Ga direct naar de content

Jrg. 2, editie 59

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 14 1917

14 FEBRUARI 1917

Econ
,
omisch-Statistische

Benchten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

2E JAARGANG

WOENSDAG 14 FEBRUARI 1917

No. 59

INHOUD

BIz.

HET BEGRIP TANTIME IN HET ONTWERP VAN WET
TOT

HEFFING

EENER DIVIDENDBELASTING

………………
118

De
handelseconomische gevolgen van het Duitsch-Ameri-
kaansche conflict
…………………………….
119
Eenige opmerkingen over de toepassing van de wet op de
oorlogswinstbelasting
……………………….
..
119
De Banque de France en de Deutsche Reichsbank
……..
120

De Britsche industrie en de vakbeweging

…………..
122

Index-cijfers

…………………………………
122
De Banca Generala Romana circulatiebank

…………
123

BOEKAANKONDICING
…………………………….
123

RECEERINGSMAATREGELEN
OP
HANDELSCEBIED

…………
124

MAANDCIJFERS:
Spaarbankcijfers

…………………………..
124

Nederlandsche

handelsstatistiek
………………..
125

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

……………….
126-134

Geldkoersen.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.
Goederenhandel.
Bankstaten.

Verkeerswezen.

iNSTITUUT VOOR ECONOMISCHE
OESCHEÏFTEN

WEEKBLAD ECONOMISCR-$TATISTISCIIE BERICHTEN

Het secretariaat van het weekblad is gevestigd te
Rotterdam, Pieter de Hooghweg 1, telefoon no. 8000.
Bijdragen en mededeelin gen, den inhoud betref-

fende, gelieve men te zenden aan het secretariaat.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p.
in Nederland, f 10,—, buitenland en koloniën f 1e,-
per jaar. Losse nummers 25 cents.
Leden en donateurs van het Instituut ontvangen het

weekblad gratis.
Advertentiën f 0,35 per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volgens tarief.

Mededeelingen betreffende abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

BERICHT.

Zoolang de ‘van gemeentewege getroffen maatrege-
len tot besparing van licht en kracht gelden, bestaat
de mogelijkheid, dat de verzending van het weekblad

niet steeds op den aangewezen tijd zal kunnen ge-

schieden.

13 FEBRUARI 1917.

De politieke verwikkelingen gevoegd bij de groote
geldonttrekking voor de storting op de Staatsleening,

deden zich in de afgeloopen berichtsweek in hooge

mate op de Nederlandsche geidmarkt gevoelen. Voor

particulier disconto was in het begin der week nau-

welijks plaatsing te vinden, terwijl de prolongatie-

koers op 536 en 6 pOt. steeg. Evenals in April van het

vorige jaar, deed zich ook nu weer het verschijnsel

voor, dat door vraag voor betrekkelijk geringe be-

dragen, waarvan het onderpand en de geldnemer niet

in den smaak vielen, de koers tot een buitengewoon

peil werd opgedreven. Wederom werd bewezen,

dat de geidbelegging op korten termijn, zooals

die in Nederland door prolongaties geschiedt, alleen

geschikt en betrouwbaar is in normale tijden, maar

faalt, zoodra bijzondere gebeurtenissen, optreden. Ter-

wijl de disconto-markt dan ook spoedig weder een nor-

maal aanzien had en aanvankelijk tot 336, daarna zelfs

tot 236 pOt. groote bedragen wissels plaatsing vonden,

bleef de prolongatie-noteering hoog en schommelde
tusschen 5 en 6 pOt. Een langzamerhand ingeslopen

gewoonte om ook aan commissionnairs in effecten

cali-gelden te geven had de positie nog slechter ge-

maakt. Het plotseling opvragen van groote posten

cail deed de vraag naar geld op prolongatie nog stij-

gen en de positie werd eerst weder wat gemakkelijker,

nadat de Commissie van Bijstand herinnerd had aan

dc indertijd door de Nederlandsche Bank gedane toe-

zegging, om beleeningen te verstrekken aan geldne-

mers, die ter beurze geen geld op prolongatie zouden

kunnen verkrijgen.

De Weekstaat van de Nederlandsche Bank weer-
spiegelt getrouwelijk den geheelen toestand van de

markt gedurende de afgeloopen week en het blijkt, dat

de geldvraag bijna geheel ontstaan is door de stortin-

gen op de staatsleening. De Binnenlandsche wissels

verminderden met circa 45 millioen. Daar de Regee-
ring circa 48 millioen kon aflossen, werd van andere

zijde dus drie millioen opgenomen. De beleeningen

vermeerderden met 13 millioen en de Rekening Cou-

rant-saldo’s van anderen verminderden met 31 mii-

lioen. Daar in de overige posten weinig verandering

kwam, kon het beschikbaar metaalsaldo zelfs nog ihet

7 millioen stijgen.

Hoewel in den regel de bankstaten van andere

landen in deze rubrik niet besproken worden, ver-

toont de laatstelijk gepubliceerde Engelsche bankstaat

zulke bijzondere met den oorlog in verband staande

‘verschillen, dat een kleine vermelding niet achterwege

kan blijven. De verschillende hoofden als bankbiljet-

ten in circulatie, gôudvoorraad etc., onderginen wei-

nig verandering. Echter het hoofd ,,Rekening Cou-
rant-saldi met particulieren” vertoonde een stijging

‘van circa 6 millioen pond en ,,Government Securities”

een van circa 52 millioen pond sterling; beiden na-

tuurlijk in verband met de uitgifte van de nieuwe

oorlogsieening. Het dekkingspercentage daalde daar-
door tot het buitengewoon lagecijfer van 1336 pCt.

118

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

14 Februari 1917

HET BEGRIP TANTIEME IN HET ONT-

WERP VAN WET TOT HEFFING
EENER

DIVIDENDBELASTING.

Bij het steeds meer ingrijpen door den belasting-

wetgever in het bedrijfsleven wordt van dezen geëischt

een zoodanig rekening houden met de verschillende

nuances, waarin zich dit openbaart, dat het waarlijk
niet verwonderlijk is, dat van tijd tot tijd in de inge-

diende wetsontwerpen lacunes vallen waar te nemen,

waardoor, werden zij niet weggenomen, onbillijkheden
zouden in het leven treden, welke voorzeker niet be-
oogd kunnen zijn.

Deze gedachte kwam bij mij op, nader kennis re-

ruende van het wetsontwerp tot heffing eener divi-
dend- en tantième-belasting, sedert 23 Januari j.l.

van naam gewijzigd in dat tot heffing eener dividend-
belasting, en wel door het karakter, dat in dit wit-
werp werd toegekend aan het begrip tantième ten
opzichte van bestuurders dor naamlooze vennoot-
schappen. Hierbij toch is er geen rekening mede ge-

houden, dat niet alles wat in de dagelijksche omgangs-

taal met den naam tantième wordt aangeduid, feite-
lijk op dien naam aanspraak kan maken.

Zien wij ter bevestiging hiervan eerst wat blijkens
de artt. 2 en 10 van het ontwerp door den Minister van

Financiën als belastbaar is aangenomen. Art. 2 zegt:

Uitdeelingen in den zin der wet zijn alle gewone en’
buitengewone uitdeelingen, die onder’ den naam van

dividend, rente, tantième of onder welken anderen

naam ook, worden gedaan aan oprichters, concessio-

narissen, preferente en gewone aandeelhouders, leden

deelnemers, houders van aandeelen in afzonderlijke
fondsen, commissarissen of gecommitteerderi,
t
be-
stuurders of beheerende vennooten en andere deelgè-
rechtigden.in
de winst, al of niet tôt het personeël
behoorende.

Art. 10. De belasting bedraagt
f
5 voor elke geheele
som van
f
100.

Zij wordt berekend:

a. over het totaal van iedere uitdeeling, enz.
De kern der zaak is derhalve, dat
uitdeelingen
wor-
den belast, aan welk woord,.zich onwillekeurig vast-
knoopt de gedachte van verkrijging zonder equivd-

lente tegenprestatie; treedt toch het laatste op, da’n

bezigt men een woord als salaris, honorarium e.d.
Door tantièmes op te nemen onder het begrip uit-
deelingen is dit woord dus losgemaakt, vooreerst van
zijn letterlijke beteekenis, die toch geen andere is dan

een hoeveelheid aan te geven waarvan het juiste cijfer
niet van te voren vaststaat
1),
doch ook van elke ver-
goeding, die op één lijn met salaris, honorarium e.d.
kan worden gesteld.

Dat dit laatste ook door den samensteller van het
wetsôntwerp is bedoeld toont duidelijk art. 7, waar-

door mede in de belasting worden opgenomen ,,de sala-
rissen, genoten door commissarissen of gecommitteer-
den, de bestuurders of beheerendé vennooten en het ver-
dere personeel der vénnootschappen, vereenigingen en
maatschappijen, bedoeld bij art. 1, ieder salaris indien
ext voor zoover het over een boekjaar de som te boven
gaat, die hierna wordt bepaald.” Terwijl art. 7 verder
vermeldt:

Onder salaris wordt verstaan iedere belooning niet
vallende onder art. 2, onverschillig onder welken
naam en in welken vorm zij’ wordt genoten én ‘of zij
bedongen is of niet. –

De minister stempelt dus tot salaris al wat niet
valt onder het begrip uitdeeling, waaronder dan meer,
in het bijzonder
.
wordt ‘verstaan dividend, rente, tan-
tj’èmes ‘é.d.

Stemt nu deze indeéling overeen met hetgeen het
bedrijfsleven te -zien geeft, m.a.w. wordt dâar çlk

Salaris’ met dien naam aageduid,, of zijn er wellicht

i) Zie Dictionnaire de 1’Académie: Tant se dit de ‘toute
,sorte de nombre qu’on n’exprime point.

sa]arissen, waarvoor een der benamingen door art. 2

gekozen, wordt, gebezigd? Ten opzichte van den term
tantième zou ik de laatste vraag beslist bevestigend

willen beantwoorden. Er zijn onbetwistbaar een aantal

maatschappijen in ons land, waar de toestand bestaat,

dat de vergoeding, welke directie of directeur geniet,

geheel of grootendeels in den vorm van een evenredig
deel van de winst wordt bepaald, waar deze vergoeding

den naam draagt van tantième en waar dus. salaris

door den naam van tantième wordt’ aangeduid. Deze
toestand heeft verschillenden oorsprong. _Zoover ik heb
kunnen nagaan komen voor:

Maatschappijen, dagteekenend uit den tijd van
v66r de codificatie op vennootschapsgebied, die nog
beheerscht worden door oude contracten, opgemaakt

in den tijd toen de directeurs-positie nog anders werd
beschouwd dan tegenwoordig en het algemeen gebrui-

kelijk was de vergoeding voor dozen arbeid te doen

plaats vinden door verstrekking van een deel der
winst.

Maatschappijen van later tijd, bij welker oprich-

ting de gedachte heeft voorgezeten, dat de bestuurder

zich beter van zijn taak zou kwijten, indien de door
hem te genieten vergoeding afhankelijk gesteld werd

van het resultaat door hem bereikt.

Maatschappijen, bij welke het voorkomen van
dozen toestand moet worden toegeschreven aan verhou-

dingen, die bestonden op het Öogenblik dat de maat-
shappij werd opgericht, waar door het vennootschap-‘
pelijk kapitaal het risico werd overgenomen, dat v66r

dien tijd door een enkele persoon werd geloopen eii

waarbij de eerst-benoemde directeur, die uit den aard
der zaak dezelfde persoon was, die vroeger alleen

risico liep, voor zijn bemoeienissen als belooning voor zich een deel der winst reserveerde.

Medwillig laat ik hierbij een toelichting met aan-

gifte van namen van instellingen achterwege, omdat
het doel niet is de aandacht op bepaalde ondernemin-

gen te vestigen; terwijl’ elk die in het bedrijfsleven
eens om zich heen heeft gezien, allicht met een ver-
tegenwoordiger van elk der drie vormen, althans van de laatste twee, kennis heeft gemaakt.

Omdat de gebruiken van den lateren tijd medebren-
gen, dat de vergoeding van de directeurs-positie

meestal plaats vindt in den vorm van een behoorlijk
salaris, – volgens ‘de Memorie van Antwoord op het
ontwerp, in dien vah een verre van laag salaris; ver-.
ge]eken met wat ambtenaren van den staat en Open-
bare instellingen geniet,en – aangevuld met een

kleine fractie der winst, om den directeur belangheb-
bende te doen blijven, mogen wij dus aannemen, dat het grootste deel der maatschappijen waar de boven-bedoelde toestand bestaat tot de oudere kunnen wor-den gerekend. De tegenwoordige functionarissen bij
die instellingen zijn daar benoemd, wetende, door de
ervaring van hun voorgangers, op welk een salaris het
genieten van een zoodanig tantième, dus een zeker

deel van de winst, als vergoeding voor hun arbeid,
vermoedelijk zal neerkomen.

De geschiedenis der onderneming en de daarin ge-
bleken stabiliteit van het bedrijf waarborgde hun,
ondanks het
uiterlijk
absoluut variabele van de ver-
goeding aan hun werkzaamheid verbonden, een gemid-
deld jaarlijksch inkomen, dat zich aanpaste aan de

salarisbehoeften, die bij hen aanwezig waren op het
oogenblik van de aanvaarding der functie. Zij wissel-

den veelal een vaststaand jaarlijks salaris tegen een,
dat theoretisch tusschen de grenzen nul en oneindig

groot kon heen en weer ‘schommelen, doch practisch
zich. tusschen vrij enge grenzen bewoog. Waarbij het
practisch bestaande minimum door den ergsten pessi-
mist als zijn vast salaris kon worden beschouwd en de

afwisselende, bedragen, waarmede dit minimum werd
overtroffen ioor. hem konden gelden als een van de toevallige meer ‘of mindèr goede jarén afhankelijke
toeslag, waarop met recht de naam tantième kon wor-
den toegepast. D.w.z. niet het woord tantièrne, gebe-

14 Februari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

zigd in zijn taalkundige beteekenis, noch in die, daar-

aan door den minister toegekend, doch in die, welke

zij in het bedrijfsleven langzamerhand heeft verkregen

en waaronder de inkomsten verstaan worden, welke

men met de oorspronkelijke tantième-belasting heeft

willen treffen, en waarvan men zou kunnen zeggen,

dat zij worden verkregen niet in de eerste plaats als

vergoeding voor arbeid.

Bevestiging van deze gedachte vind ik in de om-

standigheid, dat door het wetsontwerp in art. 7 ook
worden achterhaald de salarissen door bestuurders e.a.

genoten, voor zoover deze zekere bedragen overtref-

fen. Deze bedragen
stijgen
met de grootte van het ge-plaatste iaatschappeljk kapitaal, waardoor als ‘t ware

de bestuurders in een viertal klassen worden verdeeld,
aan welke een bepaald salaris als vergoeding voor hun

diensten wordt toegekend, terwijl het meerdere van

hetgeen zij genieten beschouwd wordt als eer vergoe-
ding van anderen aard. In het midden latend in hoe-
verre de door den ontwerper gekozen maatstaf als

juist en billjk mag worden beschouwd, komt door deze

verdeeling van het salaris in een belastbaar en een

onbelastbaar gedeelte de gedachte te voorschijn van de
splitsing van het bestuurderssalaris in één deel vergoe-

ding voor gepresteerden arbeid en dat als zoodanig
onbelast blijft, en een ander deel, dat, waaruit dan
ook voortgesproten, belast wordt. –

De bestuurder, die de door zijn werkzaamheid ge-
motiveerde vergoeding uitsluitend of in groote hoofd-
zaak in den vorm van tantième geniet, wordt daar-
door in hooge mate benadeeld tegenover dengene, die

zijn vergoeding uitsluitend of in grooto hoofdzaak in

den vorm van salaris ontvangt. De laatste toch heeft
het voorrecht een aanzienlijk deel van zijn salaris, zoo
niet ijn geheele salaris, onbelast te zien, bij de eerste

wordt het geheele of nagenoeg geheele salaris belast.
Dit roept een onbillijkheid in het leven, die waarschijn-
lijk aan den samensteller van het wetsontwerp is ont-

gaan, en die te sterker werkt, omdat het nadrukkelijk verboden is de belasting te doen dragen door de ven-

nootschap in haar geheel.
Het komt mij voor, dat deze onbillijkheid juist door
het reeds bestaan van art. 7 zeer gemakkelijk te ver-
helpen is, door de bestuurders uit art. 2 te lichten
eti art. 7 op deze wijze aan te vullen, dat als salaris
van bestuurders zal gelden het totaal van hetgeen door
dezen in den vorm van salaris en winstaandeel wordt
genoten, en op deze som de schaal van
f 4000, f 10.000,

f
15.000 en
f
25.000 toe te passen, die in dit art. 7 is

neergelegd.

Wordt toch niet tot dezen of een dergeljken maat-
regel besloten, dan zouden waarschijnlijk een Vrij
groot aantal vennootschappen gedwongén worden in
hare statuten wijzigingen aan te brengen, die mis-
schien indruischen tegen- de belangen dier onderne-
mingen. Het provoceeren hiervan mag toch zeker niet
tot de taak van den belasting-wetgever worden ge-
rekend. J.

DE HANDELSECONOMISCHE GEVOLGEN VAN

HET DUITSCH-A MERIKAANSCHE

CONFLICT.

Al kon er sedert de bekende Britsche order in coun-
cii geen warenverkeer meer bestaan tusschen de beide
landen, wier diplomatièke betrekkingen nu afgebro
ken
zijn,
toch mogen de economische gevolgen voor Duitschiand van Wilson’s daad niet onderschat wor-

den. In meer dan een opzicht wordt het keizerrijk ernstig
in- zijn handelsbelangen geschaad door de breuk, ‘die
plaats vond, al bestond er dan practisch reeds geen
normaal handelsverkeer meer met de Noord-Amen-
kaansohe republiek. Eene
openlijke
erkenning van de
nadeelen schromen ook-de Duitsche dagbladen niet uit
te spreken, zoo vindt men in de ,,Frkf. Ztg.” een belang-
rijk artikel, waaîin in den breede uitgeweid wordt

over de handelseconomische gevolgen van het huidige

Duitsch-Amenikaansche conflict.
• De gunstige werking van het draadloos station te

Nauen bij Berlijn, waarop in dit tijdschrift reeds de-
aandacht werd gevestigd
1),
had het
mogelijk
gemaakt,

dat de – Duitsche bankwereld met de Amerikaansche

handelsvrienden in contact was gebleven, toen de
.gclegenheid niet meer bestond daartoe de Atlantische

‘kabels te bezigen. De ,,Frankfurter” beweert, dat op
,die
wijze
tot in den allerlaatsten tijd voor ianzienljke

bedragen Amerikaansche effecten zijn overgedra-

gen. Het blad laat hierop volgen, dat de betrek- –

kingen zich nog belangrijk hadden kunnen ontvikke-

len, zoo de Duitsch-Amerikaansche banken in de
nieuwe wereld zich meer voor Duitschiand hadden

geïnteresseerd, en vermeldt tevens hoe zelfs banken,
welker firmanten van Duitsche geboorte zijn, deel na-
men aan de financiering ten behoeve van belangen- der
Entente. In het algemeen vindt het blad, dat de

uitingen van Amerikaanscho zakenkringen ten aan-
zien van Duitschland steeds minder welwillend wer-
den en voorziet, dat ook na den oorlog de uitwerking
hiervan zich nog zal doen gevoelen; en juist op de
– Unie moeten de oogen gevestigd worden voor het
plaatsen van den export. Dit laatste zal dan ook wel
– een der hoofdmotieven geweest
zijn,
waarom Duitsch-

land zoolang geschroomd heeft tot daden over te gaan,
die het gevaar voor een breuk met Amerika verer-
werden.
Vooral in scheepvaartkringen worden onze oost-

buren onmiddellijk zwaar getroffen door Wilson’s be-
sluit hun de vriendschap op te zeggen. Het aantal

.Duitsche stoomschepen, dat in de Uniehavens bij het
,uitbreken van den wereldoorlog is achtergebleven, of ,aldaar schuilplaats gezocht heeft, is zooals men weet
aanzienlijk; er wordt van 650.000 ton gesproken en
;jiieronder bevinden zich de grootste en meest moderne
passagiersschepen, waarop de Duitsche vloot zich be-
noemen kan, zooals het wonderschip: ,,Vaterland”.

