‘blijven

tot cle in deze maanden hoofdzakelijk geteelde pro-
ducten, z’ooa’l’s witte- en s’avoyekool, roode ‘kool, sla en uien.

Onderstaande tabel geeft een algemeen ‘overzicht
der uitvodren van deze producten in het eerste kwar-
taal van
1935,
vergeleken mét die in dezelfde perio-den van de afgeloopen jaren.

Gewicht in 1000 ton
Waarde in 1000 gld.
1930
1932
1934 1935

Uien……
J
gewicht
waarde’
40.3
1.025


41.4
3.603
51.1
1.394
40.3
1.372

Witte kool

J
gewicht waarde

}

38.9
1.697
28.2
647 8.4
429
7.1 187

Savoye kooi
. /
gewicht
1 waarde
7.6 354
3.5
126

Roode kool
. . /
gewicht
waarde
26.4
1.613
18.1
440 13.0
582
11.8
751

Sla

gewicht

1.3

1.2

0.7

1.3
waarde

589

444

204

280

Uit deze
cijfers
blijkt soms een verbetering ten op-
zichte van het vorige jaar wat betreft den prijs der
uitgevoerde producten. In enkele gevallen kan deze

zich ook in toegenomen exportwaarde uiten. De uit-voer van sla vermeerderde, door grootere vraag van
Engeland, vooral sterk naar de hoeveelheid. Verge-
leken met cle jaren
1.930
en
1.932
was de prijs, niet-
tegenstaande de daling tegenover
1934,
niet ongun-
stig. De uitvoer van itien vindt hoofdzakelijk naar
Engeland, die van witte en roode kool grootencieels
naar Duitschland plaats.

De berichten en uitingen uit de tuinbouwkringen
zijn overigens verre van gunstig. Naast de toch reeds
groote moeilijkheden bij den buitenlandschen afzet
kwamen in de tweede helft van het vorige jaar nog
de betalingsproblemen van Duitschland. Het groote
risico van uitvoer naar dat land deed den afzet erheen
nagenoeg stagneeren. Dit beteekeude, indien men be-
‘denkt, dat Dui’tschland een ‘der voor ,aamtte afne-

mers is, voor den tuinbouw een zware slag. De diverie
steunmaatregelen verbeterden de finanoieele uitkom-

sten niet, voldoende. De totale uitvoer van versche
groenten bleef in
1934
vrijwel op het peil van
1933,
dat ook reeds zeer laag wad.

t)
Deze gegeyens zijn ontleend aan de wekelijksche op-
ghven in de’ Staatscouran’t.

Geld. en kapitaalmarkt.

De ‘groote ‘geidruimte, welke in de eerste twee
maanden van ‘het jaar heerschte, werd in Maart iets
minder met iets aantrekkenjde koersen. In de laatste

week van Maart en sterker nog in ‘de eerste weken

van Apri’l steeg het particulier disconto snel als ge-volg van de ber’oeri’n.gen ‘op de ‘deviezenmarkt. In
weinige ‘dagen sprong ‘het particulier ‘disconto van
fio
pOt. op
3%
pOt. (‘nominaal), prolongatie van
1 pOt. op
3
3
/4
pOt.

De Nederl’andsche Bank zag zidh genoodzaakt haar
disconto en rent’en op te zetten. Op
5
April werd het
disconto, dat sedert
19
September
1933
onveranderd
2,5
pOt. bedroeg, en ‘dat ‘ook ‘in den aanvang van
het vorig jaar niet gewijzigd was, op
3,5
pOt. ge-
steM, waarna op 10 Apri;l een verh’oogin’g tot
4,5
pOt.
volgde.

Dit heeft ‘niet kunnen verhinderen, ‘dat De Neder-
lan’dsche Bank ‘in de twee weken van
25
Maart tot
8
April voor
f 140 m’illioen aan ‘goud ‘heeft moeten
afgeven, d’aar alle deviezen ‘boven het gouduitvoer-
punt noteerden. Eenerzijd’s was dit het gevolg van

een kapitaalvluch’t, anderzijds van de speculatie, welke
‘bleek u’it ‘het hoo’ge agi’o voor ‘dev’iezen op ‘termijn.
De goudvoorraa’d, welke op
25
M’a’art nog
f 812,6
mi1’lioen ‘bedroeg, ‘is daarmee gedaald tot
f 674,2
inill’i’oen. Het dekkingspercen’tage ‘daalde daarmee
tot 71 pOt.

Het rendement op ‘de
3,5
pOt. Nederland
1911
‘daalde in het dgeloopen ‘kwartaal van
3,52
pOt. op
3,47
pOt., doh ‘de vrees v’oor de devaluatie van den
Gulden bracht ook de kapitaalmarkt in beroering:
obligaties daalden, aanjdeelen (voornamelijk arbitra-
ge-waarden) stegen.

De
f 50
m’illioen
3,5
pOt. leening Nederlandsch-
Indië, emissie
â 99%
pOt., waarop ‘de inschrijving
op 9 April sloot en waarvan r.eeds
f 20.7
m’i’llioen
bij ‘openbare kassen geplaatst was, kon dan ook ‘ge-
‘heel aan inschrijver’s worden toegewezen, terwijl een
groot ‘deel ‘bij Rijksfon’dsen plaatsing vond. Ter ver-

gelijki’ug diene, ‘dat op ‘de dagen ‘van in’sdhrijvi’n,g de
3,5
pOt. obligaties Noord-Holland
95
9
/8
pOt, noteer-
den
(9
April).

Totaal werd in het eerste kwartaal van ‘dit jaar
voor
f
29,6
mi’llioen nieuw kapitaal geëm’itteerd
(v.j.
f 12,1
mi’lli’oen), vrijwel ‘geheel in ‘den vorm
van obligaties (aandeelenemi’ssies beperkten zich tot
een bedrag van
f 0,5
miljoen). Geconverteerd werd
tot een bedrag van
f 153
millioen (v.j.
f 307,4
mi’l-
‘l’ioen). Bui’tenlanjdsche •emissies hadden ook thans niet plaats.

De pandbriefmarkt vertoonde in den laatsten tijd
teekenen van zwakte. Als oorzaken hiervan kunnen
genoemd worden het liquiditeitsstreven der hypo-
theekban’ken, welke haar er van weerhouden heeft, ‘de
pandbriefkoersen door aankoopen te steunen, de uit-
spraak van het Elaagsche Gerechtshof in de zaak i’an
de Vaderlandsche Hypotheekbank, waarbij de rente-
verlaging op de pancfbrieven werd goedgekeurd zon-
‘der dat ‘aaiideel’hou’ders hun vol’stortin’gsplicht be-

‘hoefden na te ‘komen en ‘de beperking van het execu-
tierechrt voor landelijke hypotheken ‘d’oor den Minister
van Economische Zaken langs den omweg van de
dreiging met de onthouding van crisissteun.

De om’loopssnelhei’d van saldi bij ‘den: Postchèque- en
Girodienst, welke tot November gestegenwas, is
sindsdien tot Maart weer gedaald, ook wanneer

men correctie toepast op seizoensinvloeden. De om-
loopssnelheid van saldi bij De Nederlandsche Bank
daarentegen is van
10.6
in December
1934
gestegen
tot
16.3
en
15.5
in Januari resp. Februari van dit
jaar en heeft aich ‘daarmede hersteld tot ‘het niveau
van de overeenkomstige periode van
1932.
Echter is
deze stijging voor het grootste deel het gevolg ge-weest van dé inkrimping van de saldi in Rekening
Courant. Bovendien is het cijfer aanzienlijk lager
dan in de jaren
193011931,
toen het ca.
150
bedroeg.

352

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

17 April 1935

DE ECONOMISCHE TOESTAND VAN NEDERLANDSCH-
INDIË.

(Samengesteld in overleg met het Centraal Bureau

voor de Statistiek te ‘s-Gravenhage.)

De grootendeels reeds over geheel 1934 bekende

gegevens stellen ons in staat tot een vergelijking van

den ‘toestand met dien in de voorafgaande jaren.
Zooals ook reeds uit onze vorige ‘kwartaaloverzichten

is gebleken, kenmerkte de economische situatie in

1934 zich vooral door het ophouden van den gestacli-
genachteruitgang, welke in 1929 een aanvang had

genomen. De stabilisatie op •het bereikte lige niveau
beteekende evenwel niet, dat alle groepen in dat jaar
een zelfde ontwikkeling ,doorgemaakt hebben. Naast

aanzienlijke verbeteringen stonden ongunstige facto-

ren, zood’a’t hier en daar
soms
belangrijke versehui-

vingen plaats vonden. Daarnaast heeft ‘het afgeioo-

pen jaar zich gekenmerkt door een toenemend Re-

geeringsingrijpen, dat ook zijn invloed
op
de volks-

huishouding niet heeft gemist.
Een beeld van de plaats gevonden verschuivingen

bieden o.a. de uitvoercijfers, welke voor een land als
Indië een belangrijke conjunctuur-indicator zijn. Uit

een vergelijking ‘der gewichtscijfers blijkt •b.v. duide-

lijk de daling van den uitvoer van suiker en d toe-
neming van dien van aard’ol’iën. Het aandeel van den

suikemitvoer in ihet ‘totale ui’tvoergewioht daalde

sedert 1928 van 26.3 pOt. tot 12.1 pOt. ‘in 1934, ter-
wijl dat van den aardolie-uitvoer steeg van 31.4 pOt.

tot 54.5 pOt.
De waardeeijfers, welke tenslotte voor Ned.-Indië

belangrijker zijn, vertoonen de volgende interessante

verschuivingen.

Export value of the Netherlands Indies.

1928
1
1932
1
1934

1928
1
1932
1
1934
Goods

in million guilders in % of total value

Suiker (Sugar).
.
375.7
97.1
44.8 23,8
16,8 8,5

276.1
33.2
87.9
‘17,5
,

5,7 16,7

Aardoliën.
(Petroleum)
131.7
94.6 98.6
8,3
16,4
18,7

Thee (Tea)

. .
..
98.3 32.5
44.9
6,2
5,6
8,5

Tabak (Tobacco)
89.5

52.6 39.3
5,7
9,1
7,5

Koffie (Coffee)
. .
81.6
35.2
22.5
5,2
6,1
4,3

Rubber ……….

42.3
16.8
1)
7,3
3,2
Copra

………
1
)

Tin, tinerts
(Tin, tin ore)
1)
17.9
31.9
1)
3,1
6,1

Overige goederen
(Other goods)
5
.27.5
172.5 142.4
33,3
29,9 26,5

Totale uitvoer
. .
1.580.4
577.9 526.2
10ó7
0

100,0
100
1
0

(Total Exports)

i) De gegevens
over
1928 zijn
niet
goed vergelijkoaar.

Bij cle uitvoergoederen valt duidelijk te onder-
scheiden een ‘groep, welker productie grootendeels
door internationale regelingen wordt bepaald (zooals
tin, rubber, thee) en ‘waarvan de prijsontwikkeling

gedurende 1934 dan ook n’i’et ongunstig was
1),.
hoe-

weler bij de meeste in ‘het ‘begin van 1935 weer een

n
‘dalede prijshewegin’g valt waar te nemen. Deze groep
had Voor het af’gel’oopen jaar ‘het grootste aandeel in
den toegenomen export. Daarnaast zijn er producten,

zooals copra, suiker en ‘koffie, welke over de geh’eele
linie een dalende tendens ver’toon:den, hoewel opge-
merkt moet worden, ‘dat in, de eerste maanden van
1935 ‘de prijzen van suiker en van copra zih juist in

een ‘eenigszins stij’gen’de richting bewogen. Aangezien
de stijgingen ‘in het afgeloopen jaar evenwel over-

heersch’tert, nam de uitvoerwaarde in het geheel toe,

en ‘bedroeg
f
526.2 inillioen tegenover
f
490.9 m’i’l-

lioen in 1933.
De invoer ‘vertoont eveneens, hoewel in veel ge-

ringere mate idan, de uitvoer, gedurende de afgeloo-

pen jaren eenige verschuivingen.

1)
Hoewel ook bij suiker een icternationale regeling tot stand is ‘gekoirien, heeft deze in het geheel geen resultaat
opgeleverd.

THE ECONOMIC SITUATION IN THE NETHERLANDS
INDIES.

(Issued in conjunetion, ‘wit/t the Centraal Bureau voor cie
Statistiek at the Hague.)

Judging ‘by the returns for the whole of 1934, which

are ‘k’nown for the greater part, ‘the economic situatio.n

in the’past year was characterised by a certain stabiliza-
tion ‘at the low level arrived at during the crisis. A

comparison with former annual returns sometimes shows
considerable mutations. As appears from the accompany-

ing ‘table, the exports of sugar, which i’.’ere formerly of
suoh importance, have declined sharply, while the export

of mineral oils and – after a falling off – that of rubber,

now occupy the most important position. In the export of

1934 It is possible to observe a dear dis’tinction hetwcen
those goods whose procluction has been regulated by in-

ternatiojial agreement, such as tin, rubbei and tea, ithe
development of the price and export value of which was

not unfavourable and copra, doffee and sugar which dis-

1)laYed on the whole a declining tendency. During ‘the
early months of 1935 the price of sugar and copra im-
proved ‘somewhat, while rubber, tea and tin priees, on
‘the coiitrary, experienced a decline. The ‘total export in

1934 ‘amounted ‘to
f
526.2 million as against
f
490.9 in

1933.
The niutaions in the case of imports were of less im-

1)olta.lice. The increasi iig import of mach inery and metals,
however, .notwithstanding the great falling of f in deman’d
of ‘the sugar industry and ‘the railways, is remarkablc.
Taken together with the many reports of the establish-
ment of various factories, these data are a proof of the

growing industrialisa,tion. There was a falling off of
imports during 1934, ‘mainly owing to ‘the restrictions of

import (nee, soyabeans, :beer and cement). Imports that did
not f all under ‘the quotas even ,increasedsomewhat. Through
the opposite movement between import and expdrt, the
export balance made a starked increase, as also appears

from ‘the accompanying statemént.
In thé figures showing the export ‘to countries, also
mutations are to be observed in 1934. The export to the
Netherlands bas risen relatively very much, ‘thus proring
he strengtliening of ‘the relations ‘wi’th the motherland

(see tabte on next page).
Til ‘the pnice movenient, the declining tendency of the
prics of imports and ‘the rise of the pnices of export
products con,tinued. The. coat of fooci for the native Popu-
lation rose .partly owing to ‘the pr.ice policy of the
Government, while that for a European family showed a
further dccliiie. The decreasing currency circulation points
to rgtill fui’ther deflation. Further, the issue of the

f
50 million ban of 1935 at 3i % is deserving ‘of’iiien-
tion. This ban has succeeded wi’bh the ai,d of the social in-
surance funds, which have ‘taken over the greater par’t.
TJie situation has continued to develop heterogeneously
during the last few moitths. It must be recollecteci that
the Nethetlands Indies are undergoing a ‘transitionaj pro-
cess, whieh is also determined by international factors.
As long as ‘there is no improvement in the international
relations, the Netherlands Indies as ‘an important export
country will also continue ‘to expenience the repercussion.

Weight in ‘million kg, value in mili. Gld.

1929 1933

1934
1929 ‘ 1933

1934
in
01
of total iiiiports

Comesti-fweight
1.207.9
690.3
590.2
36,0 41,3 37,2

blesvalue
286.5
84.5
73.0 27,1
26,6 25,3

Cliemicalfweiglit
288.3
116.5
143.1
‘8,6
7,0 9,0

produce value
81,2
28.6 26.5
7,7
9,0
9,1

‘ïarns,
(weight
162.0
131.1 123.1
4,8
7,9 7,7
piece


value
270.0
106.5
93.9
25,5
33,5 32,2
goods

i
(weight
469.9
170.7
170.2
14,8
10,2 11,3
Metals

‘value
117.4
23.1
24.0
11,1
7,3
8,2

Machi-

(weight

132.0 25.8 31.3
3,9
1,5
2,0

nesvalue
114.6
19.0
21.1
10,8
6,0
7,2
Totalj’weight
3.356.0
1.669.7 1.588.4
100,0
100,0 100,0

importsvalue
1.057.7
318.1
291.6
100,0
100,0 100,0

17 April 1935

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

353

Bij ‘den invoer doet zich in het afgeloopen jaar
vooral het ingrijpen der Overheid gevoelen. De in
1934 aanzienlijk gedaalde invoer van eetwaren is

vooral toe te schrijven aan het doorvoeren van maat-
regelen ter bevordering van de binnen1an’dsche pro-

ductie en ter bescherming van het prijsniveau. Ten-
gevolge der ‘invoerbeperkingen van rijst, kedelee, bier

en cement verminderde ‘de invoer alleen al met 171.6

miljoen kg, zoodat de invoer der overige producten
in 1934 zelfs gestegen moet zijn. De toegenomen in-

voer van ijzer en ijzerlegeeringen en van machines,
waarop wij ook reeds in ons vorig kwartaaloverzicht

wezen, weerspiegelt o.a. de toenemende eigen indus-
trialisatie.

Deze stijging wordt nog markanter, indien men
bede
n
kt, dart de invoer van ‘spoormateriaal en van machines voor ‘suikerfabrieken, door den ongun-
stigen bedrijfs’toestand in •deze takken in 1934 alleen
al een aohteruitganig vertoonde van resp. 3.9 millioen
k’g of 53 ‘pOt. en 0.1 ‘millioen kg of 33 pOt. Schakeat
men dezen invoer uit, (lan zal de invoer van ijzer en

ijzer1egeeringen en machines voor andere bedrijfstak-
ken een veel sterker stijging moeten vertoo’nen.
Naast de ‘in ‘het vorige overzicht reeds opge-

somde nieuwe bedrijven, valt voor het afgeloopen

kwartaal nog te melden de oprichting van verf-, zeep-,
rijwiel-, mineraalwater-, ‘blikwaren- en chocoladef a-
brieken, terwijl bovendien nog twee nieuwe weverijen
werden ‘opgericht. Deze steeds ‘groeiende activiteit in de ‘in’dustria’lisatie zal voor de komende periode
de tendens bij de
n
invoer in dien zin wellicht nog
verscherpen, dat de import van metalen, machines en
grondstoffen zich in ‘stijgende en die van so’mmie
ein’dpr.oducten zich in ‘dalende richting ‘beweeg-t.
De tegengestelde beweging tu’sschen ‘in- en uitvoer
deed het u.itvoeroversch’ot nog voortdurend toenemen.
Het laatste kwartaal van 1934 vertoonde een saldo
van
f
51.1 millioen tegen
f
40.0 milli’oeu in ‘dezelfde
periode van 1933. Volgens een berekening van ‘het
,,Eco’nomi’sch Weekblad” van
22
Februari 1935 ‘be-
droeg ‘het u’i’tv’oersaldo na uitschakeling ‘der ‘muutzen-
dingen ‘van en naar Nederland in’de la-tste drie
jaren:

Excess of exports
In miii.
Old.

En % of

the
value ofi
expor’ts
1932 ………..’

1.9

333

1933 ………..175.8

34.8

1934 ………..218.7

42.2

In ‘de verdeelin’g van ‘den uitvoer naar landen zijn
iii, 1934 o’ok een’i’ge versdhuivin’gen op te nierken. De

uitvoer naar Nederland is relatief zeer sterk geste-
gen, waaruit de versterking van ‘de handelsbetrekkin-
gen met het Moeder’lan’d blijkt. Ook ‘de uitvoer naar
Engeland nam niet onbelangrijk toe. Daarentegen
daalde ‘de u’itvoer naar China zeer aanzienlijk; in
mindere mate oo’k die naar Japan.

Exportvaluc ‘to countjies.
(in % of the ‘total value of ‘that year)
Geografische verdeel’ing van de waarde van ‘den uitvoer.
t)

1931

1932

1933

1934

Europe …………….38.2

41.7

41.8

46.2

Netherlands……
20.7

22.1

. 22.0

27.2

Great Britain . ..

8.9

8.6

5.3

7.2

Germany ……..
2.2

1.9

2.2

2.5

France ……….
3.0

3.5

3.9

3.2

Asia ………………41.3

36.8

36.0

32.5

Singapore ……
18.4

15.9

16.1

16.9
Hongkong

4.9

4.0

3.5

2.7

China ……….
3.0

2.5

3.1

1.9

Japan ……….
4.3

4.2

4.7

3.6

Anterica …………..12.9

13.0

11.6

10.8

U.S.A . ……….

12.7

12.8

11.4

10.7

Africa …………….1.0

2.1

2.2

2.5

Australia…………..3.0

3.2

3.7

4.6

Other countries ……..8.5

3.3

4.7

3.4
1)
Ontleend aan ,,Ecouomisch Weekblad” van
8
Maat-t ji.

In de prijsbeweg’ing zette ook ‘in ‘het laatste kwar-taal van 1934 ‘de ‘da’lende tendens ‘der importprijzen
en ‘de ‘stijging ‘der prijzen van uitvoerartikelen zich

oort; ‘deze bedroegen in December resp. 73 en 46
(indexcijfers met 1913 = 100), tegen 75 en 40 in De-

cember 1933. De kosten van voeding van een Euro-
peesch gezin ‘daalden weer een weinig, terwijl die

voor een Inlandseb gezin al.s gevolg der prjspolitiek

van ‘de Regeerin’g, versterkt door een seizoensbewe-ging, vrij aanzienlijk stegen (van 61 in September tot
67 in December). Het te’gengeste’l’d beloop ‘der voe-
dings-indices ‘blijkt ‘duidelijk uit on’derstaande tabel.

basis
1913 = 100

Enrop. gezin

Inheemsche bevolk.
Dec.
1932 ……….114

68
Dec.
1933 ……….100

56
Juni
1934 ……….93

59
Dec.
1934 ……….89

67

De ontvangsten der spoor- en tramwegen bleven
achteruitgaan. In het laatste kwartaal van 1934 ‘be-
‘droegen zij
f
6.7 millioen tegen
f
7.1 milli’oen in ‘de-
zelfde periode van 1933. Het maand’gemi’d’delde der
ontvangsten is nu sedert 1929 nagenoeg ‘gehalveerd.
De voortgaande ‘deflatie kan uit ‘de
cijfers
betref-
fende de ‘geldcirculatie, welke weer een vermindering
vertoonde, afgelezen worden. De’ ‘bankbiljettencircula-
tie ‘bedroeg ‘in Januari 1935
f
179 mil’li’oen tegen nog

f
191 millioen in Januari 1934. De totale .gel’doml’oop
verminderde ‘sedert 1932 met
f
93.8 millioen, die
van ‘de bankbiljetten alleen met
f
45.2 mil].ioen.
Van beteeJkenis voor ‘de kapitaalmarkt was in het
begin ‘van ‘deze maand ‘de emissie van ‘de ‘leenintg 1935,
groot 50 m’i’ll. tegen ‘het lage rentetype van 3> pOt.
Hiervan werd eerst 21 niil’l. ‘hij openbare instellingen,
geplaatst, terwijl de overige 29 mill. 0-id. tegen een
koers van 99. pOt. werden ui’tgegeven, met recht
van voorkeur voor houders ‘der N’ederl.-I’n’d’isohe lee-
n’ing 1923 E (uitgif’te 1930). Dit ‘gedeelte werd ech-
ter niet volteeken’d, zoodat waarsdhijnljk bijna het
‘geheele bedrag door ‘de Rijksfondsen moest worden
overgenomen. Het ‘is ook te begrijpen, ‘dat nu ‘de 4 pOt.
mening ‘onder pari noteert, een’ emissie van een 3
pOt. type wreini’g succel kan hoeken.
De koersen van aan’deele’n van Indische cultures
bewogen zich in 1934, met uitzondering van ‘die ‘der

‘suikeraandee’len, in ‘het ‘algemeen ‘o’p een .hooger ni-
veau ‘dan in 1933. In ‘het eerste kwartaal van 1935
was over ‘de ‘geheele linie een ‘sterke ‘stijging waar te
nnen, welke in den allerlaatsten tijd echter weer
voor een daling theeft plaats ‘gemaakt.
Als belangrijkste Regeerings.maatre’gelen in ‘de af-
geloopen periode noemen wij het aannemen door den
V’olksraa’d van ‘de outwerp-or’d’onnauties betreffende
verhoogin’g van ‘den
‘benzine-accijns,
‘de afschaffin’g
van de motorvoertuigenhelasting, invoering van he-

lastin’g voor motorvoertuigen ‘die geen of weinig ben-zine gebruiken, ‘de voortzetting van ‘de ‘beperking van
den invoer van hon’tgeweven stoffen. De invoer van oostpannen werd voor een periode van zeven maan-
den, ingaan’de 1 Januari 1935, opnieuw ‘gecontingen-teerd. Regeling van ‘den invoer had ‘boven’dien plaats
voor on’gebleekte s’hirtin’gs (voor vier maanden) en
voor ‘diverse soorten glas, keu’ken- en tafelgerei en
voor fietsen en fietsenondei’deelen (tien maanden).
Tenslotte werd, ingaande 16 December 1934, het hij-

zon’dere uitvoerrecht ‘op hev’o’l’kin’gsrubber, voor ‘dro’ge
rubber van
f
20 t’ot
f
16 per 100 k’g teruggebracht. Bij de door Nederland afgesloten han’delsverdra’gen
met Spanje en Tsjec’ho-Sl’owakije werd gepoogd, voor
Indië een ‘gunstige positie te verkrijgen.
Over ‘het ‘geheel vertoont de ‘toestand in de laatste
maanden weinig verandering. Naast voortgaande en
nieuwe verbeteringen staan weer minder ‘gunsti’ge verschijnselen, zoodat ‘de ontwikkeling nog steeds
tamelijk ‘heterogeen blijft, ‘hetgeen niet te verwonderen
is. Ned.-Indië bevindt zich immers in een overgangs-
proces, dat eveneens ‘door internationale factoren
wordt bepaald. Z’ool’ang ‘de valuta-, en han’delspolitieke
erh’oudigen ‘in ‘de wereld niet verbeteren, zal ook
Ned.-Indië ‘daarvan ‘den terugsla’g blijven ondervinden.

354

ECONOMISCH-STATISTISCH. KWARTAALBERICHT

17 April 1935

CONJUNCTUURPOLI’TIEK IN BELGIË.

II.

Sedert 31
3u1’i 1934,
‘toen aan ide Belgische regee-
ring volmachten werden ‘toegekend met het oog op het economisch en financieel herstel, zijn een groot

aantal maatregelen genomen om het a’anpassings-

proces te bespoedigen. De besluiten, genomen door
het kabinet De Broquevi’lle, zijn in het Kwartaalbe-
richt van
23
Januari ii. besproken. Thans volgt een

overzicht van de maa’tregelen van het kabinet Theu
nis, dat op 19 Maart jl. is afgetreden.

1-let materiaal is teneinde lhet overzichtelijik te ma-

ken weder ingedeeld in rubrieken.
Om
voor belang-
stellenden het opzoeken te vergemakkelijken, •is ach-
ter elken maatregel het nummer van het betreffende

Koninklijk Besluit vermeld. Wij ebhen ons enhter

tot de voornaamste maatregelen moeten beperken,
daar door het kabinet T’heunis ‘ongeveer
120
besluiten
zijn uitgevaardigd.

1. Reorganisatie van het bank- en beurswezen.

1.
Credietpolitielce maatregelen.

a.
Banken.
liet besluit van 22 Aug. 1934 inzake de bescherming
van het gespaard vermogen en de reorganisatie van liet
bankweiei was niet van toepassing 01) de Nat. Bank vaij
I3elgiö,
0
1
)
de Alg. Spaar- en Lijfrenteka.s en de Nat. Mij.
v. Krediet aan de Nijverheid. Deze uitzondering wordt
door’ dezen maatrgel ook tot de Bank voor de Belgische
Congo uitgebreid. (69)

5.
Nationale
Maatschappij voor Krediet aan de
Nijverheid.

De Nat. Mij. wordt in verband met haar hulp, te ver-
leeiieii bij de reorganisatie van het bankwezen, ontslagen van de verplichting om een waarborgfonds aan te houden
tot verzekering van den goeden afloop van haar crediet-
operaties ten ‘bate ‘ail de nijverheid. (67)

Oredietu’itbreidinig ‘door de Nationale Maia’tschap-
pij vooi Krediet aan de Nijverheid.

:1e Nat. ‘Mij. wordt gemachtigd tot een bedrag van ten
hoogste Frs. 500 millioen voorschotten te verstrekken aan
industrieele, agrarische en handelsondernenii.ngen. Om zich de noodige fondsen te verschaffen zal de Nat. Mij.
4 pCt. obligaties, waarvan hoofdsom ee rente door dcii
Staat gegarandeerd zijn, uitgeven niet een looptijd van
10 jaar: De te berekenen rente ‘wordt vastgesteld
01)
5.25
pOt. Met de opbrengst, voortvloeiende uit het rentever-
schil, wordt een waarborgfonds gesticht.
.Doc) van deze maatregel is het bedrijfsleven goedkoop
crediet te verschaffen en bevroren ‘vorderingen vlo’titend te
maken. (144)

Uitgif te van preferente •aandeelen van ‘de Na-
tionale Maatsh appij van Belgische Spoorwegen.

Voor een bedrag van Frs. 500 nmilliozn worden prefe-rente aandeelen van de Spoorwegen uitgegeven, die door
cle Schatkist worden genomen; openbare uitgifte heeft
niet plaats. (145)
Verder is bepaald, dat deze aandeelemt gebruikt kumnremi
worden als waam’borg voor de verzekering van dcii goeclen
afloop van crecliettransacties ‘ten behoeve van ‘het be-
drijfsleven. (146)

2.
Regeling van de handelsbelsrzen en van het beroè.p
van comm’isswnna’trs en makelaars.

Wijziiag en aanvulling van Besluit No. 9 valt 15 Oct.
1934. De aanvulling heeft o.a. ten doel de personen, die
orders -tot aan- ëmi verkoop van openbare fondsen mogen
ontvangen, aan -te wijzen eÏl cle van hen geöisch’te waar-borgen nader te bepalen; de deviezeuhanciel te regelen en
den handel te verhinderen van de voortverkoopers, die
vu buis tot huis gaan om onkundige

rnensehe’n aan te
zetten tot het koopen van minderwaardige effecten: (84)

-II.
Bescherming van de rechten’ van spaarders
aandeelhouders en anderen.

1.
,Cèntôle op particuliere spearbanken . en jas tel-
lingen, die zonder depositoban.ken te: zijn, geld-
-deposito’s ontvangen.

De gewone spatr-banken worden streng. gereglemente’erd.
Aan allerlei voorschriften betreffende oprichting (alleen in

den vorm van een vennootschap

op aandeelen of coöpera-
tieve vennootschap), •kapitaal (minimum kapitaal, dat vol
ledig gestort moet zijn) en beleggingen zijn cle epaarban-
ken onderworpen. Vooral voor de beleggingen zijn strenge
bepalingen uitgevaardigd. Zno is belegging in aandeelen
absoluut verboden.
Vrijwel analoge bepalingen gelden voor maatschappijen
cmi ondem’nerni migen, die gelddeposito’s ontvangen, doch
geen depositobanku zijn (waarvoor besluit No. 2 en No. 1.4
gelden), en die geen gebruik maken van den naam spaar-bank of zich van spaai’bankboekjes bedienen. 1)ergelijke
instellingen,, die liet midden houden tusschen banken en
spaarbanken, moeten strenger gereglementeerd

worden dan
clëposito-banken. (42)

2o.
Contrôle op de kapitalisatie-onderrcemingea.

])ie instellingen, die een ‘beroep doen op de spaardërs en die in ruil van ineens of op geregelde tijdstippen’ ge-
dane stortingen, bepaalde ver’bintenissen aangaan, worden
stren.g gereglententeerd, vooral wat’ de wijze vail belegging
hetref.t. In tegenstelling tot cle levensverzekeringsmaat-
sehappijen, waarop de kapitalisatie-ondernempiugemi veel ge:
lijken, ‘waren zij nog niet aan eelt wettelijk toezicht on-
clerworpen. (43)

3o. -Reglenceateering van den verkoop op afbetaling

van premie-effecten.

‘De verkoop op afbetaling is verboden van die effecten, welke niet officieel genoteerd zijn. :De verkoop op afbe-
taling van die effecten, welke wel officieel genoteerd zijn,
wordt -gereglementeerd. De régleineuteeri ug heeft betrek-king op
10.
den prijs; 2o. de overdracht van het eigendom
(koopei: wordt direct eigenaar) ; 3o. verbreking van liet
contract en 4o. de verplichtingen van den verkooper, walm-
neer het fonds in den loop van het contract wordt terug-
btaald. (41) –

4o.
Bestrijding van den woeker.


De maatregelen ter bestrijding van woeker worden ver-
scherpt; het vragen van een interest of van andere voor-
deden, di den heerschendin rentestand en de dekking
van het risico overschrijden, word-t strafbaar gesteld. In
dat geval kan de rechter, op verzoek van den leener, zijn
verplieh-ti migen verminderen. (148)

IIE. Verlaging van lasten.

10.
Verlaging van de hypotheekrente

a.
Huizen en landerijen.’

De rente van eerste hypotheken en bevoorm-eehte schul-
den mag niet meer -bedragen dan 6 pCt.; voor tweede hy-
potheken -ten hoogste 7 pCt. Voor de in an’nuïtei,ten af-
losbare gelclleeningeu gelden afzonderlijke bepalingen. (74) De – wet op de inkommistenbelasting wordt – gewijzigd in
dien zin, dat de belastingverlaging wordt verleend aan clie
milatschappijen, wier hoofdwerkzaanihedemi bestaa mi in -het
vem

strekken van hypotheken. (76)

5. .Scheepshypotheken en verlenging van den ‘af-

lossin’gdduur.

