Ga direct naar de content

Jrg. 14, editie 728

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 11 1929

ii Î)ECJMBER 192,9

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.

Etistische

Beri*chten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL;N!JVERHE1D, FINANCIÈN EN VERKEER

ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJNVAART

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

14EJAARGANG

t

WOENSbAG
II
tiECEMBER 1929

No. 728

INSTITUUT VOOR ECONOMiSCHE GESCHRIFTEN.
A.lgemeen Secretaris: Prof. Mr. J)r.
G.
M. Verrijn Stuart.

ECONOM!SC!i-STATISTJSCJIE BERICHTEN.
COMMISSIE VAN ADVIES:
Prof. Mr. D. van Blom; J. van liasselt; Jhr. Mr. L. E. van
Lennep; Mr. K. P. van der 3! andele;
Prof.
Dr. N. J.
Polak; Mr. Dr. L. F. E. Regout; Dr. E. van Welderen
Baron Rengers; Prof. Mr. R. R. Ribbius; Jan Schiithuis;
Mr. Q. J. Ter pstra;
Prof.
Mr. F. de Vries.
Gedelegeerd lid: Prof. Mr. Dr.
G.
M. Verrijn Stuart. Assistent-Redacteur: H. Af. H. A. van der Valk. Secretariaat: Pieter de iloochweg 122, Rotterdam.
Telefoon Mr. 35000. Postrekening 8408.

ttbonnementsprjs voor het weekblad franco p. p. in
Nederland f 20,—. Buitenland en Koloniën f 23,— per
jaar. Losse nummers 50 cents. Leden en donateurs van het Instituut ontvangen liet weekblad gratis.
De verdere publicaties van het Instituut uitgaande ont-
vangen de abonné’s, leden en donateurs kosteloo8, Voor
500-ver daaromtrent niet anders wordt beslist.
Aangeteekende stukken: Bijkantoor Ruigeplaatweg.

Advertenties f 0,50 per regel. Plaatsing bij abonnement
volgens tarief. Administratie van abonnementen en adver-
tenties: Nijgh cl van Ditmar’s Uitgever8-Maatschappij, Rot-
terdani, Amsterdam, ‘s-Gravenhage. Po8tchèque- en giro-
rekening No. 6729.

10 DECEMBER 1929.

den toestand van de geidmarkt kwam geen ver-

arcicring. Aan de grootere vraag naar geld voor de

maandswisseling kon gemakkelijk worden voldaan en

de klei ie verheffi.og iii de koersen, die aanvankelijk
intrad, maakte iii bijna alle afdeelingeii weder plaats

voor een claiiiig. Particulier disconto, dat een oogen-

blik tot
39to
pOt. was gestegen, liep tot 3
5
,9 h 3
°
/
is
pOt.

terug en de calirente daalde na
41%
pOt. weder tot

3% pOt. Alleen geld op prolongatie bleef nog gezocht

en sloot op 3% pOt.; gisteren werd zelfs opnieuw

4 pOt. genoteerd.
* *
*

Op dort weekstaat van De Nederlandsche Bank

geeft dc post bnnenianclsche wissels een daling van

f11 mii]ioen te zien. De beleeningen blijken met

j 21.3 millioen te zijn afgenomen. [Let renteloos voor-

c]iot aan het Rijk daalde niet
f
9.7 milloeu.

i)e goudvoorraad der Bank bleef vrijwel onveran-

derd. De zilvervoorraad klom met een goede
f
800.000.

De post papier op het buitenland geeft geen wijzi-

ging van beteeken iste zien, terwijl cle diverse reke-

iii ngen op de actiefzijde der balans / 1.2 millioen min-

icr bedragen dan verleden week.

Dc biljettetteireulatie daalde met
f
31.6
millioen.

De rekening-courant-saldi vertoonen een teruggang
van ƒ 1 tni]liocn, liet beschikbaar metaalsaldo klom

niet
f1
3.9 millioen. Het dekkingspercentage be-

ilraagt 551%.

Op de wisselmarkt waren er deze week weinig zaken,

waardoor er een lustelooze stemming heersehte. De

koersen waren bijna alle hooger; op den laatsten dag

trad er echter een kleine reactie in. Ponden kwamen

van 12.08′
3
/io Op
12.09%
;
toen men zekerheid had,

dat het officieele disconto onveranderd bleef, trok de

koers verder aan tot 12.09
15
11s;
slot 12.09
7
116. Dollars

veranderden weinig, eerder lager:
2.4717-2.4710.
Dol-

lam in Londen waren flauw; van 4.8790 kwam de

koers op 4.8830, ondanks het feit, dat de geidkoersen

‘in lew-York weder wat aantrekken. Marken waren

gezocht; van 59.30 liep de koers op tot 59.35; slot

59.33 (tegen Ponden was er niet veel verandering

‘20.38%). Daar het Pond in Parijs hooger noteerde

(van 1.23.85 op 124.02 – goudexporten uit Londen

zijn dus voor het oogenblik van de baan —) was de

koers van. den Franc hier wat gemakkelijker. Van

9:16% daalde de noteering tot 9.75. Zwitsersche

Franes waren hier zeer gezocht; de koers steeg tot

48.17, het slot echter lager op 48.14%. De Scandiria-

vische koersen alle vaster; Kopenhagen 66.50, Oslo

66.45, Stockholm 66.821%. Spanje hoogst orregelma-

ti g: 34.20-35.05-34.05-34.40. Turksehe Ponden

flauw 113%. Vast waren Rupees, die op 90% kwa-

]nen. Rio weder wat lager 29%. Argentijnsehe Pesos

ook iets lager 1.02%. ilet blijkt, dat in Argentinië

geen embargo op goud is gelegd, doch de moeilijkhe-

den, die aan diegenen, die goud willen uitvoeren in

den weg worden. gelegd, zijn van dien aard, dat de ge-

volgen vrijwel dezelfde kunnen zijn. Canada hoo-

ger 2.46.

:Door liet hoogere Pond waren cenmaands Ponden

hier lager; liet disagio kwam van
5
/io
op 1%
C
. Termijn-

Idollars veranderden niet. T..iet disagio van eeninaands

i[arken kwam. van. 9%
C.
01)
11 i4 e.

L0N:DEN, 9 DECEMBER 1929.

De meerdere ruimte in (le geidmarkt, die algemeen

verwacht werd zich te zulle.n Icenbaar maken door het

toevloeien van cle uitkeeri ngen van het War Loan

dividend i ri cie vorige week, is totaal uitgebleven. De

verklaring daarvan wordt gezocht in het volstortemi

van de toewijzingen op de n:i.euwe 5 pOt. Oonversie-

leening, omdat daarop door de regeering een rente-

vergoedinig van 5 pOt. wordt betaald.

Het is niel onmogelijk, dat dem verklaring juist is,

ofschoon de volstorting dan toch op cel zeer groot

gedeelte van de in teekeii ingen plaats moet hebben,

wat zeer zeker niet in cle markt verwacht werd.

In ieder geval blijft geld schaarseh en
zitl
nu ook

wei zoo blijven tot mia het einde van het jiar.

Deze geidschaarschte en het uitblijven van cciie ver-

dere discon toverlagi tig op Donderdag il., waa:rop velen

reeds gerelcend hadden, bracht een vaste stemilihig .i rt

de discontoniarict teweeg, w’aar de rente tot 416 pOt.

voor prima bankaceepten steeg.

1098

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11. December 1929

NEDERLANDSCH-JNDIË

EN DE TIN-RESTRICTIE-pLANNEN.

in Nederiandsch-Iridië werden over 1928 de voI-

gende hoeveelheden tin geproduceerd: Banka 21.518
long tons, Billiton 12.486 ton, Singkep 1044 ton;
Stannurn en de N.I.T.E.M. 199 ton; te samen 35.247

ton. In hetzelfde jaar produceerde Malakka 64.333 ton

en Bolivia 41.404 ton; de totale wereldproductie be-‘
droeg 170.929 ton. Onze Oost neemt dus, met 20,6

pOt., de derde plaats van boven op het lijstje van i:roducenten in. Eigenlijk zal men het belang dat

Indië bij den tinmijnbouw heeft, nog eenige procen:
ten hooger
1
moeten aanslaan, omdat al het tin van
daar èf als Straitstin èf als Bankatin ter markt komt

en deze beide merken. – niet altijd, maar het scheelt
niet veel – hooger prijzen maken dan het normale

z.g. standard tin: op 2 December ji. stond Standard
te Londen genoteerd voor £ 174 5/; Strai.ts voor £ 178

51- en Banka voor £ 1.85 51. Een vrij belangrijk ver-
schil dus.

Voor wat de waarde van den uitvoer betreft, kan
tin op gelijken lijn gesteld worden met eenige van de

belangrijke cuitnurproducten: copra, koffie, tabak en,

thee. In maatschappelijke en economische beteekenis
staat tin bij deze producten van den landbouw echter

verre ten achter. Dat zal in het algemeen liet geval

zijn met delfstoffelijke voortbrengselen van den ho-

dein in landen, die geen industrie van beteekenis heb-

ben. Alleen steenkolen . en petroleum maken voor,

Indië daarop een uitzondering, omdat de steenkolen

bijna geheel en de petroleum voor 40 pOt. in het ]and’
blijven – nagenoeg uitsluitend ten behoeve van het

verkeer en daardoor belangrijk tot de ontwikkeling

daarvan bijdragen. Zelfs als werkgever speelt de tii-
mijnbouw slechts een zeer ondergeschikte rol, omdat,
daarbij bijna uitsluitend van geïmporteerde – Ohi-,

neesche – arbeidskrachten wordt gebruik gemaakt.
Daartegenover staat, dat Indië en in het bijzonder

de geheele Indische gemeenschap een ernineot belang

heeft bij cle financieele uitkomsten van de tinindus-.
trie, om(lat die voor.rneer dan 80 püt. aan het Gou-‘

vernement toevallen. In zooverre profiteert dus ieder
;
,
een – maar clan ook zonder uitzondering, in Indiër
er van.

Op welke wijze het Gouvernement hij den tinmijn-

houv betrokken is werd reeds in een vorig artikel
toegelicht
1)
Het belang, dat iedere inwoner – blank
of bruin – erbij heeft, moge hieruit blijken, dat in
1928 de verkoop van 342.561. pikol Bankatin tegen

gemiddeld fl.61,40 per pikol èn het winstaandeel in
de Gemeenschappelijke Mijnbouw Mij. Biiljton â

.f
7.500.000′ rond
,f
691780.000 opbrachten. Dat is 7.6 pOt. van het totaal van ‘s Lands ‘inkomsten, clie
rond
f
842.268.000 bedroegen. En daarbij hedenke
men, dat 1.928 nog een,
bijzonder
slecht tinjaar was,
wat de prijen betreft. In vorige jaren was het per-
centage belangrijk hooger.

1-let bovenstaande moge dienen ‘om even er aan tc
herinneren, dat alles wat
01)
(Ie tinmarkt betrekking
heeft, niet slechts de persoonlijke belangen raakt van
een klein aantal gelukkige bezitters van tinaandeeleii
doch zeer wezenlijk die van een.ige tientallen mii-
lioenen inwoners van O’rooter Nederland; inderdaad van. de natie in haar geheel.

*

.

Eenige dagen geleden heëf t men in de dagbladen
Idunnen lezen, dat de Tin Producers Association plan-
rien beraamd, om tot verbetering van den tinprijs te
komen, door zooai niet de productie van tin, dan
toch den verkoop ervini te beperken. Men stelt zich
voor met de smelters een overeenkomst te treffen,
waarbij deze zich verplichten het erts, dat hen door
de mijnondernemingen wordt verkocht, slechts gedeel-
telijk te> verwerken, terwijl
het tin uit het overige

‘) ])e Tjiiniarkt-en (Ie Tinprocluctie ; Econ.-Stat. Ber.
van
13 Nov.
ji. pag.
1,013.

INHOUD.

Bz.
NEIreRLANDscII-INDI11 EN DE TIN-1dESTRICTIE-PIANNEN
door
Ir. P. Hövig …………………………1098
De rubberpositie door
Th. Ligthart ……………..1099
De structuur en de ontwikkeling van het bedrijfsleven
in Nederland door
Dr. Ir. B. Bölger …………. 1100
De omloop, van den ‘Indischen nikkelen stuiver door
Dr. Mohcrmacl Nazif ……………………….1102
BUITENLANDSOHE MEDEWERKING:
De disconto- en rentevoet
in
Frankrijk door Prof.
B. Nogaro …………………………….
1103
AANTEEKENINGEN:
Indexcijfers van groothandelaprijzen …………1105
Indexeijfera van scheepavrachten …………….
1106
BOEKAANKONDIGINGEN:
Atlas, of Finland, hespr. door
Joh. J. ffanrath… 1106
MAANDCIJFERS:
Emissies in November
1929 ………………..1107
Posterijen, Telegrafie en Telefonie …………..
1108
Rijkspostspaarbank ……………………….
1108
Giro-omzet bij De Nederlandsche Bank ………..
1108
Giro-kantoor der Gemeente Amsterdam .,_ ……..
1108
Resumé uit het ,,Monthly Bulletin of Statistica”…
1108
Postchèque en Girodienst ………………….
1109
Productie der Steenkolen-, Bruinkolen- en Zoutmijnen
1109
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
…………..
1109-1116
Geidkoersen.

Bankataten.

Verkeerswezen. Wisselkoersen.

1
Goederenhandel.

gedeelte alleen verkocht zal worden tegen een prijs,

waarorer de smelters en de producenten het nog eens
moeten worden. Het bestuur van de T. P. A. zal’ zich

zoo spoedig mogelijk tot de haitenlandsche producen-
ten wenden, o.a. ook de Nederlandsche, met eene uit-

noodiging zich tot samenwerking bereid ‘te verklaren
(N.R.Ot.
i
ra
n
28 Nov. ji.).
De merites van dit plan overigens latende voor

wat ze zijn, is het de vraag, welk standpunt de In-
dische ondernemingen, en in het
bijzonder
het Gou-
vernement, ter zake zullen innemen?

Een dringende noodzakelijkheid om aan , deze, of

eenige andere actie van gelijke strekking, deel te
nemen bestaat er voor de Indische titiinclustrie tot
dusver
nici.
Dit zou pas het geval worden, wanneer

de tinprijs zoo ver dalen zou, dat een behoorlijk loo-

nende exploitatie niet langer mogelijk zou zijn. Daar
schijnt het echter nog ver van af te zijn. De laagste
tinprijs van dit jaar, tot nu toe, bedroeg £ 1731.01-

voor standard, spot, op 6 December ji. Van Bankati.n
heliepen de zelfkosten over het boekjaar 1928/’29;
inclusief
afschrijvingen en 6 pOt. leeningsrente oveï
het stamkapitaal
f
55.96 per pikol of £ 76.1516 per
long ton; van Billiton tin
f
98.1,1. per pildol of £ 134.91-
per ton.
Neemt men in aanmerking, dat de zelfkosten van
liet Boliviaansche tin –
exclusief
afschrijvingen – on-
geveer £ 145 bedragen en dat Bolivia over 1.928 rond
24 pOt. van de wereldproductie leerde, dan is het al
zeer onwaarschijnlijk dat, hij overigens normale om-
standigheden, de tinprijs ooit zoover zal kunnen dalen,

dat een deelname aan eene acti.e als door de T. P. A. wordt nagestreefd voor de groote Indische prodncen
‘ten noodig zou kunnen zijn; althans voorloopig nog
niet.
Doch al :is iets niet bepaald noodig, het zou mis-
schien toch wenschelijk kunnen zijn en op het eerste

gezicht’ljkt het wel aantrekkelijk ‘om minder ti.n tegen
hoogeren prijs te kunnen verkoopen dan meer tin
tegen litgeren prijs. Men spaart daarmede de erts-
reserves en op den duur zou het dus voordeeliger moe-
ten uitkomen. Doch dit laatste is nog geenszins zoo
zeker. Aan een eventueele vermindering van de pro-
d uctie zijn allerlei bezwaren verbonden in verband
met personeel en materiaal, die zeer kostbaar kunnen

zijn : om er slechts één te noemen: cle arbeiders, onge-
veer 50.000 hij elkaar, die allen
OP
een contract van
langeren duur werken, niet recht
01)
kostelooze terug-
tocht naar Ohina en bijna allen niet voorschotten.
Reeds uit anderen hoofde echter zal vermind:ering
va.n productie hij een groot bedrijf altijd vermeer-
dering van zelfkosten per eenheid medebrengen. Wat

II December. 1929,

ECONOMISCH.STATISTISCHE BERICHTEN

1099

men zal moeten opofferen is echter nog wel in cijfers

uit te drukken. Doch wat krijgt men ervoor terug?
Als cle producers het alleen voor het zeggen hadden,
doch in den marktprijs ligt het laatste woord toch hij
do consumptie en daarmede wordt een onbekende X

in het geding gebracht, waardoor de heele kwestie

fot een onoplosbare puzzle wordt.
Dit zal dan ook wel een van cle redenen zijn, waar-

om (te Producers de risico, clie aan een restrictie ver-
bonden is, op de smeiters trachten af te wentelen
1).

Zoolang er nog geen spraice is van eenige noodza-
kelijkheid, behoeft men een eventueele wenschelijk-

heici niet eens te overwegen.

Afgezien vcui iiooctzakelijkheid of wenscheiijkhe.id

is het bovendien de vraag of het voor het Nederi.-

md. Gouvernement vel mogelijk zou zijn om zich tot
cciie beperking van de productie te verplichten.
De inicomsten uit liet Banka-tinbedrijf vormen een

post op de begrooting, die voor een bepaald jaar —

N — verkregen wordt door zoo goed mogelijk te
ramen, hoeveel pikols voor dat jaar de productie be-
dragen zal en welken prijs die productie hij verkoop
zal opbrengen. Aan het samenstellen van •de begroo-

ting, die om icracht van wet te verkrijgen, ednige
instanties méér moet doorloopen dan de moederlitnd-
sehe, wordt geru men tijd vooraf, vaak reeds in cie
paar laatste maanden van het jaar N-2, begonnen,

doch nooit later dan in het begin van N-1. De samen-steller van dat onderdeel vau de begrootirig moet dus
trachten een tijdperk van 2 jaren in de toekomst te
overzIen. Gezien de groote wisselvailigheid van de
tinmarict is de kans, dat verkeerd geraamd wordt,
dus zeer groot. Zoolang men daarbij aan den. lagen
]cant blijft, is dat niet zoo heel erg en gedurende cle
jaren 1.922 tot en met 1927 is dat dan ook geregeld
het geval geweest. ‘t . Tinmid dcl gaf toen geregeld
groote overschotten – het z.g. tinpotje. Uit een oog-punt van begrootingstechniek is zulk een overschot
echter even ontoelaatbaar als een telcort. Daarom
heeft men voor 1928 getracht wat nauwkeuriger te
ramen door de opbrengst per pikol
f
30 hooger en
wel op
f
170 te stellen. Ook d:it bedrag leek nog vol-
doende aan den veiligen kant daar de tinmarkt, iii
het begin van 1927, zich nog omstreeks £ 300 bewoog.
Edoch, het :is anders uitgekomen; het Bankatin heeft
over 1.928 gemiddeld niet meer dan
f
1.61,40 per pikol
opgebracht. Dat het tekort op de hegrooting daardoor
niet ruim 234 millioen gulden grooter was, komt
alleen daardoor, dat de productie zoozeer medeviel,
dat in plaats van 310.000 pikols, waarop gerekend
was, 342.561 pi.kois verkocht konden worden Hierin
nu zal voor he’i .[ndische Gouvernement altijd de
groote moeilijkheid liggen om aan restrictieplannen
deel te nemen. De eerste plicht van goed bestuursbe-leid is de zorg, dat de begrooting uitkomt. De betrek-
kelijke begrootingspost is dus voor cle bedrijfsgestie
van (Ie Banka-tinwinning imperatief. Kan het ge-
raamde bedrag niet bereikt worden door den tinprijs,

die men niet iii de hand heeft, dan moet men trach-
ten er te icomerm door de productie, waarop men wel
invloed ]can oefenen.
in plaats van, bij een sterk dalende markt in te
krimpen — wat van een zuiver zakelijk bedrijfsstaiid-
punt rationeel zou kunnen zijn, verkeert het goitver-
riementeele tiribedrijf in de eigenaardige positie, dat
het de productie dan juist moet opvoeren. Door de
lage zelf]costen van het Barikatin zal men deze politiek

wel altijd kun oeti volgen.

Een.c verwijzing naar het z.g. Bandoeng-agreemen.t
van 1.021, waarbij het Indische Gouvernement zich
met Billiton en cle Straitsautoriteiten wel verbond
om een gedeelte van de productie ohverkocht te laten,

1)
De iioofclreden van cle cigcitaardige constructie van het plan van cle l’roclucers
Ass. is
echter, dat het aantal
producers zoo groot is, dat ze niet gecontroleerd kunnen
worden. Alle producers inenten echter met
hun erts hij een
sineltcr terecht komen, liet aantal sateiters is gering
;
het
zijn allen grootc niaatseliappijeit ; (Ie contrôle is getitakkelijk.

gaat niet op. De situatie lag toen geheel anders. Door
de onverwachte en exliohitante
stijging
van den prijs
van voedingsmiddelen en van alle andere bedrijfs-

benoodigdheden waren de zelfkosten dermate toege-

nomen, dat obk door een grootere productie niets
meer te redden zou zijn geweest. 1

let was het laatste
wat men nog proheeren kon. En veel gebaat heeft het

ook niet, want hoewel de overeenkomst aangegaan
werd in Maart 1921 hij een tinprijs van £ 170, was

deze een jaar later toch nog verder gedaald tot £ 1.45.

Alles te samen genomen is het dus wei zeer onwaar-

schijnlijk, dat de Nederl.-indische tinproducenten
bereid gevonden zullen worden aan de actie van cle

Tin Producers Association deel •te nemen.

P.
E[öVIO.

DE RUBBERPOSITIE.

‘Er wordt den laatsten tijd zeer veel aandacht be-

steed aan de marlctpositie van rubber en de beschou-

wingen geven blijic van groote bezorgdheid. De prijzen

geven tot een zôô groote somberhe:id nog geen aanlei-
ding, want Londen noteert nog 8 d. en in 1922 zijn

0
1) deze marict noteèringen van 634 d. tot stand gelco-
men. V66r dit laagterecorcl overschreden wordt, zal

er dus nog heel wat kunnen gebeuren.
De zorgen sprditen dan ook in hoofdzaalc voort uit

het inzicht, dat men algemeen heef t, omtrent cle toe-
komst. Men ziet het aanbod stericer stijgen dan de
vraag, en het schijnt onmogelijk om zonder drastische
maatregelen de consumptie in overeenstemming te
brengen met de productie. De voorraden zullen dus
waarschijnlijk toenemen, liet aanbod zal in stijgende
lijn voortgaan en de prijzen moeten dlan zonder twijfel vetder omlaag.

Er zullen wel weinig belanghebbenden gevonden
worden, die niet niet angstige gevoelens nieuwe laag-
terecorcis verwachten en liet zou weinig verbazing
weicken, als we binnen afzienbaren tijd de daling van
1922 voorbij’ streefden.

Het is niet aangenaam dit te moeten erkennen, het
heeft echter geen zin de oogen voor dit gevaar te
sluiten. Door het prediken van een toekomstige hausse

in een zoo goed gemotiveerde baisse, als we thans
doorleven, verbetert men den toestand niet.
Is er een weg, die tot verbetering leiden Ican en
lciinnen belanghebbenden dien weg betreden? Dat is de vraag, die thans ieder bezig houdt.
De T:Tollandsche producenten hebben een plan naar
voren gebracht, dat met weinig geestdrift is ontvaii-
gen. Als men de verhandelingen over dit plan leest,
kan men moeilijic aan den indruk ontkomen, dat het
met weinig ernst was voorbereid. Zij, die (Ie leiding
hadden genomen, wisten zelf niet nauwkeurig, vat
ze bereilcen konden en wilden, en ze verschenen in
een vergadering zonder de beschikking te hebben over
nauwkeurige gegevens. Afgezien van deze feite.n, ieelc liet plan ii iet afdoen-
de. Niet ten onrechte noemde de heer Weyer het in
dit tijdschrif t ) een gevaarlijice speculatie.
In Londen wil men verbetering op een andere wijze
trachten te bereilcen. Daar is liet aloude denicheeld
van een verkoopersorganisatie weer naar voren ge-
bracht. In principe is hier veel voor te zeggen, want
zonder twijfel staat liet steric versnipperde aanbod op
de markt vrij zwalc tegenover de eensgezinde groote
koopers. Het zou onder alle omstandigheden goed zijn,
als verschillende groote producenten zich vereenig-
den, want dan zou hij de prijsvorming op de markt

meer relcening gehouden moeten worden met de be-
langen van de aanbieders, die nu sterlc lijden onder
de weergalooze concurrentie.
Als we aannemen, dat vraag en aanbod een denk-
bc.eldigen oormalen. prijs voorschrijven, dan staat liet
wel vast, dat er onder de huidige omstandigheden een groot voordeel behaald wordt door de koopers, die de
rnarktnoteeri ng door goede samen.werlci.ng
beneden

‘).
Zie
E.-S. 13. van 6 Nov.. jl.

1100

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN.

11 December 1929

dat normale niveau drukken.
E
r blijft dus voor de

consumenten een surplus ten nadeele van de prodi-7
.

