Ga direct naar de content

Jrg. 16, editie 804

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 27 1931

27 MEI 1931

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDE1.

Econo
m

isch~Statistische’

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

ORGAAN VODR DE MEDEDEELINGEN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

16 JAARGAN.G

.

WOENSDAG 27 MEI 1931

No. 804

INSTITUUT VOOR ECONOMiSCHE GESCHRIFTEN.
Algemeen Secretaris:
Plof.
Mr. Dr.
G. M.
Verrijn Stuart.
ECONOMISCH-STÂTISTISCIIE BERICHTEN.
COMMISSIE VAN ADVIES:
Prof. Mr. D. van Blom; J. van Hasselt; Jhr. Mr. L. H. van
Lennep; Mr. K. P. van- der Mandele; Prof. Dr. N. J.
Polak; Mr. Dr. L. F. H. Regout; Dr. E. van Welderen
Baron Rengers; Prof. Mr. H. R. Ribbins; Jan Schilthuis;
Mr. Q. J. Terpstra; Prof. Mr. F. de Vries.
Gedelegeerd lid: Prof.
Mr. Dr.
G. M.
Verrijn Stuart.
Redacteur-Secretaris: H. ilI. H. A. van der Valk.
Secretariaat: Pieter de Hoochweg 122, Rotterdam.
Telefoon Nr. 35000. Postrekening 8408.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p. in
Nederland f 20,—. Buitenland en Koloniën f 23,— per
jaar. Losse nummers 50 cents. Leden en donateurs van het
Instituut ontvangen het weekblad gratis.
De verdere publicaties van het Instituut uitgaande ont-
vangen de abonné’s, leden en donateurs kosteloos, voor zoo-
ver daaromtrent niet anders wordt beslist.
Aan geteekende stukken: Bijkantoor Ruige plaatweg.

Advertenties f 0,50 per regel. Plaatsing bij abonnement
volgens tarieft Administratie van abonnementen en adver-
tenties: Nijgh G van -Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij, Rot-
terdam, Amsterdam, ‘s-Gravenhage. Postchèque- en giro-
rekening No. 145192.
26 MEI 1931.

In ‘den toestand van de geidmarkt kwam deze week
geen verandering. Het aanbod van geld bleef zeer
ruim, zonder dat er eenige wijziging van beteekenis
kwam in de noteeringen. Particulier ‘disconto werd
meestal voor 1
1
/s pOt. verhandeld; een enkele maal
moest men
1/1e
pOt. ‘betalen, maar ook was het af en
toe mogelijk om voor
11/16
püt. te plaatsen. De pro-
longatierente schommelde tusschen 1 en 1% pOt, en
caligeld noteerde 1 pOt.

* *
*

Op de balans van De Nederlan-dsc’he Bank geeft de
post binnenlan’dsc-he wissels een daling van
f 1,2
mil-
lioen te zien. De beleeningen blijken met
f 6
mii-
lioen te zijn afgenomen. De gou’dvoorraad der Bank bleef zoogoed als on-
veranderd. De zilvervoorraa’d klom met ruim
f 400.000.
De post papier op het buitenland en de
diverse rekeningen op de actiefzijde der balans stegen
respectievelijk met
f 55.000
en
f 5,2
millioen.
De ‘biljettencirculatie vertoont een vermindering
van
f 10,6
millioen. Het tegoed van het rijk blijkt
met
f 10,2
millioen te zijn opgeloopen, terwijl de
rekening-courant-saldi van anderen een vermeerde-
ring van
f 2,2
millioen te aanschouwen geven. Het
beschikbaar metaal-saldo bedraagt
f 200.000
minder
dan verleden week. Het dekkingspercentage is ruim
55.
* *
*

Hoewel het zich aanvankelijk liet aanzien, dat
deze berichtsweek ‘door de ‘daarin voorkomende feest-
dagen niet veel stof lot opmerkingen zou geven, heeft

de laatste dag nog voor -cIe noodige verrassing ge-
zorgd. Reeds langen tijd werd de financiëele positie
van Duitschland door velen met eenige bezorgdheid
-gadegeslagen: zouden- van ‘cle kapitaal’bezitters groo-
tere offers gevraagd worden of niet? Op dun eersten
dag na de vacantie’dagen is het publiek bean-gst ge-
worden en is opnieuw een vlucht voor de Mark be-gonnen. Doordat er tevens vooi- een onlangs plaats
gehad hebbende emissie door de speculatie te veel
vreemde valuta was verkocht, hebben de dekld.ngen
voor deze open posities de valutarijzin’g te Berlijn ge-
stimuleerd. Pon’den zijn er van
20.43
tot
20.4

7,
Dol-
lars van
4.20
tot
4.2070
opgeloopen. Het gevolg was,
dat de Mark, die hier ‘de week op
59.28
begon en
aanvankelijk slechts een weinig terugliep, op ‘den
eersten dag der nieuwe week van
59.24
tot
59.08
daal-
de. Evenals vorige malen zal wel spoedig ‘blijken, -dat
het publiek ‘de situatie te somber -heeft ingezien. Het
eenige devies, ‘dat met den Gulden vast was, ‘de Zwit-sersche Franc nl., is, ook door beduiden-de aankoopen
voor Duitsc’he rekening van
48.—
tot
48.10 -gestegen.
(Ponden tegen Zwitsersche Francs
25.22 %-25.15).
1-let Pond Sterling liep hier van
12.11 op 12.09%
terug; Dollars van
2.4896 op 2.4870.
Dollars in Lon-
den
4.8641-4.8655-4.8642.
Fransc’he Francs kwa-
men van
9.74 op 9.73
(Ponden te Parijs 124.31-
124.38-124.32).
Belga’s
34.65-34.6OYz-34.62 %
(P-onden tegen Belga’s tenslotte
34.94
‘brief). Peseta’s
flauw
25.35-23.80-24.20.
Argentijnsche Pesos
75%.
Miheis
16%.
Uruguay Dollars ca.
1.52.
Men beweert,
-dat in Uruguay een Staatsbank zal worden opgericht
om de wissel-operaties te controleeren.

Op -de termijnmarkt -hebben -de -groote ‘koersschom-
melingen, wat de Ponden en Marken betreft, geen
grooten invloed gehad, ‘de noteeringen voor 1- en 3-
maand-s waren tenslotte
/16
en 1%,
5%
en
14%,
punt
-disagio. Dollars op termijn waren vaster, ni. en
2
punten onder den contanten koers.

LONDEN, 23 MEI 1931.

Al-s gevolg van het zwakke disconto waren de in-
schrijvingen op Vrijdag voor de £
35.000.000
Schat-
kistpromessen niet groot, terwijl een toewijzing tegen
£ 1.19.11°
plaatsvond. Dientengevolge is ‘het -discon-
to nog zwakker geworden, zoo-dat prima 3-maan-ds-
wissels
2f32
en zelfs
2
pOt. noteerden. In de markt
was geld in overvloed en de prijs-daalde tot 1%i pOt.
– De -goudprjs ‘bleef onveranderd á
84/9%
per ons.
Gouvernementsfondsen zijn eenigs’zins -gemakkelij-
ker geworden met minder omzet. Van ‘de nieuwe In-
dische Leening ‘blijven -de Un-derwriters met
63
pOt.
zitten-, en de nieuwe stukken waren á % -discount ver-
han’deid.
In de buitenlandsc-he wisselmarkt zijn er wein-ig
zaken. –
Dollars sluiten
4.86%
Guldens
12.10%.

484

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

27 Mei 1931

HET VERBAND TUSSCHEN GROOT- EN

KLEINHANDELSPRIJZEN.

Het is verheugend, dat de verhouding tusschen cle
daling van ‘groot- en kleinhandeisprijzen de aandacht
blijft trekken 66k in ‘dit weekblad. Immers in een
periode als wij thans doormaken, van algemeene ‘on-
‘derlinge wederaanpassing, nu de waarde van het geld
zich weer in belangrijke mate wijzigt, kan een pu-
blieke opinie, steunend op een juist inzicht in •de ver-
houdingen, meer invloed uitoefenen op ‘de toestan-
den, die tijdens den volgenden dconomisehen cyclus zullen bestaan dan dit in een tijdperk van meer nor-
male ontwikkeling mogelijk is.

Mijn artikel in de E.-S. B. van 4 Februari omtrent
de vraag ‘of de loonsdaling aan de ‘daling ‘der klem-
han’deisprijzen moet vooraf’gaan of haar volgen, heeft
,Prof. voo. Gun
aanleiding gegeven er terecht ‘op te
‘wijzen, ‘dat ‘de ‘daling der kleinhandelsprijzen zelf
weer gedeeltelijk van loonsd’aling afhankelijk is, daar
in de kleinhandelsprijzen steeds een groot gedeelte
loon verwerkt
is.
Dit werd nog eens met cijfers ge-
staaf’d door •den Heer
0.
Bakker
in de E.-S. B. van
11 Maart, waarin hij erop wees, welk soms betrekke-
lijk klein percentage van deze kosten door de grond-
stoffen wordt gevormd.

Ik ben het met
Prof. van Gun
eens, ‘dat ook een
kleine daling van de kleinlian’delsprijzen reeds de be-
zwaren der loonsdaling kan ondervangen en dat er
geen reden is om te wachten tot het proces ‘der da-
ling van de kleinhandeisprijzen zich geheel heeft vol-trokken om over te ‘gaan tot loonsverlaging, daar deze
zelf invloed heeft op de kosten van den kleinhandel.

Het komt me on’dertusschen v66r, dat het van groot
belang is, dat ‘de ‘ontwikkeling ‘der kleinhandelsprij-
zen nauwkeurig wordt ‘gevolgd. Tijden als die, welke
wij doormaken, leenen er zich immers bij uitstek toe
extra winsten in bepaalde hoeken van het economisch
organisme ‘te laten voortbestaan ten koste van de al-
gemeenheid, ,,stofnesten”, clie ‘door een krachtige
openbare meening kunnen worden opgeruimd.

Ik wil, ‘om ‘mijn bedoeling te verduidelijken, de zaak

van een iets breeder plan ‘beschouwen. Het is één van de opmerkelijkste kenmerken geweest van het econo-
misch leven in Nederland in den afgeloopen economi-
schen cyclus, dat de bonen in de overheids en dc be-
schutte bedrijven zooveel hooger waren dan in de
niet beschutte bedrijven. In ‘de publicatie ,,Loonen
en Loonsverhoudingen ‘in Nederland” van cle subcom-
missie uit de Commissie voor ‘de Economische poli-
tiek, in 1929 verschenen, wordt medegedeeld, dat voor de valdieden het verschil in loon tusschcn cie gemeen-
tebedrijven en de besehutte bedrijven .10 pOt. be-
draagt. ilet verschil tussehen de oubeschutte en be-
schutt.e bedrijven bedraagt gemiddeld 7 pot. Voor de
niet-vaklieden bedraagt het verschil in loon tussehen
de ‘gcmeentebe’drijven en ‘cle onbeschutte bedrijven ge-
middeld 20 pOt. Voor cle beschutte bedrijven wijzen
de gegevens, d’ie ‘geraadpleegd konden worden,
01)
een
verschil met de ‘onbeschutte bedrijven tot 15 pet.
Voor cle ‘gemeentebedrjven is dan nog geen reke-
ping gehouden . met belangrijke nevenvoordeelen,
waarvan de belangrijkste wel het premievrij pensioen
is (‘de bonen in ‘cle overhei’dsbedrijven in cle publica-
tie zijn berekend met premievrij pensioen).
Het is duidelijk, dat deze toestand niet gezond is.
31-Jet loonpeil in een land zal op ‘den duur moeten be-
paald worden door het resultaat, ‘dat men in cle
exportindustrieën kan bereiken; immers, ‘de prijs van
de goederen, clie men uit het ‘buitenland betrekt,

wordt ‘bepaald door de moeite, clie het ons kost om
andere goederen voort te brengen, die ‘daarvoor in
ruil worden gege’ven. Dat is dus ‘de moeite in de
exportbedrijven en wanneer men in de binnenland-
sehe bedrijven voor ‘dezelfde soort arbeid een hooge-ren prijs beclin’gt daif kan dit alleen, wanneer de prij-
zen van de producten van de besehutte bedrijven

INHOUD.
Blz
HET

VEItBAD
TUSSCIIEN CROOT- EN IdLEINHANDELS-
I’RIJzEN
door
Dr. R. van Genechten …………..
484
De petroleumiudustrie van Sovjet.Rusland Ii (Slot) door
Dr.

Wilhetns

Maut,er ……………………….
486
De

internationale

koloniale tentoonstelling te Parijs
door

Prof.

G.

Oonçjgrjp..

.
……….. ……….
488
De

Rijksrniddelen

……………………………
489

BUITENLANDSCHE 11EDEWEREI1G:
De groote Duitsche banken in
1930
door
Prof. Dr.
K
.

MeUerowicz

…………………………
491

AANTEEKENINOEN:
Resultaat van de rondvraag van de Internationale
Vereeniging voor de Suikerstatistiek ……….
494
Suikerafschepingen van Java …………….. …
494
Kosten van het levensonderhoud bij arbeidersgezinnen
en gezinnen van meergegoeden te Amsterdam…. 494

MAANDCIJFERS
Giro-omzet bij De Nederlandsche Bank …………
495
Overzicht der
Rijksmiddelen
…….. .

………..
496

STATI8TIEKEN EN OVERZICHTEN ……………. 496— 502
Oeldkoersen.

Bankataten.

Verkeerawezen.
Wisselkoersen.

Goederenhandel.

l)oven het peil der wereldprijzen liggen. Daarvan zijn
in de eerste plaats ‘de arbeiders in de niet besohutte
bedrijven ‘de slachtoffers. V66r ‘den oorlo’g bestond een
dergelijk verschil in veel mindere mate. Dit kan daar-uit blijken, ‘dat de stijging in ‘de bonen sindsdien vrij-
wel juist zooveel sterker is geweest in de beschutte
dan in de onbeschutte bedrijv en, als het loonpeil in
die besc’hutte ‘bedr•en tegenwoordig dat in de onbe-
schutte overtreft. Zoo is het boonpeil, wat de onhe-
schutto bedrijven betreft, bijv. in pOt, van ‘de bonen
van :v66r den ‘oorlog:

Aardewerkin’dustrie …………..175
ioutbedrijven ………………206
Lederindustrie ……………..216
Metaalindustrie ……………..226
Textielindustrie ……………..195

en in de beschutte bedrijven:

voeding en genotmiddelen ……..242
boek- en steendrukin’dustrie ……242
houwhedrijven ………………218
gas en electrieiteit …………..249

Eenzelfde verschijnsel als ten opzichte van de loo-
nen in de beschutte en ‘overheidsbedrijven, zien wij in
do winsten van den détailhandel. lIet winstpercën-
tage, ‘dat de winkeliers op ‘de groothan’delsprijzen leg-
gen, is steric toegenomen. Ook hier bestaat ‘een beschut-
ting tegen internationale concurrentie waar na den
oorlog sterk ‘gebruik van ‘gemaakt ‘is. Deze vaststel-
ling is niet in strijd met de conclusie van het rap-
port ‘omtrent de toestanden in het winkelbedrijf,
waarin deze toestanden als weinig schitterend wor.n’
geschilderd, want een groote winst per verlcocht
exemplaar beteelcent nog geen groot inkomen voor
den winicelier, wanneer het aantal winiceliers zoo sterk
toeneemt als na ‘den oorlog het ‘geval is geweest. De

groote winstmarge lokt nieuwe concurrenten en het
groot aantal concurrenten maakt ‘de spoeling clan, on-
danks de winstmarge, die nu wel moet worden ge-
handhaafd om een eenigszins bevredigend inkomen te
verdienen. liet zijn vooral ‘de eigenaars van winkel-
huizen, die in gestegen huren een ‘groot ‘deel van ‘deze
voordeelen zullen hebben ‘genoten.
Dat ‘deze toestanden ongewenscht zijn en met ziel)
hebben gebracht, dat ondanks de relatief groote wel-
vaart, die in Nederland na den oorlog heeft ge-
)ieerscht, door veel menschen en in het bijzonder ‘door
‘de arbeiders in dc on’beschutte bedrijven het leven
als zorgelijk ‘is bndervonden, wordt door velen aan-
vaard. De vraag rijst echter hoe het mogelijk is, dat
dergelijke verschillen zich zoo lang hebben gehand-
haafd. Ongetwijfeld hebben de kringen, diR hun brood
in do beichutte en in de overheidbedrijven verdie-
nen, het sterkst geprofiteerd van cle neiging tot oi-
ganisafie, tot regeling, tot wettelijke bemoeiing, ‘die

‘z
<()

zrz

.

z
o
oE
O–i

u
v, c i z > ,. 3 z < x < _.

3 i 0 > 3 > < <

> ‘
i <

0 ] i
sno>

27 Mei 1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

485
29

28.50

28

27.50

27

26.50

26

25.50

25

24.50

24

23.50

23

22.50

22

21.50

21

20.50

20

19.50

19

vele geesten na den oorlog ‘beheerscht. Deze bepalin-
gen hebben tengevolge ‘gehad, idat de concurrentie
OP
dit gebied, althans watle arbeiders ‘betreft, minder
groot is geworden clan anders allicht het geval zou
zijn.
Maar de hoofdoorzaak moet toch elders liggen. Het
is duidelijk, ‘dat de eerste oorzaak waarom de prodïic-
ten van deze heschutte bedrijven in Nederland
Icunnen verkocht worden tegen een ‘lioogeren prijS
clan het normale prijsniveau, (‘dat wil dus zeg-
gen, clan een prijsmveau, clat op’ de wereidmarict
bepaald wordt door hetgeen daar voor denzelf-
den arbeid wordt vergoed), daarin moet liggen, dat er
voldoende koopers zijn, die berei’d zijn dien hoogeren
prijs te betalen. Met andere woorden, wanneer het
prijsniveau van ‘de beschutte bedrijven z66 hoog kan
zijn, clan moet dit zijn oorzaak vinden in ‘cle algemeene
welvaart. lIn landen, die minder welvaren’d zijn, be-
staat een dergelijk verschil dan ook niet in deze mate.
De prijzen van deze producten en van deze diensten
passen zich aan •de koopkracht aan. Dit is zoo zeer
het geval, .dat ‘ook een groot aantal producten met
een ‘internationale marict in Nederland duurder ver-
kocht worden en dilcwijis aanzienlijk duurder dan in
het buitenland, terwijl zij nochtans in Nederland Vrij
kunnen worden ingevoerd, of ‘dat ‘het prijsversc’hil
aanzienlijk grooter is dan de invoerrechten. Ik heb dit
persoonlijic ondervonden voor oo hetrogen e dingen
als zalrnhlikjes, cigaretten, naaimachines, Unoleum
(n.’b. een Nederlaiaclsch product), haarden (in Ne-
derland vervaa1digd), en’z. Dat dit prij’sn.iveau aan
een verschil in welvaart ‘geweten moet worden, waar
cle rverizooper mccle relcent, is al heel ‘duidelijk wat be-
treft ‘cle bonen in overheidsdiensten, die uit de be-
lastingen worden ‘betaald, zoodat, wanneer die belas-tinigen. niet voldoende opbrachten, die uitgaven van-

zelf wel zouden moeten verminderd worden. Maar
ook de andere producten van beschutte bedrijven kun-
nen alleen tegen een hoogeren prijs worden afgezet,
om’dat er voldoende Icoopers voor zijn, clie een der-gelijken prijs besteden kunnen; m.a.w. omdat de loo-nen van de arbeiders, die ‘toch altijd de ‘groote meer-
derheid van ‘de koopers vormen en als greuskoopers
prijsbepalend werlcen, ook in de uitvoerbedrijven – al zijn zij ‘dan ook lager dan in ‘de beschutte be-‘drijven — nog zoo ‘hoog zijn, dat deze arbeiders,
een zekere welvaart ‘gen ieten.de
, tegen een hoo-

geren dan ‘den wereicimarlctprijs, voldoende produc-
ten van ‘de ‘beschutte bedrijven vragen. Dit is op zich-
zelf natuurlijic een verheugend verschijnsel, maar
het is betreurenswaardig, dat door de meer dan nor-
malen prijs, dien ‘deze arbeiders moeten ‘betalen voor de beschutte producten, een groot ‘deel van ‘de meer-
‘clere welvaart, ‘clie zij boven hun lotgenooten in an-
‘dere landen zouden kunen ‘genieten, weer wordt af-
genomen ten ‘bate van een ander deel ‘van de ‘bevol-
king. lnplaatis van voor ‘hun honger loon meer pro-
ducten te lcnopen dan een ‘buitenlan’dsc’he arbeider in
een exportbedrijf, wordt ‘dit meerder loon voor een
deel ‘besteed om de binnenlandsche ‘producten duur-

der te betalen.
Prijsdaling van ‘de producten der ‘heschutte ‘bedrij-
ven zou anderzijds alleen het gevolg Icunnen zijn van
een vermeerclerde concurrentie van dit soort ahei-
ders, wat ‘door allerlei oorzaken belemmerd wordt of
anderzijds van een verminderde koopkracht hij cie
arbeiders in ‘de exporthedrijven, wat ook het ‘doel
voorbij zou schieten, want ‘dit doel i’s immers juist, dat zij meer zullen kunnen k’oopen. Het gevaar ont-
staat nu, hij ‘de groote prijsdaling van het laatste
jaar, dat ‘het ‘versohil tusschen prijzen met een inter-
nationale en beperkte markt, tusschen bonen in he-

486

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

27
Mei 1931

sch utte en onbeschutte ‘hedrij ven, tusschen groot- en
kieinhandeisprijzen nog veer grooter zal worden ten
koste van cle algemeene welvaart, wanneer niet een
krachtige publieke, opinie in den zin van prijsdruk-
king invloed uitoefent. Het zou meer ‘dan wensohe-
lijk zijn, wan neer ‘de ‘dagbladpers zich van haar taak
in ‘dit opzicht bewust werd. Ook in ‘de aibei’dcrsver-eenigingen zou er meer de aandacht op moeten wor-den gevestigd, dat (ie arbeiders, vooral in dezen tijd,
nauwkeurig letten op ‘cie. betaalde prijzen. Is het niet
opmerkelijk, dat arbeiders, ‘d.ie tege:n een loonsverla-
ging van 10 pOt. hijv. zeer ‘groot hezwaa’r zouden
maken, zich ‘Loo weinig ervan ‘bewust zijn, ‘dat het
mogelijk zou zijn, dat zij een groot aantal goederen
10 pOt. minder zouden betalen?
Om aan te toonen hoe betrekkelijk willekeurig do
kleinhandelsprjzeu van een algemeen consurnptiø-
goed, als bijv. brood, zijn, heb ik ‘cle ‘broodprijzen in
verschillende gemeenten van Nederland, zooals die
waren in de tweede helft van 1.929, laten aanbrengen
op eu schaal, (lie ik zoo gekozen hel), (at ‘cle plaatsen
waar toen het brood het duurst was vooraansta’an en dus de lijn een dalend verloop heeft. Dat er ‘hier een
vrij groot verschil ‘bestaat tusschen ‘die prijzen, laat ik
buiten ‘bespreking. Terecht vestigt ‘het Centraal
Bu-
rcan van de Statistiek bij zijn publicaties, waaraan deze getallen zijn ontleend, de aandacht er op, ‘dat
men met de vergelijking van de’brooclprijzen in
verschillende gemeenten zeer voorzichtig moet zijn,
omdat kwalitei.tsverschillen en. het betrekkelijk klein
aantal ‘bakkers, dat geraadpleegd wordt, hier van
grooten invloed op zijn. (Alleen wil ik in ‘dit verband
nog opmerken, dat wanneer men ‘deze
prijzen
op kaart
brengt, zooals ik heb gedaan, er een duidelijk merk-
bare ‘daling is in de prijzen van het Noorden naar het
Zuiden van het land.) Waar het mij hier echter om te
doen is, i’s het volgende: wanneer er oorzaken van
economischen aard voor de verschillen i.n ‘deze prijzen
in
de verschillende .gemoePten bestonden, zou men
voor andere jaren, wanneer men ‘de’broodprijzen van
dezelfde ‘gemeenten in een zelfde volgorde plaatste
als het hier gekozen ver.gelijleingsjaar 1020, een lijn
moeten krijgen, die, zij ‘het’ op een ‘hooger of lager
plan, toch eenzelfde algemeen beeld vertoonde als do
‘ergelijkingslijn van 1929. Ik heb nu de ‘broodprij-
zen in 1927 en 1030 i:n ‘dezelfde gemeenten in ‘dezelfde
volgorde op ‘de ‘grafiek aangebracht. Daarbij blijkt
nu niet alleen; ‘dat de lijnen niet parralici loopen; maar de afwijkingen zijn z66 groot, dat er van eeni’ge regel-
maat geen sprake meer is. Oorzaken van hlijven’den
aard, die er ongetwijfeld zijn in ‘de prijsverschillen,
worden dus in hun werking ‘overtroffen door oorzaken
van willekeuri.gen aard. Voor verschillende van ‘di.e
sprongen zou een nadere ‘beschouwing (die buiten
mijn bestek ligt), oorzaken als bakkersoorlog, tot-
stan’dkomen van een overeenkomst, e.d. kunnen aan-
wijzen. Tegenover dergelijke maatregelen iseeu. krach-
ti’ge publieke opinie echter van grootc beteekenis,
vooral in dezen tijd, waar het, gewoonlijk vrij conser-
vatieve, prijsniveau aan het wankelen is gebracht en
een nieuw evenwicht zoekt. Het voorbeeld vah cle
broociprijzen, .dat ik hier behan’del, heeft voor mijn
betoog dan ook alleen illustratieve heteekenis.