De mentevoet van scheepshypotheken wordt te rugge-
bracht tot 6 pOt.- Tot 31 Dec. 1937 mag de sehuldeischer,
vat de aflossing betreft, jaarlijks niet nmeer vorderen dan
4′ püt. van de hoofdsoin. (106) –
De – belasting , ‘an scheepsverbandmaatschappijen wordt
verlaagd. (108) –

2d.
Bevordering van conversieinbgelij1checlen van hy-

potheekbankel’c. – – -:

Daar de maximale rentevoet van. ky.pothekeit .door, ‘be-
– sluit No. 74.wai gefixeerd, bleek het imoodig voor cle hypo-
theekbanken om haar de mogelijkheid te vergemakkelijken
tot conversie van pandbriev’en over te gaan. Ingeval voor
– wijzigin.g vmn den rentevoet van pandbrieyen. en verlenging.
van’den duur van de aflossing een .bijzoneme ,meerclerlieid
– van stemmeunoodzakel’ijk is, kan voortaan, met een gewone
meerderheid i’aii stemmen worden volstaan. Di-t geldt uit-
sluitend vooi- clie instellingen, clie. hypothecaire 1eemiingn
0
1
)
in België gelegen onroerende goedçremtyerstrekkemm. (105)
Ecu vrijwel an’atoog- besluit is genomen voor l3elgischc
instellingen, die hypethecair crediet verleeiiciï
Op
&nrOe-
remiclC goederen :gelegen” iii ouder Belgisch gezag etaande
A frikaanche giondgebieden. (131).

– De besluiten 105 en 131 zijn verder uitgebreid in dien

17 April 1935

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

355

zin, dat zij ook geicleir voor instellingen, clie hypotheken
hebben verleend in het buitenland, zulks inît liet oog
0
1
)

het feit, dat in verschillende landen de i’entevoet wettelijk
is verlaagd. (149)

3o. T
7
erlaging van den wettel?/ken rent evoet.

De wettelijke rentevoet wordt voor burgerlijke zaken
teruggebracht van 534
01)
434 pCt., voor hanclelszaken
van 632 tot
534.
pOt. (147)

4o. Verlaging en wijziging van enkele registratie-
rechten.

1

let registratierecht op acten van kwijting wordt ver-
laagd; het registratierecht op acten houdende bevrijding
van bedragen en acten houdende opheffing van hypotheek-
inschrijvingen, dat bij besluit No.
5
was afgeschaft, wordt
weer ingesteld. (75)
Ook voor maatschappijen, die zich reorganiseeren, wor-
den de registratierechten verlaagd. Het recht van over-
schrijving voor verlenging van den duur van maatschap-
])ijen wordt afgeschaft. (99)
liet evenredig zegelrecht op leeningen op onderpand en
01)
de reportzakeii tusschen bankiers en/of wissel-makelaars wordt afgeschaft. (114)

50
4
TVjjzigin,g van de personeele belasting en de arnu-
sernentsbelasting.

Doel is in de eerste plaats het aanslagstelsel voor de
l)ersoneele belasting te vereenvoudigen. De belasting op
vertooningen in music-halis en circussen wordt afge
schaft. (101)

6o. Verlaging Van de kosten van levensonderhoud

inrichting van een contrôlestelsel, waardoor hot moge-
lijk is nauwkeurig de marge tusschen de prijzen van
vleesch in den groot- en kleinhandel vast te stellen, met
liet doel om te hooge prijzen voor de verbruikers te voor-
komen. (37)
J3epaald is verder, dat de kleinhaiLdelaars iii vee- en
varkeusvieesch verplicht zijn aan den verkooper van leven-
de of geslachte diereji een certificaat van herkomst, waar-
Op.
de prijs is vermeld, te vragen. (152)

7o. Verlaging van proces- en gerechtskosten

De bevoegdheden van pleitbezorgers bij lgere recht-
banken worden uitgebreid. Dit besluit beoogt o.a. een ver-
laging van de proceskosten. (110)
De procedure inzake de u-itkeeringe-n to-t onderhoud
wordt vereenvoudigd. (92 en 98)
.

Een siielle rechtspraak bij de vrederechtbanken wordt
bevorderd door middel van vereenvoudigingen, die ten doel
hebben de kosten van rechtsgedingen te verlagen. (65)

80. Verlagin.g van de gezinsuitkeerin.gen.

Met het oog op de daling van de kosten van levens-
onderhoud w’orden de .gezi tisvergoed ingen verlaagd. Te eens
worden de lasten, die uit dezen hoofde
01)
het bedrijfsleven
cl rukken, verminde id. J)e totale bezuiniging wordt geraamd
op circa Frs. 70 millioen. (68)

9o.
Belastin.gv ertichting voor het klein beroepscre-
diet. (85) –

IV. Steun aan het bedrijfsleven.

Uitbreiding van de garantie voor exporicredieten

i)it besluit beoogt vicrerlei. lo. De totale garantie van
den staat wordt verhoogd van Frs. 600 tot 700 millioën.
2o.
Het risico, dat de exporteur mag loopen, wordt ver-
groot, o.a. kunnen de verliezen uit hoofde van onvoor-
ziene clepreciatie van liet ruilmiddel van het importland,
voor een deel worden gedekt. 3o. De voorwaarden voor
het verleenen van het delcredere worden vergemakkelijkt.
40.
Het deicredere wordt toegankelijk gemaakt voor alle
categorieën -van -producenten en exporteurs. (73)

Wijziging van de belasting op automobielen en
andere motor- of stoonavoertuigen.

Ter begunstiging van de nationale industrie worden
nieuwe voertuigen van Belgisch fabricaat-of oorsprong ge-
durende – twee jaar van het betalen van belasting – vrijge-
steld. Verder worden de motorrijwielen niet meer naar het
vermogen, maat naar den eylinderinhoud belast. (72)

Wijziging van ‘cle bepalingen – op de fabrielcs- en
– handeismerken.

Het recht van voorrang van de deponeering van mer-
ken zal voortaan slechts toekonien aan dengene, die het
eerst een
kennelijk
gebruik van het merk maakt, d.w.z.
dat het 01) voldoende wijze door belanghebbende kringen
zal kunnen zijn gekend. Het recht van voorrang heeft dus
niet meer degene, die een
eenvoudig
gebruik van het merk
maakt, ongekend door het publiek, onduidelijk of zelfs
heimelijk. (89)
Verder wordt een bescherming ingevoerd voor
gemeen-
schappelijke
merken en wordt de wet
01)
deberoepsvereeni-
gingen gewijzigd. (90)

Garantiefonds ten, behoeve van geblokiceerde schuld-
vorderingen, voortv loeiencie uit corn pensatietrans-
acties.

De regee ring waarborgt ouder bepaalde voorwaarde ii de
afwikkeling van schuidvorderingen uit hoofde van corn-
pensatietrniisacties tot een bedrag van Frs.. 150 mii-
Fioen. (135)

T’erplichting van Provincies en Gemeenten tot ge-
bruik van nationaal fabricaat.

-Bij het laten uitvoeren van werken moeten provincies
en gemeenten o.a. nagaan of de te leveren producten of te
gebruiken materialen van J3elgischen oorsprong zijn en of
de co-ntr-actanten voor de uitvoering van werken Belgisch
personeel gebruiken ..Es dit niet het geval, dan moeten
dergelijke werken open-baar worden aanbesteed en de in-
schrijvingen nauwkeurig worden geregi stree id. (140)

Bescherming van wijn, vruchtenwijn, wijnachtige
dranken en oenoloqische producten.

Maatregelen ter bescherming van de belangen van na-
tionale producenten van fruit en van de verbruikers. –
(38
en 95)

Wijziging van enkele bepalingen van het stelel
van gecontroleerd beheer.

In het besluit (No. 11) van 15 Oct. 1934, waarbij dit
stelsel wei:d ingevoerd, stonden enkele bepalingen, die tot
niisverstand -aanleiding gaven. Deze zijn bij dit besluit
verduidelijkt. (38) –

V. Ordening van het bedrijfsleven.

Verbmn.dendv erklaren van ondernemersovereen/cone
sten.

– De regeering kan, indien het algemeen belang het eischt,
onder bepaalde voorwaarden overgaan tot het verbindend-verklaren van ondernemersovereenkonisteti. In de ,,Voo r-
dracht aan den Koning” wordt er op gewezen, dat er
voor gewaakt zal worden, dat de vooruitgang van de nij-
verheid niet belemmerd zal worden, dat de regleiuentee-
ring niet schadelijk zal zijn voor den verbruiker, en dat
de belangen van de kleine nijverheid niet ondergeschikt
zullen worden gemaakt aan die van de grootere Ook mag
de binnenlandsehe vestiging niet woi-den voorkomen van
industrieën, die tot nu toe nog niet bestaan.
Om tot ver-bindendverklaring van een overeenkomst te
komen; moet aan den Minister van Economische Zaken een
vei-zoek – worden gericht,waarin uiteengezet wordeii de
redenen, die dezeti maatteg
el rechtvaardigen, het bewijs,-
dat de uitbreiding van de betrokkeit verplichting strookt
niet het algemeen belang en dat de verplichting zelf vrij-
willig werd opgenomen door die producenten en hande-
laars, die een ontegeuspr-ekelijke meerderheid van cle -belait-
gen van het betrokken bedrijf vertegenwoordigen. Keurt
de Minister dit verzoekschrift goed, dan verschijnt het in
het Staatsblad, waarna verzet mogelijk is. Een eventueel geschil wordt onderworpen aan 1 of 3 scheidsrechters of
aan den. Raad van Economische Geschillen. Brengen deze
instanties een gunstig of ongunstig advies uit, dan wordt
het verzoekschi-ift aanvaard resp. afgewezen.
Indien de vei-piichtingen -de beperking bevatten van –
productie, in- en uitvoer, dan kan een nieuw’e l)roduceut
zich slechts vestigen na hiervoor aan den Koning toestem-
ming gevraagd en bekomen te hebben. ])eze toestemming
wordt slechts gegeven na advies van

den Raad van Eco-
nomische Geschillen. (62)

Beperking van oneerlijke concurrentie. –

1)e bestaande wetgeving wordt aangevuld in dien. sin,

356

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

17 April 1935

dat een aantal oneerlijke handelingen met name worden
genoemd, terwijl bovendien de rechtsprocedur.e wordt ver-
sneld. (55)
Het besluit van 23 Dec. •1934 (No. 55) wordt uitgebeid
in dien zin, dat, wanneer het belang van den handel en
verbruikers zulks vereischt, de Koning de voorwaarden
van gehalte, samenstelling of hoedanigheid kan vaststellen,
waaraan producten dienen te beantwoorden om onder een
bepaalden naam in den handel te mogeil worden ge-
bracht. (70)

Beperking en reglern.enteersng van hei caci eau-
stelsel.

Het cadeaustelsel wordt door dit besluit buitengewoon
sterk beteugeld. Daarentegen is het geven van cadeau’s in
den vorm van zegels, coupons of penningen toegestaan, o.a.
indien de kooper de tegenwaarde in geld kan ontvan-
gen. (61)

Regeling van het uitverkoopwezen

tJitverkoopen en opruim ingeu ‘mogen alleen geschieden
door handelaars, die ten minste één jaar in België handel-
drijven ‘in de betreffende goederen en ingeschreven zijn in
het handelsregister. Strafbaar is verder degene, die val-
sch.elijk aankondigt, dat goederen worden verkocht wegens
sterfgeval, faillissement, opheffing of verbouwing. (121)

Reglementeering van den verkoophandel van huis

tot huis en van den straathandel.

Deze maatregel beoogt de identificatie van den verkoo-
per, die van huis tot huis gaat. Het rondventen wordt aan
bepaalde personen verboden. (81 en 82)

Reglernenteering van de benaming van enkele
artikelen.

Teneinde oneerlijke medediu.ging tegen te gaan, wordt
het gebruik van de namen van enkele textielproducten
van bepaalde voorwaarden afhankelijk ‘gesteld. (71)

7.’
Bescherming van enkele producten.

De goede naam van, zoowel als de handel in verschil-
lende producten (brandewijn, wijn, boter, land- en tuin-
bouwproducten) worden door bijzondere maatregelen be-
schermd. (52, 57, 95 en 111).

8.
Coördinatie van het koloniaal verkeerswezen.

])oel is het oprichten van een organisme voor de exploi-
tatie van het verkeerswezen in de kolonie, dat de bestaan-
de verkeerswegen en inrichtingen zal overnemen. (102)

Bescherming van nijverheidsteekenin gen en -mo-
dellen.

Doel is o.a. het euvel van plagiaat tegen te gaan. (91)

VI. Maatregelen ten behoeve van den Midden-

stand.

Ter wille van een goed overzicht zijn in ‘de hoven-
staande afdeeingen maatregelen ingedeeld, ‘die voor
een belangrijk ‘deel den Middenstand ten goede komen.
Wij wijzen op de ‘goedkoopere en vlu’g.gere procedure
en de vergroote bevoegdheid van de vrederechters.
(Zie ,,Verlagieg van lasten” No. 7).

Voorts
hebben ‘de maatregelen ‘ter beperking van

‘de
oneerlijke
concurrentie, ‘ter beperking en regie-
menteering van het ca’deau’steisel en tot reglementee-
ring van ‘den straathandel hetzelfde ‘doel. (Zie ,,Or-
den’ing van ‘het ‘hedrijfsleven..N’o.
2,
3, 4 en
5).

VII. Bestrijding van de werkloosheid.

1.
Beperking van den arbeid van gehuwde en on ge-
huwde arbeidsters.

Doel van dit besluit is eveneens vermindering van de
w’erkloosheid en dus vermindering van de openbare uit-
gaven. De Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg heeft
het recht om het aantal gehuwde en ongehuwde arbeid-
stcrs vast te stellen. Deze vaststelling kan geschieden voor

een bepaald bedrijf of voor een bepaalde groep arbeidsters,
hetzij voor het geheele land, .hetzij voor een of meer stre-
ken afzonderlijk. Vooraf moet de Minister advies inwinnen
hetzij hij de vereenigingen van werkgevers of ‘werknemers, hetzij bij de paritaire nijverheidscoinmissie. (40)

2.
Beperking van vreemde arbeiders

i)e Minister van Arbeid en Sociale Voorzorg is bevoegd
het percentage vast te stellen van de vreemde, arbeiders,
die te werk mogen worden gesteld. Dit percentage mag
vastgesteld worden voor een bepaald bedrijf, vooi een be-
paalde groep arbeiders, hetzij uniform voor het geheele
land, hetzij voor een of meer streken afzonderlijk. Alvo-rens daartoe over te gaan, zal de Minister het advies van
vereeni.gingen van werkgevers en werknemers moeten in-
winnen. (39)

.3.
Verbod van cumulatie van betrekkingen door amb-
tenaren. –

Behalve in sommige nader bepaalde gevallen, is het ver-
boden twee of meer staatsambten te vervullen of een ambt
met een ander bezoldigd beroep. (87)

Tewerkstellen van werkloozen door overheidsbestu-

ren en instellingen van openbaar nut.

i)e middelen van het Nationaal Crisisfonds worden voor een deel gebruikt voor het uitvoeren van openbare werken
ter bevordering van het ‘tewerkstellen van werkloozen.
Het loon zal in elk geval niet meer mogen bedragen dan
% van het normale loon. (44)
Gelden uit het Nat. Crisisfonds worden alleen verleend
voor werken, die zonder steun niet kunnen worden uitge-
voerd of die zoodanig uitgevoerd worden, dat meer han-
denarbeid dan normaal vereischt is. (96)

Bespoediging van de onteigeningsprocedure

Deze maatregel beoogt de onteigeningsprocedure te ver-
eenvoudigen om het uitvoeren van werken aan de , wegen
rondom de steden te bespoedigen. Zulks met het oog op de
toenemende werkloosheid. (88)

Oprichting van een Nationale Maatschappij voor

den Kleinen Landeigendom.

Deze maatschappij, die plaatselijke of gewestelijke maat-
schappijen kan opi’ichten, heeft ‘tea doel thet stichten en
iiLrichtén van kleine landgoederen, het productief maken van deze eigendommen, het oprichten van gebouwen, het
aankoopen van materiaal en vee. Deze goederen zullen ter
‘beschikking gesteld worden van arbeiders en minvermo-
genden en zoodoende de terugkeer mogelijk maken van
een aanta.l personen, die tijdens dc hoogconjunctuur .het
platteland verlaten hebben en thans werkloos zijn.
A!Ilderzijds zullen ‘in den omtrek viuii steden ‘ter beschik-
king van arbeider’s, werkloozen en minvermogenden groil-
dcii gesteld worden, d’ie in tuinen kunnen worden ver-
anderd en waarin deze personen de mogelijkheid kunnen
‘indn hun ‘inkomen ‘te verhoogen. (120)

Vifi. Bezuinigingen.

Verlaging van de salarissen van Rijksambtenaren.

De verlaging van 5 pCt. voor 1934 wordt voor 1935 op
10 pCt. gebracht. Gezinstoelagen en geboortetoelagen
wor-
den eveneens verlaagd (78). Zie verder ook besluit No. 49.
Tengevolge van de ‘militaire plichten is met het oog op
de periodieke ‘verhooging de gelijkheid tussehen de salaris-
sen van ornderwijzers en onderwijzeressen door de wet van
1920 ten voordeele van de laatste verbroken. Hierin wordt
dooi- dit besluit verandering gebracht. Verder worden
enkele ‘andere ‘bezuinigingen ingevoerd. (77)

Glijdende schaal voor ambt enaarlala.rissen.

Teneinde de koopkracht van de ‘bezoldiging van ambte-
naren stabiel ‘te houden, zullen de ‘salarissen van ambte-
naren, uitgezonderd voor die van ‘bepaalde groepen, geba-
seerd woeden op de kosten van levensonderhoud. (79)

,Saneering van het Nationaal Pensioenfonds der

Mijnwerkers.

In verband met de dalende inkomsten van dit fonds
(groots werkloosheid, loondaling) en gestegen uitgaven
(vervroegde pension,neering) ‘wordeiï o.a.. de uitkeeringen ian pensioengerechtigdeii gekort met 5
PC
(48)
Dit ‘besluit is later nog’aangevuld, (86) en gew’ijzigd. (119)

17 Apri1 1935

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

357

Verlaging van de pensioenen ten laste van den
Staat en de Voorzorgskassen. (50)

Wijziging van de wet
betreffende
de verzekering
tegen de
geldelijke
gevolgen van ouderdom en
vroegtijdigen dood.

Verscherping van de bepalingen, volgens welke uit bo-
veugenoemden hoofde aanspraak kan worden gemaakt op
een uitkeering.
(94)

Wijziging van de wetten op de bevoegdheid en de
rechtsvordering in strafzaken.

Uitbreiding van de bevoegdheden van de politierecht-
banken teneinde de uitgaven voor de rechterlijke mao.ht te
verlagen.
(59)

Uitbreiding van de bevoegdheid in burgerlijke en
handelszaken en van het hooger beroep van vonnis-
en der vrederechte.rs.

in verband met de verminderde koopkracht van don
Franc na den oorlog was de bevoegdheid van de vrede-
rechters verminderd. Zij krijgen nu de bevoegdheid terug
zooals die in
1914
bestond.
(63)

Bezuiniging op de financiën van Provincies en
Gemeenten.

VcrI.chting van den druk van de salarissen van gemeen-
tesecretarissen op de gemeentefinanciën door het openen
van
de mogelijkheid tot benoeming van een gemeentesecre-
taris voor verschillende gemeenten.
(124)
Herziening en verlaging van de grondslagen van de
wedden van provinciaal- en gemeentepersoneel
(125)
en
genieenteonderwijzers.
(126)

Maatregelen tot voorkoming van bedrog inzake

zegelrechten en met het zegel gelijkgestelde be-
lastingen.

Aanvulling van de bepalingen der wet om in verschil-
lende leemten te voorzien, waardoor het bedrog kan wor-
den beteugeld en combinaties mislukken, die
01)
allerlei
wijzen verzonnen worden om de belasting vrij van alle
sanctie te ontduiken.
(127)

Glijdende schaal voor staats pensioenen.

De uitkeering van de pensioenen van bepaalde groepen
geschiedt op grondslag van den index van de kosten van
levensonderhoud.
(129)

IX. Bescherming van den Franc.

Verspreiding van berichten, die ‘s Lands krediet
kunnen ondermijnen.

Elk onjuist bericht inzake de munt, of elk bericht, dat
van dien aard is, dat het vertrouwen in den Franc ge.
schokt zou kunnen worden, wordt gestraft.
(36)

.Reglementeering van, den in- en uitvoer van devie-
zen, goud en zilver.

Alle transacties in deviezen worden onderworpen aan den Centralen Wisseldienst. De in- en uitvoer van goud
is verboden.
(141)

X. Diversen.

Verbod van verkoop van zee- en binnenschepen
aan vreemdelingen.

Behoudens toestemming van den bevoegden Minister, is elke directe
of
indirecte overdracht van zee- en binnen-
schepen aan vreemdelingen verboden. J)e regeering wil
door dit verbod de denationalisatie van de vloot voorko-
men, opdat het evenwicht in de verkeersiniddelen niet
wordt verstoord.
(107)

Wijziging van de wetgeving inzake inkomstenbe-
lasting en daarmede gelijkgestelde belastingen. (45)

Garantie van den Belgischen Staat voor door de
kolonie uit geschrev en schatkistbiljetten. (54)

Herziening van sommige bepalingen betreffende
de oorlogsvergoedingen wegens schade aan goede-ren en personen.
(103)

Strekking van genoemde besluiten.

Evenals zijn v’oorganger, Graaf De Broqueville, is
ook de heer Theunis afgetreden, voordat de periode,

waarvoor hem volmachten waren toegekend, was ‘ver-

streken. Met zijn aftreden is echter tevens een einde gekomen aan de deflatiepolitiek, ‘die sedert de crisis

in België is gevoerd en die door de twee vorige ‘kabi-
netten in versneld tempo zou worden ‘doorgezet, ten

einde het economisch leven zoo spoedig mogelijk

aan de veranderde internationale toestanden aan te
passen. –

Terwijl bij het kabinet De Broqueville de maat-

regelen tot reorganisatie van het bank- . en ‘beurs-
wezen op den voorgrond stonden, ‘heeft ‘bet kabinet
Theunis vooral aandacht ‘geschonken aan den direc-
‘ten en ind’i’recten steun aan het bedrijfsleven en aan
‘de bestrijding van ‘de werkloosheid. De belangrijkste
maatregelen om het leven goedkooper te maken had-

den betrekking op een verlaging van de hypotheek-

rente en een strenger toezicht op ‘de prijzen van
vleesch.

De verlaging van de hypotheekrente was een nood-
zakelijk uitvloeisel van ‘de politiek tot renteverlaging
en van de voorgeschreven verlaging van huren van

bepaalde typen woningen. Om ‘de hypotheekbanken niet

in moeilijkheden te brengen, was ‘bot vanzelfsprekend
noodzakelijk om ook de conversie van pan’d’hrieven te
vergemakkelijken. Op ‘dit gebied ‘blijkt wel duidelijk,
‘hoe hot ingrijpen van ‘de Overheid in één ‘deel van
het ‘economisch leven consequenties van anderen aard
met zich brengt om ida aanpassing zooveel mogelijk
harmonisch te laten ver’l’oopen.
Overiigens hehben ‘de meeste ‘besluiten het karakter
van ‘directen steun of van ‘bescherming. Z’oo worden
‘de kleine ‘beleggers beschermd door een contrôle op
spaarbanken, spaarkassen en dergelijke instellingen;
de producenten ‘door ida mogelijkheid tot thet viottend
maken van ‘bevroren vorderingen, ‘door ‘het verleenen
van exp’ortci-edieten en ‘door het vergemakkelijken
van ‘het afsluiten van ondernemersovereenkomsten;
‘de ‘handelaars en winkeliers ‘door beperking van on-
eerlijke concurrentie (bescherming van merken, rege-
l’ing van ‘het cadeauste’l’sel en van ‘het u’itverkoopwe-
‘zen enz.).

Aah de bestrijding van ida werkloosheid is veel aan-
‘dacht besteed. De mogelijkheid is ‘geopend om den
arbeid van gehuwde en ongehuwde arbei’dsters te ‘be-
perken, eij’enia’is dien van vreemde arbeiders. Teveni is
een cumulati’e-verbo’d voor ambtenaren uitgevaardigd.

Belangrijk is ook ‘het ‘besluit om ‘den werklo’ozen ‘de
terugkeer naar liet platte1and te vergemakkelijken.

Wa’t de bezuinigingen betreft, valt ,het ‘op, dat het
belangrijkste ideel gevonden wordt in een verlaging
van salarissen en pensioenen. De bezuinigingen op ‘de

rechterlijke macht komen n’iet alleen ton goede aan de staatsfinanciën, maar ‘ook aan ‘het ‘bedrijfsleven.
De rechtspraak wordt namelijk vereenvoudigd, ter-
wijl ‘de proceskosten worden verlaagd. Opmerkelijk
zijn ‘nog twee besluiten, die thans een geheel ander
effect ‘krijgen ‘dan zij oorspronkelijk beoogden. Met
het oog op een verdere verlaging van ‘de kosten van
levensonderhoud, waardoor de reëe’le koopkracht zou
stijgen, ‘bad ‘de odgetreden regeerin’g een nieuwe ver-
laging van salarissen en pensioenen van bepaalde
groepen van ambtenaren afhankelijk ‘gesteld van een
verdere daling van ‘de kosten van levensonderhoud.
In verband met de te verwachten stijging van levens-
middelen zal hierdoor waarschijnlijk binnenkort een s’tijging van salarissen en pensioenen plaats vinden.

Tenslotte zij er ‘op gewezen, dat het afkondigen van
‘deze besluiten niet wil zeggen, ‘dat zij ook alle zijn
‘of worden uitgevoerd. .De bezwaren tegen ‘de deflatie-
politiek, zooals deze door ‘de vorige regeering werd
gevoerd, hadden o.a. ‘betrekking op ‘de onvolkomen-hei’d van ‘de ‘gevolgde methode in dien zin, ‘dat er in
‘de ‘pi-actijk van ‘de uitgevaardi’gde ‘besluiten zoo wei-
ni’g terecht kwam.

3.58

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT
17 April 1935

CRISISWETGEVING IN NEDERLAND.

1934, zijn getroffen, of ‘die zich
invo’oihereidin.g
bevinden.
T13

veivolgen hieronder het over,icht
‘i’in de voor

beginnen wij met de contrngen’teeringen
naamste crisismaat.regelen, die door
de regeering in

die ter wille

‘an
een goed overzicht
in rubrieken zijn
de achter ons liggende periode, vanaf
‘hal± October

verdeeki en ‘in ta’belvorn worden opgesoni’cl.’

I.

Contingenteerigen

A. Nieuwe contingenteeringen.

i)atum *)
No.

DUUT der
Grootte van het
A 11 1 1 K Ii L
Kon. Besluit
Staatscrt.
contingent.
rnni
contingent.
-Basis-periode

7 Jan. ’35

5

3
40
0
/0
br. gew.
{P. 3 mcd. Juli ‘331

Uaiing

.

..
.,
16 Jan. ’35

14

4
40 o/

n. geo’.
.
Jan./April ’33
19 Jan. ’35

14

3
100 ol
o
gew.
211-114 ’34
Zinkwit

en litl)op’one

…………….
14 Feb. ’35

32

4
100
0
/0
gew.
Febr.,lJuni ’34
Kunstzijden garens in eiken opmaak
0*)

19 Feb. 135

42

3
80
0/

n. gen’.
p.3mnd.l93aen’34
Vlaggen van katoen en/of linnen; zijde,

Linoleum

………………………….

kunstzijde, wol en halfwol ………’
4 Mrt. ’35

45

.

6
o

hoeveelh.
1929—’30—’31

Papier

en

papierwarep

……………..

Mrt. ’35

45

12
20
0
/0
waarde
1)

30
o/

hoeveelh.
1)
Meubeled

……………………….4


30
0
/o waarde
2)

140

m
12

nd.
1931 en 1932
0/

hoeveelh.
2)

15 Mrt. 35

53

5
(100 ij

gew.
onderdeelen
,

50 i,
o
gew.
1 Mrt.11 Aug. ’34
Rijwielen.i) ………………………

electrishe lampen

.-
50 o/

gew.
3 Apr. ’35

66

4
80
0/

gew.
114_118 1934
Klompen en klompeninakerswerk……..
Superfosfaat

……………………..
3 Apr. ’35

66

3
100
o/

gew.
114-117 1934

1)
Van hout, al of iiiet ‘bekleed, en onderdeelen van deze meubelen.

)
Van
bamboe, rotti.ng
, riet, teen of twijgen,
al dan ‘niet bekleed.
i)
Uitgezonderd: a. Motorrijwe1en eis
rijwielen met hulpmotor.

b.
Rij.wielfra.ones, welke door hun constructie uit-
sluitend zijn te’ bezigen voor rijwielen,
welke uitsluitend of mede door motorische
kracht worden voortbewogen.
c.
Een
groot aantal onderdeelen in het ,K. B.
nader genoemd.

)
Datum vau in werking .treding is, indien niet andees vernield, de ‘ie van
de betreffende maand.

“)
In’ werking treding le van de volgende
maand.

B. Verlenging van bestaande contingenteeringen.

Dtum *)
No.
Duur der
Grootte van

et
A R T 1 K E L
.
‘Kon. Besluit
,

Staatscrt.
contingent.
in mud.
.
contingent
Basis-periode

26 Oct. ’34

210

12
100
0/

gew.
1111 1930-1111 1932
Wollen en halfwollen dekens
0*)
28 Nov. ’34’

231

12
80
0
/o
gew.

,
1931 en 1932
27 Dec. ’34

249

12
40
0
/0
gew.
1931 en 1932
Kunstzijden

manufacturen,

stoffen en
.


20’o

‘waarde
27 Dec. ’34

249

8

{30 o

hoeveelh.
1931-1932

Gort
0*)

………………………..
29 Jan. ’35

20

3

,
100
O/

gew.
1931-1932

I-Euishoudelijk glaswerk
0*)
29 Jan. ’35

20

12
40
Oh

hoeveelh.
1931132

Wollen en halfwollen stoffen
*0)
29 Jan. ’35

,

20

7
30
{iix.
°
i

e1h.
929,’30en ’31

Leder **)’

.

f30
*,’
o
waarde
1)

weefsels
0*)
……………………….

l,45
0
/0
hoeveelh.
‘)
n.
10 mud. 1929 31
/
Bovenkleeding
*0)
30 Jan. 35

22

7
(15
0/

waarde
2)

’20
i

hoeveelh.
2)

Brood en d
ee
g**)

………………..

(40
0/

waarde
3)
0
p.10mnd.1930en 31

o,’,,

hoeveelh.
3)
,7Q

Trhotgoed. (andere dan kous. en sokk.)
*0)

31 Jan. ’35

22

,


1929, 1930, 1931

..

4 Mi’t. ’35

45

Ii
30,
0
/0 gew.
.
19311932

Draadnagels; draadkramnieu en’ spijkers

Pluche,

fiuweel en trijp

……………….

getrokken uit’ ijzei

draad, prikkel- en
4 Mrt. ’35

45

12
40–l00oj
0
hoeveelh.
1931 en 1932

]lladzink
…………………………
4 Mrt. ’35

45.

6
25
o/

hoeveelh.-
p.
6 mnd. 1931 en’32
26 Mrt. ’35

Cl-

3
100 Ofo
hoeveelh.
p.
3 mnd. 1932en’33

puntdraad

………………………..

Rijst (gébroken en gemalen rijst) 26 Mrt. ’35

62.

12
60
0
10
hoeveelh.
1932
Chili- en natronsalpeter
*0) ..
..

Roggebloein’en roggemeci
0*)

26 Mrt. ’35

61-

,

12
100-
0
/0
hoeveelh.
1931 en 1932

Rijstvoedermeel
0*)
26 Mrt. ’35

62

.1
100
0
/0
hoeveelh.
1932 en 1933
Cement’*!)…………………………
26 Mrt. ’35

63

6

..

50
Ofo
hoeveelli.
p.6mnd. 1931en’32.

1) Voor
mannen en jongens.

3)
Voor
vrouwen en meisje’s.

3)
Rubber.
)
Datum van in ‘werking treding,
is,
indien niet anders vermeld, de Ie van de’ betreffende maand.
0*)
In werking treding ie ,v’aa de volgende maand.

0.
Stop’gezette confingentëeringen.

“De

contingentderin’g

van

electrische

‘stofzuigers, welke ‘per
1
April 1935 af-liep

is
‘niet verlengd.

17 April 1935

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

359

D. Gewijzigde verlenging van be4taande contingenteeringen.


A R T 1 K 1f L
l)aturn “)

Kon. Besluit

No.

btaatscrt.

1)uur der
contingent.
in mud,

Grootte van het
.
contingent.
Basis-periode

26 Oct. ’34
210
6
50
0
/0
gew.
1930 en 1931
Metaaidraacigloeilampen ……………
Slotenl)

………………………..
29 Oct. ’34
210
12
40
0
/0
gew.
1932 en 1933
Touw
2)
.29 Oct. ’34
210,
6
40
o/

gew.
1931,

1932 cii 1933

Badkui1en en closetreservoirs

………
,
28 Nov. 34
232
12
( 40
0
/0
gem. gew.
3)
1932 en 1933
o/

gem. aant.$)
,
20
1932 en 1933
ITaarden, kachels en llaardkachels
5
). ..
.
28 Nov. ’34
231
12
40

/0
hoeveelh.
1933

28 Nov. ’34
231
6
{
:

vli.
6 mnd. 1932

29 Nov. ’34
232
0
50
0/

gen’.
6 mud. ’30, ’31 en ’32
27 Dec. ’34
249
6
60
0
/0
gew.
]e helft 1932
Stikstofhoudnde meststoffen ……….
27 Dec. ’34
249
6
50
0
/0
hoeveelh.
le helft 1933

Lint, band en veters
0
)
………………

Versche zeevisch

…………………

Cieïsoleerde electrische geleidingen
8)
27 Dec. ’34
249
12
40
0
/0
gew.
gem. 1931 en 1932
27 Dec. ’34
249
12
20
0
/0
gen’.
gern. 1931 en 1932
27 Dec. ’34
249
S
40 oi

gemn.hoeveelli.
8 ihijd. 1930 ën ’31

Weefsels van vlas hennep en halflinnen
27 Dec;
1
34
249
s
°
°I0
waarde
8 mnd. 1930 ’32
0/

hoeveelh.
,50
:i’apijten,

tapijtgoed, karpetten, loopers,.

