Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 34

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 23 1916

23 AUGUSTUS 1916

Economisch~Statistische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, N!JVÈRHEID, FiNANCIËN EN VERKEER.

1
1
E JAARGANG

WOENSDAG 23 AUGUSTUS 1916

No. 34
1

INHOUD

DE FEDERAL FAaM LOAN ACT IN DE VEREENIGDE STATEN. 521
De voorziening met margarine ………………….
522
De Vereenigde Staten en Zuid-Amerika
…………..
523
De Rijksmiddelen
…………………………….
524
De Britsche regeering en de Australische zinkproductie. .
524
BOEKAANKONDICING
……………………………

525
REGEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSCEBIED
…………
526
MAANDCIJFERS:
Overzicht der Rijksmiddelen
…………………..
526
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

…………
527-535
Geldkoerseii.

Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.

Goederenhandel.
Bankstâten.

Verkeerswezen.

Bijdragen en niededeelin gen den inhoud betreffende,

alsmede gegevens voor de
afdeeling
,,Statistieken en

Overzichten” gelieve men te zenden aan het secretariaat,

Geldersche Kade
21 b,
Rotterdam,
telefoon
No.
10685.

Abonnementsprijs franco p. p. in Nederland f 10,—,
buitenland en koloniën f 12,— per jaar. Losse
-nummers
25
cents.

1dvertentiën f
0,35
per regel. Plaatsing bij abonne-

ment volgens tarief.

Mededeelingen betri’ffende abonnementen en adver-tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uit gevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

22
AUGUSTUS
1916
Wat den töestand van de Nederlandsche geldmarkt

betreft, kunnen wij ditmaal kort zijn. Geld blijft steeds

ruim. Privaat-disconto noteert onveranderd 1
t
1

pOt.; prolongatie 1% pOt.
Het zal wel haast onnoodig zijn er öp te wijzen, dat

de geidruimte haar invloed zal doen gèlden op de dezer

dagen plaats vindende
inschrijving
op schatkist

papier. De Regeering zal er wel in slagen, het ge-

vraagde bedrag tot een zeer lage rente te verkrijgen.

Na eenige weken van vacantie-rust,
schijnt
het

emissiebedrijf weder ter hand te zijn genomen; enkele

industriëele obligatieleeningen werden toch sedert de
vorige week aan de markt gebracht.

* *


*

Voor het eerst sinds October 1914 heeft de goud-

voorraad van de Nederlandsche Bank in de afgeloopen
week een vermindering öndergaan. Opmerkelijk is het,

dat evenals bij de goudremises in September ên Octo-

ber 1914 de vermindering uitsluitend den voorraad

gouden munt betreft: – deze nam thans met rond een

millioen gulden af. De zilvervöorraad, die sédert Mei

j.l. door nieuwe aanmuntingen en het in circulatie

brengen van meer zilverions geleidelijk tot een nor-

maal bedrag was verineerderd
;
is de laatste weken

wéer ächtèruitgaáiide.

£h(tijt&.t12,

DE FEDERAL FARM LOAN ACT IN DE

VEREENIGDE STATEN.

In het nummer van 5 April 1916 (blz. 197) vestig-

den wij de aandacht op het toenmaals in de Vereenig-

de Staten aanhangige wetsontwerp, dat de bevorde-

ring van het landbouwcrediet van Staatswege ten doel

had. Blijkens de thans ontvangen Amerikaansche tijd-
schiiften is de Federal Farm Loan Act, vulgo ge-

naamd de Rural Oredits Bill, op 17 Tuli I.I. tot wet
verheven. De aanneming was reeds den 27en Juni in

het Huis van Afgevaardigden en den daaropvolgenden

dag in den Senaat geschied, maar President Wilson
wilde -zijne handteekening niet onder het ontwerp
plaatsen, zonder in een begeleidend schrijven uiting te geven aan de gevoelens, welke hem bezielden nu

een zijner vurigste wenschen vervuld werd. ,,It is with

a feeling of profound satisfaction not only, but of
real gratitude, that we have completed this piece of
legislatioh”, zoo schrijft hij. ,,I sign the bill, there-
fore, with real emotion. 1 look forward to the benefits
of this bill not with extravagant expectations, but
with confident expectation, that it will be of very

wide-reaching benefits, and incidentally, it will be of

advantage to the investing community, for 1 can
imagine no more satisfactory and solid investment
than this system will afford those who have money
to use”.

