Ga direct naar de content

Jrg. 2, editie 90

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 19 1917

19 SEPTEMBER 1917

1′

Econ

omisc.h-Statjstjsche

Benchten.

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FJNANC1N EtI VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

2E JAARGANG

0

WOENSDAG 19 SEPTEMBER 1917

No. 90

INHOUD

BIz.
OORL0GSERVARINCEN OP MUNTCEBIED ………………’
693
De Brusselsche Suikerconventje

………….
695
Een Nieuwe Fransche Wet ter bevordering van het ge-
bruik van Chèques
……………………….
695
AANTEEKENINGEN:
Fusie van Lever Brotliers
…………………….
696
Steenkolenproductie in de V.
S…………………
696
Suezkanaal-ontvangsten
……………………..
696
Vijandelijke onderdanen in de V.
S……………..
696
Een nieuw bedrijf
………………………..
696
REGEERINCSMAATREGELEN OP HANDELSCEBIED
…………
697
MAANDCIJFERS:
Nederlandsche handelsstatjstiek
………………..
698
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN ……………….699–707
Geidkoersen.

Effectenbeurzen.
“SiVisselkoersen

,

Goederenhandel.
Bankstaten.

.

,

Verkeerswezen.

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHB

GESCHRIFTEN

WEEkBLAD ECONOMISCH-STATI$TISCHE BERICHTEN

Het secretariaat van het weekblad is gevestigd te
Rotterda?n, Pieter de Hooghweg 1, telefoon no. 3000.
Tele graniadres: Economisch Instituut.
Bijdragen – en mededeelingen, den inhoud betref-
fende, gelievé men te ‘zenden aan hët secretariaat.

Abonnementspr’ijs voor het weekblad franco p. p.
in Nederland, f 10,—, buitenland en koloniën f 193,-
per jaar. Losse nummers 535 cents.
Leden en, donateurs van het Instituut ontvangen het
weekblad gratis.
Mededeelingen betreffende abonnementen en adver-
tentiën richte men. tot Nijgh & van. Ditmar’s Uitgevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.
Advertentiën / 0,35 per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volgens tarief.

18 SEPTEMBER 1917.

Gedurende de zomermaanden is de geidmarkt

meestal zeer ruim, terwijl dan tegen het eind van

September en gedurende October meerdere vraag ont

staat. Ook het vorige jaar was dit het geval. Dit jaar

schijnt het echter of de loop der geidmarkt een geheel

tegenovergestelde richting uitgaat. In het vorige

nummer kon er op gewezen worden, dat de afgeloopen

maanden een bijzonder regelmatig verloop hadden en

er bijna geen veranderingen in de geldprijzen plaats

vonden. De markt was steeds ruim, zonder dat echter

overmatig aanbod optrad. In de afgeloopen week .is

echter in tegenstelling met wat men gewoon is, het

aanbod aanmerkelijk grooter geworden en vooral op

de discontomarkt was veel geld aangeboden, terwijl

slechts weinig wissels verkrijgbaar waren. De notee-

ring liep dan ook sterk terug en prima papier kon

zelfs voor 1Y pOt. plaatsing vinden. De prolongatie-

noteering 2Y2 pOt. onderging minder verandering.

Na een rustpoos van ruim drie’ maanden doet de

Minister van financiën thans weder een beroep op de

geidmarkt tot het onderbrengen van schatkistpapier.

Op Maandag 24 dezer wordt de inschrijving openge-

steld op zesmaands schatkistbiljetten rentende 4

pOt. en drie- en zesmaands schatkistpromessen tot

een totaal bedrag van vijftien millioen gulden. In

aânmerking genomen de groote geldruimte kan de

Minister stellig op een zeer goed onthaal rekehen..

De goudvoorraad bij de Nederlandsche Bank is deze

week weder beduidend grooter geworden. De vermeer-

dering bedraagt circa 12Y2 millioen gulden. De bin-

nenlandsche wissels verminderden met ongeveer 38

millioen door aflossing van de regeering; het voor-

schot aan het rijk werd daarentegen iets grooter en

kwam ‘van 5Y2 op 13 millioen. Verder verminderde

het rekening-courant tegoed ,,van anderen” met circa

10 millioen. In de overige posten kwam geen veran

dering van beteekenis.
De wisselmarkt was prijshoudenct en tamelijk leven-

dig zonder dat beduidende schommelingen plaats von-

den. Alleen Roebels en Zwitsersche francs waren

weder evenals vorige weken aan sterke fluctuaties
onderworpen. Roebels daalden verder tot circa 29,

waarna een sterk herstel intrad; slot circa 40. In

Londen en Skandinavië nam de val nog grooter af-

metingen aan, zoodat de Londensche’ noteering een

oogenblik op 475 kwam te staan. Ook daar trad daar-

na een krachtig herstel in en noteerde men• Zaterdag

circa 287Y tegen een normale noteering voor den

Gbrlog van circa 95. Zwitserland 50,20-51,50-50,10

—50,30. *

In Duitschland is de zevende oorlogsieening in

voorbereiding. Van 19 September tot 18 October a.s.

staat de gelegeiheid tot inschrijving open, waarna op

uiterlijk 27 October de eerste storting moet plaats

vinden.

OORLOGSERVARINGEN OP MUNTGEBIED

Onder de vèie verschijnselen, die onder den aan
hoofde dezes gestelden titel tot eene bespreking aan-
leiding zouden kunnen geven, trekken begrijpeljker-
wijs in de eerste plaats dié hier te lande de aandacht,
die ook voor ons van oogenblikkelijk belang zijn. Toch,
indien het ooit wenscheljk is den gezichtskring niet

te verengen, dan is het wel in deze tijden, die meer
dan eenige andere geschikt zijn ons inzicht te verhel-
deren en de zwakke zijden van bestaande regelingen
bloot te leggen.

Tot de verschijnselen, die in dezen gedachtengang

694

ECONOMISCHSTATIST1SCHE BERICHTEN

19 September 1917

voor een -nadere beschouwfng in aanmerking kunnen

komen,’behoort zonder.’twijfel de rol, dien, in ver-
schillende gevallen, de zilveren munt wederom iii het
internationaal betalingsverkeer is gaan vervullen.

De beteekenis van het zilver als aanvulling van te-t

korten op de betalingsbalans is, als bekend, in.d
70er jaren door de aanneming in een reéks van landen,

van den gouden standaard en de daarop volgeiid
prijsdaling van het zilver, zeer verminderd. In de

Europeesche gondlanden toch gingen de zilvermunten

allengs ver boven hun inwendige waarde circuleeren,

zoodat tusschen deze landen de zilveren munt al spoe-
dig slechts dan voor saldeering van tekorten op de

betalingsbalans kon dienst doen, wanneer deze munt
ook in het andere land tegen zijn wettelijken koers

gangbaar was. Practisch was dit in hoofdzaak slechts

het geval tusschen de staten der Latijnsche munt-unie en voorts o.a. in het vêrkeer tussehen enkele
Europeesche landen en hunne koloniën, waaronder

ook ons land en Ned.-Inclië. In beide gevaen heeft

het zilver die rol inderdaad vervuld. Wij hebben aan
het verschijnsel de afvloeiing van ons overtollige

zilver en een aanzienlijke versterking dientengevolge

van ons muntstelsel te danken, terwijl in de Latijn-

sche muntunie dé krachtige positie, die Parijs voort-

durend op de internationale wisselmarkt innam, mees-

ten.tijds het zilver naar Frankrijk’s hoofdstad dee
4

toevloeien. De krachtiger zusters als Zwitserland on-

dervonden dit betrekkelijk zelden, andere, waaronder
in de eerste plaats België, moesten ervaren, dat de

doörloopend ongunstige stand van het devies Parijs

leidde tot een ononderbroken stroom van zilvergeld
naar Frankrijk, die, verbodsbepalingen ten spijt, zijn

weg wist te vinden en de Belgische circulatiebank
dwong tot geregelde zilveraankoopen te Parijs tegen

meestentijd nadeelige koersen. –

Was dus reeds voor den oor1og dit
v
erschijnsel niet

onbekend, de oorlog heeft zooals begrjpeliil is, aan

deze
z
il
ver
bewegingen nieuw voedsel gegeven. De wis-

selkoersen tusschen de landen der Latijnsche munt-

unie toch gingen al spoedig tevoren ongekende afwij-
kingen vertoonen, het volwaardige goud werd van

den aanvang af door de regeeringen en centrale ban-

ken vastgehouden en bij
e
engegaard; voor de hand lag

dus, dat, voorzoover effectenzendin gen, geopende

credieten en wat het financiëel vernuft in de oorlog-
voerende landen al meer verzonnen heeft, onvoldoende

bleek-om de eigen valuta op normaal peil te houden,

het zilveren vijffrancstuk met zijn koers door de gan-
che Unie een uitnemend hulpmiddel werd. Al spoe

dig bleken hierbij de rollen gewisseld. Frankrijk, te-
voren het land. waarheen de zilverstroom zich richtte.
zag zijn wisseilcoersen gaandeweg verslechteren, het
neutrale Zwitserland daarentegen, dat nog in 1897

haar voorraad vijffrancstukken vrijwel geheel had zien
wegvloeien, werd thans het van alle zijden bevoorrhte

land. Een be
v
oorrechting intusschen van zeer twijfel

achtigen . aard.- Immers, bestaan al tegen een ôver-
-matige invloeiing van goud – wanneer althans, zoo-
als helaas vrijwel overal is geschied, dit goud in han-
den geraakt van de centrale bank en mitsdientot
vermeerdering van den geidvoorraad leidt – bezwa-

ren, deze bezwaren worden nog veel ernstiger, wan-
neer niet volwaardig goud invloeit, maar ver boven
de inwendige waarde circuleerende zilveren munt,

munt bovendien, die, omdat zij in het land wettelijken
koers heeft, buiten alle overzicht en contrôle van re-

geering en circulat-iebank -om, in

het verkeer kan bin-

nenkomen: Cijfers omtrent – den omvang van dezen
zi-iverstroom zijn van Zwitsersche zijde niet gegeven
en om de evengenoemde oorzaak ook bezwaarlijk te
geven.’In de-berichten, die tot ons komen, wordt de

overmat-ige zilvercirculatie, niet alleen van vreemde
vijffranctukken, doch ook van Fransche 2, 1 en
franestukken,die, al hebben zij een wettelijken

koers, toch steeds
1
zonder bezwaar aanvaard zijn, echter

een -ieder in het oog springend verschijnsel genoemd,

•dat allengs in Zwitserland ernstige bezorgdhéid is
gaan wékken, gelijk het in de Entente-landen bij de

stijgende wisselkoersen steeds meer als een uitnemen-
den steun aan de valuta – zie b.v. een artikel van

Tean Bourdon in het laatste nummer der Revue

d’Economie Politique – is aangeprezen. Inderdaad
is de positie van Zwitserland moeilijk. Principieel

verzet tegen den stroom zou, daargelaten de moeilijk-

heid van handhaviiig van het verbod, neerkomen op

een breken met de munt-unie, iets waaraan thans, nu
Zwitserland meer dan ooit belast is met munten, die
hun volle waarde slechts behouden zoolang men over-

tuigd is, dat de andere’landen zich in de toekomst

aan de munt-unie zullen houden, moeilijk kan worden

gedacht. Wel kan zich bij banken en bevolking tegen

sommige der vreemde munten, gelijk ten opzichte..van

de Belgische het geval schijnt te zijn, een zeker op ver-

minderd vertrouwen berustend verzet openbaren en

kunnen regeeriug en circulatiebank het middel althans
uit officieele transacties weren, maar overigens .valt

er weinig aan te doen en ziet Zwitserland zich be-

dreigd met de mogelijkheid van

een voortgaande in-

stroomirig van zilver, een instroomiug, die alle be-

zwaren aan een geforceerd vermeerderde circulatie
verbonden met zich voert en bovendien de Bondsregee-
ring het voordeel doet ontgaan, dat zij althans nog

zou genieten, wanneer het door haar zelf aangemunt
zilver betrof. Bij het groote excedent aan zilver, waar-

over, als bekend, de Latijusche munt-unie beschikt,

is het vooruitzicht te ernstiger en begrijpt men, dat
de Ententelanden tegenover Zwitserland over een

wapen beschikken dat, gelijk de Duitsche steenkool

van de andere zijde, er toe kan medewerken, dat het

land, ook tegen zijn wil, berust in credietoperaties,

die er toe kunnen bijdragen de wisselkoers tot meer
normaal peil terug te brengen. Te minder verwonde-
ring kan het dan ook baren, dat wij thans ookvan

Fransche zijde lezen van omvangrijke door Zwitser-

land te verleenen credieten, waarmede, voleens de be-
richten, de stijging der wisselkoersen in Zwitserland
in de laatste weken – Parijs steeg verleden week van
76 op 84 – schijnt samen te hangen. -Iitusschen is

aldus het besproken bezwaar nog allerminst opgeheven
en laat het zich begrijpen, dat bij het heel wat loonender
emplooi, dat bij een wisselkoers van om en bi3 de 65

het Italiaansche zilverstuk in Zwitserland vindt, men

van een versmelting van het Italiaansche zilver, welke

bij de huidige zilverprijzen en de huidige wisselkoer-
sen van Italië op Londen reeds winst zou laten, niet

hoort.
Merkwaardiger nog dan de Zwitsersche ervanng is wat zich, naar in een belangrijke bijdrage in de Neue
Zürcher Zeitung van 29-Aug. M. wordt medegedeeld,

in Spanje heeft afgespeeld. Ook Span)e behoort, als
– bekend, tot de landen, waar een uiterst gunstige stand
der wisselkoersen een belangrijke invloeiing van goud

heeft ten gevolge gehad en waar, op Scandinavisch
voorbeeld, de centrale bank allengs tegenover het goud
een- sterk afwerende houding is gaan aannemen en het

ten slotte eveneens slechts met een belangrijk disagio heeft willen aanvaarden. De Vereenigde Staten schij-
– nen toen ‘om niettemin dit disagio te ontgaan, groote

-hoeveelheden peseta’s die nog van vroeger in Ouba
aanwezig waren en door den stand der wisselkoersen
nimmer naar Spanje waren teruggekeerd, tegen goud
té hebben ingewisseld en dit. zilver, dat in Spanje
koers heeft – als wij met Indië, had Spanje met zijne

koloniën de grootere zilveren munten gemeen – tegen
zijn volle waarde naar het land te hebbeh terugge-

voérd. Uit deze voor Spanje vermoedelijk geheel onver-
wachte zilverinvlueiing laat zich de zeer belangrijke
toeneming–van zilver in de weekstaten der Spaansche
circulatiebank verklaren. Deze enkele voorbeelden mogen voldoende zijn om
te doen zien, dat, al mogen in rustiger tijden aan een-
zelfde muntstelel in verschillende landen ongetwij-
feld voordeelen verbonden zijn, de aldus gelegde band

19 September 1917

ECONOMISCH.STATISTISCHE BERICHTEN

695

gevaren in zich bergt, die in tijden als deze aan den

dag kunnen treden. Dat de sterkere den zwakkere,
met wien hij verbonden is door een band, die ook hem in vélerlci opzicht tot voordeel heeft gestrekt, in moei-
lijke tijden steun verleent, is allerminst onjuist te

achtem Ziet evenel een land als Zwitserland zich in
een organiáatib
,
als de Latijusche munt-unie deze
rol van den sterkere toebedeeld; dan kan, tot waar-
schilwing van anderé klèine landen, de last licht te
zwaar worden.

Ook de’ ,Spaansche ervaring is leerzaam. Al mogen

wij hopen en vertrouwen, dat wij tegenover onze

Indische koloniën nimmer in dergelijke verhouding
zullen komen te staan, reeds een omslag van beteekenis

in de betalingsbalans kan voldoende zijn om den zil-
vrstrôom, die sedert het begin’ dezer eeuw steeds in
oostelijke richting is gevloeid, te doen wenden. In de
vraag of het gewenscht is tegen dit mogelijk gevaar, in
de toekomst reeds thans, gelijk wel eens is voorgesteld,

maatregelen te nemen, willen wij ons nu niet begeven.

Wel echter kunnen de gebeurlijkheden in Spanje er
toe bijdragen het besef levend te, houden, dat waak-
zaamheid in dezen steeds geboden blijft. B.