Steenkolen, cokes en briketten?)

…….

kleedjes en matten

……………..
27 Dec. ’34
249
a
0
/

waai ue
gem. 8 mnd.

..

0

,0

gen’.
1930 en 1931

Kousen en sokken……………………

Ongesniolten dierlijk vet
0)’
27 Dec. ’34
249
12
25
0
/0
hoeveelh.
1929, 1930 en 1931

27 Dec. ’34
250
12
25
0
/0
gew.

Verpakkingsglas

…………………

1929en 1930

27 Dec. ’34
250
11
f3O
0/

waarde
Jgem. 11 rnnd.

Boter

………………………….

50
0/

gew.
1930 en 1931
Duderkleeding
10)

………………..
29 Jan. ’35
20
7
20
0
10
waarde en
per 7 mud.

.

hoeveelh.
1931 en 1932

29 Jan. 35
20
10
25
°
/o waarde
.,
10 mnd.
11931

Naaigaren

………………………..

35 o

hoeveelh.
en 1932
30 Jan. ’35
22
12

porselein
{

°
gein.

1928,’30

Petten en baretten

………………..

fijn aardewerk en biscuit
:
J25
0
/0
waarde
1929 en 1930
0/0

lioeveelh.
,
a0

Porselein en aardewerk

……………..

sanitair aardewerk
S

15 o/

gew.
1928-1930
cl.
muur en wandtegels, vergiaasde
. . 30

gew.
1928-1 930

14 Febr.’35
38
12
30
O/

waarde
/per 12 mnnd.
1930 en 1931
‘akdoeken en overhemden ……………

rafel- en servetgoed
11)
4 Mrt.. ’35
45
6


i/
o
waarde
1929-1932
0
/0

geo’.
,
50
7epelde

rijst

…………………….

..

26 Mrt. ’35
62
12
50
o/
1932
Linoleum

………………………
26 Mrt. ’35
63
12
50
o

br. geo’.
2X50o1
0
2ehalfj.’33
1)
Uitgezonderd meubel- en haugsioten, waarvan netto gen’. beneden 200 gram. 2) Garen vah hennep, ongetwijnd;
koord en touw; meer dan déndraadsgareu van liennepvezel; koord en touw vat jute. ) Gegoten en geëmailleerde
badkuipen. 4) Gegoten en geëmailleerde closetreservoirs.
5)
Thans ook los Ingevoerde vuurvaste steenen voor binnen-
bekleeding dier kachels. °)Thajis excl. lint v. zijde en kunstzijde, alsmede bandelastiek, alles breeder dan 5 cM.,
bandfluweel, drukku.00peftbaud,’ haken- en oogeubaud, metaallint, band voor rotatiepersen en drukkerijen, kleef- en
pleisterband (ook geprepareerd isolatieband).
7)
Contingent gelijk gebleven, verdeeling in 4 groepen aangebracht
t.w. briketten, cokos- en eokesgruiis
j
steenkolen met een waarde onder en boven de
f
9 per ton. Deze grens is bij
Stscrt.. 15.op / 14 gebracht.
8)
Alle soorten electrische leidingen en kabels. 0) Invoer alleen over Crisiszuivelceu-tra.le. Bij K. B. v. 10 Jan. ’35 Stcrt. 7 hiervoor aangewezen Ned. Zuivel-Centrale. 10) Behalve gebreide en tricot-
goederen, corsetten cii buatehouders.
1.L)
Thans zijn onder deze contingenteeringen ook begrepen vlaggen van katoen
en/of linnen, zijde, kunatzijde, wol en halfwol.

“) In werking •treding de le van de volgende maand.

11.
Regeling van het Internationale Betalingsverkeer,
(Wet van 14 Nov.
1934,
Stbld. No.
583).

Deze wet vervamigt de vroegere wet van 25 Juli 193’2, Stbld. No, 375. De nieuwe wet heeft geen beperkten gel-
digheidsduur, gelijk de vroegere, terwijl thans ook amidere
betalingen dan die uit handelstransacties voortvloeiend oos-
der het centrale betalingsverkeer kunnen w’orden gebracht,
hetgeen bij de vroegere wet niet mogelijk was.

Toepassing der Clearingbepalin gen op Ned.-Indië,
Suriizctme en Curaçao.
(K. B. van 16 Nov.
1934,
Staatsbiaden
No. 588, 589
en
590).

0
1
)
grond van de nieuwe wet tot regeling van het inter-
natianale betalingsverkeer is vastgesteld, dat betalingen van Ned.-lndië, Suriname en Curaçao aan landen, waar-
iiiede Nederland een clearingovereenkonist heeft gesloten,
of bedragen, uit die landen te vorderen, over de Neder
Zandsche cleariorg zullen kun’ien worden geleid..

Clearingverdrag Nederland—Chili,
(K. B.
van
30
November
1934,
Stbld. No. 612).

i)it st.aatsblad -‘bevat de notiisvi.sselin -omtrnt het op
1 Juni 1934 gesloten cleariugverdrag tusschen Nederland,
Ncd.-.Lndië, Suriname en Curaçao met Chili.,

Clearzngverdrag Neder?and—Duitschland.

Op 2 Nov. 1934 heeft de Nederla.ndso.he, regeering de be-
tal i ngsovereenkonmst niet ‘Duitschlaiid per 15 November op-

gezegd, daarbij den Ol)zeggingstermiju van 14 dagen iii acht
nemeude. Terstond daarop zijn ondei’handeliiigen geopend over een nieuwe overeenkomst, die echter 01) 16 Nov. nog
niet ten einde vareu gebracht. Daarom werd vanaf dien
datum het betalingsverkeer op voet v„L.ii de oude overeen-
komst van 15 Sept. 1934 voorloopig voortgezet.
Op 5 D.écember 1934 werd eau nieuwe betaliotgsovenïen-
komst -met Duitschland gemaakt, waarbij het percentage
vrije deviezen, dat J)uitschlaud uit den verkoop naar Ne-
derland e.û zijn koloniën kreeg,’ werd verminderd van 7 pOt.
tot 5 l)Ct.
vo
terwijl de uitbetalingen uit het saldo aaii hou-
dej’s ‘aii rderingen uit hoofde van leveringen, vÔOr .15
Sept. gedaan, iets werd vergroot.
.Bij K. B. van 6 December 1934, Stbld. No. 639. is be-
paald, dat De Nederlandsche Bank vorderingen onder de
elearing vallende of daaruit voortvloeiende kan discontee-
ren of in beleening kan nemen, of daarop voorschot kan
verleenen.

Ciearingverdrag Nederland—Roemenië.
(Gedrukte
stukken; zitting
1934—’35, No. 307).
Op 10 Februari 1935 is een overeenkomst betreffende
het goederenverkeer en een clearingovereenkomst tusschen
Nederland-en. -Roemenië geteekend.

III. Algemeene overeenkomst omtrent de handelspo-

litieke betrekkingen met Groot-Brittannië,
– -(K.
– B. vami 20 Nov.
1934, Stbld. No. 594).
1)it staatsblad bevat de notawisseling tussehen de Ne-

17 April 1935
360

EC0N0MISCH:STATISTISCH.. KWART’AALBERICHT

derlandsche en de Briitsohe regeeridg van
20
en
30 Juli

1934
betreffende een tijdelijke
modus vivencti
inzake de
wederzijdsche handelsbetrekkingen. Daarbij werd overeen-
gekomen, dat beide landen bij contingenteeringen elkaar
een aandeel zullen toestaan in overeenstemming met hun
invoer iii de basisjaren, zoodat Nederland bij verleening
van bijzondere contingenten aan eenig land, ook aan En-
geland, een soortgelijk perëentage moet toestaan. Maakt
een ander • land van het toegestane contingent niet ten
volle gebruik, dan zal dit overblijvende worden verdeeld,
waarbij Nederland, resp. Engeland, hun aandeel in dit
overschot krijgen. Wanneer een dezer beide landen echter
van zijn contingent niet ten volle gebruik maakt, wordt
het restant naar een volgende contingeniteeringsperiode
overgebracht.

LANDBOIJW.

J.
Organische wijzigingen.

Tengevolge van de concentratie der erisisorganen

eenerzijds en anderzijds cle intrekking van de Crisis-

Varkenswet en Crisis-Zuivelwet, terwijl de desbetref-

fendebepalingen opnieuw zijn uitgevaardigd op
grondslag van de Landbouw-Criiiswet, zijn eenige be-
langrijke organische wijzigingen ingevoerd.
Hierbij is het algemeen systeem ingevoerd, dat cle

betrokkenen lid moeten zijn van de crisisorganisatie
in hun bedrijf, hetzij cle gewestelijke rundvee-,. var-

ken s-, groentencentrale. Deze
en si
sorgani saties kun-

nen dan de nood:ige voorsdhriften en beperkende be-

palingen uitvaajidigen, waaraan de aangeslotenen zich

moeten onderwerpen. Dit stelsel geldt thans voor alle

crisismaatregelen en cnisisorganen.

Crisis-Tuinbouwbesluit
1935.
(K.
B. van 27 Dec.

1934, Sthid. No. 675), Crisis-Tuinbouw’besehik-

king 1935 Ï (M. B. van 29 Dec. 1934, No. 25066,

Stcrt.
‘No. 250),
en Crials-Tuinibouwbesohikking

1935
II (M.
B. van 27 Maart 1935
No.
4002, Stort.

No.
61).

Crisis-Zuivelbesluit
1934 1.
(K.
B. van 27 Dec. 1934,

Stbid.
No.
672).

Wijziging Crisis-Varkensbesluit
1933.
(K.
B. van 29

Dec. 1934. Stbld. No. 722) en der
Crisisvarkens-

beschilckingen
1933 1
en H.
(M. B. van 31 Dec.

1,934,
No.
25131 en 25132, Stcrt.
No.
9).

lIa.
Aardappelen. Groote aardappelen voor menscive-
lijice consumptie toegelaten.
(M. B. van 6
Nov.

1934,
No.
23160, Stcrt.
No.
214).

De Crisis.Akkerbouwbeschikking
1934
111 is zoodanig
gewijzigd, dait voor alle aardappelsoorten behalve zand-
aardappelen, geteeld op duinzand, de maximum af.metin-
geu zijn vervallen. Thans kunnen dus alle aardappelen, die door een opening van
1225
inm
2
vallen, voor menschelijke
consumptie worden gebruikt.
Een overeenstemmende wijziging is aangebracht in de
beschikking’ op de heffing bij het vervoer (M. B. van 8 Nov.
1934,
No.
23259,
Stert. No.
216),
waarbij alle aardappelen voor consumptie bestemd niet een heffing van
f1
per
.
100

kg belast ‘blijven.

11h. Steunv erleening aardappelen ‘oogst
1934.
(Crisis

Steunbesch. 1934 XXI, M. B. van 6 Nov. 1934,

No.
23162, Stcr’t.
No.
214).

De steun is vastgesteld voor aardappelen, die niet voor
menschelijke collsumptie mogen worden gebruikt en gede-
natureerd moeten worden. Het steunbedrag klimt op van
f 0,65—f 0,85
per 100 kg, al naar gelang de denaturatie
geschiedt in October tot Maart, om daarna weer
f
0,75
te
bedragen voor aardappelen, die in April of Mei worden
gedenatureerd. Een reglement aardappelsteun 1934 is
aan
deze beschikking toegevoegd.

Iie.
Wijziging Crisis-Alcicerbouw beschikking
1934 1.

(M. B. van 30 Maart 1935, Stort. No. 64).

Als monopoliehoudster voor den in- en uitvoer van aard-
appelen treedt thans de Ned. Groenten- ‘en Fruiteentrale
op. Monopolieheffing bij invoer is ‘tot 1 October
1935
be-
paaid op
f 3
per 100 ‘kg.

Illa.
Peulvruchten. Crisis-Aankoopbeschikking
1934

1.
Iniandtohe peulvrulrten. (M. B. 15
Nov.

1934,
No.
23482, S’tcrt.
No.
221).

De Nederiandsche Akkerbouweentrale heeft de bevoegd-
heid gekregen om tot steun van de markt zoo noodig tot
den aankoopvan verschillende erwten en boonen, geschikt
voor mensehelij’ke consumptie, over te gaan.. Voor deze
l)eulvruchten zullen in het besluit genoemde minimum-
prijzen moeten worden betaald, zij zullen uitsluitend van
aangeslotenen mogen wrden gekocht, en zooveel mogelijk
.door den gebruikelijken tusschenpersoon. Er aal nair wor-
den gestreefd om de bestaande .tusschenhandelaars een
evenredig aandeel te geveh in .hht opkoopen vin deze
•peulvruchten voor regeeri.ngsrekening.

Ilib.
Crisis-Restitutiebschikking
1934 XV.
Peul-

• vruchten-uitvner. (M.
B.
van 15
Nov.
1934,
No.

234, Stcrt.
No.
221).. ……….

Hierbij is bepaald, dat voor uitgevoerde peulvruchten
restitutie van betaalde heffingen wordt verleend. Indien
de peulvruchten een bewerking hebben ondergaan, waar-‘dooi de hoeveelheid is verminderd, ‘wordtde restitutie op
basis der oorspronkelijke hoeveelheden berekend.

Vla.. Crisis-Steunbeschik7cing
1934 XI.
Vlas. (M.

B. van 21
Nov.
1934,
No.
23801, Stcrt. No. 228).

Er wordt steun uitgekeerd op ten hoogste
6000
ha ‘Ias-
cultuur,
f 50
per ha voor het, .telen, evenveel ‘oor het
repelen en
f 125
voor het bewerken. Het totale steunbe-
drag is op
f 1.350.000
begroot. Volgens het steu’nreglement,
dat bij dezelfde ministerieele beschikking is goedgekeurd,
is de regeling opgedragen aan
,. de Nederlandsche Akker-
bouwcentrale en de provinciale organisaties. Aan iederen
teler worden een zeker’ aantal steun-hectaren toegewezen,
waarvan een stamkaart wrd’t opgem’aa,kt, die deic aard van
het ‘bedrijf, de geschatte opbrengst, enz. vermeldt. Op
grond daarvan worden de steunbedragen opgemaakt.

Cichorei. Crisis-Steubeschikking
1934.
XX, Ci-

dhorei. M. B. van 27
Nov.
1934,
No.
23840, Stort.

No.
229).
De steun op ciohorêi, zooals die was vastgeteld bij
Crisis-Steunbeschikking XI, is verhoogd met f 0,50
per
1000kg wortels, enbedraagt thans
f5,
haar gelang van den rnarktprijs van cichorei. Stijgt deze. boven de
f 6,50
l)e’r 100 kg, dan wordt, de steun. nihil,, beweegt hij zich
tueschen de
f 4,50
en
f 6,50
per 100 k.g, dan wordt de
steun geleidelijk verminderd. De maximum steu’n wordt
verleend, indien de gemiddelde eichoreiprijs in
1934 f 4,50
per 100 kg of minder bedraagt, gerekend over de periode
1 Oct.
1934-1
Jan,
1935.
Steun wordt aan erkende telers
verleend ,voor ten hoogste
34.000
kg wortels per ha.

VIa. Gri end en riet. Crisis-Steun beschi kking
1935

Griend 1.
(M. B. van 2 Febr. 1935, No. 937,

Stcrt. No. 24) en,
Riet 1. (Al.
B. van 2 Febr. No.

936, Stcrt. No. 24).

Aan griend-exploitaicten, bij de Ned. Akker’b. Centi .aan-
gesloten, wordt steun per ha verleend in
1935,
naar de
qualiteit van de gronden, en aan griendbewerkers, bij de
des’betreffene , groep aangesloten, steun ,’ naar de hoeveel-
heid geleverd product. Alles in overeenstemming met de
bepalingen van het Reglement Steun Griendcultuur
1934/35.
Op dezelfde wijze wordt aan eigenaars van bladrietveld, dat voldoende onderhouden is, steun uitgekeerd, terwijl de Ned. Akkerb. Centr. gemachtigd is een deel van den oogst van riet op te koopen tegen een bepaalden minimum-prijs.

VIb. Crisis-Steunbeschikking
1935,
Gri end I. Cul-

tuur 1934135. (M. B. ‘van 19 Febr. .1935, No.

2014, Stort. N’o. 35).

Bovenstaande M. B. is gewijzigd. De Minister heeft aan den steun uitbreiding gegeven volgens de in deze beschik-
king opgenomen richtlijnen.

SIERTEELT

1.
Crisis-Boonskweekerijbeschikking
1934 1.
(M. B.

van 16 Oct. 1934, No. 22530, Stort. No. 199).

j,[.
Crisis-Bloenzenteeltbeschikking
1934 1.
(M. B.

van 6 Sept. 1934,
No.
21172, Stcrt. No. 171).
Vastgesteld is, da’t alleen de houders van een door de
Sierteeltcentrale af te, geven vergunning recht hebben het
boomkweekersbedrijf en de bloementeelt uit te oefenen. Deze
vergunning wordt aan bestaande telers en kweekers ver-strekt voor een oppervlakte gelijk aan 100 pCt. yan de in

17 April 1935

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

361

Juni 1934 beteelde. De telers en kveekers moeten voor het
verkrijgeii van deze vergunning een vergoeding betalen,
voor de booinkweekers varieerende van 3,5-43,5 cent per
are, voor de bloementelers van 0,2-0,05 cent per rn
5
, of
in gemengd bedrijf de helft daarvan.
Bij M. B. van 12 Februari 1935 Stcrt. 30 is dc maximum
steun bepaald
0
1
)
f
225.000.

11.1. Uitvoer van boomlcwee-eri.j product en naar

Duitschland.
(M. B.
van
25
Jan.
1035,
Stcrt.

No. 18).

De M. B. van 2 Maart 1934 (Stcr.t. No. 44) is gewijzigd.
Hierbij was bepaald, dat voor den uitvoer van houtvor-
mende gewassen (boomen en heesters), waaronder struik-
en stamrozen, certificaten zouden worden uitgegeven; thans
is bepaald, dat geen certificaten zullen worden verstrekt,
w’anneer het betreft uitvoer naar Duitsehiand van: vrucht-
boomen en vruchtstruiken, stekken, entrijs en zaailingen.
Voorts is de bepaling, dat genoemde certificaten slechts
zullen w’orden uitgegeven, wanneer vaststaat, dat de uit-
voer tegen een prijs geschiedt, welke niet ligt beneden een
door of vanw’ege den Minister van Economische Zaken
vastgesteld minimum in zooverre aangevuld, dat uitvoer-
vergunningen voor zendingen aan particulieren, publiek-
i’eehtelijke lichamen, varenhu zen of openbare verkoopi ii-
gen niet worden afgegeven.

.1V.
Maatregelen tot steun aan de bloembollen.
(Ori-
sis-Steunbeschikking
1934 XXVIII,
Stcrt.
No.
249).

Bepaald is, dat aan aangeslotenen, bij inlevering van
i’oor export geschikte bloembollen ter vernietiging, steun
kan worden verleend tot 85 pOt. van de mininumprijzen,
zooals die door den Minister voor liet jaar 1934 zijn vast-
gesteld, voor: hyacinthen tot ten hoogste
f
600.000, vroege
tulpen tot ten hoogste
f
400.000, Darw’in-, Mendel- late en
andere tulpen tot ten hoogste
f
600.000, narcissen tot ten
hoogste
f
300.000.

Va.
Fruit- en Warmoezerijgewa.ssen. Steunmao.trege-
ten voor telers van fruit en warmoezerijgewassen.

(M. B.
van
4
Jan.
1935, No. 24999,
Stort.
No. 3).

En steunregeling is vastgesteld voor bij de Nederland-
sche Groenten- en Fruit-Centrale aangesloten telers, gel-
dend van 1 Januari 1935 tot 1 Januari 1936. De Centrale
zal tegen bepaalde prijzen producten overnemen, indien
deze niet tegeis die prijzen geveild kunnen worden.

V’b.
Crisis-Steunbeschilcicing
1935.
Fruit en Wa.rmoe-
zerij gewassen H. (M.
B.
van 6 Febr.
1935,
Stcrt.
No. 26).

Bepaald is, dat aan telers van fruit en w’armoezerij-
gewassen, die zijn aangesloten .bij de Nederlandsche Groen-
ten- en Fruit-Centrale en voldoen aan de voorwaarden, dat zij hun producten over de door genoemde Centrale
erkende veilingen of veilinghouders hebben geveild, uit
het Landbouw-crisisfonds steun zal worden verleend tot
een bedrag van ten hoogste
f
3.600.000.

Vc.
Crisis-Tuinbouwbesluit
1934 II.
(K. B.
6 Maart
1934,
Stbl.
No. 60
en
K. B.
van 11 Januari
1935,
Stort.
No. 63).

Bij het laatste K. 13. is uitvoer van fruit- en warmoeze-
rijgewassen naar Duitschland vati 31/3 ’35-1/1 ’36 gemo-
nopoliseerd.

VEENKOLONIËN.

Gewijzigde Crisis-Steunbeschilcicing
1934 XV.
Turf.
(M. B.
van
16
Jan.
1935,
Stert.
No. 11).

De centrale steunbeschikking 1934 XV (Turf) is inge-
trokken en een nieuwe regeling vastgesteld. Om voor
steun in fabrieksturf in aanmerking te komen moet men
erkend zijn als producent van fabrieksturf door de Nader

landsche Turfeentrale, w’aarvoor men in 1934 fabrieksturf
moet hebben geproduceerd en afgeleverd door bemiddeling
van de N.V. Verkoopkantoor Fabrieksturf te Assen.
De steun w’ordt verleend tot een zooda.nig bedrag, dat
door liet Verkoopkantoor voor door haar bemiddeling af-
geleverde fabrieksturf van erkende producenten aan dezen
eenbedrag van
f
25 per dagwerk zal kunnen worden uit-
betaald.

VEETEELT.

1.
Nederlandsche Zuivelcentrale.
(it[. B.
van
10 Nov.

1934, No. 23170,
Stort.
No. 21$).

De Crisis-Zuivelcentrale is bij deze ministerieele beschik-
king gebracht in het kader der crisisorganisaties 01) grond
van art. 1, sub 3, van het Crisis-Organisatiebesluit 1933.
Er zijn twee afdeelingen gesticht .bij de centrale, de af-
deeling ,,,zuivelsteun” en ,,zuivelexport”. Aan het hoofd
van ieder der afdeelingen staat een commissie, w’aarvan de
leden benoemd zijn bij M. 13. van 10 Nov., No. 23169,
Stcrt. 218.

II.
Crisisheffing
op geslacht rundvee.
(M. B.
van

31
Oct.
1934, No. 23002,
Stort.
No. 210).

Met ingang van 1 November is de crisisheffing
01)
ge-
slacht rundvee, die voorheen 200 pCt. van den accijns be-
droeg, tot 100 püt. van dien accijns verlaagd.

1111.
Beperlcingsregle9nent rundvee
1934
en 1935.
(M. B.
van
15 Nov. 1934, No. 23495,
Stcrt.
No. 222
en
M. B.
van
18
Jan.
1935, No. 512,
Stci-t.
No.
13).

Bij deze beschikking heeft de Minister het bestuursbe-
sluit v.an de Nederlandsche Veehouderijcentrale ten aan-
zien van de rundveebeperking in 1934 goedgekeurd. De
beperking bedraagt 10 pOt. bij dén vaarskalf, dat vroeger
werd aangehouden, en klimt op tot 4334f pCt. bij 6 en meer
vaarskalveren. Bij ieder bedrijf moeten bovendien even-
tueele bijzondere omstandigheden in rekening worden ge-
bracht. Bij de laatste M. B. is de teeltregeling voor 1935,
die nog grootere beperking brengt dan in 1934, afgekon-
digd, zie Stcrt. 4 Maart 1935, No. 44.

1V.
Bepericingsreglement varicens
1934.
(M. B.
van
15 Nov. 1934, No. 23484,
Stcrt.
No. 222).

]3ij deze beschikking heeft de Minister het bëtuursbe-
sluit van de Ned. Veeh. Ccmitralc goedgekeurd ten aanzien
van de beperking van de varketisteelt. Uitgegaan wordt
van een aantal biggen gelijk 6Y
21
maal de hoeveelheid fok-
zeugen, die bij de telling in 1932 aanwezig was. Dit grond-
tal wordt dan voor ieder gewest met een zekeren factor
ve rmenigvuldigd.

Crisis-Vleeschbesluit
1935 1.
(K. B.
van
18
Jan.
1935,
Stbldl.
No. 20)
en
Crisis-Vleeschbeschikking
1935 1.
(M.
B.
van
31
Jan.
1935, No. 1159,
Stcrt.
No. 22).

Het K. B. stelt vast, dat de invoer van alle soorten
vleesch en slachtvee slechts tegen betaling van monopolie-
rechten is toegestaan. De M. B. heeft de bedragen vastge-
steld.

Reglement Zuivelsteun.
(M. B.
van
29
Maart
1935,
Stort.
No. 63).

llepaald is, dat als nieuwe voorwaarde voor de uit-
keering van dcii zuivelsteumi geldt, dat de zuivelproducent
na 15 Maart 1935 een percentage aan dcii veehouder-
producent dier melk teruglevert in den vorm van onder-
melk.

PLTJIMVEEHOUDERIJ.

Plandelsreglement der Stichting Ned. Centrale voor

Eieren en Pluimvee.
(M.
B.
van
29
Dec.
1934, No.
24985,
Stort.
No. 250).

Dit reglement is gewijzigd in verband met het sinds
1 Januari 1935 aan de Centrale toegekende uitvoermono-
1)olie.
Allen, die namens de Centrale w’enschen te importeeren
of te exporteeren, moeten daarbij aangesloten zijn. De be-
palingen voor den invoer zijn analoog vastgesteld voor den
uitvoer, met deze aanvulling, dat uitvoer naar door den
Minister aan te wijzen landen slechts is toegestaan indien
men zich tegelijkertijd verbindt tevens naar andere landen
een bepaalde hoeveelheid monopolieproducten te exportee-
ren; terwijl men voorts moet aantoonen dat men gerech-
tigd is.

Crisis-Pluimveehouderij-beschilcicing
1935 III
(uit-voe?- eieren). Uitvoermonopolie eieren en vaststel-
ling van przjsverschillen.
Bij het Crisis-Pluimveehouderij-besluit 1935 1 is een uit-
voermonopolie voor eieren met ingang van 1 Januari 1935
gevestigd. Bij M. B. van 29 December 1934 (Stort. No. 250) is bepaald, dat de prijsverschillen van de Stichting

362

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT,

17 April

1935

Neclerlandsche Ceitrale vöor Eieren en Pluimvee, in acht
te nemen hij den uitvoer va.n kippen- eneendeneieren in
schaal, worden vastgesteld vanwege het bestuur dier Cen-
trale door haar directeur bij eeli aan de goedkeuringvan
den Minister onderworpen besluit..
Bij K. 13. van 13 Maart 1935 (Stcrt. No. 63) is cle uit-
voer van levend en geslacht plu.imvec van 1/4 ‘35.111 ’36
genionopol iseerd. .

Restitutie bij uitvoer va-n tevorerC als monopoliepro-

ducten ingevoerde ei erproduct en en slachtgevogelte.

1[iigevolge een drietal M. B.-eti van 5 Januari 1935 (Ned.
Stci

t. No. 4) . [Crisis-Restitutiebeschikking 1935 T (Cier-
prodtic’eii), Crisis-Restitutiebeschikking 1935 T. (eieren) en
Crisis-Restitutiebeschikking 1935 IE (siaehtgevogelte)L . is
voor bedoelde producten vals 1 Januari tot 28 Februari
1.935 bij export een restitutie verleend. Een nadere rege-
liiig werd getroffen bij M.. 13. van 16 Februari 1935
(Stort. No. 34), M. B. van 19 Februari 1935 (Stcrt. No.
36) et.i M. B. van 23 Februari 1935 (Stcnt. No. 42).
-De strekking van deze laatste J3eschikkingen wordt
liierondér vèrinelcl. – –

(Jrisis-Pluimveehouderijbeschï/cking 195 11 (invoer
eieren). (M.
B. van 29 Dec. 1.934, Ned. Stcrt. No.
250). . .

II:[ierbij zijn de prijsverschilleri waarvoor de Stichting Nederlandsehe Centrale voor Eieren en IPluinivee eieren
en eierproducten bij invoer mag koopeis en verkoopen,
niet ingang van 1 Januari 1935 als volgt vastgesteld.
– .10.
voor kippen- en eendeneieren in schaal
f
0,60 per
100 stuks, . . .. . –
– 2o. voor bevroren eieren zonder schaal, bevroren eidooier,
bevroren eiwit enz: op
f
0,25 per kg inetto.

Crisis-Restitutiebeschikkingen 1935
1.
(M. B.
van 19

-Febr. 1.035, Stort. No. 36).

iii de
Crisis-Restitutiebeschikking 1935
1
(eieren)
is een
wijziging gekomen, waarbij het bedi-ag, dat bij uitvoer
wordt vergoed
01)
f0,70
per 100 stuks is gebracht. Nieuw
(s, dat slechts .bij een minimum uitvoer van 200 stuks dit
becireg wordt uitbetaald.

VISSOHERIJ.

T.
Crisis-Oesterbesluit 1934 1.
(K. B.
van 12 Nov.
1934, Sthld.
No.
576) en
Crisis-Oesterbeschikking
1934 1. (M;
B.
van 23
Nov.
1934,
No.
23126, Stcrt.

– No.
228).
Bij K. B. is vastgesteld, dat het kw’eekeu en verhati-
delen van
z,aai-
en coasumptie-oesters slechts is toegestaan
aan aangeslotenen bij de organisatie van oesterkweekers
en -handelaren, terwijl voor den export hetzelfde geldt.
Deze aangeslotenen moeten een bedrag storten en zij mo-gen oosters slechts tegen of boven een zekeren minimum-
prijs verkoopen. ..
De M. B. stelt het te storten bedi

ag vast 09 2 pCt, van
de faotuur en bepaalt evneens de minimum-prijzen bij
uitvoer. Deze laatste zijn gewijzigd bij M. B. van 3 Dec.
1934, No. 24163, Stort. No. 233).

II. Crisis-Mosselbesluit 1934
1.
(K.
B. van
12 Nov.

1.934, Stblcl. No. 575) en
C?-isis-Mosselbeschikking
1934 1.
(M.
B.
van 3 Dec. 1034, No. 23725
1,
StcrL No: 233).
01) dezelfde wijze als bij oesters is een organisatie van
mosselvisschers en- mobèlhandelaren ingesteld, waarvan
alleen de aangeslotenen het
,
recht. hebben.de
mosselvis-
scherij of den handel in mosselen uit te oefenen.
Illa.
ConsunzptieiGarnalenbesluit 1934
1.
(K: B.
‘a
14 Nov. 1934, Sthld. No: 584) en
Consumptie-
Garnalenbeschikking 1930.
(M.
B.
van 23 Nov.
1934, No. 23727, Stort. No. 228).
Voor cônsumpti.egarnalen worden bij E. 13. de organi-
saties .;garnalnnvisschers, garnalenpellers en•gar cialenex-
porteurs ingesteld,.. waarvan de aangeslotenen liet recht
hebben. de betreffende bedrijven uit te oefenen. . Ook hier
is ueer voor iedere groep verkoop tegen of boven mini-
tisûm prijs voorgeschreven.
])e M. B. stelt de minimumpi-ijzen en modellen der ver-
gunningee vast. . …..–

JIb.
Geciroogde Garnalenbesluit 1935 1.
(K.
B.van
27 December 1934, S.thld No. 676,
K
B. vniï 16
‘ Februari 1935 . Stort. No. 50 en
K. B.
van 13
Maart 1935, SIert. No. 63). – .
:]3ij 1e laatste twee K.. 13.-en zijn de in- en uitvoer van
gecl t-oogde garnalen gemonopol iseerd.

1.V..Crisis-Aankoopbeschikking 1935
1
.
(M
B.
vah


11
Jan. 1035, No. 385, Stcrt.
No
13).

De Ned. Centr. voor Eieren en Pluimvee. te Apeldoorn
is bij ddze’ ‘beschikking dmachTtigd om van de ei

kende
garnalendrogers gedroogde garnalen OP te koopen tegen

f
12,25 per 100 kg. Zij stelt deze gedroogde garnalen voor kippen- en eendenhouders beschikbaar op veilingen, waar-
bij de prijs niet lager mag dalen dan 85 pOt. van blank
-i’ischrneel van 60 pOt. eiwitgehalte. Geschiedt dit, dan
moeten cle garnalen worden opgehouden.

V.
Crisis-Zeevischbesluit 1934
1.
(K. –
B. van 1.3 Nov.
– 1.934, StblcI.
No.
578) en
C’risis-Zeevischbeschik-
– ‘king 1935.
(M. B. van 4 Febr. 1935, N6. 608,

Stcrt.
No.
24).

De aanvoer van zeevisch wordt slechts toegestaan aan
georganiseerden, aangesloten bij een crisisinstelling. Deze ontvangen een u iitvaartcerti ficaat, dat voor eenige maan-
den geldt, en waarvoor de aangeslotene zich moet ‘eibin-den 1 pCt. van de totale besomming van het schip ier het
iandbou wcrisisfonds te storten.
Het besluit opent de mogelijkheid, dat ht verhandelen
van zeevisch slechts toegestaan zal zijn aali aangesloten
handelaren bij de Ned. Zeevisscherij-Ceutrale.