VAN
GENEOHPEN.

DE PETROLEUMINDUSTRIE VAN SOVJET-RUSLAND.

II (Slot).

Zooals bekend, is ‘het de
onteigening,
die tezamen
met de bewering omtrent ‘de
uiterst lage belooning
van den 1?ussischen arbeider,
het h’oof’dargument er-voor levert, ‘dat ‘de Sovjets hunne producten zoo goed-
koop in het ‘buitenland kunnen aanbieden. Wat in ‘dit
verband speciaal de petroleumindustrie betreft, zoo
is de confi.scatie van zeer waardevol bezit, en ‘daar-
door het ontbreken van ‘de noodzakelijkheid h:ierop af
te schrijven, niet te weerleggen. Maar ook moet wor-den vermeld – en dit is reed’s ‘geschied -, ‘dat de Sov-

jets vele gebieden expl’oiteoreri, welke ‘tevoren. on’be-
kend waremi of ten minste niet werden geöx’pioiteerd
en dat zij zeer aanzienlijke bedragen voor ‘de blootleg-
ging van nieuwe, ‘your investa’ties van. allerhande aard
hebben uitgegeven en nog verder zullen uitgeven. 1cm
cle laatste jaren werden cle volgende bedragen in ‘dle

petroieumi n clustrie vas tgelegcl:
Kapitaal, gestoken in de peti’olemmmimidmmstric der USSR.
Jaar

Miii. Bbs.

1.923/’24

…………………..77,9

1 024/’25

: ………………….114,6

:1925/26

…………………..
i403

.19261’27

…………………..’189,0

1927/’2S

……………………218,8

1928f’29

…………………..219,7

1929/’30

……………………342,7

Tciaumen
iii 7
jaar ……….
1303,9

Voor 1031 is een kapitaals-investcctie van Rbs. 455
mi lli’oen geprojecteerd ‘, wei le over cle verschillende takken der pctroieu.min’dustrie al’s volgt is verdeeld:

liet budget der petrolcimmniimchstric van de
uss:R
voor
1931
Bedrag in

Bestenuuuuing: .

1000 Bbs.

p0
loreui, explorceren, onderzoek cum u itrus.

ting voor de pi’odtictie ……………
198.335

43,6

itafuinage en apparatuur ……………
ii5.850

25,3

Aardgasiuuclustrie ………………….
5.950

1,3
Eleetrificatic

…………………….
23.100

5,3
Versehepiumgs- cum laadstatmouis, tanks…

25.000

5,3
Wouiuigbouw

…………………….
27.485

6,0

Onderricht van het persou.tcel ………..7.750

1,7
Alle
andere uitgaven, waaronder maat-
regelen ‘ter voorkouuuing van brand en
ongevallen, enz . …………………

51.530

1.1,5

Tezamen……..
455.000

100,0

Wat de
bonen
en ‘de
woontoestanden
der thans
naar ‘bericht wordt onder ‘dcii 7-urigen (vroeger 12-
urigcn) arbei’dsdag werkende petroleumarbeidors be-
tre:f t, zoo geeft N. Toistonogov in zijn reeds eerder
vermelde polemi.ek met Sir 1-lenri Deter’di:ng de vol-
gende cijfers, waarbij overigens op de wijzigingen i:n
cle koopkracht ‘van den Roebel moet worden gewezen
– hetgeen ‘de vraag naar voren brengt, hoeveel van
‘de toename van het nominale
loon
met 52 pOt. voor
de Asnef’t-arbei’ders en met 39 pOt. voor ‘de Grosneft-
ar
b
e
id
ers
inderdaad met een toename van het werke-
li,jk’ loon correspondeert:

Gemuuidcleldc loon en der arbeiders in de petroleum-
industrie der USSR:


Tijdvak

Asnef.t

Grosneft
1924/’25
(iste helft) ………
60,27

60,00
1925/
1
26

…………………70,04

61,15
1926f’27 …………………76,26

73,80
i927/’28 …………………82,75

75,71.
1928/29 ………………….91,04

83.70
1929/’30
moeten mle bonen nog hooger zijn geweest.

:De ‘opva’t’ti:ng van Tolstonogov, dat ingevoige ver-sehillonde is’odi’ale’i
4
nricdrtin.gen ‘de
levensstandaard
‘der olie-arbeiders heden – ‘de vraag omtrent het in
gel’d ontvangen loon ‘geheel terzijde gelaten – veel
h’ooger is, dan deze ‘voor ‘de revolutie was, zal moei-
lijk bestreden kunnen worden ; teveel onpartijdi’ge
buitenlanders stemmen hierin niet hein overeen. Zoo citeert hij in zijn artikel een rede van
I.
Trone,
Vice-
president ‘der International General Electric Co. voor het Ins’titute of Poli’tics te Williamstown, Mavs., van
1 Augustus 1930:

kende de Russ’isehc a.rbeidstoesta.nclen van
1917 en
1918,
toen de op de ol.ievc’iden werkende arbeiders ‘als vee
leefden – een andere uitdrukking kan ik niet gebruiken
Zij woonden niçt in ‘huizen, doch in loodsen; dikwijls
vormde de grond den vloer. Toen bestond er niets, wat op
een badgelegcu.ubeid geleek, en drinkwater moest vele hon-
derden inijlen ver worden gehaald. Thans bezitten zij .tui mm –
steden, fraai gebouwde woningen, een goede waterleiding,
tuinen cmi gebouwen. ,laet ‘is thans een woonplaats voor
menschelijke wezens. 1k spreek ‘thans niet over economi-
sche vraagstukken; ‘doch over nienschelijke wezens, en (lat
is liet, wat zij hebben gepresteerd.”

1)
,,Wrld Petroleum”, Februari
1931,
pg
162
e.v.

27 Mej 1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

487

Ook andere bezoekers van Sovjet-Rusland zijn van
ineen ing, ‘dat voor de arbeiders ‘der voornaamste in-
cl ustr.iedh goed wordt gezorgd, beter misschien voor
cle verder van het centrum ‘gelegen gebieden clan
voor clie in het hart (es lands, en men zou wanneer
men zich hen mert, wat andere berichtgevers over
cle wonirigtoestancten in ‘Moskou schrijven, slechts

wenschen, dat alle inwoners der USSR. het zoo goed
hebben als die in het petroleurn’gebied.
Ïn hoeverre de – althans ‘voor Rusland – hooge
bonen der arbeiders tot goede prestaties en daardoor
ook tot vermindering van den kostprijs bijdragen,

kunnen wij niet beoordeelen; intusachen bestaat er
geen reden om aan te nemen, ‘dat de ,,Economy of
high wages” i) juist voor 1e Russische grens halt

zou maken. Over ‘cle
daling der onicosten
in het Ba-

Icoe-gebied (Asneft) deed de toenmalige Voorzitter
van ‘de Sojusneft, ‘do Heer L. Lomow, in het midden
van, het vorige jaar ‘de volgende mededoelirugen: )

,,Dank zij dc omvangrijke rationalisatie der productie-methoden ‘gaan de winniugskosten per ton petroleum op fle terreinen van de ,,Asneft” voortdurend terug. De
zu.i-
i’ere becirijfsuitgaven (zonder zischrijving en pro-raita be-
talingen aan dec Staat) zijn bij’ cle ,,Asneft” als volgt ge-
claald:

Jaar
Rbs. per ton

1923/’24

………………
9,13
1924/25

………………
6,98
1 925/’26

……………..
5,96 1926/’27

……………..
4,71
:1927/’28

……………..
4,23
1 928/’29

……………..
3,23

De cijfers, welke omtrent de eerste acht maanden van
het loo pende. begrootingsjaar
1929/’30
beschikbaar zijn, doen
zien, dat tengevolge van devoortschrijdende rationalisatie-
mmiaatregc’len op het gebied
1
der productie in het loopende
jaar de winniimgskostcn van de petroleum bij de geheele
petrolcumindustr.ie •der Sovjet-Unie reeds met
11
pOt. in
vergelijking met het vorige jaar zijn verlaagd.”

Brengt men bij het afwegen van het gel’dloon ‘der
arbeiders ook de
gelddepreciatie
in rekening, dan
moet men zulks eveneens hij •de aangegeven productie-
kosten doen. Men komt ‘dan nog tot aanmerkelijk
lagere cijfers, zoo laag, dat zij zouden verklaren, waar-
om Russische olie tot zoo lage prijzen kan worden
aangeboden en de Sovjets toch nog van zeer belang-

rijke
winsten,
hunner olie-industrie kunnen spreken.
Den sluier, wolken een blijkbare inflatie ‘om alle cal-culates weef t, kan men oolc in het geval ‘der Sovjet-

Russische petroleumindustriè gemakkelijker consta-
toeren ‘dan wegnemen.
Di.t alles maakt het voor de Russische petroleum
mogelijk, in cle meest ‘verschillende verelddeelen voor-
uit te dringen. De aankomst ‘van een ‘groote lading

benzine in de
Vereenigde Staten
heeft daar veel

kwaad bloed gezet; in
Zuid-Amerilca
‘brak (in Sao
Paul:o) een ,,benzine-ooriog” uit, na’dat ‘de Russen
onlangs een ‘roote zending benzine ‘daarheen ha’dden
gedirigeerd en deze tegen circa 25 ‘dollarcen’ts per
Gall’on vericochten, terwijl tevoren van 32 tot 35 cents moest worden ibetaald. In
Zuid-Afrilca
kwamen gelei-
delijk ‘groote kwautums ‘beuzine en ‘andere raffinage-
producten na:n de markt en deze doen ook hier den
vroegoren leveranciers ernstige concurrentie aan. Ten-
slotte werd ‘gemel’d,’dat ‘de Sovjets zich ook in
China
willen nestelen en ‘dat een inheemsohe maatschappij
met uitgebreide ‘afzet-organisatie met hen over de
levering van 750.000 vaten lampolie ongeveer een
zevende van ‘de jaarlijkscho behoefte in China – zou
onderhandelen. Het ‘bericht kan wel juist zijn, doch
behoeft ‘dit niet te wezen, daar, waarop J. Wegrin
3)

Titel van een reeds in
1.892
verschenen boek van
Seljijithof.

,,Zur En’twieklung der Naph’tainclustrie der U(ISSR”
in ,,Die Volkswirtsohaf.t der UdSS’R”, No.
14, 1930,
pag.
6 cv.

,,Russia and Chinese Kerosemie Market”, ,,World Pe-
troleum”, Jaa.rg.
1931,
pag.
260
en
293.

wees, de uitvoer ook wegens de hooge rechten voor
het doorvaren van hot Sues-Kanaal nauwelijks loo-
non’d kan zijn, voorts ‘deze uitvoer als ,,’onvriend-
schappelijke daa’d” tegenover mi nstons één der grooto
klanten van Rusland (‘bedoeld wordt do Standard Cii
Co. of New-York) zou kunnen worden ‘opgevat, welke
do Chineesche markt voor een aanzienlijk ‘deel ho-
hoersoht. Wij zouden ‘do beteekenis dezer argumenten
niet willen o’verschatten, en een ‘derde, ni. ‘dat de
Ohineesche afnemer, daartoe door
.
de ,,Socony” ‘opge-

voed, ‘gewend zou zijn aan een zeer goede kwaliteit
lampolie, welke Rusland niet zou kunnen leveren,
nog minder .hoog willen aanslaan. Want ‘do S’ovjets,
welke eertijds de hulp ‘der Socony van noo’de hadden
om in Batoem den model-installatie voor lampolie
van behoorlijke kwaliteit op te richten, hebben sinds-
dien veel geleerd en tenslotte zal wellicht ‘de arme Ohineescho landbouwer hij do keu.ze tusshen (be-
trekkelijk) ,,’duur e:n goed” of ,,’goedkoop en ‘slecht”,
althans voor een deel ten gunste van het tweede ‘ge-
deelte van het alternatief ‘beslissen.
Niet verzwegen moge ‘blijven ‘de weergave van ver-
onderstellingen in het leidende Amerikaansche vak-
‘blad
i),
volgens hetwelk ‘zelfs ‘de zoo veelbesproken
samensmelting der Standard Oil Co. of New-Yorlc en
der Vacuum Oil
(welke overigens ‘door het Hoogge-
rechtshof nog moet worden ‘goedgekeurd, nadat de
Regeering met ‘de goedkeuring door ‘de lagere instan-
tio niet accoord ging) onder invloed der ‘bedreiging
van ‘debuitenlandsche af’zetge’bieden van beide voor-
namelijk door de Russische olie zou 1zijn tot stand ge-
komen. Het genoemde blad schrijft:

,,De voorgenomen samensmelting der Vacuum Oil Co. en –
der Standard Oil Co. of New-York werd, zooals algemeen
wordt ‘verondersteld, bovenal voorbereid om de buitenland-
iche belangen dezer maatschappijen tot édn eenheid ‘te kun-
nen vereenigen, ‘die aan de concurrentie der Sovjets en
andere buiteulaurischo mededingers op de wereldmarkten
beter weerstand kan bieden; en zooa.ls deze maatschappijen
vereenigd in staat zijn ‘tegenover cle Sovjets een front te
vormen, waarmede rekening dient te worden gehouden,
zoo zou een aaneengesloten Amariknansche petroleumin.
dustrie, wanneer zij door middel van een krachtige uit-
voer-vereeniging werkt, bij machte zijn de positie van ons
land op cle wereldmarkten voor ruwe olie veel doeltreffen.
‘der ‘te beschermen.”

In ‘dit verband is het ‘zeker niet oninteressant, er-
aan te herinneren, dat het Amerikaansche
uitvoer-

kartel, de Petroleum Export Association,
die onder den ‘druk der overproductie en van een onjuiste ver-
koopspolitiek (te lang vasthouden aan, gezien de
situatie op ‘do wereldmarkt, ‘on’gerechtvaardigd hooge
prijzen) haar werkzaam,hei’d ha’d moeten staken, en
die sindsdien slechts een schijnbes’taan leidde, opnieuw
tot leven zal worden gebracht.

Dit alles wijst erop, dat met ‘de
Russische petroleum
als conc’urrente op
‘de meest verschillende en steeds
nieuwe markten en in steeds grooter hoeveelheden
rekening m’oet worden gehouden. Rusland’s aandeel
in ‘de wereldproductie stij’gt naar mate het herziene
vijfjarenplan wordt verwezenlijkt en maakt ‘daardoor
ongetwijfeld voor de internationale petroleumindus-
trio ‘de productie-i:nkrimpitmgen in andere landen
ijdel. Maar Rusland is daarbij niet stééds de aanval-ler. Juist ‘de strij’d op de
Duitsche benzinemarlct
van

‘de laatste maanden heeft getoond, dat ‘de Russen met
hunne prijsverlagingen gedurende langen tijd slechts
die van de ‘groote concerns, welke hunne tegenstan-
ders op deze wijz6 op de knieën wilden brengen, na-
volgden;’ later sloeg ‘dit echter om en ‘gingen de Rus-
1
sen tot den aanval ‘over. Toen tenslotte, ongetwijfeld
als blijk van het feit, ‘dat het ‘geen ‘der strijden’de par-
tijen mogelijk was, ‘de andere van de markt te ver-‘dringen, de prijzen weder eeniigszins werden ver-
hoogd, volgcben de Russen ook daarbij. Dit gevoegd
bij het feit, dat de Russen ‘de in
Engeland
in het
‘voorjaar van 1029 ‘gesloten overeenkomst, welke aan

) ,,Oil and Gas Journal”,
16
April
1931,
iag.
26
en
94.

488

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

27 Mei 1931

den jarenlarigen strijd een einde maakte en hun een
‘groot aandeel
01)
‘de markt aldaar waarborgdo, nauw-
keurig .nakwamon, geeft aanleiding tot het vermoe-
don, dat zij ook ‘gewonnen zouden ku neen worden
voor hot clenkbeeld van een uitgebreider regeling, die
nu eenmaal de voorwaarde vormt voor de blijvende

gezondmaking van de werelci-petroleumindustrie.
Twee voorname
stemmen ten gunste
van deze on-

getwijfeld nog zeer in do verte liggen cle
oplossing
hebben zich doen ‘hooren: do enkele maanden geleden
door ‘den Heer Deterding geuite en •de ongeveer ge-lijktijdig d’öor ‘den nieuwe.n leider van cle Sojusneft
gesproken woorden. Sir Henri ‘verklaarde in antwoord
op do vraag van, een .interv:iewer
J),
waarom hij

,,twce jaren geleden den Russen zijn hand voor een over-
eenkomst had gereikt, hoewel hij zich van hun nadeeligen
invloed voor ‘de markt zeer wel bewust was”, ,,dat cle over-
eenkonist niet van zijn concern, ‘doch van cle met hem
bevriende Amerikanen was uitgegaan, met wie hij zich in
liet belang eener rustiger xuarkt solidair verklaard had.
Ook teic aanzien van de Duitsehe markt wijst hij voor zoo-
vel’ hem persoonlijk betreft een deelname aan eveutsieele
onderhandelingen niet de Russische vertegeuwoordigers af,
maar hij zal ook in dit geval loyaal genoeg ‘zijn, een
ovcr-
ceukomst niet onrnogel’ij is te maken,
voor zoover althans voor zijn eoneeri.i iii Duitsebland daaruit geen nacleeligc
gevolgen voortvloeien,”

De heer
Gansjin,
zijnerzijds liet zich tegenover
een vertegenwoordiger ‘van I)t offiei.ëele Russische
telegraaf-agentsehap ,,Tass” omtrent de uitvoerpoli-tiek ‘der Russische petroleumin:dustrie als volgt uit:

De petroleuniiutvoer zal in absolute cijfers bezien,
CCfl
toename toonen, zij het ook dat een steeds grooter w’or-
domd deel van •de pi’o.duct’ie uitsluitend voor verbruik in
het binnenland zal dienen. Reeds iii het loopende jaar kwam
bijna 69 pOt. van de olie op cle binnenlandsehe markt en
slechts 31
pOt. werd uitgevoerd.
act
proeentueele aandeel
van dcii export zal iii cle tockonist lager worden. Men zal evenals vroeger streven naar het verstevigen der zakelijke
relaties met cle onafhankelijke firma’s en met alle moge-
lijke middelen de verbinding niet landen, welke zelf geen
pe’tro’leumvelclen bezitten, onderhouden. Tevens wordt het
vertegdnwoorcl’igeri:ct apparaat in het •buitenlai.i•d
ci
itgebreid,
maar ook het onderhouden van vrienctseica.ppelijke betrok-
kingen met clie takken der sverelcl-petroleumtrusts, waar-
mccle men tot dusver gemeenschappelijke belangen wist ‘te
vinden, zei niet ‘worden nagelaten.”

‘Is het vermotel, uit ‘deze ‘beide ‘verklaringen ‘de mo-
gelijkhei.d eener overeenkomst to willen hooron, al
moge deze ‘dan ook gezien den eisch der Russen, cle
in het vijfjarenplan voorgenomen opvoering ‘der ruw-
olieproductie, der verwer]cin’g en ‘van ‘den ‘afzet naar

het buitenland als ‘iets onvrikbaars daarbij aan te
rienei,,naast den wen’sch der groote concerns, niets
van het eenmaal veroverde afzetgebied prijs te geven,
de grootste moeilijkheden ‘opleveren? De’ na overwiri-
ning •(Ier economische werelderisis zeker weder te
verwachten toename van het wereidverbruilc aan pe-
troleurnproducten., vooral aan benzine, ‘biedt wellicht
de mogelijkheid voor het waarborgen van grootere afzctkwantums aan cie Russen, zonder al te groote
benadeeling van ‘de olieconeerns, welke ‘in stabieler
marktverhouclingen tot op
zekere
hoogte een schade-
loosstelling voor den te ‘betalen prijs zullen kunnen
vinden. Slechts wanneer een regeling van de wrereld

productie aan ruwolie, ‘cle verwerking en ‘den afzet
daarvan,
alle
‘belanghebbenden omvat, in’divi’dueele
eerzucht door ‘systematische samenwerk:ing, strijd om
of op een bepaalde markt door gebieds- en quota-ver-
deelin’g wordt ‘vervangen, zal ‘cle petroleum’in’dustrie
blij ‘end ‘gezon’d Icunnen worden.

Dr.
WILHEI,,i,r MAu’rNER.

‘) Dr. Tokayer in ,,Sir Fleurt’ i)etercli’iig ilber clie J(rise
iii cicr “d’elt-Ei”clölcc’irtsc-haft”, ,,’F’i’cgliehe l3erielite iiber die
i”etroletutuiiuucicustrie”.
No. 31 1931.

DE INTERNATIc*JALE KOLONIALE TENTOON-

STELLING TE PARIJS

De in ternatonale kolon iale tentoonstelling te
Parijs ‘belooft mooi en ‘interessant te worden. Belooft,
moeten wij sohrijven, want de eerste dageu:t na de

open ing was nog slechts een lcle,i n gedeelte van het
inwendige der vele paviljoens te bezichtigen. Bij de

officiële opening was er – boi’iai’,’e een grote mili-
taire demonstratie – niet veel a:n’ders te zien dan
de getrouw nagemaakte prachtige tempel van Aigkor
Vat, waai v an men in onze krante:n en geïllustreerde
tijdschriften de af’beel’d:ingen heeft kunnen zien, en
‘liet uiterli’k ‘der paviljoens. En zelfs aan verschillende

‘van deze werd nog ‘dr6k getimmerd, gezaagd en ge-
verf d. Enige dagen na de opening kon men het in-

wendige bezichtigen van de Nederlandse en Deense
paviljoens, van de paviljoens van Oochin Ohina, Cam-.

bodja en Annam ere iets van de afdelingen Marokko
en Tunis. Onze indrukken zijn dus ver van volledig.
Bel’giö was niet klaar. Italië was niet ‘klaar.
II
indo-
stan, 1e Vereenigde Staten, ‘de staten ‘van de Lovant
waren niet klaar. De paviljoens van Nieuw Caledonië,
Martinique, Réunion, Guadeloupe, Frans West-Afri-
ka, Frans Equator,iaal Afri’ka, Madagascar, enzovoort,

waren niet klaar. De wan’delwegen en bloemperken varen niet klaar. De verlichting van gebouwen, zui-

len, torens, fonteinen bij avopd, ‘die tovaraehti’g be-
looft te worden, funktionneerde nog niet. Maar, zo-
als gezegd, wat ‘klaar was, was veel’beloven’d.

Wat ibij deze tentoonstelling dadeli’k treft, is de
zin ‘der Fransen voor een mooie, ‘brede aanleg. De

hoofdingang tot het tentoonstellingsterrein, een brede
oprijlaan, geflankeerd door hoge, ‘vierkante zuilen, is
buitengewoon goed geslaagd. Met eeni’ou’dige mi’d’de-
len is hier veel bereikt. De geest die ‘dit heeft ‘ge-
wrocht is dezelfde als die, welke aan liet centrum van
Parijs zelf, ‘de brede vlïcc’ht van Place de l’Etoile –
Avenue des Ohamps Elysées – Place de la Oon’crde
– Jardirt des Tuiieri,es tot liet Louvre zulk een voor-
name schoonheid heeft gegeven.

In ‘de paviljoens van Coehin Ohina zijn zeer fraaie
en lcunstzinni’ge diorama’s te zien. In het paviljoen

van Cambodja trekt een mooie groep ‘van levensgrote
beelden de aandacht, gelovige Boeddhisten ‘voorstel-

lend, ‘die hun gaven op het ‘binnenplein Van een kleine
tempel ‘icomen offeren en de zegen afsmeken van de
Verlichte Behalve ‘deze d,iorarna’s en beeldengroep is
er in ‘de genoemde paviljoens nog veel sehoons en
merkwaardigs te zien: prachtige staatsiegewa’den, tal
van kunstvoorwerpen, wapens, muziekinstrumenten,
weefsels (‘die vaak veel op ‘die van onze Oost gelijken),
verkleinde afbeeldingen van woningen, af’beeldingen
van dansen en f’eesten, platen ere fotografieën, enz.

