Ga direct naar de content

Jrg. 17, editie 854

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 11 1932

11 i’l'[Ei 1932

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.

Ec o
‘nomisc

h

A

Statistische

Berichten

ALGEMEEN ‘WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DERIJNVAART

UITGAVE VAN HET INSTiTUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

17E JAARGANG

WOENSDAG 11 MEI 1932

No. 854

iNSTiTUUT VOOR L’CONO .1! ISCHE GESCHRIFTEN.
Algemeen Secretaris: Prof. Mr. Dr. G. M. Verrijn Stuart.
ECONOM1SCII-STATIST!SCIIE BERICHTEN.
COMMISSIE
VAN ADVIES:

Prof. Mr. D. van Blom; J. van Ilasselt; Jhr. Mr. I. H. van
Lennep; Mr. K. P. van der ilfandele; Prof. Dr. N. J.
Polak; Mr. Dr. L F. H. Regout; Dr. E. van Welderen
Baron Rengers; Prof. Mr. H. R. Ribbius; Jan Schilthuis;’
Mr. Q. J. Ter pstra; Prof. lI!r. F. d& Vries.
Gedelegeerd lid: Prof. jhr. Dr. G. Al. Verrijn Stuart. Redacteur-Secretaris: 11. .41. II. Â. van der Valk. • Secretariaat: Pieter de Jioochwcg 122, Rotterdam.
Telefoon Nr. 35000. Postrekcning 8408.

BERICHT.

[ii
verijancl met de as. feestdagen zal het volgend

nu inmer op Donderdag 1!) Mei verschij nen.

10 MEI 1932.

De geldniarkt WaS weder zeer stil. De vraag naar
geld bleef zeer gering, terwijl liet aanbod wecler.over-
vioedig was. De weinige wissels, die aangeboden ver-
den, konden gemakkelijk voor X of püt. plaatsing

vinden. Cailgeld Ibleef aangeboden voor 3 pOt. en ook

in cle prolongatieremite kwam geen ‘verandering; cle
noteering schommelde tussclien 1 en 1′ pOt.
* *

Op den veekstaat ‘van De Nederlanclsche Bank

blijken de binneniandsohe ui tzettingen met
/’
16,6

millioen te zijn ngekrompen; de post b.innenlandsche

wissels daalde niet
f
1,5 millioen en de beleeiiingerm

geven een vermindering te zien van
f
16,2 m illioen.

in cle posten papier op het buitenland en diverse

reker ii gen onder cle acti va ‘der Bank kwam geen

w ijz i lig van beteekenis.

De goudvoorraad is met
f
13 millioen toegenomei:i.

.De zilvervoorraacl verminderde daarentegen met

f455.000, zoodat per saldo de post munt en munt-
ina teriaai met fl.2,5 m illioen is ui tgebreicl. liet ge-

deelte ‘van clan metaalvoorraaci buiten Nederland ge-

houden bleef deze week ongewijzigd.
De ‘biljettencirculatie blijkt niet
f
30,3. nriilioen te

zijn ingekrompen ; claarenteger namen de rekening-

courant-saldi van anderen toe met
f
1.1, .5 millioen en

liet tegoed van ‘s Rijks schatkist met [1,3,6 millioen,

totaal
f
25,2 in i 1h oen. liet beschikbaar
ii
etaalsaldo

is met
.f
1.4,4 inillioen vernieercierd ; liet dekkingsper-

cen6ige bedraagt circa 79 püt. tegen 18 pOt. cle vo

rige week.
*

*.
*
Op de ‘wisselmarkt concemitreerde zich aller aan-

dacht op clem,i Dollar. liet aannemen van het bekende
voorstel Golclborough ‘heef t allerwege ongerustheid

doen orm tstaan, tengevolge waarvan de Dollarkoers van
2.4684 tot 2.461.5 inzakte. Men zag echter al spoedig in, dat dit voorstel toch voorloopig geen verdere kans

had. :De koers kon z
l
ich dan ook weder wat verbeteren
en steeg tot 2.4613. Goud voor export is bij de Federal

Reserve Bank nog ‘rij te koop; toch zijn er bezwaren
gou ci naar h ier te laten komen. De ‘ersc4iepi’ngei:t

moeten bij ‘voorkeur plaats hebben met passagiers-

schepen, waarop

voor eerstvolgende af vaarten

althans

geen ruimte voor goud meer ‘beschikbaar

is. ‘Toor verzending met vrachtschepen is de assuran-

tie moeilijk te dekken, zoodat men daarvan geen ge-

bruik kan maken. Men waagt het ook niet om op de

lage koersen alvast Dollars in te dekken, omdat men

– gezien de onzekere toestanden aan den overkant


hij voorkeur geen grootere saldi wil onderhouden

dan strikt noodig is. Stemt ook het feit, dat een

dergelijk wetsontwerp in eerste instantie is aange-

nomen, kunnen worden, al niet tot voorzichtigheid?
Dollars tegen Ponclen variöerden tusschen de 3.66 en

3.68; ‘slot 3.68. Hier te lande was het Pond Sterling
de geheel,e week gezocht en het kwam van 9.03 op

9.08. Marken sch’cmnielden aanvankelijk tusschen de’
58.60 en 58.65. Gisteren wds er veel vraag, waardoor

de koers tot 58.87 opliep. Fransche ‘Franes 9.73-

9.7i.%-9.73′. Belga’s 34.57-34.69. Ook Zwitsersche

Francs vast 47.95-48.26. Lires schommelden rond de

12.72. Peseta’s zeer gezocht 19.45-19.90. Van’ de
Scandi nav ische wissels waren Zweedsche Kronen vast

45.40-46.40. Kopenhagen 49.30-49.55 en Oslo 45.85

—46.35. Finsche Marken ca. 4.20. Oanadeesche Dol-
lars 2.20. De pariteit.’van dcii Mexicaanschen Dollar

komt uit op. 0.79.

Op dle terniij
t
mark t Nvaron één-maancfs Ponden

circa pan, drie-maands % c. onder contart. Termijn-

dollars waren tenslotte iets beter: ’55 en 150 punten

onder kassa; in liet midden der weelc waren deze prij-

zen resp. 80 en 200 punten.
In tien goudliandel ‘en wei ‘hoofdzakelijk voor ge-

munt goud is wat meer beveg’i ng gekomen; er was
‘oor buitenlandscite rekening flinke vraag.
LONDEN, 9 MEI 1932.

De geiclmarkt werd verleden weelc door de betaling

van cle Mei-coupons nog ruimer voorzien dan de laat-

ste weken reeds het geval was geweest. Het gevolg
daarvan is sedert eenigen tijd reeds een voortdurende
stijgi ig ‘van de prima vaste rente gevendegouverne-
ments obligaties, tot welke een ‘deel ‘van liet vrijko-
mende geld zich na wendt voor tijdeiijlce of ‘langere

‘beleggii:mgsd,oeleinder. [

let rendement van de lang
loope’nde .leemiin gen begint dan ook met rasscho schre-‘
çlen de 4 pOt. te nadereii.
Dit ‘wordt tevens •in de hand ‘gewerkt door een ver-
mi ienwd aanbod van termijn-Dollars, waartegen zicht-

Yonden in Londen korte (één- tot drie-maands) be-
legging zoelcen.
In hoofdzaak worden ‘hierdoor oolc de zeer flauwe

discontokoersen verklaard, die tegen

,
het einde der

week tot 1%-2 voor hankaccepten en
1%-!i&
voor
schatkistpromessen temugliepen. Heden ‘zijn schatkist-
promessen 1ft& pOt. Slot Dollars 3.68. Guldens 9.07

370

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

ii Mei 1932

GEVOLGEN VAN INTERNATIONALE

KAPITAALBEWEGINGEN.

Statistieken van in- en uitvoer.

In de benarde tijdsomstandigheden, waarin wij ver-

keeren, worden de statistieken van in- en uitvoer

waarschijnlijk in ruimer mate geraadpleegd en be-

studeerd clan in gewone tijden het geval pleegt te zijn.

Dce buitengewone belangstelling komt niet alleen

van de zijde van economistn en staatslieden, als-

mede van de handeiswereld, maar meer speciaal ook

van de zijde der verontruste kapitalisten, die in de

bedoelde statistieken naar aanduidingen zoeken te
speuren ter heoordeeling van de meerdere of min-

dere veiligheid van hun bezit. Het is daarom mis-

schien n:iet overbodig er eens op te wijzen, dat de

brui.kbaarliei’d der statistieken zelve ook al door de
crisis is aangetast.

In normale tijden kunnen de statistieken van in-

en uitvoer ongetwijfeld dienen als een tamelijk be-

trouwbare meter om het volume van de handelsbewe-

ging en den gang van zaken te peilen. Bij het regie-
treeren van het internationaal goederenverkeer wordt

intusschen geen aandacht geschonken aan de voor-

waarden van betaling, welke voor de verschillende

zendingen gelden. Leveringen op korten, en leveringen

op langen termijn, zoomede consignatiezendingen

worden in de statistieken dooreen geboekt en, wat van

meer belang is, bij de beschouwing van de handels-

beweging over de grenzen als hoofdfactor voor dc be-

talingsbalans van een land insgelijks ongesplitst ge-

laten. Nog afgescheiden van de moeilijicheid om een

min of in eer zuivere splitsing door te voeren, kan

onder normale omstandigheden tegen deze ‘dooreen-
menging ook geen bezwaar bestaan, omdat de •beta-
Iingsc’onditiën van denhandel in haar geheel geno-

men zich niet dan zeer langzaam zullen wijzigen.

Anders is het hiermede echter gesteld, wanneer

tengevolge van een crisis van vertrouwen het geven

van crediet aan het buitenland, meer nog dan bin-

nenslands, als gevaarlijk beschouwd en daarom be-

perkt wordt. Oonsignatiezendingen en ‘betalingen op
langen termijn zal men dan zooveel mogelijk zoeken

te ‘vermijden, en als men de zaak toch nog aandurft,

dan wel
moet
exporteeren, dan zal men toch trach-

ten ‘op korten termijn te leveren, waarbij intusschen
de meerdere of mindere begeerte om te vorkoopen op
het al dan niet aanvaarden ‘van risicd’s in dit opzicht

van invloed zal zijn. –

Werken een dergelijk gebrek aan vertrouwen en

het daaruit voor tvloeiend gevoel van onzelcerheid

uiterst remmend
01)
het tot stand komen van nieuwe

zaken, in hooger mate nog zullenzij uitdru]cking vuil-.
den ‘bij de afwikkeling en invordering van bestaande

schulden in het buitenland. Naarmate, ter bescher-
ming van betalingsbalans en ‘valuta, in de de-biteur-
landen van regeeringswege ingrijpender maatregelen

worden getroffen om den export te- vergrooten ten
opzichte van den import, stijgt in de crediteur-landen

het verlangen om de oude vorderingen op de debiteur-

landen te innen, wat echter in die landen niet alleen
wordt tegengewerkt, maar zelfs als onbehoorlijic wordt
opgevat. Men ziet dus het dwaze verschijnsel, dat

eenerzijds gestreefd wordt naar ‘bevordering van den

uitvoer, anderzijds naar verhindering van het ‘be-

stemmen van die uitvoer voor het nakomen van aan-
gegane verplichtingen. Is het een wonder, dat bij een
dergelijke mentaliteit en bij een dergelijke misken-

ning van economisch inzicht het internationaal han.
deisverkeer is .vastgeloopen?

Min of meer vermakelijk is het te constateeren,

hoe desondanks in menig «geval het vernuft van dcii
handel toch nog telkens door de mazen der voor-

schrifteji weet heen’ te sluipen, en de waakzaamheid
der overheid te verschalken. Konden de handeissta-
tistiekën ‘van dè laatste jaren spreken, zij zouden

INHOUD.

Blz.

GEVOLGEN VAN INTERNATIONALE RAPITAALI3EWEGINGEN
door E. D. van Walree………………………..370

De lGde internationale arbeidsconferentie door
Mej.
Mr. G. J. Stemberg …………………………372

Contingenteering door 7h. Ligt hart
., …………..
373

De Indische middelen over Januari1932 …………..
374

AANTEEEENINGEN:

De
kosten der ondersteuning van werkloozen ……
375

De haven van Rotterdam
in
1931

……….
376

Het tweede crisiscongres van
de
Alg. R.K. Werkge-
ve
rs-Vereeniging …………………………
376

INGEZONDEN STUKKEN:

Blaneo-Effecteutransaetjeg door
Mr. J. S. G. ScheLtema
met Naschrift door H. M. H.- A. van der Valk….
377

ONTVANGEN BOEKEN

…………………………
378

MAANDCIJFERS:

Overzicht van de Indische middelen
…………..
379

STATISTIEKEN
EN
OVERZICHTEN
…………….
379-384
Geldkoersen.

Wisselkoersen.

Bankstaten.

Goederenhandel.

Ienig interessant geheim kunnen verklappen. Zoo

is het thans wel duidelijk, dat de sterk gestegen icit-

voeren van Dujtschland in den zomer van 1931 geens-

zins waren toe te schrijven aan verhoogden afzet,

maar als een nog niet begrepen methode om kapitaal

uit het land te brengen. Met hetzelfde resultaat is

het voorgekomen, dat importen ‘voor de betaling

waarvan valuta ter beschikking was gesteld, onderweg

werden verkocht of beleend.

Leidt het voorgaande reeds tot de conclusie, dat
in het huidige tijdsgewricht de statistielcen van in-
en uitvoer een ‘verkeerden indruk kunnen laten, wan-

neer men geen rekening houdt met de afwikkeling

van ‘oude zaken, en met de veranderde eischen wat

betaling betreft, aanmerkelijk ingewikkelder nog

wordt de raadpleging wanneer men de invloeden in-
schakelt, welke de overige componenten van de be-

talingsbalans te’genwoor’dig op de internationale goe-

derenibeweging uitoefenen.
Terwijl
van cle zoogenaamd
onzic’hbare factoren in die balans de interestbeta-

lingen, ‘de dienstverrichtingerl, ‘de toeristenuitgaven
en dergelijke al evenzeer als het hanclelsverkeer ge-troffen worden en in ‘belang verminderen, is de fac-

tor kapitaalverplaatsing daarentegen van zeer groo-
tea invloed geworden.

Terecht of ten onrechte moenen tal van kapitalis-

teti in tijdelijke overbrugging naar, dan wel door be-

legging in het buitenland grooter veiligheid en meer
waarborgen te kunnen vi nclen dan in het eigen land.

Nevens het reeds langer wericend motief van ho-

iastingontcluilcing, zijn het thans niet minder de
vrees ‘voor revolutie, en de angst voor valuta-ver-

zwakking, welke ten deze de handeling ‘bepalen. J’Iet
i.s hier niet de plaats om er over uit te weiden of de

onbekende gevaren elders in menig geval niet veel

grooter zullen blijken te zijn dan de werkelijke of ver-
onclerstelde gevaren van de eigen omgev:ing. ,,Such es

nicht in der Ferne” zegt de Duitsche:r.

Waar het op aan komt is dat deze vreezen en angs-

ten aanleiding geven tot massale verplaatsingen van
vlottend Icapitaal, waarbij de ku’ddegeest zich daarin

uit, dat die i’erplaatsingen zich op een gegeven oogen-

blilc gewoonlijk in dezel:f de richting bewegen. De ge-

ma’klcelijkste vorm van, verplaatsing is zonder twijfel
het overbrengen naar het buitenland van effecten-

depôts van fondsen., welke een internationale markt

hebben d.w.z. welke met opoffering van een zegel ei-

clers zonder meer kunnen worden geleverd. T-Jet aan-
tal van dergelijke fondsen is betrekkelj’k echter niet

groot. Vandaar dat de bedoelde icapitaalverplaatsin-
gen zich gewoonlijk doen gevoelen door een dringende oxtiia vram.g naar buitenlandsc’he valuta, wellce vraag

11 Mei 1932

ECONOMISCH-STATI&1ISCHE BERICHTEN

371

wegens’ haar plotseling karakter dan echter meestal

niet op de wisselmarkt kan worden bevredigd zonder

dat gouduitvoer plaats heeft.

I3ij de beoordeeling van dit verschijnsel houdt men

evenwel dikwijls niet voldoende in het oog, dat kapi-
taalverplaats.ingeu van eenigen omvang wel degelijk

ook haren invloed doen gevoelen op de goederenbe-

weging. Theoretisch gesproken moest reeds de beïn-

vloeding van den wisselkoers den export in de hand

werken, maar van veel beteekenis kan zulks niet zijn,

omdat het besluit tot kapitaalviucht gemeenlijk in

snel tempo, zoo niet in paniekstemming wordt ge-

nomen en ten uitvoer gebracht. Ïs er evenwel niet

voldoende goud ‘beschikbaar om de kapitaaloverbren-

ging te financieren, ‘bf wordt de uitvoer van het

goud van overheidswege verboden of. bemoeilijkt; dan
kan die overbrenging eigenlijk alleen langs den weg

‘van goederenuitvoer plaats hebben.

* *

Het is ‘deze omstandigheid vooral, welke de laatste

jvee jaren vicieerend werkt op de ‘bruikbaarheid der
statistieken van in- en uitvoer. In dê debiteurlanden,

welke normaal een ui’tvoer-overschot moeten hebben

ter nakoming van hunne verplichtingen wegens ren-

te’betnling en aflossing op de in ‘het ‘buitenland op-

genomen kapitalen, moet zich noodzakelijkerwijze een
noodtoestand ontwikkelen, wanneer het buitenland

niet alleen zijn handelscrediet inkrimpt, maar ook de
vervallende kapitalen terug verlangt, en in ‘het bijzon-

der wanneer bovendien gelijktijdig het binnenlandsche
kapitital veiliger oorden tracht op te zoeken. Geen

goudvoorraad zal ‘daartegen bestand ‘blijken, en wan-
neer dan ook nog de goederenafiet in het ‘buitenland

kunstmatige hindernissen ontmoet, ja, •dan is het on-
vermijdelijk dat het spaak moet loopen, en dat zich

bij de debiteurén de neiging gaat ontwikkelen den ge-

rnakkehjksten weg te ‘kiezen, en de buitenlandsche

vorderingen eenvoudig te negeeren.

In de cred’iteur-landen is de positie juist omge-keerci. In normale
tijden
plegen -deze landen de
wegens interest en aflossing in het ‘buitenland ter

beschikking komen’de gelden wederom in ‘het buiten-
land uit te zetten, zij het ook niet noodzakelijk in

hetzelfde land. Qp het oogenblik staat de interna-

tionale emissie-bedrijvigheid evenwel reeds sedert een
halfjaar geheel stil. Al de ‘bedoelde sommen moeten

derhalve thans in natura worden voldaan, zoo niet

in goud dan in goederen. Deze stroom van goederen
beweegt zich in dezelfde richting als cle stroom, die
in t het ineenschrompelenci hand elserecliet voortvloeit,

en als e stroom die tot verleden jaar door de zeer
hooge internationale betalingen wegens ooriogsschul-

den en ‘herstelverplichtingen noodzakelijk was ge-

worden. Texanien ‘beteekenen deze stroomen een even
ongewone als ongewenschte verplaatsing van goede-
renh.oeveelheden, en het is daarom alleszins begrij-

pelijk, dat de wereldeconomie een dergelijke eenzij-
cli’ge ontwikkeling en ontwrichting niet heeft kun-

nen verdragen.
De toestand wordt nog verergerd doordien twee van

de voornaamste crediteur-landen, te weten Amerika
en Frankrijk, als uitvloeisel van een ultra-bescher
mende douanepolitiek
blijk
geven liever goud dan
goederen ter afbetaling van het hun verschuldigde’

te ontvangen. De overige crecliteur-landen Enge-
land (althans tot onlangs), Nederland en België, en

tot zekere hoogte ook Zwitserland en Zweden,
begrijpen wijzelijk, dat zij alleen langs den weg

van goedereninvoer de vruchten kunnen plukken van
de kapitalen, welke zij als resultaat van overgegaar-

den arbeid, van vljt, van zuinigheid en van verstan-
d ig overheidsbeleid aan het ‘buitenland hebben kun-
nen uitleenen. Zij begrijpen, da’t er geen alternatief
is, wanneer men zijn kapitaal niet langer in het

buitenland ddïft te laten, of zelfs wanneer men

alleen maar do. rechtmatige ‘belooning voor het ge-
bruik van dat kapitaal wil ‘binnenhalen.