Een goede verkoopersorganisatie zou dit surpl.

kunnen verkleinen; daarmede zou iets gewonnen ziji,.

Zooals de toestand is, lijkt het onaannemelijk, dat he
i
t

mogelijk zal zijn het surplus tot nul te reduceeren..
Het plan van Londen kan dus leiden tot een bil-,

lijker prijsvorming, maar – het kan een normale’

daling, als gevolg van meer productie dan consumptie
niet verhinderen.

Er gaan dan ook weer stemmen op om het Holland:.

sche plan met het Engelsche te combineeren en op-
nieuw over te gaan tot restrictie.

De mislukkiflg van cle Britsche, restrictie heeft

sommigen voorstanders, helaas, nog niets geleerd. Ed

uit de Braziliaansche koffiecrisis hebben deze fana-

tieke productiebeperkers ook al geen lessen getrokken

De rubberstatistieken zijn niet volkomen betrouw-baar, maar de
cijfers
zijn toch wel in zooverre juist,
dat men zonder bezwaar de conclusie trekken mag, dat er overproductie bestaat. Als er dus geen’ onverwachte

veranderingen in de situatie konen, die leiden tot
een volkomen
wijziging
in de verhouding van produc-
tie tot consumptie, zullen de prijzen verder dalen en

het lijkt niet overdreven pessimistisch om te vreezen

voor ongekend lage noteeringen. Speculatie en man
pulaties kunnen zoo’n daling tegenhouden, ze
moet’

komen, als de o.verproductie blijft bestaan.

Met deze verwachtingen zullen producenten zich
1

vertrouwd moeten maken en hun maatregelen zu’llent
erop gericht moeten zijn om stand te houden i,n de’

sterkste depressie.

Er zijn twee punten, waaröp men geneigd is bij een
bespreking van het rubbervraagstuk sterk den nadruk
te leggen, en wel op de uitbreiding van de bevolkings-

productie en op de verbetering van de productie-t

niethoden op de Westersche ondernemingen, die erop.
gericht zijn van hetzelfde areaal stijgende hoeveelr

lieden te oogsten.
Men meent, dat de bevolking onder alle omstandig-
t
,

heden door zal blijven tappen, omdat inlancische rub-,
1

ber geen kostprijs heeft. Dit schijnt een onjuiste stel-
t

ling. De Inlander moet eenige kosten maken voor..
tappen, bereiden en vervoeren van zijn product. Deze

kosten mogen laag zijn, ze moeten hem toch minstens
een even groote ‘belooning laten, als hij elders zou
kunnen verdienen, anders stopt’liij natuurlijk het oog-
sten. Uit den aard der zaak zal het oogsten het eerst

gestaakt worden in de aanplantingen, die ver van de woningen der eigenaren verwijderd liggen, want die
oogsten vergen den meesten tijd en de grootste moei-

te. De groote utgebreidheid van de aanplantingen zal° aanleiding kunnen worden voor het vrij spoedig ver-laten van de buitenste tuinen. Bij een zeer lagen rhb-herprjs zullen dan ook waarschijnlijk vele nieuwaan-
gelegde tuinen niet in tap komen en in andere tuinen

zal het oogsten worden gestaakt. ‘
Hier zijn echter niet alle kosten genoemd, waas
mede in de prjsbepaling van inlaridsche ru,hber reke-
ning moet worden gehouden. ‘ ,
De rubber, zooals de Inlander die pleegt af te leve-
ren, is voor export ongeschikt. Alvorens ze dus ver-
scheept kan worden moet ze in de herbereidingsfabrie-..,
ken worden gezuiverd. Het product moet deze koste
kunnen dragen en liet is duidelijk, dat de herheri-‘

dingskosten bij lage prijzen zwaarder drukken dan hij

hooge..
De stelling, dat ‘de Inlan.der onder alle omstandig-
heden zal blijven tappen, is dus onjuist en men mag
bij een verdere prijsdaling rekening hoi,iden met een,
vermindering van de inlandsche productie. Over dit punt zijn nog wel meer beschouwingen te
1

leveren, o.a. oier de arbeidskrachten, deze zijn ‘echter

tot verduidelijking van het vraagstuk overbodig.
De vraag is: hoe laag zal de prijs moeten dalen om

de inlandsche productie voor een belangrijk deel .uit,

te schakelen? Dit is vooruit niet te bepalen en na-

tuurlijk zal een en ,ander steeds afhankelijk zijn van
verschillende omstandigheden, niet het minst van den

t loonstandaard en de werkgelegenheid in de omgeving.
1

Zeer lage prijzen zullen intusschen ook hun invloed1

1
doen gelden op de Westersche ondernemingen. Het

1staat ,echter vast, dat de goede plantages binnenkort

door de bovenaangehaalde verbetering van de produc-
tiemethoden de kostprijzen zeer belangrijk zullen kun-
nen drukken. Men verwacht, dat de oogsten per boom

3 â 5 maal vergroot zullen worden. Er komt dan wel

een veel grooter aanbod los en men zou geneigd zijn,.,

aan te nemen, dat het dan eerst recht ellendi.g wor-
den zal, maar de prijsdaling zal dan kunnen iorden

opgevangen door de groote kostprijsdaling en de goede

ondernemingen zullen op de dan vigeerende prijzen

nog behoorlijke winsten kunnen maken.
Zij, die niet
tijdig
oude tuinen hebben afgeschre-

ven of verjongd, en die’geen moderne aanplantingen

hebben aangelegd, zullen de dupe worden, maar daar-
over mag men niet treuren. Men vindt, het heel ge-
woon als iph de
nijverheid
een fabriek te gronde
‘Ij

d.ie ‘haar tijd niet pleegt te volgen, – waarom zou
men in den landbouw een andere maatstaf aanleggén?

Het is in de laatste jaren wel duidelijk geworden, dat
{

het voor een onderneming, clie meerjarige gewassen
1

teelt, zaak is om in betrekkelijk korten tijd de aan-t

‘plant.ingen af te schrijven, daar ze anders moeite zali

hebben om productieverbeteringen te volgen. Vele
maatschappijen zullen niet liet oog hierop haar divi-

dendpolitiek moeten herzien.

Thans behoeft nog één punt bespreking, om dit

korte overzicht van het rubberprobleem af te sluiten.

Als men aanneemt, dat de pioductie door het in
tap brengen van groote aanplantingen van superieur
materiaal zeer sterk zal toenemen, zal de consumptie
dan niet geheel oververzadigd raken? Zal de vraag

niet alle elasticiteit verliezen en zal niet den groot

gedeelte teruggehouden moèten worden om althans
nog iets voor het restant te maken?
Deze vragen, die men herhaaldelijk hoort, getuigen
van weinig vertrouwen in de toekomst van het arti-

Icel rubber. Tot heden nam de consumptie regelmatig
toe, en het is bij vroegere prijsdalingen gebleken, dat bij lagen
prijs
zich allerlëi nieuwe mogelijkheden
voordoen. Als rubber zich dus regelmatig
0])
een lager niveau gaat bewegen, mag men aannemen, dat een g-
heel nieuw gebied voor de consumpti.e geopend worden
zal, zoodat er plaats komt voor toeneming van produ.c
tie
van
goedkoope
rubber.
Men moet echter den nadruk leggen op
goedioop.
1

De conclusie uit het vorenstaande is, dat de redding
voor cle rubberproducenten niet ligt in restrictie en
de daarbij behoorende prijsopdrijv.ing, maar in gelei-

clelijke uitbreiding, verbeterde cultuurmethoden en
verlaging van den kostprijs.
TH. LIGTHAR’J’.
Den Haag, 30 November 1929.

DE STRUCTUUR EN DE ONTWIKKELING VAN HET

BEDRIJFSLEVEN IN NEDERLAND.

Dat het niet gemakkelijk (zoo niet onmogelijk) is
een juist en volledig inzicht te verkrijgen in de struc-
tuur en de ontwikkeling van liet bedrijfsleven in Ne-
1

derland is reeds meermalen gebleken en het gemis aan
de betreffende gegevens heeft er bij verschillende ge
;

legenheden dan ook toe geleid, dat men, om niet ge-
heel in het duister te tasten, met schattingen moest
volstaan.

Dit maaict, dat men de enkele statistieken, did om-
trent een en ander eenig licht kunnen geven, zooveel
mogelijk moet benutten en het is daarom dat wij de
aandacht willen zeggen op de onlangs verschenen
,Statistie1c der Ondernemingen”
over 1927 van den
Rijksverzekerimigsbank en liet
Centraal Verslag van
de Arbeidsinspectie
over 1928. De
,Statistie1c der on
;
,
dernenmingen”
bevat allereerst gegevens over het aan-,,

11 December 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

Kei

tal
ondernerningen,
het aantal type-werklieden (d.w.z.

het aantal arbeidsdagen, dat in het kalenderjaar is

gewerkt, gedeeld door
300)
en het verzekerd loonhe-

drag in de nijverhecls-, handels- en verkeersbedrijven.

In totaal waren op
31
December
1927
in deze bedrij

ven
172.040
ondernemingen verzekerd met
1.263.747

type-werklieden e n een loonbedrag van
f 1.553.145.272.

Het gemiddeld clagloon per type werkman bedroeg

over
1.927 f 4.09h.
De verdeeling over de onderscheidene takken van

bedrijf blijkt uit de onderstaande tabel, welke weinig

toelichting behoeft.

n’hmingen betreft zelfs in het geheel geen wijziging

gélcornen. liet aantal type-werklieden in het grootbe

drijf was in verhouding in
1927
minder dan in
1922,

nën moet echter niet vergeten, dat tot dit grootbedrijf

oôk behooren de spoorwegen en de posterijen en tele-
giaf ie, welke vergeleken met
1.922
een vermindering

van resp.
9000
en 5000 type-werklieden vertoond,

hetgeen tezamen ruim 1 pOt. is van het totaal. Voor

de gewone industrieele-, handels- en verkeersbedrij-
ven is de verhouding tussehen klein- en grootbedrijf,

als men
1922
en
1927
vergelijkt, dus vrijwel gelijk

gebleven.

Overzicht van het aantal ondernemingen op 31 December van het jaar 1927, het aantal type-werklieden, het verzekerd
loonbedrag en het gemiddeld dagloon per type-werkman in 1927 bij de onderscheiden bedrijfsgroepen.

Aantal ondernemingen
Aantal type-
Verzekerd loonbedrag
gemiddeld
werklieden
in guldens
dagloon
in
gtulcens
absoluut in
0
/0
absoluut
in
0
/0
absoluut

1
in
°Io

Aardewerk, glas, kalk, enz ………..
1.214
0,70
34.470
2,73
36.512.889
2,35
3,53

Diamanten en andere edelsteenen, enz
294
0,17
4.874
0,39
9.699.812
0,62
6,63k
Boek, steendrukkerijen, enz.

……..
0,91
27.096 2,14
3.5.081671
2,26
4,31k

Bouwbedrijven,

enz.

…………….
37.882
21,91 161.057
12,75
211.147.321
13,60
4,37
Chemische nijv. ontplofbare stoffen, enz

….

….1.570

1.726
1,00
36.777
2,91
4&576!60
3,00 4,22

Hout, -kurk, stroobewerking, en?
6183

..

3,5e

.
40.940
3,24
45.396.960
2,93
3,69k
7.083
4,10
56.07e
4,44
48.767.141
3,14
2,90
58
0,03
140
0,01
136674
0,01
3,24
Leder, wasdoek, caoutchouc ……….
2,70
23.586
1,87
22.551.979
1,45
318
K

Kleeding en

reiniging

……………..
Kunstnijverheid

…………………….

0,61
39.975
3,16
59.146.693
3,81
4,93
Oer,

steenkool,

turf

……………..1.056

Bewerking van metalen

…………

4.6
.86

4,02
42.587
3,37
45.396.340
2,93
3,55k
Verv. v. stoom. of andere werktuigen enz
6
..951
5.330
3,08
56.232
4,45
68.505878
4,41
4,06
Scheepsbouw, verv. v. rijtuigen
2.113
1,22
38.489
3,05
51816366
3,34 3,48
Papier

enz.

……………………
767
0,44
18058
1
,
43

20.239984
1,30
334

Textiele

Nijverheid ………………
900
0,52
72.766
5,76
73.634742
4,74
3,37k
Verv. v. gas en electriciteit
648

…..

0,37
17.679
1,40
30.949.815
1,99
5,8334

Ber. v. voedings- en genotmiddelen

….

27.286
15,78
159.685
12,64
168.830.186
10,88 3,52
Handel, verkeerswezen, enz.

……..
.67.194
38,86
432.823
34,26
578.033.813
37,24
4,45

Alle bedrijfsgroepen tezamen
172921
1

100,00
1

1.263.313
1

100,00
1.552.424.424

1

100,00
1

4,09

Uit de w’erkelijke zoowel als uit de relatieve cijfers
van deze tabel blijkt duidelijk de beteekenis, die de
onderscheidene takken van bedrijf in het economische
leven innemen.

Vergelijkt men deze cijfers met die van
1925
(de

verslagen over
1922, ’23
en
’24
zijn nog nieI gepubli-

ceerd, terwijl dat van
1921
door de uitbreiding der

Ongevallenwet niet vergelijkbaar is), dan valt een zeer belangrijke toeneming te constateeren in den

scheepsbouw (van
31.582
tot
38.489
type werklieden
= 22
pOt.) voor welk bedrijf
1.025
blijkbaar een slecht
jaar was. Verder was er van
1025
tot
1921
in de bouw-

bedrijven een vermeerdering der type werklieden van

9
pOt., chemische nijverheid
9
pOt., hout-, kurk-,

stroobewerking 10 pOt., oer, steenkolen, turf 11 pOt.,
Ieder, wasdoek enz.
8
pOt., metaalbewerking
8
pOt.,
textielindustrie 10 pOt.

De totale vermeerdering van het aantal type-werk-
lieden van
1925
tot
1927
was
7
pOt, wat ongetwijfeld
hij ecn bevolkingsvermeerdering van
3
pOt. een zeer
bevredigend cijfer is.

Het spreekt vanzelf, dat men voor een juiste be-
oordceling van de ontwikkeling van het bedrijfsleven nog meer naar de onderverdeeling der bedrijfstakken
moet zien. 1-let verdient echter aanbeveling daarmede
te wachten totdat het verslag over
1922
gepubliceerd
zal zijn, omdat deze ontwikkeling dan over een groo-
ter aantal jaren kan worden nagegaan.
Wat de grootte van de ondernemingen betreft is het
echter wel mogelijk nu reeds een vergelijking met
1922
te maken, aangezien deze cijfers in het verslag
over
1927
vermeld staan.

In de tweede tabel is de verdeeling aangegeven
van het aantal ondernemingen en van het aantal type-
werklieden over cle verschillende grootte-klassen in
1922
en in
1927.
Het blijkt, dat in de verhoudingen zeer weinig ver-
schil is te constateeren; bij de onderscheiding naar
klein-, middel- en groothedrijf is er voor wat de onder-

Dat er eenige opschuiving naar het grootbedrijf is
blijkt uit het feit, dat liet gem. aantal type-werklie-
den per onderneming in de geheele industrie in
1922
6.65, 1923 6.13, 1924 6.76, 1925 1.00, 1926 7.17
en
1927
7.31.
bedroeg, dus een geregelde stijging.

Aantal onder-
Aantal type-
nemingen werklieden

in procenten van
in procenten

Groote klasse
het totaal aan
van het totaal
het einde van voor het jaar
het jaar

1922
1927 1922 1927

minder danS werklieden
79,8
79,8
15,2
15,9
5-

9
10,4
10,7
8,6
9,0
10- 49
7,9 7,6
20,5
19,9
50-199
1,5 1,4 18,6
17,5
200-499
0,3 0,3
10,8
10,7
500-999
0,1 0,1 6,7
7,4
1000 of meer

,,
0,0
0,1
19,6
19,6

kleinbedr.(minderd.5w.)I
79,8
79,8 15,2
15,9
middelbedrijf (5-49 w.)
1

18,3
18,3
29.1
28,9
grootbedr. (500f meerw.)I
1,9
1

1,9
55,7
1

55,2

Tot de grootteklasse van 1000 of meer werklieden
behoorden op
31.
Dec.
1927 96
ondernemingen met
247.501
t.-w.,
145
ondernemingen met
94.017
t.-w. be-
hoorden tot de klasse 500-999
t.-w.
Zij behoorden tot
de meestuiteenloopende bedrijven:
9
katoenweverijen;
10 fabrieken voor scheeps- en werktuigbouw,
6
ban-
kiersbedrijven, 6 eargadoorshedrijvcn,
5
steenkolen-
mijnen, enz. hadden meer dan 1.000 werklieden.

Belangrijk is ook de verdere specificatie
volgens de
bedrijf.stalcicen
van de indeeling in grootte-klassen. In
totaal behoorden in
1927 15.9
pOt. der type-werklib-
den tot het kleinbedrijf; in de houwvakken was dit

echter
25.5
pOt., in de bedrijven voor voedings- en ge-
notmiddelen
23.2
pOt. en in het handels- en verkeers-
wezen
18.3
pOt. In dit laatste bedrijf doet zich echter de invloed van de spoorwegen en de posterijen (met

r

1 102

ECONOMISCH-STAflSTISCflE BERICHTEN

ii December 1929

resp. 40.000 en 22.000 t.-w.) sterk gevoelen, rekeq

men deze niet mede, dan zouden ruim 21 püt. der

werklieden tot het kleinbedrijf behooren. Het groo.
bedrijf (waartoe in totaal 55.2 püt. der type-werklie-

den- behooren) is het sterkst vertegenwoordigd hij de

textielindustrie 92 pOt., oer, steenkolen, turf 89.5

pOt., scheepsbouw 82.5 pOt., chemische nijverhid
73.3 pOt., gas en electriciteit 76.5 pOt., papierindus-

trie 71.9 pOt. en stoom- e.a. werktuigen 71.7 pOt.

Wat het loon hetref t, is een onderlinge vergelijking
van de bonen in de verschillen cle bedrijfstakken mo
e
i:.

lijk te maken, omdat in de gegevens alle bonen, dus
zoowel van mannen als ,van vrouwen en jeugdige per-

sonen zijn opgenomen en de verhouding tusschen

deze groepen van arbeiders onderling zeer veel ver-
schilt.

Het gemiddelde dagloon van alle bedrijven tezamen
bedroeg in- 1.921
f 4
.095 en was daardoor voor het

eerst sinds 1921 weer liooger dan in het voorafgaaiidc
jaar, al was de stijging dan ook zeer gering.

De gemiddelde ciagloonen bedroegen in 1913
f 1

89,
1.921
f
4.75, 1922
f
4.45, 1923-
f
4:24, 1924
f
4.12,
1.925
f
4.08, 1926
f
4.07 en 1927
f
4.09e. Het hoogst
gemiddelde dagloon in 1927 gold in cle diamantindus-
trie ni.
f
6.63, het laagste in de kleeclingbedrijveia
nl.
f
2.90. .

Daarbij moet echter in aanmerking genomen wor
;

den, dat in de diamantindustrie blijkens het
Centraal
Verslag der Arbeidsinspectie op.
de 100 werkzame per-
sonen 86.7 mannen, waren, 6.5 jOt. vrouwen, 5.5 pCt.

jongens en 1.3 pOt. meisjes, in het 1cleedingbedrij

waren slechts 24 pOt. mannen en daarentegen 48 pOt
vrouwen, 4.3 püt. jongens en 23.5. pOt. meisjes. Ge-

zien het lagere loon, dat in het algemeen voor vrou-

wen- en meisjesarbeid geldt, blijkt uit deze verhou-
dinen, dat een onderlinge- vergelijking .der gemid-
delde dagloonen niet ffiag plaats inden. In totaal

waren in de fabrieken waarin de Arbeidswet, Veilig-

heidswet of Steenhouwerswet gotd ‘in 1928 857.122
personen werkzaam, waarvan 614.801 = 71.5 pOt.

mannen, 93.239 = 11 pOt. vrouwen (waaronder 10.066

= 1.2 pOt. gehuwde vrouwen), 98.343 = 1.1.5 pOt.
jongens en 50.603 = 6 püt. meisjes.
Het grootst aantal vrouwen was in verhouding

werkzaam in de hierboven reeds genoemde kleeding-
bedrijven, in de textielindustrie waren 51.5 pOt. man-
tien, 25.5 pOt. vrouwen, 0.7 pOt. jongens en 13 pOt.
meisjes.

Verder waren nog betrekkelijk veel vrouwen en
meisjes werlcaam in cle tabak- en- sigarenindustrie (resp. 1.5.8 en 9.6 pOt.). –

Zeer weinig vrouwenarbeid daarentegen kwam voor
in de scheepsbouw (0.2 püt. vrouwen en 0.3 p0t.
meisjes) ; bouwvakken (0.3 pOt. vrouwen en 0.1 pOt.

meisjes); de gas- en electriciteitsbedrijven (1.3 pOt.
vrouwen en 0.0 pOt. meisjes); de meelfabri.eken (1
pOt. vrouwen en 0.7 püt. meisjes), en de hout-, kurk-
en. stroobewericing (1.6 pOt. vrouwen en 0.9 pOt.
meisjes).
Een vergelijking met vroegere jaren stuit, in ver-
band met de uitbreiding van de werkingsfeer der Ar-
beidsinspectie op verschillende moeilijkheden; legt
men de cijfers van 1.91.3 en die van 1927 echter zon-
der meer naast elkaar, dan ziet men dat een uithrei-
ding van den vrouwenarheid i.n het algemeen niet

heef t plaats gevonden. In slechts enkele hedrijfstak
ken is dit het geval, hij de kleecli.ngbedrijven, waar
de vrouwenarbeid relatief het meest van belang is, is,
het pOt. vrouwen en ‘meisjes echter gedaald van 79.5

pOt. in 1.91.3 tot 71.5 pOt. in 1.928. Dit heeft een zoo-
clan ige’n invloed op het totaal gehad, dat ondanks de,
zij het dan ook, geringe, stijging van het prcentage
in. cle meeste andere bedrijven, de vrouwen- en meis
jesarbeid voor ‘het ‘totaal daalde van 19.5 pOt. in 1913
‘tot 1.7 pOt. in 1927.
Een verblijdencl verschijnsei.is verder het feit, dat

de arbeid vai:t de gehuwde vrouw in verhouding slechts
weinig voorkomt en sinds 1913 ook nog afnam, ze

bedroeg in 1913 1.3 pOt., in 1928 nog 1.2 pOt. van
het totaal.

Zooals echter reeds werd opgemerkt moeten deze

cijfers met de nooclige reserve worden beschouwd,
doch hij gebrek aan beter kunnen zij toch wellicht
eenige aanwijzing geven.

B. BÖLCER.
I-.[aarlem, November 1929.

DE OMLOOP VAN DEN INDISCHEN.

NIKKELEN STUIVER.

‘Nu in. den laatsten tijd zooveeb belangstelling

wordt gevraagd voor nieuwe nikkelen teeken- en pas-

munt, moge hier eenige aandacht worden geschon-
ken aan het reeds circuleerend nikkelen muntstuk:
den Indischen stuiver.

Dit muntstuk, in het midden van een ronde ope-

ning voorzien, is bij de Indische muntwet 1912 in

het leven geroepen ter vervaning van het zilveren

stuivertje, dat in het verkeer niet had voldaan. Met

het oog op de verwachte uitgebreide aanvragen is
men met cle aanmunting van den nieuwen nikkelen

stuiver hard van stapel geloopen. Bljkeis het munt-,
verslag over 1913 zijn in dat jaar drie iillioen gul-
den aan stuivers aangemunt. Daarna werd
mh
tijd-
lang op het jaarlijksche Indische inuntprogram geeii

stuiver opgebrac’ht; eerst in 1921 en 1922 vond weer

een aanmunting op groote schaal, plaats, p1. twee mii-

lioen in het eerstgenoemde en één millioen in het
laatstgenoemde jaar.

In het tijdvak 1917-1921 is de Indische pasmunt-

circulatie met niet minder dan 35 millioen toegeno-

men, d.w.z. pim. 35 pOt. van de totale hbeveelheid

pasmunt, die naar India was gezonden sinds 1851.
De Indische pasmuntvoorraad bedroeg ‘in 1923 ruim
drie maal zooveel als in 1916.

Langen tijd deed zich de invloed van clie overaan-
inunting gevoelen. Eerst na 1925 vond een sterke

pasmuntafvloeiing uit ‘s Lands kassen plaats, hoogst

waarschijnlijk in verband met de groot’e opkomst van
de bevolkingsrubbercultuur. Het is wel merkwaar-

dig, dat de
zilveren
pasmunt grif in het verkeer werd
opgenomen, ooals onderstaand staatje betreffende
de in ‘s Lands kassen beschikbare voorraden duide-
lijk te zien geeft: –

in millioenen guldens

datum

kwartjes

dubbeltjes

1 Januari. 1924

9.4

7

1,925

8

0

1.020

6.6

,

4.1

1927

5.4

3.4

1.928

……3.3

.

1.6′

De

ch teruitgan.g van den cfu.bbeltjesvoorraad, waarvan de geweldige opvering der suikerproductie in 1927 niet geheel vreemd kon zijn, was z66 buiten
verwachting, dat in 1928 een schaarschte heerschte
van deze muntsoort en men gedwongen was over te

gaan tot een extra-aanrnunting van 30 mil-lioen stuks.
Ook ten aanzien van kwartjes hee:ft men omstreeks
het midden van dit jaar moeten omzien naar aan-
vulling.