TER1CLO
0
ZENSTEIJN.

Werkloosheidssubsidiefonds.
(Wet van 4 Maart 1035,

Stbici. No. 16).

Doel .is een betere verdeeling van de gemeentelijke las-
ten, voortepruitende uit cle voorzieningen ter zake van
werkloosheid, tussclien de gemeenten onderling en tus-
schen het Rijk en de gemeenten. De inkon sten en uit-
gaven zullen jaarlijks bij afzonderlijke begrooting worden
vastgesteld. De baten van het fonds worden verkregen
door uitkee….ingeti uit ‘s Rijks schatkist, nader bij de vast-
stelling van de Rijksbegrootiug bepaald, en percentages
i’ali en opcenten
01)
verschillende belastingen. In den ,’orm
van bijdi-agen iii de kosten van .steunuitkeeriigeu aan
werkloozen en van ai-beidsloonen, betaald hij werkvcr-
schaffing aan werkloozen, zullen deze baten aan de daar-
voQr in aanmerking komende gemeenten worden verleend.

STEUN AAN DEGEIvÉEENTEN. –

Rij/c

.ivoorschotten aan gemeenten ter verstrekking van

tweede hypotheek op te bouwen arbeiderswonin gen.
(i(.
B. van 30 Oct. 1934,
No.
26 en M.
B.
van 011.7

Nov. 1934, No. 101.13, Stort. No. 225).

Van Rijkswege kunnen aan de gemeenten ‘rentedragende
voorschotten worden verstrekt, die gebruikt worden als
tweede hypotheek
01)
te bouwen arbeide rswoni ugen. De
M. B. bevnjt de voorschriften, waaraan dergelijke wonin-
gen moeten voldoen, wat grootte en afwerking betreft.
Tevens is vastgesteld, dat de rente op deze tweede hypo-
theek voorloopig 4 pCt. zal bedragen, en dat de hypotheek
maximaal 30 pCt. van de bonwsom kan voi’men, met maximum van
f
700 per woning
01)
erfpachtsgrond en

f
900 op eigen grond. De tweede hypotheek wom-dt voor
den duur van 10 jaar verstrekt.
Wanneer de tweede hypotheek aan een naamlooze ven-
nootschap wordt verstrekt, moeten commissarissen en
cli recten ren zich persoonlijk aansprakelijk stellen voor het
nakomen der verplichtingen.

Financieele verhouding tusschen Rijk en Gemeenten.
(Wet van 4 Maart 1.035, Stbld.
No.
74, tot wijzi-
ging van de wet van 15 Juli 1029, Finanéieele vër-

houding tusschen het Rijk en de Gemeenten).

DIVERSE -MAATREGELEN

1.
Vermindering van Vaste Lasten.
(M. B. van- 13

Maart 1935, St

bid. No. 107
en 108).

Hierbij is een
hypothcekcornmissie
ingesteld op grond
van het Crisis-Urganisatiebesludt 1933. Doel van deze in-
stelling is het voorkomen van executies op grond – vaii
hypotheek bij landelijk eigendom. Dit doel tracht men o.a.
te ‘bereiken door – koopers van dgl. eigendom bij verkoop
bij executie onder bepaalde omstandigheden van de crisis-
maatregelen uit te sluiten. –

II. Wet houdeim.de nieuwe regeling van dè surséance

vctn beta,ling, de gelegenheid tot. accoord ope?ten-
de.
(7 Febr. 1935, Stbld. No. 41). –

– .1)e strekking s’wii deze wet werd i-eecls vermeld. in het ,,Kwartaalbericht” vals 25 Juli. 1934.

17 April 1935

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

363

DE LOOP DER PRIJZEN VAN GROOT-

HANDELSARTIKELEN GEDURENDE HET

EERSTE KWARTAAL VAN 1935.
*)

TARWE.

De laatste ‘drie maanden zijn voor den tarweha.ndel
zeer moeilijk geweest, en van de verwachte verbete-
ring is niet veel

terecht ‘gekomen. Deze verbetering
had een gevolg moeten
zijn
van de kleinere opbren-
sten der tarwe-oogsten in de ‘geheele wereld, daar-

door van verminderd aanbod in ui-tvoerlanden en van
veibeterc1e vraag in importianden tengevolge van het
opraken -der voorraden uit eigen oogsten. De statis-

tische positie was voor tarwe vast en hoogere prijzen
erden verwacht.

Bij de importlan-d-en, waar de vraag verwacht werd
toe te nemen, behoorden -ook de Vereenigde Staten.
Daar had de droogte in den vor-igen zomer ‘de op-
brengst vooral van v-oergranen sterk -doen verminde-

ren en leven’dige vraag doen verwachten naar tarwe,
zoowel voor voederdoeleireden

als voor de -maalderij.
Toen ook van -het Zuidelijk -halfrond in het begin van

ditjaar berichten kwamen over teleurstellen-de oogst-

resultaten en kleinere opbrengsten -dan in het vorige
jaar, leek alles er op te wijzen, -dat de prijzen zou-den
verbeteren.

De voorspellingen over de kleinere -opbrengsten op

het Zuidelijk ‘halfrond zijn uitgekomen. Officieel
werd -de Argentijnsche -tarwe-oogst eerst geschat op
3 1 X
,
millioen quarters, later op 29.8 milli’oen quar-
ters. De particuliere raming was reeds eeni’gen tij

d
294 millioen quarters. Het vorige jaar -bedroeg -de

opbrengst 35.8 milli-oen quarters. De Australische
oogst wordt geschat op 18.6 m-illi-oen quarters tegen bijna 22 millioen in ‘het vori’ge jaar. Men -beschouwt
•den toestan-d nu zoo, -dat er nog eens pogingen in het
werk gesteld zullen worden om een overeenkomst te
bereiken -tussohen ‘de groote tarwe-uitvoerende lan-
den met -het -doel ‘d’oor onderlinge afspraken het prijs-
niveau te verhoogen. Tot nog t-oe waren -deze pogin-
gen steeds afgestuit op den onwil van Argentinië. In
‘de afgeloopen -drie maan-den zijn ‘de verwachtingen

van stijgende prijzen niet bewaarheid, niettegenstaan-
‘de ‘de vaste statistische positie. – –

Mi

Versohillen’de redenen zijn hiervoor te vinden. De
eindresu-itaten iu Europa van de tarwe-oogsten zijn
beter ‘geweest dan oorspronkelijk werd verwacht, zoo-
•dat het aan-bod van -inheemsche tarwe langer aan-
houdt. –

• Verder zijn in verschil-len’de impor-tl’an-den regee-
ringsmaatregelen getroffen, welke ‘den invoer van
tarwe -bemoeilijken! Vooral -in Italië zijn die maat-
regelen streng. Roemenië, dat eerst geen uitvoer-

surplus vat tarwe zou -hebben, ‘heeft -toch een over-
schot. Frankrijk -sukkelt nog steeds met -groote voor-raden van -den laatsten en den voorlaatsten oogst, die
-het geden’a

tureerd voor voederdoeleinden en voor de
maalderij wil uitvoeren. Zweden, Lithauen en Neder-
land zijn verkoopers van tarwe. In verhouding tot cle

wereldbeh-oefte gaat het daarbij weliswaar n-iet om
groote hoeveelheden, doch dit aanbod drukt toch de
markt. Ook in -de Ver. Sta-ten viel ‘de vraag tegen,
tengevolge van afslachting van vee op groote schaal
en bezuiniging bij ‘het voeren. Daardoor zijn de in-
voerén uit Canada van laag gegradéeidè tarwé voor
voerdoelein-den slechts klein gebleven. In hoofdzaak

) De in dè grafieken geteekende prijzen (gouprijzen)
zijn
maanctqemicldelden,
zoodat de curve
dus
niet de be-
weging van week tot week aangeeft. –

werden uit Canada -de Durum soorten ingevoerd,

vaarvan in ‘de Vereenigde Staten een tekort bestaat.
Niettegenstaande ‘de kleinere oogsten in Europa, is de vraag naar overzeesche tarwe -dusdanig tegen-ge-

vallen, -dat -de verschepingen naar Europa vanaf be-
gin Aü-gustus -tot nu toe kleiner geweest zijn ‘dan in

dezelfde pen-ode van •het vorige jaar. In -den tijd
voorafgaand aan de uitspra-ak in -het -beken’de ‘goud-
clausule-proces :in Amerika zijn ‘de zaken zeer stil

geweest d-oor ‘de onzekerhei-d van -die uitspraak, welke

van ‘grooten invloed kon zijn op -de waâr-deepaling.

Zoowel koopers als verkoopers wachtten toen den
loop der -gebeurtenissen af.

Een lichtpunt is de -goede vraag naar tarwe in

Oost-Azië geweest, waar groote -hoeveelheden Austra-
lische en ook Argentijnsche tarwe werden gekocht.
Deze vraag was echter niet -in staat ‘het prijspeil te
ver-hoogen, kon alleen eene ‘daling voorkomen. Gedu-

rende den a’llerlaatsten tijd is -eene verbetering van

-den toestand ingetreden. De vraag in Europa is ver-
be-terd, -de groote in Europeesche -havens liggende
voorraden zijn afgenomen en Australië en Argentinië

zijn m-in’der dringend aan -de markt, terwijl daar de
vraagprijzen verhoogd zijn. Tot -half Maart waren de
schommelingen aan -de Argen

tijnsche termijnmarkt
slechts gering, sedert zijn zij bijna dagelijks opge-

loopen. Aan -de Rotterdamsche termijnmarkt, waar

de eerste leveringsterrnijn -steeds gedrukt was, is deze
nu weer aanmerkelijk hooger dan in -de eerste dagen
van Janiïari. – –

In Canada worden de prijzen d-oor regeeringsin-
men-ging -gesteund, en zijn zij ‘hoog in verhou-din-g tot
andere tarwesoorten. Zij zijn in ‘dit kwartaal weinig
veranderd en iets hooger dan iin -het begin van
.Janu-ari.

ROGGE.

In ‘het najaar van 1934 waren op ‘betrekkelijk ruime
schaal contracten afgesloten in Asgentijnsche rogge

van den nieuwe.n oogst, te ver-laden in het eerste
kwartaal van 1935. Men men-dé, dat dan de inland-
sche rogge grooten-deels geruim-d zou zijn en er voor
geïmporteej-de – rogge weder vraa-g zou zijn. De op-
brengst van den Argentijnschen -oogst is zeer groot en

toen ‘de versohepin-gen ‘op ruime schaal begonnen,
-bleek -de vraalg onvoldoende. Duitsehland heeft geen

Argentijnsohe rogge n-oodig en Amerika koopt haast
geen Argentijnsche ro-gge, -doch voorziet zich van
rog-ge in Polen, dat geregeld ladingen naar Amerika
verscheept. De hoofdkoopers van Argentijnsche rogge

zijn Nederland, België en Denemarken, welke landen

het aanbod niet kunnen verwerken. De prijzen zijn

voortdurend gedaa’ld, -de aankomende onvcrkociite

partijen moesten vaak ver -beneden -de remplaceerings-
waarde worden geruimd. Later is er eenige verbete–
ring gekomen, toen -het •aan’bod verminderde, omdat
de af-la-ders iriet meer onverkocht ‘durf-den verschepen.
De verbetèring na het laagst -bereikte punt is niet
gioot geweest en de .stemming voor rogge bleef tot
het einde van -dit kwartaal gedrukt.

MAIS.

1
Ook voor -maïs -is de verwachte verbetering uitge-
bleven. De in Argentinië van den oogst 1934 nog
aanwezige voorraden bleken grooter te

zijn -dan men
m-eem:-de. Er bleven geregelde aanvoeren komen, ver-

-meer’clerd met la-d’ingen Zuid-Afrika-ânsche maïs, wel-
ke te -groot waren voor de sterk verminderde con-
sumptie, en -de markt was meestentij-ds overv-oerd. De
kwaiteit (Ier aankomende partijen Pla-tainaïs liet, ge-

364

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

17 April 1935

durende geruimen tijd te wen-schen, waardoor de

verkoop ook al niet gemakkelijker werd. De prijzen
zijn sedert ‘het ‘begin van ‘het jaar vrij aanzienlijk
gedaald. Zelfs ruime verkoopen van Argentinië naar

Amerika konden ‘de prijzen niet ‘doen verbeteren.
Sedert is de kwaliteit weder veibeterd en zijn de ver-

‘schepingen uit Argentinië van den ouden oogst ver-

kelijk kleiner geworden. Daardoor konden de prijzen
weder -tot een iets hooger peil stij:gen.

laging van het Pond

tegenover ‘de goudlvahlu-ta’s ook

een verlaging in ‘de Guldensprijz’en heeft -teweegge–

-bracht.

=


931

1912

1933

1992

1933

Van ‘den Donau werd ‘heel weinig maïs naar Ne-

derland vershee’p-t. De prijzen ‘aan den Donau waren

langen tijd

te ‘hoog voor -export. Het clearing- en
compensatieverdrag met Roemenië heeft ‘geen zaken


in maïs -tengevolge gehad. De R’oemeensche mone-

-taire maatregelen
zijn
van ‘dien aard, ‘dat zonder ver-
dere afspraken met Roemenië, het R’oemeensche

graan wel n’iet naar Nederland zal ‘komen. De voor-
uitziah’ten van ‘den nieuwen Ar-gen’tijnseh’en oogst
zijn -zeer -gunstig en een record-opbrengst word-t ver-

wacht. Za

ken zijn gedaan op zomerverladin’g, dooh

niet in ruime mate. De
prijzen
daarv’oor
zijn welis-

waar ‘laag, doch ‘de Argentijnsche
prijzen
staan nog

boven het ‘door ‘de regeerin’g vastgestelde minimum,
en koopers zijn daarom huiverig -groote inkoopen -te

doen. Nu de eerste aanvoeren ‘d-e Argentijnsehe ha-
ven’s ‘bereiken, is ‘de ‘handel in spoedige verladin’g van
den nieuwen -oogst leven’diger ‘geworden. Voor deze

eerste ‘posities wordt een premie boven de latere be-

taald.

GERST.

Uitsluitend Argen-tijnsche gerst v’oorz-iet in ‘de Ne-
derlan’d’sehe be’hoefte, nadat in ‘het begin van het jaar

nog -aanwezige voorra’den en aankomende par-tijen
Perzische en Marokko ‘gerst werden geruimd. De
i
oogst van gerst in Argentinië s dit jaar zeer groot
en tegen eind Januari ‘begonnen de ‘groote versohe-

pinjgen, welke een -sterken prijsval tengevolge hadden.
Tot ‘steeds verder -dalende
prijzen
werden de aanko-
-mende partijen verkocht -tot ‘de waarde -onder ‘die voor
maïs was gezakt. In ‘de laatste weken is het aanbod

minder ‘geworden en ‘hebben ‘de prijzen ‘iets kunnen ‘stij-

_55

-1•–‘”

•1

1929

030

031

932

033

1931

933

gen, doch de markt -is nog steeds gedrukt en het
kost ‘den ‘houders moeite ‘hunne partijen te verk-oopen. De eerste hand is -op het -oogenbl’ik niet aan ‘de markt,

daar afla’ders !hoogere prijzen moeten vragen ‘dan
waarvoor ‘de tweede hand -gedwongen is te verkoo-
pen. Duitseh’lan’d heeft flinke ‘hoeveelheden Argen-
tijn’sche gers-t ‘gekocht, doch ‘de -inkoopen. door Ame-

rika zijn tot nog toe klein geweest. –

LIJNZAAD.

De prijzen, ‘die eind December nog
f
128 per last

waren,
zijn
‘op -de berichten over een ‘goeden Argen-
tij-nschen oogst in de laatste maanden langzamerhand

gezakt en hebben -hun laagste n-oteering
(f
118 per

last) ‘ongeveer half Maart ‘bereikt. Deze ‘verlaagde
prijzen van Argen-tijn:sch lijnzaa’d zijn ‘ontstaan ‘door
den druk van ‘den ‘binnenkomenden iiieuwen oogst in Argentinië en ‘de s-amenkoppeling van ‘de Argentijn-
sche Peso aan ‘het Pon’d Sterling, zoo-dat iedere ver-

Opmerkelijk i-s, dat ‘de aanvoeren naar Neder-

land in de eerste drie maanden van het jaar be-

dui’den’d ‘grooter zijn geweest dan -gedurende de -over-

een-komstige periode van ‘het vorig jaar. Alleen ‘in de

maand Februari is niet minder ‘dan circa 100.000 tons

in- ‘de Nederlan’dsche havens binnengekomen en ‘deze

groote ‘aaiïkomsten zijn
vrijwel
‘door ‘de consumptie

gea’bsorbeerd, zonder aanleiding te hebben gegeven
tot geforceerde verk-oopen. Intusschen is de nieuwe
offi’cieele Argentijnsche oogstscha-tting bekend ge-

worden, waaruit
blijkt,
‘dat de opbrengst ‘op 1.958.000

tons geschat word-t tegenover een eerste raming vdn

1.840.000 tons en een totaalop’bren’gst van 1.440.000
-tons het vorig jaar.
Tegen’over dezen grooten oogst -staat eell uitge-

breide vraag naar vrijwel -alle ‘havens van Europa
en een zeer vergroote -behoefte in Noord-Amerika.

Argent

in’ië ‘heeft ‘di-t jaar tot ein’d Maart reeds niet

minder dan 642.800

tons verscheept -tegenover 527.000

ton’s -het vovig jaar. Beri-hten ‘over den nieuwen -oogst
in Britsch-In’dië, die ‘in -het begin van het jaar on-

gunstig ‘luidden, zijn -sterk verbeterd en men rekent

nu met een export–surplus van circa 300.000 t,ons.
Tegen’ovr diirt normale -surplus staat, ‘dat -de -oogsten
van -koolzaad en gron’dn-oten veel -kleiner zijn ‘dan ‘het

vorig jaar, -zoo’dat het tekort aan olie ‘door ‘deze sleh-

te ‘oogsten waarschijnlijk gecompenseerd zal -moeten

worden -door ljnolie.

BOTER.

He’t j-aar open-de voor onze b-otermark’t -onder gun-
stige condities. De ‘boterposi’tie in En-geland gaf, in

‘het bij-zonder met -het oog op de markt voor het ‘kolo-
n’ial’e product aanleiding tot een ‘gematigd, doch sinds
lang niet meer gekend optimisme. De koelhuisvoor-
raden waren ree’ds -heel wat geslonken voor dezen
tijd van het jaar en aanmerkelijk geringer ‘dan een
jaar tevoren. De pro’ductie -op ‘het zuidelijk halfrond
wet-t.i’gde ‘de meeni’ng, dat er in het al-gemeen geen
overmati-ge verschepin’gen meer waren te verwach-
ten. Tenslotte begonnen de Ver.’ Staten -als -kooper

voor Nieuw-Zeelan’d-sche b

oter op te treden, -ter aan-

vulling van een ‘door ‘de ‘droegteperiode in het -afge-
loopen jaar veroorzaakt tekort op ‘dat continent.
Onder ‘den ‘invloed van het een en ander was ‘de En-
gelsche markt gedurende de eerste ‘helft van dit
kwartaal zeer -goed gedisponeerd en “gaven ‘de kolo-

niale boters in vrijwel
‘onafgebroken
‘lijn
een prijsver-

betering te zi-en. Van 76/6 in ‘het -begin van Januari
steeg b.v. ‘de Nieuw-Zeelan’dsohe boter te L-on’den tot
90/6 medio Februari. -Onze En-gel’sche afzet ha’d, onder
deze verhoudingen, een bevredigend ver-loop en de

prijzen -onzer boter, welke reed’s op ‘het einde van het
vorig -kwartaal verhoogd waren, :k-on’den ii.h op dit
niveau ‘hand-haven. –

930

17 April 1935

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

365

Van meer directen ijivloed op het gunstig verloop
onzer boteiimarkt gedurende de eerste helft van dit

kwartaal was intusschen de vlotte afzet naar Duitsch-

land als ook naar België. In Duitsch’ian’d handhaafde
zich een !leven’d’i’ge vraag naar Nederland’sehe ‘boter

op onveranderde prijzen. Ook in België bleek een

groote behoefte aan import te bestaan, en was men

gen’oopt de licensietax op boter te verlagen, terwijl
meer ‘dan eens het ‘contin’ge.nt moest worden verhoogd.

Einde ,Tanuari was in verband met ‘den vlotten af-

zet ‘de statistische positie onzer ‘botermarkt ‘gunstig
genoeg om tot een verlaging van ‘het men’gpercentage

in de margarine van 25 op 15 pCt. over te gaan.

Einde Februari trad er een ommekeer in. Bijzonder
na’deelige invloed ‘ging uit van de omstandigheid, dat

de betalin’gscontin’genten voor den handel op Duitseh-
land merkbaar moesten worden verminderd in ver-

‘band met den achterstand op de clearingrelening.
Zoo-

al’s immer ‘om dezen tijd van ‘het jaar begon de pro-

ductie sterk toe te nemen. In verband met deze
bei’de omstandigheden waren wij meer ‘dan ooit aan-

gewezen ‘op de andere afze’tgebieden, waar intussehen
‘de ‘afzetverhou’dingen voor ons zeer ongunstig wa-

ren ‘geworden. Tegen alle verwadhting in, ging de
markt ‘in Engeland plotseling in ‘dalende rih-

tin’g. De prijzen ‘liepen ‘daar zeer sterk terug en daar
hierop niet gerekend was, waren ‘de koopers zeer
teruhou’den’d. Door het groote aanbo’d op deze markt
moesten onze prijzen weer tot op Nieuw-Zeelan’dsch
peil teruggebracht worden. België verlaagde in ver-
band met zijn toegenomen ‘hinnenlan’dsche prod actie

zijn Maartcontingent voor ‘boter tot op een ‘der’de.
Eind Maart konden eeni’ge partijen boter aan Ame-
rika verkooht worden. Na een vrijwel constante ‘daling
vanaf half Febru.ari, waardoor onze prijzen zich aan
het on’gunstige werel’dm’arktniveau moesten aanpassen,
sloot ‘het kwartaal met een Leeuwarder Commissie
Noteering van 35 centen. Op ‘de ‘binnenlan’dsche
markt ‘deden zich ‘geen ‘belangrijke wijzigingen voor.

Boter in tons.

Invoer

1

Uitvoer•

19321193311934119351 1932 1 1933 1 1934 1 1935

le
halfj.
3.792 310
129
8.400
17.283
20.744

2e

,,
437
347
403

11.977
11.090 16.142

le
kwart.
3.165
114
32
99
3.824
6.454 6.325 7.559
2e
kwart.
627
196
98

4.577
10.829 14.419

3e
kwart.
196
125
143

4.151 6.287
10.163

4e
kwart.
241
232
260

7.826
4.803
5.979

Jan …..
1.252
15
12
86
1.060
1.905 1.753
2.299 Febr.
1.606
58
8

853
1.916 1.703
2.042
Maart ..
307
41
13
12
1.911
2.633
2.870
3.218
April

..
266
128
15
1.600
2.407
3.847
Mei

….
110
21
38
1.881
4.047
5.522
Juni ….
251
47
45
1.096
4.375
5.050
Juli
.
74

.

24
39
1.128
2.952
4.181
Aug …..
36
41
1.436 1.695
3.408
64 63
1.587
1.641
2.574
.90
.

12 81
78
2.074
1.907 1.582
Sept
……32
Oct
……54
75
83
2.496
1.459
1.879
Nov……
Dec……
75
66 99
3.256
1.437
2.518

KAAS.

Gedurende ‘de eers’te twee maanden van dit kwtr-
taal was de ‘buite’nlan’dshe afzet wat ‘de hoevee’lheid
‘betref t nog behoorlijk te noemen. Op enkele weken in
Januari na was evenwel de handel ‘op ‘d’e verschillen-
de markten uiterst flauw en vertoon’den de prijzen
een dalende ‘beweging. Ook op de kaasmarkt heeft

L
.,4,aIsM.
QJfl
flJé
.91aPlt
(

een ‘geforceerde vermindering van ‘den afzet naar

Dui’tsehlaud een bijzonder ‘ongunstigen invloed, uit-
‘geoefend. Op ‘het einde van ‘het kwartaal was de toe-
stan’d ‘dermate ‘deplorabel, dat de ondermelk in ‘kaas

‘verwerkt nauwelijks of niet meer ‘de kosten van de

fabriekmatige verwerkin’g opbracht.

Kaas in tons.

Invoer
Uitvoer

1932 I193319341935
1932
1933
1934
1935

le
halfj
239
162
194
36.603 30.989
29.565

2e

,,
249 205 466

40.535
32.923
31.624

le
kwart
128
90 108
90 16.302 15.953
13.184 14.107
2e
kwart
111
72
86

20.301 15.036
16.381

3e
kwart
109
95
366
22.161
17.855 16.881

4e
kwart
140
110
99

18.374 15.067
14.740

Jan

….
37
27
31
30
5.883
4.910
4.426
5.526
Febr.

•.
44
26 39
23
5.457
5.232 3.956
4.148
Maart •.
47 37 39
37
4.962
5.811
4.802 4.433 April
37
25 30

6.397
4.438 5.101
Mei


38
25
35
6.299
5.064 5.418
Juni ….
36
22
21
7.605
5.534
5.862
Juli
33 31
203
6.733 5.700
5.534
39
22
137
7.325 6.402 5.915
37
42
26
8.183
5.753
5.432
Aug……

Oct.

….
51
34 34
7.804 5.529
5.101
Sept……

Nov …..
.
45
43,
35
5.465 5.314
4.936
Dec.

•…
.44
33
30
5.105
4.224 4.703

Als ‘cle
‘belangrijkste
‘gebeurtenis, welke in de be-
schouwde periode plaats vond, valt wel aan te mer-
ken ‘het besluit van het International Tin Co’m’mittee,
genomen in haar vergadering ‘op 14 Maart 1935 te
L’on’den, om ‘de exportqu’ota te verhooge’n van 40 op
45 pOt., ingaande 1 April 1935, voorloopi’g voor
drie maanden.
D’it besluit kon genomen worden omdat de statis-
tische positie ‘gezon’d te noemen was. De voorraden
‘daalden van 1 Januari tot uitimo Maart met ruim
4000 tons, ‘de ‘hufferstock buiten ,beshouwing latende.
De :hoopvolle ‘berichten uit Amerika, waarvan in

ons vorig overzicht reed’s ‘sprake was, blijven aan-
houden. De ‘hlikfahriekeu werken daar op 90 tot 05

pCt. ‘der volle capaciteit, terwijl wat de ‘automobiel-
productie betreft, verwacht wordt, ‘d’at April een
recordcijfer ‘te zien zal geven. T’och dient men er voor
te waken niet al te ‘optimistisch te zijn, aangezien er
nog ‘te veel ‘onzekere factoren ‘op ‘de wereldmarkt
zijn, welke plotseling ‘den loop der opleving in acti-
viteit ‘der tin verbrui’ken’de industrieën in ongunsti-
gen zin ‘kunnen ‘doen wijzigen. De 5 pOt. quota-verhooging heteekent een vermeer-derin’g ‘in ‘de exporten ‘der vier aan ‘de restrictie deel-
ne.men’de landen van 690 ton per maand. Het Inter-
nat’ional Tin Commit’tee publiceerde, •dat een hoeveel-
‘hei’d van 7.476 ‘ton door ‘de ‘betrokken landen in. de
‘hufferstock was ‘ingebracht.
De cas’h-prjs te Londen steeg van 228

op

1
7

120-

e

930

1931

1,37

im

1 Januari tot 234 ‘op 1 Februari.
1)
Daarna ‘had een
geleidelijke daling plaats ‘tot 229Y2 op 19 Febr., waar-
op een ‘scherpe ‘daling volgde tot 215 op ulto. Febr.
Op 21 Maart werd een
prijs
van £ 209 cash geno-
teerd, ‘d’och sindsdien trad wederom ‘geleidelijk een
‘herstel in, zoo’dat ultim’o Maart weder een
prijs
van
£ 216 ca’sh ‘genoteerd werd. Deze verbetering ging in
versneld tempo na het ‘bekend worden ‘der ‘gunstige
statistieken over Maart.
1)
De grafiek heeft •beti’ekking op prijzen Çn goud.

366

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

17 April 1935
Een overzicht van de dxporten ‘der vijf .,,signat3ry
nountries”
volgt ‘hieronder.
1934 1935
iste

Zdc

3de
4de
kwartaal
kwartaal kwartaal kwartaal
Jan. Febr.
Ned.-Iiidië
4.240

4.853

5.001
4.324
1.305

894
M’alakka
.
7.797

8.990

9.587
7.843
3.289

2.139
Bolivia

. . .
4.548

4.018

5.504
5.664
1.545 1.407
Nigeria

.
995

1.293

1.486
1.161 491

311
Siam

. . .
2.656

1.880

3.184
2.437 1.300

865

20.146

21.934

24.762

21.429 7.930 5.646

IJZER.

In het begin van 1935 zijn ‘de producenten van

ruwijzer in Frankrijk overeenstemming ‘gekomen
me’ betrekking tot ‘de regeling van de
prijzen
en van
den afzet in het binnenland. Het gevolg van deze

overeenkomst was, dat de prijs van •g’ieterij-ijzer en

van hematiet met Frs. 50 ‘steeg tot r&sp. Frs.. 260

départ Longwy voor P.L. No. 3 en .Frs. 360. franco
Nor’d voor ‘hématite cle moulage.

Naar aanleiding van deze belangrijke prijsstijging
op de ‘Fra’n’sche markt zou men ‘ook op de ‘export-
markt voor Lux 3 een flinke stijging hebben nioen

verwachten. De hoogere opbrengst voor ‘gieteiij-ijzer
op ‘de Fransche markt en de toch zeker hier
1
en daar
irel uitgehre’i’dervraag op ‘de exportmarkt (‘b.y
:
Scan-
dinavië) zou wel van eeni’gen invloed op het prijspeil

op ‘de exportmark’t geweest kunnen zijn. Een andere
gunstige factor ‘is er nog, ni. dat J’apan voor levering

in 1935 groote hoeveelheden Britseh-Indisc’h en

Russisch ijzer ‘heeft gekocht, ‘hetgeen zeker van in-
vloed is op het aanbod van ruwijzer van deze her-
komst op ‘de Europeesche markt.

Aan den anderen kant
zijn
er echter factoren, die
het prijspeil
op ‘de expor’tmark-t voor ruwijzer ongun-
stig beïnvloeden, zoodat niet alleen een prijsstijging
niet mogelijk is ‘gebleken, maar zelfs, aan ‘het eind

van •het vorige kwartaal’ ‘liet prijsniveau nog verder
gedaald is.

– In de ‘eerste’ plaats moeten ‘dan genoemd worden

cie steeds t’oeneiiien’d e ‘handelsbelemmeringen, ‘die ‘den
verkoop van ruwijzer moeilij’kiheden in ‘den weg leg-
gen. Zoo heeft thans• Italië, voorheen een zeer goede
afnemer van ruwijzer uit West-Europa; den invoer
van dit product s’terk aan ‘handen gelegd: Dan moet

genoemd worden ‘de recente devaluatie van ‘den Bel-
gischen Franc, waardoor ‘als ‘gevolg van ‘de eventueel
ver-minderde ‘opbrengst va’n ruwijzer op de Belgische
markt verkocht, ‘het prijsniveau ‘op ‘de exportmarkt
een on’gunstigen invloed kair ondervinden.

‘Tenslotte ‘is de maTktsteanlning gedrukt door de on-

zekerheid, die er bestaat ten aanzien van’de toekom-
sti’ge internationale kartelpo’litiek der sta.alproducen-
ten, die van’ indirecten invloed is op- de ruwijzer-
markt. Tengevolge van de ‘behoefte van Duitschiand
‘dcii export u’i’t ‘te breiden, ‘teneinde ‘deviezen. te spa-
ren ten ‘behoeve van zijn ‘gron’dstoffenvoorzieni’ng, en
mede. als gevolg, van de inlij ving van ‘het Saargebi’ed
bij Duit’schlan’d, streven de Duitsche staalproducenten
naar uitbreiding van ‘de exportquota in de verschillen-
d
e
‘ in’ternatio’ûale s’taalkartels. De Duitsche eischen
zijn reeds ‘oorzaak geweest van het springen van het
Internationale S’talen’buizen-karte’l. Moeilijkheden van
‘dezelf’den aard zijn ontstaan in ‘liet Internationale
Rüwrtaalkartel en ‘in ‘het Inteina’tionale Rail’skartel.
Het I-n.terna’ti’on.ale Ruwstaalkartel moest bovendien
nog het vraa’gstuk van den afzet van de daaronder
vallende producten in Engelart.d oplossen. ‘Toor ‘de
tweede maal zouden ‘cle ‘onderhandelingen met..de En-
gelsche producenten over de vaststelling van’ imp’ort
dl’Jota voer continen’taa] staal in ‘Engeland een aan-
vang ‘nemen, toen ‘de Engelsc’he regeering de invoer-
rech.ten ‘voor ‘halffahr,i:ka’ten staaf- en profielstaal,
balken,’ strippen en rails van 33′ ‘pCt. ad ‘val, met
ingitn’g. vai 26 Maart verhoogde tot rechten, ‘die
variCeren’ van 2 ‘tot 4’ Pond Sterling per Engelsche
ton.

