Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 41

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 11 1916

II OCTOBER 1916

t;

Economisch~Statistische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

1
E
JAARCANG

WOENSDAG 11 OCTOBER 1916

No. 41

INHOUD

BIz.

HET ZUIDERZEE-WETSONTWERP
……………………
641
Introductie van Duitsche scheepvaartaandeelen aan de
Amsterdamsche

beurs

……………………….
643
Moeilijkheden

der jam-industrie
………………….
644
Index-cijfers

………………………………..
645
REGEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSGEBIED

…………
645
MAANDCIJFERS:
Inklaringen op Amsterdam en Rotterdam

……….
646
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

………………
646-654
Geidkoersen.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.
Goederenhandel.
1
Bankstaten. Verkeerswezen.

J3ijdra gen en mededeelingen den inhoud betreffende,

alsmede gegevens voor de
a.fdeelin.g
,,Statistieken. en

Overzichten” gelieve men te zend enaan het secretariaat,

Gèldersche Kade
21 b,
Rotterdam, telefoon No. 10685.

Abonnementsprijs franco p. p. in Nederland f 10,—,
buitenland en koloniën f 12,— per jaar. Losse
nummers 25 cents.

Advertentiën f 0,35 per regel. Plaatsing bij abonne-

ment volgens tarief.

Med’edeelingen
betreffende
abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Dit mar’s Uit gevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

10 OCTOBER 1916

In den algemeenen toestand van de geldmarkt kwam

gedurende de afgeloopen week al zeer weinig veran-

dering. Particulier disconto opende op 1Y4
t
1V2 pOt.

en daalde geleidelijk tot 1¼ s 1% pOt. De prolongatie-
rente noteerde vrijwel de geheele week
2
pOt.

Op het gebied van emissies valt onder mer te ver-

melden een
4
pOt. leening van de gemeente Amster-
dam ad 10 millioen gulden en een uitgifte van
3
mii-

lioen gulden
5
pOt. obligatiën van de gemeente Soe-

rabaja.
*

De wisselmarkt was zeer kalm, de koersen ble-

ven ongeveer op dezelfde hoogte. Het eenige opmer-

kelijke was een vernieuwde rijzing van den Zweed-

schen koers en eenige vraag voor Zwitserland, even-

eens op verhoogde koersen. De vel’ betalingen, welke

nog door den houthandel in Zweden te doen zijn, heb-

ben het hare tot de rijzing bijgedragen, terwijl ook de

meerdere vraag voor Zwitserland daar grootendeels

mede in verband stond.

Het Roemeensche devies mag zich, sedert het land

aan den oorlog mede
doet,
verheugen
in een bijzondere

vraag; de koers was sedertdien geleidelijk stijgend. De

afgeloopen week ging het met een sprong naar boven,

zoodat het nu circa
40
noteeit, een sedert maanden

niet bereikt hoogtepunt. –
tilt.

HET ZUIDERZEE-WETSONTWERP.

Eindelijk dan is weder een ontwerp van wet inge-

diend tot afsluiting en gedeeltelijke drooglegging van

de Zuiderzee! Deze verzuchting treft niet onzen wak-

keren Minister van Waterstaat, die zoo groote ver-

diensten op dit gebied heeft, en gaarne voortvarend
genoeg geweest zou zijn om dit plan reeds veel vroeger

tot uitvoering te brengen. Omstandigheden zijn echter
telkens oorzaak geweest tot weder verschuiving van
deze grootsche onderneming. Wel gerechtigd echter is
de twijfel of
wij
Hollanders ons niet te veel laten op-houden door ,,omstandigheden”, en of wij niet beter
deden die omstandigheden meer ondergeschikt te ma-
ken aan onzen wil. Een beetje meer energie zou ons

als natie wel te stade komen.

De Minister maakt in Zijne Memorie van Toelich-

ting dadelijk een duidelijk onderscheid tusschen de twee. hoofdfactoren van dit wetsontwerp, zijnde de

afsluiting
en de
gedeeltelijke
droogmalcing.
Wij kunnen niet genoeg den moed en het door-
zicht van den Minister prijzen, dat hij v66r alles het groote beginsel der afsluiting heeft gésteld; immers
reeds de afsluiting op zichzelf zal voor ons land een daad van zeer groote beteekenis zijn. In ons polder-
land is de Waterstaat een overwegend belang, althans
in de laag gelegen provinciën, die wij rondom de Zui-
derzee vinden. Die waterstaatstoestand dan van vijf
onzer belangrijkste provinciën zal in de toekomst voor
een groot gedeelte beheerscht worden door die af slui-
ting, en wel in zeer gunstigen zin. Men zegt gaarne
in Nederland, dat wij ons land aan het water hebben
ontrukt en tegen het water moeten blijven bescher-
men. Ten aanzien van de om de Zuiderzee liggende
provinciën is dit in meer dan één zin waar; niet
alleen tegen het water, maar bepaaldelijk tegen het

zoute water hebben wij die landsdeelen te bescher-
men. Aan vele zijden dringt dat zoute water door, en
door de rampspoedige overstroomingen in Noord-
Holland na den storm van
13/14
Januari
1916 is
we-
der duidelijk gebleken welk een verwoesting en achter-
uitgang dat zoute water kan aanrichten, indien het
de overhand verkrjgt. Een zoodanige ramp behoort
gelukkig tot de uitzonderingen; maar geeft men zich

wel rekenschap van het nadeel, dat jaarlijks gebracht
wordt door de niet te vermijden inlating van zout wa-
ter bij de schutting van schepen uit Zuider- of Noord-
zee? Na de afsluiting zal door het IJsselmeer een
zoetwaterboezem geschapen worden, zoo groot en zoo-gemakkelijk op een voorgeschreven peil te houden van
40
tot
20
centimeter minus N. A. P., dat het zoute
water uit alle omliggende provinciën gebannen kan
worden en de hoogte van het zoete water met volko-
men zekerheid al naar behoefte kan geregeld worden.
De Minister kan dan ook terecht in Zijne Memorie
van Toelichting wijzen op de drie groote voordeelen,
aan de afsluiting verbonden, dat men voortaan ge-
heel in handen zal hebben:
10.
de
waterverversching,
20.
de waterloozing en
3°. de waterkeering.
Nader in
korte woorden uiteen-
gezet beteekent dit:
1
0
. In
alle vaarten,
kanalen, boezems, enz., en dus
ook in alle
putten, in
gebruik
voor huishouding
of

642

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

.11 October 1916

veestapel, zal in de toekomst voldoende zoet water zijn,

dat bovendien door een vernuftig, doch eenvoudig

systeem van spuien gedurende tweemaal zes uren in
het etmaal door flinke doorstrooming in alle hoofd-

vaarten en grachten kan worden ververscht. De reeds

veel verbeterde verversching der Amsterdamsche

grachten in de laatste jaren kan bewijzen, welk een

weldaad zulk een doorspuien met frisch water is; en
in Amsterdam is het op het oogenblik voor een deel

nog brak water.

2°. De hooge binnenwater-standen, waaronder

vooial Friesland en de Vechtstreok in Noord-Holland
zoo gebukt kunnen gaan, zullen in het vervolg geheel

voorkomen kunnen worden.

3°. Aan den anderen kant kan ook eene instrooming

van ongewenscht water volledig worden belet; die

instrooming kan ongewenscht zijn, òf omdat slechts

brak of zout water naar binnen zou kunnen komen,

ôf omdat door storm-opwaaiing het buitenwater te

hoog kan worden opgestuwd, waardoor gevaar voor

doorbraak of
werkelijk
bezwaar wegens overstrooming

wordt ondervonden. Men verwarre hiermede niet de
jaarlijksche overspoeling van eenige uiterwaarden bij

Harderwijk en eenige andere plaatsen, alwaar die bui-
tendijks gelegen gronden juist voordeel trekken uit
het laagje slib, dat na: onderloopen met Zuiderzee-
water overblijft. Dit verschil zij ter vermijding van
verwarring slechts even aangestipt; de ruimte ge-

doogt niet hierop verder in te gaan.

Andere economische voordeelen van de afsluiting

zijn, dat de scheepvaart zeer zal worden gebaat; de

onstuimige,’ dikwijls kribbige zouten plas zal veran-

derd worden in een veel rustiger zoetwater-meer; het
water zal ovéral op diepte blijven, ‘waar noodig na uit-

baggering; de last van havens, die alleen met hoogtij

water te bereiken zijn, zal ophouden te bestaan; de
hevige stroom, als o.a. allen zeilers bekend in het

Krabbersgât
bij
Enkhuizen, komt te vervallen; een

net van nieuwe kanalen zal in aansluiting ,aan het

IJsselmeer worden gemaakt. – Het landverkeer zal door èene directe spoorwegver-
binding over den afsluitdijk tusschen Noord-Holland

en de Noord-Oostelijke provinciën (Amsterdam-
Leeuwarden) met niet minder dan 56 Kilometer wor-
den vérkort. (De nieuwe groote werken bij Halfweg
aan de spoorlijn Amsterdam—Haarlem leveren slechts

een tijdbesparing van 1Y2 minuut op!)
Het heeft ons getroffen, dat de Memorie van Toe-lichting zeer sober en zeer voorzichtig is gesteld; tal
van voordeeleri, welke nog zouden genoemd kunnen
worden, gaat de Minister met stilzwijgen voorbij; o.a.

de ons allen nog zoo versch in het geheugen liggende
ramp der overstrooming in Januari 1916. De Minister
meet daarentegen de kosten der onderneming zoo
breed mogelijk uit. En in denzelfden gedachtengang,
om de zaak toch vooral niet te gunstig voor te stellen,

verklaart de Minister zelfs, dat al die groote voordee-

len van de afsluiting op zich zelven hem nog geen
aanleiding zouden geven het voorstel tot afsluiting
in te dieuen, vooral wegens de hooge kosten, aan de
afsluiting en een aantal bijkomende werken verbon-
den, geschat op een uitgaaf van 66Y4 millioen gulden.
Menigeen zal dit in zooverre niet met den Minister
eens zijn, omdat velen de waarden dier voordeelen
hooger ‘zullen aanslaan, vooral indien men daarbij in
aanmerking neemt, dat onder die bijkomende werken
zeer verschillende afzonderlijke uitgaven voor andere
zaken van openbaar nut zijn opgenomen, alg bijv. de
verbetering van het Zwolsche Diep, de verbetering

van de scheepvaart op den IJssel tot
bij
Wijhe, de

uitdieping van vele havens, het maken van nieuwe
kanalen, de reorganisatie van het kwijnende vissche-
rij-bedrijf op de Zuiderzee en de pensionneering ‘an

alle visschers, die thans den leeftijd van 50 jaren heb-
ben bereikt, en nog eenige meer.
Aangezien de Minister echter aan die afsluiting s’il verbinden eene drooglegging van vier groote polder-

afdeelingen, tezamen groot 211.000 Hectaren, acht

hij de voorafgaande afsluiting alleszins gewettigd.

Bezien wij thans korteljks die plannen tot inpol-
dering.

Aan de hand van de voorstellen der Zuiderzee-Ver-

ecuiging, eenigszins gewijzigd door de Staats-com-

missie van 1892, stelt de Minister zich voor om de vier groote droogmakingen, van vele kaarten reeds

bekend, achtereenvolgens tot uitvoering te brengen.

Die vier polders zullen zijn: de Noérd-Westelijke be-

zuiden Wieringen, groot 21.700 H.A.; de Zuid-Wes-

telijke tusschen Marken en Hoorn, groot 31.520 H.A.;
de Noord-Oostelijke bezuiden Friesland, groot 50.850

H.A., en de Zuid-Oostelijke langs de kusten van Gel-.

derland en Utrecht, groot 107.760 H.A.; tezamen

211.830 H.A. Bepaald vruchtbaar land zullen 194.410,
H.A.
zijn,
terwijl 17.420 H.A. uit zandgronden zullen
bestaan, waarvan echter met de moderne wetenschap-

pelijke methoden van landbouw een groot gedeelte ook

nog voor cultuur geschikt gemaakt kan worden. Al-

hoewel dit groote plan reeds van den aanvang af in

uitzicht wordt gesteld, meent de Minister toch
vo
o
r:

loopig het plan te moeten beperken tot de twee wes-

telijke polders na voltooiing van de afsluiting. De

droogmaking van de twee Oostelijke polders moet in

ieder geval veel later ter hand genomen worden.
In het midden wordt een groote waterplas in stand

‘gehouden, genaamd het Ijsselmeer, met een opper-

vlakte van 145.000 H.A.,
zijnde
nog grooter dan de

oppervlakte van alle overige meren, rivieren, kana-

len en overige wateren in Nederland tezamen geno-

men. Als boezem voôr een reservoir van zoetwater zal
dit binnenmeer dus zeef voldoende zijn. Op dit meer

zullen de IJssel en een aantal’ kleinere rivieren uit-

loozen; de omvang van dit binnenmeer waarborgt, dat
die uitloozing zonder hinder zal kunnen voortgaan,
ook indien door storm uit het N.W.. en N. de zeestan-

den buiten Wieringen gedurende verscheidene etma-

len zoo hoog zullen zijn, dat spuiing door de 10 slui-
zen
bij
Wieringen niet mogelijk zal zijn.

De kosten der werken zijn voorzichtigheidshalve
veel hooger geschat dan in 1892194, omdat aangenomen
is, dat de eenheidsprjzen van bonen en grondstoffen

thans belangrijk duurder zullen zijn. Een groot be-

zwaar behoeft deze verhooging niet te zijn, omdat in
dienzelfden tijd het opbrengst-vermogen door de zeer
verbeterde landbouw-methoden in verhouding veel
meer is gestegen en ook de prijzen der producten hoo-

ger zijn geworden. Met beslistheid kan men dus aan-
nemen, dat de uitkomsten van de cultuur op de droog-

gelegde gronden ook veel beter zullen zijn dn in
1892194 kon worden geschat.

De kosten worden dan begroot: voor den afsluitdijk
van de Hollandsche kust over Wieringen naar Piaam
in Friesland
f
55 millioen, inclusief het nieuwe ka-
naal van Piaam naar Harlingen en de verbetering der
omliggende havens,
f
5 millioen voor de verbetering

van het Zwolsche Diep en
f
6 millioen voor de voor-
ziening in de visscherij-belangen. Met onvoorziene
uitgaven wordt dit een kostencijfer van rond
f
66
millioen. De droogmaking van de twee westelijke pol-

ders wordt op
f
44 millioen geschat.