Zeer ‘goed is ‘het kleine paviljoen waarmee Dene-
marken is uitgekomen. De ‘bezoeker van ‘de tentoon-
stelling, wiens’verheel’cling in de meeste paviljoens

OP
tropiese en su:btropiese landen wordt gericht, vindt
zich daar plotseling verplaatst in Groenland. Het
sobere ‘bestaan der G’roenlan’ders, ‘de flora en’ fauna
van liet hoge noorden, de zvijgeucie schoonheid van
menig G’roenlan’cls kustlandsc’hap kan men er aan-
schouwen. En wij zien, dat ook dit koloniale land, ‘van
sneeuw ‘en ijs niet vergeten wordt door de zending;

dat het ‘zijn scholen ‘heef t gekregen en zijn hospitalen.
In cle ‘win’kelgalerijen van het Maroklcaanse pavil-joen zitten ‘de kooplieden van gene zijde der Middel-
landse Zee ‘bij ‘hun uitgestalde ‘koopwaren. Het spreek,
‘vanzelf, dat men er van alles ‘kan krijgen wat de ruij-
verhei’d van Noor’d-Afrilca, en misschien ook ‘die ‘van

Europa, voortbren’gt aan aantrelckelike voorwerpen,
clie een tentoonstellirigspu’bliek tot kopen ku:nnen ‘ver-
leiden. Dan zijn er natuurlik nog ‘de nod’igeattrak-
ties (Moorse ‘dansen, een Moors restaurant, enz.) zon-
der wei’lce een grote tentoonstelling het niet kan
stellen.

Tot slot vermelden wij ‘het Nederlandse paviljoen,
dat gelukkig op tijd klaar was e:u dan ook hij ‘de be-

27 Mei 1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

489

zoekers der eerste dagen veel belangstel’l:ing trok: Elet
is buitengewoon mooi en het’ bevat zeer veel heziens-
waardigs. De architect ‘heeft zijn motieven voorname-
lik aan Baliese tempelbouw- en dekoratiekunst ont-
leend. Men moet het bewonderen, hoe goed ‘de moder-
iie techniek er ‘in slaagt om met zeer licht materiaal
cie illusie te wekken van zware en oude stenen muren,
poorten en zuilen. Het geheel is zeer boeiend, kijk en
voornaam. 1-let paviljoen binnentredend bevindt men
zich in een prachtige, ruime zaal met marmeren ‘vloer. Een reusacht.ige hanglamp van Menangkabaus model,
een waar kunstwerk, verlicht deze geweldige ruimte,
waarvan het ‘dak door mooi ‘bewerkte houten zuilen
wordt gedragen. Het is adh,.w. een Javaanse pendopo,
maar ‘door muren afgesloten. Tegenover de hoofdin-
gang een groot portret ‘van de Koningin. Aan ‘de wan-
den grote muurschilderingen, Indies leven in beeld
bren:geud,. en mooie Indiese doeken. Links en rec’hts
loopt deze centrale voorhal uit op een paar kleinere
ruimten, die ‘benut zijn ‘voor de opstelling van allerlei bezieuswaardigs. Deze ruimten eindigen in ‘twee zeer
schone ‘diorama’s, een Balies en een Preangerland-
schap weergevend. De bezoeker van deze tentooristel-
lig overschouwt hier werkelik een paar stukken van
liet mooie In’diese berglandschap.
In ‘het midden vtn let paviljoen wacht de bezoe-
ker, d.ie de monumenten ‘van de Hindoejavaanse ‘bouw-
kunst, kent, nog een verrassing. Het inwendige van
Java’s schoonste bouwwerk, de Mendoet-tempel, is er
getrouwelik afgebeeld. Ook hier moet men de moderne
kunst der nabootsing be’vonderen.
Zoals ‘gezegd is het paviljoen ‘buitengewoon rijk aan
bezienswaardigheden. Het ‘heef t ook

een eigen”karak-
ter temidden ‘van ‘deze tentoonstelling. Veel meer dan
anderen hebben onze mensen allerlei wetenswaardigs
door middel van elektries verlichte ‘borden in beeld
gebracht. Soms is men zelfs te vér gegaan en heeft
men getracht door automaties aan- en uitgaande
lichtjes een ‘voorstelling te ‘geven van zaken ‘die daar-
voor te ingewikkeld zijn. Zo b.v. het bord dat de in-
richting van het onderwijs laat zien. Ik geloof niet
dat iemand die het Indiese on’derwijsstelsel niet reeds
kent veel wijzer zal worden door naar al die lichtjes
te kijken. Maar zeer veel ‘is ook ‘voortreflik geslaagd.
Wat Indië hetekent op het gebied van landbouw, nij-
ver!heid, scheepvaart, handel, men ziet ‘het ‘hier duide-
lik ‘voor z’ich. Men •krijgt een denkbeeld van de be-
tekenis der tropiese ziekten en van onze inspanning
op het gebied der volksgezondheid. Men krijgt een
denkbeeld van de arbeid van zending en missie, van
de irr.igatie, ‘van de lan’dsfinanc.iën en van de uitbrei-
ding der bestuurszorg, van de ‘benauwende ‘bevolkings-
clichtheid van Java, kortom van allerlei, wat er van
Indië te weten valt.
Bescheiden en toch indrukwekkend is ‘de kleine
afdeling, aan •de iandsver•dediging ‘gewijd. Een voor-
stelling van een Euro’pees en een Inlands militair,
eeiiige oude wapenen, een paar platen, een model van een onzer nieuwe kruisers en ‘daai’bovep ‘in lichtende
letters ,,Je Maintiendrai”. Ook Suriname en Curaçao zijn niet vergeten. In-
tegendeel, ze zijn ruimschoots vertegenwoordigd.
De Molukse zeetuin, velen welbeken’d van de kolo-
nale tentoonstelling te Arnhem, is in een afzonderlik
pailjoen ook ‘hier weer te zien. Het paviljoen •der
partikuliere exposanten was nog niet gereedgekomen.
Tegenover ‘het Nederlandse paviljoen een restaurant
van W’arong Djawa, waar men zich te goed ‘kan doen
aan de lekkernijen ‘van de Indiese keuken en aan een
goed kop ‘tee. In een gans ander tempo dan het ge-
haaste van de Parijse keliners bedienen u hier de
,,djongos” van onze mailboten.
Wie de tentooiistell:ing wil zien en zelf de tijd van
zijn bezoek kan bepalen, doe ‘het in ‘de maand Sep-tember. Alles zal dan gereed zij ii en men heeft, het
voordeel van een aangenamer temperatuur dan die,
welke te Parijs gewoonlik in “de m:id-zomermaanden
heerst.

G.

DE RIJKSMIDDELEN.

In dit nummer treft men aan het gebruikelijke
overzicht van de opbrengst der Rijksmi’d’delen over de maand April 1931, afzonderlijk en vereenigd met
clie der vorige maanden, in vergelijking gebracht met

de raming van idat jaar en ‘de opbrengst over dezelfde
tijdvakken van 1930.

De gewone middelen brachten in. de af.geloopen
maand
f
39.072.400 op tegen
f
44.145.900 in April

1930 en vertoonen mitsdien een achteruitgang van

f
5.073.500. De totale opbrengst bleef voorts •bij de
ram.ing een bedrag van
j’
85.000 ten achter.

In verband met de wijziging van cle financieele
verhouding tusschen Rijk en gemeen,ten behoeven de
hier gegeven ‘vergelijkende cijfers een ige rectificatie.
Zooals bekend, wordt cle grond,be1astun,g te beginnen
met het belastingjaar 1931, nog slechts voor één
vierde en de personeele belasting, te ‘beginnen met
hetzelfde dienstjaar, in het geheel niet meer mede-
gerekend. Laat men daarom de beide genoemde be-
lastingen buiten beschouwing, dan wordt de ‘erge-
lijking ‘voor het loopende jaar iets gunstiger. Immers,
clan blijkt, dat de opbrengst ‘der overige middelen in
cle afgeloopen maand slechts
f
2.571.300 bij •die van
April 1930 ten achter is gebleven, terwijl met de
maandraming thans een voordeeliig verschil wordt

verkregen van
f
445,400.
De totaal-opbrengst over de eerste vier maanden
van dit jaar bedroeg
f
154.856.200, d.i.
f
14.380.800
minder
dan
in Ihetzelfde tijdvak rvan het vorige ,jaar.
Ook cle raming werd in genoemde periode n.iet be-
reikt de opbrengst was nl.
f
1.115,800 lager, Ook
deze cijfers ondergaan nogal een ‘belangrijke wijzi-
ging, wanneer, om een meer zuivere vergelijking te verkrijgen, de gronclbelasting en de personeele be-
lasting worden ‘verwaarloosd. Dan blijkt toch, dat de
overige middelen in 4 maanden
f
10,762.400 minder
hebben opgeleverd clan in het vorige jaar en dat zij

f
7.935.900 bij ide verwachting zijn achtergebleven.
In vergelijking met de overeen’lcomstige maand van
het ‘vorig jaar vertoonen in April jl. de zout-, de ge-
drist’dleercl-, de suiker- en de ta’bakaccijns, alsmede de
domeinen een hooger
opbrengstcijfer.
Daarentegen
brachten minder op cle grondbelasting, ‘de personeele
belasting, cle inkomstenbelasting, de vermogensbelas-
ting, cle divi’dend- en tantièmebelasting, de rechten
op den invoer, het statistiekrecht, ‘de geslacht-, de
wijn- en de ‘bieraccijns, de belasting op gouden en
zilveren werken, de rechten en boeten van zegel, de
rechten en boeten van registratie; de rec’hten en boe-
ten ‘van successie, van overgang bij overlijden en van
schenking en de loodsgelden. Een daling derhalve
over vrijwel de geheele linie, al viel in vergelijking
met de vorige maand oolc een geringe verbetering
waar te nemen.
De groridbelasting gaf in de af.geloopen maand nog
een opbrengst van
f
701.400 of
f
1.520.400 minder
dan in April 1930. Gerekend over vier maanden be-droeg ‘de vermindering in opbrengst] 2.523.900. De
daling zit ‘in het belastingjaar 1931, waarvan nog
slechts
1%
onder de Rijksmi’ddelen wordt geboekt.
Het grootste deel der ontvangsten had echter betreic-
Iding op oude dienstjaren en deze leverden zelfs

f
54.400 meer op dan in de eerste vier maanden van
1930. Aan deze omstandigheid is het ook toe te
schrijven, dat reeds :in totaal
f
5.167.200 binnen-
idwam, terwijl het geheelo voor 1931 geraamde op-
brengstcijfer
f
5.800.000 bedraagt.
De personeele belasting vertoont een neitieve op-
bren’gst. In de maand April hebben cle slotuiitkeerin-
gen w’egens provinciale- en gemeente-opcenten ho-
treffende het vorige ‘dienstjaar plaats en doordat van
1931 af de personeele belasting niet meer ten behoeve
van het Rijk wordt geheven, was het bedrag dezer
siotuitkeeringen hooger dan de opbrengst ‘van dit
middel in de af.geloopen maand. Vergeleken met de
ei’
veenkÖnistige maand ‘van het vorige jaar was zoo-

490

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

27
Mei 1931

doende een daling in opbrengst te bespeuren van

f
981.900; gerekend over vier maanden beliep de
teruggang
f
1.094.500. Op het hieuwe helast’ingjaar
zijn nog maar weinig gelden ontvangen en daar de oude dienstjaren nog geheel ten voordeele van het
Rijk komen, doet zich hier het verschijnsel voor, dat
reeds meer dan het geheele voor 1931 geraamde be-
drag
(f
4.326.100 tegen een ramin.g van
f
4.200.000)
kon worden geboekt.
Bij de inkomstenbelasting viel opnieuw een. geringe
daling waar te nemen (van
f
254.200). Daarentegen
werd de gemiddelde maandraming met niet minder
dan
f
3.589.300 overschreden, doch de maanden
April en Mei zijn voor dit middel steeds de gun-
stigste. G’ereWend over vier maanden werd. in het
loopende jaar
f
1.269.500 minder geïnd idan i.n het
vorige, terwijl ‘boven het evenredig ‘deel der rarning
een surplus van
f
4.926.100 werd verkregen. Dit
na’cleel’ig verschil spruit voort uit den invloed der
tijdsomstan]ighe’den op ‘de kolierbedragen van den
dienst 1930/1.931. De aanslagen voor de oude ‘belas-
tingjaren ondervinden uiteraard den. .invloed dor
malaise nog maar in ‘geringe mate. Bij vergelijking
van, de ontvangsten over de eerste vier maanden van
1.930 en 1931 blijkt, dat de ontvangen bedragen als
volgt over de verschillende dienstjaren ‘kunnen wor-
den verdeeld:
Jan. t/m…pril 1930 Jan. t/rn. April 1931

1027/1928

f
147.200


1928/1929 … ….

785.300

f

145.1.00
.
1929/1930

,, 33.597.000

827.500
1930/1931

32.287.400

f
34.529.500

f
33.260.000

Evenals de vorige maancl’deel’de ook nu de ver-
mogensbelasting slechts met een gering bedrag in dc
algemeene daling. De teruggan’g beliep niet meer dan

f
18.600 over éSn maand; over het tijdvak Januar.i
t/m. April was het decres f207.900. Wat de raining
betreft, valt ‘cle vergelijking schijnbaar ‘gunstiger uit;
tot ‘dusver werd een voorsprong van
f
720.700 ver-
kregen, ”doch ‘de eerste maanden van het jaar zij:n
voor dit middel doorgaans voordeelig. Toch valt de
loop van ‘deze belasting tot dusver niet tegen; de
terugsiag der conjunctuurwissel’in’g is voornamelijk
eerst in de toekomst te verwachten.
De dividend- en tantièmcbeiasting wees een lager
opbren’gstcijfer aan van
f
671.700. Door ‘dozen tegen-
valler werd de achterstand ‘bij ‘het vorige jaar niet
onbelangrijk vergroot (in totaal werd f8O9.100 min-
der ontvangen). Nu mogen do eerste maanden van
het jaar voor ‘deze belasting geen maatstaf zijn; eerst
in April en de volgende maanden begint ‘de opbrengst
‘gewoonlijk ruimer te vloeien, nadat de’ jaarver-
slagen van verschillende ondernemingen gepubliceerd
zijn. Dat .in de eerste 4 maanden
,f
3.193.600 minder
dan ‘cle raming werd ontvangen, ‘behoeft dan ook op
zichzelf nog niet te verontrusten’. Het lijdt echter
geen twijfel, of de dividenden zullen ditmaal over
het algemeen lager zijn ‘dan’ in het vorige jaar, zoodat
de verwachtingen niet hoog ‘gespannen ‘kunnen. zijn.
Dat de ‘invloed ‘der economische omstandigheden zioh bij de invoerrechten weer zou ‘doen gelden was
to verwachten; de teruggang bedroeg ditmaal

f
467.000: Over het tijdvak Januari t/m. Apri.l is
reeds een achterstand vap
‘f
2.419.600 ontstaan. Ten
aanzién ‘van ‘de ramn!g ‘staat ‘de zaa’k weinig beter;
hier valt een nadeelig verschi.l van
f
2.051.200 te
constateeren. In deze cijfers weerspiegelt zich zoowel
‘de dalingb der eenheicdsprijzen als ‘de vermindering
van den invoer. Ook het statistiekrec’ht vertoont
duidelijk de sporen van den scherpen teruggang van
onzen ‘buitenlan’dschen ‘handel. In de afgeloopen
maand ‘daalden de ontvangsten met f 64.500, over ‘de
eerste vier maanden met f 313.500, ‘hetgeen betee-
kent, ‘dat de ontvangsten met bijna een kwart zijn
teruggeloopen.
De accijnzen
vertoonden een onderling verschillend

beeld. De zoutacdijns wees ‘ditmaal een accres aan van
f 4.200, welk ‘voordeeltje intu:sechen in het niet ver-
dwijnt bij den in de eerste driomaan’den vanhet jaar
ontstanen achterstand. De micl’deienstaat w.ijt over 4
maanden een voor 1931 nadeoli.g verschil aan van

f
71.800. Toch waren de ontvangsten op zichzelf ‘be-schouwd niet onbevredigend, immers over 4 maanden
slechts
f 11.100
beneden
Y
3
der rarnin’g, waarbij valt
te bedenken, ‘dat de opbrengst voor 1931
f
500.000

hooger is ‘geraamd ‘dan di,e voor 1930. Met den ge-
siachtaccijns blijft het minder goed gaan; ‘de lagere
veeq)rijzen alsmede de toenemende invoer van Deensch
vleesch ‘hadden tengevolge, ‘dat cle ont’ïangst in ‘de
af’geloopen maand met
f
272.500 afbroklcel’de. Gere-
kend over 4 maanden leed de schatkist een verlies
van
f
1.013.400 De wijnaccijns gaf in ‘de af.geioopen
maand
f
4.500 minder; de beide eerste maanden ‘van
het kwartaal zijn voor dit middel echter van weinig
belang. De gedistilleerdaccins vertoonde een stijging’
van
f
358.700, hetgeen zijn oorzaak vindt in cle ver-
hooging van den accijns van
f
180 tot
f
200 per HL.,
terwijl bovendien verhoog’in.g wordt nagevorderd voor
het ‘gedistilleerd, op ‘het tijdstip van inwerkingtreding
der verhooging ‘in opslagplaatsen’ aanwezig. Feitelijk
heeft echter de gedistilleerdaccijns niet zoo ruim
gevloeid als uit bovenstaand cijfer zou zijn af te
leiden, daar ‘de maand April i.n 1.931 5 vervaldagen
van ‘den lcrediettermijn telde tegen slechts 4 in 1030.
Dank zij de hooge ontvangsten in. de ‘beide eerste
maanden van ‘het jaar kon tot dusver
f
807.300 meer
worden geboekt ‘dan in ‘het tijdvaic Januari t/m April
1930. liet 4ier gaf ditmaal
f
93.300 minder, waarbij
intusschcn moet worden bedacht, ‘dat ‘de ontvangsten
in ‘de eerste maanden van het vorige jaar abnormaai
‘hoog waren; dit verklaart ook het na’deli’g verschil
over de eerste 4 maanden ad
f
442.100. De suiker-
accijns ‘vertoonde een accres van
f 109.900,
waarbij de
in de vorige maanden ontstane achterstand evenwel
niet kon worden goed gemaakt; gerekend over vier
maanden kwam in ‘het loopende jaai nog
f
283.200
minder ‘bi n tien dan in 1930. Tenslotte de ta’bakac-
cijns, ‘die ditmaal weer een surplus (van
f
261.300)
voor de schiitk’ist opleverde. Blijkbaar wordt op dit
gen o tni i cl dcl n i ettegenstaan’de cle slechte tijclsomstan-
di’ghoclen nog niet veel bezuinigd. Het is ook moge-
lijk, ‘dat niet het oog op de a.s. heffing van 30 op-
centen op de si’garettenaccijns tea ‘bate van ‘liet
Leeningfonds v66r de invoering ‘der verhoogin.g in-
slag van ‘voorraden door particulieren heeft plaats
gehad. Tot dusver hoef t ‘deze accijns zich ‘goed op peil
kunnen handhaven; ‘gerelcend over vier maanden ‘viel
een toeneming in opbrengst vast te stellen ‘van

f
294.300.

De ,belasti tig op gouden en zilveren werlcen leverde

f
12.000 min’dcr op; over vier maanden ‘bedroeg de
daling f 66.200.

De zegelrec’hten ‘gaven ‘di tmatl een lagere ontvangst
van
f
527.400, waarmede liet aecres van Maart ji.
weer grootendeels werd teniet gedaan. Voor een ‘be-drag van
f
70.000 komt ‘deze verlaging op rekening
der heurbel asti.ng. Overigens’ leverde laatstgenoemd
oii’derdeel over vier maanden
f
22.700 meer op dan in
het vorige jaar ‘door ‘dc uitgifte van talrijke conver-

sielecningcn, mogelijk geworden ‘door den lagen. ren-
testancl. Hieruit blijkt, dat de crisis op een enkel
middel ook wel een gunst’igen invloed ‘kan uitoefenen.
I)e registratierechten maakten weer een poover
figuur; ‘de teruggang bedroeg ditmaal f850.700. Ge-
rekend over vier maanden werd in 1931 reeds

f
5.040.000 minder ontvangen, waardoor dc ontvang-sten tot op ongeveer ‘de helft zijn teruggebracht. Geen
oprichting ‘van naamlooze ‘vennootschappen, weinig
kapi,taalsuibbrci’cl’irtg, minder overdrachten van vast
goed e.d. zijn ‘cle factoren voor dit ongunstig resul-
taat.

De successierec’hten ‘daalden met
f
101.300. Toch
ondervindt ‘deze belasting nog slechts in geringe mate

27 Mei 1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

491

de .gevdlgen der malaise. Ovei 4 maanden kwam zelfs

nog
f
463.600 binnen boven •de ontvangsten van het

vorige jaar en
f
311.200 meer dan het evenredig deel

der raming. Bij de berekening der rechten geldt nog
cie waarde van 8 maanden geleden. De slechte tijden voor ‘dit middel zijn nog niet aangebroken.
De domeinen verschaften
f
36.600 méér, daaren-

tegen de loodsgeld•en
f
4.100 minder. Laatstgenpemd

middel wees, gereknnd over vier maanden, een terug-

gang van
f
1.68.000 aan, bewijs van den slechten toe-

stand in het havenbedrijf.
De inkomsten van het ,,Leeni.ngfoncls 1.914″ daal-

den van
f
8.511.100 tot
f
6.51.7.300. De Verdedigi.ngs-

belasting bracht ditmaal
f
2.116.200 op. Gerekend

over vier maanden liepen de inkomsten van het fonds

in totaal met
f
1.541.600 téru.g.

Voor het ,,Wegenfon’ds” kwam in de afgeloopen
maand
f
4.058.000 binnen tegen
f
3.696.1.00 in April

1930. Van eerstgenoemd bedrag komt
f
4.016.000 op

rekening van de wegenbelasting (April is
de
gun-

stige maand voor dit middel), terwijl ‘cle rest of

f
42.000 door de rijwielbelasting wordt bijgedragen.
In de eerste vier maanden kwam aan het Wegenfonds
ten goede’
.f
5.691.100, waarvan
f
5.609.300 wegenbe-

lasting en
f
87.800 rijwielbelastifig. In het vorige

jaar bedroegen de beide laatstgenoemde oprengstcij-
fers onderschei.’denlijk
f
5.058.100 en
f
121.300.

BUITENLANDSCHE MEDEWERKING.

DE GROOTE DUITSCHE BANKEN IN 1930.

Prof. Dr. K. Mellerowicz te Berlijn schrijft ons:
Het scherper worden van de economische crisis in
1930 heeft op de balansen van de groote Duitsche
banken zijn stempel gedrukt en ‘had een reeks van
verschijnselen tengevolge, die een ongunstigen invloed
hebben uitgeoefend op de ontwikkeling van. de ‘bank-

zaken, waarte’genover ‘het natuurlijke aanpassingsver-
mogen van de Duitsche creclietbanken aan de wisse-
lingen der conjunctuur niet ‘bestand ‘bleek. Het
kenmcrk van de Duitsche ,,algemeene” bank,
waarvan men in ‘de Berlijnsohe grootbanken en de

provinciale banken op aan’deeien
do
typische voorbeel-

‘den vindt, bestaat , in het combineeren ‘van beurs-
en emissiezaken eenerzij’ds en rekening-courant-zaken
anderzijds. Het feit, dat de beurs- en de economische
conj unctu.ur vaak tijdelijk niet parallel loopen en dat de
industriëele opbloei vaak langer duurt dan ‘de hausse
ter beurze, stelt ‘de algemeene banken in staat om na
cie ineenstorting van de hausse op de beurs een com-pensatie voor ‘de beurs- en emissiezaken te zoeken in ceno uitbrei:ding van de financiering van industrie en handel. Door ‘de in ‘de tweede helft eener hausse toe-
neniende verstijving van ‘de ‘Icapitaalmarkt zijn de
‘banken vaak genoodzaakt om niet alleen de creclietbe-
hoefte van de industrie bp korten termijn, ‘doch ook

Liie
01)
langen termijn te financieren. De conjunctuur-
omslag heeft ‘dan en afneming ‘van de vraag naar
erediet en een ‘gelei’delijice verruiming van ‘do geld-
en kapitaahnarict tengevolge en cle politielc van cle credietbanicen zal clan in haar eigen ‘bclang daarop
gericht moeten zijn, om door emisaies ten behoeve van
de industrie, welker opbrengst tot dekking van de
bankcredieten wordt aangewend, de financiering van
de kap.itaaibehoefte van de industrie op korten ter-
mijn om te zetten in eene financiering op langen ter-
mijn •d’opr middel van eene emissie van aandeelen of
o’bligati.es en daarmede haar eigen illiquiditeit te voor-
komen, of, voorzoover deze reeds is ontstaan, te cor-

r i geeren.