1-let is ,noodig zich al deze omstandigheden voo,r

oogen te houden wanneer men recente handelsstatis-

tieken raadpleegt, en vergelijkt met die van vroeger

jaren. Wat Nederland betreft verkeerden wij in ‘de

gelukkige omstandigheid, dat wij, ‘dank zij de onzicht-

bare factoren van de ‘betalingsbalans, voor elke 100

gulden ian goederen, die wij importeerden, niet meet

dan 70 â 75 gulden aan goederen hadden af te staan.

De rest werd’ ons geleverd als vergoeding voor aan

het buitenland ‘bewezen diensten, en als cijns wegens

het door ons uitgeleende ‘kapitaal. In de laatste maan-

«den heeft ‘onze uitvoer het echter niet verder kun-

nen brengen dan tot ongeveer 60 pOt. van onzen in-

voer, een daling, welke eenige verontrusting heeft
v’ooroorzaakt. Ik ‘geloof ten onrechte. Zon’der twijfel

moet over een niet tekort tijdvak ‘gerekend een rede-

lijke verhouding tusschen in- en uitvoer
blijven
be-

staan, en zoude een daling tot een dergelijk laag per-

centage (circa 45 pOt.) als de Engelsche statistieken

v66r ‘hot loslaten van het pond sterling aantoonden,
wel degelijk als een symptoom van dreigend gevaar

moeten worden gelezee.

In het geval van England oefende het verbroken

gvenwic’ht inderdaad een ernstigen druk op ‘dan wis-

selkoers. Te onzent is daarvan tot dusver althans
weinig te bespeuren geweest. Integendeel, de ‘heide keeren dat de internationale ‘baissiers een aanval op
otizen gulden ondernamen, bleken er veel ‘minder

vorderingen op Nederland te bestaan dan vorderin-

gen van Nederland op het buitenland. De baissiers
tiokken daaruit spoedig de consequentie, en namen

verlies. Ook het vroeger uit het buitenland naar

Nderland overgebrachte kapitaal is niet groot genoeg om bij wegtrekking ongelegenheid te kunnen veroor-

iaken, en tenzij ons eigen publiek in sterke mate

animo voor kapitaalvlucht mocht gaan ontwikkelen,

bestaat voorshands geen gevaar voor het evenwicht
van onze ‘betalingsbalans.

*
*

Onder, die omstandigheden zullen wij naar mijne

aèening verstandig ‘blijven doen in het algemeen geen
bezwaar te maken tegen het in ontvangst nemen van

buitenlandsche goederen vooi ‘de voldoening van onze

vorderingen op het buitenland. Immers, wanneer wij
die goederen niet nemen, dan zullen wij in menig

geval in ‘het geheel geen betaling kunnen verkrijgen.
Van onze regeering mag echter worden verlangd, dat
zij ‘dien invoer nauwlettend zal nagaan, en dat zij
daarvoor waar noodig althans tijdelijk regelingen zal

ontwerpen, die ertoe zullen leiden, dat wij zoo weinig

mogelijk goederen ontvangen, welke ons eigen be-drijfsleven kunnen verstoren, en zooveel. mogelijk

goederen, welke nuttige kapitaalaanwas binnen

‘s lands grenzen ‘beteekenen. Overigens verlieze men
niet uit het oog, dat, het uitsluitend cle ‘buitengewone

tijden zijn, die dergelijke maatregelen wettigen, en

dat die maatregelen toch niet meer dan palliatieven
zijn, welke misschien ‘verder verval kunnen tegen-

houden, maar geen duurzame beterschap kunnen
brengen.

Die beterschap zal niet eerder in’treden alvorens
de politieke, sociale en economische omstandigheden
in de wereld zich dusdanig zullen ‘hebben gewijzigd, dat de crisis van vertrouwen zal gaan luwen, en nieu-

we ondernemingsiust ‘den kapitaalstroom weder in
omgekeerde richting, d.i. van de crediteur- naar dc
clebiteurlanden, zal doen vloeien.

I-let zal interessant zijn deze ontwikkeling in ‘de
statistieken van in- en uitvoer te volgen.
E. D. VAN WALREE.

372

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11
Mei 1932

DE 16d
0
INTERNATIONALE ARBEIDScONFERENTIE.

Ook de 16de Internationale Arbeidsconferentie,

welke van 12 tot 30 April ii. te Genève gehouden

werd, onderging den in’loed van de heerschende econo

mische en financiëele wereldcrisis. Zulks bleek reeds

uit het rapport van den Directeur van het Interna-

tioriaal Arleidsbureau, dat deze aan die Conferentie

uitbracht. Voornemens ,daarin de industriöele be-

trekkiugen te behandelen, noodzaakte echter de crisis
hem om nogmaals de werkzaamheden van dat bureau

en de positie van dat Bureau ten opzichte van de

crisis te onderzoeken. Vandaar .dat in zijn rapport dit

jaar het economische meer dan anders op den voor-

grond trad. Na de resultaten verkregen in 1931 onder-

zocht te hebben, kon de Heer Thomas, ) de directeur

van het Internationaal Arbeidsbureau, tot zijn ‘genoe-

gen constateeren, dat over het algemeen de crisis de

beginselen van de Sociale wetgevi lig niet heeft aange-

tast, al heeft zij hier en daar vooruitgang verhinderd

of vertraagd. Welke is nu de taak van cle Internationa-

le Arbeidsorganisatie? Allereerst is een voorname

taak de strijd voor een behoorlijke schadeloosstelling

aan de werklooze arbeiders. Doch een werkloosheids-
verzekering kan slechts de ellende van de werkloozen

verzachten en helpt hen niet aan arbeid. Beter is ‘liet
daarom te trachten de arbeiders aan het werk te hon-

den. Daarvoor kan een behoorlijke aibeidsvercIeeiing

dienen. In dat ‘kader past dan een strijd voor de 40-

urige werkweek.
2)
Verder zijn van groot nut een be-

hoorlijke. ar’be.i d shemiddeling, migratie en de in tvoe-

ring van groote iiationale en internation:ale werken.

Het zou mij te ver voeren, dit :inteiessante rapport in

zijn geheel te ‘bespreken. ik volsta met enkele punten
te noemen. De nauwe samenhang tusschen de sociale

en de economische questies leidt er den Heer Thomas
toe in zijn laatste hoofdstuk een lans te ‘breken voor
een soort georganiseerde staatshuishouding, een ,,eco-

nomie organiséeof planwirtschaft”, een organisatie

van de productie, in ‘het belang van die productie, van

haar stabiliteit, voor haar eigen ‘voordeel dus, waarbij

ook de verbruiker voordeel zal hebben. In verband daar-

mede ‘bespreekt hij verschillende elementen voor een georganiseerde economie als. de coöperatieve bewe-

gin’g, cartels enz., betrekkingen tusschen werkgevers

en arbeiders, bedrijfsraden, cle vakbeweging enz. Een
van cle punten voor een planwirtsehaft is de stabili-

satie van den arbeid. Zijn ‘conclusie is, dat men tot

een soort georganiseerde economie moet komen Eco-
nomische interventie is noodi, deze staat evenwel

rij et aan de Internationale A rbeidsconferentie. Een

eerste ‘vereischte is echter herstel van een stabiel

muntstelsel, dan, internationale economische samen-
werking, samenwerking van alle elementen der pro-

cl actie.
Het spreekt vanzelf, dat dat rapport eenerzijds felle

bestrijding, anderzijds geheele of gedeeltelijke instem-

ming vond. Het ‘behoeft geen betoog, dat de werk-

gevers tot de tegenstanders zoowel van een •georgani-
seerde economie behoorden, waarbij zij veelal aan een
socialisatie denken, als van een 40-urige werk*eek
met ‘behoud van liet volle loon, terwijl de arbeiders

voorstan ders van die denkbeelden zij ii.
De Franshe arbeidersafgevaardigde, de Heer

Joukaux, had een resolnti.e ingediend, waarbij de In-

ternationale Arbeid’sconferentie den Raad van Beheer
al inoodigde om de wettelijke invoering van een 40-
urige werkweek in alle iridustriëele landen te hestu-

cieren met het oog om daaromtreiit spoedig een in-
ternationale regeling te treffen. In de overweging

van die resolutie verklaarde de steller, dat het ver-

stoorde evenwicht tusschen de zeeî’ toegenomen pro-

Dit artikel was reeds geschreven
vOOr
het, overlij(len
van den’ Heer Thomas.
In het rapport laat de Directeur in het midden of hij
zich
een 4041rige werkw’eek denkt met verminderd of met
het
volle loon.

cluctie ei de onvoldoende consumptiekracht elke

politiek van loonsverlaging veroordeelt; en dat het

voornaamste middel om ‘het verstoorde evenwicht te

herstellen gezocht moet worden in een vorkôrting van

den arbeidstijd. Een verkorting van arbeidstijd zou

z.i. de werkloosheid kunnen verminderen. Deze reso-

lutie werd met 48 tegen 37 stemmen aangenomen.

De Nederlandsdhe Regeeringsgedelegeerden en de

w’erkgeversvertegenwoord i ger stemden tegen. De beide

Fransche Regeerin’gsgedelegeer den stemden voor,

eveneens ‘die van Duitschiand. Deze laatsten echter

verklaarden met de redactie van cle resolutie niet

geheel in te stemmen, doch wel te gevoelen voor

een onderzoek naar de invdering van een 40-urige

werkweek al’s middel ter bestrijding van de werkloos-

heid.

Een andere resolutie van genoemden Heer 3oukaux,

mede ingediend door den Belgischen arbeiciersafge-

vaardigde en den Zwi tserscheri arbeidersafgevaardig-

de, hield verband met vêrscliillende middelen in h
e
t

rapport van den Heer Thomas aangeduid. Die reso-

lutie hield in, dat de Conferentie plechtig den Vol-

kenbondsraad en alle volken zou uitnoodigen om door

gemeen’schappelijke internationale maatregelen den

weg naar een gemeenschappelijke welvaart terug te

vinden. Daartoe werden verlangd: confereties in het

belang van de uitvoering en financiering van inter-

nationale open’bare werken; conferenties voor ‘liet in-

stellen van een stabiel internationaal muntsysteem,

voor ‘het herstel van de economische bedrijvigheid op

den grondslâg van groote gemeenschappelijke plannen

voor de geleidelijke en systematische ontwikkeling van liet verbruik door de maasa’s en de met’iiodieke uithrei-

ding van den internationalen handel. Voorts drong

die resolutie er op aan, dat de Volkenbondsraacl to’s-
sohen’heide zou komen op de Conferentie van Lan-

sanne om aan te dringen op de urgentie van een cle-

finitieve regeling van de hersteibetalingen en de

schulden. Nadat deze resolutie, wat den vorm betreft,

eenigszins gewijzigd was, werd zij met 73. ‘stemmen
voor en 7 togen aangenomen. Daarmede gaf de Con-

ferentie uiting aan ‘haar gevoelen, dat thans daden

noodzakelijk
zijn
en dat een doortasten.d en snel op-

treden ter oplossing van de crisis gewenscht is.

De eigenlijke agenda der Conferentie ‘bevatte cle

volgende vier onderwerpen:
ie. verbod van arbeidsbemi ddelingsbureaux, welke voor cle bemiddeling betaling vragen;
2e. invaliditeits- en ouderdomsverzekerin en ver-

zekering van uitkeering bij overlijden;

3e. leeftijd ‘van toelating van kinderen tot arbeid

in niet industriëele beroepen;
4e. herziening van het verdrag ‘betreffende cle,ibe-

scherming tegen ongevallen van arbeiders, werkzaam
hij liet laden en lossen van schepen.

Wat de onder ie. en 2e. ‘genoemde onderverpeii

betreft, moest de Conferenti.e punten voor een vragen-

lijst vaststellen. liet eerste onderwerp, hoe belangrijk
liet op zichzelf ook moge zijn, is voor ons land niet van groot belang, aangezien. krachtens de wet ‘van

29 Novemiber 1930 ,Stbl. No. 433, hou.dende regeling
met ‘betrekking tot de arbeidsbemiddeling, particuliere

arbeidsbemicicielingsbureau.x ui tgeoef end’ met winst-
oogmerk zonder vergunning verboden zijn. Vergun-

n.in’g wordt slechts verleend aan op 1. Maart 1920 be-
staande boreaux, zooclat cli.e particuliere bureaux op
den duur zullen uitstervèn.’ De Conferentie stelde
punten voor een vragenlijst vast, in hoofdzaak over-

eenkomende met het door ‘liet Internationaal Arbeids-
bureau opgemaakte concept. :l:ietzelfde was het geval
ten aanzien van liet onder 2e. genoemde onderwerp.

Vermeld zij hier, dat alsnog opgenomen werden pun-

ten ‘betreffende ‘gelijkstelling van een systeem van
kostelooze renten met renten verkregen krachtens een
systeêm van verzekering.

1-let onder 3e. genoeiide onderwerp is voor ons

11 Mei 1932

ECÖNOMISCH-STATISISCHE BERICHTEN

373

land niet van principiëele beteekenis. De Arbeidswet

1919 bepaalt immers, dat een kind beneden 14 jaar

of nog leerplichtig, geen arbeid verrichten mag in in-
dustriëele bedrijven noch werkzaamheden verrichten

mag als veuten met bloemen, verkoop van kranten

enz. Het door de Conferentie met 89 stemmen voor

tegen 1 stem tegen aangenomen ontwerp-verdrag stelt

cle leeftijd van toelating op 14 jaar vast. Echter kent

het verdrag daarop voor met name, genoemde werk-

zaamheden, onder bepaalde vôorwaarden, een ge al t-

zonderingen.

Op instigatie van de Engelsche en de Duitsche Re-

geeringen was de herziening van het onder 4e. bedoel-

de verdrag
OJ)
de agenda geplaatst. Ook Nederland had

van de ‘geboden gelegenheid gebruik gemaakt om
eenige voorstellen tot wijziging in te dienen. De mees-

te door ‘de Conferentie aangenomen wijzigingen zijn
van technischen aard en hebben ten doel de practi-

sche toepassing van het verdrag mogelijk te maken,

hetgeen, zooais het verdrag daar ligt, onmogelijk ge-

bleken was. Bij de ‘behandeling van de wijzigingsvoor-
stellen ‘is duidelijk aan den da’g ‘gekomen, dat art. 15

van het ‘verdrag, dat af’wijlcing, zoowel geheele als ge-

deeltelijke, van cle bepalingen van het verdrag moge-

lijk maakt voor kleine schepen en voor bepaalde sche-

pen of klassen van schepen, ruim opgevat moet worden

en krachtens dat artikel de ‘binnenvaart beneden een

bepaalde tonnenmaat (de ‘kleine hinnenschepen dus)
van de tôepass.ing van ‘het verdrag uitgezonderd kan
worden, doch ook dat soorten schepen als ‘bij’. Rijnaken

en dergelijke tot de binnenvaart behoorende, eveneens

van de toepassing uitgesloten kunnen worden. In ‘ver-

band daarmede hëeft ‘de Nederlandsohe Regeerings-
vertegenwoordiger . ervan afgezien om een amende-
ment in te dienen strek’kende om de geheele binnen-
vaart uit Phet verdrag te nemen. Dat tmendement zou
veel stof hebben doen opwaaien en geen kans van
slagen ‘gehad ‘hebben. Lang heeft de’ Commissie, welke

de herziehing van dit verdrag ‘behandelde, ‘stil ge-

staan bij de questie van de wederkeerigheid.’ In 1929

had de Conferentie een aanbeveling aangenomen,
waarin cle Regeeringen aan’l)evolen werd om te beraad-
slagen teneinde tot wederkeerigheidsovereenkomsten

te geraken’in zake de erkenning van cle inspectie- en
onderzoekcertifi caten. Verder meende men destijds

niet te kunnen gaan. Hoewel’ een automatische weder-
keerigheid, voortvloeiende uit de ratificatie van het verdrag, het incest gewensoht zou’ zijn, is die prac-

tisch ook thans nog onmogelijk. Voorwaarden daarvoo.r
zijn gelijkwaardige wetten en gelijkwaardige adminis-

traties in cle verschillende landen. Toch heeft deze
Conferentie op dit gebied een sc’hrede vooruit gezet.

in het onderhavige verdrag is cl. eeh ‘bepaling opge-
nomen, waarin het beginsel van wederkeerigheid is
neergelegd en de Staten, welke geratificerd hebben
de vei’piichtmg op zich nemen om met de andere Sta-
ten, die geratificeerd hebben, een regeling in zake

de reciprocrtet te treffen, ‘wanneer tenminste de ‘be-
palngen in het andere land aan de aibeiders een vei-
.ligheid, overeenkomende met de regelen van het ver-
clra’g, waârhôrgen. Daarna’ast werd nog een aanbeve-

ling in zake die wederkeerigheid aangenomen ten-
einde tot eeh spoedige toepassing daarvan te ‘geraken.

Met algemeene stemmen zoowel van de werkgevers, arbeiders als van de Regeeringen ‘werden de door de
Commissie voorbereide wijzigingen aangenomen. Moge

cle ratificatie van het aldus gewijzigde verdrag door
cle zeëvarende mogendheden thans spoedig plaats
vinden! ,

Tenslotte zou ik nog willen vermelden, dat in tegen-
stelling met andere jaren de verhouding ‘tusschen

werkgevers en arbeiders niet meer zoo vijandig was
en dezen niet meer steeds lijnrecht tegenover elkaar stonden, wat ook het onderwerp was: Verschillende

onderwerpen zijn zelfs aangenomen met stemmen van cle werkgevers voor! De ondervoorzi’tter van de Con-
ferentie, d.e Nederlan dsche arbeidersvertegenwoordi-

ger, de Heer Kupers, kon dan ook- niet nalaten daar-

op in de slotzitting van de Conferentie te wijz?n en

de hoop uit te ‘spreken, dat op een ‘volgende zitting

dezelfde sfeer van samenwerking aanwezig zou

Laat ons hopen, dat zulks bewiiarheid wordt en de

16 cle internationale Arbeidsconferentie, die overi-

gens onder zulke on’gunstige omstandigheden gehou-

den werd, in dat opzicht een lichtpunt zal blijken te

zijn.

G. J.
STEMBERO.

CONTINGENTEERING.

In ve:rsc’hillende artikelen in d’it tijdschrift zijn

bezwaren kenbaar gemaakt tegen de wijze, waarop de

Regeering het contingenteeriugs-systeem toepast, doch

daarbij werd steeds het standpunt ingenomen, dat
priicipi6e1
onder bepaalde omstandigheden tegefl in-

voerbepericing geen bezwaren bestaan. Het is daarom

niet overbodig, uiting te geven aan een andere opvat-

ting en wel deze: dat contingenteerin’g nimmer leiden

kan tot verbetering van den ‘toestahd, waarin ons ‘be-

drijfsleven verkeert ën dat het gnheele systeem ver-

werpelijk is. Deze opvatting heeft weinig aanhangers,
zooals duidelijk is ‘gebleken uit de besprekingen in de

T’weede Kamer en nog dagelijks blijkt uit de verschil-

lencie uitlatingen in tijdschriften en ‘vergaderingen.
Vooraf moeten den iaar ”woorden worden gewijd
aan het groote gevaar, waarin vrijhandelaren verkëe-
ren om zich mee te laten slepen op den gevdarlijken

weg van de adtieve handelspolitielc. Herhaaldelijk
hoort men toch in kringen, waar zulke klanken

vreemd aandoen, ‘betoogen, dat de Regeering ‘vah ‘het
contingenteerings-wetje ‘dbrui’k ‘behoort te maken om

Duilschland ‘en Frankrijk te bestrijden, waar deze
landen i’rjwel onoverkomelijke
moeilijkheden
aan
onzen export in den weg leggen. Men wil dan dreigen

met de sluiting van onze ‘grenen en vergeet daarbij,

dat het in- nh uitvoerargument ons leert, dat de lan-
den, die hun grenzen sluiten, onverbiddelijk eigen

export ‘belemmeren, zôodat ‘hetgeen ve zouden willen

‘bèrei’ken door maatregelen van verweer automatisch
.gdbeuren moet door de maatregelen van die landen

zelf, die onze verontwaardiging opwekken. Is de strijd

‘van ‘de Schwer-Indnstrie tegen de ‘Duitsche ‘boter-

politiek niet het beste bewijs, dat de export-indus-
trieën in Duitschland de gevolgen van de invoerbe-perkingen ondervinden? – Wat zouden we dan voor

succes’ hebben door dien Duitschen uitvoer met con-
tingenteerin’gs-rnaatregelen den weg verder te ver-
sperren? – Toch ‘geen ander dan een daaruit logisch

volgende verdere vermindering van onzen uitvoer.
Laat men toch niet, geleid door verontwaardiging, de

theorie, die men op wetenschappelijke gronden aan-
hangt, vergeten’ en laat de •practijk niet in “begrijpe-

lijke ‘boosheid ‘zic’h afkeeren van de goed-gefundeerde
theorie.
Beperking van den invoer is een tweesnijdend
zwaard. Neemt men dit wapen op, dan wondt men

zoowel zichzelf als den ‘vijand, en wat heeft dat
voor zin?

