Ga direct naar de content

Jrg. 2, editie 58

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: februari 7 1917

7 FEBRUARI 1917

Ec

onomisch-Statistiséhe

Ben’ chten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID. FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

2E JAARGANG

WOENSDAG 7 FEBRUARI
1917 –

No. 58 li

INHOUD

BIz.

WILSON-POLITIEK
EN
DUIKBOOT-POLITIEK
…………….
98

De oorlogswinstbelasting

……………………….
98
Goud en zilver in 1916 …………………………
100

De
goudvoorraad der Fransche circu4atiebank

……….
101
Tabak……………………………………..
1
0
1

BOEKAANKONDIGING
…………………………….
1
02

RECEERINGSMAATREGELEN
OP
HANDELSCEBIED

…………
102

MAANDCIJFERS:
Inklaiingen op Amsterdam en Rotterdam …………
103
STATISTIEKEN
EN
OVERZICHTEN

………………104-113

Geidkoersen.
Effectenbeurzen. Wisselkoersen.
Goederenhandel.
B ankstaten.

Verkeerswezen.

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE

GESCHRIFTEN

WEEKBLAD
ECONOMISCH-STATISTISCHE
BERICHTEN

Het secretariaat van het weekblad is gevestigd te
Rotterdam, Pieter de Hooghweg 122, telefoon no. 3000.
Bijdragen en mededeelin gen, den inhoud betref-
fende,.gelieve men te zenden aan het secretariaat.

.,4bonnenlentsprijs voor het weekblad franco p. p.

in Nederland, f 10,—, buitenland en koloniën. f
1e,-

per jaar. Losse nuhmers 25 cents.
Leden en donateurs van het Instituut ontvangen het

weekblad gratis.
Advertentiën f 0,35 per regel. Plaatsing bij abonne-

inent volgens tarief.

Mededeelingen betreffende abonnementen en adver-tentiën richte men tot Nijgh & van Ditma.r’s Uitgevers-

Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

BERICHT.

Het Secretariaat bericht, dat het zeer verplicht zal
zijn voor toezending van nummers van den eersten
jaargang, op welker behoud geen prijs wordt gesteld.
De daarop komende frankeeringskosten zullen gaarne

worden vergoed. –

6 FEBRUARI 1917.

Verschillende omstandigheden deden de geldkoersen

in de afgeloopen week vaster worden. De geidbehoef-

ten zijn voor de Februarimaand nooit bijzonder groot,
maar bij iedere maandwisseling doet zich in meerdere

of mindere mate een sterkere vraag naar geld voor,

zoodat ook nu op de ultimo en de eerste dagen der

nieuwe maand de koersen aantjokken. De rente van

particuliçr disconto steeg van 1X tot 1X pOt., de

prolongatierente noteerde op 3, daarna op 3Y4 pOt.

In het verdere verloop der week begon er meer

vraag te komen om de stortingen op
de
nieuwe staats-

‘Mening te kunnen doen, welke uiterlijk 7 dezer moe-

ten plaats vinden en ten slotte deed de aankondiging

van den nieuwen duikbootoorlog en de vraag wat Ame-

rika zou doen, bij de geidgevers en sterke terughou-

ding ontstaan, zoo dat .op den laatsten dag der week de

noteering voor particulier disconto vrijwel nominaal

was en de prolongatierente tot 4 pOt. steeg.

Nadat de Zondag ons het bericht bracht van het
.afbreken der diplomatieke betrekkingen tussehen

Amerika en Duitschiand, was het niet te verwonderen,

dat de eerste beursdag der nieuwe week ons een pro-

longatie-noteering van 54 pOt. deed zien.

*

De vermeerdering in de uitzettingen van de Neder-

landsche Bank, volgens den laatsten weekstaat, zijn

slechs gedeeltelijk in verband te brengen met het

boveistaande; het grootste gedeelte outstond door ont-

trekkingen van de regeering.

*

“i Ook de wisselmarkt was de laatste dagen der week

..ghee1 onder den invloed van de politieke gebeurtenis-

-een. De noteeringen voor Berlijn en Weenen liepen snel

teug en de handel in wissels òp New York stond stil

uit vrees, dat verzending vooreerst niet mogelijk zou

‘zijn. De koers voor telegrafische uitbetalingenop New

York bleef ehter onveranderd Vast.

*

* *

De Nederlandsche molestverzekeringmarkt nam, na

de aankondiging van den verscherpten duikbootoorlog,

in het algemeen een afwachtende houding aan, en zij

kon dat tpt heden volhouden, omdat de scheepvaart

grootendeels stil lag en er dus zeer weinig te verzeke-

ren viel. De premiën, die betaald werden, waren na-

tuurlijk veel hooger dan gewoonlijk, doch zij liepen

zoo sterk uiteen, dat men van een nieuwe gangbare

premie niet spreken kan. Berichten uit Engeland doen

vermoeden, dat ook daar, althans op de particuliere

assurantiemarkt, de premiën gestegen zijn, doch het

is zeer goed mogelijk, dat men zich over de verhooging

van het risico ginds een minder ernstige voorstelling

maakt dan hier, althans voor zoover Engelsche sche-

pen betreft. Opmerking verdient, dat reeds enkele

dagen voor de bekendmaking van den yerscherpten
duikbootenoorlog eenige Duitsche assurantie-maat-

schappijen hunne agenten hadden geïnstrueerd voor-

loopig geen molestverzekeringen meer aan te nemen.

98

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

7
Februari
1917

WILSON-POLITIEK EN DUIKBOOT-

POLITIEK.

De twee methoden om tot vrede en tot orde terug
te keeren staan nu zoo helder mogelijk tegenover

elkaar; tot dusver is er geen derde. De methode-Wil-

san zoekt naar wat er gemeenschappelijks is in het
levensbelang van alle volken; meent, dat dit gèwaar-

borgd zou kunnen worden door een volkenbond; en

poogt daarom de publieke aandacht te leiden naar het
denkbeeld: toekomstige samenwerking
als middel tot
vrede. De duikboot-methode daarentegen meent den

-vrede te verhaasten, niet enkel door hard tegen hard

te gaan, maar door de heele wereld te bedreigen in

haar leven en goed; zij ziet in
verschrikking
het midj dcl tot vrede. De tegenstelling valt te meer op; door-

dat de rijkskanselier, die nog pas op 9 November 1916

verklaarde met het beginsel van een vo1kenbond

accoord te kunnen gaan, in
zijn
rede van 31 Januari
1917 bij de reeks punten van overeenstemming tus-

schen Wilsons wenschen en de zijne, juist het hoofd

punt uit Wilsons rede, den toekomstigen vo]kenbond

verzweeg. Wilson wil vrede door eendracht; Hohen’

zollern wil – of schijnt te willen – vrede door vrees;
de geallieerden willen beide.

Het schijnt soms, dat ons land alleen op de moei

lijkheden der bedreigingsmethode, van welken kant dé

bedreiging ook kome, is voorbereid; dat de actualiteit

van Wilsons staatkunde daarentegen nog niet recht
tot ons is doorgedrongen. De Tweede Kamer heeft op

24 en 25 Januari over Wilsons denkbeeld gedebat-
teerd, alsof
wij
1907 in plaats van 1917 schreven; alsof
de wereld het van de sympathie of antipathie dezer

honderd heeren zal laten afhangen, of er een volken-
bond tot stand. komt ja dan neen; alsof niet om zoo te

zeggen, niet elke maand een voorstel, gesteund door

groote landen, v66r ons kan komen te liggen; ja zelfs,

alsof Nederland ten aanzien van een mogelijken vol-
kenbond, die miserahele rol van profiteerenden bui-

tenstaander nog eens zou kunnen spelen, die de Berner

conventie maar al te goed van ons heeft gekend. Wii
sons denkbeeld, met al den aanhang dien het
in
Europa als practisch vraagstuk reeds bezit, vond d

Kamer onvoorbereid. Min.ister Loudon, van zijn kari.t
– wien naar eigen getuigenis zelfs de tijd ontbroken
heeft vooi een Memorietje van Antwoord over het

Bryan-tractaat – kan moeilijk gelegenheid hebben
gehad om voor zichzelf tot klaarheid te komen, welke
soort van Wilson-bond voor Nederland gewenscht zou

kunnen zijn en welke noodlottig; welke voorwaarden

en amendementen wij in elk geval moeten stellen;

welke subsidiaire denkbeelden wij kunnen aanbrengen.
Mocht dus een uitgewerkt schema bij de regeeringen
van Europa inkomen, dan moet ten onzent alle onder-zoek van het vraagstuk nog eerst beginnen: het depar

t.exneut is onvoorbereid. En dat, terwijl ieder begrij-
pen kan, dat de denkbeelden moeten zijn gerjpt eer
de zaak ter tafel komt; en dat het oogenblik, waaro
zij ter tafel komt, niet afhangt van ons.

Zelfs indien, door zijn verzet tegen de duikbooten-
furie, ook president Wilson wordt weggezogen naar

het zog van haat en oorlog, zelfs dan nog is deze Wil-
san-politiek, die tegen geen enkel land vijandig, maar

voor aller belang dienstwillig is, niet van de baan

Verergering van den oorlog kan haar alleen aanvuren

en haar optreden verhaasten. Ter wille van de grooto

zorgen, die scheepvaart en toevoer ondergaan, Wil-

Sons toekomstwerk negeeren ware even kortzichtig als
het zou zijn, onze economische toerusting van na den
oorlog voorbij te zien. Voor de moeilijkheden, die de

Vilson-politiek nog baren zal, moeten wij evenzeer
klaar staan als voor die van de zeevaart: klaar staan,
en niet in bed liggen.

.

C.v.V.

5 Februari 1917.

DE 0 ORLOGSWINSTBELASTING.

Naar aanleiding van de artikels
van de
heeren Mr.
J. Salomonson en P. Lugt, resp. in No. 46 en 48 van

– den len jaargang van dit blad, werden mij in den

laatsten tijd herhaaldelijk vragen gesteld, waaruit

blijkt, dat men in het algemeen nog altijd in twijfel
verkeert omtrent de wijze, waarop de balansen moeten

worden opgemaakt, teneinde te voldoen aan de bepa-

lingen van de Wet op de oorlogswinstbelasting en art.
10 en 11 der Wet op de inkomstenbelasting.

Het schijnt mij daarom niet overbodig, die bepalin-
gen nader te beschouwen, in de hoop dat deze be-

schouwing zal leiden tot eene gelijkmatige en billijke
toepassing der betrokken wetten.

Uit art. 10 der Wet op de inkomstenbelasting blijkt
met voldoende zekerheid, wat de wetgever bedoelde
met ,,zuivere inkomst” of ,,netto winst”.

Blijkbaar heeft men daarbij niet gedacht aan de

ondernemerswinstjn den zin, die in de staathuishoud-
kunde algemeen aan dit woord wordt toegekend; maar

moet daaronder worden verstaan het batig verschil
tusschen:

de opbrengst van alle in een gegeven onderneming

in het afgeloopen jaar afgestooten goederen, event. nog
verhoogd met inkomsten uit kapitaal en voor bewezen
diensten zooals commissie; en

de som der tot verkrjging of door den verkoop van

die goederen gemaakte kosten en der in het betr. jaar

gemaakte onkosten (ongelden), dat zijn die uitgaven
en dat verbruik Van vermogen, waartegenover geen
aanwijsbare tegenwaarde werd verkregen.

Men heeft dus de volgende calculatie voor oogen
gehad:

Bruto opbrengst der goederen volgens factuur Ps
Andere inkomsten als rente, commissie, enz.

JA

Bruto inkomen. . .

Is
af:
Kosten

aan de iuvordering verbonden T

vermoed, verlies op schuidvorci. D
verkoopprovisie, vracht. .

directe verkoopkosten . .

V
Kosten verbonden aan de aan-

schaffing dezer goederen resp.

der daartoe verwerkte stoffen. A
Kosten van vervoer idem T
Afschrijvingen . . . . . . D
Kosten van bewaring goederen
– en productie . . . . . . M

Kosten van bewerking . .

Zelfkosten ……
z
af: Kosten van algemeen beheer,
als rente, huur, belastingen,
salarissen …….
0

Totale aftrek

VK+Z+O

Netto inkomen . . . . .

IN

Behoudens een enkele wezenlijke uitzondering,
waarop ik onmiddellijk zal terugkomen, is deze calcu-latie in overeenstemming met goed koopmansgebruik,
dat er zich tegen verzet niet gerealiseerde kapitaals-
vermeerderingen als winst te beschouwen. Noch in het betr. wetsartikël, noch in bovenstaande

becijfering is echter rekening gehouden met de waarde-
veranderingen, die de onverkochte verbruiksgoederen,
de voorraden aan koopmanschappen dus, hebben onder-
gaan. –

En dat doet men wel. Mr. Salomonson zegt terecht,
dat de koopman in het algemeen voorliefde koestert

voor het systeem van waardebepaling, dat ook in de
Duitsche handelswetgeving is overgenomen: taxatie
volgens inkoopsprjs, doch met de beperking, dat-in-

dien de markt teruggegaan is, niet hooger gewaardeerd
wordt dan tot de actueele marktwaarde.
Goed bezien wil dit zeggen: om te komen tot het
netto-inkomen, moet de becijferde winst nog vermin-
derd worden met de wel niet absoluut vaststaande

7 Februari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

maar toch waarschijnlijke verliezen, die de liquidatie

van den voorraad met zich zal brengen.

De. koopman acht terecht voorzichtigheid ten op-zichte van de schatting zijner voorraden niet minder

noodig dan ruime afschrijvingen. Hem af te brengen

van een door de voorzichtigheid geboden gebruik ware
in strijd met grooter belangen dan de opbrengst van
de inkomstenbelasting in een gegeven jaar. Ik zeg een

gegeven jaar, omdat op den duur de wijze van waar-
debepalen van den voorraad geen nadeeligen invloed

op den aanslag heeft. Immers zoo in 19
.
18 de voor-

raad van 31 December 1917 ‘voor een hooger bedrag

wordt verkocht, dan waarvoor
hij
op de balans voor-

kwam, dan zal de winst over 1918 evenveel hooger
zijn als die voor 1917 te laag is geraamd, terwijl dalen

een eigenschap is, die het percentage onzer belastin-
gen volkomen vreemd is geworden.
Een andere vraag is het, of de hiervoor bedoelde

methode voldoende waarborgen geeft voor de toekomst.
Om te komen tot een antwoord op deze vraag, moe-
ten wij weten, waarom koopman en industriëel voor-

raad houden.
De gestie van den koopman is – en in de meeste
technische ondernemingen zijn voortbrenging en han-

del onafscheidelijk vereenigd – te voorzien in de on-
middellijke behoefte, wat zonder voorraad niet moge-

lijk is. Voor den industriëel is het houden van voor-

raad bovendien voorwaarde tot regelmatige – dus
economisch gewenschte – productie. Beiden moeten het risico aan de tij dsoverspanning

(speculatie) verbonden dragen, en zij kunnen dat ook,

omdat het verlies, dat geleden wordt op den voorraad
bij teruggaande markt, bij voorbaat is göedgemaakt
door de winst, die bij oploopende prijzen is gemaakt.

Logisch volgt hieruit, dat het noodzakelijk is de winst,
die veroorzaakt is door de variaties in de prijzen van
den voorraad, te reserveeren tot dekking van de later
uit dezelfde oorzaak te verwachten verliezen.

Dit

wijst van zelf aan hoe de taxatie der koopman-

schappen moet geschieden.
De voorraad aan goederen, die hun waarde als han-
delsobject in onverminderde mate behouden hebben,
die dus noch beschadigd zijn noch uit gebruik zijn
geraakt, worden opgenomen tot den kostenden prijs;
terwijl de variaties 6f ten opzichte van den norinalen
prijs 6f ten opzichte van den kostenden prijs op de:

vorige balans worden toegevoegd (bij stijging) of ont-
trokken (bij daling) aan een ,,reserve voor prijsver-

schillen”. )
Een voorbeeld tot explicatie.
Een kleine kopergieterj moet, teneinde haar men-schen regelmatig in dienst te kunnen houden en aan

de opdrachten harer cliëntéle prompt te kunnen vol-
doen een voorraad houden aan ‘roodkoper van ten
minste 10.000 K.G., waarvan de prijs franco magazijn
in normale omstandigheden omstreeks 85 ct. per K.G.

bedraagt.
In verband met den kostenden prijs van zijn voor-

raad zullen nu volgende variaties in de
,,reserve voor

prijsverschillen”
noodig zijn.
31112 1904. Kostende prijs 85 ct.: onveranderd.
id.

95 ,, : toevoegen
f
1000.

id.

105 ,,

id.

;, 1000.

’07.

id.

88 ,, : aftrekken ,, 1700
enz:
Met fluctuatiën iii de grootte van den voorraad is

opzettelijk geen rekening gehouden, omdat de reser-
veering alleen noodzakelijk is en dus ook gewettigd.is

voor die grootte van den voorraad, waar beneden men
uit eigen overweging niet gaat; d.i. de zoogenaamde
ijzeren voorraad. Daarvoor moet de reserve worden ge-.

maakt, onverschillig of er voorraad is of niet.
Men zal mij tegenwerpen, dat’deze reserve tot nu
toe niet gebruikelijk was, en ik zal die tegenwerping

1)
Aan te toonen, dat in beide gevallen hetzelfde resultaat bereikt wordt, is wel onnoodig; aanbeveling verdient slechts
steeds uit te gaan van lage prijzen.

aanvaarden, mits men erkent, dat achterwege bleef

wat bedrijfstechnisch noodzakelijk was: en dat die
reserve onvermijdelijk is, zoodra in de wiustverdeeling

ingrijpende wijziging wordt gebracht – zooals nu door

de oorlogswinsthelasting.

Nu is het m.i. niet alleen niet onjuist om, mits men
zijn voorraad opneemt tot den kostenden prijs, de

hierboven bedoelde prjsreseiven te creëeren; maar

is dat zelfs noodzakelijk en wettig ook, mits men voor
normalen prijs neme den doorsneeprijs en voor ijzeren

voorraad den doorsnee-voorraad op 1 Januari van de
jaren, die volgens de wet dienden tot grondslag van

de bepaling van de, gemiddelde winst.

Noodzakelijk is de reserve, omdat oodra door for-

maler omstandigheden regelmatiger aanvoer van allerlei

goederen mogelijk wordt en het staatsbelang zal op-
houden, de industriëel
bij
nog
altijd
hooge prijzen zijn
voorraden zal moeten completeeren, wetend, dat

iedere koop verlies brengt. Wie de winst, uit den oor-
logstoestand voortspruitend, wil bepalen overeenkom-
stig art. 1 der Wet, mag dit verlies niet buiten be-

schouwing. laten.