Het is daarom des te opvallender, dat de omloop
van den :nikkelen stuiver, die de vraag naar club-
beltjes eenigszins zou hebben kunnen temperen, .i n
genoemd tijdvak een heel ander, haast ontmoedi-gend, beeld vertoonde. In den stuivervoorraad van’
het Land kwam bijna geen verandering; voor cle ver-
schillende jaren bedroeg die voorraad:

in ffiillioenen guldens

datuin

stui-vers

1 Januari 1.924

3.4
1025

3.5
1920

– 3.3 1927

3.5
1.928

3.2

De beide staatjes geven een goed beeld van de vraag

1 1 December 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1103

naar dS zileren en de .riikkelen pamu nt, daar in de (lcsbetrcl±ende jaren geen aanmunting heeft plaats

gehad.
De ongel.ijkmat.ige absorptie der versch i ilencie pas-

muntsoorten door het verkeer deed aan den naam
van ons ii kkelen .muntstïik geen goed. 1)e meening
schoot wortel, dat de stuiver impopulair was, hoewel

proe’en op eenigszins uitgebreide schaal om hem

in het verkeer ingang te doen vindeii ii iet waren

genomen.

1)aar ‘s Lands financieel belang verre van gebaat

was met cle opeenhooping van cle stuivers in de

schatkist, zijn van regeer.i.ngszijcle eind 1927 en begin

1928 maatregelen getroffen om dce stuiveromloop te
bevorderen Het resultaat was cladelijk merkbaar;
midden 1928 was reeds een grooter bedrag in het ver-
keer gebracht clan ooit te voren; op 1. Juni 1928 liep
cle stuivervoorraad in ‘s Lands kassen terug tot 2.6

millioen.

Maar de systematische ,,kruistocht” voor den stui-
ver is door de Indische regeering eerst ondernomen
met de circulaire van 31. Mei 1.928 van den :Directecir
van Financiën gericht aan cle Algemeen-Ontvangers

bij ‘s Lands icassen. De getroffen maatregelen komen

hierop neer. De Algemeen-Ontvangers zijn verplicht om zoowel bij het doen van uitbetalingen als ingeval
van .inwisseli og 20 pOt. der te verstrekken pasmunt
uit stuivers te doen bestaan. Daar artikel 11 der in-
dische Muntwet 191.2 voorschrijft, dat stuiver wet-
tig betaalmiddel is tot een bedrag van 5 gulden,

spreekt het vanzelf, dat bij
betalingen
het gestelde
limiet in acht moet worden genomen. Voor het door-
vueretL van dezen maatregel werd de hulp ingeroepen
van lichamen en instellingen
;
die pasmunt voor de
betaling van salarissen en bonen doorloopend van

noode hebben.

liet resultaat van dezen radicalen maatregel spie-

gelt zich af in de volgende cijfers betreffende den
voorraad stuivers:
in millioenen guldens

datum

stuivers

1 Juni

1928

2.6
1 Januari. 1.929

1.3
.1 Juni

1929

0.8

Deze krachtige, naar het oordeel van sommigen te
krachtige, bevordering van den stuiveromloop werd
niet overal met algeheele instemming begroet. Hier
en daar werd het voorgeschreven bedrag aan stui-
vers met tegenzin aanvaard, maar moeilijkheden van
beteelcenis schijnen zich niet te hebben voorgedaan.
Over het algemeen schijnt het der bevolking onver-
schillig of uitbetalingen in dubbeltjes dan wel in
stu ivers plaats vinden.
Eenige aandacht verdienen de bezwaren, die aan-
vankelijk van ondernemerszijde tegen den stuiver zijn
ingebracht. De cultuurondernemingen, de afnemers
van pasmunt in groote hoeveelheden, verkiezen dub-
beltjes bove.n stuivers, omdat de eerste gemakkelijker
zijn te vervoeren. Dit bezwaar wordt te sterker ge-
vocici bij die ondernemingen, welke ver van den groo-
ten weg afliggen. Voorts is het uitteilen bij een be-
langrijke hoeveelheid bijzonder tijdroovend in verge-lijking niet dc dubbeltjes tot hetzelfde bedrag. Duide-
lijlc treedt hier aan het licht, dat de mindere gewild-
]ieicl van de stuivers in ondernemerskringen voort-
vloeit uit de omstand:igheid, dat de nikkelen stuiver het dubbeltje tot concurrent heeft.: de stu:ivers wor-
den alleen gebruikt voor betalingen, waarbij ook dub-
beltjes worded aangewend.

Bij de bevolking, hie niet op een bepaald tijdstip
groote hoeveelheden pasmunt noodig heeft, telt dit
bezwaar natuurlijk minder. Voor kleine bedragen
kômt het er meestal niet op aan of men dubbeltjes of
stuivers lcrijgt.
Eene geringe neiging om den stuiver te aanvaar-
den doet, zich vooi bij de bevolking op het eiland
Bengkali s en heeft een diepere en gerechtvaardigde

oorzaaic. Op dit eiland, dat evenals Riouw economisch

samenhangt met Singapore, is de muntzuivering,

irelke successievelijk over gansch Indië is voltrokken
overigens heeft alleen Bali nog ‘eigen munten –

ilog niet doorgevoerd. De prijzen in den kleinhandel
en op de pasars worden er uitgedrukt in Straits-gcld.
Onze stuiver verkeert daardoor in een zeer moeilijke

positie, want 1 stuiver kan slechts tegen 3 dollar-
centen worden ingewisseld, terwijl de werkelijke
waardeverhoucling 1 : 3.6 bedraagt. Betaling met

stuivers heteekent dus een verlies van pl.m. 16.5 pOt.

Technische bezwaren tegen den stuiver als zooda-
nig zijn nergens naar voren gebracht.

Men kan zeggen, dat uit het genomen experiment
in het algemeen van impopulariteit van çlen stuiver
niet is gebleken. Maar men mag niet te vroeg juichen,
want een tegengestelde conclusie zou men op het
oogenblik evenmin kunnen trekken. De omloop van

den nilckelen stuiver is tot nu toe gehandhaafd en

bevorderd door strikte toepassing van den hovenge-
noemden regeeringsmaatregel. Men zal eerst tot de

gewildhe:id van het nikkelen mu.ntstuk kunnen be-
sluiten, wanneer elke druk op de uitgifte zal zijn

opgeheven en de aanvaarding van den stuiver uit-
sluitend wordt overgelaten aan de preferentie van

het pul)liek. Maar ook clicn nog zal een zuivere be-oordeeling van de al of niet gewildheid niet gemak-
kelijk zijn. Deze toch hangt nauw samen met het
vraagstuk van een doelmatige regeling van de In-
cli sche pasm untci rculati e, welke voortdurende zorg
cischt, niet alleen omdat Indië zich momenteel ge-

stadig economisch ontwikkelt, maar ook omdat sei-
zonarbeid in de groote cultures dikwijls storend op
den pasmuntomloop inwerkt.

Dr.
MOHAMAD NAZIF
Weltevreden, 18 October 1929.

BLJITENLANDSCHE MEDEWERKING.

DE DISCONTO- EN RENTEVOET IN FRANKRIJK.

Prof. B. Ndgaro te Parijs schrijft ons:

Zooals bekend, heerscht op de Fransche geidmarkt
een merlcwaardig lage rentevoet, zoowel voor leenin-
gen op korten als op langen termijn. –
Over het algemeen moet dit verschijnsel worden toe-
geschreven aan den overvloed van kapitalen als uit-
vloeisel van de stabilisatie van den franc. De Fransche

kapitalen, die gedurende de periode van inflatie op
groote schaal werden uitgevoerd, keerden, na de sta-
bilisatie van het Fransche ruilmiddel, zeer spoedig
vecler terug. Bovendien had een sterke toevloeiiog
van huitenlandsche kapitalen plaats, hetgeen tot
uiting kwam in den grooten voorraad deviezen van
de centrale bankinstelling, waarmede eene uitzetting van de biljettencirculati e gepaard ging.

Ook het disconto van de Banque de France, dat
in 1926 tot 6 pOt. en zelfs tot 6Y2 pOt. was gestegen,
was daarna weder tot 5 pOt. gedaald en vervolgens in
1.927 tot 4 pOt., om zich eindelijk sedert J’anuar.i 1928
op 36 pOt. te handhaven, een niveau, dat aanzienlijk
lager is dan dat van bijna alle andere buitenlandsche
geldceutra.
Het particulier disconto was onregelmatiger, doch ge-
woonlijk lager en de Schatkist kon harerzijds aan par-
ticulieren in relcening-courant, met minimum één
iaaand opzegging, een veel lagere rente toestaan dan
het banlcdisconto bedroeg. Overigens beschikt zij thans
over zooveel middelen, dat zij geen behoefte meer
heeft aan crediet op korten termijn.

* *
*

Deze daling van • de geidrente op Icorten termijn
moest wel gepaard gaan met een algemeene daling
van den rentevoet. In de eerste plaats, omdat de
overvloed aan viottend e ]cap i talen zijn terugsiag

moest don gevoelen op de geheele geldmarkt en bo-vendien, omdat degenen, die langen tijd de voorkeur
hadden gegeven aan schuldbewijzen, aflosbaar op lcr-

1104

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

Ii December 1929

ten termijn en tegen hun nominale waarde, overgiri-‘

gen tot uitzetting van hun middelen op langen ter-

mijn. Men heeft reeds spoedig het bestaan van een der-t
gelijke tendens kunnen waarnemen. Kort na de stabi-

lisatie zijn de effectenkoersen over het algemeen geste-

gen, en de uitgiften van nieuwe fondsen konden

tegen een steeds lagere rente plaats vinden.

Terwijl het rendernnt der uitgegeven 7 pOt. 10-

jarige schatkistbiljetten in November 1926 9,25 pOt.
bedroeg, gaven de 7 pOt. 15-jarige schatkistbiljetten,

in Februari 1927 uitgegeven, slechts een rendement
van 8,36 püt. en de 6 püt. staatsfondsen, uitgegeven
in Juni 1927 een rendement van 6,64 pOt. In 1929

heeft de Amortisatie Kas eindelijk weder geëmitteerd

tegen een rente van 4V2 pOt., tegen een koers, die een

rendement van ongeveer 5 pOt. opleverde; Evenwel

moeten de particuliere ondernemingen nog een aan-

merkelijk hoogere rente betalen van 6 á 6V2′ pOt.
(waarbij nog zekere kosten komen), wat nog een ver-
schil van minstens 3 pOt. met den officieelen discon-

to voet beteekent

Het rendement van aandeelen is de laatste jaren
aanzienlijk lager geweest dan dat van vaste ren-

tedragende fondsen: van ongeveer 4 pOt. in 1926,

daalde het geleidelijk tot ongeveer 3 pOt. in het be-
gin van 1928, om zich tusschen de 2Y4 en 2V pOt. ge-

durende het eerste halfjaar van 1929 te handhaven.

Dit is een zeer bijzonder verschijnsel, dat nadere uit-
legging verdient. Deze kan echter slechts volgen uit

een eenigszins gedetailleerde beschouwing van de fac-

toren, die de Fransche geldmarkt sedert den grooten

oorlog hebben beheerscht.

* *
*

Laten
wij
eerst de statistische gegevens eens nader
beschouwen. Deze werden. ons vooral verstrekt door

de Statistique Générale de la France, die sedert 1929
in haar uitgave de maandelijksche indexcijfers van de
effectekoersen en dividenden publiceert. Deze index-

cijfers worden met zorg bewerkt op een steeds gelijk-
h1ijrende basis, aangezien dezelfde groepen, van effec-
ten worden genomen, wat ten deele een voordeel is.

Doch deze methode brengt ook eenige bezwaren met

zich mede, en vel inzonderheid deze, dat
zij
geen reke-

ning houdt met nieuw geïntroduceerde fondsen. Boven-

dien zijn de koersen van de industrieele aandeelen
soms onzuiver door de verhoogingen van het kapitaal.
De Statisticiue Générale de la France zal evenwel in
dit geval een verbetering aanbrengen door rekening te
houden met de wijze van elke plaatsgevonden kapi-
taaisverhooging. Onder dit voorbehoud kan men uit
de publicaties van de Statistique Générale de la Fran.

ce de volgende tabel overnemen:

Vaste rente-

Niet vaste rénte-
dragende fondsen

dragende fondsen

Ren-

In-

Ren-
Index dement Index komsten dement
Juli

1926

54,6′

9,492

3,31
8

December
1926

62,9

7,70

232′

228′

3,70
December
1927

76,8

6,07

315

272

3,26
December
1928

84,1

5,13

483

321

2,52
Mei

1929

86,6

5,05

512

346

2,55

1913 is
als basis
(100) aangenomen.
Rendement in
1913 : 3,84
0
/0.
2)

,,

,,
1913 : 3,81
0
/0.

Men kan allereerst vaststellen, dat de koersen van-
de tweede groep op een veel hooger peil staan dan die’
van de vaste rentedragende fondsen; terwijl deze laat-‘

sten in 1926 bijna tot op de helft van den gemiddelden
koers van 1913 waren gevallen en ondanks een zeer
aanzienlijke stijging vanaf dat oogenbiik dezen nog

niet weder hebben bereikt, zijn de koersen van de fond

sen met wisselende inkomsten in 1926 meer dan ver-
t

dubbeld en bedraagt de index thans 512. Wat deze
fondsen betreft, hun inkomsten zijn, hoewel aanzien-
1

lijk toegenomen en op het oogenblik meer dan ver

drievoudigd, niet in dezelfde verhouding als de waard
de van het kapitaal gestegen. Dientengevolge is,huii

rendement veel lager dan dat van de vaste rentedra-
geude fondsen.
* *

Deze stand van zaken, schijnbaar eenigsziris eigen-

aardig, is vrij gemakkelijk te verklaren, indien men, rekening houdt met de voorwaarden, waaronder de

Fransche geldmarkt zich gedurende de laatste jaren
heeft ontwikkeld.
In de eerste plaats kan men aannemen, dat de daling1

van de koersen van vaste reutedragende fondsen tot
in het jaar 1926 voor een deel moet worden toege-
schreven aan de stijging van den rentevoet sedert den

grooten oorlog. Evenwel dient nog een andere oorzaak

voor de daling te worden genoemd: namelijk de vrees
voor de daling van de koopkracht-van eeu coupon, die

een bepaald aantal geldeenheden vertegenwoordigt,
welke
dagelijks
in waarde verminderden. Toen de
Fransche franc gestabiliseerd was, hebben de koersen

van vaste rentedragende fondsen zich dan ook spoe-

dig hersteld, zoodat nieuwe uitgiften tegen minder
hooge ‘rente konden plaatsvinden.

Bovendien dient opgemerkt te worden, dat de gemid-

delde koers van vaste rentedragende fondsen, zooals
deze door de Statistique Générale wordt vastgesteld,
voortspruit uit de verandering van verschillende cate-

gorieën, die niet alle onderworpen waren aan dezelfde
invloeden. –

Zoo heeft de stijging van den koers van Fransche

staatsfondsen zich sedert verleden jaar eenigszins

kunstmatig ontwikkeld tengevolge van de tusschen-

komst van de Zelfstandige Amortisatiekas, die over-
gegaan is

tot inkoopen op de beurs. De koersstijging
van bepaalde staatsfondsen wordt daarefltegen eenigs-
zins tegengewerkt door het vooruitzicht op aanstaande
conversies, terwijl daarentegen aflosbare fondsen vast
gestemd zijn door het vooruitzicht op spoedige aflos-
sing boven pan.
Tat
de obligaties van de particuliere onderne-

mingen betreft, die belasting op de inkomsten van
effecten moeten betalen, waarvan staatsfondsen zijn
vrijgesteld, zoo werd haar
stijging
eenigszins gestimu-

leerd, door de verwachting eener spoedige verlaging
van .deze belasting, die in
Frankrijk
zeer zwaar is
(18 pOt.).

De fondsen met wisselende inkomsten hebben in de

eerste plaats geprofiteerd van het feit, dat de divi-
clendeu der maatschappijen de prijzen der goederen
en diensten weerspiegelen. Men moet evenwel opmer-
ken, dat hun
stijging
geen gelijken tred hield met die
der groothandelsprijzen, wat ongetwijfeld aan vele
factoren is toe te schrijven; zware fiscale lasten, de
noodzakelijkheid om nieuwe kapitalen aan te trekken,
enz. De stijging van de koersen meer dan evenredig’
– aan die van de inkomsten en bijgevolg tot uitdrukking
komende in een verlaagd rendement, laat zich gedu-

rende de periode van depreciatie verklaren uit de
reeds genoemde motieven, zij werd nog versterkt door’
het op vage overwegingen gebaseerde geloof aan een
automatische revalorisatio van deze effecten op een
met de monetaire depreciatie overeenkomende norm,
gewettigd door de stabilisatie (coëfficiënt 5).
Zoodoende blijkt, dat deze coëfficiënt van 5 einde-

lijk werd bereikt en zelfs eenigszins overtroffen, door
den gemiddelden koers van deze soort effecten, hoewel
hun inkomsten zelfs niet gemiddeld den coëfficiëit
3 V2′ hebben bereikt.

Resumeerende, kunnen wij zeggen, dat de rentevoet
in Frankrijk sedert den oorlog door verschillende om-
standigheden is gestegen, maar het rendement van
vaste rentedragende fondsen is, na een sterke stijging,
spoedig gedaald en het peil, waarop hetis gevallen,

laat toe Staatsfondsen tegen een rente van 5 pOt. uit
te geven. Deze is evenwel hooger dan v66r den oorlog, (3,84 pOt.). Wat de effecten met wisselende i
n
k
oms
t
en
L’

betreft, die in 1913 zeer merkwaardig hetzelfde gemid-

delde rendement (3,81 pOt.) hadden, deze hebben thans1

1 December 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1105

een veel geringer rendement (2,55 pOt.), hetgeen zich
ongetwijfeld laat verklaren uit de zeer bijzondere bo-

venvermelde omstandigheden, maar dat daarom op
het oogenblik een niet minder merkwaardig verschijn-

sel is.

AANTEEKENINGEN.

Indexcijfers van groothandeisprijzen.

,,The Economist”
schrijft:
Ons indexcijfer voor

groothandeisprijzen toont nu reeds voor de derde
maand onafgebroken een dalende tendens. Na een
daling gedurende October van 1.7 pOt., was het prijs-

niveau volgens ons indexcijfer einde November

2.1 pOt. lager dan een maand geleden. In vergelijking
met cle overeenkomstige maand van 1928, bedraagt de

daling van de groothandelsprijzen thans 7.3 pOt. On-
derstaande tabel toont de veranderingen in de ver-

schillende groepen:

Gemiddelde
1927 = 100

Nov.
1928
Aug.
1929
Sept. 1929
Oct.
1929
Nov.
1929

Granen en Vleesch
97.4
101.3
95.8 94.4
90.6
Andere voedings en ge.
90.4
86.2 86.6
85.0
84.0
Weefstoffen ……….
102.3
91.7
87.7
85.2
.83.6
notmiddelen ……….

93.8 96.3
96.2
94.6
92.4
Delfstoffen …………
Diversen ………….
.92.4
91.0 91.5
90.7
89.8

Totaal …………….
95.3
93.6
1

91.8
1

90.2 88.3

De groep ,,Granen en Vleesch”, waarvan het index-
cijfer thans 7 pOt. lager is dan een jaar geleden, toon-
de de sterkste daling gedurende November. ,,Andere Toedings en Genotmiddelen” waren per saldo even-

eens lager en de dalende tendens van de prijzen der
,,Weefstoff en” bleef aanhouden. Het indexcijfer voor
(leze groep is nu, zooals men zien zal, 18 pOt. lager
dan een jaar geleden. De groep ,,Delfstoffen” daalde

sterk tengevolge van ‘ flauwe
prijzen voor niet-ijzer-

houdende metalen (een weerspiegeling van het débacle
op de New-Yorksche effectenbeurs), terwijl de groep
,,Diversen” om dezelfde reden zeer gedrukt was, door
ccii aanzienlijke daling van de rubberprijzen. De
volgende tabel geeft de fluctuaties in de
prijzen
van
de verschillende groepen te zien, in vergelijking met
de vorige maand en het vorige jaar.
In de groep ,,Granen en Vleesch” toonde de prijs
voor Argentijnsch rundvieesch een
stijging
van eenige
beteekenis en is thans aanmerkelijk hooger dan een
jaar geleden. Na in den loop der maand tamelijk sterk

geschommeld te hebben, gaf buitenlandsche tarwe per

saldo weinig verandering te zien, doch de maïsuotee-
ringen daalden sterk, terwijl Engeisch graan, rijst,
aardappelen en Engelsch en buitenlandsch schapen-
vleesch alle lager waren. Bij de groep: ,,Andere Voe-

dings- en Genotmiddelen” werd een kleine stijging

van den prijs voor Oanadeesche kaas en koffie meer
dan te niet gedaan door een daling van de prijzen

‘van thee en Deensche boter. In de groep ,,Weefstof-

fen” daalden alle soorten katoen, zijde was goedkoo-
per, en een geringe
stijging
van den hennepprijs woog
op tegen lagere vlas- en juteprijzen. De schommelin-

gen van alle in ons indexcfer begrepen artikelen

openbaren, in vergelijking met een jaar geleden, een
opvallende verscheidenheid van omvang. De volgende

tabel toont ons indexeijfer, herleid tot het gemiddelde
van 1913:

Data
.2

1913
100
100
100
100 100 100 Gemiddelde

1924..
168.5
215.8
214.7
149.3
122.6
166.2
1925..
168.4
204.2
194.6 139.8 126.2
160.9
1926..
151.7
195.3 152.6 149.8 120.7 149,4
1927..
147.6
202.2
157.0
125.1.
116.1
143.7
1928..
152.9
189.7 165.0
115.2
111.2
140.9
Einde Nov.

1928..
143.7
182.8
160.6
117.3
107.2 116.9
Jan.

1929..
142.7
180.8 159.0
118.6
105.9 136.1 Feb.

,,

..
149.3
179.0 156.8
120.6
106.1
137.3
Maart

..
148.9 176.5
158.2
124.7
106.1
138.1
April

..
146.2
174.9 151.8
120.9 104.5
135.0
Mei

..
136.6
170.5
149.0 119.7
103.9
131.5
Juni

,,

..
140.3
170.1
145.5
120.4
103.6
131.7
Juli

..
152.7 171.3
143.8 120.2 106.6
134.6 Aug.

..
149.5
174.3
143.9
120.4 105.6
134.5
Sept.

,,

. .
141.4
175.1
137.7
120.3
106.2
131.9
Oct.

,,

. .
139.3 171.9 133.7
118.3
105.3
129.6
Nov.

,,

..
133.7 169.9 131.2 115.6 104.2
126.9

Stelt men het gemiddelde van 1924 op 100, dan be-
draagt het indexcijfer thans 76.3 tegen 78.0 einde
October en 82.3 een jaar geleden. Wanneer men ze
beschouwt in vergelijking met de bewegingen van de
groothanclelsprijzen voor den oorlog, dan is de dalende
:l:luctuatie, welke gedurende de afgeloopen 12 maan-

den plaats vond, van aanzienljken omvang.

Voorts volgt nog een overzicht van het prijsverloop
in een aantal belangrijke landen.

De volgende opmerkingen zijn ontleend aan cle des-

lndexcijfer
lndexcijfer
lndexcijfer
Toe-
(+)
ofafneming(.—)
Toe- (+)ofafneming(—)
Toe-(+)ofatneming(—)
in perc.
vergeleken met
in perc.
vergeleken met
in
perc.
vergeleken met
vor.
maand
1
vorig jaar
vor.
maand
1
vorig jaar
vor. maandi
vorig
jaar

Tarwe (buitenl.)
+
+
6,0

2,6

12,3
Hout (Eng.) …….

11

(Eng.) ……

3,4

6,8
Katoen (Am.) ……
,,

(Egypt.)

3,9
—24,7
,,

(Zweedsch)
Meel

……………
+
1,3
+

8,5
Garen …………
.-
2,1
—12,6
Cement

……….
Gerst ………….
-12,3
—14,4
Laken …………

1,9

7,1
Huiden ………..

2,0
—25,1
Haver …………

6,5
—20,3
Wol
(Eng.)
..
—16,4
—25,0
Maïs

………….

8,0
—26,3
,,

(Austr.)
+

3,2
—27,3
Benzine No.
1
+
14,8
Rijst

………….

7,3

11,3
,,

(tops)
. .

.

—31,2
Petroleum
+
14,3
Aardappelen ……
-15,8
—33,3

3,7

12,4
Stookolie ………
Rundvleesch (Eng.).
..

..

+

4,8
—35,9
Lijnolie

……….
+
2,3 +
51,7
(Arg.)

.. ..

+
7,0

+
21,7
+
0,7
+

2,2

6,3 Schapenvl. (Eng.)

..


2,5

4,8

6,1

16,4
Rubber ………..

12,9
+

5,8

11

(N. Z.)

3,8

5,5
Soda ………….
-..

1,9
—18,3
Varkensvl.(Deensch)
+
1,9
+
9,2

Leder …………..

é.mm. Suiphaat

(ranenenVleesch..
Ruw-Ijzer
.,

Creosoot
.

.
—31 3

4,0

..
..


7,0
________
.

.
+

9,8


1,0

..


2,8
Stalen rails…….

Talk ……………


9,5

18,0
Thee

………….
IJzeren staven…
.

.
+
Koffie …………
+
3,1
+

1,2

Zijde

………….