Het is moeilijk om in den brandenden strijd het
hoofd koel te houden, doet men dit echter, dan zal,

men ‘blijven erkennen, dat er maar één weg is om
‘invoerbelemmerin’gen te ‘bestrijden en wel: de diploT
matieke. Daarbij late men eigen grenzen open 1
Dit is geen lafheid, dit is toepassing van deweten-
schap, die we als juist erkennen.
Voor contingenteering in het algemeen geldt het-
zelfde bezwaar, dat hier naar voren ii gebracht. De

gronden, waarop de Regeering haar actie voert, zijn
echter van anderen aard. Het doel toch is: nood-
lijdende bedrijven te steunen door abnormalen invoer

te voorkomen en de kas op abnormaal lage prijzen af
te wenden. Zonder twijfel ‘bestaat het gevaar, dat ons

374

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11 Mei 1932

productie-apparaat door deze crisis zwaar geschon-

den zal worden en zouden we dit toelaten, dan zouden
we later bij den noodzakelijken opbouw na deze crisis
in een zeer zwakke positie verkeeren. Dit moet voor-

komen worden en daarom wordt steun verleend door

de grenzen gedeeltelijk te sluiten.

De verwachting is, dat de prijzen van de aldus ‘be-

schermde producten zullen oploopen, althans niet ver-

der zullen dalen en men hoopt daarmede de in moei-

lijkheden verkeerende bedrijven van den ondergang
te redden. Door deze politiek legt men echter lasten

op aan andere producenten, want de prijsstijging moet

ergens vandaan komen, en bovendien beperkt men

noodwendig orizen uitvoer. Men kan echter niet voor-

spellen en zelfs moeilijk nagaan, waar de schade ge-

dragen worden zal, die de voordeelen aan de bescherm-

de industrieën zal leveren. Men doet dus zoowel

economisch als financiëel een stap in het duister. Dit

is in deze ‘zeer moeilijke tijden een groot gevaar, want

wie zal zeggen, of men niet vitale belangen kwetst,

wanneer men tracht in h
e
t crisismoeras-verzinkende
bedrijven te redden? – Juist nh moet men er ernstiger

dan ooit ‘voor waken geen onbekende krac’hten naar

het verderf op te roepen en
het is beter niets te doen,
dan iets
als men niet zeer stellig weet, dat dit iets

tot heil van het land zal strekken.

Een ander argument v66r contingenteering is, dat
onze betalingsbalans tegen overmatigen invoer ‘be-

schermd moet worden. Er zijn echter nog geen aan-

wijzingen, dat onze betalingsbalans in gevaar ver-

keert. Nog zijn geen normale middelen noodig gdble-

ken, het is dus veel te vroeg om zijn toevlucht tot

abnormale te nemen. Men kan gelukkig voorloopig dit

argument ter
zijde
stellen, mocht het onverhoopt ‘van

kracht worden, dan is het tijd genoeg de positie van
ons handelsverkeer nader te beschouwen.

Op ‘hovenstaand betoog zal men zonder twijfel ant-

woorden: ja matr, we kunnen onze
noodlijdende
‘be-

drijven toch niet aan ‘hun lot overlaten. Neen, helaas

niet! Waar echter •steun noodig is om levensvatbare

bedrijven, die te •gronde dreigen te gaan door ban-

deispolitieke maatregelen van het buitenland, staan-

de te houden, moet men er zorg voor dragen, dat die

steun z66 wordt verstrekt, dat:
ie. alleen. de waarlijk goed-‘georganiseerde bedrij-

ven ervan profiteeren en dat zoo noodig de minder

goede eerst zoover verbeterd worden, dat ze gelijk-
waardig zijn aan de beste;
2o. dat alle maatregelen zijn genomen, die den toe-

stand zonder geldelijke hulp kunnen vérbeteren, zoo-

dat bijv. in overeenstemming met den aard van de

bedrijven wordt geëxtensiveerd of geïntensiveerd;
3o. dat niet nog
drijvende
ondernemingen schade

lijden door hulp aan .zinkende geboden.
Aan deze voorwaarden voldoet contingenteering

niet, daarom is het systeem verwerpelijk en moet men

zoeken naar een andere, ‘betere methode.

Men zal dan, waarschijnlijk de mogelijkheid van

directen steun moeten .bestudeeren. Het is ‘begrijpe-

lijk, dat men hier tegenop ziet met het oog op de f i-
nanciëele gevolgen. Werd de som aan steun, die noo-
dig is om den landbouw op den been te houden, door

eerste klasse experts niet getaxeerd op 300 milli’oen? –
D6 juistheid van dit ‘bedrag blijve ‘hier buiten be-

schouwing; ontkend kan echter niet worden, dat, als

waarlijk zooveel geld noodig is, het op de een of op
de andere manier aan de boeren zal moeten worden

betaald. Thans probeert de Regeerin’g dit te doen
door contingenteeringen, suikerbieten- en tarwewet-

jes, nierenopkoop etc. etc., waardoor toch tenslotte het

benoodigde bedrag van het e’ene deel ‘van het volk
overgeheveld zal moeten worden naar het andere, –
betaald moet er worden!

Thans weet men echter niet, wie men laat ‘betalen;
het is dus zeer wel mogelijk, dat het zwakste deel van
ons geteisterd volk het zwaarste offer ‘brengt. Boven-

dieh ‘bestaat ‘het, gevaar, dat niet al het opgepompte

geld bij de ‘beschermden terecht komt en dat een deel
blijft hangen ‘bij bedrijen, die geen steun behoeven,

verder is het niet uitgesloten, dat minderwaardige

bedrijven zonder dwan’g tot verbetering op den been

worden gehouden.

Door contingenteering werkt men in het duister,

en in dze benarde tijden is voor alles licht noodig.

Tii. L.

DE INDISCHE MIDDELEN.

1,11
de maand Januari 1932 ‘bedroeg de opbrengst der

landsrniddelen in totaal
f
34.9 millioen tegenover

f
45.5 mill’ioen in clezelf de maand van het vorige jaar,

een achteruitgang dus van
f 10.6
millioen.

De opbrengst der verschillende hoofdgroepen van

middelen in
vergelijking
tot de iamin’gen bedroeg in
millioenen guldens, respectievelijk:

1/12
jaar-
Omschrijving

raming

Januari

1932

1932 1931 1930

Belastingen

……………..
24.8

16.5

21.4

25.5
Monopolies ……………..
6.2

4.5

5.2

6.2
Producten

……………..
5.4

1.4

3.9

5.0 Bedrijven

………………
10.3

8.9

11.2

12.3
Div. middelen ……………
4.1

3.0

3.8

3.8

Totaal ……………
50.8

34.9

45.5

53.4

Het achterblijven van de middelen in verslagmaand

t.o.’v,. dezelfde ‘maand van het vorige jaar werd ver-

oorzaakt door de groep belastingen met –
f
4.9 mil-

li.oen, de monopolies met
– f 0.7
millioen, de produc-

ten met
– f
2.5 millioen, de ‘bedrijven met –
f
2.3

millioen en diverse middelen met –
f
0.2 millioen.

Het maandtotaal der middelen bleef in verslag-

maaid met een groot bedrag, t.w.
f
15.9 millioen, bij

de fractioneele jaarraming ten achter.

De verschillen in de opbrengst tusschen de maan-

den Januari 1932 en Januari 1931 werden bij de ver-

sc’hillen’de middelengroepen in ‘hoofdzaak door de

n.v. afwijkingen veroorzaakt:

Belastingen:

De navolgende indirecte heffingen vertoonen in

verslamaand ten opzichte ‘van dezelfde maand van

het jaar 1931 een achteruitgang van
f
2.4 millioen.

Opbrengst in millioenen guldens
Januari

Gedurende
1932 1932

1931

minderdau
1931

In’voerrechten ……..
3.2

5.1

1.9
ijitvoerrechten ……..
0.3

0.4

0.1
Statistiekrecht …….
0.2

0.3

0.1
Accijnzen

…………
2.9

2.9


Zegelrecht

………..
0.7

0.9

0.2
Overschr. recht …….
0.1

0.2

0.1.
Slachtbelastingeii …..
0.4

0.4

Totaal ……
7.8

1.0.2

2.4

Bij vergelijking van de opbrengst 1932 met die van

1931. dient er rekening ii.iede te worden gehouden,
dat ingaan,de 1 Januari 1932 de invoerrechten wer-

den verhoogd van 10 tot 20 opcenten.
Een nadere uitsplitsing van de opbrengst der ac-

cijn’zen leid’t tot onderstaande groepeer.i n g:

Opbrengst
in
iiilliocnen

guldens

Gedurende
1932
Accijns

Januari

mcci’ of
minder
1932

1931

dan 1931

Petroleum ………..
0.8

0.9

– 0.1
Benzine ………….
1.5

1.3

+ 0.2
Lucifers ………….
0.5

0.6

– 0.1
Gedistilleerd ………
0.06

0.07

– 0.01
Tahak …………..
0.006

0.007

– 0.001

Totaal ……
2.9

2.9

Bij de accijnzen dient er rekening mede te worden

gehouden, dat de accijns voor ‘benzine met ingang van

I.I.
Mei 1932

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

375

1. Januari 1932 werd verhoog.d van 10 tot 20 opcenten.

De
iohierbelastin.gen
‘bleven in cle maand Januari

1.932, zooals uit de hieronder opgenomen vergelijkende

specificati.e ‘blijkt, uitgezonderd de landelijke inkom-

sten, hij de opbrengst van Januari 1931 ten achter.

Opbrengst iii millioenen guldens
Omschrijvitg
Januari
1932
1931
1.930

Pes.

belasting

…………
0.4
0.4
0.4
Inkomsten’

…………..
3.8
5.0
4.6
Venti

…………..
0.9
2.0
3.7
Verp.

,,

…………
1.6
2.5
1.4
Landelijke

ink .

…………
1.2 0.8 0.8

Totaal ……
7.9
10.7
10.9

De hooge opbrengst der landelijke inkomsteij is ver-

oorzaak t door de vele ‘betalingen
‘op aanslagen van

vorige’ jaren.

De landelijké inkomsten, nader
uitgesplitst, geven

het volgende beeld:

Opbrengst in millioenen guldens
Omschrijving
Jan jan
1932
1931

1930

Landrente Java en Madoera

0.8
0.5

0.5
Alle

overige

…………….9.4
0,3

0.3

Totaal ……

1.2

0.8

0.8

De ‘hoogere opbrengst der landrente is een gevolg
van de nabetalingen op den aanslag 1931.
De overige belastingen

brach.ten in verslagmaand

j 658.000 op tegen
f
310.000 in dezelfde maand van

1931; deze vermeerdering ontstond hoofdzakelijk,

doordat de baten, voortvloeiende uit

het recht van

openbare verkoopin’gen, f316.000 meer bedroegen dan

in Januari 1931.

Monopolies.

De monopolies brachten in verslagmaand
f
0.7 mil-

l.i.oen minder op dan in Januari. 1931, ‘hetgeen hoof d-

zakelijk een gevolg is van de
f
0.8 milli.oen mindere

opbrengst van den
opiumverkoop.

De opbrengst der
pa.ndhuizen bedroeg f
30.000 min-

der dan in Januari 1931.

Het
zout
bracht ibijna 1 ton meer op dan in Januari

vorig jaar..

Producten.

:De opbrengst van de
producten
‘bedroeg in Januari
1932
f
1.4 millioen tegen
f
3.9 millioen over dezelfde
maand in 1.931 of
f
2.5 millioen minder, in ‘hoofdzaak

veroorzaakt door de mindere opbrengsten ‘van
tin,

steenkolen
en
boschproducten
ad resp.
f
1.4 milli.oe.n,

f
0.6 millioen en
f
0.4 millioen.

Bedrijven.

.

De op’brengst van deze groep bedroeg over Januari
1932 f 2.3 millioen minder dan in dezelfde maand
van 1.931. De oorzaak van dezen achteruitgang is cle

mindere opbrengst van ‘baten ‘bij S.S., P.T.T. en
havenwezen resp. ad

f
1.5,milli.oen,
f 0.4′ milli.oen en

f
0.3 millioen.

Diverse nsiddelen.

Deze groep bracht in verslagmaand
f
0.15 millioen
minder op dan in dezelfde maand van ‘het vorig jaar:

Op den post ,,Allerlei” werd i.n verslagmaand ondei’
het hoofd ,,andere ontvangsten”
f
0.3 millioen meer
ontvangen dan in Januari 1931.

De ontvangsten, voortvloeiende uit ,,afstand van

grond” en.,,afkoop van heerendiensten in de Buiten-
ge’,vesten”, ‘brachten in Januari1932 resp.
f
0.14 mii-
lioen en f 0.1 millioen minder op.

Het algemeen verloop der landamiddelen in het loo-
pende jaar in vergelijking met de drie voorafgaande

jaren moge ‘blijken uit het volgende overzicht.

Opbrengst in millioenen guldens
Maand
per maand tjm. dc maand

1929
1930 1931

1932 1929

1930

1931

1932
Januari


51.9 53.5

45.5

34.9 51.9

53.5

45.5

34.9
Fcbrua.rj


48.9
42.2

36.-
100.8

95.7

81.5
Maart

…..
50.4
43.7

37.1
151.2

139.4

118.6
April

……
51.4
45.1

38.3
202.4 184.5 156.9
Mei

……..
53.8 52.3

39.1
256.2 236.8 196.-
juni

…….
61.2 50.4
,
45.3
317.4 287.2 241.3
Juli

…….
67.0 65.3

49.5
384.4 352.5 290.8
Augustus
..
.

62.2 52.5

46.3
446.5 405.0 337.1
September …
62.4 59.3

46.2
508.9 464.3 383.4
October

. . .
.

71.6
57.2

41.4
580.4 521.5 424.8
November
.
.

56.1
46.9 .45.6
636.6 568.4 470.5
December

. .

72.2
63.1

49.2
708.7 631.5 518.-

AANTEEKENINGEN.

De kosten der ondersteuning van werkloozen

Sedert het ‘begin van dit jaar streeft het Departë-

ment van Binnenlandsche Zaken ernaar maandelijks
een opgave te publiceeren van de uitgaven voor werk-

loozenzorg. De gegevens worden voor het grootste

deel verstrekt door de gemeenten en betreffen deuit-
gaven, die ‘in een tijdsverloop van 4 of 5 weken zijn

gedaan. Met correcties, die later noodig ‘blijken (ble-

ken), met ‘betalingen ‘an een vroegeren termijn, enz.
is ‘geen rekening gehouden. Men heschouwe dus de

cijfers als gloibaal en summier. Ze hebben evenwel

voldoende waarde om ze geregeld te volgen, teneinde
te beseffen, hoe zwaar de last is,’ die op de openbare

kassen drukt tengevolge van de voorloopig perma-
nente werkloosheid.

Uitgegeven door:
3-30 Jan.
4
weken
31Jan.-
fl
Febr.
4
weken

1

28
Febr.-
2
April
5
weken

Gemeenten aan werkloozen

steun (zonder aftrek van
subsidies)

…………..
3.370.655
4.699.717
6.316.717
Gemeenten voor werkver- schaffing (zonder aftrek
1.822.945 1.562.159
1.960.43 van subsidies)

……….
4.842.987
2.869.860
2.170.210
Werkloozenkassen

…….
Het Rijk ……………..
1.070.000
721.000
889.176

Tezamen ……….
.
11.106.587
9.852.736111.336.541

Aan deze totalen ontbreekt nog een ‘belangrijk ‘be-
drag, doordat bij het afsluiten der telling ‘de gegevens ontbraken van:

74 gemeenten met 729.917 inwoners over Januari,’

90 563.202 e’bruari,
129

643.766

Maart.

Vermoedelijk hebben dus de uitgaven over deze drie
termijnen in ronde getallen’bedragen 12, 10i4 en 12Y
millioe gulden.

Welk deel hiervan tenslotte door het Rijk, de Pro-
viflcën en cle Gemeenten gedragen zal worden, is

‘oor1oopig nog niet ‘vast te stellen. Van de uitkeerin-
gen aan werk.loozensteun door de gemeenten vergoedt
het Rijk ten minste 25 pOt. en ten hoogste 75 pOt.;
voor werkversohaffing eveneens uiteenloopende per-
centages, terwijl d6 werklozenkassen de helft vergoed
krijgen door Rijk en gemeenten tezamen.

Het aantal werkloozen, dat ‘hij een orgaan der ar-

beidsbemiddeling stond ingeschreven, ‘bedroeg op:

30
Jan.
’32 27
Febr.
’32 26
Mrt.
’32
geheel werkloos ………
252.999 275.648 . 252.415.
gedeeltelijk ,,

3.386

16.846

17.174 bovendien vrouwen

2.769

3.676

Ook deze cijfers zijn onvolledig, doordat niet alle
gemeenten de gegevens verstrekten (voor 26 Maart
ondbreken er 193 met 670.851 inwoners) en niet alle
verkloozen ‘bij de organen der , arbeidsbemiddeling
staan ingeschreven.

376

.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11
Mei 1932

De haven van Rotterdam in 1931.
ii

Aan het jaarveis1ag over .1.931. van d Scheepvaart

Vereeniging ,,Zuid”, ontieenen wij het volgende.

Het afgeloopen jaar was voor
c!e
haven van Rotter-

dam nog ‘aa’nzenlij’k ongunstiger dan 1930. De econo-

mische depressie, clie in het voorjaar nog steeds in

hevigheid toenam, verscherpte zich in nog sterker

mate in het najaar, toen in vele landen erostige inan-

ciëele en monetaire moeilijkheden tot verdere ont-

wrichting van het bedrijfsleven, leidden. Maatregelen

tot vermeend zelbeiioud van tal van landen verer-

gerden. den toestand voor onze haven. Maatregelen

door ohze regeering genomen – invoercontingentee-

r ingsbeslu i ten,, verhoogde invoerrechten, in voer n g

der Tarwewet e.d. – droegen er verder toe bij de

reeds sterk verminderde bedrijvigheid nog verder te

belemmeren.

:De goedereribeweging over onze haven blijft dan

ook hij voortduring teruggang aanwijzen.

Bedroeg de totale teruggang, 1930 vergeleken bij
1929, circa 9.8 pCt. deze bedraagt thans, 1.931 ver-

geleken ‘bij 1930, circa 11.9 pOt.

Uit het onderstaande overzicht blijkt, dat procents-

ge’wijze cle teruggang in ht ertvervoer in hoofdzaak

aansprakelijk is voor het sterk vermi ndercle totaal-

cijfer der massagoederen.

.Dat het totaal percentage der massagoederen niet’
nog lager is, vindt zijn oorzaak in de vermeerdering

der inkomendle granen en zaden. De uiterst voor-

cleelige en gunstige wijze, waarop hier de graanover-

slag is bevorderd, de snelle despatch en de’ meest mo-

derne groote opslaggelegenheden, hebben Rotterdam
voor den graanhandel aantrekkelijk gemaakt, .zoodat

in ‘1931, meer dan vroeger, onverkocht graan naar

Rotterdam werd verscheept en daar opgeslagen.
Hoewel de hoeveelheid verwerkte stukgoedereii on-

‘geveer gelijk bleef aan die van ‘het vorig jaar, is hier-

in allerminst een reden tot geruststelling gelegen.

De oorzaken hiervan zijn, eensdeels de bijzondere

omstandi’gheden, welke tijdelijk de handelstbeweging

met Engëland vergrootten, in ‘verband met de cicclin’g

van het Pond Sterling en de wijziging in cle handels-

politiek, anderdeels het feit, dat enkele zakgoedarti-

kelen, zooals rijst, sojaboonen, koffie, suiker en ‘peul-
vruchtn in grooter hoeveelheden over, onze haven

werden vervoerd.

In tal van, andere, stukgoederen ‘vond echter een
min of meer belangrijke teruggang plaats. De terug-

gang in den meelinvoer (meel en bloem van tarwe)

hijv., welke helaas geheel aan onze verwachting be
antwoordde .en op de oorzaken waarvan onzerzijds

tijdig en met klem, doch tevergeefs, is gewezen,
icomt

uitsluitend vOor rekening van het Maat- en Men gqe-

bod;
zij ‘bedroeg, in vergelijking met 1930, 51.236 ton,

d.w.z. circa 41 pOt.