De calculatie is dus ook wettig, en dit te meer, om-

dat het begrip der compensatie van winsten en verlie-
zen, voortspruitend uit den oorlogstoestand voor een
gegeven onderneming in verschillende jaren in de Wet

zelf is neergelegd.’)

Wat de afschrijvingen betreft, schijnt er twijfel aan
‘te bestaan daarover, wat goed koopmansgebruik is.
Wie beweert, dat dit gebruik nimmer behoorlijk is ge-

‘formuleerd, heeft niet geheel ongelijk; hoewel het niet
onmogelijk is in de divergeerende meeningen een alge-

meene lijn te ontdekken.
Die blo6tleggen is aangeven, wat thans is de gang-bare meening omtrent een gezonde afschrijvingspoli-

tiek. Men erkent algemeen, dat de afschrijving moet
‘dkkên de waardevermindering tengevolge van: het verouderen van het gebruiksgoed;
het gebruik van het gebruiksgoed en

dat
zij
bovendien moet voorzien in de verliezen,

die het gevolg zijn van verplaatsing of wijziging van

dan aard van het
bedrijf
en in die, welke daardoor

ontstaan zijn, dat men ten tijde der hausse werktuigen

kocht verre boven hun normalen prijs en met de weten-
schap,, dat men er slechts gedurende korten
tijd
ge-

bruik van zal kunnen maken. – .1 Men neemt aan, dat nimmer minder afgeschreven
mag worden, dan noodig is tot dekking van het ver-

lies bedoeld ‘onder
a en
b.,
en dat in goede jaren dit

bedrag verhoogd moet worden
zoowel wegens meerder

gebruik
als ter voorziening in het waardeverlies, dat

het gevolg is van de sub
c.
genoemde oorzaken, waarvan

dewaarschijnljkheid veelal stijgt, naarmate het bedrijf
zich sneller ontwikkelt. Ten bewijze hiervan kan men
er op wijzen, dat in alle goed gefinaucierde onderne-
mingen in de dagen van vrede extra werd afgeschreven
in goede jaren, en dat toch mannen als Mrs. Van Nierop
‘en Van Leeuwen in de Eerste Kamer getuigden, dat

zelfs als men meent ruim af te schrijven achteraf blijkt,
dat men slechts deed of nauwelijks deed wat noodig was.
Aannemend, dat de gemiddelde afschrijving over de
jaren 1911, 1912 en 1913 in bedrijven, die goede win-
sten afwierpen als de normale mag worden beschouwd,
moet na.i. worden toegestaan, dat over de oorlogsjaren

deze afschrjving verhoogd wordt:
bij aanschaf fing van nieuwe gebouwen en werk-

– tuigen:
met het verschil tusschen de werkelijke en de normale kosten van aanschaffing;
indien door den bloei der onderneming
of
welke

andere oorzaak ook verplaatsing
of
verbouwing nood-

zakelijk werd
of
wordt:
extra-afschrijving tot dekking
van dat risico; verdeeling over 4 jarén schijnt onder

de gegeven omstandigheden rationeel.

1)
Naar ik verneem bestaat er bij de betr. ambtenaren nei-
ging geen prijs reserves toe te staan; ik hoop dat dit artikèl tot revisie dier meaning aanleiding geeft.

100

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

7 Februari 1917

Ten slotte nog een vraag:

Mag iemand, die om welke reden dan ook
0
1)
1 Augustus 1914 een tusschentijdsche balans op-

maakte – hetzij dan om zijn positie in die kritieke

dagen te overzien, hetzij omdat de mogelijkheid, dat
ontbinding der vennootschap noodig zou worden, aller-

minst uitgesloten was – zich op die balans beroepeii

tot splitsing van de winst over 1914?

De vraag kan slechts bevestigend beantwoord wor-
den. Twijfelt de betr. Inspecteur aan de juistheid dier

tnsschentijdsche rekening, dan kan hij de balans doen
verifieeren; zulks kan in bepaalde omstandigheden zelfs plicht zijn. Onwettig ware het echter m.i. met

die balans, zoolang de onjuistheid niet waarschijnlijk
is gèmaakt, geen rekening te houden.

J. G. C. VOLMEB..

GOUD EN ZILVER IN 1916.

In het jaaroverzicht der bekende Londensche ma-
kelaarsfirma Sam uel Moutagu & Co. betreffende
goud wordt
o.a.
opgemerkt, dat de Transvaal e.a.
Afrikaansche districten voortdurend toenemende hoe-

veelheden goud opleveren en dat de wereldproductie

van dit metaal in 1916 op een waarde van £ 99 millioen

mag worden geschat. Het aandeel van het Britsehe
rijk in de goudproductie
blijkt
uit de volgende op-
telling:
1913 191’4 115

£

£ Transvaal……..
37.358.000

35.588.000

38.627.000
Australië ……..
10.758.000

10.309.000

9.117.000
Rhodesië ……..
2.931.000

3.580.000

3.823.000
Canada ……….
2.743.000

3.360.000

3262.000
Indië …………
2.493.000

2.340.000

2.404.000
West-Afrika……
1.689.000

1.727.000

1.758.000

Totaal ……
57.972.000

56.904.000

58.991.000
Wereldprocluctie ..
93.416.000

92.854.000

97.970.000
Britsch percentage

62.06

61.28

60.21

De goudvoorraden der groote Europeesche circu-

latiebanken (ten onrechte spreekt de circulaire van
,,State Banks”) waren tegen het einde van 1916 ver-

geleken hij de twee voorafgegane jaren:

1916 1915
1914
£
£ £
Gr.-Brittanjë
28
Dec.
.
52.840.165 51.338.430 69.032.135
Oostenrijk-Hongarije
.
onbekend onbekend
51.578.000
België

…………..
,, ,,
10.977.000
Denemarken
30 Nov
……
076.0.00
5.930.000
4.25010
Frankrijk

28
Dec. ..
203.037.000 200.611.000
165.670.000
Duitschland

23

,,

.
125.954.000 122.066.000 104.270.000,
Nederland

16

,,

.
49.210.000 33.655.000
11.332.000 Italië

20 Nov
43.036.000 53.661.000 49.628.000
Noorwegen

15
Dec.
.
6.838.000 3.644.000 2.246.000
Rusland

29
Nov.,
146.684.000
160.726.000 176.796.000,
Spanje

…………..
49.154.000 34.490.000
22.870.000k
Zweden …………..
10.152.000
6.594.000 5.809.000
Zwitserland ……….
12.821.000
9.953.000 9.510.000

(Bij Denemarken en Italië wordt aangeteekend, dat’
onder de vermelde hoeveelheden goud dezer instellin-gen mogelijk eenig zilver is begrepem)
Wanneer men – aldus vervolgt de circulaire, daar-

bij de fout begaande, waartegen in het artikel in het’

vorig nummer inzake de goudpositie der Fransche
Bank met iadruk gewaarschuwd werd – de gôud-
reserven hierboven der banken van Engeland,
Frankrijk, Rusland en Italië bijeenvoegt, wordt alsi
beschikbaar voor de geallieerden een totaal verkregen: van £ 445.597.000. Daarbij kunnen verder worden ge-
rekend de goudreserve tegen de currency notes en die
in de verschillende koloniën ad te zamen £ 112.105.000,.
algemeen totaal £ 557.702.000 tegen slechts
£ 125.9.54.000 bij de Duitsche Rijksbank.
Onder de vele zaken waarvan gebleken is, dat men
zich gemakkelijk kan onthouden, behoort ook de gou-
den munt in den binnenlandschen omloop. Het is
zeer wel mogelijk, dat de aldus opgedane ervaring tot
blijvende vei’anderingen zal leiden en dat het goud in
de toekomst als ruilmiddel een geringere plaats zal
gaan innemen.

In de lente van 1916 werd een merkwaardig besluit

genomen door Denemarken, Noorwegen en Zweden.

De circulatiebanken in deze landen werden n.l. vrij-
gesteld van de verplichting om, evenals tot toen, goud
tegen vasten prijs te koopen.

De Britsche munten maakten in delaatste jaren de
volgende bedragen gouden munt aan:

Engeland

Austral ië Canada

Totaal

£

£

£

£

1912.. 33.350.249

9.113.401

515

42.464.165

1913.. 27.638.789

9.207.467

– 3.742

36.849.998

1914..

15.126.170

8.602.934

15.445

23.744.549

1915..

21.301.000

7.934,376
1
12

13

29.235.389
1
12

De netto invoeren in Indië bedroegen in de laatste
jaren (1916 geraamd):

1912

…………
£
27.592.900
1913

………….
,

18.547.600
1914

…………..
8.386.000
1915

…………..
4.017.600
1916

……………
7.000.000

Met betrekking tot zilver wordt er in de circulaire

op gewezen, dat het jaar onder bevredigende vooruit-

zichten aanving. Aanmuntingen voor de geallieerden

en neutrale landen waren in gang en de vraag nam•

gestadig grooter ,afmetingen aan, naarmate het jaar
vorderde.

Op den eersten werkdag, nl. 3 J’anuari, opende het

jaar ‘met een zilvrnoteering van
2611/16
d. tegen 201a

einde 1915, zijnde de laagste
prijs
van dat jaar. Gedu-
rende de eerste twee en een halve maand bleven de

schommelingen beperkt tot % d. De geringe neiging
tot stijgen niettegenstaande de vaste stemming in de
markt was toe te
schrijven
aan verkôopen voor Ohi-
neesche rekening, in welk land groote toeneming in de
zichtbare zilvervoorraden viel waar te nemen. De

Indische bazaars legden slechts af en toe belangstel-

ling aan den dag. Intusschen toonde de voortdurende

vermindering in den voorraad ropijen der Indische
schatkist, dat
spoedig
aankoopen voor muntdoeleindeu

zouden moeten plaats vinden, daar aan drie belang-

rijke oorlogsfronten — Mesopotamië, Oost-Afrika en
Egypte – buitengewone vraag naar deze munt ont-

stond. In het laatstgenoemde land werd de ropij als

tijdeljken maatregel tot wettig betaalmiddel ver-

klaard, tot voldoende piasters in omloop konden zijn
gebracht ter voorziening in de behoefte aan ruilmid-
delen voor het leger. De groote hoeveelheden ropijen
in nieuwe gebieden ingevoerd, voornamelijk die in
Mesopotamië, zullen niet spoedig terugkeeren. – In

omloop gekomen bij de Arabieren e.a. stammen nabij
de Perzische Golf, zijn die naar het binnenland afge-

vloeid, waar zilveren munt, vroeger zoo iets als een
weeldezaak, thans gretig opgenomen wordt. Dringende
muntvraag in Australië, als gevolg van de oorlogs-
nijverheid, leidde tot een overeenkomst letreffende
het aanmunten in Autralië zelf van het door de mijnen
aldaar gewonnen zilver, mede ook om de munt in
Londen te ontlasten. In de derde week van Maart werd melding gemaakt
van een verscheping ad £ 350.000 uit China naar
Indië en vonder een ingrijpende wijziging plaats in

de gesteldheid der markt. De voorraad
ropijen
van de
Indische schatkist, einde 1915 2806 lakhs bedragen
hebbende, was bij ononderbrQken daling afgenomen tot
2215 lakhs op 22 Maart 1916 en ei’ viel niet aan te
twijfelen, of gemelde verscheping was ten behoeve
van het gouvernement. De prijs steeg dienvolgens tot
28
15
/i6 op 24 Maart en bleef zich om dit peil bewegen
tot begin April toen er een nieuwe rjzing intrad.
Niettegenstaande belangrijke zilveraankoopen zoowel
in China als in Londen, nam de afneming van ropijen
in de Indische schatkist verderen voortgang.

Deze gestadige vraag van verschillende zijden, dreef
den prijs geleidelijk op tot 3031/i6321io en 37% d.,
welke laatste noteering (3 Mei) een verhooging betee-

7 Februari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

lol

kende van 50 pOt. binnen zes maanden. Dit was de hoog-

ste prijs van het jaar en tevens de hoogste sedert
1893.

Opgemerkt zij hier nog, dat de gi’oote verindering

in de aanvoeren uit Mexico, alwaar gestadige wanorde

de exploitatie der mijnen ernstig belemmerde, vooral

in de noordelijke streken, de moeilijkheden der voor-

ziening in de buitengewoon groote behoeften- nog
deden toenemen. Hooge zilverprijzen hadden vroeger

tot gevolg, « dat de invoeren van handeisgoederen in
China werden aangemoedigd, doch thans beletten de
onzekere politieke toestanden daar te lande een nor-
male ontwikkeling van den handel. Ui.t sonmige

andere bronnen kwam er intusschen zilver beschik

bara, bijv. doordat omlooperide munten. als Mexicaan-

sche en Phiiippijnsche dollars en Maria Theresia

thalers bij de hooge prijzen voor het witte metai, mééi
waard werden dan het nominale bedrag. Na een ge.-
zonde reactie kwam de prijs öpnieuw tot
37
d. (12

Mei). Op 15 Mei daalde de totale zilvervoorraad in de

Indische reserve, gemunt en ongemunt, tot
1771
lakhs,

het laagste bedrag sedert
24
Jan.
1914;
dit hield nauw

verbar.d met de vaste stemming der markt.

De vei’iiiindering van de zilvervoorraden beneden
de tot dusver wenschelijk geachte hoeveelheden, lokte

natuurlijk speculanten in de markt. Toen er een over-
eenkomst tusschen de munten was aangegaan om

onnoodige concurrentie te voorkomen, tradén de
Indi.che hazaars in omvangrijke mate als verkoopers
op, waardooi’ de prijs van
36
d. op
20
Mei, daalde tot

34
d. 22 Mei, terwijl verdere reactie de noteering

op 10 Juli tot
28%
had teruggebracht. Gedurende dien
tijd was het Indische gouvernement, daarbij gesteund

door de dalende Ohineesche wisselkoersen; in staat

hare reserven aan te vullen.
Gedurende de daarna volgende twee en een halve

maand was de tendenz der markt in opgaande rich-
ting: gemiddelde noteering voor Juli
30,
Augustus

31.497,
September
32.584.
Door het sluiten van een

leening in de Vereenigde Staten ten behoeve van
China, verminderden de aanvoeren uit eerstgenoemde
republiek naar de open markt, terwijl anderzijds her-
haaldelijk verkoopen voor Chineesche rekening plaats
vonden aan de Indische munt, de bazaars of Londen.
In October bleef de markt vast met schommelingen

tusschen
32¼
en
32/8.
De munt der Vereenigcle Staten

nam plaatselijke voorraden op, terwijl die in Shanghai
bleven afnemen en de Chineêsche wisselkoersen d
zilverparitit begonnen te naderen. Daaruit bleek, dat
de afgifte van zilver in China hare grens had bereikt en begin November werden de rollen omgekeerd en
ving dit land met koopen aan. Deze nieuwe factor
deed zich onmiddellijk gevoelen met een rijzing van

324-34-36-37,
welke laatste noteering op
15

December werd bereikt.
Gedurende den tijd dat het zilver vrijelijk uit de

binnenlanden van China naar de verdraghavens
stroomde en de wisselkoersen aanmerkelijk beneden
de pariteit van den zilverprijs bleven, was er dikwijls
tegelijk vaag naar wissels op Londen.. Onder de-ze
omstandigheden hadden de banken in China herhaal-
delijk gelegenheid winst te behalen door verkoop van
wissel op Londen, gedekt door verscheping van zilver
naar Indië of Londen. Deze transacties waren niets
dan legitieme handel en mogen niet als speculatie wor-

den bestempeld. In verband met deze zilverversche-
pingen uit China zijn twee omstandigheden van be-

lang. Ten eerste, dat de vraag voor remise op Lon-
den omvangrijk en aanhoudend was en blijkbaar zon-
der .vei’band met de handelsbeweging. De meest aan-
nemelijke verklaring daarvan is, dat buitenlaflders in
Ohiia buitefige’oon groote bedragen kapitaal uit

.China naar de Vereenigde Staten en Europa uitvoer-
den. Ten,,tweede, dat China niet voorgoed het aldus
uitgevoerde zilver als ruilmiddel zou kunnen missen.
De terugslag van deze transactiën moet dan ook ten
slotte van invloed worden op den handel van China in
de toekomst, in dier voege, dat de vervanging van het

uitgevoerde ruilmiddel, een hoeveelheid van circa

der jaarlijksche wereldproductie uitwerking zal heb-

ben op den zilverprijs en daarmede op de Chineesche

wisselkoersen. Hoe korter dit tijdperk van vervan-

ging zal zijn, des te grooter de stimuleerende invlbed

op den zilverprjs.

Men mag veilig aannemen; dat in de Vereenigde

‘Staten pogingen zullen worden in het werk gesteld om

n de vraag ‘door vermeerderde productie te voorzien.

De hooge piijzen der metalen, met welke vermengd

het zilver voorkomt, is een steuneude factor daarbij;

hoe meer koper en lood worden gewonnen uit mijnen

met zilver als bijproduct, des te meer zilver zal wor-

den voortgebracht. –

DE GOUDVOORRAAD DER FRANSCHE

CIRCULATIEBANK.

(RECTIFICATIE WEEKTATEN.)

Het in ons vorig nummer opgeomen artikel, het-

welk gewijd was aan de goudpositie der Banque de
France, vestigde de aandacht op het
verschijnsel,
dat

in ,de laatste maanden een toenemend deel van den

goudvoorraad der Bank als ,,Goud in het buitenland”
viel te vermelden. In de weekstaten der Bank, voor-

komend ondêr de statistieken in dit blad kwam dit
verschijnsel tôt dusver niet tot uitdrukking, aange-
zien slechts de totale goudvoorraad werd vermeld.
Vanaf heden is ook de post ,,Goud in het buitenland”
opgenomen, terwijl tevens enkele fouten, die te begin-
nen met 4 Januari, tot ons groot leedwezen, in de
weekstaten waren ingeslopen, zijn gerectificeerd.
Met het oog op het. groote belang van deze nieuwe

goudpolitiek der Fransche Bank volge hieronder een
overzicht van de ontwikkeling van .den hewusten post
sedert zijn eerste verschijnen in Juni
1916.

Goud

Goudinhet
1918

in kas

buiterdand

Totaal
Week per

francs

francs

francs

8 Juni . . .

4.676.061.938

69.182.975

4.745.244.913

15 ……4.580.401.022

170.107.636

4.750.508.658

22 ……4.586.811.159

170.107.636

4.756.918.795
29 ,,

4.492.201.097.

271.055.668

4.763.256.765
6 Juli . .