De uitwerking van dezn mciatregel ,op ‘de leden

van ‘het Ii’ka was zoodanig,’dat ‘deze zeer spoedig ovet’

de aan’hangi zijnde kwesties tot overeenstemming
zijn gekomen. Waarschijnlijk zullen nieuwe ,bespre

kingen tusschen ‘de En’elschen en ‘de leden van ‘het
kartel plaats vinden, .waarbij het ‘dan in’ cle eerste

plaats zal ‘gaan om de vaststelling van ‘importquota

voor de Engelsehe markt en misschien ook in een’i’ge
Domini’on’s (Britsch-In’dië en Zuid-Afrika), waarbij

:het Irka ‘dan eeni’ge concessies zal moeten ‘doen in

ruil voor verlaging van’ ‘de ‘bestaande Engelsehe in-
voerrechten.

De inlijvin’g van ‘het Saar.geb’ied ‘bij Duitsehland ‘is

ook van invloed geweest op ‘die ‘bepa.l’ingen, ‘die sinds
1925 bestonden met ‘betrekking ‘tot ‘de bescherming

Van elkan’ders markt te’gen onderlingen ‘invoer. Deze

quota-overeenkomsten ‘of z.g. ,,Kontin’gentahkoinmen”
hadden betrekking
01)
‘den uitvoer van ruwijzer en

staal uit ‘het Saarhek’ken naar Frankrijk en ‘op’ den

uitvoer van ruwijzer en staal uit Lothari’ngen naar
Du’i’bsohlan’d.. Hierbij ‘gold een zeker percentage vaii

het Dui’tsc’he hinnen’Iandsehe verbruik als een maxi
‘mum. Ook niet Luxemburg en België heeft Duitsch-

land zulke ‘heschermingsovereenkomsfen gesloten. De
overeenkomsten tussohen Frankrijk en Duitschlan:cl

cii ‘het Saagehied en Frankrijk zijn in. ‘den ioop van

het kwartaal ‘opgezegd, met liet gevolg, dat ‘het ge-
‘heele .han’delsverkeer ‘in ruwijzer en staal tusschen

Frankrijk en Duitschland inclûsief liet ‘Saargebied

werd ‘stopgeze’t. Thans zijn echter iïieuwe contingen-ten, vastgesteld voor verschillende s’taleh produ’cte.n,

‘die onder het Irka ‘valiën, wel een bewijs,. dat het

‘den leden van het Irka ernst is met hun pogingen de
kartel’overeenkoinst te ‘handhaven.

Van Engelsche concurrentie op ‘de exportiii.arkt is, ondanks de ‘daling ‘van ‘den koers van het Pond, wei-
nig te merken. De producenten yan Clevelan’d ijzer en
van ‘herna’t’iet van ‘de Oostkust concentreeren ‘hun aan-

dacht ‘vooral op ‘de ,binnn’lan’dsehê markt- met zijn
hoo’ge prijsniveau. De prijs- van Oleveland No. 3 werd
gehandhaafd op 6716 franco- Mid’dles’brou’gh, 70
/
3
franco Glasgow en 67/3 franco Falkirk. De niet ge-

noteerde exportprijs voor ‘dit product ‘ligt ‘verschei-
•dene shillin’gs lager. Dit ‘is- ook ‘het geval met hema-
tiet; ‘dat voor ‘het ‘hiriiienlan’d 67/6 franco Mi’d’dles-

brou.gh voor mixed nrs. ‘doet, terwijl de exportnotee-
ring zwak
,
‘op 62/- f.o.b. lVddles’hrough staat.


2″

1930

1931

932

19»

De vraag naar rcdvijzer op ‘de Engelscihe’ markt

was in ‘hét eerste kwartaal teleurstellend. Versèh’illen-
de contracten schijnen ‘niet vernieuwd te zijn ep, pro’clu-
cchten ‘hebben ‘dan ook ruwijzer ‘moeten opslaan. Wet

gieterijijzer betreft, zal ‘deze o1slag eoh’tér niet md
spoedig ‘grooten omvang ‘aannemen’,”daar de p’ro’dcic-
t’ie nog altijd zeer beperkt’ is. De vraag naar stalen
halffahrika’t’en, ,eu afgewerkte :producteu,’ ‘waaronder
stalen ‘gietwerk, is geleidelijk geza’k’t tengevolge waar-
van ‘de vrLa’g naar ‘hema’tiet -achteruit i’s ‘gel’oopen.
Ongetwijfeld ‘staat, de militante houding ‘der Engel-
schn’ teC opzichte van het Irka ‘in nauw’ verband
met ‘de ongunstige’ ontwikkeling op «de En’gelsehe
markt. Ook ‘liet feit, ‘dat de Engelsehe invoer ‘van
ijzér en staal, ‘clie van 1932 op 1933 van 1.6 millioen
ton tot 970.000 tôn wsgedae’l’d; iii 1934 tct’bijna 1.4

niill’iben ‘gestegen is, sp.r.e,ekt een woordje mee. —
Zooals gezegd,- ‘hebben–de Frensche ruwijz’erprodu-
centen in Frankrijk overe’en’stemin’g ‘berei’k.t ,ten
op-
zichte van ‘hun, vèrkdôjip’o’l,itiek Dit was reed’s eerder
het ‘geval met ‘de pro,d,ucenten van gieterij-ijzer. In
Januari kwam ook een overeenkomst tu’sschen de

17 April 1935

ECONOMISCH-STATISTISCh KWARTAALBERICHT

367

iema’tictpruducenten tot stand, ‘tengevolge waarvan

‘de prijs van heide producten, zooals aan ‘het begin

van dit overzicht werd gezegd, ‘met 50 frs. is geste-
gen. Intusschen hebben de heinntietprodueecten ech-

ter hun prijsovereenkomst weer laten varen, zonder
dat dit evenwel ‘op den prijs eenigen invloed uit-

oefende. Voor gielerij-ijzer ‘bestaat dus nu een over-

eerckoqnst ‘met betrekking ‘tot de regeling van den ver-
koop en de prijzen; voor hematiet bestaat alleen nog

een regeling met betrekking tot ‘de quota voor de
bio tien lan’dsche markt.

STEENKOLEN.

Zooals wij nog gelegenheid hadden in ons vorig

bericht aan te stippen, bleef cle contingenteering van

den invoer van steenkolen in Nederland ook dit jaar
gehandhaafd, en wel voorloopig gedurende het eerste
halfjaar eveneens op basis van 60 pOt. van het over
de eerste helft 1933 ingevoerde kwantum. 60 pOt.

vormt een minimum contingent, voor uitbreiding vat-
baar, bij hancielsovereenkomst met cie verschillende

:importlanclen te regelen. Viel Duitschlancl vorig jaar
buiten de contingenteering door het bestaan van een
.handelsverdrag, dat 31. December ji. afliep, dit jaar
wordt de invoer uit Duitschiand. bij een n:ieuw haii-
delsverdrag met 5 pOt. verniindercl en teruggebracht
op 4 millioen ton. Daartegenover staat, dat onze uit-

oer ook minder zal zijn, tenslotte neerkonietd op een
winst van 100.000 ton voor cle Nederlancische mijnen.
De invoer u:it België werd ook iets beperkt, onze uit-
voer naar dat land vastgesteld op 60.000 ton per
maand, een achteruitgang van slechts 1000 ton per maand vergeleken bij vorig jaar. De met Engeland
bestaande verdragen voorzien voor dit land een be-

paald aandeel in onzen totalen, invoer, hetwelk uiter-
aard, ook minder ‘zal zijn dan vorig jaar, ‘daar •de in-
voer uit andere landen iets beperkt wer’d.
Bij de besprekingen in de Tweede Kamer over het
kolenvraagstuk werd ook de aandacht besteed aan cle
oprichting van een centraal verkoopkan-toor, voor
welks oprichting intusschen door cie regeering order
gegeven werd. Dit centrale kantoor wordt gezegd
goedkooper te kunnen werken dan de tot nu toe be-
staande vijf of zes kantoren, terwijl het ook bij de

productie regelend zou kunnen optreden. Een tweede
punt van bespreking was cie oprichting van een

nieuwe ,,Kodibu” (kolen distrubutie), aan welke zon-
wel cle importeurs als de Necierlandsche mijnen te leveren zouden hebben, en die i’oor buttenlandsche
zoowel als voor Nederlandsche kolen een zoodanigen
vericoopsprijs zou bepalen, dat het mogelijk :is aan de

Limburgsche mijnen een redelijke opbrengst van hare
producten te verzekeren. De i’erbrui kers zou den ci us
een offer te brengen hebben om de Necierlandsclie
mijnen in leven te houden, want
0
1
)
de ingevoerde
kolen zou een winst gemaakt moeten worden om de
vcrli ezen bij onze mij tien te dekken . .i-Toeveel de prijs
zou stijgen is problematisch, men neemt aan, dat dit
ii jet belangrijk zou hoeven te zijn, omdat de regeering
invloed zou hebben op de vaststelling der prijzen, en
dus voor cle belangen van cle verbruikers zou kunnen
waken.

Het optimisme, waarmede men in Engeland het nieuwe jaar inging, heeft zich in Januari waar ge-
maakt. De export steeg -van 3,07 millioen ton in: De-
cember 1934 tot 3,4 millioen ton in Januari. Hoe bit-
ter stelde echter ‘de maand Februari teleur, toen

bleek, dat de uitvoer van Engeland met niet minder

clan 600.000 ton gedaald was ‘tot 2,8 millioen ton.

Eind Februari kwam als een donderslag aan heldereti
hemel het bericht, dat Italië zijn koleninvoer tot 35

pOt. beperkt- had. Dit was een geweldige slag voor
Engeland, dat in Italië één van
zijn
beste afnemers

vond, en tot nu toe open terrein, waar slechts relce-

ning te houden was met cle Poolsche en Westfaalsche
concurrentie. Het phenomeen wordt nu in Engeland
beleefd, dat schepen, waaronder ook Engelsche, die
in Engeland hun inkomende ladingen gelost hebben,

in ballast naar Dan’tzig of Roijterda’m gaan -om -daar

voor Italië te laden. Onderhandelingen vercien door
de Engelsche regeering met Italië aangeknoopt, en
0])
19 Maart werd, hangende een definitieve overeen-

Icomst, het Engelsche contingent voorloopig verhoogd
tot 80 pOt.
De Au-gl-o-P-oolsche kolenovereenk-omst, waarvan

veel -heil verwacht werd, -is tot nu toe geen merk-

baar voordeel gebleken. De anthracietmijnen in Wales
hebben liaai export naar Canada hervat. Partieele

stakingen zijn in Zuici-W’aies nog steeds aan cie orde
vai-1 den dag; en verschillende mijnen liggen ten-

gevolge hiervan zelfs geheel stil. Veel uitzicht op af-
doende oplossingen bestaat er nog niet.
Duitschland handhaaft zijn productie en uitvoer
vrijwel .1

let aantal mijnwerkers stijgt gestadig, .1
tegenstelling b.v. met Nederland waar dit regelmatig minder wordt. IDe Westfaalsche mijnen betaalden in
Februari R.M. 3,96 Umlage, tegen R.M. 4,04 in Ja-nuari en RM. 4 in December jl.
In Frankrijk steeg de productie, het verbruik nam
echter af. De spoorwegen nemen proeven met met
kolen gestoolcte locomotieven, die sneller moeten
rijden clan cie snelste Diesel- of electrische machi ties.
Over de werking van liet in België opgerichte Na-
tiotiale Steenicolenkantoor, dat cle prijzen en cjïtota
vaststelt-en cie. klanten verdeelt, is men niet tevreden.
De verbruikers niet, omdat de prijzen van industrie-
en huibrandkolen verhoogd worden, terwijl indertijd
bij cle oprichting van het kantoor verzekerd, werd, ciat
er geen prijsverhooging zou kome. De producenten
niet, omdat men meent, dat het kantoor dictat-orische
neigingen gaat vertoonen.

PETROLEUM.

De internationale petroleum-markt had gedurende
de ver-slagperiode een eenigszins weifelend voorko-
men, -doch tegen het einde van Maart tred er een
‘herstel in. De zwakkere ten’dens ‘hield o.a. ver-band
met ‘cle uitspraak van ‘het U. S. Su’preme Court in het

proces van een kleinere petroleummnaattchappij in-
zake ‘de geldigheid van -het federale transportverb-od voor illegaal ‘gewonnen -olie. liet Hof verklaar-de, dat
‘de betreffende clausule (9e) van de Nira niet in

overeenstemming met de grondwet was, doch gaf
tevens te kennen, hoe de wet -zou kunnen worden
g&amen’deepd, om wèl’ met de ‘grondwet in overeen-
stenunin-g te; zijn. Volgens de clausule 9e had de Pre-
si-dent cle bevoegdheid een ‘dergelijk verbod uit te
vaardigen, hetgeen het Hof als een iontoelaatbare
delegatie van ivetgeveh-de -bevoegdheden aan cle uit-
voerende mach t ‘beschouwde. De wet, werd daarom aldus gea’mnen-deerd, dat het Congres -het transport
van olie, gewonnen in strijd met wettelijke -bepalin-
gen, verbood, en ‘slechts -de ‘doorvoering van -di-t ver-
bod aan -den President, ‘die al-dus niet

meer onbe-
perkte machtiging verkreeg, opdroe’g. Na-dat’ deze
zaak geregeld was, hernam de z.g. ,,tender board”,
een lichaam, -dat ‘transportvergunnin’gen

af-geeft, -die
echter -slechts worden uit-gereikt, in-d-ien er aange-
toond is, ‘dat -de ‘te verzenden Olie wettelijic -is gepro-
‘duceerd, iveer zijn functie. –
Voorts kwamen ‘de gouverneurs ‘der petroleum-
produceerende Staten der Unie na drié conferen ties -tot de -overtuiging, -dat ‘de ‘overproductie -het best
-d-oor middel van een z.g. ,,compact”, d.w.z. een ver-
dia’g tusshen de afzonderlijke Staten -der Federatie,

368

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

17 AiriI 1935

waaraan het Congres zijn goedkeuring moet ‘hechten,
zou kunnen worden bestreden. Op deze, ‘door den
gouverneur van Okla’homa, Mr. Marland, een bekend

petroleumindustrieel, bijeengeroepen conferenties,

was het feitelijk de nog jeugdige gouverneur van

Tex.as, Mr. A’llred, die ‘den toon aangaf en die vooral

den nadruk daai’op vestigde, dat het ,,compact”

slechts overproductie, verkwis’ting, tdiende te bestrij-
‘den, niet echter prijsverhoogingen mocht beoegen.

De sluiting van dergelijke ,,compacts” had reeds Pre

sident E[oover als middel tot wering der oveLpro-

‘ductie voorgesteld, echter weinig bijval ermee ge-

oogst, omdat de afzonderlijke Staten zich liefst niet

wil’den binden, en de petroleu’min’dustrie maar weini.g
voor een contrôle, in welken vorm ook, voelde. Nu,

eeni’ge jaren, die meestal verliesjaren waren, verder,

en niet het feit voor oogen, d’at Staatssecretaris Ickes,

die ‘de toestanden ‘liefst mè’t ‘de petroleumindustrie,

maar, als dit niet kan, ‘zonder of zelfs tegen haar

wenscht te verbeteren, het plan ‘koestert, de petro-

leum’indu’strie tot een industrie van ,,public utility”
te ‘doen verklaren, hetgeen scherpe ‘contrôle op ‘haar

gedragingen meebrengt, zou zij wel de totstandko-

ming van een compact prefereeren. De kan’s, dat liet werkelijk tot een contrôle der Amerikaansohe petro-
leumindustrie volgens ‘de voor ‘de public utilities gel-

dige ¶prin’cipes ‘komt, wordt echter in ‘sommige vak-
‘Kringen niet al te ‘groot geacht.

Voor zoover ‘de nu reeds bekende jaarverslagen

over 1934 een oordeel mogelijk maken, kan worden
gezegd, ‘dat de resultaten (ondanks den benzine-oorlog
in het vierde kwartaal) belangrijk beter waren, dan

in 1933. Er was een Vrij’ groote toeneming van het
benzineverbruik te constateeren, ‘die z’ich ook in 1935
heeft ‘voortgezet.
De productie ‘der ‘meeste landen is ‘in 1934 ‘niet onbelangrijk hooger ‘geweest dan in 1933, en men
kan ‘deze toen’enung ‘op ‘iets meer dan 5/2 pOt. schat-
Len, aangezien ide voorloopige productieci,jfers voor
1934 en de definitieve voor 1933 1.497.86 millioen
barrels en 1.417.55 millioen ‘barrels bel’oopen. Tot de
groote p,ro’ductielanden ‘met de sterkst gestegen olie-
winning beh’ooren Venezuela, Rusland en Roemenië.

KATOEN.

Prijzen voor ruwe katoen ‘hebben ,in de eerste twee
maanden van ‘het af’geioopen ‘kwartaal tlechts zeer
weinig gef’luctueerd. De
prijs
van U. S. Middli’ng loco
te Ro’tter’dnrn, ‘die op 2 Januari 24 cent per

/2

kg

bedroeg, was •op 11 Maart met zeer kleine fluctuaties

nog. 23 cent. Toen trad plotseling een scherpe daling
in ‘op ‘beri’chten uit New-York, ‘dat de Ajmerikaansche
regeering voornemens was verandering ‘te ‘brengen in

haar ‘steunactie van ‘de katoenmarkt.
Prijzen
in New-

York ‘daalden op 12 Maart meer ‘dan 1 Am. cent per
l’b. en “ook na di’en tijd ‘bleef ‘de markt flauw, zoodat

de prijs te Rotterdam op 31 M’aart tot
211/21
cent per
1/2
k’g gedaald was.

000 .0.

PQPENCE

929

930

’93’

,

1932

1933

1234

1935

Over ‘het algemeen zijn prijzen van Amerikaansche katoen nog te’hoog in verhou’ding tot andere ‘katoen-
soorten, als bv. Braziel-,, Oost-Indische en Egypti-

sche, zooda’t de consumptie zich ‘hoe ‘lanker hoe meer

‘op de andere soorten concentreert en ‘het percentage
Amerikaansche katoen van het wereldverbruik oo’k
in he’t ‘afgel’oopen ‘halfjaar weer minder is dan een

jaar geleden.

Als men ‘in ‘de Vereeni’gde Staten prijs
‘blijft
stel-

lea op een ver.hooging van het werel’dverbru’ik van
Ameri’kaansche katoen, zal men ‘de
prijzen
ten op-
zichte van ‘de an’dere katoensoorten moeten herzien.

WOL.

De stemming van ‘de markt gedurende ‘het eer’ste

kwartaal van 1935 was in het ‘begin ‘kalm, later ech:

ter nin of meer nerveus, als gevolg van de verwach-

te gebeurtenissen in België, welke niet alleen aldaar,

doch ook in an’dere landen tot een vlucht in goederen
leidden.

De prijzen liepen in de eerste twee maanden v’an

W04,POOICE PER ,B

19fl

1930

1,31

1932

3933

1934

1055

het afgel’oopen kwartaal iets terug, om ‘daarna sterk
op te kopen. De omzetten varen normaal.

HOUT.

Sedert ‘ons laatste bericht is ‘de toestand in den
houthan’del zeer zeker niet verbeterd. De importeurs

zitten nog steeds met te groote voorraden, terwijl de

vraag onvoldoende ‘i’s. Er kunnen geen prijzen worden

gemaakt, ‘daar er van verschillende kanten teveel aan-
bod ‘is. Er :is namelijk in 1934 weer teveel geïmpor-
teerd en men vraagt zich af, wanneer ‘hieraan een
einde zal kernen.

De toestand in ‘de bouwerj ‘is nog altijd slecht,
hetgeen ‘ook al weer van invloed is op den hou’than-
del. Met ‘ooien export is ‘het niet veel beter gesteld,
doordat ‘ook de ‘ki’stenfabrieken klagen ‘over gebre’k

aan werk, terwijl ‘aa’n hetgeen wordt afgeleverd zoo
‘goed als niets wordt verdiend.

Tenslotte hebben de Russen, ‘die dit jaar al zeer
‘laat met ‘hun noteeringen zijn gekomen, de prijzen

voor vuren’hou’t zeer aanzienlijk ‘verlaagd, ni. op

f
71.50 per ‘std. voor 7″ c.ii.f., ‘zoodat er f.o.h. niet
eens
f
60 overblijft. Wanneer ‘dus de Finnen en Zwe-
‘den willen concurreere.n, zullen de meeste ‘afladers
onder de Russische noteerin’gen moeten ‘blijven.
Waar verleden jaar prijz’eu zijn ‘betaald van
f
97
t’ot
f
86 voor Russisch ‘h’ou’t, ligt het voor ‘de hand,
dat er ihier en daar ‘op overgebleven partijen nogal
wat moet worden afgeschreven. Het seizoen 1935 ‘be-
gint dan ‘ook zeer slecht en ‘het laat ‘Lich niet aanzien,
dat ‘hierin spoedig eeni’ge verbetering zal komen.

Van Finland en Zweden is er nog maar weinig
gekocht, ‘daar er ‘in ‘de eerste plaats ‘geen behoefte

aan hout is en ‘men ‘tea tweede eerst weten wilde, met
welke
prijzen
‘de Russen zouden uitkomen.
Daar de prijzen voor vuren’hout in Engeland op
‘het laatste oogenblik n’og met 201- per std. werden
verlaagd tengevolge van ‘het wegvallen van de z.’g.
,,fali-clause”, ‘hebben de’ ‘Russen het
‘blijkbaar
noo-
‘dig ‘geacht ook voor Nederland zeer lage prijzen vast
te stellen, teneinde ‘h’ie.rdoor . ‘de koopers ‘te kunnen
bewegen een zoo groot mogelijk kwantum af te slui-

17 April 1935

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

369

ten. liet staat evenwel

te bezien, of de Noderlandsche

koopers, in verband met den tegenwoordigen toe-stand, zich door ‘de lage prijzen ertoe zullen laten
bewegen ook ditmaal meer -hout te importeeren dan

noodig is om aan de zeer matige vraag te voldoen.

RUBBER.

Van de twee beslissingen, die de Internationale

Iu•bber-Regelings-Oommissie in ‘de versla’gperiode be-
treffende de productie-hoeveelheden ‘heeft genomen,
heeft ‘de -tweede in breeden krin’g veel meer voldoe-

ning ‘geschonken dan de eerste. Immers werd in dit
eerste besluit ‘de ‘geoor’loofde uitvoer voor het tweede

kwartaal op 75 püt. der stan’da’ardproductie ‘gehand-

haafd en eerst voor het derde op 70 püt. verlaagd,
terwijl het tweede besluit een verlaging van het per-
centage gedurende het tweede kwartaal op 70 en
voor de ‘overige maanden van ‘het jaar op 65 pCt.
voorschrijft. Deze laatste ‘beslissing werd algemeen

als een teeken van verhoogde activiteit der commissie
opgevat, en is genomen tengevolge ‘van een daling van
‘den ru’bberprijs, die op liet laagste niveau •sinds de

invoering ‘der retrictie belandde, ja zelfs lager was
dan ‘onmiddellijk ‘daarvoor. Deze daling ‘hield ver-band met een minder gunstige ramin’g van •het ver-
bruik en met de veld winnende overtuiging, ‘dat ‘de

consumptie in Amerika te ‘optimistisoh was geschat. Ondanks ‘de zeer gunstige cijfers der ‘automobiel-
productie in ‘de Vereenig’de Staten – in Januari en
Februari werden aldaar 292.770 en 340.540 personen-
en vrachtauto’s geproduceerd tegen 160.690 en 235.350
in dezelfde twee maanden van 1934 en
78.420
en
183.070 ‘stuks in November en December 1934 – heb-
ben verscheidene bandenproducenten zich genood-
zaakt gezien, ‘den
werktijd
te ‘beperken, en men schat
nu ‘het Amerikaansche verbruik in ‘de voorjaarsmaan-
dec ‘gemiddeld 10.000 ton lager dan vroeger. Mis-
schien werd ‘de daling nog verscherpt ‘door ‘de moei-
‘lijkheden, veroorzaakt ‘door ‘de peper- en ‘de ‘sche’ll’ak-
crisis.

Hoe ‘dan ook, ‘de Oomm’issie vond in de prijsdaling
aanleiding ‘haar eerste beslissing ‘te wijzigen, en deze

stap werd zoowel van Nederlandsche als ook van
En’gelsche zijde met instemming begroet. Hij was

zeker ook voor ‘de Nederlan’dsch-In’dische regeering
niet ‘onwelkom, omdat ‘de remimeratie der inl’an’dsche
producenten ‘tengevolge van ‘de prijsdaling en reke-

ning houdende met ‘het uitvoerrech’t, buitengewoon
gering wa’s geworden.

Met ‘deze in principe welwillende ‘houding van het
Ned.-In’dische ‘Gouvernement was de ‘beslissing van

he’t Departement van Economische Zaken, om het
percentage ‘voor de restrictie ‘gedurende ‘de tweede
liceutieperiode (‘het tweede ‘kwartaal) op 25 te hand-
‘haven, slechts ‘schijnbaar in strijd. Want ‘deze, tegen-
over ‘de algemeene regeling te ‘geringe, restrictie zal
gedurende ‘de ‘derde licentieperiode door een extra
verscherping der restrictie worden gecompenseerd.
Ook werd ‘deze
tijdelijke
afwijking van ‘het algemeen
gel’dige restrictie-percentage ‘slechts met het oog op
bestaande practische moeilijkheden goedgekeurd, ver-
moedelijk ‘om ‘de voorbereiding der nieuwe verdeeling
der quota’s niet te verstoren.

Het feit, ‘dat de Amerikaansche consumptie in het
voorjaar 1935 ‘te gunstig was geschat, zou beteeke-
nen, ‘dat ‘het ‘doel, ‘dat men in 1935 wenschte ‘te be-reiken, nl. vermindering ‘der voorraden met 100.000
ton, niet had ‘kunnen worden ‘bereikt en men s’lehts
op een vermindering van pl.m. 60.000 ton ‘ha’d mogen

rekenen. De verscherping der restri’ctie met 5 pOt.
gedurende de laa’t’s’te drie kwartalen van 1935 zal

echter een vermindering ‘der uitvoeren met ongeveer
40.000 ton tengevolge ‘hebben, zoodat, indien althans

geen andere teleurstellingen zich voordoen, het be-

oogde ‘doel toch nog zou kunnen worden bereikt.

De voorraden buiten de restric-tiegebieden bereik-
ten ein’d Februari 648.506 ‘ton tegen 659.905 ton op
31 Januari 1935, 667.701 ‘ton ein’d 1934 en 676.731
ton ‘op 31 Mei 1934 (begin ‘der restrictie).

Het Ameri’kaansche rubberverbruik ‘beliep in

Januari 47.103 ton en in Fe’bruari 43.187 ‘ton (Fe-
bruari 1934: 40.609 ton). De consumptie van ge-

regenereerde rubber was 11.261 en 9736 (Februari
1934: 7645) ‘bon.

De werel’dproductie van plantatgerubber beliep in
Januari 73.446 (Jan. 1934: 80.627 en December
1934: 90.988) ‘ton.
SUIKER.

Al hebben er ‘geen bijzondere gebeurtenissen op de
suikermarkt plaats ‘gehad, zoo mag toch wel ‘gewezen

worden op tee’kenen van een verbeterde ‘-tendens. Dat

‘deze zich niet heeft gemanifesteerd in eene prijsstij-
ging van ‘beteeken’is ‘heeft zijn ‘oorzaken en wel in de
eerste plaats ‘de ein’d Januari -in Londen ‘begonnen
pepercrisis in M’incing Lane, ‘dat ook het suikercen-

-trum ‘der City ‘is, dan ‘de val van ‘het Pond van

f
7.25 ‘begin Februari naar
f
6.90 be’gin Maart en
tenslotte ‘de hernieuwde spanning ‘op politiek gebied.
Van ‘belang voor ‘de statistishe pos’itie ‘-der naaste
toekomst zijn •o.a. ‘de oogstv’oor’uitzi’chten en onver-
kochte voorraden. Wat de oogsten betreft, zal Ouba
ongeveer evenveel produceeren als verleden jaar, ter-
wijl Java weer belangrijk minder zal produceeren,

nl. ca. 500.000 tons. In Europa zullen de ‘oogsten
over het algemeen ingekrompen worden, aangezien
bij de exporteeren’de lan’den ‘het inricht vel’d wint,
dat ‘de ‘gedwongen export, zooals deze tot
disver
ten
koste van zware verliezen plaats vond, moet vermin-
deren, zoo n’iet ophouden.

Aan ‘den anderen kant kon Java uit zijn voorraden
geduren’de Januari heel veel verkcopen en wel hoofd-

zakelijk naar Britsch-In’dië. De plotselinge kooplust
uit di-t oude afzetgebied was een gevolg van het feit,
dat ‘-het weer in sommige streken zich dermate on-
gunsti’g ontwikkelde, dat ‘de suikeroogst ‘bij lange
niet de raming zal kunnen halen. De vraagprijs voor
Javasu’i’ker kon daardoor gaandeweg verhoogd wor-
den ‘bot
f
3.50 en
f
3.55 voor resp. West- en Oos’t-
ku’s’t van Britsch-In’dië, hetgeen 65 â 70 cent hooger
is ‘dan ‘het laagste punt in November ji.

De afzet van Oubasuiker blijft eveneens een punt
van ‘belang en het is interessant ‘te vermelden, dat
een regeerin’gscommiss’ie geadviseerd ‘heeft om voort-
aan de exportquota voor andere landen dan de Ver.
Staten ‘gedeeltelijk tot melasse ‘te verwerken, waar-voor in de Ver. Staten een ruime vraag zou bestaan.
Men is ‘van meen’ing, ‘dat de Ver. Staten ‘geen gro’oter
quotum voor ‘den invoer van Oubasuiker ouden toe-
staan dan de ‘bestaande hoeveelheid na ‘alles wat de
Ver. Sta-ten ‘gedaan hebben om de Oubasuikerin’dus-
trie te ‘helpen. Begin van ‘-het jaar werden de mini-
mumprijzen voor verkoopen naar de Ver. Staten op-
geheven.

De New-Yorksche termijnmarkt opende in Januari
vast met 1.92 dc. voor Maart. De daaropvolgende
schommelingen waren van geringe beteekenis ‘totdat

tegen midden Februari ‘de markt een ‘bepaald vast
aanzien verkreeg ‘tengevolge van verbeterden kooplust
voor ruwe suiker, terwijl ook de uitspraak in het
gou’dclausuleproces een ‘gunstigen invloed scheen uit

te oefenen. De noteerinigen ‘tr’okken heel ‘geleidelijk
aan en belandden, na een kleine reactie ‘tegen half
Maart, op 2.18 voor Mei en 2.33 voor December.
De Londensche markt gaf een ietwa’t afwijkend
beeld te zien. Nadat ‘de stemming ‘geduren’de de eerste
helft van Januari vast was en ‘de prijzen iets konden
verbeteren, vond tengevolge van de pepercris’is een

370

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

17 April 1935

WE

schdrpe rea.etie plaats, gevolgd ‘door een periode ge-

durende welke een
:l.00me
stemming de overhand- had.

De daling van het Pond bracht een. gèrin’ge verbete-
ring ‘in ‘de noteeringen. De ‘groote raffina’deurs zijn

het echter, die telkens weer de markt -in toom ‘hou-

den en een prijsherstél weten togen te
.
gaan. Togen

het einde van ‘het ‘kwartaal kon echter ‘dc Engelsohe

markt ziCh niet meer aan de al’geiéene betere stem-

min’g onttrekken. De Regeering heeft ‘intussohen be-
kend gemaakt, dat zij ‘de. subsidie voor de in’heem-

sche ‘bietindustrie -tijdelijk nog zal voortzetten.

Ook hier ‘te lande heeft de Regeering ‘geen wijzi-
ging gebracht ‘in haar gedragslij,n t.o.v. de bietsui-

kerindustrie. De A-m’sterdamsche markt bleef na een

kleine inzinking in Februari zeer ritig’. In Maart

was echter een krachtige ‘ondertoon merkbaar en de
noteeringen trokken dan ook flink aan vanaf het

midden van de maand. Het slot wa’s
f
0.50 hoeger

dan ‘het niveau van einde Februari met
f
4 voor
Augustus en
f
41% yoor December, waartoe .af’doeain-

gen plaats hadden. ,

920

930..

Z’ooais boven reeds gemeld, werden ‘in Java gedu-

rende J.anuari ‘belangrijke -‘ho&veeiheden verkocht tot
stijgendd prijen, ‘hoofdzakelijk iiaitr Bri-tsch-Indië.

In Februari en ‘Maart ‘koh echter slechts iveinig ver-
kocht worden, waardoor ‘het -totaal in dit kwartaal
afged’ane ‘hoévèelheden op ongeveer 600000 tons
komt te staan. De vragprijzen werden ‘door de’ Niv.as
gedurendé de laatste week ‘opnieuw verhoogd. De aanplant iin .dit jaar is voorloopi’g bepaald voor
een oogst ‘in 1936 van ca. 455.000 tons, ‘doch het is
niet .’onwaarschijnlij:k, dat dit alsnog verhoogd zal

woMen. – Het Nedeilan’dsch-Indisohe – Gouvernement
heeft zich intusseben voor instdndhouding ‘der Nivas

na 1 ApriY1936 uitgesproken.

KOFFIE.

In den iop van ‘het eerste kwartaal daa’l’de. ‘de no-
teering van loco Robusta van 16 op 1472 ct. . per 1%
Kgr. en die van loco Superior -Santos van 1772 op

16 let. –

COOFI& CEnTS 002C, 0.9

-.-
1

1900

040

931

1932

.

.1933

939

1935

– De kost- en vr.ach’taan.bieclin’gen van Brazilië be-

wogen .zih voortdurend in dalende richting. De prijs voor goed beschrevenSuperior Santos liep terug van
7.—. .gou’ddollar per •cwt’ tot 5.50 en die -‘voor Rio
type New-York 7 met beschrijving van 5.90 tot 4.60
gou’ddollar .per cwt., alles prompte verschep’ing.
De difprijs op prompte verscheping van Neder-
lan’dsch-Indië daalde voor Ro’busta. “W.I.B. f.a.q. van
143′ op 131%:c’t. en-die van ‘ongew.asschen Palembang
Robusta van 1072 op 972 et.
De -noteer-ingen aan. de – Rotterdamsche termijn-
markt zakten 33 . 472 ct. in.