Van hoe’ grooten nadeeligen invloed het in wer

king treden der Tarwewet. op 4 Juli 1,931. op den meel-

invoer is geweest, blijkt ten sterkste uit een ‘verge

lijking ‘van de’betr. cijfers over liet 2do ‘halfjaar 1,930

en het 2de halfjaar 1.931; in het 2cle halfjaar 1930

werd ingevoerd 82.692 ton, ‘idem 1931. 1.8.909 ton,

cI.w.z.’een teruggang van niet nihider dan ruim 17 pOt.

Het tweede crisiscongres van de Algemeène R. K.

Werkgevers-Vereeniging.

Gisteren werd te Den Haag het twede Crisis-con-

gres van de Algemeene R.-K. Werkgevers-Vereeniging

gehouden. De bijeenkomst werd geopend met een rede

van dcii Voorzitter, Mr.
M. P. L.
Steenberghe, die

pleitte voor actieve handelspoli tiek eenerzijcls, ‘bevor-

clering van rationeele productie en meer onderling

overleg tusscbeu de al te vaak ultra-individualistisch

gezinde ondernemers anderzijds.

Daarna was het woord aan de bide inleiders van

dit Congres,
t.w.
Mr. B. J.
M.
‘van Spaenclonck, clie

sprak over cie crisis’ en den import, en Dr.
L. G.
Kor-

tenhorst, die de crisis en den uitvoer behandelde.

Mr. van Spaendonck verdedigde een achttal stellingen,
clie wij .hieioncler lateii volgen
.1′. – Het binncnlantlsche afzetgebied,
in
normale omim-
standigheden voor vele beclrijfstakkemi reeds van overwegen-
de beteekenis, is, bij de huidige ex’portmoe’ilijkheden, VOOI
den omvang der werkgelegenheid in de Nederlandsche in-
dustrie in het algemeen beslissend.
IT. – De overheid’ heeft daarom tot taak om dit binnen-
landsehe afzetgebied te beveiligen tegen dmi toevloed van bu’itenlandsche fabrikateri, alsmede om aal de Nederland –
sche industrie op de binnenland.sche markt, waar mogelijk,
een compensatie te geven voor het verlies der door de ab-
normale omstandigheden verloren exportniogelijkheden.
– Voor de vervulling dezer taak beschikt de Re-
geering over de bevoegdheden haar in de Ci’isisinvoerwet
verleend..


– De mate waarin en cle wijze waarop dc Regeering
tôt nu toe van deze bevoegdheden heeft gebruik gemaakt,
is niet in overeenstemming met cle eischen, die aami een
doelbewute crisis’politiek in het bijzonder niet het oog op
onze ‘betalingsbalans en
01)
het behoud der werkgelegenheid,
moeten worden gesteld.


• V. – Met name is met cle Neclerlandsche belangen in
strijd, de mate waarin de invloed van ‘bui.tenlandsche regee-
ringen en belanghebbenden het tempo i’ati uitvoering der
Cris’isinvoerwet en den orilvangcler contingenten beheerseht.
– De tot nu toe gevolgde wijze van uitvoering der
Crisisinvoerwet heef.t voor de ‘bedrijven, die cont’ingentee-
ring van len invoer van hunne artikelen vroegen, doch
vooralsnog niet verkregen, ‘liet a.vereehtsche gevolg gehad,
dat di invoer in de beti’effende’branche extra werd gesti-
niuleerd, zoodat een eventimeele contingenteering i. v. m. de
abnormale voorraden hij deic handel geruinlen tijd geen
effect zal kunnen sorteeren.
– Eveneens, zal moeten worden gebroken met de

Vergelijkend overzicht van het goederenverkeer, doorvoer.verkeer inbegrepen, te Rotterdam hij in- en uit-

voer
ter ree
over de jaren 1930 en 1931, uitgedrukt in cijfers van 3000 ton.

In kom e ec”d
*)
,

‘tIj tg aan
cl
•)

1930

1931

Percent. Percent. Perèentsgewijze
Totaal in- Totaal in- van het van het vermeerderingof

1930

1931

1930
1
1931

komenden komenden totaal

totaal vermind.,1931bij
uitgasnd uitgaand

1930

1931

1930 vergeleken
Massagoed:
Graan, zaden, enz.
4218
4893
207

202
4425
5.095

12.96
18.39
4.

15.14


.8698
4065
14
.8
8712
4.073
25.53
14.54

53.25

1375
1137
9366
8232
10735
9.369 31.45
33.45

12.72
Erts

…………….
Kolen …………….
Oliën

……………
1151
961
181
180
1332
1.141
3.90 4.08
. –
14.34

Hout

……………
.
1544
i

964
.
28
10
1572
974
461
1

3.48

38.04

Totaalmassagoed….

16986 ,

12020

9790

8632

, 26776

20:652 , 78.45

73.74

‘ 22.87

Totaal stukgoed .. ..

3778

3824

3574

3531

7352

7.355

21.55 ‘

26.26

± 0.0

Algemeen totaal …. 20764

1

13364

‘ 12163

34128

28,007

100.- ‘ 100.-

– 17.94

,) Deze cijfers zijn ontleend aan de maandstittistieken van den In-; Uit-un Doorvoer, samengesteld door liet Cen-
traal Bureau voor de Statistiek.

11 Mei 1932

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

377

e
S

zuiver ambtelijke uitvoering der contingenteeringsbesluiten;
aan de belanghebbende organisaties van iiijverheicl en han-
del in den betrokken tak van bedrijf behoort gelegenheid
te worden gegeven door kleine commissies van advies ten
dienste van het Crisisitavoerhureau in de uitvoering der
maatregelen mede te spreken.
Vii]. – l-[ct algemeen Nederlandsch belang eischt, dat
de liltegeeriug ten spoedigste de hfcndelspolitieke voorwaar-
den schept, om de couti ngen.teer-i ngsmaatregelen te kunnen
prijsgeven tegenover den invoer uit die landen, die bereid
zijn onacu export op redelijke wijze te bejegenen; onver-
wijlde herziening der handelsverd ragen met het oog op de
meestl)egunstigi ugsclausule is daarvoor eerste voorwaarde.

Hevig varen de klachten van den inleider ovbr de toe-
passing van onze Crisiswetgevitig. Veel te laat was ni. de
Regeering niet steunmaatregelen gekomen en de toepas-
sitig daarvan liet bijzonder veel te weuschen. Sneller toe-
staan valt contingenteering ter bescherming van producen-
tell voor de hinnenlandsche markt, voorkomen van extra-
invoer tijdens dcii d uur der contingeateeringsprocedure en
meer invioed van belanghebbenden waren de voornaamste
wenscheti van ikir. van Spaendonck. Deze ging in zijn ijver
ter verdediging van de maatregelen tot tijdelijke bescher-
ming zelfs zoo ver, dat hij heftig klaagde over de werking
van het aniendeniei:it-Oud, krachtens hctwelk contingentee-
ritigahesluiteti wettelijk goedgekeurd moeten worden: de
itegeering zou daardoor in haar vrijheid ivan handelen al
te zeer belemmerd zijn. ‘Wanneer men nu nagaat, hoe in
feite met (leze wettelijke goedkeuring is omgesprongen en
hoc laat het eerste contingenteeringsbesluit pas is goed-
gekeurd, dan schijnt het :betoog van Mr. van Spaendonck
van
overdrijving lang niet vrij. Wanneer Mr. v. S.aan belanghebbenden meer invloed wil
toekennen, zoo vreezen wij, dat ook al wil hij, dat in de
commissies van zijn Stelling VII ook vertegenwoordigers van importeurs, winkeliers cmi agenten zitting krijgen, de
willekeur nog grooter zal worden, dan reeds thans het
geval ja. Wij zullen overigens over deze willekeur en over de principiëe.le moeilijkheden der con.tingenteering thans
niet verder nitweiden, aangezien wij daarover reeds vroeger
in de kolommen van dit weekblad het een en ander heb-
ben medegedeeld en het betoog van Mr. v. S. omtrent het
willekeurig couiti iigentecrin’gsrégiiue veeleer tot steun dan
tot bestrijding van ons eigen standpunt kan strekken.

Dr. Kortenhorst hield ten gunste van actieve handels-
politiek een betoog van de strekking, clie men de laatste
zeven il acht jaar van hein gewend is. Dit blijkt uit cle
door hem verdedigde stellingen, clie wij hier laten volgen

11. – De leidende gedachte bij de crisispolitiek vaul ons
land zal gericht moeten zijn op het bewaren •van de econo-
nuische kracht van ons volk als geheel.
H. – Ons volk zal daarom iii staat nioeten zijn, om zoo-
veel mogelijk alle factoren, die deze kracht kunnen be-
invloeden in onderhit.ige harmonie tebeheerschen en te be-
invloeden.
11111. – Het is dan ook niet voldoende, tvanneei- dc invoer
van goederen wordt geregeld, de agrarische productie door
allerlei maatregelen wordt gesteund en dc productiekosten
en kosten van levensonderhoud worden verlaagd.
– Even noodzakelijk voor behoud van cle ccononii-
sche kracht valt ons volk is •het openhouden van de export-
mogelijkheden.
– De meestbegunstiging is een beletsel gebleken om
de exportbelangen voldoende te behartigen; niet name door-
dat daardoor het sluiten van regionale overeenkomsten en
liet verleenen van preferenties aan landen, die bereid zijn
op basis vin wederkecrigheid exportbelemiTteriugen op te
heffen of te verminderen, onmogelijk wordt gemaakt.
– De meestbegunstiging kan in dit tijclsgewricht
slechts beteekenis hebben, wanneer zij kan werken tus-
schen grootere eeonoetmisehe complexen dan thans het ge-
val is.
– Het is een levensbelang, zoowel voor Indië als
voor het Moederlaud, wanneer beide gebiedsdeelen van ons
land zich econ omisch nauwer aaneensluiten.
– Zonder actieve handelspolitiek staat ons land
machteloos tegen de douane-, contingenteerings-, deviez.en-
en represaillepolitiek van vreenide Mogendheden en zal ons
land in versneld tempo zijn exportmarkten verliezen ten
bate van landen, die wel een actieve handelspolitiek voeren.

De inleider begon met een herinnering aan den strijd
tosschen vrijhandel en actieve handelspolitiek, waarin en-
kele jaren geleden cle Heeren Vleesehhoutver en Diepen-
horst tegenover elkander stonden. Spr. meende, da.t de

feiten nu wel duidelijk hadden aangetoond, dat Nederland
met de hier tot dusverre gevoerdë handelspolitiek was
,vastgeloopen en (lat deze een groote ellende over ons land
had gebracht.

• Wij zijn zoo Vrij bij deze stelling een vraagteeken te
plaatsen. Natuurlijk •zijn de moeilijkheden hier te lande
enorm. Maar zijn zij het door of ondanks onze handels-
politiek? Een vergelijking niet andere landen kan ulks
leeren. Wij geven bij wijze van voorbeeld hieronder enkele
cijfers betreffende het
betrekkelijk vrijhwadefsgczindr Ne-
derland
naast cijfers van de
‘ultra.protectionistische Ver-
eenigde Staten:

Indexcijfers van de uitvoerwaarde.
Nedeiland Ver. Staten –
1929

………………
100
100
1930

……………..
86

73
1931

……………..
66
46
Jan.’30

……………..
92
9
‘5’)
42,
cli

Wanneer men ziet, dat een land, dat zoo ontzaglijk
veel rijker dan Nederland is en zoovôel meer economische
macht kan outplooien, iii zijn uitvoer een veel sterkere
daling vertoont dan ons land, dan zij men voorzichtig met
een teroordeeling van onze vrijhanclelspolitiek. Slechts een
uitgewerkte vergelijking niet andere landen kan ons hier
verder brengen. Zulk cciie uitwerking ontbrak echter in
het betoog van Dr. Kortenhorst, zoowls (leze ook vroeger
placht te ontbreken in de beschouwingen van de aanhan-
gers der actieve handelspoli.tiek, tegen welke zich de Heer
V.leeschhouwer met zijne -kritiek heeft gewend..
Daarmee willen wij niet zeggen, dat elk onderdeel van
het betoog van lDr. Kortenhorst bestrijding behoeft luit te lokken. Met name lijkt ons het streven naar regionale toe-nadering van verschillende landen in cle gegeven omstan-
digheden nadere overweging waard. Daarbij denken wij overigens eerder aan cciie toenadering van Europeesche
Stateim date tusschen Nederland en Indië, een clenkbeeld,
waarvoor wij met het oog op het uiterst geringe Indische
belamig, dat daarmede gemoeid zon zijn, en de nadeelen,
die er waarschijnlijk voor Indië uit zouden voortsprniten,
weinig kunnen gevoelen.
Op dit en andere punten hopen wij later nog wel eens
terug te komen. Bij het ter perse gaan van dit nummer
waren de discussies op het B.1Ç. Crisis-Congres nog gaande.
V.S.

INGEZONDEN STUKKEN.

BLANCO-EFFECTENTRANSACTIES.

Mr. J. S G. Scheltema schrijft ons:
In het nummer van 27 April jI. van dit weekblad wijdt
de heer Van der Valk zijne aandacht aan het zoo belang-
rijke vraagstuk der economische functie van hausse en
baisse in effecteu. En hij komt daarbij, evat cle uitwerking
der baisse iii tijden als deze betreft, tot ongeveer eene zelf-
de slotsom als waartoe wij. kwamen in eene beschouwing over dit onderwerp in dit weekblad van 6 April jI. Met dit
verschil echter, dat – dc geachte schrijver eene voor de
uuiaatsclia pij schadelijke werking der baisse aanneemt als
de depressie-periode 01) haar laatste beenen loopt, terwijl
wij haar aanwezig achten aan het &incle der cleflatie-periocle,
het oogeubhik waarop de heurswaarde van het overgroote
deel der effecten beneden redelijk peil is aangeland en
ii ndervaluation” is i ugetreden. In hoeverre dat oogeublik
in de verschillende landen reeds is aangebroken, willen wij
niet beoordeelen. Hier zij slechts gereleveerd, dat naar het
ooi:deel van bekende Amerikaansche economen dat oogen-
blik, wat Amerika betreft, reeds achter ons ligt. Wij ne-
men er echter gaarne acte van, dat ook de Heer v. d. V.
van meening is, dat op zeker moment in de laagconjunc-
tuut de blanco-verkoopen van effecten een maatschappelijk
gevaar kunnen worden. En het is slechts logisch, dat eene
tijdelijk gedwongen uitschakeling der baisse dan aanbeve-
lenswaardig is, al is het moeilijk daarvoor het jiuste oogen-
blik te kiezen. Dat overigens een baisse–verbod het kôers-
niveau bij verdere ongunstige ontwikkeling der gebeur-
tenissen op politiek en economisch gebied, niet blijvend zal
kunnetr verbeteren, geven wij natuurlijk grif toe. Wij hebben
dan ook in onze vorige bijdrage slechts beweerd, dat een
baisse-verbod vermoedelijk vele blgers tot aan koopen zal
bewegen, niet als gevolg een wat hooger algemeen koers-
uuiveatt. Vermits reedS een relatief gering verhoogd koers-
Ijiveau weder itallooze milliarclen onder het publiek brengt,
is alsdan de mogelijkheid voor verbruikstoename en even-
redige algemeene con ju ncttturverbetering. geschapen.

378

ECONOMISCH-STATITISCHE BERICHTEN

ii.
Mei
1932

Men beroept zich momenteel gaarne op .het gezag van
den Heer Whitney, President van de New-Yorksche Ef 1 ee-
tenbeurs die in verschillende redevoeringen, en vooral in
zijne uiteenzetting op 24 Februari ji. voor eene parlenien-
taire commissie gugeven, de economische functie der con-
tramiiie heeft verdedigd. Men houdc hierbij echter in het
oog, dat hij toen sprak als vertegenwoordiger van (lie
New’Yorksche beurs en uit den aard der zaak als haar
pleitbezorger, van wien eene min of meer eenzijdige be-
lichting van het vraagstuk was te verwachten, zoodat men
goed doet zijne beweringen critisch te beschouwen. Met den
lleèr Whitney zal wel een ieder, die zich eénigszins in
beurshandel: en credietwezen verdiept heeft, van het nut
der blanco-transacties in het algemeen, overtuigd zijn. Deze
bevorderen den bcurshandel en leiden tot expansie van
nijverheid en landbouw, tot productie-vermeerdering en
alzoo tot vooruitgang. Na omslag dei hoog-ponjunctuur zul-
len de •ba’issiers voorts de eersten zijn om de valleirde koer-
sen op te vangen, terwijl hunne aanioud
.
e.nde activiteit ge-
durende de depressie den koersval geleidelijk zal doen ver-
loopen. Wanneer Whitney echter zegt gelijk op bewuste
24 Februari
1)
,,As a practical man who bas been w’atching
the course of the security market for )’ears, 1 trust You
will believe me w’hen 1 say that the market for securities
could nt have been maintained if short selling had been
forbidden”, dan is dit slechts eene aanvechtbarc stelling,
waarvoor geeii bewijs wordt bijgebracht. Een bekend Ame-
rikaansch financier, op 22 April ji. ter zake door de corn-
issie ondervraagd, wilde de juistheid dier bewering van
Whitney dan ook niet bevestigen, al gaf hij toe, dat uitscha-
keling der coutramine aanleiding iou zijn tot aanmerkelijk grootere koersfluetuaties dan thans voorkomen.
– liet optreden van cle ,,Governors’ van de New-Yorksche
beurs bij gelegenheid van het verlaten van den gouden standaard door Engeland, geeft dok geen steun aan het
standpunt van Whitney. Men was destijds voor catastro-
phale koersdalingen bevreesd, en op 21 Septem’ber 1931
‘s morgens werd voor onbepaalden tijd een absoluat verbod
van blanco-verkoopen uitgevaardigd. Dit geschiedde om
het open blijven der beurs te verzekeren. Toen men het
gevaar •geweken achtte, werd op 23 September ‘s morgens
het verbod weder opgeheven. De motiveeriug van den maat-
regel, door Whitney voor de commissie gegeven, namelijk
dat deze diende om door liet baisseverbod dekkingsaan-
koopen te stimuleeren, lijkt uitermate gezocht. Slechts
1/4

der baissiers had zich, toen het verbod werd opgeheven, in.
gedekt,
en
op den dag
vak
opheffing van .het verbod had-
den meer dekkingsaankoopen plaats dan op den dag, w’aar-
op het verbod werd uitgevaardigd, nl. resp. 300.000 en
280.0001 ien is daarom gerechtigd Whitney’s aphorisme,
dat zonder short-selling een open markt niet kan worden
gehandhaafd, bij gebreke aan voldoende argumentatie, niet
aanstouds te aanvaarden.
Op 11 April 1932 wederom door de commissie geboord,
verklaarde Whitney onder meer nog ,,that liquidation of
securities by their owuers is exertiug a far more depressing
effect on the market than any other cause’; en ,,that
short-selling has •generally accounted sinee the depression
began for less than 5 % of all Stock Exchange tmausae-
tions”
2)
Ook hier konit duidelijk de eenzijdigheid van de
door den Heer Whitney gegeven voorlichting aan den dag.
Een groot deel toch der vrijwillige liquidatie door de be-
zitters van effecten staat, gelijk wij een vorig maal ‘be-
toogden, in onmiddellijk verband met de baisse-verkoopen,
is extra-aanbod, waarvoor de baisse aansprakelijk is. Het
is juist in ‘dit door den Heer Whitney geheel genegeerde
extra-aanbod, dat bij den ongunstigen economischen toe-
stand van heden, het gevaar is ‘gelegen. Tengevolge van
dat extra:aanbod worden de •koersen uit economisch oog-
punt onnoodig verder omlaag gedreven en in plaats van
een gevolg der slechte conjunctuur te zijn, wordt de baisse
zelve oorzaak van verdere verslechtering. Als noodmaat-
regel ‘in den strijd tegen de crisis verdient alzoo, naast
zoovele andere exceptioneele maatregelen, een verbod van
blanco-effectentransacties, der a.utoriteitesi volle aandacht.

Het psychologisch effect daarvan, leidend tôt herstel van
vertrouwen, zou wel eens de rverwachtingen kunnen over-
tt-effen. Wij wagen het daarom Vere Shaw’s conclusie
3)
te
onderschrjen, dat, indien de New-YOrk Stock Excbange
de ‘blanco-verkoopen elimineerde,’ de eerste constructieve

Commercial and Financia.l Chronicle 1932 hlz. 1677.:
Commercial and Financial Chroniele 1932 •bl. 2833.
H. Vere Shaw. The case against -short-selling, New: York, Januari 1932 p. 26.

maatregel ter bereiking van een spoedig herstel in de
Vereenigde Staten zou zijn genomen.