4.498.645.443

271.055.668

4.789.701.111.
13 – ,,–

4.504.487.355

271.055.668

4.775.543.023

4.509.222.283

271.055.668

4.786.513.216

3iug…. … 4.522.135.934

271.055.668

4.793.191.602
10 ;,

4.426.380.856

371.965.271

4.798.346.127

17 ……4.430.175.672

371.965.271

4.802.140.943

24 ……4.335.172.029

472.885.788

4.808.057.817

31 , …..4.238.958.193

• 573.773.871

4.812.732.064

7 Sept…..4.243.545.828

573.773.871

4.817.319.609

14 ……4.247.825.666

573.733.871

4.821.599.537
21 ,,—

4.152.170.201

674.553.075

4.826.723.276

28 ……4.158.198.210

674.553.075

4.832.751.285

5 Oct…..4.165.888.287

674.558.075

4840446362

12 ……4.181.975.850

674.558.075

4.856.533.925

19 ……4.211.226.617

674.558.075

4.885.784.692

26 ,…..4.2
4
7.
421
.
24
7

674.558.075

4.921.979.322

2 Nov. . . . . 4.115.807.288

876.212.957

4.992.020.245

9 ……4.133.179.615

870.219.957

5.009.399.572
16 ,,

3.944.965.602

1.078.038.626

5.023.004.228

23 ……3.957.016.578

1.079.072.906

5.036.089.484

30 …….3.764.625.496

1.280.921.624

5.045.547.120

7 Dec. …. 3.669.587.329

1.385.185.949

5.054.773.278

14 ,…..3.680.8
2
7.77
0

1.385.185.949

5.066.013.719
2, ,, –

3.483.045.675

1.592.680.325

5.076.626.000

28 ……3.382.826.825

1.693.087.725

5.075.914.550

De latere cijfers vindt môn (afgerond) in den onder
de statistieken opgenomen uveekstaat.

TABAK.
Men meldt ons:
Opgericht is ‘een maatschappij genaamd ,,Vereenig-
de Nederlandsche Tabakshandel”, waarbij bijna alle
Hollandsche tabakshandelaren betrokken zijn en waar-
van het doel is de handel in tabak in den meest uitge-
breiden zin, zooals die tot nu toe door de individueele firma’s gedreven werd.
Het kapitaal bedraagt vijftig millioen gulden.

102

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

7 Februari 1917

De hoofdgedachte welke bij de oprichting der maat-

schappij voorgezeten heeft is om, met medewerking

van Nederi. financieele instellingen, de mogelijkheid
te scheppen aan Duitschland een crediet op langen

termijn te verschaffen op dezelfde wijze als dit voor
andere artikelen reeds geschiedt, teneinde
voor de
aldus gefinancierde tabak opheffing van ttet bestaande
invberverbod te verkrijgen.

Naar verluidt zijn de onderhandelingen hierom-
trent met de Duitsche belanghebbenden nog hangende.

Nadere mededeelingen kunnen derhalve op het
oogenblik nog niet worden gedaan.

Onder de overzichten ii dit nummer treft men het
jaaroverzicht aan betreffende specerijen, van den heer

M. P. van Jinnelt, makelaar te Amsterdam.

Door de ongeregelde postverbinding met Engeland

zijn voor de rubriek ,,Statistieken en Overzichten”
enkele gegevens -niet ingekomen.

BOEKAANKONDIGING.

Koloniale Studiën.
Tijdschrift
van de
Vereeniging voor studie van koloniaal-:
maatschappelijke vraagstukken. Nos. 1-2.
le J’aargang. October 1916.

.
Het hierboven vermeld tijdschrift, onder redactie

van Mr. A. B. Cohen Start, Dr. P. J. S. Cramer,

D. M. G. Koch en S. Koperberg, opent zijn reeks met

een belangrijk nummer. Wijd is het bestreken gebied.

Inlandsche coöperatie, reorganisatie van de Kamers
van Koophandel en Nijverheid, de balanscijfers van
de Javasche bank, het vraagstuk van communaal of erfelijk individueel grondbezit op Java, de Indische
begrooting voor 1917, de gezondmaking van Cheribon,

het woningvraagstuk in de Inlandsche gemeenten –

dit alles en meer wordt in korte heldere artikelen be-
sproken. Afzonderlijke vermelding verdient een breed
gedacht en- bezonken opstel van Mr.
H.
s’ Jacob, over’
Associatiepolitiek. .

Waarom hebben.— aldus vraagt dc schrijver – zoo-
wel
vrijheid
als dwang en bescherming als grondsla-
gen van bestuur evenzeer gefaald om in Ned.-Indië
den gang der ontwikkeling van land en volk te be-

spoedigen? ,,Het Oosten heeft tegenover de overwoe-kering van vorstenmacht, familieoverwicht en overle-
veringsgezag al vroeg het uitzicht opgegeven om zijn

uitwendig lot zelfstandig te bepalen. Reorganisatie
van de grondslagen dier samenleving ware noodig ge-

weest, alvorens het vrjheidsbeginsel zijn intrede had
kunnen doen. En het stelsel van dwang? Hebben de

bezwaren er tegen niet in de Memorie van Toelichting
tot het Ontwerp-Agrarische Wet van Fransen van de

Putte hunne klassieke zamenvatting verkregen? Een
nieuwe tijd i.s thans aangebrôken. Nieuwe geestes-
stroomingen, lang beheerscht en onderdrukt door de
dissociëerende macht van verschil in taal, zeden en
godsdienst, zijn in de Inlandsche wereld in beweging
gekomen. Het is een zoeken naar een nieuwe levens-” opvatting en levenstechniek, een pogen -tot oriëntee-
ring in een nieuwe en vreemde wereld, een onzeker
zoeken naar een nieuw. doel. Deze stroomingen te
kanaliseeren, haar verwildering te voorkomen, gelei
delijk aan den zôekenden geest stuur en bewustzijn
te geven is de moeilijke mentortaak der Associatie-
politiek. Ohderhouden van. de aanraking van het In-

]andsch modernisme met de geméenschapsgedachte,
die den grondslag van de Westersche politieke, eco-
nomische en maatschappelijke orde uitmaakt, moet
haar •hoofddoel zijn. Zoo zij zich door deze opvatting laat leiden, zal zij haar weg voor zich afgebakend zien
en dien niet kunnen missen.

Het nummer sluit met een Kroniek op het gebied
van wetgeving en practische economie, welke een be- –
langrijke aanvulling van het tijdschrift belooft te wor-
den. In een der aanteekeningen worden de beschou-

wingen weergegeven, die in het laatste jaarverslag
der Rotterdamsche Kamer van Koophandel werden

gewijd aan de van Indische zijde gehoorde bezwaren

tegen de vracht- en vrachtruimte-politiek van de Maat-
schappij ,,Nederland” en den Rotterdamschen Lloyd.

De kroniekschrijver komt op tegen den laatdunkenden

topn, dien hij in de beschouwingen der Kamer meent

te bespeuren, terviijl, wanneer het yerslag tegenover

de klachten over gebrek aan laadruimte wijst op de

moeilijkheden, welke de vaart vooral van Engelsche
zijde ondervond, hij hiertegenover als zijne meening

stelt, dat het gebrek aan laadruimte veeleer hieraan

te wijten is, dat in een tijd, waarin het verkeer vrij-
wel geheel op de boeten der maatschappijen aangewezen

was, deze zes vrachtschepen aan den gewonen mdi-

schen dienst hebben onttrokken en die schepen op
Amerika hebben laten varen.

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

U i t v o e r v e r b o d e n. Bij Kon. besluiten van 2.dezer is verboden de uitvoer van
alle groenten en
alle fruit,
zoowel in verschen als in verduurzaamden vorm (vooi’ zooverre niet reeds verboden), van
cellu-
bid in elicen vorm,, benevens van
zeesterren, afval vo.n
visch en dergelijke vischmest.

Uitvoer van stafijzer. Met het oog op de

behoefte aan stafijzer hier te lande zullen geen ver-

gunningen worden verleend tot uitvoer van dit ijzer

of van artikelen, daaruit vervaardigd (wâaronder dus
ook hoefijzers), ook niet voor zoover betreft uitvoer
naar de Nederlandsche koloniën.

U i t v o e r v a n z a d e n. Ingevolge machtiging

van den minister is door de Rijkscommissie van Toe-
zicht op de Vereeniging ,,Zaadcentrale” eene regeling
gemaakt voor den uitvoer van tuinbouwzaadboonen
en diverse zaden.

Uitvoer van margarine. De uitvoer van
margarine is tijdelijk geheel stopgezet. Dit is echter

slechts een tijdelijke maatregel in verband met de
moeilijkheden ter zee.

‘Aflevering en vervoei van aardap-
p e 1 e u. Het verbod tot aflevering en vervoer van
aardappelen, afkomstig van kleigrond, gegeven bij be-

schikking van den minister van 5 December j.l. (zie
het overzicht in ons nummer van 13 December), is,
met ingang van
30
Januari j.l., uitgebreid tot aardap-pelen van alle soorten en van ‘alle gronden. Dit ver-

bod is niet van toepassing op de aflevering of het ver-

voer van: a. aardappelen binnen de grenzen der ge-
meente, waarin zij zich bij de afkondiging dezer be-
schikking bevinden;
b.
partijen aardappelen, gedekt
door een vervoerbewijs, afgegeven door de Rijkscom-
missie van Toezicht op de Aardappelvereeniging;
c.
zand- en veenaardappelen, welke op den dag der

afkondiging dezer beschikking reeds in spoorweg-
wagons of schepengeladen waren.

Opgave van aanwezige voorraden
levensmiddelen. In aansluiting bij het bericht,
in ons vorig overzicht, diene, dat, blijkens kennisge-
ving van den minister, de verlangde opgaven zullen
moeten worden gedaan door hen, die de goederen
onder zich hebben, onverschillig of zij al dan niet

eigenaar daarvan zijn. Hiermede wordt een einde ge-
maakt aan den twijfel, die in sommige gevallen kon
bestaan, of de eigenaar der goederen, dan wel hij, die
de goederen voor den eigenaar onder zijn berusting
heeft, de opgave had in te dienen.

Maximumprjzen tarwebloem, meel
e n ,b r o o d. Door den minister zijn verhoogde maxi-
mumprjzen vastgesteld voor inlandsche tarwebloem
(groothandel
f
26,25 per 100 K.G., hierin is begre-
pen
f 1,40
per 100 K.G. ten bate van het centraal
broodkantoor, zie ons Overzicht in No. 56), tarwe-
meel, tarwebrood (kleinhandel
f0,30
per K.G., ge-

7 Februari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

103

build) en bruinbrood (hiervoor is de prijs bepaald op

5 ct. per 400 gram).
Maximumprijs varkensvieesch. Ook

voor varkensvieesch zijn nieuwe maximumprijzen in

den kleinhandel vastgesteld, terwijl de inkoopsprijs

voor de gemeenten van levende varkens is gebracht
van
f 1,20 op f 1,25
per K.G. slachtgewicht.

M a x i m u m p r ij s b o t e r. Ook voor dit artikel

zijn hooger prijzen vastgesteld, n.l. in den groothandel

per K.G.
f 2
en in den kleinhandel per 34 K.G.
f 1,1234.

Schepenvorderingswet. In hare verga-

dering van 30 Januai j.l. heeft de Tweede Kamer
aangenomen het ontwerp-Schepenvorderingswet.

Distributie van veevoeder. Volgens
mededeeling van het rijksbuieau voor de distributie

van graan en meel zal de veevoederdistributie, over de loopende maand op de gewone wijze plaats vinden.

Oontracteeren van suikerbieten. De

aandacht van verbouwers van suikerbieten wordt er
op gevestigd, dat zij goed doen zich te onthouden van
het afsluiten van contracten voor den verbouw van

dit gewas, zoolang de minister niet heeft bekend ge-
maakt, dat tegen het afsluiten der contracten geen
bezwaar bestaat.

Vervoederen.van peulvruchten aan
d i e r e n. Verboden is het vervoederen aan dieren
van alle soorten peulvruchten, in welken vorm ook;
uitzondering op dit verbod wordt alleen gemaakt voor
het vervoederen van paarden-, wier- en schapenboonen

aan paarden en van duivenboonen aan duiven.
Verkoopprijs voor paardenbrood. De
verkoopprijs voor paardenbrood, te leveren door de
bakkers, die daartoe door de Toewijzingscommissie
voor Veevoeder zijn in staat gesteld, is bepaald op
f 19,50
per 100 K.G. exclusief zak, af fabriek.

V e r b o d to t b a k k e n v a n m e 1 k b r o o d. Tot
nader vast te stellen datum mogen geen melk, melk-
bestanddeelen of mellcproducten worden gebezigd bij
cle bereiding van brood.

Broodvoorziening. De minister heeft aan
de burgemeesters verzocht op 4 dezer den voorraad

regeeringsmeel in natura bij de bakkers te doen op-
nemen, teneinde eventueele verschillen met den admi-
nistratieven voorraad te kunnen constateeren.

P r ii s v a n t a r w e. De prijs, waarvoor regee-
ringstarwe wordt geleverd, is tot nader order vastge-steld op
f 509
per.last vrjboord of lichterovername
plaats van levering. –

B e p e r k i n g v a n h e t g e b r u i k v a n st e e
11-
k o 1 e n. Bij circulaire aan de burgemeesters heeft
de minister bericht, dat de gedurende de laatste twee
maanden bereikte bezuiniging op gas- en electriciteits-
verbruik, onvoldoende is. Nu bovendien de kolenaan-
voer uit het buitenland, in verband met de stremming
der scheepvaart door vorst en andere omstandigheden
tot stilstand is gekomen en niet te voorzien is wanneer
en in welke mate de aanvoer zal worden hervat, acht
de minister het noodig alle gemeènten ten opzichte
van de verstrekking van kolen nog verder te rant-
soeneeren. In verband hiermede wordt bepaald, dat;
te beginnen met de loopende maand, tot nader be-
richt, het verbruik van kolen door gas en electriciteits-bedrijven niet grooter mag zijn, dan overeenstemt met
een totaal ‘verbruik in iedere gemeente van gas en
electriciteit van
65
pOt. van de afgifte in de gelijk-
luidende maand van het voorafgaande jaar. Ten aan-
zien van het verbruik van electrischen stroom voor
krachtdoeleinden kunnen in bijzondere gevallen, ter
beoordeeling van den directeur der Rijkskolendistri-
butie, ontheffingen van deze bepaling worden ver-
leend, .hetgeen echter alleen bij uiterste noodzakelijk-
heid zal geschieden.
Voorts wordt er nog de aandacht op gevestigd, dat
niettegenstaande de groote vraag naar kolen voor
huisbrand niet hooger prijzen mogen worden gevraagd,
dan genoemd in de circulaire van den minister van

15
November j.l.,
namelijk
per H.L.
f 2,20
voor Lim-

burgsche en Duitsche anthraciet,
f 2,50
voor Belgi-
sche anthraciet,
f 1,60
voor eierkolen en
f 1,75
voor

kachelkolen, frano thuis. Alleen voor ten opzichte
van de vracht ongunstig gelegen plaatsen kan op deze

prijzen, met goedkeuring van de Rijkskolendistributie,
een uitzondering, worden gemaakt. Mochten derhalve

toch hoogere prijzen worden gevraagd, dan dient het

publiek zich in
zijn
eigen belang te wenden tot den
burgemeester der betrokken gemeente.

MAANDCIJFERS.

INKLARINGEN OP AMSTERDAM.

Januari
1917.
Januari
1916.
Landen
Aantal
Tonnen
Aantal
Tonnen
van herkomst.

,
schepen.
netto.
schepen.
netto.
Engeland…………..
52
38.266
54
38.970
Zweden

…………..
12
5.983
4
2.863
Noorwegen …………
3
1.003
11
5.706
Denemarken

……….
2
1.153
3
1.687
Frankrijk

…………
1
832
Portugal …………..
3
1.803
Spanje…………….
6
7.807
Italië

…………….


3
3.489


2
3.381
5
16.880
1
1.865
8

28.518
2
3.128
8.616
10

6.867

103

123.046

113

123.796

9

1.087

14

1.720

112

124.133

127

125.516


Onderscheiding der handelsschepen naar de nationaliteit:

Percentage
Januari
1917
Aantal
Tonnen
vandetotale
schepen.
netto.
tonnenmaat.
Nederlandsche
87
112.289
91,26
]3ritsche …………
6
4.447
3,62
Zweedsche ……….
7
3.944
.
3,20
Noorsche
2
933
0,76
Deensche
1
1,433
1,16

Totaal
103
‘123.046
100,-

INKLARINGEN
OP ROTTERDAM.

Jan.
1917.
Jan.
1916.
Landen
Aantal
Tonnen

Aantal
Tonnen
van herkomst.
schepen.
netto.

schepen.

netto.
Engeland…………..
140
85.075
149
89.561
Frankrijk

…………
4
1.411
10
6.008
Zweden

…………..
14
6.075
7
5.349
Noorwegen …………
4
2.585
13
15.838
Afrika …………….
– –
2
2.212
Noord-Amerika ……..
37
92.253


.33
104.578
Indië

(Engelseh)

……


1
2.417
Indië (Nederlanclsch)
3
11.805
5
16.175
Nederland

…………
6
975
5
4.661 Denemarken

……….
1
3


Spanje …………….
5
4.921
4
3.104
Portugal …………..
– –
1
154
Japan

……………..


1
2.164
Zuid-Amerika

………
11
20.606
4
8.507
Binnenl. plaatsen
9
810
3
1339
Nieuw gebouwd……..
4
1.713

Totaal……
238
228.232
238
262.067

Onderscheiding naar de nationaliteit:
Percentage
Jan.
1917
Aantal
Tonnen
van detotale

schepen.
netto.
tonneumaat.
Neclerlandsche
127
131.758
57,7
Noorsche

……….
34
36.457
.16,-
Belgische

……….
18
29.370
12,9
Britsche …………
46
21.209
9,3
Zweedsche ……….
11
5.666
.
2,5
Braziliaansche
1
2.603
1,1
Deensche
1
1.169 0,5

Totaal

….
238
228.232
100,-

2

1.828
2

2.336

Griekenland ……….
Ned.-Indië …………
Noord-Amerika ……..
Zuid-Amerika (Oostkust)
West-Indische eilanden..
Nederlandsche havens

Totaal handelsschepen
Visschersvaartuigen

Totaal……

5

22.780
5

13.101
12

27.980

8

104

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

7 Februari 1917

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

1. BANKDISCONTO’S.

20 Juli 1914

Disc. Wissels.
4
1
/s sedert 1 Juli ’15
3’/,sedert23 Mrt. ’14
1’edB
1B

Eff
{Vrsch.in
BRC
41/2

,

i

,,

’15
4

,,

23

,,

’14
5
1
1

,,

19Aug.’14
5

23

,,

’14
Bank van Engeland
512

,,

18 Jan.’17
3

,,

29 Jan. ’14
Duitsche Rijksbauk
5

,,

23 Dec. ’14
4

5 Febr.’14
Baukvan Frankrijk
5

,,

20Aug.’14
31/,

,,

29Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

10Apr.’15
4

,,

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

27 Juli ’14
5

,,

1 Apr.’14 Nat.Bankv.Denem.
5

,.