..
+
4,2
..

0,8

Vlas …………..
Hennep ………..

Kolen (Welsch)
..
+

3,

Diversen………

..

..

Rietsuiker ……..

2,2

9,2

Jute …………..

Weefstoffen ……..

,,

(Dur. Gas.)
..
•-j- 13,6
Bietsuiker
..

6,0
,,

(huisbrand)

Cacao …………..

Kaas (Can.) …….
+
2,1

..

–11,0

5,2
+

1,1
Boter (Deensche)

..


3,6

..


5,0

Blik ……………


4,8

25,0
..

15,4

2,6
+
1,3
Tabak …………
•.

..

+
2,3

Lood ……………
Tin …………….


11,7
—22,4
Kokosolie ………..

Andere voedings. en

Koper…………..
Ongez. Zink ……..
..

Genotmiddelen

1,2

7,1
Delfstoffen

……..

2,3

1,5

1106

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

II December 1929

>,6

. ,

•0
0

N
z

1913 1004
100
6

100 100 100
7

100 100
100
Novemb. 1918
..
358
438
..
..
367
392
214
Hoogste

1920
t
::
5
679
..
325
366
297 322
(Apr.)
(Apr.)
Uan.)
Uuni)
Uuli)
(Mrt.)
Decemb. 1923
1015
458 577
..
183 160 154
211
Decemb. 1924
98
5

489
553
1375

162
156
206
Decemb. 1925
103
5

555
646
1425

161
155
202
Decemb. 1926
lOOS
703
654

—————————

134 145
149
145
179
Decemb. 1927
97
604
483
140 146 148
151
168
October

1928
98
617
492
140 145 145 146
174
November
97
626 495
140 145 145 148 173
Deceniber
97
624 497
140
144
145
148
174
Januari

1929
97
630 496
139
143
144
146
172
Februari
97 638 498
139
143 145 146
171
Maart
98
640 499
140 142 144
147
171
April
97
627 493
137 140
141
144 170
Mei
96
623
485
136 139
140 142
169
Juni

,
96
611
480
135
139
139
141
168
Juli
98
613
477
138 143 140
141
166
Augustus
98
596
474
138 143
141
142 165
September,,
98
597 472
138
142 140
141
164
Dctober

,,
..
590
137
142
1)
Bureau oi Labour.
2)
Stat. Reichsamt.
3)
Sedert 1922 gebaseerd op
48 artikelen.
4
)1926 = 100.
5)
Jaargemiddelde.
6)
Sedert October 1923:
Juli 1914 = 100.
7)
Midden 1914 = lOO.

betreffende maandpublicatie van het Centraal
Bu-

reau voor de Statistiek en hebben betrekking op de

Nederlandsche indexcijfers met basis 1913 – 100.
Bij beschouwing der indexcijfers over October
1929,

in vergelijking met die der vorige maand, blijkt, dat

zoowel het algemeen indexcijfer als dat der voedings-

middelen e.d. met 1 punt (0.1 pOt.) is gedaald.

Tegenover een
prijsstijging
van
14
artikelen
(wo.

1.1 voedingsmiddelen) niet in totaal
94
pu.:nten (w.o.
eieren met
38
en kaas met
13),
staat een prijsdaliiïg

van
18
artikelen (wo.
9
voedingsmiddelen) met in

totaal
144
punten (wo. koffie niet
12,
peper met
22,

alcohol met
24,
paardehuiden niet
19
en tin met 10

punten).
In vergelijking met de prijzen van September ji.

zijn in October cle
stijgingen
in procenten als volgt:
gerst 0.7, haver 1.1, inacaroni
3.9,
zemelen
3.3,
groene

erwten
21,
suiker
0.4,
thee
3.9,
boter
3.2,
ei.eren
22.9,

kaas
8.2,
kalfsvleesch
8.7,
zwavelzure ammoniak
1.5,

lijnolie
3.2
en •terpentijnolie
2.4;
de dalingen zijn

voor: tarwe
5.7,
rogge
4.3,
maïs 4.7, aardappelen
8.4,

koffie
1.6,
cacao
0.6,
peper
6.6,
alcohol
10.8,
varkens-

vleesch
51,
ruwe katoen
3.8,
hennep 2.6, vlas
1.6
1
zil-

ver
4.9,
T-ijzer
0.3,
tin
8.7,
hout 0.9, pardehuiden
16.7 en hars
2.1.

lndexcijfers van scheepsvrachten.

,,The Economist” schrijft: In vervolg op de
flauwe graanvrachten gedurende October, daalden de
noteeringen op de vrachtnmarkt voor de wilde vaart plotseling hevig gedurende November. Volgens ons
indexcijfer bedroeg de daling van de gemiddelde
scheepsvrachten gedurende deze maand
5.4
pOt.; het
Novembercijfer voor het gemiddelde op alle routes
bedraagt
102.7,
tegen
129.1
een jaar geleden en een
gemiddelde van
116.3
i.n
1.91.3.
De eerste tabel toont
de jongste bewegingen van de verschillende groepen.
De thu.isvracbten van La Plata waren vast na de
sterke daling gedurende October, maar de vrachten van steenkolen naar dit gebied daalden aanzienlijk;
de reeders accepteerden voor uitgaande ladingen prij-

zen, die nauwelijks een marge lieten boven liet uit-
varen naar Zuid-Amerika in ballast. De charterzaken’
van Noord-Anierika waren zeer beperkt en cle behoef-

te aan scheepsruinite van liet Verre Oosten eit Austra-
lië was buitengewoon gering voor dit jaargetijde. Van
den Europeeschen handel waren ertszaken vrij leven-
dig, terwijl er goede vraag bestond naar scheepsru im-te voor kolen naar de Noordelijke havens van het
Con-
tinent, maar in alle richtingen overtrof het aanbod
vau tonnage in sterke mate de vraag, en de toestand
van de markt kan slechts beschreven worden als een
van acute depressie. De tweede tabel toont de maan-
cieljksehe wijzigingen in cle inclexcijfers in iedere
groep en sub-groep; het cijfer 100 stelt telkens liet

Datum

u

CL

.

•0
.

n

0

o

Basis
(Gerniddeldev.
100
100 100 100
100 100
100
(Gemidd.v.1913)
110,0
113,1
123,4
106,3 117,4
127,9
116,3
Febr.

1920
814,3 529,9
757,5
744,8 587,0
712,2
691,0
Dec.

,,
268,9
277,2
244,1
256,8 286,7 347,2 280,1
Dec.
.

1921 160,1
164,1 163,7
144,4 141,3 166,5
156,7
Dec.

1922
137,1
135,2 129,2 122,6
136,1
159,3
336,6
Dec.

1923
134,0
132,7
120,1
124,4
125,1
144,2
130,1
Dec.

1924
117,4
129,2 119,5 119,8 129,3
161,1
129,4
Dec.

1925
117,0
121,6 117,0
110,1
110,1
154,9
121,8
Dec.

1926 139,7
156,1
145,9
132,9 129,2
179,8
147,3
Dec.

1927 105,6
116,2 113,6
114,2
124,9
139,8 119,0
Nov.

1928
121,9
133,0
123,5
117,8 125,1
153,1
129,1
Dec.

,,
122,1
131,3 125,6
126,8
127,4
156,7
131,7
Januari1929
119,2
128,6
125,2 123,7 126,2 142,4
127,5
Februari ,,
122,7
125,1
121,5 117,4
122,0
136,2
124,1
Maart

,,
123,8
122,7 118,5 112,2 118,3
121,1
119,4
April
117,7
120,5 118,4
106;3
114,1 113,9
115,3
Mei
119,6 115,6
122,6 109,0
112,6
99,7
113,2
Juni
124,6 106,4
118,2
104,0
101,0
89,0
107,2
Juli
131,1
100,2
121,5
106,3
104,7
97,9
110,3 Aug.
125,5 99,6 115,6 117,0
104,7
108,6 111,8
Sept.
129,7
99,9
112,3
115,3 100,4
107,7
110,9
)ct.
130,4
.
98,3
103,1
117,4
95,3
106,8 108,5
ov.
124,9
96,9
97,6
110,7
91,6 94,4
102,7

gemiddelde niveau gedurende de periode
1893-1913
voor:

+ of-

Golf van Biscaye; uitgaande vracht
150,5

11,0
,,

,,

thuisvracht …….
150,0

4,8
114,0

8,7
Middel!. Zee; uitgaande vracht …….
..

9,3
thuisvracht …………..112,6

1,4
Zuid.Amerika; uitgaande vracht
.
111,0

12,6
Noord-Amerika …………………96,9

thuisvracht ……….
+

1,6
120,0
-.

2,1
.84,1

101,5

11,2
Indië; uitgaande vracht ……….
…..
thuisvracht

………………….
91,6

3,5
Het verre Oosten, enz……………….
Australië …………………………
94,4
12,4

De laatste tabel toont de verhouding
van het in-
dexcijfer tot het gemiddelde van
1913,

waarbij

het
jaar
1926,
waarin ons indexcijfer niet zuiver was door
de stopzetting van den Britsehen kolenui.tvoer, is weg

gelaten, wegens de slechte voorstelling van het wer-
kelijk prijsverloop.

(1913= 100)

Maand
1925 1927
1

1928 1929

Januari

……..
114,49
118,59 98,47
109,6
Februari….. …
115,96
120,54 94,33
106,7
Maart ……….
106,63

.

..

118,58
93,17
102,6
.. ..
111,06 94,59
99,1
April …………104,24
Mei

…………
98,23
111,41
93,79
97,3
Juni

………..
91,74
106,54 91,29
92,1
94,90
101,61
93,73
94,8
Juli

………….
..
..
.

02,23

105,51
98,17
96,1
107,51
99,54
95,3
.

.
105,78 103,93 93,3

Augustus ……..95,87
September …….98,19

ovember

……
106,27
110,94 88,3
October …… ..99,49
.
104,67
102,31
113,17
December ……..
Jaari, gemiddeld.
1

102,88 109,64 98,8

Deze cijfers toonen duidelijk de groote verschillen,
die er thans bestaan tusschen de kosten van liet ehar-
teren van wilde booten en het gemiddelde prijsniveau
voor andere goederen cii diensten.

BOEKAANKONDIGING.

Atlas
oT
Finland.
Uitgave van de
Geographieal Society of Finland. Hel-
singfors,
1929 (2
dle.: Atlas en Text).

In tegenstelling met den atlas van Prof. Tiessen,
die voor kort in deze rubriek werd besproken, berust

de in den aanhef genoemde atlas piet op een nieuw

11 December 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1107

principe. Tntcgeiideel, cle kartografische voorstel-

li ngsmethoden zijn cle traditioneele (bijv. cle Engel-

sche vlakken-methode voor cle orog’ra:fische kaarten),
soms is er zelfs in theorie aanmerking op te maken

(bijv. op het veelvuldig gebruik van cirkels om ver-
houdngeu uit te drukken). Daar taat tegenover, dat

steeds een gelukkige projectie werd gekozen (voor cle

Finsche kaarten (Ie eenvoudige kegelprojectie, voor de

vereldkaarten clie van Eckert), terwijl de overige

eigenschappen der kaarten het huis Tilgmann te iie’-

siugfors stempelen tot kartografisch uitgever van den
eersten rang.

let is niet de eerste maal, dat een dergelijk alge-

mccii orienteerenci werk (het bestaat uit een atlas
van
38
bladen, bevattende ongeveer 150 kaarten en
een tektsboek van 320 blz., dat en volledig handhoek
mag heeten) in Finland verschijnt. Reeds in 1899 en
1910 verscheen een uitgave, hetgeen duidelijk doet
blijken, dat Finland ons in dit opzicht een heel eind

vooruit is. Liever clan ook, dan een bloote opsomming
to geven van den in alle richt:i ogen rijken inhoud, –

voor detail-critiek is cle plaatsruimte veel te beperkt
– zuilen wij hier nagaan, waarom een dergelijk werk

iii Nederland nog niet verscheen, wat reeds in die
iichting gedaan is en iii hoeverre gezocht wordt in
dezelfde richting, als bij den Finschen atlas het geval
is.

Allereerst is cle structuur van Finland veel een-
voudiger dan met ons land het geval is. Zoowel in de

agrarische als in de inciustrieele productie overheer-
schen daar bepaalde takken. Vandaar, dat bijv. de kaarten 24-26 (landbouw), 27-28 (bosehbouw) en
vodral 29-30 (mijnbouw en industrie) zonder on-
overkomelijke bezwaren op geslaagde wijze konden

worden samengesteld. Wel treden natuurlijk ook in
Nederland enkele karakteristieke productietakken op
den voorgrond, maar dan zij ii daarbinnen toch nog
steeds dc verhoudingen minder homogeen dan in Fin-
land het geval is. Zoo zou een voorbereiding, die in

Finland reeds drie jaren eischte, in ons dichtbevolkte
gebied tot een schier bove.nmeuschelijkeu arbeid wor-
den, hetgeen reeds bleek bij liet vooronderzoek voor
een gewestelijk plan in Zuid-Holland.

De eenige amenvattencle atlas, in Nederland be-
staande, is die van Prof. Blink, behoorende bij Ever-
wijn’s Handel en Nijverheid in Nederland, wélke even-
vei nog zeer onvolledig van opzet is en berust
01)
cij-
fers van 1906. :Datrntast werden ook de gegevens der
volkstelhing kartografisch bewerkt. Verder is, afge-
zien van de topografie en de thans verschijnende geo-
logische kaart, de kartografie van Nederland nage-
noeg geheel verwaarloosd. Daarom dat op het on-
langs gehouden Natuur- en Geneeskundig Congres
twee der prae-adviseurs, Prof. W. E. Boerman en
J. Schokkenkamp, de wenschelijkheid uitspraken,
ook in Nederland te komen tot de samenstelling van
een wetenschappelijken atlas en wel door samenwer-
king van een aantal detail-deskundigen onder alge-
meene redactie
iran
een alzijdig ontwikkeld geograaf.
IDit nu is ook de methode, welke in Finland gevolgd
is. Onder redacti.e van Prof. J. G. G-ranö werden alle
kaarten bewerkt door deskundigen, die ook zelf (le
bijbehoorende verklaringen schreven in het tekst-
boek. »

Tot slot willen wij nog even speciaal wijzen op
kaart 19, die laat zien, hoe men in Finland is geko-
men tot een verdeeling in economisch-geografische
gebieden: iets waarnaar ook in Nederland wordt ge-
streef d, maar dat tot heden niet werd bereikt. 1

Jet
is niet uitgesloten, dat deze aangelegenheid in niet-
verre toekomst, ook om statistische redenen, iveer cle
andacht zal vragen.
IIAN
RAT1-i.

MAANDCIJFERS.

EMISSIES IN NOVEMBER 1929.

Prov. en Gemeentelijke Leeningen.
. f
15.265.510,-
zijnde:
Nederland
Provincie Gelderland
11.973.000
1
) 4

0
/0
obl.
1
9934
0/. …………
f1.963.135
Gem. Arnhem f1.580.000
434
01
obi. á 9751.
0
/0
.. f1.542.475
Gem.Groningen 11.050.000
4

o/,
obl.
A
97

0/0
.. f
1
.
023
.
750

Gem.Rotterdamf 9.610.000
4

0/
obi. á 96X
0/
.. f 9.273.650
Gem. Utrecht f1.500.000 –
43
o/
obi.
k
97h
0
/0
.. fl.462.500

Hypotheekbanken
zijnde:
Nederland
Aandeelen
Groningsche Hypotheekb.
voor Nederlandf 100.0004)
aand.
k
160
0/5)
…..f

160.000
Insulaire Hypotheekbank

flSO.0002) aand.1180o/
03
)f 270.000
Rott. Hypotheekbank voor
Nederland
f
1.000.000 2)
aand. á 225
o/ 6)
f
2.250.000
Weetlandsche Hypotheek-
bank
f
500.000
2
) aand.
A
320
o/7)
…………fl.600.000

Industrieele Ondernemingen ……
zijnde:
Nederland Aandeelen
Algem. Kunstzijde Unie
/ 22.000.000 gew. aand.
á 130
0/. ………… /
28.600.000

Diverse Oultuurondernemingen.
zijnde:
Nederlandsch-Indië Aandeolen

Ls.ndbouw Mij. ,,Dajeuh
Ivtanggoeng” Indische
/ 100.000 gew. aand. â
170
0/. …………….
f

170.000

Totaal ….
f

48.315.510,-

Deze leening diende geheel voor conversie.
Waarop 10
°/o
te storten.
2)
Koers voor aandeelh.; koers voor vrijeinschrijvers20001
0
.
4) Waarop 20
°/o
te storten.
0)
Koers voor aandeelh.; koers voor vrijeinsehrijvers 175o1.
,,

,,

,,

,,

,,

,, ,,

300o,.

370o1.

Totaal der emissies in Januari ….
f
144.956.460,-
Februari
,,
132.588.625,

Maart

. . .
,,

24.530.250,-
April

. . .
,,

14.200.750,-
Mei

……
,,

56.981.200,-
Juni ……
,,

14.227.250.-
Juli

……
,,

39.608.317,50
Augustus
. .
,,

4.330.050,- September..
,,

73.544.875,-
October

. .
,,

61.866.225,-
November…,,

48.315.510,-

Algemeen Totaal
…….f
615.149.512,50
Bovendien:

f
7.040.000,— 3m. Scbatkistpromessen
A
f
990,41
4
070.000,— 6/m. ,, ,, ,, 980,69
13.848.000,— 41 o/ Schatkistbiljetten ,, ,, 1.005,—.

Voorts iverd in de afgeloopen maand hier te lande de
inschrijving opengesteld op een beperkt bedrag:

Aand. Peonroad Corp.
A
$ 18.50 p. aand. (voor aandeelh.);
Aand. Missouri Pacific Bailroad Cy a 100 o/

en op de volgende obligatieleeningen: Rente- Emissie-
Guldens voet

koers
Congr. der Zusters Dominicanessen,

Niederberg ………………..650.000 8 0/

100 o/

R.K. Ziekenverpleging, Veendam .. 65.000 5 o/

9901

4.280.000,-

28.600.000,

170.000,-

108

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

Ii December 1929

St. Augustus-Stichting, Utrecht…
.

275.000 S
0/
9%,10

Driekoningen Ilospital, Keulen
.. ..

450.000 7
%
97o,
Congr. der E.E.
Z
Z..Franciscanes.
sen van de 11. E!isabeth, Breda
. .
200.000 5
0/0
99101,
Congr. der Zusters Dom
i
uicanessen,
Niederberg

…………………300,000

8
o/

100 o
R.K. Par. Kerkbestuur, Bovenkarspel 100.000 5
0/
100
0
/0
Vorst-Aartsbisdom, Krnkau ……..

500.000 8
0/0
97

/o’
$t. Augustinis-Stichting, Utrecht.
.

225.000 5
o/
99+0,,1

POSTEffiJEN. ‘rELEGI-tAFIE
EN TELEFONIE,

Opbrengst

October 1929

October 1928

Posterijen …… ……….
f
4.626.376,-

f
4.589.962,-
Telegrafie ……
……..
.,,

673.785,-

,,

69.209,-

Telefonie ……………,, 1.657.944,-

,, 1.497.381,-

RIJKSPOSTSPAARBANK.

SEPTgMBER
1

1927
1

1928
1

1929

f

10.627.008f
11.091.115f
11.804.773
Enlagen ………….
Terugbetalingen
.

,,

10.184.327
,,

10.094.693,,
10.482.317
Tegoed der inleggers
,,322.244.666
,, 330.915.248
,,343.401.073
Nom. bedr. der uitst.
staatsschuldboekjes
,,

42.146.200,,
42.263.450,;
42.799.850
op ultimo . … …..
Spaarbankboekjes:

op ultimo ………

gegeven
10.540
10.948 11.958
Aantal nieuw uit-

Aantal

geheel

af-
betaald
6.854
(3.538
6.921
Aantal in omloop
op ultimo
2.037.469
2.067.135 2.100.315

GJRO-OM ZET BIJ DE NEDERLANDSOHE BANK.

September 1929
Ii

September 1928

Posten
1

Bedrag

Posten
1

Bedrag

11

Voor. reke.

ninghouders 55.200 f3.380.770.000
52.099
f2.956.827.000
waarvan door
de 11.-bank plaatselijk

42.928 ,,3.013.958.000 40.041

2.635.2 16.000

Ter voldoe.
ning van
Rijksbelast.

1.578 ,,

12.705.000111,532

10.516.000

GIRO-KANTOOR DER GEMEENTE 4MSTERDAM.

October 1929 October 1928
Giro’s
(eenzijdige ver-
Yn
miii joeneni
Aan tal
In
millioeneni
Aantal
melding)
1

Girobetalingen aan
gemeenteinstellingen
f

14.4
26.803
f 12.4
.21.079
(.4irobetalingen aan
,,

19.6
119.237

,, 15.8
76.455
particulieren

……

Geldomzet.
Ontvangsten

……..
,,

5.1
7.044
,,

4.6
6.826
Betalingen

……….
,,

7.2
34.763
,,

6.9
28.985
Part.rekeninghouders
,,

20.7′
37.145
2

,, 19.-‘
31.276
Waarvan

rekeningh.
welke gelden voor 1
jaar

vast

hebben
gedeponeerd … ….
,,

9.6
3.914
2

9.2
3.416
Gi ro-depos. kas Gerzon
.,,

0.14
450
1)
uemiaaeia saiao te goed. ‘) tinde oer maand.

RESUMÉ UIT HET MONTHLY BULLETIN OF STATISTIOS (VOLKENBOND).

Maandgemiddelde
1929

1913

1927 1928
Febr.
1
Maart
i

April
1

Slei
1

Juni

1
Juli

1
Aug.

Productievan
Engeland ‘) …….
24,337
21,272
2 0, 129
21,397
22,949
21,206
21,021
20,201
21,444
20,867
steenkool
43,088
45,197 43,052
48,934
40,271 39,107 42,166 39,138
41,393
44,933
(1000 tons)
Frankrijk
2
).
3,338
4,315
4,280
4,094
4,562
4,458
4,438
4,532
4,736 4,662
Duitschiand
3)

….
15,842
12,800
12,573
12,104
13,502
13,407 12,759 13,221
14,362 14,467

Productievan
869
617
560
528
600
621
665
668
683
693
ruw ijzer

Ver. Staten ………

2,592
3,038
3,167
3,258
3,774
3,721
3,961
3,777
3,846
.

.3,816 (1000

tons)
434
777 841
781
880
871
897
.

865
.
877
893
207
309
325 302
.334
336 348 342 347
348
Duitschiand 5)
1,397 1,092
984
982
1,061.
1,105 1,133 1,164
1,204
1,168

[mport(voor
Engeland 1000 £)
54,931
91,282 89,716
81,048 88,607 93,792 93,020
81,852
85,581
91,973
binnenl.
Ver. Stat.
1000

$
147,932
346,924
339,788 364,188
371,215
396,836 381,114 350,336
354,150
377,000
verbruik).
Frankrijk1000l/’rs.
7
)
701,778 4420,823 4454,022 5162,237 4934,124 5143,715
5061,457
5165,042 4627,293
4339,533
Italië

1000
Lire
8

303,803
1697,900
1836,858
1799,476 1988,306
1976,048
1888,473
2266,753
1567,905
1413,904
D’land

1000 M.
8)

897,474
1185,672 1166,250 1016,653
1021,930
1254,897
1132,492
1077,651
1230,010 1073,82e

Export (bi»-.
Engeland
1000 £ 6)
43,771
59,090
60,286
55,665
58,623
60,244
67,437
49,893 66,520
63,045
nenlandsche

Frankrijk
4)
…………

België ……………..

Ver. Stat.1000
$
204,024
396,572 419,179
434,523 481,719 418,296 376,933 388,864 394,296
382,000
producten)

Engeland …………..

Frankrijk1000Frs.
10

573,351
4577,063 4278,900
4117,941
4180,206 4419,445 3958,909 4349,341 4269,148
3804,235

Ver. Staten ……….

Italië

1000Lire
8

209,303
1302,662
1210,761
1088,384
1190,440
1247,919 1256,092
1548,162
1043,761
1186,266
D’land

1000 M.
8)

841,436 851,952
970,050

920,710
930,516
1163,953
1098,191
1016,196
1031,164
1123,351

Inklaringen
Engeland (geladen)
6)
4,089
5,049
5,028 3,913 4,573
5,154
5,376
5,355
5,962
5,881
(1000
tons)
Ver. Staten
(e1. en ballast)..
2,827
4,441
4,778
4,051
4,296
5,022
5,434
5,103


Frankrijk

(geladen)
2,876
4,088 4,363 3,683 4,813 4,948 5,206
5,031
5,133

Italië(gel.enballast)
1,560 1,646
1,762
1,761
1,761 1,922 1,922 1,922
£_.

Aantal werk-
Engeland
11)
,
1,454
1,204
1,181
1,177
1,164, 1,178
1,199
Ioozenin1000
Italië
12)
489
293 258
228
193
202 217
Duitschland’
3
) ….

1,016
765
505
419 394
395 410

lndexcijfers
Ver. Staten
14)

….
.
309,9
311,2 307,9
315,0 315,4
343,8 360,7
van koersen
Engel.’S (1913=100)
262
247
242 240
240
232
238
v.
aandeelen.
Zweden
18)
(nom.