Er zijn in den laatsten tijd stemmen opgegaan
om de juistheid dier berekeningen in twijfel te doen
trekken. Die bedenkingen waren echter zeer vaag. Men
argumenteerde, dat de Solo-vallei, het Panama-kanaal
en nog eenige andere groote ingenieurs-werken zulk
een misrekening hadden opgeleverd. Een dergelijk
argument heeft geen’ waarde en kan slechts onkundi-
gen den schrik om het hart jagen; immers men kan
gemakkelijk op evenveel, zoo niet meer, andere werken:
wijzen, waarbij de kostenraming wel is uitgekomen of
zelfs medegevallen. En het werk van de. Zuiderzee is
wel groot, doch in aard en uitvoering met onze heden-
daagsche techniek feitelijk zeer eenvoudig. Men kent’
bovendien door en door de geheele plaatselijke ge-

11 October 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

643

steidheid; duizenden boringen hebben plaats gehad,
waardoor men in ieder onderdeel precies de gesteld-
heid.van den grond kan opgeven. En soortgelijke wer-

ken, welke reeds in het klein in hetzelfde gebied zijn uitgevoerd, hebben de juistheid en duurzaamheid der

ontworpen plannen zonder eenige quaestie aange-

toond. Zoo buy. de havenwerken en dammen bij Sta-

voren, die soortgelijken
strijd
tegen de elementen, als

waartegen de afsluitdijk bestemd moet zijn, thans

sedert vele jaren zonder eenigen tegenvaller hebben

kunnen volhouden. En sedert dien tijd is de techniek

weder zooveel vooruitgegaan! Kleinmoedigen kuiinen
altijd met bezwaren aankomen, maar dergelijke lieden

brengen dan ook niets tot stand.
Een zeer belangrijk onderwerp naast de technische

uitvoering van het werk is natuurlijk de economische
ontwikkeling van de onderneming: de wijze van uit-
gifte der gronden, waarbij zooveel mogelijk moet wor-
den gestreefd naar het vormen van eèn nieuwen eigen-

erf den boerenstand in de polders; de vestiging van de
nieuwe gemeenten met al wat daartoe behoort; de
maatregelen om daling van grondwaarde in het ove-

rige deel des lands door te groot aanbod opeens van

gronden te voorkomen; het financieel beheer der
nieuwe grondgebieden; de aankweeking van een
nieuwe zoetwatervisscherij in het groote IJsselmeer

en. de polderwateren en kanalen; het scheppen van

nieuwe markten, enz. enz. Op dit punt is de Memorie
van Toelichting zeer sober, en kon die ook sober zijn,
omdat verwezen wordt naar de veischi1lende uitvoe-

rige studiën over al die zaken, door de Zuiderzee-
Vereenigixig in de laatste fwintig jaren uitgegeven;
de Minister verklaart in het kort zich daarbij aan te

sluiten, om in den geest dier voorstellen de economi-
sche zijde van de onderneming te doen ontwikkelen.

De Minister stelt zich dan ook voor, dat naast den
Staat als uitvoerder eene Commissie van deskundigen
op verschillend gebied zal optreden om voorstellen
voor die uitvoering te overwegen en aan de Regeering

voor te leggen.

Het groote plan is thans aan het Nederlandsche
volk voorgelegd. Ons land kan thans een werk van
vrede ondernemen, dat schitterend kan afsteken te-
gen de vreeselijke oorlogsverwoesting om ons heen.
Er behoort natuurlijk moed toe om een dergelijk groot
plan te ondernemen; laat ons land nu eens moed in’
die richting toonen. Meer dan ooit is in ,dezen or-
logstijd gebleken in welke mate wij voor onze eigen
voeding van het buitenland afhankelijk zijn en als
onze buren nietS goedgunstig beslissen, kan door af-
snijding van toevoer zelfs de honger in ons land ko-
men. De noodzakelijkheid der volmaking van militaire
verdedigingsmiddelen wordt thans algemeen erkend,
en zonder aarzelen brengt ons land in onze geschie-
denis ongekend groote sommen op voor onze militaire
verdediging. Hier ligt thans voor ons een plan om
onze economische onafhankelijkheid zeer en zeer be-
langrijk te versterken, om in ons eigen midden een
groot gebied voor nieuwe welvaart te openen, in be-
teren zin dan ‘de aan het water ontwoekerde Haar-
lemmermeer, en meer dan tienmaal zoo groot. De

zeer groote uitgaven voor mobilisatie en militaire toe-rusting moeten worden opgebracht, maar zijn dan ook
vrder improductief; op den duur is dat verloren
geld. Hier’ wordt een ing niet zoo groote uitgaaf
verlangd, verdeeld over 20 tot 30 jaar, dus zeker niet
te hoog voor onze krachten, om een werk tot stand te
brengen, dat in toenemende mate in de toekomst onze
economische welvaart zal verhoogen, dat als een
pracht-voorraadschuur in het midden van ons land, ‘onze weerbaarheid grooter zal maken. Kan, ja mag
men dan nog langer aarzelen dit werk te ondernemen?
De oorlogstoestanden in de ,ons omringende landen, ook in ons eigen land, zijn eên doorloopend pleidooi
voor deze ,,daad”. –
Aan het voorstel der Regeering is dan ook slechts

één zwakke zijde: dat de uitvoering zal worden opge

schort tot onze militaire macht voldoende lessen uit

den oorlog zal hebben geput om te beoordeelen welke
verdedigingswerken noodig zullen zijn voor den nieuw

te scheppen toestand. Met volle erkenning van de toe-

wijding onzer militaire deskundigen zouden ‘wij toch

willen vragen of dit nu eigenlijk niet is de paarden

achter den wagen spannen. Onze militaire toebereid-
selen moeten onze onafhankelijkheid en onze welvaart

beschermen; de militaire maatregelen zijn geen hoof d-

zaak, doch gevolg. Moet nu een’ zoo krachtig middel

tot verhooging van onze welvaart ongebruikt blijven

tot de militairen theoretisch hun nieuwen weg gevon-

den hebben in het doolhof van nieuwe uitvindingen

op oorlogsgebied, of moeten wij beginnen met eerst

onze welvaart ‘en ons economisch weerstandsvermogen
te verhoogen, en onze militaire verdediging daaraan
pasklaar maken? Men moet zich haast verwonderen,

dat men een
dergelijke
vraag zal moeten stellen in het

tegenwoordig stadium van den oorlog, nu steeds meer
blijkt, dat de militaire krachten over en weer een
evenwicht hebben gevonden, doch dat één der voor-

naamste factoren tot eindljke beslechting van den

reuzenstrjd zal te vinden zijn in het economische
uithoudingsvermogen der strijdende volken.
De eenige groote schaduw op het verdiensteljke

ontwerp van Minister Lely is dus, dat de militaire
macht het veto kan blijven uitspreken over deze ôn-
derneming op grond dat de leiders der landsverdedi–
ging het in theorie nog niet eens mochten zijn over
het resultaat, dat uit de militaire lessen van dezen
oorlog te trekken zal zijn. Wie zal dit resultaat met
volkomen zekerheid kunnen vaststellen, nu nog bijna
dagelijks nieuwe oorlogswerktuigen en oorlogs-me-

thoden worden uitgevonden? Wie zal kunnen verkla
ren wanneer het tijdstip zal aanbreken, dat de mili-
taire deskundigen eens van zin kunnen verklaren, dat
zij die wetenschap voldoende hebben verkregen?
Mag men
bij
eene dergelijke groote onzekerheid

een zoo groot landsbelang op den achtergrond schui-
ven, de daad van directe krachtsversterking ten ach-
ter stellen bij het theoretisch zoeken naar verbetering

der weermiddelen van militair standpunt?
Dat is een zeer zwakke zijde van het wetsontwerp.
Moge onze Volksvertegenwoordiging, den Minister in zijn schoon streven tegemoetkomend, alsnog eene be-

tere oplossing vinden voor deze betreurenswaardige
oorzaak tot verder dralen.
G. VISSERING.

INTRODUCTIE VAN

DUITSCHE SCHEEPVAARTAANDEELEN AAN

DE AMSTERDAMSCHE BEURS.

Een medewerker schrijft:
In dezen oorlogstijd worden -vaak weinig belang-
rijke gebeurtenissen tot’ groote politieke feiten opge-
blazen, waarmede geheel Europa zich bemoeit. De
aankondiging ‘van eenige Amsterdamsche makelaars
in effecten, daf zij aandeelen Hamburg-Amerika Lijn of Norddeutsche Lloyd tot een zekeren koers verhan-
deld hebben, heeft zelfs Franschen journalisten aan-
leiding gegeiren tot een lang artikel met vele onjuist-

heden.

Feitelijk is de zaak van weinig belang. Eenige arbi-
trage-huizen hebben, vermoedeljk in overleg met
hunne Duitsche correspondenten, door bemiddeling
van makelaars in effecten een poging gewaagd, boven-

genoemde aandeelen ter beurze van Amsterdam onder te brengen.
Het succes is echter vrijwel nihil geweest. Alleen
reeds om technische redenen zou een fiasco kunnen
zijn vôorspeld. Immers, niet dan uit een speculatief
oogpunt, als ,,peace-baby”, hebben deze aandeelen be-
lang en juist dan is het voor den kooper een zeer groot
bezijaar, ,dat de stukken ter beurze niet beleenbaar
zijn en voorloopig ook niet zullen worden, zelfs niet,

II
644

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN.

11 October 1916

wanneer
f 500.000
in Nederland geplaatst is. Obliga-
tiën zijn – en terecht – in zeer groote bedragen uit

het buitenland (speciaal Duitschiand en Engeland)

hier ingevoerd. Voor beleggingsdoeleinden is de al
dan niet beleenbaarheid van weinig belang, maar met

speculatieve. aandeelen is het anders gesteld: de

,,kleine dobbelaar” interesseert zich in geen geval

voor onbeleenbare fondsen en de groote speculant kan

waarlijk genoeg objecten voor zijn speelzucht vinden.
Al wilde hij zich maar tot Reichsmarken bepalen, dan
zou
hij
nog veel beter Duitsche bankbiljetten, Duit-

sche bankaccepten of wel òbligatiën kunnen koopen.

Maar, en hiermede komen wij tot de hoofdoorzaak,

het Nederlandsche publiek heeft sinds den oorlog (it
is an ill wind that blows nobody good) veel grooter

belangstelling voor nationale fondsen aan den dag ge-

legd dan ooit te voren. Bijkans zonder uitzondering

zijn Nederlandsche en koloniale waarden sterk in
koers gestegen en koopers van deze fondsen hebben

dan ook bijna alle geld verdiend. En nu ook op de

Amerikaansche markt geld verdiend wordt, heeft men
heusch aan geen Dutsche fondsen behoefte.

Het tijdstip is trouwens slecht gekozen; de andee-
len zullen eerst
bij
beëindiging van den
krijg voordeel
voor de bezitters kunnen afwerpen en dat tijdstip

wordt althans ter beurze nog ver weg geacht.
De bovenvermelde redenen gelden meerendeels voor

alle in te voeren buitenlandsche aandeelen en men

behoeft ook onzes inziens voorloopig niet voor over-
strooming met dergelijke fondsen bevreesd te zijn.
De kansen op eene pénétration pacifique zijn ten-
minste grooter!

MOEILIJKHEDEN DER JAM-INDUSTRIE.

Een medewerker schrijft:

Ten tweeden male is dit jaar de jam-industrie bij
den export harer producten in moeilijkheden komen

te verkeeren. De eerste mal geschiedde zulks tijdens

het voorjaar, toen de schaarschte aan suiker leidde
tot een streng gehandhaafd uitvoerverbod van ,,alle

suikerhoudende producten”. Export van suikerhou-

dende jams, marmeladen e.d. werd sedert dien vrijwel
alleen naar de Nederlandsche koloniën mogelijk. Dat

desniettegenstaande de jam-industrie vrij geregeld
kon doorwerken en ook kon blijven exporteeren, was
voor een goed deel gevolg der omstandigheid, dat voor de vervaardiging der producten in plaats van
suiker gebruik kon gemaakt worden van het surro-

gaat, de glucose, die in overmatige hoeveelheid be-
schikbaar kon gesteld worden, omdat men in over-
vloedige mate beschikte over de grondstof er van,
het aardappelmeel. Misschien heeft zelfs nooit – te

voren de jam-industrie een zoo bloeiend bestaan ge-
leid als juist tijdens de periode van het uitvoerver-
bod van alle suikerhoudende producten.
De aanleiding daartoe was Vrij eigenaardig. De
glucose-industrie, die zoo .goed als geheel voor het binnenland werkt, ontving van de aardappelmeelfa-
brieken haar grondstof tegen
f 17 á f 18
per 100 K.G.
en was zoodoende in staat haar afnemers, w.o. de
koek- en jam-industrie, tegen den zeer redeljken prijs
van
f 25 á
f
26
glucose te leveren.. Om de glucose-
fabrieken eenigszins tegemoet te komen, maakten de

aardappelmeelfabrieken, die zelf een gouden tijd
doorleefden, geen bezwaar, indien een weinig van de
glucose werd, geëxporteerd, ook al was voor de ver-
vaardiging van deze glucose alleen z.g. binnenlandsch
meel gebezigd. Zoodoende werd dan ook door de meel-
fabrieken goedgevonden, dat jam •met glucose, appel-
stroop met glucose e.d. werd geëxporteerd, zonder
export-certificaat van het meel, dat voor de vervaar-
diging der glucose gediend had. Voor de meelfabrie-
ken deed dit er trouwens ook weinig toe; men stelde alleen wat méér balen meel voor het binnenland be-
schikbaar dan het geval zou zijn geweest, indien alle
export-glucose van export-meel gemaakt had moeten

worden. Deze winstclerving getroostte men zich gaar-

ne, ten einde allerlei toezicht en formaliteiten te ont-

gaan; en bovendien steunde men de glucose-industrie,
die in normale tijden vaak een steun voor de meel-
industrie is geweest.

Met dat al zag men één gevolg voorbij. De Neder-

landsehe jam- en appelstroop-industrie kreeg voor
haar export-jam en exort-appe1stroop de beschik-
king over glucose van
f 20
per 100 K.G. en had daar
door een geweldigen voorsprong op den buitenland-
schen jamfabrikant, die voor zijn glucose ca.
f 65 â
f 70
moest betalen. Immers de glucose van den bui-

tenlandschen fabrikant was gemaakt uit exportmeel
van
f 50
a
f 55,
onverschillig of de vei:vaardiging in

Nederland of in het buitenland had plaats gevonden.

Waar nu bv. appeistroop tot
60
en
65
pOt. glucose
bevat, behoeft het geen nadere uiteenzetting, dat de

buitenlandsche fabrikant niet concurreeren kon tegen

den Nederlandschen industriëel, die een der hoofd-
grondstoffen
f 40 á
f
45
per 100 K.G. godkooper had.
Het gevolg was begrijpelijkerwijs een sterk verhoogde
vraag naar het Nederlandsche product, maar ook – en dit was erger – een sterk verhoogde
prijs
in het

eigen land van het Nederlandsche product. Sprongs-

gewijs liepen de prijzen op, totdat zij ruim 100 pOt.

hooger waren dan in normale tijden; de Nederlander,
die appelstroop wenschte, moest die tegen den bui-

tenlander op betalen. Daarbij liepen de prijzen van

appels en ander fruit buitengewoon op, omdat de
Nederlandsche fabrikant, niet gehandicapt door de

dure glucose, een voorsprong op zijn buitenlandsehen

mededinger bleef behouden, ook al had deze goedkoop
fruit.
Zulk een gevolg nu had niemand gewild. Men le-
verde goedkoop meel, opdat de glucose-industrie
regelmatig zou kunnen voortwerken en hare afnemers
tegen redelijke prijzen bedienen en nu werd het
goedkoope meel oorzaak Tan dure jams en duur fruit,

doordien de jam-industrie misbruik maakte .van haar
verleende faciliteiten. Wilde men den Nederland-
schen verbruiker tegen redelijken prijs aan jam en

appeistroop helpen, dan moest, -hoe paradoxaal het

ook lijkt, de Nederlandsehe jam-industrie voortaan
haar glucose duurder betalen, d.w.z. zij zou voor

export-jam geen gebruik meer mogen maken van

glucose van binnenlandsch meel. Deze weg is ingesla-
gen en sinds een paar weken bestaat dan ook de be-
paling, dat export van glucose-houdende producten

slechts mag geschieden, als voor de glucose een ex-
port-certificaat van meel wordt overgelegd. De voor-
sprong van den Nederlandschen fabrikant op zijn bui-
tenlandschen mededinger is. weg en daarmee de
export ook: de kip, die de gouden eieren legde, is ge-

slacht.