10

,,

’15
5

,,

6 Febr.
1
14
Zweedsche Rijksbk.
5
1
12

9Nov.’16
4
1
12

,,

6

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
411

,,

2Jan.’15
3
1
18

,,

19

,,

’14
Bank van Italië
5

,.

1Juni’16
5

,,

9Mei

’14
Feder. I{es. Bk.N.Y.
3-4 ‘/Javasche Bank. . ..
3

,,

1 Aug.’09
312

,,

1 Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data Amsterdam
Londen
Part.
Berlijn
Port.
Parijs
Part.
N. YOSk
Coli.
Port.
Prolon-
d/sconto
gat je
disconto
disconto
disc.
money

3 Feb. ’17
1214.2

)
4
5 ‘/ie
4-118

23
1
)
27 Jan. ’17
1
.-1/a
2’14
51153
4.518

1
3/
a
.2
20

’17
1 ‘/4-1k

5
1
110
4-18

181
4
.2
13

,,

’17
2 3
5,116
4_
2
1

1214.2

31 J..5 F. ’16
1214.214

2
I/
4
3/
4

5118.2116

4114.814

1-6 F.

1
15


1118.91I8
– –
1
Is-2 ‘is

20-24Jul.’14
3
1
18.
2
/16
2
2
I14814

2 ‘/-‘/
2’14
111-2
1/

8)
Noteering van 2 Februari.

WISSELKOERSEN.

1. KOERSEN IN NEDEËLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dageljksehe noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage.
lijksehe koersen op New York, alsmede de laagste en
1toogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Dato
Londen
Ilerlijn
Parijs
New York

29

Jan. 1917

. .
11.69/4
41.37
1
12
42.07
1
12
2.4418
30

,;

1917

. .
11.70
41.37
1
12
42.07
1
/
2.45
1
/s
31

,,

1917

. .
11.70’14
41.37’1
42.10
2.45′
1

Febr.1917

..
11.70
41.25
42.10
2.45’/
2

1917

..
11.70
41.25 42.10 2.45
3

,,

1917

. .
11.70
40.75
4 2.0 7 ’12
2.45

Laagste der week
11.69
40.65 42.02
1
12
2.44

5

18
Hoogste

,,

,,
11.70
1
1
41.42
1
1
42.12
1
12
2.4511
4

27

Jan.

1917

. .
11.6911
4

41.37
1
/2
42.0712
244
7
/8
20

1917

. .
11.69 40.87
1
/2
42.05 2.44
2
18
Muutpariteit

..
12.1018
59.26
48.-
2.4814

Data
Zwitcr.
land Kopen-
hagen
Stock-
hol,,,
Batavi
telejrafiscii

3 Febr. 1917
49.10
26.-
67.22
1
/,
72.42
1
/,
991.7100
Laagstd. w.
48.85
25.85 67.17
1
1
72.30
99-100i
Hoogste ,,

,,
49.15 26.70 67.35
72.60
99

1QQ
27 Jan. 1917
48.90
26.62
1
/2
67.27
1
/
72.42
1
/,
99f100
20

,,

1917
48.82
1
12
26.07
2/2

67.07’12
72.27
1
1%

99f100* Muutpariteit
48.-
50.41
66.67 66.67
100

OVERZICHT.

De wisselmarkt WaS gedurende het grootste gedeelte der
week vast en zeer stabiel. Op de laatste dagen echter, deden
de politieke gebeurtenissen (le koersen voor Berlijn en
Weenen plotseling sterk dalen en waren ook Skandinavie en Zwitserland aan grootere schommelingen onderhevig.
Berlijn liep van 41,37
1
12
terug tot 40,70 en Weenen van 26,65
tot 26,-. Ska.ndivavie eveneens flauwer. Kopenhagen 67,20
aangeboden. Stockholm circa 72,40. Daarentegen Zwitserland
beduidend vaster 48,90-49,15. Londen, Parijs en New York
onveranderd, hoewel tenslotte toch ook iets flauwer. Roebels
70
1
14 71,—. Alleen Italië de geheele w’eek flauw circa 34,-.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Coble
Zicht Zicht
Zicht
D
(2 0
Londen
Parijs
Berlijn
A,nsterd.
(in

,
(in frs.
(in ccnts
(in
cents
per
£)

.f)
P. Rm.
4)
pet

ald.)

3 Februari 1917
4.76.45 5.8414
67
8
18
40
Laagsted. week..
-4.7645
5.84’14
6681
4

4021
4

Hoogste,,,,..
4.76.45
5.8414
6814
40
28
/16
27 Januari

1917
4.76.45
5.841
s

6911
40
88
1
1
6
20

,,

1917
4.76.50
5.84e/8
6721
4

4015/,
o

Muntpariteit ….
4.86.67 5.18
1
1
4

95
1
/4
O
lie

ITT. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Lo,,den


Noteerings-
eenheden
19Jan.
1917
26
ian.
1917

Week
29-30
Januari

LoagstelHoogste

Jan.

1917

Alexandrië. .
Piast. p. £
97
1
12
97
1
12
97212
97
1
12
97
1
12
B. Aires ….
d.p.gd.pes.
50
49/s
4
1
18
50 50
Calcutta . . . .
sh/d.p.rup.
11412
114818

114
7
116
114
7
110
1
1
41
Hongkong . .
id. p. $
213
1
12
21318
214
1
18
214
1
12
21492
Lissabon….
d.p.escudo
31.-
30
1
14
30’12
31
1
1
3018
Madrid

….
Peset. p. £
22.37k
2235
22.34
22.40
22.37k
Montevideo..
d. p. peso
54/ic
53 ’12
53
5
116
53
5
1i6
53’116
Montreal….
$ per £
4.761s
4.7618
4.76
5
19
4.77
1
18
4.7618
Petrograd

..
R. p. £ 10
16414
166
7
18
166’11 168’14
16714
R.d.Janeiro’)
d. p.milr.
12
1
118
12
1
1,g
12’13
12
8
82
12
2
!31
Lires p. £
33.28 34.25
33.75
34.15
34.10
Shanghai

..
sh/dp.tael
3/5

316
3!6
2
12
316 (2
Rome

…….

Singapore

. .
id. p. $
214
1
14
214
1
18
214’18
214’/,
2/4V8
Valparaiso
1)

d. p. pap. p.
11221
is

1123/8,

1122/s,

11
22
122
11
23122
Yokohama . .
sh/d.p. yén
211
5
18
211
5
18
2!1 5/
211 ‘Is
211
6
18

1) Noteeringen op 90 dagen.

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.

Sedert begin Augustus 1916 worden de dageljksche ont-
vangsten en ontti-ekkingen van goud door de Bank van
Engeland tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

Noteering te
Londen.
te New York.

3
Febr.
1917

…….

.
761
27
Jan.
1917 ……..

76I8
20
,,
1917

…….
37 76
8
18
13 ,,
1917 ……..
36
74
5
18

5
Febr.
1916 ……..
27’/s
57
6
Febr.
191

……..
22’/
43114

20
Juli
1914 ……..
24
12
/is
54
1
19

7 Februari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

105

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 3 FEBRUARI 1917.

Activa.

Binnen!. Wis.( EE.-bk.

f
81.843.034,24
sels, Prom.,. B.-bk.

84.246,45
enz. in disc.
I
Ag.sch.
,,
15.121.351,44

f

97.048.632,13
Papier o. h. Buiteni. in
disconto

……………………..
.-
Idem eigen portef..
f

7.927.593,-
Af :Verkochtn,aar voor
debk.nogi.iietafgel.

l3eleeningen
,.

7.927.593,-

mcl. visch.
IT..-bk.

/

36.530.424,61
1
1

.
B.-bk.

4.394.559,92
in
rek.-:rt
Ag.sch.
op
37.212.356,24

f

78.137.340,77
/2

Op Effecten

……/

73.250.440,77 ‘/
Op Goederen en Spec.

4.886.900


78.137.340,77’/s

Voorschotten a.h. Rijk …………. …..
10.227.871,62

Munten Muntmateriaal
Munt, Goud

……
f
60.450.205,-
Miintrnat. Gon(1 ……529.107.751.13’12

1589.557.956,13
1
11
Munt, Zilver,
euz.
.

6.645.978,37
1
1
Mitntmat. Zilver

596.203.934,51
Effecten
Bel. v.h.Res.fonds.
.
f

5.118.870,12
1
i
id. van ‘/

v. h. kapit.

3.959.898,25

11

9.078.768,37
1
1
Geb. en Meub. der Bank …………….
rekeningen

………………
,,

72.668.201,91

f
872.692.342,32
1
1

Pa5siva.

Kapitaal ……………………….
t

20.000.000,-
Reservefonds …………………….
,,

5.155.090,93
1
/2
Bankbiljetten in omloop …………..
,,
745.750.425,-
Bankassignatiit

omloop ………

3
.95 .876,03
Rekening-Courant saldo’s:
Van liet Rijk ……
f


Van anderen …….
,
90.547.448,25
90.547.448,25
1)iverse rekeningen

………………
,,

7.243.502,11

f
872.692.342,32
2
12

Beschikbaar metaalsaldo…………..
f

427.244.564.47
1
12

Op de basis
van
2
15
melaaldekking ……
,,

168.058.749,86
Minder bedragaan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is
..
,,
2.136.222.820,-

Bij vergelijking met dIen vorigen weekstaat blijken de volgende
verschillen:
Meer
Minder Disconto’s

…………..
18.825.753,85
Buitenlandsche wissels ….
163.350,-‘–
Beleeningen

…………
9.620.213,07
Goud
3.065,66
Zilver
168.379,18
Bankbiljetteu …………
12.991.230,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s


8.564.778,87
1
/2

N.B. Uit de bekendmaking van dien Minister van Finançiën
blijkt, dat uitstondeü op:

3
Febr,
1917
27
J022.
1917

Aan schatkistpromessen
f143.929.000,-
f126.060.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
77.000.000,–
,,
53.000.000,- Aan schatkistbiljetten
81.979.000,-
,,114.220.000;-
Aan zilverbons

……..
.
15.999.303,-
,,
15.292.800,50

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Andere
Data –

Goud

Zilver

1
opeischbore
b,l;elteh

schulden

3
Febr.
1917
..
589.558
8.646 745.750
94.543
27
Jan.
1917
..
589.561
6.814 732.759 84.163
20
1917
..
589.578
6.805
736.433
78.021
13
,,
1917
.

.


589.576
6.746
745.543 71.495
1917
590.589
6.694
751.767
68.526
30
Dec. 1916
..
587.602
6.985
758.379 58.316
23
,,
1916
.

.

.
587.613
7.157
728.640 57.650
16
,,
1916
590.523
6.948 733.316 56.512
9,,
1916
-.
584.126
6.855
740.842
37.300
1916
585.142
6.626
746.774
39.773
25
Nov.
1916
..


584.591 6.725
736.284
48.950
18
,,
1916
582.121
6.541
738.544
49.804
11
,,
1916
584.157 6.450 740.458
50.211

Febr.
1916
480.036 5.206 583.219 72.438
6
Febr.
1915
239.613
1.6Q8
452.493
111.246
1
)

25 Juli

1914 . . . . 162.114
1

8.228
1
310.437
1

8.198

‘) Waarvan Rek. Crt. saldo van het Rijk f88.782.000,

Disconto’s

1

1
1
!3eschik. 1 Dek.
Data

1 Hiervan

Beige-
1

baar

1
kings-
1
Schatkist.
t
lzingcn
1
Metaal.
1
percen-
proniesjen
Totaal
1

saldo

1
tatje

3Febr.1917

97.049

77.000

78.137 427.245

71
27 Jan.1917

78.223

53.000

68.517 432.090

73
20 ,, 1917

76.670

48.000

69.301 432.591

73
13 ,, 1917

79.029

47.000

72.282 432.014

73
6
,,
1917

71.462

37.000

70.604 432.324

73
30 Dec. 1916

66.685

31.000

85.505 430.347

73
23

1916

56.459

31.000

77.433 436.612

76
16
,,
1916

53.916

33.000

77.679 438.613

78
9

1916

51.150

30.000

70.303 434.497

76
,2

1916

58.810

37.000

80.167 433.563

75
25 Nov. 1916

68.280

50.000

66.229 433.374

75
18
,,
1918

73.662

56.000

67.000 430.096

75
11
,,
1916

67.920

52.000

66.721 431.577

75

5Febr.1916

75.816

52.500

82.258 353.056

74
6 Febr.1915 135.018

45.900

199.650 128.213

43

Ju1i1914

67.947

14.300

61.686

43.521′)

54

2) Op de bas van
21
5
nietaaldekking.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

Pola
Goud
Zilver
b’n
Andere
cpeischb.
schulden

16

Dec.

1916
……
23.032
158.678 43.990 72.009
23.354
159.086 47.519
72.099
23.264
159.566 50.787
25

Nov.
1916
……

..72.317

70.620 23.005 156.388 50.674

9

,,

1916
……..
2,

,,

1916

……..

18 Dec.

1915
……
43.349

..

32.261
137.671
32.908
19

Dec.

1914
……
38.684
..
25.406
133.197
24.454

25

Juli

1914
…….
..22.057
31.907
110.172 12.834

Data
1
Dis.

t
W,,sscls,
buiten
Beleg.
Diverse
Bercliik.
baar
kir.gs.
conto’s
1
N..Ind.
ningen
rake.
ringen’)
,netaal.
percen.
Ibetr.elbaar
saldo
toga

16,Dec.1916
6.514
37.592
57.107
10.703
54.816
47
9

,,

1916
6.396 37.250
62.344
9.809
54.043
46
1916
8.571
37.684 64.324
10.812
53.292
45
25 Nov,1916
6.226
37.212
83.918
10.515
52.212
45

18Dec.1915
5.778
20.863 46.620
25.464 41.494
44
19 Dec. 1914 4.978 9.189
35.801
18.110
32.560
46

25
Juli
1914
7.259 6.395 47.934
2.228
4.8422)
44

)

Sluitpost der activa.

) Op
de basis van
2
15
metaaldekking.

106

ECONOMISCH-STATISTISCHÉ BERICHTEN

7 Februari 1917
SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

1
Andere 1
l
Data

Metaal Circulatie opeischb. IDisconto’s1 Div. reke-
igen
1)
I.schu(don
1

16 Dec.

1916

..
655
1:041
780
878
859
9

,,

1916

..
633
1.057 790
877
872
2

,,

1916

..
652
1.050
767
879
809
25 Nov. 1916

..
667 1.032
778
876

877

18 Dec.

1915

..
713
923 1.049 883 1.059
19 Dec.

1914

. .
1.294
949
1.031
777
248

25 Juli 1914 ..

645
1
1.100
1

560
1

735

396

i)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van iederkwartail wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

I. BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 24 JANUARI1917.

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued.. £ 73.881.110

Governm.Debt £ 11.015.100

Other securities,,

7.434.900
Gold coin and
-•

bullion ….

55.231.110

£ 73.681.110

£ 73.681.110

BANKING DEPARTMENT.

-Capital ……
£
14.55.000
Government
Rest ………,
3.471.374
securities
. .

£
133.879.476
Public deposits,,
50.721.310
Other securities,,

37.836.208
Other deposits
139.231.596
1

Notes ……..,,

34.896.205
Seven-day and

Gold and silver
other buIs..
26.539
coin

……,,

1.391.930

£208.003.819 1

£208.003.819

OVERZICHT VAN DE ‘VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der do6r de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh; nt
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatiè dezer cijfers geschiedt
sedert 28 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

11

Currency Notes.
Data

Metaal Cirçulatie Bedrog
1
Goudd.
1
Gov. Sec.

31 Jan. 1917 56.665

39.601

***

***

24

1917

56.623

38.785

143.661 28.500

114.091
17

,,

1917

56.115

38.832

145.310 28.500

114.406
10

1917

55.465

39.017

145.985 28.500

116.273

2 Febr. 1916 52.688

34.199

98.839 28.500

64.357

3 Febr. 1915 67.649

34.827

35.830 23.500

10.924

22 Juli 1914 40.164

29.317

Gov.
1
Other
1
Public
1
Other

Re-

kings-
Data

Sec

Sec.

Depos.

Depos. serve percen-
tage
t)

31 Jan.’17
160.373
35.727
44.764
168.773
35.514
16,63
24

,,

17
133.879 37.836
50.721
139.232 36.288
19,10
17

,,

’17
133.883
37.382 51.325
137.699
35.734
18,90
10

,,

17
120.274
42.584
49.529 130.248 34.898
19,40

2Febr.’16
32.839
105.140
58.246 98.584
36.939
23’1
3 Febr.’15
21.324
108.089
38.611
123.937
51.272
31/

22 Juli’141
11
.0051 33.633
1
13.7351
42.185
129.2971 52
3
1,8

t)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

DUITSCHE RIJKSBANK.

STAAT VAN 31 JANUARI 1917.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metailbestand

………………….Mk
2.541.440.000
davon Goidbestand

…………….,,
2.524.418.000
Reichs uiid Darlehenskassenscheine..
283.942.000
Noten anderer Banken

…………..
3.195.000
Wechsel ……………………….
8.180.009.000
Lombardforderungen

…………….
9.957.000
Effekten ……………………….
104:546.000
SonstigeAktiva

………………..
980.258.000

Grundkapital ……………………
180.000.000
Reservefonds ……………………..
85.471.000
Notenumlauf …
…………………

.,
7.858.489.000
Sonstige tiLglich fallige Verbindlichkeiten

,,
3.542.429.000
Sonstige Passiva

………………..
521.988.000

ÛVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE
POSTEN.

Onderstaaud overzicht bevat tevens het cijfer
der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet
in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data

Metaal
1
Daarvan 1 Kas.çen-
1
Circu-
Goud
1
scheine
1

latie

31 Jan.1917
2.541.440 2.524.418
283.942 7.858.489
36
23

1917
2.540.309 2.523.185
321.601
7.650.783
38
13

,,

1917
2.539.574
2.522.261 271.988
7.726.844
35
6

,,

1917
2.537.440 2.520.902
273.418 7.985.881
35

31 Jan. 1916
2.494.221 2.453.531
705.698
6.502.402
49
1Febr.1915
2.213.981
2.183.753 265.485
4.658.588
53

23 Juli 1914
1.691.669
1.356.857.
65.479 1.890.895
93

0
Dekking der
circulatie
door metaal
en Kassenscheine.

Darlehenskassensckejn e

Data
Wissels
Rek. Crt.
Totaal
In kas bij
nitge-
1
de Roichs-
geven t

bank

31 Jan. 1917
8.180.0,09
3.542.429
***

23

,,

1917
8.172.637 3.648.020 3.330.400
308.400
13

,,

1917
8.614.515 3.917.497 3.248.100
260.100
6

1917
8.747.678 3.789.070 3.254.900 264.500

31 Jan. 1916
5.273.184
1.785.921
1.758.600 665.200
1 Febr. 1915
3.783.946
1.452.612 745.000
259.000

23 Juli 19141

750.892
1

943.964
BANK VAN FRANKRIJK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met
*
geteekende posted komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten ‘zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

(In duizenden £rancs.)