Na het intreclen van ‘de ‘depressie is deze wijze van consoii’deering ‘der bankcreciieten m’islulct, omdat de
1)uitsnhe en ‘buitenlan’dsche kapitaalmarkten niet in
staat ‘bleken veel op te nemen en, voor zoover er aan-
bod van kapi:taal bestond, de ‘belangstelling uitging
naar andere ‘dan .in’dustriepapieren. Het mislukken
der consoii’clati.e van de credieten in rekening-courant

had een ‘groote illiqui’ditit vah de ‘banken tengevolge
en noopte tot ‘belangrijke afschrijvingen op ‘den post

ciebitenren. De positie van de hanicen werd nog mooi-
lijker door de ‘groote schulden op korten termijn aan
het ‘buiteulan’d Bij ‘het onbevredigend resultaat van
de industriëele creclieten kwam nog ‘de haisse in de
beurszalcen, terwijl de katastrofale koersdaling ‘be-

langrijice afschrijvingen op den post ,,effecten en

consortia” eischte.
‘De bovengeschetste verschijnselen deden zich reeds
in 1929 voor, ‘doch zij werden in 1930 ‘door het’voort-
duren van ‘de depressie verscherpt. Alhoewel de Ber-
lijnsche grootbanken in 1929 ten deele op goede gron-den, ‘hadden besloten tot handhaving van de stabiliteit
van liet ‘dividend, dat zij oolc vroeger hadden uitge-
keerd, zoo waren zij door de katastrofale verscherping
van ‘de crisis in 1930 genoopt tot gemeenschappelijke
verlaging van haar ‘dividen’den met 4 pOt. Sommige
waren er zelfs voor om ditmaal in het geheel geen
dividend uit te Iceeren. Wanneer ‘niettemin tot uitkee-ring van een 4 pOt. lager ‘divi’den’d werd besloten, of-
schoon de directies ‘door de keer, welke de bankzaken, zooals bekend, hadden genomen, gemalckelijk tin staat
geweest zouden zijn om het ‘passeeren van het ‘divi-clend te rechtvaardigen, zoo ‘geschiedde ‘dit met het
oog op haar prestige in binnen- en buitenland en niet
in de laatste plaats in verband met de beurs ‘en ‘de
icoersontwikke1i,ng van haar eigen aan’deelen, welker
beïnvloeding ‘den banken ‘gedurende het laatste jaar

duur te staan kwam.
* *.
*

De waardevermindering van de effecten en de
d’ebiteuren i’earen ‘de twee voornaamste oorzaken van liet verlies in het afgeloopen boekjaar. Door ‘de voort-
durende koersdaling waren ‘de banken gedwongen tot
omvangrijke inter veities bij de tot haar belangen-
sfeer be’hooren’de effecten en bij haar eigen aandeelen.
De ontwilckolin’g op kapitaalmarkt en beurs verhin-
derde de aflvikkeling van een reeks van transacties en
leidde tot stagnatie in de rbeurszaken. Deze gang van
zaken was zoo ‘algemeen bekend, dat ‘de groote ‘banken
voor het bekend maken van ‘de afschrijvingen op den
post effecten en con’sortia niet behoefden terug te
schrikken. De Dresdner Bank en de Danat Bank heb-
ben ‘bedragen van resp. rond 6 en 10 millioen afge-
schreven, de Deutsche Bank un’d Disconto-Gesell-
schaft en ‘de Oommerz- und Privat-Bank resp. rond
12,3 en 4,6 millioen. De op rekening van effecten en
consortia ontstane winsten waren daarbij reeds bij
voorbaat afgeboekt. In ‘hoeverre de aangegeven ver-liezen met de werkelijkheid overeenstemmen, in hoe-
verre ‘daarhij stille reserves werden af’geboekt en
eventueel nieuwe werden ‘gevormd, isniet na te gaan.
De DD-bank ‘deelt mede, dat haar effecten en ‘deel-
neniingen in consortia, voor zoover genoteerd, tot den
koers van 31December 1930 of lager, voor zoover niet
op ‘de beurs genoteerd, tot zeer voorzichtige waardee-
ring te boek staan.
Verschillende jaarverslagen maken melding van den
last, die op ‘de banken werd gelegd ‘door de interven-
ties ter ibetlrze, zonder dat ‘d.arbij gedetailleerde ge-
gevens worden verstrekt. Alleen ‘de DD-Bank deelt mede, dat zij tot het einde van ‘het jaar nominaal 35
millioen eigen aan’deelen, ten deele op ‘de marict, ten
deele van ‘bevriende zijde, heef t aangekocht, en dat een
algemeene vergadering later, wanneer ‘de toestanden
zullen zijn veranderd, omtrent het gebruik ‘daarvan
een ‘beslissing zal nemen. De directie denict er ‘blijk-
‘baar aan om, in tegenstelling tot ‘de andere groote
banken, het aandeelenkapitaal ‘door intrekking van
eigen aan’deelen te ‘verlagen en ‘daarmede ‘de verhou-
ding tusschen eigen en vreemd ‘kapitaal, welke bij haar
minder gunstig was dan bij ‘de andere Duitsche en bij
de Engelsche en Fransc’he ‘grooto banken, te verbe-

toren.

De hoop op een opleving van ‘de emissiezaken ging

492

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

27 Mei 1931

niet in vervuiling. De liuitgewone licinicliteit van. de
geidmarkt tijdens het eerste halfjaar ging ongetwij-
f old gepaard met een zekere ontspanning
01)
de kapi-
taalmarkt. Daarna ‘begon •de geld- en kapitaalmarkt

echter door het uitbreken van eene vertrouwenscrisis,
hetwegtrekken van bui tenlari{sche gelden en de kai-
taaivlucht gedurende het tweede halfjaar sterk aan
te trekken.

Het is kenmerkend voor de ontwikkeling van cle
emissiezake:n van het vorige jaar, dat cie belangstelling
van het belegging zoekende kapitaal overwegend uit-
ging naar één enkele soort effecten, de pandbrieven.
i[ypotheekbanlcen en ubli ek-recitelijke grondered i et-
instellingen konden speciaal in de eerste helft van het
jaar dcii verkoop van pandbrieven belangrijk ui.tbre:i-
den. Hierbij waren degroote ‘banken in de eerste
plaats betrokken. De DD-Bank heeft rond 30 pOt. van
‘de totale uitgifte der hypotheekbank- en gewestelijke
pandbrieven bij haar cliënten geplaatst. Het afgelon-pen boekjaar was derhalve voor de gemeentelijke en
gewestelijke’gr ondcredi etrzalcen buitengewoon gunstig.
De «door den grooteren verkoop van pandbrieven mo-
gelijk gewordei uitbreiding van het hypothecaire ere-
diet had een stijging van cle winst tengevolge, waar-
door cle ‘hypothoekbanken in staat waren, liet dividend
van het vorige jaar te handhaven en tea dccle zelfs
met 1 tot 2 püt. te verhoogen.

Ook in ander opzicht was liet afgeloopen boekjaar
en ‘de daarop volgende
tijd
voor de ontwikkeling van
de ‘hypotheekbanken op.rnerkelijk. in 1930 breidde ‘de in vroegere jaren ‘begonnen concentratiebeweging zich
verder uit in den vorm van eenige fusies van

hypotheekbanken. Verreweg ‘dc belangrijkste fusie, die
met medewerking van groote Duitsche jbanken plaats
had, was die van de Preussische Pfandbrief-Bank, de
Preussische Central-Bodenkredit A.-G. en een.ige
andere hypotheelebanken, tot cle Deutsche Central-
bocienkreclit A.-G. De DD-Bank noemt deze op haar
initiatief en onder haar leiding tot stand gekomen
fusi.e verreweg de belangrijkste van haar consortiale
transacties van het vorige jaar. De reorganisatie van cle Preu ssi sche Centrallandschaft en de uitvoering
van het plan tot steun aan het Oosten geven blijk van
de i.elangstelling, die de landbouw bij de voorziening
met hypothecair erediet ondervindt. Ook de oprich-
ting, met medewerking van groote .I)uitsche banken, van ‘de beide groote internationale landhouwcrecliet-
instellingen te Amsterdam en Bazel verdient hier te
worden vermeld.

Tegenover de lelangstelling, ‘die de gemeentelijke
en gewestelijke hypothecaire crecli etvoorzien i tig onder-
vo:nd, was de financiering van de industrie op langen
termijn beslist onvoldoende. De uitgifte van indus-
triëele obligaties en aandeelen bleef verre b:ij ‘den ver-
koop van pandbrieven ten achter. Juist steun aan ‘de
industrie zou niet alleen in het ‘belang van deze laat-
ste, doch ook in dat der bankon zelf zijn geweest. Con-
solidatie van ‘de opgeloopen bevroren credieten in
rekening-courant, waarmede de banken sedert jaren
niet alleen de credietbehoefte van de industrie op kor-ten, doch ook op langen termijn, hadden gefinancierd,
was noodig. De onvoldoende industriëele emissiezaken
springen tegenover het succes van ‘de uitgifte van
pandhrieveii wel Yeer sterk in het oog. Het overwicht
van den pandbrief in de concurrentie met industriëele
obligaties moet in cle eerste plaats daaraan worden toegeschreven, dat •de pandbrief, wat veiligheid en
rendement betreft, aan het beleg’gin’gzoekend kapitaal
moer vermocht te ‘bieden. Ook de credictvraag ‘der
openbare lichamen wist zich tegenover die der indus-
trie te handhaven, omdat deze bij ‘de rentebepaling
ijiet in die mate rekening ‘be’hioefden te houden met
het gbruilc van liet op te nemen kapitaal als de in-
dustrie. :De uitgifte van aandeelen ‘bleef bij het niet-
reudeeren van talrijke maatschappijen, de Icoersnotee-
ring op de beurs en ‘de onzekerheid omtrent cle econo-
mische ontwikkeling slechts van geringe beteekenis.

Tellichit ‘ware niettemin, als dc banken meer moeite

hadden ‘gedaan i’oor industriëele emissies, een ietwat
gunstiger resultaat bereikt, waarvan de ‘banken meer
geprofiteerd zouden ‘hebben dan van een toenemi ig
van ien verkool) van 1)andl’brieven.
[let natuurlijk gevolg van ‘de continuatie van de

industriëele credieten in iekeni tig-courant was een
toenemende illiqui’diteit van de debiteuren en aan-

zi:enlijke verliezen op deze soort van voorschot-
ten, welker zekerheid ‘bovendien door cle waardever-
mindering van de aanwezige dekking belangrijk werd

geschaad. De toestand werd nog erger door liet feit,
dat de samenstelling ‘ai de crediteuren sedert de
stabilisatie esseutiëel was veranderd. Tengevolge van

de spanning tusschen de Dui tsche en ‘bu itenlandsehe

geldtarieven kwamen vele buitenlandsche gelden op
korten termijn naar Daitschland, hetgeen voor deere-
dietbanken bij den geringen omvang van het sparen
in liet eigen land en de toenemende concurrentie van l)ubiiekrec’htelijke bankinstellirigen zeer aangenaam
was.

Deze gelden werden tijdens de beurs’hadsse van
1026 in hoofdzaak in heurstransacties gestoken; na
de ineenstortirig van de heursconj
u
nct
uur werden zij
ter bevredigi ng van de groote credietbehoefte van
den landbouw gebruikt. Met de toeneming van de
‘bui tenlan cl ach e crediteuren steeg echter de liq ui –
dite:itsgevoelighieid van cle credietbanken in sterke’
mate. Bij cle bui tenlan’dschie gelden op korten termijn
toch bestond liet gevaar van plotselinge onttrekking

niet alleen oiii economische redenen,.’ zo6his verstij

ving van de bui tenlandlscie geldlmarkten, doch ook in geval van politieke nioeiiijkheden. De enorme onttrek-Ic ing van buitenlandsche gelden tij’dlens de onderhan-
delingen over het herstelvraagstuk te Parijs in liet
voorjaar van 1,929 en na de verkiezingen voor don
Rijksdag in September 1930 stelde het gevaar van de
‘huitenlan’clsche schuld op korten termijn ‘duidelijk in
liet licht. De ‘hanicen hebben in ‘beide geviHen de
ii quiditeitsproef doorstaan door omvangrijke herdis-

conteering van wissels, door uitbreiding van accept-
crediettransacties en tenslotte ‘door haar ‘buitenlandseh
nostro-tegoed aan te spreken.

Het terugtrekken van ‘buitenlandsche gelden op
korten termij ii, waarbij nog de ‘bi nne:nian’dsche kapi-
taalvlucht kwam, komt tot uiting in ‘cle afnerning van
de crediteuren. De buiteniandsche crediteuren, ‘mcl,
cle ,,vai wege cle cliënten ‘bij derden gebruikte crecli e-

ton”, nemen ongeveer twee vijf’den van ‘de totale ere-
touren in beslag en bestaan voor verreweg het groot-ste ‘deel uit verplichtingen in ‘buitenlan’dsche valuta.

De ,,vanwege ‘de cliënten ibij derden gebruikte credie-
ten” nemen een aparte plaats onder de buitenlandsche
crediteuren ii. De buitengewone stijging van dezen
baianspost na cle stnbliseeri ng ‘houd t verband met de
wijziging van ‘de methode van financiering van in- en
uitvoer door cle credielibanken. De Duitsc’he crediet-

banken gingen er voor eenige jaren toe over om voor
de financiering van dci invoer in Duitschlancl niet
moer, zooals vroeger, ‘den buitenlandschen exporteïir
op ‘haar, doch op een met haar bevriende bank in het

buitenland te laten trekicen. Ook verstrekken de Duit-
sche banken thans uit’oer’oorschotten in ‘den vorm
van acceptfa’ciliteiten bij een .bu’itenlandsche bank.
De recie:n van deze verandering is te vinden in ‘de
spanning tussc’hen cle Duitsche en de buitenlan’dsche
rentetarieven. :De uit de accepten van dle bui tenland-

sche ‘banken voortspruiteu’de verplichtingen van de
i)uitsc’he banken tegenover deze vormen den ‘bo-
vengeuoemden balanspost, welke natuurlijk zijn tegen-
post onder ‘cle voorschotten op ‘goeleren vindt. Deze

,,vanwege ‘de cliën teti bij ‘derden gebruikte creciietcn”
moeten, vanuit ‘het standpunt van dle liquid i teit be-
zien, anders worden ‘beoordeeld clan de overige ere,-
diteuren in het ‘buitenland. Zij worden in beginsel
vereffend door de afwikkeling van ‘de financierings
transacties bij in- of uitvoer, naar aanleiding waar-

27 Mej
1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

493

van zij zijn ontstaan. Een beperking van de accept-
faciliteiten ‘der Duitsche crediet’hanken bij bevriende
‘b uitenlandsche ban ken tijdens ‘cle ver tro nwenscrises
kwam, naar men mag aannemen, niet voor. De finan-
ciering van den ‘buitenlandschen handel heeft zich in
het afgeloopen jaar niet ongunstig ontwikkeld. Bij
cle meeste groot’e tbankeu zijn de voorschotten op goe-
deren ten ‘deele niet onbelangrijk toegenomen. Tegen-
over de financiering van •den invoer, die in overeen-stemming met de voortdurende depressie achteruit is
gegaan, gaf de financiering van den uitvoer een stij-
ging te zien.

IDe groote banken 11ebben de door de kortloopende
buitenlandsche schuld veroorzaakte grootere gevoe-
ligheici van haar liqui’diteit met ongerustheid waar-
genomen en moeite gedaan om hierin verbetering
te ibrengen. In dit verband moet gewezen worden op
cle pogingen om door verkrijging van binnenlan’dsche
beleggingsdeposito’s wijziging te ‘brengen in de samen-
stelling der crediteuren, en om de acceptcrediettrans-
acties uit te ‘breiden. In het afgeloopen ‘boekjaar wer-
den ‘de banken opnieuw genoopt, zich met het liqui-
‘diteitsvraagstuk bezig te houden. De DD-Bank heeft
uit ‘den gang van zaken in het economisch leven de
conclusie getrokken, •dat terughoudendheid bij het
verleenen van nieuwe credieten en hij het aanknoopen
van nieuwe zakenrelaties gewenscht is. Haar ‘debi-teuren ‘beloopen na cie afschrijvingen 110 millioen
in inder clan verleden jaar. Ook
01)
de balans van cle
Berliner I

Iau’deis-G-esellschaft zijn de ‘dbiteuren, al-
hoewel slechts in geringe mate, gedaald. Bij ‘de andere
grootbanken daarentegen ‘zijn de debiteuren ten deele
aanzien-lijk gestegei (bij de Dresdner Bank met 112
millioen); zij schijnen thans aan een vermindering
van ‘de deb.iteuren niet te’den’ken. De Danat Bank merict
op, dat de waclerinschakeling van Duitsohlan’d op de
bui,tenlan’dsche lcap.itaalmarkten speciaal ook noodig

is, ,,om het sedert 1929 onderbroken consolidatiepro-
ces van cred ieten op korten termijn in leeningen op
langen termijn voort te zetten en om onze kapitaal-behoefte in de toekomst in ‘grooteren omvang door
credietoperaties op langen termijn te bevredigen”.
De consolidatie van industriëele credieten zal in de
naaste tbekomst ‘de taak ‘van de banken moeten zijn.
Het gevaar van de ‘bu.itenlandsche schuld op korten termijn, welke de credietbanken bij ‘de onvoldoende
b’innenlan’dsche spaarzaamheid en. cle concurrentie van
de publi eicrechtelijke bankinsteilingen voorloopig niet
zullen kunnen missen, zal ‘viel geringer worden, ivan-
neer de banken er in zullen slagen, om ‘hierdoor weder

lirtui’de te worden e.n l.iciui’de te blijven. Het zal van
cle ontwikkeling van de Du’itsche en bui.tenlandsche
kapitaalmarkten afhangen, in welke mate de conso-
.lidatie ‘van ‘de schulden der industrie zal gelukken.
Voor cle ontsluiting van •de bu.itenlanclsc’he kapitaal-
markten zal het van speciaal belang zijn, dat de na-
tu u.rlijlce loop va.n het Icapitaal van de plaats van over-

vloed naar die van schaarschte niet weder door ‘poli-
tielce stoornissen wordt onderbroken. In ‘di.t verband
vestigen wij de aan’daht op het voorstel tot oprich-
ting van een internationale indu’str.iëele crediet’bank.

De financiering op langeit
termijn
van ‘de middel-
groote en kleine ‘industrie vormt een probleem op
zichzelf, waarvoor de oplossing niet te vinden is langs
‘den weg ‘van uitgifte van leeningen wegens de geringe
kapitaaibehoefte der betrokken ondernemingen. De
‘aan de industrie verstrekte hypothecaire voorschot-
ten zijn wegens het ‘groote risico, dat aan hypotheken
op industrieterreinen verbonden, is, zeer weinig om-
vangrijk. De industrie heeft thans besloten om zich-
zelf te helpen. Uit de i’ndustriebelasting, die oolc ]ia ‘de
opheffing ‘van ‘deze heffing toc1. .nog na aanneming
van
het You ng-Pian zal worden geheven, zullen ‘door
de Bank für ‘cleu tsche In’dustrie-O’bligationea hypo-
thecaire creclieten aan ‘cle miciclel’groote en kleine in-
d ustrie worden verstrekt, waardoor ‘deze hare schul-
den
olp
korteu termijn zal kunnen aflossen.

Het doel van do consolidatie der indu.striëele ere-
dieten, het liqui’de maken van ‘de banken en ‘de ver-
mindering van de buitenlandsche schuld op korten
termijn kan natuurlijk slechts worden ‘bereikt, naar-
mate het ‘gelukt ook de nieuw ontstane kapitaal’be
hoefte van ‘de industrie ‘door transacties op langen
termijn te bevredigen. Indien •dé ‘dekking van ‘deze
nieuwe kapitaalbehoefte misluict, zullen de ‘banken ‘ge-
‘dwongen zijn de ‘door de consoli’datie van vlottende
schulden vrijkomende middelen in plaats van tot af

lossing van ‘de ‘buitenlan’dsche schuld op korten termijn
wederom voor de financ:iering ‘van ‘de cre’dietbhoefte
van ‘dè in’dustrie aan te wenden en is ‘het liqui’de
make’n van den toestand ‘der banken niet ‘bereikt. De
‘banken zullen aan een geleidelijke vdrmin’clering van
de buitenlan’dsche crediteuren slechts kunnen ‘denken,
naarmate ‘de consoli’datie van industriëele credieten en ‘de voorziening in nieuwe kapitaalbeh’oeften met
succes wordt bekroond. De eischen, ‘die de industrie
hiermede aan de kapitaalmarkt zal stellen, zullen niet
gering zijn en ‘de intensieve bevordering van indus-
triëele emissiezaken ‘zal ‘voor ‘de banken van ‘belang zijn.

*

Het spreelct vanzelf, dat de opeen’hooping van de
voor de ontwikkeling van het bankbedrijf on’gun’sti’ge
factoren’ tot zeer slechte ‘balanscijfers’ heeft ‘geleid.
IDe ‘balansen en de verlies- en winstrekeningen ‘geven
geen duidelijk beeld ‘van de resultaten der ‘banken. De
inkrimping van den omvang der zaken ‘had een ont-
lasting ten gevolge in ‘den vorm van een ‘belangrijke
vermindering van ‘de belastingen, welke echter ten
‘cleele ook aan restitutie van in vroeger jaren te veel
betaalde belasting’gelden moet worden toegesc’hreven. De Deutsc’he Ban’k und Disconto-G’esellschaf t was in
staat haar onkosten aanzienlijk te verlagen, t.w. met
21,5 millioen, op welk succes yan ‘de fusie zij gaarne de aandacht vestigt. Het ‘door de fusie ‘overbodig ‘ge-‘
worden ‘bezit aan onroerende goederen vormt voor ‘haar
nog steeds een enorme belasting. Realisatie hiervan
stuit onder ‘de tegenw’oordige omstandigheden op
groote moeilijkheden. Ook de Commerz- und Privat-
bank geeft als resultaat van ‘de concentratie een ver-
lagin’g ‘van ‘de onkosten te zien. De concentratiebewe-
ging heeft zich in ‘het afgeloopen boekjaar in tegen-
stelling met ‘clie in het hypotheek’bankbeclrijf, niet ver-
der uitgebreid, indien men de overneming van eenige
kleine locale banlc:firma’s ‘buiten ‘beschouwing laat.

*
*

Voor cle verdere ontwiklceling van cle ‘banicen even-
als van liet economisch leven in Duitsc’hland in het
algemeen, zal ‘het van bijzonder ‘belang zijn, ‘dat het
vertrouwen in ‘de economische capaciteiten van
Duitschlan.d niet alleen in het jbuitenland, doch ook

in het ‘binnenland weder terugkeert. Het economisch
leven kan ‘de stoornissen in den natuurlijken loop van
het kapitaal en van de goèderen op den ‘duur niet
verdragen. Het is van ‘groot belang, dat ‘de rente weder
haar functie van leider ‘der kapitaalbeweging hervat
en niet tengevolge van ])Olitieke stoornissen ‘van het
vertrouwen wordt uitgeschakeld. MTa
nri
e
er
‘de natuur-
lijice loop van liet kapitaal door’oneconomiscie facto-
re,n uit zijn baan wordt geleid, zoo oefent deze storing
niet alleen een verkeerden invloed uit op het land,
dat gebrek aan kapitaal heeft, ‘doc’h oolc op liet land,
waarto overvloed van kapitaal heersc’ht. Het is te
hopen, dat een rustige ontwikkeling van de politiek
cte bui tenlandsche lcapitaalmarkten w’eder voor
Dui tschland openstel’t en dat een verstandige finan-
ciëele politiek weder tot cle genezing van ‘het Duitsche
eco ci om i sch leven ‘bij cl raag’t.

IDe. ontwikkeling van ‘de cijfers ‘der groote Duitsche
banken blijkt uit cle volgende tabellen:

494

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

27
Mei
1931

STATISTIEK VAN DE ONTWIKKELING DER GROOTE BANKEN.

0
(Deutsche Bank und Discontogeseilschaft, Dresdner Bank, Darmstildter und Nationalbank, Cornmerz- und Privatbank,
Berliner llandels-Gesellschaft).

0
In millioen Mark.

Balans per

f
31. 12. 1913
1927
1928
1929
1930

Aandeelenkapitaal

…………….
..
. . .
1105
549 533 548
513
Reserves ..

…………..
380,5
262,28
281,6
309,5
309,5
4804,1
8028,0
10257,8 11494,2 10015,7 435,0 445,3
492,1
670,5
346,4
391,3
390,3
393,8
.
1119,6
1227,3
1230,4
904,7
Wissels

………………………………….
1980,2 2634,1
2887,6 2447,2 600,6
702,2
528,0 331,1
876,5
1558,2 1842,2
2001,1

Crediteuren

……………

…………………
Accepten en choques

………………………..1309,0

Obligaties en

rentegevende schatkistbilj. van het

Kas, vreemd geld,

bankbiljetten ……………….354,8
Nostro-tegoed

hij

banken

…………………….307,7

16,4
8,1
12,7
15,5

Prolongaties en

beleeningen …………………..794,0

Andere bij de Rijksbank te beleenen effecten

.765,9

37,1 14,2
9,5
11,6 11,3

Voorschotten

op goederen …………………….514,2

Andere ter beurze verhandelbare effecten
141,6
77,3 99,8 139,2
100,5

Rijk en van

de Landen

…………………..205,4

2852,2
3981,0 4521,5 5379,5 5454,1
Debit.euren …………………………………
594,7
245,8 270,6
272,3
273,2
Consortla en

deelnemingen

…………………..