Immers aan een export van glucose-houdende jams,
marmeladen en stroopen onder voorwaarde, dat ex-
portcertificaat van meel wordt overgelegd, is geen
denken. Deze jams zijn tweede-kwaliteits-artikel- en

zouden duurder zijn dan het eerste-kwaliteits-product,
dat met suiker bereid is; het spreekt vanzelf, dat
onder deze voorwaarden buitenlandsche afzet is uit-

gesloten.

Doch hiermede is de zaak niet ten einde. De ratio-
neele eisch der regeering – geboden door de omstan-
digheid, dat de jamfabrieken de prijzen noodeloos op-
joegen – in zake consent voor glucose; beëindigde
niet alleen den export der tweede-kwaliteits-jam en
stroopen, maar bracht daarmee tegelijk aanmerkelijke

schade .toe aan de glucose-fabrieken, die hun afzet-
gebied zeer zagen inkrimpen. Tweeërlei inperking.

dus van bedrijven, zonder ,dat het land er eenig voor-deel van heeft. Vandaar een zoeken, hoe men de ver-
schillende belangen tot overeenstemming kan bren-
gen. De Nederlandsche verbruiker zal zijn jam moe-
ten betalen in overeenstemming met den glucoseprjs;
de aardapplmeel-industrie zal het meel voor de
export-jam moeten leveren tegen zoodanigen prijs, dat

11 October 1916

ECONOMiCH-STATISTISCHE BEIICHTEN

645

deze jam de concurrentie kan volhouden tegen de
suikerhoudende jams. Bijgevoig zal men eerlang drie

soorten .glucose-prijzen hebben, n.l. allereerst een prijs
van glucose voor eigen gebruik, voorts een van glu-
cose, die als zoodanig wordt uitgevoerd en vervaar-

digd is van meel met certificaat, en ten slotte glucose,

benoodigd voorexport-jam en gemaakt uit tegen een

middenprijs geleverd meel.

Het is op .deze basis; dat men nog naar een oplos-
sing zoekt.

Waarlijk, de verhoudingen worden wel ingewikkeld.

1

INDEX-CIJFERS.

Het cijfer van The Economist, dat de verhouding

uitdrukt tusschen den prijsstand van het oogenblik
en het gemiddeld niveau in de jaren
1901105,
heeft
thans de 200 overschreden, zoodat de tegenwoordige
prijzen van de betrokken artikelen dooreen genomen

tweemaal zoo hoog zijn als in de genoemde basisj aren.
Ook voor de groepcijfers wijkt de verhouding niet ver

van de 2 af: voor granen en vleesch is ze juist onge-

veer 2, voor andere voedings- en genotmiddelen 1,8,
voor weefstoffen
1,9,
voor delfstoffen 2,3 en voor
diversen 2,4.

Dato
Granen

1
en
h
0
eesc

An-
dere
en ge-
nolm.

G

d
°
t

tiel-

r,e.

D 1
stoe.

Diver-
sen:

,ubber,
enz.

Totaal
Alge-

cijfer

Basis (gemidd.
1901
1
-5)

.
.
500 300
500 400 500
2200
100,0
1 Januari1914
563 355
642
491
572
2623
119,2
1 April
560
350
1
1,
626
1
1,
493 567
2597
118,0
1 Juli
565’1
345
616
471112
551
2549
115,9
EindeJuli
579 352
61612
464112
553
2565
116,6
Aug. ,,
641
369
626
474
588
2698
122,8
Sept. ,,
646
405 611
1
1,
472’/,
645
2780
126,4
Oct.
656’/,
400
1
/,
560
458 657
2732
124,2
Nov.
683 407
1
/
512
473 684
1
1,
2760
125,5
Dec.

,,
714 414
1
1,
509 476 686
1
1,
2800
127,3
Jan.1915
786 413 535 521 748
3003
136,5
Febr.,,
845
411
552
1
1,
561
1
1,
761
3131 142,3
Mrt. ,,
840
427
597 644
797
3305
150,2
April,,
847
4391/2
594
1
12
630 816
3327 151,2
Mei
893 437
583 600 814
3327
151,2
Juni
818 428
601
624 779
3250
147,7
Juli
8382!
2

440
1
1,
603 625
774 3281
149,1
Aug.
841
438’12
628
6f0
1
12
778
3296
149,8
Sept.
809
1
12
470
1
12
667
619’12
769
1
12
3336
151,8
Oct.
834
4432/2
681
631
1
1,
781
3371
153,2
Nov. ,,
87111,
444
691
667’1,
828
3500
159,1
Dec.
897
446
731
7111,
848
1
1,
3634
165,1
Jan.1916
946
1
!,
485
782
1
1,
761
1
1,
884
1
1,
3840
174,5
Febr.,,
983 .
520
1
12
805
1
12
801
1
12
897
1
1
2

4008
182,2
Mrt. ,,
9491/
503 796
1
1,
851
913
4013
182,4
April,,
970
11
511
7941/2
895
1019
4190
190,5
Mei

,,
1024
529 805 942 1019
4319
196,3
Juni
989
520
794 895
1015
4213
191,5
Juli
961
525
797
881
1040
4204
191,1
Aug.
999’1,
531
1
1,
882 873
1086
4372
198,7
Sept.
1018
538
1
1,
937
858V,
1073
4423
201,0

In de afgeloopen maand was in de eerste plaats een
prijsstijging voor weefstoffen waar te nemen, waar-

onder vooral katoen wederom sterk opliep; de oorza-
ken dezer rij zing zijn reeds meermalen in dit blad be-
sproken. Ook jute is iets hooger in prijs, terwijl wol vrijwel onveranderd noteert met vaste stemming en
goede vraag voor de betere soorten.

De gröep granen en vleesch vertoont een verbete-
ring, die vooral aan de stijging der gerstprijzen is toe
te schrijven. Ook aardappelen zijn aanzienlijk duurder
geworden. Daarentegen zijn de prijzen van tarwe en
van rund- en schapenvleesch teruggeloopen.

De tweede groep geeft weinig verandering te zien:
de geringe stijging van het totaalcijfer komt geheel
voor rekening der boterprijzen.

Onder de delfstoffen zijn steenkolen wederom iets

in prijs gedaald, terwijl koper en tin hooger zijn ge-
noteerd.

De vermindering van het cijfer voor de laatste
groep wordt veroorzaakt door prijsdalingen voor talk

en indigo.
(

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

U
i t v o e r v e r b o de n. Verboden is de uitvoer

van
Chineesche houtolie,
alsmede die van
1clompen.

Laatstgenoemd artikel kon tot dusverre, voor zoover

niet met ieder, koper of nikkel gemonteerd,
Vrij
wor-

den uitgevoerd. In normale tijden werden klompen

tegen betrekkelijk lagen prijs hier. te lande ingevoerd
uit België; thans staat deze aanvoer geheel stop, ter-
wijl de uitvoer van het artikel grooter werd en ook
de productiekosten- stegen in verband met de hooge

houtprijzèn. Klompen waren den laatsten tijd dan

ook buitengewoon duur geworden, hetgeen tot ver-
schillende klachten van de verbruikers aanleiding gaf.

Beperking van den verbouw van be-

paalde gewassen. Ingevolge art.
7
derDistri-

butiewet is bepaald, dat door den Minister van Land-
bouw, zoo noodig, in het algemeen of in bepaalde ge-

deelten des lands, kan worden verboden, beperkt of
alleen onder voorwaarde toegestaan het verbouwen
van bruin en geel mosterdzaad, karwijzaad, blauw
maanzaad, kanariezaad, spinaziezaad, vlas, suikerbie-
ten ên zaai-uien.
Regeeringsbrood en -meel.DoordenMi-

nister is nog eene circulaire tot de burgemeesters ge-
richt inzake de distributie van brood en meel, inge-

volge de Distributiewet. Aangezien de welstandsgrens

thans vervallen is, zal (Regeerings)bruinbrood voort-
aan weder voor ieder, doch uitsluitend op broodkaar-
ten, verkrijgbaar zijn.

T
u r f d i s t r i b u t i e. Door den Minister van
Landbouw is bij beschikking van 3 dezer ingevolge

art. 8 der Distributiewet vastgesteld eene distributie-
regeling voor de levering van turf aan steen-, pan-,
pijpen-, tegel-, kalk-, aardewerk- en plateelfabrieken.
Aflevering van fabrieksturf aan bedoelde bedrijven zal
geleid worden door een, eveneens door den Minister in-
gestelde Distributiecommissie. Door de verveners zal de
productie van fabrieksturf voor Y4 ter beschikking
van genoemde commissie gehouden moeten worden,
tegen bepaalde maximumprjzen. –

M
a x i m u m p rij zen. Nieuwe maximumprijzen,
zoowel ingevolge art. 1 als ingevolge art. 8 der Distri-

butiewet, zijn vastgesteld voor zeevisch. De lijst der
maximumprijzen voor turf is met eenige soorten
aangevuld. –
P u
1
p d i s t r i b u t i e. Tegelijk met nieuwe maxi-
mumprjzeu is een nadere distributieregeling vast-
gesteld voor pulp. Het artikel mag slechts worden
afgeleverd aan producenten van beetwortelen, die, in-
gevolge contract recht hebben om voor geleverde bieten
pulp terug te ontvangen, zulks echter tot ten hoogste
50
pOt. van het gewicht der geleverde bieten en uit-sluitend voor eigen gebruik; voorts aan melkveehou-

ders, die melk leveren voor consumptie, voor eigen
gebruik, alsmede aan handelaars, die aan melkveehou-
ders leveren.
V e e v o e d e r. Voor de maand November wordt
door de Regeering onder bepaalde voorwaarden eene
zekere hoeveelheid veevoeder (inlandsch graan, bui-tenlandsch graan, waaronder mais en veekoeken) be-

schikbaar gesteld voor veehouders, d.w.z. allen, die
voor de voeding van hun paarden, runderen, schapen,
varkens, pluim- en ander vee bedoeld veevoeder noo-

dig hebben. Voor pluimveehouders is nog een speciale
regeling getroffen.

M
a ï s d i s t r i b u t i e. – Over de loopende maand
zal aan aanvragers, wier aanvragen goedgekeurd zijn,
40 pOt. van de verlangde hoeveelheid mais worden

646

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11 October 1916

afgeleverd. Te beginnen met de November-aflevering

eindigt de werkzaamheid der commissie voor de maïs-
distributie en moet maïs, evenals andere veevoeder-

artikelen, worden aangevraagd op de bekende bestel-

biljetten voor veevoeder, welke bij alle veevoederbu-
reaux verkrijgbaar, zullen worden gesteld.

MAANDCIJFERS.

INKLARINGEN
OP
AMSTERDAM.

September 1916. September 1915.
Landen

Aantal Tonnen Aantal Tonnen
van hrkomst.

schepen. netto. schepen, netto.
Engeland …………..
43
30.690

,
59
46.026
Rusland (Witte Zee)

.
1
950


Zweden

…………..
Noorwegen …………
28
5
17.680 3.118 5
6.134

Denemarken

……….
2
1.267
3
1.886
,
Frankrijk

…………
1
477

Portugal …………..
– –
6
5.045
Sp
a
nje…………….


Italië

…………….


2
2.868
Griekenland

……….
1
836
2
2.427
Ned.-Indië ………….
.6
24.886
5
20.618
Noord-Amerika ……..
5
6.406
3
9.416
Midden-Amerika
1
1.098


Zuid-Amerika (Oostkust)
19
43.582
12
38.855
West-Indische eilanden
1
1.808
2
4.514
Nederlandsche havens
13
6.109
8
7.861

Totaalhandelsschepen
126
138.907
113
145.650
Vissehersvaartui
g
en ..
20
2.114
19
2.001

Totaal……
146
141.021
132
147.651


Onderscheiding der haudelsschepen naar de nationaliteit:

Percentage
September 1916
Aantal
Tonnen
van de totale
schepen.
netto.
tonnenmaat.
Nederlandsche ……
98
119172
86,3
Britsche…………
5
4.715 3,4
Zweedsche ……….
13
6.411
4,6
Noorsche
6
4.880
3,5
Deensche
4
3.029
2,2
126

. 138.907

100

INKLARflGEN
OP
ROTTERDAM.

Sept.
1916.
Sept. 1915;
Landen
Aantal
Tonnen
‘Aantal
Tonnen
van herkomst.

schepen.
netto.
schepen.
netto.
Engeland…………..
128
78.445

176
109.591,
Frankrijk

…………
9
6.333
12
8.420
De

Oostzee…………
1
2.598


Zweden

…………..
28
14.062
27
27.750
Noorwegen …………
8
5.784,
17
21.379
Bilbao ……….. .
……
.


1
636
Afrika …………….
5
5.136
1
1.678
Noord-Amerika ……..
57
151.454
23
94.483
Indië

(Engeisch)

……
– –
2
4.654
Indië (Nederlandsch)

,
4
12.422
3
13.018
Nederland

………….
1
484
1
479
Denemarken

……….


2


3.646
Portugal …………..
,

1
907


Spanje…………….
5
3.941
2
3.287
Griëkenland

……….
– –
1
1.040
Zuid-Amerika

……..
8
15.166
6
13.913
Binnen!, plaatsen ……
19
4.762
9
3.385
Nieuw geboiiwd ……..
1
770
1
1.129

Totaal……
275
302.264
284
308.488

Onderscheiding naar de nationaliteit:
Percentage
Sept. 1916
Aantal
Tonnen
vandetotale
schepen.
netto.-
tonnenmaat.
Nederlandsche
140
160.920
53,3
Britsche …………
49

– –
30.283
10,0
Noorsche

………..
51
53.350
17,6
Zweedsche ……….
17
14.183
4,7
Belgische

……….
12
31.286

10,3
Grieksche

……….
1
1.671

0,6
Deensche

……….-
3
3.522
1,2
Amerikaansche
2
7.049
.

2,3

*
275
302.264
100

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

betéekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

I. BANKDISCONTO’S.

7 October
1916
20
mli
1914

ed.
4’/2
sedert
N
-.

Disc.Wissels.
1Juli’15
3’/sedeit23 Mrt. ’14
Be!,Binn.Eff.
{Vrsch.in

4
1
/2
1

,,

’15
4 ,,

23

,,

’14
RC
5
1
1
19Aug.’14
5
23

,,

’14
Bank van Engeland
6
14 Juli ’16
3
29 Jan.
1
14
Duitsche Rijksbank
5
23 Dec. ’14
4
5 Febr.’14
Bankvan Frankrijk
5

,,
20Aug.’14
3’12
,,

29Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5
10Apr.’15
4
12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6
27 Juli
1
14
5
1 Apr. ’14
Nat. Bank v.Denem.
5

,,
10

,,

’15
5
6 Febr.
1
14
Zweedsche Rijksbk.
4
1
12

,,
1Mei’16
4
1
12
6

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
4
1
12
2Jan.’15
3
1
12
,,

19

,,

’14
Bank van Italië..
5
1Juni16
5 ,,

9Mei

’14
Fecler.Res.Bk.N.Y.
3-5 ,,
4Febr.’15

Javasche Bank.. ..
3112

,,
1 Aug.’09
3
1
12
1 Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data
Amsterdam
Londen
Part.
Berlijn
Part.
P
Pa
N. York
Ccli

Part.
Prolon-
disco,,to
gatie
disconto
disconto
disc.
noncy

7 Oct.

’16
1
1
18
2
519182
4.518

2 ‘/4/2
2-7

,,

’16
1
1
18.
1
12
2.112
5l91
95
_51
9

4_519

2114.814
25-30 S. ’16
1-2
2-
1
12
518
‘418

2-3
18-23

,,

’16
1
1
I/4_8/4

5 ‘/82-/8
4_
51

2 ‘/2-
3

4-9 Oct. ’15
2114-11*

2 ‘/4/2
48/
4
.13/
j91
1
/2.
7
18
5-10 0. ’14
– –
3
1
/4.
8
/8


6

20-24Jul.’14
3 ‘/-‘/j
2’14-’14
2 l/42/4
2
h/81/2

‘2/4
1
‘/g-2 ‘/2

11
WISSELKOERSEN.

1. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op New York, alsmede de laagste en
hoogste der week zijn aan particuliere opgaven optleend.