Waarvan

* Te goed Buit.gew.
Data

Goud

in- het

Zike

in het

F’oarsch.

Buitenland

Buitenland old. Staat

1 Feb.17 5.131.163 1.795.157 279.283

795.643 8.200.000
25 Jan.’17 5.121.024 1.794.123 281.970

749.708 8.100.000
18 ,, ’17 5.110.248 1.794.122 , 285.466

821.430 8.000.000
11 ,, ’17 5.099.019 1.693.089 287.397

707.120 7.900.000
4 ,, 17 5.085.783 1.693.089 291.036

770.600 7.700.000

3 Feb.’16 5.019.581

353.150 964.044 5.400.000
4 Feb.’15 4.234.051

366.958 200.246 3.900.000

23 Juli’14 4.104.390

639.620


– * Uitge- ‘

. – Rek. Crt.

Rek.

Wissels

stelde

Belee-

Bankb,l.

Parti.

Crt.
Wissels

ning

jet ten

culieren.

Staat

709.193 1.318.581 1.255.381 17.514.326 2.340.048 52.606
‘ 694.379 1.324.486 1.264.899 17.328.198 2.304.709 49.302
686.049 1.327.163 1.274.398 17.179.190 2.264.545 84.769 695.749 1.332.654 1.295.158 17.105.089 2.218.171 34.298
745.571 1.336.505 1.284.392 17.001.339 2.213.885 42.520
CD
468.980 1.777.891 1.274.583 14.034.413 1.909.551 114.959

245.357 3.138.541

864.780 10.646.213 2.298.036 63.362

1.541.080

]769.400 5.911.910 942.570 400.590

kings-
‘ercen
age
‘)

Data
Reserve
Deposito’s
Circulatie
Beleenin gen
en
disconto’s

Surplus
Reserve

3 Feb.’17
789.180
3.770.540
28.620
3.511.090
166.630

27 Jan.’17
810.280
3.751.470
28.680
3.472.390
190.710

20

,,

17
796.970
3.695.050
28.700
3.427.420
186.960

13

,,

’17
753.900 3.585.010
28.830 3.364.830
162.620

5 Feb.’16
756.040
3.542.160
34.340 3.295.130
172.800

6 Feb.’15
512.836
2.233.500
40.990
2.256.800
1

142.900

25 Juli’14
467:880
1.958.320
41.730
12.057.570
26.1701)

‘) Op basis van 25
0
/0
van alle deposito’s.

7 Februari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

107

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

t

EFFECTENBEURZEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-

wisselbaar.
(In millioenen Roebel).

Data
t,.
st.
Goud
T
i/Ii
bui
tenland

z-
ver

jetten’

Dis-

t
conto’s
1
en
helee-
Ilttgeli

Circu- lotie

Rek.
Coit

rant

29 Jan. ’17
1.475 2.151
116
7.127
741
9.205 1.833

21

,,

’17
1.474
2.150
118
7.104
613
9.114
1.784

14

,,

’17
1.475
2.150
119
6.866
667
9.097 1.873

5

,,

’17
1.472
2.150
118
6.652
673
8.897
1.801

29 Jan. ’16
‘1.616
742
40
3.376
1.161
5.605
1.608

29 Jan.’15
1.557
154 48
860
1.041
2.998
1.179

21 Juli ’14
1.601 144
74
..

.

.
757
1.634
1
1.099

V.
BELGIË.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Loliden heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société Gnérale de Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. Het Notendepartement dezer bank publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet
inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden francs.)
Metaal
1
l3eleen.
Doken.
1
Binn
i

Rek.
Data
mcl.

1
van
van

1
wisses Circu-
Crt.
buiten 1.
buitenl.
prent. d.
en
latie. saldi
saldi
t’ordcr.
provinc.
beleen.
.

25 Jan. 1917
341.390
84.037
480.000
62.971
852.097
107.064

18

,,

1917
341.207 82.831
480.000 60.928 853.059
102.000

11

1917
340.947
82.680 480.000
54.572 845.751 102.808

4

,,

1917
351.063
82.140 480.000 54.407
847.934
109.998

27 Jan. 1916
177.721
48.816
1
480.000

59.2851603.893
160.341

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN

(In ‘duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s
latie

Dekkings-
Percci

29 Dec.’16
453.713
17.538 157.693
697.623
14.130
68,2

22

,,

’16
449.917
6.025 156.930
678.259
15.754
69,8

15

,,

’16
435.302
7.907
160.666
671.898
12.606 68,3

8

,,

’16
427.959
4.644
158.127
647.311
11.451
68,8

30Dec.’15
344.963
13.525
55.381 415.113
13.486
85

31 Dee.’141
229.069
26.5781
10.5931
256.018
3.775
88

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.
VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRUST

MAATSCHAPPIJEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Amsterdam, 3 Februari 1917

De ernstige politieke gebeurtenissen van de afgeloopen
week zijn op de geldmarkt niet onopgemerkt voorbijgegaan-
De vrees voor verdere verwikkelingen en de daling der
koersen op de fondsenmarkt hebben tot aanzegging van pro-
longatiën geleid en deze heeft op haar beurt weer de daling
der koersen bevorderd. De prolongatierente liep van 2
tot 4 pCt. op, zonder nochtans een invloed van beteekenis
uit te oefenen op Nederlandsche staatsfondsen, die slechts onbelafigrijk lager sluiten, waaruit men de gevolgtrekking
schijnt te mogen maken, dat het gevaar voor ons land om
in den oorlog te worden betrokken ook thans in beurs-
kringen niet ernstig wordt geacht. Buitenlandsche staats-
fondsen reageerden slechts weinig op den aangekondigden
verscherpten duikbootenoorlog; de stemming was wel
uiterst lusteloos, doch de koersafbrokkeling bleef onbeteeke-nend. Trouwens, gedurende de geheele maand Januari vorm-
den staatsfondsen een verwaarloosden hoek, alwaar het
enkel sporadisch tot omzetten kwam, terwijl de koersen,
zooals onderstaande tabel aantoont, geen noemenswaardige
verschillen aanwijzen. –

2 Jan. 13 Jan. 3 Feb.
Rijzingof

5
O/
Ned. Werk. Schuld – . . – 102
8
110
102
8
/s
102

4t1 01 ,,

,,

……l00’/4

11
,
12

100°12

4
’14

3
1
12
0

83
3
1

83
8
10

83’/


‘It
2
1
10 01 ,,

,,

,,

61°°Iio 62’110

6218/,,
-1-18

5
0/
Oost-Indië 1915 ……99
0
/4 1001,8
100’1

+ ‘/

5
O
k Bulgarije 1902 ……..66

68°14

6618
+ 7/,

4
0/
Oostenrijk Jan.-Juli.. 44

43
5
1

42114 – 114

01 olo
Portugal 1890 . …..
78’14

78
1
18

78118 –

4
°/o

Nicolaï ……65

65

65
1
/it + /
oo

4 %

,

Geconsol. 1880 61

61
7
/10
62

+ 1
4
0/

,,

bij Hope ……

87

68
1
/io

65°18 –
l/t

5
°/o
Mexico … …………

16″/io 16
1
12

16
”Itt

5
°/o
Brazilië 1898 ……..94

94
1
/it

9318 –
‘Is

3
ok
Venezuela …………49°/to 49
0
/10

49 *2/00
4 slie

Zeer bewogen was daarentegen het koersverloop voor
locale
en Amerikaansche fondsen. Voor eerstgenoemde groep
waarden was de stemming gedurende het grootste gedeelte
van de maand vrij gunstig, ofschoon de zaken wegens de
eelal bestaande onzekerheid niet meer zoo omvangrijk wa-
ren als vaak in het vorig jaar.

Eenige
industriëele
fondsen werden bij uitzondering en
tot kleine bedragen op hoogere koersen gezocht, doch naar

mate het gebrek aan steenkolen en de moiljkheid om
andere grondstoffen voor het bedrijf te verkrijgen toenamen,


-keerden de koopers zich af van deze waarden, voor welke
ten slotte in sommige gevallen vrij groote koersverliezen
te boeken waren. Op den laatsten beursdag der afgeloopen
berichtsweek verloren aandeelen Jurgens 9 pCt., vermoe-
delijk naar aanleiding van het bericht, dat de uitvoer van
magarine voorloopig is stopgezet. Slechts aandeelen Wester
Suiker verlaten de maand, ofschoon op sterk dalende koer-
– sea, toch nog 10 pCt. boven de noteering van begin Januari.

InT
Cult,uurfondsen,
die toch reeds geen zeer geani-
meerd voorkomen vertoonden, hoewel de grondstemming
wegens de hooge noteering voor het product vast was, –
heeft naderhand eveneens de dalende beweging de overhand
gekregen, ofschoon het aanbod meerendeels binnen zeer
nauwe grenzen bleef. Vrij gevoelig lager sluiten aandeelen
Handelsvereeniging Amsterdam” die per saldo 32°% pCt.
inzakten.

Bankaancleelen
hadden ook eenigszins onder den drang
der gebeurtenissen te lijden, vooral de koloniale, zooals Ned.
Handel Maatschappij en Koloniale Bank. Opgemerkt zij
hier voorts nog, dat door den beperkten invoer, gevolg van
Duitschland’s maatregelen ter bescherming van zijn wissel-
koers, de bedrijvigheid in de documentenafdeeling bij de
– banken, die in het vorig jaar een zeer grooten omvang had
aangenomen, thans sterk is ingekrompen.

– De
mijnbowwfondsen
trekken bijzonder weinig belangstel-
ling, ook al zijn er nu en dan voor enkele soorten vrij groote
,koersbevegingen.

Vdor
petroieumaanèleelen,
welke zich aanvankelijk eenigs-
zins konden herstellen, wat de Rumeensche soorten betreft
op de verwachte schadevergoeding, wat het hoofdfonds – Koninklijke – aangaat, in verband met de verdere uitbrei-
dihg èn consolidatie van het bedrijf, (o.a. wordt de over-
neming van de ,,Cosden Oil Company” als aanstaande ge-
noemd) en voor Russische soorten wegens den hoogeren

108

ECONOMISCH..STATISTISCHE BERICHTEN

7 Februari 1917

olieprijs te Bakoe, – is de stemming ten slotte geheel en
al omgeslagen. Het onverminderd voortzetten van den oor-
log en de officieele berichten omtrent de ernstige schade aan de bezittingen der Astra Romana toegebracht, deden
het animo voor Rumeensche soorten, inzonderheid voor
Geconsolideerden bekoelen, terwijl Russische soorten, aan-
vankelijk vast, later in reactie waren op berichten, dat de
stijging van den olieprijs uitsluitend een gevolg was van
afnemende productie door gebrek aan vervoerscapaciteit en
arbeidskrachten, zoodat de verbetering van dien prijs vol-
strekt niet onverdeeld gunstig mag worden geacht. Konink-lijke verloren in de afgeloopen maand 21% pCt., w’elk ver-
lies grootendeels in de laatste paar dagen van cle week is
ontstaan.

Het gemis aan gelegenheid tot vei

scheping heeft op (ie
koersen der rubberaandeelen een sterken druk uitgeoefend,
waartoe mede bijdroeg het feit, dat de stemming te Londen
voor het product niet meer zoo gunstig is. Toch bleken de
aanvankelijk behaalde koerswinsten z60 groot, dat deze in
sommige gevallen nog winsten hebben te boeken. Zon toonen
Bandars ondanks cle later ingetreden laling, tegenover be-gin Januari nog een koerswinst aan ven 4% pOt., Kendeng
Lemboe’s van 26 pOt. enz. Oost-Java en Serbadjadi als-
mede Amsterdai Rubber sluiten daarentegen zeer flauw
en verloren onderscheidenljk 35, 13 en 16 pOt.

Het meest werden in de afgeloopen week veer cle
scheep-
vaartaandeelen.
getroffen. Aan den eenen kant dreigt het
uitgebreide Engelsche mijnenveld, aan den anderen kant de
thans niets meer ontziende Duitsche duikbootenoorlog
Onder deze omstandigheden schijnt de scheepvaart totaal te
zijn stopgezet, tot tijd en wijle de molestkwestie zal zijn ge-
regeld of een bevredigende oplossing met de Centrale Mo-
gendheden zal zijn gevonden, bijalclien van dit laatste wat
komt. In plaats van groote oorlogswiusten is thans het
bedrijf der scheepvaart geheel lam gelegd, hetgeen, hoc be-
treurenswaardig ook voor cle betrokken aandeelhouders, bi
een langen duur nog veel ernstiger kan worden voor de bin
nenlandsche industrie en vooi- het levensmiddelen-vraagstuk.
Sommigen verwachten echter, dat wellicht eerder dan men
denkt, de regeering er iets op zal vinden om de scheepvaart,
weer in gang te brengen. Intusschen geldt, vat hierboven;
voor rubberfondsen werd gezegd in nog sterkere mate van
scheepvaartpapieren. Deze hebben gedurende de eerste helft
van de maand dermate van de toenmaals voor het bedrijf
gunstig schijnende vooruitzichten geprofiteerd, dat thans,
in weerwil van de koerinzinking, de noteeringen in verge-lijking met een maand geleden haast geen verschillen aan
toonen. Merkwaardig is de koersstijging der aandeelen
Bothnia. Deze onderneming heeft tijdens den o9rlog op
8én
na al haar schepen verloren, doch, daaj- de vaartuigen naa
het schijnt var boven boekwaarde verzekerd zijn en onder
de huidige omstandigheden de vaart toch onmogelijk is
worden, acht men dit verlies van materieel voor de aan-
deelhouders eerder een gMnstige opistandigbeid. Vandaar,
dat het bericht nopens het vergaan van de ,,Gamma” met
een rjzing van ruim 10 pCt. werd begroet. Eerst latr
echter zal, ook aan de hand der balans kunnen blijken of
deze beoordeeliug wel op goede gronden rust. Voor alle
overige scheepvaartaancieelen was het slot gedrukt en zeer
flauw. Aandeelen Nievelt Goudriaan verloren in de afge-
loopen week 40 pCt. –

Tabal.csaandcel en,
– die juist eeuige neiging toonden om
zich van de jongste koersverliezen te herstellen op de verr
wachting, ‘dat de Duitsche grenzen voor den invoer van
tabak weer spoedig zouden worden opengezet, hebben door liet afsnijden van alle scheepsgelegenheid ffatuurlijk ernstig
geleden. De koersafbrokkeling ging evenwel niet met handel
van beteekenis gepaard. Zeer flauw sluiten intusschen aan-
deelen Deli Maatschappij, Arencishurg en Senembah.

2 Jan. 13 Jan. 3Feb. Rijzing of
daling.
Bandar Rubber ………….
147 160’11
151
1
12
+
4V2
Kencieng Lemboe……….
216 244 242
+
26
Oost-Java Rubber

……..
255 255 220
—35
Serbacijadi …………….
323 322
310
–13
Holland-Amerika-Lijn ——
405 424
1
12
402
,12
—2
1
12
Kon. HoIl.

Lloyd …… ….
‘179 21
4

18094
178
11

1114
Kon. Ned. Stoomboot ……
2182/
4
229
1
12
216
1
12
—2/4
NecI. Scheepvaart-Unie

– . – .
169 173
164
‘/
43/4
Oostzee

………………
294
3
14
309 335
+
40V4
Amsterdam

Dcli

……….
230
235
230

.Deli

Batavijc …………..
418 424 422
±
4
Deli

Cultuur …………….
182 186
1
1
175
—7
Deli-Maatschappij

……..
505″/,o 510
.
508
1
12
+
2°1I6
Senembah

…………….
502’/
8

524’/2
510
+7’/i
West-Java Thee

……….
85
1
1
76
76
18
—9
Madoera

pref.

…………
68
73
1
1
73
1
1
+
7
1
1
*
ex. div.

In de
JIm.erih

aansche afdeeliug waren hier wel de geheele
maand Januari de omzetten in verband met Wilson’s po-
gingen ten behoeve van den vrede zeer beperkt, maar des-
niettemin was ons publiek toch kooper. Zelfs nadat men
van de eerste verrassing, die le heftige reactie in Wallstreet veroorzaakte, bekomen was, werd hier, terwijl de arbitrage
afgaf, veel lust betoond om p het stei k verlaagd koerspeil
fonds op te nemen. Eerst toen men te New York bij zijn
houding bleef volharden en geruchten, – die later juist
bleken – omtrent een afbreken van de diplomatieke betrek-
kingen met Duitschlaud de i

onde gingen doen, slonk deze
kooplust. Zee,- wild was af en toe de handel in Steelaandee-
len. De plotselinge scherpe daling in dit fonds was clan ook
een groote ontgoocheling, claai- wegens de verwachtte hoogo
kvartaalontvangsten, die blijkens onderstaand staatje incler.
daad zeer meevielen, juist oeginweek nogal groote sankoo-l)Ofl
in dit aandeel werden uitgevoerd.

Netto-ontvangsten.

div.

surplus
1915

1916

1916

1916
le

kv.
..
$

12.458.000
$

60.713.000
1
1
14
$
32.854.000
2e kw…,,
27.950.000
,,

81.126.000
2
1
/4
40.965.000
3e kw…..
38.711.000
,,

85.817.000
214
,, 51.890.000
4e kv..
.
,,

51.232.000
,, 105.968.000
3
69.417.000

$ 130.352.000 $ 333.624.000

Hoewel Ieze cijfers thans even in het vergeetboek zijn
geraakt, is het waarschijnlijk, dat zij binnen afzienbaren
tijd weer invloed zullen gaan uitoefenen. Overigens moet
ook niet uit het oog worden verloren, dat zelfs in het aller-
ergste geval, de staalindustrie van regeeringswege en ook van de zijde der spoorwegen met orders zal worden over-
laden, zoodat bepaald pessimisme vooralsnog niet gewettigd
schijnt. Al deze overwegingen bleven echter buiten aanmer-
king, zoodat, naast Steels, ook American Cans, American
Car & Foundry’s, Anaconda’s en Marinefondsen en tevens
enkele spoorwegaandeelen als Union Pacifics, Missouri’s,
Ene’s en Denvers op 4 tot 10 pOt. lageren koers eu meer,
afgegeven werden..