Wel is waar
schijnt
er over het lot van deze sche-
pen nog geen juiste voorstelling te bestaan. De
beide groote reedeni.jen, die de vaart op Amerika
onderhielden, de Hamburg-Amerika-lijn en de Nord-

-deutscher Lloyd, stonden ook in de Vereonigde Staten

.hoog -aangeschreven, de vrees, dat het antipathie–
sentiment hierin na den oorlog.verandering zal bren-

gen,
schijnt
zich
bij
de belanghebbenden voor te doen.
Inderdaad, iedere politieke verbittering, die nog
– nieuw ontstaat, versombert het perspectief voor den

r
-herstellenden arbeid van den vrede.

“EENIGE OPMERKINGEN OVER DE TOEPAS-

SING VAN DE WET OP DE OORLOGS-

WINSTBELA STING.

Art.
24
van de Wet op de Oorlogswiusthelasting.

bepaalt, dat ,,eenige vermeerdering van inkomen of
.winst (die) een gevolg is van eenige uitdeeling ge-
daan door een binnen het Rijk gevestigde naamlooze vennootschap of andere vereeniging van personen,…
;
we-gens die vermeerdering geen belasting verschul-

.digd (is).” . In de Memorie van Toelichting leest men over dit
artikel, dat de bedoeling er van is de belasting niet
onevenredig zwaar te doen drukken op de aandeelhou-
dersvan naamlooze vennootschappen. Heeft eene
naam

looze vennodtschap winstvermeer.dering te boe- ken, dan wordt wegens die vermeerdering, voor zoo-
ver zij van den oorlogstoestand het gevolg is, door, dat
.lichaam de belasting betaald. Indien na aftrek van
deze door de naamlooze vennootschap betaalde oor-
– logswinstbelasting de Maatschappij besluit een groo-

ter dividend aan hare aandeelhouders -uit te keerc’n,
dan gemiddeld in de laatste-jaren v66r den oorlog, en
dan de aandeelhouders elk voor zich ook nog
oven- .dat surplus-dividend oorlogswinstbelasting vèr-

‘ ‘)
-Zie numrner’35.

120

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

14 Februari 1917

schuldigd waren, dan zou over eenzelfde oorlogswinst

tweemaal oorlogswinstbelasting betaald worden. Art.

24 is echter dââr om dit te voorkomen.
Voorts bepaalt art. 10 van de Wet op de Oorlogs-

vinstbelasting met verwijzing naar art. 9 van de Wet

op de Inkomstenbelasting 1914, dat winst ontstaan
enkel door speculatie in fondsen, anders dafi in de uit-

oefening van een bedrijf, vrij is van oorlogswinstbe-

lasting. De Memorie van Toelichting zegt hierover: ,,De winst uit speculatie in fondsen buiten de uit-

oefening van een bedrijf behaald, kan niet onder het

inkomen worden opgenomen, omdat ten aanzien van

fondsen speculatie en belegging allesbehalve tegenover

of naast elkaar staan.”

,,Beleggingswinsten en speculatiewinten zijn dus

bij fondsen niet gemakkelijk te onderscheiden. Tevens

brengt de vraag wanneer men van winst kan spreken.

(eerst sedert het
tijdstip
van realisatie der fondsen of

ook daarvoor) groote
moeilijkheden
met zich.”

Eene aanhaling uit de Memorie van Antwoord aan,
de Tweede Kamer hieromtrent luidt:

,,Sedert het begin van den oorlog zal er wel hoof d-

zakelijk zijn gespeculeerd in aandeelen van Neder-

landsche scheepvaartmaatschappijen en fabrieken, die
bijzonder goede zaken maakten, en de belasting, die

hiervan wordt gevorderd, wordt (indirect) betaald door

de aandeelhouders, ook door hen die inmiddels de

aandeelen verkochten, omdat de koers bij verkoop on-
getwijfeld werd gedrukt door de in uitzicht gestelde

oorlogswinstbelasting.”

Nu leest men in de Dagelijksche .Beurscourant van

8 November 1916 eene door den Ministef van Finan-
ciën gegeven interpretatie betreffende enkele punten

van de Wet op de Oorlogswinstbelasting, die, naar het

mij voorkomt, niet in overeenstemming is met de
doeling van de artt. 24 en 10, bedoeling die zoo duide-

lijk door de hier aangehaalde passages uit de Minis-
teriëelo Memories is verklaard. Tevens vrees ik, dat.

die interpretatie tot ongewenschte consequenties aan-

leiding zal geven.
Het is mijne bedoeling hierover enkele opmerkin-,

gen te maken. Het bericht in de Dageljksche Beurs-:

courant luidt als volgt:

,,Naar bekend zal zijn wordt
bij
de bepaling van

iemands inkomen voor de oorlogswinstbelasting niet

in aanmerking genomen het bedrag waarmede zijn’

vermogen door speculatie in effecten (anders dan in
de uitoefening van een bedrijf) is vooruitgegaan. De
vraag is intusschen gerezen of als deel van het inko-men en ingeval van vermeerdering van inkomen, als

belastbaar is te beschouwen de opbrengst van kapi-
taal, dat verworven is door speculatie, als hiervoor
bedoeld, in fondsen, die tengevolge van den oorlogs-

toestand groote koersveranderingen hebben onder-gaan. De Minister van Financiën heeft naar aanlei-

di.ng
van die vraag onlangs aan de ambtenaren mede-
gedeeld, dat de opbrengst van het nieuw gevormde

kapitaal
bij
de berekening van het inkomen moet wor-

den medegeteld (allicht!) en voorts,
dat de vermeer-

dering van inkomen, die dientengevolge wordt gecon-
stateerd, als middellijlc gevolg van den oorlogstoest and
moet worden aangemerkt en dat van die vermeerdering

oorlogswinstbelasting verschuldigd is.

Ten einde de deugdelijkheid van deze interpretatie
te bestrijden behoefde men eigenlijk niets anders te doén dan te verwijzen naar boven aangehaalde pas-sages uit de ,Ministeriëele Toelichting. Immers alle
moeilijkheden, die zulk eene toepassing van de Wet
op de Oorlogswinstbelasting met zich mede zal bren-
gen zijn daarin door den Minister volkomen duidelijk
uiteengezet.
Ten overvloede wil ik er toch nog een enkel woord
cver zeggen. Zal• men moeten spreken van inkomsten,
welke uit de door effectenwist veroorzaakte kapitaal-
vermeerdering voortvloien wanneer de eigenaar van
die effecten ‘ze ‘nog’ niet ‘verkocht heeft? Mij dunkt.
van niet. Immers dan zou art. 24 van de Wet ‘op ‘de

Oorlogswinstbelasting vrijwel een leege phrase zijn
geworden.

Treedt dan die effectenwinst eerst op met den ver-
koop van de in waarde gerezen stukken? Wel neen,
dat ware, toch in strijd met alle logica! Daarenboven

zou het een hoogst willekeurige belasting zijn, gelegd
op die personen, die om een of andere reden verande-

ring in hun effectenbezit wenschea aan te brengen.

In vele gevallen zal zelfs tot verkoop van in waarde
gestegen aandeelen
zijn
overgegaan ten einde in te
schrijven op de diverse Nederlandsche Staatsleenin-

gen. En zou deze zeer te loven daad dan beloond moe-
ten worden met een uitermate hooge belasting?

Daarenboven is, zooals de Minister in de Memorie

van Antwoord aan de Tweede Kamer zoo juist op-
merkt, ,,00k door hen, die inmiddels de aandeelen ver-
kochterÇ”, reeds in de Oorlogswinstbelasting bijgedra-

gen, ,,omdat de koers
bij
verkoop ongetwijfeld werd

gedrukt door de…. Oorlogswinstbelasting”. Hun bij-

drage in die belasting is dus reeds voor hen tot uit-
drukking gekomen dooi een relatief verlies (winst-
derving). Zij incasseerden slechts dat deel, dat hun
werkelijk toekomt
na aftrek van het deel waar de Staat

recht op kon doen gelden. De Staat heeft dan echter
geen recht meer op een volgende claim, gebaseerd op

diezelfde
oorlogswinst. Wanneer het wérkelijk de be-

doeling is de hier besproken Ministeriëele interpre-

tatie door te voeren, zullen vrijwel al diegenen, die
effecten (aandeelen) bezitten, voor Oorlogswinstbe-

lasting in aanmerking komen. Nu hebben echter naar
ik meen te weten tal van kapitaalkrachtige menschen

geen aanslagbiljet voor de Oorlogswinstbelasting toe-

gezonden gekregen. Is dit niet evenzeer onlogisch als
de geheele interpretatie?’

Het wil ‘mij
schijnen,
dat, om te voorkomen dat de

tocpassing van de Wet op de Oorlogswinstbelasting
zal leiden tot
dergelijke
complicaties, dat zelfs een
belastingexpert er geen weg meer uit zal weten te vin-

den, en om tevens onrechtvaârdigheden ten opzichte

van enkele groepen van lieden te vermijden, men goed
zal doen de toepassing van deze Wet zoo eenvoudig

mogelijk te houden. Men hoede er zich voor door spe-

ciale interpretaties nog hier en daar een O.W.tje
behendig te ,,snappen”. Indien het noodig mocht blij-
ken te zijn, dat de Oorlogswinstbelasting meer moet
opbrengen, dan verhooge men eenvoudig het belasting-

percentage, doch men voorkome gecompliceerdheden.
A. K.

DE BAN QUE DE FRANCE EN DE DEUTSCHE
REICHSBANK.

In aansluiting aan mijn vorig artikel ,,De gQud-

positie der Banque de France”, waarin ik tot de con-
clusie kwam, dat volgens den weekstaat van de Banque
de France d.d. 18 Januari j.l. tegenover een bankbil-
jettencirculatie van frs. 17.179.190.150 slechts een

werkelijke goudvoorraad van frs. 3.316.125.505 stond,
meen ik, dat daaruit nog niet de gevolgtrekking mag

gemaakt worden, dat de positie van de Banque de
France zooveel ongunstiger is dan die van de Deut-
sche Reichsbank.
In de eerste plaats is inderdaad, wanneer men de
totale Duitsche.papiercirculatie in aanmerking neemt,
de werkelijke gouddekking van de Deutsche Reichs-
bank niet veel beter dan die van de Banque de
France.
Bij
eerstgenoemde bank immers staat tegen-
over een bankbiljettencirculatie van M. 7.726.844.000
vermeerderd met het bedrag aan Darlehenskassen-

scheine in omloop van M. 2.988.000.000, in totaal
dus M. 10.714.844.000, een goudvoorraad van
M. 2:522.261.000 (volgens den w’eekstaat ‘van 13
Januari j.l.), zoo,dat haar gouddekking ca. 2334 pOt.
bedraagt, terwijl de gouddekking van de Banque de
F’rance volgens bovenstaande cijfers ca. 19,3 pOt. is.
‘Buitendien’ mag niet uit het oog ‘worden verloren,’
dat, zoöals men wel niag aaûnemen, nagenoeg al het’
goud, dat zich in Duitschland bij het uitbreken van

14 Februari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

121

den oorlog in omloop bevond, thans door de Deutsche

Reichsbank tot zich getrokken is, terwijl dit ten op-

zichte van de Banque de France in het geheel niet

zeker is. Immers haar goudvoorraad bedroeg bij het

uitbreken van den oorlog frs. 4.104.890.000 tegen op

het oogenblik in totaal in binnen- en buitenland

frs. 5.110.248.000,
eel
toename dus van ca. 1 milliard

francs, waarbij niet vergeten mag worden, dat sedert

het uitbreken van den oorlog belangrijke hoeveeJ.heden
goud door de Banque de France aan het buitenland

zijn afgegeven. Zelfs van Duitsche zijde echter, werd
bij het begin van den oorlog getaxeerd, dat behalve

de ca. 4 milliard francs, die zich destijds bij de Ban-
.que de France bevonden, vrijwel zeker een gelijk be-
drag toentertijd in circulatie was. Waar nu voor zoo-

ver bekend, de goudexporten van de Banque de France slechts ca. 1100 millioen francs hebben bedragen, mag

men, indien men buitendien in aanmerking neemt, dat
van het bedrag in particulier bezit, zich een belangrijk

gedeelte in het thans bezette gebied bevond, waarvan
de mogelijkheid niet is uitgesloten, dat het thans aan

den goudvoorraad van de Deutsche Reichsbank is toe-

gevoegd, toch tot de conclusie komen, dat zich in

Frankrijk behalve de goudvoorraad der Bank op zijn
minst genomen nog 1
a
2 milliard goud bevindt.

Hiertegenover moet worden toegegeven, dat indien

dit bedrag aan goud nog werkelijk aanwezig is, het
niet gemakkelijk zal vallen, het naar de Banque de
France te leiden, daar immers van een goudcirculatie
in Frankrijk geen sprake meer is en genoemd bedrag

dus opgepot moet zijn. Voorloopig schijnt, er dan ook
geen enkele reden aanwezig te zijn, waarom de bezit-
ters van dat goud, die het tot nu toe niet aan de Ban-
que de France wenschten af te staan, alsnog van mee-
ning zouden veranderen. Het feit blijft echter bestan,
dat dit goud, in tijden, dat het vertrouwen der bevol-
king weer zoover gevorderd zal zijn, dat zij meenen
het goud te mogen afstaan, hetgeen toch na den afloop
van den oorlog .’erwacht mag worden, een belangrijke

reserve voor het nakomen van Frankrijk’s verplichtin-
gen in het buitenland, zal vormen.

Uit dergelijke min of meer vage toekomsttheorieën

mag men echter de betere positie van de eene bank
boven die der andere niet afleiden; dit mag slechts
gebeuren aan de hand der werkelijke cijfers, zooals die

thans te overzien zijn.
Hetgeen dan het eerste opvalt, is de enorme bank-
biljettencirculatie der Banque de France, welke thans
f,rs; 17.179.190.000 bedraagt, tegen op 23 Juli 1914
• frs. 5.911.910.000, een toename dus van ruim 11 mii-
hard francs, terwijl bij de Deutsche Reichsbank de
bankbiljettenomloop den 23sten Juli 1914
M. 1.890.895.000 bedroeg tegen thans M. 7.726.844.000
waarbij dan nog een bedrag van M. 2.988.000.000 aan

Darlehenskassenscheine in omloop aan toe te voegen
is, een toename dus van nog niet ten volle 9. milliard

mark. .
Hoewel deze bedragen niet veel van elkaar verschil-
len, mag men niet uit het oog verliezen, dat in
Duitschland een veel belangrijker toëname der pa-
piercirculatie dan in Frankrijk te . verwachten was,
daar in de eerste plaats men in’Duitschland in vredestij-
den steeds zeer veel met wisselcredieten werkte, terwijl
sinds het uitbreken van den oorlog daar evenals bijna
overal elders,. de zaken h contant geschieden, hetgeen

natuurlijk een sterk vergroote’ behoefte aan ruilmid-
delen ‘met zich bracht. Daarbij komt, dat Duitschiand
voor zijne enorme legers buitengewoon groote mid-
delen noodig had, terwijl ook in de uitgebreide be-
zette gebieden, trots de omstandigheid, dat, men daar
zooveel mogelijk van ruilmiddelen, die buiten de Deut-
sc’}ae Reichsbank om gingen, tracht gebruik te maker.,
toch zeer belangrijke bedragen aan marken in ircu-

latie zijn.
Men heeft in Duitschland werkelijk .het’ uiterste
gedaan, om’ den bankbiljettenomloop zoo laag mogelijk
te ht,uden, eensdeels’ door een buitengewoon ‘ijverige

propaganda voor het girowezen en aan den anderen
kant door de zeer handige wijze, waarop men er tot
dusver in slaagde, den oorlog te financieren, doordat

men steeds trachtte, iedere overtollige biij ettencircu –

latie weder naar de Deutsche Reichsbank te leiden,

welke daartegen Rijksschatkistwissels afgaf, die weder.

door een eenvoudige inwisseling tegen de stukken der

,,Kriegsanieihe” de betaling der oorlogsleeningen zeer

vergemakkelijkten. Bij de uitnemende Duitsche Orga-

nisatie ook op dit gebied, is het niet aan te nemen,
dat het ,practisch mogelijk zal zijn, nog tijdens den
duur van dezen oorlog de bankbiljettencirculatie be-

langrijk te verminderen.

t Hoe staat het echter hiermede
bij
de Baujue de

France? Hier ziet men een wekelijksch aanzwllen

van den post ,,Voorschot aan den Staat”, die den 1tIen
Januari j.l. reeds het bedrag van 8 milliard fralLcs
had bereikt. Nu heeft de Banque de France zeer

zeker geen extra ruilmiddelen voor bezette gebieden

noodig gehad,
terwijl
ook het door Diiitschland be-

zette gedeelte van Frankrijk wel geen nieuwe eischen
aan haar zal hebben gesteld, zoodat dus hier een toe-

name van ruim 11 milliard francs in de papiercircu-

latie te constateeren valt voor een veel kleiner gebied

dan voor den oorl6g. Er
zijn
geen gronden aanwezig

om aan te nemen, dat zich
belangrijke
‘bedragen in het

buitenland bevinden; daarentegen moet men wel reke-

ning houden met het feit, dat ook hier een bedrag
van ca. 2 milliard francs goud of zilver door papier

zijn vervangen, en ook hier het zaken doen
a
contant

,weder een.grooter bedrag aan ruilmiddelen noodzake-
lijk maakte. De enorme toename is daardoor. echter

nog in geenen deele opgehelderd, zeer zeker niet, wan-
neer men daarbij in aanmerking neemt, dat de bin-
ifnlandsche bedrijvigheid van Frankrijk zeer sterk bij

die van Duitschland ten achter is’gebleven.

De verklaring van dit feit is dan ook m.i. deze, dat

de leveranciers aan den Staat, die bankpapier in

betaling ontvangen (of althans vroeger ontvingen), dit
bankpapier oppotten, en weigeren, in tegenstelling met
hetgeen in Duitschiand geschiedt, deze bedragen , in
schatkistwissels te beleggen, welke wissels weder op

hun beurt in oorlogsieeningen omgezet zouden wor
den. Hieruit zou dus de conclusie te trekken zijn, dat
de Franschman in het algemeen de soliditeit van de

Banque de France boven die van den Franschen
Staat stelt, daarbij echter uit het oog verliezende, dat
de dekking van het bankpapier hoofdzakelijk berust

op een vordering van de Banque de France op den

Staat, en
zij
juist door het krampachtig vasthouden

van het eens ontvangen bankpapier, de biljettencircu-
latie steeds grooter maken en er zoo toe medewerken,
de intrinsieke waarde van hun eigen bezit te vermin-
deren. Dat deie lezing voor de buitengewoon groote
bankbiljettencirculatie van de Banque de France ver-
moedelijk wel de juiste is, kan afgeleid worden uit

het feit, dat (althans tot dusver) de papieromloop in
dezelfde mate als de voorschotten aan den Staat, stijgt.
‘Het wil mij dan ook voorkomen, dat zoo in eenig
land, in Frankrijk een gedwongen leening betrekke-
lijk gemakkelijk doorvoerbaar moet zijn. In elk geval
zal nergens een zoo groot gedeelte eener leening in
cash zonder eenigen steun der banken gestort kunnen
worden, als juist in Frankrijk en dit zal dan onmid-
dellijk tengevolge hebben, dat eenige nailliarden
francs aan bankpapier weder naar de Banque de
France terugvloeien, waartegen de voorschotten aan
den Staat met een gelijk bedrag zouden verminderen.
De positie der Banque de France is dus, zij het dan
ook event. door dwangmaatregelen, belangrijk gun-
stiger te maken.