Winst- en Verliesrekening.
185,7 195,3
216,5
200,3
l’ rovisie

……………………. . …………..
232,3
230,8
239,9
232,6
31,3
21,4
8,0
4,4

Rente,

vreemd

geld,

wissels …………………..121,0

231,0
457,8 464,7 472,1
446,4-
Effecten

en

deeln.

in consortia

……………….29,2
.75,5

83,3
317,6 307,7
49,8
320,2
Bruto-winst

……………………………….
Onkosten

………………………………….
12,3
51,0
51,8 51,4
38,0
Belastingen

…………………………………
Netto-winst

……………………………….
12 9,9
87,9 85,9
72,1
45,8

0

Liquiditeitsrekening.

1913
1927 1928
1929
1930

354,8

346,4

391,3

390,3

393,8
Kaspercentage
1)
. ………………
6141,7 =

0/0
8563,1
=

4,0
01

to 00,1 =

3,6
0/

119s6,3

3,2
0/0
i_r-6_=

3,4
0
/o

2428,4

3446,2
4252,7

4508,3

3745,7
Liquiditeit T. Grades
2
) …………

=
395

= 40,2
0/0

397

37,6
0
/0

33,1
o/
0141,7

8563,1

10700,1

11988,3

..

Liquiditeit II. Grades
3
)

………..
4110
.’8 = 66,9
010
5031,2 =

6630
58,7
01

‘4 = 61,9
0/,

704″
2
0
.= 58,7
0/

6205 2
_

r=
54,9
o/o

..

6141,7

8563,1

10700,1

11986,3

11286,2

Verhouding kas
+
Tegoed bij circtilatiebank
:
Crediteuren
+
Accepten.
Verhouding kas
+
Tegoed bij circulatiebank
+
Wissels
+
Nostro-tegoed
:
Crediteuren
+
Accepten.
0)
Verhouding kas
+
Tegoed bij circulatiebank
+
Wissels
+
Nostro-tegoed
+
Prolongaties Panden
+
Voorschot
op goederen
+
Effecten (excl. ,,andere effecten”)
:
Creditel/ren
+
Accepten.

Onkosteneoëfficiënt.

Ook.
(mci. belast.) in
o/
0
v. d. br. winstj

1933 :41,30/s

1

1927 :80,5
0/

1

1928
:
77,3

199 :84,9
0/

j

1930:80,2
0
/0

Rentabiliteit.

Netto-winst in
of, v. h.
eigen kapitaal

1913 :8,8
0
/
o

1927: 10,8
0
/0

1928: 10,5
0
/0

1929:

8,4
0
/o

1930:5,5
0/
Gemiddeld dividend

…………..
.1913:8,60/,

1927
:
10,2
0
/0

1928:
10,3 0/

1929 : 10,4
0
/0

1930:6,90/,
1

AANTEEKENINGEN.
Suikerafschepingen van Java.

Volgens de door de Nederlanclsch-Indische Regee-
Resultaat van de rondvraag van de Internatio-
ring gepubliceerde cijfers hebben dc suikerafschepin-
nale Vereenigiug voor de Suikerstatistiek.
gen van Java van
1 Mei
tot
30
April gedurende de

Dr. Gustav Mikusch te Weenen zendt ons onder-
laatste
3
jaren, omgerekend in tons van
1016 KO.,

staand overzicht van de Internationale Vereeniging
hcdrigcn:

voor de Suikerstatistiek.


.

1930/’31

1929/’30

1928f 29
(hoot-13r]ttahln]e,

Gotiti nent
Port-SaSd

4.900

287.000

406.000
en

v.o .

……
=

t
0
Bebouwde oppervlakte
Amerika
……………..-

1.700
in
H.A.
llritseli-Indië

…………091.900

1.060.000

1.099.000
Japan

Cfl

Pormos

…….280.000

244.000

254.000
inoapore en andere Aziati-
19311’32
1930)31
she havens

…………1.59.600

163.000

155.000
China

: :

°2°°g

6=
ete
Duitschland

….
228233
227
352.933
468.293

24,63
Tsjecho-Slowakije.
136
140
136
182.068
.

237.038

23,19
.

.
7
7
7
42.929 35.610
+
20,55
•Iot1 ….2.006.800

2.303.500

2.606.500

fl ougarije

……
13
13
13
58.038
85.653

14,65
Deze cijfers zijn interessant, omdat er uit blijkt, dat
Joego-Slavië

….
8
8
8
40.483
51.356

21,17
de kleinere afschepingen
in
het afgeloopen oogstjaar

Oostenrijk

……..

Roemenië ……..
5
12
5
15000
44.000

65,91
te wijten zijn aan het uitschakelen van Europa als
5

5
5
16.000
21.500

25,58
afzetgebied voôr Javasniker.
Bulgarije
……….
lersche Vrijstaat.
1
1
1
3.300
5.360

38,43
38
43
38
44.693 51.839

13,40
België

…………
51
51
51
106700
113.700

6,16
Kosten van het levensonderhoud bij arbeiders-

67
69
67
160.000
179.912

11,07
gezinnen en gezinnen van meergegoeden te
Denemarken

….
9
9
9
28.700
32.000
– 10,31
Amsterdam.

Italie

…………
Polen

…………

20
20 20
34.300
36.731

6,62
Sedert cie vorige driemaandelijksche berekening zijn
Zweden

………
Finland

………
1 1
1
2.010
1.175
.4-

71,06
de totale kosten
van
het leverisndcrhoud verminded
Turkije (Europ.)..
1 1
1
8.000
4.500
+
77′ 78
m et
i.

pOt. voor de arbet]ersgezi.nncn en met
3.0
pOt. voor de gezinnen van meergegoeden. De index-
Totaal ……1590161315891].093.354 11.348.667

18,93

27 Mei 1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

495

cijfers voor Maart 1931 (op de basis van de prijzen
gedurende de periode 1923-1924 = 100) waren:
voor de
arbeide’rsgezinnen
874
(tegen 88.1 in De-
cember 1930 en 92.2 in ‘Maart 1930) en
voor geziovnen van meergegoeden. 89.6
(tegen 92.4 in December 1930 en 93.5 in Maart 1930).
Een vrij groot aantal posten, waaronder voorname-
lijk brood, grutterswaren, melk, eieren, vleesch, vet-
ten, kleeding, huisraad, brandstof, zijn gedaald; en-
kele andere daarentegen, met name visch, aardappe-
len, groenten, dranken, zijn gestegen; en dit zoowel
voor de arbei’dersgezinnen als voor de beter gesitueer-
den. In de onderdeelen zijn evenwel tusschen beide
groepen van gezinnen verschillen aan te wijzen. Zoo bijv. zijn natuurboter en kunstboter, in den post vet-
ten, voor de arbeiders gedaald en voor de andere
categorie van gezinnen eenigazins gestegen, resp. on-veranderd gebleven; er is in den post vleesch een ver-
laging te vermelden van de goodkoopere soorten rund-
vleesch – zoowel versch als bevroren -, terwijl de
duurdere kwaliteiten, waarmee voor ‘do gezinnen van
meergegoeden wordt rekening gehoude, ongewij –
zigd bleven. De stijging van den post groenten, die vooral toe te schrijven is aan groote duurte van een
tweetal soorten voor ‘de meergegoeden en van één
soort voor de arbeiders, is relatief grooter bij ‘de
arbei’dersgezinen dan bij de beter ‘gesitueerden. Voor
aardappelen daarentegen is ‘het omgekeede het geval.

De verlaging van den post brandstof •is hoofdzakc-
lijk het gevolg van prijsvermindering van petroleum;
de
stijging
van den post dranken vindt haar oorzaak
in de met 1 Februari ji. ingetreden verhooging van
dan
accijns
op het gedistilleerd.
Evenals in ‘de vorigejaren heeft ‘de Woningdienst
wederom, ten behoeve van de berekening van het
Maart-indexcijfer, een ‘onderzoek ingesteld naar den
stand ‘der huren. Daartoe heeft hij de huren nage-
ga’an
van
2362 arbeiderswoninigen (oude ‘bouw 1895, nieuwe bouw 467) en van 306 middenstan’dswonin’gen
(oude bouw 179, nieuwe ‘bouw 127), welke aantallen, vooral in verband met ‘de verdeeling van de ‘betreffen
de woningen over ‘de verschillende stadsgedeelte.n, ge-
acht kunnen worden representatief te zijn voor de
aantallen bestaande woningen der verschillende cate-
gorieën in de geheele stad, zoodat dan ‘ook mag wor-
den verwacht, dat de uitkomsten van het onderzoek
den algemeenen stand van het huurpeil in ‘de gemeen-te weergeven. Het bleek, dat voor de arbeiderswonin-
gen, zoowel oude als nieuwe, gedurende het jaar 1930
een stijging’ van de huren heeft plaats geha’d, terwij’l
voor ‘de woningen van meergegoeden een, zij het dan
ook niet zeer belangrijke, vermindering is te vermel-
den, die zoowel de ou’de als de nieuwe woningen ‘be-
treft, doch het sterkst in deze ‘laatste groep te con-
sta’teeren is. Voor de arbeidersgezin.nen is de aldus berekende stijging seder’t 1923-’24 in Maart jl. 11.5
pOt. (tegen 8.9 pOt. ‘bij ‘den aanvang van het jaar
1930),
terwijl
voor ‘de gezinnen van meergegoeden do
‘stijging seder’t eerstgenoemde periode 3.6 pOt. ‘be-
draagt (tegen 4.6 pOt.). Door ‘de belangrijke plaats,
welke de post huishuu.r in het geheele ‘budget in-
neemt, is dit verschil tusichen ‘de
cijfers
‘voor beide
groepen van gezinnen tenslotte ‘de voornaamste oor-

zaak van het feit, dat het totale in’dexcijfer voor de
arbeidersgezi.nnen een geringere vermindering ver-
toont van December 1930 op Maart 1931 dan dat van
‘do gezinnen der meergegoeden.

Op de basis van de
prijzen
véôr ‘den ‘oorlog = 100
waren de indexcijfers over M’aart 1931:

voor jarbeidersgczinnen 154.8
(tegen 156.6 in Dec.
’30, 162.8 in Maart ’30 en 167.4 in Dec. ’29) en

voor gezin.n.en van meergego cd en 158.1
(tegen 163.1
in Dec. ’30, 165.0 in Maart ’30 en 167.7 in Dec. ’29).
De totale vermindering sedert December 1929, na
welke maand de algemeene daling is ingetreden, ‘be-
draagt ‘derhalve voor de arbeidersgezinnen 7.8 pOt.
en voor de meergegoeden
5.1
pOt.

Arbeidersgezinnen.

Gezinnen v. meergeg.
Gemiddelde inkomsten Gemiddelde inkomsten

f
1902 per gezin.

f8527 per gezin.

d’?1) Rest
2
) Totaal

Rest) Totaal

Gemidd. uitgave p. 1

1

1

1
gezinseenheid
3)
in
1
centen gedurende

het jaar 1Oct. 1923-
1
1
1 II 1 1
30 September l924.I

1
6681 1101′ 9251
1
2900 38251

Bedragen in centen,
welke per gezins-
eenheid zouden zijn
uitgegeven, indien
besteed aan het-
zelfde als in het jaar
1 Oct.’23-30 Sept.’24
in:
Maart
1929….
45
61 5921 1049 3756 12833 16589
Juni

1929…. 463

590

1053

3936 12832 16768
Sept.
1929…. 448

594 10391 3750 12812 16562
Dec.

1929…. 455

590,, 10451 3797 12806 16603
Maart
1930….
4271
589

10161 3513 12734 16247
Juni

1930…. 426

586

1012 3622 12700 16322
Sept.
1930…. 4281 58
3
1
1012 3578 12695 16273
Dec.

1930….
4061
571

974 3477 12563 16040
Maart
1931…. 3921 570

9621 3346 12197 15543
Brood, beschuit, koek, grutterswaren, melk, kaas, eieren, vleesch,
visch, vetten, suiker, andere kruidenierswaren, aardappelen, groenten,
fruit, dranken, maaltijden buitenshuis bereid, berek. voed. vacantie
buiten Amsterdam.
Kleeding, schoeisel, huishuur,. brandstof, gas, electriciteit, toilet-,
wasch-, schoonmaakartikelen, woninginrichting huisraad, fondsgelden,
contributie, periodieken, rooken, ontspanning, spoor, tram, diversen
(incl..hulp in de huishouding).
De herleiding tot gezinseenheden geschiedt aldus, dat de man
geldt voor 1, de vrouw voor 0,9, een kind in het eerste levensjaar
voor 0,15, in het tweede voor 0,2, in het derde voor 0,3 volwassene
en zoo geleidelijk opklimmende met 0,05 voor elk leeftijdsjaar.
Voor de arbeidersgezinnen hebben de cijters betrekking op weke-
lijksche uitgaven; voor de gezinnen van meergegoeden op maande-
Iijksche uitgaven.
Alleen van de gegevens over 1927 zijn de cijfers voor de laatstge
noemde gezinnen berekend op basis van de wekelijksche uitgaven.

lndexcijfers voor

lndexcijfers voor ge-

arbeidersgezinnen
op de

zinnen
v. meergegoeden

basis van

op de basis van
Maanden

,
de periode1 Oct.1923- de periode 1 Oct.1923-

1911113=100

30Sept.1924 1911/13=100 30 sept. 1924

=100

1
=100

1911113
100,
100
Mrt.
1920
213,7
198,3
Dec.

1920
221,6
Juni
1921
207,9
Dec.

1921
190,4
Juni
1922
186,8
Dec.
1922
176,3
Juni
1923 173,5
Dec.
1923
177,6
Mrt.
.1924
179,1
16,
100
176,
100
Juni
1924
173,3
Sept.
1924
176,3
Dec.

1924
180,8
Juni
1925
179,1
Dec.

1925
177,2
Juni
1926
170,9
96,8
171,7
97,3
Dec.

1926
167,8
95,0
169,5
96,1
Juni
1927
167,4 94,8
168,9
95,7
Dec.

1927
169,5
96,0
169,3
95,9
Juni
1928
170,4
96,5
170,5
96,6
Dec.
1928
167,9
95,1
169,4
96,0
Juni
1929
169,0 95,7
170,7
96,7
Dec.
1929
167,4 94,8 167,7
95,6
Mrt.
1930 162,8
92,2 165,0 93,5
Juni
1930
162,1
91,8
166,1
94,1
Sept.
1930 162,1
91,8
165,4
93,7
Dec.
1930 156,6
88,7
163,1
92,4
Mrt.
1931
154,3
87,4
158,1
89,6

GIRO-OMZET
BIJ’
DE NEDERLANDSOHE
BANK.

April
1931

11

April
1930

Posten
1

Bedrag
11
Posten
J

Bedrag

Voor reke-
ninghouders
49.738 f3.021.250.000 50.581
f
3.215.517.000

waarvan door
de. H.-bank
plaatselijk

37.092 ,,2.666.538.000 38.120 ,, 2.830.063.000

Ter voldoe-
ning van
Rijkabelast.

1.196 ,,

11.653.000 1.842 ,,

13.984.000

496

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

27 Mei 1931

MAANDCIJFERS.

OVERZICHT DER RIJKSMIDDELEN.
(In Guldens

April
1931

Sederf
1Januari
1931

Overeen-
komstige
periode
1930

Directe belastingen.
Grondbelasting
.. ..
*
701.394
5.167.211 7.691.091
Personeele belasting
*
§_399.026
§
4.326.141 5.420.678
Inkomstenbelasting
*
10.672.673 33.260.039 34.529.533
Vermogensbelasting
*
1.800.471
5.554.059 5.761.959
Dividend- en tantime-
belasting
….

..
1.148.971
3.306.360 4.115.495
21.282.177 23.701.799

277.777 1.099.037
1.412.552

ocijnzen.

Siatistiekrecht ———

Zout
.

._

… ..,

._
188.276
755.550 827.395

Geslacht

…….
.
734.586 2.979.913
3.998.330
Wijn …………
45.795
644.555
705.930
12.631.132 11.763.799

Invoerrechten………..
5.366.096

Bier
.

……….
1.213.829
4.092.879
4.534.934
16.096.455 16.379.620
Tabak
………………
9.637.904 9.343.604
Belasting op gouden en

Gedistilleerd ………..3.220.863

zilveren werken
79.912 287.439
353.661

Indirecte bela8tingen.

.2.446.255

Zegelrechten ………

1
1.821.206

8.740.802
8

8.959.734

Suiker ……………3.911.874

Registratierechten.
1.308.942
.
5.060.585
10.101.143
Successierechten..
3.959.458
16.317.153 15.853.570

Domeinen, wegen en
vaarten
.
219.155
1.911.781
1.910.074
24.337
218.675
217.737
Staatsloterj …………
food8 gelden
.

_.
329.570
1.486.389
1.654.411

39.072.414 154.856.236 169.237.049
Totaal-Generaal..
S)
Zie voor deze noot E..S. B. van 18 Maart 1931, blz. 276.

§
Doordat van 1931 af deze belasting niet meer ten bate
van het Rijk wordt geheven, was het bedrag der slotuit-
keeringen wegens provinciale- en gemeentelijke opcenten
betreffende het vorige dienstjaar, over de loopende maand
hooger dan de opbrengst op dit middel.
1)
Hieronder begrepen
f
406.308 wegens zegelrecht van
nota’s van makelaars en commissionnairs in effecten, enz.
(Beursbel.).
2)
Id. f.1.754.513.
8)
Id.
f
1.731.810.

HEFFINGEN VOOR HET LEENINGFONDS 1914.

A ru
131
Sedert
1Januari
1931

Overeen-
komst
(ge
periode
1930

Verdedigingsbelastiug
2.176.227
6.826.183
1
18.507.277

Opcenten:
Grondbelasting
.-.
.
492.629
1.630.619
1.547.547
Personeele belasting
§-
50.062
§

888.830
1.061.583
Inkomstenbelasting

2.091.369 6.576.630
3.329
Vermogensbelasting
1.005.399
3.118.705
3.239.682

379.160
1.091.099
1.358.113

Accijns op Suiker


2.007.970

Dividend- en tantièmc-
belasting

……….

Wijn
9.159
128.911
141.186
Gedistilleerd
322.086 1.263.113
1.176.379

Zegelrechtvan buitl. eif
91.371
448.389 476.986

6-517.3381
21.972.479
29.520.052
Totaal
1)
Verdedigingsbelast.
1
+
11.

HEFFINGEN VOOR HET WEGENFONDS

Wegenbelasting
. . . ..
.-
4.015.9711

5.609.2741

5.058.111
Rijwielbelasting

42 .0381

87.7881

121.293

Totaal ………..4.058.009

5.697.062

5.179.404

SPLITSING VAN DE OPBRENGST DER GROND-, PERSO.
NEELE-, INKOMSTEN- EN VERMOGENSBELASTING SEDERT 1 JANUARI 1930.

Dienstjaren
Grond-
belasting
Personeele
belasting
1
Inkomsten-
belasting
Vermogens-

1

belasting

1928129


145.150
24.067 1929
1
30
6.288
61.115
827.518
136.153
1930131
4.179.169
4.262.716 32.287.371
5.393.839
1931132
981.754
2.310

Totalen
-.
5.167.211 4.326.141 1 33.260.039
5.554.056

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.
N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.
BANKDISCONTO’S.

lied ~

Vrsch.

Disc. Wissels. 2
16Mei ’31
Lissabon
….
7
2Jvni’30
Bk Bel.Binn.Elf.
216 Mei ’81
Londen ……
2.15
Mei
’31
inR.C.
216
Mei
‘Si
Madrid ……6
19Jith ’30
Athene ……….9
2 Dec.’28
N.-YorkF.R.B. 1 7 Mei
’31
Batavia ……….
410 Mrt.’30
Oslo ……..4
8Nov.’30
Belgrado ……..528
Mei ’30
Parijs ……2 2
Jan.’31
Berlijn ……….5 9
Oct. ’30
Praag ……4
24Jnni’30
Boekarest……..8
1Apr.’31
Pretoria ..5
123frt.’31
Brussel ……….
231 Jtdi’30
Rome ……..
53,19 Mei ’30
Budapest ……..528
Mei ’30
Stockholm
..
3 6
Feb.’31
Calcutta ……..7
15Jan.’31
Tokio …….’.l
6Oct.’30
Dantzig ……..5
10 Oct.
1
30
Weenen …….’1
9Sept.’30
Helsingfors ……6
26Avg.’30
Warschau…
.
7k
3 Oct. ’30
Kopenhagen
….
312
Nov.’30
Zwits. Nat. Bk. 2
23Jan.’31

OPEN MARKT.

1931

23Mei

18123

11
1
16

4/9
Mei

Mei

Mei
1930

1929

11

19
1
24

20
1
25
Mei

Mei

1914

20(24
Juli

Amsterdam
Partic.dlsc.
11(19
1.1
1
4

I1
1
‘5
1

I
9
hs-2
3
1,
2
1
(,6_
3
/j6
51
1
4_8
1
9
31/
8
-3I
16

Prolong.

1

114
1
1
12
13142112
2

’12
5
3
1-6
211
4
_1(
4

Londen
Dageld.
.
.
1
1
13’2
1
1
122
1
14
11
12-3
11I
2
_211
1

1 ‘/,

2h
41(4.53(4
11-2
Partic.dlsc.
2
1
132
211_11
2
3
111-
5
1I6
2
5
(39-
9
(15
211-81i 51(4_7(j5

2114_I14
Berlijn
Daggeid…
45
1
12
2

47

2

36
1
13
4-7
13
1
12
7-1014

Partic.dlsc.
30-55 d…
4:9
2
451g
418
451
s

331
4

7
1
11

56-90 d…
45,0

2
451

3
451 451
331
4

7
1
12
2
1
1_
1
11
Waren-
wechsel.
471
8

2
471

8
47j
8

4718

4
1
/..’/4
8
1
12.9

New York
Dageld ‘)
1
1
(1(4
I
1
(i_:
4
/
1-1
3
14
1
-14
3
1
(4
6-7’1
1
3
14-2I1
Part,c.dlsc.
1
I
1
1
11(91(4
1
1
/4
3
19
21(
3
5(9
514

6)
Koers
van
22 Mei en daaraan voorafgaande weken t(ni Vrijdag.
2)
Koers van 22 Mei.
t)
Koers van 18:22
Mei.

WISSELKOERSEN.
KOERSEN IN NEDERLAND.

D
(6 ta

New
Londen
Berlijn
Par

s

Brussel
Botuvla
York)
)
)
)

0)
1)

19 Mei

1931
2.4871
s

12.1034
59.281
9.731 34.63k
20

,,

1931
2.48i5i
12.11+

59.29
9.73e
34.631
99
15
/46
21

,,

1931
2.4871
9

12.102/
9

59.27k
9.73k
34.63k
99
11
/is
22

,,

1031
2.48
,
al
lg

12.1061
9

59.25
9.731
34.62
99
1
11
j9

23

,,

1931
– –
25

,,

1931
Laagsted.w.l)

2.48111

12.10

59.20.
9.721
34.60

99i3j Hoogste d.w’)’
2.49
12.1161
9

59.31
9.74.
34.66
99I5/,
18 Mei

1931
2.49
12.11
T
8
9

59.291
9.74k’
34.65
99l51,
11

,,

1931
2.49
12.1034
59.29
9.73k
34.63
9911/,
Muntpariteit
2.4834 12.1034
59.26
9.75
34.59
100

Data
Zwil-
serland
Weenen
Praag
Boeka-
Milaan
Madrid
*.
1
rest’)
)
*0)

19 Mei

1931
47.99)4
35.-
7.37e
1.481
13.04
24.95
20

,,

1931
48.- 35.-
7.37ï
1.481
13.03
24.821
21

,,

1931
47.99
35.-
7.371
1.481 13.03k
24.15
22

,,

1931
48.-
35.-
7.371
1.481
13.03
24.50
23

,,

11431


7,37
1.481


25,,

1031.-
Laagsted.w.l)
47.9734
34.95
7.36
1.47
13.01
24.15
Hoogsted.wi)
48.04
35.05
7.38k
l.4ij
13.051
25.25
18 Mei

1931
48.02
35.02)4
7.37e
1.481
13.04
25.35
11

,,

1931
47.97
35.05 7.37k
1.4%
13.03
25.221
Muntpariteit
48.-
35.10
7.371
1.488
13.09
48.52

o
o a
Slock

Kopen

Oslo
)
Hel

Buenos

Mon-
holm
)
hagen3
iorf
Aires’)
treal’)
19 Mei

1931
66.75
68.671 66.671
6.27
778%
2.48
8
%
20

,,

1931
66.75 66.67k
66.671
.6.271
778%

2.48’/
21

,,

1931
66.721
66.65
66.67k
6.27
769/
4

2.4811j,
22

,,

1931
66.721
68.65 66.65
6.27
7634
2.48l1/
23

,,

1931
– –

6.261
755,
2.48i11,
25

,,

1931– –

Laagsted.w.l)
68.65
86.60
60.60
6.251
75
2.4861
9

Hoogste d.w
1
1
86.77k
68.70 66.70 6.28
783i
2.49
18

,,

19311
66.67k
66.70 66.70
6.27
7834
2.4834
11 Mei

1931166.771
66.671
66.87k
6.2%
79
2.48’5/,
Muntpariteit
166.67
66.55
166.67
6.2%
959/
,
2.48)4
•) Noteering te Amsterdam.
0*)
Not, te Rotterdam.
1)
Part, opgave.
In het eerste nummer van iedere maand komt een overzicht
voor van een aantal niet wekelijks opgenomen wisselkoersen.

