Ga direct naar de content

Jrg. 15, editie 734

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 22 1930

55 JANUARI 1930

AtJTEURISRECHT
VOORBEHOUDEN.

Economi*sch~St
‘atistische

Beri*chten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

ORGAAN VOOR DE MEDEDELLINGEN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

15EJAARGANG

WOENSDAG
22 JANUARI_1930_

No. 734

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN.
Algemeen Secretaris: Prof. Mr. Dr. G. M.
Verrijn Stuart
ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN.
COMMISSIE VAN ADViES:
Prof. Mr. D. van Blom; J. van ilasselt; Jhr. Mr. L. II. van
Lennep; Mr. K. P. van der Mandele; Prof. Dr. N. J.
Polak; Mr. Dr. L. F. II. Regout; Dr. E. van Weldcren
Baron Rengers; Prof. Mr. H. R. Ribbius; Jan Schiithuis;
Mr. Q. J. Terpstra; Prof. Mr. F. de Vrics.
Gedelegeerd lid: Prof. Mr. Dr. G. M. Verrijn Stuart.
Assistent.Redacteur: R. M.
H.
A. van der Valk.
Secretariaat: Pieter de Hoochweg 122, Rotter4am.
Telefoon Nr. 35000. I’ost rekening 8408.

Ibonnernentsprijs voor het weekblad franco P. P. in
Nederland f 20,—. Buitenland en Koloniën f 23,— per
jaar. Losse nummers 50 cents. Leden en donateurs van het
lnszituut ontvangen liet weekblad gratis.
De verdere publicaties van het lnstituut udgaonde ont-
vangen de abonné’s, leden en donateurs kosteloos, voor zoo-
ver daaromtrent niet anders wordt beslist.
Aangeteakende stukkon: Bijkantoor Ruige plaatweg.

Advertentie8 f 0,50 per regel. Plaatsing bij abonnement
volgens tarief. Administratie van abonnementen en adver-
tenties: Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers-Maatschappij, Rot.
terdam, 4msterdam, ‘s-Gravenhage. Post chèque- en giro.
rekening No. 6729.

21 JANUARI 1930.

in den toestand van de geidmarkt kwam geen ver-andering. Het aanbod van geld was weder belangrijk
en hoewel verschillende geldgevers met het oog op
den zeer lagen rentestand meer terughoudend wer-
den, brokkelcien alle koersen weder verder af. Particu-
lier disconto daalde van 2
7
/8
tot 2
5
/s pOt.; de prolon-
gatierente van 234 tot 2 pOt. en cail geld liep tot
ongeveer 1 pOt., terug. De verlaging van de tarieven
van De Neclerlandsche Bank, op Donderdag, met
36 pOt. voor wissels en beleeningen, en niet een vol
percent voor voorschotten in rekening, kwam clan ook
niet onverwachts; daar zelfs een verlaging met een
vol percent voor alle groepen, nog lang niet voldoende
zou zijn om bij de rentetarieven van de open marict aan te sluiten.
* *
*

De Minister van Financiën stelt cle inschrijving
open op schaticistpapier op Donderdag 25 Januari
as. Aangeboden worden drie- en zesmaands promes-
sen en jaarbiljetten tot een bedrag van
f
25 millioen;
do biljetten ditmaal met een rentevergoeding van
4 pOt.
* *
*

Op de balans van De Nederlandsche Bank geeft de
post hinnenlandsche wissels een daling van
f
8.1 mii-
lioen te zien. De beleeningen bleken met
f
600.000 te
zijn teruggegaan. De goudvoorraad vertoont, blijkbaar
als gevolg van den gouduitvoer naar Frankrij 1e, waar-
van in de dagbladen melding werd gemaakt, een
teruggang van
f
1.4 millioen. De zilvervoorraad klom
dsarentegen met
f
400.000. De post papier op het bui-

tenland en de diverse rekeningen op de actiefzijde der balans daalden resp. met
f
300.000 en
f
8.9 millioen.
De biljettencirculatie verminderde met
f
21.4 mii-
lioen. Het tegoed van het Rijk blijkt met
f 1.1
mil-
lioen te zijn toegenomen. De rekening-courant-saldi
van anderen daalden met
f
6.6 millioen. Het beschik-
baar metaalsaldo bedraagt
f 1.1
millioen meer dan
verleden week. 1-let dekkingspercentage is 5634.

* *
*

Gedurende de afgeloopen berichtsweek zijn de wis-
selkoersen nog verder gestegen. Het Pond is na het
bekend worden van de disconto-verlaging hier te
lande op 12.1134 gekomen; slot 12.11. Door groote vraag steeg de Dollar in Londen verder, van 4.8685
op 4.8675, wat den Dollar hier natuurlijk op een
hooger niveau bracht: 2.4885; slot 2.4870. Van een
zeer vaste stemming hebben ook de Marken blijk ge-
geven; zij stegen tot 59.46’/2, maar sloten op 59.45.
Het Pond daalde in Duitschiand op 20.3634, de Dollar
op 4.1850.
Parijs
steeg tot 9.7736 en kwam dus boven
het goudpunt. De Nederlandsche Bank heeft op dit
punt een goud-remise naar Parijs gezonden. Ponden
noteerden in i’arijs 1-23.91.De meeste andere devie-
zen waren met liet Pond hooger: Brussel 34.65, Milaan
13.02. Een uitzondering piaakte de Zwitsersche Franc,
die tot 48.0636 terugliep; slot 48.0836. De Peseta had
haar gewoon onzeker en onregelmatig verloop, hoewel
er niet zulke fluctuati.es
als de vorige maal te noteeren
vielen: 33-32.50-33.25-32.70. Vast was ook Hel-
singfors, dat 6.25 noteerde. Zioty’s 27.00. Turksche
£ 1.17 34. Rupees
9011116.
Argentijnsche Pesos liepen
weder wat terug en kwamen op 90. Ook de Milreis
kon zich niet handhaven en daalde op 2734; slot
wederom 27%. Canada 2.46.

De veranderingen op geld- en wisselmarkt deden
op de termijnmarlct de vraag naar icassa-deviezen tegen
termijn grooter worden. Maandsponden noteerden
7
/
4
—’/io c., 3-maands 2-1
7
/8
c., Maandsdollars na 18-
16 c., 14-13 c., 3-maands 34-33 c., Maandsmarlcen
1234-1134 c., 3-maands 20%_2811
2
c, alles déport.

LONDEN, 20 JANUARI 1930.

Geld was gedurende cle eerste dagen van de afge-
loopen week gevraagd tot loonende prijzen, terwijl het
gedurende de laatste dagen der week overvloedig en
goedkoop werd. De tendns is echter, dat in de eerst-
volgende weken geld meer gezocht zal zijo.
In die verwachting werd de stemming voor discon-
to’s iii cle eerste helft der week iets vaster. De zeer
gunstige bankstaat echter en de geidruimte op enkele
der Europeesche markten maakten den koers later
weder flauw, zoodat de noteering op 4’j1e pOt. sloot. De .schatkistprornessen werden. tot pLm. 4 pOt. toe-
gewezen.
Naar aanleiding van den gunstigen hankstaat ivon –
de meening weder veld, dat de hankrate, indien niet
op Donderdag a.s., dan toch op een der eerstvolgende
Donderdagen gereduceerd moet worden.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22
Januari 1930

ZWAKKE PLEKKEN IN ONZE ECONO-

MISCHE RELATIES MET CHINA.

Indien er zich ooit een tijdstip heeft voorgedaan iii
de betrekkingen tussehen China en de andere landen,
waarop het voor dezen alleszins geboden was om met
wijden blik de teekenen des tijds te observeeren, en
waar het noodig mocht blijken, beslist en paraat de
bakens te verzetten, -• dan is dat zeker wei geweest
gedurende het afgeloopen tiental jaren. En toch ge-
loof Jk niet, dat eeuige andere periode zoo’n treurige
miskenning van symptonen, zoon futlooze passiviteit
van de zijde der Westersche mogenciheden heeft te zien
gegeven, als clie, 0elke wij nu juist achter den rug
hebben.

Wat betreft de houding van
Neierland in dit op-
zicht, is men, bij gebrek aan eenige aanduiding van
het tegendeel, genoopt om tot de conclusie te Icomen,

dat wij er eenvoudig geen
eigen politiek of economisch
plan, van welken aard ook, tegenover China op na hou-
den. Vooral in de laatste jaren werd deze conclusie
ge-
rechtvaardigd door het zoo moeilijk te motiveeren,
onevenwichtige samengaan van onze (en alleen onze)
diplomatie in China met die van Engeland, cle Ver-
eenigde Staten en Frankrijk, terwijl de meeste andere
landen op de een of andere wijze in individueel ge-
differentieerde posities waren geraakt, en er niets dan
de meest markante verschillen bestaan tussehen de res-
pectievelijice situaties van ons land tegenover, bijv.
Engeland. De jongste loop der zalcen, waarbij China
quand-même de afschaffing der exterritonialiteit heeft
doorgezet, heeft dan ook de futiliteit van de houding
der. drie groote mogendheden aan het licht gebracht,
en doet de gedachten gaan naar
what nsight have been
indien ons land wat meer initiatief in eigen richting
ten. toon had Icunnen spreiden.

Dit is vermoedelijk de eerste en grootste zwalcke plek in onze economische relaties met China:…. cle
blij kbare totale afwezigheid van eenige politiek of
economisch streven, voor zooverre deze :in cle houding
van onze diplomatie in de kardinale kw’esties tot
uiting had kunnen komen.
Als tweede, en ook zeer belangrijke zwakke plek, waarvan cle uiteenzetting het voornaamste doel van dit artikel is, zou ik willen noemen de opvatting van
onze groote ondernemingen in China, wat betreft
het nut van eenige kennis van cle taal des lanch. Nog
steeds steuniende op de tradities uit cle oude dagen van cle pnincely hong”, toen ccii met groot verant-
woordelijkhei clsbesef geordend ,,compradore”-stelsel,
gepaard aan gemakkelijk eu met weinig concurrentie
aan te boren bronnen van w’elvaart, cle Icennis van het
Chineesch inderdaad eenigszins overbodig mnaaictemi,
schijnen cle dragers van onze economische belangen i.n
China
(01)
enkele u itzoncle.ni ngen na) zich nog niet serieus af te vragen, of onder cle tegenwoordige om-
standigheden – om van clie, welice onmiddellijk voor
cledeur staan, nog niet te sprelcen de oude outil-
lage nog wel voldoende is.

Zoo zijn wij vrijwel op het oude standpunt blijven staan, terwijl de Duit.scliers ziel) met groote energie
hebben geworpen op liet probleem van in beter en
meer direct contact met land en volic te komen, de
Amenilcanen ook veel inde l’eer zijn met ,,sehools of
languages”, en zelfs diverse groote Engelsehe firma’s,
trots hun natonale i nertie op liet gebied van talen en
liet feit, dat zij tot in de kleinste havens een eigen
beroeps-consul bij de hand hebben, die uitstelcend op
de hoogte is van het Chineesch, – meer en meer er
toe overgaan om de studie van de taal onder hun
eigen personeel aan te moedigen. Waarom moeten dan
Nederlanders, die in lingu i stisehen aanleg ongetwij-
feld boven de genoemde nationaliteiten staan, nog
steeds de kennis van het Chineesch heschouw’en als een
overbodige luxe i’oor hun bedrijven in China?

In vrijwel elic ander land toch, wordt het als een
sine-qua-non beschouwd, dat een flinlc percentage

INHOUD.

BIz.
ZVAKKE PLEK
KEN IN ONZE EcoNoMiscHE RELATiES MET
CHINA
door
Thos. T. R. Ferguson …………….76
])e suikerhandel in
1929
door
A. W.
Vom. ……….
77
De vrachtenmarkt gedurende de tweede helft, van
1 99
door
C.
Vermey …………………………..80
1-let bijbedrijf der haringsehepen dooi’
P. E.
van J?enesse
81
De Rijksmiddelen ……………………………..
82
BUITENLANDSOHE MEDEWERKING:
De economische toestand in Dititscitland door
Dr.
Cari Kriinm.er ………………………….
84
Het herstel van de Portugeeselte financiën door
Dr.
G.
H. Bousqnet ……………………..
87
AANTEEKENINGEN:
Discontoverlaging te Amsterdam …………….
88
Resultaat van de rondvraag van de Internationale

Vereeniging voor de Suikeistatistiek ……….
88
indexcijfers van groot- en kleinhaitdelsprijzen in-
Nederlandsch-Indië

…………………….
89
Ontvangen boeken …………………………..
89
MAANDCIJFERS:
Giro-kantoor der Gemeente Amsterdam ………..
90
Postchèque en Girodienst …………………
….
90
Overzicht der Rijkemiddelen ………………….
91
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
……………….
91-98
Oeldkoersen.

Bankataten.

Verkeerswezen. Wisselkoersen.

Goederenhandel.

– zoo niet 100 pCt. – van liet in liet land werkzame
personeel goed vertrouwd is met de taal van het land.
Men stelle zich eens voor, dat een branche van een
Nederlandsche firma in Zuid-Amerika gevestigd
werd, zonder dat er iemand van liet Nederlandsehe
kantoorpersoneel vertrouwd was met Spaansch! En
men vrage zich, dan af, w’aarom in een amaaloog geval
in China, zoo’n firma minder gehandicapt zou zijn tegenover hare beter toegeruste concurrenten, dan
in liet gestelde geval. Chineesch is weliswaar moei-
lijker dan Spaansch, maar daar tegenover staat weer,
dat het voor ons veel gemakkelijker zou zijn om een
goed begrip te verkrijgen van de kara]ctenistiek Spaan-
sche denkwijze en opvattingen zonder kennis van het
Spaansch, dan om op een ige wijze tot een begrip te
komen van de Chineesche mentaliteit zonder ]cennis
van Chineesch

En het is toch niet te ontkennen, dat een behoorlijk
begrip van de clenlcwijze en het ,,aanvoelen” van zaken
door deri inheemschen .lanclaarcl een belangrijke factor
moet zijn in het beleid van een groote onderneming
in dat land. Het is niet enkel ee.n kwestie, zooals men
veel geneigd is te clenlcen, of men al’ of niet een toe-
i’eikencl vehiculum bezit voor mondeling of schriftelijk
akencontact – zooals in China eertijds verstrekt werd
door cle compradores In ,,pidgin”-Engelsch, en thans
meer door liet steeds groeiende aantal Chineesche za-
kenl ieden die ,,ploper”-euglish machtig zijn, – maar
of men (d’.w.z. een redelijk percentage van het eigen

.iei

soneei) in staat is om met
goed iegi’ip
van de om-
ringende menschehijke en nationale factoren, de zaken
te leiden of de chefs te adviseeren. En in China zijn
juist deze menschelijice factoren van liet hoogste be-
la mig.

Wat
men omtrent Clii neesche eigenaarcligheden in
andere talen leest of hoort, is gewoonlijic sterk getint
of ontoereikend. Zoo zou bij’. een Nederlander te
Shanghai cle meest ui teenloopende opvattingen om-
‘rent (le Clii neesche mentaliteit of toestanden moeten
verkrijgen al naarmate hij zijn indrukicen baseert op
wat hij leest in ,,die-hard” Britsche couranten, jingo-
f:u’izeesch A merikaansehe journalistiek, of de goed
verzorgde geschriften van Cliineesche gestu deerden
aan buite.nlandsche universiteiten! Wil hij van alle
richti «gen tegelij]c Iceminis nemen, clan kan hij even-goed proheeren om een. tooneel.stnlc te volgen, ziende
loon brilleglazen van verschi hiencle kleur en brand-puntafstand tegelijk. Hij steIle zich liever instaat zijn
eigen
oogen te gebruiken! Daarvoor moet men Clii-
neesch kennen, want Eng’elsch-sprekeiid Ob i na is
slechts de veniakte oppervlakte van den w’erkeiijkeu
lanclaard. –

22 Jan uari 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

77

liet bovenstaande geldt voor den toestand op heden.
:[n de naaste toekomst echter staan ons nog vele, be-
langrijke veranderingen te wachten, ni. alles wat even-
tueel voort moet spruiten uit de afschaffing der exer-
ritorialiteit, zooals bijv. het proclameeren van het

Chineesch als cle eenig toelaatbare ôfficieele taal (mo-
gelijk ook in de douane!) de verplichting om alle con-
tracten in Chineesch
01)
te stellen, op straffe van nie-
tigheid voor een Chineesche rechtbank, enz. enz. Met

de sterke inkrimping der consulaire tusschenkomst,
die uit de afschaffing der exterritorialiteit volgen
moet, kan men een overeenkomstige uitbreiding van
direct contact met de Chineesche autoriteiten tege-
moet zien, en dus een grootere behoefte aan de moge-
lijkheid om zulke directe communicatie zonder tus-

schenkomst van wellicht minder betrouwbare (en niet
goedkoope!) buitenstaanders te voeren. Reeds om deze
reden alleen zou de vraag geopperd kunnen worden,
of voor onze groote ondernemingen op China niet de
tijd is aangebroken om de kwestie van het aankweeken van Chineesche kennis onder eigen personeel eens ter-
(lege onder cle oogen te zien.

Wat daar aan vast zit? Veel minder dan gewoonlijk
gedacht wordt! Door de omstandigheid, dat onze amb-
tenaren voor Chineesche zaken i.n Indië (uit weiker
getal ook weleens toiken voor de legatie in China ge-

recru teerd worden) een universitaire opleiding ge-
nieten, zijn wij in den waan gebracht, dat het leeren
van Chineesch in China zelf min of meer incompleet
zou zijn zonder zoo’n kostbare en tijdroovende univer-
sitaire voorbereiding of aanvulling. Niets is minder
waar! Onder al de talrijke buitenlanders in China,
die zich een goede praktische kennis van de taal ver-
worven hebben, vormen die met academische studie
een
zeer klein percentage.
Zeer degelijk onderlegd zijn
o.a. de Engelsche consulaire ambtenaren, die hun
studie aanvingen te Peking, waar zij twee jaar lang
al hun tijd beschikbaar hadden voor de studie van het
Chineesch. Maar daarna kwamen zij ook in hun loop-
baan met een effectieve kennis, die ruim voldoende
was om al het Chineesche werk in het consulaat ter-
stond ouder zich te nemen. Natuurlijk konden zij
zich verder door eigen studie bekwamen, en zoo zijn
er uit het Britsche consulaire corps een groot aantal
zeer geziene sinologen voortgekomen, ofschoon cle si-
nologie als zboclanig voor praktisch werk in China vol-
strekt niet noodzakelijk is, ja zelfs in vele gevallen
de practische waarde van een persoon in den weg
hieef t gestaan.

Een voorbeeld van een iets minder systematisch,
maar in veel wijder kringen opgezette studie van het
Chineesch, vindt men onder de administratieve ambte-
naren van de Douane (Customs Indoor Staff). Dezen
kregen bij hun aanstelling op 17 tot 21-jarigen leef-

tijd (dus zonder eenige academische v66ropleiding)
van zes tot twaalf maanden detacheering te Peking
– later te Moukden – om zich geheel aan de Chi-
ieeschc studie te wijden. Daarna kwamen zij in het

gewone dienstverband, doch moesten in hun vrijen
tijd hun studies voortzetten. Velen hadden zelfs die

korte vooropleiding niet genoten, maar werden toch
verwacht om periodieke examens in het Chineesch af
te leggen, – dus geheel in eigen tijd studeerencie. 1-let
resultaat – vooral in de latere jaren, toen er meer de.
hand aan gehouden werd, ‘- was dat vrijwel iedere
,,Tndoor” employé •i.n de Customs na drie jaar dienst
vrij goed pract,isch werk
kon leveren in het Chineesch,
zoowel in cofiversatie als in het voeren der correspon-
dentie op de gebruikelijke wijze. Dus ook in het oor-

deelkundig volgen en
begrijpen
(voor zooverre een
Europeaan hiertoe in staat kan worden geacht) van de

Chineesche mentaliteit en de beteekenis en drtag-
wijdte der geheurtenissei in het land.

Men ziet dus wel dat zoo’n studie, gegeven eenigen
aanleg en toewijding, reeds tot een practisch goed ren-
deerend stadium gebracht kan worden in ongevéer
de helft
van den ‘tijd, die voor eén juridische, medi-

sche of technische studie, aan een universiteit, ja zelfs
voor een goede middelbare studie van een Europeesche
taal, vereischt wordt. Zou dit een tè luxueuze toerus-
ting te noemen zijn voor een redelijk deel van het in
China verblijvende personeel van een belangrijice Ne-
clerlandsche onderneming? Dat zou zeker niet strooken
met onze opvattingen omtrent de benoodigde intellec-
tueele toerusting op allerlei ander gebied!
Als een globaal schema voor zoo’n opleiding zou
men kunnen stellen: l jaar uitsluitend Chineesch
studeeren in of nabij Nanking; daarna 6 tot 12 maan-

den lang halve dagen Chineesche stsdic en de rest
van den dag gewoon kantoorwerk op de standplaats
(om contact met cle praktijk aan te houden en neigin-
gen tot abstracte sinologie tegen te gaan!) en daarna

nog eenige jaren lang een goede aanmoediging, in den
vorm van een bonus voor elk afgelegd examen, welke
blijken geeft van goede vordering, om de studie in
eigen tijd voort te zetten. Wie eenmaal op deze hoogte gekomen is, houdt zijn kennis van Chineesch wel van-
zelf bij of breidt haar steeds uit, naar gelang dat hij
aangelegd is.

Wat betreft dc dialecten, – ook h.ier heeft onze
bijzondere situatie in Indië ons parten gespeeld wat
betreft ons oordeel omtrent de vcreischten voor

China zelf. Immers, waar een ambtenaar voor Oh.inee-
sche zaken in Indië het onmogelijk zonder een of twee
Zuidelijke clialecten kan stellen, is de kennis van zulke
dialecten (behoudens bij zendelingeu, die geheel bui-
ten deze beschouwingen vallen) in China zelf
vol-
strekt overbodig.
Van al de bovengenoemde catego-
ri eën van Chineesch-sprekende Europeanen, geloo:f ik niet dat vijf op cle duizend iets anders dan het ,,manda-
rijnsch” (Pekingsch- of Nankingschi-, (lat verschilt
niet veel) beoefend hebben. Elke zich zelf respectee-
rende Chineesch, zoowel in de ambtenaars- als in de
koopmansklasse, spreekt, of kan zich goed redden, in
het maiidarijnsch. Kan hij dat niet, dan voelt hij zich
werkelijk beschaamd, ,,verliest gezicht”, en is vol van
excuses tegenover den mandarijnsch-sprekenden Euro-
peaan. De schrjftaal blijft in ieder geval dezelfde.
De vraag, of een betere toerusting op het gebied
van kennis van de taal, onze economische relaties met
China ten goede zou komen, is, meen ik, met het bo-
venstaande vanzelf beantwoord. Wij staan in dat op-zicht nu bij de meeste andere naties
ten achter,
waar
wij, met onze zoo veel betere voorbereiding voor het
aanleeren van talen, gemakkelijk
aan den spits
hadden
kunnen staan, evenals wij in degeljkheid en grondig-
heid van onze koloniale studies vééraan staan. Wat
een. gedecideerde achterstand in zoo’n belangrijk veld
voor economische bemoeiingen als China, onder steeds
scherper wordende concurrentie, beteekent, kan iedere belanghebbende voor zich zelf beoordeelen.

Tiios.
T. H. FERGUSON.

DE SUIKERHANDEL IN 1929.

Evenals in het voorafgaande jaar verkeerden de
suikermarkten ook gedurende het grootste gedeelte
van 1929 in lusteloozo stemming. De dalende richting
der suikerprijzen bleef met kleine fluctuaties geclu-
rende de eerste helft van het jaar aanhouden en in
Juni w’erd het laagste prijsniveau sedert het jaar.
1902 bereikt. De in Europa heerschende droogte met
de ka.ns van, een nadeeligen invloed op den bietoogst
en betere consumptievraag in Amerika tengevolge
van de gréote warmte, deden de stemming toen echter
veranderen en liclden tot groote aankoopen van raf-
finadeurs eu speculanten tot stijgende prijzen. Op
deze vaste markt volgde in Augustus weer een tijd-
perk van onverschilligheid van den kant der koopers,
doch over liet algemeen bleven de markten prijshou-
(lend totdat in het najaar bleek, dat de droogte weinig
of geen schade aan de hietoogsten had toegebracht.
Sedert October brokkelden prijzen weer geleidelijk af
en sloot het jaar
0
1
)
een niveau, dat slechts weinig
boven de lage
Juni-prijzen
lag. De crisis op de Ame-

78

.ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Januari 1930

rikaansche effectenmarkt is ook niet zonder nadee-
ligen invloed geweest op de operaties in suiker.
De 0
U
b aoogst, clie na drie jaren restrictie voor
het eerst weer vrij gelaten was, leverde 5.156.000 tolis
op, hetgeen ongeveer overeenkomt met het recordcij-
fer van 1925, tegen een oogst van 4.012.000 tom in
1928 en 4.500.000 tons in 1927. In Augustus werd
door de Oubaansche Regeering een besluit uitge-
vaarcligcl, waarbij de verkoopen van het op 1 Septem-

ber nog onverkochte restant van den laatsten oogst
alsmede cle geheele oogst 1930 opgedragen werd aan
de sedert begih van het jaar buiten werking gestelde
Oubaansche Export-Corporati on in afwachting van
de formatie van eene Coöperatieve Verkoop Commis-
sie (Single Seller System), die intusschen tot stand
gekomen is. De Regeering blijft dus een wakend oog
houden op de belangen van cle Oubaplanters, hetgeen
opnieuw blijkt uit het vaststellen van het begin der inaalcampagne voor den aanstaanden oogst op niet

v56r 15 Januari. In de heide voorafgaande jaren was
(leze datum 1 Januari, doch met het oog op de
groote onverkochte voorraden uit den vorigen oogst
heeft men thans cle campagne cciie halve maand ver-
schoven, hetgeen tevens wat minder product betee-
kent. De a.s. oogst wordt door Willett & Gray ge-
raan1d op 4.000.000 tons en door de Regeering op
4.500.000 tons. Iritusschen valt geen suikeroogst hij
het begin der campagne zoo moeilijk te taxeeren als

die
Op
Ouba, buitendien bestaat hier nog altijd de
mogelijkheid van hernieuwde restrictie door de Re-
geering wanneer de prijzen niet loonend zijn.
De Cubasuiker werd als volgt verscheept:

Destinatie:

1029

1028

1927

tons

tons

tons
Verecuigde Stateu ……
3.643.121 2.834.778 3.207.282

Europa …………….
996.229

1.033.312

756.205
Canada

…………….
30.834

49.854

56.995
Verre Oosten

……….
32.813

9.925

81.693

Andere landen ……….
26.584

2.653

23.603

Totaal ………..
4.729.581

3.930.522 4.125.778

Ja de V e r e e n i g d e S t a t e
ii
werkte cciie voor-
gestelde en door het Congres goedgekeurde verhoo-
ging van het invoerrecht op Suiker nogal verontrus-
tencl op de markt totdat in Augustus het voorstel door
den Senaat afgewezen werd. Daar na werd propaganda
gemaakt voor verlaging van invoerrechten.
De consumptie in de Ver. Staten bedroeg volgens
Willett & Grky in het kalenderjaar 1929 5.811.000
tons tegen 5.543.000 tons in 1.928 en 5.297.000 tons in
1.927.
Aan de
termijnmarkt
te New-York waren de no-
tcer.ingen in cents per lbs. voor Centrifugals basis
98° zonder inkomende rechten voor spoedi.ge levering als volgt:
Laagste

Troogste

Januari

……………
1.99

2.06
:i’ehrtari

…………..
1.85

2.02
Maart

…………….
1.88

2.05
April

………………
1.83

1.97
Mei

……………….
1.72

1.96
Juni

………………
1.59

1.81
Juli ……………….
1.97

2.26
Augustus

…………..
1.97

2.17
September ………….
2.09

2.31
October

……………
2.01

2.35
November …………..
1.92

2.09
December …………..
1.82

1.92

.l.n E n g e 1 a ii cl werd cle markt tegen het einde van
het jaar ontwricht door de mogelijkheid van wijzigin-
gen van beteekenis in de suikcrwetgeving – invoer-
rechten en preferentieel tarief – hij indiening van
liet Budget van het Labour Government. T.ntusschen
worden door de Regeering maatregelen beraamd tot
eventucele overbrugging van het overgangsstadinm

zonder groote schokken.
liet jaar begon met noteer.ingen voor Augustus le-
vering op de Londensche
termijnmarkteui
van Sh. 1216
voor witte Suiker en Sh. 9/4 voor Ruwsuiker basis

88
°
. In Juni waren deze noteer.ingen gedaald tot Sh.