Data
Londen
Berlijn

Parijs
New York
2 Oct.

1916

..
11.66,
1
14
42.52
1
1
42.-
2.4412
3

1916

..
11.65/4
42.50
42.-
2.44
1
/2
4

1916

..

11.65’14
42.52
1
1
42.-
2.44
1
14
5

1916

..
,

11.66
42.50
42.-
2.44’14.
6

1916

..
11.66
42.45
41.9712
2.44
1
/4
7

1916

..
11.66’1
42.42
1
/2
41.95
2.4418

Laagste der week
11.65 42.37
1
12
41.90 2.44
aoogste

,,

,,
11.67
42.5712
42.05
2.44/4
30

Sept. 1916

..
11.66
1
1
42.52’12 41.87’12
2.44/s
23

,,

1916

..
11.6814
42.65
41.92/2

2.45′
Muntpariteit

..
12.101
59.26
48.-
2.4814

Data
Zwitser-
land
Weenen

Kopen-
hagen
Stock.
holm
Batavia
telegrafisch

7 Oct.

1916
46.20
28.70
‘66.32
1
/
69.50
99-100
Laagste d.
w.
46.-
28.55
66.25
69.05
– –
Hoogste
,,

,,
4622’1
28.95
66.50 69.60

30
Sept. 1916
46.02
1
12
28.75
66.42’/2
69.-
99-100
23

,,

1916
46.02’17
29.20 66.75
68.85
99f

100
Muntpariteit
48.-

50.41 66.67 86.67
100

OVERZICHT.

De Engelsche koers vertoonde aanvankelijk eenige neiging
tot dalen en liep van 11,66 tot 11,65 terug; later kwam er
meer vraag en een spoedig herstel trad in, slot circa 11,66
3
14.
Parijs zonder variatie 41,97
1
1
ft
42,-. –

11 ,October 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

647

Berlijn en Weenen geleidelijk flauwer:
42,50-42,42’I
en
28,50-28,70.
Van – de Skandinavische wissels was Zweden zeer vast
69,15-69,55, ook Christiania iets beter, daarentegen Kopen-
hagen wederom flauwer. Het agio op Stockholm in Kopen-
hagen noteerde dan ook weder hooger. Zwitserland vast
.46,02
1
1-46.25. New-York echter tamelijk flauij en steeds
onder pariteit met Londen. Bijzonder vast was Buenos Aires,
dat van circa 103 opliep tot 105.
In Roebels en Lires niet veel handel, beide flauwer.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable

Zicht
Zicht
Zicht
n t
0
0
Londen
Parijs
Berlijn
Amsterd.

(in
$
(in frs.
(in cents
(in cents
per £)
P.
,f)
P.
Rtn. 4)
per gld.)

7 October

1916
4.76.45
5.83°14
70
3
/8
40
71
Laagste d. week..
4.76.45
5.83
69°18
40
1
12
Hoogste,,

,,

..
4.76.45
5.84’14
7021
2

4071
8

30September1916
4.76.45
5.83
7011
2

40
1
8/
io

23

,,

1916
4.76.45
5.86
70’12 40
1
18
M:untpariteit….
4.86.67 –
5.18V4
95’14
4021,

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings-
eenheden
22 Sept.
1916
29 Sept.
1916

Week
29 Sep&-6 Oct.

LaagstelHoogste

6 Oct.
1916

Alexandrië. .
Piast. p. £
97°/,,
97
31
8

97819
972/s
97818
B. Aires
1)
..
d.p.gd.pes.
49
°
/s2
49
5
1i6
49’llo
49/,o
49
8
11,
Calcutta . . . .
sh/d.p.rup.
114
1
1
8

114
1
18
11018
114
1
18
114
1
18
Hongkong
..
. id. p. $
212
1
14
212’14
22
1
18
212
3
18
212
1
18
Lissabon….
d.p.escudo
34
7
18
34
3
/s
34
1
18
34318
34115
Madrid

..
. .
Peset. p. £
23.72
1
12
2377
1
2

23.66
23.76k
23.70
Montevideo’)
d.ppeso
52
7
18
52
1
/s
52
7
18
53
1
14
53
1
14
Montreal ….
$ per £
4.76
5
18
4.76
1
14
4.76
3
18
4.76
1
1
4.76
8
18
Petrograd ..
R. p. £10
147°/s
147°/4
149
1
1
151
1
12
151
1
1
R.d.Janeiro’)
d. p. milr.
12
12
/32
12
I3/
12
1
11,
12
1
18
12
11
182
Lires p. £
30.74 30.80 30.72
30.78
3078-
Shanghai

..
sh/dp.tael
311
1
14
311
1
18
310
1
18
11
114
310718
Rome

…….

Singapore

. .
id. p. $
214
3
!,,
214
5
116
214
3
/,,
2/4
8
!1,
214°118
Valparaiso ‘)
d.p.papp.
10
1
1
1014
1015182

10
21
/82
10
25
!82
Yokohama ..
sh/dp. yen
211
8
1s
211
3
18
211°/s
211
8
18
211
8
19

‘) Noteeringen op 90 dagen.

GOUD EN ZILVER.

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 7 OCTOBER 1916
.

Activa.

Binneni. Wis-[ H.-bk.

/ 93.372.309,70
sels, Prom.,

B.-bk.

414.916,27
enz. in c1isc.I Agsch.

11.498.591,16

1
105285.817,13
Papier o. h. Buitenl. in
disconto

……… ………………


Idem eigen portef..
f

8.166.148,-
Af :Verkocht maar voor de bk. nog niet afgel.

Beleeningen

FH.-bk.
8.166.148,—

mcl. vrsch.<

/ 20.274.522,25
1
!2
B.-bk.

,

3.977.259 18’/,
in rek.-crt.
Ag.sch.

35.734.053,87 1/, op

onderp.

/

59.985.835,31
1
1,

Opliffecten

……/

54.065.835,31
1
/2
Op Goederen en Spec.

5.920.000 –
59.985.835,31
1
1i

Voorschotten a.h. Rijk …………….
,,

MuntenMuntmateriaal
Munt., Goud

……
f
64.449.605,-
Muntmat. Goud.. .. ,,522.904.670,91 1/

f587.354.275,91
1
12

Munt, Zilver, enz..

6.188.587,03
1
12
Muntmat. Zilver

593.542.862,95
Effecten
BeLv.h.Res.fonds..
f

5.146.332,62
1
12
id. van ‘/,v.h.kapit.

3.961.360,75

19

9.107.693,37
1
12
Geb. en Meub. der Bank …………….
,,

1.400.000,-
Diverse rekeningen

………………
59.790.715,25
1
/2

f837.279.072,02′!,

Passiva.

Kapitaal ……………………….
f

20.000.000,-
Iteservefonds

……
………………
5.155.090,93V2
Bankbiljetten in omloop …………..
,, 708.520.565,-
Btinka5signatiën in omloop …………
,,

2.464.637,44
Rekening-Courant saldo’s:
Vtn het Rijk ……

f

2.694.444,20
Tan anderen ……,, 93.910.545,47

pp

96.604.989,67
Diverse rekeningen

………………
,,

4.533.788,98

‘f 837.279.072,02’1

GOIJDBEWEGING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.
1
Beschikbaar metaalsaldo …………..
f
431.122.085,63
Sedert begin Augustus 1916 worden de dagelijksche ont-

Op de basis van
/,
metaaldekking ……
,, 269.604.047,23
vangsten en onttrekkingen van goud door de Bank van Minderbedragaanbankbiljetteninomloop
Engeland tijdelijk niet bekend gemaakt.

dan waartoe de Bank gerechtigd is .. ,, 2.155.610.425,-

ZILVER.

De prijsloop van de afgeloopen week is in scherpe tegen-
stelling met de voorafgaande weken. Was den laatsten tijd
de stemming zeer vast, terwijl cle prijzen nagenoeg niet
fluctueerden, deze week .brokkelde de noteering van 32
1
18
gaandeweg af tot 32
1
/, en een herstel op Vrijdag tot 32′!,
kon aan het slot niet gehandhaafd blijven: de slotnoteering
is wederom 32’18. Het aanbod van Amerikaansche zijde was deze week grooter
dan het in tijden is geweest en ook voor Chineesche reke-
ning werd er materiaal op de markt geworpen. Deze par-
tijen, tezamen met Indische winstnemingen, deden het aanbod
zoozeer toenemen, dat in de behoeften voor muntdoeleinden
ruim werd voorzien. –

Noteering te Londen.
te New York.

7 Oct.
1916 ………
3’/s
68’14
30 Sept.
1916 ……..
32°/s
23

,,
1916 ………
32
81
68
7
18
16

,,
19,16 ……..
32′!,
.

68’14

9

Oct.
1915 ……..
23°/,
49
1
12
10

Oct.
1914 ……..
23°/s
51
8
14
20

Juli
1914 ……..
24″!,,
54
,
18

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende verschillen:
Meer
Minder
Disconto’s
330.635,23 i/
Buitenlandsche wissels.. . .
9999,—
.
Beleeningen
676.167,80
Goud
5.931,31
Zilver

………………
.

408.127,54
1
1
2

Bankbiljetten ………….

7.738.885,- Part. Rek.-Crt. saldo’s

..
9.356.024’0
1
12

N.B. Uit de bekëndmaking van den Minister van Financiën
blijkt, dat uitstonden op:


30
Sept. 1916
7
Oct. 1916

Aan schatkistpromessen. –
/143.960.000,—
f143.960.000,-
waarvan rechtstreeks bij
.


de Ned. Bank geplaatst
,, 89.500.00Ô,—
,, 89.500000,-
Aan schatkistbiljetten ..
,, 50.737.000,—
,, 61.567.000,-
Aan’zilverbons

………
,, 15.429.888,—
,, 15.161.793,-

648

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11 October 1916

OVERZICHT. VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data
Goud
Zilver
B k
je en
bil’t

Andere
opoischbare
schulden

7 Oct.

1916

..
587.354
6.189 708.521
99.0701)
30

Sept.

1916

..
587.360
6.597
700.782
108.636
23

1916

..
587.367
6.931
678.644
143.451
16

,,

1916
587.373
7.000
678.243 146.374
9

,,

1916

..
583.879
7.160
675.829
146.397.
2

1916

. . .
584.865
7.460 679.571 134.879
26 Aug.

1916

..
‘585.813
8.231
657.109
140.467
19

,,

1916

..
587.278
8.694
659.399
133.792
12

1916

..
588.2,54
9.074
662.369
124.635
5

,,

1916

..
588.114
9.788
668.017
116.044
29

Juli

1916

..
581.564
10.784
661.679
92.148
22

1916

..
581.173
10.464
649.687
105.408
15

1916

..
578.989
9.873 654.012 100.459

9

Oct.

‘1915

..
390.653
1.832
544.074
15.944
10

Oct.

1914,

….
155.385
3.100
458.317 22.306

25 Juli

1914

..
162.114
8.228
310.437
.

6.198
1)
Waarvan Rek. crt. saldo van het Rijk
f
2.694.000.

Data

Disconto’s

Belee-
Besch,k.
baar
Dek.
kings-
Hiervan

Totaal
Schatkist- ningen Metaal-
percen-

promessen saldo
tage
rechtstreeks

7 Oct. 1916
105.286
89.500 59.986
431.122
73
30Sept.1916
105.616
89.500
60.662
431.171
73
23

1916
106.005
89.500
61.692
428.984
72
16

1916
106.348
89.500 62.736
48.547
72
9

,,

1916
105.368
88.500 63.168 425.731
72
2

,,

1916
97.276 80.500 64.043
428.532
73
26 Aug. 1916
75.887
59.500 64.757
433.626
74
19

,,

1918
70.087
53.500 65.766
436.430
75
12

1916
66.467
49.500 66.421
439.024
76
5

,,

1916
64.058 46.500
67.203 440.195
76
29 Juli 1916
37.521 19.500
68.101
440.696
79
22

,,

1916
36.011
17.500
68.189
439.734
78
15

,,

1916
34.580 15.500 ,
12.434 437.086
78

9 Oct. 1915
68.996 39.560 83.143
279.967
70
10 Oct. 1914
181.356
68.500
135.598
82.190
33

25
Juli 1914
67.947 14.300
61.686
43.521
1
)
54

1)
Op de basis van ‘/, metaaldekking.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

Data
Goud
Zilver
B’ k
bilett;n
Andere
Ob.
schulden

67.664
24.013
154.044
53.451
64.204 25.674
150.635
56.645 64.089
26.522 156.420
46.068

5

Aug. 1916 …….
29

Juli

1916 …….

58.629 26.744
158.178
43.969′
22

1916 …….
15

,,

1916 …….

7

Aug. 1915 …..’
32.249
32.614
125.892
27.109 22.356 30.926 123.188
11.319
8

Aug.1914 …….

25

Juli

1914 …….
22.057 31.907 110.172
12.634

Data
Dis-
onto’s

Wls,
uite
,-Ind.
aalbaar

Belee.
ningen
Dverse

ningen
1)
roke
percen.

Beschk-
baar

saldo

Dek-
kings-

tage

5Aug.1918
6.747
38.089
66.006
6.491
51.178
44
29 Juli1916
‘6.694
38.787 68.711
5.896 48.422
43
22

,,

1916
6.672 38.835
65.205
5.574
50.109
45
15

,,

1916
6.726 39.424 63.893
10.848
44.944
42

7 Aug.1915
6.042
9.999
54.336
19.888
34.263
42
8Aug.1914
7.435
g.
408
59.880 3.348
26.380
40

25 Juli1914
7.259 6.395
47.934
2.228 4.8428)

44

t)
Sluitpost der activa.
2)
Op de basis van
2
1z metaaldekking.

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data
Metaal
Circulatie
Andere
opcclib.
schulden
Disconto’s
Div. reke-
ningen
‘)

26

Aug. 1916..
715 1.035
1

978
891

.
63
19

1916..
700
1.049
1

975
890
657
12

1916..
690
1.077
900
888
641
5

,,

1916..
665
1.129
804
895
679

28

Aug. 1915..
1.110
.994
1.535 850
984
29

Aug. 1914..
715
1.094
824
739 470

25

Juli

1914..
645
1.100
560
735 396

‘) Sluitpost der activa

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

I.
BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 4 OCTOBER 1916.

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued.. £ 71.238.455

Governm. Debt £ 11.015.100

Other securities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion., ..

52.788.455

£ 71.238.455

,

..

71.238.455

BANKING DEPARTMENT.

Capital……£ 14.553.000

Government
Rest ……….3.158.865

securities .. £ 42.188.051
Publicdeposits,, 52.235.504

Othersecurities,, 109.167.555
Other deposits

117.402.096′

Notes ……..’,, 34.174.125
Seven-day and

.

Gold and silver
other bilis..

22.331

coin
……,,

1.842.065

£187.371.796

£187.371.706

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.,

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
‘Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het.bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes. Data

Metaal Circulatie
Bedrag
1
Goudd.
1
Gov. Sec.