2 Jan. 13 Jan.
3 Feb.
dlingof
.
American Beet Sugar
84 90 99
+
15
Americnn Can …………
.49v/s
52 44
_5
7
18
America.n Car
&
Foundry.
7081
4

71 ?/
67
1
18
—3
‘Is
American Hide &Leather
58e18
65u/,
g

59
+
5
18
American Smelting ……..
101
2
/
4

102814*
94/4

5l1
Anaconda Oopper

……..
176
177
7
/s
164
—12
Oentral Leather

……….
90 92
79 – 10112
Studebaker

…………..
106
107*
96
1
1
—9’I
U.

S.

Steel

…………..
lO3/
s

106
8
18*
101’/iû

ij
le

Atchison Topeka ……….
103

.
10511
2
*
102
+ Vi
Denver

………………
l8/
s

18
1
14
15
1
116
__

3
l3
/,
Ene

………………..
33
32
15
11
28
7
18
_4
1
1
Missouri Kansas
&
Texas.
ll’/s
9
8114 3 8/
Southern Pacific……….
97
96 1/4*
94
1
1
—1
South. Railway cert.
v.
aand
29
01
281
27

2°/,
Union Pacific
…………
148
8
/4
145112*
136
—8/4 Intern. Merc. Mar. alg.

.
30
3
/io
29
8
14
26’/s
4
1
119
pref.

. –
8414
82′
8
/,
72
1
14

12’12
*
ex.
div.

Daar aan buitenlandsche beurzen het koersverloop, voor
zoover het Amerikaansehe en scheepvaartfondsen betrof, na-
tuurlijk identiek was aan Wallstreet en Amsterdam, terwijl
in andere fondsen nagenoeg niets omging, – te Londen niet

2 Jan.
13 Jan. 3 Feb.
Rijzingof

Koloniale Bank

……….
160
15681
4

1541
5h18
Nederl. md. Handelsbank
.
232
232
.235
+
3
Nederi. Handel-Mij. rese…
19211
4

190
186
—6’14
Vereenigde Blikfabrieken

158
1
18
159 156
1
18
—2
Wester Suikerraff- ……..
190
199214
200
+
10
Vorstenlanden

…………
241
243/1
232
1
12
—8
1
12
Handelsvereen. A’dam ……
365’fi
347 332

321/4
Suiker Cultuur …………
l97/
4

196
194214
— 2’/
Redjang Lebong

……….
145
2
/
4

151
1541
4

+
8112
Geconsolidee,-de

……….
167
1
12
171
162

5
1
12
Koninklijke

…………..
526’/2
528
510
—1
Orion

………………..
53’/
52
11
48
1
/s
—5
1
/s
Steana

Rornana

……….
106 111
l08/
4

±21/
4

Arijiterdani Rubber……..
247 246
231

16

7 Februari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN•

wegens de aanstaande onteigening van alle fondsen, die
naar het buitenland gespuid kunnen worden; te Berlijn niet
wegens de ophanden zijnde nieuwe oorlogsicening, – kan
een beschouwing van het koersverloop aan de buitenlandsche
beurzen gevoegelijk achterwege blijven. Slechts zij mede-
gedeeld, dat te Kopenhagen de effectenmarkt wegens den
verscherpten duikbootenoorlog zulk een gedemoraliseerd
voorkömen had, dat besloten werd, om ,,afslachting” te voor-
komen, de beurs aldaar voérloopig eenige weken te sluiten.

GOEDERENHANDEL

DE MARKT DER SPECERIJEN IN 1916.

Aan liet jaaroverzicht betreffende specerijen in 1916 van
den heer M. P. van Jinnelt, makelaar te Amsterdam, is het
volgende ontleend:

l’eper.
De markt opende vast, met steeds toenemende
vraag en voortdurend boogere prijzen voor de nog restee-
rende Vrije partijen, waarvan de voorraad bij het uitvoerver-
bod, op 16 Maart, tot op plm. 1000 balen Zwarte Lampong
geslonken was.
Op aanvraag werd door de N.O.T. cousent tot uitvoer
verleend en kon daarvoor de prijs van 175 cts. per
1
/2
K.G.
bedongen worden. Aan latere vraag tot hoogere prijzen kon
slechts gedeeltelijk door kleine restanten voldaan worden.
Van witte peper was de voorrad van vrije partijen zeer
gering; de kleine restanten witte Muntok werden van 140
tot pim. 200 cts. opgenomen.
Op de termijnmarkt hadden geen omzetten plaats en ver

den tengevolge van ht uitvoerverbod vanaf 20 Maart geen
iiotecringen meer opgemaakt.
Voor de aan de N.O.T. geconsigneerde partijen was de
handel op binnenlandsche consumptie aangewezen, maar
doordien toevoeren geheel ophouden en de Engelsche markt
daardoor ook belangrijk vaster werd, toonde zich daarvoor flinke belangstelling.tot beterende prijzen.
In het begin vau het jaar kwamen nog eenige partijen
zwarte en witte Java Peper aan de markt, welke tot onge-
veer taxatie verkocht werden.
De laatste aanvoeren kwamen in Februari binnen en
vonden sedert dien alhier geen nieuwe arrivementen plaats.
Van witte Peper is de voorraad inmiddels klein gewor-
den, zoodat eenige nieuwe aanvoeren gewenscht zouden zijn.
De stemming was het geheele jaar door vast.
De prijzen liepen voor N.O.T. zwarte Lampoug van 36
tot 50 cts., witte Muntok van 60 tot 85 cts. en voor witte
Bintoehan van 55 tot 80 cts. omhoog.

Kruidnagelen.
Van Zanzibar vonden wederom geen aan
voeren plaats, zoodat de handel op den kleinen ouden voor-
raad was aangewezen.
De stemming was vast, maar de kooplust liet te wen-
schen over. Een mooie, nog vrije partij van 200 Matten,
met Kas-Certificaten, in Augustus bij inschrijving aan de
markt gebracht, kon slechts na veel moeite en ver beneden
taxatie verkocht worden.
Later ontstond voor cle kleine restanten meer vraag,
waardoor de prijzen van pim. 90 tot 175 ets. opliepen. Bij dc
uitvaardiging van het uitvoerverbod op 11 November be-
stond er van vrije nagelen wel geen voorraad meer. Op
termijn hadden geen omzetten plaats en werden vanaf 1 Mei geen noteeringen meer opgemaakt.
Van Amboina onder N.O.T.-conditiëii kwamen eenige par

tijen nagelen en stelen aan dc markt, welke tot flinke prij-
zen opgenomec werden.
Van den nieuwen oogst zijn wel eenige partijen binnen-
gekomen, maar helaas zijn deze tot heden, tot groote teleur-stelling der binnenlandsche consumptie, door de N.O.T. nog
niet Vrij gegeven.

ilfuskuatnoten op
termijn. Door de grootere belangstelling,
welke voor dit artikel ontstond, liepen de prijzen op ter-
mijn (vrije Noot), bij de betrekkelijk kleine voorraden spoe-
dig beduidend hooger.
Op een kleine reactie tegen het einde van Maart, tenge-
volge .van winstuemingen, volgde wel spoedig een gedeel-
telijk herstel, maar de markt kon zich daarvan toch niet
geheel herstellen en bleef tot de maand Juli aan schomme-
lingen onderhevig.
In Augustus werd de stemming weder beter.
Door veel speculatieve vraag liepen de prijzen, bij flinke
omzettn, bijna dagelijks hooger en werd daags voor het
uitvoerverbod tot den prijs van 165 cts. verhandeld.

Het uitvoerverbod van alfe specerijen verscheen op 11
November, en werden vanaf 13 November geen noteeringen
meer opgemaakt. In verband met later nog geregistreerde
enkele contracten bij de Liquidatiekas, liepen de prijzen terug tot
821%
ets. –
Periodieke Veilingen. De afloop van de eerste der perio.
dieke driemaandelijksche Specerijen-Veilingen, in Januari,
was, door de betere stemming voor het artikel, gunstig.
Zoowel voor de vrije alsook voor de aan de N.O.T. gecpn-
signeerde partijen bestond goede kooplust, zoodat nagenoeg
al het aangebodene tot taxaties en hooger kon worden af ge-
daan.
Groote orders van Amerika in de maand Februari, gepaard
gaande met flinke afname van den voorraad, veroorzaakten
een willige stemming.
Zooals te verwachten was, bestond er in de April-Veilin-
gen dan ook veel belangstelling. Ofschoon de taxaties in deze
Veilingen tegenover die der Januari-Veilingen 20 5. 25 ets.
koor N.O.T. en p.m. 40 cts. voor de vrije partijen waren ver-
hoogd, werd bijna het geheele aanbod, meerendeels nog flink
daarboven opgenomen.
De partijen van de Cr. & Hvg. ,,Banda” waren reeds voor
de veiling onderhands afgedaan.
Bij de, in de maanden Mei en Juni bij inschrjving aan de markt gebrachte partijen, bleek het animo ‘eel verminderd.
De stemming was lusteloos en bestond er in de Juli-vei-lingen absoluut geen kooplust.
Behalve eenige koopen van de Cr. en Hvg. ,,Banda”, welke
nog tot taxaties voor de binnenlandsche consumptie werden
opgenomen kon alleen, door belangrijk onder taxaties af te
geven, liet een en ander verkocht vor1eu.
• Het grootste gedeelte moest opgehouden worden.
Allengs werd de stemming weder beter en hoewel impol

teurs meer vasthoudend waren, tengevolge van grootere
bezwaren voor verdere afladingen, konden meerdere partijen
van het in de Juli-veilingen opgehoudene tot om-en-nabij
taxaties afgedaan worden.
De kooplust in de October-veilingen was niet groot.
Een gedeelte kwam echter tot afdoening waarbij voorna-
melijk de grove stuktallen wederom flinke prijzen konden
behalen.
• Spoedig na afloop van deze veilingen werd de stemming
‘illig. De prijzen liepen belangrijk hooger, bij flinke omzet-
ten, zoodat ook de in de October-veiliagen opgehouden par-
tijen, grootendeels plaatsing vonden.
Het uitvoerverbod van alle specerijen op 11 November,
hetwelk speciaal voor dit artikel geheel
o
nverwac
ht ver-

scheen, heeft menigen handelaar veel schade berokkend. De
handel kwam vrijwel geheel tot stilstand en je markt sluit
ingedrukte stemming.
JIn de vier veilingen, te Ansterdam en Rotterdam, bestond
heLaanbod in de eerste hand uit:

1916.
1915
1914


Colli.
Colli. Colli.

Stuktal, Banda en Siauw

……….
4182
5145
6077

Idem,

bijsoorten

……………..
1754
495
1152

Ongelijk en Ordinair, van alle soorten
6499
5586
5616

Poelie.
In de Januari-veilingen werden de

vrije partijen

tot taxaties opgenomen, waartegen van de aan de N.O.T.
geconsigneerde partijen slechts enkele koopen mooie kwali-
teiten verkocht konden worden.
Later ontstonci meer kooplust.
Vi’ije Foelie werd hooger verhandeld en op vraag van
Amerika, konden QQk de in veiling opgehouden N.O.T.-par-
tijen grootendeels plaatsing vinden.
De stemming in de April- en Juli-veilingen was ongeani-.
meerd.
De aangeboden vrije foelie werd echter grootendeels opge-
nomen, de goede soorten boven en cle ordinaire iets onder
taxaties.
Van de N.O.T.-partijen kon slechts een gedeelte tot afdoe-ning komen, waarbij meestal flink op taxaties moest worden
toegegeven. Het grootste gedeelte bleef onverkocht.
Voor – vrije partijen ontstond spoedig meer vraag waar-
door het vroeger opgehoudene uit de markt werd genomen.
:De prijzen liepen bij flinke omzette , dagelijks hooger en
werd begin November voor prima Siauw 230 ets, en voor
Banda 1? 235 ets. betaald.
Voor N.O.T.-Foelie bleef de stemming lusteloos en konden
in en na de October-veilingen, waarin alleen .O,T.-partijn
werden aangeboden, slechts eenige koopen, voornamljk
Banda-soorten, tot ca. 10 et. onder taxitie afgedaan worden.
Sedert het uitvoerverbod is er ook in dit artikel bijkans
geen handel meer en sluit de markt luteloos.

110

ËCÖNOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

7 Februari 1917

Aan de statistieken ontieenen wij nog het volgende:
A.

Z.

A.

Z.

A.

Z.
A.

Z.
lirvoer:
1913 1914 1915
1916
Nagelen*

. .

56

54
8
18 55

31
1
14
55

36
1
18
80
,

58
Noot (colli) ……..
14.200
12.700
12.700
14.600

52

56
7
18 60

34

60

40
110

110
Foelie (colli)
5.600
4.200
4.300
4.700
,,

..

58

30
1
18 58

52

65

58
80
Kruidnagelen (colli).
9.300 6.100 8.200 2.900
,,

..

31

40
175
Peper (balen50 K.G.)
79.700
82.200
106.400
15.500
a

onder N. O.,T. conditie.

b – Vrije artikelen.
Verkoop en: (eerste hand)
A

Amboina. Z

Zanzibar. Noot (K.G.)

……
781.000
769.000 680.000 715.000
*
De prijzen

sub

1916

zijn

voor Amboina
uitsluitend
Foelie (K.G) ……
187.000 152.000 188.000 144.000
,,N. 0. T. conditie” en voor Zanzibar uitsluitend
,,vrje arti-

Voorraad:

(eerste hand)
kelen”.
Noot (K.G.)

……
221.000
155.000 165.000
250.000
De afladingen hebben ongeveer bedragen:
Foelie (K.G.) ……
60.000 70.000
78.000 112.000
Peper (1 Juli-30 Juni)

Nagelen (1 Aug.-31 Juli)
Kr.nag. (bal 50KG.)
20
– – –
Oogst-

Lampong,
Peper(balensoK.G)
1.300
65


jaar

enz.

Straits

Tellicherry
Zanzibar

Loop der prijzen:
1913

1914
1915
a
1916
b

picols

ton

cwts.
1913114

219.000*

14.200

130.000
Mn.
190.000
Prima noten ….
40
35

33 34
42
1914115

262.000*

14.300

±
100.000 125.000
37
33

33
60 85
1915116

374.000*

15.800

±
100.000
205.800

35
32

35
50
75
Raming

31
33

40
80
150
1916117

220.000

13.000

±
100.000
120.000
35
85
De voorraad peper (in balen) op de 7 hoofdmarkten
van
Foelie Ltr. F….
150

135
125
.

125
125
Europa bedroeg:
146

133 120
120
145
Voorraad Invoer

Aflever.
Voorraad
142

132
125
112
235
1Jan.’16 11 mad.

11 mud.
1Dec.’16
135

132
125
112
150
125.400

204.900

194.000
136.300
Peper (zwarteLamp.)
26
25
1
12

30
.36
58
(daarvan Nederland)

(16.700)

(35.700)

(22.100)
(30.300)
23
2
/
4

24

57
8
/,
50
175
tegen 1915 ……..171.900

300.800

361.600
111.100
261
39

50
1914 ……..328.700

234.700

404.000
159.400
25
8
/
30

57
1
14
.
1913 ……..426.500

288.500

398.500 316.500

GRANEN.

Noteeringen.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Chicago

Buenos Ayres *)

Data

Tarwe

MaL,

Haver

Tarwe
1
Mais 1Lijnzaad
Mei

Mei

Mei

Maart 1 Maart 1Februari

5Feb.’17 174
1
14
100/8
54/4
.-

29 Jan.’17 171/4
99’/8
55
8
14
14,30
10,55

23,80
5Feb.’16 13218
77
8
18
49’/
9,45 ‘)
5,65
4)

12,70
5Feb.’15 164
5
18
81’/4
6014′
12,25
1
)
5,70
3
)
10,-
5 Feb. ’14

93214
66
‘1
’39
‘/z
8,60
5,-
)

11,75
8)
20 Juli’14

82

1)
56
3
18 ‘)
3611

1)

9,40
2)

5,38
2)

13,70
1)

‘)
per Dec.

2)
per
Sept.

2)

pei Februari.
4) per Mei.

*)De noteeringen van Buenos
.4ires
zijn van
29 Jan. en 5 Feb.

Soorten.

5 Februari 29 Januari
1
5 Februari
1917

1

1917

1

1916

509,

‘)
509,-‘)
368,-‘)
Rogge (No. 2 Western)
nom. nom.
400,-
345,-‘)
345,-‘)
235,-‘)


Tarwe

……………… …

Gerst

(46

lb. feeding)
– . .
345,_’)
345,…..I)
292,-

Mais

(La Plata)

………

Haver (38 Ib. white clipped)
19,-‘)
19,-‘)
14,85.
Lijnkoeken (Noord-Arne-
rikavan La Plata-zaad)
200,_s)
200,-
1
)
154,-
Lijnzaad (La Plata) …….
740,-
740,-
.,
470,-
1
)
Regeeringsprjs.

AA1V0REN in tons van 1000 K.G. voor verbruik in Nederland.

Rotterda,,;
Amsterdam
Totaal

Artikele,,.
28 Jan.- Sedert
Overcnk.
28 Jan.-
Sedert
Overee,,k. 3 Feb. 1917
1 Jan. 1917
tijdvak 1916
3 Feb. 1917
1 Jan. 1917
tijdvak 1916
1917
1

1
9 6

Tarwe ……………..
18.400
59.397 48.351
59.397 48.351

4.465
457

– – –
4.465
457
654
1.740

– –

654 1.740

Rogge

.
.
..

…………

Ma1s

…………….

.

41.281
8.910


32.489
7.988
73.770
16.898
2.608 9.644


5.492
850.
8.100
10.494

Boekweit

………….-
3
..523


6.145


6790
1.230
6.790
7.375

Gerst

………………-
Haver

………………-
Lijuzaad …………..
2.842 6.873


7560
12.660
10.402
19.533
Lijnkoek ……………
.
2
..842
400
6.350
14.450


9.132


250
15.482
14.700
Tarwemeel ………….
630
3.660


– –
3.660


AANVOEREN
in tons van 1000 K.G.
voor België.
Tarwe ……………..
4.400
1
49.558
75.921


.-

49.558
1
5
.
921

Mais

…………….
.