014 voor witte en Sh. 713 voor ruwe Suiker, herstel-
den zich midden Juli tot resp. 5h. 11.16 en Sh. 91- om
tot begi.n Augustus weer te dalen tot resp. Sh. 1016 en
813. De December termijn werd toen resp. Sh. 1112i
en Sh. 819 genoteerd en was ng eenige fluctuaties
eindle September tot resp. Sh. 1119 en Sh. 9/- gestegen.
Daarop zette opnieuw een daling in en bij het begin
van de December maand waren de noteeringen voor
dezen termijn resp. Sh. 91101 voor witte en Sh. 7/4>
voor ruwe Suiker.

De Board of Trade Statistiek aan het einde van
het jaar 1929 luidt als volgt:

1929

1928
tous

tom

Import Gerafuiucerd ………….
55.992

221.392

I.{uwsuiker …………..
2.055.230

1.709.145

Totaal Geïmporteerd. ……..
2.111.222

1.930.537
Export

……………………
169.966

85.496

Consumptie …………………
1.946.228

1.794.290

Voorraaul op 31112/29
…………
388.900

274.350

D n i t s c lii a
ii
d, waar alleen zooveel Suiker ge-
exporteerd mag worden als niet voor het binnen-
landsch verbruik henoodigd is, mocht 13 pOt. van zijn
oogst 1.928/29 uitvoeren of ruim 240.000 tons. flet ex-
portsurpius van den nieuwen oogst zal waarschijnlijk
nog wat grooter worden met het oog op den ca. 100.000
tons grooteren oogst. lntusschen schijnt de Regeering
plannen te hebben om dle
accijns
af te schaffen, het-
gee.ii aan het binnenlandsch verbruik ten goede zoude
komen.

Evenals in Duitschiand vindt ook in T s j e c h o-
S 1 o w a le ij e eene centralisatie van het Suikerbedrijf
plaats, waarvan sluiting van kleinere fabrieken en
samensmelting met andere liet gevolg is. In verband
met de slechte prijzen voor andere gewassen wordt
niettegenstaande de lage .su.ikerprijzen cciie u ithrei.-
ding van dun bietenaanplant met ongeveer 15 pOt. in

uitzicht gesteld.

F r a n k r ij k verhoogde in November de inkornende
rechten van frs. 1.00 tot frs. 140 per 100 KG. en ver-
laagcle te gelijker tijd den
accijns
van. frs. 100 tot frs.
85. Waar in Augustus de accijns reeds met frs. 25 ver-laagd was geworden, bedraagt deze gezamenlijlce ver-
laging gedurende het jaar evenveel als de jongste ver-

hoogung der rechten, zoodat de oorspronkelijke bedoe-
ling, om cle suiker voor den bunnenlandschen verbrui-
ker door verlaging van den: accijns goedkooper te
maken, teniet gedaan en omgezet werd in cciie nieuwe
bescherming van do suikerindustrie. In verband hier-
mede verwacht men cciie uitbreiding van den as.
bi etui.tzaa i.

In N e d e r i a n cl werd in April in de Tweede
Kamer een wetsvoorstel aangenomen, waarbij van Re-
geeringswege eene premie betaald zoude worden op
in Nederland geproduceerde suiker indien de–
. door-
sneeprijs voor geraffineerde suiker beneden
f
17 per
100 KG. lag. Do Eerste Kamer heeft de bekrachtiging
dezer wet echter geweigerd, zoodat Nederland voor de
twijfelachtige eer bewaard werd om in de rij der sui-
kerpremies betalende landen te mogen staan.

In de Tweede Kamer werd een wetsvoorstel inge-
diend om de
accijns
ingaande 1. Januari, 1930 van
f
27

op f
22.50 te reduceeren, hetgeen dezer dagen aange-
nomen werd en nu nog op de goediceuring der Eerste
Kamer wach t.

De markt alhier volgde het geheele jaar de leiding
van New-York en London. Aan het begin van het jaar
w

erd prompte witte suilcer tot
.f
13Y4 en de Augustus
termijn tot
.f
14 verhandeld. 1

let laagste niveau werd
in Juni bereikt met
.f 1.1%
voor prompte en Augustus
levering, er volgde een vlug herstel tot
.f
14 en het jaar
sloot op
f 1.1
Y2.

De Europeesche Bietsuikeroogsten
leverden de volgende totalen in Metr. tons op, waarbij
dle cijfers voor de oogsten 1929/30 de laatste taxaties
van F.O. Licht vertegenwoordigen.

22
Januari 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

79

0

1929/30
1928129
1927128
Raming
Opbrengst
Opbrengst

Duitsehianci

……….
1.905.000 1.851.263 1.664.412
Tsjecho-Slowakije

……
1.025.000 1.042.948
1.239.155
Oostenrijk

…………
120.000
107.322 110.004
Hongarije

…………
240.000
220.062
186.701
Frankrijk

………….
870.000
903.075
863.206
België

…………….
255.000
279.290
273.113
Nederland

…………
270.000
319.937
259.964
Denemarken

……….
135.000
170.000 142.800
Zweden

…………..
121.000 160.860
145.335
Polen

…………….
900.000
756.889 566.961
Italië

…………….
450.000
367.334 284.276
Spanje

……………
240.000 262.000 236.162
Eigelancl

………….
310.000 245.090
237.733
Andere

landen

……..
314.000
335.257 314.138

Europa zonder Rusland

7.215.000

7.021.327

6.524.010
Rusland …………..
1.200.000

1.446.000

1.501.986

Europa mcl. Rusland.

8.415.000

8.467.327

8.025.996

De markt op J• a v a was gedurende het afgeloopen
jaar weinig geanimeerd. Bij het begin van het jaar
waren 630.000 tons uit oogst 1920 vooruitverkocht,
waarvan 300.000 tons witte Suiker juist afgesloten
waren tot
j
13 per 100 EG. Er volgden verdere ver-
koopen hiertoe en van Suiker No. 16 en hooger tot

f 11X
en
f 114
en toen de campagne in April begon
was ongeveer een derde van den oogst verkocht. De
verdere afzet van het Java-product was niet gemakke-
lijk doordat producenten prijzen verlangden, die niet
alleen ver boven Europeesche pariteit lagen maar die
het zelfs vaak onmogelijk maakten om in Britsch-

Indië en andere Oostelijke afzetgebieden tege.n Euro-
peesche bietsuiker en Oubasuiker te concurreeren. In
Juni accepteerdeil de V.Ï.S.P. een prijs van
f
12 voor

witte Suiker en
f
10Y2 voor No. 1.6 en hooger, waartoe
ca. 500.000 tons verkocht werden en daarna kon de
verkooplimite successievelijk tot
f
13 voor witte Sui-

leer en
f
12 voor No. 16 en hooger verhoogd worden.
Na middeil September, toen de mark weer daalde,
werd weinig meer verkocht en aan het einde van het
jaar waren nog ‘bijna 200.000 tons van de bij de
y ..[ .S.P. aangesloten fabrieken onverkocht, terwijl ook
de onafhankelijke fabrieken nog onverkochte Suiker
hebben.
In September vonden de eerste verkoopen plaats
van Suiker uit den oogst 1930. Afgedaan werden ca.
51.000 to:ns Witte Suiker tot
f
14 en ca. 10.000 tons
Suiker No. 16 en hooger tot
f
12, waarna koopers

zich terugtrokken.
De Javaoogst van 1929 leverde bij een 1Y2 pOt.
grooteren aanplant 2.944.000 tons op tegen 2.950.000 tons in 1928. Voor 1930 kwam in de beplantte opper-
vlakte weer zoo goed als geen verandering, de uit-
breicling bedraagt nog geen 1 pOt. Het weer was tot
dusver voor den nieuwen aanplant minder gunstig
en wordt eene latere campiigne verwacht en een klei-.
nere oogst.
De afschepingen van Java hebben bedragen van
Januari tot en met December in de drie laatste jaren:

1929

1928

1927
Jan/Dec. Jan/Dec. Jan./Dec.
tons van
1000 Ko’s.
holland
& v.o . ……….

7.774

11.243

35.446
Groot Brittannië ……..
24.585

12.106

10.565
Frankrijk

…………..
72.973

75.275

36.223
Duitschianci

…………
815

14.360

29.429
België ………………
1.7.494

10.242

6.048
Zweden

…………….
12.227


Noorwegen …………..

56


Italië

………………
6.370

81.3

306
Griekenland ………. ….

4.369

7.130
Ver. Staten O.k

11.541

203
Malta

………………-

305


Algiers ………………

508


Poit’-Saïd & v.o . ……..

244.972

212.094

46.652

Totaal bewesten
Sucz

387.211

342.912

172.002

]3ritseh-Indië ………..
989.911

1.083.394

635.765
Japan ………………
236.497

273.278

397.538
China ………………
281.234

314.708

163.403
Hongkong …………..
245.058

248.430

178.058
Singapore

…………..
90.028
105.723 64.795
iden

………………
4.512
15.961
9.985
Penang

…………….
28.557 22.593
16.055
Saigon

………………
9.663
7.448
4.397
Dairen

……………..
5.692
374 164
Zanzibar

…………….
476
1.333
2.308
Arabië

………………
900
1.816

Siam

……………….
33.026 34.687
23.717
Philippijuen

………….

872
143
Britseh :l3orneo

……….

258
30
Wladiwostock

………..
2.032 2.134 4.979
Australië

……………
701
390
206
Nieuw

Zeeland

……….
11.247 42.941
17.1,66
Ver. Staten W.k .

……..
10.973
– –
Andere

landen

……….
45.500
10.414

Totaal …………
2.382.718 2.509.666

1.637.652

De wereldp roductievoor 1929/30 wordtdoor
ill
e
tt
& Gray geraamd op 26.186.500 tons tegen
27.168.200 tons in 1928129 (oorspronkelijke raming
26.536.100 tons) en 25.218.940 tons in 1021/28. Britsch-
indië wordt daarbij aangenomen met 2.650.000 tons
tegen 2.135.000 tons. Voor Europa namen W. & Gr.
een cijfer van 8.143.000 long tons, terwijl Licht Zijne
raming voor Europa intusschen tot 8.415.000 Metr.
tons gelijk 8.282.500 long tons verhoogd heeft. W. &
Gr’s wereldcijfer voor 1029130 dient dus met 130.500
tons verhoogd te worden en zal het geraamde cijfer
ook dan nog ietwat beneden de vorige opbrengst
liggen.
Minder gunstig dan de in het vooruitzicht staande
productie zijn de zichtbare voorraden, die zich op
1 December als volgt vergeleken met de beide vorige
jaren:

1929

1928

1927

loos

toiis

tons

Duitschlancl ………….
1.305.000 1.232.000

989.000

Tsjeeho-Slowakije ……..
743.000

702.000

789.000

Frankrijk ……………….
000

439.000

450.000

Nederland ………….
226.000

249.000

199.000

België ……………..
157.000

180.000

165.000

Polen ………………
375.000

286.000

229.000
Engeland Geïmp. Suiker.

205.000

156.000

183.000
Engeland Binnen]. Suiker.

75.000

46.000

33.000

Europa ……….

3.588.000 3.290.000 3.037.000
Alle havens Ver. Staten

793.000

233.000


Cubaansehe havens

255.000

288.000

351.000

Cuba binnenland ……..
310.000

95.000

180.000

Totaal ………..
4.946.000 3.906.000 3.568.000

Het surplus van 1 millioen tons is belangrijk, doch
niet verontrustend, gezien de gestadige toename van
het verbruik terwijl geen buitengewoon groote oog-sten in het vooruitzicht zijn. Volgens F.O. Licht be-
droeg het S u i k e r v e r b r u i le in Europa in 1928129
– 10.081.142 tons tegen 9.823.634 tons in het vooraf-
gaande jaar, hetgeen een toename beteekeut van
258108 tons. Voor Noord-Amerika bedragen deze
cijfers 1.072.000 tons tegen 6.512.000 -tons, eene toe-
name dus van 560.000 tons, doch moet daarbij in aan-
merking genomen woden, dat in de Vereenigde Sta-
ten consumenten veel suiker ingeslagen hebbeil met
het oog op de verwachting op verhooging van het in-
voerrecht en dientengevolge stijging
van den prijs van
het artikél. De voorgestelde verhooging van rechten
werd zooals reeds hierboven gezegd door den Senaat
niet goedgekeurd. De totale cijfers voor het wereld-
verbruik, die uit den aard der zaak niet zooveel aan-
spraak op nauwkeurigheid kunnen maken, zijn van
F. 0. Licht voor 1928120 – 26.147.000 tons tegen
1921128 – .25.807.000 tons, van Dr. Miskusch resp.
27.400.000 tons en 25.843.000 tom.
De Economische Commissie van den Volkenbond
heeft zich bezig gehouden met een onderzoek naar
de oorzaak van de moeilijkheden, waarmede de Sui-
kerindustrie in de meeste landen te kampen heeft
en naar de middelen om de cultuur weer loonender
te maken. Dit onderzoek, berustend op de rapporten
van deskundigen in de voornaamste productielanden,
heeft nog niet tot het gewenschte resultaat geleid,
waar bij de zeer uiteenloopende belangen der verschil-

80

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Januari 1930

lendo landen geen algemeen geldend besluit genomen
kon worden. Geconstateerd werd, dat de overproductie
een gevolg is van de kunstmatige bescherming der in-
dustrie in vele landen en geadviseerd werd de bestaande
aceijnsen te verlagen ten einde het verbruik te bevor-
deren. Overigens blijft het initiatief voor het schep-
pen van een meer gezonden toestand overgelaten aan
(le leiders van de industrie in de verschillende landen,
die na verkregen overeenstemming aan hunne respec-
tievelijke Regeeringen voorstellen kunnen doen tot
wijziging der wetgeving.
Jntusschen werd het i.d.t. op inst.igatie van Ouba
be?onnen overleg tussehen afgevaardigden uit de
grootste productielanden te Brussel voortgezet zonder
alsnog tot cenig tastbaar resultaat te hebben geleid.
Java, dat zonder eenige bescherming van Regéerings-
wege zijn suiker goedkooper produceert dan eenig
ander land, is begrijpelijkerwijze niet genegen tot
cciie inkrimping van zijn aanplant over te gaan. Daar-en tegen zijn ook aan eene uitbreiding van den suiker-

aanplant op Java natuurlijke perken gesteld, zoodat men geen overstrooming met Javasuiker behoeft te

vreezen. De groote toename der productie eenige jaren
geleden was uitsluitend te wijten aaû de ontdekking
eener nieuwe rietsoort van hoog gehalte cia schijnt ook op dit gebied voorloopig het uiterste bereikt te
zijn. De toestand op Java behoeft dus voor andere
landen geen beletsel te zijn om tot eene gezondmaking
un ner cull;u ur over te gaan.
Naar verluidt heeft de bekende Nederlandsche des-
kundige Dr. Prinsen Geerligs reeds voorstellen inge-(liend, die naar men mag hopen tot ceuc nieuwe Sui-
kerconveiitie zullen leiden.
A. V.

DE VRACHTENMARKT GEDURENDE DE TWEEDE

HELFT VAN 1929.

:[n tegenstelling met het vorig jaar, toen de vrach-
ten gedurende het tweede semester sherp opliepen,
heeft het tweede halfjaar 1929 niet dan teleurstelling
gebracht. De reeds eerwirnen tijd min of meer ge-
spannen verhouding tusschen werkgevers en werk-
nemers was oorzaak, dat i.n Juli een verscheidene
weken durende havenarhoidersstaking in Argentinië
werd geproclameerd. De opeenhooping van scheeps-
ruimte zoowei in de boven- als benedenhavens der Lapiata-rivier leidde tot een scherpe daling van het
vraehtenpeil; tal van schepen die reeds op basis van
251- per ton voor de thuisreis waren hevracht, misten
hun ,,eancelling date” en moesten tenslotte opnieuw
bevracht worden tot cijfers die gemiddeld 8/- á
9f-
lager waren dan de oorspronkelijk overeengekomen vrachten. Sedert dien
zijn
de bevraehtingszaken van
Zuid-Amerika zien deroogen ingekronipen; gebrek aan
vraag deed de-vraehten verder dalen, totdat in Octo-
ber het laagste peil, t.w. 11/2 per ton van Buenos
Aires naar het Vereen. Kon.fEur. Vasteland, sedert den oorlog bereikt werd. Vaiieere.0 de gemiddelde
jaarvraehteii van de Boven- en Beneden-rivier, gedu-
rende het afgeloopen jaar naar Europa betaald, al niet
veel wanneer men haar met de gemiddelde cijfers van
1928 vergelijkt, dan kan men hieraan niettemin geen reden tot voldoening ontieenen, daar immers het jaar
1928 met zwart krijt in de annalen der scheepvaart-
historie staat aangeteekend. ileel wat schriller is
daarentegen het onderscheid indien men de gemid-
delden vergelijkt met die van 1927.
Was derhalve het yerloop der Laplata-markt –
van z66 groote beteekenis voor dek toestand op de
wereld-vrachtenmarkt – gedurende het tweede half-
jaar uitermate teleurstellend, ernstiger nog was de
deceptie, die den reeders door de Montreal-afschepers
werd bereid. Ondanks groote voorraden, goeddeels
zelfs van den vorigen oogst, die het aanvankelijk ver-
trouwen der vrachtvaartreederijen op een bevredigend
seizoen volkomen schenen te wettigen, zijn de hevrach-
tingszaken van ongekend geringen omvang gebleven.

Van een ,,spurt” in den nazomer, gebruikelijk ver-
schijnsel, was ditmaal geen sprake en het Montreal-
seizoen 1929 met een gemiddelde vracht van 11% dol-
larcents per 100 lbs. tegen resp. 13% in 1928, 1536 in
1.921 en 1636 in 1926 zal langen tijd als één der aller-
ongunstigste in herinnering blijven. Verschillende

reederijen, die in de begrijpelijke verwachting rede-
lijke thuisvraehten te kunnen bedingen, contracten
voor het, vervoer van kolen van Wales naar Montreal
hadden afgesloten, zagen zich voor de onmogelijkheid
geplaatst om ,,überhaupt” retourladirig te secureeren en waren genoodzaakt hate schepen na ontiossing in
ballast naar elders te dirigeeren. Dat ook de Noord-

Amerikaansche markt een teleurstellend verloop heeft
gehad kan nauwelijks verwondering wekken. De ge-
middelde graanvraeht van transatlantisehe havens
naar het Continent bedroeg slechts
111%
dollarceuts
per 1,00 lbs. tegen resp. 1436, 1536 en 1836 in de jaren

1.928, 1927 en 1926. Van de Golf van Mexico waren de
graanbevrachtingen mede zeer gering in aantal, ter-
wijl ook Ouba gedurende het tweede halfjaar weinig
of geen steun aan de vrachtenmarkt verleen cle. Zij,
clie hoojten, dat de Westkust van Noord-Amerika,
in het bijzonder na de sluiting van de vaart in de
St. Lawrence-rivier in November, meerdere bedrijvig-
heid zou ontwikkelen, zijn tot dusver bedrogen uitge-
komen. De gemiddelde vracht gedurende 1929 van de
Pacifie Ooast naar Europa betaald bedraagt 2718%,
bijna 2/- per ton lager dan het 1928-gemiddelde. Ook

Britseh-lndië, het Verre Oosten en Australië deel-
den in de algemeene malaise. In de zomermaanden
werden tal van schepen van Australië in ballast naar

Zuid-Afrika en Argentinië gedirigeerd, ofschoon ook
daar de kansen om de schepen zonder verlies naar
huis te brengen al
bijster
ongunstig waren. De toe-
stand op de Australische markt wordt wellicht het
best geschetst door een vergelijking van de in Augus-
tus voor nieuwe oogst-aflading (Januari/Februari)
betaalde vrachten, die van 30/- tot 351- per ton vari-
eerden en het cijfer van 251-, dat in December nood-
gedwongen werd geaccepteerd. Onder deze omstandig-
heden is een gemiddelde daling van 71- per ton verge-

leken met 1928 alleszins begrijpelijk. Ook de Ooster-
sche markten reageerden scherp gedurende de zomer-
maanden; van de Madras-kust daalde de vracht vôor
palmpitten tot 1116 (hoogste vracht in 1029: 30/-).
Van Mauritius werd voor het vervoer van suiker 22/6
geaccepteerd (hoogste vracht 261-), van Bomhay 17/-
per ton draagvermogen tegen een topvracht van 261-, terwijl tenslotte de vracht voor soyabooicn van Dalny
gedurende de zomermaanden daalde tot 81- (top-
vracht 33/9). Weliswaar ontw:ikkelde zich voor Augus-
tus/September afiading van Dalny vervolgens leven-cliger vraag, zoodat de vracht wederom tot 33/9 kon
stijgen, maar overvloedig aanbod van ballastsehepen.
van Australië deed ht vrachtenpeil sedert wederom een scherp dalende richting inslaan, zoodat aan het
eind van het jaar niet meer dan circa 251- kon worden
gemaakt.

Een verrassing bracht de Donau-markt, die in Aug./
September een sedert jaren ongelcende bedrijvig-
heid ontplooide. Naar schatting werden in laatstge-
noemde maand en. 120 schepen met een laadvermogen
van mc. 680.000 tons bevracht. In October behoorde
de belangstelling intusschen rceds vrijwel tot het ver-leden en sedert is deze markt practisch weder op non-
activiteit ‘gesteld. Een tweede
belangrijke
factor, waar
op dc aandacht dient te worden gevestigd was de vraag naar schepen voor houtvervoer van Oost en Witte Zee,
in het
bijzonder
voor Russische rekening. Tal van
schepen tot ea. 617000 tons draagvermogen werden
voor de vaart op Leningrad èn Archangel op time-
charter hevracht, terwijl oolc gedurende het geheele
versehepingsscizoen goede vraag bleef bestaan voor
schepen op tripcharter. Eén en ander was oorzaak,
dat de houtvraehten van de Oostzee mede scherp kon-
den stijgen, terwijl ook de kolen- en ertsvrachten in de
Europeesche vaart, dank zij minder ruim aanbod van

22 Januari 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

tonnage, zich op een hooger peil dan het jaar tevoren
bewogen.
Het overzicht der vrachtenmarkt gedurende het
tweede semester doet duidelijk zien hoe weinig gun-
stig de toestand – enkele markten daargelaten –
voor de vrachtvaartreederijen in deze periode is ge-
‘eest. Temeer valt zulks te beteuren waar de eerste
zes maanden over het geheel niet onbevrediged waren
en handhaving der vrachten van de voornaamste mark-
ten op het toen geldend peil het afgeloopen jaar gun-
stig van zijn voorganger zou hebben doen onderschei-
den. De sedert ingetreden kenteri.ng
heeft echter de

aanvankelijk bereikte resultaten goeddeels teniet ge-
daan en over het geheel heeft het afgeloopen jaar dan ook weinig reden tot tevredenheid gegeven. Verschil-
lencte factoren hebben tot den huidigen min bevre-
cligenden toestand op de vrachtenmarkt geleid. Aller-
eerst dient in herinnering gebracht, dat de voorlaat-
ste oogst in Canada met een opbrengst van 561 mii-
iioen bushels tarwe een record vormde. Ook Noord-

Amerika kon
01)
een zeer goeden oogst (903 millioen
bushels) terugzien. De najaarsverschepingen waren
echter niet zeer omvangrijk en het jaar 1929 bracht
dan ook een wereld-tarweoverschot van 40 millioen
quarters. Bij gebrek aan voldoende vraag sloegen de
prijzen spoedig een dalende richting in en toen in Mei ji. een zeer laag peil werd bereikt besloot de Canadee-sche tarwepool in afwachting van een evt. prijsherstel
zich practisch geheel uit de markt terug te trekken.
Gunstige Europeesche oogsten, gevoegd bij regelmati-
gen afscheep van Argentinië waren oorzaak, dat ook
in het najaar slechts in zeer beperkte mate uit Canada
en Noord-Amerika werd aangevoerd. Nog steeds blijft
de aanvoer voor Europeesche rekening, mede door de
maatregelen, welke door Duitschiand,
Frankrijk
en
Italië tot beperking -van tarwe-invoer zijn genomen,
binnen bescheiden grenzen en waar de wereld-vracht-
vaart in de eerste plaats is aangewezen op de .graan-
verschepingen, die immers de basis voor een bevredi-
gen.d emplooi, vormen, lijdt het geen twijfel of de
weinig gunstige toestand op de graanmarkt zooals
deze zich in de tweede helft van 1929 heeft ontwik-
keld, is één der voornaamste oorzaken van de huidige
depressie op de vrachtenmarkt. Daarnevens dient

echter gewezen op den huidigen omvang der wereld-
handelsvloot in vergelijking met den werelclhandel.
Sir Williani C.. Currie, President der Chamber of
Shi.pping of the United Kingdom, wees er dezer dagen
op, dat de wereld-tonnenrnaat thans 68 millioer’ tege.n
49 millioen tons véér den oorlog bedraagt. ,,De wereld-
handel”, aldus Sir William, .,is ontoereikend om deze
tonnenrnaat voldoende emplooi te verzekeren en waar
de exploitatiekosten gemiddeld ‘ZO tot 80 pOt. hooger
zijn dan véér den oorlog,terwijl het gemiddeld index-
cijfer voor de eerste tien maanden sicchts 12 pOt. hou-
ger was dan in 1913, is het duidelijk, dat voorshands de vooruitzichten voor de wereidscheepvaart weinig
bevredigend
zijn”.
Belangwekkend is het navolgend
overzicht van de uitbreiding, die in de.na-oorlogsjaren
aan de handeisvioot is gegeven, waarbij erop dient ge-
wezen, dat de grootere snelheid der schepen deze in staat stelt de rondreizen zooveel vlugger dan weleer te volbrengen wat het bestaand surplus mede accen-
tueert:
Te water gelaten tonnage in duizenden tonnen.
Periode

Bruto Reg. tons
Gemiddelde
1909113

2.489
,,

1922/25

2.137
1927

2.286
1928

2.69%
1929
(gebaseerd op het totaal

2.690
der eerste negen maanden)

In het tijdvak Juni 1928/Juni 1929 bedroeg de ver-
meerdering 1.247.980 tons, volgend op een toeneming
van 1.892.111 tons gedurende -de vorige twaalf maan-
den. Het is duidelijk, dat een zoo aanzienlijke stijging
der beschikbare ruimte de vrachtenmarkt uiterst ge-
voelig heeft gemaakt voor iedere vermindering in de

vraag naar tonnage en hierin moet dan ook mede één
(ter voornaamste oorzaken worden gezien van de ken-
tering, die zich in het tweede halfjaar 1929 op de we-reld-vrachtenmarkt heeft voltrokken.

Aan voorspellingen omtrent het verloop in het
nieuw aangevangen jaar zullen wij ons niet wagen.
Telisvaar zijn de onmiddellijke vooruitzichten weinig
bemoedigend, maar het is nauwelijks denkbaar, dat
cle vrachten, die allerwegen op een ongekend laag peil
zijn aangeland, nog verder zullen dalen. Reeds gaan
de vrachtvaart-reederijen, voornamelijk in Engeland,
ex in toenemende mate toe over haar tonnage in af-
wachting van betere tijden op te leggen; vindt dit
laatste ook elders navolging dan is een eerste voor-
waarde voor geleidelijk herstel vervuld. Ook voor de
vrachtenmarkt, het verleden heeft dit geleerd, geldt
overigens: Accidit in puncto, quod non speratur in anno, datgene waarop men niet durft hopen in een
jaar, gebeurt soms in een.00genblik. Moge het aange-
vangen jaar de juistheid hiervan op overtuigende wijze
aantoonen!
C. V.

HET BIJBEDRIJF DER HARINGSCHEPEN.