1
.
waarde= 100)…
253 242
244
240
246
256
250
Zwitserland
17)
(id.)
249,3
239,2
231,3
235,7
245,8
243,2
242,4 Nederland 18)
(1921-25.100)..
124
124
121
,

119

118
117

118
11 Voor gen verkoop beschikbaar. Vanaf einde 1921 zonder Ierland.
2] mcl. bruink. Vanaf 1918 mcl. Elzas-Lotharingen. Vanaf 1920 inci.,sedert
Jan. 1927 excl. het Saargebied.
31
Vanaf 1918 zonder Elzas-Lotharingen.
Vanaf 1920 zonder Saargebied en de Pfalz. Vanaf Juli 1922 zonder Pooisch
Opper-Silezie.
41
Vanaf 1919 inclusief Elzas-Lotharingen. 51 Zonder
Luxemburg. Vanaf 1918 zonder Elzas-Lotharingen, vanaf 1922 zonder
Poolsch Opper-Silezië. 01 Vanaf 1 April 1923 met inbegrip van den
handel vn Groot-Brittannië en Noord.Ierland met den lerschen vrij- 1
staat en uitgezonderd den buitenlandschen handel van den lerachen
vrijstaat.
71
Sedert Januari 1921 gedeclareerde waarde. 81 Sedert Januari

1922 nieuwe schatting op grond der gedeclareerde waarden. °l Vanaf
Januari 1922 in goudmarken.
‘°l
Met ingang van 1925 officieele waarde_
cijfers.
ii)
Verplichte verzekering. Sedert April 1922 excl. den lerschen
Vrijstaat.
021
Geheel werkloos. 11 Leden van vakvereenigingen; geheel
werkloos. Sedert Jan. 1927 mijnwerkers inbegrepen.
141
Wall Street
J_ournal: 20 gewone aand. Maandgem. in
$.
15] London and Cambridge 1
Economic Service: 20 gew. aand.
10
1 Officieel: industrieele en Scheep-
vaartaand.
17
1 Nationale Bank 32 industrieele aandeelen.
181
Officieel:
49 gewone aandeelen. a) bruinkoolinb’egrepen.

-t

II December 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1109

POSTOHEQUE EN GIRODIENST
(In duizenden
guldens).

Augustus 1929
IL
Augustus 1928

Aantal
Bedrag
Aantal
Bedrag

Aantal rekeningen
op ulto.

……..
148.790
.
135.544
Bijschrjvingen
….
1.688.058
446.288
1.444.192
410.890
wegens:
703.822

..

107.414 601.435 98.982
b.
Overschrijvingen.
.
Stortingen ……….

van andere rek.
984.134 309.722
842.656 270.695
van Ned. Bank.
100
29.111
101
41.179
.
And. onderwerpen

41

34
Afschrijvingen
….
1.091.381
444.139
950.909
411.099
wegens:
234.475
76.632 219.446
75.631
5. Overschrijvingen.
op andere

rek.
847.464 309.722
723.181
270.695

z. Cheques

………

naar Ned. Bank
994 57.743
1.004
64.731
.
And, onderwerpen
8.448
42
7.278
42
eamenlijk tegoed
op uit°
100.058
89.893
Bedrag der beleg-
ging
1)
80.732 70.600
1)
Het bedrag, dat vroeger tegen vergoeding van rente
aan cle schatkist werd verstrekt, wordt tegenwoordig, voor
zoover het nog niet voor vaste belegging is aangewend, te
zamen met andere bedragen in rekening-courant met het
Staatsbedrijf der posterijen en telegrafie begrepen en is
daarom niet meer in het bedrag der belegging begrepen.

PRODUCTIE DER STEENKOLEN-, BRUIN-
KOLEN- EN ZOUTMIJNEN.
(Gegevens verstrekt door den
Hoofdingenieur der mijnen.)

I. Gezamenlijke Steenkolenmijnen.

Sept.
Jan/Sept.
Jan./Sept.
1929
1

1929
1928

Prod. Steenkolen in tonnen’)
957.570 8.544.000
8162.507,4
Aantal normale werkdagen
.
25
5
)
229 228

II. Bruinkolenmijn ,,Carisborg”.

Sept.
1Jan.
I
Sept.
Jan/Sept.
1929
1

1929 1928

Netto-productie in tonnen.
.
21.232
2
)
142.646,4 158.148
Aantal normale werkdagen
25
161
227

III. Zoutinijnen.
(Kon. Ned. Zoutindustrie te Boekelo.)

Sept. IJan./Sept.IJan./Sept.
1929
1929 1928

Afgeleverd:
Geraff.
zout ……..(ton)
4.572
31.347
28.631
Industriezout

..
.,….(
,,
)
75
453 474
Afvalzout


………(

,,
)
44
1.547
1.503
Aantal normale werkdagen
25
231 231

Arbeiders.

1
Gezamen-
Bruin-
Aantal.
SteIen.
kolenmijn Zoutmijnen
mijnen
,Cdrisborg”

1 October 1929 ………..
10.69 9
8
)

{
150 184

25.2494)

1 October

1928.,………..

.

(

9.7208) 165
143
24.229
4
)

‘) S
edert 1 Jan. 1929 is hierbij de hoeveelheic kolenslik
inbegrepen.
2
)15.589 ton ruwe bruinkool en 5.643 ton bruinkoolbrjk,
8)
bovengronds.
4)
ondergronds.
5)
Domaniale mijn 24 dagen.

Rectificatie. In het nummer van 18 Sept. ji. werd
voor cle totale productie vat, steenkolen in de periode van
Januari tot Juni 1929 een hoeveelheid opgegeven van
5.529.482 ton. Dit behoort te zijn 5.578.472 ton. Dientenge-
‘olge verandert ook de totale productie over.de periode van
Januari tot Juli (zie E.-S. 13. van 27 Nov.
ji.
6.553.661
ton) in respectievelijk
6.602.651
ton en over de periode van
Jant,aii tot
Augustus
(zie E.-S.
13. van 4
Dec. jl. 7.537.440
ton)
in
7.586.430
ton.

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.
N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

BANKDISCONTO’S.

1
Vrsc
h.inR.C.
5515Nov.’29
Zweedschel1b1c
5126Sept.’29

Disc.
Wissels.
4415 Nov.’29
Zwits, Nat.
Bk.
3422
Oct.’25
BI.Binn.E
ff
.5
15Nov.’29
N.Bk.v.Denem.
542GSept.’29

‘Javasche Bank….
522 Juli’29
Bank v.Noorw. 5,4
21 Nov.’29
Bank van Engeland 5421
Nov.’29
Bk. v. Tsjecho-
Duitschp Rijksbank 7
2Nov.’29
slowakije
..
5
8Mrt. ’27 Bank
v.
Frankrijk. 3479
Jan.’28
N. Bk. v. O’rijk.
74
7Dec.’29
Be1gisch 4at.Bnk.
44lSNov.’29
N.Bk.v.Hong.
74
4
Vov.’29
Ftd. iles. Ilauk N.Y.
4414 Nov.’29
Bank v. Italië. 7
14
Mrt.
’29
Bank van Spanje..
5419Dec.’28
Z.-Afr.Res.bnk 6
17Aug.
1
29

OPEN MARKT.

1929 1928
1927
1914

7 D
e
2
1
7
25130
18
1
23
318
510
20
1
24
.
Dec.
Nov. Nov. Dec. Dec.
Juli
Amsterdam
Partic.disc.
3
9
116-
5
I8
3
9
1_
7
18
314-1116
371
o
411
4_11
471_t1
31/8-/16
Prolong.
314
3t1-4
311314

3
1
12_4
4..11
431
4
_511
21/4_214
Londen
l
i
Daggeld.
..
4114..L12
41
14_5
1
;2
412614
4lj6
2-3
1
12
3
1
14..4
1
/3
1
3
14-2
Partic.disc.
4314-1/16
4111_
4314_715
45
116

515
4
‘116

18
4
5
11e
2
1
14-
1
14
Berlijn

131,6
Daggeld…
7314.9314
7
3
/4-10
6-10
6
1
12-9
6
1
12-9
6
1
14

9

Partic.disc.
30-55 d…
7
7
6
7
187
6718
611
4

614

56-90 d…
7
7
6717
6
7
18
614
6
3
14
2
1
1-
1
1,
Waren-
wechsei.
7318
731
7
18
71
1418
6314-7
7
1
14.
3
18

Vea’ York
Daggeid
‘)
4112-14
41/,_31
411314
41
1
..
5
1
14
912114 4.114
lh14_2118
Partic.disc.
4t8
4-1
18
4
4.11
4

4_3j4
4
318
J.


(oers van
0
Dec. en daaraan voorafgaande weken t/m Vrijdag.

WISSELKOERSEN.

KOERSEN IN NEDERLAND.

Data
New
1
Londen
York’)

Berlijn
1
Parijs
Brussel
Batavia

3 Dec.

1929
2.473%
12.0871
59.314
9.76
34.67
99%
4

,,

1929
2.473%
12.09%
59.34
9.764
34.67
99%
5

,,

1929
2.47’sj,
12.091,
59.33 9.76 34.69
99%
6

1929
2.47ts,,
1
2.09+
59.354
9.76
34.694
99
7

,,

1929
2.475%
12.09+4
59.344
9.76
34.694
99%
9

,,

1929
2.47%
12.099
59.33
9.754 34.685
9 9 %
Laagste$.w.1)
2.47s
12.08/,
59.30
9.744
34.65 99%
Floogste d.wl)
2.48
12.10
59.37 9.77
34.71
100
2 Dec.

19291
2.47
11
1
1
,
12.087/
s

59.31
9.76k
34.674
99%
25 Nov. 19291
2.471s,
12.085
59.31 9.76
34.664
99%
Muntpariteit
12.48%
J
12.10%
59.26
9.75
34.59
100

Data
Zwit-
serland
Weenen
PraaR
Boeka-
Milaan
Madrid
rest
1)
*5)

3 Dec.

1929
48.13
34.87%
7.35
1.48
12.97
34.35
4

,,

1929
48.16 34.88
7.36
1.48
129644
34.50
5

,,

.
1929
48.16 34.90 7.35
1.48
12.98
34.924
6

,,

1929
48.179
34.90
7.35
1.48
12.98
34.80
7

,,

1929
48.16
.

34.90 7.351
1.48


9

,,

1929
48.16
34.90
7.344
1.48
12.98
34.374
Laagsted.w.1)
48.10 34.80
7.32
1.46
12.95
-34.20
Floogsted.w’)
48.20
34.95
7.38
1.51
13.01
35.10
2 Dec. 1929
48.12% 34.89
7.36
1.48
12.974
34.20
25 Nov. 1929
48.10
34.87%
7.344
1.48
12.975
34.174
Muntpariteit
48.- 35.-
2
)48._
13.09
48.525

D t
a a
Stock-
holm ‘)hagen’)
Kopen-
O
si
°
1-for”
,
~

)

Buenos-

1

Aires’)
Mon-
treall)

3 Dec.

1929
66.724
66.45
66.425
6.224
102’/,
2.45%
4

,,

1929
66.774
66.45 66.45
6.23
1025/
2.45s,
5

,,

1929
08.80
86.474
86.45
6.24
1025/,
2.45% 6

,,

1929 66.824
66.50 66.45
6.24
1021


2.45%
7

,,

1929
66.824
66.52
66.45
6.23
1021
2.45%
9

,,

1929
66.824
66.525
66.474
6.24
102
2.45%
Laagsted.w.’)
66.65
66.40
66.374
6.20
102%
2.44%
Hoogste d.w’)
68.90 66.574
66.55
8.26
103
246
2 Dec.

1929
66.70
66.45 66.424
6.224
102%
2.4581,
25 Nov. 1929
66.65
66.40 66.40 6.24
102%
2.45
duntpariteit
68.67
66.67
66.67 6.264
105%
2.48%
5)
Noteering te Amsterdam.
5*)
Noteering te Rotterdam.
Particuliere
opgave.
Wettelijk gestabiliseerd tussct,en 7.53′

en 7.21
1
12.
In
het
eerste nuu,,ner van
iedere maand komt een overzicht
voor van
een aantal niet wekelijks
opgenomen
wisselkoersen.

Goud
Andere
Beschtkb.
Dek-
Data
Munt
1
Muntniat.
Circulatte
opelschb.
schulden
Metaal-
saldo_1)
k
perc.

9 Dec. ’29
65.041
382.451
829.225 20.935
130.546
55
2

,,

1
29
65.056
382.451
860.795
22.139
116.619
53
25 Nov. ’29
65.071 382.451
821.162
29.360
129.835
55
18

’29
65.067
377.448
830.091
20.701
123.680
Sij
11

’29
65.173
377.448
844.288
16.545 118.953
54
4

,,

’29
65.178
377.438 878.025 20.480 103.290
54

10
Dec. ’28
07.241
367.496 826.689 38.064
283.182
53

25
Juli

’14
85.703 98.410
310.437 6.198 43.521
54

Totaal
Shatklst-
,
ee-
Papier
Diverse
Data
bedrag
disconto’s
prornessen
I
rechtstreeks
1
e
op
het
reke
buitenl.
dingen
2
)

9 Dec. 1929
60.124

85.699
219.464
34.204
2

,,

1929
61.252

106.983
219.455
35.430
25 Nov. 1929
60.726

86.861
215.513
39.312
18

,,

1929
64235

88.775
215.374
39.319
11.

,,

1929
65.843

90.415
213.217
41.610
4

,,

1929
78.066
11.000
115.537
213.059 39.865

10
Dec. 1928
69.332

98.385
218.723 37.005

25
Juli

1914
67.947

61.686 20.188

5.09
1
3 be(iert aen nanastaat van 34 Jan.

‘J
weaer op oe oasis VSd ‘/
metaaldekking.
2)
Sluitpost activa.

SURINAAMSCHE BANK.
Voornaamste posten in duizenden guldens.

.Data
Metaal
Ctrcu-
latze
Andere
opelschb.
schulden

I
1
Discont.
t

.
Dlv» reke-
ningen’)

2 Nov.

1929..
751
1.795
535
1.063
.
477
26 Oct.

1929-

590
1.580
553
1.073 536
19

,,

1929.
616
1.587
535
1059
.

538
12

1929..
641
1.626
572 1.052 513
5

1929-
669
1.725,
697
1.044
516

3Nov.

.1928…
935
1.659
.
678
1.059
450

5’Juli

1914-
645
1.100
560
735:
396
1
1)
Sluitpost der activa.
‘)f
100.000 nij de Nederlandsche Bank ge-
.-deponeerd.
3)
idem; en /3.200 goud gekocht.

1110

ECONOMISCH-STA1ISTISCHE BERIC}TEN

11 December 1929

KOERSEN TE NEW YORK. (Cable).

NEDERLANDSCHE BANK.

D
a
Londen
($ per £)
Parijs
(8
P.
100 fr.)
Berlijn
($ p. 100 Mk.)
Amsterdam..
(8
p. 100 gld.)

3 Dec.

1929
4,8811
16

3,94
23,05
40,3714
4

,,

1929
4,8811
8

3,94
23,9414
40,3614
5

.,,

1929
4,888,
3,9371
s

23,95
40,36
6

1929
4,8814
3,9371
9

23,95
40,3514.
1929
4
,
889
138
3,9371
8
23,9514
40,37
9

,,

1929
4,88
7
116
3,937/
8

23,9514
40,37k

10 Dec.

1928
4,8511
16

3,9051
9

23,837/
9

40,17
P4untpariteit ..
4,8867
3,9O19
1

23,8114
1

40i116

KOERSEN TE LONDEN.

Plaatsen en
Landen
INoteerings.I
eenheden
23Nov.
1929
30Nov.

1.

1929

2/7
Dec.’29
ILqagsteHoogste,I
1

Dec.
1929

Alexandrië..
Piast. p.g
9714
97,4
97116

9791
97

p.
375 375
14
370
14
375 375
Bangkok…..
Sh.p.tical
i/103(
11
10
3/
4
FI
10
1 65

1110s1
1110
5
1
8

Budapest …
Pen.
p £
27.871
27.87 27.85
27.89
27.871
Buenos Aires
d. p.$
463(
4611
36

4513/t6

4671
10

4614
Calcutta
. . . .
Sli.
p.
rup.
1/557/64
1;5
2
9l
82
1


1
5
55
1′
1
531 /32
3/
5i
5
11

Constantin..
Piast.p.
10.374
10.62k
1.050 1.115 1.060
Hongkong
. .
Sh. p.
$
119.
1/91
1
/
t
,
11811
8

1192116
1,1821132

Kobe

…….
Sh. p. yen

20332
7
2j031
20’j 8
2’O

/

T55

Athene ……Dr.

Lissabon ….
Escu. p.
£
10814
10881,

108i/
108
5
18
10814.
Mexico’)….
$
perg
10.15 10.10
9.95
10.25 10.10
Montevideo
.
d.per
4714
47114
4614
47q.
4714
Montreal

$
per
£
4.933%
4.9271
9

4.90%
4.9381
8

4.9214.
Riod.Janeiro
d. per1Iil.
5257
123
513
/16
1
5491
64

5
38
116
5
25
158
Shanghai …
5h. p. tael
213
-I

°’2′
132

2/214
2138
9

2/9151
19

Singapore
. .
id. p.$
2/3
25
/
33
21
3
49
1
64
3″/
°
-/

16
213
27
1
32

213
48
1
Valparaiso
2).
$
per
£
39.58 39.61 39.58 39.64
39.59
Warschau
..
Zl. p. £
43.471
43.491
43.47
1
43.53
43.501
•i
in net vervolg worden
cle Mex.

niet meer in penc.
doch in
£
genoteerd.

2)
90 dg.

ZILVERPRIJS
GOUDPRIJS 5)
Londen’)
2 Dec.

1929.. 2214
N.York’)
4934
2 Dec.

1929….
Londen,
8411134
3

,,

1929..

227156.
491/
9

3

,

1929..,,
84111s/’
4

,,

1929.

2271,,
493/
9

4

,,

1929…
.
8411134
5

,,

1929..

2281
8

49s1
8

5

,,

1929….
84/1134
6

,,

1929..

2211
8

49
21
8

6

,,

1929….
8411134
7

,,

1929..

22 1 ‘/,i
4951′
7

,,

1929….
8411134
8 Dec.

1928..

2651,,
5711
9

8 Dec.

1928….
8411134
.27

Juli

1914
.
..

24i8/ 59
27

Juli

1914….
84111
1)
In pence p.oz.stand.
1)
Forelgn
silver
in
$c.
p.oz.fine.
8)
In 8h. p.oz.fine

STAND
VAN ‘e RIJKS KAS.

Vorderingen.
1

30Nov.1929
7Dec. 1929

Saldo bij de Ned. Bank

………….


Saldo b. d. Bank voor Ned. Oemeenten
t

94.012,88
f
42.181,03
Voorschot

op
ultimo Oct. 1929

aan
de gem.
op
voor haar door de Rijks-
administratie te heffen gemeentelijke
inkomstenbelasting en opcenten
op

…..

41.340.967,77
,,

41.340,967.77
Voorschotten aan Ned.-lndit ………
17.010.311,53
,,

16.799.532,67
de Rijksinkomstenbelasting
…………

Id. aan

Suriname …………..
. ……
,

11.919.432,63
,,

11.942.360,61
,,

369.694,34
,,

969.905,09
Kasvord. weg. credietverst. a/h. buitenl
,.
135.295.955,39
,,
130.688.963,36
Saldo der postrekeningen van Rijks-

….
..
Id.

aan

Curaçao……………………

,,

23.203.096,41
,,

23.166.953,69
comptabelen

…………………….
Vordering
op
het Algemeen Burgerlijk
Pensioenfonds’)

…………………….


Vordering
op
andere Staatsbedrijven’)
,,

6.972.186,53
1
,.

6.972.186,53

Verplichtingen.

.
.
Voorschot door de Nederl. Bank ingev.
art. 16 van haar octrooi verstrekt.,
Voorschot door de Ned. Bank inrek.
/
12.868.580,45
/

4.832.637,28

courant verstrekt
……. ………..

. –
Schatkistbiljetten in omloop ………
,,
106.717.000,-
m
Schatkistproessen in omloop ……
114.260.000,-
,,
99 600.000,-
Waarvan direct bij de Ned. Bank

.


Daggeldleeningen ………………..

….

,,

Schuld aan het Alg. Burg. Pensioenf.
1)

..69.000,-.-

11.632.098,50 357.816,37

..

,,

11.548.223.50
276.962,88
Zilverbons in omloqp
……………..

Id. a. h. Staatsbedrijf d.
P.,T.
en
T.’)
,,

10.651.504,95

..

,,

14.219.729,091
Id. aan andere Staatsbedrijven
1
)……..
130.000,-
,,

130.000,-
Id. aan diverse instellingen’)
… ….
….
8.913.0l0;88
8.717.213.50
1)
In rekg.-crt. met
‘s
Rijks Schatkist.

NEDERLANDSÇH4NDISCHE
VLOTTENDE
SCHULD.


30 Nov. 1929
1

7 Dec. 1929

Vorderingen:


Saldo bij de Javasche Bank……….
f
22.606.000,-
f23.137.000,-
Saldo

bij

‘s

Rijks

kas
………………

Verplichtingen:
Voorschot
‘s

Rijks kas
……………
17.010.000,-
»

16.800,
2
Schatkistpromessen

………….


,

700.000,-
,,

300.000,-
Betaalmiddelen in
‘s
Lands Kas

..


..


41.923.000,-

..

,41.655,000,-
Waarvan Muntbiljetteti
………………..
Muntbiljetten in omloop
…..
…….

Schuld aan het Ned.-Ind. Muntfonds
,

2.952.000,-
1.861.000,-
Idem aan de Ned.-lnd. Postspaarbank
,,

418.000,-

445.000,-
Voorschot van de Javasche Bank….

Verkorte Balans
op
9 December 1929.
ctiva.
Binnenl.Wis.(Hfdbk.
f

45.333.605,68
sels,Prom.,Bijb
nk.
1.048.506,03
enz.in disc.(Ag.sch.
,,

13.742.093,70
f

60.124.205,41
Papier
o.
h. Buiten1.Tdisconto

Idem eigen portef.
.
f
219.464.156,-
Af :Verkochtmaar voor
debtc.nognietafgel.

.,
219.464.156,_
Beleeningen
mcl.
vrsch.
Hfdbk.
f

31.600.110,47

in r:k.-crt.
Bijbnk.

7.355.55306

op
Ag.sch.
,,

46.743.687,37

f

85.699.350,90

Op
Effecten

……
f

82.000.950,90
OpGoederenenSpec.,,

3.698.400;-
85.699.350,90
Voorschotten a.
11.
Rijk
…………….
,,

4.356.214,71
Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud
……
f

65.041.390,-
Muntmat., Goud ..
,,
382.451.153,13

f
447.492.543,13
Munt, Zilver, enz.

23.598.535,68
•Muntmat., Zilver..


,,

471.091.07881
1
)
Belegging
‘/

kapitaal, reserves en pen-
sioenfonds

…………………….
,,

25.378.569,43
Gebouwen en Meub. der Bank
……..
,,

5.200.000,_
Diverse

rekeningen
………………
,,

34.204.303,76

Passiva.
f

905.517.879,02

Kapitaal
………………………. f

20.000.000,-
Reservefonds
……………………
,,

7.106.550,55
Bijzondere

reserve

………………
,,

8.000.000,.- Pensioenfonds

………………….
,,

6.290.86,11
Bankbiljetten in omloop…………..
,,

829.224.680,-
Bankassignatiën in omloop
……….
,,

226.273,06
Rek.-Cour.

Het Rijk
1


saldo’s:

Anderen

,,
20.709.107,63
(
20.709.107,63

Diverse rekeningen
………………
,,13
.
960
.
40167

f

905.517.879,02

Beschikbaar metaalsaldo
………….
f

130.546.361,90
Minder bedrag aan bankbiljetten in
om-
loop
dan waartoe de Bank gerechtigd
is.
,,

326.365.900,-
1)
Waarvan in het buitenland
f
23.890.447,18.
Voornaamste posten in duizenden guldens.

1
ii December 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1111

JAVASCHE BANK.

Voornaamste posten in duizenden guldens. be
samengetrok-
ken cijfers der laatste weken zijn telegrafisch ontvangen.

Data

Goud

Zilver

Circulatleopeischb. metaal-
schulden
1
saldo

7 Dec.1929

167.200

298.300

53.600 26.440
30Nov.1929

166.700

296.700

61.900 23.260
23 ,, 1929

170.800

297.800

56.200 29.200

9Nov.1929 145.630

24.545 308.785

59.215 22.974
2 ,, 1929 146.129

24.943 306.571

60.226 24.351
26 Oct. 1929 146.292

24.047 306.178

63.647 22.410
19 ,, 1929 146.179

23.182 308.338

59.651

22.167

8Dec. 1928 170.262

18.162 315.738

62.674 37.059
10Dec. 1927 178.597

17.738 323.889

53.399 121.218

25Juli1914 22.057

31.907

110.172

12.634

4.842z)

Wissels.

,..,.._..

Dek-
D ata
Dis-
buiten
Belee-
kings-
conto’s
N.-Ind.
ningen
g
percen-
_____________

betaalb.
lage

7Dec.1929
16400

48
30Nov.1929
171.700
S$
48 23

,,

1929
173.100
•”
48

9Nov.1929
9.448

34.968
120.983
37.384
46
2

,,

1929
9.238
41.114
121.704 28.391
47


23Oct. 1929
9.307
42.359
121.010
31.194
48
19

,,

1929
9.411
39.316
125.047 29.251
48

8Dec. 1928
7.479
38.786
96.365 52.053
50
10Dec.1927
13.024
23.275
118.505
30.743
52

25 juli 1914
7.259
6.395 47.934
2.228
44
1)

Slultpost

activa.

