Ga direct naar de content

Jrg. 2, editie 68

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 18 1917

18 APRIL 1917
Ec
*
onomisch-Statistische

Bén*chten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID. FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

2E JAARGANG

WOENSDAG 18 APRIL 1917

No. 68

INHOUD

BIz.

V
REDESVOORBEREIDINC
…………………………..
285
Staatsmonopolie van Levens- en Brandverzekering ……
287
Clearing

te Amsterdam ………………………….
288
De stijging der bonen

…………………………
288
Index-cijfers

………………………………..
289
Engeland’s

1-landelspolitiek

………………………
289
BOEKAANKONDIGING …………………………….
290
REGEERINGSMAATREGELEN
OP
RANDELSGEBIED

…………
291
STATISTIEKEN EN OVERZICRTEN

………………292-300
Geldkoersen.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.
1
Goederenhandel. Bankstaten.
Verkeerswezen.

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE

GESCHRIF’EN

WEEKBLAD ECONOMIBCH-TATIBTISCHE BERICHTEN

Het secretariaat van het weekblad is gevestigd te

Rotterdam, Pieter de Hooghweg 122, telefoon no. 3000.

Bijdragen
en mededeelingen, den
inhoud betref-

fende, gelieve men te zenden aan het secretariaat..

.Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p.
in Nederland, 1 10,—, buitenland en koloniën f 12,—.
per jaar. Losse nummers 25 cents.
Leden en donateurs van het Instituut ontvangen het

weekblad gratis.
Advertentiën f 0,35 per regel. Plaatsing
bij
abonne-

ment volgens tarief. –

Mededeelingen
betreffende
abonnementen en adver-tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den. Haag.

17 APRIL
1917

Op de Nederlandsche geidmarkt bleef ook weder

deze berichtsweek de zelfde geldruimte heerschen. De

rente voor particulier ‘disconto liep nog iets verder

terug, zoodat ten slotte
?t
1 pOt. werd afgedaan. De

prolongatierente, welke aanvankelijk iets vaster. no-

teerde op 3Y2 i. 3Y4 pOt., liep eveneens weder.terug

en sloot opSYS pOt.

De regeering ziet zich genoodzaa1t wederom een
beroep te doen op de geidmarkt tot het plaatsen van

schatkistpapier. Daartoe wordt op 20 dezer de in-

schrijving opengesteld op dertig millioen gulden bil-

jetten en promessen. De promessen zullen een looptijd

hebben van 3 en 6 maanden; de biljetten van 1 jaar

en zullen een vaste rente dragen van
4%
pOt.

*

e

De wisselmarkt was de afgeloopen week zeer onrus-

tig. De sedert circa drie weken aanhoudende daling

in de koersen op Londen en New York, ging over in

een pan,iekachtige val, daar het scheen dat de steun,

welke van Engelsche zijde sedert circa een jaar gebo-

den wordt, zoodra belangrijk aanbod intreedt, deze

keer geheel ontbrak. Londen liep, dientengevolge in

3 dagen terug van 11,70 tot 11,42. Ook de daling van

(de Duitsehe en Oostenrijksche koersen ‘maakte verdere

groots voortgang. Een flauwe stemming voor enkele

wissels beheerscht meestal de geheele markt. Ook nu

weder beïnvloedden de koersen elkaar wederkeerig en
was nu eens Berlijn daarna weder Londen het flauwst.

• Zaterdag echter was de stemming door de vredes-

geruchten weder plotseling omgeslagen en trad een

krachtig herstel in, dat in de nieuwe week door ver-

dere berichten sterk werd gesteund, zoodat een zeer
groot gedeelte van het verlies weder kon worden in-

gehaald.

,., De concentratie van den uitvoer in éen hand,

waarop reeds herhaaldelijk van verschillende zijden

werd aangedrongen, zal weldra plaats vinden. Gelijk

minister Treub in de Eerste Kamer mededeelde,

wordt tot dit doel een Naamlooze Vennootschap ge-

vormd, welker bedrijf onder toezicht van regeerings-

commissarissen zal worden uitgeoefend en welker
winsten boven een matig percentage aan den Staat

zullen toevallen. Zoowel de regelmatige beschikbaar-

stelling van voedingsmiddelen als de belangen der

chatkist zullen, naar verwacht wordt, hiermede wor-

den gediend. De vraag, waarom, nu principiëele be-

zwaren niet blijken te bestaan, niet reeds vroeger tot

dezen maatregel werd overgegaan, wacht nog hare

bcantwoor ding.
1
1

VREDES VOORBEREIDING.

In de landen om ons heen, niet het minst daar,
waar men verwachten zou, dat de oorlog het denken
en de beschikbare krachten geheel in beslag zou
nemen, worden plannen overwogen en maatregelen
I’
g
et
roffe
n
om straks gereed te staan voor de dntzag-
lijke economische vraagstukken, waar het tijdperk van
overgang naar den hernieuwden toestand van vrede
en vervolgens de nieuwgegroeide verhoudingen alle
volkeren, die aan de economische wereldgemeenschap
deel hebben, voor zullen stellen.
In Duitschland is het vraagstuk reeds lang de phase

van de inleidende besprekingen in algemeene econo-
1
mische periodieken, in vak- en dagbladpers voorbij.
Een speciale organisatie is reeds sinds maanden in
het leven geroepen, een rijkscommissaris voor de
Uebergangswirtschaft heeft, zooals telkens blijkt, met
de verschillende takken van het economische leven
nauwe .voeling verkregen, maatregelen zijn getroffen,
die overheid en rijksbank grooten invloed op het gan-
sche buitenlandsche vërkeer en de financiëele ver-
houdingen met het buitenland waarborgen; in het
algemeen zijn de bestaande banden tusschen de over-
heid en de leidende kringen uit industrie, bank- en
scheepvaartwezen nauwer aangehaald.

286

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

18 April 1917

Engeland, dat, andeh dan Duitschland,
bij
het be-
gin van den oorlog op dit gebied nog vrijwel voor
terra incognita stond, trekt nog meer onze aandacht,

De spoorwegen in overheidshanden; de spoedig te
verwachten Trade Bank, die in naûw overleg met de
regeering en los van speciale belangengroepen aan

den Engelschen export den noodigen financiëelen steun
zal hebben te geven; tal van schema’s, die na den

oorlog de verhouding tuschen arbeider en werkgever

in samenwerking met een onzijdig staatsorgaan be-

oogen te regelen; de reeds ten vorigen jare door de
associatie der Kamers van Koophandel verzochte om-

zetting van dn Board of Trade en diens president in

een volledig departement en een afzonderlijken minis-
ter van handel, een omzetting, die, al is
zij
in begin-
sel nog niet geschied, middelerwiji meer en meer tot

een feit is geworden; een van regeeringswege ge-
steund en geleid pogen voorts om zelf te voorzien in
de zgn. sleutelindustrieën, een pogen, dat naar mate

de begrippen zich verhelderen steeds luider roept om
een geheele reorganisatie van het technische onder-

wijs, the keystone to all key industries; aanwijzin-

gen verder van een gansch andere scheepvaartpolitiek

dan voorheen – kortom aan alle zijden de bewij-
zen van een reeds thans willen aanvatten der groote
toekomstproblemen en van een nieuwen koers, in
hooge mate strookende met het inzicht der huidige

regeering en vermoedelijk verder voedsel puttend uit
de in deze weken plaats hebbende rijksconferentie:
Als complement van dit alles in toenemende mate
overleg met de kringen der deskundigen en belang-, hebbenden: de associatie der Kamers van Koophan-

del, de ten vorigen jare opgerichte Federation of
British Industries en speciale groepvertegenwoor-
digers.

Ook uit landen, waaromtrent de gegevens ons thans
spaarzamer bereiken, Frankrijk, Zwitserland, de

Scandinavischo landen, komen berichten, die in ge-;
• lijke richting wijzen.
En wij?

Voor den oorlog vertoonde onze economische po1i-
tiek in hoofdtrekken groote overeenkomst met die
van Engeland, toen en, naar gehoopt mag worden, in
de toekomst vrijhandelsland als
wij.
Laat men de ge-
vallen, waarin de overheid zich uit sociale motieven
met het bedrijfsleven inliet, buiten rekening – hoe

hobbelig ook hier het pad was, blijkt wel zeer duide-lijk, wanneer men de ervaringen hier te lande verge-
lijkt met de wijze, waarop Lloyd George’s samen-stel van sociale verzekering en voorzorg tot stand
kwam – dan waren de aanrakingspunten luttel. En,
welk en verscheidenheid van regeling! Wat aan

verkeerspolitiek op het gebied van de binnenvaart,
t

den toegang tot onze groote zeehavens daaronder
begrepen, wordt gedaan en misschien op spoorweg-
gebied zou kunnen worden gedaan, ressorteert onder
het Departement van Waterstaat. De enkele voor-;
beelden van scheepvaartpolitiek op grooter schaal, de
steun aan de Java-China-Japan lijn en de medeop-
richting der Kon. Hou. Llod gingen uit van het
Departement van Landbouw, Nijverheid en Handel,
weiks afdeëling Handel de zorg voor verschillende
algemeene belangen benevens den buitenlandschen
inlichtingsdienst voor een deel gemeenschappelijk
met het Departement van Buitenlandsche zaken be-
hartigt. De dienst der invoerrechten en mitsdien de
leiding onzer tariefspolitiek ressorteert onder het
Departement van Financiën, terwijl, het zij vôlledig-
heidshalve vermeld, alle bemoeienis met vak- en
handelsopleiding van Binnenlandsche Zaken uitgaat.
Een Organisatie dus, die historisch verklaarbaar en
in menig opzicht misschien verdedigbaar is, doch
die aan een systematische en van uit één gezichts-
hoek gdreven politiek, zoo spoedig deze noodig mocht
blijken, moeilijk bevorderlijk kan zijn.
Niet, dat de hoofdlijnen onzer economische politiek
noodzakelijkerwijs door den oorlog wijziging zullen
hebben te ondergaan. Integendeel, als tevoren zal in

beginsel onze handel in vrijheid het best blijven ge-

dijen, zal onze landbouw, die een geslacht terug zich aan den druk der overzeesche concurrentie heeft we-
ten aan te passen, ook na dezen zijn krachtige positie
weten te handhaven, zullen, naar wij mogen hopen,

onze voorname export-industrieën in de eerste plaats
‘zelf hun weg kunnen vinden. Maar wel staat vast, dat

wanneer met den vrede een nieuw tijdperk van inter-

nationaal verkeer zal aanbreken, wij groote kans heb-
ben plotseling voor tal van vraagstukken te worden

gesteld, die – het is in deze kolommen al meer dan
eens besproken – reeds uit louter defensieve over-
• wegingen dadelijk ingrijpen van de regeeringwen-

scheljk kunnen maken. En eveneens staat vast, dat
elders de verhouding tusschen overheid en bedrijfs-
leven belangrijk zal blijken te zijn verzet, wat niet

zonder terugslag ook op ons land zal kunnen blijven.
– – Vraagt men, wat met dit alles voor oogen tot dus-

ver hier te lande is geschied, dan is het antwoord
spoedig gegeven. Zeker, in de léidende kringen van
handel, bankwezen, nijverheid en scheepvaart beseft

men, waar het om gaat, en gevoelt men, hoe ten slotte met onze toenemende internationale economische be-
teekenis ook onze economische kwetsbaarheid gestegen

is. Ook in breeder kring is, dank zij in de eerste plaats
de publicistische werkzaamheid van Mr. Treub, het
probleem, dat waarlijk niet alleen voor den werkgever

belang heeft, gesteld. Zal’men echter wederom moeten
constateeren, dat ons volk, sedert lange jaren gewend
mét zijn belangen zijn aandacht voor wat buiten onze
grenzen geschiedt in hoofdzaak te concentreeren op

eigen koloniaal bezit, zelfs door dezen oorlog nauwe-
lijks uit zijn onverschilligheid voor internationale
vraagstukken is ontwaakt? En onze regeering? Juist
de ministers, van wie
bij
de huidige organisatie de
stuwkracht op dit gebied zou moeten uitgaan, worden
door de vragen van den dag geheel in beslag genomen,
Landbouw, doordat de gansche nieuw gegroeide
en • dagelijks toenemende zorg voor de voedsel- en
grondstofvoorziening van ons land ten slotte op

dezen bewindsman en zijn departement neerkomt, Bui-
tenlandsche Zaken door de eischen eener uiterst moei-
lijke neutraliteitspolitiek. Dankbaarheid voor het feit,

dat zij, gelijk o.a. blijkt uit den voorgestelden dienst
van economische voorlichting in den vreemde, ook

nog aan toekomstvragen een deel van hun aandacht
hebben kunnen geven, mag onsechter niet weerhou-

den de vraag te stellen of, gezien wat in de landen
om ons heen geschiedt, het niet in hooge mate wen-
scheljk zou zijn, dat ook hier te lande het vraagstuk
kiachtig werd aangevat, dat nauwlettend en syste-
matisch werd nagegaan, wat elders op dit gebied
groeiende is, dat bijeengebracht werd, wat door den
oorlog aan meerdere kennis van ons economisch leven
is verkregen, dat voeling werd genomen met de be-
trokken kringen uit nijverheid, scheepvaart en bank-
wezen, een voeling, die wanneer zij uitging van de-
zelfde beginselen, die de Engelsche regeering tegen-over de Trade Bank leidden; wellicht de te betreuren
concurrentie, die zich reeds dadelijk in ons nieuwe
bankwezen in den vreemde heeft geopenbaard, had
kunnen voorkomen.
Wil dit alles echter bereikt kunnen worden, dan
zou tweeërlei noodig zijn: in de eerste plaats reorga-
nisatie van de leiding onzer economische politiek,
waardoor voor de huidige verstrooide regeling zoo-
veel mogelijk eenheid in de plaats treedt en voor het
overige mét een centraal punt althans een waarborg
voor onderling overleg wordt geschapen, en in de
tweede i5laats opdracht van dit alles aan een zelf-
standige organisatie, die haar volle aandacht aan het
vraagstuk kan schenken.

Vooral bij de huidige overbelasting van het minis-terie van Landbouw ligt de gedachte aan de vorming
van een afzondérljk ministerie van Handel en Nijver-
heid voor de hand, een gedachte reeds meermalen
onder woorden gebracht en ook dezer lagen in een
van de Eerste Kamer uitgegaan staatsstuk weder be-

18 April 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

287

sproken. Hoe dit evenwel zij, hoofdzaak is, dat met

do voorbereiding voor een nieuw vredestijdperk niet
langer wordt getaimd en dat een regeling getroffen
wordt, die in de toekomst de eenheid onzer economi-
sche politiek waarborgt.

Naast dit alles blijft dringend noodig het tot stand
komen eener Organisatie, waardoor het onmisbaar con-

tact met de verschillende takken van het bedrijfsleven
tot zijn recht kan komen. De beschouwingen, die wij

in het nummer van 21 Maart aan den door Mr. Treub
voorgestelden Raad van Handel en Nijverheid hebben

gewijd, ontheffen ons van de plicht op dit punt thans

nader in te gaan. Over de vraag, welke rol de over-
heid
bij
de totstandkoming dezer organisatie heeft te
vervullen, kan men twisten, hoofdzaak, wij herhalen
het, is, dat de aanwijzing der vertegenwoordigers door
de vertegenwoordigden zelf geschiedt. B.

STAATSMONOPOLIE VAN LEVENS- EN

BRAND VERZEKERING.

in een persgesprek, gepubliceerd in de Telegraaf,
heeft Minister Treub, na in de Kamer op een ongele-
gen uur uit zijn tent gelokt te zijn (waardoor het

monopolisatie-vraagstuk op een onnoodig abrupte
wijze voor het publiek gesteld is) eenige nadere toe-
lichtingen verschaft aan den weetgierigen inter-
viewer, tevens tolk van vele bezorgden in den lande.
Aan één indruk kan men niet ontkomen, namelijk
dat we een nieuw tijdperk ingetreden zijn en dat
op velerlei gebied nieuwe toestanden zich reeds ont-wikkeld hebben, waarvan de consequenties onder de
oogen gezien moeten worden. Vele vraagstukken zul-
len we van een ander standpunt moeten benaderen,
vele bezwaren zullen we overboord te werpen hebben.
Zoo niet een ,,Umwertung aller” heeft zich toch een
,,Umwertung vieler Werte” voltrokken.
Of intusschen de winsten van het levens- en brand-
verzekeringsbedrijf noemenswaard zullen bijdragen
ter ontlasting van den druk der oorlogsieeningen
blijft zeer de vraag. En vooral of de te duchten on-
gunstige gevolgen eener nationalisatie zullen opwe-
gen tegen de voordeelen er van. Een
veelzijdig
vraag-
stuk als dat van monopolisatie in ‘t algemeen en van
monopolisatie op het onderhavige gebied in ‘t bizonder
is nu eenmaal niet in een paar maanden door eenige
ministeriëele commissies en een debat in de Kamer
op te lossen, en met instemming leest men in het Voor-
loopig Verslag van de Eerste Kamer, Staatsbegrooting
1917, dat de ,,talrijke belangrijke en
moeilijke
vraag-

,,stukken daaraan verbonden, de studie van de voor- en ,,nadeelen, zoowel van moreelen als van economischen
,,en financiëelen aard, voor elke soort van staatsbe-
,,drjf en staatsmonopolie in Nederland, de velerlei
,,belangen waarop gelet moet worden en de wijze der
,,organisatie voor elk bedrijf”, een ernstig onderzoek
noodzakelijk maken.
Onze minister- schijnt zelf geen groot vriend van
monopolisaties te zijn, maar
het geld moet er 1omen
en een Staatscommissie zou de zaak te zeer op de
lange baan schuiven. Intusscheii erkent de minister,
dat er in de eerste twee of drie jaren van winst nog
wel geen sprake zal
zijn.
Waar nu binnen een jaar na den vrede volgens hem alle landen in Europa
overgegaan zullen zijn tot een monopolisatie als de
voorgestelde, vraagt men zich af of het niet aanbe-
veling zou verdienen het vraagstuk, voor zoover het
Nederland betreft, even aan te zien, om te voorkomen,
dat er een stap gedaan worde, waartoe men misschien
niet zoude besluiten als men de gevolgen beter had
kunnen overzien. Over de winsten, die het bedrijf af zal werpen, heeft
do minister zich in groote trekken uitgelaten. Hij
stelt vast, dat de winsten van verschillende levens-
verzekeringsmaatschappijen over 1914 globaal 4%
millioen hebben bedragen, dat de buitenlandsche
maatschappijen circa % van het veld bestrijken, en
dat de totaal-winsten dus op circa 7 8 millioen te

stellen zijn, of rond 7% millioen, -waarin dus ook be-
grepen
zijn
de winsten van de Nederlandsche maat-
schappijen in het buitenland behaald. Dit wordt echtei
niet gereleveerd. Daar nu de woorden levensverzeke-

ring en brandverzekering beide ,,verzekering” gemeen

hebben, denkt de minister dat de winsten uit de

brandverzekering ook op rond 7V2 millioen gesteld

kunnen worden, dat is dus samen 15 millioen l Derge-
lijke becijferingen zijn toch wel wat al te lichtvaardig.
Raadplegen wij de jaarcijfers van het Koninkrijk der