4 Oct. 1916

54.631

37.064

132.991 28.500 101.266
27 Sept. 1916

53.552

36.536

131.525 28.500 99.321
20

1916 54.579

36.973

130.607 28.500 98.876
13

1916

54.696

36.121

130.961 28.500

98.915

6 Oct. 1915

61.250

32.877

75.237 28.500 20.400
7 Oct. 1914

56.757

34.829

29.273

5.000
,
11.924

22 Juli 1914

40.164

29.317
…………………..

Data
Gov.

Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
______________

Other
Depos.
Re.
serve

Dek-
kings-
percen-

4 Oct. 1916
42.188 109.168 52.236
117.402
38.016
21
1
/4
27 Sept.1916
42.188 95.387 53.372 101.483
35.467
22/8
20

,,

1916
42.188
96.103
.
52.993
104.185 37.057
23
1
/9
13

,,

1916
42.188
94.460 59.147
96.383 37.025
238/
4

6 Oct. 1915
31.286
119.266
81.375 98.302
46.823
26
7 Oct. 1914
27.971
113.894
17.852 146.647 40.378 24’/8

22 Juli 1914
11.005
33.633
13.735
42.185
29.297
52/

1)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

11 October 1916•

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

649

II. DUITSCHE RIJKSBANK.

STAAT VAN 30 SEPTEMBER 1916.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metalibestand

………………….Mk.
2.503.636.000
davon Goldbestancl

……………..
,
2.484.774.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine

,,
392.091.000
Noten anderer Banken

……………
,,
1.157.000
Weehsel ……………………….
,,
10.758.831.000
Lombardforderungen

…………….
,,
10.420.000
Effekten……………………….
,,
75.637.000
SonstigeAktiva

…………………
,
616.111.000

Grundkapital……………………
,,
180.000.000
Reservefonds ……………………
,,
85.471.000
Notenumlauf …………………….
,
7.369.965.000
Sonstige tilglich fiilligeVerbindlichkeiten

. ,,
6.266.453.000
Sonstige Passiva

………………..
,,
455.994.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet
in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder
het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data
Mclanl
Daarvan
Goud
Kassen-
scheine
Circu.
latie

Dek-
king:.
percen-

30 Sept.1916
2.503.636 2.484.774
392.091
7.369.965
39 23

1916
2.492.605 2.471.626 212.068 6.860.047
39
15

,,

1916
2.492.420 2.470.202
287.443 6.878.486
40
7

,,

1916
2.493.482 2.469.699
373.872 7.175.105
40

30Sept.1915
2.456.879
2.419.434
885.127
6.157.630
54
30 Sept.1914
1.737.445
1.716.071
336.475 4.490.893
46

23 Juli 1914
1.691.398
1.356.857
65.479
1.890.895
93

1)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Darlehenskassenschcine

Dato
W.sscIs
Rek. Crt.

____________

Totaal
uitge

geven

In kas bij
de Reichs-
bank

30 Sept. 1916
10.758.831
6.266.453
2.484.200
377.800
23

,,

1916
7.687.918 3.679.741 2.123.800
182.900
15

1916
7.554.055
3.466.808
2.122.500
254.600
7

,,

1916
7.142.220
2.877.896 2.138.600
339.000

30 Sept. 1915
7.470.576
4.416.255
1.771.000
837.000
30 Sept. 1914
4.755.770 2.350.718
478.000
334.000

23 Juli

1914
750.892
943.964
III. BANK VAN FRANKRIJK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met
*
geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

(In duizenden francs.)


*
Te goed
• Uitge.
Data
Goud
Zilver
in het bus-
Wissels
stelde
ten land
wissels

5 Oct. 1916
4.840.446 335.105
829.806 512.155 1.382.977
28 Sept. 1916
4.832.751 336.840 723.220
410.958
1.386.186
21

,,

1916
4.826.723 338.040
652.540
371.288 1.390.351
14

,,

1916
4.821.600
338.278
703.920 381.305
1.393.858

7

Oct. 1915
4.601.340
363.624
987.312 267.438 1.955.638
8Oct.1914
23 Juli 1914
4.104.390 639.620

1.541.080
…….

B

k
Rek. Cet.
R k
c
Data
Beeening
~
*J
u
~i
lgeta.
osch.
biItn

Particu-

5 Oct. 1916
1.185.844 8.600.000 17.011.144 2.252.168 59.108
28Sept.1916
1.176.805
8.500.000 16.714.063 2.248.051 36.322
21

1916
1.175.044
8.500.000
16.653.451
2.180.615
123.191
14

,,

1916
1.171.957
8.500.000 16.602.659 2.146.358
206.938

7 Oct. 1915
589.974
6.900.000
13.664.085 2.627.015

8Oct.1914
– – – – –

23,

1914
769.400.

……

.
5.911.910
942.570
400.590

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In millioenen Roebel).

es
Data

.
St.
Goud
Tegoed
uh bus.
toestand

Zit-
ver

Schat.
kist bil- 1
jetten lees

Dis-
con to’s
belee-
‘s

1
Circu-
latie
Rek.
Ccii.
rant

29 Sept. ’16
1.553
2.055
96
4.819
786
7.304
1.542
21

,,

’16 1.554 2.055
95
4.657
811
7.224
1596
12

.,

’16
1.552
2.055
93
4.420
845
7.122
1.544

5

,,

16
1.552
2.057
88
3.993
993
7.022
1.549

29 Sept. ’15
1.591
38
23
2.395
1.459
4.622
1.373
29 Sept. ’14
1.613
217
49
..

.
1.373
2.613
929

21 Juli ’14
1.601
144
74
.

.’.

.
757
1.634
1.099

V. BELGIË.

Van de Nationale Bank van België, die haar goucivoorraad naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Socité Gdnrale cle Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. Het Notendepartement dezer bank publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet
inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)

1
Metaal
J3eleen.
1
Beleen.
Binn.

1
Rek.
Dato

1
mci.
van

1
van
wissels
1

Gircu-
Crt.
baitenl.
buiten 1.
1
prom. d.
en
latie. saldi.
saldi
vordcr.
1
provinc.
beleen.

28 Sept. 1916
334.019
73.332
480.Ö00
48.176 808.911
118.918
21

,,

1916
332.084
71.989
480.000
48.032
800.424
123.928
14

1916
336.769
71.524 480.000
47.690
787.297 141.035

7

,,

1916
314.451 71.359
480.000
42.927 756.651 144.458

30 Sept. 1915
147.977 24.020
400.000
43.478
458.599
157.789

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD

AMERIKA.

FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s
Cr

.
Dekking:-
Percen.

8Sept.1
1
6
369.680
27.487 107.335
558.461
18.410
68
1

,,

’16 351.771
13.605
105.670
535.615
16.106
68
25Aug.’16
372.387
12.265
109.178
552.520
15.423
68
18

,,

’16
372.918
16.998
106.894
554.807
13.986
68

10Sept.’15
282.007 20.235
43.258
328.053
17.527
84

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tussehen de banken onderling.
VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRUST

MAATSCHAPPIJEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Data
Reserve Deposito’s
1
Circulatiel Beleeningen
en
disconto’s

1

Surplus
Reserve

7 Oct.’16
651.660
3.469.040
31.160
3.349.510
82.520

30Sept.’16
665.210 3.471.460 31.190
3.339.550
96.360

23

,,

’16
‘667.250
3.438.940
31.210
3.307.290 103.500

16

,,

’16
633.160
3.410.320
31.280
3.306.370
74.940

9 Oct. ’15
683.000 2.984.550
36.000
2.804.880
187.600
10 Oct. ’14
428.450
1.935.240
2.175.940
-7.790

25Juli’14
467.880 1.958.320

~
144.140

41.730
2.057.570
26.170

650

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11 October 1916

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 8 October 1916.
Nauwelijks is de eerste week van de. nieuwé maand ver-
vlogen en reeds is het totaalcijfer van de in deze acht dagen
aangekondigde emissies even groot als -over de beide vorige
maanden Augustus en September. Het leeuwendeel van dit
bedrag wordt gevormd door twee gemeenteleeningen, f 10
millioen 4 pCt. Amsterdam en
f
3 millioen 5 pCt. Soerabaja,
alsmede door de uitgifte van
f
.
IY2 millioen aandeelen Ned.-
md. Escompto Maatschappij. De hervatting van de emissie-
bedrijvigheid heeft de. ontspanning van den geidkoers, die
onmiddellijk na de kwartaalswisseling was ingetreden, ten
deele weer te niet gedaan. Toch blijft de prolongatie-koers
nog laag en is geld steeds ruim voorhanden, zoodat verdere
uitgiften op allerlei gebied kunnen worden verwacht.
Nederlandsche Staatsschuldsoorten
en ook de meeste
buitenlandsche 2taatsobligatiën
hebben den invloed van
deze nieuwe mededinging ondervonden en. sluiten over het
algemeen zwakker. Alleén Hongaarsche en Oostenrijksche
fondsen hebben zich eenigszins van de voortgezette daling
kunnen herstellen. Russen werden in enkele gevallen Vrij
gevoelig lager verhandeld. De talrijke mededeelingen en ge-
ruchten omtrent het nieuwe . leveû, dat door buitenlandsch
kapitaal den Russischen handel, mijnbouw en industrie in-
geblazen werd, schijnen thans te hebben uitgewerkt. Een
gunstige factor vormt echter de verhoogde raming van de
belasting-ontvangsten: RbI. 800.817.520 over 1917 tegen
Bbl. 559.353.340 over 1916, temeer nu het gelukt is, den
verliespost, ontstaan door het schrappen van het brande-
wijnmonopolie als bron van inkomst, geheel in te halen.
Van Aziatische fondsen werd de 4 pCt. Chineesche Staats-
leening 1895 ruim 4 pCt. hooger verhandeld, nu het het
Hemelsche rijk gelukt is van Engelsche, Fransche, Russische
en Japansche banken een £ 8.000.000 leening te ontvangen
tegen onderpand ‘der zoutbelasting. Van Zuid-Amerikaansche Staatsfondsen waren Argentij-
nen zwakker op ongunstige oogstberichtèn. Volgens ontvan-
geil telegrammen zou minstens een derde van den tarwe-
oogst in groot gevaar verkeeren, wegens droogte en sprink-hanenplaag. Obligatiën Chili waren wedérom vast.
30 Sept. 4 Oct. 7 Oct.
Riiziig of
dalIng.

5 o/
o
Ned. Werk. Schuld …. 103116 103

103 . – /jo
4
1
12
0/
Ned. Werk. Schuld.. 102
1
/8 10218 102
1/ –
1
/10
3
°/o
Ned. Werk. Schuld ..
7518
75314
75h/3

22/
3
0/
Ned: Werk. Schuld
65
1
I8
641
641
– 114
5
o/o

Oost

Indië

……….
101’/jo
1011
101
1
110
. –
4
0
/0
Hongarije 1892-1910 ..
38
40
40
+
2
4’/2
0
10
Portugal Tabak ….
77I1
78112
78’/4
+
314

4

0/

Nicolaf …………..
59
1
/2
5818
59

11
3

4 °/o Rusland 1880 ……..
5518/
3e

543/4
5012

l/i
4
0/

Rusland Zuidwest

5611g
55
1
12
54
2118
4
0/

Rusland Rothschild
64
11
1js
62’12
62/

2/j
4
0/t,
Rusland Hope ……..
66’Ijo
6714
67’/jo
+
1
4
0/

China 1895 ……….
70
72.
74’/
+
41
5
0
/o Argentinië 1905 ……
76v/s
76
7698

31
4

4
0/

Argentinië 1896-1899..
74V2
7114
7218

l/s
5
0/

Brazilië

1898
.
……..
937/s
94151la
9471
+
1
5

°/o

Chili

1896

……….
83
86
84’12
+
1 ’13
5
0/

Chili

1912

……….
82
86 86
+
4

Op de
locale
markt waren winstnemingen overheerschend, terwijl de handel de geheele week weinig belangrijk was.
Ondanks den geringen zakenomvang werden in de
indus-
trieele
afdeeling aandeelen Vereenigde Blikfabrieken weer
vrij sterk op . verhoogd koerspeil gezocht. Men schijnt
ontdekt te hebben, dat deze voortdurende vraag van Duit-
sche zijde kwam en heeft derhalve, beducht voor vreemden
invloed, een spoedeischende vergadering uitgeschreven waar-
in, in navolging van hetgeen wij tijdens den oorlog reeds
bij andere Nederlandsche maatschappijen zagen geschieden,
statutenwijzigingen worden voorgesteld, met het doel der-gelijke plannen, indien deze werkelijk mochten bestaan, te
verijdelen. Andere industrieelé soorten (Wester Suiker,
Amsterdamsche Superfosfaatfabrieken,. Nederlandsch-Iudi-
sche Portiand Cement enz.) werden lager verhandeld.
Ook tal van
bankaandeelen,
die zich den laatsten tijd
door belangrijke koersverbeteringen gekenmerkt hebben, (o.a. Amsterdamsche Bank, Koloniale Bank en rescontre
Nederlandsche Handel Maatschappij) sluiten thans in
reactie.
Cultuurfondsen
gaven van een onregelmatige houding
blijk. Enkele soorten. brokkelden in – koers af. Kaliwoengo
Plantaran en Maron Cultuur daarentegen sluiten onder-
scheidenlijk 34 en 16 pCt. hooger.
Met uitzondering van Oost-Borneo, had de
mijnbouw-

afcleeling
weer een zwak aanzien. Vooral aandeelen Guyana
Goud moesten het ontgelden. Men heeft blijkbaar niet veel
vertrouwen in den uitslag der inschrijving op de 6 pCt.
obligatieleening groot
f
750.900, waartoe aandeelhouders
worden uitgenoodigd, welke leening een laatste middel is om
de maatschappij voor liquidatie te vrijwaren. De waarschijnlijkheid, dat de Rumeensche regeering op
het monopoliseeren van het petroleumbedrijf aanstuurt en
het onder s

egeeringscontrôle stellen van de maatschappij
Orion heeft de afdeeling van
petroleum fondsen;
vooral de
Rumeensche soorten, onaangenaam beinvioed. Heel groot
waren de koersverliezen evenwel niet. Moeara. Enims slui-
ten 5Y
2
pCt. hooger.
Rubbersoorten,
eerst zwak en verwaarloosd, herstelden
zich later op de bevredigende maandproducties.
Tabaks fondsen
daarentegen waren algemeen zwakkér,
met uitzondering van Rotterdam Deli en Seuembah’s, welke
laatste 15Y
2
pCt-. in -koers verbeterden.
– In de
scheepvaartafdeeling
vielen op voor-de-zooveelste-
maal verspreide geruchten, dat president Wilson bemidde-
lend zou optreden, winstueminen te constateeren, waardoor
o.a. aandeelen Holland-Amerika Lijn 121/, Nievelt Gou-
drinans 15, Scheepvaart Unie 334 pCt. in prijs verloren,
verliezen die, de voorafgaande rijzing in aanmerking ge-
nomen, – onbeteekenend zijn.

30 Sept. 4 Oct. 7 Oct.
Rijzing of
daling.
Amsterdamsche Bank ….
200
197 195

5
Disconto
&
Effectenbank
85 95 97
+
12
Roll. B. v. Z. Amerika
135
140
139
+
4 –
Koloniale Bank ……….
169’/
16813
166
1
12

3
Ned. Handel Mij, resc.

.
194
1
14
191
1
12
188’14

6
A’damscheSuperfosf.fabr.

197
1908
193

4 –
Ned. md. Portland Cement
144 134
132
12
Vereen. Blikfabrieken ….
184
1
/
4

189
.