DE BRUSSELSCHE SUIKERCÔNVENTIE.

Men ‘schrijft ons:

Volgens de bepalingen der Brusselsche Suiker-

conventie loopt ‘deze einde Augustus 1918 ‘af. De
vraag of zij niet reeds’ door den oorlog als afgeloopen
moet worden beschouwd, werd tot dusver verschillend
beantwoord. Uit onlangs aan hunne respectievelijk
regeeringen gezonden requesten door het Syndicaat
der Suikerfabrikanten’in Frankrijk en de Vereeniging
der Duitsche Suikerindustrie, met betrekking tot de

te volgen politiek na eihde Augustus 1918, moet
echter worden ougemakt, dat in gezaghebbende krin-
gen de Conventie nog steeds als van kracht wordt
beschouwd.

Er mag hier er
aan
herinnerd worden, ‘dat de be-
doeling van do Conventie geweest is een einde te ina-
ken aan het officieele zoowel als bedekte stelsel van
exportpremies, en de vrije concurrentie op de weréld-

markten en vooral op de Engelsche markt weder mo-
gelijk te maken. Hiervoor werd in de eerste plaats
bepaald, dat de
bij
dé Conventie aangesloten Staten
de tot op dat oogenblik toegestane uitvoerpremies
moesten afschaffen en geen hoogere inkomende rech-
ten op suiker mochten leggen dan fr. 5,50 per 100
K.G. ru’wsuiker en’fr. 6 per 100 K.G. geraffineerde
suiker. Tevens moesten dè Staten zich verplichten om
suiker uit landen, die een prôductietoeslag of uitvôer-
prèmies betaalden, met extra invoerrechten te belas-
ten gelijkstaande met het bedrag dezer premies Bij
de latere hernieuwing der Conventie werden aan
Engeland zekere vrijstellingen verleend en ten slotte sedert 1 Sept. 1913 traden Engeland en Italië geheel
uit. Toch vonden de overgebleven landen het in hun
belang de Conventie ook zonder deze beide Staten en
onder verleening van zekere faciliteiten aan Rusland
voort te zetten en wel tot 31 Augustus 1918.
De Vereeniging der Duitsche Suikerindustrie heeft

nu onlangs een request tot den Rijkskanselier gericht,
waarin de wenschelijkheid wordt uitgesproken de
Brusselsche Conventie na genoemden datum of c q.
na vredesluiting weder in werking te laten treden,
echter alleen wanneer Engeland weder deelgenoot
wordt op de ‘condities; die van 1903 tot 1908 voor dit

land golden, terwijl wat Rusland ‘betreft getracht
moet worden dit land tot afschaffing der daar gel-
dende indirecte premies te bewegen.
Geheel anders is het standpunt van het Syndicaat
der Fransche Suikerfabrikanten, dat van eene her-

nieuwing der Brusselsche Conventie niets wil weten
en hare Regeering verzocht de Conventie, waarbij een
opzeggingstermijn van 1 jaar geconditioneerd was,
voor 1 September j.l. op te zeggen. Dit verzoek werd ge-

steund door de volgende cijfers: Sedert het inwerking-

treden der Conventie is het’ aantal suikerfabrken
in Frankrijk van 344 op 210 en de productie van

1.130.000 tons in 1900 op 717.144 tons gedurende het

jaar voorafgaande aan den oorlog teruggevallen, ter-

wijl gelijktijdig de preductie in Duitschiand van
1.979.000 tons tot 2.715.000 tons en die in Oostenrijk-

Hohgarije van 1.083.000 tons tot 1.680.000 tons ‘ge-
stegen. was. In dit tijdsverloop was de uitvoer van

Frankrijk naar Engeland van 27,
9
pOt. op l’pCt.
van de Engelsche consumptie ‘gedaald, terwijl de
Duitsche en Oostenrijksche invoer in Engeland van

47 pCti op 60 pOt. gestegen was. Nadat de oorlog

ongêveer twee derde van dé Fransche suikerfabrieken
geruïneerd’ heeft
s
ial volgens het ,Syndicaat de sui-
kercultuur en -industrie in Frankrijk na den oorlog

krachtige steun van: de zijde dei Regeering noodig

hebben, welke bij de tegenwoordige bepalingen der
Suikerconvehtie niet geoorloofd zoude zijn:’ Aange-
zien de.Regeering ‘deze zienswijze schijnt te deelen,
is het niet waarschijnlijk, dat Frankrijk de Conventie
zal hernieuwen, doch daarentegen zijn ‘heil zal zoeken in hooge inkomende réchten.

Onder deze omstandigheden zijn de vooruitzichten

voor eene voortzetting der Brusselsche Suikerconven-
tie o het oogenblik niet gunstig
1
doch ook zonder het
bestaan eener Conventie is het zeer onwaarschijnlijk,

datde door den oorlog financieel uitgeputte Staten

zullen overgaan tot wederinvoering van staatspremies
op den export van ‘siiker, die hun in vroegere jaren

vele millioenen gekost hebben, terwijl in de meeste
landen dé bietsijikerindustrie geleerd heeft op eigen
beenen te’ staan. Buitendien zal, doordat er de eerste

jaren na den oorlog voor alle lan’dbouwproducten
groote vraag zal bestaan, voor suiker nog geruimen

tijd niet zoo veel areaal beschikbaar zijn als v66r den oorlog. Het zal daarom nog verscheidene jaren duren

alvorens Duitschiand en Oostenrijk hunne positie van
vroeger ten opzichte van export van suiker zullen kun-
non innemen, terwijl de Fransche industrie reeds zeer
tevreden zal zijn, wanneer
zij
in staat is in de gehèeie
binnenlandsche consumptiè te voorzien. De Engelsche

mârkt zal dus waarschijnlijk nog eenige jaren hoofd-
zakelijk op rietsuiker aangewezen zijn en daarom be-
hoeft onze 3avasiiiker-industrje zich over de even-
tuele o’htbinding der ‘Conventie niet ongerust te
maken.

De Brusselsche Suikerconventie heeft groot en nut-
tig werk verricht, maar hare beteekenis is onder de
tegenwoordige omstandigheden geslonken.

EEN NIEUWE FRANSCHE WET ‘TER BEVOR-

DERING VAN HET GEBRUIK VAN CHEQUES.

Eenige maanden geleden verscheen in dit blad

(jaargang 1917, blz. 227) een artikel, waarin gewezen
drd op verschillende naatregelen door wetgever en
regeeringi’Frank±jjk genomen tot ‘beperking van het
biargéldverkeer. ‘De tottandkoming van een nieuwe
wet maakt het wenscheljk’nogmaals op deze kwestie
terug te konien.

De grootste hindernis, die de verbreiding van het
chèque-gebruik in den weg staat, is het wantrouwen bij het publiek: de onzekeiheid,’of hij, van wien men
een chèque in betaling aannam, ook werkelijk bij den
bankier, op welken ‘zij getrokken werd, voldoende
fonds had gedeponeerd, waaruit de’ ‘betaling zou
kunnen geschieden. Dit wantrouwen’ was in Frankrijk bijzonder gerechtvaardigd: de Cour de Cassation toch
had’ in zijn arrest van .15 Maart 1905 beslist, dat, niet
allOen als het fonds geheelontbrak, maar ook als het
onvoldoende bleek, de ohèque haar karakter.
‘verloor.
De h’onder bevond zich dan dus in de zeer onaange-
name positie, ‘dat hij geen’ betaling ontving en hem
bovendien ‘de gewone regres-acties ontgingen.
De wet van ‘1865 :’had gepoogd het publiek tegen
frauduleuze praktijken van afgevers van chèques te
beschermen: de administratie ‘der’ registratierechten
kreeg het recht deii
,
trékker van• eenS chèque zonder

696

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 September 1917

voldoend fonds voor een bedrag van 6 püt. van het

montant der chèque te beboeten, sans préjudice, zooals
het artikel zegt, des peines correctionnelles, s’il y a
lieu. Van de boete kwam in de -praktijk niets en .van

de strafsanctie evenmin, daar hier gedoeld was op het
misdrijf van escroquerie, oplichting en de voorwaarde

daarvoor, het bestaan
an manoeuvres frauduleuses,

door het enkele feit van de uitgifte van een niet of

onvoldoend gedekte chèque niet vervuld was.
Een aanvulling vafi de wetgeving was dus noodig

en heeft dan ook plaats gehad door de wet, die
22 Juni 1.1. door den Senaat werd aangenomen. Het

eerste artikel geeft hem, die een chèque in betaling
heeft gekregen, waarvoor wel eenig, maar niet vol
;

doende fonds aanwezig is, recht op dit fonds: tot het

bedrag hiervan blijft dus de chèque haar waard be-
houden. Deze bepaling zal aan de groote onbillijk-

heden, waartoe het arrest van het Oassatie-hof aan-

leiding gaf, een einde maken; dikwijls berustte de
overtrekking op een vergissing en bedroeg ze slechts
een in verhouding tot het geheele chèque-bedrag on-
beduidende som, wat toch met geheele nietigheid werd

gestraft.
Een ander artikel bedreigt hem, die een chèque,
zonder fonds te hebben, trok of dit fonds na de trek-king teruguam, met gevangenisstraf van twee maan-

den tot twee jaar en een boete tusschen X en 2 maal

het bedrag der chèque. Hoewel jammer is, dat niet

ook hij, die zonder
voldoend
fonds trekt, in bepaalde

omstandigheden, gestraft wordt, mogen we verwach-

ten, dat deze wetsbepalingen er in zullen slagen de
chèque in Frankrijk meer populair te maken.
De vraag rijst, oL,00k voor ons land een dergelijke

strafbepaling aan te bevelen is. Men moet hier niet
verwijzen naar Engeland, waar nooit behoefte heeft

bestaan aan zoo rigoureuze maatregelen: de chèque
heeft daar een langzame, -natuurlijke ontwikkeling

gehad en een enkel moreele sanctie was daar blijkbaar
voldoende om misbruiken tegen te gaan en haar het
algemeene vertrouwen te geven. Geheel anders staat
het evenwel, als men in een land een daar betrekke-
lijk nieuw instituut snellen ‘ingang wil doen vinden;
waar in een dergelijke poging steeds iets gekunstelde
zit, kan ook een ingrijpen van den wetgever niet

priori worden afgekeurd. Men mag verwachten, dat
de strafbepalingen niet veel toegepast zullen behoe-
ven te worden (het overtrekken, dat, zooals reeds
gezegd werd, dikwijls op vergissing berust zal toch
alleen bij bewezén -opzet strafbaar zijn) maar de we-

tenschap, dat een oneerlijk gebruik der chbque tot
strafvervolging aanleiding kan geven, zal zeker ver-

trouwen-wekkend werken.

AANTEEKENINGEN.

Fusie van Lever Brohers. –
Voor den
groei van deze wereldfirxna bestaat in ons land’ eene

begrijpelijke belangstelling: stond niet toen de aan-
voer geen moeilijkheden ondervond haar product in
Nederland vooraan. De opportuniteits-zeepfabricage,

die thans hier plaats vindt, gaat dan ook een weinig
zekere toekemst tegemoet voor de tijden wanneer de import van ,,Sunligbt” geene belemmering meer on-

dervindt; trouwens de strijd zal niet vergemakkelijkt worden, wanneer de zeer stellige plannen van Lever
uitvoering hebben gevonden hier te lande een eigen
fabriek op te richten. Voor het oogenblik wordt onze
aandacht getrokken door fusie van Lever met de
amerikaansche firma Josepli Watson & Sons te Leeds,
een fusie, waartoe reeds een tiental jaren terug pogin-
gen werden in het werk gesteld. Men zal zich herin-

neren, dat tijdens den oorlog eveneens met de bekende
Pears Ltd. versmelting heeft plaats gevonden en dat
de Sunliglit Mij. onlangs vergunning verkreeg haar
kapitaal van £ 30 op £ 40 millioen te brengen.

e enkolen productie in ide V. S.
– De

,,U. S. Geological Survey”
heeft
de eindcijfers der

kolenproductie, in de onderscheidene staten, voor het

jaar 1916 gepubliceerd. De staten welke de grootste

productiecijfers hebben aan te wijzen laten
wij
hier-

onder volgen:
1916
Tons Arbeiders
1915
Tons Arbeiders

Pensylvania
1)
170.295.424 168.212 157.955.137 174.593
West Virginia
86.460.127 78.067 77.184.069 75.882

Iii inois ……
66.195.336 .75.538

58.829.576

75.610

Ohio ……..
34.728.219

41.394

22.434.691

40.053

Kentucky

25.393.997

31.222

21.361.674 27.960

Indiana

20.093.528

23.965

17.006.152

22.777

Alabama

18.086.197

25.308

14.927.937

22.591

Colorado …

10.484.237

13.104

8.624.980

12.372
Totaal
(bitumineuze)
502.519.682 561.102 442.624.426 557.456 –

Penna. anthraet.
87.578.493 159.869

88.995.061 176.552

Tot. generaal

590.098.175 720.971 531.619.487 734.008

Het is voor Amerika, gelet het gebrek aan arbeids-

krachten dat zich ook aldaar gaat vertoonen, een ver-

bljdend teeken, dat blijkbaar de techniek zich dus-
danig verbetert, dat de vermeerdering in het aantal

benoodigde werkkrachten relatief achter kan blijven

bij de toename der productie.

3uezkanaal-ontvangSten.
– De laatste

gegevens aangaande het Suezkanaal vindt men in ons
nummer van 8 Aug. a.c.; thans geven wij de ontvang-
sten in francs voor het eerste semester van 1917, ge-

specificeerd naar de maanden, terwijl ter vergelijking

de cijfers voor 1916 mede vermeld zijn.

1917

1916

Januari ……….
6.480.000

6.780.000

Februari

……..
4.710.000

6.870.000

Maart …………
5.010.000

6.980.000

April …………
5.300.000

6.630.000

Mei …………..
4.880.000

6.140.000

Juni

…………
4.450.000

5.850.000-

Juli …………..
5.050.000

6.480.000

Totaal

……….
35.680.000

45.730.000 –

Tolledjgheidshalve geven wij hier nogniaals de ont-

vangsten der laatste vier jaren: 1913 – 129.925.949
frs., 1914 – 12,5.121.238 frs., 1915 – 98.228.099 frs.,
1916 – 89.044.276 frs. De veronderstelling ligt voor

de hand, dat het 1917-totaal weer een aanmerkelijken

teruggang

zal vertoonen. .

Vijandelijke onderdanen ‘in de V. S. –

De dienst der belastingen in de Vereenigde Staten
heeft einde Mei cijfers samengesteld van het aantal in de V. S. domicilie hebbende onderdanen der lan-
den, waarmee Amerika nu in oorlog is of van dezulke, welke met bedoelde landen verbonden zijn. Mede zijn
aangegeven het aantal mannelijke vertegenwoordigers,

welke 21 jaar
zijn
of ouder. De cijfers, die ook ten

aanzien der migratie een beeld geven laten
wij
hier-

onder volgen: –

Totaal Man.
21 jr cii +
Duitschland ……….
2.349.000

136.000
Oostenrijk …………
1.376.000

447.000
Hongarije ………….

280.000

Turkije …………..
188.000

93.000

Boelgarije …………
11.000

8.000

Het totaal generaal is dus 4.662.000 zielen of 41% pOt.
der bevolking van de Staten. Het percentage der
mannelijke individuen vorenbedoeld is vergeleken
met de gelijksoortige amerikaansche bevolking 3,2

pOt.
Bij
het begin van den wereldoorlog zijn natuur-
lijk een groot aantal personen afgevoerd moeten wor-
den. De duitsche landverhuizers – zegt het rapport
– gingen er eerder toe over zich in de nieuwe wereld
te doen naturaliseeren dan hun oostenrijksehe en

hongaarsche bondsbroeders.

Een nieuw bedrijf. –
Sederthetverschijnen

van den oorlogstoestand is reeds menigmaal onze ver-
bazing gewekt door noviteiten in handel en industrie,
welke in de tijdsomstandigheden de mogelijkheid van
hun ontstaan konden vinden. Niettemin zal onze ver-

1)
bitumineuze.