Reeds eerder
i)
heb ik de aandacht gevestigd op
het groote belang, hetwelk ons haringvisscherijbe-
drijf er bij heeft, om van de schepen en andere zake-lijke productie-middelen en van de bemanningen ge-
durende den tijd, dat niet op haring kan worden ge-
vischt, een gebruik te maken, dat voldoende inkom-
sten, oplevert. Vooreerst moet het aan de bedrijfsre-
sultaten ten goede komen, als deze productie-midde-
len het geheele jaar door en niet alleen gedurende
cle uitoefening der haringvisscherij benut worden.
Van veel grooter belang is een loonend bijbedrijf
evenwel met het oog op het personeel-vraagstuk.
Over het algemeen is de lust, om op haringvis-
schersvaartuigen dienst te nemen, aanmerkelijk af-
genomen. Dit heeft verschillende oorzaken. De onvol-
doende verdiensten en de werkloosheid gedurende de
na-oorlogscrisis i.n het haringvisscherijbedrijf en de uitbreiding van de industrie, waarin de arbeidsvoor-
waarden gunstiger waren of althans schenen, in en
nabij een der voornaamste visscherjcentra, waren
daarvan wel de voornaamste. Niet alleen zochten
vele visschers in dien crisistijd werk in andere be-
drijven, maar hun kinderen kozen in verband met de slechte vooruitzichten in de visscherj voor een groot
deel een ander beroep. De toevloeiing van jonge werk-
krachten is diaardoor niet ruim genoeg geweest en
hiervan ondervindt het bedrijf thans de nadeelige ge-
volgen.
Een der eerste voorwaarden, om tot verbetering in
dien toestand te geraken, is, dat de arbeidsvoorwaar-
den der visschers beter worden. Dan zullen ongetwij-
feld op den duur weder meer jonge arbeidskrachten
naar het bedrijf worden gelokt. Nu is de toestand van
cle haringvisschers in den laatsten
tijd
ongetwijfeld
veel verbeterd: dank zij de gunstiger uitkomsten van
het bedrijf vooral, zijn de bonen aanmerkelijk geste-
gen en de seizoen-werkloosheid is sterk verminderd.
Dit laatste is bovenal te danken aan dc verbouwing
der zeilloggers tot motorloggers, welke vooral in de
laatste jaren op groote schaal heeft plaats gevonden.
Hoe langer hoe meer blijkt nl., dat de motorloggers
zich veel beter dan de zeilloggers voor de treilvissche-
rij leenen. Van de uitoefening van dit bedrijf met een
zeillogger heette het altijd, dat deze aan den reeder
geld kostte en daarom alleen plaats vond als middel
tot werkverschaffing aan de haringvisschers; met
een motorlogger schijnt zij daarentegen met meer of minder voordeel uitgeoefend te kunnen worden, zoo
zelfs, dat sommige reeders haar nog voortzetten, als
andere hun schepen reeds ter haringvangst hebben
uitgezonden.
De motorloggers nemen dan ook na afloop van de

1)
Zie mijn artikel ,,De lla.ringvisscherij in
1926′ iu
het
I.Iunlmer van
12
Januari
1927.

82

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Januari 1930

liaringvisscherij veel drukker aan de treilvisseherij

deel dan de zeilloggers. Dit blijkt duidelijk uit onder-
staand overzicht van de aantallen motor- en zeillog-
gdrs, welke in de jaren 1927 en 1928, in de beide v66r-
oorlogsjaren 1912 en 1913 en in het naoorlogsjaar 1919
voor de haringvisscherij werden gebezigd en in de eerste maanden van het volgende jaar aan de treil-
visseherij deelnamen.

Haringvissclierij

11

Treilvisschcrij

Jar
Motor- loggers
1

Zeil-
1
loggers
1

Te-
1
zamen
Jaar
Motor- loggers
Zeil-
1
loggers
1

Te-

11
t

131
46
1

100 132
1

136 193
1

198
157
159

Het aantal motor- en zei.11oggers, dat in liet eerste
halfjaar van 1928 aan de treilvisscherij deelnam, be-
droeg dus 37 pOt. van dat, hetwelk het voorafgaande
jaar ter haringvangst uitvoer; van de schepen dezer
soort, welke in 1928 de haringvisseherij uitoefenden,
treilde daarna 58 pOt., het aantal motorloggers was
inmiddels aanmerkelijk ten koste van dat der zeillog-
gers toegenomen. in vroegere jaren, toen de vloot nog
voor het grootste gedeelte uit zeilschepen bestond, was
de deelneming aan de treilvisseherij veel geringer. In
1913 treilde 29 pOt., in 1914 34 pOt., in 1.920 22 pOt.
van het aantal motor- en zeilloggers, dat men in het
voorafgaande jaar voor de haringvisscherij hm ge-
brujkt.
Opmerkelijk is ook, dat van de 32 motorloggers,
die in het jaar 1919 voor de haringvisscherij dienden,
in 1920 slechts 4 voor de treilvisscherij werden ge-
bezigd. Voor een deel zal dit wel zijn verklaring vin-
den. in het feit, dat zij in dien tijd voor de treilv.is-
scherij nog niet zoo geschikt waren als tegenwoordig,
nu de motoren zooveel verbeterd zijn.
Een vraag van belang is, of de drukkere uitoefe-
ning van de treilvisseherij met motorloggers zich in
de toekomst zal handhaven. Veel zal natuurlijk af-
hangen van de daarmede verkregen resultaten. In
1928 waren deze alleszins bevredigend, hetgeen een
stimulans was, om dit jaar dezen tak van visscherij

veel drukker te’gaan uitoefenen. Het gevaar was in-tusschen niet geheel denkbeeldig, dat de markt voor
versche visch den veel grooteren aanvoer, welke hier-.
van liet gevolg zou zijn, niet tegen loonende prijzen
zou kunnen opnemen. Blijkens het ,,Verslag over de
visscherij gedurende het jaar 1.928″ bedroeg de gemid-
cielde reisdagvangst der motorloggers in dat jaar 239 KG. en die der stoomtreilers 855 KO. Het gemiddel-de vangvermogen van een motorlogger kan men der-
halve op ongeveer 28 pOt. van dat van een stoom-
treiler stellen. De toeneming van het aantal treilende iriotorloggers niet 66 stond dus gelijk met een toene-
ining van het aantal stoomtreilers met 18 gedurende
het tijdperk, dat de motorloggers alle aan de treil-
visscherij deelnamen. Die tijd viel bovendien ten deele
samen met de periode, waarin ook de massale aanvoe-
ren van Zuiderzeeharing, welke een ongunstigen in-
vloed op de prijzen der treilvisch plegen te hebben,
gewoonlijk voorkomen.
Afgezien van het feit, dat de uitoefening der vis-
scherij in Februari vrij ernstige belemmering onder-
vond door de strenge vorst, waren de resultaten ditjaar
intusschen bijna even gunstig als in 1928. De gemid-
delde besomming per reis bedroeg ni. in het tijdvak
Januari—Juli van dit jaar
f
722 tegen
f
728 in de
overeenkomstige periode van het vorige jaar. Ten
deele was dit te danken aan de mislukking der Zui-
derzeeharingvisscherij tengevolge van den strengen
winter. Bovendien vertoont de markt voor versehe zee-
viseh sinds eenigen tijd een buitengewoon groot op-
nemingsvermogen; dit is o.a. oolc af te leiden uit het
feit, dat men de :[Jmuidensche stoomtreilvloot aan-
merkelijk heeft kunnen uitbreiden. Niettegenstaande

de motorloggers in 7 maanden tijds rond 3.367.000 KG.
visch aanvoerden., of 2.287.000 KG. meer dan in de-
zelfde periode van het vorige jaar, hielden de prijzen
zich dan ook goed. Neemt men in aanmerking, dat de
haringvisscherj in de Zuiderzee door het gereed
komen van den afsluitdijk binnenkort geheel of

althans grootendeels tot het verleden zal behooren, dan
blijken voor den afzet van de treilvisch der motor-
loggers de vooruitzichten dus zeer bemoedigend.

De stoomloggers zijn niet geschikt voor een winst-
geven de uitoefening der treilvisscherij als bijhedrijf;
zou luidt ook de uitspraak in het eenigen
tijd
gele-
den verschenen rapport der commissie, welke de Mi-
nister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw in

September 1926 benoemd heeft, om een onderzoek
naar den toestand onzer haringvisscherij in te stellen..
Een aantal hunner (dit jaar 19) worden na beëindi-
gi.ng
van de haringteelt voor de beugvisscherij uitge-rust. Die bedrijfstak gaat echter door de toenemende
schaarschte van kabeljauw en scheivisch van groo-

tere ai:metingcu in de Noordzee hoe langer hoe meer
achteruit. Dit jaar werd zij feitelijk slechts geduren-
de de eerste vier maanden van het jaar uitgeoefend.
Zij leverde toen gemiddeld per reis
f
1017 op tegen

f
1694 in de overceukomstige periode van het vorige

jaar. Na April gingen de meeste der stoomloggers,
welke aan de beugvisscherij hadden deel genomen, uit-
sluitend met netjes op zoogenaamde kolharing vis-
sclien. Daarmede hadden zij veel succes. De omstan-
digheden waren toen echter in zooverre gunstig, dat de Seheveningsche motorloggers in verband met de
werkstaking der bemanningen pas laat ter haring-
vangst uitvoeren en de haringaanvoeren dientenge-
volge aanvankelijk niet groot waren.. Trouwens al
zou men wellicht in de toekomst nu en dan stoomlog-
gers met voordeel voor de visscherij op kolharing kun-
nen hezigen., dit zou zich toch slechts tot éSn of twee
maanden beperken en dius geen oplossing voor het
vraagstuk van de seizoen-werkloosheid hij de stoom-
ioggervisscherj brengen.
Dit vraagstuk is des te neteliger, omdat de stoom-
loggers voornamelijk te Vlaardingen thuis hehooren
en juist in en nabij die gemeente de industrie ginds
cenigen
tijd
bezig is, zich uit te breiden. Het aantal
daar woonachtige visschers is in den loop der jaren
aanmeridelijk verminderd, zoodat men er hoe langer
hoe meer moeite heeft, om in de behoefte aan perso-
neel te voorzien.
Eenigen tijd geleden heeft het bestuur der Reeders-
vereeniging te Vlaardingen reeds op het verloop onder
de visschers daar ter plaatse gewezen en in de in
September jl. gehouden jaarvergadering der Reeders-
vereen.iging voor de Nederlandsehe haringvisscherj
liet de voorzitter zich,
zij
het ook zonder hepaaldelijk Vlaardingen te noemen, .irigelijken geest uit. Terecht
wees hij er verder op, dat de Noordzeeharingvisscherij
een uitstekende werkgelegenheid kan bieden aan de
Zui.derzeevi sschers, die door de drooglegging werkloos
worden. Men doet thans stappen., om gezinnen van
Zuiderzeevisschers naar Vlaardingen over te brengen.
De gedachte is, dat de dochters uit die gezinnen dan
nettenhoetsters kunnen worden, waaraah tegenwoor-
dig te Vlaardingen een nijpend gebrek bestaat.
Indien, zooals te hopen is, deze pogingen slagen, dan
is het Vlaardingsehe visscherjhedrijf voorloopig uit
den nood gered. Het is echter de vraag, of darmede
ook op den duur de moeilijkheden van het personeel-vraagstuk voor dit bedrijf zullen zijn opgelost.

P. E. vAw
RENESSE.

DE RIJKSMIDDELEN.

:i: dit nummer treft men aan het gebruikelijke
overzicht van de opbrengst der Rijksmiddelen over de
maand December 1.929, afzondlerlijk en vereenigd niet
die der vorige maaiiden van 1929, in vergelijking ge-
bracht met de raming van dat jaar en de opbrengst
over dezelf de tijdvaklsen van 1928.

1928
157
68
225
1929
120
1927
70 196
266
1928
54
1919
32
593 625
1920
4
19l2
11
561
572
1913
5
1913
9
540
549
1914
2

Jan. t/m.
Dec.
1928

f
1.427.600
,, 3.454.600
,, 61.055.200
28.527.000

Jan. t/in.
Dec.
1929

f

724.700
1.967.100
53.383.000 31.339.300

1925/26
1926127….
1927128.’…
192829.
1929/30.

Totaal
f
94.464.400

f
87.414.100

22 Januari
1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

83

De geNvone middelen
°
brac1ten in de afgeloopen
ma and
f 46.952.200
01)
tegen
f 43.204.100
in Decem-

ber
1928
en vertoonen mitsdieu een vooru:itgang van
f 3.741.400.
De totale opbrengst der afgeloopen maand
overtrof verder de raming met een bedrag van
f 1.690.100.
Je totaal-opbrengst over het geheele jaar
1929 1)0-

droeg
f 511.223.300,
di.
f 19.802.1.00
meer dan de op-

brengst van het daaraan voorafgaande jaar. Verder
werd de raming in het tijdvak Januari tfm December

1929
met een bedrag van
f
40.078.300
overschreden.

Zestien middelen brachten méér op dan het voor
1929

geraamde bedrag en leverden te mmen een surplus
van
f 49.661.500.
De opbrengst der overige vijf mid-
delen (de grondbelasting, de zoutaccijns, de accijns
op het gedistilleerd, de domei een en de Staatsloterij)
bleef in fotaal
f 9.589.300
bij de raming ten achter.
Bij den gedistilleerdaccijns, die tot een bedrag van

.f
9.508.800 .i
n laatsthedoelden achterstand hijdroeg,
valt echter te rekenen met de in werking getreden
verlaging van het tarief. Dit alles i.n aanmerking ge-
nomen mag de loop der middelen in het afgeloopen

jaar zeer bevredigend worden genoemd.
In vergelijking met de overeenkomstige maand van
1928
vertoonden in de maand December jl. de perso-
.neele belasting, de inkomstenbelasting, de vermogens-
belasting, de rechten op den invoer, het statistiek-
recht, de zout-, de geslacht- en de tabakadcijns, de be-
lasting op gouden en zilveren werken, de rechten en
boeten van registratie, de rechten en boeten van suc-cessie, van overgang bij overlijden en van schenking
en de loodsgelden een hooger opbreugstcijfer. Daar-
entegen brachten minder op de dividend- en tantième-
belasting, de wijn-, de gedistilleerd-, de bier- en de
su.i.keraccijns, de rechten en boeten van zegel en de
ciomeinen, wegen en vaarten. Bij de meeste middelen kon derhalve een stijging worden waargenomen.
Wat de grondbelasting betreft valt op te merken,
dat in de maand December de einduitkeering pleegt
plaats te hebben van de hemalingsbelasting en van de

provinciale- en gemeente-opcenten betreffende den
loopenden dienst, welke uitkeeri.ng
de opbrengst over

December met rond
f 110.400
overtrof. Vandaar, dat
voor de maand December geen ontvangst kon worden
vermeld. De totaal-opbrengst leliep in
1929 f 499.600
meer dan in
1928;
daarentegen kon de raining niet
worden bereikt (nadeelig verschil
f 29.300).
Aange-

teekend zij hierbij, dat het voor
1929
geraamde op-
brengstcijfer
f 385.000
hooger werd gesteld dan voor
1928.
De personeele belasting gaf een surplus van
f 329.900
boven de inkomst van December
1928.
Door

dezen meevaller, steeg de jaaropbrengst van
1929

f
536.900
boven die van het daaraan voorafgaande

jaar, terwijl niet minder dan
f 5.614.400
boven de

geheele raming kon worden geboekt. .
In tegenstelling met de vorige maand vertoonde de
inkomstenbelasting ditmaal weer een accres. De voor-
ii:itgang bedroeg
f 1.913.300,
derhalve een niet onbe-
langrijk bedrag. Ook op zichzelf beschouwd was de
opbrengst van December jl. gunstig; de gemiddelde
maan draming werd ni. met
f 4.441.300 overschreden.
iierbij moet intusschen worden bedacht, dat de laat-
ste maand van het jaar doorgaans ruime ontvangsten
uit dit middel geeft. Bij vergelijking van de opbreng-sten over de twaalf maanden van
1928
en
1929
blijkt,
dat cle bedragen als volgt over de verschillende dienst-
jaren kunnen worden onderverdeeld:

De vergelijking valt in het nadeel van
1929
uit;
in totaal bedroeg de daling, gerekend over twaalf

maanden’,’
f 1.050.200,
hetgeen voor een groot deel
is toe te schrijven aan de verlaging van het tarief bij
de wet van 1.5 Maart
1928
(Staatsbiad No.
62),
waar-

van de werking in cle eerste maanden van
1928
nog
niet kon worden bespeurd. Dat de vergelijking niet
nog ongunstiger uitvalt, is te danken aan de omstan-

cli gheid, dat het nieuwe belastingjaar
(1929/1930)
een stijging van
f 2.812.800
aanwees. Overigens was
de loop van dlit middel niet onbevredigend, daar het
voor
1929
geraamde opbrengstcijfer met
f 7.414.100
werd overschreden.

Ook de vermogensbelasting leverde een hoogere
ontvangst dan in December
1928 (f 244.100
meer).
De gemiddelde maandraming werd met
f 104.300
overtroffen, hetgeen evenwel voor de maand Decem-
ber een normaal verschijnsel is. Gerekend over twaalf
maanden kwam de opbrengst van het afgeloopen jaar
f 2.104.600
boven die van
1928
en
f 900.000
boven
12112
der ram:ing. Vergelijking van de over dle ver-
schi,llende dienstjaren gesplitste opbrengstcijfers doet
zien, dat de vooruitgang voornamelijk zit in het
dienstjaar
192811929
met zijn hoogere kohierbedragen.

In tegenstelling met de laatste vier maanden gaf
dle dividend- en tantièmebelasting ditmaal een daling
te zien (van
f 332.500),
welke echter ruimschoots
wordt gecompenseerd door de ruime ontvangsten, die
in de vorige maanden van het jaar in de schatkist
vloei.den. Het eindresultaat was dan nok, dat de
twaalf maanden van
1929 f 4.202.600
meer opleverden
dan die van
1928,
terwijl de jaaropbrengst de raming
met
f 2.317.900
te boven ging. In dit verband moge
nog in herinnering worden gebracht, dat le raming
van 1.929 f 1.000.000
lager was gesteld dan die voor
1.928
met het oog op den teruggang, die in
1928
werd
waargenomen.

De invoerrechten vertoonen reeds geruinlea tijd
een regelmatig rijzende beweging. In de afgeloopen
maand bedroeg het surplus
f 389.400.
Zooals bekend
vormt zoowel het oploopen der prijzen van verschil-
lende belaste goederensoorten als het levendiger han-
delsverkeer hier een factor van beteekenis. De loop
van het statistiekrecht houdt met dien der invoerrech-
ten vrijwel gelijken tred, met dit verschil, dat de stij-
ging naar verhouding iets minder snel gaat. In de
afgeloopen maand kwam
f 1.782.92
meer binnen dan
in December
1928.
Overigens maakt deze groep van middelen op den jaarstaat een goed figuur. Voor wat
de invoerrechten betreft bedroeg de vooruitgang
f4.504.100
boven
1928
en
f5.310.200
boven de ge-
raamde opbrengst. Bij het statistiekrecht belieperi
‘deze cijfers respectievelijk
f 90.500
en
f 155.200.

Over het algemeen was de loop der accijnzen in de
afgeloopen maand minder gunstig. De zoutaccijas
bracht
f
7.900
méér in de schatkist, waardoor de ach-
terstand, ontstaan in de eerste maanden van het jaar, thans geheel werd ingehaald; zelfs gaf
1929
nog een
klein overschot (van
f 5.600)
boven de inkomst van
1928.
Ook de geslachtaccijns liep in opbrengst op; het
voordeelig verschil bedroeg
f 191.100.
De bekende
oorzaken (toenemend gebruik van inlandsch rund-
vleesch, waarvan accijns wordt betaald, wegens afne-
mend verbruik van het dure varkensvleesch en den
dalendeii invoer van huitenlandsch bevroren vleesch)

doen hun werking nog steeds gevoelen. Gerekend over
twaalf maanden trok de schatkist hieruit een voordeel
van
f 1.405.100.
Met den
wijnaccijns
staat het er min-
der gunstig bij; de opbrengst van December
1928
kon
in de afgeloopen maand niet worden gehaald
(f
28.500

minder). De teruggang over het geheele jaar beliep

öngeveer evenveel
(f
30.200);
echter werd toch nog

f 9.300
meer ontvangen dan de jaarraming, die
f 50.000
lager was dan v. j. Naar te verwachten was
viel bij den gedistilleerdaccijns een vrij scherpe daling
waar te nemen. Het decres bedroeg in de afgeloopen
maand
f 986.000,
hetgeen niet aan een verschil in
krediettermijnen kan worden toegeschreven, doch lou-
ter een gevolg is van de met 1 Maart jl. in werking

84

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22
Januari
1930

getreden verlaging van het tarief met 40 pOt. Gere-
kend over 12 maanden beliep dc teruggang

f
9.507.900. En vergelijking met de raming was het

deficit bijna even groot ( 9.508.800), doch bij dit laat-
ste moet worden bedacht, dat het voor 1.929 geraamde

obrengstcijfer met het oog op de tot stand gebrachte
tariefsverlaging niet werd herzien. Het bier bracht
iets minder
01)
dan in December 1928
(f
34.600 min-
(Ier); op zichzelf beschouwd was de ontvangst echter
niet
gering, daar de gemiddelde maandraming met
f
28.500 werd overtroffen. De suikeraccijris kon het
opbrengstcijfer van December 1928 niet halen; de
ontvangst was
f
337.400 lager. Ook bij dit middel

speelde een verschil in krediettermijnen geen rol. Ver-
moedelijk doet de handel minder voorraden op met
liet oog op de aanstaande afschaffing van de opcenten

op den suikeraccijns. Na de ruime ontvangsten in de
vorige maanden behoeft aan den achteruitgang van
December ji. derhalve niet veel beteekenis te worden
gehecht. De tahakaccijns liet opnieuw een belangrijk aceres zien (van 318.600)10 1.929 kwam
f
3.261.200
meer binnen dan iii 1 928, vermoedelijk dank zij de
verbeterde contrôle-maatregelen en cle prijsverhooging
van verschillende rookartikelen, voornamelijk van de
sigaren.

Een vergelijking van de opbrengst der accijnzen over de jaren 1928 en 1929 en met de raming leidt
tot het volgende resultaat:

Opbrengst

Opbrengst

Barning
1928

1929

1929

Zout
……
f
1.974.200

f
1.979.800

f
2.000.000

Geslacht….
,, 10.981.700

,, 12.386.800

,, 11.000.000

Wijn ……,, 2.689.500

,, 2.659.300

2.650.000

Gedistilleerd ,, 44.999.000

,,
35.491.200

45.000.000

Bier
……
,,
14.668.800

,,
14.986.100

14.000.000
Suiker
….

47.663.900

,,
48.627.800

47.300 000

Tabak
…..
,
23.196.700

,,
26.457.900

,,
23.500.000

Bijna alle
accijnzen
overtrof de jaaropbrengst over
1929 zoowel die van het jaar 1928 als de raming. Al-
leen de wijnaccijns en de gedistillerdaccijns gaven
minder te boeken dan in 1928, terwijl slechts bij den zoutaccijns en den gedistilleerciaccijns het ramings-
(:ijfer niet werd bereikt.

De belasting op gouden en zilvere.n werken gaf een accres van
f
7.100, vergeleken over tw’aalf maanden
was een stijging te constateeren van
f
13.800.
Evenals de vorige maand liepen de zegelrechten in opbrengst terug, zij liet met het ii jet zeer belangrijke bedrag van
f
20.200, hetgeen geheel aan een trager
vloeien der beursbelasting moet worden geweten,
welke
.f
1.81.500 minder opbracht dan in December
1928. Daar de eerste maanden van het jaar 1929 voor
dit middel bijzonder gunstig zijn geweest, gingen de
Ontvangsten over twaalf maanden die van .het tijdvak 3anuari t/m December 1.928 met
f
563.200 en de ge-
heele raming met
f
1.582.800 te hoven.
Gunstiger was ditmaal de loop der registratie-
rechten, welke met
f
281.600 accresseerden. Daar dit
middel ook in de vorige maanden van het jaar ruim
heeft gevloeid, werd in 1929 in totaal
f
6.165.300
meer geïnd dan in 1.928. Ook de rarning werd ruim-
schoots overschreden (met
.f
6.914.100). De belang-
rijke kapitaaisuitbreiding van verschillende Naam-

boze Vennootschappen in liet afgeboopen jaar moet
als de voornaamste oorzaak iran deze gunstige uit-
komst worden beschouwd.

De successierechten gaven opnieuw een stevig ac-cres, thans groot
f
1.746.800. De reden hiervan is te
zoeken in het abnormaal hooge aantal sterfgevallen in
het voorjaar tengeiroige van den strengen winter. Ge-
rekend over twaalf maanden kwam in het afgeloopen
jaar
f
1.0.028.900 meer binnen dan in 1928 en

f
1.2.401.000 boven 1211.2 der raming.
De domeinen brachten ditmaal
f
60.200 minder, de
ioodsgelden
f
54.600 meer op. Wat dit laatste middel
betreft leverde 1920
f
165.500 meer op dan 1028 en f143100 meer dan de ram.ing.

De inkomsten van het ,,Leeningfonds 1914″ stegen

van
f
8.761.500 tot
f
9.384.400. Van laatstgenoemd
bedrag ivas bijna
f
6 miflioen aan de Verdedigings-
belastingen te danken. In totaal werd in 1929 ten bate
van het Leeningfonds
f
5.145.600 meer ontvangen
dan i.n het daaraan voorafgaande jaar.

Voor het ,,Wegenfonds” kwam in de afgeloopen
maand
f
362.900 binnen tegen
f
203.900 in December
1928. Van eerstgenoemd bedrag komt
f
352.800 op re-
kening van de wegenbelasting en de rest of
f 10.100
werd bijgedragen door de rijwielbelasting. In totaal
kwam in het afgeloopen jaar aan het Wegenfonds ten
goede
f
15.928.200, te weten
f
9.444.400 wegenbelas-
ting en
f
6.483.800 rijwielbelasting. In 1928 bedroe-gen de heide laatstgenoemde cijfers ondersdheidenlijk

f
7.883.800 en
f
5.631.800. Toen werd echter slechts
90 pOt. van de iverkeljice opbrengst der rjwielbelas-
ting ten bate van liet Tegenfonds
geboekt: Neemt
men dit in aanmerking, dan blijkt, dat in het afgeloo-
Pen
jaar ruim 00.500 r.ijwielplaatjes meer zijn ver-
kocht dan in 1.928.

BUITENLANDSCHE MEDEWERKING.

DE ECONOMISCHE TOESTAND IN DUITSCHLAND.

Dr. Oarl Kriimer te Hamburg schrijft ons:

Men zal niet kunnen tegenspreken, dat de ecoriomi-
sche wederopbouw van Duitschland na de stabilisatie
van het ruilmiddel onder buitengewoon moeilijke om-
standigheden moest plaats vinden. Wij noemen hier
slechts de belangrijkste veranderingen in de economi-
sche structuur van Duitschlarid te:n opzichte van de
jaren vSSr den oorlog. in de eerste plaats is de dicht-
heid van de bevolking van het Rijk veel grooter dan
v66r den oorlog (op 1 vier]cante K.M. in 1913: 124,
in 1928: 137.3 inwoners), terwij..ingevolge de geboor-
tevermindering gedurende en na den oorlog dle oudere
jaargangen een veel grootcr deel der bevolking vor-
men clan v66r den, oorlog. Daarbij kwam in de tweede

plaats het ivegvaUen van een groot dleel van het in-
komen uit obligaties als gevolg van de inflatie, waar-
door breede kringen, die vroeger van hun rente leef-den, gedwongen waren om te gaan arbeiden. Vooral
trad het wegvallen van het rente-inkomen aan den
dag in den vorm van verminderde inkomsten uit het
buitenland, (101.3 rond R.M. 1 milliard), hetgeen
des te zwaarder woog naar mate de hersteiverdragen
aan Duitschlancl zwaardere buitenlandsche verplich-tingen oplegden. De sterice nivelleering van de inko-
mens, welke ten eerste uit het wegvallen van het rente-
inkomen en ten tweede uit de tengevolge van de re-
volutie gestegen politieke macht van de arbeiders-
iclasse voortsproot, moest dus op zich zelf reeds een
sterke vermindering van de potentieele kapitaalvor-
ming medebrengen, daar, zooals bekend, in een land
met groote verschillen in inicomens (zeer hooge en
zeer lage individueele inkomens) meer overgelegd en
minder verbruikt wordt dan in een land met een
meer regeimatige verdeeling van de inkomens. De
sterke vermeerdering van het aantal werkwilligen,
door de toeneming van vrouwenarbeid op Icaritoren en
in fabrielcen en door de vermindering van het staande
leger nog verhoogd (men schatte het aantal werkende
mannen en vrouwen, volgens ht tegenwoordige Rijks-
gebied berekend, voor midden 1913 op 27.61 milli.oen,
voor begin 1928 op 33.14 millioen menschen), bracht
steeds het gevaar van een latente langdurige werk-
loosheid van millioenen werkwilligen met zich. Het
was dus de taak eener verstandige economische poli-
tiek om de kapitaalvorming aan te moedigen en de ge-

varen van die latente langdurige werkloosheid te ver-
minderen door verhooging van den prikkel tot het

scheppen van nieuwe werkgelegenheid. Het was stel-
lig een zeer moeilijke taak om deze beide doeleinden
met eikander in overeenstemming te brengen, omdat

het verschaffen van nieuwe werlcgelegenheden niet
mocht leiden tot eene bedreiging van de rentabiliteit
der bestaande ondernemingen, daar zulks afbreuk zou
hebben gedaan aan het andere doel, de bevordering

22 Januari 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

85

van binnenlandsche kapitaalvorming. Het was der-
halve zeer begrijpelijk, dat het proces van den econo-
mischen wederopbouw vele jaren zou omvatten en dat
liet, speciaal in het begin, niet zonder de hulp van
bujtenlandsche credieteu volbracht
ZOU
kunnen wor-
den. had men echter in het begin van 1926, toen mei
de eerste stab1satjecrisis te boven was, en de resul-
taten van de voorbereidende statistische werkzaam-
heden in zooverre gereed waren, dat het eenigermate
mogelijk was, een economischen inventaris op te
maken, besloten om consequent te trachten deze doel-
einden te bereiken, had men i.n de çlaaropvolgende
jaren den prijs van het, ruime aanbod aan arbeidskrach-
ten, het arbeidsloon, dienovereenkomstig lager ge-

steld, en alle op cle ondernemingen drukkende en
haar opbrengsten klei oer makende algemeene uit-
gaven zooveel mogelijk beperkt, dan ware men thans
veel nader tot dit doel dan 4 jaren geleden en dan
zou men met eenig vertrouwen de toekomst tegemoet
kunnen zien. 1

let Du.itsche volk en zijn staatsbestuur
hebben zich evenwel niet door deze overwegingen
laten leiden, doch volgden een andéren weg, dié voor
liet moment misschien gemakkelijker was, maar daar-
bij alle gevaren van een ,,Va banque” spel meebracht.