Ik meen hieraan echter te moeten toevoegen, dat
hoewel men tegenwoordig vaak met het idee eener ge-
dwongen leening schermt, men ‘zich niet steeds van
de uitvoerbaarheid daarvan, voldoende rekenschap
geeft. Ik stel mij voor, in een ‘volgend artikel, hier
nader op in te gaan. . D. B.

122

ECONQMISCHSTATJSTISCHE BERICHTEN

14 Februari 1917

DE BRITSCHE INDUSTRIE EN DE

VAKBEWEGING.

Het Engelsche arbeiderscongres, dat in de afge-

loopen maand te Manchester plaats vond, heeft niet
een zeer gelukkig effect gemaakt; integendeel moet

gezegd worden, dat de conferentie eene teleurstelling

geweest is voor hen, wier verwachting hoog gesparnien
was en tot vermaak strekte aan degenen, die afkeerig

zijn van doelbewuste uitingen bij de partijen, die in

Manchester aan het woord waren. Gedeeltelijk ligt de
oorzaak ongetwijfeld bij het onlogische systeem van

eenheids-stem voor de geheele vertegenwoordigde ar-

heidersorganisatie, dat de besluiten ter conferentie op de meest wonderlijke wijze met elkaar in tegenspraak

waren. Feitelijk is het eenige practische succes ge-

weest, dat met groote meerderheid werd goedgekeurd

de deelneming van arbeiders-parlementsleden aan de
regeering van Lloyd George. Het kan betreurd wor-den, dat ter conferentie niet tot uitdrukking is geko-
men hoe men aan de
zijde
der arbeiders denkt over de oorlogspolitiek, die de Britsche regeering ten aanzien
van industrie en vakbeweging voert. Immers deze

politiek is volstrekt niet van kritiek gevrijwaard ge-

bleven en men kan op meerdere uitingen wijzen, die

duidelijk te kennen geven, dat het uitblijven van
krachtdadige protesten tegen het regeeringsbeleid niet

te beschouwen is als algemeene instemming daarmede.

In dit verband moet bijzondere aandacht geschonken

worden aan de reeks artikelen, getiteld ,,The Trade

Union Outlook”, die in den loop van Januari in de
,,Times” het licht zag. De bekende ,,Wayfarer” uit

,,The Nation” meent te kunnen vaststellen, dat de

heer Sidney Webb de auteur van de artikelenreeks -is,

hetgeen te meer recht geeft aan deze publicatie betee-
kenis toe te kennen. . .
ni
Men weet, dat ook Engeland meegegaan is in de

verreikende reorganisatie in de industrie, welke voor

het produceeren van oorlogsmateriaal noodzakelijk
was. Een van de belangrijkste gevolgen is het feit; dat

instede van verscheidenheid der artikelen in de me-

taalindustrie vervaardigd,, thans een repetitie-fabri–‘
catie van gelijksoortige eenheden is getreden. Dit ge-
voegd bij de aanzienlijke toeneming der productie

opende de gelegenheid en de noodzakelijkheid een

groot aantal ongeschoolde arbeiders, jongens en vrou-
wen te werk te stellen. Men had dientengevolge on-
vermijdbaar in conflict moeten komen m’et het enge
netwerk van Trade Union-bepalingen, dat in de Brit-

sclie industrie bestaat, ware de regeering niet met het
zeer radicale voorstel gekomen, voor den tijd van den

oorlog de reglementen der vakvereeniging buiten wer-
king te stellen. Zoowel de Trade Unions als de ,,Engi-‘
neeriIg Ernployers’ Federation” zijn hiermee accoord
gegaan. Zonder twijfel een daad van opofferend
patriotise van de zijde der arbeiders, want gaat men-

na de wijzigingen die daardoor hebben kunnen plaats

grijpen, dan vallen bijv. de volgende vèrstrekkende
veranderingen waar te nemen: tewèrkstelling van o
n
:
geschoolde arbeidskrachten voor onderdeelen van het

productie-proces, vermeerdering van het aantal jeug-
dige arbeidskrachten in verhouding tot de volwasse-

nen, invoering van stukloon en premiestelsels in de

plaats van tijdloon, zonder verbindende vastleggrng der
tarieven, verlenging van de arbeidsuren. Gelijk reeds
werd opgemerkt zijn de Trade Union-regels, die voor
voornoemdo punten golden, slechts voor den tijd van
den oorlog ter zijde gesteld. De special correspondent
van de ,,Times” drukt zich over deze wijzigingen
aldus uit:

,,It is these changes, avowedly made only for the
duration of the war, which the nation has been most
solemnly and unconditionally pledged – by a whole

series of Oabinet Ministers, by two successive-
Premiers, by a unanimous House of Oommons, and
by the entire newspaper Press – to undo and reverse
on the conelusjon of the war.”

Men vraagt zich af of het verstandig gehandeld

was, zich in zoo algemeene bewoorcling te binden.

Immers de waarschijnlijkheid is zeer groot, dat de

economische verhoudingen, die bestaan zullen als er

weer vrede is, het voor beide partijen, arbeiders zoo goed
als ondernemers, ongewenscht maken terug te keeren

tot het sociale systeem waaronder voor den oorlog

gewerkt werd. Het is een terrein vol onbekendheden,
dat men betreedt door zich in deze beschouwingen te

begeven. De schatting is gemaakt, dat 15 h 20 duizend

grootere en kleinere ondernemingen, in de meest ver-

scheiden branches, bij de oorlogsindutrje geïnteres-
seerd zijn en veelal, hij de nu geldende werkwijze, hun-

ne poductie, berekend per arbeider, hebben opge-

voerd tot nagenoeg liet tweevoadige van wat zij vroe-

ger konden bereiken. De schrijver van de artikelen-
reeks in de ,,Times” heeft een open oog voor deze om-
standigheden cii stelt zich de vraag: ,,Does it transcend

the powers of industrial statesmanship to ijork out
a new settiement for industry in such a way as
honest]y to secureto each party rhat it rea]ly desires?”

In de slotartikelen, d.d. 19 en 22 Jan. j.l., volgt dan

de uitwerking van een ,,New Industrial Charter”.

Interessant is daarin het denkbeeld van een prbgram-
ina voor openbare werken. Tot op hden zegt de mede-

‘erker, werden opnbare werken aanbesteed zonder

rekenig te houden met den stand van de arbeids-

markt. Waar hij nu de noodaakelijke uitvoering voor-
ziet van talrijke werken na afloop van den oorlog,

wencht hij, dat daarbij een verstandiger politiek zal
– worden gevolgd. Er moet een schema ontworpën woi-

den voor een tijdvak van 10 jaar en de aanvangspe-
node- van de onderscheidene openbare werken moet

zoo gekozen, dat de grootst mogelijke stabiliteit in de
vraag naar arbeiders en ergo in het arbeidsloQn ver-

zekei-d is. De continuïteit in het bedrijf die hierdoor
moet ontstaan zal ook den ondernemers ten voordeel
atrekken. Wat de practische resultaten van een der-

gelijke werkwijze kunnen zijn, zoo goed als de vraag
of de toepassing principiëel mogelijk is,
zijn
kwesties
waarbij men zeer lang zou kunnen stilstaan. Hier zij
slechts alleen het denkbeeld weergegeven.

Voorts stelt de schrijver een ,,Constitution for
Factory and Industry” voor, waarin in hôofdzaak het
volgende ware te bepalen: a; verplichte vergunning

voor deelname aan Trade Unions door den werkgever
aan zijn personeel te verleenen;
b.
instelling van fa-
}jriekraden in bedrijven met meer dan 20 werkkrach-
ten, waarmee overleg ware te plegen bij invoering

van niei’we gebruiken en regelingen ten aanzien van
het bedrijf.
Bij een dergelijken stand van zaken, zegt de schrij-
ver, waarin (gelijk gezegd) -Sidney Webb gezien wordt,
zou in overweging kunnen genomen worden, ook na

den oorlog, de nu nieuw aangestelde arbeiders in hunne posities te laten en evenzeer aan de onder-
nemers te vergunnen den weg van gereorganiseerde
bedrijfsleiding te blijven bewandelen. Het behoefde

dan niet meer als tegenstrijdig met de belangen der
Trade Unionsbeschouwd te worden, wanneer door den ondernemer willekeurige arbeidskrachten zouden wor-
den aangenomen, hetzij mannelijke, hetzij vrouwelijke,
indien op de tewerkstelling de aansluiting bij de be-

trokkeljke arbeidersorganisatie alsnog zoude volgen.

Naast het resultaat van de conferentie te Manches-
ter, waar over de hoogst belangrijke kwestie, die ons hier bezig hield, zoo goed als geen woord gesproken
is, mogen de Times-artikelen, waarvan hier een
kort overzicht gegeven werd, niet onbeschouwd blij-ven bij het vormen van eene meening, welke de om-
standigheden zijn, waarmee de Britsche Industrie in
de toekomst zal hebben te rekenen.

iNDEX-CIJFERS.

Het algemeene index-cijfer voor Januari heeft op-
nieuw een verhooging ondergaan. Al is de stijging
wederom kleiner dan die in de voorafgegane maand,

14 Februari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

123

toch, is het feit van hernieuwde verhooging op zich-

zelf• ernstig., genoeg. Hieronder vo]gt dé gewone
statistiek.

Data
Granen
en h
2′
COSC

An.
dere

en ge-
not,»

Grnd
stoffen
textiel.
US•
rte.

D
stoffell.

Diver.
sen:

ubber,
en:.

Totaal
Alge.
meen

cijfer

Basis (gemidd.
1901-5)
. .
500
300
500
400
500
2200
100,0
1 Januari 1914
563
355
642
491
572
2623
119,2
1 April

,,
560
350/2
62612
493
587
2597
118,0
1

Juli

.
585
1
1
2

345 616
47112
551
2549
115,9
EindeJuli ,,
579 352 616
1
/2
464
1
/2
553
2565
116,6
Aug. ,,
841
369 826
474
588
2898
122,6
Sept. ,,
646
405
61112
472
1
12
645
2780
128,4
Oct.

,,
656
1
/1
40092
560 458
657
2732
124,2
Nov. ,,
683
40712
512
473 684
2
12
2760
125,5
Dec. 714
414’12
509 476
686′!2
2800
127,3
Jan.1915
786
413 –
535
521 748
3003
138,5
Febr.,,
845
411
552
2
12
.581
1
/2
761
3131
142,3
Mrt. ,,
840 427
597
644
797
3305
150,2
April,,
847
439
1
12
594’12
630
816
3327
151,2
Mei

,,
893
437
583
600 814
3327
151,2
Juni ,,
818
428
601
824
779
3250
147,7
Juli

,,
838
11
2
440219

803
625
774
3281
149,1
Aug.
841
438’/2
628
810
1
12
778

3296
149,8
Sept.,,
809
1
/2
470
2
12
667 619
2
12
789
1
/2
3338
151,6
Oct.

,,
834
443
1
/2
681
631
1
/2
781
3371
153,2
Nov. ,,
871
1
/2
444
891 667
1
/2
826
3500
159,1
Dec.

,,
897
446
731 711
1
12
848
1
/2
3634
165,1
Jan.1916
946
1
/2
465,
78211
2

761212
884
1
12
3840
174,5
Febr.,,
983
520
2
12
805
2
12
801
2
12
897
2
12
4008
182,2
Mrt. ,,
949
1
/2
503
79692
851
913
4013
182,4
April,,
970
1
/2
511.
794
1
/2
895 1019
4190
190,5
Mei
1024
529
805
942 1019
4319
196,3
Juni ,,
989 520 794 895
1015
4213
191,5
Juli

,
981
525
797 881
1040
4204
191,1
Aug.
,, –
999
1
12
53111
882
873
1086
4372
198,7
Sept. ,,
1018
536
1
12
937 858
1
/2
1073
4423 201,0 Oct.

,,
1124+ 543 990
1
/2
850’/1
1087+
4598
208,7
Nov. ,,
1177+
558
1091

850
1
/2
1102
4779
217,2
Dec.

,,
1294 553 1124+ 824
2
11
1112
4908
223,0
Jan.1917
1310
581
1137
825
1
12
1119k
4953 225,1

Voor alle rubrieken vaÏt ditmaal prijsstijging te ver
melden, al waren die ook meerendeels beperkt.
Vol-
gens de aanteekeningen van The Economist zijn –
wat de afdeeling der voedingsmiddelen aangaat – de prijzen van rundvleesch en thee het meest gestegen,
terwijl die van varkensvleesch- en aardappelen vrij be-
langrijk daalden. De prijsschommelingen in de groep
der textielgoederen waren onbeteekenend; de katoen-
prijs herstelde ziéh van de daling in December,- doch
de maand sluit precies v66r Donderdag, toen weder-
om een scheipe reactie intrad. In, de groep der diver-
sen trok de verbetering van den lederprijs de aan-
dacht. Het is moeilijk te zeggen in hoever de staats-
contrôle over de voedingsmiddelen tengevolge heeft
gehad, dat deprijsstijging minder groot is geweest dan
anders het geval zoude zijn. .

DE BANCA GENEBALA ROMANA

CIRCULA TIEBANK.

Een bericht in de ,,Frkf. Zt
g
” vermeldt, dat de
Duitsche regeering in Roemenië de Banca Generala
Romana belast heeft – ter vervanging van de Natio
nale Bank vanRoemenië – met’het in circulatie bren-
gen van bankpapier, naar analogie van hetgeen, gelijk

onen.leers bekend-is, in 1914 in België plaats vohd.
De: cijfers, aangaande ‘de bankbiljetten-uitgifte op
Duitsch gezag.. in. België door de S’ociété Généralé,
worden geregeld onder de -statistieken in dit blad ge-
publiceerd…

De thans in Roemenië met gelijke bevoegdheid be-
kleede Banca Generala -Romana –behoort tot de groot-
ste bankinstellingen.des.lands..Een positie als de Bel-
gische Société Générale heeft zij intusschen bij lange
naniët.’ Zij -wérd in
1897
-te Boekarest oigericht döor
de-Dlsconté Gesellschaft; in- ëom-binatie mèt
S.
‘Bleich-
röder, en had in het bijzonder tot taak de bevordering

der Duitsch-Roemeensche handelsbetrekkingen. Het
kapitaal bedroeg in
1912 –
latere
cijfers
staan ons
niet ten dienste –
12Y2
millioen Lei, millioen
meer dan de Nationale Bank van Roemenië.

De regeling heeft in de eerste plaats ten doel het
geldverkeer in het bezette gebied te verzorgen en moet
verder, wanneer het nieuwe bankpapier ook door de-
Duitsche bezettingstroepen in gebruik genomen wordt,

er toe bijdragen om de uitzetting van de circulatie der

Duitsche en Oostenrijk-Hongaar-sche centrale bank-
instellingen tegen te gaan. De nieuwe afdeeling der

Banca Generala zal clan, o.a. tegen vorderingen in

Marken op de Reichsbank, welke de Okkupations Ver-
waltung haar zal verschaffen tegen in Lei plaats

hebbende inkoopen in Roemenië alsmede andere beta-lingen
bij
de Reichsbank, nieuwe Lei bankbiljetten
uitgeven in de Roemeensche taal gesteld. Daarbij zal
de koers van de Lei vastgesteld worden op 0,80 M.

De ,,Frkf. Ztg.” deelt nog mede, dat de Banca Gene-

rala zich spoedig na de verovering van Boekarest
weder zoodanig had kunnen herstellen, dat haar hoofd-
kantoor en eenige van haar filialen heropend werden;
het particuliere betalings- en briefverkeer met
Duitschland is nog steeds gestaakt.

BOEKAANKONDIGING.

The Russian Year-Book 1916, compi-
led and edited by N. Peacocle. (Loudon,
Eyre & Spottiswoode, Ltd.)

De zesde jaargang van bovengenoemde publicatie,
die in den loop der vorige maand te Londen ver-

scheen, bevat weder vele waardevolle gegevens, en bij
detoenemende belangstelling, door Nederland in den
laatsten tijd voor het Tsareu-rijk betoond, verdient –
kennisneming van dit boekwerk ongetwijfeld aanbe-
veling. De gewone rubrieken zijn tot September
1916
bijgewerkt; zeer uitgebreid zijn de gegevens omtrent
het tarief van invoerrechten en de financiën van het
rijk. Siberië wordt daarentegen stiefmoederlijk be-
deeld; slechts zes pagina’s toch worden daaraan ge-
wijd, hetgeen wel eenigszins verwondering baart, aan-

gezien men in het bijzonder van Aziatisch Rusland
na den oorlog veel mag verwachten. In ongeveer
twintig bladzijden wordt de ,,General Condition of
Industries” tijdens den oorlog behandeld, en ook hier-
bij wordt men niet geheel bevredigd; wel wordt van
ieder der meest belangrijke industrieën de toestand in
het kort geschetst, maar men mist eene algemeene,
dieper ingaande, beschouwing van den ihvloed deÈ

tegenwoordige tij dsomstaudigheden op den economi-schen toestand van Rusland. Het geheele boek is daar-
voor misschien te officieel, en dat is ons voornaamste
bezwaar tegen het Year-book; het is niet levend ge-

noeg, en daardoor zal het doel: verlevendiging van de
1
handelsbetrekkingen tusschen Rusland . en Engeland,
onzes inziens door deze publicatie niet in die mate be-
reikt-worden, als -men wel wenscht.

Wij hopen zeer, dat de Nederlandsch-Russische
banken in hunne jaarverslagen een overzicht van den
1 toestand in Rusland zullen geven als boven aange-

duid. – L. H. v. L.

De thans verschenen tweedelderde aflevering van
de uitgave ,,N e e r
1
a n d
s W è 1 v
a a r t”, bevat een

beschrijving van DeNederlandsche Handel-

jMaatschappij in haren tegen-woor-
d i g e n -w e r k k r i ii g, van de hand van Dr. 0. -te Lintum. Als aangenaam leesbaar overzicht is de be-
schrijving geslaagd.- Aangeteekend zij, dat de schrijver
bij zijn beschouwingen omtrent de gehéime lijnwaad- –
contracten:blijkbaar ‘nog geen- gebruik heeft. kunnen
maken van de in het Ee,’ Hist; Jaarboek
1916
gepu –
blicèerdé geven Ook dit -numer-is mét een aanta1–
afbéeldingen -versieid, waaronder ‘de portrettèri’ van
Koning Willem 1 en van dén huidigen

president der
instelling, den heer 0. J. K. ‘van Aalst. – –

124

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

.14
Februari 1917

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

Brood en meel. Met ingang van 12 dezer is de

maximumprijs voor gebuild tarwewaterbrood door den

minister van landbouw nader bepaald op 12Y cent
per 400 gram.
Volgens de brood-distributieregeling is het koopen

van meel en bloem slechts mogelijk tegen overlegging

van die bons, waarop uitdrukkelijk vermeld staat, dat

zij ook voor die grondstoffen geldig zijn; bij de be-

staande indeeling der broodkaarten is de hoeveelheid

meel of bloem, die aldus gekocht kan worden, niet

grooter dan 250 gram per persoon per week. Die be-
perking levert echter bezwaar op voor die geméenten,

waarvan alle of een groot deel der inwoners gewoon

waren hun brood zelf te bakken, omdat als gevolg
daarvan, in die plaatsen of in het geheel geen bakkers

gevestigd zijn, of de gevestigde bakkerijen tezamen

niet een voldoende capaciteit bezitten om voor allen

het brood te bakken. In verband hiermede is door den
ministet bepaald, dat de Provinciale Broödcommissies
bevoegd zijn voor die speciale gemeenten alle aaii een

broodkaart bevestigde bons geldig te verklaren voor
den aankoop van bloem, resp, meel.