‘S-

19 September 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

697

bazing nog ontvankelijk zijn bij het ‘veriemen van de
nieuwste oorlogsonderneming die in Duitschand tot

stand kwam. De duitsche bladen bevatten onlangs
advertenties van den volgenden inhoud: Werbemate-
rial für die 7. Kriegsanleihe für Militjir- und Zivil-

behörden, Banken, Genossenschaften, Sparkassen,
überhaupt für alle Agitatoren und Zeichnungstellen
in grosser Auswahi, Muster und Preisverzeichnis

kostenlos. Zou in eene vredes-maatschappij eene der-
gelijke onderneming den toets van productiviteit heb-
ben kunnen doorstaan?

REGEERINGSMAATREGELEN OP


HANDELSGEBIED.

Uitvoer van schapen,vleesch. De pe-
riode van 20 Juli tot 31 Augustus j.l., gedurende
welke consenten zouden kunnen worden afgegeven
tot eene hoeveelheid van 4 millioen K.G. schapen-

vleesch, is nader verlengd tot en met 30 dezer.

U i t v o e r v a n w ii d. Voorloopig zal geen uit-

voer van wild kunnen plaats hebben. Wilde konijnen
en patrijzen zullen in het geheel niet worden uitge-
voerd; deze zijn voor het binnenland bestemd.

Gezouten varkensvleesch. De verkoop
van het in den loop van den zomer ingezouten var-
kensvleesch heeft niet aan de verwachtingen beant-
woord, zoodat nog een partij van 3V2 millioen K.G.
onverkocht was gebleven. Deze partij zal nu voor de
helft naar Duitschiand worden uitgevoerd, terwijl de
andere helft, met bestemming naar België, is ver-

kocht aan de Oommission for Relief in Belgium.

R e g e e r i n g s b 1 o e m. Met ingang van 10 dezer
zal worden verstaan onder regeeringsbloem: 60 pOt.
inlandsche tarwebloem, 20 pOt. gerstebloem, 10 pOt.
aardappelmeel en 10 pOt. Amerikaansch meel. De
samenstelling van het regeeringsmeel blijft ongewij-
zigd.

Distributie van boter. De distributie-
regeling voor boter is in dier voege gewijzigd, dat de
uitzondering op het verbod tot vervoer en aflevering
van boter voor hoeveelheden van 1 K.G. of minder is
uitgebreid tot hoeveelheden van 5 K.G. of minder.

Maximumprijzen stroo. Door den Minis-
ter van Landbouw zijn prijzen vastgesteld, waartegen
verschillende stroosoorten in den groothandel ten
hoogste mogen worden te koop aangeboden of ver-
kocht.

Aardappelen. Onder de Eigenheimers of
Bor.gers, waarop niet van toepassing is het verbod tot
aflevering en vervoer zijn niet begrepen de z.g.
Blauwe Eigenheimers en Borgers.

Verstrekking van schoeisel, sajet
en kleeding tegen lagen prijs. Volgens de
tot dusver van de burgemeesters ingekomen opgaven
zouden voor verstrekking van schoeisel en sajet tegen lager prijs door bemiddeling van het Kon. Nat. Steun-

comité (zie het overzicht in No. 84 van 8 Aug. j.l.)
in aanmerking komen 925.365 gezinnen, voor wie
binnen 3 maanden noodig zouden
zijn
1.770.694 paar
schoenen, 1.361.544 paar klompen en 1.320.289 K.G.
sajet. De schoenen zouden tegen een prijs van
f
6
voor volwassen mansschoenen beschikbaar worden ge-
steld. Onderzocht wordt thans, hoe groot de productie
hiervan zal kunnen zijn; waarschijnlijk zal deze niet
voldoende zijn om in de gebleken behoefté geheel
te voorzien, zoodat pondspondsgewijze verdeeling over
de ingekomen aanvragen noodig zal zijn. Ten aanzien
van de sajet staat reeds vast, dat niet geheel in de
behoefte kan worden voorzien. De aanvoer van bui-
tenlandsche wol is hoogst onzeker, terwijl van de bin-
nenlandsche productie in de eerste plaats voor leger-
doeleinden moet worden gebruik gemaakt. Voor de
sajet-industrie kan dan ook niet meer dan 450.000
K.G. wol beschikbaar worden gesteld.

• Kerstboomkaarsjes. De Toewijzingscom-
missie voor kaarsen, schemerlichten en dergelijke kan

geen grondstoffen beschikbaar stellen voor de fabri-
catie van Kerstboomkaarsjes.

B e n z i n e. In verband met de geringe voorraden
benzine hiei te ‘lande en de zeer ongunstige vooruit-
zichten op nieuwen aanvoer, ‘heeft de Toewijzings-

commissie voor Benzine zich de beschikking verze-

kerd over voldoende hoeveelheden spiritus, teneinde
door menging daarvan met benzine de beschikbare
langer te doen strekken.

Graanprjzen en verbouw van voe-
d i n g s g e w a s s en. Aangezien de kansen op een

voldoendn aanvoer van graan en veevoeder uit het buitenland zeer zijn verminderd, heeft de Minister
van Landbouw besloten de voor eenigen tijd vastge-
stelde garantieprjzen voor den oogst 1918 (ziè ons

overzicht in No. 87)- te verhoogen voor tarwe, rogge

en wintergerst. Verwacht wordt, ‘dat thans aan den
uitzaai van broodkoren de noodige uitbreiding zal
worden gegeven.

M e 1 a s s e. Verboden is de af1evering, hetzij voor
verkoop of ten geschenke geven en het daarmede ver-
band houdend vervoer van melasse.

A a r d a p p e 1 e n. Het Bureau voor Mededeelin-
gen inzake de Voedselvoorziening vestigt er de aan-
dacht op, dat berichten omtrent zeér goeden uitilag
van den aardappeloogst in de Groninger veenkoloniën,
niet tot overdreven optimisme moeten leiden. ‘Immers
geldt het hier uitsluitend witvleezige aardappelen, in

de eerste plaats voor de fabrieken bestemd. Omtrent
dèn oogst der consumptie-aardappelen is nog niets
met zekerheid te zeggen.

Regeeringsvarkens. In de week van 17 tot
22 dezer zullen geen regeeringsvarkens kunnen wor-
den verstrekt. Blijkbaar zijn niet voldoende varkens
van 70 K.G. slachtgewicht meei aanwezig. Voor leve-
ring in de week van 24 tot 29 dezer en volgende we-
ken is het slachtgewicht nu vastgesteld op 60 K.G.;
blijkens de op 10 Augustus gehouden veetelling zijn
nog voldoende varkens van dit gewicht aanwezig;
mochten er dan ook niet voldoende worden aangebo-
den, dan zal levering gevorderd worden op grond van

de bepalingen der Distributiewet 1916.

B 1 o e m b o 11e n. De uitvoer van bloembollen
per postpakket is weder toegelaten.

T h ee e n k o f f i e. Gemeentebesturen, die be-
zwaren mochten hebben om het aantal personen van
16 jaren en ouder in hunne gemeente, die in aanmer-
king komen voor verstrekking van thee- en koffie-
distributie-kaarten, op te geven, kunnen dergelijke
ëpgave achterwege laten. Zij ontvangen dan het aan-
tal van die kaarten, dat naar het oordeel van de re-
geering geacht kan worden in hunne gemeente noodig
te zijn.

Door den Minister is vastgesteld de prijs, tegen
welken thee in den tusschenhandel ten hoogste mag
worden verkocht. Deze prijs, door pakkers en hande-
laren aan detailliten in rekening te brengen voor
gemengde thee of voor thee, niet verpakt in origineel fust, bedraagl
f 1,10
per 4 K.G. los en
f
1,20 pr
K.G. verpakt, in hoeveelheden van X K.G. of
minder; in den prijs zijn begrepen kosten voor invoer-
recht, emballage en vracht.

V e r b o d t o t u i t v o e r en vervoer
van sommige artikelen. Zooals de wet
houdende verbod tot uit- en vervoer van sommige
artikelen tot dusver luidde, gold zij alleen in geval
van oorlog of oorlogsgevaar. Thans is deze wet gewij-
zigd (Wet van 1 Sept. 1917, Stbl. no. 578) en is o.m.
bepaald dat zij ook zal gelden zoolang niet door de
Kroon is verklaard, dat de bijzondere omstandigheden hebben opgehouden te bestaan.

21.61
71
0
0
0
509
6.500 1.845
4.267
316
701
?
197
0 0
0
0
.0
661
3.076
319
1 1
311

0
1
1.579
377

0
10
0

6.304

4.412

0

0

,0

401

610

0

1.216

36

1

1

0

10

11.046

30.982

1.968

51

0

0

3.176

2.120

0

0

3.693

245

0

0

3.114

2.721

0

0

242,

5i

11

0

0

438

0

0

1.610

150,

0

0

1.49.0

2.103

26

0

15.237

0

28

0

0

0

113

52

7.664

13.390.

2

820,

38

770

72,5

165

176
0
0
0

1.124
1.689
0.
0
3.655
2.644
11

0

0
0
1.554
1.243

235
428-
5

.
0

4.333. .
3.116
0
0

42.408
6.61

3.091 .
1
2.652
223
35:


192
4.240
1.135 282
,
12
5.827

0
119
0
129
9
0
0
594
126
54
0
149
0
61
0.
-26.
0
-934

0

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 September 1917

NEDERLANDSOHE HANDELSSTATISTIEK.

In afwachting van het wederom maandelijks verschijnen der maandcijfers van in en uitvoer, waarna voor de thans
door het Centraal Bureau voor de Statistiek samengestelde gegevens een definitieve vorm van weergave zal worden ge-
kozen, zijn hieronder de gelijktijdig voor April, Mei .en Juni 1917 verschenen .cijfer, volgens de indeeling die tot op
heden gebezigd is, gesteld naast die van invoer tot verbruik en uitvoer uit het vrije verkeer in deovereenkomstige maanden van het jaar 1916. Blijkens mededeeling in de Juni aflevering geschiedt tengevolge der,.tijdsornstandigheden de publicatie

in het vervolg om de zes maanden.

(In duizenden Kilogrammen).

APRIL

MEI
JUNI

Invoer
Uitvoer
Invoer
Uitvoer
Invoer
Uitvoer

1916 1917
16
1917,
1916
191
Algemeene
1917
1916
1917
1916

1917
1916
(tot

vrije
1(11i1t9

(tot
(uit
Vrije
(tot
(uit
vrije
voedings-
verbruik)
verkeer)
verbruik)
verkeer)
verbruik) verkeer)

middelen.

Aardappelmeel
0
0
5.766 2.028
0 0
8.220
1.252
0
0
1.981
226

0
3.982 3.306
64
0
4.827 2.542
0
0
4.479
5.247

Eieren
0
0
0.048
4.481
3
0
5.347
3.492
0
0
3.223
3.705
Boter ………….120

Tarwe-en .meel
1
)
81.596

.

17.806
239 92
61.79
45.312
243
6.857.
90.236
132.038
22
13.336

0
7

0
19.549
0
9
0
6.375
2
19

0

Andere grane1
1)
38.924,
28.647
28
0
52.809
57.654
9
1
7.058
46.855
3
S
Ri,j.st, ………..2.087

Kaas,
?
3.900
4.812
?

?
10.009
4.955
?
?
12.332
7.493

Versche zeevisch
? ?
5.301 5.297 7.291
3.837
? ?
5.436
182

Haringenbokking
123
0
1.103
686
0
0
3.388 2.117
5
0
-5.650
1.609

Versch vleesch
0
1.461 269
?
0
3.097
437.
0
2.553
2

Gez.ofgèr.vleesch
?
0
190.
127,
?
2
2.856
11.16
?
0
2.480
305

Krachtvoeder-
koekenen -meel
13.829
19.115
?

12.313
9.755
?
8.427
17.284
?

Genotmiddelen.
Cacaoboonen..
1.171
31
0
0
2.903
18
0
0

Cacaopoeder ..
69
0
579
26,
0
0
640 213

9.660
135
3.842
293
9.992
271
5.496
1

Thee…….
.
745
1.429
•,
?
723
625

Ruwsuiker

..
89
1
801
151
98
7
0
50

Koffie

……….
……..

Kandij,mel.,bast
206
0
157
9′
339
30
S
2

Tabak

…….-
1.050 1.245
728 1.653
755
474 756 309

Sigaren ………
18
1
235
134..
1
0
335
181

Olien, vetten en
grondstoffen daarvoor.
3.927
109
0 0
7.677
2.874
0 0

Kokosnootolie
0
345
92.7
0
0
841
694
0

1.409
12
0
122
1.173
538
1
1

Margar. (eetbare)
0
1
14.231
11;128
0
3
12.398
5.361

Margar. (ruwe)
1.627
18
0 0
2.360
331
0 0

Katoenpittenolie
1.578
103.
0
0
2.254
2.616
0
0

Copra

………..

Grondnoten ..
2.446
232
.

0
0
&733
368
0
0

Reuzel

………..

Paimpitten
266
2.830
0
0
3.675 1.891
0
0

Palmolie
0
0 0
0

0
119
.0

.
0

Sojaboonen
0
102
0 0
0
0 0
0

Sçja-olie
350
897
0
0
551
480
0

.
0

Koolzaad
535
593, 143
0
1.757 940
181
0

11.532
31
,
198
2.323
19.025
0
384 570

Lijnolie
0
0
114 429
0
1
.

168
77
Lljnzaad

……..

19.132-
1
3
4
13.417
2.758
r

1
1
Petroleum ……
..
Miner.smeeroliën
378
56
?
251
440
?

Talk,roetensmeer
1.280
561 155
0
1.212
536,
.
328
0

Weefstoif en.
Hennep (ongeh.)
6
02
0 0
219
0
0
0

Ongetw.en onéev.
katoenen garen
1.290
790
8
0
1.766
.

668
‘0
0

Katoen (ongesp.)
2.533
468
18
0
‘4.882
‘1.138
10
0

Vlas

(geroot -en
gezwingeld)
5 0
1.292.
847
0
0
1.998 1.128

Wol (alle soorten,
wolafval en
kunstwo,1)
1.125
417,
2 0
863 687
11
0

Metalen.
IJ’zer.(ruwgegot..)
4.660
155
0
0
6.781 1.388
0
0

IJzer (smeed-,
‘-band’enpl.ijzer)
‘46.645
5.848 2.739
0
48.638
6..75
3.188
39

IJzer(spoorstav.)

1.490
338
353
0
2.931
40,
28
14

IJzer (gaspijpen)
3.955


,
959 270
0
3.318
854
236


0

Staal (in staven)
3.868
0
1.028
0
7.4(7
0
172
0

Koper.(ruw)
.92.
2
0 0
120
63
0
0

Lood (ruw)

..
157
500
1
0
42
502 422
0

Tin(ruw)
1
0′
6
0
174
f178
6
0′

Zink (ruw)

..

636
1
655
6ij1
28
0
963
102,

Steenkolen

141407213313031
27021
554715939931285821
22461
3.028 1,490..285 1298.810
1
24391
1809

Diversen.

0
1

1.776

487
0
2

1.809

2.251
-0 1

Chilisalpeter

8.635

3
1
0

7.975 ,

0
0
0

8.756

17.920
0 0

Cement, tras..

33.122

17.192

onbereid)

….

.

14

51

101
0

‘43.530

28.252′
127
0

‘32.184

36.418
200
4

Soda………..1.260

1.412

Huiden (gedroogd
10
.

0

1

37.
05

51
0

114

11
46
0

.

.

Huiden ‘(gezout.)

60

0

68-1

0

1

21
1.859,
0

195

124
1.554,
193-

1).
.Tarwemeel.is uitgedrukt in tarwe;
aangenomen.is,-dat 75 KG.
meel met
.100 -KG. tarwe gelijk staat. .Bij
,,andere

granen” vond voor roggemeel eenzelfde verrekening.plaat.

19 September 1917

ECONOMISCH…STATISTISCHE BERICHTEN

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfer, nog niet ontvan
g
en.

GELDKOERSEN.

I.

BANKDISCONTØ’S.