Gedüren’de -‘dit kwartaal verkeerde het artikel steeds
in ‘gdrukte ;stemmig -‘tengevolge van ‘de

voorbduren’d
lager afkomend’é aanbiedingen
y
an Brazillië. en Cen-
traal-Amerika. De hadel ‘had over het algemeen

weinig ‘te leteekenen, eensdeels. wegens ‘de nog ‘steeds

bestan’de – en zelfs ‘toenemende belemmeringen van

den export, en ‘anderdeels omdat ‘de vraag voor ‘bin-

nen-lan’dsché ‘be.hoefte te lijden -heeft door de gereser-
veerde houding der branders, welke zioh- slechts van
het hoog noorlige voorzien.

THEE. –

Het prijsverloop ‘op de t’heem’arkt gedurende het
eerste ‘kwartaal is wel teleurstellend ‘geweest. Hier-

onder volgen ‘de Amster.dalmsch’e veiliiiggemid’del’den
(cents per
72
kilo),- waarnaast ‘die van vorige jaren.

Daarbij valt te bedenken, ‘dat Ide ‘theerestrictie in

Juni 1933 werd ingevoerd wegens de tevoren gelden-

de, verlieslatende prijzen en ‘dat het internationale
restrictie-percen’tage per 1 Aprili ‘a.s. met – 5 pOt.

wordt verhoogd tot 1772i pOt. op de standaard-quota.

Daartegenover vi’st men ‘in ‘het eerste kwartaal van

1934, ‘dat het restrictie-percentage van 15 pOt. per
1 April zou worden verlaagd tot 1272 pOt. Niet ver-

geten mag echter worden, dat ‘de mindere uitvoer der

restrictie-perio’de 1934/’35, die in 1935/’36 bij het
totale uitvoer-quotum mag worden gevoegd, de res-

trictie-veizwarin’g voor een ‘deel on’gddaan kan maken.

9
.,TTIEE.CTS.PEO ‘/K.G.

tc

50
30

1929

1930

1931

1932

1933

1934

1935

Uit ‘deze grafiek ‘blijkt, ‘dat wij niet ver meer af zijn
van ‘het niveau, geldende vlak v66r de restrictie werd
f’gekondigd. Inmiddels is ‘de totale potentieele pro-
ductie van Nederlan’dsch-In’dië z66 ‘gestegen, dat er

na 1 April a.s. tintern 41.46 pOt. moet worden be-

perkt om niet hoven het internationaal toegestane uitvoerquantuin te komen, een zwaar offer vooral

voor ‘die ‘ondernemingen, die hare arealen niet heb-

ben uitgebreiid in de ‘basisjaren en tegenover wier
beperking ‘d.us niet eenilge compensatie staat in den

vorm van op’loopen’de (potentieele) ‘standaardproduc-
ties.

De nog steeds verder ‘gaande inkrimping van den
handel ‘in goederen, ‘die niet voor zelfverdediging on-
ontbeerlijk zijn, is grootendeels verantwoordelijk voor
‘dezen ‘gang yan zaken. Voorts ‘heeft ‘het v’oorloopi’g
afsprige der ‘onderhandelingen met Rusland over de leverait’ie op een-jarig crediet van 40 millioen
pond thee het aspect ongünstig beïnvloed. Terwijl
b.v. in Duitschland ‘de behoefte aan -thee ‘groöt is,
kan daaraan tengevolge ‘der ‘handelsbelemmeringen

niet worden voldaan. De Nederlandsche Regeering
verraste nl. ‘den handel bij ‘den aanvang van het jaar
met een ‘gedwongen ‘drastische beperking van den
thee-export naar Duitschland, dat een goede afnemer
van onze markt was.

De groote fluctuaties van het Engeisehe Pond
kwamen ‘de onzekerheid op de ‘bheem’arkt voor – ‘de
Nederlan’dsche belanghebbenden nog vergrooten. Het

gevolg ‘is om. ‘geweest, ‘dat ‘de Amsterdamsehe notee-
ringen soms boven, soms weer onder ‘het Londensohe
prijsniveau kwamen te liggen.

De thee-voorraden in Engeland ‘blijven op een hôog
niveau:

In millioenen lbs.

1933

1934

1935

ulto. Januari ……….
316

294

305
– ,,

Februari ………..
311

287

300

Te Amsterdam lagen per u’l’to. Februari 85.426 ‘kis-
ten thee tegen 77.765 ‘kisten in 1934 en 98.641 kisten
in 1933.

Pe vöorraad-‘toeneming ten ‘opzichte van 1934 moet
vooral worden toegeschreven ‘aan den teruggang van
‘den ui’tvoer, die zich zoowel in Engeland als ten
onzent in Februari ‘duidelijk ‘manifesteerde.

17 April 1935

ECONOMI3CH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

371

DE ECONOMISCHE TOESTAND VAN DUITSCHLAND,

FRANKRIJK, GROOT-BRITTANNIË, ZWITSERLAND EN

DE VEREENIGDE STATEN.

(Samengesteld in overleg met het Centraal Bureau

voor de Statistiele te ‘s-Gravenhage.)

Duitschiand.

De divergentie in de beweging der •in’dices voor de
voortbrenging van productiemiddelen en voor die van

verbruiksgoederen, waarvan wij reeds in het vorige

bericht de tendens nanwezen, zette zich in de afge-

loopen maanden in zeer versterkte mate voort. De

productie van kapitaalgoederen, welke zich in de
periode Juli-November 1934 op een tamelijk hoog

niveau bleef handhaven (ca. 84 tegen 58.5 in 1933 en
50.2 in 1932), doch vooral tengevolge van ide invoer-
moeilijkheden geen noemenswaardige vermeerdering

meer vertoonde, is opnieuw gestegen, waardoor de

naden in Jan. 1935 zelfs op 90.7 kwam. De voort-
brenging van verbruiksgoederen daarentegen nam na
een voortdurende stijging van 77.6 in Jan. 1933 tot

101.8 in Juni 1934, nadien af, bedroeg in November

1934 91.2 en was in Jan. 1935 reeds tot 82.6 gedaald,
een niveau dat weinig hooger ligt dan dat van begin

1933. De toegenomefi activiteit der basisproductie,
blijkt uit de productie-gegevens van eenige der samen-
stellende factoren:
Indexcijfers
1928 = 100.
Jan.
1933
Jan.
1934
Juni
1934
Jan.
1935
ijzer ……….
40.3

54,3

74.1

88.1
staal ……….
44.1

‘66.5

81.5

92.3 machines

31.0

• 41.9

69.1

81.5 )
) Dec.
1934.

Parallel met cle ontwikkeling der productie groeide
de omvang van het verkeer, hetwelk gedurende eenige
maanden van het afgeloopen jaar eveneens een aarze-
ling vertoonde, doch zich daarna weer herstelde.

De toeneming van het verbruik, welke ruim een

half jaar na de stijging der productie een aanvang
nam, uitte zich eerst in 1934 in duidelijk waarneem-

baren vorm. De stagnatie in de productie gedurende
de laatste maanden van 1934 veroorzaakte in de sfeer
van het verbruik juist een tegengestelde beweging.
De vrees voor grondstoffen-gebrek had een ,,hamster-
golf” tengevolge, waardoor de omzetcijfers in het na-
jaar sprongagewijze stegen. De kerstinkoopen ver-
•oorzaakten dientengevolge een minder ‘duidelijke op-

leving dan de cijfers over het geheele jaar zouden
doen verwachten.
In pCt. van dezelfde periode van het voorafgaande jaar.

1933
1934

1

’34-/’33
Dec.
’34-/’33

Totaal omzetten kleinhandel
96.3 112.0
122.0
106.0
100.7 117.7
137.0 108.8 123.4
159.1
109.1
Textiel

(totaal)

………….

Kleedingstoffen

…………
101.8
125.5
153.9
114.9
Ondergoed

…………….98.4

104.2 105.0
114.9
89.0
Schoenen

……………….
Levensmiddelen

………….
96.4
105.5 109.4 103.4

Een symptoom van de bin.nenlandsche opleving
is de gunstige ontwikkeling van de opbrengsten der
Rijksbelastingen, waarvan ‘de loon-, omzet-, wissel- en verkeersbelastingen de ‘meest markante toenemingen te

zien geven. De eerste drie kwartalen van het belas-
tingjaar gaven reeds een totale opbrengst van 6.093.5
millioen R.M. tegenover 5.147.8 millioen in dezelfde
periode van het afgeloopen jaar.

De werkloosheid had gedurende den winter een
minder gunstig beloop dan in het vorige jaar, doch ‘is
nu weer aan het afnemen en bedroeg in Februari
2.765 millioen tegen 3.373 in Februari 1934. De snel-
heid der daling is aan het afnemen, hetgeen ook blijkt
uit het feit, dat er in December 1934 nog 1.455 mil-
lioen werkloozen minder waren dan in December
1933, terwijl de Februaricijfers nog maar een ver-
schil van 0.608 millioen te zien geven.

De prijsgegevens vertoonden weinig verandering.
De kosten van levensonderhoud zijn iets gestegen.
De groote onzekerheid voor de verdere ontwikke-

ling vormt neg steeds .de stand van de handelsba-

lans. De aanhoudend groeiende invoeroverschotten
noopten de regeering nog in begin 1934 tot een ver-
scherpte ,,Devisenrepartierung” over te gaan, waar-

door evenwel het beoogde resultaat niet werd verkre-

gen. In September 1934 werd daarom met het ,,Neue
Plan” een nieuwe richting ingeslagen. Dit had tot

strekking voor den invoer slechts dan deviezen af te

geven, voorzoover. deze beschikbaar waren. Invoer zon-
der ,,Devisenbescheinigunig” had weinig zin, daar het

tijdstip der betaling dan geheel onzeker was. Zoodoen-
de zou theoretisch een passief saldo onmogelijk wor-
den. De maanden October en November gaven dan
ook weer, zij het geringe, uitvoersaldi te zien. Sedert

Dec6mber overtrof echter de invoer den uitvoer weer
aanzienlijk. Het invoeroverschot steeg tot Februari

tot 207 millioen R.M., terwijl het in dezelfde periode
een jaar geleden 5 millioen R.M. bedroeg. De verkla-
ring van dit verschijnsel moet volgens de Duitsche

regeering gezocht worden in de veel toegepaste com-
pensatie-zaken, waarbij de uitvoer
dikwijls
eenige
maanden na den invoer plaats vindt. De z.g. ,,Roh-
stoffkreditgeschiif te” waarbij de grondstof in Duitsch-

land verwerkt en daarna weer geëxporteerd wordt,
kunnen eveneens tot’ de passiveeriizg van de handels-
balans bijgedragen hebben. In hoeverre deze verkla-
ringen juist zijn, zullen de komende maanden moeten
aantoonen.

De omvang der compensatie-transacties kan uit de
statistiek niet worden nagegaan, doch het feit, •dat
de invoer der z.g. ,,belangrijke grondstoffen” in de
laatste maanden abnormaal groote afmetingen heeft
aanenomen, en soms zelfs tegen boven het wereld-
markt-prijsniveau liggende prijzen, ‘doet veronderstel-
len, dat een belangrijk deel van ‘den buitenl’aizdschen
handel in compensatie’ wordt afgewikkeld. Daar de
totale export zich in dalende richting beweegt, wordt hierdoor de invoer van andere goederen door gebrek aan deviezen zeer bemoeilijkt. De passieve ‘handels-
balans gaf aan de betalingsbalans een nieuw aspect.

1933

1934 *) In milliar.den R.M.

handelsbalans ……………………+
0.67

– 0.25

diensten ………………………..+
0.23

+ 0.25
rentebetalingen (mcl. Dawes en Young) –
0.85 – 0.55

+ 0.05 – 0.55
) 11 maanden.

De moeilijicheden bij den buitenlandshen handel
staan in nauw verband met de in het binnenland ge-voerde werkverschaffingspolitiek. Ook de financie-
ring der diverse programma’s stelde de regeering voor
verschillende lastige vraagstukken. Sedert het najaar
van 1932 werden tot een bedrag van ruim 5 milliard
R.M. icortloopeude credieten opgenomen, zoöals door
‘de Steuergutschaine, het schatkistpapier en de werk-
vèrschaffingswi ssels. De gedeeltelijke aflossingen
hiervan konden door de hierboven reeds vermelde
sterke stijging der Rijksinkomsten, slechts voor een
deel gefinancierd worden. Daarnaast was het nood-
zakelijk om een gedeelte der korte credieten in lee-
ningen op langen termijn om te zetten, hetgeen zon-
der verstoring van de kapitaalmarkt zou dienen te
gès’chieden. De regeering vond een uitweg, door voor-e’erst een bedrag van 500 millioen R.M. tegen
4V2
pOt.
en een I’ooptijd van 28 jaar als Rijksleening bij de
spaarbanken onder te brengen, zich beroepende op de
onnoodig groote liquiditeit, welke de spaarbanken in
acht namen. Vooral de Rijksbank werd zoodoen’de van

eôn groot bedrag aan werkverschaffingswissels bevrijd.
– Het voor Duitschland ongewoon lage rente-type,
waarvoor de 500 millioen leening werd ondergebracht
is een onderdeel van een andere reeks maatregelen,
welke dienden de k
apirt
aa
l
ren
t
e
op lager niveau
terug te brengen. Een. groot aantal wettelijke maat-

372

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

17 April 1935

regelen, zooals o.a. de hervorming der beursorganisa-

tie, de nieuwe regeling van het credietwezen, de aan de Rijksbank toegestane openmarkt-politiek, de her-

zieiae regeling der Gemeenteschulden, het ,,Anlei.he-

stockgesetz” hebben dezelfde strekking.
Door het ,,Zinserm.ssigungsgesetz” van 24 Jan.

1935 werd de conversie van een bedrag van 8.3 mii-

l.iard R.M. aan pandbrieven en – Gemeente-obligaties

tot een rénte-type van 4i pOt. ingeleid. Bij een wet

van 21 Februari werden bij deze conversie de leenin-
gen van landen en provincies betrokken, in totaal tot

een bedrag van ce. R.M.
. 2 unilliand. Op 28 Februari

besloot de ,,Zentrale Kreditausschusz” tot verlaging

der inlage-rente bij de spaarbanken van
3Y2,
pOt. op

3 pOt., terwijl de gemiddelde verlaging bij de bank-

rente eveneens 6′ pOt. bedraagt.
Het algemeene beeld blijft, niettegenstaande de dui-

clolijke opleving op sommige gebieden, nog zeer on-
zeker. De toestand van den buiten’lan’dsehen handel, de

toenemende tkorten tengevolge van de werleversohaf-

fing, tezamen met cle onzekerheid van den interna-

tionalen toestand, rechtvaardigen nog steeds niet het
optimisme, waarop ‘cle ontwikkeling van de verschil-

lende gegevens wijst.

Frankrijk.

De economische toestand in .Frankrijk is in de

laatste maanden veel ongunstiger geworden, hetgeen

vooral een gevolg is van de verminderde bedrijvig

heid in de industrie. De achteruitgang is het grootst

in de textielindustrie. Ook in het bouwbedrijf en in

den mijnbouw is de toestand slecht.
In overeenstemming hiermede is ook de werkloos-

heid sterk gestegen. Terwijl aan het eind van 1.933
bijna 330.000 werkloozen opgegeven waren door de
,arbeidsbeurzen, bedroeg aan het einde van 1934 hun

aantal ruim 450.000. Er moet op worden gewezen, dat

cle omvang van de werkloosheid in Frankrijk zeer
moeilijk te bepalen is. De statistieken geven in gee-
nen deele den totalen omvang aan. Afgaande op de
relatieve vermeerdering blijkt evenwel duidelijk,

dat de ‘toestand in 1934 verergerd is. Bovendien
wordt ook de arbeidstijd meer en meer verkort. In
het begin van de crisis kon de werkloosheid op een

laag niveau worden gehandhaafd door streng toezicht
op den arbeid van vreemdelingen. Het aantal buiten-
landsche arbeidskrachten is namelijk van 1.3 mil-
lioen in 1930 gedaald tot 800.000 in begin 1935. De
regeering is in zooverre voor de agitatie tegen vreem-
delingen gezwicht, dat een besluit is genomen, dat in
ieder bedrijf niet meer dan 10 pOt. der arbeiders
buitenlanders mogen zijn, al wordt hier wel van af-

geweken, omdat deze veelal voor bepaald werk onmis-
baar zijn. Mede tengevolge van internationale ver-
dragen, lijkt een verdere verniindering niet waar-

schijnlijk. De voorgestelde verlenging van den mili-
tairen diensttijd wordt ook verdedigd met het argu-

ment van bestrijding van de werkloosheid.
Hoewel het laatste jaar wel pogingen zijn gedaan

om tot een loon- en
prijsdaling
te komen, is een in-
terne aanpassing aan het wereldprijsniveau nog lang
niet bereikt. De daling der bonen is sedert den ‘hoog-
sten stand ‘in 1930 zeer gering geweest. De ‘gevolgen
van het ‘te hooge prijsniveau uiten zich ook ‘in het
sterk gedaalde vreemdelin’genverkèer, hetgeen de be-
talingsbalans ongunstig heeft beïnvloed. De passivi-
teit van ‘de handelsbalans is echter sterk verminderd,
daar de uitvoer betrekkelijk weini.g is gedaald (van
18,5 mill’iard in 1933 tot 17,8 milliard in. 1934) de invoer daarentegen zeer sterk (van 28.4 in 1933 tot
23.1 in 1934). De grootste ‘daling heeft plaats gevon-
den bij dan invoer van voedingsmiddelen (als gevolg
van de ‘toenemende agrarische protectie) en grond-stoffen (prijsdaling en verminderde binnenlandsohe
bedrijvigheid).
‘De géidmarkt was in 1934 over het algemeen zeer
ruim. De kapitaalmarkt stagneert echter nog steeds

als gevolg van de groote eischen, die de Overheid

stelt. Voorloopig ziet het er nog niet naar uit, dat de
geidbehoef tea van den Staat zullen verminderen,

zulks als gevolg van ‘het blijvende apoorwegte-
kort, den steun aan de graan- en wijnmarkt e.d.
1
) De

regeering hoopt echter de ‘kapitaalmarkt te ontlasten

door een grooter beroep op de geidmarkt te doen. Tot

dusverre i.s van de voorgenomen maatregelen van de

regeering nog niet veel terecht gekomen. Wel is het

voorstel om het maximum van door de centrale bank

te disconteeren schatkistbiljetten, van 10 op 15 mii-

hard te verhoogen, aangenomen, doch nog niet uit-
gevoerd. Ook de verlaging van de beleeningsrente,
waartoe besloten was, is nog niet tot stand gekomen.

Dientengevolge
blijft
ook de kapitaalrente nog steeds

zeer hoog. Een verlaging is in hooge mate âfhanlceljk

van een &erstel van ‘de open’bare financiën en van de
mate, waarin ‘de crecFictp’olitieke maatregelen zul-

len kunnen worden doorgevoerd.

Wat de staatsfinanciën van
Frankrijk
betreft; ver-

toont de begrooting van 1935 voor het eerst geer

sluitend budget. Hoe weinig echter het aanvankelijk

sluiten van de vorige jaren achteraf veelal heeft be-

teelcenjd, moge
blijken
uit onderstaand staatje.

.1e millioen Franes.
1)

1930131 1931132
19322)
1933 1934
3
) 1935e)
uitgaven
53.627 53.213. 41.422 50,572 –

47.817
inkomsten
50.989 47.705 35.405 43.652 –

46.991
tekort
… 2.638

5.508

6.017

6.920 5.600

826
j
Ontleend aan ,,Der Deutsche Oekonomist” van
1
Febr.
ji.
2)
Het boekjaar
1932
telde
9
maanden.
3)
Over de
rekening van
1934
alleen het tekort aangegeven.’
4)
Be-
grooti.ngscijfers.’

De belastingdruk van Frankrijk is zoo zwaar, dat

aan een verhooging van de belastingen niet meer kan worden gedacht. De totale overheidsuitgaven (depar-
tementen en gemeenten inbegrepen) worden op
Frs. 70 â 80 nïilli’ard geschat en ‘bedragen ongeveer

de helft van het tegenwoordige Fransche volksin-
komen. Hoewel de staatsuitgaven in de laatste jaren
sterk zijn verlaagd, is een verdere aanzienlijke ver-

laging in hooge mate afhankelijk van een daling van

de kapitaalrente. De uitgaven voor den dienst van de openbare schuld bedragen 40 pOt. van de totale uit-

gaven.
Een verlaging van de kapitaalrente is echter tot op
zekere hoogte weer afhanlcelijk van het herstel van
het evenwichtin de begrooting. Het tekort op de loo-
pende begrooting wordt echter op Frs. 3 milliard ge-

schat en zal
waarschijnlijk
nog wel grooter worden.

Bovendien is nog een groote geldbehoef te te verwach-
ten uit ,tekorten en uitgaven buiten de begrooting,

(spoorwegen, defensie enz.). Volgens een globale be-
rekening zou de regeering dit jaar een bedrag van
Frs. 20 milliard moeten dekken. Door de verhooging
van het ‘,plafond” van schatkistbiljetten van’ 10 op
15 milliard, zal dus slechts een deel van het tekort
lcunnen worden overbrugd. Een verdere deflatie zou
de inkomsten van den Staat nog verder doen dalen
en de ‘begrootingsmoeiijk’heden voorshands vergrooten.
Om deze reden wil Flandin door een politiek van

credietexpansie het deflatieproces stuiten en het be
drijfsleven weder op gang brengen. De enorme re-
serves, waaroyer ‘het land beschikt en waarvan een
groot deel thans opgepot ligt, kunnen echter alleen
in circulatie komen, indien het vertrouwen weder-
‘keert. Op welke wijze men uit dezen vicieusen cirkel
zal geraken, is ‘het groote ‘dilemna. De ‘tegenstand,
‘dien Flandin bij zijn streven tot credietexpansie on-
dervindt, wijst ‘op ‘de moeilijkheden, clie nog moeten

worden overwonnen.
1)
Het in de laatste drie jaren tengevolge van goede
oogsten ontstane ta.rwe-overschot zal met voorschotten van
den Staat ‘worden weggewerkt, hetzij door met verlies te
exporteeren, hetzij door het als veevoeder te gebruiken;
20
millioen hl wijn zullen met behulp van den Staat tot
spiri’tus worden gedistilleerd. Zoowel voor wijn als voor tarwe is in een verminderden aanplant voorzien.

Steeds
duidelijker
‘treedt bij een analyse der En-
gelsohe conjunctuurgegevens naar voren de splitsing

in factoren, die alleen den h’inu’enlandschen toestand

be’heerschen en zulke, die met den ibuitenlandschen
handel swmen.hangen. De index der bedrijvigheid van
,,The Eoon’onrst” vertoont een bijna ononderbroken

stijging van •ca.
108
in het midden van
1934
tot

112.8
in Jan.
1935
(Febr.
1935
was
112.6).
Het is

vooral ‘de productie voor het binnenland, die dezen

gesta’d:igen ‘vooruitgang veroorzaakt. Hierbij staat de

houwbedrijrvigheid nog ‘altijd op de eerste plaats. De
bouwplannen bewegen zih, zooals uit ‘de tabel blijkt,

nog steeds in stijigen’de richbing.

De toegenomen bouwbedrijvi’gheid oefent een gun-
sti’gen ‘invloed uit op de
ijzer-
en staalindustrie, die
ook uit anderen hoofde (bewapening!) gestimuleerd
wordt.

I’roductic van ruwijzer en staal in •ton

1934
….
1.025.000

Jan. 1935

1934 . . . . 1.121.000

Febr. 1935
1934 . . . . 1.134.000

Het ‘i.nvoerrecht op de ‘belangrijkste ruwe ijzer- en
s’taa’lproducten is met ‘ingang van
26
Maart van
33′
tot
50
pCt. en ‘in ‘enkele gevallen zelfs tot
65
pOt.
verhoogd, terwijl ‘de eigenlijke reorganisatie ‘van dezen
‘bedrijfstak nog steeds n’iet i’s doorgevoerd. Deze ver-
hoog’ing van het ‘invoerreht lijkt nie’t geheel gemo-
tiveerd: ‘de toeneming van ‘den ‘invoer van goed-
koop ijzer en ‘staal met
396.000
tons in
1934
was,
vergeleken met de stijging ‘der Britsche staalproduc-
tie, van
1.840.000
tons, gering. Tegenover de geste-
gen i’mporten stond bovendien een toeneming van
den export met
332.000
‘to’ns. Wanneer ‘de Br’itsche
ijzer- en staalindustrie niet ‘tot reorganisatie en in-
ternationale overeenkom’s’ten overgaat, dan bestaat ‘de
moigelijkheid, ‘dat ‘de verhoogde rechten een ongun-s’tige uitwerking zullen hebben ‘op de consumptie en
v’oora’l op ‘den exp’ort (verscherpte Belgische concur-
rentie op de bu’iteniandsehe markten).
In tegenstelling met de houwbedrijvighei’d en de
ijzer- en ‘staalproductie. is ‘de positie der kolenmijnen,
welke ‘behalve van ‘de binneulandsche markt ‘ook van
het buitenland afhankelijk zijn, minder gunstig, hoe-
wel ‘het
totale
productiecijfer over ‘het laatste kwar-
taal van
1934
vrij hoog ligt. Zu’id-‘Wales en Yorkshire
voelen de nieuwe I’tal’iaansche contingenteering, waar-bij ‘het Bri’bscihe contingent op
80
pOt. is vastgesteld.
De ‘groote reorganisatieplannen in de
katoen-
industrie aan ‘het einde van het vorige jaar
‘zijn
‘mis-
lukt. Het door de commissie der vereeni’ging van
sp’irmerijen opgestelde opkoopp’lan, ‘dat aan ‘de over-
productie een e’inde zou ‘maken d’oor vernietiging
van 10 millioen spindels, ‘kon niet verwezenlijkt wor-
den. Ook het kartelpian werd van de hand ‘gewezen
en ‘hiermede stortten alle kleinere couventies ‘en afspra-
ken ineen.
1935
begint ‘dus met steeds grootere prijs-
onderbied’ingen, m’et ‘ba’isse- en afroepclausules enz.
De
werkloosheid
‘omvat voor ‘het eerst sedert begin
1934
weer
bijna
2.300.000
mensghen. Deze ‘belan’grij,ke
‘stijging in Januari, ‘die in Februari slechts weinig
verminderde, is voor een ‘gedeelte veroorzaakt ‘door
1. de normale winterbeweging;
2.
een abnormale
toeneming van het aantal kinderen, ‘dat op
31
Dec.
van ‘sehool ‘kwam;
3.
werkloosheid in de ‘bouw’in.dus-
trie door tij:de’lij’k koud weer; verder door den st’ag-
neeren’den export.
1)

De
infl.
en
uitvoercijfers
v’oor Januari en Februari
geven aanleiding tot eeni’ge nadere analyse. Bij de
maand Februari m’oet men ‘daarbij ‘a’l’lereerst met het

geringere aantal dagen rekening houden, Wanneer

men de eerste ‘twee inaan’den van
1935
met ‘die van
1934
vergelijkt, vindt men een daling van den in-
voer met £
3.8
millioen; een stijging van den uit-
voer met £
7.9
mi’flioen. De verminderde invoer

van grondstoffen en de grootere uitvoer van fabrika-
ten
zijn
de ‘h’oof’dfactoren bij deze beweging geweest.
De ihui’di’ge stijging van ‘den export van fabrikaten

is niet ‘geheel een in’d’icator van den momenteelen

gang van za’ken, maar is o.a. ‘het gevolg van ‘orders,

d’ie eeni’ge maanden terugli’ggen.

Uit onderstaande tabel blijkt, dat de ‘daling voor-

namelijk door de verminderde invoeren van katoen
en wol veroorzaakt wordt.

4e kwart.
Jan.
1
Febr.
4ekwart.
Jan.
1
Febr.

1933
1934
1934 1935

Katoen
. .
11,0
3,3
3,6
9,1
3,3 2,7
Wol

. .. .
6,8 5,5 3,9 4,6 2,7
2,1
Rubber
. .
0,5
0,4 0,5
3,1
1,2
0,9
Rest

. .. .
26,5
9,8 6,9
29,2
9,7
7,8

Totaal..
44,8
‘Tö
14,9
46,0
‘T”
13,5

In ‘de
scheepvaart
blijft ‘de toestand somber. De
vrachten
zijn
weer gedaald, na de kortstondige op-
leving ‘in den herfst van
1934,
welke toen vooral ‘door
‘de graanmisoogsten en de ‘daardoor noodzakelijke ver-
s
ch
e
pi
ngen
veroorzaakt werd.
De
agrarische politiek
van Engeland staat in nauw
verband met ‘de ‘hau’delspoli’tiek. Sedert de ,,Agricul-
tura’l Marketing Act” van
1933
zijn zes ,jschema’s”,
al dan niet gecombineerd met ‘beperking van impor-
ten, in werking en wel voor: hop (reeds van vbb.r
1933),
melk, varkens en ‘bacon, aardappelen, eieren en
gevogel’te. Sedert eenige weken is een ,,marketing”
sehema voor eieren en ‘gevogei’te in werking.
Wanneer ‘het eieren- en .gevogelteplan vol in

werking zal zijn, is reeds de ‘helft van ‘de Bri’tsche
agrarische productie geordend, met beetwortelsuiker
en vee zelfs tweederde. Eind Februari heeft de Re-
geering een commissie benoemd om advies te geven
over een vasten tarweprjs, ‘die den Britschen land-
bouwer ‘gegarandeerd zal worden.
De Board of Tra’de ‘kondigde begin Maart contin-
genteering van, de tot nu toe nog vrije varkens-
vleeschinvoeren t’ot 100 pOt. van ‘de correspondeeren-
de invoeren in ‘de eerste twee kwartalen van
1932, 1933
en
1934,
aan.

Invoer van varkensvlecsch.
in de eerste 2 kwartalen 1932
………
55.857 cw.t.

Een week na de varkensvleeschcontingenteering
werd een ,,W’hite Paper” gepubliceerd over ‘de rund-
vleesch iimportpolitiek. Om den veestapel te bescher-
men, zullen invoerrechten op vleesth worden geheven.
Speciaal Austra]ië en Argentinië worden hierdoor
getroffen. Australië zal de heffing goedkeuren, wan-
neer het als Domi’nion preferentie geniet en ‘de be-
staande restricties op vreemd vleesch
blijven
bestaan.
Argenrt,inië, een belangrijke afnemer van fabrikaten,
wordt d’oor deze, evenals ‘door ‘de varkensvleesch-con-
tingenteerin’g, ‘het zwaarst getroffen.
De kosten van levensonderhoud, die tot Nov.
1934
tot
83
waren gestegen (‘van
79
in Maart en April),
daalden sedert Dec. en stonden ‘in Febr.
1935 op 80w.
Vooral de kosten van voeding ‘gingen omlaag; dit is
ten deele een normaal ‘seiz’oenverschijnsel.
Tenslotte zij nog met een enkel woord gewezen op
Ll’oyd Georges New Deal: een ‘grootsoheepsch plan
van reorganisatie door middel van publieke leenin-
gen, ‘on’der leiding van een soort economisohen gene-
ralen staf. Het centrale probleem is de bestrijding
der werkloosheid door middel van woningbouw, tele-
foonuitbrei’diing, ‘stratenreguleerin’g, waterverzorginig
en kolonisatie.

374

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

17 April 1935

Zwitserland.

De opzienbarende aankondiging van Minister

Schiji’thess in December 1934, dat de economische

politiek van Zwitsei1an’d zich op een verkeerden weg

bevindt, is een openlijke erkenning van de misluk-

king van de regeeringspoli’bie’k, die maar al te duide-
lijk weerèpiegel’d wordt door den ongunstigen econo-
misohen toestand. Had aanvankelijk Minister Schuit-

hess met allerlei middelen >geprobeerd om de crisis

te ‘bestrijden, o.a. door middel van staa’tssubzidiën, in

December 1934 heeft ‘hij een geheel anderen weg aan-gewezen. Pertinent eiseh’te
hij
aanpassing der prijzen

en loneh aan de wereiidprijzen en noemde dit het

eenige middel om export- en vreem’deiingenindustrie

te redden en een depreciatie van den Zwitserschen

Franc te voorkomen.

Reeds ‘aanston’ds’ stuitte deze politiek op erns’bi’g

verzet, vooral van de
zijde
van ‘de socialisten en vak-vereenigingen; de verschillende opponeerendé’ groe-

pen dienden een van 350.000 handteekeningn voor-

zien initiatiefvoorstel in, ‘dat
lijnrecht
tegen dat van

Minister Schulthess ingaat. Deze 350.000 kiesgerech-
tigden, ongeveer ‘/ van ‘het totaal in Zwitserland,

willen de crisis
bestrijden
door versterking, van de
consumptiekrad,h’t van ‘de bevolking en daartoe ‘de loo-
nen hoog’houden, de
prijzen
van landbouwpreducten

venhoogen, openbare werken op ‘groote schaal uitvoe-

ren en ‘de boeren van ‘hun schuldenlast bevrijden.

Z66 lijnrecht gaan deze beide stroom’ingen tege
elkaar ‘id, ‘dat het de regeering ondoenlijk voorkomt

tusschen beide een compromis te vinden en het volk moet dus ‘kiezen, of het eene of het ‘andere. Tot een tegén’v’o’orstel was minister Shulthess niet te bewe-
gen en hoewel ‘het scheen, ‘dat hij’ ‘op het laatst van
zijn politieke loopbaan, een nederlaag zou lijden, om-
dat vooral zijn eigen partij op een regeerings’tegen-

voorstel ‘aandrong, is niettemin ‘het afwijzoh’d advies

van •de regeerin’g met een ‘groote meerderheid door

‘het Parlement aangenomen.