In verband met de omstandigheid, dat koek-, be-

schuit- en biscuitfabrikanten en houders van inrich-

tingen, geheel of ten deele bestemd voor het verstrek-

ken van maaltijden -aan het publiek, na 5 Maart a.s.

bloem en meel slechts door bemiddeling van het Cen-
traal Broodkantoor zullen kunnen betrekken, zullen

belanghebbenden zich tot genoemd kantoor hebben te

wenden, teneinde een formulier te verkrijgen, waar-

mede erkenning als zoodanig kan worden aange-
vraagd.

Distributie van brood, meel, enz. Het
Centraal Broodkantoor heeft aan de gemeentebesturen

medegedeeld, dat het met het oog op de rantsoenee-

ring der molens gewenscht is, dat de bakkers zooveel

mogelijk het fabrikaat of de fabricaten, welke zij tot
dusver bezigden,
blijven
gebruiken. De grondstoffen’
kunnen door de bakkers desgewenscht van meer dan
één leverancier besteld worden. Aangezien meel en
bloem slechts wordt afgeleverd in zakjes van 50 K.G.

zullen de gemeentebesturen aan de bakkers slechts –
bestelkaarten voor een hoeveelheid van 50 K.G. of,
veelvouden daarvan kunnen uitreiken. Wordt bij de
omrekening der ingeleverde bons geen veelvoud van
50 K.G. verkregen, dan kunnen de gemeentebesturen

behalve de bestelkaarten aan de bakkers een voldoende
gewaarmerkt formulier afgeven voor de resteerende
hoeveelheid grondstof. Dit formulier kan door den
bakker dan de daaropvolgende week
bij
inlevering van
de bonds van die week, weder worden overgelegd.

V.erspilliri’g v a n regeeringsgoe-
d e ren. Bij circulaire aan de gemeentebesturen

wijst de minister er op, dat de door sommige ge-
meentebesturen getroffen maatregelen onvoldoende
zijn om verspilling van regeeringsgoederen te voor-
komen. Dit maakt het noodzakelijk, dat gemeente-

besturen, die regeeringsgoederen wenschen te be-
trekken, waarvan rantsoeneering niet langer achter-
wege kan blijven, voor de distributie in hunne ge-
meenten eene verordening maken, die een doeltref-

fende contrôle in het leven roept. Zulk eene verorde-
ning moet zekerheid verschaffen, dat door de ingeze-tenen van de bedoelde goederen geen voorraden kun-

nen worden gemaakt en dat niemând meer zal kunnen
verbruiken dan zijn evenredig deel in hetgeen voor
allen
verkrijgbaar
kan worden gesteld. De minister
noodigt de gemeentebesturen uit, ten spoedigste een
zoodanige verordening aan zijn departement ter goed-

keuring in te zenden en deelt daarbij mede, dat na
17 Februari geen regeeringsgoederen meer verkrijg-
baar zullen worden gesteld voor die gemeenten, waar
op gemelden datum geen afdoende contrôle in wer-
king is.

Varkensvieesch. In den loop der maand

Jânuari is een belangrijk aantal varkens hier te lande

ingezouten, teneinde eene reserve te vormen. Een deel
van dit vleesch, n.l. de carbonaden, zijn voor langdu-

rige bewaring minder geschikt, zoodat nu met de af-

levering hiervan moet worden begonnen. Het Rijks
Centraal Administratiekantoor voor de distributie van

levensmiddelen heeft thans aan de gemeentebesturen

medegedeeld, dat bedoelde carbonadenaan de gemeen-

ten zullen worden afgeleverd in hoeveelheden, die over-

eenkomen met ten hoogste 10 pOt. van het slachtge-

wicht der varkens, tot dusver afgeleverd; het ,aantal
beschikbaar gestelde ,arkens wordt in
gelijke
mate
verminderd. De carbonaden worden afgeleverd tegen

90 cent per K.G.; het nadeelig prijsverschil, waarvan 1/10
ten laste der gemeente komt, bedraagt 40 cent.

S t e e n k o 1 e n. In verband met het bericht, dat

Duitschlaud bereid is in het vervolg per maand

320.000 á 350.000 ton steenkolen aan Nederland te

leveren, mits ons land voor het vervoer naar hier wil
zorg dragen, wordt er de aandacht op gevestigd, dat

hierdoor in den oogeublikkelijken moeilijken toestand

nog geen wijziging wordt gebracht. Immers, zoolang
liet scheepvaartverkeer op den
Rijn
gestremd blijft, is
een eenigszins omvangrijke aanvoer van kolen uit

Duitschiand uitgesloten. Men heeft zich er mitsdien

op voor te bereiden, dat zoowel door de stremming

van het scheepvaartverkeer in het bijzonder, als door

de vermindering van de toch reeds zeer geringe voor-

raden in het algemeen, de kolenvoorziening nog gedu-
rende landgen tijd zeer
moeilijk
zal blijven.

Zwavelzure ammoniak. De commissie, be-

last met de zorg voor den aanvoer en-de distributie

van kunstmeststoffen, zal na 1 Januari
zijn
belast met
de aflevering van zwavelzuren ammoniak; de groot-
handel zal dit artikel aan de commissie hebben te
leveren tegen een prijs van
f
35 per 100 K.G. bruto

voor netto af fabriek, inclusief zakken,
bij
een gega-

.randeerd stikstofgehalte. van 20,4 pCt.; meer of min-
der gehalte naar evenredigheid.

Contracteeren van suikerbieten
voor buitenlandsche rekening. De
minister vestigt er de aandacht van verbouwers van

suikerbieten op, dat zij zich hebben te onthouden van

het contracteeren voor dit product met of voor reke-ning van ‘buitenlandsche suikerfabrikanten, zoolang

door den minister tot hét aangaan van contracten
voor lereringen als hier zijn bedoeld geen toestem-

ming is verleend.

MAANDCIJFERS.

SPAARBANKCIJFERS.

Overzicht van inleg ei terugbetaling bij 50 particu-

liere spaarbanken (aangesloten bij den Nederlandschen
Spaarbankbond) gedurende Januari 1917.

Spaarbanken met een
aan inleggeis vers/in Idigd
bedrag van:
.
Bedrag in Guldens
Posten

In leg
bt
e
a
,
7
g

In/eg
betaling

beneden

f

100.000 9.612
8.772
136

38

f

100.000-,,

500.000
271.171
205.043
4.019

1.591
500.000-,, 1.000.000
.
359241
236.572
4.257

1.687
1.000.000-,, 2.000.000
703.020 461.352
8.223

3.289
2.000000-,, 4.000.000
342.606 335.885
2.928

1.491
4.000.000–,, 7.000.000
928.301
738.980
9.984

6.007
boven

,,7.000.000
1.845.877
1.190.563
32.146 13.716

Totaal ..
4.459.828 3.177.168
61.693 27.819

Totaal januari

1916
3.885.913 2.440.829
62.599 23.723
1915
2.308.230 3.290.239
43.207
24.891

Januari
.. . .

1917
1916 1915

Uitgegeven nieuwe boekjes

4519 4917
2724

Geheel afbetaalde boekjes..

2541
2454 2903

14 Februari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

125

NEDERLANDSCHE HANDELSSTATISTIEK.

De keuze der artikelen is bepaald tot de belangrijkste handelsartikelen en tot die, wier in- of uitvoer in verband met de
buitengewone tijdsomstandigheden meer dan gewone belangstelling wekt, alles voor zoover de officieele gegevens vergelijkbaar
zijn. Daar tengevolge van den oorlogstoestand zoo goed als alle doorvoer is opgehouden, zijn niet de algemeene in- en uitvoer-
cijfers gegeven, doch die van invoer tot verbruik en uitvoer uit het vrije verkeer. De aandacht zij er echter op gevestigd, dat
vooral vOOr 1 Aug. 1914 goederen voor invoer tot verbruik werden aangegeven, terwijl zij feitelijk iu doorvoer aankwamen.

IT,r, r1,,i,,dpn
TCflnrflmrnpn.

Algemeene
voedings-middelen.
Aardappelmeel..
Boter ……….
Eieren ……..
Tarwe en -meel
t)

Rijst ……….
Andere granen
1)

Kaas ……….
Versche zeevisch Haringenbokking
Versch vleesch..
Gez.
of ger.vleesch
Krachtvoeder-
koeken en -meel

‘Invoer tot verbruik
December
1914

1915

1

1916
.

Uitv.uithetvrje’,erkeer
December

‘-

T
1916

Invier tot verbruik
vol jaar


1914

1

1915

1

1916

Uitv.uithetvrjeverkeer
vol jaar

1914

1

1915

1916

1
0
0
23.298
10.497
2.632.
15.70.2
35
5
117.370
109.714
69.431

25
49
0
2.440
3.296
1.870 1.760
410
450
38.287
42.344
35.833

49
0 0
238
315 525
9.223
66
40
22.178
33.231
31.382
50.693 38.928 78.915
10.488
41
1i2
1.570.908,
778.541
820.793
1.022.389
49.783
1.161

5.028
4.018
6.151
367
15
.

0
351.204 58.296 65.433
227.568
3.288
4.140

78.385
120.450
126.432
978
193
37
1.843.666 1.349.518
932.143
881.724
24.734
612

?
5.445 7.114
.

2.811
?
?
67.846 86.335
90.315

?
2.773
5.331
3.100
? ?
24.694
54.622
67.905

517
15
177
6.323
6.522 3.893 9.121
11.805 1.185
84.552
126.649
82.928

?
8.083 8.385 1.384
?
1′
?
73.783
,76.493
33.356

1.342
3.226
1.737
?
?
20.686
19.528
26.330

17.090 6.079
28.218
? ?
255.953
271.358
209.263
1′

.

Genotmiddelen.

Cacaohoonen….
6.167
3.082
691
422
0
26
49.590
41.483 21.030
17.499
529
1.011

Cacaopoeder ..
175
22
0
2.751 2.084
512
257
664
158
18.698
23.643
11.177

27.967
1.7.945
3.673 10.138
10.882 1.870
124.950
200.219
89.013
110.800 168.637
67.018

Ruwsuiker
409
341 171
3.458
10.85k
0
93.696 8.998
1.237
21.327
47.578
29.286

Kanclij, melis,

Koffie

………

1.066
53
299
8.689 8.860
0
8.938
7.914
6.652 129.721

100.969 18.899
basterd …….
3.905
3.695
4.095
578
827 423
26.855 26.610 27.119
6.327
9.365
6.919
Tabak

………
Sigaren ………
1,4 0,7
0,8
219
440 215 13,2 10,9
30,7
2.031
2.670 2.968

Oliën, vetten en
grondstoffen daarvoor.
18994
10.655 7.670
16.199
0

.
0
110.311
210.317 86.185 77.130

108.8Ç8
0

Kokosnootolie
513
224
226
767
0
21
11.661
12.224
1.859
4.381 15.238
6.676

751
891
78
753
17
0
18.333 18.345
13.512
19.788
2.058
56

Margar.(eetbare)
81
0
2
8.875
13.061

19.355
530
215
36
79.184

156.205

165.701

Copra

……….

Margar.(ruwe)..
2.043
1.945
987
1.102
32
.

0
34.644
38.5 ï6
22.606
18.671
3.332
460

Reuzel

…………

Katoenpittenolie
7.046 3.139
801
352
.44
0
.

21.903 64.711
27.459
486
14.509
89

Grondnoten ..
231
2.363
207
155
0

0
64.167 46.619 19.072
21.700
7.097
43

Palmpitt.en

..
5.386

. 3646

1.564 4.999
0
0
0
56.187
25.804
33.841
35.534
83
Ö

Palmolie
2.027
38
79
‘127
0
0
19.015
16.676
1.333
5.264
1.799
139

Sojaboonen ..
0
1.015
309
0
.

0

“.
0
19619
16.552 4.389 14.037
129
0

Soja-olie
944 510
2:710
134
0


0
10.176
19.306 10.594 3.395 1.074
2

1.792
938
Koo
l
zaad
3.696
53
16
15
22.176
15.840
16.990 5.778
277
527

Lijnzaad

……
16.230
24.710
815 1.588
0
261.740 340.728
173.077
69.373
3.794
3.063

562
0
0
6.198
216
112
3.324
29.511
7
40.550 87.533
1.636

Petroleum……

.

23. 206
17.221 13.173
65
5 2
170.252 185.455 168.740
704
48
40
Lijnolie …………

Miner.smeeroliën
4.498
753 942
? ?
19.522

23.920 14.788
?

Talk,roetensmeer
4.661
1.344
1.435
3.462
422 .
10
53.634
40.588
12.782 38.977 17.294
1.813

Weefstoffen.

Hennep (ongeh.)
2.125
756
56
1.034
58
0
28.585
23.947
4.312
11.341
6.820
46

Ongetw.en ongev.
katoenen garen
2.177 2.038
.1.513
0

0
66
31.310 21.662
20.384
660
51
259

Katoen (ongesp.)
2.106 2.476 2.378

,
1.438
97 21
53.195 79.222 38.359 24.083 39.295
352

Vlas

(geroot en
gezwingeld)
174
103
0
1.484 1.645
0
1.078 1.513
257
7.551
10.769 13.821

Wol (alle soorten,
wolafval en
knnstwol) ..
20
1.481
941
11
5
3
12.718
9.294
8.641 7.012 214
100

Metalen.


IJzer (ruw gegot.)
4.297 3.713 5.118
1.518
20

0
208.562
46.678 57.735 128.428
4.055
38

IJzer (smeed-,
band-enpl.ijzer)
35.457 37.433
739 14.529
2.042
11
636.197
525.361
346.263 349.737
110.481
21.249

IJzer (spoorstav.)
4.582
252
0
3.330
51


0
49.286 26.255
14.769
30.358
7.464
1.852

IJzer (gaspijpen)
2.556 2.388
30
49
1.164
72
39.158 32.855
36.454
7.072
3.577
2.268

Staal
(ih
staven)
1.892
2.333
164
184
37
22
168.878 33.257
33.120
91.397 2.256
2.278

Koper (ruw)
119
168

181
0
0
0
57.001
1.421
1.346
54.914
911
3

Lood (ruw)

..
608

209 358
,
33′
42
6
29.242 8.131
3.955
18.873
669
739

Tin (ruw)
179
16
357
277
0 0
18.909
2.732
1.710 14.455
5.874
37

Zink (ruw)

..
208
9
14
‘868
1.637

1
1.07
31.735
875
3.303
50.262 19.354
8.655

Steenkolen.
Steenkolen

..
.
.1
513.3391 486.5871 316.8071
894821
16.5001
120
111.297.006
1
6.988.2381
5.679.9061
3.962.7991
275.904

1
82.158

Diversen.
472
2.724
1.476
6
4
46.090 35.318 25.639

8.388
3.297
18

Chilisalpeter

..
0
8.904
12.190
413
0 0
149.807 50.857
60.877 76.952
3
1
Soda

………..4.855

Cement, tras.. ..
27.970 40.081
12.877
10.830
3.504

112
487.435
384.024
385.913
131.113
53.071 3.542

Huiden (gedroogd

en onbereid)..
116
423
352
6
84
9
11.998
8.209
‘3.314
7.576
637
350

Huiden (gezout.)
89
583
88
157
935
598
11.507
2.918
2.617
12.898
4.656
10.139

t)
Tarwemeel is
uitgedrukt in tarwe; aangenomen is, dat 75
K.G.
meel met 100. K.G.
tarwe gelijk staat.

Bij
,,andere

granen” vond voor roggemeel eenzelfde
verrekening plaats.

126

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

14 Februari 1917

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

1. BANKDISCONTO’S.

10
Februari
1917
20Juli
1914

Disc.Wissels.
e
N d
4’/s
sedert 1Juli’15
3’/ssedert23 Mrt. ’14
jBel.Binn.Eff.
Ba
n
{Vrsch.in
4/2

1

’15
4

23

’14
R.C.
5
2
12

,,

19Aug.’14
5

23

,,

’14
Bank van Engeland
5111

,,

18Jan.’17
3

29Jan.
1
14
Duitsche 1tijksbank
5

23 Dec.
’14
4

5
Febr.’14
Bankvan Frankrijk
5

20Aug.
1
14
3
1
12

29Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

10Apr.’15
4

,,

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

27 Juli
’14
5

1 Apr.
’14
Nat. Bank v.Denem.
5

10

,,

’15
5

6 Febr.’14 Zweedsche Rijksbk.
5
1
12

,,

9Nov.’16
4
1
12

6

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
4
1
I2

,,

2Jan.’15
3
1
12

19

,,

’14
Bank van Italië..
5

1Juni’16
5

9Mei
1
14
Fecler.Res.Bk.N.Y.
3-4
1
12Javasche Bank….
321t

,,

1Aug.’09
32/t

,,

1Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data
Amsterdam
Londen
Port.
Berlijn
Part.
Parijs
Part.
N. York
Cail.
Part.
Prolon.
disconto gatie disconto
disconto
disc.
money

10 Febr. ’17
2114
1)

5
52155
4
.2
18
2-2
1
1
1
)
5-10

,,

’17
2
1
14-3
1
/4
5-6
521.11
4.218

2-3
29J.-3 F. ’17
118-2
2I4-3
2/4

5
1
152
1
/t6
4.218

1 2/4_3
22-27
J.

’17
111
2
.21
4

2-2
1
14
5 llos’-llie

4_21

1 ‘/-2

7-12
F.

’16
1
1
18.
1
12

2-
1
1
5
1
18
.
4
2
1.
2
14
1
3
142
3-13 F.

’15

4
1
12.5
1
2
/i_O/s
– –
1 ‘/&-2°/,7

10 -24Ju1.’14
3
1
18.
2
115
2
2/
4
.3/
4

21/
4
.2/
4

2
1
18.
2
12

221
4

1

/-2
‘1e1

1)
Noteering van 9 Februari.

WISSELKOERSEN.

I. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloôpig ook d
dagelijksche noteeringen te

Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op New York, alsmede de laagste en
hoogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data Londen Berlijn
Parijs
New York

5 Febr. 1917

..
11.69’12
40.05
42.07’/
2.45
8

,

1917

..
11.69
1
/
40.40 42.12
1
/
2.45
7

,,

1917

..
11.70
2
12
40.65
42.15
2.45’/
8

,,

1917

..
11.71
1
12
41.55
42.17’/
2.45
3
1
9

,,

1917

..
11.72
1
j2
41.12
1
1s
42.20 2.45
1
12
10

,,

1917

..
11.72’12
41.87
1
12
42.17
1
12
2.45
1
12

Laagste der week
ll.OS’/s
39.50
42.-
2.4414
Eoogste

,, –

,,
11.73
41.55
42.20 2.45
5
18
3 Febr.1917

..
11.70
40.75
42.07
1
/
2.45
17 Jan.

1917

..
11.69
1
1
41.37’/,
42.07
1
15
2.441
{untpariteit

..
I2.10’/s
59.26
48.-
2.48
1
1

Data
Zwitser”
la,,d
Wcenen
Kopen.
hagen Stock-
holm
1Bagavia
telegrafisch

10 Febr. 1917
49.27
1
/2
25.20 67.37
1
12
72.52
1
/s
.99-100
Laagste d. w.
49.10
24.75
67.-
72.05

Hoogste ,, ,,
4950
25.55
67.50
72.60

3 Febr. 1917
49.10
26.-
67.22 ‘/,
72.42
1
/
99f100 27 Jan. 1917
48.90
26.62’/,
67.27
1
/,
72.42
1
/,
99j-100
Muntpariteit
48.-
50.41
66.67 68.67
100

OVERZICHT.