191/4
+
7
Wester Suikerraff.

……
219
2
/1
213’/d
212

7’12
Zwavelz.ber. Ket-jen
& Co
177
200 200
+
23
Vorstenlanden

……….
235
227
1
12
228

7
Handelsvereen. A’dam.
376 380
370

6
Roll. Transatl. Handeisvet-
14913
160
160 ex.
cl.
Kaliwoengo Plantaran….
330
354’12
364
+
34
Maron Cultuur
……….
280
289’12
296
+
16
Guyana Goud
…………
16/4
16
1
14
121
4
1
/to

Oost Borneo

………….
.328/4

38
41
2
12
+
814
Redjang Lebong

……..
l6O’/s
158 157
3
,12
Wolfrain Mining
……..
87
2
/2
8921
2

91
+
3’12
Geconsolideerde
……….
183

1771
176/4

6
1
14
Koninklijke

………….
518’/4
516’14 514’18

4118
Moeara Enim

……….
229
2351
234
1
13
+
5212
Sumatra Palembamg

…..
243
23918
242
– 1
North Caucasian

……..
276
7
1a
265
268
– 8718
Orion

………………
63/g
62 60

331
4

Steaua Roniana ……….
107.
103
1
11
99118

771
8

A’clam

Rubber

.. ……..
206’/
204’1
2

210
+
3213
Dcli

Batavia
…………
152
1
18
157
158
1
12
+
6e18
Kendeng Lemhoe
……..
224
2
/2
215
215

Oost Java

…………..
259
-256
l/a
260 + 1
Serbadjadi …………..
329
310
302

27
Holland-Amerika-Lijn ….
453
446
440
2
12

12
1
12
Kon. Roll. Lloyd ……..
2171/4

212
208’/4

9
Kon. Ned. Stoomboot ….
27218
262
1
13
259

131
Maatschappij Zeevaart….
320 360 354
+
34
Ned. Scheepv. Unie
……
192J4
18912
18921
4

3I1
Nievelt Goudriaan

……
1010 –
989
995

15
A’dam Dcli
…………..
250
.246

2462/3

31
3

A’dam Langkat ……….
241Va
235
235

6’12
Dcli

Batavia
…………
454
445 441

13
Rotterdam

])eli ……….
251’/3
255/
3

255
+
312
Senembah

…………..
529
1
12
545
545
+
15V
Alg. Ned. md. Thee ……
95’/2
93212
9614
+
1
1
14

In de
A-merikaansche
afdeeling hier ter beurze is de aan-
koopbeweging, tengevolge van de weifelende houding van
Wallstreet, tot staan gekomen. Marinefondsen werden,
zoowel voor gewone als preferente aandeelen, ruim 4 pCt.
lager aangeboden. Spoorwegfondsen, aanvankelijk sterk in
de verdrukking, o.a. voor Denvers, Ene’s, Unions en
Southern Rails, konden later een deel van hun verlies in-
halen, dank zij den schitterenden ontvangsten, die wederom
door eenige lijnen werden gepubliceerd. Anaconda’s, die
hier op een gegeven oogenblik 13% pCt. in, prijs verloren,
luiten per saldo 1 pCt. hoöger, daar de productie over Sep-
tember opnieuw belangrijk is toegenomen en wel van
22.800.000 pond koper verleden jaar September tot
29.400.000 pond thans (vorige maand: 28.800.000 pond).
In – Maxsvell-soorten is de handel aanmêrkelijk geluwd.
Steels sluiten hier bijna 8 pCt. lager.

11 October 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICI-ITEN

651

Rijzing of
30 Sept. 4 Oct. 70ct

daling

American Beet Sugar
93
OP/s
93’/s
+

818

American Çar

……….
69 66
7
11s
65
1
18

3
1
1s
American Car
&
Foundry.

7612
74
1
12

7214

381
4

America.n Hide
&
Leather.

64
1
14
62
64’12
+
114

Anaconda Copper ……..
196
19414
1.97
+
1
Central Leather ………
.
•78’/
74
1
14
818/4
+
3
Dominion Steel ……….
71’/
74
1
18
72
1
12
+
1
Studebaker Corp……….
135
13381
4

136814
+
1814

United Cigar ………….
51
50
5
1
50’1
Steel Corporation……..
121
1/4

117
1
18
1131,6

7
181

Atchison Topekt ……..
109
1
12
108
1
18
10911,6

Chicago Rock Island

…..
22
8
/s
22
1
11
2])1
Cuba Railroad ……….
97′!,
98
1
14
99
+
1’I
Deuver

…………….
16’/i,
16
1
V,,
18
+
P/,,
…………
Ene……

..
39
5
/s
3718
39118

11
4

Kansas City …………
27’i
27’14
27 ‘/

Missouni Pacific

……..
6’/s
481
4

4814

1e18
Southern Pacific ……..
105
8
/s
104111,s104

1818
Southern Railway

……
27
26
9
/je
2618/16
– 1116
Union Pacific

……….
l54’/s
153
153’1j

5116

Intern. Merc. Mar. common
53
5
1,e 51118
4981
4


4l11

Intern. Merc. Mar. pref
126
7
18
1248/
s

122
4
7
18

In E n ge lan d heeft de verschijning van de 6 pCt.
exchequer bonds met ruim drie-jarigen looptijd de belang’ stelling voor alle andere beleggingssoorten plotseling naar
den achtergrond gedrongen, zoodat alle zoogenaamd gôud-
gerande waarden, Consols en de Fransche oorlogsleening
incluis, sterk in het gedrang kwamen.
De aanvankelijk zwakke beurshouding onderging later
eenige verbetering op de gepubliceerde jaarcijfers der schat-
kist, die inkomsten ‘ over 1915116 vermelden van
£ 315.256.000 tegen £ 213.595.000 in 1915. Cousols golden
59 %-59-59
3
—59%.

Te P a r ii s liepen Fransche Rente verder van 62,15 tot 61,75 terug, in verband met de vrijmaking van gelden ter
inschrijving op de nieuwe oorlogsleening. Omtrent den uit-
slag van deze uitgifte stelt- men nog al hooge verwachtin-gen, daar de ‘inschrijving ook in Engeland en te New York
wordt opengesteld, in welke laatste plaats de uitslag van
de inschrijving op de $ 50 millioen-leening, der Stad Parijs,
– die zesmaal werd volteekend, – aantoont, dat de Ame-
rikaan zich geleidelijk aan de belegging in de waarden der
geallieerde landen begint, te geweunen.

Te B e r 1 ij n is in afwachting van het resultaat der
vijfde oorlogsleening de handel ter beurze sterk ingekrom-
pen, hetgeen met een daling der koersen gepaard ging.
Het toevloeien van goud uit het vrije verkeer naar de.
Duitsche Rijksbank schijnt thans niet meer zoo snel of ge-makkelijk te gaan. Om de laatste goudstukken, die opgepot
worden, tot zich te trekken, wil men thans overgaan tot
vermunting van het goud en de oude munten hun betaal-
kracht ontnemen. Bovendien spoort men het publiek aan,
zijn gouden kettingen en ringen’ naar de Rijksbankte bren-
gen en daarvoor ijzeren in de plaats te nemen als teeken
van groote vaderlan4sliefde.

In de U n i e hebben de groote bankiers voor een verdere
rijzing gewaarschuwd. Dit maakte slechts een oogenblik indruk. Toen bekend werd, dat de Steel Corporation ver-
dere orders tot levering van 56.000 ton stalen rails van de
Engelsche regeering heeft ontvangen, dat de Canadian
Northern met een order van 10.000 ton rails,. de Southern
Railway met een order van 20.000 ton stalen rails enz. in
de markt waren en dat de bestellingen van goederenwagens
tot dusver reeds 160.000 stuks meer bedragen dan over 1915,
keerde de vraag geleidelijk weer. Deze werd nog gesteund
door de ontvangsten van de Cities Service: (surplus
$ 4.227.021, vorig jaar $ 1.766.147), door de geraamde winst
der Bethlehem Steel: $ 60 millioen en door de record-ont-
vangsten van Union Pacific, Southern Pacific, Northern
Pacific en andere spoorwegmaatschappijen.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

9 October 1916.
T a r
w
e. De markt stond in de afgeloopen week voor-
namelijk ondèr den invloed van de minder goede oogstbe-
richten uit Argentinië, waar gebrek aan regen werkelijk

een zeer schadelijken invloed op den oogst schijnt uit te
oefenen. Het spreekt van zelf, dat waar de Noord-Amen-
kaansche oogst dit jaar zooveel kleiner is, een slechte Argen-
tijnsche oogst den toestand nog veel zorgvoller zou maken.
De prijzen stegen dan ook tamelijk scherp met goeden
handel. Ten slotte zijn de prijzen in Noord-Amerika even-
vel wederom gedaald, waardoor de markt’ zeer kalm sluit.
Waar wij in ons vorig bericht een vrij sterke stijging van
vrachten meldden, heeft zich deze week de markt wederom
in tegenovrgestelde richting bewogen en vonden afsluitin-
gen tot belangrijk lagere cijfers plaats.
De voorraden van tarwe in de havens van Groot-Britan-
nië waren op 1 October 2,4 millioen quarters tegen 1,8
‘nul-
lioen verleden jaar en 2,6 millioen in 1914. Deze cijfers zijn niet onbevredigend, terwijl bovendien de hoeveelheid tarwe
onderweg naar Engeland zeer voldoende is. De verschepin-
gen naar het Continent varen deze week veel geringer.

Mais. In dit artikel vond een zeer scherpe rjzing
plaats, – eveneens tengevolge van, droogte in Argentinië.
Waar Argentinië steeds het belangrijkste exportland van
mais is, is het gen wonder, dat de Europeesche markten
de verhooging der prijzen te Buenos Ayres volgden en met levendigen handel zijn de prijzen tamelijk scherp gestegen.
De verschepingen van maIs waren slechts gering, wat de
vaste stemming in de hand werkte. –
Wat betreft de slechte berichten omtrent den nieuwen
Argeutijuschen oogst, moet opgemerkt worden, dat het nog vroeg in het seizoen is en dat indien er spoedig regen komt,
nog veel verbetering mogelijk is. Bovendien is ‘de aanwezige
voorraad nog zeer groot, zoodat er dus nog wel gedurende geruimen tijd voldoende mais aanwezig zal blijken te zijn.

G e r St. Ook hiervan waren de verschepingen klein en
dit artikel deelde in de algemeene vaste stemming voor de
verschillende graansoorten De kwaliteit van de Europee-
sche gerst is over het algemeen niet zeer fraai en voor prima
brouwgerst wordt dan ook veel hooger prijs betaald.

De zeer groote verschepingen van h a v e r naar Frank-
rijk schijnen op te houden en de totale hoeveelheid haver,
verscheept naar West-Europa, was dan ook zeer gering. De
markten sluiten over het algemeen vast.

L ij
11
zaad. Voor dit artikel zijn de oogstberichten uit
Argentinië al buitengewoon somber getint eii waar de we-reldmarkt zoo zeer afhankelijk is van een goeden Laplata-
ljnzaad-oogst, was het niet te verwonderen, dat een scherpe stijging plaats vond. ‘De prijzen stegen meer dan 15 pCt. en
het is onmogelijk eenigszins te voorspellen hoe de verdere
loop zal zijn. Ongetwijfeld moeten zoowel Noord-Amerika
als Europa groote hoeveelheden lijnzaad aanvoeren en waar
de geheele Indische oogst door Engeland geabsorbeerd
wordt, zal er voor het Argentijnsche lijnzaad groote con-
currentie zijn. Mogelijk kunnen spoedig invallende regens
eenig goed doen, doch het seizoen is voor lijuzaad reeds zeer
ver gevorderd.

Noteeringen.

Chicago

Buenos Aire.)

Data

Tarwe Mais

Haver

Tarwe ‘ Mais

‘Lijn:.
Dec.
1
Dec.

Dec.
1
Nov.

Nov. ‘ Nov.

9 Oöt. 1916
157
1
/2
76’/4
48
1
/2
11,95
6,35
1,85
2

,,

1918
156’/8
741/
4

435/
s

10,708)
.5,208)
15,40
9 Oct. 1915
102
56
1
/
36
5
/8
11,408)

4,90
3
)
11,45
1
)
9 Oct. 1914
110’/4
59
8
18
47
5
18

4,70
9,90e)
20 Juli1914
82′)
55818
1)

36
1
11
)
9,408)
5,386)
13,70’Y

‘) per Dec.
8)
per Sept.
6)
per Oct.
S)
De noteeringen van Buenos Aires zijn
van
5
October
en 28 September.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.
9 Oct.
2 Oct.
Soorten.
9 Oct.
2 Oét.
,

425
1
)
4256)

Haver38 lb.white

Rogge No. 2
18,—’) 18,—’)
Western ..
nom.
non.
Lijnkoeken.

Nd.

Tarw

…….

Mais LaPlata
2751) 275
1
)
Amer. van La
Gerst

46

ib.

clipped

…….

Plata-zaad

..
.180
1
)
.1808)
feeding….
360
1
)
360
1
)
LijnzaadLaPlata
570.—
570.-

1)
Regeeringsprijs.

Markten in Nederland. –

De ‘prijzen van t a r w e zijn onveranderd gebleven. –
Met de verdeeling en distributie van v e e v o e d e r wordt
niet kracht voortgegaan; doch de orders zijn ingekomen voor

652

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11 October 1916

zulke kleine hoeveelheden en in zoo’n enorm aantal, dat een en
ander een ongekend groote administratie ten gevolge heeft.
Intusschen zijn de kwantiteiten, die de consumptie werkelijk
ontvangt, op het oogenblik zeer onvoldoende en tracht men
op alle mogelijke wijzen in het tekort te voorzien.

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Artikelen

Rotterdam

1
A,nsterdar,t

1-7 Oct.
Sedert
1-7 Oct.
Sedert
1916
1 Jan. ’16
1916
1Jan.’16

23.344
1.281.233

18.793
Tarwe

……
……….
(waarvan voor de
Bel
ium
Relief Comm.).

21.724
723.664
– –
Rogge

…………..

17.139

525

10.032

500 22.447
395.067
5.455 153.883

Boekweit

…………….
…..

Mais

……………..

gium Relief Comm.)
6.567
74.82988.244

14.459

(waarvan voor de Bel-

Gerst ……………….

41.360

7840
3.265
88.607
5.067
50.012
4.806
124460

5.735

Haver

……………..
Lijnzaad

…………

4.800 22.630
– –
Lijnkoeken

………..
Tarwemeel

………..
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)

1.260

METALEN.

IJZER EN
STAAL.

E n ge 1 a n d. Er is zeer weinig verandering gekomen
in den toestand van de ijzer- en staalmarkten.
Over het geheel genomen hebben zij een levenloos aan-
zien, hoofdzakelijk tengevolge van de beperking van den
tusschenhandel, doch niettegenstaande deze schij nbare stilte
wordt natuurlijk op groote schaal zaken gedaan. De fabri-
kanten zijn zeer tevreden met den toestand en zij zijn in-
derdaad in betere conditie dan zij ooit geweest zijn, tenzij
bij het hoogtepunt van een ,,boom”.

Er gaan geruchten omtrent groote opeenhoopingen van
werk, dat tot na cln oorlog moet verschoven worden, doch
het is niet gemakkelijk, zich dienaangaande eenig bepaald
denkbeeld te vormen. Zonder twijfel moeten bestellingen
geregeld worden geweigerd, wanneer het particuliere zaken betreft, want de nationale iftdustrie is nu volkomen georga-
niseerd voor oorlogswerk. Of al deze bestellingen echter
zullen worden uitgevoerd, zoodra de oorlog is afgeloopen, is
nog een andere vraag.