Inderdaad kan de beteekenis van de nieuwe wet
niet gemakkelijk overschat worden. In een jong land
als de Vereenigde Staten, waar de waarde van bouw-
en weiland veel meer aan schommelingen onderhevig
is dan in het oude Europa, vormen hypotheken niet
eene belegging die als bij ons voor minderjarigen in
aanmerking komt. De rentevoet is dan ook hoog, spe-

ciaal in de westelijke Staten, waar niet zelden 8 pOt.
en meer bedongen kan worden. De democratische partij
heeft er steeds voor geijverd de landbouwers te dezen
opzichte te helpen en eindelijk zijn zij er, juist v66r
de presidents-verkiezing, in geslaagd. Den hoofdinhoud
der wet deelden wij de vorige maal reeds mede. Ge-
makshalve zullen wij dezen hier in het kort herhalen,
waarbij wij tevens gelegenheid zullen hebben op enkele
punten te wijzen, welke toen buiten beschouwing ge-
bleven waren; –
Onder het oppertoëzicht van een Federal Farm
Loan Board, bestaande uit den Secretary of the
Treasury en vier door den President te benoëmeh
leden, worden twaalf Federal Land Banks opgéricht,
die elk in haar district als hrpotheekgevets zullen
optreden. Het systeem is dus gelijk aan dat van de
Federal Reserve Act. De Federal Land Banks5ullen
aanvankelijk ieder een kapitaal hebben van. $ 750.000
verdeeld in 150.000 aandêelen van $ 5. Deze aan-
deelen zullen aan het publiek aangeboden, en voor-
zoover niet geplaatst, dooi- de Régeei-ing worden ge-
nomen, welke er echter nooit dividend ôp zal mdgen
ontvangen.

De Land Banks zullen gewoonlijk niet rechtstreéks
gelden op hypothéék uitzetten, maar dor bemidde-
ling van de National Farm Loan Associations, die op
verzoek van 10 of meer landbouwers uit een bepaalde
streek, welke tezamen minstens $ 20.000 op hypotheek

522

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23 Augustus 1916
11

wenschen te leenen, moeten worden bpgericht. Het –

kapitaal van zulk eene association moet altijd min-

stens 5 pOt. bedragen van de verstrekte hypothecaire
leeningen en dit kapitaal moet door de landbouwers
zelf verstrekt worden in verhouding tot de door hen

geleende sommen. De association ontvangt de benoo-
digde gelden van de Federal Land Bank, maar moet
dan ook voor 5 pOt. van dat bedrag
a
pari in het kapi-
taal der Land Bank deelnemen. Deze aandeelen wor-

den als onderpand door de Federal Land .Bank• be-
waard en evenzeer bewaart de association de aandeelen

der hypotheekgevers als waarborg: Men heeft hier

dus te doen met een soort van credietvereeniging. De
door de Regeering eventueel te nemen aandeelen zul-
len op deze wijze geleidelijk bij de associations terecht-
komen.

In districten waar geen association op den boven

vermelden grondslag kan worden gevormd, mag door

bemiddeling van agenten geleend worden, die daar-
voor eene provisie van hoogstens
Y2
püt. per jaar
zullen genieten. De leeningen zuilen hoogstens

$ 10.000 en. minstens $ 100 groot moeten zijn en mo-
gen 50 pOt. van ‘de waarde van het land en 20 pOt.
van de waarde der blijvende improvements niet over-
treffen. Alleen eerste hypotheken zijn geoorloofd. De
looptijd moet liggen tusschen 5 en 40 jaren, en be-
halve rente moet steeds ook aflossing bedongen wor-
den, op basis van een annuïteit.

De rentevoet mag nooit dien der geplaatste pand-

brieven met meer dn 1 pOt. overtreffen en in geen

geval hooger zijn dan 6 pct. De Federal Land Banks mogen pandbrieven uitgeven tothet twintigvoud van
het gestorte kapitaal, en dus zal zelfs zonder verdere

uitbreiding van het aandeelenkapitaal voor
$ 180.00.000 aan pandbrieven in omloop kunnen
worden gebracht. Feitelijk is door het systeem van
verplichte deelneming in het kapitaal het bedrag on-
beperkt geworden. Een andere vraag is echter of het

mogelijk zal zijn, zulke groote bedragen aan pand-

brieven te plaatsen. Het object is bij de Amerikanen vrij onbekend en het is wel mogelijk dat de republi-
keinsche Walistreet de werking van de democratische
wet zal trachten tegen te gaan door zich afkeerig te
toonen van de pandbrieveu. In ieder geval zal wel

onderscheid gemaakt worden tusschen de obligatiën
der verschillende Federal Land Banks; de banken der
westelijke districten- zullen wel hooger interest te be-
talen hebben dan die van de meer in cultuur ge-
brachte oostelijke- en midden-staten. Hier staat tegen-
over dat het semi-officieele karakter der Federal