1 [et jaar 1925 eindigde in Duitschiand, zooals be-kend, met een hevige economische crisis, die als een
.nawerking van de stabilisatiecrisis kan worden aange-
duid en in hevige mate achteruitgang van de produc-
tie, groote werkloosheid, maar ook vrijkomen van ka-
pitaal en groote renteverlaging veroorzaakte. Tenge-volge van verschillende omstandigheden – de Engel-
sche kolenstaking, het staatswerkverschaffingspro-
gramma, omvangrijke bevordering van den woonhui-
zenbouw, een reeks technische uitvindingen en sterke
toevloeiing van buitenlandsch kapitaal – was men
de crisis evenwel zeer spoedig te boven; reeds éinde
1926 toont de volkshuishouding weder een snelle op-
waartsche beweging, d:ie tot einde 1927 blijft voort-
duren en het jaar 1927 i.n vele opzichten tot een ze-
cordjaar stempelt. 1-let was te
begrijpen,
dat de stij-
ging van het loonpeil gedurende het jaar 1926 met
zijn groote werkloosheid beperkt bleef, hetgeen des
te eerder
mogelijk
was, door eeue geringe daling van
de
prijzen
in het tijdvak October 1925 tot October
1926, waardoor het reëele loon ietwat steeg. Het is
eveneens te begrijpen, dat de
-arbeiders trachtten door
loonsverhooging hun deel te krijgen in de grootere
winsten van het hausse-jaar 1927, waarin de vraag
naar arbeidskrachten steeg, een streven, dat in hoge
mate met succes werd bekroond, daar het tarief week-
loon, dat van October 1.925 tot October 1926 slechts
met R.M. 1.14 tot R.M. 41.83 was verhoogd, van Octo-
ber 1926 tot October 1927 met R.M. 2.18 tot R.M.
44.61, d.w.z. met meer dan het dubbele steeg. Indien
men in aanmerking neemt, dat in het jaar 1927 de
huishuren werden verhoogd, hetgeen gepaard ging
met een verhooging van de kosten van levensonder-

houd, en voorts dat de volgende tabel voor 1913 voor
hel grootste deel de werkelijk verdiende bonen en voor
dc jaren na den oorlog uitsluitend de bonen volgens
liet tarief aangeeft, welke door de loonsbijslagen be-
neden de werkelijk verdiende loon en liggen, zoo blijkt,
dat de Duitsche industrie-arbeider einde 1927 we-

der het reëele vredesloon had bereikt. Dit was voor de
arbeiders een enorm succes en men kon van hen te
eerder verwachten, dat zij gedurende de eerstkomende
jaren met dit succes tevreden zouden zijn, waar reeds
einde 1927 bleek, dat de industrie dit loonpeil moei-
lijk kon dragen. Inmiddels
zijn
de arbeiders en de
autoriteiten, die de bonen vaststeiden, niet toeganke-.

lijk voor een helder inzicht in den economischen toe-
stand van Duitschiand; men heeft zelfs toegestaan,
(lat de nominale weekboonen van October 1927 tot
October 1929 nog met 12 pOt. en de werkelijk verdien-
(le weekboonen met 9 pOt. zijn gestegen. De volgende
tabel geeft een duidelijk beeld ,van de nominale en
reëele bonen van de Duitsche industrie-arbeiders:

Tariefloonen

Week!, ge- Kosten van Werkelijk

Ge-

Onge-

raamd ge- !evenson- week!, ge-
school
midd.(R.M.) derhoud

rnidd.(R.M.)

lndusl

1913
1
4,73

23,29

‘ 30,92

100

30,9

Apr. 1925 4),29

30,48

37,02

136,7

27,1 –

Oct 1925 44,28

33,51

40,69

143,5

28,4

1926 45,54

34,42

41,83

142,2

29,4

1927 48,38

37,08

44,61

150,2

29,7

1928 52,12

40,17

48,14

152,1

31,6

1929 53,85

1
41,73

49,81

153,5

32,5

De economische gevolgen van dezen stand van de
bonen, die den post personeel op het budget van de
onclerueini ngen van jaar tot jaar zwaarder belastten,
werden nog verscherpt door de fiscale en sociale poli-
tiek van den Staat, die zich hierdoor kenmerkt, dat de uitgaven van de publieke lichamen, inclusief die voor
de sociale verzekering, van 1,925 tot 1928 met rond
R.M. 9 milliard of 50 pOt. zijn gestegen. Op deze wijze
werd aan de ondernemingen elk jaar een grooter deel
van haai’ opbrengsten onttrokken. De méerdere inkom-
sten van cle publieke lichamen werden overwegend
voor consumptieve doeleinden, salari sverhooging van
ambtenaren, bevordering van sociale voorzorg en wel-
cladigheid, gebezigd. Teneinde tevens een beeld te
geven irali de mate, waarin de publieke lichamen een
beroep op cie kapitaalmarkt deden, zij als resultaat van
een pas verschenen publicatie vermeld, dat de nieuwe schulden van alle publieke lichamen, die op 31 Maart
1928, R.M. 7.7 milliard bedroegen, op 30 September
1929 een stand van R.M. 13.5 milliard hadden bereikt,
hetgeen een stijging met R.M. 5.8 milliard in 1K jaar
heteekent.
Deze maatregelen van den Staat op het gebied van arbeidsloon en openbare financiën hebben natuurlijk
op het proces van de verdeeling der inkomens hun
invloed uitgeoefend; in plaats echter, zooals bij den
stand van zaken wenschelijk ware geweest, van bevor-
dering der kapitaalvorming, hebben zij het tegen-
overgestelde resultaat tot gevolg. Natuurlijk is het
buitengewoon moeilijk, zoo niet onmogelijk, om te be-
palen, welk gedeelte van het volksinkomen in de
laatste jaren werd verbruikt en welk gedeelte werd
overgelegd; in ieder geval echter kunnen de volgende
cijfers, die eenerzijds de bonen en salarissen van
arbeiders, ambtenaren en bedienden en anderzijds de
vorming van nieuw kapitaal weergeven, eenige aan-
knoopiiigspunten verschaffen:

In MilId. R.M.

tot de

1913 1925 1926 197 1928 1929
telkens geldende prijzen:

Loonen en Salarissen …….
20,6 35,5 38,2 40,0 45,0 48,0
Vorming v. nieuw kap. ….
8,0 4,8 10,1 7,7 9,0 6-7

Deze tabel geeft een Zeer somber beeld van de ver-
deeling der inkomens in Duitschland. Terwijl de loo-
nen en salarissen, die overwegend voor consumptieve
doeleinden worden gebezigd, zelfs indien men reke-
ning houdt met de prijsstijging, den stand van v66r
den oorlog met circa 50 pOt. overtreffen, waardoor
de koopkracht van den individueelen werknemer feite-
lijk grooter is, dan v66r den oorlog, heeft de gemiddelde
vorming van nieuw kapitaal gedurende de jaren 1927

tot 1929 nog niet de nominale hoogte van 1.913 be-
reikt. Terwijl het verbruik, vooral -de ontbeerlijke uit-
gaven voor alcohol en tabak (thans tezamen ongeveer
1l.M. 8 milliard per jaar), voor genotmiddelen uit het
buitenland, uitgaven voor genoegens en afleiding,
jaarlijks toenemen, daalde het gedeelte van het inko-
men,- dat werd overgelegd, steeds verder. Dit gebrek
aan kapitaal verminderde natuurlijk door de buiten-
landsche cred ietverleening gedurende de laatste jaren
sterk, de kapitaaliTivoer bedroeg namelijk per saldo in
de jaren:

in mill. R.M.
1925
…………3240
1926
…………1000
1927
…………4220
1928
…………4500
1929
…………
2450

86

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22
Januari 1930

Zelfs indien men de binnenlandsche kapitaalvor-

ming en den kap:itaalinvoer uit het buitenland samen-
voegt, blijkt, dat de beschikbare kapitalen iii totaal
de toeneming van 1913, die. volgens de tegenwoordige
prijzen ongeveer R.M. 1.2 milliarci bedroeg, slechts
ternauwernood bereikten. Daarbij zijn de behoefte aan
kapitaal voor woningbouw (jaarlijks R.M. 3 milliard)

en ovér het algemeen de eischen van de publieke licha-
men aan de kapitaalmarkt thans zeer veel grooter
dan v6ôr eten oorlog, zoodat het bedrag, hetwelk voor
de overige bedrijfstakken overblijft, bij dat van vôôr’
den oorlog belangrijk achter blijft. Bovendien kunnen
de buitenlandsche credieten de binnenlandsche kapi-
taalbronnen niet geheel vervangen, hetgeen vooral
duidelijk wordt, wanneer men nagaat, in welken vorm
het buitenlandsche kapitaal ter beschikking wordt ge-
steld. Slechts een klein gedeelte kwam in den vorm
van buitenlandsche leeningen op langen termijn (het
gemiddelde van de jaren 1920/’28 was rond R.M. 1.4
milliard), de rest in den vorm van eredieten op korten
termijn aan banken, handel en industrie, in den vorm
van den aankoop van effecten en deelnemingen van
het ‘buitenland in de Duitsche industrie; juist de ere-
dieten op korten termijn vormden een zeer onzekeren
grondslag voor de financiering, omdat de opzegging,
resp. de verlenging daarvan in vele gevallen afhanke-
lijk is van financieele en politieke toevalligheden,
waarop de Duitsche credietpolitiek in geenen deele

invloed kon uitoefenen.

Het is onder deze omstandigheden niet te verwon-
eieren, dat de hooge vlucht, die de conjunctuur einde
1926 zoo veelbelovend begon te nemen, zeer spoedig
eindigde door de moeilijkheden, verbonden met de
versehaffing van kapitaal. Natuurlijk hebben de on-
dernemers gdpoogd zich tegen de jaarlijks toenemende
belasting te weer te stellen en hun productie- en be-
leggingsprogramma in den oorspronkelijk voorgeno-
men omvang ten uitvoer te brengen. Het belangrijkste
middel, dat hierbij te hunner beschikking stond, was
de rationalisatie, d.w.z. de reorganisatie van de onder
nemingen, ten doel hebbende inkrimping van het per-
soneel. Werkelijk werden op deze wijze belangrijke vor-
deringen gemaakt, die intusschen, indien men haar
werking op de arbeidsmarkt nagaat, evenzooveel na-
deel blijken mede te brengen. Uit een nader onderzoek
van het aanbod en de vraag op de arbeidsmarkt blijkt
namelijk, dat in het tijdvak van einde 1927 tot einde
1929, – waarin de bovengenoemde snelle stijging van
het massaverbruik plaats vond, waarin de ondernemers
trachtten ondanks kapitaalgebrek hun beleggingspro-
gramma ten uitvoer te brengen, waarin de bouwbe1rij-
vi gheid met alle middelen werd bevorderd, en waarin de
uitvoer zich tenslotte onverwachts gunstig ontwikkelde
(uitvoer 1927 10.8; 1929 13.6 milliard R.M.), – niet
slechts geen nieuwe arbeidskrachten werden in dienst
genomen, doch dat evenmin een vermindering van het
aantal werknemers plaats had.

Aantal van
de op het
Meer
Aantal be-
Meer aan-
iraarnd
aantal van
In

einde v. het
aanbod
in den
schikbare
werkzoe-
bod in den
de werke-
1000

i. beschikb.
loop van
kenden,
loop van het lijk te werkwillig.
boven 18j.
het jaar
Einde Oct.
jaar
werk ge-
stelden

19261
28804
1927
1

29270
466
884

28386
1928
29707
437
]308
424
28399
1929
30067
360
1761
453
28306

Einde 1927 tot
einde 1929:
797

877

• Indien er nog een bewijs noodig ware ter staving
van het feit, dat zelfs de grootste bevordering van het
verbruik niet voldoende is om de werkgelegenheid van
een land te verhoogen, dan werd dit door de zooeven
geschetste ontwikkeling van de laatste jareh geleverd.
Inmiddels ‘beschikken de ondernemers nog over een
ander middel om den buitensporigen druk van bonen
en belastingen te verzachten, t.w. prijsverhooging van
hun fabrikaten. Zij hebben van dit middel in belang-

rijk.e mate geprofiteerd, iooral in 1928 in ‘vergelijking
met 1927, hoewel een dergelijke prijsverhooging voor
het algemeen economisch belang in het geheel niet ge-
wenscht w’as. Toen on,dertusschen einde 1928 en in nog
heviger mate in het jaar 1929 de concurrentie in de
itiet of nauwelijks aaneengesloten industrieën van
consumpticgoecleren steeds scherpere vormen aannam,
moest een zekere mate van af brokkcliiig van het prijs-
niveau voor industrieele fabrikaten plaats vinden, die
door het volgende overzicht wordt verduidelijkt:

Prijsindices (1913 = 100)

1 1
Groothan- delsindex
Totaaliiidex
1Industrieele
produc-
ticniiddelen

Eindfabri-
katen ver-
bruiksgoe-
deren

Jaargemiddelde
1925
141,8

158,7
135,9
172,4
1926
134,4

149,5
132,5
162,2
1927
137,6

147,3
130,2
160,2
1928
140,0

158,6
137,0 174,9
Jan. 1927
135,9

141,6
1
)
129,3 150,9
1
)
Oct. 1928
140,1

160,02)1
138,6 176,12)
8 Jan. 1930
133,1

156,0
1

139,5
168,4

)
Laagste punt.

)
Floogste punt.

Samenvattend kunnen wij constateeren, dat de toe-
passing van beide middelen niet voldoende was om de
rentabiliteit van de productie te doen toenemen. Het
saldo van de jaarlijksehe zuivere winsten en verliezen
van de Duitsehe naamlooze vennootschappen (behalve
de eredietinstellingen) bedroeg in procenten van het
eigen kapitaal volgens de buians in het jaar 1927
7.21 pOt., iii het jaar 1928 6.64 pOt., terwijl voor de
jaren vr den oorlog een
cijfer
van rond 9 pOt. werd
berekend. Toen ‘bedroeg echter het rendement van de
vaste rentedragende effecten nauwelijks 4 pOt., terwijl
dit tegenwoordig 8-9 pOt. bedraagt. In het jaar 1929
werd de spanning nog grooter. De rentetarieven, spe-
ciaal voor geld op langen termijn, waren op het’ einde
van het jaar belangrijk hooger dan in het begin. On-
danks den prikkel der renteverhooging bleven de mia-
gen bij de spaarbanken met verscheiden 100 millioenen
R.M. bij het vorige jaar ten achter. Het opnemingsver-
mogen van de kapitaalmarkt is zeer gedaald, wat des
te meer beteekenis heeft, daar ook de buitenlandsche
leeningen slechts R.M. 350 millioen opbraehten tegen
telkens R.M. 1400 millioen in de beide voorafgaande
jaren. De binnenlandsche emissies beliepen slechts
R.M. 2.5. milliard tegen resp. 4.2 en 4.3 milliard in de
beide voorafgaande jaren; hiervan vormden de uitgif-
ten van aan’deelen rond R.M. 1 milliard (1.4), de vaste
rentedragende fondsen R.M. 1.5 milliard (2.9). Het
behoeft geen betoog, dat de soliditeit der ondernemin-
gen zeer leed onder cle geringe rentabiliteit en dat het
jaar 1929 overal wordt gekenmerkt door het slechte
binnenkomen van betalingen, door vele wisselprotesten
en door talrijke en
omvangrijke
faillissementen, waar-
van eenige ook in het buitenland algemeene bekend-
heid kregen. Tegen het einde van het jaar maakte zich

dan ook een steeds sterkere neiging tot beperking van
productie en beleggingen bemerkhaar, die in een af-
.nemenden omvang van zaken tot uitdrukking kwam.
Aan het begin van het jaar 1930 staat dus het econo-misch leven in Duitschland in het teeken eener depres-
sie, waarvan de oorzaken, wij leggen er nogmaals den
nadruk op, niets met de gewone oorzaken van eene
conjunctuurwisseling te maken hebben, doch bijna
uitsluitend uit de mislukte economische politiek
voortvloeien, die een rendeerende productie niet toe
r

liet. Waarschijnlijk zal de teruggang van de conjunc-
tuur in de particuliere nijvérheid gedurende de eerst-volgende maanden voortgaan; deze teruggang wordt
nog verscherpt, doordat de noodzakelijkheid zich voor-
doet om tot behoud van gezonde overheidsfinanciën,
het bouwen van nieuwe woningen belangrijk in te
krimpen ; ‘hoeveel heteekenis dit laatste heeft, blijkt
wel uit het feit, dat er jaarlijks 300.000 nieuwe wonin-gen werden gebouwd, waarvoor een kapitaal van R.M.
3 milliard noodig was, hetgeen tot dusverre de con-
junctuur zeer belangrijk steunde. Ook is de vrees ge-

22 Januari 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

87

wettigd, dat de terugloopende conjunctuur in ver-
schillende naburige landen tot vermindering van den
afzet aldaar, althans tot slechtere afzetvoorwaarden
zal voeren. Wat zulk een vermindering van den bui-
tenlandschen
afzet
voor de ontwikkeling van de
arbeidsmarkt in de naaste toekomst te beteekenen zal
hebben, behoeven wij, na hetgeen wij hierboven over
deze markt hebben uiteengezet, niet nader te betoogen.

HET HERSTEL VAN DE PORTUGEESCHE FINANCIËN.

Dr. G. H. Bonsquet te Algiers schrijft ons:

De oorlog van Portugal tegen Duitschland en ver-
volgens de moeilijkheden na den oorlog hadden in de
Portugeesche financiën, die bovendien nooit als een
toonbeeld van voorspoed hadden gegolden, een groote
verwarring teweeggebracht.
Tot in het jaar 1923 had Portugal een papieren
standaard; daarna werd door middel van een revalo-
risatie de Portugeesche escudo ($) onder het systeem
van den goudwisselstandaard gestabiliseerd en aan
het Pond sterling verbonden ($ 1000 = 1 conto d’es-
cudos = 10 Pond sterling). Voor het dekken van de
hegrootingstekorten werden echter zoowel in het bin-
nenland als in het buitenland leeningen opgenomen.
(ledurencie de aari 1.028 voorafgaande jaren werd een
poging aangewend tot verlaging van de buitenland-
sche schuld, wat gelukte, evenwel ten koste van de
binneniandsche schuld. Toen deze schuld ongeveer
2- milliard escudos bedroeg en er uit den financieelen
noodtoestand geen uitweg meer scheen, heeft de in
Portugal heerschende dictatuur een beroep gedaan
op de bekwaamheid van Dr. Antonio Oliveiro Sala-
zar, professor aan de Universiteit te Ooïmbre, die einde April 1928 de portefeuille van financiën op
zich nam. Wij zullen thans nagaan, hoe deze erin is
geslaagd, orde in de financiën van zijn land te
brengen.
* *
*

De taak, die Prof. Salazar thans nog nastreef t, kan
van verschillende kanten worden bekeken, nl. reor-
ganisatie van de financieele administratie, vermin-dering der uitgaven en tenslotte vermeerdering der
o:ntvangsten.
a.
1)e administratieve reorganisatie kenmerkt zich
door de volgende hervormingen:
Wederinvoering van het beginsel van eenheid
en algemeenheid van de begrooting.
Toezicht op de uitgaven in verband met de resul-
taten.
Wat het eerste punt aangaat, bestonden er in Por-
tugal tal van kleine zelfstandige organen, wier
beheer niet van de centrale macht afhankelijk was.
1 tun bestaan liet geen algemeen overzicht toe over (len financieelen toestand van het land en verwekte
verwarring en wanorde in het budget. Op 14 Mei
1928 liet de minister een wet uitvaardigen tot reor-
ganisatie op nieuwe grondslagen van het staatsbud-
get, door in de algemeene begrooting al deze zelf-
standige begrootingen op te nemen. Vervolgens regel-den verschillende besluiten van 16 Apri.l de hehande-
ii ng van belastinggeschillen opnieuw.
Tenslotte is men echter nog verder gegaan door
het toezicht op de uitvoering van de begrooting aan
te vullen. Tot dat tijdstip bestond er in Portugal
slechts een zuiver juridische contrôle op de staats-
comptabiliteit (verificatie an de voorgeschreven for-
maliteiten, onderzoek naar de bestaande credieten en
de bevoegdheid van dn bestuurder, enz.). Doch dit
is van secundaire beteekenis in de staathuishouding,
want hoewel volkomen wettig kan een u:itgaaf niet:
temin aanvechtbaar zijn, wanneer men haar vergelijkt
met de verkregen resultaten. Derhalve heeft een
decreet van 27 Maart 1929 een economisch contrôle-
systeem voor het budget ingevoerd, een contrôle,
waarvan het mechanisme tegelijkertijd soepel en doel-
treffend moet zijn.

Op het tijdstip, dat Prof. Salazar tot minister
werd benoemd, heerschte er in Portugal een optimis-
tische opvatting omtrent de openbare uitgaven. Het
was voldoende, zeide men, productieve uitgaven, zelfs
in het wilde weg, te doen, teneinde de welvaart van
liet land te verhoogen, welke schuld daaruit ook
voortvloeide: ,,Laten wij het land met Ponden
sterling hesproeien en alles zal goed gaan”. Tegen-
over deze opvatting heeft Prof. Salazar het volgende
standpunt verdedigd. De uitgaven moeten beperkt
worden om tot eiken prijs de begrootirig in evenwicht
te houden. Ongetwijfeld kan men productieve uit-
gaven doen, doch met het oog op de groote moeilijk-
heden, waarin Portugal verkeerde, moest men in
groote zuinigheid berusten. Op deze basis kwam de
begrooting voor 1028—’29, en eveneens die voor 1929
—’30 tot stand.
Deze maatregelen werden evenwel nog niet vol-
doende geacht, weshalve nog eenige belastingen wer-

den verhoogd, in het
bijzonder
de grondbelasting en
eveneens verschillende indirecte belastingen.

* *
*

Nu de beginselen van de hervorming zijn uiteen-
gezet, zullen wij de resultaten eens nader beschouwen.
In de eerste plaats volgen hier de ontwerp-be-
grootingen van de laatste jaren:

Begrootings. Ontvangsten

Uitgaven

Saldo
jaar

iii 1000$

in
1000$

in 1000$

1926-27

1.289.032

1.555.304

– 266.272
1927—’28

1.459.317

1.848.045

– 388.668
1928—’29

1.919.388

1.917.811

+ 1.571
1929—’30

2.033.433

2.024.854

+ 8.579

Hieruit blijkt, dat het budget, dat vanaf 1914
onophoudelijk een tekort heeft aangewezen, eindelijk
voor 1928—’29 weder in evenwicht was.
De cijfers omtrent de definitieve uitkomsten zijn
echter nog treffender, zooals de onderstaande opsom-
ming van de uitkomsten van de laatste 10 jaren aan-
geeft.
Begrootings.

Saldo
ja ar

in 1000
Pond sterling

1919—’20

– 8.540
1920—’21

– 9.267
1921—’22

– 4.668
1922—’23

– 5.210
1923—’24

– 1.092
1924—’25

– 142
1925—’26

– 4.393
1926—’27

– 5.196
1927—’28

– 4.014
1928—’29

± 2.854

Over het geheel gaf de Portugeesche begrooting,
behalve voor 1924—’25 toen het evenwicht bijna werd
bereikt, steeds sedert 10 jaren belangrijke tekorten
(van gemiddeld f 5 millioen) te zien. Het eerste jaar
van hervorming toont een overschot van bijna £ 3 mii-
lioen.
Indien wij de begrooting van 1928—’29 met de uit-
komsten vergelijken, verkrijgen wij de volgende ge-
gevens:
Werkelijke

Budget

uitkomsten

Verschillen
(In
duizend pond sterling)

Ontvangsten .

19.193

21.732

f 2.539 Uitgaven . . .

19.178

18.878

– 300

Saldo

2.854

2.839

Over het geheel hebben de ontvangsten de ramingen
met £ 2.539.000 overtroffen, terwijl de uitgaven
£ 300.000 lager waren. Indien wij deze cijfers nader beschouwen, blijkt, dat
op een herhaald voorkomen van een overschot der ont-
vangsten in normale omstandigheden niet kan worden
gerekend, want dit vloeit ten deele voort uit de ver-
betering van de inrichting van de rekeningen tus-
schen de staatsbegrooting en allerlei zelfstandige

88

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Januari 1930

hudgets (bij’. aflossing van voorschotten aan de ko-
ioriiën). Een ander deel is afkomstig uit gewone
bronnen, maar ging ten koste van den belastingbeta-
ler, van wien groote offers werden geëischt. liet

laatste deel (clouane-rechteu) laat zich tenslotte ver-
klaren uit cle toeneming van de economische welvaart.

T
at

de uitgaven betreft, zoo zou het resultaat nog
veel gunstiger zijn, indien men niet verplicht was veel
achterstallige schulden te betalen, zooals de volgende
tabel aantoont:

Betaalde uitgaven met betrekking lot
het loopende jaar

voorafg. jaren
Begrootingsjaar

in £ 1000

in £ 1000

1925-1926

13.070

1.940

1926–1927

16.510

3.120
1927-1928

15.380

2.810
1928-1929

14.680

4.200

Indien wij dan de totale uitgaven nagaan, – niet
feitelijk betaald gedurende een begrootingsjaar, doch
juridisch schuldig in het betreffende dienstjaar

– verlcrijgt men ongeveer de volgende cijfers, waar-
uit duidelijk cle vermindering van de uitgaven blijkt:

TJitgaven van den dienst

in £ 1000

1027-1028

10.350
1928-1920

17.630

Verschil

1.720

liet overschot van cie ontvain gsten is als volgt aan-
gewend (stand per 30 Juni 1929):
in £ 1000
De buitenlandsche vlottende schuld werd ge-
heel afgelost

…………………….1.240
De in het binnenland uitgegeven schatkist-
biljetten werden afgelost tot een bedrag
van…………………………….170
liet creditsaldo van de schatkist bij de bank
van Portugal steeg met …………….1.000
liet creditsaldo van de schatkist in het bui-
tenlanci steeg met …………………190

2.600
Dit zijn de uitstekende resultaten van een jaar goed
financieel beheer.

Deze resultaten vonden nochtans bestrijding bij de
tegenstanders van den Minister en zijn politiek heeft
lang niet de eenstemmige goedkeuring in Portugal
weggedrage.n. Zonder de kritiek te billijken, is
deze toch tot op zekere hoogte te begrijpen. In de
eerste plaats had de krachtige vermindering van de
uitgaven, naar ik meen, in geen enkel ander land
met zooveel energie kunnen worden doorgevoerd:

bijna steeds wordt het herstel van het evenwicht van

de begrooti.t:g eerder door vermeerdering van de ont-
vangsten (lan door vermindering van de uitgaven na-
gestreefd. Deze inkrimping van de uitgaven had ten

dccie plaats ten koste van de ambtenaren, die in Por-
tugal slecht worden betaald (en bovendien te talrijk
zijn). Men heeft eveneens de vermindering van de

credieten voor openbare werken en andere produc-
lieve uitgaven bestreden. Evenwel laat op het oogen-
blik de verbeterde economische toestand een lang-
zame zwenking naar andere methoden toe. Een. recent
decreet kent aan de zeehavens een subsidie van $ 260
millioen toe. Toch blijft er in dit opzicht nog veel te
doen.