N as c h r i f t. De lezing van de beschouwing van
Mr .Scheltema heet L ons niet tot andere gedachten kunnen
brengen. De kern van zijn betoog vindt men in de uit-
spraak, dat een ‘baisse-vcrhod vermoedelijk vele beleggers
tot aankoopen zal bewegen met als gevolg een hooger alge-
mccii koersniveau, hetgeen weer de mogelijkheid zou geven
voor éen evenredige algemeene coaj unctuurverbetering.
Hierbij w’illen wij twee opmerkingen maken:
Het zal den heer Sch. bekend zijn, (lat hoe lager cle
prijs van een artikel (in csu effect) daalt, hoe meer effec-
tieve koopers op (le markt optreden. Nu geeft de heer Sch.
zelf toe, dat door le baisse de fondsen sterker in koers
dalen dan anders het geval zou zijn. Dit extra verlaagde
koerspeil moet dan toch stimuleerenci op de vraag werken!
Het is ons niet duidelijk, hoc een gering verhoogd
koersniveau tot een opleving van de conjunctuur aanlei-ding kan geven. Raadpleegt de heer Seh. de indexeijfers
van aandeelen sedert einde 1929 •dan zal hem blijken, dat het koersniveau zich verschillende malen, inzonderheid in
de eerste maanden van 1930 en 1931, heeft herstelt, zonder
verbetering in de conjunctuur te brengen. Wij blijven dan
ook van meening, dat zonder een opleving in het bedrijf s-
leven ‘niet een aanmerkelijke verbetering op cle effecten-
beurs kan intreden.
Mr. Sehéltema zij er tenslotte nog op gewezen, dat de
beurs steeds een goede neus voor beoordeeling van het con-
iinctuurverloop heeft gehad. Zoodra er dan ook eenige
lichtpunten aan de economische •hoizon verschijnen, zal
de beurs niet nalaten hier(yp te reageeren.
V. 1).
V.

ONTVANGEN BOEKEN.

Vergelijkend overzicht belastingdruk 1 91-193g der Nederlandsche gemeenten voor inkomsten-, ge-
meentefonds-, vermogens- en personeele belasting

door J.
G.
Stridiron en
L. 0.
Vei-vooi-en. (Am-
sterd.am

1932;
D. B. Oenten’s Uitgevers-Maat-

schappij N.V. Prijs
f 1.50).

De schrijvers hebben een zeer belangrijk statistisch werk
verricht door na te gaan, hoe de belastingdruk in de 1077
Nederlandsche gemeenten zich onderling verhoudt en waar
deze het laagst is. Zoo kwamen zij’ tot het resultaat, dat
bij een inkomen van
f
1500 de belasting te Hedikhuizen het
laagst
(f
21.71) en te Westerboek
(f
95.20) het hoogst is;
het maximale verschil in belastingdruk bedroeg voor dit
inkomen 338,51 pCt.!

De practijk van de ondernemingsraden in het buiten-

land.
(Amsterdam
1932; N.V.
De Ar-beiderspers.

Prijs ing.
f 2.90, geb.
f 3.50).

Rapport uitgebracht ‘door de Commissie, ingesteld door
N.V.V. en S.D.A.P. inzake de practijk van de vet op de
Ondernemingsrade]i in Duitschland, Oostenrijk en Tsjecho-
Slowakije.

De rechtskennis van den ingenieur.
Twaalfde deel:

Belastingen II door M. J. H. Smeets, Inspecteur
des- Directe Belastingen, Invoerrechten en Ac-
cijnzen. (Amsterdam
z.j.;
L. J. Veen’s Uitgevers

Mij. N.V. Prijs.
f 7.20).

Te dit deel worden de verschillende belastingen be-
handeld-

De huidige crisis
door Mr. Dr. M. A.
G.
Harthoorn.

(Batavia- Centr
Lim
1932; Kon.
Drukkerijen
G.

Kolff,&
Co.).

Rede, gehouden naar aanleiding van de aanvaarding van
liet ambt van Buitengewoon Hoogleeraar in het Staats-
Administratief- en Handelsrecht aan de Technische
Hbo-
geschool te Bandoeng op 23 Maart 1932.

Wat wil Jo
c
pan’? Wat wil China?
door Dr. Jan
Ro-

mcm. (Amsterdam
1932;
N.V. Seyffardt’s Boek-

& Muziekhandel. Prijs
f
0,80).

Een populaire verhandeling over een actueel vraagstuk.

11 Mei 1932

ECONOMISCH-STATIS[‘ISCHE BERICHTEN

379

MAANDCIJFERS.

OVERZICHT VAN DE INDISCHE MIDDELEN.
(In Guldena).

Omschrijving
112 Raming
Januari

januari

Belastingen.

13
6
2
Invoerr.
mci.
Landsgoed
6.333
3.243 5.098
tJitvoerr.
‘mci.
Landsgoed
500 252 421
Accijns op gedistilleerd
.
83
58
69
10


petroleum
3.242
2.245
2.207
lucifers
833 549 638
tabak
8
6
7
Andere outs’. I. U. en A
25
15
19

Pachten ………………….

Statistiekrecht
458
188
333
Personeele belasting
450
370
396
Inkomstenbelasting
4.000
3.849
4.974
Vennootschapsbelasting
2.333 939
1.967

bier.. … ……………

Vermogensbelasting
167
– –
833
1.638 2.527
Recht van openb. verkoop
200 529 213 1.167 698
928
Dverschr. van vaste goed
238
149
225

Verponding

…………….

Recht v. succ. en overgang
33
72
17

Zegelrecht …………….

Vergunning speeltafels
6.
9
3
8lachtbelastingen
558
437
459
Bijzondere bel. buitengew.

13
6
10
Roofdgeld ………….
6
6
4
Landelijke inkomsten
3.183
1.168
834
Belasting op loterijen.
72
1
2
i1otorbelastingi.d.B.Gew
50
_.-

)pgeheven belastingen
Memorie
14
40

Totaai
24.814
16.445
21.393
Monopolies.

.
)pium cxci. opiumfabriek
2.837
1.648
2.449
1.956
1.604
1.637
1.385 1.218 1.138

Pandhuizen

…………..

Totaal
6.153
4.470
5.224
Producten.
96
3
4
Lan dscaoutcho ucbedrij f
288
70
106
1.578
488
916

out …………………

3oud en zilver
-.
.

71
2.275 802 2.199
1.155
25
654

ina en Thee …………

3anka.tin …………….

Totaal
1.388
3.950

3oschwezen

…………..

Bedrijven.
1.282
2.522
2.789
18
27
Vaterkracht en Electricit
290
1
2

iteeukolen ……………

avenwezen …………..
3aggerdienst …………256

andsdrukkerij
.
……….
11
.

14
E
3
ost-,Telegr.-en Tei.dienst
2
..624
2.414
2.815
poor. en Tramwegen
5.731
3.959
5.516
Totaal
10.346 8.925 11.163
Diverse
middelen.

.163

/Vinstaandeel ,,Billiton”
Memorie

P7iostaandeel Jav. Bank
167


.fstand van grond
347
1.032
1.175
5
25
48
71
3oeten en verbeurdverki
142
106
132
iijnconcessies …………

eges en salarissen
37
39
39
leffing terzaké van geal. werkovereenkomsten
37 11
30

)pbrengst d. Weeskamers
50
124
106

i.adaster

……………
3
3
38
39

)ntv. Gevangeniswezen
477
178
231

.fkoop heerendienst. B.G.
542

255 355
532

529
534

)ntv. groote ziekeninricht.
en krankz..gestichten
92
57
85
Jk van maten en gew
42
30
39

choolgelden

………….

Verk. en verh. van huizen
200
168
186

)ntv. waterleidingen
53 33
39
242

208
233
267
227 239
295

556
259

lakengeldeu

………….
oodsgelden …………..

Totaal
4080
3.639
3.782
lierlei ………………

Recapitulatie.
lotaal belastingen
24.814
16.445
21.393

monopohes

……..
6.158
4470
5.224
1.388
3.950

bedrijven

……..
10.346
8.925
11.163
producten ………5.392

.,,

diverse middelen
4.080
3.639
3.782

50.790
34.867
45.512
Totaal generaal ….

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

GELDKOERSEN.
N.B. ” beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.
BANKDISCONTO’S.

d
(Disc.
Wissels.2l9Apr.’32
Lissabon …. 6. 4Apr.’32
Bk Bel.B,inn.Eff. 3 19Apr.’32
Londen ……3
21 Apr.’32
,
Vrsch. in R.C. 3
19 Apr.’32
Madrid ……
6 8 Juls ’31
Athene ……… 1
l2OFebr.’32
N.-YorkF.R.B. 3
25Febr.’32
Batavia………-.
410 Mrt.’SO
Oslo ……..5
3
Mrt.’32
Belgrado ……..
420 Juli’31
Parijs 21
9Oct.’31
Berlijn ……….
5’27Apr.’32
Praag ……..5
11Apr.’32
Boekarest …..
…7
3 Mrt.’32
Pretoria …. 6
18 I’lov.’31
Brussel ……….
313 Jan.’32
Rome……..5
3 Mei ’32
Budapest ……..6
16 Apr.’32
Stockholm .. 5
3 Mrt.’32
Calcutta ……..5
28 Apr.’32
Tokio …. 5.84
12 Mrt.’32
Dantzig ……..5
24Nov.’31
Weenen……7 17
Mrt.’32
Heisingfors ……
619 Apr.’32
Warschau….
4
3 Oct. ’30
kopenhagen …. 5
IlMrt.
’32IZwits.Nat.Bk.2
22Jan.’31

OPEN MARKT.

1932

1931

7 Mei

217

25130

1828

419
Mei

Apr.

Apr.

Mei

1930

5110
Mei

1914

2024
Juli
Amsterdan,
Partic.disc.
ll/16_
1
5/1
5/9_15j35
iI/is..1
13/16_h14
19
1162
3
14
2
5
/16-
9
36
3
1
18.
3
116
Prolong.
1
1
1-1/4
3
14-1
1
3
/4 ‘2
1
J3
214-3’12
2
1
14
3
/4
Londen

Daggeld.
. .
3
14-2
314-2
1132
1
1
/4_2t/2
1
/22/2
1114
2
1
3
14-2
Partic.dis.c.
1
3
14-2
13/4_2
6
1
1
6
2-
1
1
2_1/4
25
11-
9
1
23135-513
4114_3j4
Berlijn
Daggeld…
51R-6
1
14
5I8-6
1
12
5-6
1
12
5
1
14-6I2
.
4-7
.
2613

Maandgeld
5-6
5-612
5i
2
-6
1
3
5’I2-6
1
I2Part, disc.
4/8
471
8

471_5
5
4I8
41/
21/
8
_i1
2

Waren-
wechsel.
51/4

.
5..’/4
4lJ3_51/3
5
1
14
471
414-l1

We,,, York
Daggeld
2
1
/-
3
4

21/
2
_3/
4

261
2
.3/
4

2
1
I2-
3
!4
1-1/
4

3114
13142113
Partic.disc.
1ij4
11/
4

1
11/4
I’1e
3
/,
2
5
:014

-,
iwers
van
o
,vei en aaaraan vooraigaanae weken tlm. Vrijdag.

WISSELKOERSEN.

KOERSEN IN NEDERLAND.

Da a
New
I
Londen
Berlijn
Parijs
Brussel
Batavia
York./

3 Mei

1932
2.48k
9.03
58.62
9.72f
34.54
99’i
4

1932
2.48s,
9.05
58.621
9.72
34.60
5

1932
– – –

– –
6

,,

1932
2.468/
8

9.05k
58.64
9.721
3
4
.
62
1 99′,
7

,,

1932
2.465/
6

9.07 58.75
9.741
34
.
6
71
99
“e
9

,,

1932
2.4611f
9.08
58.80 9.73k
34.64 998/,
Laagsted.w.1)
2.4620
9.04/,,
58.55
9.74
34.55

99
Hoogste d.wl)
2.4690
9.09
58.95
9.741
34
.
72
1
998
i
2 Mei

1932
2.467/,
9.03
58.70
9.73
34.60

99/8
25 April 1932
2.467/,
9.17
58.64 9.721
34.60

998j,
Muntpariteit
2.4878
12.1071
59:263 9.747
34.592
100

D ata
Zlvit

ser and
Weenen
Praag
‘Boeka-
Milaan
Madrid
*)
1)
restl)

3 Mei

1932
1

47.97%
35.25
7.31 1.49
12.70
1
9.
5
71
4

1932
48.08
.

35.25 7.30
1.49
12.70
19.60
1932
– –

– –

‘6

1932
48.22/4
35.25
7.30
1.49
12.70
19.60
7

1932
48.2734
35.25 7.29
1.49


9

1932
48.27%
35.25
7.32 1.49
12.74
19.70
Laagsted.w.
1
)
47.93
34.90
7.27 1.46
12.67
19.45
Hoogsted.w’)
48.30 35.25
7.35
1.51
12.75
19.90
2 Mei

1932
47.97% 35.25
7.31
1.48
12.71 19.45
25 April 1932
47.94
35.25
7.30
1.49
12.71
19.25
Muntpariteit
48.1234
35.007
7.371
1.488
13.094
48.52

Data
Stock-
holm
*)
Kopen
hagen*)
* 0 1
S
0
)
Hel-
Buenos-
Aires
6)
Mon
treal
1)
fors
3 Mei

1932
45.25
49.35
45.75
4.15
84
2.20%
4

1932
45.50 49.50
46.-
4.15

.2.20
5

1932

6

1932
45.75 49.50
46.-
4.15

2.20
7

1932
46.50 49.50
46.50 4.15 2.20
‘9

1932
46.60 49.75
46.50
4.20
65
2.21
Laagsted.w.1)
45.-
49.10
45.60
4.16
63
2.18
Hoogste d.w’Ï
46.75
49.75
48.60
4.25
65
2.23
2
Mei

1932
45.50
49.50
45.90
4.15

2.20
25 April 1932
45.-
50.50
45.50
4.22

.2.22
Muntpariteit
66.671 66.671
66.671
6.2661
95%
2.4878
‘) ioteering le Mmsleraam.

) 1501. te kotteraam. ‘) F’art. opgave.
In het eerste nummer van iedere maand komt een overzicht
vior van een aantal niet wekelijks opgenomen wisselkoersen.

t

9 Mei

1932

52.699

101.804
88.572
31.655.

2

,

1932

54.202

.

117.982
88.572
31.576

25 April 1932

53.391

101.624
88.572
30.688

18

1932

54.315

97.958
84.410
34.756

11

1932

54.317

94.815 84.410
34.557

4,,

1932

58.828

96.678 84.410
35.893

.11

Mei

1931

45.011

99.038
223.648
54.702

25
Juli

1914

67.947

61.686
20.188
509
1)
Sluitpost activa.

SURINAAMSCHE
BANK.

Voornaamste
posten
in duizenden
guldens.

Data
Metaal
Circa
latie
1
Andere
opeischb.
Discon!.
Div. reke-.
ningen’)
schulden

2 April 1932..
884
1.323
648

1

928

1

805

26 Mrt.

1932..
885
1.077
857
.933
769

19

1932..
884
1.118
863
938
775

12

1932..
885 1.184
878
941
801

4 April

1931..
853
1.374 442 837 483

5

Juli

1914..
645
1.100
560 735
396

1)
Sluitp. der activa.

-390
,
1

ECÔNOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11 Mei 1932

e

KOERSEN TE NEW YORK. (Cable).

62
a
1
D

,
Londen
($ pers)
Parijs
($p. JOOfr.)
Berlijn

Amsterdan
($p. 100
Mk)
($ p. 100 gis

,

3 Mei

1932 3,66%
3,9411
23
2
80
40,60

4

1932
3,671/
3,94%
23,81
40,6234

5

,,

1932
3,67
1
1
8

3,9411,,
23,80
40,5814

6

.

1932
3,67%
3,94
11
116
23,81 40,55

7

,,

1932
3,67
3
/8
3,94%
23,83
40,57

9

,,

1932
3,68%
3,945%
23,85 40,55

11 Mei

1931
4,86s/
6

3,9134
23,81
8
/
a

40,16%

‘Muntpariteit ..
4,86

.)
3,90I8

1

23.81%
408/
1
6

KOERSEN
TE LONDEN.

Plaatsèn en
Landen
Noteerings-
eenheden
23Apr.
1932
30Apr.
1932

I
LaagstelHoogstel
217 Mei ’32
7Mei
1932

Alexandrië..
Plast. p. y,
97% 97%
97/
91/8
974

Athene-.. ….
Dr. p.
300
475
47
575
530

Bangkok….
Sh.p.tieal
215
2/5 2/5 2/5 2/5

Budapest …
Pen.
p £
20%
20% 20
21
20%

Buenos Aires
d. p.$

.

361/
8

361/8
3515
16

36%
3651
1
,

Calcutte
. . . .
Sh. p. rup.
1/5
61
/
64

115
6
.
3
/
84

11571
8

1/6
I515/,

Constautin..
Piast.p.,
770 750 750
755 755

Hongkong ..
Sh. p.
$
1
13
3
/16

1/38/
4

112%
1/3%
113

Kobe

.

. . .
SL. p. yen
1/815/
16

1/9%
1
1
‘9
1/97/
8

119
1
/8

Lissabon….
Escu.p. X
110
110
109%
11034
110

Mexico

….
$perC
11.25
11.25
11.-
)1.75
11.50

Montevideo
.
d.pert
29
30
29
31
30

Montreal

$
per
£
4.17
4.10
4.09 4.13
4.10%

Riod. .Jaueiro
d. per Mii.
4%
4%
‘/8
51:8
4%

Shanghai …
Sh. p. tael
1/85/,,
1/8
8
/
33

1/7%
1/8%
117 /8
Singapore ..
id. p.
$
2/3sj
2
316/33

2/3ii,,
213
7
/8
2/387/,,

Valparaiso
1).
$
per
£
31.55
65.-
65.-
65.- 65.-

Warschau ..
Zi. p.
£
I

3334
32%
32
33%
328%

ZILVERPRIJS

GOUDPRIJS
3)

Londen’) N.York
2
)

Londen
3 Mei

1932..

168/
10

27

3 Mei

1932….

113/1

4.

,,

1932..

161/
8
27
8
/
8

4

1932….

1120

5

1932..

1618/,
6

27%

5

,,

1932….

11219

6

1932..

168/,,

27%

‘6

,,

1932….

112/8

7

1932..

16’1/

273/

7

,,

1932….

112/11
,,
9

1932..

167/
s

278/
8

9′

1932….

112/8

11

Mei

1931..

13
1
,
0

28

11

ItIei

1931….

84/9%
27

Juli

1914..

241s
16

59

27

Juli

1914….

84/11

1)
in pence p. oz.stand.
2)
Foreign silver in $c. p.oz. line.
3)
in sh. p.oz.fine

STAND VAN
‘s RIJKS KAS.

Vorderingen.

.
30
April
1932

1
7Mei
1932

Saldo van’s Rijks Schatkist bij De Ne-
deriandsche

Bank…..

………..
f 24.069.964,18
f 42.501.134,55
Saldo b. d. Bank voor Ned. Gemeenten
,,-

175.343,64
,,

749.954,12
Voorschotten

op

ultinio Maart
1932
ajd. gem. verstr. op aan haar uit te
keeren hodfds. der pers. bel., aand. in
de hoofds. der grondbel. en der gem.
fondsbel., alsmede opc. op die belas-
tingen en op de vermogensbelasting
,,

3.146.088.86
,,

3.146.088,86
Voorschotten aan Ned.-lndit ………

.

188.309.674,52
,, 192.618.218,49
Id.

aan

Suriname …………………..
,,

11.831.892,40
Id.

aan

Curaçao ………………….
,,

8.041.636,91
Kasvord. weg. credietverst. ah. buitenl.
,,
11
..0.313.962,05
,, 109.970.937,70
Daggeldleeningen tegen onderpand ..,,
Saldo der

v. R(jksconlptabelen
postrek.
….11.770.785,33
…8.008.920,55

6.000.000,-
29.637.438,72
,,

8.000.000,-
39.197.430,90
,,
Vord.ophetAlg.Burg.PensiOenfoflds’)
800.787,25

23.568.976,48
‘)
Id.
opandere Staatsbedrijven

…….

21.498.976,48
,,
Kasgeldleeningen aan gemeenten
66.547.632,70 1
,,

71.319.339,07
Ve r Pl
1
c
h t 1
n ge n.