Nederlanden 1915, dan zien wij, dat de daar vermelde

maatschappijen een totale winst maakten van

f
4.200.000. Van deze winst werd echter aan aandeel-
houders slechts uitgekeerd
f
620.000 en aan de ver-
zekerden
f
450.000, terwijl aan vermeerdering der
overige reserven besteed werd
f
1.400.000. Ter illu-
stratie van de groote winsten der maatschappijen kun-
nen we verder b.v. vermelden, dat de gezamenlijke in Duitschland werkende maatschappijen in 1912 aan de
aandeelhouders 8 pOt. en aan de verzekerden 82 pOt.
van de winst uitkeerden. Van het totaal premie-inko-

men ging minder dan 2 pOt. aan aandeelhouders.
Om een denkbeeld te geven van de ontwikkeling

van het levensverzekeringsbedrijf (zooverre het de
Nederlandsche maatschappijen betreft)
zij
hier nog
vermeld, dat ult. 1914 het totaal verzekerd bedrag
bij circa 90 maatschappijen (rente tot kapitaal her-
leid door vermenigvuldiging met 10)
f
1.370.000.000
bedroeg (in Italië was het totaal aan het eind van 1913
f 1.000.000.000),
de totale ontvangsten
f
62.500.000
en de totale premie-reserve
f
340.000.000. Het geza-
menlijk maatschappelijk kapitaal was
f
37.800.000,
waarvan gefourneerd
f
8.500.000. Van de 26 voor-
naamste maatschappijen was het totaal der beleggin-
gen
f
262.000.000, waarvan
f 100.000.000
in hypothe-
ken (38 pOt.),
1
113.000.000 in effecten (43 pOt.),
1 27.000.000 in onroerende goederen en
f
21.000.000
in beleeningen op polissen.
Wat het door den minister van finaniön voor de
brandassurantie begroote winstcijfer ad 7% millioen
betreft diene het volgende. In’t algemeer. kan men
aannemen, dat een hetto-winstpercentage van 10 pOt. van de premie zeer bevredigend is. Om een winst van
f7.500.000 te maken, zou men dus
f
75.000.000 aan
premie moeten boeken. Nemen we nu de gemiddelde
brandpremie aan op 1
0/00
dan vertegenwoordigt dit
een verzekerd bedrag van 75 milliard. En het geheele
nationale vermogen van Nederland wordt geschat op
12 milliard! Stellen we dat de staat 20 püt. overhoudt
en dat de gemiddelde premie 2
0/00
is, dan zou men ko-
men op een totaal waarde van alle roerende en onroe-

rende goederen van 18% milliard. Trouwens de ge-
middelde jaarlijksche bedrijfswinst van alle Duitsche
particuliere maatschappijen bedroeg over de jaren
1903112, per jaar slechts
f
8.100.000. (Grüner, Zeit-
schrift f. d. gesamte Vers. Wissenschaft, p. 293).
De winst van de Zwitsersche particuliere maat-
schappijen bedroeg over 1914 nog geen 4 pOt. van de

netto-premiën. Het totaal verzekerd bedrag was daar
ca. 11 milliard gulden, waarvan circa de helft (voorul.
gebouwen) gedekt bij de cantonale en de andere helft
bij particuliere maatschappijen. Van de 18 cantonale

zijn er 14 meer dan een eeuw oud; deze bestonden dus
v66r de particuliere verzekering in Zwitserland. De
totale premie beliep 11% millioen. Het gezamenlijke
bedrag van de in Duitschland tegen brandschade ver-zekerde roerende en onroerende goederen wordt aan-
genomen op ca. 140 milliard gulden en de gemiddelde premie op ongeveer 1,50
o/oo.
Neemt men nu eens het
totaal bedrag van de verzekerbare roerende en on-
roerende goederen in Nederland op 10 milliard, dan
zou men bij een gemiddelde premie van 1,50
O
loo komen
op een premie-inkomen van
f
15.000.000, waarvan
men ca.
f
1.500.000 als zuivere winst zou overhouden.
Dit zijn echter slechts eenige ruwe schattingen, die
hoofdzakelijk ten doel hebben aan te toonen hoe licht
men zich overdreven voorstellingen van inkomsten en
winsten van particuliere bedrijven kan vormen.

288

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

18 April 1917

Het treft ons, dat minister Treub uitsluitend ge-
sproken heeft van de
winsten
van het verzekerings-
bedrijf. Deze zullen zeker tegenvallen wanneer de

premiën niet verhoogd worden. Hiervoor behoevön
we echter niet te vreezen, omdat dit zou neerkomen

op een belasting opgelegd aan de verzekerden, terwijl

toch juist ter vermijding van nog meer belasting

monopolisatie wordt voorgesteld. Van meer belang

dan de winst lijkt ons de macht over de groote kapita-

len, welke door den minister van financiën uitge-

oefend zou kunnen worden. De geheele premie-reserve
zou zoo te zeggen in staatsschuld belegd kunnen wor-

den. Evenals thans vele Duitsche vennootschappen

hare obligatie-leeningen aflosbaar stellen, doch alleen

tegen omruiling in ,,Kriegs-Anleihe”, zou de minister

de belegde reserve kunnen converteeren in staats-

schuld en tot dat bedrag geen nieuw beroep op de

markt behoeven te doen. Ook tot het beloop van de.

jaarlijksche toename der reserve zou hij ieder jaar

minder te emitteeren hebben. In Duitschiand be-
draagt de totale premie-reserve voor de levensverze-
kering ca. 5
a
6 milliard mark en de premiën

M. 700.000.000 per jaar! Belegt de staat de reserven

niet in zich zelf, doch blijft
hij
dit doen op de wijze
der maatschappijen, welk een invloed kan
hij
dan uit-t
oefenen op de geldmarkt en in het hypotheekbedrijf!

In geval van oorlog echter en bezetting van het

land door den vijand, zou het deel der reserve, het-
welk belegd is in onroerend goed (hypotheken) aan

een aanzienlijke schade blootgesteld kunnen worden.
1

Dit en b.v. de dekking van het oorlogsrisico in de;

levensverzekeringspolis zou het vertrouwen in het

regeerings-verzekeringsinstituut wel aan ‘t wankelen
kunnen brengen. Ook in Italië is dit gebleken en aan

dergelijke consequenties kan men niet ontkomen, ook
al ,,drukt het zakenelement op het staatsbedrijf zijn –
stempel.”

CLEA1?ING TE AMSTERDAM

Een medewerker
schrijft
ons:
De Amsterdamsche kassiersinstellintren, de Kas-

Vereeniging en de Ontvang- en Betaalkas hebben dit
jaar in haar verslagen eenige cijfers gepubliceerd
omtrent het betalingsverkeer, dat in 1916 door haar
tusschenkomst zonder gebruikmaking van gereed geld

plaats vond.
Uit deze cijfers
blijkt,
dat de Nederlandsche Bank
en de kassiersinstellingen (behalve de genoemden be-
hoort daartoe nog de Associatie-Oassa) reeds veel bij-
dragen tot vereenvoudiging van het geldverkeer en
tôt beperking van betalingen met bankpapier; gelijk
bekend is, geven zij de gelegenheid kassierspapier op
haar te doen afgeven, hetwelk naast het bankpapier
te Amsterdam als betaalmiddel wordt aangenomen.
Uit de gepubliceerde cijfers blijkt, dat de Kas-Ver-
eeniging 1.465.000.000 gulden en de Ontvang- en
B
e
.:

taalkas 947.000.000 gulden met de Nederlandsche
Bank en hare zusterinstellingen verrekende. Bij de
beschouwing dezer zeer belangrijke cijfers dient men
in het oog te houden, dat het papier, hetwelk de Kas-
Vereeniging op de Ontvang- en Betaalkas had en om-gekeerd in elk van de beide bedragen voorkomt.
De beide instellingen ontvingen aan kassierspapier
op zich zelf 310 millioen (Kas-Vereeniging) en 230
millioen (Ontvang- en Betaalkas); bovendien veref-
fenden zij tusschen hare rekeninghouders onderling,
door overboeking 75 resp. 13 millioen gulden. In het
verslag van de Kas-Vereeniging komen bovendien nog
de cijfers van haar giro-verkeer voor, waaruit blijkt,
dat de Nederlandsche Bank en zij door middel van
giro elkander ten gunste en ten laste vân weclerzijd-
sche rekeninghouders betaalden bijna 172 millioen
gulden.
Totaal werd volgens deze cijfers zonder gebruik-
making van gereed geld vereffend door de Kas-Ver-eniging ruim .2 milliard en door de Ontvang- en Be-
taalkas 1 milliard 176 -millioen gulden. Men dient

hierbij niet uit het oog te verliezen, dat dit laatste
cijfer, wanneer de Ontvang- en Betaalkas ook hare
giro

cijfers met de Nederlandsche Bank had gepubli-
ceerd, nog hooger zou zijn. De werkkring der kassiers
als ,,clearing–banken” wordt door deze mededeelin-
gen
duidelijk
in het licht gesteld.

Wij mogen er hier op wijzen, dat de beide instellin-

gen, die de voormelde cijfers mededeelden, er op uit

zijn door vereenvoudigingen der verrekeningen, verbe-

teringen in het geldverkeer te brengen. Te dien
einde hebben zij gezamenlijk een vereeniging opge-

richt, ,,het Amsterdamsch Verrekenkantoor” (goed-

gekeurd bij K.B. van 14 Sept. 191.6, no. 8) met het

doel een centraal, onafhankelijk lichaam te scheppen,

dat gereed zal staan, zoodra geld- en effectenhandel

behoefte zullen gevoelen aan eenvoudige verrekeniug

van gld- en fondsentransactiën. De clientèle van

ieder van de oprichters zal dan van de bemiddeling
van dit ,,neutrale” lichaam gebruik kunnen maken.

Het spreekt van zelf, dat deze nieuwe instelling zich
op den duur zal kunnen ontwikkelen tot een centraal-

clearing-instituut, waartoe uit den aard der zaak ook
de clientèle van de Associatie-Cassa, die niet tot de
oprichters behoort, zal worden toegelaten.

Aan het slot van een ingezonden stuk ,,bankdepo-
sito of prolongatie” worden in het vorige nummer

door S. de middelen aan de hand gedaan het betalings-
verkeer op de hoogte van zijn
tijd
te brengen; uit het

bovenstaande
blijkt,
dat de organen om dit verkeer
te regelen en tot verdere ontwikkeling te brengen, be-
staan en dat het
verrelcenin.gverkeer – dank
zij
ook
de medewerking van de Nederlandsche Bank – reeds
te Amsterdam op bedoelde hoogte .staat.

DE STIJGING DER WONEN.

Slechts zelden krijgt men cijfers onder oogen, welke
de stijging van het loon over een eenigszins langere
periode nauwkeurig aangeven. Het verheugt ons

daarom in de laatste aflevering van het Maandschrift
van het tJentr. Bureau v. d. Statistiek een artikel aan
te treffen over de bonen der arbeiders aan de vier
centrale werkplaatsen der S.S. in 1901-1917 en van
die te Utrecht en Zwolle bovendien van 1893 en 1874
af. Hier volgen enkele
cijfers,
die de loonstijging in
procenten aanwijzen.

Bcroepcu
Utrecht
Tilburg
1

i
Zwolle
Zwolle
1874— 1917

Utrecl:t
1893-
1917
1901-1917

Locomotief-bankwerker.

16
50
34
57
25
50
55

62 33
53
46
112 33 Poetser

……………47

. –
45
17
52
40
Draaier …………….
Koperslager
………..37
Kopergieter (vorer)
m
29
– –
Ketelniaker

………..20
60
28 92 32
Vuurwerker ………..
27
25
33 65
21
34
26
42
76
47
Wagenbankwerker ….
15
60
43
92
24
Voorslager

………..

42 36
44

63
Wagenlichte…………
28 53
41
53
37
Wagenniak. (timnierni.) 30
45
49 72
51
Houtzager
…………

35
59
-,

Schrijnwerker ………

Schilder …………..
50
47
51 81
62
Zadelmaker

……….26
50
31
50
50
Sjouwer

…………29
37


45
68
38

Te Blerik steeg het loon der wagenbankwerkers van 1901-1917 met 57 pOt., der wagenmakers 58 pot., der
wagenlichters en schilders 62 pOt. De ]oonexi klim-
men periodiek op, zoodat het van invloed kan geweest
zijn of er op het eene oogenblik meer oude of jonge
werklieden waren dan op het andere. –

Wij vestigen tevens de aandacht op een artikel in
dezelfde publicatie over de
loonstijging
tijdens de
crisis. Vergeleken zijn: a. de bonen in de collectieve
overeenkomsten v66r den-oorlogen thans;
b.
de mini-
mum-bonen in- de bestekken van – overeenkomstige
werken voor het Rijk in 1913 en 1916 uitgevoerd;
c.

18
April
1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

289

de bonen aan de centrale werkplaatsen der
S.S.
uit-
betaald in Januari 1914 en 1917 en
d.
de gages van de
machinisten ter koopvaardij in Juli 1914 en zooals ze

thans door den Minister zijn vastgesteld. Uit eerstbedoelde contracten krijgt men den indruk,

dat de bonen het meest gestegen zijn in den landbouw
en de veenderijen; in het veen is het loon voor enkele:
werkzaamheden met
100
pOt. en zelfs meer gestegen.
In
2
pOt. van de 311 opgaven over minimum bonen

is het loon gedaald, in 21 pOt. gelijk gebleven, in 9

pOt. met minder dan 10 pOt. gestegen, in 37 pOt. ge-
stegen met 10-20 pOt., in 20 pOt. gestegen met 20-
30
pOt, in 8 pOt. met 30-40 pOt. en in 3 pOt. det

opgaven nog meer. In ongeveer de helft der opgaven
omtrent de spoorwegwerkplaatsen steeg het loon tus-
schen
10
en 20 pOt., in bijna
5/
met 20-32 pOt., in
de rest beneden
10
pOt. De oorlogs- en andere toesla-
gen buiten rekening gelaten, zijn de gages der machi-
nisten in de algemeene vrachtvaart met 25-100 pOt.

gestegen, voor de kustvaart met 22-75 pOt.
D.

INDEX-CIJFERS.

Gedurende geen enkele maand, zoolang de oorlog
duurt, is het totaal der
index-cijfers
zoozeer gestegen
a]s in de maand Maart. De totaalcijfers bedroegen
einde Februari 5072. Thans zijn deze met 228 geklom-
men tot 5300. Hoe ontzaglijk de prijién zijn opgeloo-
pen sinds het ilitbreken van den oorlog en hoezeer
het tempo versneld is, wordt bij vergelijking duidelijk,

als men bedenkt, dat het cijfer over Juli 1914 2565
bedroeg, over Maart 1915 3305, over Maart 1916 4013
en thans 5300. Het percentage bedroeg resp. 116.6,
150.2, 182.4, 240.9. Hieronder volgt de gewone sta-
tistiek:

D
0 0
Granen

vlcech

An-
dere

VOO-

not,,,.

Gr ond-
stoen
t t
1

trse.

Dell-
stoffen.

Diver-
sen:
oliën,
hout T
0
00
Alge-
,neen
index

Basis (gemidd.
1001-5) . –
500
300
500
400
500
2200
100,0
1 Januari1914
563 355 642
491
572
2623
119,2
1 April
560 350
1
1,
626′!,
493
567
2597 118,0
1 Juli
565
1
1,
345


616
471
1
/
551
2549
115,9
EindeJuli
579 352
616′!,
464
1
12
553
2565
116,6
Aug. ,,
641
369 628
474
588
2698
122,6
Sept. ,,
846 405
61111
2

472
1
12
645
2780
126,4
Oct.

,,
656
1
/,
400
1
12
560
458 657
2732
124,2
Nov. ,,
683
407′!,
512
473
684
1
1,
2760
125,5
Dec.

,,
714
414
1
1
,
509
476
686
1
!
2800
127,3
Jan.1915
786 413
535
521
748
3003
136,5
Febr.,,
845
411
552
1
/,
561’/
761
3131
142,3
Mrt.

,,
840
427 597 644
797
3305
150,2
April,,
847 439
1
1,
594’1,
630
818
3327
151,2
Mei

,,
893
437
583 600 814
3327
151,2
Juni ,,
818
428
601
624
779
3250
147,7
Juli

,,
838
11
2
440
2
/,
603 625
774
3281
149,1
Aug. ,,
841 438
1
12
628
610
1
12
778
3296
149
1
8
Sept.,,
809
2
/,
4701/
2

667
61011
:

769’/
3336
151,6
Oct.
834
443
1
1,
681
631
1
12
781
3371
153,2
Nov.
871
1
1,
444
691 667
1
1,
826


3500
159,1
Dec.
897 446
731
711
1
/
848
2
1,
3634
165,1
Jan.1916
94612
485
782
1
!,
761
1
12
884
1
/2
3840
174,5
Febr.,,
083 520
1
12
805
1
12
80111
2

897
1
12
4008
182,2
Mrt. ,,
049
1
1,
503
796
1
/
851
913
4013
182,4
‘April,,
970112

511
794
2
12
805
1019
4190
190,5
Mei

,,
1024
529
805
942
1019
4319
196,3
Juni
989 520
794 895
1015
4213
191,5
Juli
961
525
797 881
1040
4204
191,1
Aug. ,,
99912
531
1
1,
882 873
1086
4372
198,7
Sept. ,,
1018 536
1
12
937
85821,
1073
4423
2010
,
Oct.

,,
11244
543 090
1
1,
850
1
/
10874
4596
208,7
Nov. ,,
1177k
558
1091
850112

1102
4779 217,2
Dec.

,,
1294
553
11241
824
1
1,
1112
4908 223,0
Jan.1917
1310
561.
1137
825
1
12
1119
4953
225,1
Febr.,,
1312e
581’1,
1189 829
1
1,
1159i
5072
230,5
Mrt.

,,
1346
610
1
1,
1226 834
1
1,
1283
5300
240,9

Aan de aanteekeningen van The Economist ontlee-
nen wij het volgende: ,,Voor de meeste handelsarti-
kelen bewogen de prijzen zich zeer sterk in opgaande
richting met uitzondering van die waarvoor de regee-

ring maximumprjzen heeft vastgesteld. Rubber,

koper en indigo zijn de eenige artikelen van belang,
die geen
prijsstijging
vertoonen. In de groep der di-
versen is de grootste
stijging
waar te nemen, vooral in de prijzen van. timmerhout – hiervoor was de in-
voerbelasting de drijfveer – olie en oliehoudende

zaden. Wat de afdeeling der voedingsmiddelen betreft,
ook hierin treedt het oploopen
duidelijk
aan den dag.
Britsche tai-we, bloem, gerst en haver stegen, terwijl
voor rijst, waarnaar groote vraag bestond als plaats-

vervanger van vleesch en groenten, een prijs werd

betaald, 334 maal zoo hoog als v66r den oorlog. De
boterprijs is ook deze maand iets opgeboopen, kon

echter niet.geheel het niveau van November I.I. berei-
ken. Het plan van de regeering om den import van
thee te beperken, heeft de noteeringen van den groot-
handel voor dit artikel ongeveer 20 pOt. doen
stijgen.