Wat de ontvangsten betreft, beklaagt men zich over
de eischen van den fiscus, die van den belastingbe-
taler groote bedragen vordert.
Hoe kan men echter het evenwicht in de begrooting
herstellen, indien men niet de uitgaven vermindert
en cle .irilcomsten verhoogt? Bovendien moet men niet
uit het oog verliezen, dat door de doortastende poh-
ticic van Prof. Salazar ri iet alleen een bankroet voor
Portugal werd voorkomen, doch dat hierdoor ook
wraarsehijnhijk hu ite.nlan dsche tusscheukomst wordt
vermeden, welke, zelfs onder de auspiciën van den
Voikenbond, toch steeds voor een staat vermindering van souvereinitei t betekent.

Zoo moet in het algemeen de politiek van Prof.
Salazar als een enorm succes worden beschouwd. 1-let
ware wel te wenschen, dat het saneeren van de Por-tugeesche financiën de eerste schrede tot een volko-
men economische, politieke en sociale hern.ieuving
van Portugal zou beteekenen, dat echter op dit ge-
bied helaas nog ccii grootea achterstand heeft.

AANTEEKENINGEN.

Discontoverlaging te Amsterdam.

Op 16 Januari jl. heeft de Nederlancisehe Bank
v.’eclerom haar disconto verlaagd met een half procent.
Een verrassend feit is dat niet, want de positie van de
N.B. was, zooals voldoende uit de cijfers der laatste
weekbalansen is gebleken, hij voortduring zeer ruim.
Wederom is hiei:cloor een belangrijk verschil ontstaa.n
Lu.sschen het bankd,iseonto in Engeland, dat sinds
12 December jl. 5 pOt. beloopt, en het Amsterdamsche,
dat nu weder beneden het peil is gekomen, waarop het
hij den aanvang van het spannende jaar 1929 stond.
Voor cle verhouding tusschen cie Amsterdamsche geld-
marict tegenover die van Londen ]can dit verloop van
zalcen slechts gunstig zijn.

Resultaat van de rondvraag van de Internationale Vereeniging voor de Suikerstatistiek.

Dr. Gustav Mikuseh te Teenen
zendt ons onderstaand overzicht van de Internationale Ver.eeniging voor de Suikerstatistiek.

Aantal
Aantal
ant-
Hoeveelheid verwerkte
Suikerproductie in
±
in procenten ten opzichte
fabrieken
woor-
1

bieten in tonnen
tonnen ruwsuikerwaarde

van het voorafgaande jaar
in
bedrijf
/

.
verwerkte
suiker-
1929/0

1928129 1929130

1928129 1929130
1928/29
bieten
1

productie

Duitschiand

..
238
248 238
11.940.805 11.482.518 1.956.315
1.864.379
+

3,99
+

4,93
Tsjechoslowakije
141 151
141
5.552.053
5.987.895 1.027.202
1.057.087

7,28

2,83
Oostenrijk
7
6
7
690.049
653.282
120.582
107.321
+
5,63
+
12,36
Hongarije
13 13
13
1.590.206
1.482.211
248.340 220.062
±
7,
+
12,85
8
8
945.806
954.000
131.639
128.840

0,86
+

2,17
Joegoslavië
…….8
Roemenië……..
ii
9
543.100
936.570 82.230
133.890

42,01
-38,58
.

6
3
4
257.100
176.370
40.024
29.495
+
45,89
+
35,70
lersche Vrjstaat
1
1
1
126.800 142.600
21.100 22.020

11,08

4,18
Bulgarije
………4

België

……….

,9

48
46
1.724.122
1.902.340
252.648
273.380

9,37

7,58
.
50
51
50
3.096.884
2.841.458 431.030
380.337
+ 8,99
-/- 13,33
Italie

………..
Polen

………..
70
71
70
5.047.000 4.390.272
907.800
747.268
+
14,96
+
21,48
Denemarken

..
9 9
9
800.000
1.107.000 134.300
170.000

27,73

21,00
16
21
16
749.862
1.061.871
121.400
160.884
1

-29,38
-24,54
Zweden

………
1
1
l
24.000 34.396
2.814
3.387

30,22
-16,92
Finland

………
Turkije (Europ.)
1
1
1
30.345 18.200
5.350 3.700
+
66,73
+
44,59

614
643 614

1
33.118.332 33.170.983

/
5.482.774

1
5.302.050

0,16
+

3,41
Totaal …….
Frankrijk

…….
108
110
105
6.570.380
6.345.236 884.322
892.851
4-

3,5

0,9

22
Januari
1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

Wij geven hieronder een vergelijkend staatje van de
rentetarieven der
N.B.
sinds de discon:toverhooging
in het begin van het vorig jaar:

25 Mrt. 1 Nov. 16 Nov. 16 Jan.
1929

1929

1929

1930
Wisseiclisconto

……………5

4i6

4
Prontessendjseorito ……….6

5 Y2

5

43
.11elcening van Effecten …..6

.5:

5
.Releening vai:t Goederen

6

5 4

5

434
Voorschotten in Rek. (‘it. . . 7

634,

534

434

Opmerkelijk is het, dat liet verschil tusschen de be-
leeningrente en clie voor voorschotten in rekening-

courant thans geheel is verdwenen, terwijl dit ver-
schil reeds bij cle discontoverlaging van 16 November
ji. tot een half procent was gereduceerd. Wij hebben
op cle beteekenis van clezen maatregel reeds de aan-dacht gevestigd in ons nummer van
20
November ji.,
hlz. 1041.
Na de cliscontoverlagingen te Berlijn op 13 dezer
en die te Amsterdam van drie dagen later
is
thans
het wachten op verlaging van de bankrente te Londen
en New-York, welke vermoedelijk wel binnenkort zal
plaatsvil’iclen.

Indexcijfers van groot. en kleinhandeisprijzén in Nederlandsch-Indië.

De maandstatistiek 1929 No. 10 van het Centraal
Kantoor voor de Statistiek te Weltevreden bevat- o.m.
het volgende:
invoer.
De serie van de invoerartikelen omvat 72 artike-
len, welke iii vijf groepen zijn verdeeld.
Ondanks -(te da
1
ende prijs van ruwe katoen bleef het
in.clexcijfer voor (te groep textiele goederen in October en-
veranderd 172. De prijzen van cle textiele goederen waren
in de af geloojpen maanden van 1929 buitengewoon. constant.
Het indexcijfer staat reeds vui Februari 1929 af op 172.
Door -den iets hoogeren prijs van Austra.l’ische ha.ni steeg
liet indexcijfer van de groep leveusmi-d.deleu met t punt tot
150.
Van iie greep metalen zijn de prijzen vaii staafijzer scherp
gedaald, diie ‘voor blaciko,per en koperdr.aacl daarentegen
gestegen. liet groepsiu’dexcijfer bedroeg 140 tegen 141 Sep-
teniber.
liet iadexcijfer van de groep chemicaliën en verfetof 1-en
daalde met een punt to-t 141 in verband- met de lagere
prijzen’ voor bars.
Het in.dlexcijf er van de greep diversen -daalde niet 2 pun-
ten tot 161 door de -lagere prijzen voor goenie zakken.
liet inclexcijfer voor den geheelen invoer bedroeg 154 in
October tegen 155 in September.

Uitvoer.
De serie uiitvoarproducten omvat de iprijzen van
20 producten. In October del iii het -algemeen een dalende
tendens ‘waar te nemen.
Indexcijfers van 72 invoer- en 20 uitvoerartikelen in den
groothandel te Baravia, Soerabaja en Seuta ang.

Invoerartikelen.

.-,

()
,
0

1913.
100 100
100 100
100
100
100
100
1923.
207
163
174
170
169 180
150
173

1924.
213
164
167
160
168 178
155
173′
1925.
208
161
160
150
165
172
146,
1fl6′
1926.
185
157
151
153
169
165
l’b7
159
1927.
174 148
149
149
173 160
130
154
1928.
172
149
141
144
162
155
127
149
October

1928.
173 150 142
142
164
156
124
149
November

,,

.
171 151
143
143
167
156
124
149
December

,,

.
171
149
143
143
167
156 124
149
Januari

1929.
171
150 143
143
166
156
126
150
Februari

.
172
151
140
143
166
156
127
150
Maart

.
172 149
144
143
166,
156
130
151
April

.

.
172
148
142
140
166
155
124
148
Mei

.
172 148
142
145
164
156
127 150
Juni

.
172 148 142
145
162 156
123
149
Juli

,,

.
172 149 142
145
162
156
‘127 149
Augustus

,,

.
172
148 142
142
163
155
124
148
September ,,

.
172
149
141
142
163
155 123
148
October

,,

.
172 150
140
141
161
154
121
147
1)
20 art.
2)
12 art.
8)
12 art.
4)
15 art.

) 13 art.

Het indexeijfer van koffie daalde van 144 in September
‘tot 134 in Octoler, dat van rubher van 34 tot 32, thee -valt
144 tot 138, tin van 106 tot 98 en peper van 251 tot 231.
in verband niet den minder guustigen oogst -op Java en Ma-
•d.oera waren de prijzen van maIs, .-tapio-ca en katjaing icljoe
h6oger. 0-ok de prijzen van copra, kapok ‘en oitronel-ia olie
waren hooger. Het indexcijfer van ci

tronella olie steeg van 74 in September tot 90 iii October.
Het i.nexcijfer van den geheelcu uitvoer bedroeg. 121
tegen 123 in September.
Het algenieen indexeijfe-r van in- en uitvoer tezamen
daalde met 1 punt tot 147.

Klcinlcccndelsprijzen,.
De serie in'(Iexcijfe.rs van artikelen
van iie- en uitheenischen oorsprong is zoo -samengesteld, dat
de inheemsche en dc uitheemsche groep geheel parallel zijn.
Het in-dexcijfer van de prijzen van -de inlieemsche arti-
kelen steeg met een punt tot 162. De prijzen van eieren
evaren ‘iets lager, die vait rijst en aardappelen daarentegen
hi-ooger. –
Bij de u..iLheemsche -arbikelen on-dergingen enkele prijzen
zeer geringe veranderingen, waardoor het indexeijfer voor.
deze groep. op 144 kw’am tegen 143 in ‘de vorige maand.
1

lIet ittdexcijfer voor den geheelen kleinhandel be:lroeg’
153 tegen 152 in October.

Indexcijfers van klei nhandelsprjzen van verbruiksartikelen
van in- en uitheemschen oorsprong te Batavia.

In-
heemech
1)

Uit-
heemschi)
Totaal
Voeding
2)

1913114
100


100 100
100
1923 ..
194
173
183
182
1924 .
.
182
158 170
170

1925 .
.
169
152
160
159
1926 ..
169
148
159
156
1927 .
.
166
147
157
155
1928 ..
160
148
154
153


November 1928 .
.
161
146
154 152
December

.,

..
164
146
155
153
Januari

1929 .
.
162
146
154
151
Februari

,,

..
165 145
155
153
Maart

,,

..
166
145
155 154
April

,,

..
164
145
154
152
Mei

,,

. .
161
145
153
151
Juni

,,

. .
160
146
153
151
Juli

..
158
145

152 149
Augustus

. .
160
144
152
150


September

. .
160
144
152 150
October

..
161
143
152
150
November

. .
162
144
153
151
1)
20 artikelen.
2)
35 artikelen.

Passerlprijren.
De gemiddelde passerprijren van 119 -pas-
sers op Java en Madoera waren in October voor padi, beras,
ma.ïs, cassave en gaplek aanzienlijk h-ooger clan in Septem.
her. Hoogst waarschijnlijk staat dit in verband met den min-
dier gunstigen oogst. De prijs van padi boeloe steeg van

f
4.93 in September to-t
f
5.18 in October, die van beras
No. 1 van
f 12.—
tot
f
12.20, gepelcle maIs van
f
5.33 tot
f
5.61 en gaplek van fZ.52 to-t
f
2.77.
Bataten, aar-dnoten, k

atjang kedelee, eieren, vleeseh, ge-
droogde v-isch en Javaansche suiker waren daarentegen
eerder iets flauwer.

ONTVANGEN BOEKEN.

A
Study of Interest ‘rates door
Karin Koek, Stock-
holm,
November
1928; P. S.
King & Son, Ltd.,
Londen.

Dr. Olodwig Kapferer,
Exportförderung.
Band T. Die
Markt-Analyse, eiii Mittel zur Erforschung und
Ausbeutung von Absatzgebieten im Auslande.
(Leipzig
1929.
Verlag J. J. Arnd. Prijs
R.M. 8.50).

Terwijl de belangrijkste Duitsche bedrijven bevordering
van den uitvoer van overheidswege propageeren, heeft dit
boek ten doel cle middelen aan te toonen om den export
langs particulieren weg te stimuleeren. Door het markt-
onderzoek vOOr de huipverleening van of ficieele en niet-
officieele zijde te plaatsen, geeft de schrijver te verstaan,
dat cle voorwaarde voor een bescherming van den uitvoer
bij dec fabrikant, resp. den exporteur zelf ligt. Zijn eerste
taak moet bestaan in een omvangrijke beschouwing van
de buitenlandsche markten om de middelen te vinden, die
tot een winstgevenclen afzet van zijn artikelen leiden.
De schrijver zet uiteen wat een onderneming met doen,

90

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICH’tN

22 Januari 1930

die uitvoerzaken wil entameei:en, resp. een haar onbekend
afzetgebied in het buitenland mccle in het net van haar
verkzaaiiiheclen op exportgebied wil betrekken.
Op dc analyse van den vorm ve ii export (clirecten en
indirecten export, d.w.z export met of zonder hulp van
den trissehenliandel) volgt een analyse van iie markten cii
voorwaarden voor dcii afzet.
Het boek bevat practische wenlcen voor alle personen, clie zich met het geven van inlichtingen omtrent het bui-
tenland bezighouden. Het is een raadgever voor den fabri-
kant van exportartikelen en den exporteur, terwijl liet
middelen aanwijst voor individueel onderzoek naar de
markttoestanden.

Succesvolle Harcdelsbrieve’rt
door Ï-lerhert N. Casson.

Vertaald, voor Nederlandsch gebruik bewerkt en
aanzienlijk zitgehreid door Alfred Rodrignes.
Den 1-laag, z.j.; ,,Succes”, Holland’s Efficioncy

Maandblad.

Groote foraminif eren van N. 0. Borneo (wih surn-
mary in English) door J. M. van der Vleric;

Anthozoa van N. 0. Borneo
(with summary in Eng-

lish) door J. 11. F. Umbgrove;

Vischotolieten van N. 0. Borneo
door 0. Posthumus;

Lepidocyclina trasas-iens, spec, nov. van Sumatra
(with

summary in English) door
J.
H. F. Umbgrove.

Dienst van den mijnbouw in Nederlandsch-Inclië,
Wetenschappelijke mededeelingen N6. 9, Ban-
doeng 1929; Druk N.V. Maks & v. d. Klits.

Ne’ue Beitriige zur Kenntnis der Permischen Echino-

dermen von Timor
door Joh. Wanner. Dienst
van den mijnbouw in Nederlandsch-Indië, We-
tnschappeljke mededeelingen No. 11. Bandoeng
1929; Druk N.V. Maks & v. d. Klits. –

De Koraalriff en der Duizend-Eilanden (Java-zee)
(with summary in English) door
J.
II. F. Umb-
grove. Dienst van den mijnbouw in Nederlandseh-
Indië. Wetenschappelijice mededeelingen No. 12.
Bandoeng 1929; Druk N.V. Maks & v. d. Klits.

Deutsche Handelspolitilc.
Zweite Auflage door Theo-
dor Plaut. Leipzig, Berlin 1929; B. G. Teubner.

Redevoering over de betrekkingen. tusschen Neder-

land en. België
uitgesproken den løden Juni 1929

op een
bijeenkomst,
gehouden op initiatief van de
heeren Burggraaf P. Poullet en Burggraaf A.

v. d. Vijvere, Ministers van Staat, en Pater G.
0. Rutten O.P., Senator, in de Oonferentiezaal
der Fondation Universitaire te Brussel door
J.
0.1. van der Lande, Lid van de Eerste Kamer
der Staten-Generaal. Utrecht 1929; 1-1. de Vroede.

Publications de la Cour permanenté de Justice int er-
nationle: Affaire
relative au paiement, en or, des
ernprunts féde’raux brésiliens émis en France
(Serie 0, No. 16-1V). A. W. Sijthoff S. A.,
Leiden.
Prijs
Ing.
f
6, Geb.
f
8,50.

.Tiandelsrelcenen
door H. L. 0. Kok. Derde deel
(5.
B.

Wolters, Groningen-Den Haag. Prijs
f
12.50).
In het derde dccl van dit leerboek over handelsrekeuen
is een uitvoerige bespreking van de New-Yorksche beurs en
van de belangrijkste Europeesche beurzu opgenomen.

Het Bevolkingsvraagstuk. Waar wij heen gaan in West-
Europa
door Ir. F. W. ‘t Hooft. (1-1.
J.
Paris,

Amsterdam, 1929).
Voor een deel zijn in deze studie de artikelen van den
schrijver in de ,,Economist” verwerkt, zooals bijv. de
theorie van den transporteur. Een apart hoofdstuk is ge-
w’ijd aan de bevolking van Denemarken, Franlcrijk, Enge-land en Wales en :Duitschland.

Handels- en Nijverheidsvereenigingen in Nederland
1929.
Verslagen en mededeelin gen van de Afdee-
ling Handel en Nijverheid van het Departement
van Arbeid, Handel en Nijverheid.
Jaargatig 1929, No. 6. Den Haag 1929; 0. Blommendaal.
Overzicht van de voornaamste in Nederland bestaande
vereenigingen van ondernemers op het gebied van Handel
en Nijverheid.

Jaarboek van het Mijnwezen in Nederlandsch-1-ndié.
Zeven en vijftigste Jaargang 1928. VerhancieUn-

gen: Eerste Gedeelte. Weltevredet 1929; Lands-
dru kiceiij.

Vulicaneri van Fiores
door Dr. G. L. L. Kemmerli.ng
,
Bandoeng 1929; Druk N.V.. Maks & v. ii. Kl.ite.

Statistische Berichten der Gemeente Soerabaja,
Jaar-

nummer 1928. Den 1-laag 1.929; Martinus Niihoff.

Monopolie en verdwijning der Concurrentie
door F.
M. Wibaut, Amsterdam 1929; Uitgevershuis Out-
wi ickeling.

Der europiiische Linoleum-Konzern unter Fuehrung
der Continentalen Linoleum-Union,
Basel 1928;

Wever & Co. 1.. 0.

Mededeelin gen van het Centraal Kantoor voor de Sta-tistiek’ No.
69. Eenige bijzonderheden betref:f en-
den liet aantal aangeslagenen in de inkomstenbe-
lasting en hun belastbaar inkomen over het jaar
1925. Weltevreden 1929; Landsdrukkerij.

The Functions of econonsic Analysis
No. 12 door A.
0. Pigou, M. A., F. B. A. Professor of Political
Economy in the University of Oarnhridge, Loii-
den 1929; Hurnphrey Milford.

.Renseignensents sur l’organisation actuelle des statis-tiques de l’Etat civil dans div ers pays
publiés par
l’Office permanent de l’Insti.tut International de
Statistique. (La Haye, 1929; W. P. van Stockum

& Fils).
& Pils).

.

(
Vervolg op blz. 98).

MAANDCIJFERS.

GIRO-KANTOOR DER GEMEENTE AMSTERDAM.__

November
1929
November
1928

In

Giro’s
(eenzijdige ver- miIiieiien

Aantal
Liiiienen

Aantal

Girobetalingen aan
gemeenteinstellingen

f

13.2

321.418

f 11.2

27.961
Girobetalingen aan

Oeldomzet.
Ontvangsten

………,,

5.4

7.291

4.8

6.837

Part.rekeuinghouders

,,

20.3′

37.660
2

,, 19.4′

34.007
2

particulieren

……,,

22.4

109.144

,, 18.9

83.185

Waarvan

rekeningh.
Betalingen

……….,,

7.1

31.857

6.7

33.410

welke gelden voor 1
jaar

vast

hebben

gedeponeerd …….,,

9.6

3.9212

,, 10.1

3.899
2

Giro-depos.kasGerzon

,,

0.14

448
11
1)
Gemiddeld saldo te goed.
2)
Einde der maand.

P0S’l’OT:IEQfJE EN GIRODIENST.
(In duizenden guldens).

October
199
.
October
1928

Aantal
1
Bedrag
Aantal
1
Bedrag

op
ulto.
……..
….
149.009

137.479
Bijschrijvingen ….
2.098.176 494.756 1.792.454 421.840
wegens:

a. Stortingen
…….884.270 121.572

747.866 109.060
b.
Overschrijvingen. .. van andere rek.
213.751 347.057 1.044.665 296.329
van Ned. Bank.

155

26.089

123

16.417
c.And. onderwerpen

38

33
Afschrijvingen ….
1.291.146 543.225 1.120.798 426.109
wegens:

a.Chèques
………211.974

71.356

195.811

66.197
b.
Overschrijvingen. ..
op andere rek.
1.067.608 347.057

914.617 296.329
naar Ned. Bank

1.093

73.691

1.057

63.528
c.
And, onderwerpen

10.471

51.121

9.313

56
Gezamenlijk tegoed
op ult°

101.085

87.608
Bedrag der beleg-
ging’)

80.830

70.073
1) Het bedrag, dat vroeger tegen vergoeding van rente
aan de schatkist werd verstrekt, wordt tegenwoordig, voor zoover liet nog niet voor vaste belegging is aangewend, te
zanlen met andere bedragen in rekening-courant met het
Staatsbedrijf der posterijen en telegrafie begrepen en is
daarom niet meer in het bedrag der belegging begrepen.

22 Januari 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

91

OVERZICHT DER RIJKSMIDDELEN
(In Guldens)

ecem
9
er
192

Sedert
1Januari
1929

Overeen-
komstige
periode
1928

Directe
belastingen.
4
)
21.355.729
4

20.856.164
Personeele belasting ..
2.355.455 28.114.393 27.577.444
Inkomstenbelasting ..
11.107.964
87.414.145 94.464.380

Grondbelasting ……….

Vermogensbelasting ..
1.829.320
14.399.992 12.295.416

belasting
.. .. … ……
1.223.888
22.377.885
18.175.330

Invoerrechten.
.
.._….
.
5.136.017
67.370.253
62.866.144

Statistiekrecht.

.._ … ..
347.153
4.655.202
4.564.737

Accijnzen.
Zout
…. … … .-. … .. ….
185.834 1.979.773
1.974.177

Geslacht

.-.
.

… …….
1.151.916
12.386.848 10.981.727
Wijn … … …….. …. …. …
511.277
2.659.345 2.689.497

Dividend- en tantiëme-

3.376.468 35.491.157 44.999.027
Bier

… … … … …
… …..
1.195.216 14.968.126 14.668.791
4.747.843
48.627.762 47.663.865 2.118.353 26.457.922 23.196.708
Belasting op gouden en

Gedistilleerd …………

Suiker

………………..

95.957
1.078.692
1.064.864

Tabak ……… ………..

Indirecte belastingen.

zilveren werken ……..

11.828.992
2
27.582.756
3
27.019.570
Zegelrechten .
…………
3.325.549 33.974.068 27.208.799
5.360.741 50.407.041 39.478.121

Domeinen,
wegen en

Registratierechten ……..

vaarten

._


533.619 4.125.250
4.042.042

Successierechten ………

Staatsloterij
.
… .-. .-

.
24.338
653.837 656.780
Loodsgelden
.
.. ….
496.257
5.143.098 4.977.582

46.952157
511.223.274 491.421.165
Totaal-Generaal …
1)
Hieronder begrepen
f
288.536 wegens zegelrecht van
nota’s van makelaars en commissionnairs in effecten, enz.
(Beursbel.). ‘)Id.
f
8.530.575.
3)
Id.
f
7.458.928.
4)
In de maand December pleegt de einduitkeering van
de bemalingsbelasting en van de provinciale. en gemeente-opeenten betr. den loopenden dienst plaats te hebben, welke
uitkeering de opbrengst over de maand December overtrof.

HEFFINGEN VOOR HET LEENINCFONDS 1914.

ecem er
1
Sedert
1 Januari
1929

Overeen-
konistige
periode
[928

Verdedigingsbelast. 1
2.119.967
17.348.981
‘ 17.215.058
Verdedigingsbelast. II
3.852.230
29.598.270 27.437.110

Opcenten:
Grondbelasting
.. .. ..
4)
4
4.299.113
4
4.198.478
Personeele belasting …
478.833
5.483.163 5.451.659
Inkomstenbelasting …
50.439
446.804
1.896.526
Vermogensbelasting ….
1.023.132
7.384.702
4.462.914

belasting
-. .. .. .. ..
403.883 8.109.266 5.997.859

Accijns op Suiker
.. ..
949.568
1.257.030
9.532.773

Dividend- en tantièmc-

Wijn
.. .. …
102.255
9.725.552
537.899
Gedistilleerd

._ ……
377.647 531.869
4.499.903

Zegelrechtvan buitl. eif.
66.451
3.549.116
1.358.083

Totaal….
9.384.405
87.733.866 82.588.262

‘) Totaal Ja en Ib.

HEFFINGEN VOOR HET WEGENFONDS.

Wegenbelasting ………….352.754

9.444.405

7.883.788
Rijwielbelasting

10.100

6.483.822
l
5.631.809

Totaal ………..362.854 15.928.227 13.515.597

1)
90
0
/0
der werkelijke opbrengst; art. 39 der Wegenbel.wet.

SPLITSING VAN DE OPBRENGST DER GROND-, PERSO.
NEELE-, INKOMSTEN- EN VERMOGENSBELASTING SEDERT 1 JANUARI 1929.

Dienstjaren
Grond-
belasting
Personeele
belasting inkomsten- belasting
Vermogens-
belasting

1926127


724.761
3.845
1927128
18.927
351.462 1.967.044
39.435
1928129
3.994.094
3.040.415 53.383.037
9.628.101
1929130
17.342.709
24.722.516 31.339.304
4.728.612

Totalen …
21.355.730
1
28.114.393
87.414.146
14.399.993

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B. ‘” bet.eekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

BANKDISCONTO’S.

d

5rs
ch.

isc. Wissels. 4
16Jan.’80
Zwits.Nat.Bk. 3422
Oct.’25
el.Binn.Eff. 4416
Jan.’30
N.Bk.v.Denem. 5
24Dec.’29 inR.C. 4416 Jan.’30
ZweedscheRbk 44
1Jan.’30
Javasche Bank…..
5422 Jvli ’29
Bank v.Noorw. 5 28Dec.
’29
Bank van Engeland 5
12Dec. ’29
Bk. v. Tsjecho-
DuitscheRijksbank 6413
Jan.’30
slowakije .. 5
8Mrt. ’27
Bank v. Frankrijk. 3419
Jan.’28
N.Bk.v. O’rijk. 74
7Dec.’29
Belgische Nat.Bnk.
3431 Dec.’29
N.Bk.v.Hong. 74
4Nov.’29
Fed. Res. BankN.Y. 4414
Nov.’29
Bank v. Italië. 7
14 Mrt. ’29
Bank van Spanje… 5419
Dec.’28
Z.-Afr.Res.bnk 6 17
Aug.
1
29

OPEN MARKT.

1930

.

1929

11

1929

11

1928
1914

18 Jan.
1
31
1
8
6111
30D.’2911
14119
16121
20/24
Jan. Jan.
’30
4Jan.
Jan.
Jan.
Juli

Amsterdam
Partic.disc.
211/16.314
2
5
1-3
2
15
1,63j16
371_4
3
15
/1s-
41
!s
4
0
1’_
3
1
3le-I16
Prolong.
2
2_13/
1

231
4
-31/
4

3314.4112
431
4

331
4
.411
4

211
431
4

Londen
Daggeld…
2
3
14-4
2314-4314
3114_4
25
112
2
1
13.4
1
14
3-4
1
3
1
4
-2
Partic.disc.
4
4.
1
18
41116.3116
411
4_51
4
1
14.5156
3
15
116.4
1
/4
21/
4
.51
4

Berlijn
Daggeld…
5-6112
5.71i2
5
-7
12
7’12-IO
2
)
4-6
3-6

Partic.disc.
30-55 d…
61/4
6114-18
6
1
/1.314
7 2)
5314
518-33/4

56-90 d…
611
4

6
1
/4-/8
6
1
12.
3
14
7

)
51
518-6
1
I4
2
1
/-
1
12
Waren-
weclisel.
61/7
61;2_314
7.114
71
8
2)
6
1
/4318
6
1
12.814

Ne,,, York
Daggeld )
4-11
4.31
4

4.31
4

5-6
1
12
6-914
31/
3
.431
4

I
5
/4.2
11
Partic.disc.
4
/8
4
1
/$
1
/4
4-‘/
4.
118
5
1
8-’14
3112

Koers van 17 Jan. en daaraan voorafgaande weken t/m Vrijdag.
Koers van 30 en 31 December 1929.