Schatkistbiljetten

in

omloop ………
f181.186.000,- f218.713.000,-
Schatkistpromessen in omloop …….
257.510.000,-
,,247.190.000,-
Zilverbons

in

omloop ……………..
1.854.304,50
,,

1.848.617,-
Schuld

op

ultimo

Maart

1932

aan


de gemeenten

wegens voor haar

—–

door de Rijksadm. geheven gem.ink.-
belast, en

opc. op de

Rijksink.bel
,,

12.124.354,30
,,

12:124.354,30
Schuld op ultimo Maart
1932
aan de
gemeenten

weg.

aan

haar

uit

te

keerenhoofds.derperS.bel., aand. in
de hoofd. der grondbel. endergem.
fondsbel., alsmede opc. op die belas-
tingen en op de vermogensbelasting
– –
161.106,39
Schuld aan het Alg. Burg. Pensioenf.’)
Id. aan het Staatsbedrijf d.P., TenT.’)

,

80.121.441,42
,,
,,

87.581.419,75
Id. aan andereStaatsbedrijven
1)
…..
511.109,82
,,

521.109,82
Id. aan

diverse

instellingen’)

………..
…..
33.009.088,88
,,

35.452.921,73
1)
In rekg.-crt. met
‘s
Rijks Schatkist.

NEDERLANDSCH-INDISCHE
VLOTTENDE
SCHULD.

t

30
April
1932
)

7
Mei
1932

Vorderingen:
Saldo bij de javasche Bank
………..
,Verplichtingen: Voorschot’s Rijks kase. a. Rijksinstell
fI88.3I0.000,-
f 192.618.000,-
17.485.000,-
,,

18.485.000,-
Schatkistbi1j etten

……

………….
…25.520.000,-
,,

25.520.000,-
Muntbiljetten

in

omloop ………….
2.991.000,-
,,

2.985.000,-

Schatkistpromessen ..
.

……………….

Schuld aan het Ned.-Ind Munttonds.,,

….

6.894.000,-
,,

7.146.000,-
Idem aan de Ned.-Ind. Postspaarbank

……

,,

994.000,-
1.004.000,-
Voorschot van de Javasche Bank…….
16.099.000,-
,,

19.357.000,-

NEDERLANDSCHE BANK.

Verkorte Balans op 9 Mei 1932.
Activa.
Binnenl.Wis. Hfdbk.
f
38.930.369,82.
sels,Prom., Bijbnk.

2.373.748,94
enz.in disc.(Ag.sch. ,, 11.395.198,98 f

52.699.317,74

Papier o. h. Buiteni. in disconto

……

Idem eigen portef. .
f

88.572.287,.-
Af :Verkochtmaarvoor
de bk.uognietafgel.


88.572.287,-
Beleeningen
Hfdbk.
f

31.425.661,24
mcl.
vrsch. Bijbnk.

9.247.931,55
in rek..crt.
Ag.sch.

61.130.492 21
op
onderp.
10
1.804.085,-

Op Effecten

……
f

101.011.682,14
OpGoederenenSpec.
,,

792.402,86
101.804.085,

Voorschatten a. h. Rijk
…………….,,

Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud
……f
101.190.835,-
Muntmat., Goud
.. ,,
822.527.801,42


f

923.718.636,42
Munt, Zilver, enz..

,,

24.257.340,25
Muntinat., Zilver..

,


947.975.976,67
1
)
Belegging
1/

kapitaal, •reserves en pen-
sioenfonds

……………………,,
21.384.536,73

Gebouwen en Meub. der Bank
……..,,
5.000.000,-

Diverse

rekeningen
………………,,
31.654.748,20

f
1.249.090.951,34 Passiva.
Kapitaal
………………………..
f
20.000.000,-

Reservefonds
……………………,,
7.563.205,59

Bijzondere

reserve

……………….,
8.000.000,-

Pensioenfonds

………………….,,
7.807.441,09

Bankbiljetten in
omloop …………..

,,
1.013.573.960,-
Bankassignatiën in
omloop

………..,,
143.966,64

Rek..Cour.
Ç
Het Rijk
f

43.587.720,42
saldo’s:

k
Anderen,, 138.018.132,01
181.605.852,43

Diverse

rekeningen
……………….,,
10.396.525,59

f

1.249.090.951,34

Beschikbaar metaalsaldo
…………..
f
469.828.627,06
Minder bedrag aan bankbiljetten, in
om-
ioop
dan waartoe de Bank gerechtigd
is. ,,
1.174.571.565,-
1)
Waarvan in het buitenland
f

72.105.704,64.

Voornaamste posten in duizenden
guldens.
Data
Goud

Circa
latie
Andere
opeisc/ib.
Beschikb.
Metaal-
Dek-
kings
Munt
1
Muntn,at.
schulden
saldo
perc.

9 Mei ’32
1
101191 822.528 1013.5741181.750 469.829

79

2

,,
1
32.101191 809.516 1043.945150.479 455.348

78
25 April’32 100691 805.651 982.044 196.560 460.136 80
18

,, ’32 99.691 800.879 973.687 196.318 457.449

79

11

’32 98.691 793.202

976.931 180.843 453.128

79

4

’32 97.691 788.071

996.022 163.686 446.440

78

11 Mei ’31 88.483 361.494 861.619 23.190 131.966

55

25 Juli ’14 65.703 96.410 310.437

6.198 43.521

54

Totaal
I
Schatkist-

B
,

Papier

Diverse
Data

bedrag promessen

e ee-

op het

reke-
Ii.,rnntû’.ç rsrht.çtreeks ning

buitenl. ninen
1)

11 Mei 1932

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

381

JAVASCHE BANK.

Voornaamste posten in duizenden guldens. De samengetrok-
ken cijfers der laatste weken zijn telegrafisch ontvangen.
Andere
Beschikb.
Data
Goud
Zilver
Circulatie
opeischb.
metaal-
schulden
saldo

7 Mei 1932
l400
229.400
27.200
46.260

30 Apr.1932
148.200
223.500
28.800
47:280

23

,,

1932
148.700
223.000
30.700 47.220

9Apr.1932
‘105.628

45.893
230.432
31.978
46.557

2

,,

1932
105.618

46.003
225.625
32.079 48.539

26 Mrt.1932
104.637

45.592
224.756
32.083 47.494

19

,,

1932
107.622

45.943
227.208
32.651
49.621

9Mei1931
114.499

47.539
250.610
38.647
46.335

10 Mei 1930
138.958

29.182
278.423
48.181
37.499

25 Juli1914
22.057

31.907
110.172 12.634 4.842

Data
Dis-
Wissels.
buiten
Belee-
Diverse
reke-

Dek-
kings-
conto’s
N.-Ind.
ningen
ningen)
percen- betaalb.
tage

7 Mei 1932


öö

58

30 Apr.1932

.

102800

59

23

,,

1932,


104500′

*8*

59

9Apr.1932

829 1 25.776
1

39.096

22.541

58

2

,,

1932

8.595
1
26.269
1

38.765

23.453

59

26 Mrt.1932

8.595

26.562
1

39 628

25.051

58

19

,,

1932

8.706

28.097

41.115

23.274

59

9 Mei 1931

9.012

26.274 1

36.434

31.126

56

10 Mei 1930

9.198
1
37.681

1

53.548

32.528

51

25 Juli1914

7.259

6.395

75.541

2.228

44

‘) SIuItpot activa.

BANK VAN ENGELAND.
Voornaamste posten in duizenden ponden sterling.

Bankbilf.
Bankbilj.
1
Other Securities

Data
Metaal
in
I
n Banking
I
Disc.andlsecurities
circulatie
Deoart m.
1 Advances

4 Mei

1932
121.460
356.580
39.236 11.585
19.228

27 April1932
121.477
352.814
43.001 11.535 16.818

20

,,

.1932
121.430 354.271
41.544′
11.198
23.283

13

1932
121.449
356.753
.
39.055 11.267
34.834

6

1932
121.437
359.792
36.016 12.164 40.910

30 Mrt. 1932
121.432
360.529
35.278
11.725
51.087

5 Mei

1931
148.483
356.217
51.289
5.635
25.524

22 Juli

1914
40.164 29.317
1

33.633

Data
Gov.
Sec.
Public
Depos.

Other DTposits Other

1
Bankers IAccoiifltsl
Reservet
1
1

Dek-
kings-
perc.’)

39.880e
4 Mei
1
32
69.076
10297
75.060
36.670
3219/12
27 Apr. ’32
62.621 23.351
58.284
35.283
43.662
375i
20

’32.
57.606
9.149
72.840 34 585 42.158
36
8
1
32

13

’32
55.386
12.259 78.447
32.824
39.696
32
3

/32
6

,,

’32
51.111
9.993
79.542
33.644
36.646
29
“/Ie
30 Mit.’32
35.696
27.231
54.566
34.381
35.903
3028/
32

5 Mei ’31
34.415
5.999
58.572 35.512
52.2651
527182

22Juli ’14
11.005

14.736
42.185
29.297
52

1)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

BANK VAN FRANKRIJK.
Vooruaamste posten in millioenen fraijes.

I
Te
goedl
Wis-
waarv.I
BeleeIRenteloos
Data
Goud

Zilverl
in het
buitenl.1
sels

I

ophett
buitenl.
.
ningen lcd.
voorschot
Staat

19 Apr.’32
77.862

1.0951
4.692
1
11.798 7.208
2.735
3.200
22

’32
77.481

1.084
4.567
12.195 7.792 2.751
3.200
15

’32
77.065
1.070
4.408
11.837
8.144
2.808
3.200
8

’32
76.909
1.059
4.230
12.175
8.170
2.807
3.200

1 Mei’31
55.618
798
6.845
24.442
19.403
2.910
3.200

13Juli’14
4.10s
640.

1.541
8
1
769


Bonsv. d)
Diver-

t
I
Rekg. Courant
Data
zelfst.

sea’)
Ci rculatie
_________

1

1 T2eifst. 1 Parti.-
Staat
amort. k.
amort.k.l culieren

29 Apr.’32
1

6.881
2.120
t

82.774
1

94
3.017
24.827
22

‘321
6.881
2.054
1

81.145
1

196
3.039
25.975
15

‘321
6.881
2.219
1

81.827
87
3.057
24.659
8

‘321
6.881
2.047
82.524
1

203
3.23Q
23.669

1, Mei’31
5.082
3.247
1

78.970
1

1.751
8.778 11.068

23 Juli’
1
41

5.912
401

913

‘)Slultpost
activa.

GOEDERENHANDEL.

.
. .

. .

GRANEN.

10
Mei 1932.

])e vraag voor t a r w e in iniporteerende landen was in
de afgeloopen week niet sao levendig als in dc daaraan
voorafgaande weken en over het a.tgenieen ‘nanien .koopers
een afwachtende houding aai,. l)e aanleiding tot deze mee-
rencieels apathische stemming vond haar hoofdoorzaak in
de berichten, welke ‘uit Noord-Amerika kwanien over de
zomerta.rwe, waarvan de ,iitzaai ‘zoowel in cle Ver. Staite,,
als in Canada ônder acer gunstige omstandigheden ge-
schiedt. Het zaaien ondervond eenige ‘vertraging ‘ tenge-
volge van regen en vindt niet vroeg plaats, doch men is algemeen van oordeel, ‘dat cle toestand van den bodem
gunstig is en een snelle en goede ontwikkeling zal be-
vorderen. In. Canada heeft 30 pCt. ‘van den uitzaai’ plaats
gevonden in Alber.ta, 35 pCt. in Saska.tcheivan en 75 pCt.
in Manitoba. Men schat, dat de met tarwe ‘bebouwde op-
pervlakte iets kleiner zal zijn dan in het vorige jaar, doelt
die vals andere graansöortei grooter. Deze gunstige be-
richten hebben de minder gunstige over de te velde staan-
de vintertarwe overstemd. Slechts ‘als uitzondering werd
een betere stemming gnield itengelvolge ‘van de oogstbe-richten uit het wintertarwege’bied. Het gemiddelde van de
door 5 , verschillende experts gepubliceerde oogstramingen
geven een schatting va.n ‘de opbrengst van wintertarwe
van 461 r,,illioen bnshels tegen 500 millioen busheis een
maand geleden. Het of f’iciëele April-rapport ‘van de Ame-
rikaansche regeering schatte cle opbrengst 6p 458 millioen
hushels. De koersen aa.n de termijnmarkt te Chicago, welke
op het oogen’blik sterk onder den invloed staan’ van 1e
oogstbericliten, waren op sommige dagen f1nuv6r. doch
meestal werden de verliezen later w’eder ingehaald. Ver-
geleken bij een week eleden ‘was het slot
2%
‘dollarcent
per 60 .lbs. lager. Te Winnipeg daalden in het begin der
week, evénals te Chicago, de’ prijzen, doch ‘later trad een
verbetering in, mede tengevolge van aankoopen door cle
Russische .rogeering, weike Manitoha-tarwe en
A
ustralische
tarwe kocht voor Wladiwostok. Deze tarsve ‘zegt men noo-
dig te hebbeti wegens moeilijkheden in het transjiort van-
uit Rusland. Het slot te Winnipeg was op 7 Mei t dollar-
cent hooger clan een week geleden. Gisteren was cle markt
gesloten. De koersen in Zuid-Amerika zijn eerst gedaald,
daarna is het verlies weder ingehaald en zijn de prijzen vrijwel stabiel ‘gebleven, tot einde der week weder een
verbetering intrad. Het slotte Buenos Aires was 2 een-
ta.vos, te Rosario 10 centavos per 100 KG. hooger dan een week ‘ge1den. Hoewel de Europeesche vraag in de
vorige week niet levendig was, bestaat er toch aanleiding
te verwachten, dat die weldra, verbeteren zal, omdat
Duitschland gedurende Mei en Juni den invoer van onge-
veer 100000 ton tarwe tegen verlaagd invoej

reelet toe-
gestaan ‘heeft, waarvan de helft zal bestaan uit door de
regeering iii den herfst ‘van den Farm Board gekochte
Harciwinter-tarwe. Bovendien héeft ook Spanje toestem-
ming voor den invoer van 100.000 ton tarwe gegeven.. De
oogstvooruitzichten in DuitschIand zijn volgens het laat-
ste rapport iets verbeterd tegenover cle vorige maand, doch
in Oostenrijk ‘en Hongarije wordt geklaig(l over droog
weer. Ook in Joego.Siavië ‘ziju de ‘boeren niet optimistisch
en verwacht men niet zulk een groote opbrengst als in
het vorige jaar. En Roemenië zijn de vooruitzichten over
het algemeen goed.
De stemming voor r o g ‘g e was in cle afgeloopen w’cek
bij voortduring flauw’. Nadat de prijzen voor. Amerikaan-
sche en Canadeesehe rogge eerst’ verder zijn gedaald, is
later eenige
verbetering
ingotreden en hebben exporteurs
Juni prijzen weder iets verhoogd. Aan de termijnmarkt te
Chicago was het slot 1% dollarcent per 56 lhs. hooger
dan een week geleden. Winuipeg sloot op 7 Mei 1 dollar-
cent hooger dan de vorige, week. Voor Argentij’nschc rogge
zijn de prijzen gedaald, w’aardoor weder eenïge ‘zaken tot
stand zijn gekomen. Groot waren de omzetten echter niet,
evenmin als voor de Noord-Amerikaansche; koopers waren
over het algemeen terughoudend.
De vraag voor al a ï s ‘is vooral ‘in het begin der week
tegengevallen en toen verschillende boeten ongeveel- op
denzelfden tijd binnenkw’amen, trad een scherpe verlaging
in, waardoor de geheele premie verloren ging, welke ge-
durende geruimen tijd voor aangekomen en spoedig s’er-
wachte eiaïs was betaald. i3ovendien onderging het ge-
heele prijsniveat.t een verlaging tengevolge van lagere koer-sen in Zuid-Aatierika en .groote verschepingen naar Europa. Men veronderstelt, dat deze groote vdrsehepi ngeuu. ‘ utuede
veroorzaakt zijn door de plannen, welke in Argentinië
schijnen te ‘bestaan om een minimum-prijs voor maf s vast

882

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN .

11 Mei 1932

AANVOEREN in itons van 100 KG.

Arttkelen

Rotterdam

.
Amsierdam
Totaal

117 Mei
Sedert
Overeenk.
117 Mei
Sedert
Overeenk.
1932
1 Jan. 1932 tijdvak 1931
1932
1 Jan. 1932
tijdvak 1931
1932
1931

37.613
452.355 386.846
250
4.763
9.515
457.118
396.361 14.550
154.247
134.843

940
105
155.187
134.948

Tarwe

………………
Rogge

………………

9.379 8.346


45
9.379 8.491
Boekweit ……………….
MaIs ……………….
27.3 24
461.734 384.654
14.622
132.103
87.594
593.837
472.248
Gerst

……………..
7.534 132.993
221.842

7.271
19.002
140.264
240.844
4.109
81.846
111.511

2.542
1.073
84.388
112.584
..
107.488
91.594
488
156.179
216.928
263.667 308.522

Haver

……………..

Lijnkoek …………..
1.620
39.358
32.299

50 107
39.408
32.406

Lijnzaad

…………..841

518
.
9.297
34.209
100
4.772
14.482
14.069
48.691
Tarwemeel

………….
Andere meelsoorten
. .
.,
890
17.889
18.022
349
6.144
6.519
24.033
24.541

te stellen en den uitvoer te verbieden, indien de prijzen daaronder dalen. Vele houders van mais willen niet het
risico loopen van de regeeringsininenging en haasten zich
te verschepen, vÔdr zulke maatregelen tot stand komen.
Tegen cle sterk verlaagde prijzen ontwikkelde zich in het einde der week weder een flinke consuinptievraag, waar-
door de aangekomen partijen konden worden geruimd en
later zelfs een kleine verbetering intrad. Het slot voor
mais te Buenos Aires was S eentavos en te Rosario 10 een-
tavos per 100 KG. lager.

Tengevolge van lagere koersen han de termijnmarkt te Winnipeg werden de cif-prijzen voor Canadeesche gerst
in den loop der week verder verlaagd. De vraag was ech-
ter niet levendig en de omzetten bleven beperkt. 0p
7
Mei
trad te Winnipeg weder een iverbetering in en was het
slot nog
Y
4
dollarcent lager, dan een week geleden. Ook in
de eif-markt werden weder iets hoogere prijzen gevraagd
en betaald. In Amerikaansche gerst hebben eenige verkoo-
pen plaats gevonden tot iets lagere prijzen dan die, welke
voor Canadeesche gerst werden ‘betaald. ‘P1atagerst en
Donaugerst worden geregeld in matige hoeveelheden aan-
geboden, •doch cle daarvoor gevraagde prijzen zijn te hoog om zaken mogelijk te maken.
Ook voor h av e r ‘zijn de koersen in Canada gedaald.
Het slot was op
7
Mei 1 dollarcent ‘lager clan een week
geleden, doch de gevraagde prijzen zijn te hoog in ver-
houding tot andere voerartikeldn. In Argentijnsehe haver
zijn zaken van matigen omvang tot stand gekomen tot

in den loop der week af’brokkelende prijzen. Het slot te
Buenos
A]reS
was 1.0 centavos per 100 KG. lager dan een
week geleden.

SUIKER.

De stemming op de verschillende suikerinarkten wis
gedurende de afgeloopen week over het algemeen zwak.

In A m e r ik a bestond weinig belangstelling voor ruw-
suiker. De prijs daalde weder op ce. 0.60 dc. voor Cuba-
suiker c. & fr.

Door drastische verlagingen van de verschillende 11-af-
finaderijen van haar vraagprijzen ontstop.cl een verwoede
concurrentie in geraffineerde suiker.

De stemming, op de N e w-Y o r k s c h e termijniiiarkt
was nogal flauw, eenigszins in navolging van Wall Street.
1-let slot was vast met cle volgende noteeringen: Mei
.0.54;
Juli
0.63;
Sept.
0.69;
Oct.
0.72 en Dec.
0.76,
terwijl dc
laatste noteeriug voor Spot Centr.
2.58
bedroeg.
De ontvangsten in de Atlantische havens der Ver. Sta-
tea bedroegen deze week 51.000 toi.ss, ‘de vrsmeltingen
46.000
tons tegen
49.000
tons en de voorraden
368.000 tons
tegen
312.300
tons.

Een zeer kalme stemming dieerschte iii E ii g e 1 a n d.
Enkele partijen ruwsuiker werden verhandeld tot èa.
Sh.
4/6 en lager.