Land Banks een faillissement dezer instellingen fei-
telijk tot de onmogelijkheden maakt. Voorts zijn de
bonds vrijgesteld van alle belastingen, ook van den
income-tax, hetgeen in verband met de bestaande
neiging om dezen steeds te verhoogen, van groot be-
lang is. Charles Calweil, president van de Coni
Exchange National Bank of Philadelphia, is van
oordeel, dat het publiek aan de pandbrieven de voor-
keur zal geven boven eerste-rangs-spoorweg-obligatiën.

Wij wezen er in het vorige artikel reeds op, dat de
Nederlandsche hypotheekbanken, welke in de Veree-

nigde Staten haar arbeidsveld vinden, door deze nieu-
we wet een moeilijken tijd tegemoet zullen gaan. In de eerste jaren zullen zij nog weinig van de concur-
rentie bemerken: eene organisatie, als hierboven

weergegeven, kan niet in eens op groote schaal wer-
ken en bovendien bedragen de hypotheken, aan land-bouwers verstrekt, meer dan $ 4.000.000.000, zoodat
er voorloopig nog wel plaats is voor een nieuwen con-

current, maar op den duur moet toch de. rentestand
voor ,,farmloans” dalen en dan zal de marge voor de
Nederlandsche hypotheekbanken niet voldoende meer
zijn.

Wel zullen haar nog de farmloans boven $ 10.000
en de leeningen op huizen en terreinen in de steden overblijven, maar het risico is dan veel minder ver-
deeld dan tot dusverre.

In ons vorig arikel trachtten wij reeds aan te too-
nen, dat men uit een nationaal standpunt niet rou-
wig zal behoeven te zijn over liquidatie van deze hypo-

theekbanken. Er zal na den oorlog genoeg kapitaal in
andere zaken kunnen belegd worden, die . ons land

meer tot nut zullen strekken, dan de energielooze
belegging in hypotheken in een ander land.

L. H. v. L

DE VOORZIENING MET MARGARINE.

Een medewerker schrijft ons:

Het mag eenige verw6ndering wekken, dat toen
een tweetal maanden geleden op verschillende plaat-

sen ten pnzent tegen de duurte, en in verband daar-

mee tegen den uitvoer van Nëderlandsche producten,

gemanifesteerd. werd, er feitelijk geen klachten over

de duurte en te ruimen uitvoer van margarine geuit

werden: Allerlei artikelen werden
bij
name genoemd,

waaronder boter en kaas, hoewel die steeds in vol-
doende mate en tegen normale prijzen verkrijgbaar geweest zijn, maar margarine was daar niet bij. Dit

was te opvallender, omdat juist een paar maanden te

voren voor de tweede maal tijdens den oorlog de mar-
garinèprjzen verhoogd waren geworden, waardoor b.v.

soorten als ,,Solo” en ,,Viteilo”, wel de hoofdsoorten,
die voor de volksvoeding in aanmerking komen, van
40 op 50 cts. per
1%
K.G. waren komen te staan en

dus een prijsverhooging van 25 pOt. ondergaan had-
den.

Door de maatregelen der regeering tot invoering
van ,,normaal-margarine” tegen een maximumprjs

van 45 cent per pond wordt nu ongezocht weer eens

de aandacht op dit artikel gevestigd, zoowel wat .e
prijzen als den uitvoer aangaat.

De normaal-margarine is dezelfde kwaliteit marga-
rine, die fabrikanten onder andere benaming en van
een aanduiding van herkomst voorzien, tegen 50 cent

per pond in den handel brengen. De veikoop tegen

45 cts. beteekent dus voor de fabrikanten eene aan-
merkelijke winstderving, voor enkele zelfs een zuiver

verlies, en hierin ligt dan ook de verklaring, waarom
althans voor het publiek normaal-margarine geene
aanduiding van herkomst draagt. Het behoeft toch
geen betoog, dat een aan Vitello gewend publiek

voortaan alleen ,,normaal-margarine Van den Bergh”
zou koopen, zoo de pakjes van een aanduiding van
herkomst voorzien waren; immers het eenige verschil,
dat tusschen de beide margarine’s bestaat, is er een
van prijs. Door het weglaten van de aanduiding van
herkomst wordt nu verkregen, dat het publiek, het-
welk aan de zekerheid, Vitello te ontvangen tegen