WISSELKOERSEN.

KOERSEN IN NEDERLAND.

Data
New
Londen
Berlijn
Parijs
Brussel Batavia
York’.)
) )
1
1)

14 Jan. 1130
2.48
11
1,
12.10h
59.37
9.77
34.64
993%

15

,,

1P30
2.48
18
1
14

12.108/
5

59.41
9.77
34.64
99%
16

,,

1930
2.48
15
,
12.11%
59.43
9.774
34.65
993%
17

,,

1930
2.48181
16

12.11 tj
a

59.444
9.774
34.65
993%
18

,,

1930
2.48%
12.11
59.46.4
9.774 34.65
993%
20

,,

1930
2.4883/
16

12.11i
59.46
9.774
34.65
993%
Laagsted.w.’)
2.483%
12.10
59.34
9.76
34.62
993%
Hoogste d.w1)
2.49
12.1151
4

59.48
9.78J1
34.68
100
13 Jan. 1930
2.4851 12.1081
59.34
9.77
34.644
99%
6

,,

1930
2.4771
s

12.0881
8

59.17
9.754
34.62
99%
Muntpariteit
2.48%
12.10%
59.26
9.75
34.59
100

Data
srid
Weene
,
n
Praa
,

Boem-
Mla
,
a
,)
nMaar
.
d

14 Jan. 1930
48.13
35.-
7.35
1.48
13.014
33.20
15

,,

1930
48.13
35.-
7.36
1.48
13.014
33.024
16

,,

1930
48.14
35.0234
7.36 1.474 13.024
33.05
17

,,

1930
48.10 35.02%
7.36
.1.474
13.02 33.15
18

,,

1930
48.09
35.023%
7.35
1.474


20

,,

1930
48.08%
35.0234
7.36
1.47
13.02
32.80
Laagsted.w.l)
48.05
34.92%
7.33
1.45
1299
32.50
Hoogsted.w’)
48.17
35.05
7.38
1.50
13.06
33.70
13 Jan. 1930
48.14
35.-
7.35
1.48
13.01
33.374
6

,,

1930
48.10 34.90
7.35 1.48
12.974
32.60
Muntpariteit
48.-
35.
2)
48.-
13.09
1 48.524

Data
Stock-
Kopen-
Oslo’)
:i:’-
Buenos-
Mon-
holm
)
ho
gen’)
for
f1)
Aires’)
treal
1)

14 Jan. 1930
66.75
66.524
1

66.50
6.25
10034
2.453%
15

,,

1930
66.724 66.524 66.50
6.24
99%
2.46%
16

,,

1930
66.774
66.55
66.524
6.25
99
2.46%
17

,,

1930
66.774
66.55
66.50
6.25
993%
2.48
18

,,

1930
66.824
66.55
66.524
6.25
9934
2.46
20

,,

1930
66.80
66.574
66524
6.24
9981
8

2.4571
4

Laagsted.w.l)
66.70
1
66.45
66.424
6.22
983%
2.45
Hoogste d.wl)
66.824
68.60
66.60
6.27
1009/
,
2.46%
13 Jan. 1930
613.724J
66.474 66.45
6.24
100%
2.45%
6

,,

19301
66.62J1
66.40
66.40
6.22
100%
2.45%
Muntpariteit
166.67

166.67
68.67
6.264
105% .
2.48%
*) Noteering te Amsterdam. “) Noteering te Rotterdam.
Particuliere opgave.
Wettelijk gestabiliseerd tu8achen 7.53″ en 7.21
1
1,.
In het eerste nummer van iedere maand komt een overzicht voor van een aantal niet wekelijks opgenomen wisselkoersen.

92

ECÖNOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Januari 1930

KOERSEN TE NEW YORK. (Cab1e.

D a a
Londen
($
per £)
Parijs
($
P. iOOfr.)
Berlijn

Amsterdam
($
p. 100 Mk.)
(8
p. 100 gid.)

14 Jan.

1930
4,8613
/16

3,9271
8

23,87%
40,21%

15

1930
4,86
29
/
32

3.92
7
18
23,89
40,203,1

16

1930
4,86
11/
3,93
23,89
40,19
17

1930
4,86%
3,9271
9

23,89%
40,19
18

1930
4,86291
33

3
3
9271
8

23,89% 40,19
20

1930
4,86% 3,92
7
18
23,90
40,19

21 Jan.

19291
4,84″/16
3,90%
23,7611
9

40,08/4
Muntpariteit
. .
4,8667
1

3,9051
9

23,81%
40
s14

KOERSEN TE LONDEN.

Plaatsen en Noteerings-
4Jan.
1
II
Jan.

13/I8
Jan.
’30 118
Jan.
Landen

eenheden
1
1930

1930
LaagstelHoogstel
1930

Alexandrie.. Piast. p.0
97
97%
97/l6
979/
9//4
Dr. p.
375
375
374% 375
8
18
Bangkok….
Sh.p.tical
if10.
1/10
1jlO6
l/lO8
1/1O,5
Budapest
. . .
Pen.
p £
27.86
27.83
27.80
27.85
27.83

Athene …….

Buenos Aires
d. p.$
45151
39

45%
‘%
45
4491
Calcutta
. . . .
8h. p. rup.
1151.%1
16

115
69
1
64

15
1
1
5
81
1
32

1/5
01
1
84

Constantin..
Piast.p.0
1.030
10.20 1.020
1.040
1.03(1
Hongkong
. .
Sh. p.
$
1/7l81
11711
9

1/681
8

118
5
1,
1/7
1
1
4

Sh. p. yen
2/0
11
/
64

2/011
2i0 j
e

2/0
6
/
16

210
8
1,
Lissabon….
Escu. p.
£
108%
108k
108
1088
9

108%
Kobe

…….

Mexico’)….
$
per
£
10.10
10.124
10.00
10.30
1.0174
Montevideo
.
d.perk
48
45%
45/4
46
45%
Montreal

$
per
£
4.93
4.91H

4.91’/
4.934
4.92+*
Riod. Janeiro
d. per Mi!.
52314

5
5
18
5
13
152
511116
527

Shanghai …
Sh. p. tael
210
26
1
12

210%
2/0%
211T5
2109/1
Singapore .
.
id. p.
$
213
47
1
2/347164

213
21
1.213l8/,
o

213
47
1
44

Valparaiso
2).
$
per
£
39.80 39.83
39.80
39.82
39.81
Warschau ..
ZI. p.
£
43.441
43.43k
43.37
43.474
43.394
1)
In liet vervolg worden de Mex.
$
niet meer in penc. doch
in £
genoteerd.

2)
90 dg.

ZILVERPRIJS
GOUDPRIJS
9)

Londen’)
N.York’)
Londen
13 Jan.

1930

.

2171,
46%
13 Jan.

1930….
84111/4
14

,,

1930..

2111
9

45
1
18
14

,,
1930…..
84111
1
1s
15

,,

1930..

2131
8

46%
15

,,
1930….
8411181
16

,,

1930.

21
7
1
18

46
16

,,
1930…
,

84/11
11
8

17

,,

1930

21
45
17

,,
1930….
8411111
8

18

,,

1930..

20t51
45%
18

,,
1930….
8411181

19 Jan.

1929..

2631
1

5671
8

19 Jan.

1929….
84111%

27 Juli

1914..

24ts/
59
27

Juli

1914… .
84111
1)
in
pence p.oz.stand.
1)
Forefgn silver In $c. p.
oz. fine.
5)
In sh.
p.oz. fine

STAND VAN
‘a
RIJKS KAS.

Vorderingen.

1
7 Jan. 1930
15 Jan. 1930

Saldo bij de Ned. Bank

………….

f

4.420.423,87
Saldo b. d. Bank voor Ned. Gemeenten
/

969.334,90
183.558,63
Voorschot

op ultimo Nov. 1929

aan
de gem. op voor haar door de Rijks-
administratie te heffen gemeentelijke
inkomstenbelasting en opcenten op

….

de Rijksinkonistenbelasting ……..
39.744.791,46
,,

34.125.027,01
Voorschotten aan Ned.-Indit ………
10.623.943,34
,

13.246.722,30
11.920.140,11
12.511.126,73
Id.

aan

Suriname……………………..
Id. aan

Curaçao ………………….

,,

969.758,48
995.058,10
Kasvord.weg.credietverst.a/h.buitenl

….

141.419.073,02
139.244.850.18
Daggeldieeningen tegen onderp. ….
,

9.300.000,-
,

5.800.000,-
Saldo der postrekeningen van Rijks

.

24.839.929,02

..

,,

23.253.080,71
comptabelen

……………………
Vordering
op
het Algemeen Burgerlijk


Pensioenfonds
1)

.
……
Vordering
op
andere Staatsbedrijven’)
,,

9.660.309,18
,,

9.660.309,18

V
erp1i
c Ii
t i n_gen.

Voorschot door de Nederi. Bank ingev.
art. 16 van haar octrooi verstrekt..
Voorschot door de Ned. Bank inrek.
/

659.094,13,, 1
l7.459.000,..
1
117.459.000,-
co
urant verstrekt
…………………….
Schatkistbiljetten
in
omloop
……….
100.630.000,-
,,
90.630.000,-
Schatkistpromessen in omloop
………
Waarvan direct bij de Ned. Bank
– –
Daggeldlee n
i
ngen

……………….
..

2.000.000,-
,,

2.000.000,-
10.277.526,-
9.785.387,-
Schuld aan het Alg. Burg. Pensioenf.’)
1.808.040,82
,,

5.572.776.07
Zitverbons in

omlooj3
………………

Id. a. h. Staatsbedrijf d.
P.,T.
en
T.’)..
,,

52.266.518,30
,,
46.173.758,26
Id. aan andere Staatsbedrijven’) ……..250.000.-
,,

250.000,-
Id. aan diverse instellingen’) ……..
…7,760.296.99
7.789.073,42
1)
In rekg.-crt. met
‘s
Rijks Schatkist.

NEDERLANDSCH-INDISCHE VLOTTENDE SCHULD.

1 11Jan. 1930 1 18 Jan. 1930

Vorderingen:
– –
Saldo bij de Javasche Bank ……….
f

4.424.000,-
f
4.023.000,-
Saldo

bi)

‘s

Rijks

kas …………………

Verplichtingen:
Voorschot
‘s

Rijks

kas
.
……………
,,

12.311.000,-

.

l5.330.000,-
Schatkistpromessen

…..

……

….
,

300.000,-
.
,,

300.000,-
Betaalmiddelen in
‘s
Lands Kas

,,33.267.000,-
Waarvan Muntbiljetten
…………..
2.880.000,-
40..60.O00,-
39.992.000,-
Muntbiljetten in omloop
……………
Schuld aan het Ned.-lnd. Muntfonds

…-

7.615.000,-
,,

7.707.001,-
Idem aan de Ned.-lnd. Poatspaarbank
,

467.000,-
559.000,-
Voorschot van de Javasche Bank
‘-

NEDERLANDSCHE BANK.

Verkorte Balans op 20 Januari 1930.
4otiva.
Binnen!. Wis-t :Elfdbk.
f
47.423.095,20
sels, Prom.,) Bijbnk.

1.787.830,03
enz.in

disc.IAg.sch..,,
13.881.601,51
f

63.092.526,74
Papier o. h. Buiten!. idisconto ……

Idem eigen portef. .
f
219.143.196,-
Af :Verkochtmaar voor
de bk. nog niet afgel.

219.143.196,_
Beleeningen Hfdbk.
f
31.095.67424
mci.
vrsch.
Bijbnk. ,, 6 259.333,62
in rek..crt. Ag.sch. ,, 45.356.801 78
op ouderp.

f
82.711.809,64

Op Effecten ……
f
80.216.909,64
Op Goederen en Spec. ,,

2.494.900,-. ,,

82.7 11.809,64

Voorschotten a. h. Rijk …………….,,


Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud ……
f
65.009.590,-
Muntmat., Goud .. ,,_381.037.715,68

f
446.047.305,68
Munt, Zilver, enz.. .,, 25.770.328,81
Muntmat., Zilver..

,,

471.817.634,49
1
)

25.386.294,26
5.200.000,_
24.329.526,35

f
891.680.987,48

f

20.000.000,-
7.106.550,55
8.000.000,-
6.288.582,67
797.698.170,-

273.955,33

35.816.137,68 16.497.591,25

f
891.680.987,48

Beschikbaar metaalsaldo ………….
f

137.830.372,96
Minder bedrag aan bankbiljetten in om-
loop dan waartoe de Bank gerechtigd is. ,, 344.575.930,-
1) Waarvan in het buitenland / 23.890.447,18.
Voornaamste posten in duizenden guldens.

Goud Andere
/Jeschlkb.
Dek-
Data Munt
1
Muntmat.
Circulatie
opeischb.
schulden
Mittaal-
saldo
8)

Ikings perc.

20 Jan. ’30
65.010
381.038
797.98
36.090
137.830
56/t
13

,,

’30
65.014 382.444 819.073
34.924
130.754
55
6

’30
65.011
382.444 845.623
23.865
123.312
54
30 Dec. ’29
65.022
382.444
851.257
34.093
117.222
53
23

,,

’29
65.028
382.444
822.973
29.673
131.388 55
16

’29
65.040 382.444
818.252
29.472
132.450 554

21 Jan. ’29
67.050 367.495 788.718
47.986
121.652
544

25
Juli

‘141
65.7031
96.410
310.437
6.198
43.521
54

Totaal
Schdtktt-
B
1
ee-
Papier
Diverse
Data bedrag
promessen
nien
op
het reke-
disconto’s rechtstreeks
buitenl.
ningen
2)

20 Jan. 1930
63.093

82.712
21.9143 24.330
13

,,

1930
71.832

83.334
219.430
33.212
6

,,

1930
72.648

94.175
219.271
37.565
30 Dec.

1929
70.683

111.000
219.861
37.328
23

,,

1929
59.310

94.072
218.703
32.797
16

,,

1929
60.194

85.619
219.574
35.298

14 Jan. 1929
69.511

99.153
205.484
30.955

25
Juli

1914
67.947
1


61.6861
20.188
509
i) Sedert den bankstaat van 14 Jan. ’29 weder op de bass van 21
metaaldekking.
2)
Sluitpost activa.

SURINAAMSCHE BANK.
Voornaamste posten in duizehden guldens.

Data

Metaal
CI
la Andere
opelschb.
Discont.,,
D

k

14 Dec.

1929-
665
5

1.86
749
1.062
525
7

1929-
685e
1.632
702 1.060
509
30 Nov.

1929..
715
2

1.671
560
1.061
504
23

,,

1929-
7062
1.497 580
1
060 490

15 Dec.

1928..
800
1.475
668
1.089 489

5
Juli

1914….
645
1.100
560
735
396
‘ Slultp. deractiva.
2)
fl00.000 bij de Ned. Bank gedep. en f6.000 goud
gekocht.
3)f
100.000 bij de Ned. Bank gedep. en f7.800 goud gekocht.

Belegging I/ kapitaal, reserves en pen.
sioenfonds ……………………
Gebouwen en Meub. der Bank ……..
Diverse rekeningen ………………

Passiva.
Kapitaal
……………………….
R
eservefonds ………………….
Bijzondere reserve ………………
P
ensioenfonds ………………….
Bankbiljetten in omloop …………..
Bankaseigriatiën in omloop ……….

Rek.’Cour. j Het Rijk

11.078.705,98

saldo’s: 1 Anderen

24.737.431,70

Diverse rekeningen

22
Januari
1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

93

JAVASCHE BANK.

Voori,airnste posten in duizenden guldens. 1e samengetrok-
ken cijfers der laatste weken zijn telegrafisch ontvangen.

Andere
Ifieschlkb.
Data
Goud
Zilver
Circulatle
opeischb.
metaal-
schulden
saldo

18 Jan.1930
167.400
286.200
36.100 38.480
11

1930
168.100
292.100
37.700
36.180
4

1930
168.700
291.000
38.600 36.860

21 Dec. 1929 139.785

26.991
291.646
42.768
33.011
14

,,

1929
139.909

27.013 298.372
44.049
29.954
7

,,

1929
140.098

27.143
298.304
53.559
26.496
30Nov.1929
140.370

26.293 296.714
61.927 23.207

19 Jan.1929
169.662

23.101 304.504 63.882
45.409
21 Jan.1928
178.060

18.081
318.243
46.611
123.568
2

25Juli1914
22.057

31.907
110.172
12.634
4.842

Wissels, iverse
Dek-

a a
Dis-
buiten
Belee-
kings-
conto’s
N.-Jnd. ningen
n[, g
percen-
belaaib.

lage

18.Jan.1930

148800

52
11

1930

157.600

4

1930

156.800

.

*s

51

21Dec.1929

8.163

25.252

105.181

34.788

50
14

1929

8.138

28.329

105.998

38.733

49
7

,,

1929

8073

27.868

111.391

42.720

48
30Nov.1929

8.093

30.463

115.758

42.820

46

19 Jan.1929

7.928

40.320

86.925

46.176

52
21 Jan.1928

12.872

30.471

100.772

30.154

54

25 Juli 1914

7.259

0.395
1

47.934

2.228

44 .1)
Sluitpost activa.

5)
Basis
1J

metaaldekking.

BANK
VAN
ENGELAND.

Voor uaamste postû in duizenden ponden sterling.

Bankbilf.
IBankbujlo
therSecurities

vara
inejuag
1

(0
circulatie
in ouniting
Departm.
LJL.L. WW
1
Advancesl
s
ecurities

15 Jan. 1930
150.654
351.943
58.523
9.672 14.034
S

1930
149.215
362.922 41.139
15.082 15.285
1

1930
146.116
389.783
36.178
42.171
18.014
26 Dec.

1929
146028
379.574 26.275
22.300
17.735
18

,,

1929
140.734 371.698
28.807
10.630
20.566
11

1929
137.434 365.158
31.849
8.828
19.470

16 Jan.

1929
154.406
360.683
53.489
13.058 15.540

22 Juli

1914
40.164 29.317
33.633

Data
Gov.
Sec.
Public
Depos.

1

Other Deposits
Other
Bankers Accountsl

1

1

1
Reserve1
Dek-
kings-
1
perc.
1)

15 Jan.’30
61.251 24.811 64.358 36.419
58.711
46
28
1
32

8

’30
69.886
17.211
75.701
35.574 40.293
36
1

’30
81.659 12.350
110.297
37.523
36.333
22
19
1
32

26 Dec. ’29
67.124
8.829 71.049
35.789
26.454
2271
9

18

’29
65.144
9.859
62.065 35.517
29.036
27
Ii

,,

’29
60.664
8 860
58.073 36.399 32.276
31v’
122

16Jan. ’29
55.122
15.148
67.550
36.666
53.724
45

22 Juli
1
14
11.005
13.736
42.185
29.297
52

1)
VerhoudIng tusschen Reserve en Deposits.

BANK VAN FRANKRIJK.
Voornaamste posten in millioenen 1 rancs.

Te goed
wi

Waarv.
e ee-
B (
Renteloos
Data
Goud’)
Zilver in hef
sets

op hef

ng n
voorschot
buitenl.
bultenl.
a.d.Sfaat

10 Jan.’30
42.458 228 7.202
25.428
1

18.702
2.586
3.200
3

,,

’30
42.434
227

7.099
26.611
18.698
2.689
3.200
27 Dec.’29
41.668
222

7.249
27.317
18.693 2.521
3.200
20

,,

‘29141.388 222

7.291
26.029
18.771
2.543
3.200

11 Jan.’29
33.709
732 12.543
22.547
18.540
2.295 3.200

23 Ju1i’14
4.104
640


1.541
8
1
769

Bonsv. d.l
Dl
Rekg. Courant
Data
zelfsf.
sen2)
Circulafie
Staat
Pa
amorf. k.
.
amort.k.
culleren

10 Jan.’30
5.612
1.936
69.347 7.548
3.756
6.719
3

,,

30
5.612
2.056
70.288
7.169
3.908 7.113
27Dec.’29
5.612
1.461
68.571
7.582 4.155
7.851
20

.,

’29
5.612
1.923
67.149
7.373
4.605
7.345

11 Jan.’29
5.930
1.520
63.154
6.343
5.765 6.419

23Juli’14


5.912
1

401

943

1)
Bij de stabilisatie is de goudvoorraad

gewaardeerd volgens de
nieuwe waarde van den franc.
8)
Sluitpost activa.

DUITSCHE RIJKSBANK.
Voornaamste posten in millioenen Reichsmark.

Daarvan
Deviezen
Andere

Dat a
“oud
bij bui-
als goud-
wissels
Belee-
tenl. clrc.
dekking
en
ningen
banken
1)

geldende
cheques

15 Jan. 1930
2.134,0
149,8
397,7
1.893,8
67,9
7

,,

1930
2.283,8
149,8
403,8
2.369,9
51,2
31 Dec.

1929
2.283,1
149,8
403,6 2.607,7
250,6
23

,,

1929
2.264,7
149,8
405,7
2.356,5
98,0
15

,,

1929
2.247,1
149,8
390,8 2.090,8
108,6
15 Jan. 1929
2.729,3
85,6
156,2
1.657,2
55,7
30 Juli

1914
1.356,9
– –
750,9
50,2

Da a

Effec-
Diverse
Circu-
Rekg.-
Diverse
ten
Act Iva’)
latie
Crt.
Passiva

15 Jan. 1930
92,6
578,5
4.187,0
543,4

299,7
7

,,

1930
92,5
581,9 4.604,7
584,5
295,6
31 Dec.

1929
92,6
563,2
5.043,7
755,2
293,2
23

1929 92,6
603,3
4.579,0
448,4
296,5
15

,,

1929
92,6
664,8
4.588,9
402,1
286,0

15 Jan. 1929
92,3
561,7
4.080,4
609,8 297,6
30 Juli

1914
330,8
200,4
1.890,9
944,-.
40,0
‘j onoelast. ‘) w.o. Rentennankscnelne
15,
1Jan.’30,
31,
23,
i Dec.
15Jan.
29,
resp.
40; 48;
14;
28;34;43 milI.

NATIONALE BANK VAN BELGIE.
Voornaamste posten in millioenen Belgas.

Data

Goud

c
M.

0
,2

Rekg. Cr1.
no,
‘.

1929
‘0
0
0CL
0 0
o

16 Jan.’
1176 567
45
809
35
328
2.750
49
129
9
1175
591
826
34

2.778
16
157
2

,,

1
1175
613

869
40

2.787
42
197
26 Dec.
1175
578

816
33

2.685
58
190
19

,,
1146
562
45
784
34
338
2.657
43
160
17 Jan.
905
546
44
649
35
350
2.366
40
95

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.
FEDERAL RESERVE BANXS. Voornaamste posten in millioenen dollars.

Goudvoorraad
Wettig
Wissels

Data
betaal-
middel.
Totaal
Dekking
her-
disc. v. d.
In de
open
bedrag
F. R.
Notes
Zilver
etc.
member
markt
banks
gekocht

31Dec.’29
2.857,1 1.750,2
153,9
632,4
392,2
24

’29 2.821,6
1.805,9
129,1
762,8
354,9
18

’29 2.882,8
1.756,1
143,3
737,0
309,4
11

’29 2.964,1 1.628,2
145,7
768,9
321,8
4

’29
2.993,0
1.842,1
145,8
872,3
256,5
27Nov.’29
2.987,4
1.629,5
147,2
912,3
257,3

2Jan.’29
2.587,6
1.307.0
130,9

1.151,5

1
484,4

Belegd
in u.
S.
Notes
– –
e
t
p
a
o
al
Algern

Data
Gestor

7
IQ(ek-
ud-
Dek-

Gov.Sec.
in circu-
latie

,
Kapitangs-
rc.’)
kings-
1

perc.
8)

31Dec.’29
510,6
1.909,7
2.413,7
171,0 68,4
696
24

’29
485,0
1.989,2
2.375,2
170,8 64,6 67,6
18

,,

’29
533,3 1.926,0
2.439,1
170,1
68,0
69,3
11

’29
386,9 1.918,3
2.425,7
168,4
68,2
71,6
4

,,

’29
355,1
1.938,5
2.452,7
168,4
68,1
71,5
27Nov.’29
326,1
1.930,212.437,0
168,3
68,4
71,8

2Jan.’29
244,0
1.829,412.563,7
147,0
58,9
61,9
1) VernoudIng totalen gouavoorraaa tegenover opeiscnoare
schulden: F. R. Notes en netto deposito.
5)
Verhouding totajen
voorraad muntmaterlaal en wettig betaalmiddel tegenover ldèit.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET FED. RES. STELSEL.
Voornaamste posten in millioenen dollars.

Dis-
Reserve
Totaal
1
Waarvan
Data
Aantal
conto’s
Beleg-
bJ de
depo-
1

time
banken
en
beleen.
gingen
1 bcnks
sito’s
deposits

24Dec.’29
502
1

17.344
5.598

1.703
20.452
6.763

18

’29
468
1

17.347
5.587

1.774
20.491 6.702
11

’29
493
1

17.375

1

5.547

11.747
20.501
6.698
4

’29
580
1

17.538

1

5.604

11.760
20.469
6.722
27Nov.’29

1126 Dee.’281
626
1

16.395
6.462

11.776
20.464
6.942

Aan het eind
van ieder
kwartaal wordt een
overzicht
gegeven van enkele niet
wekelijks opgenomen bankstaten.

94

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Januari 1930

GOEDERENHANDEL.
GRANEN.
21 Januari 1930.