D u i t s e h 1 a n d. Over den toestand valt niets bijzon-
ders te vermelden.
De vraag naar oorlogsmateriaal breidt zich met den dag
uit en de fabrieken zijn niet in staat, eenige orders voor
particuliere rekening te boeken, tenzij een tamelijk groote
marge voor de levering wordt toegestaan. Herhaalde pogingen worden aangewend om de productie
van ijzer en staal te verhoogen, doch door het onophoude-
lijk onder de wapenen roepen van mannen schijnt het bijna
onmogelijk, ook maar de geringste vorderingen in dit op-
zicht te maken.
De geheele industrie rust zoo te zeggen op de schouders
van ongeoefende werklieden en gevangenen, zoodat de pro-
ductie per arbeider aanzienlijk vermindert, hetgeen bij de
vermeerdering der totaal geproduceerde hoeveelheden een
verhooging van den fabrieksprjs beteekent.

A m e r i k a. De productie van ruw-ijzer gedurende de
maand September was zeer bevredigend en bedroeg
3.202.000 tons tegen 3.204.000 tons in Augustus. Het aantal
hoogovens, thans in werking, bedraagt 328.
Verder wordt bericht, dat zeer belangrijke contracten
vor alle soorten ruw-ijzer tot stand gekomen zijn en dat
de prijzen voor dit materiaal geregeld in kracht toenemen.

Loco-Noteeringen te Londen:

Data
IJzer
Clc,.
1
i

Koper
1 Standard
Tin
Lood
Zink

No.3

6

Oct. 1916..
nom.
120.101-
177.-!-
30.101-
54J01-
29 Sept. 1916..
nom.
118.101- 175.101-
30.101-
52.-!-
8

Oct. 1915..
6412
72.51-
149.101-
24.716
72.101-
9 Oct. 1914..
5010’/
55.151-
132.101-
18.151-
18.-!-
20 Juli 1914..
J
5114
61.-/-
145.15..
]9.-/-
21.101-

STEENKOLEN.

De Beurs van Londen was goed bezocht in de afgeloopen
week, doch met het oog op de buitengewone schaarschte aan vrije aanvoeren kon slechts op beperkte schaal zaken worden
gedaan.
Vertegenwoordigers van de mijnen berichten, dat in veel
gevallen de productie geheel in beslag wordt genomen door de plaatselijke behoeften, zoodat . niets beschikbaar is voor
buitenlandsche rekening. De kolenproduetie voor fabrieks-
doeleinden is eenigszins verhoogd..
De vraag naar huishoudkolen was iets kalmer, doch er
werden geen Vrije ladingen aangeboden.

PETROLEUM.

(Ontleend aan den ,,Petroleum Review”)

Londen, 22 September 1916. Petroleum. Er heerscht flinke vraag naar Amerikaansch
geraffineerd. Prijzen zijn als vorige week:

Water White ……1 s. 2 ‘/2 d.
Standard White . .. 1 s. 1
1
12 d.
2e destillaat ………1 s.

Paraffine. Noteeringen zijn ongeveer onveranderd.
Snieltpunt

140
0
……5
8
/4
d. tot 6 d.

130-132
0
……5

d.

.

lb

125-128
0
…….4
1
/ €
1.

per

118-120
0
……4

d.

Terpentijn. De markt is vaster geworden. De prijzen
zijn gestegen.

Amer. loco …………..43 s.
October/December ………43 s.
4112
d.
Januari/April …………44 s.
4
1
12 d.

Stookolie en vethoudende oliën. Geen of ficieele noteeringen.
Van smeeroliën zijn.de
prijzen sedert ons laatste bericht
onveranderd gebleven.
Eveneens is geen verandering getreden in de benzine-
noteeringen.

Liverpool, 21 September 1916.
Petroleumproducten vinden vasten verkoop. Amerikaansch
gaat tegen 11 d. tot 1 s. per gallon. Geen aanvoer van
Russische olie.
Benzine wordt 2 s. 10 d. per gallon genoteerd. Leveringen
volgèn echter moeilijk.

Bakou, 21 September1916.
De markt blijft vast. De prijs voor ruwe olie is 45 kopeken
per poed.

New York, 21 September 1916.
Noteeringen als vorige week.

Philadelphia, 21 September 1916.
Standard White wordt 8,60 c. per gallon genoteerd.

Bucarest, 21 September 1916
Er gaat veel op de markt om. Ruwe Bustenari staat
76 francs per ton genoteerd.

KATOEN.

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 27 September 1916.
Fluctuaties van Amerikaansche katoen hebben zich de
laatste week binnen enge grenzen beperkt en het schijnt
wel alsof houders meer neiging toonen, hun voorraden
op te ruimen, zoodat de markt dan ook iets flauwer sluit. De ontvangsten in Amerika blijven grooter dan verleden
jaar en men verwacht, dat het a.s. Ginners’ .rapport ook
zeer hoog zal zijn. Daartegenover schijnt de conditie wel ach-
teruitgegaan te zijn door het slechte weer in September en
men schat deze thans niet hooger dan 58 pOt. De con-
sumptie blijft groot, niettegenstaande de hooge prijzen.
Egyptische katoen heeft zeer sterk gefluctueerd, speciaal in Alexandrië. De ontvangsten van deze week zijn kleiner dan
verleden jaar en de oogstschattingen, die aanvankelijk circa 8 millioen cantars bedroegen, zijn thans vrij algemeen gere-
duceerd tot circa 6 millioen, terwijl de voorraad bijna ge-
heel verbruikt is. Niettegenstaande deze veranderde om-
standigheden schijnen de prijzen van Egyptische katoen
toch geYaarlijk hoog en is eenige reactie wel waarschijnlijk.
In garens wordt door de Engelsche weverijen nog steeds
geregeld gekocht en de prijzen blijven vast, ook omdat nog
steeds meer mannen voor het leger worden opge8oepen. De
export-vraag blijft echter gering en in de laatste twee maan-
den is daarvoor slechts weinig gekocht. Indië koopt nog
steeds geen ruwe garens, terwijl ook op het vasteland bij

1 1 October 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

653

de
meeste weverijen
Vrij
veel voorraad schijnt te zijn.
De
vraag naar Egyptische garens
blijft goed, ook voor export,
en verschillende contracten tot levering ver in 1917 zijn
reeds afgesloten. Door. de. laatste stijging is zulks nu vermin-
derd, want de prijzen zijn ruim een penny hooger dan een-
week geleden.
De vraag naar manufacturen blijft goed, zoodat fabrikan-
ten in vele gevallen hun marges konden verbeteren en zeer
vasthoudend blijven. Verschillende exporteurs zijn ook hui-
verig om verdere orders te accepteeren, omdat zij nog groote contracten af te wikkelen hebben en steeds grooter moeilijk-
heden ondervinden om hun personeel op sterkte te houden..
Ook China toont iets meer belangstelling en het Verre Oos-
ten koopt algemeen vlot. Indië wordt ook beter en koopt
flinke kwantiteiten gebleekte shirtings, terwijl ook ruwe
shirtings meer belangstelling ondervinden; dhooties blij-
ven nog verwaarloosd. Ook de kleinere markten zenden ge-
regeld aanvragen binnen en fabrikanten van zware goe-
deren zijn tot ver in 1917 uitverkocht.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.

(Middling Uplands.)

6Oct.’16 130sept.’161235ept.’161
60f.’I5
i
60:t.’14

New York…. 17,00e 16,00e 15,95e 12,45e 11,00e
Liverpool
….

9,93d

9,50d

9,62d

7,24d

.5,30d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendlallen balen.)

1 Aug.’16
Overeenkomste perinden
tot
6Oct.’16

1915.’16

1914-’15

Ontvangsten Gulf-Havens..

1009

708

387

Atlant. Havens

537

565

203

Uitvoer naar Gr. Brittannië

456

287

97

‘t Vasteland.

449

420

82

Japan etc…

73

37

20

Voorraden in duizendtallen
29Sept.
1
16
1
29Sept.
’15
29
Sept.
1
14

827
969 368
Binnenland …………..

658
623 306
Amerik. havens …………

248
72
New York

……………82
New Orleans …………

161

.

144
55
Liverpool

……………
564 983
815

WOL.

De markt te B rad ford is kalm en
de
prijzen zijn onver

anderd. Voor merinos en fine crossbreds bestaat goede vraag.
In den laatsten tijd worden uitvoerconsenten voor Frankrijk
gemakkelijker verkregen dan geruimen tijd het geval is ge-
weest.
De uitvoeren van A r g e n
t i n i ë
hebben van
1 October
1915 tot einde Augustus 1916 289.000 balen bedragen tegen
300.000 balen in het overeenkomstige tijdvak van het vorige
jaar. Nederland ontving
daarvan 11.000
balen tegen 9.000
in 1914115.
De uitvoer van Uruguay over dezelfde periode bedroeg
slechts 45.000 balen tegen 73.000 in 1914115.

Noteeringen te Bradfordf

Coloniol carded
64

Data

~
average
j

56
1

50
1
46

1
40

5 October

1916….

54

39

33

27
1
/2

25
1
1

28 September 1916..:.

54

39

33

28

25
1
1
2
5 October

1915….

38

31

28

24
1
/2

23

SUIKER.

Onze b
i
e t s u
i
k
è
r m a r k
t
was ook gedurende de afge-
loopen week aan fluctuaties onderhevig,
in
verband met ge-
ruchten betreffende eene regeling voor den uitvoer van
suikers uit
den nieuw’en oogst. Bij opening der markt was
de waarde voor October/December-levering
f
25%, welke
noteering spoedig opliep tot f26. Eene flauwere stemming
bracht toen de waarde terug tot
f
25
1
/
a
, waartoe afdoenin-
gen plaats hadden.
F. 0. Licht bericht, dat nu in D u
i
tse h lan d en 0 os-
t e n r ij k-H o n g a r ij e
met
het oogsten der beetwortels be-
gonnen is, doch de eerste resultaten nog geen maatstaf bie-

den voor het beoordeelen van den oogst. De weersgesteld-
heid was in beide landen voordeelig voor de gewichtstoename
en over het algemeen ook gunstig voor het gehalte.
Men rapporteert verkoopen van Oostenrijksche suikers
naar Zwitserland.
Volgens berichten uit F r a n k r
ii
k verwacht men, dat
de oogst aldaar de 200.000 tons zal oveschrijden, hetgeen
iets meer zoude zijn dan verleden jaar.
J a v a was over het algemeen kalm gestemd. Eindelijk
vond veer eens eene transactie plaats in suiker uit oogst
1917en wel tot fll Y2 voor No. 16 en hooger, waarbij de
kooper een exporteur is.
A m e r i k a bleef de geheele week vast gestemd op
6,02 c. voor Spot-Centrifugals. Belangrijke afdoeningen von-
den plaats in October-Cubas tot
5
c. ef. U. S. De aanvoeren
der week bedroegen 21.000 tons, de versmeltingen 61.000
tons en de stock 167.000 tons tegen 277.000 tons en .319.000
tons in de beide voorgaande jaren. De noteering voor Cuba-suikers in L o n de n is hooger,
nl. prompt 221-; December 2113 en Maart 1916 f.o.b.
Cuba. Voor American Granulated wordt nu 2717 f.o.b.
gevraagd.
De koloniale oogsten zijn veelbelovend. Zoowel in
Britsch-Indië en Formosa alsook in Amerika
verwacht men grootere oogsten. De taxatie voor Formosa
is 350.000 tons, terwijl men voor Louisiana op 250
300.000 tons rekent tegen 123.000 tons verleden jaar.

De C u b a-statistiek is als volgt:

Ontvangsten der week

1916

1915

1914

eindigendel Oct

1.835

5.600

3.000 tons
Totaal sedert 1 Dec.

2.971.670 2.519.801 2.561.528

11
exp.
,,
1
,,

2.518.000 2.114.543 2.325.000
Exp. naar U.K. 111-219

519.581

288.644

211.462

Frankr.111-219

119.937

5.895

32.988

Totale voorraad op 25/9

320.000

291.229

120.000

Werkende fabr. 2819

1

1

1

NOTEERINGEN.

Data

.
Amsterdam
per

Londen
New York
96%
Tates
White
A,neric.
Granu-
Oct./Dec. Cubes
1
Java

1
Centrifug.
No.
1
feb._1

6Oct.

1916….
/

25’/
47/P111
21
1
6
27/7
1
/2
6,02
29 Sept.1916..
..
,,

25
1
/2
47/1
1
/21
21/6
26/6
5,77
6 Oct.

1915..
..
,,

l8/a
501- 201-
1616
3,64
6Oct.

1914….
,,

14
7
182
3316
1


5,02
21 Juli 1914:.
. .
11
12
182
181-


3,26

RUBBER.

De markt was in de afgeloopen week vast gestemd en
prijzen liepen op volgens onderstaande noteeringen..
Als reden voor deze stijging noemt men de brand aan
boord van het S.S. ,,Helenus”. Naar men vermoedt heeft dit stoomschip circa 1700 tons rubber aan boord en men
verkeert in het onzekere of en in hoeverre de lading door
het vuur aangetast werd.
Slotnoteeringen zijn als volgt:

Prima Hevea Crepe loco/Oct. 21481
4
einde vorige week 21414

Nov./Dec. 215
2/4

210/

Jan./Juni
215
8
1
4

,,

,,

,,

2141
Smoked Sheets ’14•d. minder

1
14d.minder

Hard cure fine Para ……
3/1’/2

,,

,,

,,

311

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon,
Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

Ook deze week was de stemming onveranderd kalm. Het
weinige, dat in de eerste hand werd aangeboden, vond
meerendeels plaatsing tot de bestaande prijzen.
Voor Santos blijft vrij geregeld vraag bestaan; het aan-
bod is nog steeds zeer beperkt.

Noteeringen en voorraden.

Data
‘Rio
Santos
Wisselkoers
Voo,raad
Prij,

Voorraad

Prijs

7 Oct.1916
465.000
6600
2.397.000

30 Sept. 1916
427.000
6600
2.442.000
6500
.12
8
18
7 Oct.

1915
542.000
4900
2.238.000
5700
12
88
182
24 Juli

1914
353.000
4900
889.000
5700
16

654

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11 October 1916

Ontvangsten.

Rio

Santo.e
Data

Afgeloopen
1
Sedert

Afgeloopen
1
Sedert
week

1 Juli

– week

1 Juli

7 Oct. 1916 ..
1
85.000
1
814.000
1
303.000
1
4.287.000
7 Oct. 1915 ..

113.000

1.076.000

366.000

4.728.000

Statistiek der firma G. Duuring & Zoon.

Zichtbare voorraad op 30 September, in duizenden balen.

1916 1915 1914 1913 1912

Voorraad in Europa.. 3.857 3.875 , 6.09$ 6.019 5.710

Stooinend Oost-Indië. 1 108 32 46 45

{Brazi’ië ..

552

645:

217

986 . 760

n. Europa Ver. Staten

7

20

5

3

4.409

4.635

6.427

7.056

6.518
Voorraad Ver. Staten 1.888 1.578 1.390 . 1.393 2.058

Stoomend ÏBrazilië

629

947

578

524

575

na ar l0ostnd.

1

6

4

37

16
Ver.Staten

6.926

7.166

8.399

9.010 .9.167
Voorraad in Rio ….

427

489. . 312

398

355

Santos.. 2.442 2.226

1.277 2.723 2.609

Bahia ..