7.479

1
5.110
7.479 5.110

5 Februari 1917.’

Het is zeer bezwaarlijk een samenhangend overzicht te
geven van den loop der graanmarkten in de afgeloopen week.
De Duitsche afkondiging van den verscherpten duikboot-
oorlog heeft in de neutrale Europeesche landen den handel
vrijwel geheel stop gezet, die juist’.weder levendiger begon
te worden, voorzoover in die landen van, een geregelden
handel sprake is en niet de Regeeringen den graanaanvoer
geheel of gedeeltelijk hadden ter hand genomen. Algemeen
wdrdt de verdere gang der gebeurtenissen afgewacht. Zoo-
wel in de Scandinavische landen als in Nederland en Spanje is het uitvaren der voor den graanaanvoer bestemde stoom-
schepen voorloopig uitgesteld, terwijl wegens de op zee drei-
gende gevaren, die sedert eenige dagen niet meer door ver-
zekering

kunnen worden gedekt, verschepingen worden op-
gehouden en reeds beladen of onderweg zijnde schepen vei-
ligheid zoeken buiten de bedreigde zeeën. Uit den aard der zaak wordt voor de vaart op de entente-landen geen groote
verergering in den toestand verwacht, daar men blijkbaar meent, dat deze reeds het maximum van onveiligheid had
bereikt. De markten in Amerika en Argentinië hebben dan
ook niet zoo groote prijsveranderingen vertoond als de in
de neutrale landen van Europa gewekte beroering zoude
doen verwachten. Misschien zullen in de naaste toekomst
de verliezen aan schepen nog grooter worden dan zij tot nog
toe zijn geweest, doch in den laatsten tijd bereikten de dage-
lijksche verlieslijsten reeds zulk eene lengte, dat die be-
zwaarlijk veel verder zal zijn uit te breiden. De verscherpte
duikbootoorlog behoeft dus niet noodzakelijkerwijze inkrim-
ping der verscheping van graan uit overzeesche gewesten
met zich te brengen. Als eerste indruk schijnt men in Anie-

7 Februari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

rika wel met zulk eene vermindering te hebben gerekend,
want Mei-tarwe Chicago daalde van 171Y4 cent op 31
Januari op 161 cent op 2 Februari, doch den volgenden dag
herstelde zich de prijs, na aanvankelijk nog verder te zijn
gedaald, tot 1683% cent. Voor mais waren de schommelingen
minder hevig, daar voor dit artikel de hooge prijs niet zoo-
zeer is gebaseerd op den export en reeds door de groote con-
sumptievraag in het land zelve wordt gerechtvaardigd, wel-
ke vraag wordt versterkt door den uitvoer ook van de min-
dere kwaliteiten tarwe, die anders voor veevoeder zouden
hebben gediend en nu door mais dienen te worden vervan-
gen. In Argentinië is eindelijk weder regen gevallen en
hierdoor, doch wellicht ook tengevolge – van den politieken toestand, zijn de prijzen, vooral van tarwe en lijnzaad, flink
gedaald. Maïs heeft slechts zeer weinig vaii de-laatste prijs-
stijging verloren en blijft tamelijk vast door goede vraag,
zoowel voor export als voor binnenlandsch verbruik, – daar
de eiden nog steeds wegens de lange droogte te weinig
veevoeder leveren.

Buitenlandsche granen in’ Nederland.

De Januari-distributie van voedergranen en lijnkoeken,
die van de strenge vorst en de staking van vrijwel alle ver-
voer te water groote bezwaren ondervond, is na de bekend-
making omtrent den verscherpten duikbootoorlog een enke-
len dag gestaakt geweest, doch sedert weder voortgezet en
de dagbladen melden, dat ook de Februari-distributie zal
plaats vinden. De aanvoer onderiindt groote bezwaren. Het
uitvaren uit Nederland der voor het laden van graan be-
stemde stoomschepen is voorloopig uitgesteld en de aan-
komst der reeds beladen schepen wordt zeer bemoeilijkt,
zoodat in de laatste dagen geene ladingen zijn aangekomen.
Verder zijn drie met graan en lijnkoeken geladen Neder-
landsche stoomschepen verloren gegaan en met de beschik-
bare voorraden van tarwe, zoowel als voedergraan, zal dus
zeer spaarzaam dienen te worden omgegaan. Het in werking
treden der broodkaarten op 5 Februari komt dus zeer van
pas. Het is ten zeerste te hopen, dat spoedig een uitweg
worde gevonden uit de moeilijkheden, die zich bij den aan-
voer naar ons land voordoen. Door de verhooging der prijzen
voor lijnolie is weder eenige vraag naar lijnzaad merkbaar
geworden, doch nieuwe zaken zijn nog niet tot stand
gekomen.

METALEN.

IJZER EN STAAL.

E n g e 1 a
n d. Er blijft groote bedrijvigheid heerschen in
de ijzer-, staal- en aanverwante industrieën en het afsluiten
van contracten, welke niet direct of indirect samenhangen
met oorlogswerk, begint moeilijker td worden. Voor een
spoedige aflevering van handelsschepen wordt een aanzien-
lijke hoeveelheid materiaal door de scheepswerven benoo-
digd en hare bestellingen gaan natuurlijk voor bij alle ge-
wone handelsorders.
De uitvoerhandel, afgezien van de aanvoeren voor de’
oorlogsbehoeften der geallieerden, is sterk verminderd, zulks
tengevolge der door het Gouvernement ingevoerde beper-
kende maatregelen. Er is een stortvloed van werk in de
staalfabrieken, welke met hoogdruk moeten werken om niet
nog meer ten achter te komen.
Buiten de gewone aanzienlijke productie van ,,shell-steel-
bars” is die van scheeps-, ketelplaten en secties ook groot.
D u i t s e h 1 and. Zooals reeds vroeger bericht, is het
Stahlwerke Verband voor een jaar verlengd, ofschoon de meerderheid der leden voor een verlenging van twee jaar
was. Thyssen wilde echter alleen toestemming tot het laat-
ste voorstel geven op voorwaarde, dat ,,B”-producten (Stab-eisen, Bleche, Walzdraht enz.) opnieuw in het Verband zou-
den worden ingesloten, hetgeen ondoenlijk werd gevonden.
Er is echter besloten, niettegenstaande de ongunstige tijds-
omstandigheden en de herinnering aan vorige mislukkingen,
nogmaals de kwestie aangaande het opnemen van ,,B”-pro-
ducten in het Syndicaat in overweging te nemen, doch in
een meer krachtigen vorm dan voorheen.
Sedert 1912 waren de ,,B”-producten niet meer in het
Syndicaat opgenmen.
A m er ik a. Nieuwe zaken bewegen zich binnen enge’
grenzen, tengevolge van de nog steeds heerschende moeilijk-
heden in het spoorwegverkeer. De afgeloopen week was een
der kalmste, die de staalmarkt sedert langen tijd gekend
heeft. Niettemin hebben de fabrieken volop werk en de or

ders in hare boeken zullen haar bezig houden tot ver in
1918. Men zegt, dat in het Pittsburgh-district enkele fabrie-
ken gedurende de laatste twee weken meer afgewerkt
materiaal verzonden hebben, dan dat zij’ nieuwe orders ont-
vingen. De stemming der ruw-ijzermarkt was vast met stij-
gende prijzen.

Loco-Noteeringen te Londen:


Dato
IJzer
Ckv.
Koper
Standard

Tin Lood
Zink
3

2 Febr. 1917. –
nom.
134.-!-
199.101-
30.101-

26Jan.

1917..
nom.
132.-!-
190.-/-
30.101- 52.151-
4
Febr. 1916..
8816
95.151-
180.-!-
31.216
89.-!-
5 Febr. 1915..
5615
62.716
176.-!-
18.1216
38.101-
20 Juli

1914..
5114
61.-/-
145.15/-
19.-!-
21.101-

STEENKOLEN.

De aanvoej

van Engeland staat geheel, van Duitschiand
zoo goed als geheel, stil. Komt hierin niet spoedig verande-
ring, dan zullen verschillende industrieën geheel of ten deele
stop komen te staan.
In de vraag naar huisbrandkolen wordt door de Rijks-
kolendistributie door levering van Limburgsche kolen, zoo
veel als eenigszins mogelijk is, voldaan.

KATOEN.

Noteeringen voor Loco-Katoen.
(Middling Uplands.)

I
2
F

.’
17
I
26 Jan.

I7
I
l9Jon. ’17
1
2 Fcbr.’I6
1
2Fcbr.’15

New York…. 14,30e 17,l5c 17,35c 11,90e

8,60e
Liverpool …. 10,33d 10,91d 10,94d,

7,66d
1
5,09d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.
‘(In duizendtallen balen.)

1
Aug. ’16
Overeonko,nsti,,e pet joden
tot
26Jan.’17
1915’16

1

1914’15

Otvangsten Gulf-Havens..
‘3871
3105
4240
11

Atlant.Ravens
1574
1728
2177
Uitvoer naar Gr. Brittannië
1831 1208
1678
‘t Vasteland.
1458
1286
1613
Japan etc…
374 214 304

.Toorraden in
duizendtallen
1
26Jan. ’17
1

26Jan. ’16
1

26 Jan. ’15

A’merik. havens ……….
1399 1802
2050
Binnenland …………..
1203 1284
1174
142

.

334
110
New
York

……………
489

.

462
413
New Orleans ………….
Liverpool

……………
852.
850 915

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
– Manchester dd 17 Januari 1917.

Van Amerikaansche katoen werden in de afgeloopen week
in Liverpool groote contracten geliquideerd, waardoor prij-zen ten slotte circa 75 punten daalden, terwijl ook de markt
in New York hetzelfde beeld vertoonde. De toestand is echter
vrijwel onveranderd, terwijl het Zuiden zeer vast blijft en
verschepingskosten naar Liverpool ook’verder gestegen zijn.
Gisteren had weer een kleine reactie plaats en ,,futures” zijn in Liverpool weer 18 punten gestegen. In New York was de
vraag voor actueele katoen wat levendiger, doch de vrees
voor een grooten aanplant gedurende het aanstaande seizoen
oefent ook reeds invloed uit. Bij de tegenwoordige con-
sumptie behoeft men ook geen schaarsclite van ruwe katoen
te verwachten, doch bij een toename van het verbruik zon
de toestand wel zeer kritiek kunnen worden. Egyptische
katoen is na eene daling van 75 punten verleden Donderdag
thans weer vrij vast; het is moeilijk een vaste meening te
hebben over den prijsloop van dit artikel, ofschoon de statis-
tische positie zeer sterk is.
Voor katoenen garens bestond slechts weinig belangstel-
ling en indien er niet spoedig meer vraag doorkomt, zal de
spinmarge, die nu al kleiner wordt, zeker nog verder in-
schrompelen. Klachten over schaarschte van leege manden
en kisten worden zeer ernstig en de spoorwegmaatschap-
pijen schijnen geen tijd te hebben deze te vervoeren. BiÇinen-
landsche koopers dekken alleen hun directe behoeften, die
niet groot schijnen te zijn, terwijl de exporthandel zeer verlaten is. Er is geen Indische vraag, zoodat de export
hoofdzakelijk beperkt blijft tot Nederland en Scandinavië
met nu en dan een enkel ordertje voor Frankrijk.
De doekmarkt is zeer kalm en de, meeste overzeesche
markten toonen slechts weinig belangstelling. Koopers
nemen een afwachtende, houding aan, ook al omdat katoen-
prijzen zoo sterk fluctueeren en zij voelen bovendien slechts

112

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

7 Februari 1917

weinig neiging hun engagementen uit te breiden nu ook de
kwestie van levering steeds moeilijker wordt. Bij gebleekte
en geverfde goederen ondervinden exporteurs ook meer
moeilijkheden dan zij gedacht hadden en voor vele orders
worden de leveringstermijnen met’ maanden overschreden. Het binnenland is ‘kalm en de vraag die daar eenige weken
geleden bestond naar voorradige goederen, is weer geheel
verdijenen.

WOL.

Daar de wolhandel door
.
de Engelsche regeering geheel ge-
controleerd en geregeld wordt, heeft de niarkt te B rad f o r d
geen belang meer als internationaal centrum voor dit artikel.
Vooral de groote vrije Z uid – Amerikaansche markten
en de markt te Boston, zullen als grondslag moeten
‘dienen om zich over den algemeenen toestand van het pro-
duct een oordeel te vormen. Het seizoen is zoo goed als af-
geloopen en de markt in La Plata zal weldra worden ge-
sloten. Alle aangevoerde hoeveelheden worden tegen zeer
hooge prijzen opgenomen en het is opvallend dat liet vooral
Duitsche firma’s zijn die in de laatste tijden groote con-
tracten afsluiten. Wat Zuid-Amerika betreft, verwacht men
eene nieuwe productievermindering van 10
0/o.
De uitvoer
van Australië en Nieuw-Zeeland bedroeg in de tweede helft
van 1916 resp. 628.100 en 141.300 balen, zijnde resp. 358.000
en 4.800 minder dan in den overeenkomstigen tijd van 1915.

Noteeringen te Bradford:

64

Coloniol carded
Data

azlerng

56

1
50

1

46

1

40 –

26 Januari

1917 ….

68

52

42

35

31
19

,,

1917 .. ..

68

52

4311

3511

3F
28 Januari

1916….

43

37

32
1
12

2Sijz

25 –

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon,
Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

Koffie blijft zeer vast gestemd. De voor uitvoer in aan-
merking komende koffie bediugt bij voortduring ongeveer
de prijzen waartoe aan het in den laatsten tijd aangebodene,
toegang in Duitschland wordt verleend. De N.O.T. soorten
evenwel blijven oploopen, omdat er veel te weinig is en
nieuwe toevoer nog altijd niet plaats vindt.

Noteeringen en voorraden.

Dato

Rio
Santos Wisselkoers
Voorraad
ii.;
Voorraad
,,
Pr

3 Feb. 1917
224.000
6675
3.064.000
6200
12
27 Jan.

1917
269.000
6750
3.154.000
6200
12
8
/,,
3 Feb.

1916
283.000
6050
2.572.000
6100

24 Juli

1914
353.000
4900
889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio
San tos
Data
Afgeloo pen
1

Sedert
Afgeloo pen
Sedert
week
1 Juli
week
1 Juli

3

Feb.

1917

..
27.000 1.625.000 12.466.000
104.000
8.429.000

1

3 Feb.

1916

..
55.000
148.000
9.756.000

Statistiek der firma G. Duuring & Zoon.

Zichtbare voorraad op 31 Januari, in duizenden balen.

1917 1916
1915
1914 1913
Voorraad in Europa..
3.797
3.509
4.316 7.693
6.699
Brazilië ..
Stoomend
426
.
947
1.125
795 714
Oost-Indië.
fVer.
1
168
32 26
75
n. Europa

Staten

20


42
22

4.223

4.644 .5.473

8.556

7.10

Voorraad Ver. Staten 2.478 2.072 1.486 1.576 2i14

Stoomend
J’
Braziiië ..

478

410

711

618

540
naar
Ver.StatenlO0St1(l

?

3

6

12

’37

7.179

7.129

7.678 10.762 10.401

Voorraad in Rio ….

242

299

415

380

237

Sautos. . 3.144 ‘ 2.515

1.999

2.064

2.011

Bahia ..

36 ‘ 43

38

70

41

Totaal……10.601

9.986 10.128 13.276 12.690

1916 1915 1914 1913 1b12
Op 31 December .. .. 11.253 10.272 10.091 13.665 13.437
Op 1 Juli ……….7.091 7.538 11.289 10.275 10.985

SUIKER.

l)oordat de verwachte regeeringsregeling voor den uitvoer
de afgloopen week iïög uitbleef, was de stemming van onze
13 iets u ik er markt kalm. Zoowel Speculanten als I3affi-
nadeurs bleven een afwachtende houding aannemen. Enkele
verkoopeu vonden plats van disponibele suikers tot
f
23’id,
terwijl Mei-levering ten slotte tot
f
23
11
/i.;
gelaten werd. De
markt sloot flauwer.
Wat den toekomstigen uitzaai van suikerbieten in Europa
betreft, zoo wordt ht hoe langer hoe waarschijnlijkér, dat
met eene niet onaanzienlijke inkrimping .in Duitse h lan ii
gerekend moet worden, omdat de bietenbotiw te onvoor

deelig is vergeleken bij andere gewassen.
tJit Engel and wordt gemeld, dat het, Gouvernement
voornemens is het binnenlandsch verbruik tot 50
o/o
van cle
consumptie gedurende 1915 te beperken.
Op Java blijft de markt stil; de eenige transactie, die
gemeld werd, betreft eene flinke partij disponibele witte
suiker -. dus uit den oogst 1916 – tot ongeveer
f
14
1
1.
Volgens Czarnikow heeft de laatste oogst opgebracht:
1.610.000 tons, samengesteld ongeveer als volgt:

800.000 tons Superieur


500.000

N. 16 tot 30
250.000

,, 12 ,, 14
60.000

Molasses.

Volgens niailberichten waren uit oogst 1917 tot einde No-
vember ruim 14,000.000 picols verkocht, waarvan echter een
gedeelte en wel waarschijnlijk het grootste gedeelte nog in
handen van Chineesche speculanten is.
In A mei’ i k a bleef de markt de geheele week prijshou-
dend
01)
onveranderde noteeringen. De ontvangsten bedroegen
57;000 tons, de versmeltingen 45.000 tons en de voorraden
75.000 tons tegen voorraden van 58.000 en 111.000 tons in
de beide voorgaaude jaren.

(i,,hn.oj-nt’.fr.

1916/17
1915116
1914115

Ontv. d. wk. tot 2 0 Jan.17

91.533
110.932
65.000 tons
Totaal sedert 1 Dec. 1916 220.558
351.855 201.676
Totaleoxp.sedertl Dec.’16 107.823
204.752
112.930
Ep. n. [3K. 1916 ……524.318
367.580
232.734
11

,, Frankrijk

1916

144.435
5.895 33.011
Totale voorraad op22 Jan. 111.000
146.288
.

103.000
Werkende fabrieken….

161
164
148
Export

Geraffin.

uit de
V. S.
v.
N. A. 11/1/17

..

2.888
17.226 7.826

,,

NOTEERINGEN

Da!’
A::ste,cayi
per

Londen
iVcw Ycrk
96
10
Tatcs
Witife
Amc8’ic.


Februari.
C uhes

t
Java
ate
l

d
Centrifug.
No. 1
job.

2 Feb.1917
f
23,-
4711
1
/2
– –
4,70 á 4,89
26 Jan. 1917.. .
23
“iai
47/1
1/2

2018
26i4″
4,70
L
4,89
2 Feb. 1916
»
25
1
12
4016
20i3
2314’12
4,83 6.4,89
,

15
1
12
311-
– –
4,26
2 Feb. 1915 ……
21 Juli

1914….
,,

11
11
182
181-


3,26

VETTEN EN OLIËN.