STATISTISCH

GRANEN EN ZADEN
ZUIVEL EN EIREN
MINERALEN

TARWE
79
K.O. La
R000E
MAIS
GERST Z.-Russische
LIJNZAAD

BOTER
KAAS
Edammer
EIEREN
STEENKOLEN
Westfaalschej
PETROLEUM
Mid. Contin.
Plata loco
Zuid-Russische
(74
KIl.) loco

La Plata
loco
(64/5
K.G.)
La Plata
loco
per
K.G.
Leeuwar-
Alkmaar
0cm. not.
Eiermijn
Hollandsche
bunkerkolen
Crude
Rotterclam/
Amsterdam Rotterdam
R’dam/A’dam
loco Rotter-
dam per
R’dam/A’dam
der Comm.
Fabrieks-

kaas
Roermond
ongezeefd f.o.’b.
tjm
33,90
Bé s. g.
per 100
K.G.
per 100
K.G.
per
2000
K.G.
2000
K.G.
per
1960
K.G.
Noteering
kI. m/merk
P. 100 st.
R’dam/A’dam
per barrel
per 1000 K.G.

f1.
0
10
f1.
01
0

f1.
01
11.
01
f1.
0′
f1.
0
/0
11.
01
fI.
01
f1.
0J
$
0/
1925
17,20
100,0
.

13,07
5

100,0
231,50
100.0
236,00
100,0
462,50
100,0
2,31
100,0
56.-
100,0
9,18
100,0 10,80
100,0
1.68 100,0
1926
15,90
92,4
11,75
89,9
174,25
75,3
196,75
83,4 360,50
77,9
1,98
85,7
43,15
77,1
8,15 88,8
17,90

.
165,7
1.89
112,5
1927
14.75
85,8
12,47
5

95,4
176,00
76,0
237,00
100,4
362,50
78,4
2,03
87,9 43,30
77,3 7,96
86,7
11,25
104,2 1.30
77,4
1928
13,47
5

78,3
13,15
1006
226,00
97,7
228,50 96,8
363,00
78,5
2,11
91,3 48,05
85,8 7,99
.87,0
10,10
93,5
1.20
71,4
1929
12.25
71,2
10,87
5

83,2
204,00
88,1
179,75
76,2,
419,25
90,6
2,05 88,7
45,40
81,1 8,11
88,3
11,40
105,6 1.23
73,2
1930
9,67
5

56,3
6,225
47,6
136,75
59,1
111,75
47,4
356,00
77,0
1,66
71,9 38,45
68,7
6,72 73,2
11,35
105,1
1.12
66,7
1931
5,55
32,3
4,55
34,8
84,50
36,5
107,25
45,4
187,00
40,4
1,34
58,0
31,30
56,9 5,35 58,3
10,05
93,1
0.58
34,5
Jan.

1930
12.675
73,7
9,35
71,5
149,25
64,5
151,25

64,1
433,75
93,8
2,00
86,6 43,95
78,5 7,55
.822
11,75 108,8
1.21
72,0 Febr.
1
Maart
11.725
10,90
68,2
63.4
8,17
5

7,15
62,5
139,00
60,0
62,0
135,75
57,5 53,0
398,50
86,2
2,03
87,9 41.15 41,25
73,5 6,90
75,2
11,75 108,8
1.11
1.11
66,1
,,
April

,,
11,17
65,0
7,625
54,7
58,3
143,50 180,25
77,8
125,00 129,75
55,0
390,00
431,00
84,3 93,2
1,71
1,50
74,0 64,9 36,50
73,7
65,2 5,18 5,16 56,4
56,2
11,55 11,35 106,9
105,1
1.165
66,1
69,3
Mei

,,
10,45
60
1
8
6,55
50,1
148,50
64,1
114,50
48,5
405,00
87,6
1,44
62,3 37,20
66,4 5,30
57,7
11,35
105,1
1.18
5

70,5
Juni
10,05
58,4
5,175
39,6
145,50
62,9
103,75
44,0
385,50
83,4
1,54
66,7
37,-
66,1
5,09 55,4
11,35
105,1
1.185
70,5
Juli
9,55
55,5
5,825
44.6
157,75
68,1
108,00
45,8 345,75
74,8
1,72
74.5
39,90
71,3
5,99 65,3
11.35
105.1
1.185
70,5
Aug.

,,

9,45
54,9
6,30
48,2
146,00
63,1
116,25
49,3
365,00
78,9
1,58
68,4 40,20
71,8
6,03
_65,7
11,35
105,1
1.18
5

70,5
Sept.
8,40
48,8
5,25 40,2
127,50
55,1
99.00
41,9
318,75
68,9
1,64
71,0
3755
67,1
7,23
78,8
11,35
105,1
1.185
70,5
Oct.


7,40 43,0
4,62
5

35,4
112,25
48,5
86,00
36,4
281,25
60,8
1,63
70,6
3690
65,9
8,60
93,7
11,35
105,1
1.185
70,5
Nov.
7,25 42,2
.

4,25
32,5
94,50 40,8 82,25
34,9 270,75
58,5
1,58
68,4
36,50
65,2
9,63
104,9
10,90′
100,9
0.85
50,6
Dec.

,,
7,(Y7″
41,1
4,30
32.9
96,00
41,5 91,00
38,6 247,75
53,6
1,55 67,1
33,50
59,8
7,97
86,8
10,85 100,5
0.85
50,6
Jan.

1931
6,525
37,9
4,-
30,6
84,50
36,5 86,25
36,5 207,50
44,9
1,61
69,7
32,25
57,6
6,63
72,2
10,30
95,4
0.85
50,6
Febr.


5,775
33,6 3,90
29,8
87,50
37,8
85,75
36,3 206,25
44,6
1,66
71,9
33.80
60.4
6,21
67,6
10,30

,
95,4
0.85
50,6
Maart

,,
5,625
32,7
4,20
32,1
103,00
44,5
104,75
44,4 214,00 46,3
1,47
63.6
35,00
62,5
4.94
53,8
10,30
95,4
0.66 39,3 April 5,90
34,3
4,42
5

33,8
112,00
48,4
117,00
49,6
197,75
42,8
1,35
58,4
31,60
56,4
4,20
45,8
10,15
94,0
0.53
31,5
Mei
,
6,15
35,8
4,975
.
38,0
95,75
41,4
124,00
52,5
189,00
40,9
1,26
54,5
30,85
55,1
4,075
44,4
10.00
92,6
0.53
31,5
Juni
5,75
33,4
5,05
38,6
86,75
37,5
116,50
49,4 191,50
41,4
1,29
55,8
33,50
59,8
4,30
46,8
10,00
92,6 0.345
20,5
Juli
5,425
31,5
4,70
35,9
84,25
36,4
115,75
49,0
211,00
45,6
1,32
57,1
37,75
67,4
4,40
47,9
10,00
92,6
0.24
14,3
Aug.
4,975
28,9
4,02
30,8
74.50
32,2
119,50
50,6
185,50
40,1
1,30
56,3
36,00
64,3
4.98
54.2
10.00
92,6 0.435
25,9
Sept.

,,
4,775
27,8 4,27
32,7
68,00
29,4
97,00
411.
.164,25
35,5
1.27
55,0
32,25
57,6
5,775

62,9
10,00
92,6
0.56 33,2
Oct.

»
5,-
29,1
4,475
34,2
68,50
29,6
94,75
401
160,25
34,6
1,24
537
26,25
46,9
6,275
68,4
9,90
91,7
0.56
33,2
Nov.
5,825
33,9
5,475
41,9
81,00 35,0
114,50
48,5
169,75
36,7
1,17
50,6
24,75
44,2
707
77,0 9,90
91,7
0.68
40,4
Dec.

»
4,925
28,6 4,95
37,9 69,25
29,9
111,25
47,1
145,75
31,5
1,18
51,1
21.40
38,2
5,32
5

58,0 9,90
91,7
0.71
42,3
Jan.

1932
5,05
29,4
5,07
5

38,8 71,25 30,8
114,00
48,3
Ï42,50 31,0
1,16
50,2
25,75
46,0
4,71
51,3
8,25 76,3
0.71
42,3
Febr.
5,30
30,8
5,07
5

38,8 74,00
32,0
108,50
46,0
142,25
30,8
l,34
58,0
49,6
1 3,79
41.3
.8,25
76,3
0.71
42,3
Maart
5,525
32,1
5,80
44,4
86,75 37,5 1118,00
50,0
143,25
31,0
0,98
42,4
23
,
65

42,2
3,425
37,3 8,35
77,3
0.71
42,3 April

1
5,65
32,7
6,225
47,6
88,75
38,3 1124,50
52,8
135,25
29,2
0,99 42,9

127,75

19,60
35,0
2,77
5

30,2 8,65
80,1
0.86
51,2
2 Mei

1
5,50 32,0
5,90
45,1
85,00
36,7 1125,00
53,0
132,00
28,5
0,92
7

39,8
19,-7
33,9
/
2,90
31,6
8,35
77,3
0.86
51,2
9

,,

,,
5,55
1
32,3 5,75
42,4
74,00
32,0 1123,00
52,1
131,00
28,3
‘1
2,95
32,1
8,35
77,3
0.86
‘51,2
1)
Men zie voor de t?el. op dezen staat de nos. van
8
en
15
Aug.
1928
(No.
658 en
659)
pag.
689/90
en
709.
2)
Tot Jan.
1931
Hard Winter No.
2.
5)
Tot Jan.
19;
9
Febr.
1931
American No.
2.

11 Mei 1933

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

383

De laatste Cu ba-statistiek is als volgt:

1932

1931

1930
tons

bus

tons

.Produetie

2.500.000 3.100.000 4.250.000
Voorraad overgebr. per 1/1 1.745.971 1.418.000

321.000
Consumptie …………..

35.000

45.000

27.170
Weekontv.afseheephaveus

34.590

26.112

150.941
Totaal sedert 1/1. (N. Oogst) 1.0-59.552 1.286.285 2.362.396
Wekexport …………..

78.847

28.519

157.210
Totaal sedert
1/1 ………

913.039

684.028

768.446
Voorraad a.fschcepba.vens

1.308.336 1.969.745 1.754.746
binnenland ….. 1.989.596 1.768.715 1.860.434
auta.l werken cle fabrieken

36

20

91

Op cle L o
11(1
e ii s e h e termijnmarkt veroorzaakten
Mei-
liquida.ties een geringen achteruitgang der noteeringen. De
merkt was, zoodra deze termijn afgew’ikkeld was, weder
vast, met dc volgende noteeringen : Mei Sh. 4/3; Aug. Sh.
4/5; Dec. Sh. 419 en Mrt. Sh. 4ftly
4i
Rietsuiker ‘basis. 96
pCt. c.i.f.
Op J a v it verkocht cle V.I.S.P. nog slechts verdere ca.
3000 toris Superieur en een klein partijtje Bruine Suiker. Ook h i e r te 1 a
Ii
cl e waren het de Mei liquidaties, die
de markt beheerschteu. De noteeringen valt de A m ster-
(1 ii m se h c termijnmarkt konden zich echter nogal hand-
lieven, zij het da,n ook op een ietwat lager peil. Het, slot
gaf het volgende beeld te zien: Mei
f
534 ; Aug.
f
534;
Dec.
f
5
7
(8
en Jan. f6.-; de omzet bedroeg 4450 tons.

KOFFIE.

De vaste steinunrig, welke reeds sedert eenigen tijd in
Brazilië hcerscht, hield ook ‘in de af.geloopen week aan en
de kost- en vrachtaan’bicdingen van Rio komen in de meeste
gevallen wederom 34 et. en van Santos
34
9.
34,
ct. hooger
uit dan verlecleit week. Bij enkele afladers te Santos is de
prijs weliswaar iets minder gestegen, ‘doch daar staat tegen-
over, dat ile rijzirig bij sommige andere aflaclers eer nog iets
grooter is. Ncderla.ndsch-Inchë is ook met B.obnsta •blclui-
clend vaster en de prijzen van cle ongewasselien Sumatra
Robusta-soortei.i gingen
34
9.
1 et. en die van gewasschen
Robusta gingen zelfs t
34,
ct. omhoog.
De in de afgeloopen week iu Brazilië vernietigde hoeveel-

heid bedroeg volgens opgave van den Koffie-Raad 75.000 balen Santos, 10.000 balen Rio en 3000 balen Victoria, te-
zamen 88.000 balen. Sedert 1 Juli zijn thans vernietigd
3.393.000 balen Santos, 903.000 balen Rio en 266.000 ‘balen
Victoria, tezarnen 4.562.000 balen. Met inbegrip van clç
559.000 balen,.welke vôSr 1 Juli 1931 vernietigd zijn, komt
fliL
de geheele hoeveelheid op 5.121.000 balen.

Een officieel bericht uit Brazilië meldde, dat ‘tengevolge
van de stijging va’n den Milreiskoers het uitvoerrecht van
15 gouclshillin
g
s (dat sedert September van verleden jaar
geheven vercl in ‘dollais) vanaf 3 dezer moet worden be-
taald in Milreis. Daarvoor is vastgesteld een bedrag van
55 Itlilreis, wat bij den tegenwoordigen koers feitelijk een
verhooging beteekent van meer dan 9

De kost- en vrachtaanbiedingen van Santos, omgerekend
in cents per 34
1
K.G., komen op ‘het oogen’blik uit: voor
gewoon goed beschreven Superior Santos op prompte ver-
scheping op ongeveer
271%
9.
28 cl., voor dito Prime San-
los op ongeveer 27%
9.
28341 en voor Rio type New-York 7 met beschrijving promptc verscheping, op ongeveer 221%
9.
2234; ct.

En Necleriandscli-.Indië steeg de prijs van Palem’bang
Robnsta met
34
et. en die van Benkoelen en Man.dheling
Rohusta niet 1 ct. per 34 K….terwijl gewasschen Robusta
faq. zelfs
134
ct. hooger liep. De noteeringen in de eerste
hand zijn op liet oogenblik:
Paleipbaug Robusta, Mei-verschepiiig, 1734 ct.; Benkoc-
leit Bnbus’ta, Mei-verscheping, 18% cl.; Mandheling Ho-
husta, Mei-verseheping, 20 cl.; W.1.13. faq. Robusta, Me’!-
vcrscheping, 2334
,
ct., alles ‘per 34, K.G., cif, uitgeleverd ge-
wicht, netto contant. Gewasschen Robusta Juni/Juli ver-
scheping wordt op het oogeirblik tot 22 et. per 34. K.G. cif.
aangeboden.

Aan de Rotterdamsche termijnmarkt liep dc noteering van Mei % et. op, doch de andere maanden stegen lys
9.
1% et. – Mei staat thans 22% cl., ‘September
225/s
cl. ‘en
de verder verwijderde maanden staan 22% et. per

genoteerd.

De of f’icieele loco-noteeringen ‘bleven alhier nog onvei’

aiiderd 23 cl. per
34
K.G. ‘voor Robusta en 28 ct. ‘voor
Superior San’tos. De afzet van loco is echter nog steeds
beperkt.

De slot.noteerin.gen te New-York van het aldaar geldende
gemengd contract (‘basis Rio No. 7) waren:

VAN GROOTHANDELSPRIJZEN
1
)

METALEN
TEXTIELGOEDEREN
DIVERSEN

ZILVER
IJZER
Cleveland
KOPER
TIN
LOOD
KATOEN

WOL
gekamde

WOL
gekamde
KOE-
KALK-
cash Londen
per
Foundry No.
f.o.b.
Standaard
Locoprijzen
locoprijzen
Locoprijzen
Middling
locoprijzen
Australische, Australische,
CrossbredColo-
HUIDEN
Gaaf, open’
SALPETER
GId.
per
Standard
Ounce
Middlesbrough
Londen
Londen per
Eng. ton
Londen
per Eng. ton
New-York
Merino, 64’s Av.
Ioo Bradford
nial Cardeci,
kop
100 KG.
per Eng. ton
per Eng. ton per Ib.
.
per Ib.
50’s Av. loco
57-61 pnd.
netto
Bradford per Ib.

pence
0j
5h.
01
0

£
D/e
£
/0
£
°lo
S
cts.
0
10
pence
010
pence
0
/0
II.
0/
f1.
Olo
32
11
100,0
731-
100,0
62.116
100,0
261.171-
100,0 36.816 100,0
23,25 1100,0
55,00
100,0
29,50
100,0
‘34,70
100,0
12,-
100,0
28
1
.16
89,3
8616
118,5
58.11-
93,5
290.1716
111,1
31.116
85,3
17,55-
75,5 47,25 85,9 24,75
83,9
28,46.
82,0
11,61
96,8
26314
83,3
731-
100,0
55.141-
89,7
290.41-
110,8
24.4

66,4
17,50
1

75,3
48,50 88,2 26,50
89,8
40,43
116,5
11,48
95,7
26
1
/,î
81,1
661-
90,4
63.161-
102,8,
227.51-
86,8
21.11-
57,8
20,00
86,0
51,50 93,6
30,50
103,4
47,58
137,1
11,48
95,7
24
7
116
76,2
7016
96,6
75.141-
121,9
203.15,6
77,8
23.51-
63,8
19,15
82,4
39,-
70,9 25,25
85,6
32,25 92,9
10,60
88,3
17
11
/1
55,4
671-
91,8
54.131-
88,0
142.5/-
54,3
18.116
49,6
13,55
58,3
26,75 48,6
16,25
55,1
25,36
73,1
9,84
82,0
131/8
41,6
551-
75,3
36.51-
58,4
110.11-
42,0 12.1/-
33,1
8,60 37,0
21,50
39,1
12,00
40,7
18,65
53,7
8,61
71,8
20
1
e116
65,3
7216
99,3
71.9/6
155,1
174.131-
66,7
21.11/-
59,4
17,15
73,8
29,50
53,6
19,25
65,3
26,63
76,7
10,11
84,3
201/8
62,6
7216
99,3
71.12/6
115,4
174.4/-
66,5
21.41-
58,2
15,45

66,4
‘28,50
51,8
17,75
60,2
24,50
70,0
10,21
85,1
19
1
/9
59,5
70/-
95,9
68.1916
III,!
165.181-
63,4
18.161-
51,6
15,20
65,4
26,25
47,7
16,50
55,9

69,2
10,21
85,1
19
9
11(;
61,0
67/6
92,5
61.31-
98,5
161.1716
61,8
18.6/6
50,3
16,45

70,8
27,25
49,5
17,25
58,5 24,13
69,5
10,21
85,1
1811/
10

59,0
6716
92,5 53.91-
86,1
145.-/-
55,4
17.161-
48,9
16,50
71,0
28,75
52,3
18,00
61,0
26,25
75,6′
10,21
85,1
16
1
/16
50,0
67/6 92,5
50.116
80,7
136.416
52,0
17.191_
49,3
14,50
62,4
27,75
50,5
17,50
59,3 26,63
76;7
10,21
85,1
16
49,9
67/6
92,5 48.21-
77,5
134.1716
51,5
18.3/-
49,8
13,10
56,3 27,00
49,1
16,75
56,8,
24,25
69,9
9,18
76,5
16
3
/8
51,0
65/-
89,0
47.151-
76,9
135.5/6
51,7
18.61-
50,2
11,95
51,4
27,25
49,5
16,50
55,9
24,88
71,7
9,28 77,3
16U/
16

52,0
6316
87,1
46.61- 74,6
132.61-
50,5
17.181-
49,1
II,-
47,3
27,00
49,1
15,75
53,4
26,50
76,4
9,39 78,3
10
1
1
51,5
6316
5

87,1
43.-/-
69,3
117.131-
44,9
15.151-
43,2
10,55

45,4
24,50
44,5
14,50
49,2
26,25
75,6 9,49
79,1
161 51,9
6366
87,1
46.8/6 74,8
113.161-
43,5
15.1816
43,7
10,85
46,7
24,00
43,6
13
1
00
44,1
25,25
72,8
9,70
80,8
1618
51,9
63,6
8

87,1
47.616
76,2
115.31-
44,0
15.516
419
9,95

42,8
22,50
40,9
12,50
42,4

72,0 9,90
82,6
13
7
/
43,2
6016
82,9
45.716
73,1
116.81-
44,4
14.-16
385
10,30


44,3
21,25
38,6
12,00
40,7
24,63 71,0
10,11
84,3
1212
38,9
586
80,3
45.1/6
72,6
117.-16
44,7
13.56
36,4
10,95

if.
47,1
21,75′
39,5
12,00
40,7
22,50 64,8
10,21
85,1

13
7
/1
41,8
5816
80,3
45.116
72,6
122.11-
46,6
13.316′
36,2
10,90
46,9 25,25
45,9
14,50
49,2
22,25
64,1
10,21
85,1
131/8