27 Mei 1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

497

KOERSEN TE NEW YORK. (Cable).

a a
1) t
Londen (
$ per0)
Parijs
(5 p. 100 fr.)
Berlijn
(5 p. 100 Mk.)
Amsiëd3m
(5
p.
100 gid.)

19 Mei

1931
4,8691
16

3,913/
8

23,8134
1

40,18%
20

,,

1931
4,86
15
1
32

3,91
3/
23,8151
8

40,1734 21

,,

1931
4,86%
3,9131
16

23,817j
40,18% 22

1931
4,86191
39

3,9181
16

23,81%
40,2091
9

23

1931
4,88171
33

3,9181
99

23,8094
40,20%
25

193126 Mei

1930
4,85
1
8/
16

3,929/
8

23,86
40,22%
Miintpariteit
. –
4,8667
3,9011
9

23,81k
4011
0

KOERSEN TE LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings-
eenheden
9Mei
1931
16
Mei
1931
1

18123

]
LaagstelHoogstei
Mei
’31
1
23Mei
1931

Alexandriö..
Piast. p.
9794
97%
9771
99

9751
97
p.
375 375
374k
375 k
375
Bangkok….
Sh.p.tical
1/9%
11934
1/9%
1,9%
19%
Budapest …
Pen.
p £
27.894 27.90
27.88
27.92 27.90
Buenos Aires
d. p.$
3581,
6

35
34
357j„
34
8
1
32

Calcutta
. . . .
Sli. p. rup.
1
1
1
5
85
/
94

1/555164
1/527
1
33

11571
9

115
55
1
94

Constantin..
Piast.p.g
1.025
1.025 1.025
1.025
1.025

Athene ……Dr.

Hongkong ..
Sh. p.
$
1/-
110
118/
9

1/0%
1181
8

Sh. p. yen
210
18
1
33

210
13
1
21081
21071
99

210
13
1
33

Lissabon….
Escu. p.
£
1083/
4

108%
10011
9

10881
8

108k
Mexico

….
$
per
£
10.26 10.20
10.00
10.30 10.05
Montevideo
.
d.per
31
30 28%
30% 29
Montreal

$
per
£
4.86I
4.8694
4.8611
s

4.87l/
4.86

Kobe

…….

Rio d.Janeiro
d. per Mii.
311
39133
3y4
31
k32
38
116
Shanghai
. . .
Sh. p. tael
1/371,,
113
8
1
112s1
1j351
1

11271
96

Singapore ..
id. p.
$
21334
21334
2/3191
16

21315/
98

2/3%
Valparaiso’).
$per
39.96
40.02
40.00 40.02
40.01
Warschau ..
Zi. p.
£
43al
s

4391
t

431/,
437/1
43818
1)
90 dg.

ZILVERPRIJS
GOLJDPRIJS
9)

Londen’)
N.York’) Londen
18 Mei
1931..

1271
s

2781
5

18 Mei
1931….
8411134
19

,,
1931..

1251
16

2794
19

,,
1931….
84/9%
20

,,
1931..

12,51
9

27% 20

,,
1931….
841934
21

,,
1931..

1217/
2734
21

,,
1931….
841934
22

,,
1931..

1291
2711
9

22

,,
1931….
84/9% 23

,,
1931..

121/
26W
23

,,
11431….
84/9%
24 Mei 1930..

1881
s

4091
9

24 Mei
1930….
84111%
27
Juli
1914..

24ii,
59
27 Juli
1914….
.
84/11
1)
in pence p.oz.staud.
1)
Foreign silver
in
$c. p.oz.
fine.
8)
In
ah.
p.oz.flne

STAND VAN ‘a RIJKS KAS.
orde ringen.

Saldo van’s Rijks Schatkist bij De Ne
/

4.958.623,34
/
25.999.012,44
Saldo b. d. Bank voor Ned. Gemeenten
238.570,67
57.389,47
Voorsch.
op
uit. Apr. (resp.Mrt.) ’31 ajd.

derlandsche

Bank……………….

gemeenten verstrekt
op
voor haar
door de Rijksadministratie te heffen
gemeentelijke

ink.bel.

en

opc.

op
de

Rijksink.bel …………………
.
33.051.432,63
33.051.432,63
Voorsch.
op
uIt. Apr. (resp.Mrt.) ’31 a/d.
gemeenten verstrekt
op
aan haar
uit te keeren hoofdsom der perso-
neele belasting, aandeel in de hoofd-
som der grondbelasting, alsmede van
10.871.385,04
,,

10.871.385,04
opcenten
op
die

belastingen……….
Voorsch.
ajd.
gem. verstr.
op
aan haar
toek. uitk. uit het Gemeentefonds


Voorschotten aan Ned.-lndit ………
,,
125.789.741,12
,,
128(83.161,33
Id. aan

Suriname …………………
11.396.745,37
,.

11.306.269,51
Id. aan

Curaçao ………………….
,,

6.526.398,26
,,

6.513.261,06
(aavord. weg. credietverst.a(h. buiteni

.

,.
I00.910.529,03
100.740.762,18
Daggeldleeningen tegen onderpand

.
….

,,

41.000.000,-
,
27.300.000,-
Saldo der postrekeningen van Rijks
comptabelen …………………..
27.608341,64

19.981887,94
VorderingopandereStastsbedrijven’)
..
18.110.343,11

17.750.343,11
VerPll
c
h_king e_n.

fl78.817.000,- fl78.817.000,-
,

74.040.000,-
74.040.000,-
Zilverbons in omloop
. …………..
2.781.111,10

Schatkistbiljetten in Omloop
……….
Schatkistpromessen in omloop
……..

Schuld aan het Alg. Burg. Pensioenf.’)
31.719.502,92
,,

21.150.287,f9
Id. a. h. Staatsbedrijf d.
P., T.
en
T.’)..

..2.841.017,50

39.210.723,38
,,

29.589.104,92
Id. aan andere Staatsbedrijven’)
……
,,

1.156.331,61
,,

1.081.331,61
Id. aan diverse instellingen’)
……..
..
38.751.638,41
,,

38.548.918,69
1)
In rekg.-crt. met
‘s
Rijks Schatkist.
NEDERLANDSCH-INDISCHE
VLOTTENDE SCHULD.

Vorderingen:
Saldo bij de Javasche Bank
– –
f
39.285.000,-
,,

1.183.000,-

Verplichtingen:
Voorschot
‘s
Rijks kas e. a. Rijksinsteli
,,
131.250.000,-
/
133.084.000,-

Betaslmiddelen in
‘s
Lands Kas
…. ..

,,

16.500.000,-
,,

16.500.000,-

wo.

muntbiljetten

……………..

Schatkistbiljetten

……………….
.
8.275.000,-
Schatkistpromessen
………………..

,

10.751.000,-
Muntbiljetten in omloop
……..
…….1.178.000,-
Schuld aan het Ned.-Ind. Muntfonds

..8.275.000,-

4.487.000,-
4.487.000,-
Idem aan de Ned.-lnd. Postspaarbank
.

1.213.000,-
1.181.000,-
Voorschot van de Javasche Bank……
31.722.000,-
,,

30.344.000,-

NEDERLANDSCHE BANK.
Verkorte Balans op 26 Mei 1931.
Activa.
Binneol. Wis-j’Hfdbk.
f
33.455.687,15
sels, Prom.,Bijbnk.
,,

51.030,-
enz.in
disc.(Ag.sch.
,,

8.675.098,42
42.181.815,57
Papier
o.
h. Buiteni.
in
disconto

……,,

Idem eigen portef.
.
f
223.736.016,-
Af :Verkochtmaar voor
de bk. nog niet afgel.

223.736.016,
Beleeningen

Hfdbk.
f

29.304.693,28
mcl. vrsch.
Bijbnk.

7.882.135 52
in rek..crt.
Ag.sch.

56.154.463,98
op
onderp.

t

93.341.292,78

Op
Effecten
……

89.994.755,32
OpGoederen en Spec.

3.346.537,46 93.341.292,78
Voorschotten a. h. Rijk
…………….

,,

Munten Muntmateriaal
Munt, Goud
……
f

88.483.905,-
Muntmat., Goud
.. ,,
361.493.947,03

449.977.852,03
Munt, Zilver, enz.
• ,,

36.824.884,44
Muntmat. Zilver..


11
Belegging
i/

kapitaal, reserves en pen-
486.802.736,47
1
)

sioenfonds

……………………,,
25.937.456,61
Gebouwen en Meub. der Bank
……..,,
5.000.000,-
Diverse

rekeningen
………………,,
54.493.454,40

Passiva

f
___________________
931.492.771,83

Kapitaal
……………………….
f
20.000.000,-
Reservefonds
……………………

..
7.199.946,44
Bijzondere

reserve

……………….,
8.000.000,-
Pensioenfonds

………………….,,
7.097.847,93
Bankbiljetten in omloop …………..

,,
837.012.285,-
Bankassignatiën in omloop
……….

..
192.410,57
Rek.-Cour.Ç Het Rijk

f
23.010.604,98
saldo’s:

Anderen

19.648.591,07
42.659.196,05

Diverse rekeningen
………………,,
9.331.085,84

f
931.492.771,83

Beschikbaar metaalBaldo
….. .. ……

f
134.470.011,74
Minder bedrag aan bankbiljetten in om-
loop
dan waartoe de Bank gerechtigd is.,,
336.175.025,-
1)
Waarvan in het buitenland
f
28.846.779.33.
Voornaamste posten in duizenden guldens.

Goud Beschtkb.
Dek-
Data
Ctrculatle
[
Andere
opelschb.
Metaal-
1

ktngs
Munt
1
Muntmat.
______schulden
saldo
1)
parc.

26 Mei
’31

88.484 361.494
837.012
42.852
134470
55
18
’31
88.484 361.494 847.662 30.558
134.697
56
11
’31
88.483
361.494 861.619 23.190
131.966
55
4
’31
88.482
361.494
898.105
22.449 117.064
54
27 Apr.
’31
88.482
361.494
838.150
33.211 136.480
55
20

,,
’31
84.484
361.495 825.888
34.217
137.109
56
26 Mej
’30
64.891
387.021
804.012
54.471
114.933
53
25
Juli

14
65.703
96.410
1
310.437
1
6.198
1

48.521
54
Totaal
SchatKist-
Dele
Papier
Diverse
Dnta
bedrag
promessen
fin g
op
hei
reke-
disconto’s

42.182

rechtstreeks builenl.
ningen
1)

26
Mei

1931

93.341
223.736
54.493
18
1931
43.428

99.389
223.681
49.300
11
1931
45.011

99.038
223.648
54.702
4
1931
45.543

131.966
223.260
57.815
27 Apr.
1931
45.001

88.142
220.893
55.370
20

,,
1931
45.019

88.241
214.486 54.150
26 Mei
1930
52.407

91.181
236.194
40.476
25
Juli
1914
67.947

61.686
20.188
509
9) Sedert den bankstaat van 14 Jan. ’29 weder op de basis van ‘Is
metaaldekking.
2)
Sluitpost activa.

SURINAAMSCHE BANK.

Voornaamste posten in duizenden guldens.

Data
Metaal
1.

ci
Andere
opeischb
Discont.
ID

k
nIgn

2

Mei

1931-)
866
1.452
498
825 529
25 April

1931..
864 1.226
534
829
525
18

1931-
860
1.274
471
828
485
11

,,

1931…
854
1.328
478
830
492

3

Mei

1930….
986
1.514
594
1.033 476
5
Juli

1914-
645
1

1.100
560
735
396
‘)Sluitp. der activa.

498

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN•

27 Mei 1931

JAVASCHE BANK.
Voornaamste posten in duizenden guldens. De samengetrok-
ken cijfers der laatste weken zijn telegrafisch ontvangen.

Data
Goud
Zilver.
Circulatie
opeischb.
schulden

Andere IBeschikb.
metaal-
saldo

23 Mei 1931
16L800 243.900
42.200
47.360
16

1931
161.100
247.500
40.700 45.820
9

193!
162.000
250.600
38.700
46.280

18Apr.1931
244.396
39.225 52.403
118.407
47.443′
11

,,

1931
118.730
47.360
247.247
36.989 52.397
4

,,

1931
118.689
47.604 242.079
40.605 53.220
28Mrt. 1931
118.664 47.429
238.651
56.816
47.906

24Mei1930
138.961
27.409 272.153
50.003 37.508
25 Mei 1929
161.820
22.266
300.369
34.105
50.297

25Juli1914
22.057
31.907 110.172 12.634 4.842

Data
Dis-
buiten

1
Belee-

ivers

1
D reke-
e

1

kingSn
conto’s

1
N.-Ind.

1
fin gen
1
ningen’)
1
perce
1
lage

23 Mei 1931

11700

ees

57
16

1931

121.200

56
9

1931

119.600

56

18Apr. 1931

9.039

28.598

38.454

28.747

58
11

1931

9.136

28.718

37.564

28.546

58
4

,,

1931

8.987

29.376

35:088

31.094

58
28Mrt. 1931

8.942

29.191

37.297

32.933

57

24Mei1930

9.590

39.056

56.057

34.423

5
25 Mei 1929

8.358

26.042

81.308

41.560

55

25Juli1914

7.259

6.395

75.541

2.228

44

‘)
Sluitpost activa.

BANK VAN ENGELAND.
Voornaamste posten in duizenden ponden stcrlii.ig.

1
Bankbilf.
1
Bankbilf.
.1Other Securities
_
Disc, and
1
Advances
securities
Data
Metaal
1

in
1
circulatie
un Bankingl
1
Departni.

20 Mei 1931 151.206 351.541

58.633

5.956 25.990
13

1931 150.004 353.127

55.850

6.362 25.343
5

1931 148.483 356.217

51.289

5.635 25.524
29 Apr. 1931 147.227 349.815

56.465

7.198 25.647
22 ,, 1931 146.740 348.444

57.420

5.982 26.500
15 ,, 1931 146.202 354.364

50.949

8.376 27.852

21 Mej 1930 158.444 354.694

62.804

6.838 13.643

22 Juli
1914 40.164

29.317

33.633

Data
1

00v.
Sec.
Public
Depos.

Other Deposits
1

Other Bankers IAccountsl

1
1
Reservel
1
Dek-
kings-
1
perc.’)

20 Mei ’31
31.880
14.966
56.634
34.026 59.665
561
3
1
33

13

’31
35.665
10.324
62.199
33.966 56.877
5318/
5

’31
34.415
5.999
58.572
35.512 52.265
527132
29 Apr. ’31
31.090
17.678
48.924
37.029
57.413
55j,,
22

’31 30.950 13.865
54.785
35.403 58.295
56
15

’31
34.335
8.372
61.230
35.131
51.839
49
18
1
32

21 Mei ’30
49.788
21.178
57.836
1

37.035 63.749
54is

22 Juli
’14
11.005
13.736
42.185
29.297
52
1) Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

BANK VAN FRANKRUK.
Voornaamste posten in millioenen francs.

1
Te goed
1
Wis-
1
Waarv.
1
Belee-
Renteloos
Data
Goud
Ztiverj
in het
sels

1
op hef
1

,

1
n.ngen
voorschot ibuitenl.1
buiteni.
ad. Staat

15 Mei ’31
55.628
814 5.574 25.363 20.588
2.841
3.200
8

’31
55.625
805
6.694
24.904
19.467
2.840
3.200
1

’31
55.618
798
6.845
24.442
19.403
2.910
3.200
24Apr.’31
55.616
789
6.906
25.902
19.400 2.795
3.200

16 Mei ’30
43.187
298 6.896 23.297
18.709
2.678
3.200
23 Juli’14
4.104
640

1.541
8
769

Bons v. d
‘1

Diver-
Rekg. Courant
Data
zelfst.
sen
1)
Circulatie
Staat

Zelfst. 1 Parti-
amorf. k.
1
amort.k.lcujieren

15 Mei ’31
5.082
___________

2.638
77.310
1.765
9.060 11.494
8

’31
5.082
2.282 77.934
1.822 9.065
11.242
1

,,

’31
5.082 3.247
78.970
1.751
8.778 11.068
24Apr.’31
5.082
2.313
77.231
2.366
9.313
12.062
16 Mei ’30
5.395
1.758
71.131
3.430
1.942
8.527

23Juli’14
– –
5.912
401

943
1) Sluitpost activa.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN..

26 Mei 1931.

.Ltoewel op sommige dagen vaii de vorige week flinke
zaken in t a r w e tot stai.id kvaiiieu, kan over het alge-
mccli niet van vaste stemming gesproken worden. Vooral
iii (le laatste helft der week was de belai.igstelling van de
zijde der koopers slechts matig. Gedeeltelijk moet deze hou-
dii:ig worden toegeschreven aan de komende feestdagen,
doch er zijn ook andere oorzaken, welke koopers ertoe ge-
bracht hebben voorzichtig te zijn bij het doen hunner iukoo.
pen en deze hoofdzakelijk te bepalen tot dekking hunner
behoeften in spoedige posities of spoedig te vertrekken boo-
tC11. De verschepiiigcn van tarwe varen namelijk iu de
vorige week weder zeer groot, zoodat .de stoomende voor-
raad van aanmerkelijken omvang is en ongeveer 2 maal zoo
groot als op denzeifden tijd van het vorige jaar. De Rus.
sische verschepingen waren evenals in 1c voorafgaande
week ook in de vorige weder belangrijk. Tegenover dit ruime
aanbod staat niet dezelfde vraag van eenige waken geleden,
daar Frankrijk voorloopig voldoende ‘tarwe gekocht schijnt
te hebben en niet meer zulke groote hoeveelheden opneemt,
terwijl ook in Duitsohla.nd de meerdere verwachte vraag
liet tot ontwikkeling is gekomen. Dc Duitsche molens kuti.
iien tegen een verlaagd invoerrceht een zekere hoeveelheid
tarwe invoeren, welke hoeveelheid gelijk moet staan met
hetgeen zij in het vorige jaar in deazelfden tijd aan bui.
tçnlandsclie .tarwe hebben verinalen, doch van clezen maat-
regel wordt de handel in tarwe itict leveacliger. Integen-
deel, zij, die geen gebruik kunnen maken van het verlaagde illvocrrccht zijn nu uiterst voorzichtig om tarwe te koopen.
Zooals gewoonlijk in een tijd van verminderde vraag, be-
gint men zich weder ongerust te maken over de groote
voorraden in Noord-Anier,ïka, niettegenstaancle de Farm
iloard heeft verklaard de zich in zijn bezit bevindende tarwe
niet tegen lage prijzen te willen exporteeren. Men vreest,
dat dc Farm Board wel eens verandering in dit besluit zou
kunnen brengen en toch groote hoeveelheden tarwe tegen
lage prijzen •in Europa zou kunnen willen spuien. Geregqld
wordt van cle door den Farm Board aan Arnerikaansche
exporteurs verkochte hardwiater tarve, welke in kust-
plaatsen is opgeslagen, naar Europa verkocht en ver-
scheept. Australië gaat ‘voort met ruime verschepingen,
zoowel naar het Oosten als naar Europa. Vooral 1e groote
verschepingen naar het Verre Oosten trekken dit jaar cle
aandacht. Ongeveer de helft vau dc Australischo versche-pingen geschiedt naar het Verre Oosten en de andere helft
naar Europa. Het schijnt, dat op ht oogenblik de vraag
naar niet-Europeesche landen minder levendig is geworden
en dientengevolge zijn de prijzen van Australische tarwe
in de vorige week ecnigszins verlaagd. Ook de Noord-Ame-
rikaansche prijzen ondergingen in cle afgeloopen week
eenige verlaging. Nadat te Winnipeg de koersen 13%; dol-
larcent per 60 lhs. boven het slot van den vorigcn Maan.
dagavond waren gestegen, is een daling ingetreden, zoo-
dat de markt op Zaterdag 1 dollarcent lager sloot dan op
1.8 Mei. Gisteren was de markt te Winnipeg gesloten. Te
Chicago was de prijzenloop voor den Juli-termijn dezelfde
als te Winnipog. Het slot was daar gisteren
3%
dollarcent
per 60 lbs. lager dan op 18 Mei. De termijnmarkten iii
Zuid-Amerika waren gisteren gesloten. Het slot ‘voor tarwe
was op Zaterdag te Buenos Aires 9 centhxos en te Rosario
8 centavos per 100 K
.G. hooger dan op 18 Mei. Op ver

schillende dagen hadden vrij belangrijke prijsverhoogingen
aan de termijnmarkten in Zuid-Amerika plaats gevonden,
doch deze verhoogiagen zijn voor een groot gedeelte weder
verloren gegaan. De pesokoers is op sommige dagen flauw
geweest en lager, doch in de tweede helft der week is hij
vrijwel stabiel gebleven. De invloed, welke het grootere
buitenlandsehe aanbod öp de tarwemariet heeft, wordt nog
vermeerderd door de waarschijnlijkheid van overvloedig
aanbod in de naaste toekomst en ook in het volgende oogst-
jaar. De vooruitzichten van ivintertarwe in de Vereenigde
Staten blijven zeer gunstig en men verwacht algemeen een
grooten oogst. In het zomertarwegebied blijven de voor-
uitzichten minder gunstig wegens onvoldoenden regenval.
Vooral in •het Westen van het zomerta.rwegebied. wordt
dringend naar regen verlangd. In het Oosten is de toe-stand iets beter en zijn de vooruitzichten gunstiger. In
Canada is regen gevallen, doch in verschillende streken in
onvoldoende mate. Met den uitzaai van tarwe is men gereed
gekomen en men hoopt nu, dat gedurende de eerstvolgende
weken voldoende regen zal vallen, welke regenval van het grootste belang zal zijn voor de ontwikkeling van de plan-
ten. Op de Londensche conferentie, welke vorigen Zater-
dag is gesloten, heeft de Russisehe gedsiegeerde eenige
cijfers genoemd. Volgens hem verwacht men in Rusland

27 Mei 1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE
BERICHTEN

499

AANVOEREN in tons van 1000
KG.

Rotterdam
Amsterdam
Totaal
Artikelen
1
7
123 Mei
Sedert

Overeenk.
17123 Mei
Sedert
Qve,eenk.
1931
1 Jan. 1931

tijdvak 1930
931
3 Jan. 1931
tijdvak 1930
1931
1930

40.457 460.976
520.600

9.515
22.619
470.491
543.219
Tarwe

……………..
Rogge

………………
11.203
149.906
158890

105
18.827
150.011
177.717
Boekweit ……………
569
9.207 5.661

145
1.341
9.412
7.002
22.194
428.589 417.723
7.673
98.666 71.458
527.255
489.181
18.745
247.524
198.636

19.928
16.569
267.452
215.205
4.630
121.685
85.884
337
1.410.
2.602
123.095
-.
88.486

Maïs ……………….

7
102.203
26.359 29.888
260.640
115.023
362.843
141.382

Gerst

……………..
Haver

……………..