De delfstoffenmarkt, die grootendeels onder off i-
ciëele contrôle staat, biedt weinig merkwaardigs. Een
kleine daling in koper en een. ]ichte
stijging
in tin
valt te vermelden. Do markt der textielgoederen

daarentegen vertoont hoogei-e noteeringen in alle op-
zichten. Middling American 12.82 en good fair
brown Egyptian 23.50, bereikten een hooger niveau.

Het gebrek aan scheepsruimte en oponthoud in de
havens houden de katoenwereld bezig. Wolprijzen en-
dergingen geen aanmerkelijke verandering, alhoewel
men in Bradford een stijging verwachtte.

The Economist geeft ook nog een interessant staatje
over de prijzen van bepaalde artikelen. Een vergelij-
king wordt gemaakt tusschen de einde Maart geno-
teerde prijzen in 1913, 1914, 1915, 1916, 1917.

Prijzen, aan het eind van het Maartkwartaal:

1913.
1914. 1915. 1916.
1917.

IJzer Clev. No. 3
6519
5113
67/3
901
8716
Stalen rails

. –
135/
130/
1501


21716
2251
Kolen

…….
11/6
13/3
181
1813
191
Koper Stand.
£6634
£65
£69¼ £116
£136’%
Tin Standard

£215

£174% £17134

£199
£2147/
g

Lood (Eng.)

..
£ 16%
£1934
£24
£36
nom.
Tarwe
31/3
3114
5418
5316
8115
Gerst

……..
27/6
2517 3119 5318
71/10
Haver

……
19/7
18/8
3016 3015
51110
Rundvl. -(2e kv.)
3/4
316
3110
418 718
id.

(lekw)
514
512 614
712
1012
Sehapenvleesch
, 7/4
716
81
9/6
1016
Suiker

W.-Ind.)
1317%
11/6
nom.
nom
401
Koffie (Santos)
6216
4919
52/6
521

.

.


Thee (gewone)
53/s
d.
5 d.
9/ d.
7% d.
16 d.
Rijst

———.
8/0%
717%
121
1619
2616
Katoen (midd.)
6,99 d.

7,08 d.
5,48 d.
7,83 d. 12,82 d.
id.

(32’s weft)
10
5
1
8
d.

9
13
110
d. 834 d.
12% d.
17% d
Wol (N.S.Wales, unwashed)
12%d. d.
1434 d.
14% d.
1734 d…..
Talk

……..
33/6
3213
3716
4816
5716
Hennep(Manila)
£
34%
£27
£41

56
£ 96
Zijde (Canton)
121
131
1116
17/3
1710
Jut

……..
£2834
£
33
34
£2234
£3
4


Vlas

……..
£3734 £2834
nom.
nom.
£
94

Petroleum
8% cl.
8 cl.
8% d.
11 d.
14 cl.
Rubber (Fine
hard para) p. lb.
31934
31
– 215%
3/0%
311%

In een paar gevallen wordt het, door markteontrôle
en andere factoren, die de normale condities versto-
ren, onmogelijk, op het oogenblik een betrouwbare
noteering -te bekomen. The Economjst eindigt met den
voor Engeland veelzeggenden zin: ,,This list should
be read as an appeal to everyone of us to lessen his
domand for every article of common consumption.”

ENGELAND’S HANDELSPOLITIEK.

In ons nummer van -7 Maai-t gaven wij een verta-
ling van de resoluties en het begeleidend schrijven
aan den eersten minister, opgemaakt door het Oom-
mittee ou Oommercial and Industrial Pohicy, onder
voorzitterschap van Lord Balfour of Burieigh. ..
‘Het in deze stukken uitgesproken en. toegelichte

..

•______

____’__-;–,-.-:-.–

290

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

18
April 1917

beginsel van algemeene preferentie tusschen de ver-

schillende deelen van het Britsche rijk, in verband
waarmede in de eerste plaats Engeland zelf van

handelspolitiek stelsel zou hebben te verander,en, bleef

niet onweersproken. Aan een dezer dagen door de
Free Trede Union verspreid vlugschriftje ontieenen

wij aan de hand van ,,the Economist” het volgende:
,,De oorlog heeft onzen bondgenooten getoond, dat

zij zich slechts van het noodige konden voorzien,

indien zij op hun protectionistisch slesel inbreuk
maakten en voor den aanvoer van levensmiddelen en

munitie uit overzeesche landen hunne toevlucht na-
men tot ons transportwezen en onze commerciëele
organisatie. Het is een
bewijs
te meer, dat Vrij ver-

keer met andere naties en de volstrekte macht over

het zeevervoer naar andere landen onmisbaar
zijn
voor
ons bestaan, en dat onze veiligheid en onze toevoer

afhangen van het instandhouden van onze uitge-
breide
koopvaardijvloot
met de vrijheid om elke
haven binnen te loopen en ladingen in te nemen

in elke havenplaats ter wereld…. Zoodra een
natie een groot gedeelte van hare bevolking in
het leger moet inlijven, moet zij zich noodzake-

lijk wenden tot neutralen ôm in hare benoodigd-

heden te voorzien; en het is aan geen
twijfel
onder-
hevig, of onze gevestigde politiek – goederen vrijelijk

van andere natiën te koopen – heeft er machtig toe

bijgedragen, dat de neutralen zich onze blokkade van
den
vijand
lieten welgevallen. De vrijhandelspolitiek
die wij volgden in vredestijd heeft bewezen een zeer

te waardeeren voordeel te zijn in dagen waarop wij

ons door nijpenlen oorlogsnoodzaak op andere landen

zagen aangewezen.”

En wat betreft de nieuwe handelspolitieke richting:

,,Wij
zijn
er van overtuigd, dat het invoeren van een
systeem van koloniale preferentie beteekent: belas-

ting van de industrie en het bestaan onzer atbeiders,-

achteruitgang en verlies voor ons Rijk als geheel ge-
nomen, teleurstelling en ontevredenheid in de

Dominions.

• ,,WÎJ
zijn
er van overtuigd, dat een zoodanige poli-

tiek niet door de koloniën kan worden aanvaard, zon-
der te leiden tot gelijke maatregelen, met name in
Indië. Hierdoor zou een beschermend Indisch tarief-.
stelsel in het leven worden geroepen ten nadeele der
uit Groot-Britannië ingevoerde fabrikaten.
,,Wi.j zijn er van overtuigd, dat die politiek niet in
overeenstemming is te brengen met de wenschen, die
gëuit werden op de oriangs gehouden conferentie van
Parijs. Zoo kan b.v. aan de voornaamste producten
van Canada en Australië geen preferentie van eenige
beteekenis verleend worden, zonder dat dientenge-
volge Rusland voor diezelfde producten in toenemende
mate op den handel met Duitschland werd aange-

wezen.
,,Wij zijn er van overtuigd, dat belasting van voe-
dingsstoffen en grondstoffen ernstig op onze fabri-
kanten moet drukken, wanneer
zij
op neutrale mark-

ten de concurrentie, die daar na den oorlog scherper
zal zijn dan ooit te voren, het hoofd zullen moeten
bieden en dat het invoeren van een tarief tegenover
neutrale landen onzen handel op deze markten juist
dan, wanneer wij dezen handel het meest noodig zul-
len hebben, ernstig zou belemmeren.
,,Ten slotte zijn wij er van overtuigd, dat, gaf het

ontwerpen van een bevredigend stelsel van koloniale
preferentie vôôr den oorlog reeds groote bezwaren,

dit thans dubbel
moeilijk
zal
blijken
te
zijn. Het hef-

fen van nieuwe rechten toch op goederen, die ons-
door onze Europeesche bondgenooten worden toege-
zonden – het sluiten der deuren, die wij twee géne-
raties geleden
vrijelijk
hebben geopend in ons eigen
belang – moet noodzakelijk ons verbond ondermijnen,
ons gemeenschappelijk optreden tegen de Duitsche
plannen belemmeren, en den handel met bevrierde
naties, waarop de kracht van ons rijk en de welvaart
van ons- volk berust, doen afnenen.”

BOEKAANKONDIGING.

W. Th. E. van Hoorn:’
Corporation-
finan,ce in. Holland.
The Hague, W. P.

van Stockum and Son, 1916. 156 blz.
met een aanhangsel van 150 blz.

Bovengemeld boek werd vigens de inleiding ge-

schreven op verzoek van prof. Gerstenberg te New

York, met het doel de in Holland geldende wettelijke
beginselen omtrent met vennootschappen in verband

staande financiëele vraagstukken meerdere bekend-

heid te verschaffen. De heer Van Hoorn bedoelt de

voordeelen en de nadeelen van de wettelijke regeling

meer te bespreken in hunne economische dan wel
hunne juridische beteekenis.

‘Een eerste eisch te stellen ‘aan een werk, hetwelk
bestemd is om een eenigszins ruimen kring omtrent

hij ons geldende regelingen en heerschende toestanden

in te lichten is zeker wel, dat het getuigt van nauw-

kurigheid en degelijk beheerschen van het behan-

delde onderwerp. Met dit werk is zulks niet het geval.

Reeds bij het opslaan van de literatuuropgave in

het begin van -het boek krijgt men den indruk van

groote oppervlakkighejd; geen der betere algemeene

werken over Nederlândsch vennootschapsrecht wordt

b.v. door den schrijver genoemd. Deze indruk wordt
bij verdere lezing voortdurend bevestigd. De schrijver

doet niet veel meer dan de wetsartikelen, in eenigszins

‘omgezette redactie, weergeven. Maar niet alleen, dat’

nergens in de behandelde stof wordt doorgedrongen,

de schrijver maakt zich daarenboven herhaaldelijk
schuldig aan mededeeling van onjuistheden. Zoo is het

jaartal van de laatste herziening van de Fransche wet

van 1867, en eveneens dat van het Duitsche Handels-
gesetzbuch, beide vermeld op blz. 3 niet juist en is de inhoud van art. 24 van ons Wetboek van Koophandel
niet die, welke op blz. 11 wordt gevonden. Deze voor-

beelden zouden gemakkelijk met’meerdere kunnen wor-

den aangevuld.

Wat de financiëele zijde van het venii,00tschapswe-

zen aangaat, welke zijde de schrijver zich voqrstelde
bijzonderlijk te belichten, wordt volstaan met alge-

meenheden omtrent de werkzaamheid van promoters,
oprichters, hunne belooning, de geldmiddelen van de

vennootschap, hare reorganisatie en zoovoorts; nieuwe

gezichtspunten geeft het boék niet. En ook iets meer
bijzonder Nederlandsch, zooals de titel zou doen ver-
wachten wordt op dit gebied daarin vrijwel niet ge-
vonden.

In een aanhângsel vinden wij eenè Engelsche ver-
taling van ons Wetboek van Koophandel, onze wet tot,

regeling der coöperatieve vereenigingen en enkele
artikelen van andere wetten. Naar de schrijver in de

inleiding – meedeelt bestaat er alleen van het Wetboek van Koophandel eene Engelsche vertaling, uitgegeven

door het Departement van Buitenlandsche Zaken in
1893, welke evenwel niet algemeen– verkrijgbaar en
bovendien verouderd is, zoodat een ,,up-to-date traiiis-

lation of the old and new laws may be of some use to
foreigners”. Een ieder, die wel eens gepoogd heeft een

Nederlandsch wetsartikel in een vreemde taal over te
zetten, zal weten hoe moeilijk het is
zijn
inhoud nauw-
keurig weer te geven; volkomen begrijpen van het

artikel is daarbij een eerste vereischte. Slaat men de
bovengenoemde vertaling van het Departement van

Buitenlandsche Zaken op, dan kan men somtijds twij-
fel niet onderdrukken of de bewerker van die verta-
ling aan dit vereischte wel geheel heeft voldaan. Legt
men nu de vertaling van den heer Van Hoorn naast
die van het Departement, dan treft het, dat deze twee

op vrijwel alle
twijfelachtige
plaatsen overeenstem-
men. Het maakt dan ook sterk den indruk, dat de ver-
taling, die ons thans wordt aangeboden, niet veel meer
is dan een kritieklooze overdruk van die van 1893.
Erger is het, dat deze nieuwe vertaling, welke als ,,up-
to-date” wordt aangekondigd, meerdere in het Wet-

18 April 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

291

t.
boek van Koophandel sinds 1893 aangebrachte wijzi-

gingen, b.v. in de. artt.. 154, 228, 379, 380, 383, 384,

754, niet of niet volledig weergeeft. Ook-schijnt het

niet de taak van een vertaler om, zooals hier in de wet
tot regeling van de Coöperatieve Vereenigingen is ge-

schied, meer dan een alinea van het zelfde artikel tot

één te doen samensmelten of heele alineas weg te
laten.

Naai mijne meening kan het niet anders dan wor-

den betreurd, dat dit boek in een vreemde taal is ver-

schenen; het zal voor den vreemdeling, die het wil ge-

bruiken, een onbetrouwbare gids zijn. N.

Mr. K. Jansma.
Vernietiging •van

Nevtrale Prijzen en hoe deze kan wor-
den voorkomen.
Amsterdam, P. N. van
Kampen & Zoon, 1917, 21 blz.

Het geschrift is grootendeels een herdruk van het
Gidsartikel van den schrijver, waarin door hem werd

aangedrongen op een internationale regeling, welke
de mogelijkheid zou openen van een erkend en ge-

wettigd beslag van neutrale schepen in neutrale
havens. Neutrale schepen, welke in strijd met eenig
oorlogsvoorschrift hebbqn gehandeld, zouden niet

meer behoeven te worden vernietigd, doch in de eigen
neutrale haven ten behoeve van het prijsmakend oor-

logvoerend land worden vastgelegd. Verlies van men-
schenlevens zou worden voorkomen en in elk’ geval de uitspraak van het prijsgerecht kunnen worden af-
gewacht.

In een naschrift komt de schrijver op tegen hen,
die, hoewel elk pogen in deze richting welgezind, de
kans van slagen van dit plan, dat bovendien de mede-
werking onzer regeering zou eischen voor een bedrijf,
weiks grondslagen steeds door haar in strijd met het vol-
kenrecht zijn verklaard, gering oordeelden. Tot dezen
behoort ook Mr. Treub, van wiens hand het geschriftje
een
»
woord vooraf” bevat. Teneinde de Regeering uit
te schakelen, stelt de schrijver thans voor de oprich-
ting van een Ned. Prijzèn-Trust, een N. P. T. van
gelijken opzet als de N. 0. T. Dat het plan aldus aan
uitvoerbaarheid gewonnen heeft, zouden wij niet dur-
ven beweren.

De litteratuur• over – het Taylorstelsel verkri.jgt
langzamerhand ook hier te lande zekeren omvang.
Thans heeft de werkt.-ingenieur A. W. Sanders, onder
den titel ,,Het Taylorstelse. De arbeiders en de Ko-
mende Vrede”,
een brochure het licht doen zien,
waarin hij zich een voorstander van het stelsel be-
kent en stelling neemt tegen hetgn van socialisti-
sche en vakvereenigingszijde aan het stelsel wordt
aangewreven. Aan het slot zijner brochure wijdt de
schrijver enkele woorden aan hét productieprobleem
na den oorlog. Maximale productie met zco gering mo-
geljken inzet van kapitaal en arbeid zal het doel zijn.

De
Financial a,d Commercial Review 1916 van de
Swiss Bankverein
te Londen, opent met een als steeds
belangrijk algêmeen overzicht van de voornaamste
vraagstukken op finantiëel gebied, waarbij uitvoerig
wordt stilgestaan bij de vraag, wat de toekomst ons zal brengen. Het boekje bevat vervolgens jaarover-
zichten van verschillende handelsartikelen met gra-
phische voorstellingen van het prijsvericop van gra-
nen, katoen, wol, vlas, koper en rubber.

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

Uitvoer van tuinbouwproducten. Bij
ministeriëele beschikking is vergunning gegeven tot
uitvoer van bosjes peen, kleine kroten, spinazie en
radijs, onder voorwaarde, dat voor elke 100 K.G.
kleine kroten, welke voor het buitenland worden ge-
veild, 100 K.G. groote kroten, zwaarder dan 2 H.G. per stuk en van de overige genoemde tuinbouwpro-
ducten een gelijke hoeveelheid als de voor het buiten-

land bestemde, voor het binnenland beschikbaar wor
den gesteld. In aansluiting hieraan is door de Rijks-

commissie van Toezicht op de Vereeniging ,,Groen-
ten-Centrale” bepaald, dat de producten, waarvoor
uitvoerconsent wordt gevraagd, op eene erkende vei-

ling voor het buitenland moeten gekocht zijn.

Maximumprjzen tarwe- en rogge-

afval en r.einigingsproducten. Door
den Minister van Landbouvr, enz. zijn maximumprijzen
vastgesteld voor deze artikelen, namelijk voor tarwe-
en roggezemelen, tarwe- en roggegrind
f 18
per 100
voor tarwe- en roggegries /22,50 en voor rei-
nigingsproducten uit rogge en tarwe, als tarwepun-

ten, voertarwe, trieurhaver, trieurmaïs, roggevoer-
meel
f
19 per 100 K.G., inclusief baal franco laatste

spoorwegstation of veer, alles voor zoover niet gedis-
tiibueerd door de Toewijzingscommissie voor Veevoe-
der.

K u n s t m e st s to f f en. Bij ministeriëele be-
schikking is verboden Chili-salpeter, en Thomas-slak-

kenmeel af te leveren, te verhandelen, ten geschenke
to geven of op eenigerlei
wijze
te vervreemden, tenzij
in opdracht of met gôedkeuring van de Kunstmest-
commissie.

Rantsoeneering van rijst.
Bij
ministe-
riëele circulaire wordt er nog eens de aandacht van
de gemeentebesturen op gevestigd, dat
bij
levering
door de winkeliers ook van arfdere rijst
dan voorloop
Rangoon- of Basseinrijst, de bepalingen omtrent de
rantsoeneering eveneens in acht genomen moeten
worden. Het is zelfs wenschelijk, dat de winkeliers,
1
zooveel hun
bedrijf
dit toelaat, de duurdere soorten
regeerings-Java- en (of) Siamrijst aanvragen, omdat
andersde voorraad voorloop Rangoon- en Bassein-rijst sterker wordt aangesproken, dan noodig is. De
duurdere rijst zal door bemiddeling van het Rijks
Centraal Administratiekantoor -voor de distributie
van levensmiddelen worden geleverd uit de inbezit-
genomen partijen van betere soorten en zal dus van

een superieure qualiteit zijn. De
prijs
er van zal

nader bekend worden gemaakt.