De sterke daling van de vorige week in de koersen van
Berlijn en Weenen maakte deze week weder plaats voor
een even sterke en zelfs nog iets verder gaande rijzing. Op 1

de verlaagde prijzen waren weder verschillende groote
koopers aan de markt, die nog schulden aan Duitschland
te vereffenen hadden, zooclat- de koersen van 39,50 tot
41,55 en 24,75 tot 25,40 konden stijgen; daarna trad weder
eenige reactie in, zoodat de koersen sloten op ca. 40,87
1
12
en 25.20. Londen, Parijs en New-York waren aanhoudend
vast. Londen steeg van 11,69 tot 11,72
1
1. Parijs van 42,05
tot 42,17
1
1 en New-York van 2,45 op 2,45
1
12. De laatste
noteering vrijwel nominaal en alleen in aansluiting met
de notcering voor telegrafische uitbetaling, waarin bijna
uitsluitend zaken werden -gedaan. Zwitserland onzeker
49,15-49,45–49,27 ‘/2; evenzoo Skandinavie: Kopenhagen
67,15-87,40-67 ,30, Stockholm 72,15-72,52 /2, Boebels iets
meer gezocht 70 ‘/7 1’!,. Argentinië vaster 1,07 ‘/1-1 ,09.
Italië na een kleine verbetering wederom flauwer.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht
Zicht
Zicht
Data
Londen
Parijs
Berlijn
Amsterd.
(in
(in frs.
(in cents
(in cents
per
£)
P. ,)
P. Rm. 4)
per gld.)

10 Februari 1917
4.76.45
5.84
1
14
70.-
40
11
/
Laagste d. week..
4.78.45
5.84’/4
67.-
40″/i
Hoogste,,

,,

..
4.76.50
5.84%
70.-
40
1
V11
3 Februari 1917
4.76.45
5.84
8
14
67
3
1
40
27 Januari

1917
4.76.45
5.84
1
18
89’12
40’/,
Muntpariteit ….
4.86.87
5.18
1
1
95
,
14
40/1

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN ÔP

LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings.
eenheden
26Jan.
1917


30Jan.
1917

Tijdperk
31
Jan.-7 Febr.

Laagste1 Hoogste

6F
br
1917

Alexandrië..
Piast. p. £
97
2
12
97
2
12
97
2/
97
2
11
97
2
12
B. Aires ….
d.p.gd.pes.
49
5
18
50
49
1
18
50
2
116
501
Calcutta . . . .
sh/d.p.rup.
1141
1 ‘4
7/

114
7
1,8

114
2
12
114 ?/,o
Hongkong ..
id. p. $
213/
214
1
1
214V4
214
1
12
.214
1
1
Lissabon….
d.p.escudo
30
2
14
30
7
1&
30V.
31
3
14
311
4

Madrid

….
Peset. P. £
22.35
22.37k-
22.35 22.45
22.391
Montevideo..
d.p.peso
53
1
12
53/,o
531,,,
53
1
/2
53
2
12
Montreal….
$ per £
4.7618
4.7618
4.78v18
4.79
4.78 Vi
Petrograd ..
R. p. £ 10
166
7
18
16714
164
1
14
169 163
814
Et.d.Janeiro
5)

d. p. milr.
12
1
110
12-!
11 ‘/s
129/s
11718

Rome

……
Lires p. £
34.25
34.10 33.40
3457
33.60
Shanghai

. .
sh/dp.tael

3/6
1
12
317
3!7
1
1
3;7
1
1
Singapore . .

..

id. p.
$


214
1
18
214
1
18
214 Vs
214/, a
214
3
/ie
Valparaiso
1)

d. p. pap. p.
11
12
152
1112152
1171
j6

1125182
11 ‘ho
Yokohama ..
sh/d.p. yen
2/1
5
1s
2111
211
2
18
2111e
21118

1) Noteeringen op 90 dagen.

GOUD EN ZILVER;

GOUDBEWI3GING BIJ DE BANK VAN ENGELAND..

Sedert begin Augustus 1916 worden de dagelijkache ont-
vangsten en onttrekkingen van goud. door de Bank van
Engeland tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

De vaste stemming in de markt bleef gehandhaafd. Als
reden daarvoor geldt, dat het aanbod zeer gering was,
terwijl daartegenover geregeld matige vraag bleef bestaan.
De markt werd voorts gesteund door de vaste stemming der
Chineesche wisselkoersen. De zilverprijs heeft thaûs, mét
37 ‘Is d., het hoogste peil bereikt sedert 1893.
Noteering te Londen.

te New York.

10

Febr.

1917 ……..
37
2
/s
772/
s

3

,,

1917 ……..
37’/i

.
76v18
27

Jan.

1917 ……..

76e18
20

,,

1917 ……..
37
76
1
1

12

Febr.

1916……
26″11
13

Febr.

1915 ……..
22″/,,
48
1
1
20

Juli

1914 ……..
24’/j

14 Februari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

127

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 10 FEBRUARI 1917.

Activa.

Binnenl. Wis-( H.-bk. / 35.478.002,20
‘/
sels, Prom.,’ B.-bk.

58.240,94
enz.indisc.I.Ag.sch.

16.173.273,76
/ 51.709.516,90
1
12
Papier o. h. Buiteni. in
disconto ……………. . ……….

Idem eigen portef..
f
8.055.755,-
Af: Verkocht maar voor de bk. nog niet afgel.

8.055.755,-
Beleeningen IH.-bk.
/ 46.090.035,83
1
12
B.-bk. ,, 3.835.285,87

op
o11rp
Ag.sch. ,,
41.331.543,65′!,

f
91.256.865,16

Op Effecten . …../ 86.480.365,16
OpGoederenen Spec. , 4.776.500 –
91.256.865,16

Voorschotten a.h. Rijk…………….,,
13.352.430,05
1
1

MuntenMuntmateriaal
Munt, Goud ……/ 60.450.205,-
Muntmat. Goud.. .. ,,529.101.795 33
1
12

/589.552.000,33
1
1,
Munt, Zilver, enz.. ,, 6.673.190,-
Muntmat. Zilver .. ,,


,,596.225.190,33′!,
I
Effecten
Bel. v. h. Ees.fonds..
f

5.118.870,12112
id. van
1
15
v. h. kapit.

3.959.898,25
,,

9.078.768,37
‘/
Geb. en Meub. der Bank …………….
,,

1.400.000,-.
Diverse rekeningen

………………
,,

67.638.595,91

/
838.717.121,74

Pae5iva.

Kapitaal ……………………….
f

20.000.000,-
Reservefonds
.
……………………
,,

5.155.090,93
1
12
.

Bankbiljetten in omloop …………..
,, 743.321.975,-
Bankassignatiën in omloop …………
,,

2.984.441,29
1
1
Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk ……
fVan anderen ……,, 59.785.510,80
‘1,
,,

59.785.510,60’1
Diverse rekeningen

………………
,,

7.470.103,90′!,

t

•/ 838.717.121,74

Beschikbaar xnetaa’lsaldo……………
f
434.106.240,28

Op de
basis ‘van
2
1

melaaldekking ……
272.887.854,90….
Minder bedragaan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is
.. ,,
2.170.531.200,-

Het bedrag, de vorige week ,,op de basis van ‘h metaal-
dekking”

gegeven,

was

abusief en

had
moeten

luiden:

f
259.185.814,61
1
12.

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken
de volgende

verschillen:
Meer
Minder

Disconto’s


45.339.115,22’12
Buitenlandsche wissels….

128.162,-
Beleeningen

…………13.119.524,38′!,
Goud
5.955,80

Zilser

………………27.211,62′!,
Bankbiljetten
2.428.450,- Part. Rek.-Crt. saldo’s
30.761.937,64
1
12

N.B.

Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
.

blijkt, dat uitstonden op:

10
Febr. 1917
3 Febr. 1917
Aan schatkistpromessen..
f

87.120.000,-
f143929.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
,

29.000.000,-
,

77.000.000,- Aan schatkistbiljetten
..
‘,,
72.920.000,-
,, 81.979.000,-

Aan zilverbons

……..
.

16.649.774,50
,, 15.999.303,-

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data
Goud
Zilver
B

k
bijt

je en

Andere
opei.scltbare
schulden

10 Febr.
1917
..

..
589.552
6.673 743.322 62.770
3

,,
1917
….
589.558
6.846
745.750
94.543
27 Jan.
1917
..

..
589.561
6.814
732.759
84,163
20

,,
1917
….
589.578
6.805
736.433
78.021
13

,,
1917
..

..
589.576
6.746
745.543
71.495
‘6

,,
1917
….
590.588
6.694 751.767
4

68.526
30 Dec.
1916
….
587.602
6.985
758.379
58.316
23

,,
1916
….
587.613
7.157
728640
57.650
16

,,
1916
….
590.523
6.948
733.318
56.512
9

,,
1916
….
584.126
6.855
740.642
37.300
1916

585.142
6626
746.774
39.773
25 Nov.
1916
..

..
584.591
6.725
738.284
48.950
18

,,
1916
..

..
582.121
6.541
738.544 49.804

12 Febr.
1916
….
485.260
5.060 579.441
91.325
13 Febr.
1915
,.

..
248.518
1.631
441.434
102.051
1
)

25 Juli
1914
….
162.114 8.228 310.437 6.198

1′)
Waarvan Rek. Crt. saldo van het Rijk /87.863.000,-

a
Da

Disconto’s

Belee-
8eschsk-
baar
Dek-
kings-
“Hiervan

Totaal
Schatkist-
ningen
Metaal-
percen-
pro messen
saldo
togo

rechtstreeks

10Febr.117
51.710 29.000
91.257
434.106
74
3

,,

1917
97.049
77.000
7’8J37
427.245
71
27 Jan.1917
78.223
53.000 68.517
432.090
73 20

..,,

1917
76.670
48.000
89.301
432.591
73
13

,,

1917
79.029 47.000 72.282
432.014
73
6

‘,,

1917
71.462
37.000
79604
432.324
73
30 Dec. 1916
66.685 31.000 85.505 430.347
73 23

1916
56.459
31.000
77.433
438.612
76
1,

,,

1916
53.916
33.000
77.679
438.613
76
9

,,

1916
51.150 30.000 70.303
434.497
76
2

,,.

1916
58.810 37.000 80.167 .433.583
75
25 Nov. 1916
68.280 50.000
66.229 433.374
75
18

,,

1916
73.662
‘56.000
67.000
430.096
75

12.Febr.1918
75.218
52.500
‘80.529
355.511
73
13Febr.1915
95.789

211.226
141.192
46

25 Juli 1914
67.947 14.300
61.686
43.521
1
)
54

1)
Op de basis van’!, metaaldekking.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden ‘Guldens.)
Data
Goud
Zilver
B
bilîett;n

Andere

schulden

74.269
23.748 157.159
47.729
72.317
23.032
158.678
43.990
72.009 23.354
159.086
47.519

23

Dec.

1916
…….

72.099
23.284
159.566
50.787

16

,,

1916
…….
9

,,

1916
…….
2

,,

1916
…….

42.480 32.198
135.987

34.557
25 Dec.

1915
…….
38.587,
25.779
131.196
23.969
26

Dec.

1914
…….

25

Juli

1914
…….
22.057 31.907
110.172
12.634

Data
Dis-
conto’s
iten
-!nd.
.,
aibaarl

W

Belêe-
ningen

Diverse
reke

tzingen
‘ij

Beçchik.
baar

metaal-
saldo
1

Dek-
ki
,
;gs

lage

23 Dec.1916
6.190
37.584
57.551
10.005
57.039

47

16

1016
6.514′
37.592 57.107
10.703
54.816
47
9

.,,

1916
6.396 37.250
62.344 9.809
54043
.46
2
.

1916
6.571
37684
64.324
.10.812
.53.292
45

25Dec.1915
5.846
22.040
45.641
26.130
40.573
44
26Dec.1914
4.914
9.030
35.751
15.771
33.333
41

25 Juli 1914
7.259
6.395
47.934

2.228
4.842
2
)
44

1) Sluitpost,der activa.

‘) Op de basis van ‘h metaaldekking.

128

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

14 Februari 1917

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Andere 1

Data

Metaal C’irculatie opeischb. IDi
scon
t
os
ID
0
reke.
schulden
1


in gen
1)

16 Dec.

1916

..
655 1.041
780
.878
859
9

,,

1916

. .
633 1.057 790
877
872
2

1916

..
652
1.050
767
879
109
25 Nov. 1916

..
667
1.032
778
876
877

18 Dec.

1915

..
713 923
1.049
883
1.059
19

Dec.

1914

..
1.294
949 1.031
777
248

25 Juli 1914 . .
J

645
1
1100
1

560
1

735

398

1)
Sluitpost der activa

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1. BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 31 JANUARI 1917.

ISSLIE DEPARTMENT.

Notes issued.. £ 73.720.480

Governm. Debt £ 11.015.100f
Othersecurities
»

7.434.900,

Gold coin and
bullion .. ..

55.270.480

.0 73.720.480

£ 73.720.480

BANKING DEPARTMENT.

Capital……£ 14.553.000

Government
Rest ……..,,

3.49] .937

securities . . £ 160.373.392
Public deposits,, 44.764.140

Othersecurities,, 35.727.351
Other deposits,, 168.777.346

Notes ……..,, 34.119.405
Seven-day and

Gold and silver
other bills..
,,

27.957

coin ……..1.394.232

£ 231.614.380

£ 231.614.38

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securiti.es. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Data

Metaal Circulatie Bedrag
1
Goudd.
1
Gov. Sec.

7 Febr.1917 56.924

39535

***

***
31 Jan. 1917 56.665

39.601

143.552 28.500

112.339
24

,,

1917

56.623

38.785

143.661 28.500

114.091
17

,,

1917

56.115

38.832

145.310 28.500

114.406

9 Febr. 1916 54.280

32.867

98.057 28.500

65.247
10 Febr. 1915 67.204

34.415

36.103 24.500

10.924

22 Juli 1914 40.164

29.317

Gov. 1 Other
1
Public 1 Other
1
Re.
1

gs
Data

Sec.

Sec.

Depos.

Depos.

serve percen.

7 Febr!17 212.397 38.580 42.262 226.470 35.839 13,33
31 Jan. 17 160.373 35.727 44.764 168.773 35.514 16,63
24 ,, 17 133.879 37.836 50.721 139.232 36.288 19,10 17 ,, 17 133.883 37.382 51.325 137.699 35.734 18,90

9 Fehr.’16

32.839 108.531 ‘62.641 100.487 39.864 24/
10Febr.’15

24.579 104.616 46.446 115.830 51.239 31
1
/8

22 Juli’14

11.005 33.633 13.735 42.185 29.297 52’/8

1)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

II. DUITSCHE RIJKSBANK.

STAAT VAN 7 FEBRUARI 1917.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metallbestand ………………….Mk. 2.542.27 1.000
davon Goldbestand …………….

2.525.490.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine..

282.881.000
Noten anderer Banken …………..

4.706.000
Wechsel ……………………….

8.188.720.000
Lombardforderungen …………….

12.015.000
Effekten ……………………….

109.308.000
SdnstigeAktiva …………………..,

997.671.000

Grundkapital ……………………

180.000.000
Reservefonds ……………………..85.471.000
Notenumlauf ……………………

7.892.292.000
Sonstige tiiglich fallige Verbindliclikeiten

3.505.1147.000
Sonstige Passiva ………………..

474.762.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstand overzicht bevat tevent het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine, De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

kings.
ercen-
rage
1)

7 Feb. 1917 2.542.271 2.525.490 282.881 7.892.292

36
31 Jan. 1917 2.541.440 2.524.418 283.942 7.858.489

36
23 ,, 1917 2.540.309 2.523.185 321.601 7.650.783

38
13

1917 2.539.574 2.522.261 271.988 7.726.844

35

7Febr. 1916 2.495.194 2.454.951 549.379 6.450.834 47
6Febr.1915 2.240.931 2.195.057 200.332 4.671.970

52

23 Juli 1914 1.691.669 1.356.857

65.479 1.890.895

93

Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Darlehenskassenschcjne

Data

Wissels

Rek. Crt.

Totaal

In kas bij

uitge-

de Rcichs-
_______________

geven

bank

7 Febr.1917 8.188.720

3.505.047

***

31 Jan. 1917 8.180.009

3.542.429

***

23

,,

1917 8.172.637

3.648.020,

3.330.400 308.400
13

,,

1917 8.614.515

3.917.497

3.248.100 260.100

7 Febr. 1916 5.239.674

1.625.973

1.617.200 508.600 6 ‘Febr. 1915 3.859.667

1.450.650

700.000 195.000

23 Juli 1914

750.892

943.964′

III. BANK VAN FRANKRIJK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met
*
geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert
den oorlog niet invisselbaar.

(In duizenden .francs.)

Data
Goud
Waarvan
in het
Buitenland Zilver
‘Tegoed
in het Buitenland

‘Buit.gew.
voorsch.
af d. Staat

8Feb.17
5.128.712
1.844.559
276.790
728.000
8.400.000
1

,,

’17
5.131.163
1.795.157 279.283
795.643′
8.200.000
25 Jan.’17
5.121.024
1.794.123
281.970
749.708
8.100.000
18

,,

17
5.110.248
1.794.122
285.466
821.430
8.000.000

10Feb.16
5.024.555

354.415,
911.999
5.000.000
11 Feb.’15
4.234.451

374.096 209.090
4.100.000

23 Juli’14
4.104.390

639.620

Rek. Crt. 1 Rek.

Wissels

stelde
‘Uitge.

Belee-

Bankbil

Parti..
1

Crt.
Wissels

ning

jetten

culieren.

Staat

,

628.318 1.219.131 1.255.259 17.699.751 2.341.463 56.054

709.193 1.318.581 1.255.381 17.514.326 2.340.048 52.606 694.379 1.324.486 1.264.899 17.328.198 2.304.709 49.302 686.049 1.327.163 1.274.398 17.179.190 2.264.545 84.769
cr
0

439.139 1.765.502 1.267.279 14.144.739 1.933.225 83.856
212.710 3.117.025 856.432 10.749.657 2.238:868 161.059

1.541.08Ö

769.400 5.911.910. 92.570 400.590

Data

Metaal

Daarvan 1 Kassen-
1
Circu-
Goud
1
scheine
1

latie

4 Februari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

129

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetteu” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In millioenen Roebel).

D.:ta n. st.
Goud
Tegoed
s//s bus-
tenland

Zil
ver

Schat,
1
bi st bil-
i
jetteli

Dis-
conto’s
en helee-
sgets

Circa-
latie

Rek.
Cosa-
rant

5 Febr.’17
1.473
2.150
116
7.276
748
9.340
1.976

29 Jan. ’17
1.475 2.151
116
7.127
741
9.205 1.833

21

,,

’17
1.474
2.150
118
7.104
613
9.114
1.784

14

,,

17
1.475
2.150
119
6.866
667
9.097
1.873

5 Febr.’16
1.618 743
44
3.408
1.144
5.657 1.642

5 Febr.’15
1.558
154
48
945
1.042
3.052
1.089

21 Juli ’14
1.601
144
74
..

.

.
757
1.634 1.099

V. BELGIË.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Sociétd Génrale de Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. Het Notendepartement (lezer bank
publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet
inwisselbaar.
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)
Metaal
J3eleen.
Beleen.
Binn.
Rek.
Data

1
1
ina.
buiten).
van
buiten).
1
van
prom. d.
wissels
en
Cire-u-

1
latie.
Crt.
saldi.
suldi
vorder.
provinc.
beteen.