15
Sept. 1917
20 Juli 1914

(Disc. Wissels.
Ncil.
4
9
1,sedert
1Juli ’15
3’/,seclert23 Mrt. ’14
Bel.Binn.Eff.
BanktVrsiflRC
411

,

1

,,

’15
4

,,

23

,,

’14
5’1a

,,

19Aug.’14
5

,,

23

’14
Bank van Engeland
5

,,

6 Apr.’17
3

,,

29 Jan. ’14 Duitsche Rijksbank
5

,,

23 ])ee. ’14
4

5 Febr.’14
Baukvan Frankrijk
5

20Aug.
1
14
3
1
12

29 Jan. ’14
Oosteur. hong. Bk.
5

10Apr.’15
4

12 Mrt.
’14
Russische Staatsbk.
6

27 Juli ’14
S

1 Apr. ’14
Nat.Bankv.De,,ein.
5

10

,,

’15
5

8 Febr.’14
Zweedsehe Rijksbk.
5
1
12

,,

9Nov.’16
4112

6

,,

’14
ZwitserscheNatjjk.
4 ‘li

2 Jan.’15
3
1
1

19

,,

’14
Bank van Italië ..
5

1 Juni’16
5

9 Mei ’14 Feder.Rcs.Bk.N.Y.
3__4
1
1,
Javasche Bank….
3
1
It

,,

1 Aug.’09
3
1
12

,.

1Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data
Amsterdam
1 Londen
Part.
Berlijn
Part.
IParijsi
1
Part.
N. York
1

C011
part
1

p,,.,j
0
,,.
disconto
gatic
disconto
disconto
1
1

monc/

15 Sept. ’17
1 ‘I2/4
1
)
2’12
412/16
4-
5
15

4-4111
1)
1015,,

’17
1112
,-/,
2′!,
42
8

1
v r
8
41I8

4_5
1
/2
3-8

,,

’17
1 /s-2
2
1
12
428185
4.I18

3-6
27 A.-1 S.’i
2
2’14-2’12
4″/31
4-51

2-6

11-10

S. ’16
1
1112
all
g
4_
61

2
1
12-3
13-18 S. ’15
2
6
18
2 ‘/s-3
7/

451843

1,18
20-24Ju1.’14
3 ‘/-‘/,
2 ‘/,-‘/
2 ‘j,-‘/
2’/,-‘/,
2’/
1 /4-2
1
19

1
1 1’oteering van 14 September 1917.

WISSELKOERSEN.

1. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksehe noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op New York, alsmede de laagste en
ltoogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data
Londen
Berlijn
Parijs


New York

10

Sept. 1917

..
11.32
32.92’1
2

41.15
2.37′!,
11

,,

1917

..
11.31
1
1,
32.65
41.10
2.37′!,
12

,,

1917

. .
11.30
1/4
32.70
41.-
2.37
1
14

13

,,

1917

..
11.31
32.75
41.-
2.37′!,
14

,,

1917

. .
11.31
1
!,
32.75
‘41.10
2.37′!,
15

,,

1917

..
11.32
32.75
41.07
1
12
2.37
11

Laagste der week
11.30
32.52
1
1,
40.90
2.37 Eloogste

,,

,,
11.33
33.10
41.20
2.37
3
1
8 Sept. 1917

..
11.33
33.02’1,
41.25
2.3781
4

1

,,

1917

. .
11.33’1

‘)
33.17’12
1)
41.25
‘)
2.38
Iiintpariteit

..
12.10′!,
59.26
48.-
2.48’/

‘/ INoteering van 30 Aug.

Data
Zwitser-

1

land
Weenen
Kopen-
hagen
Stockholm

J

1

Batavia
telegrafisch

15 Sept. 1917
50.30 20.75
73.10
80.45
99-1003
Laagste d.
w.
49.90
20.60
72.85
80.-

Hoogste
,, ,,
51.50
20.97′!,
73.10
80.45

8 Sept. 1917
50.20 20,85
73.10
80.10
99-100
1917
51.75
21.12
1
/,
72.62
1
/,
80.10
99-100
Iuntpariteit
48.-
50.41
66.67
60.67
1.00

OVERZICHT.

De wisselmarkt was dooreen genomen vast. De omzetten
waren tamelijk beduidend. Londen was gezocht en ondanks
het groote aanbod van de haringvisscherij eerder stijgend.
11.31’/,–11.3O/,-11.32. Parijs was onregelmatig en van de
Entente devisen in verhouding nog het meest aan schommeling
onderhevig 41.15-41-41.10. Berlijn en Weenen aanvan-
kelijk beduidend flauwer, konden zich echter weder dirËct her-
stellen en sloten eveneens vast op 32.75 en 20.75. Skandinaviij
zonder veel zaken en tamelijk onveranderd 72.95-73.10
en 80.07
1
12-80.45. Alleen Roebels en Zwitserland sterk
schommelend. Roebels kwamen opnieuw op een laagteprijs.
Tot circa 29 werd afgedaan hoewel hier steeds eerder gezocht
en doorloopend boven pariteit met het buitenland. Slot
circa 40. Zwitserland wederom zeer onregelmatig 60.20-
51,60-50.10-50.30.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht
Zicht
Zicht
Data
Londen
Parijs
Berlijn
Amstcrd.
(in
$
(tr frs.
(in cents (in cents
per
£)
P. $)
P. Rm.
4)
per gid.)

16September1917
4.76.45
5.79
1
1a
»om.
42’/,,
Laagsted. week..
4.76.45
5.76112

41’18
hoogste,,..-
,,

..
1.76.45
5.81

428!,,
7September1917
4.78.45
5.77
1
I2
nom.
41/,
31
Augustus1917
4.76.45
5.77
nom.
411,
Miintparitejt….
4.86.67
5.18’14
95’1
40
1
!,,

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Notecrings
eenheden
21 Aug.
1917
28Aug.
1917

Tijdperk
29 Aug-7 Sept.

Laagstel Hoogste

7 Sept.
1917

Alexandrjij..
Piast. P. £
97
8
18
97/4
9714
9751 9771
B. Aires
….
d.p.gd.pes.
49
3
1l
49
1
1,
49
4971,
49118
Calcutta
. . . .
sh/cl.p.rup.
114
9
1,2
114
9
!,,
1141
4

1/5’1
18

115
1
152
hongkong
..
id.
p. $
2110
1
1,
31-
310
313’/4
311
1
12
Lissabon ….
d. pescudo
31719

31 7/
31
1
12
32V4
31 7/
dadrid

….
Peset.
P. £
21.07
21.22
21.00 21.70
21.55
i1ontevideo..
d.ppeso
53214
53
15
,
1
,
53
1
12
54’/
53
8
14
h.lontreal..
..
$
per
£
4.77
4.76518
4

76
T
4.77′!e
4.7618
Petrograd
..
R. p. £10
225
1
12
245
248 280 274
1
12
R.d.Janeirol)
d.p.niilr.
13’/,
12
95
!,,
12
27
1,2
13
1
42
12
21
1,2
Rome

…… ..
Lires
p. £
35.34
35.53 35.50
36.55 36.44
hangbai

..
sk/dp.tael
413
416
4,6
4110 4110
3inga,pore

. .
id.
p. $
214’/j,
214
1
!,,
214
214
5
1,2
214′!,,
Valparaiso
5)
d.p.pap.p.
13
3
!,,
13
9
18
2

13 “/ie
14
11
1,2
14
11
42
k’okohama
..
sh/d.p. yen
211
2/
211
5
18
211 ‘!i2/1
13
1 a
211
,
19

1) Noteeringen op 90 (lagen.

GOUD EN ZILVER.

GOTJDBE WEG ING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.

Sedert 20 Juli 1916 worden de dagèljksche ontvangsten
en onttrekkingen van goud door de Bank van Engeland
tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

Noteering te
Londen.
te
New
York.

15
Sept.

1917 ……..
511)
100112
8
,,

1017 ……..
49
1
,,

1917 ……..
46
907142)
26
Aug.

1917 ……..
44
7
/s
88V2
18
,,

1917 ……..
44 88
8
1

16 Sept. 1916 ……..32′!,

68
1
14
18 Sept. 1915 ……..23′!,

48
1
19
20 Juli

1914 ……..24″!,,

54
1
1,

‘) Noteering van 14 September 1917. ‘) Noteering van 31 Augustus 1017.

700

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 September 1917
NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 15 SEPTEMBER 1917.

Activa.

Binnenl.Wis-(H.-bk.

/ 45.230.469,61

sels, Proxn.,

B.-bk.

,,

128 .150,-

enz,
in disc.!. Ag.seh. ,,

7.092.373,24
1
I

f

52.450.992,85 Vs

Papier o. h. Buiteni. in
disconto

………………………

•Idem eigen portef..
f

6.965.485,-
Af: Verkocht maar voor
de bk. nog niet afgel.
6.965.485,-
Beleeningen

(H.-bk.

f
36.637.582,63
mcl. vrsch.

B.-bk.

3.626.977,40
,,
in rek.-crt.j, Ag.sch. ,, 30.830,581,-
op ouderp.

f

71.095.141,03

OpEffeeten

……/ 66.734.641,03
OpGoederen en Spec.

‘4.360.500

71.095141,03

Voorschotten a.h. Rijk …………….
..13.149.704,30’/s
MuntenMuntmateriaal
Munt, Goud ……/ 52.446.800,-
Muntmat. Goud…. ,,624.333.117,04
1
1

f
676 .779 .9 17 ,04
1/s

Munt, Zilver, enz.

,,

7.310.325,64

Muntmat. Zilvèr
684.090.242,68
/2

Effecten

Bel. v.h. Res.fonds..
f

5.210.192,50
id. van ‘/,v.h.kapit. ,,

3.921.939,62
1
12
9.141.132,12
‘1,

Geb. en Meub. der Bank ………………
,,

1.465.000,-

Diverse rekeningen

……………….
,,

60.461.846,89


/
898.819.544,89

Paseiva.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Bank

1
Andere
Data

. Goud

Zilver

. –

opelsc/,bare

biljetten

schulden

15
Sept.
1917
….
076.780
7.310
787.108
82.835

8
,,
1917
….
664.182
7.364 788.448 101.260

1
1917
….
664.145
7.270
789.761
102.046

25
Aug.
1917
….
656.911
7.375
766.667
70081

18
1917
….
656.851
7.229 768.531
66.385

11
1917
..

.

.
656.748
7.097 770.707
66.264

4
,,
1917
….
647.041 7.060 778.969
57.932

28
Juli
1917
….
633.304
7.247
767.152
58.470

21
,,
1917
..

..
821.209
7.322
760.027 55.682

14 ,,
1917
….
624.158
7.286
767.296
52.738

7
,,
1917
..

..
625.672
7.287 771.151
48.507

30
Juni
1917
….
826.729
7.454
‘764.224
83.675

23
,,
1917
….
603.159
7.569
738.635
68.497

16
Sept.
1916
….
587.373
7.000
678.243 146.374

18
Sept.
1915
….
384860
2.080
519.918
30.620

25
Juli
1914
….
162.114
8.228 310.437
6.198

Disconto’s

Belee-
Bescbik-
baat
Dek-
kings
Hiervan
Data
Totaal
Schatkist-
nin gen
Metaal-
percen-
promessen

saldo
lage
rechtstreeks

15 Sept.1917
52.451 42.000
71.095
509.039
79

8

1917
90.728
80.000
71.915
492.542
75

1

1917 78.763
68.000 76.110
492.002
75

25 Aug.1917
31.951
21.000 74.621
495.884
79

18

1917
31.402
20.000
73.697
496.045
80

11

,,

1917
37.913
26.000
74.812
495.414
79

4

,,

1917
45.467
34.000 75.101
485.707
78

28 Juli 1917
44.781 33.000 75 195
474.413
78

21

,,

1917
49.692 38.000
77.060
484.375
77

14

,,

1917
51.755
40.000
76.823
466.424
77

7

,,

1917
52.211
40.000 75.683
468.033
77

30 Juni1917
52.644 40.000
79.146
447.376
79

23

,,

1917
52.879
40.000
79.469
448.344
76

Kapitaal ……………………….
f

20.000.000,

Reservefoucis ……………………
,,

5.234.534,18
1
12

Bankbiljetten in omloop …………..
,, 787.108.085,-

Bankassignatiën in omloop …………
,,

2.690.306,34

Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk ……
f


Van anderen ……,, 80d44.927,08
1
12
80.144.927,08
1
12

Diverse rekeningen

……………….
,,

3.641.692,28


/
898.819.544,89

Beschikbaar metaalsaldo…………..
f

509.038.631,89

Op de
basis van
21

metaaldekking……
,,

335.049.968,01

Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is
..
,,
2.545.193.155,-

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgend
verschillen:
Mcer
Minder

Disconto’s
38.276.822,43’1

Buitenlansche wissels..
1.155.605,-

Beleeningen
820.026,77112

Goud

………………12.597.825,84

Zilver
53.740,79

Bankbiljetten
1.340.125,

Part. Rek.-Crt: saldo’s

..
19.202 .528,3O’/i

N.B. Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
blijkt, (lat uitstonden op:

1

15
Sept. 1917

1

8
Sept. 1917

Aan schatkistpromessen..
/
1d4.050.000,-
/141.050.000,-

waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
,, 42.000.000,-
,, 80.000.000,-

Aan schatkistbiljetten
,,109.520.000,-
,,109.650.00O,-

Aan zilverbons

………
,, 23.557.956,75 ,, 23.437.709,25

16Sept.1916
106.348 89.500 62.736
428.547
1

72

18Sept.1915
62.680
34.560
85.304 276.335
70

25 Juli 1914
67.947 14.300
61.686
43.521

1

)
54

1)
Op de basis van lis metaaldekking.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

1
Andere
1

Bank-

opei3chb.
Data

Goud

Zilver

biljetten

schulden

16 Juni
1917 ……

.
75.500
19869
163.145
43.339

9
1917 …….
74.489 20.491
163.035
38.210

2
,,
1917 …….
72.995
22.160 160.585
35.127

26 Mei
72.098
22.325

157.493
35.211

17 Juni

1917 …….

64.578 29.460
149.801
41.940

19 Juni
1916 ……. 1915 …….
29.935
31.120
111.309
20.039

25 Juli 1914 ……
1
22.057
1
31.907
1
110.172
1 12.634

Dis.
Wissels,
buiten
Beleg- Diverse
ede
i

baar
kings-
Data
conto’s
N.-Ind.
ningen
1

ningen
i)
metaal-
percen-
betaalbaar
saldo
lage

16 Juni1917
6.925
34.405
59.756
12.320
55.312
46

9

1917
6.654 35.577
1
56.288
11.354
56260
47

2

..

1917
6.550
36.226 50.976 12.565
56.485
49

26Mei 1917 6,532 35.747 50.060 11.326 156.318

49

17 Junilglf;l 6.586 141.110 43.3001 10.533 155.690

49

19 Juni1915 5.649

6.023 55.303 6.933 134.786

46

25 Juli 1914 7.259

6.395 47.934 2.228

4.842′) 44

1) Sluitpost der activa.

‘) Op de basis van
lis
nietaaldekking.

19 September 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

701

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data
Metaal
Circulatle
Andere
opelschb.
schulden
Disconto’s

14 Juli

1917

..
750 1.186
1.003
890
589
7

,,

1917

..
760
1.248 960 895 616
30 Juni 1917

‘.
766
1.201
1.015
886
668
23

,,

1917

..
750
3.145 1.014 888 593

15 Juli

1916

..
715 1.013 902 920 595
17

Juli

1915

..
1.143
1.070
1.534
860 926

25 Juli

1914

..
845
1.100
560
785 396

‘) Sluitpôst der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1, BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 5 SEPTEMBER 1917.

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued.. £ 70.277.915

Governm.Debt £ 11.015.100

Othersecurities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion ….., 51.827.915

£ 70.277.915

£ 70.277.915

BANKING DEPAR TMENT.

Capital……£ 14;553.000

Government


Rest ………,

3.573.111

securities.. £ 57.794.320
Public deposits,, 44.481.822

Othersecurities,, 97.739.184
Other deposits,, 124.997.022

Notes ……..,, 29.607.545
Seven-day and

Gold and silver
other bills..

16.740

coin ……,,

2.480.646

– £187.601.695

£187.601.695

Door het uitblijven der Engelsche bladen konden de cijfers van
den laatsten weekstaat hierboven niet worden opgendmen.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens,de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. et.)

11

Currency Notes.
Data

Metaal

Clrculatie

gedrag
1
Goudd.
1
Gov. Sec.