V e r b o u w v a n g r a a n. Volgens ingekomen•
berichten zien vele landbouwers zich verplicht per-
ceelen wintergraan om te ploegen, wegens den ongun-
stigen toestand van het gewas, als gevolg van den
strengen winter en het ongunstige voorjaar. Bepaalde
zich dit omploegen tot dusverre voornamelijk tot win-
tertarwe en wintergerst, in den laatsten tijd gaan
vele zandboeren ook over tot het omploegen van win-
terrogge. Met het oog op de zeer donkere vooruit-
zichten van de voorziening in de behoefte aan brood-
koren, wekt de Minister van Landbouw de landbou-‘
wers krachtig op – en hij doet een beroep op de land-
bouworganisaties om hem in deze hare medewerking
te verleenen – om niet eerder tot het omploegen van
wintergraan over te gaan, dan nadat gebleken7 is, dat
inderdaad geen redelijke oogst is te verwachten en om,
zoo omploegen noodzakelijk is, in de plaats van het
omgeploegde, zooveel mogelijk zomergraan te zaaien,
waarvoor met het oog op den vergevorderden tijd
hoofdzakelijk slechts zomergerst en haver in aanmer-
‘king komen.

S u i k e r. Er wordt de aandacht op gevestigd,
speciaal van fabrikanten van suikerhoudende goede-
ren, dat het hun slechts geoorloofd is suiker te be-
trekken door tusschenkomst van den bij het Suiker-
distributiekantoor ingeschreven tusscheuhandel tot
de maximumhoeveelheid, waarvoor zij op basis van
het verbruik over 1915116 zijn ingeschreven, tenzij
hun
bijzondere
vergunning tot overschrijding van dit
kwantum is verleend. Winkeliers en kleinhandelaars zullen de door hen ontvangen suiker uitsluitend mo-gen leveren aan particulieren voor huishoudelijk
ge-
bruik. –

Ter weerlegging van loopende geruchten wordt
medegedeeld, dat er ruim voldoende suiker in Neder-
land aanwezig is voor de behoeften der bevolking.

292

ECONÔMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

18 April 1917

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangén.

GELDKOERSEN.

I. BANKDISCONTO’S.

20
Juli
1914


/

(Disc.Wissels.
e
4
1
I2sedertl Juli ’15
3
1
/2sedert23
Mrt.
1
14
Ban ~Bel.Binn.Eff.
4
1
1,

,,

1

,,

’15
4

23

,,

114
VrsehinRC
5
11

,,

19Aug.
1
14
5

23

,,

’14
Bank van Engeland
5

6Apr.
1
17
3

,,

29Jan.
1
14
Duitsche Rijksbank
5

23 Dec.
1
14
4

5 Febr.’1.4
Bankvan Frankrijk
5

,,

20Aug.’14
3
1
1,

29Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

10Apr.
1
15
4

,,

12Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

27 Juli ’14
5

‘1 Apr. ’14
Nat.Bankv.Denem.
5

,,

10

,,

’15
5

6 Febr.
1
14
Zweedsche Rijksbk.
5
1
1,

9Nov.’16
4
1
1,

,,

.6

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
4
1
1,

2Jan.’15
3
1
1t

,,

19

-,,

14
Bank van Italië..
5

1Juni’16
5

,,

9 Mei

1
14
Feder. Res. Bk. N.Y.
3_411


Javasche Bank….
311t

,,

1 Aug.’09
3
1
1,

,,

1 Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data
Amsterdam
Londen
Pat.
Berlijn
Par.
P
Par
N. York
Call-
Part.
Prolon-
disconto
gatie
disconto
disconto
disc.
,nonev

14 April ’17
1 Vs ‘)

2
1
12
4al
io

421
– .
2
‘/42V2
9-14

,,

’17
1
1
18-
518
2-2
1
12
49’Io
4
31
2-2′!,
2-7

’17
1 ‘/4-1
1
1

3-3
‘1
4
8
1
.
3
14

4-s/s

2-2′!,
31 Mrt.

’17
1
1
14-1
1
12
2
112
4
2
14
4
8
19

2
‘1.
11

3-8

Apr.’16
2
1
I4-3
3
8
14.4
1
12
44-18
414.315

1/4-2
6-10 Apr.’15
4118.114
412
3

’14


2-’12

20-24Ju1.’14
3
‘/8/16
2
1/4.3/4

2
‘/

‘I
2
‘/8V,
2
1
1
1 ‘/4-2
/2

1)
Noteering van 13 April.

WISSELKOERSEN.

T. KOERSEN IN NEDERLAND.
Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dageljksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op New York, alsmede de laagste en
hoogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data
Londen
Berlijn

Parijs
New York

9April 1917

..
10

,,

1917

..
11.67
38.15
42.90
2.4418
11

,,

-1917

..
11.61’12
37.95
42.80
2.44’1d
12

,,

1917

..
11.50
37.30 42.60
2.41’/4
13

,,

1917

..
11.44
1
/2
36.95
42.10
2.40
1
/2
14

,,

1917

..
11.50
37.40
42.35
2.41

Laagste der week
11.42
36.80
42.-
2.40
Hoogste

,,

,,
11.70
38.25
43.
2.45’12
7 April1917.
..2451
31Maart1917
..
11.76
1
/
38.9211
2

42.35
2.47
Muntpariteit

..
12.1021
8

59.26
48.-
2.48’/

Data
Zwitser-
land
Weenen

Kopen.
hagen
Stock-
holm
Batavia
telegrafisch

14
Apr. 1917
47.35
23.50
69.80
73.40
99*

100
Laagste d. w.
47.10
22.65
69.30 72.90

Hoogste
,, ,,
48.30
24.-
70.80 74.50

7 Apr. 1917
48.30
24.02
1
11
70.90
74.55
99f100:
31 Mrt. 1917
49.05
24.52′!,
71.35
74.42’/2
99f100 Muntpariteit
48.-
50.41
66.67 66.67
100

OVERZICHT.

De geringe vraag welke reeds sedert drie
ft
vier weken
bestond voor wissels op Londen en New York en waardoor
de koersen regelmatig afbrokkelden, werd deze week gevolgd
door een sterk aanbod van verschillende zijden van wissels
op Londen. De toch reeds zwakke markt kon dit aanbod
niet verdragen en daar ook de gewone Engelsche steun uit-
bleef, vielen de koersen percenten naar beneden. Londen
1170-1142/2. New York 2,45
1
12-2,40’12. Berlijn en Weenen
zetten de daling van de laatste weken eveneens in versterkte
mate voort, 38,25-36,80; 24-22,65. Vredesgeruchten deden
Zaterdag de stemming weder geheel omslaan, zoodat Londen
herstelde jtot 11,50, Parijs tot 37,40, New York tot 2,41
1
14,
Berlijn tot 37,40 en Weenen tot 23,50. Skandinavië leed
eveneens onder de flauwe stemming, kon zich echter reeds
een dag eerder herstellen 70,80-69,20-69,80 en 74,50-
73-73,40. De overige wissels volgden, zonder veel omzet,
ongeveer dezelfde beweging.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cablc
Zicht
Zicht
Zicht
D
0 0
Londen
Parijs
Berlijn
Amsterd.
(in
5
(in fr.s.
(in cents
(in cents
per £)
P.
5)
P. Rm. 4)
per gld.)

14 April

1917
4.76.50
5.71
nom.
41
5
14
Laagste d. week..
4.76.45
5.67118

40118
Hoogste,,
.

,,

..
4.76.85
5.71

40
12
/16
7 April

1917
4.76.45
5.69
nom.

31
Maart

1917
4.76.45 5.84
1
1
71
40/8
Muntpariteit….
4.86.67
.5.18’/4
95’1
40
3
/,e

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings-
eenheden
28 Febr.
1917
3April
1917

Tijdperk
4

5
April

Laagste Hoogste
1

5April
1917

Alexandrië..
Piast.
p. £
97’12
9771
je

977/
97’/i,
97116
B. Aires
….
d.p.gd.pes.
5081
8

4818
4814
491/s

49
Calcutta
. . . .
sh/d.p.rup.
14/is
114
9
f,2
114’/4
114118
114
9
13
Hongkong
..
id. p.
$
214
214S1,
214
1
19
214
1
18
214e/s
Lissabon….
d p.escudo
31
1
i8
31 30
1
!,
31′!,
31
Madrid

.. . .
Peset.p.0
22.463
22.03
22.-
22.15
22.11k
Montevideo..
d.p.peso
548/

53 535/je

53
53
5
/io
Montreal..
. .
$
per £
4.7814
4.78
1
12
4.78112

4.79
4.78/4
Petrograd
..
R. p. £
10
168
8
18
188
16614
168
167
Vs
R.d.Janeiro
i)

d. p. milr.
11

/,,
1113/,,
11
29
132
11
29/t,

11
29!,

Liresp. £
35.92k 36.35 35.15
36.-
35.22k
Shanghai

..
shidp.tael
318

.
3/6Vg
316
1
1
3!6’1
3/6
1
14
Rome

…….

Singapore
..
id. p.
$
2141,
2/4
1
!,,
214
1
18
214
9
4
214
5
11,
Valparaiso
1)

d.p.pap.p.
1111,
2

1011/,,
10
8
1,6
10
5
1g
10
18
/12
Yokohama
..
sh/d.p. yen
211
‘is
211
‘/s
211
7/

211
12/

211518
1)
Noteeringen op 90 dagen.

GOUD EN ZILVER.

GOIJDBEWEGING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.

Sedert begin Augustus 1916 worden de dagelijksche ont-
vangsten en onttrekkingen van goud door de Bank van
Engeland tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

Noteering te Londen.
te New York.

17 April 1917 ………36°/je
73
11
7

,,

1917 ………36e/s’)
73
11
31 Maart1917 ……..36/,
73
8
18
24

1917 ……..
35
8
/4
71e18
17

,,

1917 ……..

3518/i,


73

15 April

1916 ……..

30/,
.17 April

1915………
23
°
/it
.50
20 Juli

.

1914 ……..

24’/,,
.
54
,
18

‘)Noteering van 5 April 1917.

18 April 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

293

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 14 APRIL 1917.

Activa.

Binnenl. Wis-( H.-bk.

/
63.875.863,24
1
1,
sels, Prom.,

B.-bk.

43.781,87
en. in disc.k Ag.sch. ,, 13.910.363,43

/

77.830.008,54’12
Papier o. h. Buitenl. in
disconto

……………………..
-.
Idem eigen portef..
f

7.604.066,-
Af: Verkocht maar voor
de bk. nog niet afgel.

Beleeningen

1

7.604.066,-
H.-bk.

f
44.725.740,22’12
nc

rsch.
.
B.-bk.

3.141.561,90’/,
111

re.:rt:,
Ag.sch.

40.511.664,54
1
12

/
88.378.966,67
1
1,

OpEffecten

……
f
83.850.366,67
1
12
Op Goederen en Spec. ,,

4.528.600

88.378.966,67 /2

Voorschotten a. h. Rijk …………….
,,

11.607,552,68
1
12

MuntenMuntmateriaal
Munt, Goud ……/ 61.450.755,-
Muntmat. Goud.. .. ,,529.104.354,35

f590 :555.109,35
Munt, Zilver, enz.

,,

6.856.076,0012
Muntmat. Zilver

597.411.185,35
1
1,
Effecten
Bel. v.h. Res.fonds..
/

5.111.870,12′),
id. van ‘/,v.h.kapit.

3.951.898,25
9.063.708,37
1
!
Geb. en Meub. der Bank …………….
rekeningen

………………
76.437.260,48

/
869.732.808,1I
1
1,

Passiva.

Kapitaal ……………………….
f

20.000.000,.-
Reservefonds ……………………
,,

5.155.090,93’12
Bankbiljetten in oiiloop …………..
,, 755.372.205,-
Bankassignatiën in omloop …………
,,

3.343.752,16
Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk ……
f


Van anderen ……,, 76.878.594,80
1
12

,,

76.878.594,80′!,
Diverse rekeningen

………………
,,

8.983.165,21′!,

/ 869.732.808,11 ‘h

Beschikbaar metaalsaldo…………..
f
429.371.931,05 Op de basis
van
‘ii inelaaldekking ……

262.253.020,6511,
Minder bedragaan bankbiljetten inomloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is .. ,, 2.148.859.655,25

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende
verschillen:

Meer

Minder
l)isconto’s

…………..
149.146,94
Buitenlandsche wissels.. ..
119.130,-
Beleeningen

…………
63.188,55′!,
Goud

………………
25.891,45′!,
Zilver

………………
176.109,70
Bankbiljetten…………
2.809.360,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s
5.434.485,35′!,

N.B. Uit de bekendmaking van dea lEinister van Financiën
blijkt, dat uitstonden op:

14 April 1917
7 April 1917

Aan schatkistpromessen..
/133.530.000,-
/
138.100.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
60.000.000,-
60.000.000,- Aan schatkistbiljetten ..
83.809.000,-
84.519.000,-
Aan zilverbons

……..
.

19.120.020,50
18.718.750,50

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data
Goud
Zilver

t

t

b
1
l
JO

ei,

Andere
opeischbare
sclitilden

14 April 1917

….
590.555
6.856
755.372
80.222
7

,,

1917

….
590.529
6.680
752.563
73.753
31 Maart1917

….
590.515
6.917
745.649 79.535
24

,,

1917

….
591.015
7.011
729.111 94.210
17

,,

1917

….
592.024
6.876 731.798 90.624
10

,,

1917

….
592.024
6.586
739.349
98.414
3

,,

1917

….
591.560
6.481
744.585
89.986
24

Febr. 1917

.. ..
591.555
6.577
732.694
80.771
17

,,

1917

.. ..
590.555
6.481
737.606
71.794
10

,,

1917

….
589.552
6.673
743.322
82.770
3

,,

1917

….
589.558
6.648
745.750
94.543
27

Jan.

1917

….
589.561 6.814
732.759 84.163
20

,,

1917

….
589.578
6.805
736.433
78.021

15

April 1916

….
523.023
1.727
654.425 86.346
17

April 1915

.. ..
290.916
2.051
473.568 55.506
1
)

25

Juli

1914

….
162.114
8.228 310.437 6.198

‘) Waarvan Rek. Crt. saldo van het Rijk
f
16.824.000,-.

D

Disconto’s
____
Belee.
Besch,k-

baar
Dek.
kings.
Hiervan
Totaal Schatkist.
nin gen
Metaal.
percen.
protnessen
saldo
tage

rechtstreck.s

14April1917
77.830 60.000
88.379
429.372
71
7

,,

1917
77.681
80.000
87.318
431.026
72
31 Mrt. 1917
77.537
60.000
86.848 431.495
72
24

,,

1917
78.052
60.000 84.953 432.462
73
17

,,

1917
79.044 60.000 86.300 433.516
73
10

,,

1917
79.421
60.000
87.407 430.158
71
3

,,

1917
78.218
58.000
91.014
430.226
72
24Febr.1917
58.721
37.000 88.208 434.538
74
17

1917
59.420 37.000
85.970 434.255
74
10

,,

1917
51.710
29.000 91.257
434.106
74
3

,,

1917
97.049
77.000 78.137
427.245
71
27 Jan.1917
78.223
53.000
68.517 432.090
73
20

,,

1917
76.670
48.000 69.301 432.591
73

15Apr. 1916
95.662
74.000 74.018
375.835
71
17 Apr. 1915
64.856

185.665
186.787
55

25 Juli 1914
87.947 14.300
61.686
43.521
1
)
54

t ‘) Op de basis van
‘1,
metaaldekking.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

Data

.
Goud
Zilver
B k
bilîett;n

A,,dere

10

Feb.

1917 …….
70.879
22.7Ö1
157.860
38.918
3

,,

1917 …….
72.604
22.805 158.647
39.926
27 Jan. 1917 ..
72.819 23.800 156.293 39.067 73.499 23.347 158.483
37.431
20

,,

1917 …….

47.930
32.197 140.529
28.150
12

Feb.

1916 …….
25.473
27.483
118.318
15.917
13

Feb.

1915 …….

25

Juli

1914 …….
22.057
31.907 110.172 12.634

Data
Dis.
Conto’s

Wissels,
buiten
N..Ind.
betaalbaar

Belee.
ningen

t
t Diverse
reke
t ningene)

Beschik.
baar
metaal.
saldo
1

Dek.
kin ge.
j’ercen.
tage

410 Feb.1917
6.470
36.514
55.205 8.953
54.276
47
3

,,

1917
6.478
35.910
55.840 9.733 56.204
48
27Jan.1917
6.543 36.069
56.802
9031
56.634
50
20

,,

1917
6.632
35.921
57.033
8.807
56,817
49

12 Feb.1916
6.023 17.324
44.354 26.066
46.192
48
13 Feb.1915
5.618
8.541
35.452 5.516 26.109
40

25 Juli 1914
7.259
6.395 47.934
2.228
4.842
2
)
44

‘) Sluitpost der activa.

‘) Op de basis van ‘/, metaaldekking.

294

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

18 April 1917
SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data
Metaal
Circuhitie
Anderei
opeischb.
schulden
D,sconto’s
Div. reke.
ge

‘)

10 Febr. 1917

..
714
1.104
986
958 449
3

,,

1917

.
708
1.028 997
965
361
27 Jan.

1917

..
716 1.021
1.020
971
423
20

,,

1917

..
716 969
951
972 255

12 Febr. 1916

..
886
922
1.021
924
663
13 Febr. 1915

..
1.447
947
1.107
804
309

25

Juli

1914

..
645
1.100
560
735
398

1)
Sluitpost der activa

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

– Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

L BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 4 APRIL 1917.

TSSUE DEPARTMENT.

Noteisued.. £ 71.090.275

Governm.Debt £ 11.015.100

Other securities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion….

52.640.275

£ 71.090.275

£
71
.
090
.
275
1

BANKING DEPARTMENT.

Capital……£ 14.553.000

Government
Rest …….. .,

3.1 17.260

securities .. £ 39.244.854
Publiedeposits,, 50.123.837

Othersecurities,, 123.307.951,
Other deposits,, 128.988.333

Notes ……..,, 32.189.690
Seven-day and

Gold and silver
other bills..

30.678

-oom…….,,

2.050.613

£196.793.108

£ 196.793.108

Door het uitblijven der Engelsche bladen zijn de cijfers
van den laatsten weekstaat hierboven niet kunnen worden
opgenomen. .

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 28 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Data

Metaal Circulatie Bedrâg
1
Goudd.
1
Gov. Sec.