1
Febr. 1917
340.57.1
84.647
480.000
65.695
853.463
108.222

25 Jan. 1917
341.390 84.037
480.000
62.971
852.097
107.064

18

,,

1917
341.207 82.831
480.000
60.928 853.059
102.000

11

1917
340.947
82.680 480.000
54.572 845.751
102.808

5 Febr. 1916
174.3461
51.021 480.000 60.205 605.371
158.545

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s
c-
“” .
ase

Dekkings-
Percen.
tage’)

5 Jan.
1
17
460.770
16.180
148.024
681.88
13.245
69,3

29 Dec.’16
453.713
17.538
157.693
697.623
14.130
68,2

22

,,

’16
449.917
6.025 156.930
678.259
15.754
69,8

15

’16 435.302
7.907
160.666 671.898
12.606
68,3

7Jan.’16
354.418
12.888
55.579 431.085
12.982
82

8 Jan.’151
232.553
17.9971 9.8761
267.389
1.854
89

t)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.
VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRUST

MAATSCHAPPIJEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Data
Reserve
Dej’osito’s
Circulatie
Beleenin
gen

disconto’s

Surp
l
us

Resrve

10
Feb.’17
769.400
3.706.830
28.600
3.470.710
158.520

3

,,

17
789.180
3.770.540
28.620
3.511.090
166.630

27Jan.’17
810.280
3.751.470
28.680
3.472.390
190.710

20

,,

’17 796.970
3.895.050
28.700
3.427.420
186.960

11 Feb.’16
753.640
3.556.970
34.120
3.315.820
167.960

13Feb.
1
15
513.020 2.258.340
39.990
2.284.800
138.900

25Juli’14
467.880
1.958.320
41.730
2.057.570
26.170
1
)

t)
Op basis van 25
°IO
van alle deposito’s.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 10 Februari 1917.

De afgeloopen week kan uit een oogpunt van beursstem-
ming in twee deelen worden gesplitst. Gedurende het eerste
gedeelte van de vervlogen acht dagen was het pessimisme
overheerschend. .De onzekerheid nopens de houding der
neutrale mogendheden tegenover Wilson’s standpunt en de
verscherpte Duitsche duikbootactie zouden innemen, de
hooge prolongatiekoers van 6 pCt. (in hoofdzaak een uit-
Vloeisel van het aanzeggen van beleeningen) en de weinige
geneigdheid der geldgevers om nieuwe voorschotten te ver-
leenen, alsmede en vooral de werkeloosheid, waartoe onze
handelsvloot gedoemd is, vormden even zoovele factoren,
die in hooge mate deprimeerend op het koersverloop ter
beurze inwerkten. Nederlandsche staatsfondsen ontkwamen
al evenmin aan den algemeenen drulç en waren voor het
eerst sinds langen tijd bepaald zwak gestemd. Aanmerkelijk
was o.a. het koersverlies voor 3 pCt. obligatiën, die van
74a/
8
tot
71I
ie
terugliepen. Voorts ook voor 4 pCt. obliga-
tiën en integralen, die circa 2y2 pCt. in prijs verloren. De geruststellende regeeringsverklaring, die aantoont, dat de
verantwoordelijke staatslieden in de huidige ernstige om-
standigheden niet voor een overijld optreden zijn te vinden,
maakte een gunstigen indruk. Als gevolg daarvan was het
slot voor de Nederlandsche schuldsoorten over de geheele
linie beter, al blijven de nadeelige verschillen ten slotte nog
vrij belangrijk, daar men zich niet ontveinst, dat in elk
geval ook voor ons land de politieke toestand zich thans in
een min of meer kritiek stadium bevindt. Het koersherstel
voor de staatsfondsen tegen het einde van de week werd in
de hand gewerkt door de ontspanning op de geidmarkt; de
prolongatiekoers liep van 6 tot 5 pCt. terug. Voor buiten-landsche staatsobligatiën was de belangstelling niet groot
en voor zoover verhandeld moesten ook deze zich meeren-
deels vrij gevoelige koersverliezen getroosten. Meer bepaal-
eljk hadden hier in Russische fondsen omvangrijke op-
ruimingen plaats, met dit gevolg, dat verschillende soorten
enkele percenten van haar koers verloren. Ook Zuid-Amen

kaansche fondsen waren sterk aangeboden. In hoofdzaak zal
tot dit aanbod vel de overweging hebben bijgedragen, dat
dè belemmering der vaart en het toenemende gebrek aan
scheepsruimte zeer ernstige nadeelen zal opleveren voor deze
landen, welker welvaart in hooge mate door hun mogelijk-
heid van uitvoerhandel wordt beheerscht. Daarbij komt nog

dat hun staatsfinanciën (o.a. die van Argentinië en Brazilië)
sedert het uitbreken van den oorlog onbevredigend zijn ge
worden. Vooral Argentinië heeft in dien tijd groote bedragen
vlottende schuld aangegaan en thans wordt er naar gestreefd
deze verplichtingen in gevestigde schuld om te zetten door
het sluiten eener nieuwe groote geconsolideerde teening. Verder zal een algemeen uitvoerrecht van 5 pCt. worden
geheven. De Braziliaansche regeering heeft onlangs te kennen
gegeven, dat in Juli as. den dienst in contanten op.de
staatsschuld zal worden hervat. Nader zal moeten blijken of dit voornemen verwezenlijkt zal kunnen worden.

3 Feb. 7 Feb. 10
Rijzing
dali
of

ng.

5
0/

Ned. Werk. Schuld

..
102
100
1
°116 1013116

4
01

,,

,,

,,

1816
94

/io
92 °/o
92
1
12
-2
°
/is
30/
0

,,

,,

,,


7418
71
3
1s
71112

310

2
1
12 0
/o
,,

,,

,,

.
62
10
/it
60
°
/io
60
-2 ‘
°
/t,

5
0
/Oost-Indië 1915 ……
100’/4
99
9818

l°/

4
O/ç

Oostenrijk Jan./Juii
.
42
1
14
41
41
1
18

– 1
1
18


3
O/

Duitschland ……….
53t/
4971s
49718

3
°
18

4 01
.
Rusland

Nicolaï……
65 i/
64 63
-2°/to


4
0/

Rusland Geconsol. 1880
62 61
60’°/,o

l°/is

4
0/

Obl. Zuidwest ……..
6S°/,o
63
66
7
1t0
+
1
118

4
O/

Rusland bij Hopé ….
65
5
18
64
62
1
12

2
°
/
t

4
0/

Obl. Rothsch. 5e emissie
64
1
/io
68
6814
+
4
1
‘1ta

4
0/

Servië

1895 ……….
46112
471
46

11

4
01

Argentinië 1896-1899
..
72
1
18
70
7111

-718

5.0/s

Brazilië

1895
………
62
59
°116
59
1
11s
-2″/io

5
01

,,

1914

………

721i
70
1
115
70°/it
-2 ‘/to

De
locale
markt stond natuurlijk ook in het teeken van
dé hooge geldkoersen en de politieke spanning. Bovendien
leden vele afdeelingen eveneens onder de totale stopzetting
van de scheepvaart. Inzônderheid waren cultuuraandeelen
(thee, tabak en rubber) en uit den aard der zaak scheep-
vaartaandeelen zelf, dientengevolge uiterst zwak gestemd.
In deze laatste afdeeling was voor eenige op den voorgrond
tredende soorten als Holland-Amerika-Lijn, Koninklijke
Nederlandsche Stoomboot enz. het aanbod tamelijk omvang-
rijk, waardoor de koersen zich voortdurend in sterk dalende
richting bewogen, totdat op dun laatsten dag van de be-
richtsweek een plotselinge hausse ontstond op de verwach-.

130

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

14 Februari 1917

ting, dat bij het overleg met de regeering een weg zou
wor-
den gevonden om het scheepvaartbedrjf onder zekere voor-
waarden gaande te houden. Afdoende berichten waren hier-
omtrent Zaterdagmorgen nog wel niet ingekomen, maar het
herstel was toch van dien aard, dat de in de afgeloopen
week geleden verliezen ruim konden worden ingehaald. Zoo
sluiten Holland-Amerika-Lijn en Koninklijke Hollandsche
Lloyd ten slotte nog onderscheidenlijk 2 â 5 pCt. hooger.
Oôstzee’s verlaten daarentegen de week met een verlies van
35
Y
pCt. Bothnia’s boekten een rjzing van 11
3′
pCt. Aan-
deelen Koninklijke Paketvaart genoten eindweek meer be-
langstelling op iets hoogeren koers, naar aanleiding van
het bericht, dat de te Singapore en Penang opgehouden
schepen wederom zijn vrijgelaten.
Tabaksadndeelen,
die anders allicht geprofiteerd zouden
hebben van het bericht, dat de Nederlandsche Vereeniging
van Tabakshandelaren, beschikkende over een kapitaal van

f
50 millioen, zich ten doel stelt den handel met Duitsch
land in deze moeilijke tijden weer mogelijk te maken, had: den thans, wegens het uitblijven van tabak, onder dringend
aanbod te lijden. Hetzelfde geldt voor
theeaandeelen, temeer
daar zelfs bij hervatting van de scheepvaart, slechts l’ie-
perkte hoeveelheden thee uit India zullen mogen worden –
uitgevoerd. Toch is te verwachten, dat bij een eventueele
normaliseering van den toestand, de oprichting van boven-,
genoemde Vereeniging zich alsnog in de tabaksafdeeling als
haussefactor zal doen gelden. Per saldo waren intussehen,
de koersverliezen belangrijk o.a. voor Deli Maatschappij ca..
25 pCt., Deli Batavia ca. 17 pCt., Amsterdam Deli ca. 16,
pCt. en Senembar 23 pCt., terwijl in de theeafdeeling de
prijzen 10 tot 15 pCt. achteruit liepen.
De
rubberprjs
te Londen is de laatste dagen wegens ge-1
brek aan aanvoer opgeloopen, doch ook in deze afdeeling
konden de koersen door de stopzetting van het scheepvaart-t verkeer, noch uit hoofde van deze omstandigheid, noch we-f gens de zeer bevredigende Januariproducties eenig voordeeli
boeken. Toch was het slot, om hetzelfde motief als hierbo-1
ven voor scheepvaartaandeelen vermeld, aanmerkelijk ‘va,s-
ter, zoodat ten slotte de verliezen niet meer zoo heel ernstigT
bleken. .

Voor
petroleunsaandeelen
was de marktstemming aauv – an-
kelijk zeer ongeanimeerd. Vooral het hoofdfonds, Koniuk-
lijke, had onder aanbod te lijden en gaf, ondanks een ooki
in deze rubriek ingetreden herstel, per saldo nog 18Y
2
pCt
prijs; Steaua -Romana’s daalden 8 pCt. Geconsolideerde, die
reeds vroeger aanmerkelijk in prijs waren teruggeloopen,
konden hun koers vrijwel handhaven.
Van
industriëele fondsen
hadden inzonderheid Insulinde
Oliefabrieken en Kon. Stearinekaarsenfabriek ,,Gouda”, die –
beide ca. 19 pOt. lager sluiten, onder aanbod te lijden.
Van
cultuuraandeelen
werden o.a. Medarie’s, Poerwo-
redjo’s en Vorstenlanden aanmerkelijk lager afgedaan, ter-
wijl in de afcleeling van
bankaandeelen,
Koloniale Bank,
Nederi. md. Handelsbank (die 15 pCt. verloren) en Ned.
Handel-Mij. rescontre het moesten ontgelden.

3 Febr. 7 Febr. 10 Feb. Rijzingof

Koloniale Bank

……….
154/8
149
148
udillig.


6718

Ned. md. Handelsbank ….
235
225 222

13
Ned. Handel-Mij. resc…..
186
178’12
I79’/a

6h/
A’danische Superfosf …….
148/,
146
1422/
2

—6


,,Gouda” Kon. Stearinek.fabr.

394
1
12
390
375
-192/2
Insulinde Oliefabr ………
249 230 230

19
Vereen. Blikfabrieken ……
156’/
150
148
1
1
.7
2
18
Vorstenlanden

………….
232 lis
229
225
7
1/


Handelsvereen. A’dam ……
332 330
330
—2
Medarie Cultuur ……….
209
2
/4
181
190
1981
4

Poerworedjo …………..
106
97 99
—7
Guyana Goud pref ………
36/a
30
8
14
37
+
1218
Redjang Lebong ……….
154’/4
149 148
—61
4

Geconsolideerde

……….
162
15918
159/
4

2
8
14
Koninklijke

…………..
510 499
491
1
12
—10
1
12
Moeara Enim

…………
230
227
225
—5
Perlak

………………
60
5681
4

56’1
-.
Steaua Romana

……….
108
1
14
103 100
2
/4
—8
Adam Rubber …………
231 221
224112


– 6112
Deli Batavia…………..
157
155
,
12
157
,
12
+
21

Sumatra Rubber Mpij.

….
160
143

.
155

5
Timbang Deli

…………
163
144
153
—10
Holland Amerika Lijn

..
402
1
1,
394
404 2/2
+
2
Eon. Holl. Lloyd ………..
1.785’t
1808/
4

183
1
19
+
5
Kon. Ned. Stoomboot ……
2-1.6 ‘/
212
1
/2
215’12

1
Oostzee

………
………….
33’5
299
1
/t
299 ‘/a
35
1/
Bothnia

……………….
278’/s
280 290

+
11’12
A’dam

Deli

…………..
230
215,.


214
—16

A’dam Serdang…. ……..
l448/
137

I36
1
1
—8
1
12
Dell

Batavia……………
422 410 405
—17

3 Feb. 7 Feb. 10 Feb Rijzingof

Deli Maatschappij ……..508
2
/
s
496

484

Rotterdam Deli ……….230

205

20611

– l3
2
12
Senembah …………….510

495

487

—23
A’dam Thee ………….. 65’/l

59

55

– 10’1
Banjoewangi …………..105

105

95

—10
West Java Thee ……….76
2
/z

72

61V4 – 15’14

In tegenstelling met locale fondsen, die aan het einde ‘der
week groote neiging tot herstel vertoonden, waren
Ameri-
kaansche
fondsen voortdurend gedrukt. Wel hebben de koer-
sen zich, juist door de diplomatieke breuk met Duitschiand,
aanvankelijk krachtig kunnen herstellen, met name indus-
triëele papieren, voor welke hierdoor het uitzicht op nieuwe
oorlogsorders geopend werd, doch het rekken van de crisis
en de overweging, dat de prijzen, die de Amerikaansche
regeering zal betalen allicht niet zoo hoog zullen zijn als
die van de geallieerden, deed vervolgens weder een koers-
inzinking ontstaan. Steels sluiten niettemin nog boven het
vorig niveau. Ook Studebakers, Central Leathers en Ame-
rican Can verlaten de week op hoogere koersen, hoewel niet
in vaste stemming. Voor de overige fondsen ging het aan-
vankelijk herstel later geheel teloor. Uiterst gering
was
hier
de belangstelling voor spoorwegfondsen. Zelfs de extra-uit-
keering op de gewone aandeelen Union Pacific vermocht
het animo niet te schragen. Marinefondsen waren doorgaans
aangeboden, daar deze onderneming een aanzienlijk deel
van haar winsten onder den vorm van oorlogswinstbelasting
aan Engeland moet afstaan en zij overigens buitendien nog
het gevaar loopt, dat zoowel in de Unie als in Engeland eeii deel van de vloot door de regeeriag wordt opgeëischt. Max-
well’s, die langen tijd onder den invloed der herhaalde aflos-sing van Lappen een geliefkoosd speculatie-object vormden,
stonden thans ook sterk in het teeken der daling. Op den
laatsten beursdag van de week ontstonl evenwel plotseling
hernieuwde vraag voor deze papieren, waardoor de geleden.
koersverliezen bijna geheel werden herwonnen. Over het
algemeen kenmerkt echter de houding van ons publiek tegen-
over Amerikaansche fondsen zich als weifelend en af wach-
tend.

3 Feb. 7 Feb.
10 Feb.

Americau Beet Sugar …..’
99
98
9712
,
American Cao ………….
44
44
1
1
47
+
3
American Car
&
Foundry
67
1
18
6614
66214
– 718
American Hide
&
Lesther
59
62e/s
60/1j
+
1
,
1
10

.Anaconda Copper ……….
164
167
1638/4

11
4

Central Leather

……….
79l/
84
82/j
±
3818
Gulf States

Steel ……….
115
95
’12
100/
—14
‘/


Republic Iron
&
Steel

..
.

86
68
70
—16
Studebaker …. ..
……. ….
96V2
10021
4

101ijj
+5′
U. ‘S.

Steel

…………..
101
2
/26
104
8
18
102/io
+
1’1
Atchison Topeka ……….
102
101’14
101
—1
Chicago Rock Island

……
26’/s
25
1
12
24
—2’/s
Denver

………………
15 ‘/16
15
,
1
8

142/4

Ene …………………..
28/8
28
1
18

20/
– 2
7
1,6
Missouri Kansas
&
Texas
.
814
8
7
18
/ia
Southern Pacific

……….
94’/l
9014
901-
__.3814
Southern Railway

……..
27
27 25
22
11

Union Pacific

…………
136 136
134
1
12
_1
1
12
Intern. Merc. Mar. ………
26’/
251
2581
i6

/ie
pref.

.
72
1
14
70 ‘/ia
68214
3
I/

Ter beurze van L o n d en was de stemming lusteloes en zwak o.a. voor Peruvian’s, die van 23 tot 22X terugliepen,
daar alle aandacht nog door de oorlogsleening wordt in be-
slag,genomen. Deze stemming werd er niet beter op toen
bekend werd, dat de Underground Electric een lager clivi-
dend gedeclareerd heeft en dat de dekking der obligo’s van’
de Bank of England van 16,64 tot 13,33 pCt. is gedaald.
3Y2 pCt. Uruguay’s werden te Londen sterk aangeboden.
– Zij golden: 62-613%-61-603%. Bonar Law zal in den
loop van de volgende week in het Lagerhuis een crediet van
£ 550 millioen aanvragen, waardoor het totaal der credieten
sedèrt het uitlireken van den oorlog’tot £ 4.082 millioen zal
stijgen. –

Ter beurze van P a r
ij
s had eveneens het aanbod de over-
hand. O.a. werden Russen op afbrokkelende koersen ver-
handeld. Voorts waren obligatiën Spanje Buitenland aan de
Seine zwak gestemd (101,75-99,80), omdat het lamleggen
der Spaansche scheepvaart door den verscherpten duikbootoor-
log een ernstige ramp voor -het land zou kunnen worden.
De voorschottén, -die de Bank van Frankrijk den Staat- ver-
strekt, zijn nog steeds stijgende en thans tot fr. 8,400 mil-
– -lioen geklommen. Een verdere toeneming kan niet uitblijven,
– ook- al omdat binnenkort wederom aanzienlijke voorschot-
ten aan verbonden landen zullen zijn te verstrekken. Het –

14. Februari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

131

nacleelig saldo van de Fransehe handelsbalans wordt over
1916 op fr. 14 milliard geschat.

De beurs te B e r l.ij n is slechts voorbijgaand ontstemd
geweest over de breuk in de diplomatieke betrekkingen met
de Unie. Later volgde een krachtig herstel, dat gesteund werd door een naar’ het schijnt officieele verklaring, dat
voorloopig de zich in Amerikaansche havens bevindende
Duitsche schepen niet in beslag zullen worden genomen.
In de U n ie is de surplus-reserve der New Yorksche Ban-ken, die in de voorafgaande weken zich juist krachtig begon
te herstellen, plotseling weer gedaald en wel van
$ 190.710.000 tot $166.630.000. Hoe groot de zakenomvang
in de Vereenigde Staten in het vorig jaar is geweest moge
blijken uit de ,,banclearings”, die een totaalcijfer aanwij-zen van $ 260 milliard tegen $ 186 milliard in 1915.
Bijaldien het conflict tusschen de Vereenigde Staten en
Duitschland een scherperen vorm mocht aannemen valt te
vreezen, dat na den oorlog de handelsrelaties tusscheu beide
natiën hiervan, zij het wellicht ook voorbijgaand, de na-
weeën zullen ondervinden. In verband hiermede geven wij
hieronder eenige aan de ,,Frankfurter Zeitung” ontieende
cijfers, betrekking hebbende op het handelsverkeer tusschcn
beide landen vÖÔr den oorlog.