12 Sept. 1917 54.235

40.534

***

***
5

,, 1917

54.288

40.670

***

***

29 Aug. 1917 54.303

40.407

173.361 .28.500

146.521
22

,, 1917

54.153

39.934

173.500 28.500

146.874

13 Sept. 1916

54.696

36.121

130.961 28.500

98.915
15 Sept. 1915 63.738

31.515

67.157 28.500

17.700

22 Juli 1914 40.164

29.317

Data
Gov.
Sec.
____________

Other
Sec.
Public
Depos.
Other
Depos.
Re.
serve

Dek-
klngs-
percen-
tage
t)

12 Sept.’17
57.767
92.150 42.590
121.346
32.151
19,61
5

,,

’17
57.794 97.739 44.462
124.997
32.068
18,92
29 Aug.’17
57.899 105.499
46.526
131.094 32.347
18,21
22

,,

17
56.483
100.889
44.701 100.889 32.669
19,-

13 Sept.’16
42.188 94.460
59.147 96.383 37.025
231
15 Sept.’15
34.418
144.955
121.575 90.168 50.672
23/8

2

Juli
’14
11.005
33.833 13.735 42.185 29.297
52e/8

t)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

DUITSCHE RIJKSBANK.

STAAT VAN’ 7 SEPTEMBER 1917.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

‘Metalibestand .. …………………. Mk. 2.504.109.000
davon Goidbestand ………………., 2.403.578.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine ……. ,,

707.062.000
Noten anderer Banken …………….

2.309.000
‘Techsel …………………………

,, 10.999.964.000
Lombardforderungen ………………

9.429.000
Effekten ………………………….

179.305.000
-SonstigeAktiva ………………….., 1.380.583.000

Grundkapital ……………………..

180.000.000
Reservefonds ……………………..

90.137.000
Notenumlauf ……………………..

9.433.242.000
Sontige titglich MlligeVerbindlichkeiten

5.514.475.000
Soustige Passiva ………………….

564.907.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grooteudeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data
Metaal

_____________

Daarvan
Goud
Kassen.
schelne
Circu- latte

Dek.
kings.
Ipercen-
tage’)

7 Sept. 1917
2.504.109
2.403.578
707.062
9.433.242
34
31 Aug.’ 1917
2.499.126
2.403.027 671.355
9.337.102
34
23

,,

1917
2.494.576 2.402.850
557.538 8.977.977
34
15

,,

1917
2.489.536 2.402.462
547.240
8.934.378
34

7 Sept. 1916
2.493.482
2.469.699
379.872 7.175.105
40
7 Sept. 1915
2.456.335
2.413.833
249.582 5.559.885
40

23 Juli

1914
1.691.669
1.356.857
65.479 1.890.895
93

1)
Dekking (Ier circulatie door metaal en Kassenscheine.

Data
Wtssels
Rek. C,t.

Darlehenskassensche Inc

Totaal
In kas bij
uit ge-
1

cle Relchs.
geven
bank

7 Sept. 1917
10.999.964
5.514.475 5.945.500 693.000
31 Aug. 1917
11.364.610
5.890.583 5.753,300
657.000
23

,,

1917
11.066859
5.874.854
5.547.700
551100
15

1917
11.368.620
6.080.386 5.473.900
530.500

7 Sept. 1916
7.142.220
2.877.896
2.138.600 339.000
7 Sept. 1915
5.067.401
1.968.023 1.075.000
199.000

23 Juli

1914
750.892
943.964

BANK VAN FRANKRIJK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met * geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar.
(In duizenden francs.)

Data
Goud
Waarvan
In het
Buitenland
Zilver
*
Te goed
In het
Buitenland

*
BuIt.gew.
voorsch.
old. Staat

13Sept.’17
5.315.715
2.037.108 259.516 714.940 11.300.000
6

,,

17
5.313.880 2.037.108
260.085 668.111
11.300.000
30Aug.’17
5.311.827
2.037.108

260.019
710.085 11.200.000
23

,,

17
5.309.717
2.037.108
260.331
717.050 11.025.000

14Sept.’16
4.821.600

338.278 703.920
8.500.000
16Sept.’15
4.437.559

364.61
973.762 6.500.000

23 Juli’14
4.104.390

639.620

Wissels
,

*
Uitge-
stelde
Wissels
Belee.

1

ning
Bankbil-
jellen
Crt.

Rek. Crt.
Partt-
culleren.

Rek.

Staat

546.973 1.165.489 1.106.468
20.837.170 2.629.378
14.869
560.050 1.170.216 1.119.145
20′.857.243
2.663.750
45.193
598.435 1.170.372
1.102.157
20.568.913 2.782.775
15.244
567.412
1.173.013
1.1Ï3.577
20.488.568 2.715.700
17.901
al
0
381.305
1.393.858 1.171.057 16.602.659
2.146.358 206.938 246.202 2.009.599 587.849
13.267.025
2.541.299 75.870

1.541.080

769.400
5.911.910
942.570 400.560

702

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 September 1917

IV. RUSSISCHE STAATSANK..

EFFECTENBEURZEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. St. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In millioenen Roebel).

Dato n.
51.

Goud
Tc goed
uh bui.
ten/and

Zi

‘ –
ver

Schat-
kistbil-
jelten
k

Dis-
onto’s
beleg.
en

Clrcu-
latie

Rek.
Cou-
rant

5 Sept. ’17
1.294 2.308
127
12.159 1.739
14i61
2.697,
29 Aug. ’17
1.298
2.308
120
12.037 1.680
14.676
2.614
21

,,

’17
1.297
2.308
124
.11.928
1.737 14.435
2.634

14

,,

’17
1.294
2.308
124
11.787 1.835 14.125
2.672

5 Sept. ’16
1.552
2.057
88
3.993
.

993
7.022 1.549
5 Sept. ’16
1.586
52 32
2.440
1.163 4.101
1.393

21

juli ’14
1.601
144
74
..
. .
757
1.634
1.099

V. BELGIË.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Socité G6n6rale de Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. – Het Notendepartement dezer bank
publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet
inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)

Mehtèl
Beleen.
.1
Beleen.
Binn.
Rek.
Dato
mci.
t
buiten!,
van
buiten!.
1

van
1
prom. d.
wlssds
en
Circu.
Cr1.
saldi saldi
vorder.
provinc.
heleen.

6 Sept. 1917
424.939
90.075
480.000
‘95.990
991.517
89.381

30 Aug. 1917
425.763
89.949
480.000
95.814
992.168 89.392
23

,,

1917
425.415 89.928
480.000 95.330 991.459 89.275

16

,,

1917
425.757
89.894
480.000
98.617
991.480
90.847

7 Sept. 1918
314.451 71.359 480.000 42.927 756.651 144.458

9 Sept. 1915
131.382
23.976 360.000
37.391 412.261
141.486

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

FEDERAL RESERVE BANKS.

In wörking getreden op 16 November 1914.’

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden dollars.)

Data
Goud Zilver
Wissels

Depositos
c
‘”
/
IC

Dekkings-
Percen-
tage

)

3Aug.’17
899.828
53.709 305.131
1.261.921

27 Juli’17
928.070
51.789
333.556
1.287.035


20

,,

17
956.131
50.301
359111
1:354.393


13

’17
925.033
47.545 335.100 1.327.391

4Aug.’16
365.163
11.699
109.934
547.232
12.701
68

6Aug.’15
261.196 24.916 40.926
306.002
15.420
83

‘) Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van i
de pöston ‘tusschen de banken onderling.
VEREENIGDE NEW .YORKSCHE BANKEN EN TRIJST
MAATSCHAPPIJEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(G’emiddelden in duizenden dollars.)

Ddta
Reserve
Deposito’s

,
Circulatie
Beleenin gen
en
_disconto’s
Surplus
eserve

15Sept.’17
‘541.070
3.718.140
31.630
3.808.280
75.770

S

’17
505.770 3.712.990
31.330
3.850.650
50.050

1

,,

17
527.800
3.766.520
30.870°
3.849.410
62.540

15Aug.’17
527.110
3.729.290
30.660
3.816.350
78.150

16Sept.’16
633.160 3.410.320
31.280
3.306.370
74.940

18Sept.’15
698.070
2.887.670 36.740
2.698.840
217.000

15 ‘Juli’14
467.880
1.958.320
41.730
2.057.570
26.170
1
)

i) Op basis van 25
0
/o van alle deposito’s.

,

Amsterdam, 17 September 1917.

De blik der internationale effectenbeurzen is in de afge-
loopen week naar het Oosten gericht geweest, naar Rusland
dat, – mag men de berichten gelooven – aan den rand
heeft gestaan van een burgeroorlog. Afgezien van den meer
localen aard dien de aandacht der beurzen droeg, – immers,
Russische staats- en andere fondsen worden aan zoo goed
als alle groote beurzen genoteerd en verhandeld – was het
vooral de vraag of deze nieuwe ontwikkeling der gebeurte-nissen leiden kon tot een belangrijke wijziging in den alge-
meenen toestand, wellicht het voorspel van den vrede zou
kunnen worden.
Daar de-binnenlandsche onlusten de waarde van het ‘land
als Entente-bondgenoot zooals vanzelf spreekt tot een mini-
mum beperken, werd deze kwestie vooral aan de beurzen der Midden-Europeesche Rijken druk besproken.
Te W e e n e n was, men de opvatting toegedaan, dat de roeringen Ruslands kracht voor langen tijd zullen verlam-
men en men meende hieraan een zeer ongunstigen invloed
op de politieke en militaire macht der Entente in haar ge-
heel te kunnen toeschrijven, zelfs deimate ongunstig, dat de
ontnuchtering die noodzakelijkerwijs bij de volken ‘in de
vijandelijke landen moest ontstaan, ‘geacht werd alle kans
te hebben een spoedige vrede met zich te kunnen brengen.
In verband hiermede was men te Weenen geneigd tot afgifte
van verschillende waarden der Oorlogs-industriën, welker
koersen onder, verkoopen van tamelijken omvang te lijden
hadden; aldaar waren dan ook aandeelen van kanonnen-
fabrieken en dergelijke, in reactie. Toch konden de hier en
daar op groote schaal uitgevoerde verkoopen ‘niet direct
een nadeeligen’ invloed op het koerspeil in zijn geheel er-
langen. Dit was het gevolg hiervan, dat de nog altijd aan-
wezige speculanten tot de lagere koersen goeden kooplust
toonden en daarbij vormde de vaste houding van de beurs
te Budapest een stimulans. Aandeelen van Hongaarsche
banken, traniportondernemingen etc., – werden ook door
het Weensche publiek gekocht. Toch zijn ten slotte de ver-
leden week in deze rubriek besproken critische beschouwin-
gen over de speculatieve beweging in de pers, alsmede de meerdere reserve waarmede de banken aanvragen om be-leening van effecten hebben bejegend, niet zonder gevolg gebleven. Aan het einde der- week begonnen namelijk de
omzetten flink in te krimpen. De daling in ,,munitie-
waarden” begon zich scherper te accentueeren en drukte
ook den koers van verschillende andere fondsen. Het heeft
er allen schijn van alsof .het Oostenrijksche publiek het ge-
vaar van een dergelijke, in vele opzichten ongemotiveerde
hausse begint in te zien. Een aanwijzing hiej-voor is te
vinden in’tle houding der beleggingsmarkt. Terwijl de koers
der speeulatieve papieren meereideels een dalende richting
heeft ingeslagen, behielden beleggingsfondsen hun vaste
tendentie. Men geeft er thans blijkbaar de voorkeur aan,
voor de gelden ‘welke in handel en industrie op het oogen-
blik niet kunnen worden rendabel gemaakt, goede beleg-
gingswaarden te koopen. Staatsfondsen hébben hiervan in
le eerste plaats geprofiteerd.
Tot-de flauwe houding der oorlogsfondsen aan de Ween-
sche beurs werkte voorts in niet geringe mate de’ program-
marede van den Oostenrijksch-liongaarschen premier
Wekerle mede. Deze verklaarde nogmaals, dat Oostenrijk-
Hongarije geenerlei veroveringen nastreeft, en gaf ook
overigens van groote vredesbereidheid kond.
De Duitsche beurzen hebben in de afgeloopen week een
soortgelijke houding aan den dag gelegd. Te B e r 1 ii n be-
stond” voor de aandeelen der oorlogsindustriën, de z.g.
,,Rüstungswerte”, aanbod tot lageren prijs. In tegenstelling
daarmede varen ,,vredesfondsen”, als hoedanig verschil-
lende mijnbouw- en petroleumaandeelen worden beschouwd,
vast gestemd. De handel in scheepvaartaandeelen, die nog
maar onlangs een grooten omvang had aangenomen, was
deze week binnen engere grenzen beperkt. Vermoedelijk is
deze verandering te beschouwen als een gevolg van waar-
schuwingen in de bladen, die er op wezen, dat, de toestand
van de Duitsche scheepvaart-maatschappijen geenszins roos-
kleurig is en dat deze ‘zich na den oorlog belangrijke opof-
feringen zullen’moeten getroosten om zoo mogelijk’ weder
de oude plaats op de wereldvrachtenmarkt, te gaan innemen.
In aansluiting aan de houding der beurzen in ‘de dubbel-
inonarchie bestond te Berlijn vraag voor Oostenrijksch-Hon-
gaarsche Staatsleeningen.
De gebeurtenissen’ in Rüsland hebben te P a r ii s een
minder gunstigen indruk gewekt; bij het aanzienlijke be-lang, dat Frankrijk bij den financieelen en economischen
toestand van het groote rijk heeft, is dit ook niet te ver-
wonderen. Gedurende een lange reeks van jaren voor den

19 September 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

703

oorlog werd in Frankrijk semi-officieel propaganda ge-
maakt voor Russische leeningen en de in het algemeen zeer
conservatieve Fransche spaarder leerde de Russische Staats-
leeningen en spoorweg-prioriteiten langzamerhand als een
eveuknie der Fransche rente beschouwen. Zoodoende is het
belang van het Fransche publiek bij Russische waarden al
sedert lang tot een enorme hoogte gestegen en al werd
de toestand van Rusland in dien tijd meermalen met een
bezorgd oog aangezien, het feit dat de rente geen enkele
maal werd gepasseerd, wekte steeds opnieuw vertrouwen.
Ook tijdens den oorlog konden de Fransche houders bij
iederen vervaldatum hun coupons incasseeren. De sensatio-
neele daling van den roebelkoers en het herhaald dringend
aanbod van Russische londsen aan buitenlandsche markten
zijn echter niet onopgemerkt gebleven; sedert geruimen
tijd worden Russische papieren te Parijs dan ook tot dikwijls
gevoelig lagere prijzen aangeboden en-dit is ook in de afge-loopea week weder het geval geweest. Voor de waarden der
Fransche spoorwegen bestond een betere tendentie, zoowel
als voor verschillende Mexicaansche fondsen, al ontwikkelde
ziçh hierin, in sympathie met Londen, .tot de hoogere koer-
zen eenig aanbod.