27

25

36

50

20-

Totaal……9.822

9906 10.024 12.181 12.151

Op 31 Augustus …. 8.757 9.526 10.482 11.484 11.438

Op 1 Juli……….7.091

7.538 11.289 10.275 10.965

VETTEN EN OLIËN.

Oleo-Margari ne. In ,,op aflading” werd deze week
slechts de verkoop gepubliceerd van 200 trcs. Monogram October-aflading ad
f
85,-.
Verder werden van den aanvoer per s.s. ,,Raven”. circa
2500 tierces verkocht op basis van
f
95,- voor ,,Extra-
kwaliteit”.
01 e o- St e a r
i
n e.

-Zuid-Amerikaansche werd op aflading
verkocht ad
f
80,-.


P rem i e r – J u s. Noord-Amerikaansche. Voor ,,Extra’s”
aangekomen per s.s. ,,Raven” wordt
f
91,-190,- verlangd.
Zuid-Amerikaansche. Op October/November-aflading werd gedaan:

Ie soort ad
f
80 en later ad
f
81. Men vraagt thans
f
86.
Iie

79 ,,

,,

,, ,, 80.

,, .

,,

,,

,;
83.
Iiie –

,,,,
77
,,

,,

,, ,,
78.

,,

,,

,,

,,
80.
N e u t rai! a r d. Er werden eenige posten ouder loco-goed
afgedaan ad
f
95,- tot
f
98,- al naar kwaliteit.
De eerste hand verlangt zoowel voor versche loco-partijen
als voor op aflading meer dan
f
100,-.
Katoenzaad-olie. Loco Butteroil werd in de tweede
hand eerst ad
f
70,- tot
f
72,- later ad
f
73,- gedaan.
Neutraal Cocosvet. De noteering is onveranderd

f
76,- voor prompte levering.

COPRA.

Op onze markt werden in verband met de hoogere Lon-
densche noteeringen hoogere prijzen betaald; t.w. voor Java
f. m. s.
f
39
1
/, voor Padang telquel f36,-; Molukken telquel
f36
1
14 koopers.
Ceylon cif. Londen £ 33.5.- en cif. Marseille

38.10.-
(verkoopers).

NOTEERINGEN.

Java f.m.s.

7 óetober

1916.. . .
f
39.
1
141

30 September 1916….
,, 39

‘ N. 0. T.-condities.

7 October

1915….

29 )

7 October

1914….
,,
33
1
/ (
stoomend).

20-25 Juli

1914…. ,,288/
4

vERKÈERswEzEN;

BEVRACHTINGEN.

7 Oct. 1916. De vrachtenmarkt was in de afgeloopen week
flauw gestemd. Uit Argentinië kwamen berichten over droogte,
waardoor de tarwe- en ljnzaadoogst beschadigd zou zijn, met
het gevolg, dat nagenoeg geen bevrachtingen plaats vonden.
Van Noord-Amerika was alleen het ritsche Regeeringscomité
voor beperkte hoeveelheden in de narkt.

Voor kolen was meer aanbod van scheepsruimte dan de
vorige week.

GRAAN.

Data

Petro
grad
Londen!
R’dan,

Odessa
Rogtcr-
dam

-Atl. Kust
Ver. Staten San Lorenzo

Rotter-
1
Bristol
Rotter-
1
Enge.
dam
Kanaal
dam
land

217

Oct.

1916
– –

1116
f
100
13113
25130 Sept. 1916
-.

f14,-
1119

1431-
419

Oct.

1915
– –
f
6,-
1213
f
43
’12
6711
1
12
5110 Oct.

1914


31-
219
– –
201-
juli 1914
11 d.
713
1111
1
14
1/111/
4

121-
121-

HOUT.

Cronstadt

1
Golf van Mexico

Holland 1 Engeland
Data

Holland E

hd
1
(pitch-

(pitch-
(gezaagd)
1
(in/in-
1
j’ine)
1 stelten) j

217 October 1916 ..


25130 September 1916 ..

46216
419 October 1915 . .


5110 October 1914

juli 1914 .. f
.
12,-

2416

751-

7716

ERTS.

Bilbao
Ca,tha.
Grieken.
.

.
1
1

Poti
Data
Middles.
gena
Middles.
sana
Middles.
1
1
Middles.
bro
bro’
bro’ bro’
1

217

October

1916 ..
1816
211-


25130 September 1916 ..
1816
191-


419

October

1915 ..
1616
171-


5/10

October

1914 ..
416
51- 519

Juli 1914 ..
413
514’/i
519
816

KOLEN.

Data

Cardiff
Oostk. Engeland

Bor-
.
enua
Port

Plato

Rotter.
Cron-
deaux
Said
Rivier
dam
stadt

217

Oct. 1916
341-
751
601-

f
6,50


25130 Sept.1916
341-
731- 601-
311-
,,6,50


419

Oct. 1915
fr
29114

3819 4319 4113
,,
6,-


5/10 Oct.

1914
6,60
7111
719
11/10k


Juli 1914
,,

7,-
71-
713
1416
312

51


DIVERSEN.


Bonzbay
Bur,nah
Vladivo-
Chili
D a
0
West West
stock
West
Europa Europa
West
Europa
(d. w.)
(rijst)
Europa (salpeter)

217

October

1916 ..
1351-
1601-


25130 September 1916 ..
13319
1701-


419

October

1915 .
.
51/3


801-
510 October

1914 ..
211-
301-

-,
Juli

1914 ..
1416 1613
251-
22/3

Graan Petrograd per guarter van 496 lbs. zwaar, Odessa per Unit,
Ver. Staten per guarter van 480 lbs. zwaar.
Hout gezaagd en pitchpine per St. Pet. Standard van 165 kub. vt.,
mijnstutten per vadem van 216 kub. vt.
Overige noteerin gen per ton van 1015 K.G.

RIJN VRACHTEN.

De aanvoer van granen en kolen was in de afgeloopen
week aanzienlijk. Er heerschte tengevolge daarvan een leven-
dige vraag naar scheepsruimte voor het binnenland en de
vrachtprijzen waren vaster. –

VRACHTEN TE ROTTERDAM.

(in Gid. per 2000 K.G.)

t
Erts nr. Ruhrhavensl Mu.ssalel Data
‘/4
lostijd
/i lostijd
U”‘•
oven.
rijn
1 Waterstand

2-7

October

gunstig
25-30 September1916..


– –
gunstig
4-9

October1915..
0,40
0,50

gunstig
5-10 October

1914..

– –
gunstig
20-24 Juli

1914..
0,60
0,70
1,05
gunstig

11 October 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

655

GROWNGER BANKVEREENIGING-J

SÇHORTINGHUIS & STIKKER

Winschoten, Stadskanaal, Wildervank,

Sappemeer, Groningen en Deifziji

J. &J. M.VOORHOEVE

Makelaars in 2Ïssuran’in

Anno 1836

R0rrERDAM

VA N R IJ N &
C=O
gestort Kapitaalf
2.000.000,—
Reservesf
181970,16
UTRECHT – POSTBUS 40

EENIGE FABRIKANTEN

VERRICHT ALLE BANKZAKEN

VAN DE UTRECHTSCHE

1 Belast zich met het incasseeren van wissels op binnen-

FIJNE TAFELMOSTERD

én
buitenland

UNIE BANK

voor

Nederland en Koloniën

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

HYPÔTHECAIRE CREDIETBANK

GEVESTIGD TE ‘s-GRAVENHAGE

AMSTERDAM

Maatschappelijk: Kapitaal
/
1.000000
9

BATAVIA – SOERABAYA

waarvan geplaatst
f 622.000,—,
waarop gestort zo 70.

Accountantskantoor
J

(Lid Ned. Acc. Verg.)

LEUVEHAVEN 14

ROTTERDAM;

BESCHIKBAAR

COMMISSARISSEN:

Mr. H. J. F. HEIJMAN, Advocaat en Procureur te Rotterdam, Voorzitter.

G. H. BIERMAN, Directeur. Eerste Nederlandsche Hypotheekbriefbank te
‘s-Gravenhage, Secretaris.

G. H. GERLINGS, Beheerend Vennoot der Leidsche Bankvereeniging
te Leiden.

P. J. J. JONAS VAN ‘s HEER AREN DSKERKE, Lid der firma
JONAS
&
KRL’SEMAN te Amsterdam.

RIPPING, Burgemeester van Alkmaar te Alkmaar.

R. W. J. SCHILL, Lid der firma
ScaILz &
CAPADOSE te ‘s-Gravenhage. –

DIRECTIE:

Mr. J. J. BERGSMA te ‘s-Gravenhage. – C. PLOKHOOIJ te ‘s-Gravenhage.

UITGIFTE VAN

/400.000,—
5
pCt. Schuldbrieven

• verdeeld in stukken ter grootte van
f
1000,—,
f
500,-
voor hoofdsom en rente verzekerd (ieder voor de helft) door

de Naamlooze Vennootschap. Ongev1len-Verzekering-Mij.
,,FATUM”, gevestigd te ‘s-Gravenhage

en de Naamloozé Vennootschap ,,De Nederlandsche Phoenix”,

gevestigd te Rotterdam.

TRUSTEE DER LEENING:

Naaml.Venn. Administratie- en Trustkantoor te ‘s-Graven hage.
De ondergeteekenden berichten, dat de inschrijving op deze
Schuldbrieven bij hen zal zijn opengesteld op

DINSDAG 17 OCTOBER 1916,

van des voormiddags 9 tot des namiddags 4 uur

KOERS VAN
UITGIFTE 98
1
12
OI
o
.

Prospectussen en inschrijvingsbiljetten zijn bij hen verkrijgbaar,
alwaar tevens de inschrijvingen worden aangenomen. Gewaarmerkte
afschriften van de overeenkomsten van de N. v. HYPOTHECAIRE
CREDIETBANK met de betrokken verzekering-maatschappijen en
het Trustkantoor liggen bij hen ter inzage.

AMSTERDAM, JONAS & KRUSEMAN.

‘S-GRAVENHAGE, SCHILL &.CAPADOSE.

LEIDÊN,

LEIDSCHE BANKVEREENIGING,

io October 1916.

– H.
F. C.
GERLINGS.

DEBET.

Kapitaal en Reserven te Londen ……
Fondsen voor rekening onzer Twentsche
Kantoren gedèponeerd te Londen….
Fondsen in Commaiiditair en Leen-Depôt, gedeponeerd te Rotterdam….
Aandeelen de Wissel- en Effectenbank

f
999.000,— (1915
f
519.000,—)
waarop in Geld gestort …………

Fondsen in Commanditair en Leen-
Depôt, gedeponeerd te Amsterdam -.
Kassa, Wissels en Coupons ………
Nederi. Staatsleeningen, Schatkistbil-
jetten en Schatkistpromessen
Saldo’s bij Bankiers ………… …… Prolongatiën gegeven …………….
Syndicaten en Eigen Fondsen ……..
Credietvereeniging ………………
af: loopende proxnessen..
Voorschotten tegen Onderpand of Borg-
tocht en Saldo’s Rekeningen-Courant
Voorschotten op Consignatiën ……..
Gebouwen en Safe Deposit ……….
Totaal….

CREDIT.
Kapitaal ………………………..

11

Credietvereeniging……….
Reserven ……………………….
,,

Credietvereeniging……….

Zieken- en Pensioenfondsen ……….
Fondsen in Leen-Depôt …………..
Deosito’s ………………………
11
op prolongatie …………
Saldo te ontvangen en t9 leveren Fondsen
Saldo’s RekeningenCourant ……….

11 –

,,

Credietverg
Saldo Rekeningen met de Bijkantoren
Te betalen Wissels ………………
Diverse Rekeningen………………

DE . TWENTSCHE BANKVEREENIGING

B. W. BLIJDENSTEIN & Co.
AMSTERDAM, LONDEN, ENSCHEDE, ALMELO.
MAANDSTAAT VAN DE KANTOREN AMSTERDAM. –

Totaal….

30 September 1916
30 September 1915

f

5.906.250,—
f

6.617.187,50

925.000,—
,,

1.380.000,-

549.900,—
.

.
,,

354.600,-

567.000,—
,,

274.200,-

f

7.948.150,—
f

8.625.987,50

25.974.350,—
,,

24.803.150,-
24613.444,52V
,,

12.857.032,29

27.907.201,71
14.71.900,32
9.783.036,80
‘Is
,,

5.642.746,0411
2

3.959.335,—
,,

7.741.485,-
2.121.037,87
.
1.937.195,84112

f
21.440.844,40
f
20.059.652,20’12
1.200.000,—
,,

3.350.000,-
20.240.844,40
,,

16.709.652,20
1
/

8.216.351,32’1
,,

11.981.765,38
1.694.227,85
,

1.428.778,02 950.446,19
,,

986.103,09

f

133.408.425,67
1
12
f

107 .432.795;69 ‘/2


f
12.272.000,—
f
12.033.500,-
2.311.372,50
,,

2.173.127,50
4.686.143,25
.


,,

4540.773,-
2.338.977,27
,,

2.165.234,95

f

21.608.493,02
f

20.912,635.45
179.935,47
,,

155.677,94
25.185.050,—
,, .
23.818.550,-
15.007.995,52
.
12.526.946,01’/2
9.720.700,—
,,

2.720.800,-
739.882,53 ’12
,,

441.687,48″2
39.134.321,16
,,

26.707.506,13 6.831.057,25

.
3.266.206,76V2
3.140.144,28 ‘/2
3.380.310,74
1
12
10.157.655,04
.
,,

12.081.664,37
1.703J91,39
1
1
.
,,

1.420.810,79’/

f
133.408425,67
1
/
f

107.432.795,6911

656

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11 October 1916

• MAANDSTAAT OP 30 SEPTEMBER 1916

VAN

DE WISSEL- EN EFFECTENBANK

TE ROTTERDAM.

Aandeelhouders voor 90
0
/0
deelneming
f

2.500.000,-

f

1.350.000,—
Vennootsch.
,,

11.618.021,60
Deposito in

Als waarborg
f774.775,—

Eigen

Fondsen

………………….
,,

203.898,99
Effecten
. .

voor 90% v/
Effecten van Aandeelhouders

……..
,,

774.775,—
Vennootsch.

Aandeelhouders
2e Serie
Deelneming in Syndicaten ….. . ……
86.357,46
Deposito

575.225,-

Kas, Wissels en Coupons

…………..

Prolongatiën en beleeningen gegeven

.
,,

1.206.950,—

Kapitaal

…………………………

Geld
,,

1.350.000,-

,

840.000,10
.Reserverekening

… . ……………..
,,

378.871,55

2e

Serie

……………………….

id.

.

voor geaccepteerd

…………
,

441.144,20

Reserve voor te verstrekken l’ensioenen
Saldo

s

Bankiers

…………………..

Voorschotten op Onderpand of Borgtocht
,,

2.928.017,65
en

Ziekengelden

………………
,,

92.581,17

..

id.

op Consignaties ……….
,,

27.245,25

..

Fonds voor
.
Pensioenen en Ziekengelden
,,

26.249,-
..
..

6.903.506,11’/
Gebouwen en Safe-Deposit …………
442.212,99
Saldo’s

Bankiers

………………..
,,

1.198.306,99
1
1
Deelneming in het Zieken- en Pensioen-.

..1.297.731,76

Traites

geaccepteerd ………………
,,

473.636,54

Debiteuren in Rekening-Courant ………

fonds Twentsche Bankvereeniging es.
118.830,17


Depositorekening ……………… ….

Crediteuren in Rekening-Courant ……..
,,

8.412.033,80

..
..

f
21.335.185,17

..

f
21.335.185,17

Auteur