1009

1910

1011

1912

1013

Duitschiand’s invoer

in millioenen mark

uit Amerika . . . .

1263

1188

1343

1586

1711
Dnitschlaud’s uitvoer
naar Amerika ….

606

632

640

698

713

GOEDERENHANDEL
GRANEN.
12 Februari 1917.

T a r
w
e. De cijfers van de verschepingen naar Engeland
worden niet meer bekend gemaakt, evenmin als die van de
aanvoeren en de voorraden. Een Reuter-telegram heden-
morgen vermeld evenwel de import-cijfers van de afgeloopen
week, welke buitengewoon ruim zijn, vooral in vergelijking
niet de overeenkomstige week van het vorige jaar, waarbij men wel in aanmerking moet nemen, dat het hier toevallig
een zeerkleine week geldt. Toch zal ongetwijfeld de duik-
bootenoorlog voortgaan cle Europeesche statistiek ongunstig
te beïnvloeden en sinds geruimen tijd hebben wij dan ook

Noteeringen.

Chicago

1

Buenos Ayres )

Data

Târwe

Mais

Haver Tarwe

Mais Mei
1
Mei
1
Mei
1
Maart
1
Maart

10Feb.’17
174
8
18
102
1
/8
56
8
/8
13,75 10,15
23,50
3

,,

17
168
8
/4
98
1
/s
528/
4

14,15 10,55
23,60
10 Feb.’16
1278/4
775/
8

488/
4

9,308)
5,65
4
)
12,65
10Feb.’15
163
1
/4
808/
4

61’/

12,358)
5,70
8)

10,-
10 Feb.’14
94
65ijt
398/8
8,65
4,954)
11,808)

20 Juli’14
82

1)
5681
8
1
)
36
1
I2
9,40
2)

5,38
2)

13,70
2)

1)
per Dec.
2)
per Sept.
8)
per Februari.
4)
per Mei.

*) De noteeringen van Buenos Aires zijn van 30 Jan. en 7 Feb.

het verschijnsel, kunnen constateeren, dat de Europeesche markt slechts in heel geringe mate de prijsschommelingen
in de productie-landen volgt. Afnemende voorraden waren in Noord-Amerika oorzaak
van een stijgende markt, terwijl bovendien de berichten over
de wintertarwe niet bijzonder gunstig zijn, aangezien over
een aanmerkelijke uitgestrektheid de sneeuwbedekking
onvoldoende was. In het algemeen zijn evenwel de oogst-
berichten in de niet Europeesche landen niet ongunstig,
insonimige landen zelfs zeer gunstig. De of ficiëele schatting
van den Canadeeschen oogst is wederom aanmerkelijk ver-
hoogd, terwijl de berichten van Australië zeer gunstig blijven.
Van Nieuw-Zeeland evenwel is geen verderen uitvoer te verwachten, integendeel schijnt het de vraag te zijn of er
wel voldoende tarwe is voor de consumptie van het land zelf.
Terwijl in het algemeen dus de vooruitzichten voor tarwe
in de landen buiten Europa niet ongunstig zijn, valt geheel
liet tegenovergestelde te vermelden van de Europeesche landen. Geen wonder ook, dat de oorlogvoering wegens
gebr’ek aat werkkrachten en meststoffen een steeds ongun-
stiger uitwerking op den landbouw heeft. Het officiëele
bericht van de Fransche Regeering duidt aan, dat de met winter-tarve bezaaide oppervlakte, ca. 18 pCt. kleiner is
dan het vorige jaar, toen de opbrengst ook reeds zoo onvol-
doende was. Weliswaar hoopt men nu nog den uitzaai van
zomer-tarwe te bevorderen door het toekennen van een
groote prijsverhooging voor in Frankrijk geöogste tarwe,
doch men verwacht eigenlijk niet veel meer dan dat het
effect zal zijn, dat het tekort althans niet nog grooter wordt
dan nu reeds op grond van de cijfers voor winter-tarwe te
verwachten is. Ook Italië meldt een vermindering van
es. 20 pCt. in den uitzaai van winter-tarwe. Als gevolg
hiervan zal Europa het volgende jaa, wil het aan zijn
behoefte voldoen, nog veel meer moeten importeeren dan in
het voorafgaande seizoen en afgescheiden van de vraag of
daarvoor voldoende tarwe aanwezig zal zijn in de niet Euro.
peesche landen, maakt het gebrek aan scheepsruimte dit
vraagstuk nauwelijks oplosbaar. Zelfs de oogstberichten uit R.psland duiden erop, dat dit land, dat vi6r den oorlog voor
een groot deel in de behoefte van Europa voorzag, nauwelijks
vôldoende voor
,
zich zelf zal hebben, zoodat zelfs indien
de

oorlog mocht eindigen, nog een zeer moeilijke periode
voor de voorziening van West-Europa van de benoodigde
granen te verwachten is.
JM a 1 s. De prijzen van dit artikel bleve in Noord-Ame-
rika geheel gehandhaafd, ook op dagen, dat de prijs van
tarwe terugliep en sluit ten slotte ca. 4 c. hooger dan een
ueek gelelen. De vraag van Europa blijft zeer sterk en
waar de oogst van Zuid-Amerika, ofschoon de berichten in

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

oorten.
12 Februari
1917
5 Februari
1917
12 Februari
1916

509,-‘)
509,.1)
368,-‘)
Rogge (No. 2 Western)
nom. nom.
400,-
345,-‘)
345,’)
235,-‘)
Gerst

(46 1h. feeding) ….
345,-‘)
345,’)
297,-

Tarwe

……………….

Haver (38 lb. white clipped)
19,-
1
)
19,-
1
)
15,-

Mais

(La Plata)

………

Lijnkoeken (Noord-Ame-
rika van LaPlata-zaad)
.
200,-
1
)
200,-
1
)
155,-
Lijnzaad (La Plata) …….
740,-
740,- 470,-
1)
Regeeringsprijs.

AANVOEREN in tons van 1000 K.G. voor verbruik in Nederland.

Rotterdam
.
Amsterdam Totaal

Artikele,,.
410 Febr.

Sedert

Overeenk.
4-10 Febr.

Sedert

Overeenk.
19

1916
1917

1 Jan. 1917

tijdvak 1916
1917

1 Jan. 1917

tijdvak 1916

Tarwe ……………..
9.320 68.717
70.132
1168.717
70.132

Rogge ……………..-
.
4.465
1.593

– –
4.465

1.593
654
3.524

.

500 654
4.024

Mais

……………..
5.025
46.306
18.726
4.600 37.089
12.423
83.395 31.149

Gerst

…… . ………

2.608
12.040

5.492

8.100
.

12.040

Boekweit

…………..-


7.015

6.790
4.081
6.790 11.096
..

2.842 9.654

7.560 17.058
10.402
26.712
Haver

……………..-
Lijuzaad ……………-
Lijnkoek …………….
2.650
9.000 20.430

9.132
355
18.132
20.785

Tarwerneel ………….
.125
.
3.785


– –
3.785

AANVOEREN
in tons van
1000 K.G.
voor België.

4.166
53.724 89.72553.724 89.725
Tarwe ……………..
Mais

……………..
. –

.
7.479

.
1

21.366

.-

7.479

21.366

.

132

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

14 Februari 1917

den laatsten tijd beter geweest zijn, slechts zeer matig
beloofd te worden, zal men bij voortduring van Noord-
Amerika blijven koopen. De prijzen van mais zijn in Enge-
land met goeden handel regelmatig gestegen.
Ook Ge r s t blijft vast gestemd, voornamelijk wegens,
gebrek aan aanbod, zoodat de verschepingen voortdurend
klein blijven.
II
a v e r is ook in prijs gestegen onder invloed van de
andere voerartikelen. Van dit artikel bevindt zich nog
voldoende hoeveelheid in de exportlanden en zal het alleenL
van de scheepsruimte afhangen of Europa zich in voldoende
mate kan voorzien.
L ij ii z a a d. Nog steeds heeft bijna geen handel met,,
Zuid-Amerika plaats. De prijzen zijn in Engeland zeer vast,,
terwijl ook de olieprijzen verbetering vertoonen. Men schat;
dat de voorraden van Noord-Amerika sterk afnemen, zoodatç
uien spoedig naar andere landen zal moeten uitzien om het
benoodigde zaad te betrekken.

Buitenlandsche granen in Nederland.

Slechts een enkele boot met tarwe, maIs en lijnkoeken
kwam binnen, de Nederlandsche scheepvaart is overigens-
nog geheel gestremd. Weliswaar zijn de Nederlandsche
schepen, welke onderweg van Noord-Amerika Engeland aan-
deden, aldaar losgelaten, maar de schepen, die in Engeland
kolen zouden laden, worden daar nog steeds vastgehouden.
De N. 0. T. schijnt een regeling getroffen te hebben met de
Engelsche Regeering over het aandoen van Halifax en de
Bermudas als inspectiehavens, maar er schijnen nog zulke
bezwarende formaliteiten aan verbonden te zijn, dat men
nog hoopt tot een nadere regeling te komen. Indien deze
zaak voldoende geregeld wordt, zouden de stoomschepen van –
Noord-Amerika zonder Engeland en de gevaarlijke zône aan
te doen, ons land kunnen bereiken, zoodat een hervatting
ler aanvoeren zou verwacht kunnen worden, indien althans bunkerkolen verkrijgbaar zijn.
Betreffende de aflevering van de voergranen voor de
Februari-distributie, is nog niets verder bekend gemaakt.

METALEN.

IJZER EN
STAAL.

E n ge 1 a n d. Het koude weder heeft in alle districter
de productie belemmerd, doch er worden pogingen aangc-v wend om haar zoo veel mogelijk te handhaven en de auto-
riteiten schijnen vaster dan ooit besloten te zijn, geen
materiaal, van welke soort ook, beschikbaar te stellen voor
gewone handelsdoeleinden.
Niets is zoo duidelijk merkbaar als de aard der moeilijk-
heden, die een verhooging der productie in den weg staan.
Er •is ook niets, dat den toestand zoo zeer beheerscht als5
de behoefte aan meer ijzer en staal. en het gebrek aan eenj
groot deel van wat noodig is om de producten in de benoo-,
digde hoeveelheid te verkrijgen. De bedrijvigheid, áie thans
.
;
heerscht, is natuurlijk rusteloos en zelfs koortsachtig, doch:
talrijke moeilijkheden moeten overwonnen worden voordatj
de aanvoeren den omvang der vraag eenigszins nader komen.
Men tracht zooveel mogelijk wegen en middelen te vinden
om het tekort goed te maken, hetgeen dan ook nog steeds.
het vobrnaamste kenteeken van den toestand is.
Gedurende Januari werden 35629 t. ruw-ijzer verscheept,
die bijna alle naar de geallieerde landen gingen, zooals,
Frankrijk, Italië, Japan en Rusland. De Clevelanci ruw-
ijzer voorraden vermincierden met 990 t. gedurend7e Januari
en omvatten nu slechts een kwantum van 2748 t. Voort
neutrale landen worden geen vergunningen verleend, uitge-
nomen in gevallen waar het materiaal bestemd is voor
,

oorlogsdoeleinden ten behoeve der Geallieerden. –
D u i t s c h 1 a n d. Er valt niets belangrijks te vermelden.
A m e r i k a. Berichten uit New. York leggen wederom
nadruk op het feit, dat de uitvoerhandel naar Europa th
zeerste belemmerd en beperkt is door den chaos op de
Amerikaansche spoorwegen, die in verbinding staan met de
Atlantische havens. Bovendien was er voortdurend gebrek
aan scheepsruimte, zoodat het den handelaars onmogelijk
was aan hunne verplichtingen te voldoen en de goederen
op de plaats van bestemming af te leveren binnen den vast-
gestelden tijd.
Intusschen heeft de Regeering der Vereenigde Staten met
enkele staalfabrieken aanzienlijke contracten afgesloten
voor de levering van oorlogsmateriaal, waarvoor de onder-
handelingen reeds langen tijd hangende waren.
De ruw-ijzerproductie bedroeg gedurende de maand
Januari 3.151.000 t. tegen 3.301.000 t. in December. De
dagelijksche productie omvat een kwantum van 102.000 t.
vergeleken bij 106.072 t.. in Januari 1916.
Het aantal hoogovens in werking bedroeg 312.

Loco-Noteeriugen te Londen:

Data IJZer
CIev.
Koper
Standard
Tin
Lood
1

Zink
No.3

9 Febr.19l7.
.
nom. 138-1-
200.10I-
30.101-

2

,,

1917..
lom.
134.-!-
199.101-
30.101-

11 Febr. 1916..
9315
103.101-
180-1′-
32.51-
93.-!-
12 Febr. 1915..
5611
63.216
174-1-
18.1716
39.151-
20 Juli

1914..
5114
61.-!-
145.151-
19.-/-
21.101-

STEENKOLEN.

Uitterilard is bij den ,heerschenden totalen stilstand van
aanvoer van Engelsche kolen, over de markt van-deze soort
in ons land, niets te zeggen.
De aanvoer van Duitsche kolen is, zoolang de rivieren
onbevaarbaar blijven, hoofdzakelijk op wagon-expeditie aan-
gewezen.
Door de Rijks-Kolendistributie wordt onder deze omstan-
digheden, bij herhaling gewezen op ieders verplichting om
op het kolenverbruik zooveel mogelijk te bezuinigen.

PETROLEUM.

(Ontleend aan den ,,Petroleum Review”.)

Londen, 2Februari 1917.
Petroleum. De prijzen zijn onveranderd gebleven:
2e destillaat ……..1 s. 111
2
d.
Standard White ….1 s. 2 d.
Water White ……1 s. 3 d.

Smeeroliën. In de afgeloopen week zijn alle merken 1 £
duurder geworden. De markt is zeer vast.
American pale ………vanaf

£ 24
American red ……….

£ 24
American dark cyl— – –

-,

£ 19
American filtered cyl..

£ 23

Stookolie en vethoudende oliën niet officieel genoteerd.
Benzine. De prijzen hebben geen verandering ondergaan
en zijn dus als volgt te noteeren:

No. 1 …………2s. lOd. )
No. 2 …………2 s. 9 d.

pel

gallou.
No.3 …………2s.

8d.)

In Schotland en Ierland zijn alle merkeu -1 d. per gallon
duurder.
Bij bovenstaande prijzen moet 6 d. per gallon verbruiks-
belasting worden gevoegd.
Terpentijn. De terpentijn-prijzen zijn een weinig terug-
geloopen.
Amer. loco ………..52 s.
Maart/April ……..52 s. 6 d.
Mei/Augustus ……..53 s. 6 d.
September/December -. 54 s.

Paraffine. De prijzen zijn onveranderd gebleven.

Liverpool, 1 Februari 1917.
Petroleum-producten vinden vasten verkoop en 1 s. 1 d.
tot 1 s. 2 d. wordt per gallon Amerikaansch genoteerd. –
Geen Russische olie aan de markt.
Benzine staat nu 2 s. 10 d. per gallon kleinhandel genoteerd.

Bakoe, 1 Februari 1917.
De markt voor ru,ve olie blijft vast. Noteering staat op
55 kopeken per poed.

New York, 1 Februari 1917.
Geraffineerd in kisten

——-12,00 c. )
Standard White in vaten……8,90 c. ‘ per gallon.
Credit Balances …………..3,05 c. J
Pcnnsylvanian Crude …….. $3,5 per vat.

Philadelphia, 1 Februari 1917.
Standard White staat 8,90 c. per gallon genoteerd.

KATOEN.

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens &. Sèns,
Manchester dd. 24 Januari 1917.
In Amerika is de katoenmarkt gedurende de afgeloopen
week zeer flauw geweest, welke stemming in Liverpool ook.
geheel gevolgd werd. Vaimorgen is de slemming Wat vaster,
doch er bestaat toch weinig.neiging om á la hausse te ope-
reeren. De oorlogstoestand heeft zeer veel invloed op de
ivarktfluctuaties en men kan wel aannemen, dat er dit
seizoen voldoende ruwe katoen zal zijn, tefwijl de nieuwe
aanplant ook zeker zeer uitgebreid zal worden. Egyptische
,

katoen blijft merkwaardig vast.

14 Februari 1917

ECONOMISCH-STATISTISÇHE BERICHTEN

133

In de vraag naar Amerikaansche garens
is
nog geen ver-

betering te bespeuren. Sedert het begin van het jaar is er
voor het binnenland weinig gedaan, terwijl ook de export-
vraag niet veel beteekent. Voor de grove nummers twist is
eenige vraag, zoodat spinners voor 20er twist %.pence meer
vragen dan voor hetzelfde nummer in weft. De zwakste
nummers zijn 36142 inslag, waarin voorraden zijn, die de
markt drukken. De behoefte aan leege manden ‘en kisten
blijft zeer dringend en dit maakt nieuwe zaken zeer moei-
lijk. Enkele fabrieken hebben daarin absoluut geen voor-
raad en weigeren export-orders, tenzij de kooper voor ver-
pakking zorgt. Bovendien worden de verschepingsmoeilijk-
heden dagelijks grooter. Enkele havens zijn geheel geblok-keerd en andere telkens voor eenige dagen gesloten, omdat
het enorme vervoer niet behoorlijk behandeld kan worden.
in deze omstandigheden wijden de meeste exporteurs zich
meer aan het verschepen hunner oude orders dan aan het
plaatsen van nieuwe. Getwijnde Amerikaansche garens wor-
den minder gevraagd, zoodat prijzen daarvan ook gedaald
zijn. Egyptische garens zijn weinig veranderd maar blijven
vast, hoofdzakelijk omdat nog vele oude contracten loopen.
De doekmarkt blijft kalm en sedert Kerstmis is er slechts
weinig gekocht. De vraag van Indië is weer verminderd en
de telegrafische biedingen, die vandaar nog sporadisch komen, zijn in den regel te laag om tot zaken te leiden.
China blijft zeer gereserveerd en koopt slechts kleine par-
tijtjes, hoofdzakelijk om de oude bekende merken in de
markt te houden. De kleinere markten koopen weinig, daar
zij liever eerst afwachten hoe de katoenmarkt zich verder zal ontwikkelen. De binneulandsche vraag is ook vermin-
derd en het wordt veer moeilijker voorraden te plaatsen.
Alle exporteurs ondervinden groote moeilijkheden met de
export van gefinishde goederen en leveringen daarvan ‘zijn in de meeste gevallen zeer ten achter.

Noteeringen voor Loco-Katoen.

(Middling Uplancls.)

1
9Febr.’I72 Febr.
‘171
26Jan. ’17j9 Febr. ’16j9 Febr. ’15

New York…. 15,50e 14,30e 17,15e 12,10e

8,65e

Liverpool …. 10,33d 10,33d 10,91d

8,lOd

4,97d

Ontvangsten in, en uitvoeren win Amerikaansche havens.
(In duizendtallen balen.)

1
Aug. ’16
1
Overee,,komstiqe pet joden
tot

-‘

2Febr. ’17

1915’16

1914
1
15.

Ontvangsten Gulf-liavens..

3947

3223

4524

11

Atlant.Havens

1596

1782

2316

Uitvoer naar Gr. Brittannië

1872

1347

1909

‘tVasteland.

1491

1345

1871

Japan etc…

384

218

307

Voorraden in duizendtallen
2 Febr. ’17
‘2 Febr. ’16
1

2 Febr. ’15

1389
1727 1940

Binnenland …………..
1167 1221
1135
Amerik. havens …………

152
335
92
New York

……………
448

.