12 April 1917
1
54.931

38.631

***

•**

4 ,, 1917
1
54.691

38.901

**

***

***

28Maart1917 54.009

38.289- 144.587 28.500 110.668
21

,, 1917

53.962

37.824

143.043 28.500

103.489

12April 1916 57.922

33.658

111.019 28.500

75.718
14April1915 55.312

34.86

41.264 27.500
1

8.623

22 Juli 1914 40.184

29.317

Data
Gov.
Sec.
____________

Other
Sec.
Public
Depos.
._ Other
Depos.
Re.
serve

Dek.
kings.
percen-
tage i)

12 Apr. ’17
37.506
123.624
49.392
128.863
34.750
19,50
4

,,

’17
39.245
123.308
50.124
128.968 34.240
19,11
28 Mrt. ’17
24.003
139.610
49.945
129.647
34.170
19,02

21

,,

’17
24.051
151.821 67.911
124.335
34.588
18,-

12 Apr. ’16
33.188 90.545 68.803
79.961
42.714
288/
4

14 Apr.’15
47.880 137.813
104.157
102.969
39.663
18e/8

22 Juli’14
11.005
33.633
13.735
42.185
29.297
521

1)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

II. DUITSCHE RIJKSBANK.

STAAT VAN 7 APRIL 1917.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metallbestand

……………………
Mk. 2.548.055.000
davon Goldbestand

………………
2.531.940.000
Reichs- und Darlehenskassenseheine …. ..
350.236.000
Noten anderer Banken

…………….
4.802.000
Weehsel …………………………
,,

9.941.607.000
Lombardforderungen

………………
,,

8.825.000
Effekten…………………………
,,

102.764.000
Sonstige Aktiva

…………………..
,

1.066.845.000

Grundkapital……………………..
180.000.000
Reservefonds ………………………
90.137.000
Notenumlauf……………………..
tglich fttlligeVerbindlichkeiten
,,

8.819.929.000
Sonstige
Passiva

…………………..
,

374.202.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels
onder het publiek.
De Darlehenekassen zijn ingesteld op 11 Augustus
1914.

(In duizenden Mark)

Data
Metaal Daarvan
Goud
1

Kassen-
scheine
Circu-
latie
kin gs-
percen-
tage’)

7 April 1917
2.548.055
2.531.940 350.236
8.558.966
34
31Maart1917
2.546.696 2.530.762
380.649
8.616.015
35
23

1917
2.545.750
2.529.838 347.793
8.224.825
35 15

,,

1917
2.544.784 2.528.718
334.724
8.164.354
35

7 April 1916
2.504.632 2.460.855
906.009
8.674.754
51
7 April 1915
2.387.404
2.347.419
589.548
5.378.531
55

23 Juli

1914
1.691.669 1.356.857 65.479 1.890.895
93

1)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Darlehenskassenscheine

Data

1

Wissels
1
Rek. Crt.
uitge.

1
de

7 April1917 9.941.607

4.819.929
31 Mrt. 1917 13.596.710

8.405.478

4.242.500 387.900
23

,,

1917 9.258.114

4.503.535

3.983.100 333.000
15

1917 9.342.912

4.436.793

3.915.000 321.000

7 April 1916 5.189.770

1.727.368

2.143.9001 870.000
7 April 1915 4.341.020

1.787.683

1.228.000 581.000

23 Juli 1914

750.892

943.984


III. BANK VAN FRANKRIJK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met * geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar. –

– (In duizenden francs.)

Dato
Goud
Waarvan
in het Buitenland
Zilver


Te goed
in het
Buitenland

Buit.gew.
1oorsch.
old. Staat

12 Apr.’17
5.222.346
1.947.672 259.606 780.280
9.800.000
5

,,

’17
5.213.484
1.947.677
261.240
762.101
9.600.000
29 Mrt.’17
5.200.096
1.947.672 263.383
796.963
9.500.000
22

,,

’17
5.184.476
1.946.638
265.177 746.160
9.500.00

13 Apr.’16
4.893.313

359.305
781.194
6.900.000
15 Apr.’15
4.253.365 377.490
582.646
5.000.000

23 Juli’14
4.104.390

639.820

Wissels
Uifge.
stelde
Wissels Belee
ning
Bankbil-
jeiten

Rek. Crt.
Parti.
culieren.

1

Rek.
1

Crt.
Staat

493.068 1.261.885 1.181.999
18.844.127
2.510.70
91.048
tn
604.229
1.2Ö6.005
1.175.062
18.749.447
2.409.993
86.112
522.546 1.270.769 1.197.449 18.459.831 2.540.637
173.699
415.673
1.274.623
1.214.474 18.450.780
2.484.685
50.846
0
380.744 1.817.384
1.231.681
15.183.959
1.993804
37.144
225.738 2.680.717 875.934
11.422.735
2.407.899 63.772
1.541.080

769.400 5.911.910
942.570400.560

18 April 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

295

Iv.
RUSSISCHE STAATSBANK.


,
EFFECTENBEURZEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.


Amsterdam, 16 April 1917.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
Indjén het juist is, zooals soms beweerd wordt, dat de
1914
ii.
st
. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
jongste omwenteling in Rusland door de Engelsche diplo
wisselbaar.
(In miljoenen Roebel).

.


matie is voorbéreid, dan zou er aanleiding bestaan er thans
OP te wijzen, dat deze haar daarmede beoogd doel ver heeft
D4.S

Data n. St.
Goud

uh
Tegoed
bui-
Schat-
kistbil-‘
Conto’s
Circu-
1

Rek.
COU-
voorbijgeschoten. Een drijven in die richting zou toch wel

1
tenland
jetten
I!e1-
latie
rant
in: de eerste plaats een krachtiger optreden van Rusland
.
__________
1 ntngen
i
tgen de Centrale mogendheden hebben tea doel gehad, en
hiervan is nu wij bijna een maand na de omverwerping van
29 Mrt. ’17

1.478

2.141

122

8.339

718 10.278

2.169
:
liet oude bewind dateeren, toch allerminst iets te bespeuren
’17
21

,,

1.477

2.141

118

7.738

722

9.997

2.120
’17

i
geweest. Inplaats van een verhoogde oorlogsstemming tegen
16

,,

1.476

2.141

121

7.882


702

9.950

1.993
de Centralen, hebben zich in Rusland vredelievende

gevoe.
’17
8

,,

1.478

2.141

121

7.843

720

9.794

2.021
lens baan weten te breken, en het is nietslechts een kleine

29 Mrt. ’16

1.626

947

59

3.849

1.120

5.936

1.673
schare idealisten waarbij deze worden aangetroffen. Een

29
Mrt. ’15

1.571

140

53

1.131

1.183

3.198

1.219
groot deel van volk en leger gaat in zijne democratische
neigingen verder dan de in de eerste dagen na de revolutie
21 Juli ’14

1.001

144

74

. . .

757

1.634

1.099
geconstitueerde voorloopige Regeering, en wil in de eerste

.

.

.
plaats vrede.
:
Verre van onopgemerkt te blijven, heeft deze stemming

v.
BELGIË.
in de Midden-Europeesche Rijken groote belangstelling ge-
wekt, zoowel in volkskringen als in die der Regeeringén.
Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
.
Reeds in ons vorig overzicht werd gewag gemaakt van de
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 19141
levendige hoop die men, blijkens de perststemnien, op toe-
geen weekstaten openbaar gemaakt.
nadering tot Rusland in Duitseliland koesterde. En de hier-
De Socité Généralé de Belgique is einde 1914 met de functie:
door gewekte verwachting, van te dezer zake zoo goed als
van circulatiebank belast. Het Notendepartement dezer bank
Op
algemeenen steun der bevolking te mogen rekenen, heeft publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet
1
vermoedelijk niet het minst bijgedragen tot de hedenmor-
inwisselbaar.

:
gen alhier bekend geworden, voor Rusland bestemde vredes-

,
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
boodschap

van

de

Oostenrijksch-Hongaarsclie Regeering.
Daarbij heeft Duitschland, de leider der ,,Verbondenen”,
(In duizenden francs.)
met de verklaringen van
.
zijn belangrjksten bondgenoot in-
stemming betuigd.
Metaal
Deken.
Beken.
Binn.
Rek. Dato
mci.
von
van

1
wi3sets
Circu-
c.
ZV’Deze vredespoging, de tweede der Centrale mogendheden,
.
buiten!.
buiteil.
prom. d.
1
en
latie.
saldi.
die wel als een uitvloeisel van de kortelings in het Duitsche
saldi
verder.
provinc.
beleen.
:
hoofdkwartier gehouden besprekingen tusschen den Duit- schen en Oostenrijkschen keizer mag worden beschouwd,
12 April 1917 374915

86.557 480.000

73.966 896.690 109.005
wint aan beteekenis wanneer men de aandacht schenkt aan
5

,,

1917 374.409

86.340 480.000

62.705 894.333

99.425
het feit, dat Rusland hier door Oostenrijk, den ,,crfvijand”,
31Maart1917 374.621

86.298 480.000

66.191 887.022 110.472
de vrede wordt voorgesteld. Vergissen wij ons niet, dan ligt
22

1917 356.878

86.162 480.000

65.499 874.535 104.422′
hierin een zekere waarborg, dat het aanbod welgemeend

13 April 1916 207.928

59.701 480.000

63.239 654.228 152.323!
is, hetgeen trouwens na meer dan twee-en-dertig maanden
.van een uitputtenden oorlog, gevoerd met al wat maar aan
15 April 19151 48.7161

6.8221200.0001

3.0051172.0761
88.491
1

levend en dood materiaal kon worden geboden, geen ver-
wondering meer mag baren.

VI.
VEREENIGDE STATEN VAN NOORD.AMERIKA.
Het lijkt wel, alsof van liet bij de ontmoeting der beide

FEDERAL RESERVE BANKS.
keizers besprokene het een en ander is uitgelekt, zoodat de
veronderstelling niet te gewaagd is, dat het in Duitsehland
In werking getreden op 18 November 1914.
I
reeds eenige dagen bekend
was,:
dat Oostenrijk een poging

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
tot toenadering tot Rusland zou doen.

(In duizenden dollars.)
Tenminste werd aan de B e r 1 ii n s e h e b e u r s in de
afgeloopen week druk over de vredesmogelijkheid gespro-

Circu
Dekkings.

ken en hebben de koersen van vele fondsen er, in tegen-
Data
Goud

Zilver
Wsels

Deposito’s
tatie
Percen-

tage
‘stelling met hetgeen Amerika’s en Brazilië’s oorlogsver-

klaringen, alsmede de berichten omtrent. de te wachten
staande afbreking der diplomatieke betrekkingen van nog
2 Mrt.’17 518.541

9.971

132.898

723.055

19.772

74
meer Zuid-Amerikaansche Staten zouden doen vermoeden,
23 Feb.’17 497.138

15.249

144.232

705.882

19.081

71,4
doorgaans een stijgende richting ingeslagen. Teekenend was
10

,,

’17 492.392

7.609

145.607

699.442

17.089

71,8
daarbij de willige houding voor Russische bankaandeelen,
9

,,

’17 488.889

10.633 128.292

693.895

13.093

73


die vooral in de laatste weken voorafgaande aan de omwen-

3 Mrt.’16 338.250

12.994

52.498

454.761

9.635

70
teling zoo sterk waren gedaald. Thans bestond vaak ruime
:
5 Mrt.’15 247.251

23.292

25.731

287.883

6.392

80
vraag voor Russische fondsen, vooral voor de aandeelen der

Petersburger Internationale Handelsbank en der .Russische

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
0Bank voor Buitenlandschen Handel. Tot de hoogere koersen
was slechts en enkele maal eenig aanbod tengevolge van
de posten tusschen de banken onderling.
winstneming te constateeren, hetgeen

eveneens

voor

de

gunstige opvatting der vredeskansen getuigt. Geheel in over-
VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRUST
eenstemming daarmede waren enkele Duitsche ;,00rlogs
MAATSCHAPPIJEN.

. ‘
fondsen”, zooals bijvoorbeeld Deutsche Waffen-aandeelen tot
OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
lagere koersen aangeboden. Ook voor Russische en Duitsche
industrie-aandeelen

bestond,

evenals

voor

verschillende
(Gemiddelden in duizenden dollars.) scheepvaartaandeelen, dikwijls goede kooplust.

Te N e w Y o r k is het verloop der effectenbeurs onregel-
Beleeningen SurplUs
Data
Reserve
Deposito’s Circulatie
en
Reserve
matig geweest. In den aanvang der week was men op ruime
diçconk,’s
4
schaal tot verkoopen geneigd, waarbij nog immer ongun-stige berichten omtrent den graan en katoenoogst werden
14Apr.’17
785.840
3.935.990
28.660
3.674.090
130.260
,

verspreid. Spoorwegvaarden werden echter, vooral in de
7

,,

’17
781.430
3.913.450
28.120
3.363.920
148.530
‘tweede helft der week, gunstig beïnvloed door de verwachte
3lMrt. ’17
754.730
3.832.330
28.250
3.596.370
124.750
beslissing der Interstate Commerce Commission op hetver-
24

,,

’17
781.380
3.828.800
28.700
3.585.670
151.840
zoek om verhooging der vrachttarieven. Men nam aan, dat

de verhoogingen in den loop der volgende week zouden
15Apr.’18
890.710 3.580.800
31.750
3.378.540
104.900
worden toegestaan, in verband met de vraag der Commis-
17Apr.’15
553.140 2.416.870
37.620
2.392.140 156.140
sion aande spoorwegdirecties, of zij bereid zijn afstand te

25 Juli’14
407.880 1.958.320 41.730
2.057.570
26.1701)

doen van de thans eventueel toe te stane verhoogingen, na-
dat de tegenwoordige noodtoestand voorbij zal zijn.

‘)
Op basis
van
25
O/

van
alle deposito’s.
Vredesgeruchten schijnen ditmaal geen invloed op het

296

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

18 April’ 1917
1

koerspeil in Wallstreet te hebben uitgeoefend, hetgéen ver-moedelijk wel in verband zal staan met de voorbereidingen
tot de inschrijving op de voorgestelde oorlogsieening van
5 snilliard dollar, welke volgens Amerikaansche berichten
ongetwijfeld een groot succes zal
zijn.
Intusschen komt de oorlogsverklaring der Vereenigde
Staten aan Duitschiand, indien de Oostenrijksche boodschap
– aan Rusland den grondslag tot vredesonderhandelingen
mocht gaan vormen, al in een zeer eigenaardig licht te
staan. Met den bloei der oorlogsindustrieën is het dan wel
in de eerste plaats gedaan. De omvang van die prosperiteit
blijkt eens te meer uit het jaarverslag over 1916 der Gulf
States Steel Co. De netto-ontvangsten dezer maatschappij
bedroegen ii.l. na afschrijvingen en reserveering: $ 2.452.510,
tegen $ 614.673. in 1915. De vlottende middelen beliepen
per ult. 1916 $ 3.860.000, waartegenover aan loopende ver-
plichtingen slechts $ 510.845 stonden. Aan het surplus kan
$ 1.963.782 worden toegevoegd, dat alsdan $ 2.656.549 zal
bedragen.
Ter beurze te L o n d e n en te P a r ij s werden natuur-
lijk in de eerste plaats de jongste successen der Engelsche
troepen aan het Westfront besproken. Belangrijke koers-
schommelingen kwamen noch aan de Theems, noch aan de
Seine voor. De stemming ter beurze was kalm. De korte-
lings uitgesproken verwachting, dat de Engelsche Regeering
weder spoedig opnieuw zou moeten leenen is uitgekomen.
Thans worden te Londen 5 pCt. Schatkistbiljetten
ft
pan
aangeboden, naar keuze af losbaar over twee of vijf jaar,
Vrij van belasting voor buitenlandsche houders.
Staatsleeningen waren te Londen, zoowel als te Parijs in
vaste houding.
T e o xi z e ii t heeft de beurs ook deze week de meeste
dagen weder een stil voorkomen gehad. Na eene stijging
tot 334 pCt. is de prolongatiekoers weder tot 2 ‘/ pCt. terug
gegaan en geld bleef tot dien koers gemakkelijk verkrijg-
baar. Voor beleggingswaarden bestond de afgeloopen week Vrij
wat belangstelling, die o.a. door de Ned. Werkelijke Schuld-
soorten werd benut. Van buitenlandsche staatsleeningen
kwam voor 3 pCt. Duitsehlancl eene noteering van 42 pCt.
tot stand; wat de leening met coupons Jan./Juli betreft, is
dit 4 pCt. onder de laatste noteering. Ook de staatsfondsen der overige ,,Verbondenen” werden tot lageren koers om-
gezet, zonder twijfel in verband met de jongste sensatio
neele daling der wisselkoersen op die landen. De vredelie-
vende stemming, die uit de berichten uit Rusland sprak,
heeft betere opvattingen voor Russlsche Staatsfondsen in
het leven geroepen, waardoor verschillende der hier geno-
teerde staats en spoorwegobligatiën hare koersen konden
verbeteren. Bijvoorbeeld stegen 4 pOt. obl. Moskou-Kursk van 43 op
4734.
4 pOt. Orel Griasi 1889 ian
531,
op 551,
In buiten-europeesche soorten ging slechts weinig om,
waarbij Zuid-Amerikaansche sta/ttsfondsen eerder eene
zwakke houding toonden.

10 Apr. 13 Apr. 16Apr.
Rngof

5

O/o
Ned.Werk. Schuld..
10081
4
101

lOO’s/to
+ 31
4

01

,,

,,

,,
1
16

92

9118

91814
– 114

3
1
I
010

,,

,,

,…

80

81

8P/8
4
11/8
3

/o ,,

,,

,,

. .

71

71

702082 – 182
2
1
12
0
/0

. .

70
1
/10
60
1
/io 60114 –
5

0/
Oost-Indië 1916 ..

99
15
118100

100’I8
+ 118/,,
4
0/
Hongarije Goud ..

43814 – 42
8
1

42

– 114
5

0/
Rusland 1906 . . ..

73

73

7211,8 –
15/,,

4/8
0
/0
Iwang. Dombrowa

68
1
14

68
1
14

71
1
1

+ 3
1
1
4
0/,
Rusland Cons. 1880

5718

5914

60/10 + 2
1
!,,
4
Olo
Rusi. bij Hope & Co.

58
1
/io 62

62’12 + 3

/
la
5

0/
Brazilië 1895 ….

58
1
12

59

58’18 –

Onze 1 o c al e m a r k t heeft een onregelmatig en som-
wijlen ongeanimeerd verloop gehad, alhoewel in verhouding
tot de laatste weken af en toe toch wel eenige ontspanning
kon worden bespeurd.
Voor
nijverheiclssoorten
bestond slechts weinig belang-
stelling. De aandacht trokken slechts de aandeelen der
Philips’ Gloeilampenfabriek door hunne scherpe koers-
schommelingen. Na de belangrijke daling in de Vorige be-
richtsweek is de koers thans in herstel geweest. Het ver-
loop was als volgt: 261-269–304-330–327 34 (heden
317). Het blijkt thans, dat de daling niet zoo zeer aan
moeilijkheden bij de voorziening der grondstoffen als wel
aan de belemmering van dén export is toe te – schrijven
geweest. –
Aandèelen van Nederlandsche scheepsbouwondernemingen
waren flauw gestemd van de voortdurende moeilijkheden
om zich voldoende materiaal tot uitvoering der loopende orders te verschaffen, alsmede in verband met de ongun-
stige opvattingen, welke in de jaarvergaderingen van eenige

onzer Stoomvaart-Maatschappijen tot uiting kwamen. De
aandeelen der Koninklijke Maatschappij ,,De Schelde” gin-
gen van 141 tot 135, die der Nederlandsche Scheepsbouw-
maatschappij van 174% op 168 terug; later volgde voor
deze soort evenwel een herstel.