‘)
Basta
2
1
5

metaa1dekIng.

BANK VAN ENGELAND.

Voornaamste post€n in duizenden
ponden sterling.’)

Bankbi!j.
Bankbilj.
1

Other Securities
Data
Metaal
in
in Banking1
1

Disc.and
s
ecuritzes
circulatie
Departm.
Advances

4 Dec.

1929
134.269
361.086
32 640
9.623
18.731
27 Nov. 1929
135.382
354.557 40.155
15.264
17.880
20

,,

1929
132.831
355.087
37.017 8.108
21.844
13

,,

1929
132.771
358.108
33.821
9.210
19.275
6

,,

1929
132.266
358.404
32.859
6.754
19.816
30 Oct.

1929
132.142
358.820
32.197
5.891
20.232

5 Dec.

1928
158.545
371.456
46.375
10.904
19.600

22 Juli

1914
1
40.164
.

29.317
33.633

‘diner
I_/CU2U3
1

1
Dek-

Gov.

Public 1

1 Other
1
Reservel kings-
Data

Sec. 1
Depos.
1 Bankers

1
na,,. 21

4Dec. ’29 60.429

8.003 58.620 37.498 33.183 31151,
27Nov. ’29 57.704 17.433 58.219 38.200 40825 351s,,
20 ,, ’29 62.499 15.340 58.545

38.545
1
37.744 3334

13 ,, ’29 66.835 15.785 54.705

41.755 34.663
6 ,, ’29 67.172 9.527 61.621 38.747 33.862 30
11
116
30Oct. ’29 68 852 14.384 58.106 38.125 33.322 3018

5 Dec. ’28 63.870 8.691 78.040 36.893 47.089 38

22 Juli ’14 11.005 13.736

42.185

29.297 52
1)
Zie voor wijzigingen in de bankstaat de toelichting op blz.
1080
en
1081.
2)
Verhouding tusachen Reserve en Deposits.

BANK VAN FRANKRIJK.
Voornaamste posten in millioenen 1 rancs.

Tegoed
Wis-
Waarv. , ,

Renteloos
Data

Goud
2
) Zilver in hel

el’
op het

e ee- voorschot
buiteni. ‘

buitenl. n ngen a

29 Nov.’2940.808 193 7.107 29.4251 18.741 2.471

3.200
22

1
29 40618 179 7.127 28.340
1
8.714 2.499

3.200
15

’29 40.540 162 7.137 27.565 18.709 2.618

3.200
8

’29 40.298 157 7.312 28.540 18.707 2.658

3.200

30Nov.’28 31.600 732 13.386 22.116 18.865 2.283

3.200

23Juli’14 4.104 640

1.541

8

769

Bonsv.d. Di

Rekg.Courant
Data

zelfSt.

se

Circulatle

elft. Pa ru-

amorf. k.

Staat amort.k. calterea

29Nov.’29

5.612

1.782
1
68.159

8.368 5.504

7.105
22 .,
1
29

5.612

1.552

66.243

8.255 5.509

7.767
15

’29

5.612

2.032

06.583

8.258 5.699

7.104
8

’29

5.612

1.667

67.100

7.672 5.813

7.539

30 Nov.’28 5.930

2.882

62.660

7.560 5.016 6.119

23 Juli’14

5.912

401 –

943
1)
Bij de stabilisatie is de goudvoorraad gewaardeerd volgens de
nieuwe waarde van den franc.
2)
Sluitpost activa.

DUITSCHE RUKSBANK.
Voornaamste posten in millioenen Reichsmark.

Daarvan
Deviezen
Andere

Data
Goud
bij bui-
als goud-
wissels
Belee-
tenl. circ.
dekking
en
ningen
banken
1)

geldende
cheques

30 Nov. 1929
2.240,4
149,8
397,2
2.367,9
164,7
23

,,

1929
2.236,2
149,8
389,7
1.917,8
49,9
15

,,

1929
2.234,0
149,8
369,0
2.060,2
132,0
7

,,

1929
2.229,0
149,8
366,7
2.319,5
50,7
31 Oct.

1929
2.229,1 149,8
359,0
2.450,0
106,6
30 Nov. 1928
2.623,5
85,6
173,1
2.211,5
113,1
30 Juli

1914
1.356,9
– –
750,9 50,2

D
12
a
Effec-
Diverse
Circu-
Rekg.-
Diverse
ten
Activa’)
latie
Crt.
Passiva

30 Nov. 1929
92,6
686,8
4.916,5
445,4

286,3
23

,,

1929
92,6
611,8
4.162,5
559,1
292,1
15

,,

1929
92,6
591,4
4.346,4
495,2
330,5
7

,,

1929
92,6
617,7
4.550,4
497,4
333,0
31 Oct.

1929
92,6
650,0
4.833,0
454,0
353,0
30 Nov. 1928
92,3 513,5
4.724,0 473,4 278,2
30 Juli

1914
330,8
200,4
1.890,9
944,-
40,0
‘.6
unoelasi. ‘, w.o. Kensenoankscnelne
34), 53,
I,
1
Nov., 31
Oct.
29,
30 Nov. ’28, resp. 16; 43; 26; 44; 14; 13 miii.

NATIONALE BANK VAN BELGIË.
Voornaamste posten in millioenen Belgas.

Data

Goud
….2

.8

Rekg. Crt.

c

1929
n
L
0

5Dec.
1101 546
45
802
39
340
2.696
72
58
28 Nov.
1083
567
45
822
42
344
2.694
46
115
21
1083
569
45
820
35
343
2.677
47
125
14
1067
580
45
804
47
341
2.703 20
115
7

,,
1067
549
45
797
43
340
2.697 44
57
6 Dec.’
843 525
44
611
38
362
2.291 29
63
‘)
I4O.

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD.AMERIKA.
FEDERAL RESERVE BANKS.
Voornaamste posten in millioenen dollars.

Goudvoorraad
Wettig
Wissels

Data
betaal-
middel,
Zilver
Totaal
1
Dekking
1

F. R.
In her-
d
tse.
P.
d.
1
In de
open
bedrag
J

Notes
eic.
niember

1
markt
banks

1
gekocht

20Nov.’29
3.041,7
1.624,8
153,9
899,6
283,8
13

’29
3.039,2
1.627,1 147,8
971,4 299.5
6

,,

1
29
3.018,9
1.552,7
151,7
990,9
330,4
30Oct.’29
3.021,0
1.609,8
156,1
991,0
339,9
23

,,

’29
3.035,0 1.614,6
154,8
796,4
379,4
16

’29
3.004,8
1.614,3 153,5
848,9
360,1

21Nov.’28
2.667,5
1

1.202,5
132,6
1

799,9

1

484,2

Belegd F.1′
Totaal

Goud-
Algem.
Data
In
U. s.
Gov.Sec.
Notes
in circu-
Gestort
Kapitaal
Dek-
kings-
Dek-
kir.gs-
latie

perc.’)
perc.
1)

20Nov.’29
326,5
1.925,0
2.562,6
167,9 67,7
72,2
13

,,

’29
312,6 1.937,2
2.645,9
167,3 86,3 69,5
6

.,

’29
292,7
1.918,3
2.622,7
167,1
66,4 69,8
30Oct. ’29
292,7 1.880,2
2.696,5
167,0 66,0 89,4
23

,,

’29
135,7
1.857,3
2.421,9
167,0
70,9
74,5
16

’29
137,6
1.859,612.460,6
167,0 69,6
73,1

21
Nov.’28
226,1 1.716,6
2.378,0
1

146,5
65,2 68,4
) vernouaing totajen gouavoorraa(1 tegenover opelacnoare
schulden: F. R. Notes en netto deposito.
2)
Verhouding totalen
voorraad muntmaterlaal en wettig betaalmiddel tegenover Idem.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ HET
FED. flES. STELSEL.
Voornaamste posten in millioenen dollars.

Data
i
Aantal
1
banken

Dis-
1

conto’s
en

.
beleen.

Beleg-
gingen

Reserve
bj/ de

banks

Totaal
depo-
sito’s

21.403

Waarvan
time
deposits

6.756
13Nov.’29
688 18.115
5.601 1.952
6,,

’29
-1

30Oct. ‘291
729
1

18.934
5.496
1.990
22.105
6.868
23

‘291-1

16

,,

‘291
613
1

17.397 5.397
1.737
20.380
6.815

14 Nov.’281
631
16.016
6,362
1.722
20.409 6.927
an net eina van ieaer lcwartaai worut een overzlcnt
gegeven van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1112

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

II December 1929

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

10 December
1929; 1

T a i w
e begon deze week met een vaste stemming op
dezelfde gronden, die ook in de voorafgaande weeje reeds
stijging der prijzen tengevolge hadden gehad. De voornaam-
ste dier oorzaken
WfIS
wel cle verbetering, welke er was in-
getreden in cle Juropeesche vraag naar overzeesche tarwe.
Duitschiand heeft gedurende eenigen tijd meer tarwe ge-
kocht clan tevoren, omdat tegen 1 Januari verhooging va
het invoerrecht dreigt en ook in Nederland en Italië be-stond meer kooplust. In Noord-Amerika heeft men ge-
meend, dat nu eindelijk verbetering in de Europeesche
vraag vooi- tarwe uit Canada en de Vereenigde Staten ge-
komen was, die volgens cle voorspellingen van de Cana-
cleesche Tarwepool, als ook van vele Amerikaarische autori-
teiten, cle zoo sterk verlangde prijsverhooging brengen
moest. Aanvankelijk had men in Engeland aan de toename,
der inkoopen niet sterk meegedaan, doch in het begin clezer
w’eek namen ook daar de zaken flink toe, waarbij naar
Londen vooral Plata- en Australische tarwe verkocht werd.d
Naar de andere Engelsche havens vonden echter ook in;
tarwe uit Canada en dc Vereenigde Staten vrij vat zaken.
plaats. Iii Engela»d was de ondernemingslust vooral aan-
gewakkerd door de vastelancische vraag naar Plata-tarwe,-
die er zelfs toe leidde, dat van de in Liverpool aanwezige
voorraden aanzienlijke hoeveelheden naar Duitschlancl ver-,
den verkocht. Ook de zeer kleine Argentijnsche versche-
pingen hadden iii Engeland veel indruk gemaakt, evenals
iii Amerika, tezamen inet ongunstige oogstramingen uit
Argentinië en Âustralië, welke vooral in Noord-Amerika’
veel opgang mankten. Door dit alles was dan ook, speciaal’
op 3 December, de tarwemarkt in Noord-Amerika zeer
vast, terwijl ook in Argentinië aanzienlijke prijsstijgingen plaats vonden. Daarna is echter geleidelijk de vaste stern-
ming weder verdwenen en aan het einde der week was_
tarw’e zelfs weder zeer flauw geworden, met speciaal te
Chicago veel lagere prijzen dan
01)
den eersten niarktdag
der maand. De stijging der prijzen had op het Europeesche,
vasteland de vraag weder doen verminderen. Zij was trou-.
wens ook lang. niet algemeen geweest, want bijvoorbeelcY
Frankrijk deed in de vorige en deze week zoo goed als geen
inkoopen van overzeesche tarwe. Zelfs heeft de regeeriüg 1
daar nu een voorschrift uitgevaardigd, volgens hetwelk in
de bakkerijen slechts 3 pCt. meel van buitenlandsche tarwe
mag worden gebruikt Indien aan dit voorschrift de hand
9

gehouden wordt, zal dus Frankrijk voorloopig slechts uiterst.
weinig buitenlandsche tarwe verbruiken en het is geen
wonder, dat deze maatregel wel eenien invloed op de in-
ternationale markt heeft gehad. Daarbij bestond ook in’
1

i3elgië al dien tijd slechts weinig kooplust, terwijl de Duit-
sche vrang er ook eigenlijk niet op duidcle, dat tengevolge
van het verbruik der inlandsche tarwe de importbehoefte
begon toe te nemen. De vermeerdering der zaken naar-
i)uitschla.nd hing namelijk vooral samen met de verwach:l
ting, dat binnenkort het invoerrecht zal worden verhoogd
en wanneer die verwachting uitkomt, zal men zeker in
Duitschland daarna voorloopig slechts weinig tarwe im-
porteeren. Ook echter, indien de verhooging niet plaats
vindt, valt te verwachten, dat de Duitsche inkoopen den’
eersten tijd niet groot zullen zijn, want er is nu meer ge-kocht dan voor het verbruik noodig was en het Duitsche
voorschrift, volgens hetwelk’ de molens 50 pCt. irilandsehe,
tarwe moeten gebruiken, blijft gedurende de eerstvolgende-
maanden nog gehandhaafd. Bovendien zijn de wcreldver–
schepingen van ta.rwe deze week weder grootcr geweest
dan in de vorige, zoodat de naar Europa onderweg zijnde
hoeveelheid een vermeerdering van 300.000 quartcrs onder-
ging. Indruk maakte het vooral, dat uit irgentinië weder
een flinke hoeveelheid werd afgeladen. Volgens dezer dagen’
gepubliceerde cijfers bedroeg de voorraad tarwe in publieke.

opslagplaatsen in de Engelsche havens op 1 December 2.6
milhioen quarters tegen 2.1 millioen op 1 November en
710.000 quarters op 1 ])ecember 1928. Het trekt de aan-
dacht, dat zich ouder, de voor 1 December jl: opgegeven
hoeveelheid niet minder clan 9 ladingen bevonden, welke
te Liverpool op lossing wachtten. Dit alles duidt dus aller-
minst op een verbetering van den moeilijken toestand, die
in Engeland geschapen is door de buitengewoon groote
voorraden tarwe, welke daar liggen opgeslagen. Onzeker-
heid bestaat nog altijd over de opbrengst van den nieuwen
Argentijnsehen tarw’e-oogst, waarvan de ramingen bij voort-
during ver uiteenloopen. In Canada is de zichtbare voor-
raad deze week niet verminderd en zelfs een kleinigheid
toegenomen en na de recente herleving van den moed aa.ii
m
de Noord-Aerikaansche markten bleek uit verschillende
berichten, dat in den loop der week het vertrouwen in blij-
vende prijsverbetering daar weder sterk is vei

mindercl, nu
gebleken is, dat Europa nog steeds zeer goed in staat is om
bij stijgende prijzen zijn inkoopen te beperken en Argentinië
nog altijd veel te verschepen heeft uit zijn odden oogst en
ook de nieuw’e Argentijnsche tarweoogst, al is die dai veel
kleiner clan in het vorige jaar, nog altijd groot genoeg is
om in de eerste maanden van 1030 flinke Argentijnsche
verschepingen mogelijk te maken. Dat tarwe, welke reeds
in Europa aangekomen is of daarheen onderweg, hij voort-
during te koop is ver beneden dc voor latere verschepiog
genoteerde prijzen, drukt in Amerika de markt al even
zeer. Na zeer flauwe markten op 9 December sloot Chicago
6, Winuipeg 4
it
5 dollarcent per 60 lbs. lager dan een week
tevoren, terwijl aan de Argentijnsche termijnmarkten de
verlaging 5 á 15 centavos per 100 KG. bedroeg. Daar had
op 3 1)ecember een verhodging van 35 1. 45 centavos plaats
gevonden.

Ook voor r o gg e zijn inn Noord-Amerika in het begin der
week cle prijzen nog verder gestegen, ofschoon van verkoop
naar Europa liog altijd geen sprake is. De maatregelen, die
in Duitschland voorgesteld zijn tot steun der roggeprijzen
en clie waarschijnlijk wel met ingang van 1 Januari zullen
worden aangenomen, hebben deze week niet tot verdere
prijsstijging voor Duitsehe rogge geleid. Zelfs heeft de ver-
hooging, welke in de voorafgaande weken tot stand wiis ge-
komen, zich slechts met moeite kunnen handhaven. De
Poolsche concurrentie drukt in de naburige handen voor
Duitsche rogge cle markt en ook voor Rongaarsche rogge
bestaat in Noord-Westelijk EurQpa slechts zeer weinig
kooplust. Toen tarwe in Noord-Amerika flauwer liep, is
te Chicago ook voor rogge de prijs wat gedaald, doch aan-
vacikehijk kon rogge zich nog gded handhaven. Op 9 Decem-
ber kwam daaraan echter een einde. Er vondl,£.en scherpe
prijsdaling plaats en het slot was voor Dec
;
er
7/
s
, voor
Maart 2 dollarcent per 56 lbs. lager clan op den 2clen.
M a i s is deze wtek voortdurend flauwer geloopen met
teleurstellende vraag in alle Europeesche landen. Deze hing
samen met veel grootere versehepingen uit Argentinië clan
men algemeen verw’acht had en dringend aanbod uit Roe-
menië. De verschepingen van mais uit Roemeenschc havens
zijn weliswaar no& niet overdadig groot, doch er valt nog
zeer veel af te laden, waarmede nu veel meer haast wordt
gemaakt dan eenigen tijd geleden. Van tijd tot tijd kochten
Weensche Firma’s nog, in Nederland Donau-ma.ïs tei

ug,
welke zij vroeger daarheen hadden verkocht, doch de markt
ondervond daarvan slechts weinig steun, omdat tegehijker-tijd uitRoémenië tot steeds lagere prijzen w’erd geoffreerd.
Nieuw’e, zaken in Donau-mais naar West-Europa worden
slechts weinig gedaan en de zeer groote omvang der in
Roemenië beschikbare hoeveelheden liet zich deze week in toenemende mate gevoelen. Een belangrijke rol speelt
daarbij ook de overvloed van gerst, die tot lage prijzen
te koop is en waarvan, speciaal naar Duitschhand, groote
hoeveelheden onderweg zijn. Argentijnsche verschepers van
mais varen eveneens dringend aan cle markt, zoodat ook

AANVOEREN
into’ns van
1000 KG.

Artikelen

Rotterdam

1

Amsterdam
Totaal

117 Dec.
Sedert
Overeenk.
1/7 Dec.
Sedert
Overeenk.
1929
1 Jan.
1929
tijdvak
1928
,

1929
1Jan.
1929
tijdvak
1928

Tarwe

…………….
15.341
1.532.902
2.063.700

103.961
83.155 1.636.863
2.126.855
Rogge

……………
2.542
190.646
193.832

1.908

192.554
193.832
Boekweit …………………
100
18.632
15.717
35
1.110

19.742 15.717 11.613
777.540
.
978.964
,

508
188.044
205.665
965.584
1.184.629
10.030
478.653
532.181
302
.
10.051 14.481
488.704,
546.662
,
3.017
200.932
183.187
– ‘

.
2.994
715
203.928
183.902

Mais ………………..
Gerst

……………..

135.695
1S9.987
.
717
275.733
353.384
1

411.428
543.371

Haver

……………..
Lijnzaad

……………1.460
Lijnkoek

…………..
215.294
183.650
100 700 1.184

11
215.994
184.834
Tarwemeel

………….
2
..867
1.585
78.051
.

105.985
,, 527
26.964
36.087 105.015
142.072
Andere meehsoorten
….
182
20.932
11.958

-‘
11

20.932
11.958

11 December 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1113

voor Argentijitsche maïs, op aflading in de eerstvolgende
maanden, cle prijzen geleidelijk zijn gedaald es voor oude
niaïs cle Argentijnsehe termijnmarkteil zich niet hebben
kunnen handhaven. De lei termijn (nieuwe oogst) bleef
echter aan de termijninarkteu te lluenos Aires en Rosario
vast, hetgeen gemotiveerd werd met klachten over droogte.
Tegelijkertijd echter wordt voortdurend uit Argentinië
bericht, dat hier en daar regen is gevallen, dat cle mais
er uitstekend voorstaat en dat de uitzaai vrij wat grooter
is clan in het vorige jaar. Zaken in hieuwe Plata-maïs wor-
den dan ook naar Europa slechts zeer weinig gedaan. Tot
de dagelijks lagere prijzen zijn in Nederland wel geregeld
zaken in Donau-maïs gedaan, doch gewoonlijk betrof het
hier verkoopen door wederverkoopers tot iets beneden cle
Roemeensche prijzen. Op enkele (lagen der week bestond
in Nederland nog al belangstelling voor direct leverbare
Plata-niaïs, doch na de sterke verniincicring, welke de te
Rotterdam opgeslagen voorraden onlangs hebben onder-
gaan, is daarvoor cle kooplust wel vermi oderci, onnia t
nieuwe aanvoeren nu beter in cle behoefte voorzagen. Zeer flauw vas maIs in Europa 01) 9 December en in Nederland
vond vooral voor Donau-mais op dien dag en op den lOden
een sterke prijsverlaging plaats. Ook Argentinië was op
den 7den voor mais flauw. Regen veroorzaakte aan cle Ar-
gentijnsehe termijnmarkten eindelijk een aanmerkelijke prijs-
verlaging voor den Mei-termijn, die 10 ic 15 centavos lager
sloot dan op den 2den. Voor December bedroeg de verlaging
te I3ueuos Aires 5, doch te Bosario 20 eentavos. En cle Ver

eenigde Staten was mais aanvankelijk vast wegens het
slechte weder, dat de aanvoeren belemmerde, doch later is
te Chicago weder eenige reactie ingetreden. Uit Zuid-Afrika
is ditmaal slechts zeer weinig mais afgeladen, doch wegens
cle groote Argentijnsche vcrschepingen is uit cle gezamen-
lijke exportlanden deze week meer mais verscheept dan in
de vorige.
Ge r s t is in zoo groote hoeveelheden van den Donau,
speciaal naar Duitschland, onderweg, dat zaken in gerst
aami de IDuitsche markt slechts moeilijk tot stand komen.
Ook uit Rusland is deze week een niet onaanzienlijke hoe-
veelheid gerst afgelaclen en zoowel Roentrensche als Bits-
siselte gerst zijn weder verder in prijs gedaald, zonder dat
belangrijke zaken tot stand konden komen. Iii Noord-
Amerika is, na een aamtvamtkelike prijsstijging gerst weder
flaitwer geloopen, doch zaken in Noorcl-Amerikaansehe
gerst komen nauwelijks tot stand. Verschepingen uit de
Vereenigde Staten vonden slechts naar Nederland plaats
en de gerstvooiraden in Noor -Amerika blijven zeer groot.
Aan de termijnusarkten te î’d inneapolis en Winnipeg is Decenber-gerst van 2 tot 9 December 2 ii 2
1
/
4
dollarcent
per 48 lbs. in prijs gedaald, terwijl te Winnipeg de Mei-
termijn 4
3
/S
cent lager sloot.
TE a ve r is deze week eveneens flauw geweest, omdat uit
1)nitschlancl liet aanbod weder toenam met nieuwe prijs-
daling. Zoowel in Engeltuid als in de naburige landen van het vasteland is de belangstelling voor Duitsche haver ge-
ring en slechts van tijd tot tijd worden naar Nederland
zaken gedaan. Z3er veel haver is uit Noord-iDtiitschlancl in
December reed.s naar Nederland verscheept en dc Necler-
landsche nirkt ondervindt daarvan reeds den nadeeligen invloed. in tegenstelling met de vorige week zijn ook in
Platit-liaver deze w’cek naar het Europeesche vasteland zeer
weinig zaken gedaan, cmi ook de Argeitijnsehe haverprijs is
gedaald. Ook Rusland is voortdurend met haver aan (1e
markt en verkoopt daarvan tot lage prijzen naar Engeland
en Nederland.

SUIKER.

T[ct aspect der verschillende suikermarkten veranderde
ook de afgeloopen week niet. De stemming blijft gedrukt
hij gebrek aan eenig ]ichtpunt voor de naaste toekomst.
In A nier ik a bleven zaken in ruwsuiker beperkt; de
prijs, waartoe Cubasu iker w’erd afgedaan, bedroeg ongeveer
1.15)16 dc. c. & fi. Op cle termijnmarkt te New-Vork waren
de fluctuaties zeer gering, alleen voor December liep cle noteering wat terug. Het slot was: Dec. 1.85; M.rt. 2.04;
Mei 2.10; Juli 2.17 en Sept. 2.23, terwijl voor Spot Centr.
liet laatst 3.71 werd genoteerd.
De ontvangsten in de Atlantische havens der Y. S. be-
droegen deze week 37.000 tons, de versnieltit gen 40.000
tomis tegel 47.000 tons in 1928 en de voorraden 616.000
fors tegen 190.000 tons.
De laatste C mm b a-statistiek is als volgt:

1929

1928

– 1927
Ton

Ton

Ton
I.
Cubaansche prod. ………. 5.156.316 4.037.833 4.508.521
Consumptie …………….129.974

87.928

145.521
Weekonty. atscheephavens.

38.403

23.929

20:653

Totaal sedert 1 Jan ……… 4.793.876 3.773.360 4.200.346
Weekexport …………….51.432

60.780

72.747
Totale export sedert 1 Jan

4.502.3()1 3.486.013 3.855.653
Voorraad afselteephavens…..254.1i9-1

287.347

344.93
Voorraad binnenland ……
261i.342

176.545

162.654

Thans werd officieel bekend gemaakt, dat niet malen van den nieuwemi oogst niet voor 15 Januari 1930 mag
worden begominen.
ie door F. 0. L i c h t gespecificeerde cijfers zijner 3e
raming van den Europeescben bietoogst zijn in vergelijking
mat clie zijner tweede raming en van dcii voorafgaancicmi oogst als volgt:

1929130

1928129

3e raming 2e RamingOpbr.