Hoewel dc verschepingen van t a r w e in de afgeloopen week niet van overmatigen omvang waren, bleef de stem-
ming voor (leze graansoort gedrukt en ondergingen de prij-
zen in den loop der week een verdere verlaging. Wel werd
gedurende cle laatste dagen een gedeelte daarvan weder in-
gehaa:ld, doch het peil van een week geleden kon niet
weder worden bereikt. De voornaamste oorzaken van de
gedrukte stemming waren cle groote zichtbare voorraden in
de Vereenigde Staten en Canada en onvoldoende vraag in
Europa. Tengevolge van het terughouden van voorraden
door de Canadeesche Tarwepool en den steun, welken de
1)oeren in dc Vereeiiigde Staten ontvangen vaic den Farm
Board, hoopten de tarwevoorraden zich op, niettegenstaancle
den kleineren oogst in de Vereenigde Staten en vooral in
Canada in 1929. De uitvoeren van Canada in December
bedroegen slechts 18.684.000 busliels tarve tegen 53.243.000
bushels in het vorige jaar. Voor de 6 maanden Juli-De.
cember bedraagt het uitvoercijfer van tarwe 110.220.000
bushels tegen 280.590.000 bushels in de tweede helft van
1928. De ta.rwepool in Canada heeft zich steeds op het
standpunt geplaatst, dat de wereldprijs voor tarwe te laag
was en weigerde tot cle geldende prijzen te verkoopen, in de
verwachting, dat deze hooger zouden worden in het vooi-
jaar van 1930, wanneer koopers Canacleesche tarwe zouden moeten koopen, in verband met onvoldoende verschepingcn
uit Argentinië en Australië, waar kleinere tarwe-opbreng-
sten werden geoogst clan in het vorige jaar. Tot nog toe is
dc verwachting van de Pool nog niet uitgekomen en, hoe.
wel de prijzen aan de Noord-Amerikaansche termijnmarktcn
zich gedurende het najaar vrijwel hebben staande gehouden,
is toch van verhooging van eenige beteckenis gedurende
de laatste maanden geen sprake geweest. Telkens wanneer
Europa na eene verlaging blijk gaf zich te interesseeren
voor Noorci-Amerikaansche tarwe, werden daar cle prijzen
weder verhoogd en de koopers waren niet geneigd deze ver-
hooging te volgen, afgeschrikt door de groote voorraden in
Noord-Amerika en in Europeesche havens. In Noord-
Amerika is lang niet iedereen het eens met de tactiek van
de tarwepool en van den Farm Board en van verschillende
zijden wordt daarop critiek geoefend. Eenige leden van
het bestuur van de Canadeosche tarwepool zijn onderweg naar Engeland om besprekingen te houden over de tarwe-
situatie en met belangstelling wordt het resultaat van deze
besprekingen tegemoet gezien. In de Vereenigdo Staten
maakt men ziele nu reeds ongerust over de mogelijkheid,
dat in het volgende voorjaar cle met zomerta.rwe te bebou-
wen oppervlakte zal worden uitgebreid, omdat cle boeren
den prijs aantrekkelijk vinden, welken cle Farm J3oard be-
taalt. ])e met wintertarwe bebouwde oppervlakte wordt reeds grooter geschat dan in het vorige jaar en de Farm
i3oarcl tracht de boeren nu te bewegen den uitzaai van
zomertarwe te beperken. De vooruitzichten van cle winter-
tarwe in de Vereenigde Staten zijn op het oogenblik gun-
stig. Hoewel het in verschillende streken in de Vereenigda
Staten zeer koud is, verwacht men volgens de laatste be-
richten een kleiner verlies tengevolge van winterschacle
clan gewoonlijk, omdat in de meeste streken de plant be-
schermd is door een voldoende sneeuwlaag. De goede resul-
taten van de tarweoogsten in verschillende Europeesche
landen hebben er toe medegewerkt, dat de vraag over het
algemeen beperkt bleef. In Duitschland is reeds gedurende
verscheidene maanden het voorschrift van kracht, dat 50
pCt. inlandsche tarwe bij het malen moet worden gebruikt,
waardoor de invoeren beperkt bleven. Frankrijk heeft een
overvloedigen oogst en is geregeld aan de markt in aabu.
rige landen, Italië en Spa.nje hadden groote tarweopbreng-
steu en beschikken voorloopig nog over overvloedige voor-
raden van hun eigen oogst. Sedert 1 Augustus varen cle
verschepingen van tarwe naÊtr Europa 10.500.000 quartcrs
kleiner dan in dezelfde periode van het vorige jaar. De
verschepingen uit Noord-Amerika waren 15 millioen pier-
ters kleiner, uit andere landen 4y
2
millioen quarters groo-
ter. Engeland ontving 2 millioen quarters meer dan in het
vorige jaar, zoodat naar het continent 12y
2
millioen quar-
ters minder werden verscheept dan in 1928. Naar niet.
Europeesche landen werd in dezelfde periode 3 millioen
quarters minder verscheept. In cle eerstkomende maanden
wordt een vermeerdering van de vraag naar overzeesche
tarve verwacht. Verhooging van het invoerrecht in :Duitsch-
land van buitenlandsche tarwe kan op het oogenblik, in
• verband met bestaande tractaten, alleen voor Canadeesche
en Aust-alische tarwe gelden, waardoor het voor Duitsche
koopers onmogelijk zal worden Canadeesche tarwe te koo-
pen. De vraag voor tarwe in Duitschland zou zich dus tot

andere taivesoorten moeten bepalen, tot ook voor deze
andere soorten hetzelfde invoerrecht van kracht zal wor-
den. De prijzen te Chicago zijn voor den Maart-termijie
2 dc. per 60 lbs. lager gesloten dan een week geleden, te
Winnipeg voor Mei 3 dc. Te Buenos Aires sloot Februari
25 cents lager, nadat de verlaging 35 ets had bedragen. Te
Rosario was de verlaging slechts 10 ets per 100 KG.
De stemmi((g voor r o g g e ‘aS in de afgeloopen week gedrukt met weinig leveudige vraag. De verwachting, dat
de prijzen voor I)uitschc rogge zouden stijgen door verhoo-
ging vail liet invoerrecht op gerst, welke vermeerdering
van het verbruik van rogge in Duitschland voor veevoeder
tengevolge zou hebben, is niet uitgekomen. Het verbruik
van rogge voor veevoeder is in Duitschland niet sterk toe-genomen, omdat men niet plotseling van voedergraan kan
veranderen. Bovendien bestaat voor den verkoop naar Om-
ringende landen een sterke concurrentie van rogge uit
Polen, waar een uitvoerpremie voor rogge wordt gegeven en welke lager wordt aangeboden dan de Duitsche rogge.
De omzetten bleven in de afgeloopen week gering, ook in.
Iiongaarsche rogge, waarvan geregeld aanbiedingen aan de
markt blijven.
Voor in als verkeerde de markt in de afgeloopeu week
op (le meeste dagen in een gedrukte stemming. Er bestaat
nog steeds een belangrijk aanbod van Plata-maïs en afla-ders waren meestal dringend aan de markt. De vraag was
gering cii vooral voor aankomende partijen was het meestal
moeilijk om koopers te vinden. De prijzen zijn geregeld
teruggeloopen en bijna dagelijks moesten nieuwe verlagin-gen worden geaccepteerd. 01) Maandag trad cciie verbete-
ring in en toonde de consumptie weder meerdere belang-
stelling. De voorraden in Argentijnsehe uitvoerhavens blij-
ven ongeveer van gelijken omvaag en de verschepingen zijn
ruim voor den tijd van het jaar. De berichten over den.
nieuwea oogst luiden gunstig en tengevolge van voldoenden
regenval ontwikkelt de plant zich goed. De met maIs be-
bouwde oppervlakte van den nicuwen oogst wordt van
particulieie zijde in Argentinië geschat op 12.800.000 acres.
In het vorige jaar werden oorspronkelijk 11.800.000 acres
met mais beplant, waarvan echter 3.100.000 acres tengevolge
van droogte verloren gingen. Op het oogenblik zijn cle voor-
uitzichten gunstig en wordt een zeer groote oogst van
Plata-maïs verwacht. Er kan echter nog veel gebeuren,
vÔÔr met oogsten kan worden begonnen. De prijzen, welke
op het oogenblik voor nieuwen oogst Plata-maïs worden ge-vraagd, zijn hooger dan dlie, waarvoor van dei.i ouden oogst
wordt verkocht. Geregeld komen in nieuwen oogst Plata-
mais zaken van beperkten omvang tot stand. Gedurende de af

geloopen week zijn cle prijzen, ter verlading in de eerste
zomermaanden, verschillende guldens per last gedaald. Aan
de termijnmarkt te Buenos Aires daalden de prijzen voor
den Februari-termijn sedert 15 Januari 30 cent, te Rosa.rio
15 cent per 100 KG. De Mei-termijn daalde gedurende de
afgeloopen w’eek te iluenos Aires 10 cent en te Ilosario
10 cent per 100 KG. De verlaging voor alle termijnen is
10 Ii 15 cent grooter geweest, doch gisteren is eenige ver-
betering ingetreden. In i)onau-maïs zijn in de afgeloopen
week geen groote zaken tot stand gekomen. In verband met
dc vrees voor de kwaliteit is cle vraag in West-Europa be-
perkt en houders, welke hun stoomende en aankomende par-
tijen wilden opruimen, waren genoodzaakt voor lage prij-
zen te verkoopen. Tot de maakbare prijzen zijn afladers
aan den Donau niet aan de markt. Zij vragen voor a.f le-
ding in Januari en Februari verscheiden guldens per last
meer, doch koopers zijn w’eder niet geneigd deze te betalen.
Het aanbod in cle eerste hand van Donau-mais is niet drin-
gend. Op enkele dagen zijn soms zaken gedaan in terugkoop per MaartfApriP aflading.
De verschepingen van ge r s t waren in de afgeloopen
week aanmerkelijk kleiner dan gedurende geruimen tijd het
geval was. Zoowel Rusland als Roemenië verscheepten klei-
ilere hoeveelheden. i)e vraag naar gerst iii Duitschiand is
sterk verminderd, omdat daar het invoerrecht is verhoogd
van 2 op 5 Mark per 100 KG. en Duitsche importeurs groote
hoeveelheden gerst hebben geïmporteerd, vdör de verhoo-
ging van liet iuvoerrecht van kracht werd!. De stemming
aan dc gerstmarkt i’as gedurende de afgeloopen week flauw
en geregeld verclen de vraagprijzen, zoowel voor Russisehe als voor Donau.gerst, verlaagd. Niettegenstaande deze prijs-

DE
Pandbrieven
der N.V.
Insulaire
Hypotheekbank te Zierikzee
behooren tot de beleggingsfondsen der Rijkspostspaar-
bank,
der Rijksverzekerjngsbank
en van het Kroondomein
Verkrijgbaar 4
1
12
pCts. Pandbrieven 98 pCt.
Pandbrieyen op 1 Jan. 1930:
f
19.052.700.-

22
Januari
1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

95

AANVOEREN in tons
van 1000
KG.

Rotterdam Amsterdam
Totaal

12118
Januari
Sedert
Overeenk.
12118
Januari
Sedert
Overeenk.

I930
1929
Artikelen
1930
1
Jan.
1930
tijdvak
1929 1930
1Jan.
1930
tijdvak
1929

35.680 81.807
50.912 857
1.156
4.001
82.963 54.913

8.618
10.896 4.910
457
457

11.353
4.910

303
353
2.794 205
255

608
2.794

25.178
61.237
39.517
9.984
17.688
6.070 78.925
45.587

Tarwe

………………

11.123
37.108 33.828
200
595

37.703 33.828

Rogge

……………….
Boekweit ……………….

5.655
9.068
6.079
1.097
1.097

10.165
6.079

Mais ………………..

Haver

………………
1.628
3.105
2.692
96
1.926
13.986
5031
16.678

Gerst

………………

2.508
6.592
8.3046.595
8.504
Lijuzaad

………………
Lijnkoek

…………….
798 3.594 3.296
1.092 1.436
2.163
5.030
5.459
Tarwemeel

……………
Andere meelsoorten
651
-1.511
4771.511
477

verlaging bleven de omzetten beperkt en hadden houders
van stoomencie partijen groote moeite deze van de hand te
doen. Ook op latere aflading daalden de prijzen geregeld,
zonder dat daardoor de kooplust aanmerkelijk vergrootte.
De prijzen aan cle termijnmarkt te Winnipeg zijn in de af-
geloopen week voor gerst Vrij aanmerkelijk gedaald; daarna
is eenige verbetering ingetreden. Amerikaansehe afladers
zijn w’eder aan cle markt geweest met aanbiedingen van
Nr. 2 Jlarlcy, doch het prijsniveau was te hoog in verhou-
ding tot dat voor Donau en Russische gerst. Argentijusche
gerst is gedurende de afgeloopen week sterk als coticurrent
opgetreden van Donau en Russische gerst en w’erd aange-
boden tot prijzen, welke vaak nog iets lager waren dan
die der laatstgenoemde soorten. Ook hierin bleven cle om-
zetten echter beperkt.
Ook h a v e r bleef in de afgeloopen week gedrukt en voor verschillende Duitsche haversoorten werden allerigs afbrok-
kelende prijzen gevraagd. Groote zaken zijn echter in dit
artikel ook niet tot stand gekomen, daar de vraag niet
levendig was. Argentijusche haver werd vrij dringend aan-
geboden tot geregeld terugloopendle prijzen.

SUIKER.
Ook de afgeloopen week bleven de verschillende suiker.
markten een bom en onverschillig karakter behouden. Op
het oogenblik beheerscht de groote onzekerheid, wat het as.
l’uclget in Engeland zal brengen ten aanzien der Suikerreeh-
ten, de tendens van alle productiemarkten, welke geheel of
gedeeltelijk haar operatiebasis in Engeland hebben.
In A m e r i k a vormde het feit, dat aldaar de plannen
aangaande de suikerreehten eveneens nog onbekend waren mccle een factor, welke de markt een onzeker aanzien gaf.
Inmiddels besloot de Senaat de bestaande suikerrechten te
handhaven.
De markt in New-York was ietwat gemakkelijker en de
prijs voor prompte Cubasuiker bedroeg 2 d.c. e. & fr.; de
omzetten waren echter klein.
Op de termijnmarkt brokkelden de noteeringen niet onbe-
langrijk af, voornamelijk tengevolge van vrij groote Januari
likwidaties; het slot was als volgt: Jan. 1.75; Mrt. 1.75;
Mei 1.83; Juli 1.92 en Sept. 2.-, terwijl de laatste notee-
ring voor Sp. Centr. 3.67 was.
De ontvangsten in de Atlantische havens der V. S. be-
droegen deze week 30.000 tons, de versmeltingen 44.000 tons tegen 35.000 tons in 1929 en de voorraden 590.000 tons tegen
125.000 tons. De laatste Cubastatistiek is als volgt:

1930

1929

1928
tons

tons

tons
Consumptie ………………..435

53


Weekontvangsten afscheephavens..17.413 109.997 –
Weekexport. ……………….. .15.317 22.205 –
Voorraad afscheephavens ……..147.8
0
5 230.472 152.821
,,

binnenland …………127.119 159.316


Aantal werkende fabrieken

151 –

En E n ge 1 a n d ging weinig om. Koloniale suiker be-
dong ongeveer de volgende prijzen: Januari verscheping
8h. 7/6; Februari Sh. 8/1%; Sh. 81- en Sh. 7/9; Mei
Sh. 814% en Sh. 8/3%, alles cif. De noteeringen op cle ter-
mijnmarkt liepen wegens likwidaties nogal scherp terug, zoo.
dat deze tusschen 8% cl. en 5% d. lager sloten dan hij
opening. De slotnoteeringen op de Ruwsuikermarkt waren:
Mrt. Sh. 6/2% ; Mei Sh. 713%; Aug. Sh. 7110%; Dec.
Sh. 8/1%.
i)e Board of Trade statistiek over December wordt met
de volgende eijfers bekend gemaakt:

December

Jan./Dec.
1929

1928

1929

1028
Tons

Tons

Tons

Tons
Emport Ruwsuiker .. 170.196 160.861 2.055.233 1.709.146
Import Oeraffineerd .

5.822

12.363

55.993 221.395

Totaal…

176.018 173.224 2.111.226 1.930.541
Voorr. Binnl. bietsuik. 101.500

67.600


Voorraad in entrepôt 287.400 206.750


Tot.,,DutyPaid”suiker 93.534 115.374 1.946.228 1.794.290
Totale export

15.373

6.831 169.966

85.496

Op J a v a verkochten cle
v.i.s.P:
nog wat Superieur en
Hoofdsuiker uit oogst 1929 tot resp.
f
12 en
f
11. De markt
voor tweedehands suiker was flauw gestemd en cle notee-
ringen brokkelden gestadig af. Aan het’ einde der week w’aren de vraagprijzen: Sup. reacly Januari en Februari

f
11.12%; Mrt.
f
11.25 en Hoofdsuiker ready
f
10.75.

De afschepingen in December bedroegen volgens officieele
gegevens 196.000 tons tegen 291.300 tons verleden jaar
(November resp. 190.000 tons en 322.000 tons) en totaal
Mei/Dec. 1.772.500 tons tegen 2.020.700 tons.
II
i e r te 1 a n d e liepen de noteeringen op de termijn-
markt, na reeds lager geopend te zijn, in den loop der week verder terug. Wel toonde men even op de verlaagde prijzen
wat meer belangstelling, doch het slot was weer gemakke-
lijker en de laatste noteeringen waren: Mrt.
f
11% ; Mei

f
11
3
/s; Aug.
f
117/
s
en Dec.
f
12%, waartoe vergeefsch aanbod met koopers tot
f Y
8
lager. De omzet bedroeg deze
week 2400 tons.

KATOEN.

Marktbericht van cie Heeren Sir Jacob Behrens & Sons.
Maüchester, d.d. 15 Januari 1930.

Prijzen vali Amerikaansehe katoen bewogen zich j.l. Don-
derdag in New-York in stijgende lijn, tengevolge waarvan
Liverpool-noteeringen op Vrijdag ca. 14 punten de hoogte
in gingen. Op Zaterdag was de toon weer wat flauwer, doch
Maandag en gisteren waren prijzen weer iets vaster en
sloot de looponde maand in Liverpool gisteren op 9.29 d.
Slot New-York was gisteren echter iets flauwer, terwijl
Liverpool vanniorgen 7-9 punten lager opent. Egyptische
katoen is ook verbeterd; F.G.F. Sakel noteerde op Vrijdag
14.65 d., doch gisteren was deze noteering 14.55
cl.
De ge-
schatte verkoopen bedroegen de vorige week in Liverpool
33.000 balen, een cijfer, dat wij in meer dan een maand
niet gezien hebben. Het is merkwaardig, dat slechts de helft
hiervan Ainerikaansche katoen was, terwijl de andere helft
voornamelijk bestond uit 6000 balen Braziel, 4750 balen
I’eru, 2350 balen Oost-Afrikaansehe, 1300 ba]en Egyptische
en Soedaneesche.
De Amerikaansche garenmarkt maakt een kiamen tijd
door. Er bestaat slechts een geringe detailhandel in de
meeste soorten twist en weftgarens, hetzij voor de binnen-
landsche markt dan wel voor export. In cle fijnere nummers
bestaat een goede vraag van de Midlands en enkele beschei-
den hoeveelheden zijn geplaatst. Getwijnde garens worden
weinig verkocht. Naar Egyptische twistcops en doubling
wef t bestond gedurende de laatste dagen van de vorige week
een betere vraag, die thans nog voorduurt, terwijl er gIs-
toren enkele goede posten geplaatst werden. Hoewel prijzen
voor kettinggarens over het.algemeen nog onvoldoende zijn,
zijn noteeringen voor doubling vef t wel eenigszins verbe-
terd. Men rapporteert ook, dat gisteren enkele flinke twist-
orders geplaatst zijn.
De cijfers van de ,,Board of Trade” betreffende den export
van katoenen garens in December bedroegen totaal
14.489.200 pond tegen 13.160.600 in dezelfde maand 1928 en
14.542.700 in 1.927. Het is nu mogelijk het totaal der grey
yarn verschepingen voor 1929 te analysecren; de details
voor de verschillende landen zijn echter nog niet beschik-
baar. Wij vinden voor het totaalgewicht ruwe garens ge-
exporteerd in 1920 146.957.500 pond; 1928 150.164.800 pond, 1.927 179.355.600 pond. Onze twee beste klanten,
Duitschlanci en Nederland namen in 1929 van deze totalen

96

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Januari 1930

resp. 26 pCt. en 22 pCt. af
; in 1928 28 pCt. en 22Y
1

pCt.
KOFFIE.
en in 1927 31 pCt. en
23J/4
pCt.
;
of tezanieti een gemiddelde
Na. de betere steninnug, waarvai

iii het vorig Overzicht van iets meer dan 50 pCt. voor (Ie drie jaren.
koit worden melding

gemaakt,

was

cle

afgeloopen

week
De nabije toekomst van de doekmarkt schijnt nog zeer
weder beduidend kalmer en de kost- cii vracht-aanbieclin-
onzeker te zijn. Er is wel meer vraag ulaar .[uiclië, doch bie-
gen van Santos liepen ongeveer 1/. en clie van
Rio
ongeveer
dingen zijn nog op een te lage basis om geregelde zaken
21-
á 11-
per cwt. terug. Deze gang van zaken is voor een
mogelijk te maken. China blijft kalm cii na de recente koers-
belangrijk
deel
toe te schrijven aan den 1oop valt den ivis-
crisis kan men ook moeilijk anders verwachten. De Straits
selkoers te Rio, die in de vorige week 7 pCt. was gestegen,
en Java zenden meer biedingen en

er

zijn

enkele kleine
doch

nu in enkele dagen ivedcr bijna 5 pCt. daalde om zich
zaken gedaan. Geen algemeene verbetering kan

verwacht
daarna niet ongeveer
i3.
,
pCt. te herstellen, 11et is cluide-
worden, voordat in den toestand der groote Oostersche mark-
lijk;

dat het Braziliaansche

Gouvernement

alle

krachten
ten zoowel in politiek als econonnsch opzicht, meer stabi-
inspant om den Milreis
01)
te houden en ook den toestand liteit is gekomen en hoewel cle toon

van

de

Eanchester-
op de koffiemarkt zoo gunstig als nog mogelijk is voor te
markt iets gunstiger is, gaat er nog weinig om en biedia-
stellen.

De

nadering van

de

Prcsidents-verkieziug,

welke
gen voor groote hoeveelheden zijn te laag om tot zaken te
plaats moet hebben op 1 Maai”t as., is daaraan zeker niet
leiden.
vreemd, want de Regeering begrijpt, dat het slagen van den

Liverpoolnoteeringen

Oost. koersen

7Jan 14Jan.
cii uidicl aa t der conservatieven, wier partij op het oogenbl ik

8 Jan. 15 Jan. T.T.opBr.-Indië
115H
ii

ii het hewiiid is, slechts niogelijk is, wanneer zij er kans

F.G.F.Sakellaridis 14,35 14,45 T.T.opHongkong116

1I671
toe ziet liet vertrouwen van liet land te behouden. Terng-

G.F.
No. 1 Oomra

5,85

5,80 T.T. op Shanghai 1/1l9.

2/0
keer tot ccii gezonde politiek, die cle geleidelijke liquidatie
van

de

voorraden

in

liet liiiiuieiiland

van

Sao Paulo dooi
Ontvangsten in- en uitvoeren van .,.rnerikaanch

havens,
middel

van

i’uiiniereaaiivoeren naar dc afscheephavens

iii
(In duizendtallen balen).
cle hand zon werken en Brazilië daardoor in de gelegenheid
zou

stellen

zijn

lasten eenigszins

te verlichten,

zal

echter
10Aug.’29
Overeenkomstige periode
tot
I—-
—-hoogstwaarschijnlijk

niet zijn

(loot

te

voeren

zonder

ver-
10Jan.’30
1928129

1927128
dcie daling der prijzen cii dit laatste zou van ongunstigemi
invloed kunnen zijn op iie kansen van den cancl (laat der
Ontvangsten Gulf-Havens.
1

7G6.7

7389

6352
Atlunt.Havens
1
Regeeringspartij. Dientengevolge zijn, althans voor de aller-

Uitvoe’
snaarGr.Brittannië
1

885

1213

602
naaste

toekomst,

inenwe

iuuanipulaties,

ii’elke

de

verdedi-

‘t Vasteland etc

2788

2982

2945
ging van de tegenwoordige prijzen ten doel hebben, van de zijde van het Braziliaansche Gouvernement te verwachten.
Japan …….780

980

677
De

invloed

van

de prijsdaling,

welke

thans heeft

plaats

Voorraden.
geha d

op den

econonuischen

toestand

van

Brazilië,

blijkt

dulzendtallen balen).
(In
overigens

reeds

duidelijk

uit het overzicht i’auu

December
.
1929 van de Bank of Loudon and South America, waarin
vernield staat, dat cle uitvoer van Braziel-koffie in de jaren
t
Overeenkomstig tijdstip
10Jan.’30
1929

1928
1925 tot en met 1928

dooreen

per

jaar

bedragen

heeft
14.060.000

balen,

geschat

op

£69

millioen,

terwijl

deze
zelfde hoeveelheid hij de thans geldende prijzen een waarde
vertegenw

oordigt van ongeveer
£
47 millioen, hetgeen dus

Amerik. havens …….
….2587

2257

2460
Binnenland

………….1477

1203

1265

voor het belangrijkste nitvoerartikel van het land neerkômt
New York

…………….93

1

58

196
New Orleans ………….523

t

330

526
een waardeveriuinderiuig met een derde (de waarde van
Liverpool

……………407

612

562
den koffie-uitvoer bedroeg

ii

cle

laatste

jaren

ongeveer
70 pCt. van den geheelen Braziliaansehen export).

STATISTISCH OVERZICH

TARWE
ard

inter
0.

OCO

A
°
t

d’
per

00 K.G.

R000E
AmericanNo.22)
,
oco
Rotterdam
per 100
K.G.

MAIS
La Plata
oco
R’darn/A’dam
per 20001(0.

GERST
Amer.

0.2
,
loco
o ter am

e
0

LIJNZAAD
La Plat
oco
R’dam/A’dam
per 19601(0.

STEENKOLEN
Westfaalschel
Flollandsche
un er o en,
ongezeefd f.ob.
R’darnjA’dam

1
PETROLEUM
Mud. Conhin.
Crude
33 t/m

0

per baiel

IJZER
leve an
oUfl

ry

0.3

M’ddl
°

h
per Eng. to

KOPER
Standaard
oc prijz
Londen
per Eng, ton

f1
o/
II
%
fi
s)
o

f1
01
f1.
0
10
f1.
01
$
%
Sh
01
£
01
Jaargemidd. 1925
17.20
100,0
13,076
100,0
231,50
100,0
236,00
100,0
462,50
100,0
10,80
100,0
1.68
100,0
731-
100,0
62.115
100,0
1926
15,90
92,4
11,75
89,9
174,25
75,3
196,75
83,4
360,50 77,9
17,90
165,7 1.89
112,5
8616
118,5
58.11-
93,5
1927
14,75
85,8
12,47
5

95,4
176,00
76,0
237,00
100,4
362,50
78,4
11,25
104,2
1.30
77,4
731-
100,0
55.141-
89,7
Januari

1927
15,22
5

88,5
12,50
95,6
165,00
71,3
222,25
94,2
352,50 78,4
13,35 123,7
1.75
104,2
8516
117,3 55.716
89,2
Februari

,,
15,22
5

88,5
13,05
99,8
167,00
72,1
230,00
97,5
373,75
80,8
12,10
112,0
1.70
101,2
8316
114,4
54.161-
88,3
Maart

,,
15,05
87,5
12,70
97,1
164,50
71,1
219,25
92,9 354,75 76,7
11,25
104,2 1.26
75,0
811-
111,0
55.171-
89,9
April
14,80
86,0
12,825
98,1
173,00
74,8
237,50
100,6
351,50
76,0
11,00
101,9
1.22
72,6
80/-
109,6 55.216
88,8
Mei
15,75
91,6
13,57
5

103,8 172.75
74,6 258,25
109,4
373,75
80,8
10,95
101,4
1.22
72,6
74/-
101,4
54.141-
F8,1

j
uni
15,60
90,7
13,20
101,0
175,25
75,8
245,00
104,2
372,75
80,6
11,00
101,9
1.22
72,6
701-
95,9
54.216
87,2
uli

15,10
87,8
12,05
92,2
171,50
74,1
235.75
99,9
367,75 79,5
11,10 102,8
1.22
72,6
701-
95,9
53.19i-
86,9
Augustus
14,87
5

86,5
11,45
87,6
178,50
77,1
252,50
107,0
368,25
79,6
11,05
102,3
1.22
72,6
691-
94,5
55.516
89,0
September
14,70
85,5
12,15
92,9
179,50
77,5 233,25
98,8 369,50
79,9
10,90
100,9
.