Het Orisis-.initiatiefvoorstel zou volgens de regee-
ring tot een ‘socialistische organisatie van thet bedrijfs-

leven ‘leiden en het particulier initiatief ‘ten zeerste
‘aantasten. •De ‘verhooging van prijzen en bonen zou

voor het concurrentievermogen van Zwitserland op de
wereldmarkt fnu’iken’d werken en daardoor ‘de werk-
boosheid zeker ongunstig beïnloe’den. De enorme
verhooging van de sta’a’tsuibgaven door lleeningen op-
vangen, ‘komt haar, gezien den groo’ten schuldenlast,
dien z’oowel Staat :.is spoorwegen nu reed’s hebben,
onveranrtw’o’ordelij k voor.

In verband met ‘hét initiatiefvoorstel
lijkt
‘het niet

ongewen’sch’t den ecoomi schen toestand van Zvitser-
land in ‘het kort te belichten. Het ‘beeld, ‘dat wij dan
aantreffen, is in het algemeen verre van gunstig.

Wel is ‘de in’dustrieele bedrijvigheid in 1934, als

geheel genomen iets ‘beter ‘dan iii 1933, h’èewel het
vierde ‘kwartaal weder een ‘inzinking vertoonde. Een
gelijkvormi’g beeld wijzen ‘de verschillende induz’trieën
niet aan. In het bouwbedrijf en de daarmede ‘samenhan-
gende industrieën is ‘de teruggang tegeû het einde
van 1934 sterker ‘dan ”de normale ‘seizoenbeweging
zou rechtvaardigen. Het
‘tota’a’lcijfer
van 1934 bleef
beneden ‘dat van 1933.

De bedrijvigheid in ‘de zijde-, metaal- en leven’s-
m’i’d’delenin’du’strie is dezelfde als in 1933, terwijl die
in de uurwerk- en chemische industrie ‘is gestegen.

Het’ aantal geheel-werkloozen bleef eenigszins
on’der het
cijfer
van 1933. Vooral de vele werklooze
bouwarbei’ders ‘hebben dit
cijfer
‘beïnvloed (44 pOt.

van h’et ‘totaal),
zoowel.”ten,gevolge
van de, tegen ‘het
einde van ‘1934 verminderde ‘bouwbedrijrv’i’gheid, als
ook tengevolge van de onderbreking, ‘die in Tanuari

door ‘de groote ‘koude is verooraakt. Het aantal ‘ge-
.deelteljlç werklo’ozen is sterker afgenomen. De idee-
ding-
en lederin’dustrie maken evenwel een ongun-
stige u’tzon’dering. Het aantal ‘betrekkingzoekenden

‘bereikte ‘in de . maand Januari een ‘hoogtepunt.
De toestand in ‘de ‘h’otelin’dustrie is zeer ongunstig.

Dit wordt nog eens bevestigd door ‘de toelichting,

door ‘den Bondsraad ‘omstreeks het midden van Maart

1935 aan ‘den Nationalen Raa’d gegeven, bij eenige
voorstellen, clie als ‘steun voor ‘dezen bedrijfstak be-

doeld ‘zijn en waarbij o.a. een nieuwe ‘subsidie van
F’rs. 6 ‘mil’lioen zal worden verleend en het verbod tot het bouwen van ‘hotels tot 1940 zal worden ver-

lenigd.
Een ‘bewijs voor het s’té’rk ‘afgenomen vreem’delin-

genverkeer is, dat het ‘aantal ‘h’otelbed’den in 1930

voor 44,3 pOt. was bezet, in 1932 voor 31,2 pot. en

‘in 1934 voor 30,5 pOt. Volgens recente onderzoekin-

gen is in 1933 en 1934 slechts een vierde van de

rente der ‘hypotheken ‘betaald kunnen worden, ‘terwijl

reeds in 1932 9/10 van ‘het aandeelenkap’itaa’l ‘geen

‘divi’den’d opbracht.

Vergeleken
bij
1934 is de toestand ongeveer het-

zelfde gebleven. De maand December toonde echter

een verbetering, vergeleken met December 1933 en
1932. Het op 15 December 1934 ‘ingestelde’ Toeris-
‘ten-pond zal zeker ‘daartoe ‘hebben bijgedragen, al
schijnt !het vreem’delingenerkeer uit andere landen

eveneens te zijn toegenomen.
Tegenover den uit het verminderde vreemdelingen-

verkeer volgenden achteruitgang van de betalingsba-
lans staat een verbetering, voortkomende uit ‘de bui-

teniandsohe ‘handels’beweging van Zwitserland, welke

de laatste jaren ‘het beeld’ van een ,afnemen’den in-
voer en een in veel geringer mate verminderden uit-

voer vertoont. De hieruit voortvloeiende verbetering

‘van ‘de handelsbalans uit zich in een verminderd in-

voeroversehot van Frs. 760 ‘mill’ioen ‘in 1933 tot
Frs. 616 miljoen ‘in 1934.
De kapitaalmarkt vertoont geen bijzondere activi-
teit. Hoewel Zwitserlatd, langen tijd de laagste tarie-

ven had, heeft het terugtrekken van veel buitenland-
sche gelden de beschikbare middelen doen afnemen,

waardoor de kapitaalrente in Zwitserland hooger is
‘dan in 1931, 1932 en 1933. Daar intusschen in andere

landen de kapitaalrente is gedaald, heeft Zwitsôr-

land niet langer de laagste rente voor overheidsobii-
gaties in de wereld.
Als ‘onderdeel van de ‘aanpassi’ngspolitiek aan het
interna’tionaal
prijsniveau,
met behoud van ‘den gou-
den standaard, is het ‘te begrijpen, ‘dat en de ,regee
ring en de Nationale Bank op ren’teverlaging aan-
sturen. Web ‘heeft de Nationale Bank reeds eeni’ge

jaren geleden ‘haar rentetarieven ‘sterk verlaagd, maar
‘dit ‘kan voor het
bedrijfsleven
geen beteeken’i’s heb-
‘ben, zoolang het niet een grooteren kring van crediet-
nemenden ‘ten ‘goede komt. De banken kunnen ‘geen
goedkoopere ‘gelden op langen termijn ‘geven, zoo-
lang de staatspapieren nog op 4 pOt. staan.
In den laatsten,
tijd
zijn er besprekingen gaande

tusschen het Ministerie van Financiën en de Natio
‘nale Bank met de grootbanken, kantonabe banken en
verzekeringmaatschappijen, om de rente van eerste
hypotheken op 3 of hoogstens 4 pOt. te brengen.
De Staatsbegrooting van 1935 vertoonde een tekort
van circa Frs. 200 millioen. De situatie van de spoor-
wegen baart groote zorg en hiervoor zullen waar-
schijnlijk Frs. 50 millioen van het tekort noodig blij-

ken te zijn. De schulden van den Zwitserschen staat
zijn in en na den oorlog sterk opgeloopen. Na den
oorlog vooral als gevolg van de toenemende sociale

lasten en in ide laatste jaren ‘d’oor de s’teun’acties ten
behoeve van ‘het
bedrijfsleven.
Van ‘de totale uit-
gaven van
bijna
Frs. 500 milbioen vraagt de dienst der openbare schulden ruim Frs. 100 miliioen. De
nieuwe bewapeningsvoorstellen, welke bij volksstem-
ming zijn goedgekeurd, zuilen aan de Frs. 90 mi’llioen,
die ,de nationale verdediging vereischt, een bedrag ‘van Frs. 100 millioen toevoegen, te verdeelen over
5 jaar.
De conjunctuur van Zwitserland beweegt zich dus
reeds eenigen tijd op een zeer laag niveau; in de

17 April 1935

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

375

laatste maanden valt eerder een verdere achteruit-

gang dan een verbetering te constateeren. Hierbij
dient in het oog te worden gehouden, dat verschil-
lende onderdeelen van de volkshuishouding kunst-

matig worden ondersteund. De hotelindustrie b.v.
door instelling van het toeristenpond, en subsidies,

de Landbouw eveneens door subsidies en monopolis-

tische organisaties, die de agrarische prijzen in het

binnenland op een relatief hoog niveau houden. De
saneerin’g van de Schweizerishe Vol’ksbank zal de Re-

geering ongeveer Frs. 100 millioen kosten, terwijl ook

de sociale politiek groote bedragen vereischt.
De openhare financiën zullen met het oog op de

dalende inkomsten dan ook dit jaar, ondanks een ver-
hooging van de belastingen, weder een tekort geven.

Daarbij komt, dat de verhoudingen op de kapitaal-
markt lang niet meer zoo gunstig zijn als in de eer-
ste jaren van ‘de crisis. Het feit, dat de conversie van

de spoorwegleeningen voor de helft door uitgifte van
obligaties met 6-jarigen looptijd moest geschieden, be-
wijst, dat er ook op dit gebied, een stagnatie gaat in-
treden. Dit verschijnsel is daarom zoo ongunstig, om-
dat een gering wantrouwen ook de geldmarkt zou

kunnen doen verstijven tengevolge van het ‘wegtrek-
ken van vluchtgelden.

In het licht van deze feiten is het niet te verwon-

deren, dat Minister Schulthess een politiek van def le-
tie als de eenige oplossing ziet. De maatregelen tot
prijscontrôle, die in den laatsten tijd genomen wor-
den, wijzen er reeds op, dat de regeering dezen weg
gaat bewandelen.

Vereenigde Staten.

De ‘toenemende bedrijvigheid, die in het begin van

het jaar meestal in de Vereenigde Staten is p te
merken, iheeft zich ook thans geopenbaard. In tegen-

stelling met andere jaren betreft het ditmaa’l een
voortzetting van een gestadi:g verbeterende con-

junctuur, die reeds in September jl. is ingezet. Vol-
gens recente berichten, die nog voorloopig zijn, schijnt
echter in Maart eenige ‘s’t’gnatie te hebben plaats
gevonden. De seizoensterugsla’g zou dus eerder i’nige-
treden zijn ‘dan in andere jaren. Tot de voornaamste
factoren, die in Maart een terugsing kunnen hebben
veroorzaakt, ‘behooren de wet op de contrôlemaatschap-
p.ijen, de geringe overheidsuitgaven in afwachting

van de aanneming van de Appropriations Bill, ‘cle
plotselinge prijsdaling van ‘katoen en andere produc-
ten en de zwakke ‘stemming voor ‘de goudvalu’ta’s.
In de ijzer- en staalindustrie heeft intussohen een
sterke verbetering plaats gevonden, mede als gevolg
van ‘de ‘groo’te productie van automobielen. Hoewel
hier seizoensinvloeden hun gunstige werking uitoefe-
nen, was de automobielproductie in Jan. en Febr.
grooter ‘dan sedert 1929 is voorgekomen. Over
het algemeen was ‘de toestand in de industrie van
consumptiegoederen zeer ‘bevredi’gen’d, hetgeen o.a.
een gevolg is van de grootere loonobedragen, die in •de
industrie worden uitbetaald en de betere positie,
waarin de landbouw verkeert. De koopkracht van de
agrarische bevolking (zie ook de grafiek) beweegt zich nog steeds in stijgende richting. Een gunstige
factor vöor ide ‘industrie van verbruiksgoederen vor-

men ook de toenemende bedragen, die voor werkver-
schaffin’g worden uitgegeven.

Ondanks de ‘betrekkelijk gunstige ontwikkeling in
de ijzer- en staalindustrie, vertoont de industrie

van kapi’taa’lgoederen nog steeds een ‘gedeprimeerd
beeld. Eenerzij’ds blijft de toestand in de drie
groote gebieden, waarvan deze industrie in directen
zin afhangt, – het transportwezen, de woningmarkt
en de ,,pu’bl’ic-utili’ties” – ongunstig, anderzijds blijft
de toestand op de ‘kapitaalmarkt, de indirecte steun
voor deze industrie, nog steeds gedeprimeerd, al is
er in den laatsten tijd een geringe verbetering te con-
stateeren.
Wat het transpor’twezen betreft, treedt in den

financieelen toestand van ‘de spoorwegen nog geen

verbetering in. Hoewel de bruto-opbrengsten in 1934
groo’ter waren dan in 1933, zijn de exploitatiekosten
gestegen, zulks ‘om. als gevolg van de in den zomer

van 1934 verhoogde bonen. Het spoorwegvervoer blijft

zich ook op een laag peil bewegen en volgt niet geheel
‘de curve van ‘de algemeene bedrijvigheid, ten ;deele als
gevolg van de concurrentie van het au’tovervoer. Daar-
om
blijft
ook het vraagstuk van coördinatie van het

‘geheele verkeerswezen urgent. De in 1933 aangestelde

coördiator van het transportwezeu zou twee doel-
einden nastreven, ni. aanpassing en coördinatie en

advies uitbrengen aan het Congres inake een per-
manente spoorwegpolitiek. Het eerstgenoemde doel

is niet bereikt, daar het Congres wo veinigg mede-
werking verleende, dat het de spoorwegen niet mo-
gelijk was belangrijke bezuinigingen door te voeren.
Of ‘het ‘in Maart genomen besluit tot verhooging van
‘de ‘spoorwegtarieven de
moeilijkheden
zal oplossen,
moet worden afgewacht. Het is immers ‘te yerwach-
ten, dat ‘door ‘de verhoogde tarieven der spoorwegen

de concurrentie van de overige transportmid’delcn zal
toenemen.

Het bouwbedrijf geeft voor ‘de eerste ‘maanden va
dit jaar eveneens een achteruitgang te zien. De
.
aan-
bestedingen in Januari en Februari zijn aanzienlijk
lager dan in ‘de overeenkomstige maanden van 1934,

=
RANKIE8TS
= =

PLATrELAffil

T(NGE;

–î1

KOOP1ÇRACHT

ö
ZETTIEt


x
–.
KOSILM
v
1EVENSDNDRH0ufl


•’.
HUInR
.

1 UITBE1AAIU
OONE
E

N
Is
rk


UITVOER

INVOER


Ï
.7

A

J

tOIRSENVAN

DEELEN


R[NDEMENT
‘%
( B6ATIE5

PARTIC.
COtT

928

1929

1930

1931

ijh

193

1).
In miii. Dollars.
2)
In pOt.

200

150
220

200

00
60

NO

120

co

376

ECONOMISCH-STATISTISCH KWARTAALBERICHT

17 April 1935

hetgeen vooral een gevolg is van de gedaalde aanbe-

stedingeii door dc Public Work Administrat’ion. Op
dit gebiéd blijkt duidelijk ide ‘invloed van den steun,
die door de Overheid wordt verleend. De particuliere

bedrijvigheid ‘blijft zich nog steeds op een zeer laag

peil bewegen.
De public-utility industrie staat op het ‘oogen’blik

in ‘het teeken van den strijd om de Rayburn wet, die

‘de ni’tw’s’sen op het gebied van de financiering van

con’trôiemaatsohappijen wil beteugelen. Tengevolge

van de onzekerheid, ‘die er momenteel •in deze in-

dustrie ‘lestaa’t, is ook van dezen kant voorloopig geen stbmiilee’renide inv’loed voor de constructie van kapi-

“t,aal’goederen te verwachten.

Deze wet toont weder eer duidelijk, ihoe
,
de politiek

tot hervôrming de maatreglen tot herstel kan tegen-
werken. De onzekerheid, ‘die uit de ‘gevolgen van deze
wet voortvloeit, ‘heeft in de afgeloopen maanden voor-

al ‘haar ‘invloed op ‘de ‘beurs en zoo’doeude tevens op de ‘kapitaalmarkt doen ‘gelden. Doch het is niet alleen

deze wet, ‘die nieuwe onzekerheid brengt. In ‘den

laatsten
tijd
is het wantrouwen ‘in en ‘de onzekerheid
over de politiek van ‘Roosevelt ‘grootèr geweest dan
ooit sedert zijn ambtsaanvaarding is voorgekomen.

In ‘de eerste plaats ‘heeft ‘de beslissing inzake de

goudcl:au:su’le, eind Januari, begin Februari groote
onzekerheid “teweegebraoht. Daarop volgde een aan-

tal beslissingen van federale rechtbanken, •die de
gron’dwettelijkheid ‘van belangrijke deelen van
ie
nieuwe wetgeving aantasten. Verder werd ‘de oppo-

sitie tegen Roosevelt grooter o.a. ‘door de agitatie

van Senator Long, Dr. Townsen’d, vader Lou’g;hl’in en

het nog steeds ‘actieve inflationisti’sche blok van Se-

na’tor Thomas. Dat laatstgenoemde weder eeni’g suc-
ces ‘heeft bereikt, blijkt uit het ziiveramen’dement, dat
door ‘den Senaat is aangenomen. Tenslotte zijn in het
begin van dit jaar een aantal wetsontwerpen id.ge-

diend, die van verschil’len’de zijde •oppos’itie hebben
uitgelokt. Na’a’st de genoemde wet op ‘de contrôle-
maatschappijen,
zijn
de ‘belangrijkste ‘de wet op de

sociale voorzieningen en de bankwetgeving.
De wet op de sociale voorzieningen is ‘gehaseer1

op twee principes. Het verzekeringsfonds moet ,,seli-
supporting” zijn, ‘dus bu’iten de ‘begrooting blijven,

terwijl ‘het beheer ‘door de lafzonderlijke staten zal
geschieden on’der contrôle van de federale regeering.
Het fonds zal gevoed worden door belastingen; voor
de werkl’oos’hei’dsverzekering ia een belasting voor-
zien van 3 pCt. op ‘de bonen, ‘door werkgevers en

werknemers ‘te betalen en een federale belasting op
de ‘bonen voor ou’derdomsverzekering. In industrieele
kringen vreest uien ‘hiervan weer een verhoogin’g van
de toch reed’s ‘hooge productickosten. Bovendien wordt
deze vrees nog vergroot door het ontwerp in-zake ‘de

derti’gue-i’ge werkweek, ‘dat ‘biji het Parlement is ‘in-

gediend.
Ook de nieuwe ‘ban’kwet, ‘die de macht van ‘den
Staat in het ‘bankwezen sal vergrooten, wordt met

wantrouwen beschouwd. Men wijst er in ‘dit verba’d
op, dat, ondanks ‘de ‘groote ‘l’iqxiditeit ‘der banken,
deze instellingen de grootste houders zijn van ‘de
Amerikaansche ‘staatsschuld. Hoe ‘dit ook -zij, zeker is,
dat ‘de Amerikaansche banken ‘in ‘h’o’oge mate van de
ontwikkeling van dit staatscred’iet afhankelijk zijn
geworden. En in ‘dit ‘opzicht ‘heeft de nieuwe ‘he-
grootin, ‘die begin van ‘dit jaar is ‘in’gediend, de

onrust over ‘de
stijgende
uitgaven eerder ‘doen toe-
dan doen ‘afnemen. De nieuwe ‘hegroot’ing toont het

volgende beeld:

1934/’35 1935/’36
(in milli’a,rdeu Dollars)

Gewone
uitgaven ……….2.7

3.3

Buitengewone
uitgaven …..
4.7

4.0

Schuldendienst …………
0.6

0.6

8.0.

7.9

Ontvangsten ……….
3.1

3.4

Tekort ……………4.9

4.5

Hoewel ‘het tekort voor ‘het nieuwe begroo’tingsjaar

iets kleiner is ‘dan ‘dat van het ;ioopen’de, ‘is ‘het niet-

temin van dien ‘aard, dat d’ staatsschul’d weder aan-
zienlijk zal “toenemen. Dit beteekent dus, ‘dat de
regeerin’g de ‘kapitaalmarkt in beslag zal ‘blijven ne-

men. Niettemin kan ‘de regeering den laatsten tijd

tegen steeds lagere rente leenen. Daarbij valt op, ‘dat
ook ‘de gemiddelde ‘looptijd van ‘de leenin’gen steeds
korter wordt.

Ondanks de toenemende ‘s’ta’atsschul’d stijgen de
koersen van rtaat’sobli’gaties, hetgeen ‘dus wel’ een

bet’ere stemming ‘op ‘de ‘kapitaalmarkt weerspiegelt.

De ‘aanstaande conversie van ‘twee ‘groote in’dustrieele

ondernemingen, de ‘grootste die tot ‘dusverre onder

‘de ‘Securi’ties-wet ‘hebben plaats’gevon’den, wordt ook

als een ‘teeken van ‘herstel van ‘d’e kapitaalmarkt be-

schouwd. Daarentagen is ‘de aannerning van de T’at-
man wet (bonu’s voor veteranen, te ‘betalen «door uit-

‘gif’te van nieuw papiergeld) in het Huis van Af-

gevaard’igden veer niet bevorderlijk voor het ver-
trouwen op de kapitaalmarkt.

De lgel.dmarkt kenmerkt zich nog ‘steeds ‘door een
geld’ruiimte, die o.a. een gevolg ‘is van ‘de geringe

credietvraag van ‘de zij’de van ‘het
bedrijfsleven.
Het

wantrouwen, ‘dat nog ‘steeds ‘i’n het zakenleven

heersoh’t, uit zich ook ‘in de ornloopssnelJ’ieid, ‘die zich
‘nog steeds ‘op een laag peil ‘blijft ‘bewegen. 1-loe ‘laag

de gel’drente wel ‘is, ‘blijkt ‘uit een uitgifte van zes-

en negen-maands scha’tkistpapier op 20 Maart, tegen
een rente van resp. 0.094
pOt.
en 0.147 pOt.!
Ondanks het herstel, ‘dat in ‘het afgel’odpe’n jaar per

saldo in het bedrijfsleven heeft plaats ‘gevonden, open-

baart zich een groot wantrouwen ten opzichte van het

resultaat van ‘dé New Deal. Uit ‘de discussies in den
Senaat is wel ‘gebleken, ‘dat Roosevelt niet meer over
zoo’n groote meerderheid ‘beschikt ‘als in het begin
van zijn a’mh’tsperi’o’de. De langdurige besprekingen

over het nieuwe werkverschaffing’splan, ten bedrage

van
$
4.8 milliard, dat tenslotte ‘hegin April is aan-
genomen,
zijn
‘hiervan een voorbeeld. Afgaande op de
tot dusverre bereikte resultaten met ‘de groote werk-

versehaffingsp’lannen, valt het niet ‘te verwonderen,

d’at over ‘d’it ‘groote nieuwe program twijfel wordt
geu’it. Tot ‘dusverre ‘is n’iet gebleken, dat ‘het ai’t-

voeren van open’b’are werken op ‘groote schaal ge-

leid heeft tot een
aanzienlijke
vermindering van de
werkloosheid. De onderstaande grafiek, ontleend aan
,,T’he Anna’lis’t” van 29 Maart jl., ‘is in dit opzicht

zeer illustratief.

05
.500
00

J
4s

~
IMR,911

IMPLOYJE

______________________ ______________________ __________
7
90
__________
85

1>300-

_____________________________________

50 75

16
t’
211
0

60
55
0
50

1/RiT

51(0/VR

T//lOO

10607W

FIRST

21(0/VR

7211/VR

FOUR
71/


,
QUORTtR

OUBRT(R 060//TOP

OU06T(R
/

01/00710

06007(6

61100710
J

1933

1934

De toestand in de Ver. Staten ‘kenmerkt zich ‘nog
steeds ‘door een ongelijke ontwikkeling van :het econo-
m’i’sch ‘leven. Aan ‘den een’en
kant
is een ‘blan’g’rjk

herstel waar te nemen,’ aan den anderen kant blijven belangrijke ‘deelen van het economisch leven nog in
een depres’sietoestan’d verkeeen. Daardoor blijft nog
steeds ‘de onzekerheid heerschen, of ‘dc conjunctuur zich wel definitief in opwaartsdhe richting -zal kun-
nen blijven bewegen.

17 April 1935

MONTHLY BUSINESS STATISTICS OF THE NETHERLANDS.
*)

377

Production and trade.

Production
Importe’)
.
Exports
1)

Construct.
contractsl)

.

1
o

ii

II

j
000
ÎÖÖ
B.
. –

1
ii
.

ii
ï

1i
ii
OflS
m

g

.
miii.
,
in miii. K.Q.
miii.
1000
miii.
1000
miii.

[th..
n
OflS OflS
1000
1000
1000
l

tons
1000
miii.
R.T.
gid.
gld.
tons
gid.
tons
gid.
sands
gid.
tns
tons
gid.

1925
593 101
9.55 0.36

205
121
2.56
4.12 0.62
151
164
52
631
24
3954
31
237
1.280
7.7
6.6
36.5
54
1926
737 148
11.33
0.39

203
125
3.04
4.69 0.67
146
193
52
899
28
325
4

100
444
1.744
7.9
7.0
35.9
58
1927
791

172
11.07
0.48
7,5
212
139
3.28
5.32 0.59
158
210
58
751 29
318e
173
579
2.158
7.7 8.1
38.8
54
1928
910 173
13.35
0.57
5,6
224
157
4.02
6.38i
0.59
166
225
67
849
27
573
336
633 2.431
7.4
7.7
43.8
58
1929
965 172
14.84
0.68
5,9
229
161
4.27
6.87 0.62
166
228
72
895
27
503
875 717 2.271
6.0 8.0
45.9
63
1930
1.018

187
15.42
0.29
7,8
202
146
3.36
6.52 0.67
143
222
62
929
23
412
908 743
1.992
5.7
7.8
45.0
59
1931 1.075

108
12.66
0.16
14,7 158 128
1.95
4.67 0.54
109
230
45
941
17
243
706
791
1.588 4.5 7.2
39.4
49 1932
1.063

49
7.44
0.10 25,3
108
101
1.57
3.15
e
0.37
71
204
28
764
12
163
530
686
1.380
1.3
6.4 35.0
38
1933
1.048

32
9.08
0.12
26,8
101
112 1.42
3.42 0.47
61
189
25
704
13
194
564
683
1.356 0.9
5.3
31.3
40
1934 1.038

55
7.75
0.13
27,9
87
113
1.50
3.29 0.62
59
197
23
751
14
179
684
670 1.360
0.8
5.1
31.0
27
J.’33
1.045
8.55
0.11
23,8
104
117
1.48
3.49 0.62
56
173
22
778
12
181
497 616
1.246
1.0
5.7
39.5
48
Aug.
1.071. 41
8.07
0.02 24,4
106 113
1.22
3.50′ 0.65
62
217
24
804
13
189
534 752
1.541
1.0
6.4 41.3
44
Sept.
1.040J
5.26 0.13
24,4
111
110
1.44
3.33, 0.52
74
208
28
771
13
204 590
689 1.334
0.9 5.8
36.6
37
Oct.
1.058
10.10
0.18
24,6
109
105
1.45
3.68 0.41
63
199
26
753
13
196
844 674
1.326 0.9
5.5
26.2 46
Nov. 1.047!

41
5.38
0.06
25,7
109 109
1.42
4.27j 0.29
63
191
26
688
14
206 899
799
1.554
1.0
5.3
30.4
46
Dec.
1.020J
11.09
0.06
31,9
108
112 1.82
4.73 0.81
52
116
23
531
11
224
780
631
1.231
1.1
4.2 20.4
55
J.’34
1.070
7.15 0.08
31,9
100
120
2.05
4.96 0.92
56
202
22
645
13
184
630 655
1.297
0.9
4.4
32.7
44
Feb.
974

51
6.93 0.17 28,9
82 118
1.10
2.49 0.18
51
207
20
643
13
132 359
750
1.488 0.8
4.0 31.6
31
IViar.
1.070J
9.19
0.05
26,4
94 128
1.18
2.99 0.39
61
236
23
807
15
166
314 802 1.590
1.0
4.8 34.5
33
Apr.
958
11.28
0.28
25,4
86 123
1.19
3.11

0.47
54
197
20
793
14
148
281
875
1.372
0.8
5.1
26.8
32
lilay
1.002!
,
55
9.38
0.15 25,3
87
126
1.49
3.17

0.73
57
193
21
776
13
135
358 682
1.444 0.8 5.4
29.7
30
June
992j
7.44
0.10 25,3
89
112
1.74
3.67

1.16
59 167
22
811
14
206
474
696 1.472
0.7 5.9
41._
30
July
1.047
10.34
0.20
26,8
86 109
2.25
3.52

1.15
58
190
24
788
13
217
717
639
1.345 0.7
5.5
47. 28
Aug.
1.053!, 71
6.81
0.09 27,5
89 106
1.46
3.19 0.73
69
194
22
878
17
148
801
690
1.433
0.7 5.9
39.-
20
Sept.
1.026J
6.29
0.04
27,4
78
98
1.39
3.25 0.75
69
183
25
792
13
183
992 704 1.374
0.7
5.4
23.6
9
Oct. 1.126
4.51
0.06
28.0
87 99
1.43
3.03 0.54
62
202
27
758
11
230
1.171 665
1.339
0.9
5.1
24.0
25
Nov.
1.044!, 48
5.22 0.24 29,5
88
103
1.54
3.10 0.21
60
206
26
681
13
195
1.080
471
953
0.7 4.9
23.6
28
Dec.
976J
8.43
0.08 33,0
75
115 1.24
3.00 0.15
56
185
23
645
13
209
1.026
613
1.208
0.7
4.7
18.1
19
J.’35
1.024
6.52 0.16
35,7
76 112
1.15
2.60 0.45
55
192
23
675
14
166
726 539
1.009 0.5
5.5
26.9
21
Feb.
938
5.70 0.02
70
109 1.28
2.03 0.70
51
208
22
607
13
141
595 686
1.347 0.5
4.1
24.7
19
[nar.
80
54
235
24
672
13
164 554
641
1.214
0.5
4.4 25.2
26

Capital market
MOfleY
Pricea
Transport”
market
Stock exchange
Savings-
Indexnumbers of
Shipping

.0

Capital Issues
,,,CJ
Cfl
PricesS) Tonnage
banks
ii:..
,_

,

.

05

,

.,
.
0
4′
0
0
.?
bn

0
2)2)
°
1

0

E
E
-.
0

3
=
00
.
0

‘2
&.0
‘2
=
0

u
I
Z

m
0
1

0
0

In million guilders
1

1

In pCt.
i9
=
1924-
1929=
Oct.1 ‘231
-Spt. 301
in
10
miiiion
In miiiion
0


1
100
’24=
1
001
cubic metr.
Guiiders

1925
25
18
15
10
5
20
304
191
2,88

3,08
155


5.00 4.24
13.6
6.31
342
1926
39
36
16
23
6
33
299
209
2,92

2,88
145

95,1
5.22 6.10
13.6
6.23
312
1927
41
4 13
28
8
33 321
225
3,83

3,76
148

94,9
5.95 4.80
13.5
6.23
296
1928
55
4
30
25
28
27
332 242
4,16

4,18
149

95,8 6.14
5.03
14.5
6.42
266
1929
158 168
433
125
38
7
27
11
24
14
343
257
4,89

4,82
142

95,1
6.02
4.12
15.0
6.79
236
1930
149
126
265
83
50
5
29
21
2
48
367
292
2,17

2,06
117
79
91,1 5.95
4.00
14.6
6.62
255
1931
118 94
168
50
28
40
24
4
1
27
429 302
1,56

1,42
97
67
85,5
5.17 3.85
13.7
6.37
284
1932
76
67116
25
37
23
35
2
0
37
490 294
1,18

0,85
79
51
79,7
4.42
3.16
11.6
6.09
378
1933
84 79
138
23
30
19
29
1
0
30
516
307
1,28

1,08
74
50
78,9
4.62 3.15
10.1v
6.06
382
1934
76
77
158
16
17.7
169
17.7

1.4
16.3
511
313 1,096

0,82
78
54
79,3
4.93 3.38
92.7v
5.99
387
J.’34
79
85
159
19
6.0
1.4
6.0


6.0
518 312
1,00

0,50
79
55

4.72
3.24
10.1
5.86
377
Feb.
81
89
159
19
1.9306
1.9


1.9
521
314
1,00

0,75
80
55

4.23 3.08
8.1
5.75
388
klar.
80
87
157
20
4.2

4.2


4.2 517
313
1,07

1,23 79
55
80,1
4.75
3.17
9.7
6.01
408
Apr.
77
85
158
19
11.5
902.6
11.5


11.5
509
308
1,86

2,04
79
58

5.01
2.96
9.0
6.17
342
Ilay
75
81156
17
3.6
15
3.6

0.6 2.9
507 309
1,22

1,37
77
58

5.20
3.47
9.4
5.68
416
June
71
73
154
15
7.1
5.7
7.1


7.1
506
310
1,00

0,77
76
55
79,2 5.15
3.46
9.0
6.22
418
July
72 69
157
15
0.9 108.0 0.9


0.9
506
311
1,00

0,74
77
53

5.53
3.41 10.8
5.93
294 Aug.
75
71156
15
2.7
49.0
2.7

0.1
2.6
509
314
1,00

0,72
78
55

5.48 3.65
10.9
5.85 330
Sept.
77
72
158
16
2.2
485.5
2.2

0.9
1.3
510 315
1,00

0,60
77
55
79,3
4.76 3.36
9.3
5.80
434
Dct.
77
70
161
14
2.7
97.5
2.7


2.7
510
316
1,00

0,62
77 52

5.15
3.67
9.3
6.08
453
ov.
75
68
161
13
150.6
7.6
150.6


150.6
513
319
1,00

0,62
77
51

4.54
3.53
8.4
5.84
415
Dec.
72
68
161
12
18.6
52.3
18.6

15.0
3.6
513
321
1,00

0,51
78
51
78,6 4.64
3.51
8.0v
6.66
370
J.’35
74
75
169
19
6.9
77.1
6.9


6.9
516 326
1,00

0,51
78
50
4.37
3.51
8.6v 5.66
426
Feb.
78
80
172
20
11.7
26.4
11.7
– –
11.7
521
1,00

0,56
77
49
3.95
3.08
7.1v
373
klar.
79 78
171
18
11.5
49.1
11.5

0.5
11.0

‘) The yearly ligures are caiculated from the monthiy averages, with the exception of the data of savings-banks, which give the Decem-
ber-figures.
1)
Centrai Bureau of Statistics.
2)
From January ’32 preiiminary tigure8.
3)
The figures from 1925-1927 refer to June.
4)
Grosa
weight in tons.
5)
Source: Bank voor Handel en Scheepvaart. Rotterdam
(Copyrighf).
6)
Department of Agricuiture. New series, started
July 1929.
7)
Bureau of Statistics Amsterdam. v
=
preiiminary. 1 (metric) ton
=
1000 K.G.