&heepvaartaandeelen
waren in den aanvang mat, in de
tweede helft der week verbeterde hunne houding echter, zeker niet zonder invloed der vredesgeruchten, die hoop
gaven, dat thans tenminste een eind zal komen aan de vele
belemmeringen, die de neutrale scheepvaart in den weg
worden gelegd. Uit het prospectus der
f
3.000.000 nieuwe • aandeelen Holland-Amerika-Lijn (,,gemeenschappelijk eigen-
dom”), dat in de afgeloopen week verscheen, blijkt,dat de
vermoedens waarvan in ons vorig overzicht werd gewaagd,
dat de nieuwe uitgifte eene vefsterking der kasmiddelen
der Maatschappij beoogt, juist zijn geweest. Aanvankelijk werd het ,fonds lager aangeboden, doch al. spoedig kwam
hierin verandering, toen voor de claims voor de nieuwe
uitgifte dikwijls levendige belangstelling werd getoond.
(Heden
f
47 tot
f
51.) Het koersverloop der overige soor-
ten was gelijk aan dat der aandeelen Holland-Amerika-Lijn.
Tabak8aandeelen
waren in den aanvang minder gunstig
gestemd. Vooral gaf hiertoe het bericht aanleiding, dat dit
jaar geen slotdividend zal worden uitgekeerd op de aan-
deelen Deli-Maatschappij in verband, met den abnormalen
toestand van de scheepvaart- en de tabaksmarkt. Af en toe
werd ter beurze op dit besluit critiek uitgeoefend, daar
sommige aandeelhouders zich door deze dividendpolitiek be-
nadeeld achten. Het moge waar zijn, dat het wegblijven.
van het slotdividend teleurstellend is, de maatregel is daar-
om echter niet minder door de tijdsomstandigheden aange-
wezen. Immers is het onmogelijk nu reeds te zeggen hoe
,
het grootste gedeelte van den oogst, dat nog in Indië op ver-
scheping ligt te wachten, zal kunnen worden verkocht, ter-
‘ijl nog altijd groote onzekerheid bestaat ten opzichte van
het tijdstip waarop de verscheping eindelijk zal kunnen
plaats vinden. Deze nooit gekende toestand kan mogelijker-
wijs tot aanzienlijke verliezen lijden, weshalve het voor de
Maatschappij toch eerder aanbeveling verdient zich daarop
voor te bereiden, dan later tot afschrijvingen te moeten
overgaan. De gemaakte winst is toch voor aandeelhouders
in geen geval verloren, daar de thans ingehouden winst,
zoo de resultaten over het loopende boekjaar mochten mede-
vallen, in mindering komt van den kostprijs van oogst
1916. In de laatste dagen der week schijnt men zich hiervan
meer rekenschap gegeven te hebben; althans konden de
koersen van nagenoeg alle tabaksaandeelen eenige punten
opkomen.
Van de overige cultuurwaarden werden
thec-aandeelen
tot hoogere koersen gezocht, in verband met de gunstige
resultaten, die men voo onze koloniale maatschappijen ver-wacht van het invoeren van haar product op de Amerikaan-
sche merkten.
Rubberaandeefen
kwamen, na sedert geruimen tijd dik-
wijls in groote posten te zijn aangeboden, ditmaal met
koersverbeteringen naar voren. Aanleiding tot de gunstige
opvattingen voor deze aandeelen waren de hooge prijzen,
die in den laatsten tijd in de Indische rubberveilingen wor-
den behaald.
Voor
suilceraandeelen
bestond weinig vraag. De aandeelen
der Cultuurmij. der Vôrstenlanden waren in reactie ten-
gevolge van de declaratie van het dividend van 20 pÇt., dat
tegenviel. Ook aandeelen Handelsvereeniging ,,Amsterdam”
werden lager aangeboden.

In de afdeeling der Petroleumaandeelen werden ditmaal
de Rumeensche waarden, vooral de aandeelen Geconsoli-
deerde, in ruime mate omgezet. Na de daling in de vorige
berichtsweek was thans een flink herstel te constateeren.
Ook hierbij dedeis de vredesgeruchten hun invloed gelden.
Aandeelen Geconsolideerde verlieten de week op 151 (heden
158% slotkoers), Orions stegen van 47 op 50 (heden 5434
slotkoers). Koninklijke Petroleum konden van 49734 tot
510 opkomen en sloten de week slechts weinig lager af
(heden 512-516).

10Apr. 13Apr. 16 Apr.
Rijzing0f

Ned. Ind. Handelsbank …. 224

225

226

+ 2
1ederl. Handel-Mij.. ….. 179′!, 182
1
1

18214 + 2/4
Amsterd. Superfosfaatfabr. 137
1
1
2
13.7’12 136

– 1
,
1
2

Insulinde Oliefabriek……240

225

227

– 13
Ant. Jurgens Ver. Fabriek. 265’12 280

280

– 5’12
Philips’ Gloeilampenfabriek 269

330

317

+ 48
R. S. Stokvis & Zonen …. 410

400

396

– 14
Cult.-Mij. der Vorstenlanden 248
1
1
2
242

243


5′!,
Handelsver. Amsterdam .. 356’1 350

354

– 2
1
12
Kon. Petroleum-Mij . …… 448 • 509
8
18 514

4 16
Amsterd. Rubber.-Mij…..217′!, 225
3
14 226

+ 8112

18 April 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

297

Rijzing of
10 Apr. 13 Apr. 16 Apr.
daling.

Holland-Amerika-Lijn . . .
398
1
I
397

398


12
Kon. Hollandsche Lloyd

1821
189

173

+
1012
Kon. Ned. Stoomboot-Mij… 198
1
14 210’/
213
1
14
+ 15
Bothiiia Vrachtvaart-Mij .. 340

.3402/
4
340214 + l/
Deli Maatschappij ……..
476’/2 48811
2
486

+ 9’1

In tegenstelling met de meerdere kooplust, welke voor
eenige locale fondsen werd aan den dag gelegd, werd der
..4mcrikaansche
afdeeling niet veel opmerkzaamheid ge-
schonken. Doorgaans was de stemming er ongeanimeerd.
Af en toe hadden slechts Marinewaarden een levendige
markt, daar voor deze althans, naar men meent, de vrede
geen baisse-factor zal zijn.

10 Apr. 13 Apr, 16 Apr. Rijazingof
dling.

American Car
&
Foundry.
7010
70
7
18
70
02
11a

/io
Anaconda Copper

……..
166’/s
167
168

+
1v18
Un. States Steel Corp. ….
1O8’/jo
108
18
1i
108
1
18

+

‘/ie

Atchison Topeka ……….
1011/4

101
7
18
101218

-.

89
12
/ja

11

11e

Southern Pacific …
…….
95
2
14
93
2
18
93 1/4


2
Union Pacific …………
139
1
12
140
‘Ia
141
12/

+

1
/ja
Int. Merc. Marine afgest


32
l/j

34112
33311e

-f-

2
18
pref.

89
91 ‘/io

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.
16 April 1917.

T a r w e. Gedurende de afgeloopen week zijn aan de
Noord-Amerikaansche markten, onder den indruk van liet
ongunstige Regeerings-rapport omtrent den stand der win-
tertarwe de tarweprjzen nog verder gestegen. Wel werd
nu en dan beter weder gemeld, doch deze berichten waren
blijkbaar niet algemeen genoeg om verdere prijsstijging te
verhinderen. Na eene daling van ongeveer 4 tot 5 cent per
bushel op Paaschmaandag en daarna twee kalme markt.
dagen, zijn de noteeringen te Chicago weder sterk verhoogd.
De termijnen, die op den nieuwen nu te velde staanden
oogst betrekkingen hebben, zijn sedert Paaschmaandag tot
14 April ongeveer 6 cent gestegen, terwijl voor den Mei-
termijn die verhooging zelfs 1736 cent bedraagt. Blijkbaar
golden dus voor den prjsloop der oude tarwe nog sterkere
redenen voor prijsverhooging dan de slechte oogstberichten,
die vooral op de latere termijnen haar invloed laten gelden.
Deze berichten schijnen deze week, na het verontrustende
Regeerings-rapport niet voldoende onrustbarend nieuws te
hebben bevat om voor de nieuwe tarwe een zelfde prijsstij-ging te veroorzaken als de Mei-termijn heeft ondervonden.
Groote vraag zoowel voor binnenlandsche consumptie als
voor uitvoer hebben er toe medegewerkt, dat de prijs der
tarwe van den ouden oogst deze week weder zulk een sprong
heeft kunnen maken. Deze prjsbeweging heeft ook in
Amerika groote ongerustheid gewekt. Het ongunstige oogst-
rapport reeds heeft den Amerikaanschen Council of Natio-
nal Defence aanleiding gegeven den heer Herbert C. Hoover,
bekend geworden als leider der Commission for Relief in Belgium, te benoemen tot voorzitter van eene Commissie
voor het onderzoek van vraagstukken in verband met de
voeding. De heer Hoover is nog in Engeland en het zal dus
nog eenigen tijd duren voor hij zijn nieuwen werkkring kan
aanvaarden, die volgens het bericht uit Chicago, dat deze
benoeming meldt, te vergelijken zal zijn met dien der levens-
zniddelen-dictators in Europa. Wanneer voor den heer
Hoover werkelijk eene zoo veelomvatteude taak zonde zijn
weggelegd als men te Chicago verwacht en hij dus zoowel
het binnenlandsch verbruik als den uitvoer zal hebben te
regelen, dan is het ook voor de Europeesche neutralen van
groot belang, zijne bedoelingen te kennen. Groote bevreem-
ding zoude het niet wekken, indien, nu de Vereenigde Sta-ten zich bij de Entente hebben aangesloten, bij den uitvoer
in de eerste plaats aan de Entente-rjken werd gedacht en
eerst daarna het overige Europa aan de beurt zou komen.
Bij den te verwachten beperkten tarwe-uitvoer uit de Ver-
eenigde Staten, zoowel in het loopende als in het volgende
seizoen, kan een sterk doorvoeren van de bevoorrechting
der Entente-landen vöor het neutrale Europa groote znoei-
ljklieden beteekenen in zake de tarwe-voorziening. De mee-
ningen van dengene, die met de leiding van den uitvoer
belast is, zullen den omvang dier moeilijkheden voor een
groot gedeelte bepalen. En nu juist is in de dagbladen van
den 14den dezer een bericht opgenomen, dat uit Washing-
ton via Londen tot ons is gekomen en waarin wordt be-
weerd, dat de heer Hoover het noodzakelijk vindt den uit-
voer van levensmiddelen uit Amerika naar neutrale landen,
die aan Duitschland grenzen, geheel te staken. Voor een
algemeen uitvoerverbod van tarwe schijnt de Openbare mee-

ning in Amerika voorloopig nog niet te vinden te zijn. In
het weekoverzicht in het vorig nummer van dit blad is, ge-
baseerd op cijfers, uiteengezet, hoe bezwaarlijk het zal zijn
in dit seizoen Europa verder voldoende te voorzien, met
tarwe en andere graansoorten. Die uiteenzetting leidde tot een donker inzicht in de naaste toekomst en speciaal werd
gewezen op het gevaar, dat gelegen is in het vertrouwen ep
de optimistische schattingen, die veelal niet in overeenstem-
ming zijn met de officieele cijfers. Interessant is het, na te
gaan, hoezeer ook voor het nieuwe seizoen de meeningen uit-
eenloopen. Uit den loop der Amerikaansche tarwemarkten is
voldoende te zien, hoezeer het officiëele oogstrapport, dat den
stand der wintertarwe voor 1 April aangaf op 63,4, tegen een
gemiddelde op dien datum over 191011916 van 85,5, onge-
rustheid heeft gewekt. Het lage cijfer van 63,4 en de of 1
cieele schatting van de opbrengst op ongeveer
1134
mii-
lioen ton wintertarwe tegen een gemiddelde gedurende bo-véngenoemde zeven jaren van 14 millioen ton is voldoende
aanleiding tot pessimistische verwachtingen. Daartegen-
over staan echter de meeningen van vele deskundigen in
Amerika, van wie .echter bezwaarlijk valt vast te stellen in
hoeverre zij zich door hunne wenschen laten leiden in plaats
van door betrouwbare gegevens, die volhouden, dat het
Rergeeringsrapport veel te ongunstig is. Zelfs vonden wij
eene schatting van een tarweuitvoer voor 191711918 van de
Vereenigde Staten alleen van tien millioen ton (191511916
634 millioen ton), eene hoeveelheid, die reeds voor
34
in de
geheele Europeesche behoefte zou kunnen voorzien. Tezamen
met het groote overschot van Australië en de te verwachten
flinke hoeveelheid, die Britsch-Indië zal kunnen uitvoeren,
zou zulk een tarwestroom grooten overvloed in Europa veroor-
zaken. Het officiëele Amerikaansche oogstrapport en de loop
der Amerikaansche markten zijn echter betrouwbaarder gege-
vens dan zulk een globale schatting en het schijn wel zeer
waarschijnlijk, dat wij, nu ook Argentinië in 1917 wel niet als
tarwe-uitvoerland zal optreden, eene tweede seizoen van tarweschaarschte tegemoet gaan. Wij vermeidden echter
slechts de schatting van een Amerikaanschen uitvoer voor
191711918 van 10 millioen ton, om aan te geven, hoezeer de
aneeningen uiteenloopen en hoe voorzichtig men in zijne
gevolgtrekkingen dient te zijn. De zomertarwe in de Ver-
eenigde Staten en in Canada is nog nauwelijks gezaaid en zeer veel kan van het resultaat van deze soort afhangen.
De tarwemarkt in Argentinië is tengevolge van het uit-
voerverbod voor Europa van weinig beteekenis geworden.
Op eene prijsstijging in het begin der week is later weder eene daling gevolgd, die de prijzen tot het niveau van het
einde der voorafgaande week heeft teruggebracht. De
Ejatente-landen wenden pogingen aan, het tarwe-uitvoer-
.’erbocl opgeheven te krijgen voor de hoeveelheid, die Argen-
tinië niet voor eigen consumptie noodig heeft. Ook bij wel-
slagen van deze pogingen schijnt slechts eene zeer kleine
hoeveelheid beschikbaar te komen.
De stemming voor andere graansoorten, mais, gerst en
haver blijft evenals voor tarwe onveranderd vast. Mais te
Chicago is in de afgeloopen week verder in prijs gestegen en
sloot op 14 April voor den Mei-termijn 11 centen, voor
Juli 836 cent en voor September 434 cent hooger dan op
Paaschmaandag. Kleine aanvoeren, flinke vraag voor bin-
nenland en export alsmede de nog steeds zeer ongunstige
Argentijnsche berichten waren daarvan de oorzaak. Als ge-
volg van de uitbreiding van den export en de vervoers-
moeilijkheden van het binnenland naar de kust is de premie,
die wordt betaald voor disponibele mais te New York boven
den Mei-termijn te Chicago sterk verhoogd en zij bedraagt
nu meer dan tot nog toe gedurende den oorlog was voor-
gekomen. Ook verkeerde de maismarkt onder den invloed
van de sterke prijsverhoogingen van tarwe, waarvoor nu vooral voor den Mei-termijn speciale aanleiding bestaat,
omdat steeds meer maisbloem wordt gebruikt ter vermen-
ging met tarweblôem. In Engeland is het percentage van
bloem van mais, gerst, haver of rijst, dat bij de tarwebloem
mag worden gevoegd, onlangs weder aanmerkelijk verhoogd,
waardoor de vraag naar deze graansoorten in de export-
landen wordt versterkt. Uit Argentinië wordt algemeen
bevestigd, dat de maïsoogst dit jaar niet slechts kwantita-
tief teleurstelling brengt, doch dat ook de kwaliteit slecht zal zijn door de te sterke regens gedurende den oogsttijd.
Bovendien heeft juist de vroege mais het sterkst geleden
onder de droogte en de sprinkhanenplaag gedurende onze
wintermaanden, zoodat de aanvoeren van den nieuwen
oogst laat zullen beginnen. Toch waren de markten in
Argentinië gedurende de afgeloopen week voor mais niet
levendig. De verhooging, die omstreeks de Paaschdagen was ingetreden, is in de afgeloopen week weder verloren gegaan, waarschijnlijk tengevolge van het gebrek aan scheepsruimte,
dat den uitvoer zeer belemmert.

Soorten.

t 16 April 1 10 April 1 15 April
1

1917

1

1917

1916

588,-‘)
588,-‘)
368,-‘Y
Rogge (No. 2 Western)
nom.
nom.
nom.
345,-)

255,)
Gerst
(46
ib. feeding)..
345,_t)
345,….1)
360,-

Tarwe

……………….

Haver (38 Ib. white clipped)
20,..-‘)
20,.-‘)
16,75

Mais

(La Plata)

………

Lijukoeken (Noord-Ame-
rika van La Plata-zaad)
.
200,-‘) 200,-‘)
180,-
Lijnzaad (La Plata) …….
740,-
740,-
457,50 1)
Regeeringsprijs

298

ECONOMISCH-STATiSTISCHE BERICHTEN

18 April
1917

Buitenlandsehe granen in Nederland.

Enkele ladingen met mais en lijnkoeken hebben deze
week weder onze havens bereikt, doch nog steeds laat tar-
weaanvoer op zich wachten. De distributie van eene beperkte
hoeveelheid mais voor de paarden heeft een aanvang geno-
men, terwijl als veevoeder slechts lijnkoeken, en dan nog

Noteeringen.

in beperkte hoeveelheid, worden gedistribueerd. Ook lijn-
zaad is sedert geruimen tijd in ons land niet meer aange-
komen. Wel liggen aan de Engelsche kust nog eenige zeil-
ladingen lijnzaad te wachten op de gelegenheid hare reis naar Nederland te vervolgen, doch tot nog toe heeft men
geen kans gezien, ze naar hier te krijgen.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Chicago

1

Buenos Ayres 1

Dato

1
Tarwe

Mais

Haver 7’arwe

Mais Lijnzoad
‘Mei

Mei

Mei

Mei

Mei

Mei

16Apr.’17 236
142
5
/
67
1
18
13,85
10,-
21,50
9

,,

17207
127 937/
8

13,30
9,95
21,30
17Apr.’16 114
1
/4
7518
45
1
/8
8,35
5
)
4,95
11,70
18Apr.’15 162
77
57/8
12,70
5,65
10,15
16 Apr.’14

91
8
18
63
1
/9
36
1
/2
8,60 4,90
12,75
20 Juli’14

82

1)
5618
1)
36
,
12
1
)
9,40
2)

5,38
2)

13,70
2)
1)
per Dec.

)
per Sept.
8)
per April.

S)
De noteeringen van Buenos
Ayres zijn van 7 en 14April.