Oleo-Margarine zonder zaken bij onveranderde no-
teeringen.
C. i. f. Londen werden verkocht: 250 Tres. ,,Overany”
tot 115/-.
01e o – S tock (Premier-Jus). Noord-Amerikaansche: zonder
offerten. Zuid-Amerikaansche: verkocht 200 Trcs. ,,La Blanca
No. 1″ Februari.aflading tot
f
102
1
1, franco wal Rotterdam, inclusief alle molestverzekeriug, doch exclusief eventueel te
heffen uitvoerrechten.
0 leo – St e a r in e. Noord-Ameri kaansche fabrikaten werden
op aflading tot
f
94,- franco wal Rotterdam gedaan.
Ram me 1 P r e m i e r – J u s. Zuid-Amerikaansche ,,Armour
La Plata” aangeboden tot
f
97
1
12
franco wal Rotterdam,
exclusief eventueele uitvoerrechten.
N e u t r alla r d zonder zaken. De afladings-offerteu luiden

f
125/12611
2
franco wal Rotterdam.
lmitatie Neutrallard eveneens zonder zaken. De
Öfferten luiden f123,- franco wal Rotterdam.
Katoenzaad – olie. Op Maart/Mei-aflading was er deze
week een offerte aan de markt van Boterolie tot $131),
f. o. b. New-York, welke
sviet
geplaatst werd. Loco Boterolie
iets lager, namelijk tot
f
96/95.- aangeboden.
Geraffineerd Cocosvet iets flauwer. Noteering:
f 87/86,- prompte levering.

7 Februari
1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11311

COPRA.

De vrachten voor Copra van Ned.-Indië werden in het laatst
der vorige week met
f
5,— per 100 K.G. verhoogd, hetgeen
tengevolge had, dat Java f. in. s. niet ouder ca.
f
51,— te
koop was, terwijl koopers niet hooger dan
f 47e18
wenschten
te betalen.
Later, toen de voorgenomen verscherpte duikbootoorlog
bekend werd, trokken verkoopers zich geheel terug.
Ceylon cif.
Londeoi £
44.-.- en cif. Marseille £ 49.5.-.

NOTEERINGEN.

Java f.m.s.

3 Februari 1917..
f
47
7
18(nom.)
27 Januari 1917..

471

N.O.T.-condities.
3 Februari 1916.
.
41
3 Februaril9l5..

51
20-25 Juli 1914..

28
5
1
4

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

5 Februari 1917. Vrachten van Engelsch-Indki bleven vast.
Inmiddels heeft de Britsche voedsel-controleur bepaald, dat
invoer en distributie van rijst door het Wheat-Committee
moet geschieden. Verwacht wordt, dat voor het vervoer
schepen tot verlaagde vrachten aangewezen
zullen
worden.
De Grieksehe handeisvaartuigen, welke eenige maanden
werkeloos bleven, werden weder in de vaart gebracht; de
Britsehe Regeering moet schepen, ladende ce. 600.000 ton,
gehuurd hebben tot een half jaar na afloop van den oorlog
tot 301- per ton laadvermogen per maand, met de bepaling,
dat molestverzekering voor rekening der regeering zou zijn.
De Spaansche Regeering maakte beperkende bepalingen
betreffende verkoop van schepen naar het buitenland en
betreffende het doen van reizen tusscheii buitenlandsche
havens, waardoor deze vaartuigen voorloopig aan de vrach-
tenmarkt onttrokken worden.
De vastgestelde maximum vrachten voor kolen van En-
geland flaar Fransche Westkust- en Middellandsche Zee-
havens werden voor neutrale booten verhoogd met resp. 20
en 50
0
/0.
Men hoopt daardoor meer aanbod van onzijdige
schepen voor de koleuvaart te krijgen.
Naar
vrije havens
werden de vrachten eveneens belangrijk verhoogd. De Inter-
Allied Chartering Executive heeft de huur voor schepen in
die vaart vastgesteld op 47/6 tot 5216 per ton laadvermogen
per maand, molestverzekering voor rekening der regeeriug.
Tengevolge van den verscherpten duikbootoorlog werd de
neutrale scheepvaart in Europa nagenoeg stopgezet.
Naar Nederland vonden, behoudens een enkele bevrachting
van Zuid-Amerika voor de Relief, geen bvrachtingen plaats. ])e Amerikaansche schepen, welke nu en dan voor stukgoed
naar Rotterdam bevracht werden, zullen wel niet meer voor
transporten naar Nederland beschikbaar gesteld worden,
sedert de Vereenigde Staten met Duitschiand in conflict
geraakt zijn. De zeeliedenstakiug werd opgeheven, nadat
Nederlandsche schepen niet meer mochten uitvaren.

GRAAN.

Data
Petro

grad
Londen!
R’dom

Odessa
Rotter.
dam

Ati. Kust
Ver. Staten San Loronzo

Rotter-
B,istol
Rotte,.
1
Enge-
dam
Kanaal
dan;
land

29 J.13

F.

1917


– –
1401-
1301-
22127 Jan.

1917231-

1301
31 J./5 F.

1916


f12,—
1519
1
1
f85,—
1401-
116
Febr.

1915


1016
716
801-
6119
Juli

1914
lid.
,
713
1111’14
1/1P/4
121-
121-

HOUT.

Data

Cranstodt
Golf
VCjO
Mexico

Holland
Oostk.
England
Holland
En (gesaagd)
(mijii-
(pitch-
pine)
ch-
p,ne)
__________________________________

stltten)

29 Jan.13
Febr. 1917
. .


5601-
6501-
22
1
27

Januari

1917
. .
31 Jan.15 Febr. 1916
..
– –

4751-
116 Februari

1915
. .172/6′)
Juli

1914
. .
f12,—
2416
751-
7716

ERTS.

Bilbao
Cartha-
Grieken-
.

.
Poti

Data
Middles-
iia
Middlos- tong
Middles.
Middles-

bro
bro’
bro’
bro’

.1
29 Jan.13 Febr. 1917
..
201-
21/6


22127 Januari

1917
. .
201-
2116


3 li Jan.15 Febr. 1916
..
2219
221-


1!6 Februari

1915
. .
171-
1616
191-

Juli 1914
..
413
514
1
12 519 816

KOLEN
Data

Cardiff
Oostk. Engeland

Dor-
Gonua
Port
La
0lt0

Roftee-
Cron.
deaus
Said
Rivier
1
dan;
stadt

29 J.13 F. 1917

40/9 8913
22127 Jan. 1917

341-
59i6


701-


31 J.15 F. 1916 fr 44,—
601-

851-
4516
f
5,50


116 Febr.

1915
,,
21,25
3114
1
1

301-
271-
,,
6,–


Juli 1914
,,

7,—
71-

713
1416
3/2

51-

DIVERSEN.

Bo;nbay
Bir,na
Vladivo-
Chili
D
0 0
West West
stork
West

~
(salpeter) Europa Europa
Wcst
Europa
(d. w.)
(rijst)
Europa

29 Jan.13

Febr. 1917
..
2201- 2801-


22i27 Januari

1917
..
2201- 27216


31

Jan.15
Febr. 1916
..
143/3
1751-

1201-
1)
1/6 Februari

1915
..
401-
4819
751-
6314
Juli 1914
..
1416
1613
251-
2213

mr zeliscoip.

BINNEN
VRACHTËN.

Bij deti uiterst geringen aanvoer ging er in de vorige
week zeer weinig aan de schippersbeurs om. Sommige schip-
pers tonnen weinig geneigdheid aan te nemen, omdat zij
vreezen, dat door gebrek aan steenkolen geen sleepkracht verkrijgbaar zal zijn, wanneer de vaart wedei- opn is.

-,

VRACHTEN TE ROTTERDAM.

(in Gid. per 2000 K.G.)

IErts
,ir.
Ruhrhavensl wiassa,ei
Data

1

1
goed. Waterstand
1
‘i
lostijdl
‘Ii lostijdl Boven-

29 Jau.-3 Febr.
1917..gunstig
22-27 Januari
1917
..
– –

gunstig 31 Jan-S Febr.
1916..
0,32’1
0,42’12
-.
gunstig
1-6 Februari
1915.,
0,20 0,30

gunstig
20-24 Juli
1914..
0,60
0,70
1,05
gunstig

ADVERTENTIËN

WERKSPOOR, AMSTERDAM

Land- en Scheeps-Machines

Turbines

Dieselmotoren

Installatiën voor Suikerfabrieken

Polderbemalingen

Uzerconstructiën

Spoor- enTramwegmaterieel, enz., enz.

114

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

7 Februari 1917

MAANDSTAAT OP 31 JANUARI 1917

VAN

DE. WISSEL- EN EFFECTENBANK:

TE ROTTERDAM

Aandeelhouders voor 90
0
/0 deelneming
.

f

1.350.000,—
Kapitaal

…………………………
Vennootsch.
f

2.500.000,-

Kas, Wissels en Coupons

…………
,, 10391.366,83’h
Deposito in

Als waarborg
f

303.500,-
Eigen

Fondsen

………………….
Effecten van Aandeelhouders

……..
Deelneming in Syndicaten …………

,,

91.372,69. -.
,,

303.500,—
,,

80.879,38

Effecten
..

voor9O% v/
Aandeel-

Vennootsch.

houders

Deposito in

2e Serie

,, 1.046.500,-
Prolongatiën en beleeningen gegeven
,,

1.217.600,—
Geld
1.350.000,-
Saldo’s

Bankiers

………………..
,,

1.816.829,96

..

.Reserverekening

……….. ….
…..
,,

378.871,55
2e

Srie

…………… ………….

Voorschotten op Onderpand of Borgtocht
,,

2.828.645,4311

..

Reserve voor te verstrekken Pensioenen
id.

op Consignaties ……….
,,

43.842,48


,,

02.581,17
Debiteuren in Rekening-Courant ……

..

,,

1.447.798,74
..
Fonds voor Pensioenen en Ziekengelden
26.249,-

..

..
,,

512.432,83
en

Ziekengelden

………………..

Depositorekening

…………………
,,

6.946.471,15
Deelneming in het Zieken- en Pensioen-
‘.
Saldo’s

Bankiers

.. ……………….
;

292.169,83
fonds Twentsche Bankvereeniging cs

..
..

,, 118.830,17
Traites geaccepteerd ………………
44.373,01

Gebouwen en Safe-Deposit …………..

Crediteuren in Rekening-Courant ……
8.572.382,81

..
..

f
20203.098,52
/
20.203.098,52

..

DE TWENTSCHE BANKVEREENIGING
B. W. BLIJDENSTEIN
&
Co.

AMSTERDAM, LONIEN,_ENSCHEDE, ALMELO.

MAANDSTAAT VAN DE KANTOREN AMSTERDAM.
ft

31 Januari
1917
31 Januari
191.6
DEBET.

f

6.734.250,—
f

6.617.187,50
Fondsen in Commanditair en Leen-
Depôt, gedeponeerd te Rotterdam

117.000,—
Aandeelen Wissel- en Effectenbank ……
1865.000,-
Fondsen voor rekening onzer Twentsche
5 19.000,-
Kantoren gedeponeerd te Londen….
230.000,—
f

8.829.250,—
,,

925000,-
/

8.178.187,50
Fondsen in Commanditair en Leen-
Depôt, gedeponeerd te Amsterdam ..
Kassa, Wissels en Coupons ……….
Ned. Staatsleeningen, Sehatkistbi ljetten

,.

1
k’

26983.650,—
15.595.447,33
1
12
24.76L450,-
,,

11.883.294,72

Saldo’s bij Bankiers
327115618,36
7.944.663,71’1
24126.207,87
,,

8034.173,54

Kapitaal en Reserve» te Londen ….
….

en Schatkistpromessen

..

Prolongatiën gegeven


3.509d45,—
5449.210,-
Syndicaten en Eigen Fondsen
S
3.551.530,30
1.96L361,87
Credietvereeniging

………………
/

18.906.297,07’/
/
20202877,65
af: loopende pronlessen.
– –
1860.000;—
17046.297,07’/
,,

1.815.000,-
,,

18387877,65
Voorschotten tegen Onderpand of Borg-
tocht en Saldo’s Rekeningen-Courant
11.153569,80
1
12
10.861.192,98
Voorschotten op Consignatiën
2.082075,32
1.695.148,40
Gebouwen en Safe .Deposit

..

950446,19
985.368,09

/

130.381.693,15
/
116.323472,62
Totaal….

CREDIT.

/
11.901.500,—

f
12227.000,-
Credietvereeniging ……….
,,

2422.292,50
2.153.602,50
,,

4.686.083,44
4547.273,64
Credietvereeniging ……….

Zieken- en Pensioenfondsen

..
2416.609,17

2 L
f

426.485,11
,,

2.237.804,02
f

21365,680,16
171.244,31
155.430,71
Fondsen in Leen-Depôt
,,

25.644.450,—
23539250,-

15M91.212,25’/s
14M52622,06

11

op prolongatie
,,

2.658850,—
3.077300,-
Saldo te ontvangen en te leveren Fondsen
,,

263.107,90
383.258,03

Kapitaal …………………………

Saldo’s Rekeningen-Courant

..

41.192.678,95’12
,,

30.591.815,27 l/

Reserven………………………….

Credietverg
8.491.499,11
1/
4.144.472,48
Saldo Rekeningen met de Bijkantoren

1.970.921,92
.
407872748

Deposito’s

….
……………………….

On Cali genomen
-,-
.
L000000,-
Kassiers-Rekeningen
-,-
504410,39
Te betalen Wissels
Diverse Rekeningen
.
-,,

11.320335,95
,,

215l.l07,63
1
/s
,,..

1LO11.354,72
,,2.019.351,31
1
12

Totaal.. -.
f
130.381.693,15
S

f
116323472,62

7 Februari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

115

GEBRQ.EDER
.
S CHABOT

J.
&
J. M. VOORHOEVE
ROTTERDAM
Makelaars in Assurantien

Anno 1836

KASSIERS
en
MAKELAARS
in
ASSURANTIËN
ROTFERDAM

Deposito’s.

Rekening-Courant.

Franco ChèquRekening.

Aan en Verkoop van Wissels op het Buitenland

Aan en Ver-

koop van Fondsen

Bewaarneming en Administratie van Effecten.

Ooriogs-, Transport-, Casco-, Brand-, Diefstal- e. a. verzekeringen

van eiken aard.

F
DIRKZWAGER’s SCHEEPSAGÈNTUUR

II

HOOd—

J”U.IftVA
TE

.

MAASSLUIS EN HOEK VAN HOLLAND

Belasten

het’rapporteeren

het
zich

met

van

schepen

en
.

STEEN
N
behandelen

van scheepszaken op

den Nieuwen Waterweg

NIEUWE BERGING-MAATSCHAPPIJ


.

7

MAASSLUIS

Contracteerei

voor

hét

bergen

van

gezonken

schepen

en

E
n
ladingen,
op’de

rivieren

en buitengaats; belasten zich met

..

.
het instellen van duikeronderzoek, enz. enz.

NEDERLANDSCHE GRONDBRIEÊBANK
INSULAURE
HEERENGRACHT 495, AMSTERDAM’
j
.

1
pCt. Obligatiën
(Grondbrieven)’
Beuoers
HYPOTHEEKBANK

Gecertificeerd door de Centrale Trust-Compagnie
TE ZIERIKZEE

Verkrijgbaar in stukken van
f
2500,—,’
f1000,—, f
500,— en
f 100,—
PANDBRIEVEN in omloop op:

op elk goed effectenkantoor
31 Dec. 1914 f4.313.450

31 Dec. 1915 ,, 4.828.200

31 Dec. 1916 ,, 5.586.350

Nederlandsche BankVoor R

Handel
Verkrijgbaar tot den koers van

BANQUE NÉERLANDAISE POUR LE COMMERCE RUSSE
I

0

PAND-

4/2
/0 BRIEVEN

Kapitaal 5.000.000 Roebels

.
De Directie

Kantoor: 20 NEWSKY PROSPECT
PETROGRA

Mr. D. J.
JONCENEEL

H.
J.
KORLVINKE

.

Telegramadres: NEDRUSBANK

LAPI DÖTH
&
VIS
De Bank neemt gelden â déposito en in rekening-
ASSURANTIËN


courant, en verricht alle soorten wissel- en bankzaken
De Ruyterkade 124, Amsterdam

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot alle kantoren van
belasten zich met het plaatsen

de NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ
de TWENTSCHE BANKVEREENIGING
TRANSPORT MOLEST EN BRAND
– VERZEKERINGEN
zoomede tot de heeren HOPE &
Co.,

“Amsterdam

LIPPMANN ROSENTHAL
&
Cd,

R. MEES
&
ZOONEN.

Rotterdam
Algeifieen-Adpesboek

van Nederland en

De Erven de Wed..j. van Nelle
Nederlandsch-Indië

ROTTERDAM
ten dienste van


Landbouw, Nijverheid
en Handel

Tabaks- en Sigarenfabrieken


Prijs
f
12,50

Koffiebranderij

Theehandel

116

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

7 Februari 1917

Holland – Canada Hypotheekbank — ‘sGravenhage

Uitstaand bedrag Pandbrieven ruim
f
12.000.000,-

5
pCt. Pandbrieven tégen den koers van 100 pCt.

ri

De Nederlandsche

Overzee Trustmaatschappij

maakt bekend, dat hare ‘Afdeelingen

• – TELEGRAMMEN

ADVISEURS

EN

ALGEMEENE
STATISTIEK

zijn VERPLAATST naar

MAURITSKADE
43

NUGH & VAN

DITMAR
9
S

UITGEVERS-MIJ

ROTTERDAM

Wijnhaven 111-113

Telef. 7841 -’42 ’43

Belast zich met het

verzorgen van uit-

gaven en tij dschrif-

ten op elk gebied

NOORD-AMERIKAMNTSCHE HYPOTHEEKBANK

TE LEEUWARDEN

UITGIFTE VAN

50
00000
9
. 5
1
Y2PCL,PANDBRIEVEN

tegen den koers van 100 pÇt.

in stukken van /1000,—, 500,— en 1100,-

De Pandbrieven zijn telkens na 10 jaar
èL
pari aflosbaar

De Directie bericht, dat de INSCHRIJVING’rop bovenbedoelde stukken zal zijn opengestel4 op

Vrijdag 9 Februarf1917, van 9 tot 4 uur,

ten KANTORE DER BANK, haar BIJKANTOOR te Middelburg en bij

H. OYENS & ZONEN te Amsterdam,
DUNLOP
& Co
.
. te Amsterdam,

DE NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ, Agentschap, Rotterdam,

DE FRIESCHE HANDELSBANK te Leeuwarden,

Mrs. VAN VIERSSEN TRIP & FEITH te Groningen,

HENDRIKSE & Co’s BANKIERS- EN EFFECTENKANTOQR, Middelburg en Sluis,

VAN RANZOW’s BANK te Arnhem,

Firma J. LUYKX te Roosendaal en Firma LUYKX VAN HASSELT.te Bergen op Zoom,

SPAARNEBANK te Haarlem,

V.

alwaar prospectussen en inschrijvingsbiljetten] verkrijgbaar zijn.

/

De storting zal moeten geschieden op Vrijdag
16
Februari 1957 ten kantore van inschrijving.

LEEUWARDEN, 2
Februari 1947.

Auteur