1.22
72,6
651-
89,0
54.131-
88,0
October

,,
13,72
5

79,8
11,45
87,6
178,75
77,2 230,50
97,7 359,00
77,6
10,90
100,9
1.22
72,6
651-
89,0
55.51-
89.0.
November
13,45
78,2
12,125
92,7
184,75
79,8
233,25
98,8
349,75 75,6
10,65
98,6
1.22
72,6
651-
89,0
59.11-
95,1,
Diceniber
13,40
77,9
12,57
5

96,2
201,00
86,8
246,25 104,3
348,25
75,3
10,60
98,1
1.22
72,6
651-
89,0
60.21-
96,8
Januari

1928 13,50
78,5
12,70
97,1
207,50
89,6
247,75
105,0
361,00
78,0
10,30
95,4
1.22
72,6
651-
89,0
62.-)-
99,9
Februari

13,80
80.2
12,875
98,5
226,50
97,8
243,75
103,3
361,00
78,0
10,00
92,6
121 72,0 651-
89,0
61.121-
99,2
Maart

,,
14,60
84,9
14,00
107,1
240,75
104,0
255,75
108,4
350,75
75,8
9,95
92,1
1.19
70,8
6516
89,7
.61.316
98,6
April
15,30
88,9
14,97
5

114,5
239,50
103,5
261,00
110,6
358,25
77,5
10,05
93,1
1.19
70,8
661-
90,4
61.1416
99,4
Mei

,,
15,30
88,9
15,47
5

118,4
238,50
103,0
260,75
110,5
372,00
80,4
10,60
98,1 1.19
70,8
661-
90,4
62.151-
101,1
uni
14,37
5

83,6
14,27
109,2
234,00
101,0
252,50
107,0
365,25
79,0
10,10
93,5
1.19
70,8
661-
90,4 63.171-
102,9
Juli
14,25
82,8
13,07
5

100,0
246,75
106,6
241,00
102,1
359,75
77,8
10,10
93,5
1.19
70,8
661-
90,4
62.181-
101,3
Augustus
12,00
69,8
12,62
96,6
214,75
92,8
226,75
96,1
350,75
75,8
10,05
93,1
1.21
72,0
661-
90,4
62.10/6
100,7
September ,,
11,65
67,7
11,57
5

88,5
198,75
85,9
198.25
84,0
35075
75,8
10,00
92,6
1.21
72,0
661-
90,4 63.81-
102,1
October

,,
12,27
5

71,4
12,27
93,8 218,50
94,4
189,50
80,3
36600
79,1
9,95
92,1
1.19
70,8
661-
90,4 65.121-
105,7
November
»
12,32
5

71,7
12,07
0

92,4 227,25
98,2
185,50
78,6 386,25
83,5
10,20
94,4
1.18
70,2
66/-
90,4 67.181-
109,4
December

.,
12,30
71,5
11,90
91,0 220,25
95,1
180,50
76,5
373,75 80,8
10,10
93,5
1.18
70,2 661- 90,4
703/-
113,0
Januari

1929
12,35
71,8
12,20
93,3
231,50
100,0 194,25
82,3
365,00 78,9
10,10
93,5
1.16
69,0
661-
90,4
75.1016
121,7
Februari
12,72
5

74,0
12,65
96,7
236,00
101,9
194,75
82,5 357,25
77,2
12,90
119,4
1.11
66,1
65/6
91,1
78.-(6
125,7
Maart
12,65
73,5
12,62
5

96,6 233,00
100,6
191,75
81,3 359,00
77,6
12,00
111,1
1.11
66,1
67/-
91,8
89.81-
144,0
April

,
12,12
5

70,5
11,62
5

88,9
218,00
94,1
185,25
78,5
373,25
80,7
11,05
102,3
1.11
66,1
681-
93,2
82.1716
133,5
Mei
11,12
5

64,1
10,57
5

80,9
198,25
85,6
177,50
75,2
363,50 78,6
11,15
103,3
1.16
69,0
6916
95,2
75.416
121,2
Juni
10,87
5

63,2
10,20
78,0
193,50
83,6
171,25
72,6
355,25
76,8
11,25
104,2
1.30
77,4
711-
97,3
74.111-
120,1
juli
12,80
74,3
11,20
85,6
218,50
94,4
191.25
81,0
415,50
89,8
11,25
104,2 1.30
77,4
7216
99,3
72.1216
117,0
Augustus
13,125
76,3
10,75
82,2
202,50
87,5
182,75
77,4
452,50
97,8
11,25
104,2
1.30
77,4
72/6 99,3
73.171-
119,0
September
12,62
5

73,4
10,20
78,0
191,00
82,5
172.00
72,9
506,75
109,6 11,40
105,6
1.30
77,4
7216
99,3
74.191-
120,7
October
12,10
70,4
9,875
75,6
185,00
79,9
168,00
71,2
516,50
111,7 11,25
104,2
130
77,4
72(5
90,3
72.161-
117,3
November
11,775
68,5
9,20 70,4
174,00
75,2
164,75
69,8
483,25
104,5
11,35
105,1
1.30
77,4
72/6
99,3
70.51-
113,2
December
12,62
5

73,4
9,35
71,5
166,00 71,7
163,75
69,4
482,00
104,4 11,75 108,8 1.30
77,4
72)6
99,3
68.6/6
110,1
6 Januari

1930
12,90
75,0
9,70
74,2
18,00
68,3
60,00
67,8
460,00
99,5
11,75
108,8 1.30
77,4
7216
99,3
70.51

113,2
13

,,

.,
17.70
73,8
9,51
72,7
153,00
66,1
152,00
1146,00

64,4
450,00
97,3
11,75 108,8
1.30
77.4
72
1
6
99,3
71.17
1
6
115.8
20

,,

..
12,50
72,7
9,20
70,4 140,00
60,5

61,9
412,00
89,1
11,75 108,8
1.11
86.1
7216
99,3
72.216
116,2
‘)
Men zie
voor ae toelichting op (iezen staat de nunumers vauu
8
en
IS Augustus
1928 (No.
558
en
659)
pag. 689/90 en 709.
2)
=
Western vôôr de invoering va

*
Manitoba No. 3.
t
Zuid-Russische.

22 Januari 1930

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

97

Volgens officieel bericht, (lezer dagen ontvangen, is de limiet (ier dagelijksche aanvoeren uit het binnenland naar
(le haven van Santos vanaf 18 dezer gebracht van 32.000
halen op 40.000 balen. Een ander telegrafisch bericht ver-
meldde, dat dc termijnmarkt te Sautos, die, zooals in liet
vorig Overzicht reeds is vermeld, wederom voor nieu ve
zaken is opengesteld, alleen transacties
01)
de eerste drie
in aanden zal registreeren.
i)e voorraad in het binnenland van Rio teruggehouden,
bedroeg op 31 December 1.612.000 balen tegen 1.542.000
halen op 30 November.
De berichten betreffende den volgenden Braziel-oogst
spreken nog steeds van gunstige vooruitzichten. In het dis-
trict No•roëste zijn in het einde van December overvloedige
regens gevallen, waardoor het gevaar voor te lange droogte
is opgeheven.
Uit verschillende andere koffie-produceerende landen
komt de ineciedeeling, dat cie crisis zich ook aldaar doet gel-
den en de planters in Mexico moeten reeds zoodanige ver-
liezen hebben geleden, dat zij zich tot hun Gouvernement
hebben gewend om steun. Ook uit Guatemala, Columbia en
Salvador komen pessimistische berichten.
in Nederlandsch-Indië liep de cif-prijs van otigewasschen
Itohusta op prompte verscheping ook (leze week nog iets
op, doch de prijs van gcwasschen Bohitsta faq. bleef vrij-
vel onveranderd.
Aan dc loco-markt was de afzet ook (leze week iets beter
(lali itt het einde van liet vorig jaar liet geval is geweest,
doch bevredigend kan die nog niet worden genoemd. De
officieele loco-noteeriugen bleven gehandhaafd op 42 ct.
per
34
NO.
voor Superior Santos en 35 ct. voor Bobusta.
Aan de Botterdamsche termijnmarkt daalden de notee-
ringen aanvankelijk ongeveer
Y.
h 1 ct. om
daarna weder
te stijgen.
Op
21 dezer des voormicidags waren zij voor
Maart
Ys
c-t. hooger en voor de verdere maatulen otiver-
anderd Pi
34
ct. lager tegenover een week tevoren, name-
lijk: Januari24, Maart 2434. Mei 2334, September 23½,
December 223/
s
et.

IDe prijzen van gewoon goed beschreven Superior Santos
011
prompte verscheping zijn thans ongeveer 6116 t 641- per
cot. en van dito Prime ongeveer 65/-
A
68/-, terwijl zij van
Rio type New-York 7 met beschrijving, proinpte versche-
1ung, bedragen 4316 1. 44/6.

Van Robusta op aflading van Nederlandsch-Indië zijn
cle prijzen in de eerste hand op het oogenblik: Palembang Robusta, Jauuari-verscheping, 2534 et.; Ben-
koelen Bobusta, Januari-verscheping, 26 ct.; Mandheling
Robusta, Januari-verscheping, 27 et.; W.lI.B. f.a.q. Robusta,
Januari-verscheping, 35 et., alles per 34 KG., cif, uitgêle-
verd gewicht, netto contant.
De slot-noteeringen te New-York van het aldaar geldende
gemengd contract (basis Rio No. 7) waren:

1

Maart
Mei
1

Sept.
1

Dec.

20

Jan.

……
$

8,25
$

7,97
$

7,77
$

7.65
,,

8,22
.,

7,78
,,

7,68
,,

7.56
13

………
,,

7,95

.

7,55
7,48

6

,
……..
30

Dec.

……
.

7,25
7,08 7,08

Rotterdam, 21 Januari 1930.

(Mededeeling van de Vereeniging voor den Goederenhandel te Rotterdam.)

Noteeringen en voorraden in Brazilië.

te Rio
te San tos
Wisselkoers
Data
te Rio
o Londen
Voorraad
Prijs

Voorraad

Prijs
(In Balen)
No.
71)

(In Balen)
No.
4l)P

20 Jan. 1930
341.000

16.475

1.066.000

21.000
53041,12 P.
13

,,

1930
331.000

17.025

1.137.000

21.200
5
400
1
552

6

,,

1930
339.000

15.175 1.161.000

21.000
52081
20 Jan. 1929
358.000

29.275 1.051.000

33.500
5r>lo/512

t)
In

Reis.
Ontvangsten uit het binnenland van Brazilië in Balen.

te Rio
1

te Santos
Data

Afgeloopen
Sedert
Afgeloopen

________________
Sedert
week
1Juli
week
1Juli

18

Jan.

1930..
49.000
1.759.000
1
205.000
5.183.000
18

,,

1929….
45.000
1.722.000 190.000
4.657.’00

THEE.

De theemarkt heef t de afgeloopen week een verdeelde
struiming te zien gegeven. Werden eenerzijds de kwaliteiten
goed gevraagd tot soms iets duurdere prijzen, de midden.

AN GROOTHANDELSPRIJZEN
1
)

TIN
Iocoprijzen
Londen per
Eng. ton

KATOEN
for Middling
locoprilzen
New York
per Ib.

WOL
gekamde
Australische,

1
Merino 64’s Av.
loco Bradford
per Ib.

WOL
gekamde
Australische,
CrossbredColo-I nial Carded,

1
Sos
Av. loco

1
Bradford per Ib.
1

RUBBER4)
Standaard
Ribbed Smoked
Sheets loco Londen
per ib.

SUIKER
Witte kristal- suiker loco
R’dam/A’dam.
per 100 K.G.

KOFFIE
Robusta
Locoprijzen
Rotterdam
per ‘/ K.G.

THEE
Af!. N.-1. theev.
A’dam gem. pr.
Java- en Suma-
trathee p. ‘/,.KG.

lndexcijfer
vjh. Centr. B.
v. d. Stat.,
herleid
van 1913=100
tot 1925
=
100

lndexcijfer
van The
Economist,
herleid
1927
=
100
tot 1925=100

£

1
01
$
cts.
.

010
pence
0
/0
pence
01
Sh.
OJ
II.
01
cts.
0
10
cts.
01
261.17!-

1100,0
23,25
100,0
55,00
100,0
29,50
100,0 2111,625
100,0
18,75
100,0
61,375
100,0
84,5
100,0 100,0
100,0
290.1716

1111,1
17.55
75,5
47,25 85,9
24,75
83.9
21-
67,4
17,50
93,3
55.375 90,2
94.25
111,5
93,2
92.9
290.41-

1110,8
17,50
75,3
48,50
83,2
.

26,50 89,8
116,375
51,6
19,125
102,0
46,875
76,4
82,75 97,9 95,4
89,5 299.13/6
114,4
13,45
57,5
45,00
81,8
25,25
85,6
117,375
54,4 22,00
117,3
50
81,5
71
84,0
93,5
88,9
309.816
118,2
14,15
60,6
46,25
84,1
26,00
88,1
1(7,125
53,7 21,12
0

112,7
48,75
79,4
71,25

1
84,3 94,2 89,9 312.151-
119,4
14,25
61,3
47,75
86,8
26,50
89,8
118,25
56,8 20,62
5

110,0
48
78,2
70
82,8 92,9
89,2
304.11-
116,1
14,75
63,4
47,50
86,4
26,25
89,0
117,875
55,8
20,25
108,0
42
78,2
72,25 85,5
92,3
88,7
295.121-
112,9
16,15

1
69,5
47,00
85,5
26,00
88,1
117,75
55,4
20,25
108,0
47
76,6
86,5
102,4
93,5
90,4
29616
113,2
16,85 72,7
47,25
85,9
26,00
88,1
IjS
50,5
18,375
98,0
47
76,6
81,25
96,2
95,1
89,6
289.1516
110,7
17,90
77,0
48,50
88,2
26,50
89,8
114,75
47,0
18,62
5

99,3
47
76,6
84
99,4
97,4

92,2
292-16
111,5 19,70
84,7
48,50
88,2
26,50
89,8
115,25
40,8
18,50
98,7 45,375 73,9


96,1
90,2
287.1216
109,8
22,05
94,4
50,00
90,9
26,50
89,8
114,25
45,6
17,87
5

95,3
44,25
72,1
94,5
111,8
96,8
89,1
264.2(6
100,9
20,65
88,8
50,25
91,4
26,75
90,7
114,375
46,0
16,875
90,0
45,25
73,7
93
110,1
96,8
88,6
264.416
1009
20,25
87,1
52,25
95,0
28,50 96,6
116,5
51,9
17,25
92,0
46
74,9
96
113,6
97,4
88,9
266.1316
101:8

19,70
84,7
51,50
93,6
28,75 97,3
117,75
55,4
17,871
95,3
46
74,9.
89,25
105,6
97,4
88,2
255.11-
97,4
19,25
82,8 53,00
96,4
29,75
100,8
117,25
54,0
17,37
5

92,7
46
74,9 84,5
100,0
98,7
87,9
233.1016
89,2
18,35
78,9 54,75
99,5
31,75
107,6
113,75
44,2
16,75
89,3
46
74,9
79,5
94,1
96,8
87,9
233.1716
89,3
19,35
83,2 55,00
100,0
33,25
112,5
110,75
35,8
16,875
90,0
47
76,6
79
93,5
98,1
89,2


234.61-
89,5
20,65
88,8
54,50
99,1
33,00
111,9
-(9,375
26,3
16,875
90,0
47
76,6
74,25 87,9
98,7
90,5
230.13!-
88,1
21,55
92,7
54,25 98,6
32,25
109,3
-19
25,3
16,625
88,7
48,25
78,6
78,25 92,6
98,1
91,2
218.8(6
211.191-
83,4 21,35 91,8 93,5 55,50
53,00
100,9
96,4
31,75
31,25
107,6
105,9 .-;9,25
-/9,25
26,0
15,75
84,0
49
79,8
73,25
86,7 98,7
89,8
211.181-
80,9 80,9 21,75
19,30
83,0 51,75
94,1
30,00
101,7
-(9,25
26,0 26,0
15,50
16,00
82,7
85.3
49,875
51,875 81,3 84,5
71,25
67,75 84,3
80,1
95,5
92,9
88,2 86,6
214.7(6 81,9
18,55
79,8
47,00

85,5
29,00 98,3
-(8,5
23,9
15,87
5

84,7
52,75
86,0
70,25
83,1
03,5 85,4 221.191-
84,8
19,45
83,7
46,25
84,1
27,25
92,4
-18,8
24,7
14,62
5

78,0
53
85,4
73
86,4
94,2
8a,1
232.1016
88,8
19,90
85,6 47,25
85,9
27,50
93,2
-18,625
24,2
14,00
74,7
53
86,4
75,75 89,6
95.5
85,1
228.81- 87,2
20,45 88,0
46,25
84,1
28,00 94,9
-/8,5
23,9
13,925
74,3
51,75 84,3
76,5
90,5
95,5
84,8
222.716
84,9
20,20
86,9
46,75
85,0
28,75
97,3
-19,875
27,9
13,775
73,5 53,125 86,6
77,25 91,4
94,2
84,6
222.111-
85,0
20,10
86,5
44,25
80,5
27,75
94,1
II-
33,7
13,375
71,3
54
88,0 74,25
87,9
94,2
85,4
221.016
84,4
21,25
91,4
44,00 80,0 27,50
93,2
110,125
34,0
13,50
72,0
54
88,0
72,75
86,1
94,8
85,8
207.516
79,2 20,45
88,0
43,25
78,6
27,25
92,4
-(lo;5
29,5

13,375
71,3
54 88,0
1

74,25 87,9
92,9
83,9
197.516
75,3
19,40
83,4
41,50
75,5
26,25
89,0
-(10,875
30,5
12,25
65,3
54
88,0
1

73,50
87,0
91,6
81,7
200.51-
76,5
18,75
80,6
40,00
72,7
25,75
87,3
-110,625
29,8
12,00
64,0
54
88,0
1

69,50,
82,2
91,0
81,9
209.516
79,9
18,55
80,2
38,75 70,5
24,75
83,9
-(II
30,9
13,425
71,6
54
88,0 68,50
81.1
91,0
83,7
210.11/-
80,4
18,60
80,0
37,00 67,3 24,00
81,4
-/10,5
29,5
13,00
69,3
53;50
87,2
64
.75,6
91,6
83,6
205.516
78,4
18,90
81,3
1

34,25 62,3 23,75
80,5
-110 125
28,4
13,475
71,9
51,75
81,3
64
75,6
91,0
82,0
188.916
72,0
18,45
79,4
1

32,50
59,1
22,50 76,3
-19,625
27,0
13,30
70,9
48,50
79,0
66
78,1
90,3
80,5 182.-16
69,5
17,50
75,3
31,25
62,3
23,00
78,0
-(8,125
22,8
12.50
66,7
41,75
68,0
66,50
78,7
88,4
78,8
178.18/6
68,3
17,25
74,2
31,25
56,8
21,25
72,0
-/8
22,5
12,0;5
64,4
36,75
59,9
60,75 71,8
87,1
78,8
175.216
66,9
17,30
5

74,451
31,008 55,40
20,25
8

65,6
0

-17,625
21,4
12,00
64,0
35
57,0
61,25
8

t

72,48
175.-(-
66,8
17,35
6

74,6
6

30,00
9

54,59

20,00
9

67,8e
-/7,125
20,0
11,50
61,3
35
57,0
173.1716
66,2
17,45
7

75,1
7

-(7,4375
20,9
11,50
61,3
35
57,0
huidige officieele noteeringswijze (jan. 928); vanaf 16 Dec.1929 74/5 K.O. I

fongaarsche.S)=Malting vdér de invoering van de huidige offic. noteeringswijze (jan. 1928.)
Jaar- en maandgemiddelden afgerond op
1
1 pence.

9) 3jan.
6)
10Jan.
7)
17Jan.
8)
9 Jan.
9)
16 Jan.

98

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

22 Januari 1930

en ordinaire soorten varen daarentegen bepaald flauw ge-
stemd en liepen hier de prijzen van 2
fi
3 ets. terug.
Over 1929 bedroeg de aanvoer van thee in Nederland
18.140.000 KG. tegenover 19.558.000 KG. in 1928, alzoo
een teruggang voor 1929 van bijna 1
1
/
2
millioen KG.
De aanvoer tot verbruik in Nederland daarentegen is
toegenomen en bedraagt 10.854.000 KG. tegenover 10.636.000
KG. in 1928, terwijl cle uitvoer eveneens ccii toeneming te
zien geeft (1929: 7.548.000 KG. tegen 6.716.000 JÇG. voor
1928).
Bovenstaande cijfers werden samengesteld door de Ver-
eeniging voor cle Thee-cultuur in Ned.-]ndië aan de hand
van gegevens van het Centraal Bureau voor cle Statistiek.
Deze Vereeniging meldde tevens, dat de uitvoer van Su-
matra (Oost- en Westkust) gedurende 1929 10.421.000 KG. heeft bedragen (1928: 8.771.000 KG.). Een toeneming voor
1929 van 1.7 millioen KG.
Volgens mecledeelingen van ,,The Board of Trade” be-
droegen de aanvoeren in Groot-Britannië en Noord-Ierland
over 1929 in totaal 560 millioen lbs., tegenover 517 millioen
Ibs. in 1928. De uitvoer geeft voor 1929 een totaalcijfer te
zien van 95 millioeu lbs. (v.j. 90 niillioen lbs.).
Amsterdam, 20 Januari 1930.

COPRA.
Gedurende de afgeloopen berichtsweek was de markt goed
prijshoudend. Het was vooral Mas

seille, dat voor dichtbij
stooniencle partijen niet gel

inge belangstelling toonde. lui-porteurs hielden zich echter zeer terughoudend.
Aan het eind der week was de stemming wat gemakke-lijker en sloot de markt vool

:
Ned.-Ind. fins., stoomend en aflad. Januari
f
26%
;
Ned.-
md. fms., aflading Februari/Maart,
f
26%; Ned.-J.nd.

Mixed, stoomend,
f
25%; Ned.-Ind. Mixed, aflacling,
f
25%.

VERKEERS WEZEN.

VRACHTENMARKT.

Graan van Noord-Amerika.
De vraag naar scheepsruimte bleef in de afgeloopen weëk tot een minimum beperkt. Van
de Golf werd een lading van 30.000 qtrs. voor pronipte ver-
scheping tegen 2143/ naar Avonmouth bevracht. Daarmede
is momenteel in de vraag voorzien.
Van de
Northarn Range
was nagenoeg niets te doen; er
is op het oogenblik slechts één lading per Januari/Februari
van St. John naar de Middellaudsche Zee tegen $ 0.12, basis
één loshaven, verkrijgbaar.
Noorci-Pacific.
Het aanbod van lading was wederom zeer
gering en bij het betrekkelijk groote aantal schepen, hetwelk
01)
een lading graan reflecteerde, werd de eenige definitieve
order van Portiand of Puget Sound Haar UK/Continent
door een 6800 tonner tegen het lage cijfer van 23/3 voor
18/31 Januari laden genomen.
Graan van La Piata.
Niettegenstaande de veel grootere
vraag naar tonnage, zijn cle vrachten helaas teruggeloopen-
Nadat in het begin der vorige week 16/6 voor handige booten
van de J3ovenrivier naar UK. /Continent betaald is, waren
rceders gedivongen voor schepen dezer grootte thans 1416 te
accepteeren, terwijl voor groote booten sleehts 1316 geno-
teerd werd, eveneens van de ilovenrivier, voor Januari en Januari/Februari laden. Naar de Middellandsche Zeewerd
18/- betaald van de Bovenrivier naar Griekenland, basis één
haven, 16/- naar Genua en 151- naar Marseille. Naar de
Bergen/Malmö Range werden een 6600 tonner tegels 19/-,
basis één haven, en een 7000 tonne.r tegen 161- bevracht.
Voor volle ladingen lijnzaad werd sche.epsruimte tegen $ 4.35
van Rosario naar New-York, alsmede tegen $ 4.50 van Santa
F6 of Conception naar Philadelphia of New-York vòor
Januari en Ja nuari /Febrtiari mdcii opgenomen. Van Buenos
Aires werd slechts één boot afgesloten, nl. een 7200 tonner
naar Rotterdam direct tegen 1210.
• Sui1cer van West-Indië.
Ofschoon de vraag iets beter was,
had liet groote aanbod van schepen opnieuw een achteruit-
gang der vrachten tengevolge. in het begin der afgeloopen
week werd van Cuba een 7000 tonner Per Februari naar
UK/Continent tegen 1.5/- opgenomen, mans- daarna werden
een 5516000 en een 6/6600 tonner, beide per tweede helft
Januari tegen 1416 hevraeht, laatstgenoemde boot met de
cptie Mas-seille tegen 161-. Van San Domingo werd een 6500
tonner naar UK/Continent per medio Februari tegen 1413
afgesloten. Er zijn teekeneil, welke op een binnenkort te
verwachten betere vraag wijzen, zoowel van Cuba als van
San Dom ngo, maar cl oor het enorme aanbod van ruimte is
cle kans op een verbetering der vrachten al heel gering.
Sali,eter van Chili. Voor het grootste deel der vorige week
was er slechts een weinig vraag naar lijnruimte. Voor ver-
seheping per Januari en Januari/begin Februari werden

boekingen tegen 13/6 minus commissie naar Duinkerken/
Hamburg en Borcleaux/Hainburg ange gedaan, terwijl twee
partijen van elk 4000 ton eveneens per januari, reSp. F’e-
bruari op genoemde basis, met de optie Dantzig tegen 171-,
gesloten werden.
Tegen het einde der week kwam een order voor een volle
lading naar Alexandrië aan de markt, voor tweede helft
Febi-uari verschepïng. Indien geen passende boot voor de
Westkust bestemd is, zoodat bevrachters gedwongen zijn een
van de la Plata in ballast komende boot te nemen, zullen
zij waarschijnlijk 22/6
li
2316 moeten betalen.
Birma.
Deze weekwerden twee boeten afgesloten van
73/7700, resp. 7217600 ton, voor 115 Februari, resp. 24 Fehr./
5 Maart laden, beide naar Gdynia tegen 211. met de optie
AntwerpenHamburg Range tegen 201-. Naar het Continent
kunnen na de in het laatste bericht gemelde afsluitingen
mogelijk verdere schepen per eerste helft Maart geplaatst
vorclen, waarvoor 19/., basis Antwerpen/Hamburg range in
uitzicht gesteld wordt.
i)onau en Zwarte Zee.
Er is een behoorlijke vraag van
den ])onau op basis van 1616 k 171-, Antwerpen/Hamburg’
:Ilange voor April en Mei laden, maar tot nog toe werden
geen afsluitiugen gemeld. Van de Zwarte Zee werden ver-
dere schepen bevracht op de lagere basis van 1116 Continent,
12/. U.K., welke eijfers voor Februari herhaald kunnen wor-
deu. Een lading zout is van de Zwarte Zee naar Vladivo-
stoek en/of ilakodate tegen 2513 naar één en 26/3 naar beide
havens gesloten.
Middellancische Zee.
Er vonden iets meer afsluitingen
plaats, maar de stemming is flauw. De reeders moesten de
lage vrachten, welke aangeboden werden, accepteeren. Erts-
ladingen werden als volgt gesloten : braille J3aai/Rottcr-
mmm 5/9; Almeria Pier/Rotterdam 5/6; Huelva/Rotterdam
517%
;
Jmmingham 8/6; Hamburg of Harburg 7/9; Algiers/
Rotterdam 4/10
1
/.-,; Bonn/Rotterdam 4110%; Middlesbrough
7/3; BougiefMiddlesbrough 719 en BizertafPort Talbot 613.
Voor phosphaat werd slechts een groote boote hevracht, ul.
van Sfax naar Gent tegen 619.
Noord-Spanje
Deze markt was wederom flauw. Orders
zijn schaarsch, speciaal naar het Continent. J3evracht werd
om, tegen 61- van Bilbao naar Tyne Doek, 713 van Salta
Cahallo naar Grangeniouth, 5/10% van Santander naar Tyne
])ock en 719 van Bivacleo naar Immingham. Kolen van U.K.
De uitgaande vrachtcn bereikten met uit-
zondering naar Zuid-Amerika, een buitengewoon lagen stand.
Van Zuicl-Vales werd om, afgesloten: Ronaan 4/., Geaua
6/9, Salonica 8/6, Alexandrië 8/6, Port-Said 813, Adelaide
23/3, Las Palmas 816, Dakar 813, Rio 1210, ]3uenos Aires
14/3 en Fray :Bentos 16/6 en van de Oostkust: llelsinborg
5/6, Hamburg 416, Rotterdam 3/6, Antwerpen 31- Rouaai
4/-, Hnelva 817 %, Genun 71-, Port-Saici 8/6, Adelaide of Mel-
bourne 26/-. Buenos Aires 1.4/9.

RIJN VAART.
Wcck van 12 t’m. 19 Januari 1930.
De aanvoeren van zeezijde bleven matig. De scheeps-
ruimte, hoewel niet overvloedig beschikbaar, bleef bij ma-
tige vraag voldoende. De ertsvracht naar de Ruhrhavens
bedroeg
f
0.6010.70 per last met resp. 4 en 8 losclagen, ter-
vijl naar Gr imberg
f
0.8010.90 per last met resp. 3-4 en
6-8 losdagcn betaald werd. Naar den ]lovenrijn werd uit-
sluitend in daghuur bevracht. Deze bedroeg gemiddeld cl r i e
ets. per ton, op de losplaats vrij. Het sleeploon werd geno-
teerd volgens het 50 ets tarief. De waterstand bleef afwis-
selend vallend en s’mssend. Naar den Bovenrijn werd op.
2.10 ad 2.20 M. en naar den Benedenrijn op vollen diepgang
afgeleden.
In de Ruhrhavens ging niet veel om. Scheepsruimte bleef
hij weinig vraag rijkelijk voorhanden.
De vracht voor exportkoleu naar Rotterdam liep terug
tot Mk. 1.20 per ton inclusief sleeploon.

(Vervolg van blz. 00).

ITo.ndbuch der Fino.nzwissenschctf t
door Wilhelm

G’erloff und Pranz Meisel. Tuebingen; Verlag

– von J.
0.
B. Mohr (Paul Siebeck).

Hoorn in de Middeleeuwen.
De economische ontik-
kelirigsgaug van een Westfriesehe stad door Dr.

P.
Koster (Amsterdam
1920; II.
J.
Paris).

Arbitrage; Veiligheid; Ontwapening.
Rapport uitge-
bracht door de Commissie ter bestadeering van de Nederlandsche Buitenla.odsche Politiek, he-
noemd door het Hoofdbestuur van de ,,Vereeni-
ging voor Volkenbond en Vrede”. Den Haag
1929;

Secretariaat Jan van Nassaustraat
98.

Auteur