Lijnkoek

……………
35.368 67.452

107

35.475
67.452

Lijuzaad

……………….
1.55
.
0
1.642
42.340 39.553
1.107
16.483
12.702
58.823 52.255
Tarwemeel

………….
Andere nieelsoorten
1.073 19.997
-8.766
319
7.002

26.999
8.766

een oogstopbrengst van 36.500.000 ton, waarvan 23.400.000
-ton voor eigen gebruik•nooclig zou zijn. Voor uitvoer zou-
hen dus beschikbaar zijn 13 uillioeti ton of ongeveer 60
niillioen quarters. De grootste hoeveelheid. tarwe, welke
i{uslancl ooit heeft uitgevoerd vddr den oorlog was 28 mii-
Doen quarters in :1909/ 10. Ie het nu loopencte seizoen
heeft Rusland tot nog toe van af 1 Augustus 11.866.000
quarters naar West-Europa verscheept. Het is niet bekend,
waar de voorspe11irg
over
de opbrengst van Russische tarwe
van dit jaar op gebaseerd is. Elke schatting is op het
ooge-iiblik wel zeer voorbarig, daar men met den uitzaai
van tarwe in Rusland nog niet eens gereed gekomen is. Tot
op 10 5:lei werd cle iriet voorjaar-egranen in Rusland be.
bouw-de oppervlakte geschat op 88.327.000 acres tegen
108.680.000 acres op denzeifden datum valt het vorige jaar.
Men is nog druk niet den uitzaai bezig, welke tengevolge
van den langen winter vertraagd is geworden. De confe-
rentie, waarop de Russische gedelegeerde bovengénielde
schattingen medecleelde Cru welke was belegd door tare-
uitvoerende landen om p1amien te overwegen den toe-
stand op dc rtarweniatrkt te verbeteren, heeft geen onmid-
cl ellijk practisch resultaat opgeleverd.
Aan de r o g
g
e-inarkt w’arcn cle omzetten evenals in dc
vorige week van beperkten omvang. De Russeut zijn niet
niet rogge aan de markt tot prijzen, welke voor de im-
Iorteurs loonenci zijn en koopers zijn terughoudend ten-
gevolge vati cle flauwe stemming voor voedergranen in het algemeen. Dientengevolge konden ook valt cle disponibele
voorraden Russische rogge slechts kleine hoeveelheden w’or-
den verkocht. In Amerikaansclte rogge zijn eenige zaken
tot stand gekomen in cle tweede hand tot lagere dan de
eerste hands prijzen, doch ook deze omzetten varen van
beperkten omvang. Aan de termijnmarkt voor rogge te
Chicago zijn in het -begin der afgeloopen week de prijzen
eenigsaitis gestegen, doch later ging de verhooging weder
verloren en het slot valt gisteren was
1%
dollarcent per
56 lbs. lager dan een week geleden. De vooruitzichten van
de Europeesche logge-oogsten zijn over het a.lgcruueen niet
ongunstig. in Noord-Westelijk Europa was het weder ge-
ruimen tijd koud en regenach-tig, zooclat de planten zich
langzaam ontwikkelden, in Midden-Europa en in het Oos-
ten waren de weersonistandigheden beter en de vooruit-zichten gunstiger, .behalve in Oostenrijk, waar men niet
tevreden -is.
Toen in het einde der vooraf.gaancle week cd het begin
dezer w’eek verschillende booten met Plata-m a T s binnen-
kwamen, waardoor grooter aanbod ontstoncl, is de gedu-
rende geruilrien tijd voor dadelijk leverbaue maIs betaalde
premie geheel verloren gegaan. Gedurende verschillende
dagen was de prij’oor aangekomen, zoowel als voor stoo-mende maIs en ook voor latere leveiing, gelijlc. De vraag
voor aangekomen maIs liet echter in de tweede helft der
week te wemischen en daardoor zijn de prijzen gedaald tot onder cie, welke voor latere levering w’orden betaald. Aan
de tcrmijumarkten in Zui’cl-Anierika zijn cle prijzen voor
inaïs op de meeste dagen der week gestegen, tot zij in
I3uenos Aires 11 centavos en in Rosario 10 centavos per
100 1KG. ‘hooger ivaren clan een week geleden. Niettegen-
staande deze verboogingen zijn de cif-prijzen van Argemu-
tijnsche afladers
,
eregeld verlaagd. Eerst was die verla-
ging een gevolg van den dalenden pesokoers en toen deze
w’ecler eenigszin.s steeg en meer stabiel bleef was het een
verlaging aan de vrachtnrna-rkt, welke de prijzen voor
Plata-maïs deed dalen. Voor mais op aflading werd den
vorigen Vrijdag het laagste ptmuit bereikt. Hoewel daarna
de termijnmarkten het grootste gedeelte van te vei’hoogimig
weder verloren en op Zaterdag nog slechts 2 centavos per
100 1KG. hooger sloten clan op iS Mei, hebben de aflaclers
hun prijzen niet verder verlaagd. Alleen aangekomen en
spoedig verwachte nieTs – hebben nog eenige verlaging on-
dergaan-.

Ge r s t was gedurende geruimnen tijd zeer vast tenge-
volge van schaarsch aanbod van den Donau, terwijl cle Rus-
sen niet luuet gerst aan de nuarkt ivaren. De gerstomzctten
bestomiclen hoofdzakelijk tut Caciacleesche gerst, welke ge-
regeld werd verkocht tot stijgende prijwii, terwijl er flinke
hoeveelheden naar ]dcuopa werden verscheept. Plotseling is
Op
dc gerstniarkt cle stemming omgeslagen en Is een scherpe
dal ing imigetreden. Amerikaansclme afladers verlaagden -hun
prijzen, doch te tweede hand gi l:ug nog verder en was ge-
noigcl onder eerste haiucls -prijzen af te -geven. Nog zijn cle
prijzen voor gerst aanmerkelijk liooger dan voor maïs, het-
geen koopers beamugst maakt contracten in gerst af te slui-
ten. De termijnmarkt voor gerst in Winuipeg is in de af-
geloopen week gerel’

cl(1 gedaald en sloot op Zaterdag 1%
.olhareent per 48 ll>s. lager dan
01)
18 Mei. De vooruitzich-
ten van den nieuwen oogst in de Donaulanden >iju gunstig.
liet weer is er zacht, terwijl in somnugc streken naar meer
regen wordt verlauugt. Reeds zijn aanbiedingen van Donau-
en Rissischegerst voor verlading in Augustus/September
anuc de markt, doch van deze aanbiedingen wordt geen ge-
brtuk gemaakt.
Ook
li
a v e r i’as in de afgeloopen week flauw. Argen-
tijnsche haver werd geregeld lager aauugekocht met geringe
omzetten, terwijl ook Çanadcesche haver aanmerkelijk in prijs
taalde. Deze laatste soort wordt, niettegenstaande tot
lagere prijzen w’ordt aangeboden, nog slechts zeer weinig gekocht. Aan dc termijnnuarlct te Winnipeg sloot de Mei-
termijn 3’i dollarcent per 32 lbs. lager.. IDe koersen te Bue-
nos Aires ui’aren 20 centavos per 100 1KG. lager.

SUIKER.
In cle afgeloopen. week hecrschtd op de verschillende sui-
kerniarkten een flauwe stemrni lig.


In A ni e r i le a lag tengevolge van den ontwrichten -toe-
stand in Walistreet dc hauudel -in geraffineerdzoo goed als stil.
In ruwsuiker ging eveneens slechts weinig oni, er werd ca.
1.20 -cle. c. & Ir. v

oor Cuivasuiker betaald. IDe New-Yorkiche
termnijnimoteeringen liepen, idagelijks -terug, om aan het einde
der week op de volgende cijfers te belanden Juli 1.14;
Sept. 1.22; Oct. 1.26 en Dec. 1.31, -terwijl de laatste no-
.teering voor Spot Ceiitr. 3.15 was.
De ontvangsten in de Atlantische havens der Ver. Sta.
ten bedroegen deze week 55.000 tons, de versmeltingen
47.000 tons tegeui 64.500 tons verleden jaar en de voor- –
raden 331.000 -tons tegen 550.600 touis.
De laatste C 1mb a-statistiek is als volgt:

1931

1930

1929
tons

tons

tons
Productie ……………..3.150.000

4.500.000

5.060.000
Voorr. overgebracht per 1/1 1.418.000

323.000

193.000
Consumptie

………….50.000

35.836

60.000
Weekontv. afscheepha’ven-s 43.329 11.5.901 30-3.261
Tot. sedert 111 N. Oogst . 1.357.135 2.577.685 3.755.774
Weekexport …………..47.479 151.455 119.556
Totaal sedert 111 ……..756.386 1.184.181 2.373.007
Voorraad afscheephavens

3.713.958 1.704.714 1.525.697
11

binnenland …..2.047.656 3.886.479 1.244.226
Aantal werkende fabrieken

9

50

11
In E n ge 1 aus d bestondl voor ruwsuiker op den verlaag-
den prijs van Sh. 6113′ belangstelling. Aangezien het aan-
bod echter beperkt s’as en koopers niet meer wilden be-
talei, iverdlen geen groote zaken gedaan. IDe termijnmarkt te L o n d e
ii
was faaw en de notee.
ringen luidden aan het slot 3 d. lager dan bij-de opening.
Nadat de V.I.S.P. op J a v a, zooals reeds gerapporteerd,
het restant Tjilatja.psuiker No. 16 &/hooger verkocht
had, iverd
in.
le afgeloopen week het restant No. 16 &/hoo.
ger van ca. 11.500 ton-s in de andere havens afgeclacui tot

f
7.-. Het onverkochte restant uit den ouden oogst be-
staat -thans alleen uit -witte suiker.

500

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

27 Mei 1931

ii:
ier te 1 a n l e was de stelnnii ug liisteloos.
Op
de Aus-
sterdainsehe terndjninarkt werd
zeer
wei ii ig gedaan, aan-
gezien er weinig verkooplust aan den dag gelegd werd
tot de bijna dagelijks aîhrokkelende prijzenDe slotiiotce-
ringen luidden als volgt. Mei
f 3i,Ç
Aug.
f S-
Dec.

f
8% en Maart
f 9.
De omzet bedroeg 1350 •tous.

KATOEN.
Marktberieht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons.
Manchester, d.d. 20 Mei 1931.

Prijzen van A merikaansche katoen zijn sedert ons laat-
ste inarktbericht geleidelijk teruggeloopen, zoodat Loco
Mid. Aniericats gisteren 5.0:1 d. ntcerde, een prijs, die
sedert begin Maart 1.915 niet gezien is. Later op dcii dag
werd de iiiark’t echter vaster, waardoor futures voor de
loopende iiiaand :1.0 punten 100ger alote.n dan {e laagste iioteeriiig 01) dien dag. New-York onderging den invloed
‘vals cle effectenbeurs:
3
uli-futures schoniruelden tuschen
25 punten en sloten 13 punten. lager. .l?r ijzeu voor Egyp-
tisehe katoen hebn
be weiuig gefluctneerd tot op gisteren,
toen F.G.:l?. Sakel loco tot 8.05
(t.
clisa.lde. De voornaa inste
gebeurtenis in deze week
01)
ce Liverpool katoeninarkt
was de belangstelling voor Russische katoen. lii de week
aan 1. Vrijdag voorafgaande werden in totaal 37.920 halen
verkocht, waarvan meer dan :16.000 balen ]{ussische ka-
toen, terwijl hierbij slechts :12.030 balen Ainerikaansche
katoen waren. Zaterdag werdeti 10.740 balen Itussisehe
katoen verkocht, tegen prijzen van 4.65 d. ‘tot 5.65 d. per
Ei igelsch pondh.
De markt voor gas-en van Anierikad.iisclie katoen mist
alle leven. Gisteren werd in ketting. en inslaggarens wei-
Ing verhandeld, hoewel wij vernamen, dat enkele koopers
van cle lage noteeringei pröfijt trokken dooi- flinke hoe.
veelheden ‘te plaatseti. U.ier eis (jaar werden eenige orders
in ringtwist geboekt evenals in tweevoudig getwijnd garen
voor biunenlandseh gebruik. Jn Egyptische soorten waren
cle vericoclite hoeveelheden niet groot, hoewel enkele groo-
tere orders zoow’el in ketting als inslag tot stand ijiï ge-
komen, evenals in inslag voor doubleerdoeleinden. De ban-
dcl in tweevoudig getwijnd garen is traag, hoewel ook hier
enkele flinke orders geplaatst zijn. Over het algemeen kas

De stenuui lig van de doekniarkt is (leze week eelt wei u ig
hoopvoller. Janinier genoeg, is liet prijsverloop van het
ruwe product niet van dien aard, (lat daardoor vertrou-
wen wordt gekweekt en -verkoopers wordt bij .terugwijai lig
van biedingen dikwijls geel:i tweede kans gegeven.
Clii
na
toonde meer belangstelling en iii fancy soorten is voor
spoedige levering nog ss’el wat gedaan. Van den kant vals
Illritsch-Ïiidië en elders is weinig verbetering te hespeuren,
hoewel er altijd nog wel iets omgaat. De katoen- en zilver-
noteoringen zullen intusschen cle beslissende factoren zijn,
of de ingetredeis verbetering verciereti voortgaug zal ina-ken, dan wel of cle belangstelling tot liet voormalige lage
peil zal dalen.
[ii verband met de op haiiclen zijnde Pinkstervaçantie
zal as. weeic geel:i iiiarktbericht verschijn en..

Liverpoolnoteeringen

Oost. koersen 12Mei19 Mei
13Mei 20Mei L’f.opBr.-Indië 1/5H 1/5w
F.G.F. Sakellaridis 8,25 8,05 T.T.op Hongkong 115

11I/
G.F.
No. 1 Oomra. 3,21 2,79 T.T.op Shanghai 113

1128,.

Ontvangsten in- en uitvoeren van Anserikaansehe havens.
(In dulzendtallen balen).


1
Aug.
’30
Overeenkomstige periode
t’,!
15
Mei’31
1929130

192829

Ontvangsten Gulf-Havens.
}
8649
8317
9152
Ati ant.Havens
1Jitvoe

tnaar Gr. B rittannië
1

1018
1219
1779

11

‘t Vate1and ete.
3725 4001 4320
,,het Orient….
1446 1156
1379

Voorraden.
(In dulzendtallen balen).

Overeenkomstig tijdstip
15Mei’31

1930
1929

Amerik. havens ……….
3383
1671
1192
1091
844
481
.

226
181
177
Binnenland

………….
New-York

……………
706
412
244
New Orleans ………….
Liverpool

……………
432
333
621

inen echter zeggen, Ist de laere katoenprijen verdere
1

KOFFIE.
otiderhandel-ingeu in (Iets w’eg staati ets er in alle soorten

De iets vastere stetnitn.ug, waarvan iii liet vorig Over-
garens weinig omgaat.

zicht kon w’orden gewag gemaakt, hield in cle afgeloopen

STATISTISCH OVERZICI-I

GRANEN EN ZADEN

.
ZUIVEL EN EIEREN
MINERALEN

TARWE

R000E
MAIS
OERST
LIJNZAAD
BOTER
KAAS
EIEREN
STEENKOLEN
Westfaalschel
PETROLEUÏv
Ilard Winter
No.2 loco
AmerlcanNo.2a)
La Plata
Amer.No.24) loco
La Plata
perK.G. Edaminer
Alkmaar
Oeni, not. Hollandsche
Mid. Contin.
Crude
Rotterdam!
loco
Rotterdam
loco
R’dam!A’dam
Rotam
loco
R’damlA’dam
Leeuwar-
der Comm.
Fabrieks-

Elermijn
Roermond
bûnkerkolen
ongezeefd f.o.i.
t(fli 33.9°
Amsterdam
per 100 K.G.
per 100 K.Q.
per 2000 K.G.
per
2000 K.0.
per 1960 K.G.
Noteering
kaas
kI. m(merk
p. 100 st.
R’dam(A’dam
B

S.
g.
per barrel
2)
per 1000 K.O.

11.
0j
II.
ho
8.
°Io
f1.
‘to
II.
0
10
f1.
01
f1.
0/
61.
0J
61.

1
010
$
0
10
1925
17,20 100,0
13,07
5

100,0
231,50
100,0
236,00
100,0
402,50
100,0 2,31
100,0
56,-
100,0
9,18
100,0 10,80

I
100,0
1.68 100,0
1926
15,90
92,4
11,75
89,9
174,25
75,3
196,75
83,4
360,50 77,9
1,98
85,7
43,15
77,1
8,15
88,8
17,90

t
165,7
1.89
112,5
1927
14,75
85,8
12,475
95,4
176,00
76,0
237,00
100,4
362,50 78,4
2,03
87,9
43.30
77,3
7,96 86,7
11,25 104,2
1.30
77,4
1928
13,475
78,3
13,15
100.6
226,00
97,7
228.50
96,8
363,00
78,5
2,11
91,3
48,05
85,8
7,99
87,0
10,10

1
93,5
1.20
71,4
1929
12,25
71,2
10,87
5

83,2
204,00
88,1
179,75
76,2
419,25
90,6
2,05
88,7
45,40
81,1 8,11
88,3
11,40

I
105,6
1.23
73,2
1930
9,67
6

56,3
6,22
5

47,6
136,75
59,1
111,75
47,4
356,00
77,0
1,66
71,9
38,45
68,7
6,72
73,2
11,35
105,1
1.12
66,7
n.

1929
12,35
71,8
12,20
93,3
231,50
100,0 194,25
82,3
365,00
78,9
2,25
97,4
45,95
82,1
9,03
98,4
10,10
93,5
1.16
69,0
rebr.
12,72
5

74,0
12,65
96,7
236,00
101,9
194,75
82,5 357,25
77,2
2,29
99,1
45,40
811
9,19
100,1
12,90
119,4
1.11
66,1
Maart
April
12,65
12.126
73,5 70,5
12,625
11,62
5

96,6 88,9 233,00 218,00
100,6
94,1
191,75 185,25
81,3
78,5
359,00
25

77,6
1,95
84,4
44,60
7
9:6

8,h6
93,2
12,00
111,1
1.11
1.11
66,1

Mei


11,125
64,1
10,57
5

80,9
198,25
85,6
177,50
75,2 373,
363,50
80,7
78,6
1,81
1,86
78,4
80,5
40,25
39,90
71,9 71,3
5,90
6.16
64,3
67,1
11,05 11,15 102,3 103,3
1.16
66,1
69,0
unl
10,87
5

63,2
10,20
78,0
193,50
83,6
171,25
72,6
355,25
76,8
1,87
81,0

78,6
6,41
69,8
11,25
104,2
1.30
77,4
juli

,,
12,80
74,3
11,20
85,6
218,50
94,4
191.25
81,0
415,50
89,8
1,88.
BI 4

80,4
6,88
74,9
11,25 104,2
1.30
77,4
Aug.
13,125
76,3
10,75
82,2
202,50
87,5
182,75
77,4
452,50
97,8
1,93
835
46,15
82,4
7,13
77,7
11,25 104,2
1.30
77,4
Sept.
12,625
73,4
10,20
78,0
191,00
82,5
172,00
72,9
506,75
109,6
2,22
96,1
45,25
80,8
8,01
87,3
11,40 105,6
1.30
77,4
Oct.
12,10
70,4
9,87
5

75,6
185,00
79,9
168,00
71,2
516,50
111,7
2,28
98,7 50,25
89,7
9,53
103,8 11,25
104,2
1.30
77,4
Nov.
11,775
68,5
9,20
70,4
174,00
75,2
164,75
69,8
483,25
104,5
2,20
95,2
50,70
90,5
10,60
115,5
11,35
105,1
1.30
77,4
Dec.

,,
12,625
73,4
9,35


71,5
166,00
71,7
163,75
69,4
482,00
104,4
2.06 89,2
47,50
84,8
9,97
108,6
11,75 108,8
1.30
77,4
Jan.

1930
12,675
73,7
9,35
71,5
149,25
64,5
151,25
64,1
433,75
93,8
2,00
86,6
43,95
78,5
7,55
82,2
11,75 108,8
1.21
72,0
Febr.

,,
11,725
68,2
8,17
5

62,5
139,00
60,0
135,75
57,5 398,50
86,2
2.03 87,9
41,15
73,5
6,90
75,2
11,75 108,8
1.11
66,1
Maart

,,
10,90
63,4
7,15
54,7
143,50
62,0
125,00
53,0
390,00
84,3
1,71
74,0
41,25
73,7
5,18
56,4
11,55 106,9
1.11
66,1
April

,,
1117
65,0
7,62
5

58,3
180,25
77,8
129,75
55,0
431,00
93,2-
1,50
64,9
36,50 65,2
5,16
56,2
11,35
105,1
.16
6

69,3
Mei

,,
10:45
60,8
6,55
50,1
148,50
64,1 114,50
48,5
405,00 87,6
1,44
62,3
37,20 66,4
5,30 57,7
11,35
105,1
1.18
5

70,5
Juni
10,05
58,4
5,175
39,6
145,50
62,9
103,75
44,0
385,50
83,4
1,54
66,7
37,-
66,1
5,09
55,4
11,35
105,1
1.18
5

70,5
Juli
9,55
55,5
5,82
5

44,6
157.75
68,1
108,00
45,8
345,75 74,8
172
745
39,90
71,3
5,99
65,3
II 35
105,1
1.18
5

70,5
Aug.

,
9,45
54,9
6,30
48,2
146,00
63,1
116,25
49,3
365,00
78,9
158
68:4
40,20
71,8
6,03
65,7
11:35

105,1
1.185
70,5
Sept.
8,40
48,8
5,25
40,2
127,50
55,1
99,00
41,9
318,75
68,9
1,64
71,0
37,55
67,1
7,23 78,8
11,35
105,1
1.185
70,5
Oct.


7,40
43,0
4,62
5

35,4
112,25
48,5
86,00
36,4 281,25 60,8
1,63
70,6
36,90
65,9 8,60
93,7
11,35
105,1
1.185
70,5
Nov.

,
7,25
42,2
4,25
32,5
94,50
40,8
82,25
34,9 270,75
58,5
1,58
68,4
36,50
,65,2
9,63
104,9
10,90
100,9
0.85
50,6
Dec.

,,
7,07
5

41,1
4,30
32,9
96,00 41,5
91,00
38,6
247,75
53,6
1,55
67,1
33,50
59,8
7,97 86,8
10,85
100,5
0.85
50,6
Jan.

1931
6,52
5

37,9

30,6
84,50
36,5 86,25
36.5
207,50
44,9
1

1,61
69,7
32,25
57,6
6,63
72,2
10,30
95,4
0.85
.50,6
Febr.
5,775
33,6
3,90
29,8
87,50 37,8 85,75
36,3
206,25 44,6
1,66
71,9
33,80
60,4
6,21
67,6
10,30
95,4
0.85
50,6
Maart
5,625
32,7
4,20
32,1
103,00
44,5
104,75
44,4 214,00 46,3
1,47
63,6
35,00
62,5
4,94
53.8
10,30
95,4
0.66
39,3
April
5,90
34,3
4,425
33,8
112,90
48,4
117,00
49,6
197,75
42,8
1,35
58,4
31,60
56,4
4,20 45,8
10,15
94,i)
0.53
31,5
4 Mei
6,45
37,5 4,90
37,5
103,00
44,5
121,00
51,3
192.50
41,6
1,27
7

55,0
30,50
7

545
4,10
44,7
10,00
92,6
0.53
31,5
II

,,
6,40
37,2

35,2
101,00
43,6
127,00
53,8
192,00
41,5
1,24
8

53,7
30,75
8

549
4,05
44,1
10,00
92,6
0.53
31,5
18

,,

,,
5,95
34,6 5,10 39.0
94,00
40,6
130,00
55,1
186,00
40,2
1,28
9

55,4
31,50
9

56,3
4,10
44,7
10,60
92,6
0.53
31,5
26

,,
5,75
33,4
4,90
37,5
85,00
36,7
118,00
50,0

185,00
40,0
1,26
10

54,5
30,50
1
°
54,5
4,05
44,1
10,00
92,5 0,53

31,5
1) Men zie voor de toellcntlng op dezen Staat de nummer. van 8 en 15 Aueustua 1928 (No. 658 en 659) pag. 689190 en 709. ) 79 Kg. La Plata. 3) = Western
ring van de huidige olfic. not.wijze (Jan.1928): Barley vanaf 2j2131; vanaf 9j2 6415 Z.-Russ.