Tons.

Tons.

Tons.
Duitschland

…………..
1.850.000 1.750.000 1.851.263
Tsjecbo-Slowakije

……..
1.025.000
1.025.000
1.042 948
Oostenrijk …………….
120.000 120.000
107.322
Hongarije

…………….

240.000 230.000
220.062
Frankrijk

…………….
870.000 870.000 903.075
België

………………
270.000 270.000
279.290
Nederland …………….
270.000
260.000
319.937
Denemarken …………..
135.000
135.000
170.000
Zweden

………………
110.000
110.000 160.800
Polen

………………..
850.000 820.000
756.889
Italië

………………..
430.000 425.000
367.334
Spanje

………………
245.000
255.000
262.000
Groot-Brittannië ……….
310.000 310.000
245.090
Overige landen

……….
314.000
309.000
335.257

Tot. Europa zonder Rusland
7.039.000 6.889.000 7.021.327
Rusland ………………
1.200.000
1.285.000 1.446.000

Tot. Europa
mci.
Rusland . . 8.239.000 8 174.000 8.467.327

In E n ge 1 and liepen de notecringemi
01)
de Londensche
Lcrmilmimarkt, vooral voor Decemmiber (slot verkoopers
8h. 7[6 – koopers 8h. 616), sterk uiteen, hetgeen zijml oor

zaak vindt in de onzekerheid w’at bepaald zal worden tea
acinzen van de rechten in het as. Budget. Alle termijnen
motecr en mia een vrij scherpe dlalimig en daaropvolgencl her-
stcl aan het slot toch lager dan bij opening. De slotnotee-
ringen
Oj)
cle Rtiwuikermnarkt t’aren als volgt.:
Dec. nomnimiaal; Mrt. Sh. 7/6; Mei Sim. 814% ; Aug. 8h.
91-;
Dcc. 8h. 9/0%.
:Rtffimiacicmmrs verlaagden deze w’eek cic’mi prijs van hun
product in totaal met 6 (1.
Ten opzichte van cle onclerhanclel ingen vti mi fgevaardig-
dcii der voormiaarmiste suikerprocluceerende lanclemi in. Brus-
sel kan gemeld worden, dat Java daaraami niet zal deel-
wenen.
De zichtbare voorraden zijn volgens Cza rnikow

1929

1928

1927

Ton

Ton

Ton
Duitschiand 1111 …………486.000

490.000

365.000
Tsjecho-Slowakije 1111 ……362 000 343.000 363 000
Frankrijk 1111

…………271.000

188.000

204 000
Nederland 1111 …………126.000

136.000

107.000
België 1111 …………….53.000

63.000

55 000
Polen 1111

…………….161.000

108.000

76.000
Engeland 1/llGeimp.Suiker

210.000 173.000 205.000

1111 Binneni…..31.000

20.000

16.000

Europa……..1.700.000 1.521.000 1.391.000
V.S. Atlant. havens 2111

879.000 347.000 239.000.
Cubaansche havens 2111

327.000 446.000 505.000
Cuba binnenland 2111 ……..395.000 215.000 280.000

Totaal …………..3.301.000 2.529.000 2.415.000

01) J• ci v n was cle markt voor tweedehands smuker cle ge.
bede week lumsteloos gestemd en prijzen brokkeldemi verder
:11.
De laatste miorni nale mmoteeri migen waremi : Stip. m-eady cmi
Dec. fll75, Jan.
f
11.87%, Febr.
f
12.1.2% en lioofclsni-
ker ready
f
1.1.25.
H i e r t e 1 a n
cl
c opende de mm,arkt de afgeloopcn week
zeer kalmmi op ietwat lagere prijz:’mi. De zaken waremi iets
omvangrijker wegens groote Dec. likwidaties, doch de fluc-
tuaties bewogen zich binnen enge grenzemm. Het slot was
prijshouclend op de volgende noteeringen : Dec.
f
11
7/
s
, Mrt.

f
12%, Mei
f
12% en Aug. f13.-, alles geboden. De Ormi-
zet bedroeg 6150 tons.

KATOEN.

Marklienicht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons.

Manchester, d.d. 4 December 1929.
•De mnarkt voor Amerikaansche katoen is deze week kalnm
geweest. Prijzen waren wat flauwer, cm itgezorclercl Zater-
dag, toen zij enkele ptmnten honger waren. New-York was
gisteren vaster en sloot 15-27 p nten honger terwijl Li-

1114

CONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11 December 1929

verpool hedenmorgen 9-12 punten hooger opende. Egyp:
tische katoen was eveneens iets flauwer. De vraag naar
loco-katoen was niet groot; verkoopen over de laatste week
bedroegen slechts 32.000 balen. Het is echter opmerkelijk.
dat ook andere da.n Amerikaansche katoen veel belaugstel-1
ling mocht ondervinden. Van de totaal-verkoopen waren
i 7.350 balen Amerikaansche, 4750 balen Braziliaansche, 3850 balen Peruaansche, 1720 balen Oost-Indische, 2170
balen Egyptische en Studaneesche; wat het resultaat betreft,
waren alle andere soorten tegenwoordig.
De markt voor garens van Amerikaansche katoen is over
liet algemeen rustig. De meeste spinners van inslag- en
ketting-cops konden gisteren niet veel goeds melden. De
handel beperkte zich hoofdzakelijk tot kleine partijen, hoe-
wel er een behoorlijke vraag bestond. De geboden prijzen w’aren echter ver beneden het prijsiclee vaui cle spinners.
Van den anderen kant hadden sommige spincuers van ring-
twist een goeclen dag, terwijl tevens eenige flinke orders
in inslaggaxens voor velvets werden geboekt voor binnen-
landsch gebruik, doch dit waten uitzonderingen. Koopers
schijnen op het oogenblik terughoudend te zijn en het is
verder geen ongewoon verschijnsel, dat spinners, die eenige
weken geIedn flink verkochten, thans groote moeite heb-
ben om verzendings-instructies te krijgeh. Wat garens van
Egyptische katoen betrcft, ging er in de a.fgeloopen week weinig om. Verkoopen bepalen zich tot hetgeen voor on-
middellijk gebruik noodig is. in die gevallen, waarin van
grootere hoeveelheden sprake is, zijn de geboden prijzen te
laag om geaccepteerd te kunnen .worden.
De doekmarkt is lusteloos. Prijzen zijn vast, doch van-
uceer aanvragen van eenig belang binnenkomci, schijnt het,
alsof koopers het niet ernstig meenen, daar hunne limite’s
z66 laag zijn, dat er van eenige kans van slagen geen
sprake is. De Manchester markt ,,zit geheel in de put’ en
dit zal er niet beter op worden door het besluit van het
Canadian Tariff Board, dat, als het waar is, voor Lan
cashire

een ernstige terugslag beteekent. Van den anderen
kant kan nienianci zeggen, welke frontveranderingen eeni
reactie in katoen in één oogenblik met zich kan brengen,
want voorraden in het buitenland kunnen niet groot zijn
en in vele gevallen moet het slechts gebrek aan vertrouwen
zijn, dat niet meer aanvragen w’orden uitgebracht.

Liverpoolnoteeringen

Oost.
koersen 26Nov. 3Dec.

27 Nov. 4Dec. T.T.opBr.-Indië
115

1/54

F.G.F.Sakellaridis
14,65 l4,5
T.T.opfiongkong
l/8f

1184,,
G.F.
No. 1
Oomra 5,95 6,05 T.T. op Shanghai
2/27/
8
2/2

KOFFIE.

in de stei:nming aan cle koffiemarkt kwam in dc afge
loopeui week slechts w’einig verandering. Brazilië toonde
zich, zooals begrijpelijk is, nog steeds geneigd tot conces-
sies. Dit bleek uit het aannemen van onderbiedingcn en
een enkelen keer zelfs uit het zenden van sterk verlaagde
vraagprijzen, doch bij cle meeste aflaclers waren de kost-
en vracht-aanbiedingen van Sautos in de laatste acht dagen
slechts 1- k
21-
en van Rio zelfs niet meer dan -16 ft 1/-
per cwt. lager. Nederlandsch-Indië zond voor Paiembang en
voor
ongeveer gelijkwaardige ongewasschen Robusta cif-
offertes, die ten slotte % et. per
3.
KO. lager waren clan
verleden w’eek, doch voor cle betere ougewassehen Robusta’s,
zooals çle itlauidheling, waren dc prijzen eer iets hooger, ter-
wijl de aanbiedingen van gew’asschen Robusta faq. zelfs
eenige centen oplicpeir. Van eerste-hands-zaken in dc ver-
schillende Robusta-soorten op directe verscheping, kon dan
ook deze week nog niets komen.
Aan de termijnmarkten liepen de noteeringen nog iets
terug. Aan cle Botterclanische markt zijn zij bij het afslui-
ten van dit overzicht % A 1 ct. lager dan een w’cek geleden.
Officieele berichten tut Brazilië zijn ook deze week niet ontvangen en nog altijd is door het Verdedigings-Instituut
niet bekend gemaakt hoe groot cle in het binnenland van
Sao Patulo teruggehouden voorraad na
30
September is ge-
worden. Wat Brazilië denkt met het verzwijgen van dit
cijfer te bereiken, is onbegrijpelijk. Iedereen weet, dat de
loopende Santos-oogst zeer groot is (dezer dagen werd van
particuliere zijde uit Brazilië bericht, dat men zelfs op 20

millioen balen moest rekenen) en iedereen weet dus ook,
dat cle teruggehouclen voorraad, die op
30
September reeds
bijna 15 millioen balen bedroeg, met nog eenige millioenen
balen moet toenemen en het plotseling staken van de ge-
bruikelijke maanclelijksche mededeeling van dit cijfer Ican
niet anders dan a.ls een wel wat kinderlijke struisvogelpoli-
tiek worden beschouwd.
Uit particuliere berichten blijkt intusschen, dat de toe-
stand in Brazilië inderdaad hoogst kritiek is geworden.
Men schat er, dat cle koffiehanclel aldaar te lande in de
eerste vier of vijf wekcp sedert het uitbreken van de crisis
niet minder dan t millioen conto’s (ca. F. 300 millioen) heeft
verloren. Reeds hebben enkele belangrijke firma’s haar be-
talingen moeten staken en jrlen vreest voor verdere fail-
lissementen. Door cle Regeering is een wetsvoorstel inge-
diend tot invoering van een belasting van 2000 Reis op
elken nieuw geplanten koffieboom gedurenclë vijf jaren

STATISTISCH OVERZICH


TARWE
HardWinter
No. 2 loco
Rotterdam! Amsterdam
per 100 K.G.

R000E
AmericanNo.2
2
)
loco
Rotterdam
per lOO K.O.

MAI S
La Plata’
loco
R’dam/A’dam
per 2000 K.G.

OERST
Amer.No.23) loco
Rotterdam

per.

2000 K.G.
LIJNZAAD
La Plata
loco
R’dam/A’dam
per 1960 K.O.

STEENKOLEN
Westfaalschej
Hollandsche
bunkerkolen,
ongezeefd f.o.b.
R’dam/A’dam per 1000 K.G.

PETROLEUM
Mid. Contin.
Crude
33 tlm 33.90

S.
g.
per barrel

IJZER
Cleveland
Foundry No. 3
f.o.b.
Middlesbrough
per Eng. ton

KOPER
Standaard
Locoprijzen
Londen

per Eng, ton

f1.
0/
o

f1.
0
10
f1.
0
10
f1.
0
/0
f1.
0j
f1.
0
10
$
0J

,
Sh.
0
10
£
0
10
Jaargemidd. 1925
17.20
100,0
13,075
100,0
231,50
100,0
236,00
100,0
462,50
100,0 10,80
100,0
1.68
100,0

731- 100,0
62.116
100,0
1926
15,90
92,4
11,75
89,9
174,25
75,3
196,75
83,4 360,50 77,9
17,90
165,7
1.89
112,5
8616
118,5
58.11-
93,5
lanuari

1927
15,22
5

88,5
12,50
95,6
165,00
71,3
222,25 94,2
362,50
78,4
13,35
123,7
1.75 104,2
8516
117,3
55.716
89,2
Februari
15,22
5

88,5
13,05
99,8
167,00
721
230,00
97,5 373,75 80,8
12,10
112,0
1.70 101,2
8316
114,4
54.161-
88,3
Maart

,,
15,05
87,5
12,70 97,1
164,50
71,1
219,25
92,9 354,75
76,7
11,25
104,2
1.26
75,0
811- 111,0
55.171-
89,9
Arul
14,80
86,0
12,62
5

98,1
173,00
74,8 237,50
100,6
351,50
76,0
11,00
101,9
1.22
72,6
801-


109,6
55.216
88,8
ei
15,75
91,6
13,57
5

103,8
172,75 74,6 258,25
109,4
373,75
80,6
10,95
101,4
1.22
72,6
741- 101,4
54.141-
t8,1
uni
15,60
90,7
13,20
101,0
175,25
75,8 245,00
104,2
372,75 80,6
11,00
101,9
1.22
72,6
701- 95,9
54.216
87,2
uli
A
15,10
87,8
12,05
92,2
171,50
74,1
235.75
99,9
367,75
79,5
1110
102,8 1.22
72,6
701-
95,9
53.19j-
86,9
gustus
14,87
6

86,5
11,45
87,6
178,50
77,1
252,50
107,0
368,25 79,6
102,3 1.22
72,6
691-
94,5
55.516
89.0
September ,,
14,70
85,5
12,15
92,9
179,50
77,5
233,25
98,8 369,50 79,9
10,90
100,9
1.22
72,6
651-
89,0
54.131-
88,0
October
13,72
5

79,8
11,45
87,6
178,75
77,2
230,50
97,7
359,00
77,6
10,90
100,9
1.22
72,6 651-
89,0
55.51-
89,
November
13,45
78,2
12,12
5

92,7
184,75
79,8 233,25
98,8
349,75 75,6
10,65
98,6
1.22
72,6 651-
89,0
59.11-
95,1
December ,,
13,40
77,9
12,57
5

96,2
201,00
86;8
246,25
104,3
348,25 75.3
10,60
98,1
1.22
72,6
651-
89,0
60.21-
96,8
nuari

1928
13,50
785
12,70
97,1
207,50
89,6
247,75
105,0
361,00 78,0
10,30
95,4
1.22
72,6
651-
89,0
62.-!-
99,9
rebruari

,,
13,80
80:2
12,876
98,5 226,50 97,8
243,75
103,3
361,00
78,0
10,00
92,6
1.21
72,0
651-
89,0
61.121-
99,2
Maart

,,
14,60
84,9
14,00
107,1
240,75
104,0
255,75
108,4
350,75 75,8
9,95
92,1
1.19
70,8
6516
89,7
61.3/6 98,6
April

,,
15,30
88,9
14,97
5

114,5
239,50
103,5
261,00
110,6
358,25
77,5
10,05
93,1
1.19
70,8
661-
90,4
61.14(6
99,4
Mei

,,
15,30
88,9
15,47
118,4
238,50
103,0
260,75
110,5
372,00
80,4
10,60
98,1 1.19
70,8
66/-
90,4
62.151-
101,1
Iuni

,,
14,37
5

83,6
1
4,27
5

109,2
234,00
101,0
252,50
107,0
365,25 79,0
10,10
93,5
1.19
70,8
661-
90,4
63.171-
102,9
Juli
14,25
82,8
1307
6

100,0
246,75
106,6
241,00
102,1
359,75
77,8
10,10
93,5
1.19
70,8 661-
90,4
62.181-
101,3
Augustus

»
12,00
69,8
12,625
96,6
214,75
92,8
226,75
96,1
350,75 75,8
10,05
93,1
1.21
72,0
661-
90,4
62.1016
100,7
September
11,65
67,7
11,575
88,5
198,75
85,9
198,25
84,0
350,75
75,8
10,00
92,6
1.21
72,0
661- 90,4 63.81-
102,1
October

,,
12,27
5

71,4
12,27
93,8
218,50
94,4
189,50
80,3
366,00
79,1
9,95
92,1 1.19
70,8
661- 90,4
65.121-
105,7
November ,,
12,32
5

71,7
1207
6

92,4
227,25
98,2
185,50
78,6 386,25 83,5
10,20
94,4
1.18
70,2
661-
90,4
67.181-
109,4
December ,,
12,30
71,5
1190
91,0
220,25
95,1
180,50
76,5 373,75 80,8
10,10
93,5
1.18
70,2 661-
90,4 70.31-
113,0
anuâri

1929 12,35
71,8
12,20
93,3
231,50
100,0 194,25
82,3 365,00 78,9
10,10
93,5
1.16
69,0
661-
90,4
75.1016
121,7
u-ebruari
12,72
5

74,0
12,65
96,7
236,00
101,9 194,75
82,5 357,25 77,2
12,90
119,4
1.11
66,1

6616
91,1
78-16
125,7
Maart
12,65
73,5
12,625
96,6
233,00
100,6
191,75
81,3
359,00
77,6
12,00
111,1
1.11
66,1
671-
91,8
89.81-
144,0
April
12,12
5

70,5
11,625
88,9 218,00
94,1
185,25
78,5
373,25 .80,7
11,05
102,3
1.11
66,1
681-
93,2
82.1716
133,5
Mei


11,126
64,1
10,57
5

80,9
198,25
85,6
177,50
75,2
363,50 78,6
11,15
103,3
1.16
69,0
6916
95,2
75.416
121,2
luni
10,875
63,2
10,20


78,0
193,50
83,6
171,25
72,6
355,25
76,8
11,25
104,2
1.30
77,4
711-
97,3
74.111-
120,1,
juli

,,
12,80
74,3
11,20
85,6 218,50
94,4
191.25
81,0 415,50
89,8
11,25
104,2
1.30
77,4
7216
99,3
72.1216
117,0
Augustus
13,125
76,3
10,75
82,2
202,50 87,5
182,75
77,4
452,50
97,8
11,25
104,2
1.30
77,4
7216
99,3

73.171-
119,0:
September
12,625
73,4
10,20
78,0
191,00
82,5
172,00
72,9
506,75
109,6
11,40
105,6
1.30
77,4
72/6
99,3

74.19/-
120,7

October

»
12,10
70,4
9,875
75,6
185,00 79,9
168,00
71,2 516,50
111,7
11,25
104,2
1.30
77,4
7216
99,3
72.161-
117,3
November

11,775
68,5
9,20
70,4
174,00


75,2
164,75
69,8
483,25
104,5
11,35
105,1
1.30
77,4
7216
99,3
70.51- 113,2
2 December
,,
12,90
75,0
9,50
72,7 173,00 74,7 164,00
69,5
500,00
108,1
11,75
108,8
1.30
77,4
7216
99,3
68.101-
110,4
9

,,

,,
12,55 1
73,0 1
9,30

1

71,1
168,00
72,6 1
164,00
,
1
69,5 1
485,00

1
105,9 11,75

1
108,8
1.30
1

77,4
7216
1

99,3
1

68.151- 110,8
1)
Men zie voor de toelichting op dezen staat de nummers van 8 en 15 Augustus
1928
(No. 658 en 659) pag. 689190 en
709.
1)
=
Western véôr de invoering va
*
Manitoba No. 3.
f
Zuid-Russische.

Ii December 1929

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1115

vanaf 1 januari 1930. Verder vil zij trachten door verschil-
let de faciliteiten op het biunenlancisch vervoer en op reeds
bestaande belastingen liet verbruik in het eigeii1and en den
uitvoer naar landen, waar cle consumptie gering is, te be-
vorderen. Een ander particulier bericht meldt, dat de oogst
1927/’28 thans zoo goed als geheel uit de hinnenlandsche
pakhuizen naar Swntog is afgezouden, doch dat de oogst,
1928/’29 nog bijna geheel aanwezig is en waar ook uit den loopenden oogst nog slechts zeer weinig of niets naar San-
tos is doorgelaten,
zou
de in de binnenlandsche pakhuizen en op cle plantages in den Staat Sao Paulo aanwezige hoe-
veelheid koffie, indien cle hierboven genoemde ramiug van
20 millioen balen voor den loopenden oogst juist mocht
zijn, op niet minder dan 27 millioen balen moeten worden
aangenomen, hetgeen gelijk staat met een uitvoer van San-
tos van ongeveer drie jaar.
De dezer dageti verschenen Statistiek van de Firma G.
Duuring & Zoon te Rotterdam geeft aan, cla.t in November
de aanvoer geweest is als volgt:
1929

1928

1927
bn.

br.

hn.

in Europa ……………7

21.000

881.000

954.000

Ver. Staten v. Amerika. 832.000

924.000 1.070.000

Totaal. : . . 1.553.000 1.805.000 2.024.000
i)e Aanvoeren in Europa en in Amerika tezamen gedu-
rende de eerste elf maanden van het jaar bedroegen
19.515.000 balen tegen 20.385.000 balen in 1928 en 19.306.000
balen in 1927.

De Afleveringen in November waren:
1929

1928

1927
bn.

bn.

bn.

in Europa ……………912.000

899.000

944.000

Ver. Staten van’ Amerika 920.000

866.000 1.018.000

Totaal ….1.832.000 1.765.000 1.962.000

De Afleveringen in Europa en in Amerika tezamen ge-
durende cle eerste elf maanden van het, jaar waren 19.912.000
halen tegen 20.138.000 balen in 1928 en 19.591.000 ‘balen in
1927.
Vanaf 1 Juli tot 1 December waren de Aanvoeren in
Europa en in Amerika tezamen 8.2.29.000 ‘balen tegeit
8.174.000 halen iii 1928 en 8.643.000 balen in 1927, terwijl
de Afleveringen bedroegen 8.860.000 balen tegen 8.560.000
balen itt 1928 en 9.003.000 balen in 1927.
‘De zichtbare voorraad was op 1 December in Europa
1.656.000 halen tegen 1.847.000 balen op 1. November. Iii

Amerika bedroeg hij 598.000 balen tegen 686.000 balen op
1

November. .1 ii Europa en in Amerika tezamen was de aichtbare voorraad dus op 1 dezer 2.254.000 balen tegen
2.533.000 balen op 1 November. Hij bedroeg op 1 1December
1928 – 2.663.000 halen en op 1 December 1927 – 2.190.000
balen.
De zichtbare wereldvoorraad was op 1 December 4.969.000
balen ‘tegen 5.069.000 balen op 1 November en 5.269.000
balen verleden jaar (in deze cijfers zijn niet be
g
repen do
voorraden i liet bi ii nenland van Sao Paulo, waarvan het
cijfer van 1 December en 1 November nog niet bekend is,
doch die op 1 December 1928 bedroegen 13.205.000 ‘balen).
Aan de locomnarkt ivem’d de offieieele rtoteer.ing van StLpe-
rior Saimtos verlaagd van 48 op’ 46 ct. per
34
KG. en die van
Robnsta van 40 op 38 ct.
Aan (Ie Rotterdamsche termijnmarkt ivaren de noteerin-
gen op 10 dezer des voormiddags: December 2334 c., Maart
23 c., Mei 23
1
A
c., September 23′ c., December 23y8 c.
De prijzen van gewoon goed beschreven Superior Santos
op pronipte versoheping zijn than,s ongeveer 59/.
‘t
631- per
cwt. en van dito Prime ongeveer 63/- â 671-, terwijl zij van
Rio type’New-York 7 niet beschrijving, prompte verscheping,
bedragen 4316 ii 44/3.
Van Bohusta op aflading van Nederlands”ch-Indië zijn de prijzen in cle eerste tband op het oogenbl.ik:
Palembang Robusta, December-verscheping, 28% ct.; i3en-
koelen Robusta, December-verscheping, 2834 ct.; Mand’heling
Robusta, December-verseheping, 30% ct.; W.I.B. faq. Ro-
busta, ‘December-versehepimig, 41 et., alles per
34
KG., cif,
uitgeleverd gewicht, netto contant.
De slot-uoteer’ingen te New-York van liet aldaar geldende
geniengci contract (basis Rio No. 7) . varen:

Dec.
1

Maart

1
Mei
1

Sept.

$

8,54
$

8,06
$

7,95
$

7,95
,.
,,

8,95
,,

8,60
,,

8,45
,,

8,40

9

Dec……..
2

…….
25

Nov.

……
,,

8,85
,,

8,75
,,

8,55
,,

8,54
18

,.

……

..
,,

8,40
,,

8,35
,,

8,25
,,

8,28
,
Rotterdam, 10 December 1929.

THEE.
De theemarkt verloor in de afgeloopen week allengs voor
een groot deel den vasteren toon, die de vorige week ken-
merkte; cle prijzen w’erden gedurende de tweede helft der
week onregelmatig tot flauwer.
Zoo verloren Nederlandsch.Indische soorten ongeveer

N GROOTHANDELSPRIJZEN’) .

TIN
ocoprilzen onden’per
Eng, ton

KATOEN
for Middling
locoprijzen
New York
per Ib.
WOL
gekamde
Australische,
Merino 64e Av.
loco B’radford

per Ib.

WOL
gekamde
Australische,
CrossbredColo-
mal Carded,
50’s Av. loco
Bradford per Ib.

RUBBER4)
Standaard
Ribbed Smoked
Sheets
loco Londen
per Ib.


SUIKER
Witte kristal-
suiker loco
R’damlA’dam.
per 100 K.G.

KOFFIE
Robusta
Locoprijzen
Rotterdam
per ‘( K.G.

THEE
All. N.-l. theev.
A’dam gem. pr
.
Java- en Suma-
tratheep.'(2K0.