Het slechte nieuws uit Rusland heeft te Lo n d e n een
kink in den kabel gevormd voor een verdere rijzing tenge-volge van speclatieve aankoopen die daar voor en na wor-
dea uitgevoerd. Voor de leidende beleggingswaarden over-
woog het aanbod, in de eerste plaats als gevolg van de Rus-
sische ddbacle, daarnaast ook in verband met de geringe
belangstelling die kortelings betoond werd voor de 5 pCt.
leening van £ 4.500.000 van het Australische Gemeenebest.
Wl een bewijs hoezeer de voorradige middelen door specu-
laties in allerlei fondsen zijn in beslag genomen, is het
geringe bedrag dat op deze leening werd ingeschreven, n.l.
niet meer dan £ 1.890000. Russische Staatsfondsen waren
ook hier lager aan de markt, terwijl voorts voor Mexi-
canen het grootste animo verdwenen schijnt te zijn.
Uit verschillende uitlatingen in de pers zou men mogen
opmaken, dat van officieele zijde voortgegaan wordt met de
pogingen tot het breidelen der speculatiezucht. Voor kort
werd reeds het uitgeven van circulaires, expos’s, weekbe-
richten enz. door effectenfirma’s verboden, thans vertoonen de schrijvers der correspondentie-rubrieken in eenige finan-
cieele bladen, die dikwijls tot het geven van ,,tips” werden
uitgenoodigd, (en daar ook dilwijls gevolg aan gaven), een
ongewone terughoudendheid. Het speculeeren moet dan ook
de regeering wel +erre van aangenaam zijn indien men ziet
welke moeilijkheden zij heeft te overwinnen bij de uitgifte
van credietpapier. Voor de uitgifte van Treasury Bills wer-
den tot dusverre reeds verschillende systeemen gevolgd. Aan
deze biljetten staat thans een bedrag van meer dan
£ 800.000.000 uit, waardoor de vlottende schuld road
£ 1.000.000.000 bedraagt, ongerekencl de schatkistbiljetten
welke thans, ter uitvoering van het oude, destijds tengevolge
van den tegenstand van den Federal Reserve Board tijdelijk
opgegeven plan, te New York worden geplaatst. Deze laatste
biljetten vormen evenwel geen nieuwe schuld, daar zij dienen
ter consolideering van verschillende indertijd bij Amerikaan-
sche bankiers opgenomen leeningen. De aanzienlijke hoogte
waarop het aan Treasury Bills uitstaande bedrag gestegen
is, is voor de regeering een ernstige zorg wanneer men er mede rekening houdt dat deze Bilis uit den opbrengst van
de nieuwe oorlogsieening, die tegen den herfst verwacht
wordt, moeten worden afgelost. Men kan dus thans reeds
zeggen, dat een belangrijk deel van het ,,nieuwe geld” al bij
voorbaat is uitgegeven, met als vermoedelijk gevolg. –
opnieuw uitgifte van Treasury Bills, of een nieuwe leening
kort daarna; een soort van financieele vicieuse cirkel dus,
waardoor de ijver der inteekenaren op de ooi-logsleening
natuurlijk niet wordt vergroot.
Tengevolge van voortgezette Amerikaansche aankoopen is
de rubberprijs verder gestegen. In verband daarmede be-
stonden voor rubberaandeelen gunstige opvattingen.
De Vereenigde Staten gaan voort op den eenmaal inge-slagen weg om al wat het land aan hulpbronnen van finan-
cieelen en economischen aard oplevert, voor zich eii hunne
geallieerden te reserveeren. Een belangrijk besluit is het
stopzetten van den uitvoer van goud, welk metaal nog
maar kortgeleden in belangrijke sommen naar verschillende

geallieerde landen werd uitgevoerd. Wellicht is deze nieuwe
maatregel genomen in verband met de aanstaande uitgifte
der tweede oorlogsieening. Ten aanzien van de scheepvaart
bestaan, naar verluidt, plannen om alle oceaan-vrachten met
75 pCt. te verlagen. Wordt deze maatregel uitgevoerd, dan
zouden hieronder vermoedelijk niet alleen de Amerikaan-
sche maatschappijen, doch ook neutrale, die de Amerikaan-sche havens moeten aandoen, getroffen worden. Anderzijds
breidt het aantal der ,,regelingen” tea aanzien van den uit-

voer naar neutrale landen, die gêacht worden naar de zijde
des vijands te ,,lekken” zich iederen dag uit.

In Wall s t r e e t lieerschte de afgeloopen week als ge-
volg van al deze regeeringsbemoeiingen een minder aange-
name stemming. De berichten uit Rusland riepen ook hier
voor verschillende oorlogsfondsen aanbod in het leven.
T e o n z en t is in de afgeloopen week geen wijziging in
gunstigen of nadeeligen zin in den toestand ingetreden.
Maar dat wij van geen gunstige verandering kunnen rep-
pen, is op zich zelf al een nadeelige factor, daar de verhou-dingen hier tengevolge van het uitblijven van aanvoeren er
met den dag slechter op worden. -Wat b.v. de kolenvoor-
ziening betreft, staan wij er al heel slecht voor. Het aanbod
van Engeland om ons tegen verrichting van eeaige tegen.
prestaties per maand 180.000 ton steenkolen te leveren,
welks aanvaarding vooral in scheepvaartkringen zeer
gaarne werd tegemoet gezien, is nog niet geaccepteerd. Naar
verluidt doen zich moeilijkheden van verschillenden aard
voor die de aanvaarding beletten. Daarnevens blijven le
Duitsche kolen uit, zoodat men indien niet zeer binnenkort
een bevredigende regeling met een onzer kolenproduceerende
naburen kan worden getroffen, vermoedelijk tot nieuw, nog dieper in het dagelijksch leven ingrijpende maatregelen, zal
moeten overgaan.

11 Sept. 14 Sept. 17 Sept. R,i2ngof

5

0
1 Ned. W. Schuld …. 101’1

100’1 10018126 –
4l/
/o

,,

,,

1916 101e18

101110 101
2
12

1
18
4

0
/0 ,,

,,

1916 94
3
14

94
18
1i0 9481
4

3
l/
o/

,,

,…..82
0
/
4

8201
0

8214
3

0/

,,

72/.

72’/

72
1
12
2112
0/
Cert. N. W. S …….

61’/:

61
21
110
61
1
12
5

0/
Oost-Indië 1915 ..

100’/,6 100/

101

+
4
0/
Hongarijes Goud. … 39

37
0
/16 38

—1
4 °/o Oosteor. Kronenr.

3521
4

353/

3510/jo + /16
5

o/
o
Rusland 1906 ……68

68

68


4I1
0/
Iwangor. Dombr. .. 67

63

61112

5112.
4
0/
RuslaidCons. 1880.. 49814

48

50

+
1
/4
4 °/o Rusl.bijHope&Co.

4912

49

50 1/16
+
0
11e
5

0/
Brazilië 1895 ……66
10
/16 66’1

67018
+ 71iG

5

0/
Brazilië 1913 ……65
214

65/I6 65
8
116 +
116

De
effectenmarkt
heeft in weerwil van dit alles in de
afgeloopen acht dagen haar vaste houding van de vorige
week gehandhaafd.
Op den voorgrond stonden weder transacties in scheep-
vaart- en verschillende cultuurwaarden.

11 Sept. 14 Sept.17 Sept. Rj:igof

Ned. md. Handelsbank …. 2291 234

235’1 + 512 Nederl. Handel Mij. …… lS9/s 1901

190814 + /s
Amst. Superfosfaatfabriek. . 164

168
1
12 170
1
1

± 6
,
1
4

Insulinde Oliefabriek……225

233
1
12 242

+ 17
Ant. Jurgens’ Ver. Fabrieken 288

288

288
Philips’ Gloeilampenfabriek 3291 334614 321

— 81
R. S. Stokvis & Zonen – . -. 490

489

500

+ 10
CultuurMij. d. Vorstenlanden 228
1
14
223

2241 – 3112
E[andelsver. Amsterdam…. 463
1
12 473

473

+
9’I
Javasche Cultuur Mij…..374’/2 370’/o 371

– 3’12
Kon. Petroleum Mij ……. 539V 53918 540

+ 112
Amsterdam Rubber Mij. .. 22712 229′)! 2311 + 3
3
11
Holland Amerika Lijn …. 351
1
1 365

364

+ 12
1
/8
Kou. Hollandsche Lloyd .. 184
1
12
186
1
1
4
184


212
Kon. Ned. Stoomboot Mij. .. 234

‘235’/2 234’/ + 0/4
Dell Maatschappij ……..502’/2 515

517
1
12
+ 15
In de scheepvaartafdeeling
waren aand. Nederlandsche
Scheepvaart-Unie, Paketvaart en Holland-Amerika-Lijn
favoriet. Wat de laatste betreft waren verschillende boze
geruchten in omloop (betreffende verkoop van het ss. ,,Sta-
tendam” en overname van het bedrijf der ,,Nievelt
Goudriaan”) waarvan wij slechts volledigheidshalve melding
maken.
De rijzing in
tabakswaarden
heeft verder voortgang ge-
maakt, waarbij men op de gunstige resultaten van de 14
dezer gehouden inschrijving op Java- en Borneotabak wees.
Op 21 dezer vindt de volgende inschrijving plaats. De aan-
gekondigde uitgifte der Deli Maatschappij, die 700 aandee-
len tot den koers van 350 pCt. aanbiedt, trok koopers naar
dit fonds, waardoor de koers van 497 tot 520 kon opkomen;
ook voor andere tabakswaarden bestond goede vraag.
Medans stegen van 185 tot 200, Deli Batavia van 425 tot
447, Senembah van 507 tot 522.
Van
suiheraandeelen
waren H. V. A. vast gestemd (465
tot 475), Vorstenlanden eerder aan den flauwen kant. Voor
aandeelen van koloniale handelmaatschappijen was dikwijls goede vraag merkbaar.
Van
rubberwaarden
traden ditmaal Vico’s en Nederland-
sche Guttapercha op den voorgrond.

18.793
525 500
139.738 9.929
4.218
39.000 5.735

291.603
8.465
2.314
182.075
42.486 39.668
15.882
62.063 23.039
545.385

17.664 10.532
416T073
93.925 35.540 120.762
119.189
16.460

313.662

641.724

12.335

68.262

704

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 September 1917

Petroleumwaarden
konden zich goed handhaven, hoewel
groote koersschommelingen niet voorkwamen. De directie
der Koninklijke Petroleum Maatschappij heeft bij de Ver-eeniging voor den Effectenhandel opname in de noteering
aangevraagd van
f
7.400.000 aandeelen, verdeeld in onder-
aandeelen van
f
100. Tot dusver waren deze alleen te New
York genoteerd.

Van
indistriewaarden
wekten de aand. Insulinde Olie
groote belangstelling in verband met de reeds verleden week
vermelde geruchten. De koers rees verder tot 2422. Heden
waren ook aand. Westersuiker tot hoogere koersen (207 en
210 na 200) gevraagd.,

11 Sept. 14 Sept.17 Sept.

American’ar & Foundry

7211
4
728/
4

71
1
!, – Pl,6

Anaconda Copper ……..150’18 150’/s 151)/4 + 1118
tJn. States.Steel Corp…..105’/g
1058188
105118 +
8
118
Atchison Topeka ………. 98’/2

98’I2

98I,,
– 1116

Southern Pacific ……….
91’/t

9
18
18

92’14 + 1’16

Union Pacific …………135

13511
4
135

Int. Merc. Marine afgest. ..’ 30
8
11

29114 – 29 “/v -1
8
/62

prefs 88
1
12

87

88112 – 2

Onze
Arnerikaansche sfdeeling
had bij de groote aandacht,
die aan de locale markt geschonketi werd, onder gebrek aan
belangstelling te lijden. Onder invloed van de. daling in
Walistreet noteerde men ook hier lager. Marinewaarden
zakten verder in. National Railways of Mexico tot fractio-
neelboogere prijzen gevraagd. Prolongatie
2Y4
na
234.

GOEDERENHANDEL
GRANEN.
17 September 1917.

T a r w e. Het Washington-Bureau rapport van Septem-
ber geeft een aanzienlijken vooruitgang in den toestand van
wintertarwe en een iets minderen vooruitgang voor zomer-
tarwe. De geraamde opbrengst voor de beide soorten in de
Vereenigde Staten komt op 668 millioen bushel tegen 640
inillioen verleden jaar. Zooals wij er herhaaldelijk op wezen,
is nochtans de algemeene ‘toestand ongunstiger dan het
vorige jaar, hetgeen gelegen is in het gebrek aan
voorraad. Deze voorraad begint in den laatsten tijd
iets te vermeerderen, althans in de Vereenigde Staten.
In Canada is hij gedaald tot een bedenkelijk laag cijfer. De
nieuwe oogst komt nog slechts in zeer geringe hoeveelheden
aan de markt. Men heeft nu zoowel in de Vereenigde Staten
als in Canada vaste prijzen ingesteld voor tarwe, waardoor,
de eigenlijke graanhandel ook in dit land vrijwel opgehou-

Noteeringen.

Chicago

1

Buenos Ayres
8)

Data

Tarwe

Mais

Haver

Tarwc

Mais Ltjnzaod
Sept

Dec.
1
Sept.
1

Oct.
1

Oct.
1

Oct. –

17Sep.’17 220

1
) 11592

5771
8

16,-

8,30

22,15

10 ,, ’17 220

8)
119′
1
2

59
8
12

17,-

9,50

21,60

18Sep.’16 149

871/2
2)
76
1
1
4

10,35

5,20

13,60

17 Sep. ’15 10511
4

74
8
18
2
) 3618

12,35
2
)

4,85
2)
11,- 2)

17 Sep. ’14 94

797/8
2)
43
118

10,20
2
) 4,90

10,80
2
)

20 Juli ’14 82

1)
56
8
19
‘) 36116
1)
9,40 ‘) 5,38 ‘) 13,70
2)

‘) per Dec
8)
per Sept. ‘) officieel vastgestelde locoprijs.

*) De noteeringen van Buenos Ayres zijn van 15 en 8 Sept.
– 1917, 15 Sept. 1916, 16 Sept. 1915, 15 Sept. 1914.

den heeft te bestaan. De methodes, die men aldaar gewoon
was toe te passen, zijn nu onmogelijk, aangezien er geen
termijnmarkt bestaat. De handelaren waren gewoon van de
boeren op het land tarwe te koopen en daartegen in de
termijnmarkt te verkoopen, om zich op deze wijze te be-
schermen tegen eventueel terugloopende markten. Nu moe-
ten zij koopen, afzenden naar de hoofdmarkten en daar
verkoopen. Veel risico is hierbij wel niet, aangezien voor-
loopig de vastgestelde prijs nog wel betaald zal worden,
maar er bestaat ook geen kans een extra winst te maken en
zonder twijfel heeft de invoering van het nieuwe systeem aanvankelijk belemmerend gewerkt op een vlugge oogst-
beweging. Terwijl Europa nog steeds begeerige blikken
werpt op den graanvoorraad van Noord-Amerika en tracht –
zooveel mogelijk daarvan machtig te worden, waardoor het
noodzakelijk geworden is dat de autoriteiten te Washing-ton den uitvoer beperken, zijn de moeilijkheden voor een
land als Australië, aan het tarwe-vraagstuk verbonden, van
geheel anderen aard. Het moge vreemd klinken maar het is een feit, dat men aldaar met den overvloed geen raad weet. Ruim 334 millioen ton moet bewaard worden en dit is voor
een land dat over onvoldoende opslagruimten en graan-
silo’s beschikt, geen geringe taak. Er is dan ook een speciale
commissie voor dit vraagstuk benoemd en deze heeft tot
onverwijlden bouw van een stelsel van silo’s over het ge-
heele land geadviseerd. Met den bouw zal zoo spoedig moge-
lijk aangevangen worden, doch de schaarschte van arbeids-
krachten zal waarschijnlijk een ernstig beletsel zijn. Er zijn
nu ladingen ‘tarwe verscheept naar Argentinië en Noord-
Amerika. Argentinië heeft tot 1 December wederom den
export van tarwe verboden. De berichten betreffende den
nieuwen oogst aldaar blijven gunstig, doch het is nog te
vroeg om ernstige berekeningen te kunnen maken. In Europa is de maand Augustus over het algemeen niet
gunstig geiveest en in vele landen heeft het toen rijpe graan
door het natte en ruwe weer ernstig geleden. De opbrengst
is vooral in Frankrijk en in sommige gedeelten van Enge-
land belangrijk verminderd. In Engeland wordt nu met
volle kracht gewerkt aan de voorbereidingen voor een groo-
ten uitzaai voor het volgend jaar, teneinde in mindere
mate afhankelijk te zijn van het buitenland dan tot nu toe.
M al s. Hoewel het cijfer van den stand op 1 September•
aangegeven wordt. door 76,7 tegen 78,8 op 1 Augustus,
blijft de verwachte opbrengst in verband met de zeer groote
bebouwde oppervlakte van dien aard, dat de prijzen voor
December-levering te Chicago, na aanvankelijk te zijn ge-
stegen, nu wederom dalen. Die prijs, die zich sinds garni-
men tijd tusschen $ 1,10 en $ 1,20 beweegt, valt zeer op,
indien men hem vergelijkt met dien voor loco-maïs, die

Loco-prijzen te Rotterdam/An1sterdam.

l7
Sept.