27 Mei 1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

501

week geen stand. De wisselkoers in Brazilië liep weder
enkele procenten terug en in verband hiermede zijn de
kost- en vrachtaanbiedingen van Santos doreen ongeveer
1/- per cwt. gemakkelijker dan een week tevoren, waar-
tegenover die van Rio slechts
-/3 it -/6
lr kwamen. Ook
aan de termijnmarkten zijn de noteeriLigeri iets ingezakt.
Betreffende het nieuwe, door Brazilië ingestelde uitvr-
recht van 10/- per baai, werd thans eindelijk bericht ont-
vangen, dat de Federale Regecriiig van het land officieel
besloten heeft de indertijd voorgestelde belasting van 20
pOt.
in natura niet in te voeren, doch te vervangen door
de hierboven bedoelde uitvoerbelasting, welke geheven zal
moeten wor’en bij verzending uit alle Braziliaansche ha-
vens. Tevens werd bericht, dat eventueele verhooging van
liet uitvoerrecht alleen mogelijk zal zijn met toestemming
van de Federale Regeering.
Het reeds in het vorig Overzicht opgenomen bericht, dat
(Ie Uitvoerende Raad der Koffie-staten de bepalingen van
de ermijnmarkten te Santos en te Rio zoodanig zal doen
wijzigen, dat het aankoopen door dien Raad van groo’te
hoeveelheden ordinaire koffie zal worden vergemakkelijkt,
werd deze week reeds aangevuld met een officieel tele-
gram, kennis gevende, dat de termijnmarkt te Santos mi
twee termijncontracten heeft ingesteld, namelijk contract
A, waarop verhandelbaar zijn de types
No. 2
tot en met
5
en
contract B de types
No.
4 tot eni met
8
zonder be-
schrijving, in doorsnede niet hooger dan type
6
met
15
punten plus of minus. Verwacht wordt, dat de Rio-markt
binnen korten tijd op dezelfde basis zal worden heropend.
De conferentie van afgevaardigden der verschillende
koffie-produceerende- landen, welke op
15
dezer te Sao Paulo
zou worden gehouden en volgens vroegere berichten op het
laatste •oogenblik voor onbepaaldeie tijd zou zijn uitge-
steld, heet thans weder onder voorzitterschap van den
Braziliaanschen Minister van Arbeid geopend te zijn. Of
clii juist is, valt hier natuurlijk niet te beoordeelen, doch
aangezien gemeld wordt, dat de afgevaardigden begonnen
zijn den koffie-aanplant in de Staten Sao Paulo en Parana persoonlijk in oogerschouw te nemen, schijnt in elk geval
te moeten worden aangenomen, dat van een zich scharen
om de conferentietafel voorloopig nog niet kan worden ge-
sproken. Ook een ander bericht, dat kort geleden ontvan-
gen werd, is in den loop dezer week tegengesproken. Om-
trent het moratorium namelijk, dat binnen korten tijd in
Brazilië kon worden verwacht, werd nu gemeld, dat de

efreffende geruchten slechts beschouwd moesten worden
als een proefballon, opgelaten in bepaalde Braziliaansche
financieele kriiigen
j
teneinde te peilen, hoe een dergelijke
iiiaatregel eventueel zou worden opgenomen.
Nu
de volgende Braalel-oogst reeds over ongeveer een
maand zal beginnen af te komen, wordt het cijfer, waarop
deze zal moeten worden geraamd, van dag tot dag van
grooter belang.liliudeljk komt het ‘bekende Medeiros-bul-
letin met de mededeeling,
dat
ook de officieele raming van
het Instituut tot Permanente Verdediging van de Koffie
van Sao Paulo zal moeten worden verhoogd.
Op
het oogen-
blik wordt ‘de aanstaande San.tos-oogst reeds algemeen
aangenomen op
18
it
20
millioen balen, terwijl sommigen
zelfs spreken van circa
22
millioen. Indien laatstbedoeld
cijfer juist mocht blijken te zijn, zouden uiet minder dan
ongeveer
12
millioen balen Santos koffie moeten worden vernietigd om het te verwachten overschot van den nieu-
ven Santos-oogst niet te laten. wegen. De geweldige voor-
raad, die op het oogenblik in den Stiat Sao Paulo aan-
wezig is, zou dan na verloop van een jaar bij een uitvoer
van 10 millioen a an nog geen zak kleiner zijn geworden.
Volgens dzer dagen ontvangen telegram bedroeg de
voorraad, in de binnenlandsche pakhuizen en de spoorweg-
stations van de Staten Sao Paulo en Minas Geraes op
30
April teruggehouden,
20.087.000
balen tegen
20.956.000
balen
op 31
Maart, hetgeen een vermindering beteekent
in de maand April van
869.000
balen.
De oogst van Columbia wordt voor dit jaar thans ge-
raamd
op 3.500.000
balen en die van Costa Rica
op 355.000
balen. Van Guatemala worden verwacht
600.000
balen, van
Venezuela
900.000
balen, van Hawaï
70.000
balen, van Ja-
malen
25.000
balen.
Aan de Rotterdamsche termijnmarkt liepen de noteerin-
gen %
ii. 3/
8
ct. terug.
In loco was de afzet nog steeds beperkt bij onveranderde
officieele noteeringen van
28
ct. per
36′ K.G.
voor Supe-
rior Santos en
25
ct. voor Robusta.
De prijzen van gewoon goed beschreven Superior Santos
op prompte verscheping zijn thans
42/6
it
44e-
per cwt. en van dito Prime
44/6
it
46/-,
terwijl zij van Rio type New-
York 7 met beschrijving, prompte verscheping, bedragen
31)9 it 3216.
ederlandschindië bleef ‘voor de ongewassclien Mand-
heling Robusta ongeveer onveranderd, doch de andere on-
gewasschen soorten en ook de gew-asschen Robusta liepen

VAN GROOTHANDELSPRIJZEN’)

METALEN
,

TEXTIELGOEDEREN

DIVERSEN

ZILVER
TZER
Cleveland
KOPER TIN LOOD
KATOEN
WOL
gekamde
WOL
gekamde
KOE-
KALK-
cash Londen
Foundry No.3 Standaard
Locoprijzen
locoprijzen
Locoprijzen Mlddling locoprijzen
Australische,
Australische, CrossbredColo-
HUIDEN
Gaaf,open
SALPETER
Old. per
Slaf’srd
f.o.b.
Middlesbrough
Londen
Londen per
Eng. ton
Londen
per Eng. toh
New York Merino, 645 Av.
loco Bradford
nial Carded,
kop
100 KO.
Cunce
per Eng. toi
per Eng, ton
per Ib.
per Ib.
50’s Av.
loco
57-61 pnd.
netto
Bradford per ib.

pence
0
10
Sh.
0
10
£
0

01
£
I
/o
$
cts.
0
1
pence
01
0

pence
Olo

f1.
0/
f1.
0
1
32
1

100,0
731-
100,0
62.1(6
100,0
261.171-
100,0 36.816
100,0
23,25
100,0
55,00
100,0
29,50
100,0
34,70
100,0
12,-
100,0
21’Iio
89,3
8616
118,5
58.11-
93,5
290.1716
111,1
31.116
85,3
17.55
75.5 47,25
85,9
24,75 83,9
28,46
82,0
11,61
96,8
2C24
83,3
731-
100,0
55.141-
89,7 290.41-
110,8
24.41-
66,4
17,50
75,3
48,50
1

89,2
26,50 89.8 40,43
116,5
11,48
95,7
2C’
81,1
661-
90,4
63.16,-
102,8
227.5′-
86,8
21.11-
a7,8
20,00
86,0
51,50
93,13
30,50
103,4
47,58
137,1
11,48
95,7
247, 16
76,2
7016
96,6
75.14/-
121,9
203.1516
77,8
23.51-
63,8
19,15
82,4
39,-
1

70,9
25,25
85,6 32,25
92,9
10,60
88,3
1
7
12
/i6
55,4
671-
91,8 54.131-
88,0
142.51-
54,3
18.116
49,6
13,55
58,3 26,75
1

48,6
16,25
55,1
25,36
73,1
9,84
82.0
26
114
81,8
66/-
90,4
75.1016
121,7
222.716
84,9
22.21-
60,7 20,20
86,9
46,75 85,0
28,75
97,3
37,50
108,1
11,70
97,5
257/9
80,7
56/6
91,1
78-16
125,7
222.11/-
85,0
23.26
63,5
20,10
86,5
44,25 80,5
27,75
94,1
34,50
99,4
11,70
97,5
26
81,0
671-
91,8
89.81-
144,0
221.016 84,4
23.8/6
69,7
21,25
91,4 44,00
80,0
27,50
93,2
36,-
103,7
11,70
97,5
25:4:
4

80,2
681-
93,2
82.1716 133,5
207.516
79,2
24.161-
68,0
20,45
88,0
43,25 78,6
27,25
92,4
33,50
96,5
11,70
97,5
25
1
116
78,1
6916
95,2
75.4/6
121,2 197.516
75,3
23.191-
6,8
19,40
83,4
41,50
75,5
26,25
89,0
30,50 87,9
11,70
97,5
24
1
14
75,6
711-
97,3
74.11/-
120,1
200.51- 76,5
23.14/-
65,1
18,75
80,6
40,00
72,7
25,75
87,3
31,50
99,4
11,70
97,5
241j
75,7
7216
99,3
72.1216 117,0
209.516
79,9
22.16/-
62,6
18,65
80,2
38,75
70,5 24,75 83,9
32,25
92,9
9,18
76,5
24
5
/i6
75,7
7216
99,3
73.171-
119,0
210.11/-
80,4
23.3j-
63,6
18,60
80,0
37,00
67,3
24,00
81,4
29,75
85,7
9,28
77,3
23i’/i
73,9
7216
99,3
74.191-
120,7
205.516
78,4
23.111-
64,7
18,90
81,3
34,25
62,3
23,75
80,5 31,25
90,1
9,39 78,3
23
1
11
71,8
7216
99,3
72.161-
117,3 188.916
72,0
23.416
63,8
18,45
79,4
32,50
59,1
22,50
76,3


9,49
79,1
22
11
/16
70,7
7216
99,3
70.51-
113,2
182-16
69,5
21.131-
59,4
17,50
75,3
34,25
62,3
23,00
78,0
27,23
78,5
9,70 80,8
22
1
14
69,3
7216
99,3
68.616
110,1
178.1816
68,3
21.916
59,0
17,25
74,2
31,25
56,8 21,25
72,0
27,75
80,0
9,90
82,6
2015116
65,3
7216
99,3
71.916
115,1
174.131-
66,7 21.111-
59,4
17,15
73,8 29,50
53,13
19,25
65,3
26,63
76,7
10,11
84,3
20
1
/8
62,6
,

72/6
99,3
71.1216
115,4
174.41-
66,5
21.41-
58,2
15,45
66,4
28,50
51,8
17,75
60,2
24,50
70,6
10,21
85,1
19
1
(8
59,5
701-
95,9
68.1916
111,1
165.181-
63,4
18.161-
51,6
15,20
65,4
26,25
47,7 16,50
55,9

69,2
10,21
85,1
19
0
/1
61,0
6716
92,5
61.31-
18,5
161.17/6
61,8′
18.616
58,3
16,45
.70,8
27,25
49,5
17,25
58,5
24,13
69,5
10,21
85,1
18
1
5;16
59,0
6716
92,5
53.91-
86,1
145.-/-
55,4
17.161-
48,9
16,50
71,0 28,75
52,3
18,00
61,0
26,25
75,6
10,21
85,1
.
16
1
/j6
50,0
6716
92,5
50.116
83.7
136.416
52,0
17.191-
49,3
14,50
62,4
27,75
50,5
17,50
59,3
26,53 76,7
10,21
85,1
16
49,9
6716
92,5
48.21-
77,5 134.17(6 51,5
18.31-
49,8
13,10
56,3 27,00
49,1
16,75
56,8 24.25 69,9
9,18
76,5
I€3/
51,0
651-
89,0
47.151-
26,9
135.516
51,7
18.6/-
50,2
11,95
51,4 27,25
49,5
16,50
55,9
24,88
71,7
9,28
77,3
16
11
1
52,0
6316 87,1
46.61-
74,6
132.61-
50,5
17.181-
49,1 11,
47,3 27,00
49,1
15,75
53,4
24,50 76,4
9,39
28,3
1612
51,5
63161
87,1
43.-/-
69,3
117.131-
44,9
15.151-
43,2
10,55
45,4
24,50
44,5
14,50
49,2
26,25
75,6
9,49
79,1
10
5
15
51,9
6316
6

87,1
46.8,6
74,8 113.161-
43,5
13.1816
43,7
10,85
46,7
24,00
43,6
13,00
44,1
25,25
72,8
9,70
80,8
16
5
/
51,9
63166
87,1
47.6(6
76,2
115.31-
44,0
15.516
41,9
9,95
42,8
22,50
40,9
12,50
42,4

72,0
9,90
82,6
13
7
/
43,2
6016
82,9
45.716
73,1
116.81- 44,4
11-16
38,5
1
10,30
44,3 21,25
38,6
12,00
40,7 24,63 71,0
10,11
84,3
1211
2

38,9
5816
80,3
45.116
72,6
117.-16
44,7
13.516
3,4
10,95
47,1
21,75
39,5
12,00
40,7
22,50
64,8
10,21′
85,1
13
7
/i6
41,8
58(6
80,3
45.1/6
72,6
122.11-
46,6
13.316
35,2
10,90 46,9 25,25
45,9
14,50
49,2
22,25
64,1
10,21
85,1
13
1
/
40,9
5816
80,3
42.1516
68,9
113.41-
43,2
12.101-
31,3
10,25
44,1
24,50
44,5
14,50
49,2
22.25
64,1
10,21
85,1
13
3
1i
41,1 5816
80,3
1

39.1716
64,2
102.1716
39,3

1

.10:-
31,6 9,50
7

40,9 24,00
11

43,6
13,5011
45,8
21,7514
62,7
10,21
85,1
13’Jj
40,7
59/6
80,3
40.5/-
64,8
104.101-
39,9
11.126
31,9
10,-s
43,0
23,50
12

42,7
1350
12

45,8
10,21
85,1
13
40,5
58/6
80,3
39.5!-
63,2
109.15/-
41,9
11.1216
31,9 9,50
9

40,9
23,25
13

42,5
13′,00
13
44,1
10,21
85,1
12’/2
38,9
5316
80,3
37.1716
61,0
102.51-
39,0
11.7j6
31,2
9,2510

39,8
.
10,21
85,1
de invoering vafl de huidige otficieele noteeringswijze (lan. 1928:vanaf 16 Dec.1929 74(5 K.G. Hongaarsche: vanaf 26Mei1930 Z.

Rüssische.
4
)MaIting vôÔr de inv6è

1
5) Noteering Schotland
5916.
6)
551-. 7)1 Mei.
8
8Mei.
0)15 Mei.
10)
22Mei.
11)
7 Mei.
12)
14Mei.13) 21 Mei.
14)
12 Mei.

.

502

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

27 Mei 1931

iets

op.

De

noteesiugen

in

de

eerste

hand

zijn op

het
oogeublik:

Pa.lembau.g

Robusta
,

Juni-verscheping,
17

et.;

]3en-
4
koelen Robusta, Juni-verscheping, 177/ et.;
Mandheliug Ro.
busta,

Juni-verscheping,

19y2,

ct,;

W.I.B.

f.a4

Robusta,
Juni-versc-heping,

25y2

et.,

alles

per

Y2,
K.G.,

cif,

uitge-
leverd gewicht, netto contant.

De slôt-noteeringen to Nviv-York van het aldaar geldende
gemengd contract (basis Rio No. 7) waren:
Sept.

Dec.
Mrt.

Mei
26

Mei

………….

$
5.86

$
5.95
$
5.99

$
6.01
18

Mei

………….

.,5.95

,,6.02
6.08
ii

Mei

……………5,83

,, 5.90
5.95
4

Mei

………….

..5.33,, 5.40
,, 5.49

Rotterdam, 27 Mei 1931.
(Mededeeling van de V.ereeniging voor den Goederenhandel
te Rotterdam.)

Noteeringen en voorraden in Brazilië.

te Rio

te Santos

Wisselkoers
Data

L

le Rio
Voorraad Prijs Voorraad Prijs o Londen
(In Balen) No.7′) (In Balen) No.41) °

25 Mei 1931

198000 13.075 1.058.000 17.600 3′ pence
18 ,, 1931

149.000 12.925 1.035.000 17.900 3H pence
11 ,,

1931

165.000 12.800 890.000 17.900 3

pence
25 Mei 1930

317.000 13.950 1.128.000 21.000 5

pence
1)
In Reis.

Ontvangsten uit het binnenland van Brazilië in Balen.

te Rio

te Santos
Data

-________________
Afgeloopen

Sedert Afgeloopen

Sedert
week

1Juli

week

1
1Juli

25 Mei 1931…. 153.000
1
3.983.000
1
203.000 10.350.000
25 Mei 1930….

49.000 2.739.000 229.000 8.794.000

VERKEERSWEZEN.

VRAcHTENMARKT.

In den loop der vorige week werd de stemming op de
vrachtenmarkt veel kalmer, hetgeen •tot gevolg had, dat de
vrachten in vrijwel alle richtingen flauwer werden. Van de
La Piceta rivier
naar U.K.fContinent vielen de vrachteii

voor booten van 6/6500 ton per Mei en Juni bij’. niet min-
der dan
11.
ti
1/6, zoodat de vracht van San Lorenzo range
naar Antwerpcn/J.totterdani/Anisterda.nifiTaniburg thans op
18/6 staat. Tegenover 45 afsluitingen in de voorgaande
week bedroeg dit aantal in de afgeloopen week slechts 18/-.
Ook op de Noord-Ameri/caanschc graaninarkten ging veel min der om. Vati Montreal naar Continentale havens waren
er nagenoeg geen orders, terwijl naar Engelsche havens
2/3 h 2/43′. per qtr. en naar 314 Deensche havens voor
gerst $ 0,15 en $ Q,l7 betaald werd.

Voor
Suiker van West-Indië
was cle vraag miaar ruimte
acer behoorlijk en de vracht kon zich zoodoende
01)
het oude
peil van 14/6 voor booten tot 6500 ton lading van San
i)oini ugo naar U.K.fContinent handhaven.

De salpeter-bevrachters van
Chili
hebben van de flauwere
La J?latacnarkt geprofiteerd en twee in ballast daarheen
op weg zijnde booten tegen de lagere basis vracht van resp.
221. en 21/9 (met diverse opties, zooals Noord-Spanje, Mid-
dellandsche Zee, enz.) opgenomen. Phans stellen zij 21/6
bilsis Continent in uitzicht.

Van
het Oosten
bleven dc vrachten vrij vast, ofschoon de
belangstelling in seheepsruimte ook
01)
deze markt veel
minder groot
WilS.
De uitgesproken schaarschte an lijn-
ruimte voor soja.boonen (leed zich weer voelen cii bevrach-
ters zijn thans er toe overgegaan wilde booten op te nemen,
waarvoor zij 25/9 per Juni, en 251. per Augustus cmi Sep-
tember vami :Dalny naar Rotterdam of Hamburg betaald
hebben. Overigens ging er in het Oosten weinig om.

Van cleti
Donau
was er practisch geen vraag en van de
Zwarte Zee
wordt slechts één afsluiting tegen 10/6 naar
het Continent gemeld.

De il!iddeiiandsche Zcenwn

kt
heeft nog steeds niet een schaarschte aan orders te kampen, iii het bijzonder voor
Mei en Juni laden. Het aanbod van ruimte was voldoende
en de vrachteu bleven onveranderd. Van Noord-Spanje was
niet een definitieve order aan de markt.

De
Engelsche kolenmai-kt
toont practisch geen verande-
ring. De vrachten bleven op het oude peil; alleen naar cle
5[idclellandsche Zee werden iets hoogere cijfers betaald.

Vervolg STATISTISCH OVERZICHT VAN GROOTHANDELSPRIJZEN.

DIVERSEN
KOLONIALE PRODUCTEN
INDEXCIJ FERS

VURENHOUT
RUBBER’)
Standaard
SUIKER
KOFFIE
THEE
COPRA

Bruto-
gewichtv.d.

basis
7″
f.o.b.
Ribbed Smoked
Witte kristal-
suiker loco
Robusta
Locoprljzen
Afi. N.-I. theev.
A’dam gem. pr
.
Ned.-lnd. f.ms
.
buit, handel
Nederland

liii
0
)..
ii
Zweden!
Finland
Sheets
loco
Londen R’dam(A’dam.
Rotterdam
Java-
en Suma-
per lOO K.G.
Amsterdam
1925=100
..

‘o
-3

In-
it
per Ib.
per 100
K.O.
‘(,
per

K.O.
tratheep'(,KO.
O
,c.0
voer
>
1-‘

%
Sh.
01
II.
0(
cts.
f

01
cts.
oj
f
1
0
10
1925
159,75
lOO
2111,625 100,0 18,75
100,0
61,375
100,0
84,5
100,0
35,87
5

1100,0
100
100 100,0
00,0
1926
153,50
96,1
21-
67,4
17,50
93,3
55,375 90,2
94,25
111,5
34,-
1

94,8
112
128
93,2
92,9
1927
160,50
100,5
1(6,375
51,6
19,125
102,0
46,875
76,4
82,75
97,9
32,625
90,9
113
116
95,4
89,5
1928
151,50
94,8 -110,75
30,2
15,85
84,5
49,625 80,9
75,25
89,1
31,87′
88,9
118
128
96,4
87,6
1929
146,00
91,4
-110,25
28,8
13,-
69,3 50,75
82,7 69,25 82,0
27,31
5

76.3
122
132
91,6
82,6
1980
141,50
88,6
-15,875
16,5
9,60
51,2 32
52,1
60,75
71,8
22,626
63,1
124
135
75,5
69,4
lan.

1929 152,50 95,5 -19,875
27.9
13,77
6
73,5
53,125
86,6 77,25
91,4
29,-
80,8
III
119
94,2
84,6
Pebr.

,,
150,00
93,9
11-
33,7
13,37
5

71,3 54
88,0 74,25
87,9
28,62
6

79,8
75
83
94,2
85,4
Maart
147,50
92,3
110,125
34,0 13,50
72,0
54
88,0 72,75
86.1
27,62
5

77,0
82
III
94,8
85,8
April

,
147,50
92,3
-jIO,5
29,5
13,37
6
71,3
54
88,0
74,25 87,9 26,75
74,6
110
142
92,9
83,9 Mei
145,00
90,8 -110,875
30,5
l2,23
65,3
54
88,0 73,50
87,0
25,87
6

72,1
135
144
91,6
81,7
luni
147,50
92,3
-110,625
29,8
12,00
64,0
54

,
88,0
69,50 82,2
24,876
69,3
137
134
91,0
81,9
juli
145,00
90,8
-(II
30,9
13,42
5

71,6
54
88,0
680
81,1
27,50
76,7
144
147
91,0
83,7
Aug.

,,
145,00
90,8 -110,5
29,5
13,00
69,3 53,50
87,2
64
75,6
27,25
76,0
151
149
91,6 83,6
Sept.

,,
145,00
90,8
-(10,125
28,4
13,47
6

71,9
51,75
84,3
64
75,6
28,25
78,7
135
144
91,0
82,0
Oct.

,,
142,50
89,2 -19,625
27,1)
13,30
70,9
48,50
79,0
66
78,1
27,50
76,7
137
146
90,3
80,5
Nov.
142,50
89,2 -18,125
22,8
12,50
66,7
41,75 68,0 66,50
78,7
27,25
76,0
128
143
88,4 78,8
Dec.
142,50
89,2
-IS
22,5
12,07
6

64,4
36,75
59,9
60,75

7l,8
27,125
75,6
123
125
87,1
78,8
lan.

1930
147,50
92
1
3
-17,375
20,7
11,67
6

62,3
35
57,0
60,50
71,6
26,875
74,9
128 136
84,5
76,9
l
ebr.

,,
147,50
92,3
-18 22,5
11,40
60,8
35
57,0
58,25
68,9
26,375
73,5
112
126
81,3
75,2
Maart
147,50
92,3
-17,625
21,4
10,70
57,1
35
57,0
62,25
73,7
25,25
70,4
125
131
78,7
74,2
April
147,50
92,3
-17,375
20,7
10,55
56,3 35
57,0
59,50
70,4 26,12
5

72,8
115
127
78,7
72,8
Mei
145,00
90,8
-16,875
19,3
9,80
52,3
34,75
56,6
58
68,6 25,50
71,1
132
132
76,1
72,0
Juni

,,
145,00
.90,8
-16,125
17,2
9,775
52,1
33
53,8
58
68,6
22,875
63,8
131
133 76,1
70,4
Juli
142,50
89,2
-15,625
15,8
9,276
49,5 31,50
51,3
55,50 65,7 21,75
60,6
138
141
74,2 69,3
Aug.
142,50
89,2
-14,875
13,8
8,50
45,3 29,50
48,1
55,25 65,4
20,-
55,7
129
145
73,5
67,9
Sept.
140,00
87,6
-14,125
11,6
7,976
42,5 28,25
46,0 59,50
70,4
19,25
53,7
122
126
72,3
65,4
Oct.
132,50
82,9
-j4
11,2
8,62′
46,0 29
47,3
66,50
78,7
18,75
52,3
128
152
71,6
646
Nov.
130,00
81,4
-14,375
12,3
8,75
46,7
29
47,3
68,25
80,8
19,375
54,0
121
139
71,0
633
Dec.

,,
130,00 81,4
-14,375
12,3
8,20
43,7
29
47,3
66,75
79,0
19,-
53,0
105
129
69,0
61,3
Jan.

1931
125,00
782
-/4,25
11,9
8,20
43,7
28
45,6
66,25
78,4
18,25
50,9
121
132
67,7
59,2
Febr.
125,00
782
-13,875

10,9
8,20
43,7
26,25
42,8
53
62,7
18,125
50,7
96
121
67,1
59,4
Maart

,,
125,00
78,2
-13,75
10,5
8,30
44,3 25,50
41,5
45 53,3
18,625
51,9
107
140
66,5
59,1
April

,,
125,00
78,2

13,
12
5
8,8
8,576
45,7 24,75
40,3
43 50,9
17,50
48,8
110
138
65,8 58,4
4
Mei
125,00
78,2 -12,8125
7,9 8,50
45,3 25
40,7
40
2

47,3
16,12
5

44,9
II
125,00 78,2
-/3
8,4
8,625

1

46,0 25
40,7
40,50
9

47,9
15,62
5

43,6
18

,,

,,
125,00
78,2
-13,125
8,8
8,625
46,0
25
40,7
14,875
41,5
26

,,

,.
125,00
78,2
-13,625
10,2
8,25
44,0
25
40,7
14,75
41,1
1)
Jaar-
en maandgem. afger. op 11
5 pence.
5)
7
Mei.
5)
21
Mei.

Auteur