AANVOEREN in tune van 1000 K.G. voor verbruik in Nederland.

Rotterdam

II

Amsterdam

II

Totaal

Artikelen.
1

1

1

II

1

1

U
8-14 April

Sedert

Overeenk.

8.14 April
1

Sedert

Overeenk.

1917

1916
1917

1 1 Jan. 1917 1 tijdvak 1916 1

1917

1
1 Jan. 1917
1
tijdvak 1916

Tarwe………………


84.463
160.094

.

4.553

89.016
160.094
Rogge

…………….

.

.800

4.465

7.0074.485
7.007
Boekweit

………….-
654
5.539


5
0
0
654 6.039
Mais

…………….
64.899
71.920
5.736
50.045 30.005
114.944 101.925 2.608
34.264
– –
5.492
2.640
8.100
36.904

18.260

15.042
4.218 15.042
22.478

Gerst

……………..-

Lijazaad …………..

.
8.322
21.8177.560
26.463
15.882
48.280

Haver

……………..-

Lijnkoek ……………
6.060 15.130
58.815
2.500
20.532
4.185
35.682
62.980
Tarwemeel …………..

3.815


– –
3.815

1

AANVOEREN
in tons van
1000 K.G. voor België.

10.867
92.838
183.73192.838
183.731
Tarwe ……………..
Mais

…………….
1

7.479

1

46.697,7.479
48.697
METALEN.

IJZER EN STAAL.

E n ge 1 a n d. In de ijzer- en staalindustrie blijft groote
bedrijvigheid heerschen, doch het langzame transport ver
oorzaakt een toestand van schaarschte. Groote veranderin-. 4
genvinden niet plaats. Het gerucht loopt, dat gewoon ruw-
ijzer waarschijnlijk met 51- zal worden verhoogd. Enkele
ovens moesten worden stopgezet bij gebrek aan ruw mate-
riaal, terwijl andere inplaats van op haematiet thans op de
fabricatie van Clevelanti ruw-ijzer werden ingericht. Op
deze wijze wordt gebruik gemaakt van het inheemsehe ijzer-
steen.
In weerwil van de protesten zijn wederom bekwame lie-
den uit de staalfabrieken onder de wapens geroepen en
door minderwaardige krachten vervangen, hetgeen natuur-lijk een nadeeligen invloed heeft gehad op de productie.
Het Ministerie van Nijverheid heeft een nieuw plan uit-
gewerkt voor een spaarzaam gebruik van spoorwegwagons,
waarvan verwacht wordt, dat de leveringen van ruw en af-
gewerkt materiaal zullen ‘bespoedigd en ophoepingen zullen
voorkomen worden. – –
De verschepingen van ruw-ijzer gedurende Maart naar
de landen der Geallieerden bedroegen 44.772 t. tegen
40.386 t. in Februari.
Connal’s Stocks werden met 146 t. verminderd en om-
vatten thans een kwantum van slechts 2.147 t.
D u i t s c h 1 a n d. Ofschoon de fabrieken nog steeds lijden
door de gevolgen van de moeilijkheden in het transport
gedurende de wintermaanden, zijn er duidelijke teekenen, dat de industrie langzamerhand weer haar gewonen’ gang –
gaat.
De druk der’ leveringen van alle soorten ijzer- en staal-
materialen
is
zoo enorm geworden, dat de fabrieken onmo-
gelijk de viaag kunnen bevredigen.
In alle deelen van het land worden nieuwe fabrieken ge-
bouwd, voornamelijk voor het’ vervaardigen van oorlogs-
materiaal.
Naar men bericht, is de vraag van de zijde van het neu-
trale buitenland voor halfafgewerkt materiaal, zeer groot
en het ‘schijnt, dat de fabrieken, op aandringen van het
Gouvernement, thans een weinig meer aandacht schenken aan deze soort zaken.

A
in
e r i k a. De politieke gebeurtenissen hebben alle be-
schouwingen over den toestand van den handel op den
achtergrond gedrongen, doch de groote fabrieken zinnen
op middelen om alle orders, die de Admiraliteit en het
Ministerie van Oorlog thans trachten te plaatsen, uit te
voeren.
De gewone koopmanshandel wordt door de jongste ge-
beurtenissen geheel veronachtzaamd.

Loco-Noteeringen te Londen:

Dato
IJzer
Clcv.
No.3

1
1

Koper
Standard

Tin Lood
Zink

13April

1917..
nom.
136.-!-
217.-!-
30.101-

6

,,

1917..
nom.
136.-!-
216.216
30.101-

14 April

1916..
961-
125.101-
200.-!-
35.51-
100.-!-
16 April

1915..
6619
74.101-
165.51-
20.1.01-
46–!-
20Juli

1914..
5114
61.-!-
145.151-
19.-!-

,
21.101-

KATOEN.

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 21 Maart 1917. Amerikaansche katoen is in de afgëloopen week weer ge-
stegen en de prijs heeft nu weer bijna de hoogste noteering
van November j.l. bereikt. Door het ongunstige weer van
de laatste weken en de daaruit voortkomende minder gun-
stige vooruitzichten van de nieuwe oogst was er nogal
vraag, terwijl ook vele baisse-positie’s geliquideerd werden.
Ook was het laatste Ginners’ rapport bepaald bullish, ter-
wijl de politieke berichten gunstig op de markt werkten.
Over het algemeen is de hausse echter wel wat vlug geko-men en verwacht men in enkële kringen dan ook weer een
tijdelijke reactie. De berichten uit Egypte luiden minder
gunstig en verwacht men van Egyptische katoen voorloopig
zeker geen lagere prijzen.
Spinners van Amerikaansche garens zijn over het alge-
meen niet tevreden, hoewel in enkele soorten nog wel iets
gedaan werd. De slechtste nummers zijn 42er inslag en
wat daarbij komt. Over het algemeen is de vraag voor het binnenland wel iets beter, terwijl de exportvraag nog zeer

18 April 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

299

lijdt on’der de bekende scheepvaartmoeilijkheden. Voor
Frankrijk zijn weer flinke zaken gedaan, zoowel in gewone
als in getwijnde garens, terwijl ook de andere markten
wel vat meer belangstelling toonen. Ofschoon de Februari-statistiek een zeer verminderde garenuitvoer opgeeft, is dit eenigszins misleidend, daar de oorzaak hiervan voorname-lijk in de verschepingsmoeilijkheden gezocht moet worden
en aan het einde der maand nog groote partijen ter ver-
scheping gereed waren. Men spreekt er over alle spinnerijen
in de Paaschweek stil te zetten, doch waarschijnlijk zal het
p dat punt niet tot een gezameutljke actie komen en zal
elke fabriek doen wat haar het beste uitkomt. Egyptische
garens zijn weer beter gevraagd en daardoor vaster, zoodat
enkele nummers zelfs een penny duurder zijn.
De doekniarkt is ook wat beter en zoowel Indië als
China toonen meer belangstelling. Wel zijn de biedingen in de meeste gevallen nog te laag, doch men kan ook niet ver-
wachten, dat de overzeesche markten de enorme stijging
van kôstprjzen in Europa even vlot volgen. Shirtings en
dhooties worden nog niet voldoende verkocht, tenzij tot lage
prijzen. De kleinere markten blijven geregeld koopen, ter-
wijl ook de Fransche Regeering weer orders plaatst en de
bio nenlandsche vraag bovendien nog steeds levendig blijft.

Noteeringen voor Loco-Katoen.
(Middling Uplands.)

1
13
Apr.’17130 Mrt. ‘17123 Mrt.’
17
1
13
Apr.’
16
1
1
3 Apr.’15

New York …. 20,85e 19,10e 19,20e 11,95e 10,15 c
Liverpool …. 13,08d 12,77d 12,47d

7,73d

5,75d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In
duizendtullen
balen.)

1 Aug. ’16

Overeen komstiqe perioden
tot
-‘
30Mrt. ’17
1915—’16

1914—’15

Ontvangsten Gulf-Havens..
4462
3964
6096
Atlant.Havens
1753
2103
3141
Uitvoer naar Gr. Brittannië
2149 1908
2908
‘t Vasteland.
1711
1748
3294
Japan etc…
446 324 388

Voorraden in duizendtallen
30Maart ’17
30Maart ’16
30Maart ’15

Amerik. havens ……….
1226
1377 1471
Binnenland …………..
1030
1011
868 .

281 154
New York

……………119
409
.
354 363
New Orleans ………….
Liverpool

……………
707
884

WOL

De narkt te B r a d f o r d vertoont geen verandering.
De heeren Dalgety & Co.. geven de volgende cijfers voor
den export van wol uit Australesië:

1Juli 1916-28Febr. 1917

1Ju1i1915-28Febr. 1916

Minder

Australië

862.300 Bn.

1.259.000 Bu.

396.700 Bn.

Nieuw-Zeeland 254.100 ,,

367.350 ,,

113.250

1.116.400 Bn.

1.626.350 Bn.

509.950 En

Deze vermindering is in de eerste plaats toe te schrijven
aan gebrek aan transportmiddelen; vermindering van pro-
ductie is een bijkomende omstandigheid. Men vermoedt dat
Noord-Amerika dit seizoen 75
0
/0
van de opbrengst van
Puntas-Arenas gekocht heeft, welke geschat wordt op
40.000 En.
Noteeringen te Bradford:

64
Colonial carded
Data
l
average
56

1
50
1

46

1
40

74
55 44
37

1
32
30

Maart1917 ………
70
54

1
4211I
3511
2
1
31
23

,,

1917 ………
30

Maart 1910 ………
43
36t12
4
28

1
25111

PETROLEUM.

(Ontleend aan den ,,Petrolewn Review”)

Londen, 4 April 1917.
Petroleum. Er is flinke vraag naar petroleum tegen on-
veranderde prijzen.

• Water White ……1 s. 3 d.
– Standard ‘White …. 1 s. 2 d.
Second Grade ……1 s.
1
1
12
d.

Smeeroliën. In tegenstelling met de goede vraag is er
weinig aanbod.
Prijzen zijn gebleven als volgt
Amer. pale

vanaf £ 24.10 s. tot £33
American red

£26

£33
Amer. filt. cyl.

£26
– Amer.darkcyl.

£ 19

Benzine. Er heerscht flinke vraag. Prijzen zijn onveranderd:
No. 1 …………. 2s. lOd.
No. 2 …………2 s. 9 d.’ ‘ per gallon.
No. 3 …………2s.

8d.J

Bovenstaande prijzen dienen voor Schotland en Ierland
met 1 d. per gallon te worden verhoogd. Bovendien staat
op elke gallon 6 d. verbruiks-belasting.
Terpentijn. De iioteeringen voor terpentijn waren:
Loco ………………..52s. 6d.
Mei/Augustus …………

54s.
September/December ……55 s. 9 d. De markt voor terpentijn was over het algemeen zeer
rustig, terwijl weinig zaken werden afgedaan. Paraffine. Zuiver nominale noteeringen zijn als volgt:
Smeltpunt

140
0
……….6’/27 d. perlb.
130-132
0
……….6 d.
125-127
0
……….5
1
/t
d.
118-120
0
……….5
8
/a d.
De voorraden zijn schaarsch.
– Geen officiëele noteeringen van stook- en vetboudende
oliën.

Liverpool, 3 April 1917.
Petroleum-producten vinden vasten verkoop en Amen-kaansch wordt 1 s. 1. d. tot 1. s. 2 d. per gallon genoteerd.
‘Er is geen Russische olie aan de markt. Benzine staat 2 s. 10 d.
per gallon (kleinhandel) genoteerd.

Baku, 3 April 1917.
De markt voor ruwe olie blijft vast. Het poed staat op 65
1
kopeken genoteerd.

NewYork, 3 April 1917.,
Geraffineerd in kisten . .. . 12,75 c. per gallon.
• .

Standard White in vaten .. 10,25 c. ,,
Credit Balances ……….3,05 c.,,,,
‘t

Pennsylvanian Crude …… $3,50 per vat.
,

Philadelphia, 3 April 1917.
Standard ‘White staat 10,25 c. per gallon genoteerd.

SUIKER.

De stemming aan onze Bietsuikermarkt bleef luste-
loos en zoo lang geene bepalingen betreffende den uitvoer
i bekend worden gemaakt is het niet te verwachten, dat daarin
‘verandering zal komen. Voor Mei-levering willen koopers
thans niet meer dan
f
21
1
12
aanleggen, terwijl verkoopers
op f22
1
14
houden. De voorraad in Nederland bedroeg op
15 Maart 146.709 tons tegen 69.490 en 145.682 tons in de
beide voorgaande jaren.
Wat den uitzaai van suikerbieten in Duitschland be-
treft, zoo laat het zich thans aanzien, dat in de voornaamste
streken, nl, I(iddel-, Noord- en Oost-Duitschland deze on-geveer gelijk zal zijn aan dien van verleden jaar, terwijl in
1het Westen en Zuiden minder aangeplant zal worden.
De invoeren in England bedroegen gedurende de week
teindigende 31 Maart:
1917

1916 Toename Afname
Ruw …………..9.843

35.943 -.-

26.100 tons
Giraffineerd

8

15.480
-.-
15.472
ITotaal …………9.851

51.423 -,-

41.572
Ruw sedert 1 Jan. 250.320 243.685

6.635

Geraff. ,, 1 ,,

23.849 125.958 -.- 102.109
iTotaal …………274.169 369.643 -.-

95.474
De invoer vermindert dus gestadig en is de afname vooral tin de week van 24 tot 31 Maart belangrijk geweest.
Uit Amerika kwamen weder zeer vaste berichten en
toonde de loco-markt eene verdere aanzienlijke rijzing. Spot
-‘Centrifugals worden nu met 6.39
a
6.46 c. genoteerd. Volgens
Willet & Gray hebben 2 fabrieken op Cuba de campagne
reeds beëindigd wegens door de revolutie aan den aanplant
,toegebrachte schade; inplaats van de verwachte 575.000
zakken hebben deze 2 fakrieken slechts 142.000 zakken af-
‘geleverd. Guma heeft zijn raming van den Cubaoogst op
2.700.000 tons verlaagd. Onder deze omstandigheden mag men
eene handhaving van de vaste stemming der Amerikaansche
markt verwachten. –
Op Java heeft een en ander nog geen invloed gehad.
Exporteurs houden zich gereserveerd in afwachting van
hetgeen Engeland zal doen
i
terwijl de Chineesche speculanten
nog op groote kwantiteiten onverkochte suiker zitten en
daarom voorloopig geen animo tonen voor nieuwe operaties.

300

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

18 April 1917

Cuba – statistiek:
1916117

1915116
Ontv. d. wk. tot 31 Mrt. 108.320* 160.549
Totaal sedert 1 Dec. …. 1.283.906 1.787.045
Werkende fabrieken….

185
*
Slechts 6 havens.

N9TEERINGEN.

Neutrallard. Er was slechts in het begin der week

1914115

eene vrijblijvende noteeriug van f154,— franco wal hier,

121.000

tons

exclusieve oorlogsrisico.

1.306.786

Katoen zaad -01 ie absoluut zonder zaken of offerten.

174

Geraffineerd Cocosvet onveranderd genoteerd ad
f103,— prompte levering.

Data
Amsterdam
per

‘Londen
New
,
Yo,k
Tates
W/,ite

mcric.
April
Cubes
Jovas
late,l

Centr&fng.
No. 1
fols.

13

April

1917..
f
22
4711
‘/t
2113
32/6
6,27 h 6,33
6

,,

1917..
22
4711
1
12
2113
3218
6,02 t 6,05
13 April

1916..
28
1
12
4711″2
181-
2819
6,02
13 April 1915..
18
2
19
311-
1616

4,64
21 Juli

1914.
11
18
182
181-


3,26

RUBBER.

Nog steeds geen noemenswaardige verandering in de positie
der rubbermarkt.
De stemming was in de eerste helft der week tamelijk
vast en liepen de prijzen eenigszins op (312
1/4
voor prima
Crepe loco), doch daarna werd de kooplust weer minder en
de week sluit als volgt: –

Prima Hevea Crêpe:
April/Juni ……….
3/1’Id

einde vorige week 3/181
4

Juli/Dec. ………… 3/ –

31
11

Hard Hoe Para ……3/2
l
/

1
,
2
8
12

KOFFIE.

(Uit het’ Mailbericht va’n de Makelaars G. Duuring
&
Zoon,
Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

Noteeringen en voorraden.

Data
Rio
San tos
Wisselkoers
Voorraad
Prijs
Voorraad
Prijs

16 April 1917
228000
6875
1.845.000
6000
12
8
/12
9

,,

1917
272.000
6525
1.707.000
5200
1120/.
15 April 1918
334.000
7075
1.360.000
6800
11
21
181
24 Juli

1914
353.000
4900
889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio

Sontos
Data

Afgeloc pen i Sedert

Afgeloo pen

Sedert
week

1

1
Juli

week

1

1 Juli

16 April 1917..

19.000
1
1.983.000
1

73000 19.157.000
15 April 1916..
1
38.000

2.981.000

66.000 110.822.000

COPRA.

Ook deze week kwam er in den toestand van de markt
geen verandering en is er niets omgegaan.


Ceylon cif. Londen £ 42d0.- en cif. Marseille £ 60.-.-
(koopers).

-‘
NOTEERINGEN.

Java f.m.s.

14
April
1917
..f47’/snom’I


7

,,

1917.. ,,477/ nom.’N.O.T.-condities.
14 April 1916.. ,, 41118
)
14 April
1915..
,, 67
20-25 Juli1914..
,,2881
4

VETTEN EN OLIËN.

0-
Ma r ga r in e. Er is niets te melden dan eene vrij-
blijvende offerte uit het begin van de afgeloopen week ad f143,— exclusief alle oorlogsrisico voor ,,Extra-Oleo” op-
aflading van Noord-Amerika.
Zaken worden er niet gedaan. De kans, dat het bij even-
tueele zaken ook binnen afzienbaren tijd tot verlading zoude
komen, is gering.
P r e m i e r – J u s. Er werd deze week geoffreerd:
Iie soort Zuid-Amerikaansche ad
f
124,-

en Zuid-Am. Mutton-Premier-Jus ,,

118,-
exclusieve oorlogsrisico’s, franco wal Rotterdam, April/Mei-
aflading, waarbij verkoopers het recht hebben te annuleerea”
indien niet voor uIt. Mei verscheept kan worden.
Een bod van
f
108,– voor fae ,,B” Jus bovenstaande-
condities, werd geweigerd met bijvoeging, dat zoolang geen
verladingsmogeljkheid bestaat, verdere biedingen nutteloos
1Jn.

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

16 April 1917. Vrachten voor schepen onder ouzijdige
vlag bleven stijgen, vooral van Indië, vanwaar nog geen
maximum vrachten gelden. Betrouwbare cijfers ontbreken
echter.