1

10
Sept.
1

18
Sept.
Soorten.

1

1917

1917

1

1916

Tarwe ………………
588,-‘)
588,’)
368,-‘)

Rogge (No. 2 Western)
.
nom nom.
nom.

Mais (La Plata)

……..
360,-‘)

..

360,-‘)
275,-‘)

Gerst (48 lb.

feeding) ….
360,

‘)
360,-‘)
370,-‘)

Haver (38 lb. white clipped)
18,-‘)
18,-‘)
18,_1)

Lijnkoeken (Noord-Ame-
250,-‘)

.

250,-‘)
168,-‘)

rika van La Plata-zaad)
Lijnzaad (La Plata) …….
nom.
nom.
5301537
V2

‘) Regeeringsprijs.

AANVOEREN in tons van 1000 K.G. voor verbruik in Nederland.

Rotterdam

Amsterdam

Totaal

Artikelen.
9-15
Sept.

Sedert

Overeenk.

9-15
Sept.

Sedert

Overeen4.

1917 1917

1
Jan.
1917
1
tijdvak
1916
11

1917

1
1 Jan.
1917

tijdvak
1916 1916

Tarwe……………..
Rogge…………….
Boekweit …………
Mais

…………….

627
Gerst …………….
Haver…………….

2.374
Lijnzaad …………..
Lijnkoek……………
Tarwemeel
…………

Tarwe ………………6.003
Male

………… …..-

253.376 535.592

38.227

8.465
17.139


2.314 10.032


114.637
276.335

87.438

30.600
83.996

11.886

12.399
31.322

27.269

8.322
81.762

7.560

34.078
113.454

27.985
19.988
16.460

3.051

AANVOEREN
in tons van
1000 K.G. voor België.

313.662
641.724
– –
12.335
68.262

19 September 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

705

ver over $ 2 geldt. De zichtbare voorraad van dit artikel
is tot een onbeteekenend klein cijfer geslonken en men
heeft dan ook het grootste belang bij gunstig weer, opdat
spoedig mais van den nieuwen oogst aan de markt verwacht
kan worden. Niettegenstaande de hooge prijzen heeft er
toch voortdurend nog uitvoer plaats. Weliswaar is de prijs
van Argentinië in verhouding veel lager, doch de slechte
kwaliteit van deze maIs maakt exportzakea bijna onmoge-
lijk. Zoo lang het natte weer aanhoudt, laten de boeren in
Argentinië de mais veelal op het veld in de kolven, daar
men dan na eenigen tijd droog -weer, nog goede gezonde
mais kan oogsten. De aanvoeren zijn daardoor in den laat-
sten tijd in de uitvoerhavens zeer gering geweest.
H a v e r en ge r st. De haveroogst is dit jaar in de Ver-
eenigde Staten geweldig groot en indien de transportmoei-
lijkheden uit den weg geruimd kunnen worden, behoeft men
ook in Europa geen gebrek aan haver te hebben. Ook in de
meeste landen van Europa is de opbrengst bevredigend, of-
choon ook deze graansoort door het slechte weer van eind
Augustus veel geleden heeft. Ook gerat geeft een goede op-
brengst in de Vereenigde Staten en een belangrijke hoeveel-
heid van dezen oogst kan beschikbaar worden geacht voor
het buitenland. Zonder twijfel zijn onder invloed van rui-mere aanvoeren van deze artikelen, in den laatsten tijd de
prijzen voor verschillende voederstoff en gedaald en zoodra
ook mais aan de markt komt, kan men weer een veel for-
maleren toestand tegemoet zien. Voor deze graansoorten
is evenwel de open markt steeds blijven bestaan en vooral
nu de verhouding van den prijs van tarwe tot mais, haver
en gerst, zeer ten voordeele van tarwe is geworden, mag men wel verwachten dat de uitzaai van dit laatste artikel
in het volgend jaar in de eerste plaats vergroot zal worden,
waarschijnlijk ook ten koste van de voerartikelen. In ver-schillende Staten maakt men ijverig propaganda teneinde in dien Staat een record uitzaai en opbrengst van tarwe te
verkrijgen.
L ij n zaad. Tengevolge van groote hitte in de maand
Augustus is de stand van den lijnzaadoogst in Noord-
Amerika scherp achteruit gegaan. De schatting van een
opbrengst van 11 rnillioen bushels te Washington wordt door
velen nog te hoog geacht en waar ook Canada waarschijn-
lijk slechts een zeer kleinea oogst zal hebben, zal het Noord-
Amerikaansche continent zeer afhankelijk zijn van den aan-
voer van Argentinië of Indië. Aangezien het overschot van
Argentinië voor dezen oogst weinig of niets is, is dus de
hoop gevestigd op”den nieuwen oogst in dat land, die of-
schoon onder gunstige omstandigheden uitgezaaid, toch niet
voor December of Januari beschikbaar is, zoodat het nog
te vroeg is om voorspellingen betreffende de opbrengst te
maken.

Buitenlandsche granen in Nederland.

De toestand is ook deze week niet veranderd. Slechts een
kleine hoeveelheid haver kwam onze haven binnen, overge-
laden uit de door de Engelsche Regeering gerequireerde
stoomschepen. De Nederlandsche Commissie te Washington
is ongetwijfeld in onderhandeling betreffende een regeling,
waarbij ook ons land een niet al te gering deel van zijn
behoefte aan graan zal kunnen bevredigen, doch intusschen
zal men niet op mogelijke resultaten mogen vooruitloopen
en bij de distributie te werk moeten gaan alsof geen verder
graan zal aangevoerd worden. Er is reeds herhaaldelijk op
gewezen, hoe moeilijk de toestand voor ons land wordt, aan-
gezien de voorraden vooral van voedergranen niet van
eenige beteekenis zijn.

PETROLEUM.

(Ontleend aan den ,,Petroleum Review” van 1 September).

Londen, 31 Augustus. De markt voor geraffineerde
petroleum is zeer vast. De prijzen hebben geen verandering
ondergaan en zijn als volgt gebleven:
Water White ……1 s.
4
1
12
d.
Standard White …. 1 s. 3
1
1 d.
2e destillaat ……..1
5.
3 d.

Smeerolie. De prijzen voor smeeroliën hebben geen ver-
andering ondergaan. Ze zijn:
American pale

vanaf £ 25 tot £ 33
American red

,,
£ 28 ,, £ 33
American filt. cyl.

£ 31
,,
£ 36 American dark cyl.

£ 25.10 s. tot £29
Benzine. Er is geen verandering in den toestand gekomen.
No. 1 …………….3s. 3d.
No.2 …………….

3s. 2d.
No. 3 …………….3s. ld.
In Schotland en Ierland zijn alle merken 1 d. per gallon
duurder.
Terpentijn. De markt voor Amerikaansche terpentijn is zeer
vast. Dc prijzen ondergingen geen verandering:
Loco ………………..57s. 3d.
September/December ……57 s. 9 d.
Januari/April …………59 s. 9 d.
Paraffine. De noteeringen blijven onveranderd als volgt:
Smeltpunt

140
0
7
3
/4d. per ib.
,,

130-132
0
7 ,,
125-127
0
6
1
/4 ,,
118-120° 6

Live r p ool, 30 Augustus. Petroleum-producten vinden
vasten verkoop en 1 s 5 d tot 1 s 6 d wordt betaald voor
Amerikaansch. Er is geen Russische olie aan de markt. Benzine
wordt nu 3 s. 3 d. per gallon (kleinhandel) verhandeld.
Bakou. De markt voor ruwe olie blijft vast en het poed
gaat tegen den officieelen prijs van 60 kopeken.
New York. Geraffineerd in kisten…. 14,75 c. per gallon
Standard White in vaten.. 10,35 c.

Credit Balances ………

3,5 0
C.
Pennsylvanian Crude .. .. $ 3,10 per vat
Philadelphia. Standard ‘White 10,35e. per gallon.

KATOEN.

Noteeringen voor Loco-Katoen.
(Middling Uplands.)

I14sep1.7I7sept.’I7I31 Aug.’I7l4SepI.i6l4Scpt.l5

New York .. .. 21,80e 21,35e 23,30 c 15,65e 10,45e

Liverpool …. 16,90d 17,25d 18,25d

9,54d
1
6,27d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Arnerikaansche havens.
(In duizendtallen balen.)

1
Aug.
.17
OuercenkomUgc perioden
lot
31
Aug.
’17
‘1916–’17

1915—’16

Ontvangsten Gulf-Havens..
151
211
82
,,

Atlant. Havens
144
146
84
Uitvoer naar Gr. Brittannië
249
151
39
11

‘t Vasteland.
96
261
127
19

Japan ete…
– –

Voorraden in duizendtallen

31
Aug.
’17 31 Aug.’16

31
Aug.
I5

Amerik. havens ………..419

426

675
Binnenland …………..
.247

274

424
New York ……………56

67

225
New Orleans ………….73

93

115
Liverpool ……………232

647

Marktberieht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 22 Augustus 1917.

De oogstberichten van Amerika blijven gunstig en vol-
gens de laatste circulaire van de heeren Neill Brothers
schijnt men thans vrijwel op een oogst van 13
1
15 millioen
balen te mogen rekenen. Noteeringen in Liverpool zijn
60 punten gedaald, hoewel actueele katoen nog niet goed-
kooper is geworden, daar verkoopers van disponible par-
tijen steeds meer ,,points on” vragen. Voorraden zijn zeer
klein, terwijl er ook niet veel kans is, dat dit spoedig zal
verbeteren. Noteeringen voor Egyptisehe katoen zijn on-
veranderd, doch de stemming is toch iets flauwer. Anieri-
kaansche garens zijn duurder. Wel is cle vraag niet toe-
genomen9 doch vele spinners laten liever hun spinnerijen
langer loopen dan de 60 pCt. door de Board of Control
voorgeschreven en betalen dan het daarvoor vastgestelde
bedrag. Dit verhoogt de productiekosten met
Y
2
h
1 penee
per lb., al naar gelang de nummers, die men spint, en heb-
ben spinners algemeen hun vraagprijzen met dit bedrag
verhoogd. Hierdoor is de vraag, vooral voor het binnen-land, wel wat verminderd. Voor grove nummers bestaat
nog het meeste belangstelling, doch medio-nummers blijven
verwaarloosd. Ook naar de betere soorten cop-twist is
nog al vraag, terwijl inslaggarens aangeboden worden.
Voor Frankrijk komen nog wel orders binnen, hoewel dit
zeker vlotter zou gaan, indien het niet zoo moeilijk was om
lieences te krijgen. Ti

icotagegarens zijn voor winterlove-
ring gevraagd en spinners daarvan zijn goed bezet. Voor
Indië en China is de vraag zeer miniem. Spinners van
Egyptische garens zijn goed bezet en prijzen blijven vast. Doekprjzen zijn zeer vast en fabrikanten zijn huiverig bij
de zeer onzekere tijdsomstandigheden contracten voor lange
termijnen af te sluiten. Er is meer vraag voor dhooties en
voor Bombay zijn eenige orders geplaatst, terwijl de biedin-
gen van Calcutta over het algemeen te laag zijn. China is

706

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 September 1917

kalm en de kleinere markten blijven geregeld orders zen-
den. In zware goederen zijn weer Regeeringsorders ge-
plaatst, terwijl fabrikanten daarvan reeds goed bezet zijn.
J)rukgoederen zijn kalm en vooral naar de smallere breedtes
schijnt weinig vraag te zijn, zoodat fabrikanten daarvan drin-
gend verlegen zijn om orders voor hun smalle weeftouwen.

WOL.

Volgens de berichten, die van de Zuid-Amerikaansche
markten. binnenkomen, kan men verwachten dat de eerste
geregelde aanvoeren van het nieuwe product op cle centrale
markten over drie weken zullen aanvangen. Het nieuwe
product is in het algemeen van goeden groei en gunstige
kwaliteit. De markten zijn zeer vast en de Amerikanen
blijven bij voortduring de belangrijkste koopers.

RUBBER.

De markt was in de afgeloopen veek over het algemeen
vast. Prijzen stegen tot 2110
8
14,
doch liepen daarna iets
terug en de week sluit op 2110 voor prima Crpe. Naar
verluidt, is de vraag van de zijde der fabrikanten niet zoo
bijzonder groot en wordt hoofdzakelijk door outsiders ge-
kocht.

De slotnoteeringen luiden:

PrimnHeveaCrpeloco/Sept. 2110

einde vorige week
2/9I4

Oct.!Dec… 2111

,,

,,

,, 2111

Jan./Juni.. 31-

,,

,,

,, 2111
1
12

Hard cure fine Para …. 313

,,

,,

,, 313

HUIDEN EN LEDER.

Bericht van de firma Grisar & Co.:

De markt voor huiden was afgeloopen week wederom
zeer stil, en er vallen geene afdoeningen te melden. Noord-
en Zuid-Aerika seinen lagere prijzen, hetgeen echter op
onze markt zonder invloed blijft, daar er toch geeiie ver-
ladingen plaats hebben, en de dalingen grootendeels gedis-
conteefd worden door groote vr.chten en, assurantie. Ook
in inlandsche huiden was geen handel; alle groote fabri-
kanten wachten met hunne orders op te geven, totdat cle
nieuwe regeling van kracht is. Vele fabrikanten vreezen
echter toch geene gronte aankoopen te kunnen doen, indien
zij niet overtuigd worden, dat geregelde aanvoer van looi-
stof fen zal plaats hebben.

M. L. Rosenberg, Amsterdam, schrijft:
In den toestand van de lederniarkt is weinig verandering
te constateeren. De onder N.O.T. verband liggende partijen
werden nog steeds niet vrijgegeven. Enkele van deze partijen,
zooals lakleder, welke op koude veemzolders liggen op-
geslagen, zullen tengevolge van den laatsten strengen winter
wel geheel waardeloos geworden zijn. De behoefte aan over-
leder is zeer groot en wordt met den dag nijpender. In vrij-
zoolleder, alsmede in afval, is voor zoover de voorraad strekt
veel handel. De prijzen voor afval zijn nog steeds stijgend.
De Ledervereeniging te ‘s Gravnnhage, die opgericht is om
het regeeriugsleder te distribueeren, telt tot op heden reeds
circa 300 leden, die het bedoelde leder aan den schoenmaker
zullen verkoopen. Het Rijks-Centraal-Magazijn te ‘s Bosch
zal ultimo September het quautum regeeringsleder dat voor
één maand werd vastgesteld, ter verzending brengen. De
keuring van het regeeringsieder is scherp, doch niet on-
redelijk en kan men, alle omstandigheden in aanmerking
genomen, er van verzekerd zijn, dat er een goede kwaliteit
leder zal worden afgeleverd.

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuing
&
Zoon,
Kolff & Witkamp en Leonarci Jacobson & Zonen).

,Kffie onveranderd. Van de aan de ma-kt gestelde par-
tijen Robusta werd slechts eene partij tot onverancierden
prijs gegund, terwijl de andere werd teruggeti

ôkken.
In tweede hand geen omzet.

Noteeringen en voorraden.

Data
Rio
Santo,
Wi,selkoers


Voorraad
.
Voorraad
1

JO.4

15 Sept. 1917
361.000
4975
2585.000
4900
6

,,

1917
321.000
4975
2.504.000
4900
12
1
/,
31 Aug.1917
304.000
5050
2.351.000
4900
13’15
15 Spt. 1916
404.000
6525
2.430.000
6800
12″/,,

Ontvangsten.

Rio

Santos
Data
Afgcloo pen
1

Sedert

.,4fgdoo pen

Sedert
week

1 Juli

week

1 Juli

15Sept.1917…. 107.000
1
) 664.000

354.000
1
) 3.170.000
15 Sept.1916…. 117.000
2
) 570.000
1
462.000
2
) 3.274.000

‘) 7-15 September 1917.
2)
6-15 September 1916.

SUIKER.

Over onze Bietsuikermarkt valt niets nieuws te.berichten.
Duitvoer van sttiker gaat geregeld door.
De vèérsgesteldheid was in de verschillende pioduëtie-
landen vaxi Europit. wederom zeer ‘gunstig. F. 0. Licht voor-
spelt 17òor Duitschland een gemiddelden tot goeden oögst.

Zichtbare voorraden bedragen:

1916117

1915116

1914115

Duitschland1 Sept.’16 250.000*

545.000*

536.607 tons Hamburg
j

.