50 cts., de voorkeur geeft boven de kans, een andere
in kwaliteit gelijkwaardige margarine van andere her-
komst tegen 45 cts. te verkrijgen, Vitello blijft koopen
en dus de winstderving van den fabrikant beperkter
wordt dan indien hij zijn naam op de pakjes deed ver-
melden. Tevens wordt bereikt, dat het publiek, voor
wie de normaal-margarine juist bestemd is, maar geen
50 ct. per pond kin betalen, tegen den ouden prijs
– van 45 ct. dezelfde kwaliteit margarine als vroeger
bekomt.

Is om deze reden de getroffen regeling eene geluk-
kige, zij is het ook, omdat de distributie der normaal-
margarine buiten de Regeering omgaat, en dus geheel
in dezelfde banen verloopt als gewoonlijk. Door het
voorschrift, dat door het aanbrengen van bepaalde let-
tergroepen op de verpakking de Regeering steeds van
elk pakje de herkomst moet kunnen nagaan, wordt
tevens groote mate van zekerheid verkregen, dat de

fabrikanten niet een slechter kwaliteit als normaal-
margarine verkoopen dan zij tegen 5 cts. hooger prijs
onder andere benaming en aanduiding in den handel
brengen. .

Het feit, dat de regeering de aandacht wij dde aan de eenvoudiger kwestie van de duurte van de volks-
margarine, doet vanzelf veronderstellen, dat zij zulks
ook deed ten aanzien van de zooveel belangrijker

23 Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

523

vraag: de voorziening met eetbare vetten in het alge-

meen en den daarmee samenhangenden uitvoer. Het
ligt voor de hand aan te nemen, dat de te treffen
maatregelen voorshands een beperking beoogen van

den uitvoer, met name van margarine, als zijnde vrij-

wel het eenig eetbare vet, dat nog uitgevoerd wordt.

Beperking van dien uitvoer is noodig te achten, door-
dien we bezig zijn reeds van het 4e kwartaal 1915 af,

op onze voorraden vetten en grondstoffen voor de
margarine-industrie in te teren. In hoedanige mte

zulks het geval is, is niet zoo gemakkelijk vast te stel-

len, doordien de statistiek de technische kwaliteiten
van oliën en vetten, die ook voor spijsdoeleinden gebe-

zigd worden, niet onderscheidt van de betere voor

consumtie bestemde soorten. Toch valt wel een vrij
betrouwbare raming te maken, door de in- en uitvoe-
ren te vergelijken van alle grondstoffen, die in de
betere kwaliteiten voor margarinefabricage in aan-
merking komen. Uit te sluiten zijn dan allereerst de
dure spijsoliën als olijfolie, raapolie en papaverolie,

alsmede technische oliën en vetten als traan, palm-
olie, lijnolie en beendervet. Niet te verwaarloozen
is echter sojaolie, omdat deze, al wordt ze ten onzent
voornamelijk bij de zeepfabricage gebezigd, na hydree-

ren toch’ als spijsvet in aanmerking kan komen, even-
als de eveneens te harden grondnotenolie en sesamolie.

Van de invoeren tot verbruik der óliën en vetten,
welke in de goede kwaliteiten voor spijsdoeleinden
geschikt zijn te maken, krijgen we dan het volgend
beeld (grondnoten en sojaboonen omgerekend in olié):

le halfjaar

2e halfjaar

le halfjaar

1915

1915

1916

Copra ………140.893 ton. 69.395 ton. 42.350 ton.
Kokosnootolie. . 7.117
,,

5.104

18
Grondnotenolie 12.179
,,

5.434

Eetb. Margarine

.93
,,

32 ,,

10.111
Ruwe margarine 13.908
,,

21.804
,,

5.819
Katoenolie .. 45.098
,,

19.677

16.206
Sesamolie . . . . –

12

260

52
Reuzel – ……12.069 ,,

6.256 ,,

8.291
Talk, •roet

en

smeer ……26.217

. 14.603 ,,

5.417
Sojaolie ……13.007

11.818 ,,

5.073

Totaal . . . . 270.593 ton. 157.383 ton. 99.337 ton.