40,9
586
80,3
42.1516
68,9
113.41-
43,2
12.101-
34,3
10,25

.
44,1
24,50
44,5
14,50
49,2
22,25
64,1
10,21
85,1
I2′
40,3
5816
80,3
39.616
63,4
104.171-
40,0
11.1016
31,6 9,40
40,4
23,50
42
1
7
13,00
44,1
21,75
62,7
10,21
85,1
I2
7
!s
10,I
58/6
80,3
36.6/6
58,5
106.2/6
40,5
11.11/6
31,8 9,10

39,1
22,00
40,0
12,50
42,4
19,13
55,1
10,21
85,1
13
1
4
,

41,2
5816
80,3
34.14/-
55,9
112.516
42,9
12.1516
35,1
9,25


39,8
22,25
40,5
12,50
42,4
20,25
58,4
8,26 68,8
12
1
ï/1
39,9
5816
80,3
32.151-
52,8 114.19!6
43,9
11.19,6
32,9
7,20
31,0
22,25
40,5
12,00
40,7
18,75
54,0
7,-
58,3
1351
16
41,4
5516
76,0
30.316
48,6 111.161-
42,7
11.41-
31,1
6,55
28,2
20,00
36,4
11,00
37,3
18,-
51,9
6,50 54,2
13′
3
/16
43,0 46?-
63,0
28.2/6
45,3
101.1/6 38,6
10.96
28,8
6,30


27,2
19,50
35,5
10,75
36,4
17,50
50.3
6,65
55,4
14
1
/
45,1
4416
61,0
27.1916
45,1
102.-1-
39,0
11.5/- 30,9 6,40


27,5
19,00
34,5
10,75
36,4
16,75
48,3
6,80
56,7
14’i6
44,6
41/6
56,8
27.616
44,2
98.1716
37,8
10.161-
29,6 6,30


27,2
16,25
29,5 9,00
30,5


6,95 57,9
13
7
/8
43,2
4116
56,8
27.1416
44,7
/
98.181-
37,8
10.141-
29,4 6,65 28,6
16,50
30,0 9,00
30,5
11,63
33,5
7,10
59,2
14
43,6
41/6
56,8
26.4!-
42,2 99.2/6
37,9
10.5/-
28,1
6,90

‘i
29,7
16,25
29,5
/
9,00
30,5
11,75
33,9 7,25
60,4
13
3
/4
42,8
44!-
60,3
24.18/-
40,1
96.6/-
36,8
9.9/-
25,9 6,90 29,7
,

16,50
30,0
1
8,75
29,7
10,25
29,5
7,40
61,7
131/
40,9
451-
61,6
23.81-
37,7
1

84.1516
32,4
8.1616
24,2
6,25
26,9
16,50
30,0
/
9,00
30,5
9,25
26,7
7,40
61,7
121/
2

38,9
441-
60,3
22.81-
36,1

1

85.1516
32,8
8.1016
23,4
5,70

1
24,5
15,75
8

28,6
I
8,50
8

28,8
7,40
61,7
!2i’
39,3

i
441-
60,3
22.616
36,0
1
93.11/6
35,7
8.7/-
22,9
5,70


24,5
1
7,40 61,7
Western; vanaf Jan. 1928 tot 16 Dec. 1929 American No. 2, van 16 Dec. 1929 tot 26 Mei 1930 7415 K.G. Hongaarsche.
4)
Tot Jan. 1928 Malting; van Jan.1928 tot
1 Noteering Schotland 5916.
8)
581-.
7)
6Mei.
8)
5 Mei.

384.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11 Mei 1932

Mei
Sept.
Dec.
Mr t.

9

Mei

…………..
$6.54
$
6.50
$
6.42
$
6.42

2

Mei

…………..
..
0.37
,, 6.32
,,6.28
11
6.28

25
April
…………

..
6.3S
,,
6.27
,, 6.26
,, 6.28

18
April
…………

..
6,27
,,
6.1S
,, 6.15 ,,6.1.5

De dezer (lagen verschenen Statistiek van de Firma G. Duuring & Zooii te Rotterdaqij geeft aan, dal in April de
aanvoer geweest is als volgt:

1932

1931

1930

bn.

1)11.

bri.

……………
1.056.000

1.134.000

1.189.000

Ver.
Staten van Amerika

888.000 1.104.000

978.000

Toh.. ….
1.944.000 2.238.000 2.167.000
De Aanvoeren in Europa en in Amerika tezamen gedu-
rende de eerste vier maanden van het jaar bedroegen
8.224.000
balen tegen
9.440.000
balen in
1931
en
8.466.000

balen in
1930.
De Afleveringen in April ‘aren

1932

1931

1930

•bu.

ba.

in
:g1IfO»L
……………
946,000

963.000

909.000

Ver. Staten van Amerika
1.004.000 1.164.000 1.003.000

Totaal: . :.
1.950.000 2.127.000 2.002.000

De Afleveringen in Europa en in Amerika itezalnen ge-
durende de eerste vier inaanden van het jaar waren

8.092.000
‘balen tegen
8.605.000
balen in
1931 cii 8.050.000

balen in
1930.
Vanaf 1 Juli tot 1 Mei waren de Aanvoeren iu Europa
en iii Amerika tezameu
19.432.000
balen tegen
10.888.000

balen in
1930131
en
18.505.000
‘balen in
1929/30,
terwijl de
Afleveringen bedroegen
19.057.000
balen tegen
19.497.000

balen in
193031
en
18.679.000
balen in
1029/30.
De zichtbare voorraad was op 1 Mei in Europa
2.291.000

balen tegen
2.181.000
balen op 1 A1ril. In Amerika be-

droeg hij
1.895.000
halen tegen
2.011.000
balen op 1 April.

In. Europa en in Amerika tezamen was cle zichtbarvoor-
raad dus °l ‘rei
4.186.000
halen tegen
4.192.000
halen op

1 April. Hij bedroeg op 1 Mi
1931 – 3.354.000
balen en

op 1. Mei
1930 – 2.711.000
‘balen.

De zichtbare wereidvoorraad was
01)
1 Mei
6.082.000

halen legen
6.548.000
balen op 1 April en
6.223.000
halen

verleden jaar (in deze cijfers zijn niet begrepen de voor-
raden in het binnenland van tl3ra7.i]ië, waarvan het, cijfer
van 1 Mei nog niet bekend is, (loch clie op 1 April hedm:oe-
gen
27.844.000
halen cii
01)
1 Mei
1931 – 21.281.000
balen).

Rotterdam, 10 Mei
1932.

THEE.

Nadat te Londen gedurende
2
weken geen thee-veilingen

hadden plaaits gevonden, werden deze in de afgaloopeis

week weder geopend in een vaste stemming. Vooral cle

betere soorten hadden veel beiaîigstelling. Gewone- en mid-

denkwaliteiteis konden van 3/4_% d. in ‘prijs stijgen ..13.lad-

sorteeringen kon(len ongeveer vorige prijzen hedingen.
De Vereeniging voor cle Thee-cultuur in Ned.-Indië pu-

bliceerde thee-iianloeren en afleveringen met voorraden te

Londen. De aanvoeren bedroegen gednrende April
22.404.000

lbs. tegenover
21.382.000
lbs: in April
1931.
Dc afleverin-
gen beliepen
64.544.000
lbs. (v.j.
51.601.000
lhs.). Tiltirno

April bedroegen de voorraden
171.169.000
lbs., tegenover

211.962.000
•lbs. op
30
April
1931.
Wij merken hierbij
01),
dat deze cijfers zijn samengesteld uit gegevens verschaft

door Londensche pakhuistiria’s, die geacht worden
90
pOt.

der totale aanvoeren te behandelen.
Nu er weder reehlen worden gelieven in Eiigela.i.id
, be-

hoeft oh-en voortaan niet meer op deze weinig zeggende ge-

gevens af te gaan.

E
,
vanens publiceerde bove ugeuoemdc vereemugi lig den

tota.len thee-uitvoer van Noordel. Britsel-idiO gedurende

April t,hn. Maart. Deze bed-o’oeg
319.316.000
lhs. tegenovér

323.014.000
]bs. in het seizoen April/Maart van het vorige

jaar.

-Amsterdam,
9
Mei
1932.

Vervolg STATISTISCH OVERZICHT VAN GROOTHANDELSPRIJZEN.

DIVERSEN KOLONIALE PRODIJCTE

.
INDEXCIJFERS

Bruto-
VURENHOUT basis 7″ f.o.b.

RUBBER’)
Standaard
SUIKER KOFFIE

THEE
COPRA
gewichtv.d.
buit, handel

iii
o


Zweden!
Ribbed Smoked
Sheets

Witte kristal-
suiker loco
Robusta
Locoprijzen
Af!. N.-I. theev.
A’dam geno. pr
.
Ned.-Ind. t.nLs.
100 K.G.
per
Nederland
r’
‘O
fl
Finland
per standaard
loco Londen
R’dam!A’dam
100 K.G.
per
Rotterdam
per
’12
K.G.
Java- en Suma-
tratheep.1/2KO.
Amsterdano
1925= 100
____________
WM

van 4.672 M°.
per 1h.
In-

Uit-
voer

voer
,00
t-

f
I
II
Sh.
01
0
t!.
0/o
cts.
.010

cts.


0/
0

f
010

.
1925
159,75
100
2/11,625
100,0
18,75 100,0
61,375
100,0
84,5
100,0 35,870 100,0
100
100
100,0 100,0 1926 153,50
96,1
2!-
67,4
17,50
933
55,375 90,2
94,25
111,5
34,-
94,8
112
128

j

93,2 92,9
1927
160,50
100,5
116,375
51,6
19,12′
102,0
46,875
76,4 82,75
97,9
32,625
90,9
113
116

1

95,4 89,5
1928
151,50
94,8
-/10,75
30,2
15,85
84,5
49,625
80,9
75,25
89,1
31,87
5

88,9
118
128
96,4 87,6
-1929
146,00
91,4
-110,25 28,8
13,-
69,3
50,75
82,7
69,25
82,0
27,37′
76,3
122 132
91,6
82,6
1930
141,50
88,6
-15.875
16,5
9,60 51,2
32
52,1
60,75
71,8
22,625
63,1
124
135
75,5
69,4
1931
110,75
69,3
-13
8,4
8,-
42,7
25
40,7
42.50
-50,3 15,37
5

42,9
117
136
62,6 57,9
Jan.

1930
.
147,50
93,9
-/7,375
20,7
11,67′ 62,3
35
57,0
60,50
71,6
26,87
5

74,9
128 136
84,5 76,9
Febr.
147,50

92,3
-18
22,5
1

1,40
60,8
35
57,0
58,25
68,9
26,37
5

73,5
112 126
81,3 75,2
Maart
147,50
92,3
-/7,625
21,4
10,70

57,1
35


57,0
62,25
73,7 25,25
70,4
125
131
78,7
74,2
April
147,50
92,3
-17,375
20,7
10,55
56,3
35
57,0
59,50
70,4
26,12′
72,8
115
127
78,7
72,8
Mei
,,
.145,00
90,8
-16,875


19,3
9,80
52,3
34,75 56.6
58
68,6
25,50
71,1 132
132
76,1
72,0
Juni
145,00
90,8
-16,125
17,2
9,77′
52,1
33
53,8
58
68,6
22,87
5

63,8
131
133

.
76,1
70,4
Juli
,,
142,50
89,2
-15,625
15,8
9,27
5

49,5
31,50
51,3
55,50
65,7
21,75 60,6
138
141
74,2
69,3
Aug.
142,50

89,2
-/4,875
13,8
8,50
45,3
29,50
48,1
55,25 65,4
20,-
55,7
129 145
73,5
67,9.

Sept.
,,
140,00
87,6
-14,125
11,6
7,97′
42,5
28,25 46,0
59,50 70,4
19,25
53,7
122
126
72,3
65,4
Oct.,,
132,50
82,9
-14
11,2
8,62′
46,0
29
47
1
3
66,50
78,7
18,75
52,3
128
152
71,6 64,6
Nov.
130,00
81,4
-14,375
12,3
8.75
46,7
29
47,3
68,25 80,8
19,375
54,0-
121
139
71,0 63,3
Dec.,,

130,00
81,4
-14,375
12,3
.

8,20
43,7
29
47,3
66,75
79,0
19,-
53
1
0
105
129
69,0 61,3
lan.

1931
125.00
78,2
-14,25
11,9
8,20
437
28
45,6 66,25 78,4
18,25
50,9
121
132
67,7
59,2

l2eb
r
.,,
125,00
78,2
-13,875
10,9
8,20
43,7
26,25
42,8
53
62,7
18,12
5

50,7
96
121
67,1

59,4
Maart
125,00
78,2
-13,75
10,5
8,30
44,3
25,50 41,5 45
53,3
18,62
5

51,9
107
140
66,5
59,1
April
125,00
78,2
-3,125
8,8
8,575
45,7
24,75 40,3 43
50,9
17,50
48,8
110
138


65,8
58,4
Mei
125,00
78,2
-13,125
8,8 8,50
45,3
25
40,7
40,25
47,6
15,37
5

42,9
114
141
65,8
56,8
Juni

.
110,00
68,9
-/3,125
8,8
8,57
5

.
45,7
25,75
42,0
39,50
46,7
14,12
39,4
127
133 64,5
56,8
Juli
,,
110,00
68,9
-/3
8,4
8,77
5

48,6
27
44,0 38,25
45,3
15,-

41,8
138
153
.

62,6


55,8
Aug.,,
100,00
62,6
-12,5
7,0 7,90

42,1
.25,50
41,5.
38,50
45,6
14,125
39,4
122 142
60,6 55,6
Sept.,,
100,00
62,6
-/2,375
6,7

7,52
5

40,1
-23,75
38,7 37,50
44,4
13,37
5

37,3
125
146
58,7
58,1
Oct.

,’,
100,00
62,6
-12,375
,
6,7
7,55
40,3
23
37,5 37,75
44,7
13,25
36,9
119 146
58,7
58,5
Nov.
100,00
62,6 -12,25
6,3
7,15.
38,1
23
37,5
37
43,8
13,75
38,3
113
132
58,7
58
1
8
Dec.
82,50
51,6
-12,25
6,3
6,75 36,0
.23
37,5
35
41,4
12,75
35,5
115 114
54,8 58,8
lan.

1932
82,50
51,6
-j2,125
6,0
7,35
39,2
23
37,5
32
37,9
13,125
36,6
103
107
54,2 58,4
lebr.,,

.82,50
51,6

1
2
5,6 7,05 37,6
.23
37,5
30
35,5
14,50
40,4
815
III
53,5
59,8
Maart
70,00
43,8

-/1,625
4,6 6,25 34,8
23
37,5-
31
36,7
14,75
41,1
87
116
52,9
58,3
April
-70,00
43,8
-/1,5
4,2

5,90 31,5
23
37,5
.
29,25
34,6
14,-
39,0
51,6
56,0,
2 Mei
70,00
43,8
-/1,5
4,2

5,50 29,3
23
37,5
1
3,97
5

38,0
9

,,

,,
70,00
43,8
-11,5625
1

4,4
/
5,75
30,7
23

37,5

13,50
37,6

1)
Jaar- en
maandgem.
afger.
op
11

pence.
N.B
Alle Pondennoteeringen
vanaf
21
Sept.
zijn op
goudbasis omgerekend

11 Mei 1932

385

DE TWENTSCHE BANK
N.V.

GEVESTIGD TE AMSTERDAM

Maandstaat op 30 April 1932

DEBET

Aandeelhouders

nog

té storten

90

pOt.

op

aandeelen

B,

waarvoor waarborg

gedeponeerd
………………….

..
f
421.200,-

Deelnemingen in diverse ondernemingen
9.038.433,12

Effecten van Aandeelhouders ten eigen gebruike
32.827.050,-

Kassa en De

Nederlandsche Bank ……………………

15.458.446,27

Wissels

en

Coupons

………………………………
.
,,
27.218.541,05

1ederl.

Schatkistbilletten en

-Proniessen
……………….

.

32.778.220,87

Daggeldieeningen

………………………………..

i.ioo.o,__

Bankiers in Binnen- en Buitenland
16.579.827,37

Eigen

Effecten

en

Syndicaten
………
. ……………….
4.786.255,86

Prolongatiën

gegeven
………………………………..

……………………………………..

f 148.978.228,24

af:

loopende

Promessen ……………………………

13.787.000,—

135.191.228,24

Voorschotten

tegen

consignatiën ………………………
.
541.862,24

Gebouwen

………………………………………….
..
8.000.000,

Totaal …….
t
295.843.325,02

CREDIT

Kapitaal ……………

…………………………..

f

40.000.000,-

Reservefonds …….. ……………………………….

,,

17.000.000,-

A andeelhouders voor gedeponeerde Effecten als
,
waarborg

voor 90 pOt. storting op aandeelen B ……………..
f

421.200,-

in Leen-Depot …. ………… …………………..

,, 32.405.850,-

32.827.050,—

Zieken- en Pensioenfonds ……………………………
,,

5.860.745,05

Deposito’s ………………………………… . ………

.
,,

80.916.871,64

Saldo te ontvangen en te leveren Effecten

685,434,18

Crediteuren ……………………………………..
f
105.303.698,03

voor gelden in het Buitenland ……………..,,

7.821.106,72

113.124.804,75

Te betalen Wissels …………………………………
,,

2.316.907,52

Geaccepteerd door derden……………………………
,,.

839.339,53

Diverse Rekeningen………………………………..

,,

2,272.172,35

Totaal……
f
295.843.325,02

It

11MEI 1938

17E JAAROANG No. 854

NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK, N.V.

AMSTERDAM

‘S-GRAVENHAGE

ROTTERDAM

BATA VIA

AMOY,AMPENAN, BANDOENG,BOMBAY, CALCUTTA, CHERIBON, GORONTALO,HONG-

KONG, KOBE, MAKASSAR, MEDAN, MENADO, PALEMBANG, PASSOEROEAN,

PEKALONGAN, PROBOLINGGO, SEMARANG, SHANGHAI, SINGAPORE, SOERABAYA,

TEGAL, TELOK BETONG, TJILATJAP, TOKIO, WELTEVREDEN

DE

I

NEDERLANDSCHE

WERKGEVER

Wekelijksch
Orgaan
v/h.Verbond

van Nederlandsche Werkgevers

VERANTWOORDELIJKE REDACTIE:

Mr. P. W. J. H. CORT VAN DER

LINDEN EN Mr. A. N. MOLENAAR

ABONNEMENTS-

PRIJS VOOR

NIET LEDEN

f6.—PER JAÂR

Vraagt proefexemplaren bij
het

Secretariaat: Kneuterdijk 8,

Telefoon No. 17510. Den Haag
Practisch

Administratieboek voor

Huiseigenaren

Prijs gecartonneerd f
2.25

Alom verkrijgbaar bij
den Boekhandel en
bij Nijgh & Van Ditmar
N.V.
Uitgevers
I
Rotterdam.
Beëedigd translatrice

voor Duitsch
en

Engeisch vraagt

Ver
t
a al werk

(ook Fransch)

LEA
HAUSDORFF

Adt. Milderestraat
79 b,
Rotterdam

Een spiegelbeeld van het politiek.
en geeslelyk leven In Duitsdsland, een
betrouwbaar en kritisch waarnemer
van het Duise – en Internationale
zakenleven is de
,,
FA
I’.KFUR TER
ZEITUNG’, Duitsd,iand’s
toon.
aangevend
zakenblad.

-,

Geinteresseerden kunnen ver
dere inlichtingen bekomen by
onzen Generaal -Vertegen.
worcliger voor Hollait d:
J.RWEHN, VOOItBtJRG
(Z.
H.)
– Dr. BLOOKERSTRAAT 21

Tweede, omgewerkte druk
van

Inleiding tot de Studie der

Bedrijf shuishoudkunde

door
J. GROOTEN

Dir. der Levensverzekering-
Mij.
N.
0.0.,
Leeraar M.O.
Wiskunde en Boekhouden,
Amsterdam

Ingenaaid

Gebonden

f 7.50

f 8.50

NIJGH & VÂN
DITMAR N.V.

UITGEVERS

ROTTERDAM

Hier is de plaats om U als Abonné op te geven: –

Gelieve mij vanaf heden te noteeren voor een abonnement op Economisch-Statistische

Berichten (Algemeen Weekblad voor Handel, Nijverheid,
Financiën en Verkeer) tegen

den prijs van t 20.— per jaar
(f23.— buitenland).

Naam:

Adres:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

tatum:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

NIJGH & VAN DITMAR NV., DRTJKKNRS, ROTTERDAM

Auteur