Oostenrijk 1 ,, ’16 305.000*

478.000*

244.741
Franlçrijk ‘1 ,, ’16 39.012

58.525

141.454
Nederland 15Aug.’17 80.510

6.703

25.053
Bèlgië

1 Jüli ’17 68.909

28.975

99.432 ,,
Engeland

1Aug.’17 144.859

167.672

198.236

Totaal Europa 888.290

1.284.875

1.245.523 tons
V.S.v.N.A. 16Aug.’17 148.000

266.672

324.921
Cubahavens22 ,, ’17 373.000

418.925

405.000

Totaal ……1.409.290

1.970.472

1.975.444′ tons

* Raming.

De toestand der Java-markt bleef onveranderd. Er
kwamen nog enkele afdoeningen tot
f 114
voor Superieur
tot stand, terwijl voor Supérieure Stroopsuiker
f 11%
be-
taald werd. De hoogere prijs voor deze kwaliteit is te ver-
klarén doordat er slechts eene beperkte hoeveelheid stroop-
suiker gefabriceerd wordt, en zij in China zeer gewild
is. Het rendement blijft gunstig en tonnen 60 fabrieken per
1 Sept. in doorsneê een ruim 0 pCt. hooger cijfer aan dan
verleden jaar. Wij laten hier volgen een specificatie van de
Handelsver. te Batavia der suikerafschepingen t/in. 31Mei
gedurende de laatste jaren. Aangezien ditjaar in Mei hoofd-
zakelijk suiker uit den ouden oogst verscheept werd, is deze
maand bij de recapitulatie er bij gevoegd.

1916117

1915116

1914115

Nederland en Ned. 1. o

31.673

413

11 tons
Engeland …………563.797

251.868

551.114
Frankrijk
.
………..69.509

72.863

14.430 ,,’
België ………….-

851
Noorwegen ……….1L836


Italië …………….20.697


Suez …………….11.904

19.871


Port-Said f.o ………

3O361

40.272

61.157
Amerika (Atl. havens)


Vancouver…………

6.000

Singapore …………73.247

52.886

63.152
China …………….

7.09

18.435

23.542
Hongkong …………155.190

181.465

131.692
Japan … ………….49.312

48.188

107.627
Britsch-Indië ……..408.164

456.300

337.495
Australië …………25.261

45.608

– 7.104
Siam …………….18.600

9.301

4.858
Diverse havens

10

12

Totaal ……1.482.590 1.197.560 1.303.045 tons

Volgens telegrafisch bericht bedraagt de afscheep van
Java gedurende Juli 100/m tons en gedurende Augustus
120/m tons. –
In A
in
e r i k a werd de noteering voor Spot Centrifugals
van 7,02 c. op 6,90 c. verlaagd. Van regeeringswege werden
den laatsten tijd stappen gedaan om een verder opdrijven
der markt tegen te gaan. Met de bietsuikerfabrieken werd
een arrangement gemaakt om van af 1 Oct. Granulated niet
boven 7,25 c. Lob. te verkoopen en aan rffinadeurs werd
het verzoek gericht hunne biedingen voor ruwsuiker zoo-
danig vast te stellen, dat zij geraffineerde suikers tot den-
zelfden prijs als granulated biet, – n.l. 7,25 c. -, kunnen
verkoopen. Dit is dus de reden geweest van den achteruit-
gang der Amerikaansche markt gedurende de laatste weken,
doch zijn ook de thans’ vastgestelde prijzen nog steeds
honger dan wij die gedurende de laatste jaren gekend heb-
ben. Buitendien is in het vervolg voor den export van sui-
ker eene regeeringstoestemming noodig. De 6ntvangsten,
der week eindigende 30 Aug. bedroegen 36.000 tons, ‘ de

19 September
1917

ECONOMISCH-STÂTISTISCHE BERICHTEN

707

versmeltingen 53.000 tons, de consumptie 53.000 tons en de
voorraden 119.000 tons.

C u b a-statistiek:

1916117 1915116

1914115

Ontv. der week tot 1 Sept.

14.000 6.719

12.000 toxis
Totaal sedert 1 Dec. 1916 2.929.673
.2.953.704 2.488.715
Werkende fabrieken….

?
3

3
Export d. weektot 1 Sept.

73.000
40.573

33.201
Totaal sedert 1 Dec. 1916 2.621.869
2.550.404 2.068.526
Exp.

U.K. 1Jan.-4Aug.

619.014
465.698

275.438
Frankrijki

,,

4

,,

55.188
118.629

5.895
Totaal voorraad 3 Sept.

233.000
361.876

364.200

NOTEERINGEN.

1 Amiterdam

New York
Data

1

per

Totc.,

Whitc .i0e,c.

96%
October

Cubes 1 Java,

lated

Centrifug.
No. 1

fob.
1
Job.

14 Sept. 1917

.
.
f

5319
1

1816
3416
7,02
7

,,

1917

47/1
53/9
‘,
7,02
14 Sept. 1016

. .

25
18
1
82

2119
2516

14Sept. 1915

..
19
1
81
82

301621 Juli

1914

..
11:’/,
18/-


3,26

COPRA.

Enkele kleine aangekomen partijtjes werden deze week
gedaan tot ca.
f
57,— basis Java f. m. s.
Ceylon cif. Londen £ 46.-.-. Manilla cif. Marseille tot
£ 95.-.- gedaan.
NOTEERINGEN.

Java f.m.s.

15 September 1917..
f
57 )
8

,,

1917.. nom.’ N.O.T.-condities.
15 September 1916.. ,,38
J
15 September1919.. ,,3012
’20-25 Juli

1914..
11
28’/

VERKEERS WEZEN.

SCHEEPVAART.
17 Sept. 1917. Van de Vereenigde Staten werd een aan-
tal onzijdige schepen afgesloten, op de net charter naar
Engeland tot 200/—, naar Frankrijk tot 2501—, en naar
West-Italië tot 3251— x. 3501— per ton, alles van Atlanti-
sche havens met 30/— extra van de Golf van Mexico. De
kolenvracht naar Zuid-Amerika bleef onveranderd op basis
van 1251— Buenos Ayrcs. Voor partijtjes katoen te ver-
schepen met lijnbooten werden maximumvrachten vastge-
steld, afwisselend tusschen $ 5 tot $ 6,25 per 100 lbs. naar gelang van afscheephaven; vÔSr den oorlog variëerden de
vrachten tussehen 25 en 75 dollarcent per 100 lbs. Beich-
ten over nieuwe werven blijven aanhouden; alleen in de
maand Juli moet
f
50.000.000 nieuw kapitaal in scheep-
vaart-ondernemingen gestoken zijn, hetgeen het totaal be-
drag sedert het begin van den oorlog op
f
825.000.000
brengt. Ook uit de Zuidelijke Staten, – welke vroeger op
het gebied van scheepsbouw van geenerlei beteekenis waren,
– komen berichten van krachtige uitbreiding; er moet
daar meer dan 1.500.000 ton scheepsruimte op stapel staan.
In Argentinië liepen de vrachten eenigen tijd geleden sterk op; van Buenos Ayres naar Havre werd voor lijn-
zaad de recordvracht van 600 francs per ton beta,ald. Bij de
regeering moet het plan bestaan om een oorlogsbelasting
op de scheepvaart te heffen, welke 50 cents goud per netto
register ton zou bedragen.
Ook uit Chili komt bericht, dat een wetsontwerp nopens heffing van belasting op scheepvaart in behandeling is. De
bedoeling is in hoofdzaak de kustvaart zooveel mogelijk door Chileensche schepen, – welke van de belasting vrij-
gesteld zouden zijn, – te doen uitoefenen. De belasting voor
schepen, de kustvaart uitoefenende, zou bedragen in Chil. goud,
per netto registerton $ 0,40 voor zeilschepen, $ 0,80 voor motor- en zeilvaartuigen en $ 2 voor stoomschepen en de
opbrengst zou moeten dienen om de nationale koopvaardij-
voot uit te breiden.
Van Australië staat de uitvoer nagenoeg stil, omdat bijna
geen schepen beschikbaar gesteld kunnen worden wegens
den langen reisduur. Thans zijn plannen in overwegingom
een aantal silos te bouwen om het graan op te slaan. Er
moet op het oogenblik nog een voorraad van 3.500.000 ton tarwe van den ouden oogst op verscheping liggen te wach-
ten. Voor den oorlog, toen de benoodigde scheepsruimte be-
schikbaar was, werd ma.ximum 1y
4
millioen ton verscheept.
Men is druk bezig een aantal oude zeilschepen, welke als
lichters gebruikt werden, weder uit te rusten om voor de

oceaanvaart in dienst gesteld te worden. Een 25-tal vaar-
tuigen komt daarvoor in aanmerking.
Uit Japan wordt bericht, dat eerlang maximumvrachten
vastgesteld zullen worden.
Huursehepen der gealliëerden bedongen 301— per ton per
maand voor een jaar, neutrale booten 40/— 8. 501— met de
geheele premie voor molestverzekering voor bevrachters
rekening. Voor 2
8.
3 jaar te beginnen na afloop van den
oorlog werd 2116 geboden zonder veel liefhebbers te krijgen.
Kolenvrachten bleven hoog; het gebrek aan ruimte wordt
met den dag ernstiger. Noorwegen kreeg in den laatsten
tijd betrekkelijk de meeste ladingen; de vracht bedroeg en.
200 Kr. per ton. Spanje kon bijna geen ruimte krijgen,
ofschoon hooge vrachten betaald werden; naar Barcelona
werd tot 2151— bevracht.
Van Nederland vertrok een aantal schepen naar Zuid-
Amerika en Indië. Ondérhandelingen over het vertrek van
een veertigtal in Amerika liggende booten duren voort.
Waar de reeders der betreffende schepen aan alle voorschrif-
ten der Britsche regeering voldaan hebben, en waar de boo-
ten grootendeels reeds beladen waren voor 15 Juli, – den
fatalen datum waarna uitvoer zonder bizondere vergunning niet meer toegestaan was, – wordt het vasthouden der sche-
pen, teneinde daardoor faciliteiten te verkrijgen, als onge-
oorloofde pressie beschouwd.

GRAAN.

Data
Petro-
grad
Londen!
P’dam

Odessa
Rotter-
dam

Ati. Kuit
Ver. Staten
San Lorenzo

Rotte,-
Bruto!
Rotte,-
Enge-
dam
Kanaal
dom
land

10115 Sept.

1917
– –

301-

1451-
313

,,

1917
– –

301-

1451-‘
11)16 Sept.

1916


f15,—
11,9
f
105
1401-
13118 Sept.

1915
-.

,,

5,70
916
,,

43
5816
Juli

1914
lid.
713
111111
4

1/111/
4

121- 121-

HOUT.

Cronstadt

1
Golf van Mextco

Data
Holland
(gezaagd)
1
En’°e’ld
(mijn.
Holland
(pttc/,-
ptne)

Engeland
(pttch-
pins)

10115 Sept.

1917
– –


318

,,

1917
– –


11116 Sept.

1916
– –

4401_1)


f115,—
2351-
1
)

13/18 Sept.

1915 ……..-

Juli

1914 …….
f12,—
2416
751-
7716

ERTS.

Bilbao Cartha-

1

Grieken-
Poti- Data
MiddIes-
gena
Middles-
1

land
Middies-
Middies.
bro
bro’

10115 Sept.

1917
– –

3!8

,,

1917
18)6
19/6
21!-

11116 Sept.

116 ……..
12/1 t/2
12i9
151-

13118 Sept.

1915 …….

Juli

1914 …….
4)3
5/4’I2
519
818

KOLE1′.

Card1ff

1
Oostk. Engeland

1
Data

1
Bor-

Port

Plato
Rotte,- 1 Cron

La

deaux

Genua

Said

Rivier

dom

stadi

10113
10113
631- 601-
301-
f
6,50

3016 3216
2812
,, 6,—

71-
713
1416
312
51-

DIVERSEN. Bombay
Birma
Vladivo-
Chili
Data
West
West
stock
1

West
Europa
Europa
West
Europa (d. w.) (rijst) Europa
(salpeter)

10115 Sept.

1917

480
1


1901-
318

,,

1917

4801-


1901-
130/-
1651-

1401_1)
11116 Sept.

1916 …….
51/3
751-

601_1)

13118 Sept.

1915 …. …

Juli

1914 …….
14/6
1613
251-
2213
‘) rer zellscnlp. Graan Petrograd per quartcr van 496 lhs. zwaar, Odessa per Unit, Ver.
Stoten per quarter van 480 163. zwaar.
Hout gezaagd en pitchptne per St. Pet. Standard van 165 kub. vi
., mijn-
otutten per vodem van 216 bul,. vt. Overige noteeringen per tqp van 1015 K.G.

10115 Sept.19171 fr69
318

,, 1917 ,, 69
11116 Sept.1916

341-
13118 Sept.19151 f
r
24h/
2

Juli 1914 ,, 7,-

S’

708.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 September
1917

Nederlandsche Bank voor Russischen Handel

BANQUE NÉERLANDAISE POUR LE COMMERCE RUSSE

Kapitaal 5.000.000 Roebels.

Kantoor: 20 NEWSKY PROSPECT

TD

P A
Telegramadres: NEDRUSBANK

De Bailk ileemt geldeil á deposito
611111 rekellillg-courallt eii verricht alle soorten wissel- en bankaken.

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot alle kantoren van

•de NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ en de TWENTSCHE BANK,

,

zoomede tot de heeren HOPE
&
Co. en LIPPMANN, ROSENTHAL
&
Co. te Amsterdam

en R. MEES
&
ZOONEN te Rotterdam.

NEDERLÂNDSCHE GRONDBRIEFBANK

J.
&
J. M. VOORHOEVE
HEERENGRACHT 495, AMSTERDAM

Makelaars in Assurantin
pCt

Obligatiën (Grondbrieven)
Beurkoers

Anno
1836
C.ecertificeerd
door,de CentraleTrust-Compagnie

ROTTERDAM
Verkrij
g
baar in stukken van
f
2500,—, f1000,—,
f
500,—
en
f100,-

op elk
goed effectenkantoor

GEBROEDERS CHABOT

ROTTERDAM

KASSIERS en MAKELAARS in ASSURANTIËN
Franco dhèque-Rekening.
Deposito’s. -. Rekening-Courant.

1

Aan- en Verkoop van Wissels op het Buitenland.

Aan- en Ver-
1
1

1100

koop van Fondsen.

Bewaarneming en Administratie van Effecten.
.

N

Oorlogs

Transport

Casco

Brand-

Diefstal- e a s’erzekenngen

van eiken aard

ÇL
ONTVANG- ENBETAALKAS

NIEUWE DOELENSTRAAT
20-22

AMSTERDAM

KAPITAAL EN RESERVEN
f
5.500.000,—
PRÂCT1SCH EFFECTENBOEK

DEPOSITO’S VOOP
T JAAR FIXE
.
4 PCT.
tervereenvoudiging van admini-

GELDEN. OP DEZEN TERMIJN GESTORT ZIJN NA AFLOOP VAN HET
stratie en ten gebruike voor de

JAAR ZONDER OPZEG GING BESCHIKBAAR,
VERMOGENS BELASTING
NIET OPGEVORDERD ZIJNDE, WORDT DE POST STILZWIJGEND VOOR GELIJKEN TERMIJN VERLENGD.
Prijs
DE RENTE KAN NAAR VERKIEZING PER KWARTAAL, PER HALF JAAR
OF PER JAAR ONTVANGEN WORDEN.
NIJGH&VAN DITMAR’SUITG.-MIJ,R’DAM

GEO. H. MÇFADDEN
&
BRO. COTTON MERCHANTS

-.

PHILADELPHIA—NEW YORK

Vertegenwoordiger voor Nederland: D.
BREEKLAND, OÏdenzaal—Enschede

NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK

AMSTERDAM

BATA VIA

‘s-GRAVENHAGE

AMPENAN, BANDOENG, CHERIBON, HONGKONG, INDRAMAJOE,

MEDAN, PEKALONGAN, PROBOLINGGO, SEMARANG, SINGAPORE,

SOERABAYA, TEGAL,
TJILATJAP,
WELTEVREDEN.

Kapitaal
f
30000.000,

Reserven /14.800.000,-

Auteur