Ook bestaande maximum vrachten werden gewijzigd.
Naar verluidt, zijn de vrachten voor het vervoer van kolen
met neutrale schepen verhoogd met 121- naar Noord-Frankrijk
en 181- naar Fransche Westkusthavens; maximum vrachten naar de Middellandsche Zee moeteu geheel opgeheven zijn.
Naar onzijdige havens werden recordvrachten betaald; als
voorbeeld zij vermeld een bevrachting van Cardiff naar
Barcelona tot 162/6; voor vergelijking met vorige jaren
kunnen de cijfers in onderstaande statistiek onder Genua
aangenomen worden. Nog hoogere vrachten zouden onge-
twijfeld te bedingen zijn, indien de Inter-Allied Chartering
Executive niet remmend werkte door toestemming tot be-vrachting tot al te hooge cijfers te onthouden. Betreffende
transporten van kolen naar en erts van Spanje tot nader
vast te stellen vrachten worden met Spaansche reederijen
onderhandelingen gevoerd. Van Amerika werden eenige afdoeningen tot onveranderde
vrachten gemeld. De verwikkelingen van de Vereenigde Staten, Cuba en Brazilië met de Centrale mogendheclen
brachten nog geen verandering in het transportvraagstuk.
Mochten de in Am&rika liggende vijandelijke handeisvaar-
tuigen in gebruik genomen worden, dan zullen deze ver-
nioedelijk onder staatsbeheer komen om voedsel en oorlogstuig
en wellicht ook troepen, naar de Entente landen te ver-
voeren. Invloed op bevrachting van neutrale schepen in de
vrije markt zal dit echter wel niet hebben, aangezien de in aanmerking komende vaartuigen amper toereikend zullen
zijn om de gedurende de laatste maanden in den grond
geboorde schepen te vervangen. Evenmin is voor den duur van den oorlog verlichting van den toestand te verwachten
door uitvoering van de aangekondigde plannen tot aanbouw
van een duizendtal houten motorschepen van drie duizend
ton in Amerika. Deze schepen zullen toch moeten dienen
om verdere oorlogsverliezen goed te maken. Een en ander
is slechts van belang voor zoover er uit opgemaakt kan
worden, dat het doel van den verscherpten duikbootoorlog, –
het stopzetten van de scheepvaart, – niet bereikt zal
kunnen worden.
Over de scheepvaart op Nederland valt geen verbetering
te vermelden. De in den laatsten tijd in Nederland aange-
komen schepen werden door de regeering nog niet opgevor-
derd tot het doen van verdere reizen; vermoedelijk is men er
niet zeker van, dat in Noord-Amerika lading te bekomen zal
zijn. De in Engeland liggende kolenbooten werden nog niet
vrijgelaten. Van Skandinavië, Engeland en Rufisque werden
eenige schepen op Nederland bevracht.

GRAAN.

Dato
Petro- grad
Londenll
R’dam

Odessa
Rotter-
dan,

AU. Kust
Ver. Staten
San Lorenso

Rotter-
1
8.-istol
Rotte,-
Enge.
dom
Kanaal
dooi
land

9114 April 1917

1.

1

311-


217

,,

1917

I


311-

1351-
10115 April 1916
– –

1114,25
141:
f100,-
1601-
12117 April 1915


101-
7/9
66/6
661-

Juli

1914
11 d.
713
1/111/
4

1111
1
14

121- 121-

HOUT.

Cronstadt

t
Golf ven Me%ico

Holland 1 Engeland
Data

Holland E;;;:d (pitch-
1
(pitch.

(gezaagd)j (mijn-
1
june

pine)
stutten) i

9114 April 1917 ……
-217

,,

1917 ……

10115 April 1916 ……

– –

53716

12117 April 1915 …..

2151.1)

Juli 1914 ……

f12,—

2416

761-

7716
1)
Per zeilschip.

18 April 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

301

ERTS.
Graan Petrograd per quarter van 496 lbs. zwaar, Odessa per Unit,
Ver. Staten per guarter van
480
lbs.
zwaar.
Bil’
Cartha-
Gr&een-

Dato
Middl::.
gena
land Midd!es
1-leut
gezaagd en
pitchpine per St. Pet. Standard van
165
bub.
vt.,

bro’
Mi1ldks.

Ml
b
ddl
,
es.

bro’
mijnstutten per
vadern van
216
kub.
vt.
Overige
noteeringen per ton van
1015
K.G.

9114
April 1917

217

,,

1917


BINNENVRACHTEN.
10115 April

1916 …….22/6

2119

Deze week werden om. de navolgende vrachten genoteerd:

12117 April

1915 …….13/3

1316

171

Juli

1914 …….4/3

514
1
12

519

816
Rotterdam—Delft…………..200 last

L
f1,15 per last

KOLEN.
,,

—Amsterdam ……..800

,,

,,

,,
1,35-

,,

,,
,,

—Den Haag

……..250

,,

,, ,,
1,20

Cardoff
Oostk. Engeland

Harlingen

……..
75

,,

,, ,,
4,—
Data
Bor-
deoux
G enua
Port
Said
L
p’°

Rofter-
dom
Cron-
stodt
,,

—Zierikzee ……….150

,,

,,

,,
1,80
—Bergen op Zooiii….100

,,
1,90
,,
Rivi:,-
—Leiden

…………100

,,,,,,1,60

,,

9114 Apr. 1917

691-

1251-


.,,

—Utrecht ………. ..

100

,,,,
1,60

217

,,

1917

511-

10113


De haven van Rotterdam heeft een stiller week achter
10115 .’tpr. 1916
fr
64,75

801-

1001-

6216

f
6,50


den rug dan die te Amsterdam, waar verscheidene graan-
12117 Apr. 191.5
,,
18,—

271-

261-

271-

,,
6,—


,booten

zijn

gearriveerd;

van

de voor

de Nederlandsche

Juli 1914 ;,

7,—

71-

713

1416

3
1
2

51
Regeering aangevoerde graanladingen komen in de haven
van Rotterdam 40
0/

aan de kantoorschepen en 60
0
1

aan
DIVERSEN.
de particuliere schippers, die verdeeling voor de haven van
Amsterdam is respectievelijk 20
%
en 80
0/s.

Voor de zeer
Boonbay
Bir,na
Vludivo
Chili

Dato E

,Çopa
~
(salpeter)

kleine

vaartuigen

(d.W.z.

die

beneden

de. 150′

ton)

was

(d. w.)
Euro
pa
(rijst)
Wcst
Europa
Europa
vrij

veel

werk

in

de afgeloopen

week;

vrij

veel

kolen
moesten namelijk in kleine partijen (25 last, 50 last) ver-


9114 April

1917 ……
voerd worden. Wanr de vraag voor dit soort vaartuigen

,,
dus vrij groot was, was de vracht voor dit werk dan ook
..

over het algemeen goed te noemen.
2
1
7

1917 …….240/-

3001-

10115 April

1916 …….102/6

145!-

1401-
Rotterdam—Hellevoetsluis

– – – –

25

last 1.
f
2,25 per last

12/17 April

1915 …….57/6

801-

8716

581-

)

Juli

1914 …….14/6

1613

251-

2213
—Schiedam

……..50

,,

,, ,,
1,20

0)
Per zeilschip.

,,

—Ochten

……….27
0
12

,,,,,,
2,80

ADVERTENTIËN

Nederlandsche
Bank
voor Russischen
Handel

BANQUE NÉERLANDAISE POUR LE COMMERCE RUSSE
Kapitaal 5.000.000 Roebels.

Kantoor: 20 NEWSKY PROSPECT

Telegramadres: NEDRUSBANK

De Bailk ueemt goldou i deposito 011111 rekdnillg-courallt eu verricht alle soorteu ‘wissel- eu bankzakell.

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot alle kantoren van

de NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ en de TWENTSCHE BANK,

zoomede tot de heeren HOPE & Co. en LIPPMANN, ROSENTHAL & Co. te Amsterdam

en R. MEES & ZOONEN te Rotterdam.

INTERNATIO NALE BA
,
N

K

*

VOOR ZAKELIJKEN WAARBORG

GRONINGEN
UITGIFTE VAN
f
175.000,— AANDEELEN

deel uitmakende van de 2e Serie ad
f
500.000,—, waarvan onderhands geplaatst
f
200.000,—,

in stukken van
f
1000,—, waarop 10
0/

te storten tot den koers van
110
0
/0.

De INSCHRIJViNG op bovengenoemde Aandeelen zal zijn dpengesteld op

DONDERDAG 26 APRIL 1917

van 9
uur
des voormiddags tot.4 uur des namiddags

te AMSTERDAM: bij de Heeren DE KOCK & UYT DEN BOGAARD;

te ROTTERDAM.: bij de Heeren ADRS. OFFERS & ZOON;
te ‘s-GRAVENHAGE:
bij
de ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING (Bijkantoor KNEUTERDIJK); te GRONINGEN: bij de GRONINGER BANVEREENIQING SCHORTINGRUIS & STIKKER
en ten Kantore der Bank.
DE
DIRECTIE:

C. A. VAN FENEMA.

J. F. DE RUYTER DE WILDT.

302

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

18 April 1917
1

ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING

DEBET

Balans per 31 ‘December 1916

CREDIT

BESCHIKBARE FONDSEI

Kas, kassiers en cal

gelden ………..

Te ontvangen wissel

Binnenland…..
Buitenland …..

Saldi bij Bankiers.

EFFECTEN ………..

PROLONGATIE GEGEVEN

TEGEN EFFECTEN…

DEBITEUREN IN REKEN

Binnenland …….

Buitenland …….

VORDERINGEN WEGENS

TOCHTEN ……..

DEELNEMING IN SYNDI

SALDO NOG TE LEVEREN

FONDSEN ………

GEBOUWEN ………

BELEGD PENSIOENFOND:

DEBET

Winst- en Ver1iesrekeng op 31 December 1916

CREDIT


KAPITAAL………………………
f

40.000.000


f l2.039.478,66
12.000.000

TE BETALEN WISSELS:

,,59.824.655,311/2
Geaccepteerd.. ..

f

25.546.648,42

2.586.636,96
Geadviseerd ….

2.794.9O1,37’/

31.394.303,07
,,

28.341.549 79′ h

f 105.845.074
O0’/2

RESERVE

………………………..

VOOR DERDEN OP PROLONGATIE UITGEZET
6.724.975
20

6.196.757
07
CREDITEUREN IN REKENING-COURANT:

Binnenland

. . . .

f114.749.522,72
EN VOORSCHOTTEN

Buitenland

……32.973.344,55
68.582.867
25
Deposio’s ……,,

23.147.560,31
(NG-CO(JRANT:

f62.262.974,73

170.870.427
58
GESTELDEBORGTOCHTEN f104.071.040,67
14.349.292,85112

76.612.267
581
12
PENSIOENFONDS

…………………….
641.135
42*12

GESTELDE BORG- ,,

3.400.000

f104.071.040,67
ONVERDEELDE WINST

……….. . ….
,,

386.554
48

DIVIDEND

1916

…………………

ATEN ………..

EN TE ONTVANGE’
N

..

1.148.544
98
1
12

.

582.273
37
1
I2

2.770.41344

,

626.444
77


f
262.364.642
48
f
262.364:642
48

Bedrijfsonkosten ……

Afschrijving
ob
Gebou’

Winst per Saldo……

Te verdeelen als volgt

aan Reserve …….

Reserve voor divers

belangen …….

10
0/
dividend…..

voor bedrijfsbelastin1

tantièmes ……….

saldo op nieuwe reke

ning………….

f

1.530.969
73
Saldo 1 Januari 1916

..

f

54.538,68

,,

300.000

af: bijdrage Pensioen- en

6.611.846
97
Ondersteuningsfonds


,
over 1915

……..

40.000,-

f

14.538
68

f

700.000


RENTE EN WISSELS.

ren

……..

Winstcijfer

…… . ……………
,,

5.550.679
83

850.000,—
:

PROVISIE.

3.400.000,—
Winstcijfer

………………….
,

2.079.521

..

59

271.100,—
EFFECTEN EN SYNDICATEN.
1.004.192,49
Winstcijfer

…………………..
798.076

..

60

386.554,48

=
f

8.442.816
70
8.442.810
70

ROTTERDAM, 12 Maart 1917.

ROTTERDAM, 14 Maart 1917.

u

De Directie:

Commissarissen der Rotterdamsche Baukvereeniging:

WESTERMAN.

A. ELATE,
Voorzitter.
VAN TIENHOVEN.

. ,

E. H. H, GOOSSENS, ui
Secretaris.
• VAN DER MANDELE.

• BRUNS.

BRANDT.

ORNSTEIN.

FABItJS.

*

ROTTERDAM, 15 Maart 1917.
‘1

Namens A’andeelhouders onderzocht, met de daarbij belzoorende stukken vergeleken, accoord bevonden en goedgekeurd.

Mr. J. KNOTTENBELT.

.

W. T. KLAARE.

E. P. DE MONCHY MZN.

18 April 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

303

NEDERLANDSCHE GRONDBRIEFBANK

HEERENGRACHT 495, AMSTERDAM
J.
&
J.
M. VOORHOEVE’
tegen
pCt. Obligatiën
(Grondbrieven)
Beurkoers

5

Makelaars in Assurantin

Gecertificeerd door de Centrale Trust-Compagnie
Anno. 1836

Verkrijgbaar in stukken van
f
2500,—, 11000,—,
/
500,—
en
f
100,—
.
op elk goed effectenkantoor
R0rrERDAM

GEBRÖEDERS CHABOT

ROTTERDAM

1

KASSIERS en MAKELAARS in ASSURANTIËN

1
Deposito’s.

Rekening-Courant.

Franco Chèque-Rekening.

Aan- en Verkoop van Wissels op het Buitenland.

Aan- en Ver-

II

koop van Fondsen.

Bewaarneming en Administratie van Effecten.

HOOG- U

1J]VLJU.RW TE

SSTEN N

.

Oorlogs-, Transport-, Casco-, Brand-, Diefstal- e. a. verzekeringen

.

van elken aard.

DE SPAARNE-BANK

EEN

.

HAARLEM

.

..j
Gestort kapitaal en Reserves f1.184.000,-

REKENING-COIJRANT, CREDIETEN, INCASSEERINGEN, ASSURANTIËN,

WISSELS, EFFÊCTEN,

COUPONS, PROLONOATIËN, DEPOSITO’S, ENZ.

GEO. H. MÇFADDEN
&
BRO. COTTON MERCHANTS..

PHILADELPHI—NEW YORK

Vertegenwoordiger voor Nederland: D. BREEKLAND,
Oldenzaal—Enschede

DIRKZWAGER’s SCHEEPSAGENTUUR

MAASSLUIS-EN HOEK VAN HOLLAND,
LAPI DOTH
&
VIS
Belasten

zich met

het

rapporteeren

van

schepen

en

het
ASSURANTIËN
behandelen van scheepszaken op den Nieuwen Waterweg
De Ruyterkade 124, Amsterdam

N IE UWE BERG 1 N G MAATS C HAP PIJ
belasten zich met het plaatsen

MAASSLUIS

11

Con tracteeren

voor het bergen van

gezonken schepen

en
van alle assurantiën, speciaal

ladingen, op de rivieren

en buitengaats; belasten zich met
TRANSPORT.., MOLEST.. EN BRAND-
VERZEKÉRINGEN
het instellen van duikeronderzoek, enz. enz.

VAN DEN ‘BER’GHS, Li
M ITED

Rotterdam

VANRIJN&Ç
CHOPAKENCAHN
UTRECHT

POSTBUS 40
ADVOCATEN

NEW YORK

29 BROADWAY
EEN/GE F.4BRIK4NTEN

J’AN DE UTRECHTSCHE
zijn
Specialiteiten
voor
Douanerechten, Scheepvaart,

Onroerend Goed
en
Handelszaken

FIJNE
TAFELMOSTERD
Réferenties van banken en bekende Nederlandsche advocaten te bevragen
onder No. A 128 NIJGH
&
VAN DITMARS Alg. Advertentie-Bur., Wdam

304

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

18 April 1917

PIERSON & Co.

BOISSEVAIN & Co.

AMSTERDAM

NEW YORK

FINANCIEREN IN- EN EXPORT. – BEHANDELEN VERSCHEPINGS- EN ANDERE DOCUMENTEN.

BEZORGEN OPSLAG, VERSCHEPING EN ASSURANTIE VAN GOEDEREN.

FOURNEEREN EN INCASSEEREN WISSELS OP ALLE PLAATSEN IN DE VER. STATEN EN CANADA.

OPENEN REKENING-COURANT MET RENTE-VERGOEDING.

RUSSISCH-HO.LIJANDSCHE BANK

RUSSKOGOLLANDSKI BANK

Telegram-Adrs: PETRODAM

BANQUE RUSSO-HOLLANDAISE

PETROGRAD
– NEWSKI PROSPEKT 21

ILINKA IPATEWSKI PEREOULOK 3
– MOSCOU

Volgestort Kapitaal
Rs. io.00o.000

‘ Reserven
Rs. 1.000.000

Financiering van im- en export. Remboura-credieten. Incasseering en aan- en verkoop van wiseis. Handelsinformaties.

Inlichtingen verkiijgbaar bij
de Hoofdvertegenwoordiging voor Nederland:,

de Rotterdamsche Bankvereeniging te Amsterdam en Rotterdam

P H VAN OMMERENE

R, CARGADOOR, EXPEDITEUR,

– ROTTERDAM

ASSURANTIE

Agent van Stooinvaartlijnen naar: AUSTRLIË en NIEUW-ZEELNÔ, CHINA en JAPAN, BRITSOH-INDIË, ZUID-AFRIKA, CHILI en PERU,

MEXICO, WEST-INDIE, LONDON, LIVERPOOL, MANCHESTER, SOUTHAMPTON en CORK.

PH8. VAN OMMEREN (LONDEN) LTD, LONDEN

.

VAN ES & VAN OMMEREN, AMSTERDAM
THE PH. VAN OMMEREN CORP’N OF NEW YORK, NEW VqRK

COMPTOIR MARITIME ANVERSOIS, ANTWERPEN

Holland Canada Hypotheçkbank .

,’s-Gravenhage

Uitstaand’ bedrag Pandbrieven ruim
/
12.500.000
9

5
pCt. Pandbrieven tegeriden koers van
991/2
pCt.

NAAMLOOZE. VENNOOTSCHAP

Wilton’s Machinekbriek
en
Scheepswerf

ROTTERDAM

Scheepsbouw en Machinefabriek
Speciale inrichting voor réparatiën van eiken omvang

– Drie droogdokken met iichtvermogen tot
14000
ton

Dwarshelling

Drijvende.kranen met lichtvermogen tot.
120
ton

Telefoon: 7303 en 7304

,


Telegramadres:
,WILTON”
Rotterdam

W

Land- en Scheeps-Machines – Dieselmotoren

Installatiën voor Suikerfabrieken – Polderbemalingen

IJzercoistructiën .

GEBR.VAN
UDEN

Reeders en Cargadoors

Bevrachtingsagenten

Expediteurs

KOOP en VERKOOP VAN
SCHEPEN

ROTTERDAM

AMSTERDAM – ZAANDAM

Telegram-Adres: ,,VANUDEN”

Auteur