De uitvoer uit het vrije verkeer over dezelfde perio-den voor de gemelde artikelenverhoudt zich als volgt:

le halfjaar

2e halfjaar

le halfjaar

1915

1915

1916
Oopra ……..95.360 ton. 11.485 ton.

– ton.
Kokosnootolie.

7.437
,,

7.801

6.155
Grondnotenolie

8.747
,,

5.694
,,

3.525
Eetb. margarine 58.100
,,

80.860

74.276
Ruwe margarine 3.133
,,

201

406
Katoenolie .

11.151 ,;

3.358
,,

84
Sesamolie …

961 ,,

668 ,,

455
Reuzel

1.900
,,

151
,,

39
Talk, roet en

smeer ……13.378

4.150 ,,

1.486
Sojaolie ……875 ,,

155

Totaal …. 201.042 ton. 114.523 ton. 86.426 ton.

De saldo-ivoeren der gezamenlijke artikelen zijn
bijgevoig:
Invoer

Uitvoer Saldo-invoer
Over het le halfj. 1915 270.593 ton 201.042 ton 69.551 ton
2e ,,

1915 157.383 ,,

114.523 ,,

42860
le ,,

1916

99.337 ,,

86.426 ,,

11.911

Dat het saldo-invoer over de eerste zes maanden
van 1916 niet voldoende is om ons eigen verbruik te
dekken blijkt uit eene vergelijking met de in- en uit-
voeren ovei normale jaren. Nemen we als zoodanig de
drie laatste jaren voor den oorlog, dan vinden we
voor de reeks der bovenbedoelde artikelen:

Totaal

Totaal

Saldo-

Gemiddeld

invoer

uitvoer

invoer

verbruik
Overl9ll 288.324ton 228576ton 59.748ton)

1912 336.001 ,,

259.707 ,,

.76.294 ,,

65.000 ton

1913 338.119 ,,

279.159 ,,

58.960

Uit deze berekening is nu gemakkelijk af te leiden,

dat we over het eerste halfjaar 1916 van onze voor-
raden grondstoffen minstens 20.000 ton hebben inge-

teerd. Oppervlakkig beschouwd’ schuilt hierin voor
onze vetvoorziening vooralsnog geen gevaar, omdat

ons saldo-invoer over 1915 aanmerkelijk grooter
(112.411 ton – 65.000 ton = ca. 47.500 ton) was dan

ons verbruik. Doch hieruit volgt allerminst, dat we

thans over dezelfde voorraden beschikken als in over-
eenkomstige perioden van vorige jaren. Dit
blijkt
uit

een vergelijking der in- en uitvoeren van de beide

oorlogsjaren:

Totaal

Totaal

Saldo-

Gemiddeld
invoer

uitvoer

invoer

saldo
1914 294303ton 264.100ton 30.003ton’1

70000t 1915 427.976 ,,

315.565 ,,

112.411

ca..

on

Blijkens deze cijfers is het saldo-invoer over 1914
niet voldoende geweest om ons verbruik over dat jaar

te dekken en de voorraden op de normale hoogte te

houden; het zeer aanzienlijke invoer-surplus over 1915
is dan ook op 10.000 ton na noodig geweest om de
voorraden weer aan te vullen. De geringe aanvoer in

1916 nu is niet alleen in staat gèweest die 10.000 ton,
welke we bij begin Januari 1916 méer hadden dan we
in dezelfde maand van iiormalé jaren gemiddeld he-

zaten, te doen interen, doch heeft bovendien in onzen
normalen voorraad een gat van nôg eens 10.000 ton
geslagen; m. a. w. niettegenstaande de zeer gunstige
aanvoeren in 1915 beschikken we thans over ca.
10.000 ton grondstof mindeî- dan normaal.

Hoe groot die voorraad eigenlijk is, zal natuurlijk
alleen op te maken zijn door. een inventarisatie. Men
kan aannemen, dat een fabriek, om normaal dior te
kunnen werken, voor minstens twee maanden voor-
raad moet bezitten, voor binnen- en buitenlandsch
gebruik geiamenlijk komt dit dan neer op 2 X

14.000 ton uitvoer plus 2 X 5000 ton eigen gebruik,
dus ca. 35
a
40.000 ton. Gelet op hier en daar tot
uiting komende klachten, mag men wel vermoeden,

dat de voorraden in geen geval grooter zijn dan dit
bedrag.