Indexcijfer
vjh. Centr. S.
v. d. Stat.,
herleid
V5fl
1913= 100
tot 1925=100

lndexcijfer
van The
Economist,
herleid
1927
=
100
tot 1925=100

0
10
8
cts.
0J
pence
0
10
pence
0(
Sh.
0
10
tI.
0/
cts.
0(5
cts.
%
1.171-
100,0
23,25
100,0
55,00
100,0
29,50
1100,0
2111,625
100,0
18,75
100,0
61,375
100,0
84,5
100,0 100,0 100,0
0.1716
111,1
17.55
75,5 47,25
85,9
24,75
1

83,9
21-
67,4
17,50
93,3
55,375
90,2
94,25
111,5
93,2 92,9
9.13(6
114,4
13,45
57,5
45,00
81,8
25,25
1

85,6
117,375
54,4
22,00
117,3
50
81,5
71
84,0
93,5
88,9
9.8(6
118,2
14,15
60,6
46,25
84,1
26,00
88,1
117,125
53,7
21,125 112,7
48,75
79,4
71,25
84,3
94,2
89,9
2.15/-
119,4 14,25
61,3
47,75
86
9
8
26,50 89,8
118,25
56,8
20,620
110,0
48
78,2
70
82,8
92,9
89,2
4.11-
116,1
14,75
63,4
47,50 86,4 26,25 89,0
117,875
55,8
20,25
108,0
48
78,2 72,25 85,5

92,3
88,7
5.121-
112,9
16,15
69,5
47,00
85,5
26,00
88,1
117,75
55,4
20,25
108,0
47
76,6
86,5
102,4
93,5
90,4
6.9(6
113,2
16,85
72,7
47,25
85,9
26,00
88,1
116
50,5
18,37
5

98,0
47
76,6
81,25
96,2
96,1


89,6
9.1516
110,7
17,90
77,0
48,50 88,2
26,50
89,8
114,75
47,0

18,62
,
99,3
47


76,6
84
99,4
97,4
92,2
2.-(6
111,5
19,70
84,7 48,50
88,2
‘26,50
89,8
115,25
40,8
18,50 98,7
45,375
73,9


96,1
90,2
7.1216
109,8
22,05
94,4 50,00 90,9
26,50
89,8
114,25
45,6
17,87
5
95,3 44,25
72,1
94,5
111,8
96,8′


89,1
4.216 100,9
20,65
88,8
50,25 91,4
26,75
90,7
114,375
46,0
16,875
90,0
,

45,25
73,7
93
110,1
96,8
88,6
4.416
100,9
20,25
87,1
52,25 95,0 28,50
96,6
116,5
51,9
17,25
92,0 46
74,9
96
113,6
97,4.
88,9
6.1316 101,8
19,70
84,7 51,50 93,6
28,75
97,3
1/7,75 55,4
17,875

95,3
46
74,9
89,25
105,6
97,4
88,2
5.11-
97,4
19,25
82,8
53,00
96,4
29,75
100,8
1(7,25
54,0
17,37
5
92,7
46
74,9 84,5
100,0
98,7
87,9
3.1016
89,2
18,35
78,9
54,75 99,5 31,75
107,6
113,75
44,2
16,75
89,3
46
74,9
79,5
94,1
96,8
87,9
3.1716
89,3
19,35
83,2
55,00
100,0
33,25
112,5
1
10,
7
5
35,8
16,87
5
90,0
47
76,6
79
93,5
98,1
89,2
4.61-
89,5

20,65
88,8
54,50
99,1
33,00
111,9
-j9,375
26,3
16,87
5

90,0
47
76,6 74,25
87,9
98,7
90,5
D.13(-
88,1
21,55 92,7
54,25
98,6
32,25
109,3
-(9
25,3
16,62
5

88,7
48,25
78,6
78,25 92,6
98,1
91,2
B.8(6
83,4
21,35
91,8
55,50
100,9
31,75
107,6
-/9,25
26,0
15,75
:
84,0
,

49
79,8 73,25 86,7 98,7
89,8
1.191-
80,9
21,75
93,5
53,00
96,4
31,25
105,9
-19,25 26,0
15,50
82,7
49,875
81,3
71,25
84,3
95,5
88,2
1.18!-
.80,9
19,30
83,0 51,75
94,1
30,00
101,7
-19,25 26,0
16,00
85.3 51,875 84,5
67,75
80,1
92,9
86,6
4.7(6 81,9
18,55
79,8
47,00
85,5
29,00 98,3
-18,5 23,9
15,875′ ‘84,7
52,75
86,0
70,25
83,1
93,5
85,4
1.191-
84,8
19,45
83,7
46,25
84,1
27,25
92,4
-18,8
24,7
14,62
5

78,0
53
86,4
73
86,4
94,2
85,1 2.1016
88,8
19,90
85,6
47,25
85,9
27,50
93,2 -18,625 24,2
14,00
74,7
53
86,4
75,75
89,6
95.5
85,1
3.81-
87,2
20,45
88,0
46,25
84,1
28,00 94,9
-j8,5
23,9
13,92
5

74,3 51,75
84,3
76,5
90,5
.

95,5 84,8
2.716
84,9
20,20
86,9
46,75
85,0
28,75
97,3 -19,875 27,9
13,77
5

73,5
53,125
86,6
77,25
91,4 94,2
84,6
2
.
1
1(-
85,0 20,10
86,5
44,25
80,5
27,75
94,1 11-
33,7
13,37
5

,
71,3
54
88,0
74,25
87,9 94,2
85,4
1.016
84,4 21,25 91,4
44,00
80,0
27,50
93,2
110,125
34,0
13,50
,
12,0
54
88,0
72,75
86,1
94,8
85,8
1.516
79,2
20,45
88,0
43,25
78,6
27,25
92,4
1

-110,5
29,5
13,37
5


71,3
54
88,0
74,25
87,9 92,9
83,9
7.516
75,3
19,40
83,4
1
41,50
75,5,
26,25
89,0
-110,875 30,5
12,23
65,3
54
88,0
73,50
87,0 91,6
,
81,7
).51-
76,5
18,75
80,6
l
40,00
72,7
25,75
87,3
-110,625 29,8
12,00
64,0
54
88,0
69,50
82,2 91,0
81,9
3316
79,9
18,65
80,2
1
38,75
70,5
24,75 83,9
-(II
30,9
13,425

71,6
54
88,0 68,50
81,1
91,0 83,7
).11(-
80,4
18,60
80,0 I
37,00
67,3
24,00
81,4
-110,5
29;5
13,00
,
69,3
53,50
87,2
64
75,6
91,6
83,6
3.516
78,4
18,90
81,3
34,25
62,3
23,75
80,5 -110.125
28,4
13,475
71,9 51,75
84,3
64
75,6
91,0
82,0
3.916
72,0
18,45
79,4 32,50
59,1
22,50
76,3
-(9,625
27,0
13,30
70,9 48,50 79,0
66
78,1
94,2
80,5
?.-16
69,5
17,50
75,3
34,25 62,3
23,00
78,0
-18,125

22,8
12,50
66,7
41,75 68,0
.

66,50
78,7
78,8
4.716
66,0
17,505
75,35 32,00
6

58,2
6

22,25
6

75,6
6

-18
22,5
12,00
64,0
40
65,2
1.1216
67,8
,
-18
22,5
12,375

65,4
38
61,9
Luidige officieele noteeringswijze (jan. 1928).
3
)Malting vöôr de invoeringvan de huidige offic. noteeringswijze (jan. 1928).
4
)Jaar- en maandgemiddelden afgerond
(o pence.

5) 6 Dec.
6)
5 Dec.

1116

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1 1’December 1929

34 cl. De markt is klaarblijkelijk in afwachting van de be-
sluiten door producenten bmnenkort te nemen inzake be-
perking
van
den oogst. –
De voorraden te Lofiden bedroegen iii de pakhuizen, die
90 pCt. van den aanvoer belianclelen op ulto. November.
236 millioen Ibs… hetgeen 32 millioen lbs. meer is dan ver-
leden jaar
01)
hetzelfde tijdstip en 48 millioen lbs. meer
dan in 1927.
Te Calcutta werden in de afgeloopen week 35.000 kisten
verkocht ut een aanbod van 37.500 kisten. De prijzen
liepen eenige centen duurder behalve voor enkele blad-
soorten.
Volgens telegrafisch bericht van de Indiati Tea
Asso-
ciation is in Britsch-Indiii het 1)111k-seizoen practisch ge-
sloten, tengevolge van het invallen der koude.
De Vereeniging voor de Thee-cultuur meldt in haar week-
overzicht dat ,,omtrent samenwerking met de Engelsche
producenten inzake vermindering der productie, Maandag
9 dezer door de Ncderlandschc producenten wordt ver-
gaderd”.
Ondanks het feit, (lat cle statistische positie uitermate
ongunstig is, verscheen niettemin in een vooraanstaand
Engelsch vakblad een artikel ondei- het hoofd
:
.,i)earer tea
foreshadowed”. Deze vrwachting wordt grootendeels ge-
baseerci op de geopperde productie-beperking. De ka 15 01)
aanneni ing der desbetreffende voorstellen schijnt dus gun-
stig te worden beoordeeld.
Amsterdam, 9 December 1929.

VERKEERS WEZEN.

VRACHTENMARKT.

Graan vaa7 Noorcl-Ainerika.
Op deze markt was niet cle
minste verbetering te constateereu.
Verschepingen van
ilfontreal
zijn tin practisch beëindigd.
Er zijn nog twee tramp-booten aan het lossen en indien ree-
(Iers het oponthoud willen riskeeren, is er nog een moge-
lijkheid een lading graan te krijgen tegen $ 0.12 naar Rot-
terdain; gerapporteerd w’ordt evenwel, dat zich reeds ijs
vormt.
Van
de
Northei

n Range
(New-)’ork) werd een boot van
30.000 qtrs. naar Antwerpen gesloten voor een prompte
lading tegen $ 0.0834, dit cijfer kan wellicht herhaald wor-
den voor December tonnage naar Antwerpen/Rotterdam.
Een zeer geringe belangstelling handhaafde zich van de
Guffhavens tegen onveranderde vrachtcijfers. Een boot van
34.000 qtrs. per einde December/Januari werd afgesloten
naar U.K. tegen 216, met de optie Havre, Duinkerken,
Hamburg of Bremen tegen 2/434 en Antwerpen/Rotterdam
tegen 2/3. Dit kan waarschijnlijk herhaald worden. Naar
Griekenand werden twee booten afgesloten resp. per einde
December en begin Januari op basis van 311 per qtr.,
beide met de optie Northern Range laden tegen 6 d. minder.
Van de
Noord-Pacifie
valt gejukkigerw’ijze een kleine op-
leving te constateeren. Er is eenige vraag naal- tonnage
voor volle ladingen tarwe. Van Portland werden twee
Deeemberla’clingen afgesloten naar U.K.. /Continent, met
volle opties tegen 2419, terwijl van Vancouver zaken Nverden
ingezet met de afsluiting van een 6500 tons boot, per 26
December tot 25 Januari naar UK/Continent op basis van
241-, niet een reductie van 6 d. naar Antwerpen/Rotterdam.
Nadien werd een zeer prompte boot van 7500 ton, 10 pCt.,
afgesloten tegen een basisvracht van 2416. Er zijn verdere orders van Vanconver, zoowel voor December als Januari,
dcch bevrachters willen tot dusver niet meer betalen dan
241- voor beide termijnen.
La. PlatO.
De geheele w’eek was er meer levendigheid op
deze markt, de iraag naar Deeemberruimte is grooter en
de vrachten zijn iets beter geworden. Zeker meer dan 20 bon-
ten werden afgesloten ; 161. werd betaald van de Boven-
rivier naar UK. voor verscheidene handige booten en 1516
voor groote booten, alleti voor i)ecember. Van Ilahia ]3la.nca
is tot 13/6 gedaan naar Antwerpen, Ïtotterdaiii of Aiiister-
dam. Aaii het einde’ der week was de vraag iets kalme,
doch bleven cle vrachtcijfers practisch on vera ii den!. Voor
liet nieuwe seizoen is eenige belangstelling tegen 171- van
de Bovenrivier naar UK/Continent, tegen welk cijfer zaken
zijn gedaan, met ligdagen 1 Januari, terwijl 15/- is betaald
van Bahia Blacica voor dezelfde positie.
guikcr van
‘West-Indië. ])
eze markt is zeer flauw, de
eenige vraag voor venscheping in dit jaar is nog de lading
VitIl ca. 4400 ton van :Puerto Cortez naar U.K.jContinent,
welke lading reeds iii ons vorig rapport genoemd werd.
Bevrachters konden er tot dusver niet in slagen een boot
te vinden tegen ongeveer hun vraehtidee van 171-. Voor
Januari wordt de mogelijkheid in uitzicht gesteld ccii
6000 tons stoomschip te kunnen plaatseii van Cïiba tegen 1519 niet de optie San Domingo laden tegen 15/3, terwijl

ei’ een order aan de markt is voor een boot van middel-
matige grootte, van San :l)oiimii:igo alleen, tegen 16/6 h
1 7/-. Vij vernemen, dat verdere fob-verkoopeii voor Januari
verschepingen hebben plaats gevonden en verw’achten der-
halve verdere vraag imaar tonnage.
galpeter van Chili.
Bevrachters handhaven nog steeds
hunne terughoticlende taktiek, zoodat er geenerlei ople-
ving van de vraag haan seheepsruinite te constateereti valt.
Ongetwijfeld zouden de i’rachten , bij eenige vraag, tenge.
volge van cle betere La Platamarlct, oploopen. ‘i3evrachters
beperken 8 ci ii me bela.ngstelli lig
dl
itsluitend tot booten , die
haar de Vestkust bestemimd zijn. 20/6 is thatis de hoogste
vracht, die in uitzicht gesteld wordt voor eind December/
Jantiaii naar ilord!eaux/}Iamiibnig cange, niet volle opties.

Er is iets Ineen gedaan in lijnruimte, doch cle vrachtcijfers
otidergingen geen vercmnclening. I)eeemnber en i)ecemnber/
Januari werd geboekt naar 1)iiiiikerkeii. Antwerpen, Rot-
teiclani/ii[amburg tegeis 15/-, mninus commissie, ook naa’r
: f
twerpeti Rotterdam, Bremeim of Hamburg tegen dezelfde
vracht met de optie :Dciiiikerkeii tegen 1
f-
extra, terwijl voor
i

[avre, i)niiikerkeii, Antwerpen of Rotterdam eveneens
15/- imiiicus commissie werd geaccepteerd.

Naar de Vereenigde Staten is geen definitieve vraag. hef
nominale vrachteijfer blijft $ 4.50 tot $ 5.00 voor eind
,:j aiivani/Februarififaart verschel:)j lig.
Barnma/&.
Vati deze riiiirkt zijit nog geeli afsluitingen i’ooi-
het, nieuwe seizoen gedaan. De bcvrachters, clie reeds ecuigen
tijd in de markt zijn Voor Februari verscheping naar Ant-
werpen/Hamburg, slaagden er nog niet in tegen hun vracht-
idee van 2316 scheepsruimte te verkrijgen. Voor-indië blijft
zeer flauw. Een vroege lading pitten w’orclt genoteerd van
de Madraskust naar de Middellandsche Zee of het Continent
tegen 23/6. Van Caicutta. werd ccii lading nangaa.nerts per
December naar Antw’erpen tegen 161- afgesloten.
Dona.ic e’ic Zwarte
Zee. .Bev rachtej’s toonen alleen zoo nu
en dan belangstelling voor scheepsruimte; slechts ddn af-
sluiting wordt gerapporteerd,
til.
een 4600 tons stoomschip
tegen 1713 imaar Antwerpen, Rotterdam of Amsterdam, optie
Flavre/flamburg range 1716, optie gerst tegen 3
cl.
minder.
Van de
Zwarte
Zee werd verdere sclieepsruimte gesloten
tegen 13/. per December cii 12/6 per December/Januari.
Verdere zaken zijn mogelijk tegen deze cijfers.

rlfjdcietlandsche
Zee. Alhoewel geen verbetering van cle
vrachtcijfers valt vast te stellen, is de toon van deze markt
vast. ‘i3evrachters toouen meerdere belangstelling voor
seheepsrnimte, in het bijzonder van de phosphaathavens, ter-
wijl het aanbod van handige booten iets verininderd is.
– Afgesloten werden oma. cie volgende ertslaclingeti : Melilla/
Boulogne 6/6, Setubal/Holland 6/9, Bona/Ardrossan
7/734′,
Rotterdam of Vlaardingen 51134 en Middlesbrough 7/9,
Carthagena/Ltotterdam 519, Pomaron/Rotterciam 71-, Bizer-
ta/Rotterdani 5/134. J3eniisaf/Rotterdam 5fl.34 Huelva/Bot-
terdam 613, Gent 7/6 en Plymouth 916. Phosphaat werd
afgesloten’: JlonafDuhlin 91-, en Casablanca/Japan, 3 ha-
vens, basis 1816, Sén haven.
Noord-Spanje.
Van Bilbao zijn de vrachten door liet
g’rootere aanbod van tonnage ‘ flauw’er. Van de andere
Noorci-Spaansche havens is de positie anders, omdat ree-
ders hun booten in dit -jaargetijde niet gaarne daarheen
zenden, met liet oog óp de mogelijkheid van slecht i’eer en
groot oponthoud.
Kolen’ van U.K.
DS uitgaande vracliten blijven in de
miieeste richtingen zeer laag. Tengevolge van dë aanstaande
feestdagen, alsook door het groote aanbod van tonnage van
groote booten, bestaat er i’oorloopig geen uitzicht, dat. cle
vrachten beter zullen worden Alleen in cle Zuid-Amerikaan-
sche richting is eenig teekeu van vastheicl te constateeren,
voornamelijk tengevolge van de onzekerheid met betrekking
tot de i’raehten van dc La Plata voor liet nieuwe seizoen.
In cle kustvaart is vrij veel te doen cii de vrahteu zijn
tamelijk vast. Van Wa.les werd om. afgesloten : Rouaan 6/3, Gibm-altar
7/6, Genima 719, Alexandrië 913 en Buenos Aires 141-, en van de Oostkust: Oxelösund 519, Hamburg 5/434, Antwer-
pen 316. Rouaan 419. Glenun 719, Singapore 1616 en Buenos
Aires 1516.

hout.
iromptc ladingen naar Holland zijn practiseh ge-
sproken niet meer aan de markt. Voor een Deeembcrlading
vati en. 400 stds. van Dronitheini-clistriet naar. Amsterdam
werd
f
22.50 betaald.
Voor liet volgend jaar bestaat reedls eenige belangstel-
ling en ]iacir verluidt, zouden eenige 900 stcls. ladingen zijn
afgesloten per Mci van 1/2 havens Zind-Finland naar Am-
sterdam tegen
J’
23.75. Ook van Zweden moeten eenige la-
dingen gedaan zijn, doch nadere bijzonderheden zijn ons nog
niet bekend.

II
December 1929

1117

DE TWENTSC`HE BANK
N.V.

GEVESTIGD TE AM3TERDAM

Rotterdam – ‘s-Graveiihage – Almelo -:Do.rdrecht – Euschede – Hengelo –

Oldeilzaal – Utrecht – Zaaildam- Zwolle

Maandstaat op 30
‘November 1929

DEBET

Aandeelhouders

nog

te

storten

90

pOt.

op

aandeelen •B,

waarvoor waarborg gedepoheerd
………………….
f

522.900,-

Deelneming in de firma

.

B. W. BLLIDENSTEIN
&
Co., te Londen

…………
.’,,

7.200.000,-

Deelneming in bevriende Bankinstellingen
. . . .

f
9.439.468,81

waarvoor

in

geld

gestort

…………………………

7.113.868,81

waarvoor

effecten, gedeponeerd
……………………
.
f

2.325.600,-

Effecten van Aandeelhouders

gedeponeerd bij bevriende instellingen

…………….
,,

3.000.000,-

ten

eigen

gebruike

…………………………….
,,
36.151.100,-

41.476.700,—

Kassa,

Wissels

en

Coupons

. ………………………….
.
38.995.110,66

Nederi.

Schatkistbilletten en Promessen
.

……… ………
3.899.850,-

Bankiers

………………………………….
24.972.438,88

Eigen

Effecten en

Syndicaten …………………;
,,

8.615.671,27

Prolongatiën

gegeven ………………………………

8.888.350,-

Voorschotten tegen Onderpand of Borgtocht en SaldiRek.-Crt
f147.795.804,35

Af:

loopende

Promessen

…………………………….
,,
10.241.000,-

137.554.804,35

Voorschotten

op

Consignatiën
………………….
,,

1.909.837,16

Gebouwen

……………….

5.785.937,31

Totaal
……
‘f
286.935.468,44

CREDIT

Kapitaal
…………………………………………
f

30000_

Reservefonds ……………………………………….
,,

15.000.000,-

Aandeelhouders

voor

gedeponeerde

Effecten

als

waarborg

voor
90
pOt.

.

storting

op

aandeelen’ B

………………………….
f

522.900,-

in

Leen-Depot

………………………………..
,,
40.953.800,-

41.476.700,—

Zieken-

en

Pensioenfonds
…………………………..
.

.
3.811.770,06

Deposito’s

……………………..

.

….

……………
72.717.319,43

Prolongatie-Deposito’s

…….. . ……………. ………
.
4.578.300,-

Saldi

Rekeningen-Oourant

…………………………..
f

79.182.797,41

voor gelden in het Buitnland

..
5.163.571,80

84.346.369,21

Saldo te ontvangen en te leveren effecten

…………….•
1.158.578,86

De

Nederlandsche Bank
………….:• ……………….
3.231.798,29

Te

betalen

Wissels

……………………………….

,
16.028.852,95

Geaccepteerd

door

derden …………………..
.
……..
.•
3.950.768,32

‘,biverae

Rekeningen ……………………

…… ……….

4.635.011,32

Totaal …..
.
f
286.935.468,44

11 DECEMBER 199

142 JAA1?GANG No. 78

NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK, N.V.

AMSTERDAM

‘S-GRAVENHAGE

ROTTERDAM

BATAVIA

AMOY,AMPENAN, BANDOENG,BOMBAY, CALCUTTA, CHERIBON, GORONTALO,HONG-

KONG, KOBE, MAKASSAR, MEDAN, MENADO, PALEMBANG, PASSOEROEAN,

PEKALONGAN, PROBOLINGGO, SEMARANG, SHANGHAI, SINGAPORE, SOERABAYA,

TEGAL, TELOK BETONG,
TJILATJAP,
TOKIO, WELTEVREDEN, YOKOHAMA

Kleine Advertentiën
NIJGH
&
VAN

in de Nieuwe Rott. Courant
DITMAR’S

fl.50 per 10 woorden

Iedere 2 woorden meer 25 cents
U ITG EVE R S-M Ii

Worden aangenomen
voor de rubrieken: Vraag en aanbod,

Huur en Verhuur, Betrekkingen gezocht en aangeboden,

Gevonden en verloren goederen, Voorschotten gevraagd en

aangeboden, Lessen gevraagd en aangeboden, Diversen, bij:

ROTTERDAM

Wijnhaven 111-1 13

de
Bureaux en Agenten van de N.R.C.
te Rotterdam, Amster-
Telef. 07841 -’42-’43-’44

dam, ‘s-Gravenhage en alom in den lande waar Agenten zijn

gevestigd,
Erkende Advertentiebureaux, Boekhandelaren,

Kantoorboekhandelaren,

Kantoorhouders

der

Posterijen

en bij alle Kiosken.
Belast zich met het

verzorgen van uit-

gaven en tijdschrif-

ten op elk gebied
Florilegio de Prosistas Espaiioles

de los perfodos romntico, realista. actual, con notas

biogrficas
y
con una breve historia de la literatura

AANTEEKENBOEK VAN

RIJKSBELASTINGEN

espafiola,

compilado

y

ampliamente

anotado

POR J.
B.
KERPESTEIN

Profc:or de la escuela superior de altos estudios comer-
ciales, de la escuela superior técnica


de la escuela de
comercio publica.
Vermogens-,’Verdedigings-

Rijksinkom sten- en Perso-

T OM 0

1


II
neele Belasting

Prij
..s
per deel f3.25,
9e, geheel verbeterde en bijgewerkte druk

Prijs
f1.-

NIJGH
&
VAN DITMAR
5
S
UITG.-MIJ

ROTTERDAM
Alom verkrijgbaar bij den.Boekh. en bij
Nijgh &v. Ditmar’stiitg.-Mij,Rotterdam

Nederlândsche Handel-Maatschappij,
N.V.

Amsterdam

Gestort Kapitaal f 80.000.000. —

Statutaire Reserve f 40.000.000.-

AGENTSCHAPPEN TE ROTTERDAM EN ‘S-GRAVENHACE

Vestigingen in Nederlaudsch-Indië, Straits-Settlements, Britsch-lndië, China,Japan en
Arabië

2

In- en Verkoop van Wissels en Telegrafische Transferten.

Incasseeringen en Financieeringen.

Schrifto-
lijke en Telegrafische Credieten.

Reiscredietbrieven.

Deposito’s.

Rekeningen-Courant.

Aan- en Verkoop

van Effecten.

Administratie van Vermogens.

Open en Gesloten Bewaarneming

SAFE-DEPOSIT

KOFFERKLUIS

NIJGH & VAN DITMAR’S BOEK- EN HANDELBDRUKKF,RIJ, ROTTERDAM

Auteur