443
424
New Orleans ………….
Liverpool

…………..
884
835
929

WOL

Noteeringen te Bradford:

Colonial carded
64
Dato

average

56
1
50
1
46
1
40

26 Januari

1917 .. ..

68

52

42

35

31

19

,,

1917….

68

52

43’/

35’12

31

28 Januari

1916….

43

37

32’/
2
2812 25

Daar de berichten aangaande de Engelsche en Ame-
rikaansche’ markten uitbieven, moeten wij ons bepalen
bij een kort overzicht van de eerste openbare veiling van
La Plattd wol, gehouden te Amsterdam op 9 dezer.
Een groot aantal koopers woonden de eerste volveiling
van dit jaar bij.
De buitengewoon hooge prijzen, die thans voor wol gelden,
en stellig ook de heerschende kolenschaarschte stemden
koopers eenigszins gereserveerd, ‘toch konden van de aan-
geboden 341 balen 252 balen koopers vinden.
Uitsluitend grove wollen – van goede regelmatige kwa-
liteit zonder klitten – werden ditmaal aangeboden.
De betaalprijzen zijn per Kilogram .gewasschen zonder

waschkosten voor

Psto Crossbreds Wol fijuheid Primell ……
f
5,65
No. 3

……
…… ,, 4
,-14
,40
415 ……..4,15
516 ……,, 4,20
Zuid Crossbreds Lamwol

,,

,, 213 …….., 3,75

Mont.

,,

,,

,,

,,

112 ……,, 3,9013,95

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon,
Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

De markt is zeer vast, er is te weinig aanbod waardoor
de prijzen oploopen. De notecring van Santos N. 0. T. werd
gebracht op 50 ct.
De eerste handsafdoeningen, hoofdzakelijk bestaande uit
Robusta koffies die uitgevoerd mogen worden, gaan zeer vlot.

Noteeringen en voorraden.

Ro

Santos
Data

i

Wisselkoers

1
Voorraad

Prijs

Voorraad i PrIjs
No.7

No.4

10 Febr. 1917
1

254.000

6525

6000
12
1
1*2

3

,,

1917

224.000

6675

3.064.000

6200
12
12.941.000

10 Febr. 1916

342.000

6050

2.491.000

6200

24 Juli

1914

353.000

.4900

889.000

5700
16

Ontvangsten.

Rio
San
jos
Data
Afgeloo pen
1

Sedert
Afgeloo pen
1

Sedert

week
1

1 Juli
week
1 Juli

ho
Febr. 1917

..
39.000 1.664.000

1

104.000

8.533000

10 Febr. 1916

..
74.000
2.540.000
147.000
9.903.000

SUIKER.

Onze Bi.etsuikermarkt was geclurendedelaatsteweek
lusteloos gestemd. De noteeringen waren voor Februari-leve-
Iriug
f 22
3
14
6 f23,- en voor Mei-levering f23
1
/a
á
f 23
1
I.
We voorraden in Nederland bedroegen op 15 Januari 162.600 tons tegen 115.000 en 188.000 tons in de beide voorafgaande jaren.
‘In Engeland bedroeg de aanvoer van suiker van 1 tot

27 Januari:
1917

1916

1915

1914

Ruw ……94.888

43.859

119.089

74.865 tons
Geraffineerd 19.615

41.182

63.851

91.388

Totaal. . 114.503

85.041

182.940 166.253 tons

In Java bleef de markt onveranderd stil. ‘Tezamen met

de
1
partij .witte suiker uit oogst 1916, die volgens ons laatste
bericht tot
f 14’14
verkocht is, werd No. 16 en h. afgedaan
tot ongeveer /13,-. In suiker oogst 1917 gaat niets om.
Het zal waarschijnlijk nog een ige maanden duren totdat
weder groote afdoeningen zullen plaats vinden, aangezien
Engeland en andere Europeesche landen zich voorloopig
tot redelijke prijzen van Cuba-suikers kunnen voorzien.
De Java-afschepingen uit de laatste 3 oog$jaren van
April tot einde November worden door de Handeisvereeniging
te Batavia als volgt gespecificeerd:

Destinaties

Oost 1916 Oogst 1915 Oogst 1914

Nederland en Ned. f.0

31.673

413

11

tons

Engeland …………493.907

219.802

510.797
Frankrijk …………53.513

72.863

14.430

België …………..

851

Noorwegen ……….

11.836


Italië …………….13.151


Suez …………….7.264

19.871
Port Said f.0………18.164

40.272

61.157

Amerika (Atl. havens)


Vancouver ……….6.000


Singapore …………36.618

33.182

47.440

China …………….

5.120

14.553

16.021

Hongkong…………96.4
2
4

136.975

83.730
Japan …………..49.183

46.877

90.486

Britsch-Indië ……..279.001

328.593

249.783
Australië …………3.012

21.955

4.532

Siam …………….8.472

7.372

1.896

Diversehavens

12

Totaal. . .. 1.113.408

942.728

1.081.148

tons

Het onder Ned. en Ned. f. o, opgenomen kwantum was
voor het grootste gedeelte bestemd voor Zwitserland. –
Amerika was nogal vast gestemd en worden Spot-Centri- 1 ugals hooger genoteërd, n.l. 5,02 c. met koopers tot 4,77e.
De ontvangsten der week bedroègen 74.000 tons, de ver–

Cronstadt Golf ven Mexico

Holland
Oastk,
Engeland
Holland
1
Engeland
(gezaagd)
(mijn-
(/itch-
(Pitch-
stutten)
/’&ne)
pne)560/-
1

6501- ‘)
— —

4751.
1
)152/6
2
)
1
12,
2416
751-
7716

ERTS.

Bilho
Cor tha.
Griel4e,I_
Pot!
Middle.ç.
gena
Middles-
land
Middles.
1
t Middles.
bro
bro’
bro’
1

bro’

134

ECONOMISCH-STAÏJSTJSCHE BERICHTEN

14 Februari 1917:

smeltingen 46.000 tons en de voorraad 103.000 tons, tege’ïi
68.000 tons in 1916.

C u b a-statistiek:
1916117
1915116

1914/15


0nty.d.wk.tot27 Jan.’17 108.034
145.347

83.000 tans
Totaal sedert 1 Dec. 1916 328.592
497.202

284.676
Werkende fabrieken….

167
169

160
Export sedert 1 Dec. 1916 183.823
288.415

181.930
Voorraad op 29 Jan.

.. 144.000
207.972

NOTEERINGEN.

Londen

Data
Amsterdam per
Tates
White


New York
0

96%
Februari.
Cubes
Java
lated
Centrifug?
No. 1
fob.

Naar Nederland werdeu geen bevrachtingen gemeld. 13e
scheepvaart werd nog niet hervat; onderhandelingen worden
met de belligerenten gevoerd, teneinde voor Nederlandsche
schepen een route buiten het bedreigde gebied te verkrijgen.
Thans in Engeland liggende kolenschepen voor Nederland
bestemd, worden, naar verluidt, niet uitgeklaard, tenzij de
reeders de verplichting op zich nemen eveneens op de Entente
landen te varen.
GRAAN.

i

4• Kust
Petro. Odessa

Ve,. Staten

San Lorenzo

grad

Data

Londen! Rotter.
dom Rotter. Bristol Rotte,.
1
Enge.
R’dam

dom i Kanaal dom t land –

5110 Febr. 1917
29 J./3 F.
1917
140/-
130/-
7/12 Febr.
1916


f12,—
1519
f85,—
144/-
8/13 Febr.
1915


101-
716
751-
6816
Juli
1914
lid.
713
1/112/
4

1111
1
1
121-
1-2/-

HOUT.

EE

9 Feb. 1917..
,-.

f

2281

4711
1
12

2016

2624
11
2
4,77 ft4,89
2

,,

1917.
.
..

23

4711 2/2

206

26/4
1
/2 4,70
i
4,89
9 Feb. 1916….

27
9
1

4016

4,83 a4,86
9 Feb. 1915….

]5”i

31/-

4,60
21 Juli 1914.,..

11’/82

181-

3,26
RUBBER.

.
5 Februari. De markt stond in de afgeloopen week onder
den invloed der politieke gebeurtenissen. Verkoopers waren
zeer gereserveerd en de prjzeu liepen op. Speciaal de
termijnen waren vast, in verband met de vrees voor de ‘te;5.’10
verwachten transport-moeilijkheden.

Data

Februari

1917
29 Jan.13 Febr. 1917
Slotnoteeringen luiden:
7112 Februari

1916

Prima Hevea Crêpe en sxnoked Sheets:
Loco/Juni

……
31.
8
/4

Loco/Maart

……..2/11

8/13 Februari

1915

Juli

1914

April/Juni

…. … ..2/10
2
/4,.,

Juli/Dec ………

2/11
‘/

Juli/Déc.

……….

2/9
‘f
Hard fine Para

3j3

Para loco ……….3/2

-‘
12 Februari.

De markt verlçeerde in de afgeloopen week

Data

eveneens
fl
vuie
SUCLHLII1I]g.

—.–
De meeste Plantage-Maatschappijen weigeren om

5110 Februari 1917 ..
1
201
latere levering te verkoopen, in verband met de onzekerheid

29 Jan.13 Febr. 1917 .

201-
betr. het transport. Van kmerikaansche zijde bestaat goeçi

7112 FebruaFi 1916..
J
2219
vraag, zoowel voor loco als voor latere levering. Deze vraag

8/13 Februari 1915 ..

141-
schijnt echter meer afkomstig van de zijde der handelaars,

JUli 1914 ..

413
terwijl fabrikanten meer een afwachtende houding aannemehr

KOLEN.
Slotnoteeringen:
Prima
TTçvpa.
CrAne An .n,nl,n,1

Cardiff

einde vorige week 3/8/4

Data

t’ix GenuaPort
Juli’Dec …………. 3/2

,,

,,

,,

2111
‘Ii

Said
Hard cure fine Para 313
1
14

,,

,,

33 s’


5110 Febr. 1917

40/9
8913

1
100/-

— —

COPRA.
29 J.13 F. 1917

4019
8913

J
82,6
1

In de positie van de markt kwam deze week geen veran-
7112 Febr. 1916 fr 45,—
8113 Febr. 1915

20,—
62’6

82/6

441

1f
6,—
3118
1
1,
1

dering-; bij gebrek aan offerten ging er niets om. Voor Jav
,,
Juli 1914
3216

1 301-

1,,
6,—
“-

1416
1


f. m.
s.
wordt nog steeds f4771 geboden, doch onder ca. f 51,-
1
J

312
51-

zou
niet veel zijn te verkrijgen.
DIVERSEN.

4

L
Ceylon cif. Londen £44.-.- en cif. Marseille £49.-.-.
1
Bombay
Bir,na
Vlodivo. Chili
.NOTEE1UNGEN.
Dato
West
Europa
West
Europa’
stock
West West
Europa
Java f.
m.
8.
in

t’,.k…….:,n,’,’

2

-.,
___________________________
(d.
w )
(rijst)
Euto/’a

(salpeter)

21/6


21/6


22/-


16/-

17/3
514

1

/

519

816 –

Oostk. Engeland

Rotte,. Cron-
dam

stadt


3

,,

1917..
,,
47
7
/t’NO.T.-condjties.
10 Februari 1916.. ,,41 1
10 Februari 1915.. ,,5221
4

20-25 Juli 1914..,, 2881
4

VERKEERSWEZÉN. …,,,

BEVRACHT1NGEN

10 Februari 1917. Bevrachtingen stonçlen in deafgeloopen,
week nagenoeg geheel stil als gevolg van den verscherpten”
duikbootoorlog. Neuti-ale schepen waren voor de vaart op
Europa niet te bekomen, omdat verzekering tegen molest-,_
gevaar niet te dekken was.

Van Engelsch•Indië werden zeer hooge vrachten geboden
voor vrije ruimte; het Ministry of Munitions kon daaren-,
tegen beslag leggen op een boot van Bo’mbay haar Liverool
tot de betrekkelijk lage’ vracht van 145/— per ton laad-
vermogen. ‘ ‘ ‘ 0•

Voor het charteren van schepen van Australi ten be-
hoeve van het Wheat Committee werden eenige deskundige
bevrachtingsagenten aangesteld. Maximum ‘viaehten’ zullën
voor deze transporten eerlang vastgesteld worden.
In de Vereenigde Staten bleef de ilanvoer, vooral van,
kolen, onvoldoende,tengevolge vanopeenhooping van goederen
bij de spoorwegen.. –

5110 Februari 1917

29 Jan.13 Febr. 1917 .. 2201-

2801-


7112 Februari

1916 ..

135/-

1751-

127/6
1
)
8113 Februari 1915 . .

4816

631-

501-

651-
Juli 1914 ..

1416,

1613

251-

2213
8) Per zeilschip.

Graan Petrngrad per quarter van 496 lbs. zwaar, Odessa per (Jnit,
t/er. Stotei per quarter van 480 lbs. zwaar.
Hout gezaagd en pitchpine per St. Pet. Standard von 165 kub. vi.,
tnmfnstutte,; per vadem van 216 kub. vt.
Overige noteer,n gen per ton van 1015 K.G.

BINNENVRACHTEN.

Slechts enkele booten zijn in de afgeloopen week hier aan-
gekomen. Aan de schippersbeurs is dan ook nagenoeg niets
omgegaan. –

– VRACHTEN TE ROTTERDAM.
(in GId. per 2000 K.G.)

Erts nr. Ruhrhavens Massale
Data

goed. Waterstand
111
4
lostijd 12 lostijd oven.
”5″

‘5-10 Februari

1917..“gunstig
29Jan.-3 Febr.

1917..gunstig
7.12 Februari

1916..
0,42
1
1,
0,5211
2


gunstig – 8-13 Februari

1915..
0,20 0,30
‘-
gunstig
20-24 Juli

1914..
0,60 0,70
1,05
gunsiig

14 Februari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

135

GEBROEDERS CHABOT

J.
&
J. M. VOORHOEVE
ROTTERDAM
Makelaars in Assurantin

Anno 1836

KASSIERS’ en MAKELAARS in ASSURANT1ËN

ROTTERDAM

Deposito’s.
– –
Rekening-Courant.

Franco Chèque’.Rekening.

Aan- en Verkoop van Wissels op het Buitenland.

Aan- en Ver-

koop van Fondsen.

Bewaarneming en Administratie van Effecten.

Oorlogs-, Transport-, Casco-, Brand-, Diefstal- e. a. verzekeringen

van elken aard.

DIRKZWAGER’s SCHEEPSAGENTUUR
MAASSLUIS EN HOEK VAN HOLLAND

Belasten

zich met

het

rapporteeren

van

schepen

en

het
behandelen vanscheepszaken op den Nieuwen Waterweg

oorsteenbou’v
NI EUWE BERGING-MAATSCHAppIJ

MAASSLUIS

Contractere

voor het bergen van

gezonken schepen

en
ladingen, op

de rivieren

en buitengaats; belasten zich met

het instellen van duikeronderzoek, enz. enz.

INCASSO~BAN
K
4STERDAM ROTTERDAM ALMELO
LEUVEHAVEN 103

Volgestort Kapitaal
f
10.000.00O,—

Reserve f1.564.000,-

DEPOSITO’S

1

EFFECTEN EN COUPONS

INCASSEERINGEN OP BINNEN- EN BUITENLAND

1

»

OPEN EN GESLOTEN BEWAARNEMING

AAN-
EN
VERKOOP
VAN
VREEMDE VALUTA’S

SAFE-DEPOSIT

Holland Canada Hypotheekbank

‘s-Gravenhage

Uitstaand bedrag Pandbrieven ruim
/
12.000.000,-

5
pCt. Pandbrieven tegen den koers van 100 pCt.

NEDERLANDSCHE GRONDBRIEFBANK
VAN RIJN
&
C

HEERENGRACHT 495, AMSTERDAM
UTRECHT -. POSTBUS 40
tegen

5

pCt. Obligatiën (Grondbrieven)
Beurekre
EENIGE FABRIKANTEN
Gecertificeerd door
de
Centrale
Truet-Compagnie
VAN DE UTRECHTSCHE

Verkrijgbaar in atukken van f
2500,—,
f
1000,—,
f
500,— -en
f
100,—
op elk goed effectenkantoor
FIJNE TAFELMOSTERD

ALGEMEEN ADRESBOEK VAN NEDERLAND

TEN DIENSTE VAN HA1’DEL EN NIJVERHEID
t


Algemeene Naamlijst van beroepen en bedrijven uit alle Gemeenten. Naar officieele gegevens bewerkt

1
4de
druk.

Gebonden
in
1
geheel linnen band
f
12,50

,Alom verkrijgbaar bij den Boekhandel en NIJGH
&
VAN DITMAR’S UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ, Rotterdam

136

.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

14 Februari 1917

PIERSON & Co.

BOISSEVAIN & Co.

AMSTERDAM

NEW YORK
t

FINANCIEREN IN- EN EXPORT.

BEHANDELEN VERSCHEPINGS- EN ANDERE DOCUMENTEN.
BEZORGEN OPSLAG, VERSCHEPINd EN ASSURANTIE VAN GOEDEREN.

FOURNEEREN EN INCASSEEREN WISSELS OP ALLE PLAATSEN IN DE VER. STATEN EN CANADA.

OPENEN REKENING-COURANT MET RENTE-VERGOEDING.

Eerste Nederlandsche Hypothéekbriefbank

‘s-GRAVENHAGE

LANGE VIJVERBERG 9

Geeft
af
4720/0
en 4.
0
/ Algemeene Hypotheekbrieven

tegen beurskoers
WERKSPOOR
~
,
A
MSTERDAM

Land- en Scheeps-Macines

Dieselmotoren

Installatiën voor Suikerfbrieken

Polderbehialingen

Ijzercolistructiën

.

Nederlan
d
sche Baffk voor Russischeu Handel
LAPIDOTH
&VIS

ASSURANTIËN

BANQUE NÉERLANDAISE POUR LE COMIIERCE RUSSE
DeRuyterkade 124, Amsterdam
.1

Kapitaal 5.000.000 Roebels

.
belasten zich met het plaatsen

van alle assurantiën, speciaal

Kantoor: 20 NEWSKY PROSPECT
P ETRO G RAD

TRANSPORT-, MOLEST- EN BRAND-

VERZEKERINGEN
Telegramadres: NEDRUSBANK
/

De Bank neemt gelden á deposito en in rekening-

»

UNIE
BANK
courant, en verricht alle soorten wissel- en bankzaken

Voor inlichtingen kan
men
zich wenden tot alle kantoren van

voor

Neder1and en Koloniën
de NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAFPIJ

de TWENTSCHE BANKVEREENIGING

zoomede
tt
de heeren HOPE & Co.,

.

Amsterdam
AMSTERDAM

LIPPMANN ROSENTHAL & Co.,

•.
BATAVIA

SOERABAYA

R. MEES & ZOONEN,

7
1

Rotterdam

NUGH
&
VAN
Haarlemsche Bankverë’eniging

DITMAR’S
HAARLEM

AALSMEER,
BEVERWIJK, HILLEGÖM

.
UITGEVERS-MIJ
HOOFDDOR1, LISSE, IJMTJIDËN

Kapitaal
f
2.050.000,— volgestort

Reserve
f
500.000,—
,

ROTTE RDAM
Wijnhaven 111-113

WEISE & CO
*

ROTTERDAM

AMSTERDAM

Telef. 7841 -’42-’43

Belast zich met het

Import
van en Handel in
verzorgen van uit-

OVERZEESCHE PRODUCTEN
gaven en tijdschrif-

speciaal
RUBBER,
GUTTA-PERCHA
en
BALATA
ten op elk gebied

Auteur