31.4

57.6

25.4

61.8
2.8
36.7
231.3
48.1 2.7
37.8
299.4
32.2
2.9
31.3
356.0
30.8
2.3
30.0
286.8
21.9
1.4
39.9
328.2
15.3
1.2
40.5 366.7
14.2
1.5
34.6 409.3
19.3

1.4
51.5
319.8
15.3
0.9
37.0 328.3
11.6
1.0
36.8
348.2
15.8
0.9
40.2 383.5
17.0
1.1
52.3
344.3
10.8
1.3
39.2
465.b
12.1

1.0
32.0 445.3
15.9
1.5
32.4
3,77.0
.24.4
1.4.33.4
405.4
32.1
1.3
30.2
433.2
20.2
1.7
16.7
418.9
18.0
1.9
30.9
381.4
14.9
2.3
36.3
465.7
17.8
1.6
33.1
330.0
•17.
1.9
35.0
389.1
19.8
‘1:4
40.3
430.8
15.6
1.6
36.8
357.7
13.3
38.8
4768
22.2

Traffic
1)

of

Receipts of

Freight
rates

2

«

378

MONTHLY BUSINESS STATISTICS OF THE NETHERLANDS INDIES.
)

17 April. 1935


Production of’)
Foreign trade
1)

imports
Exports


es

0
I.9I
)
.’)


.•.
1
1
1

.s
1


.s
.
3.,,

0
EE
o
o
II
fl.0
I

‘.’

‘.0
Z
w

In 1000 kilograms
in
miii.
1
1

In miliion kilograms
-Ïi-
miii.
_I
In million kilograms
in
miii.

1925 – – – – – 70.0 – –
1926 –
——
74.5 123.4 –
1927 –
——
75.2 117.4 –
1928 –

83.6 234.8 –
1929 – – – – – 88.1 279.7 –
1930 12.794 5.341 3:136 849 3.581 69.5 236.0 – 1931 13.901 6.059 3.817 776 4.387 45.7 183.2 –
1932 12.728 5.979 4.884 688 6.091 32.9 143.4 13.0
1933 14.232 5.389 4.207 532 7.318 26.7 138.6 13.7
1934 15.424 5.067 4.775 576 7.903 24.5 131.8 14.4

J.’33 15.029 4.55513.245 526 7.546 24.4 115.5 11.5
Aug. 13.565 4.657 14.331 579 9.326 25.4 118.0 12.7
Sept. 13.940 4.786 6.878 641 9.762 25.6 121.4 12.0
Oct. 15.338 5.195 2.499 521 8.694 26.2 134.7 13.6
Nov. 15.795 4.948 1.111 416 8.162 29.3 134.9 15.9

Dec. 16.153 4.819

811 335 8.181 32.9 145.9 16.2

J.’34 14.382 4.680

575 446 7.397 23.8 109.0 14.8

Feb. 15.317 4.798

736 566 6.009 17.9 100.2 12.0 Mar. 16.406 4.961 1.183 616 6.493 20.4 125.2 13.9
Apr. 16.226 5.295 2.268 685 6.255 23.7 135.6 13.8 May 17.273 5.541 5.422 669 5.738 27.2 145.0 14.6
June 15.229 5.017 13.397 629 5.953 27.0 130.5 14.2
July 15.175 4.733 15.751 709 7.820 25.5 127.0 14.2
Aug. 14.572
4.174110.307
777 10.443 25.4 116.3 12.7 Sept. 14.547 4.455 4.175 612 11.308 24.2 125.5 12.8
Oct. 14.946 5.758 1.760 539 10.682 23.4 133.2 14.2
Nov. 14.887 5.453 1.058 369 9.76827.4 152.4 16.1
Dec. 16.131 5.884 671 301 6.96628.2 181.4 19.9

J.’35

Stock exchange

Money m

index numbers of

Shares
4
;
Cd

C
0

0J
0

.-S

.3e.
Z.

•—

I-


0.0150.1190
.
0
1
4
.
2

5.8
– –

132.1
234.4
– –
166.8
5.1
6.2


137.0 630.3
10.5
8.1
193.95.5
7.2

– –

131.7
801.4
12.9
10.7
255.05.8

9.7


60.3 120.3
842.7
13.6
12.4
248.0
6.9 7.0 7.0
12.4
52.3 100.3
830.3
13.4
9.9
185.016.0
5.2
3.1
10.2 50.7
67.6 675.5
15.0
9.8 129.5 6.6 5.8
1.9
10.2
35.3
48.2
714.0
13.3
6.8 125.2
6.5
9.6
2.1 10.9
29.6 40.9
707.0
15.0
13.3
96.0
6.0
6.0 2.6
10.3 23.1
43.8 750.3
16.8
20.4
90.8
5.4 6.5

1.9
10.5
21.6
39.7
679.7
17.2 17.9
99.0
3.9
9.0
1.9
9.9
20.7
37.0
650.0
14.8
16.5
84.4
4.2
8.3 2.6
10.7
20.6
41.4
733.2
15.1 16.8
99.8
4.5 7.5 2.4
10.3 18.6
43.2
784.0
16.2 16.9
120.6
5.1 7.7 3.1
13.2
20.1
40.1
708.1
16.7
17.8
97.4
5.1
6.0 3.0
13.7 19.1
45.0 811.6
18.1 19.5
97.1
5.6 6.4
2.4
9.1
10.8
39.7
716.7
14.5
21.4
54.9
5.5
5.7
1.9
7.3
12.5
42.3
685.7
16.5
20.6
70.0
4.5
5.8 2.3
9.3
16.0
52.5
787.4
19.4
29.2
94.6
5.7
6.5 2.3
10.6
17.5
43.9 726.0
17.2
29.0
68.6
4.4 5.0 3.2
12.4
16.0
45.2
758.9
27.2
39.4
66.9
6.5 5.8
2.9
12.6
14.8
41.9
700.9
9.7
23.3
91.1
5.6
8.7
2.7
11.3 19.8
43.3
821.9
12.7
20.6 95.6
5.8 9.4 3.0
11.0
18.9
43.2 665.4
13.7 15.6
107.3
5.3
10.1
2.4
10.2
21.9
44.0 754.2
16.6
19.1
126.6 4.3 9.0 2.3
8.3
25.2 39.0 774.5
13.2
6.2
103.8
4.9
7.1
2.7
10.1
46.4
40.7
724.3
16.1
6.1
111.3
5.8
5.5
3.1
11.0
58.0 50.4
888.1
25.1
14.4
99.4
6.1
4.6

1
131.4

arket
ij
Capital
market
________

Prices
1)

,,.

Indexnumbers
.»-
, .
0.ø
û.1,i
Issuespla-
ced abroad
•Wholesale
Retail

.c.
prices
prices
E
05
eo
e.e

‘.,2’
‘=
0._
.,V
obfl
,,,2o


ow


-•

ii
mi

on gui

ers
In million guilders


1923125

= 100 •
In million
guilders

1925
397


.–
34.7
11.5
172
146
169
152 166
104.0
108.0

1926 334
81
333
– – –
22.4
12.1
165 137
170
148
163
103.8
109.6


1927
317 106
349
1.2
– –
20.9
9.4
160 130
166 147
161
103.0 106.7
6.1
1.6

1928
.
100
314
100
318 0.4


11.1
30.5
155 125
160
148
161
102.9
103.6 6.4
1.4

1929
234
398 487 443
99
305
111
306
1.0
1.8

4.1
61.9
155
123
162 145
161
97.7
100.3 6.5
1.4

1930
111
293
361
357
100
270
59
231
5.6 2.9

0.9
115.2
146
88
156
143 163
90.1
100.5
5.5
2.6

1931.
52
182
242
251
96
243
48
198
9.6
6.6

1.6
102.1
115
66
134
133
146
85.9
97.9
4.4
2.4
1932
27
107
138 176
92
221
49
155
6.1
130
86

104.4
95
52
107
116
123
80.4
86.1
3.4
2.1

1933
43
113
136
211 94
199
43:

134
5.3
15.8
62


82
43
93
105
105
66.9 81.3
2.6
1.9
:1934
’62
94

—-


151

————————

243
9ij
187 38 125
• ‘_


0.1
12.6
74
43
86 95 93
62.8
82.3
2.3
1.8

53
137
—-
155
241
92
201
45.
153
5.4
15.9
59

– –
78
48
93
105 105
68.1 87.3
3.1
1.9.

Aug.
55
128
145
234
95 196
45 133
5.3
15.8
57


78 45 92 104
103
68.1
87:3
3.0
1.8

Sept.
50
109
132
213
95 194
44
133
5.1
15.7
56
– –
77

41
90
103
102 68.1
87.3
2.7
1.8.

Oct.
48
97
120
220
94
190
42
129
5.0
15.5 55
-.

76
40
90 103
‘101
67.0
87.3
2.5
1.9:

Nov.
48
87.
108
215
91
188 40
129
4.9
15.3 54


76 39 89
101
100

64.6 87.3
2.3
1.8.
‘Dec. 49 97
123
215
93 188 39
116
4.9
15.0
53
-•

75
40
90 99
100

63.5 87.3
2.3 2.2

J.’34

52
100
130
230
97
191
38
145
4.9
15.2
52
– –
75
43′
90

99

99
‘63.5
82.8
2.2
1.9

Feb.
53
107
‘136
240
98
.191
35
110
5.0
15.2
53


75
43
89 99
97
64.6
82.7
.1.9

1.7
Mar.
55
104
136
243
98 192 35
116
5.0′
14.9
53


75
43 89
99

96
‘64.7
82.3
2.1
1.7′

Apr.
56
98
138
247
99
190
35
110
5.1
14.8
52
.-
0.6
75
42:
.
87 98
95
.64.7
82.2
2.2
1.6

May
68
99
145 253
99
188
34
130
4.9
14.4
51


74
42 86

97
94
64.7
82.1
2.3
1.8

,June
66
98
154
251
994k
187
35
130
5.0
13.9
49

OJ
’74
42
85
’95
93
64.5
82.2
2.5
1.7

July
6.8
92
158
255
1001
186 36
137
4.8
13.3 48


74
41
85
95 91
61.6 82.2
2.7
1.8

‘Aug.
73

94′

168
25.6
100e
184
37 117
4.9

48
0.1
0.5
74 42
83
94
90
61.6
82.1
‘2.6
1.7′

Sept.
72
94
168
236
100
186 38
108
4.7
48
0.9

74
42
84
93
90
61.6
82.0
2.5

1.7

Oct.
66
87 164
238
100
9

186 38
126
4.7
48

0.5
’74 45′
83
92 89
61.6

82.1
2.3
1.8.

Nov.
58
79
153
232
1006,13

183
37
121
4.6,
49

150:0
73
46
83′
92 89
60.6
82.2
2.1 1.8
Dec.
61 79
159
232
100k
180 39
148

– –
73
46
83
92 89
60.4
82.2
.
2.3
‘2.2-

J.’35
82
88
168
237
179 35.83′:
‘-.92
88
6Ô.4
82.3
Feb.
80 94
166
233

Mar.
73
92
165
208
0.5′

)
The
of sugar,
yearly
from
1930
figures
all factory
are calcuiated
sugar,
from
except the
residue.
monthiy
9 Up
to 1930
averages.
‘)
only
Figures
outer
from
provinces.
the
Central
from
1930
Office
Java.
for
Madura
Statistics.
and
2)
Up
outer provinces.
to
1930,
all
4)
Source:
kinds

Bank
voor
Handel
en Scheepvaart
(Copyright).
2)
Vearly
average
respectively 1925126
1926127,
etc.
6)
Without
arrears
of dessa-banks
in
ourer
provinces.
7)
From
June
1934
the dry
weight
has been
calculated
from
the
latex-figures.
8)

From
January.
1934
export
gross-
weights.
1
(metric) ton
= IOLO
K.U.
9)
Since
May
1934
quotation
N.
E.
1.
Loan 1934.

17 April 1935

CONJUNCTUURGEGEVENS BETREFFENDE GROOT-BRITTANNIË.
*)

379

Productie, Handel en Verkeer.

,
Productie-index’) van
Buitenlandsche handel
Scheepvaartverkeer

.


,j,
,
.
Invoer
Uitvoer
,
Indexcijf. v.
oa

O

.
Gemiddelde van 1924

100
1000
Miii.
£
0000 tons
1924

100
MiIIi

1925..


97,5 91,7 85,4 90,2 69,7
106,0
93,0
123,6
1338
110,3
35,5
26,7
64,4 51,4 45,9
463 519
95
86
8,65

1926..75,3 46,1 33,4
43,4 52,0
113,8
81,6
106,7
1.506
103,6
32,7
26,3 54,3
44,8
49,3
534 392
111
98
7,12

1927..


108,1
94,6 99,8
111,0 103,6
122,0
97,6
120,5 1.166
101,7
29,3 26,9
59,1
47,0
42,6
501
529
107 95
9,15

1928..


102,5
89,6
90,5
104,0
90,6
114,9
101,2 107,8
1.290
99,8 27,9
26,5
60,3
48,3
39,5
504
537
97
87
8,88
1929..

11.0,0
110,6
96,8
103,7
118,4
105,9
116,1
102,8
108,4
1.263
101,9
28,3
27,9
60,8
47,8
41,1
522
573
107
84
8,92

1930.. 105,9
98,5
91,8
84,8 90,5
91,7
115,7
91,3 84,1
1.991 87,1
20,9
25,6 47,5 36,6 39,6
531
549
77
65
8,29

1931..

96,3 84,3
83,0 51,4 63,8
37,7
106,5
81,7
81,5
2.717
71,9
14,5
21,8 32,4
24,2
39,5
502
486
61
67
7,54

1932..

95,8 84,9
79,4
48,9 64,8 20,4
98,2 89,3
89,0 2.828 58,6
13,7
13,1
30,4 23,0 28,2
495 462
58 64
6,23

1933..

99,7
9.0,4
78,5
56,5 86,3 21,4
109,2
89,1
94,0
2.567
56,6
15,1
12,6
30,6
23,4 26,0
504
464
62
61
6,23
1934.. 108,7
101,8
83,5
81,8
109,2
41,3
148,9
98,0
93,4
2.171
61,3
17,5
14,3
33,0 25,4
29,7
522 467
58
64.
6,54

Juli ’33

99,6
(
2.508
53,7
14,9
12,0
29,8
22,8 23,9
549 482
64
61
5,85
Aug.

101,1
87,9
71,1
58,4 87,2
22,1
110,1
84,4
91,3
2.459
56,8
16,4 13,0
31,0 23,9 25,8
.565
512
61
60
5,55

Sept.

102,2
.
I
2.375
57,8
14,5
13,1
32,2 24,6 25,6
558
516
61
56
6,13 Oct.

102,5
(
2.335 61,8
15,0
14,2 34,1 26,1 27,7
543
476
64
61
6,43
Nov.

102,7
97,4
84,4 63,4 99,1
24,2
123,3
101,1 99,3
2.309
63,7
17,0 14,5
34,4
25,7 29,3
498 478
60
64
6,87
Dec.

102,9
t
2.263 63,2
18,9
13,6
30,4 22,6 32,8
491
424
64
70
7,10
2

Jan.’34

105,9
(
2.407
64,7 21,3
13,9
31,6
24,2
33,1
481 449
68
64
6.68′
Febr.

107,4 102,5
90,5
74,4
109,6
35,0
139,3
103,7
99,0
2.343
57,4
18,2 13,2 30,1
22,7 27,3
425 414
64
64
6,75
Mrt.

109,1
(
2.224 62,0
18,2 14,8 33,1
25,6
28,9
499
455
58
62
7,00
April

108,5
(
2.148
56,3
17,1
13,5
30,1
23,7
26,2
497
425
56
60
7,13
Mei

107,5
102,6
79,6 84,3
112,4
42,8
142,3
96,7
94,9k
2.097
61,7
16,9
14,9
32,8
25,1 28,9
530 476
58
60
6,38
Juni

108,2
1
2.125
61,2
16,9
14,4
32,1
24,9
29,1
571
490
58
58
6,45
Juli

107,8
(
2.163 58,0
16,6
14,3
33,2
26,0
24,8
°
571
484
58
62
5,93
Aug.

109,5
96,8 77,6
.83,8
103,4
44,0
147,2
91,6 85,8
2.135 60,0
17,6
14,7
32,1
25,1
27,9
573 524
69 68
6,13
Sept.

108,4
1.
2.081
57,7
15,2
13,2
34,0
26,3 23,7
542 492
77
70
5,84 Oct.

109,7
I_
2.119 69,0
16,9
16,0 36,7
28,5
40,5
552
492

66
6,53
Nov.

110,5
105,0
86,4
84,8
111,2
43.5
166,8 100,0
93,8
2.122
64,7
16,7
15,2 36,1
27,4
37,3
517
469
64 66
6,76
Dec.

J1l1,0
(
2.086
63,3
187
13,8
34,3
25,8 29,0
507 438
64
64
6,94

Jan.’35’112,8
(
2.295
61,9
19,7
14,3
35,5
27,5
26,4

456 466
56

63
7,13
Febr.

,112,6

2.272
56,3
16,2
13,6 34,1
26,8
22,2

422
398
53

58
6,41
Mrt.J
t.

Kapitaalmarkt
Prijzen
b0
v
o

Geidmarkt
Effectenbeurs’)
Emiasies4)
..
Indexcijfers v.
Koersen van
grooth.prijzen
7
)
n
E

Datum
v
Vasterente-
drag.fond
n
.
t.
o
,,
,
bh

(.3

_.3

Londensche Banken
6

1924
=
100
Miii.
£
MilI.
£
0
10
%
1924
=
100
01
01
5
0/0

109
98,3 101,8
18,3
11,0
4,8 2,5
2.983
1.662
856 226
3,47
4,15
95,9
100,4
93,5
100
100,3
100,6
114
96,4 103,8
21,1
11,7
4,4
5,0
2.946
1.665
892 216
4,01
4,49
89,1 93,1
87,0
98
96
100,7
1925
………

1927…
124
16,9 103,2
26,2
14,7
7,3
4,2
3.068
1.713
928 218
3,71
4,24
85,11
91,4
81,8
96
93,2
100,6
1926
………

142
99,2 100,8
30,2
18,3
7,1
4,8
3.276
1.766
948
237
3,56 4,16 84,4
91,6 80,7
94 92
99,7
1928
………
1929
………
139
96,3 104,3
21,1
13,3
4,5
3,3
3.328
1.800
991
229
4,58
5,31
82,21

87,4
79,4
94 89
993
112
99,4 100,7
19,6 10,6
5,8 3,2
3.232
1.801
963
264
2,36
2,62
71,91

76,1
69,6
90
84,2
98,2
98,7 101,8
7,4 3,5 3,1
0,8
2.651 1.760
957
270
2,92
3,53
11)
84 76,1
97,0
.

03
112,4
90,3
9,4
7,0
2,4

2.319
1.791
843
308
1,64 1,94
82 73,4
95,3

1930
………

1933
……..
124,3
80,7
11,1
7,9
2,5
0,7
2.310
1.953
759
354
0,66
0,71
80
70,6
94,0

1931………87 1932………84
.
125
132,5
75,7
12,5
8,9
3,4
0,3
2.561
1.879
753
230
0,81
0,84
63,3
64,8
62,4
81
71,8 94,1
1934
………

Juli 1933
108
121,6
82,5
6,0
5,2
0,3
0,5
2.465
1.973
768
362
0,58
0,51
62,4 62,4
62,3
80
70
94
Augustus
106
124,3
80,7
21,2
1,3
15,6
4,310)

2.142
1.966
758 359
0,62
0,40 62,7
63,9
61,9
81
71,5
94
September
110
126,2
79,3
7,1
6,7
0,2
0,2
2.332
1.958
750
355
0,63
0,42
63,1
64,5 62,2
81
72
94
October
115
126,3
79,3
10,0
6,8
3,0 0,2
2.491
1.951
747 343
0,75
0,72
62,9
63,8
62,3
81
74
94
November
114
126,4
79,4
12,8 12,2
0,5
0,1
2.498
1.928
737
317
0,75
1,07
63,0
63,6 62,5
82 74
94
December
113
127,5
78,4
6,4
5,1
0,9
0,4
2.234
1.941 736
311
0,75
1,22
63,0 63,2
62,6
81
73
94

Januari 1934
118
129,6
77,4
10,9
8,7
1,8
0,4
2.848
1.920
735
284
0,90
0,98 63,8
64,1
63,5
81
71,5
94
Februari
116
128,8
77,7
7,0
5,3
1,4
00,5
2.845
1.867 742 250
0,88 0,94
64,1
64,2 64,0
80
70,5
94
Maart
122
130,8
76,6
7,1
6,0
0,9
0,2 2.926
1.831 753
202
0,88 0,94
63,4 62,6
63,6
80
69,5
94
April
124 130,9
76,6
9,6
8,7
0,9
0,1
2.506
1.852
759
212
0,88
0,97
63,1
62,3 63,3
79
68 94
Mei
127
130,7 76,7
22,4
11,4
10,9
0,04 2.274
1.858
755
222
0,79 0,90
62,7
62,0
62,8
79
68,5
94
Juni
124 130,3
76,9
12,0
7,0 4,6 0,4
2.350
1.870
757
228
0,88
0,91
63,2 64,2 62,5
81
.71,5
94
Juli
124 131,6
76,2
15,0 10,0
5,0
0,03
2.441
1.871
759 224
0,88 0,88 62,8 64,2 61,9
81
72
94
Augustus
125
132,2
75,8
9,9 3,2
5,5
1,23
2.284
1.856
756
222
0,88
0,81
64,0 68,3
61,7
82
74
94
September
127
132,7
75,5
6,7
5,6
0,6
0,41
2.141 1.858
754
213
0,75 0,66 63,6
67,3
61,6
82
73,5
94
October
128
133,7
75,0
23,4 20,8
2,5
0,16
2.563
1.891
756 216
0,75
0,77
63,1
66,4
61,4
83
74,5
94
November
132 140,9
71,1 13,1
11,0
1,9
0,14 3.070
1.911
755 232
0,67 0,43
62,9 65,8 61,3
83
74,5
94
December
131
138,2
72,6 13,0
9,1
3,9
0,01
2.490
1.971
753
255
0,63
0,56
63,1
65,8 61,6
82
73,5
941

Januari 1935
137
140,4
71,4 16,6
14,4
1,0
1,20
3.234
1.982
753
284
0,69 0,39 63,5
66,2 62,0
81 73
94
Februari
133
136,9
73,4
12,6
9,7
2,3
0,59
2.398
1.954
756
265
0,63
0,31
63,3
65,9
61,8
81
71,5
941
Maart
130 .136,5.
73,5
12,9
11,5.
1,1.
0,18.
.
.

0,73 0,57
1
.
94
S)
Alle jsarcijfers
ziin
berekend
uit
de gemiddelde
maandcijfers.
1)

Productie-index
van
de London
and Cambridge
Economic
Service.
2)
4
wekelijksche gemidd.
na
1931,
dus
13
cijfers
per jaar.
7.10
behoort
bil
Nnv.
6.t8
bij Dec.
3)
London
and Cambridge
Economic
Service.
4)
Volgens
Midland Bank Ltd. 5)

London
Banker’s Clearing-House
Return,.
0)

Wekelijksche gemiddelden.
7)
Board,.of
Trade.
8)

Ministry
of Labour.
0) London and Cambridge
Economic
Service.
IS)

Leening
Australische regeering.
11)

In April
zal
het
Londen
&
Cambridge Monthiy Buiie)in
de cijfers van 1930-1933
publiceeren,
met
geleidelijken
overgang
van
den ouden
op
den nieuwen
index,
t
Voorloopige cijfers.

380

CONJUNCTUURGEGEVENS BETREFFENDE DE VEREENIGDE STATEN.
*)

17
April
1935

Productie
1),
Handel en Verkeer

Productie-index van


)
.-
4

Buitenlandsche handel

1
1

-.

.
@
.
.-

-o-
.
2
v
.D,Z
Datum
Ob
b
OJ
.
E
Z
Invoer
Uitvoer
G)•
.

.
1

.

– –
,
l-
n•
‘°
°
:
TtaaÏ
Fabri-

!_
Totaaij
katen

Gemiddelde van
1923-1925

100
Mijl.
$
=100
1925
….
104
105
99 99
104
116
106
104
107
122
103
‘910T6
352
146
409
T
1926 •
. . .
108
108 108
110
105
116
113
104
108
129
106
10921101.2
103.8
369
149
401
163
32 1927
•…
106
106
107
99
122
120
104
113
86
129
103
122
98.9
101.8
349
133
405
165
56
1928

111
112
106
96
122
144 119
107
110
135
103
107
98.9
102.4
341 122
427
188
86
1929 •
. . .
119
119
115
102
137
135 130
115
135 117 106
115
104.8
109.1
367
130
4378)

211
70
1930
•..
96
95
99
89
122
100
94
91
85
92
92
87
91.5
88.7
255
84
320
158
65 1931
• . . .
81
80 84
72
115
96
59 94
60
63
75
88
77.4 67.5
174
54
202
93
28 1932
• . . .
64
63
71
58
106
78
31
83
35
28 56
81
64.1
46.1
110
30
134
52 24
1933
….
76
75
82
63
122
90
55 98 48
25
58
102
69.0 48.5
121
35
140
51.
19
1934 .
..
. 79 78
86 69
124
94
59
85
69
32
62 88
78.8
61.9
138
38 178
73,
40

Juli

’33
100
101
90 76
132 143
99
130
69
21
65
135
71.5 50.8
143
46
144
53
1
Aug.
91 91
91.
75
134
111
80
114v
60 24
61
120
76.4
56.8
155
51
132.
50
-23 Sept.
84 84
87
65
125
103
65
99v
55
30
60
103
80.0
59.1
147
.

48
160
.54 13
Oct.
77
76
81 61
120
90
60
91v
45
37
58
95
77.8 59.4
151
47
194
61
43
Nov.
72
71
81
65
116
97

47
89v
30
48
60
89
75.9 55.5
129 37
184 62
55
Dec.
75
73
85
66
119
108
60
78v
45
58
62
77
75.0 54.5
134
36
193
64
59
Jan.
’34
78
76
88
67
120
97
56
87v
56
49
64
91
75.1
54.0
136 36
172
61
36
Februari
81
80
91
74
118 100
63
91v
71
44
64
95
78.4 60.6
133
37
163
61
30
Maart
84
82
100
84
122
106
66
94v
78 33
66
97
81.0 64.8
158
45
191
81
33
April
85
85
90
72
125
97
76
90v
85
32
62
97
82.2 67.3
147
41
179 83
32
Mei
86
86
89
72
127
81
84
88v
78 26 63
95
82.4
67.1
155
43
160
76
5
Juni
83
83
87
67
130
84 85
77v
82 26
64
74
81.4
64.9
136
43
171
78
35
Juli
76
74
85
65
128
83
47
78v
78
27
61
79
79.4
60.5
127
39
162 76
35
Aug.
73
72
80
61
124
79
38
81v
61
27 59
86
79.3
62.2
120
34
172 79
52
Sept.
71
69
82
64
122
79
37
64v
51
29
59
64
73.9
58.0
132
39
192
73
60
Oct.
73
72 81
64
122
82
41
90v
41 31
57
94
76.7
61.0
130
35
206
70
.76
Nov.
74
73 81
65
121
107
48
87v
37
31
59
90
76.7 59.5
151
40
195
72
.

44
Dec.
86
86
89
69
124 133 64
97v
105
31
64
92
78.9 63.2
132
29
171
68 39

Jan.
’35
90
89
93
73
129 79
102v
104
27 64
80.4
64.1
167
43
176
74
9
Febr.

taakt
T
Effectenbeurs
Emissies
4)

.E-o
W
C
Geldmarkt Prijzen


Indexcij Ier van
Binnen-en buitenL
Binnenlandsche

0
.0
QJ


.L_
.
QJ


O

>
4)
>
4)
0
.
4)
O
.
0
‘0
00t..
0.’0C’)’4
.
‘-0
0
4
I-
QQ
,
E
4)I0
,0,4
C
0
0

‘0
0
.9
,
<
0
..
(1)
.-

1926
= 100
m
ii
i
.

in millioenen dollars
milid.
in
O/
1926= 100
1923
=
$
1(10

1925
90 88 90
95
95.3

517
76
96
421
427
300
127
90
20.5
3_4
34.44
104
110
103.8
1926
100 100 100
100
97.0
3.292
526
91
91
435 433 313
120
94
19.6
344
3f..44
100 100
103.8
1927
118
118 119 116
98.9
4.432
649
179
123
526
519 388
131
130
18.5
344
4_44
95
.
,99
101.6
1928
150
154 129
149
98.7
6.440
676
155
247,
429
566 446
120
110
17.6
‘lf_4

4_54
97

106
100.4
1929
190
189
147
235
95.6
3.990
848
117
494 354 786
667
119
63
16.9
34_54
54.64
95
105
100.0
1930
150
141 125
215
98.3
1.894
585
55
125
460 500 374
126
84
16.2
14.34
24…5
86
88,
96.2
1931
94
87
72
148
96.1
587
258
76
26
232
238
129 109
19
16.8
14.34 2_34
.

73 65
86.7
1932 49
46
26
79
81.1
347
99
45
2
97
96
27 69
2
19.5
14
234
65
48,
77.7
1933
64
67
38 78
84.0
845
’59
28
10
49 59
13
46

22.3
4
1
66 52
74.8
1934
73 81
42
69
96.7
931 117
66
3
114
117
14,5
102,3

26.6
4
0,9
7
.

66
79.4

J.
’33
80 84
53 98
89.6
916
117
45
53
64
117
53 64

22.6
4.4
14_4
69
.
.60
75.2
Aug.
75 79
49 87
89.9
917
46
7
14
32 46
14
32

23.1
f4
14
70
58
76.9
Sept.
75 81
47
80
87.9
897
64 30
9
55 64
9
55

23.1
4
14.4
71 57
77.9
Oct.
70
76
40
75
86.5
776
59
1 3
56 59
3
56

23.1
4
14
:

71
56
78.0
Nov.
69
77
38
70
82.6
789
88
2
6
82 88
6
82

23.5
4.4
14
71
57
77.8
Dec.
70 79
40
67
83.6
845
57 18
16
41 57 16 41

23.8
4
14.4
71
56
77.3

Jan.’34
76 84
46
73
88.3
903
48
42
6
42
48
6
42

25.1
4 14-4
72 59
77.5
Feb.
81
88
50
81
92.9
938
79
8
1
78
79
13
65

26.1
4 14-4
74
61
78.3
54rt.
77
85
48
76
95.1
981
97 50
5
92 97
14
83

26.2
4.4
1-14
74
61
78.5
Apr.
80
88 49 76
97.0 1.088
143 93
5
138
143 28
115

26.1
4.4
1-14
73
60
78.4
Jej
72
80
43 70
97.6
1.016
103 39
3
101
103
29
74

26.2
4.4
1
74
60
78.6
Juni
74
81
44 72
99.0
1.082
123 183
9
114
123
9
113

26.2
4-4
4-1
75 63
78.8
juli
71
80
41
69
99.3
923 217
157
2
215
:

217
20
197

27.1
4-4
4-1
75
65
:79.1
Aug.
68
77
36 65
97.8
874
180
799)

180
180
8
172

27.2
4-4
4-1
76
70
79.6
Sept.
67
76 35
64
96.7
832
43
26
2
41
43 4
39

27.1
4.4
4-1
78 73
81.0
Dct.
67 76 36 63
98.4
827
122 36
0,4
121,5
122
0,4
121,5

27.2
4-
4-1
77 71

:
80.9
ov.
69
80 35
61
98.8
831
107
3510)

107
107
8
99

27.2
4
4.1
77
71
80.8
Dec.
69 80
36
58
100.0
880
141
45
1
140
141
35
106

27.3
4
4.1
77 72
80.8
an.’35
70
81
35
57
101.3
825
92 49
2
90 92
8
84

28.5
4
4.1
79

78
81.6
‘ebr.
27
46

27
27
7
20

)
De
jaarcijfers
zijn berekend
uit de
maandeiijksche
gemiddelden.
‘) Lie inaexcijters
oetrenenae
ce productie, ce wagonladingen, net
Katoenverbrulk,
net aantal tewerkgestelden en de betaalde
bonen
zijn
ontleend aan het Federai Reserve Bulletin. De index van de industrieele productie is samengesteld uit de gegevens van 58
industrie6n
n.L
50 van fabrikaten en 8 van mineralen.
2)
Gemiddelde van Maart-Dec.
3)
Einde v. h. jaar (reso. maand).
4)
Ontleend aan the
Conomercial
and
Financial Chronicle. Hieronder zijn nietopgenomen de leeningen van de Reconstruction Finance Corporation en die
van verdere herstel-
organisaties
aan Staten en Gemeenten.
5)
Stock exchange cali loans.
8)
Renewal rate.
7)
Bureau of Labor Statistics.
8)
Volgens Survey of Current
business” 435. v) = voorloopig.
9)
w.o. 50 mili. dollars van de Canadeesche regeering.
10)
wo. $ 10 mili. conversie
Fransche leening.

Auteur