Op zichzelf is dit nog niet verontrustend, daar bij
eventueele stremming van den aanvoer, waarmee uiter-
aard een stilstaan van den export gepaard moet gaan,
de voorraad in allen gevalle voor een zeven
t
acht
maanden normaal binnenlandsch verbruik zou strek-

ken. Hield de export niet terstond op, dan werd van’
zelf de zaak bedenkelijker, omdat na een maand lang
export zonder aanvoer de voorraad geslonken is tot
een 20 á 25.000 ton en nu dus slechts voor 4 i. 5
maanden normaal binnenlandsch gebruik toereikend
is. ‘Het is juist deze omstandigheid, die tot voorzich-

tigheid maant en de vraag doet stellen, of het niet
wenschelijk is een zekeren voorraad grondstof voor
binnenlandsch verbruik te reserveeren en den uitvoer
automatisch te doen ophouden, zoodra men de reserve
genaderd is.

Men’ zou dan voor de bovengenoemde oliën en vet-
ten moeten nagaan, welk deel geschikt is te maken
voor consumtie en welk deel alleen dienen kan voor
technische doeleinden (zeep, kaarsen, looierij). Het

margarine-verbruik ten onzent schatten we op een
goede 3000 ton per maand; een reserve van ten min-
ste 25.000 ton grondstof daarvoor is wel noodig te
achten. De ervaring in Duitschiand heeft te goed ge-leerd, welk een factor van beteekenis een goede vet-
voorziening is. –
4

DE VEREENIGDE STATEN EN ZUID-AMERIKA

Reeds mêer dan eens is in deze kolommen mede-
deeling gedaan van de plannen, die sedert den oorlog
in de Vereenigde Staten zijn beraamd, en de ‘maat-

regelen, die zijn genomen met het doel om, nu de
Duitsche concurrent tijdelijk van het terrein is ver-

dwenen en de Engelsche exporteur voor tal van moei-
lijkheden is geplaatst, de economische banden met de

524

ËC0NÔMÏSCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23 Augustus 1916

Zuid-Arnerikaanscho republieken nauwer aan te halen.
Zal het den Noord-Amerikanen gelukken hun oog-
merk te bereiken?

Ongetwijfeld is tot dusver reeds heel wat gedaan.

Steun van officiëele en semi-officiëele zijde is hierbij

aan de beweging ruimschoots ten deel gevallen. Het

Bureau of Domestic & Foreign Oommerce heeft reeds

dadelijk aan het vraagstuk
zijn
volle aandacht gewijd.

Een aantal onderzoekingen is ingesteld en verschei-

dené officiëele publicaties hebben het licht gezien,

waarin de mogelijkheid van een uitgebreiden handel

met de verschillende deden van Zuid-Amerika wordt

uiteengezet. De Federal Trade Commission heeft een

wijziging van de Sherman Anti-Trustwet in overwe-

ging gegeven, waarbij den Amerikaanschen produ-
centen toegestaan wordt zich vooi den verkoop hun-

ner producten in vreemde landen aaneen te sluiten,
lichamen als de in 1914 opgerichte National Foreign

Trade Council, the Ohamber of Oommerce of the

United States, the Ameiican Manufactureis’ Export

Association en the National Association of Manufac-
turer& hebben in aanprijzing van nauwer handelsrela-

ties met Zuid-Amerika met de laatste Pan-Amen-

kaanschë congressen gewedijverd.

Ook daden zijn te vermelden. De National Oity
Bank, die reeds tevoren in verschillénde staten van
Zuid-Amerika haar belangen had, is voorgegaan door

in Brazilië, Argentinië en Uruguay een reeks bijkan-

toren te vestigen. Zij is het ook geweest, die den stoot

heeft gegeven tot de oprichting der American Inter-
national Oorporation, onzen lezers bekend. De Oorpo-

ration beperkt haar arbeidsveld weliswaar niet tot

Zuid-Amèrika, doch is niettemin, behalve op scheep-
vaartgebied, in de eerste plaats op het terrein van
den Zuid-Amenikaanschen handel werkzaam geweest.
Onlangs werd zelfs bericht, dat de Corporation was
overgegaan tot oprichting eener afzonderlijke onder-

hoorige Latin-Amenican Company, welke de finan-
ciering van een reeks van veel kapitaal vereischende

ôndernemingeu in Zuid-Amerika ten doel zal hebben.

Dat dit alles een imposanten indruk maakt, kan

kwalijk worden ôntkend. Zonder twijfel is hiermede

voor eén inniger economische relatie tusschen de beide
deelén van het Amerikaansche vasteland een basis

gelegd én zijn de vorwaarden aaflwezig, waaronder
intensiëver handelsverkeer zich zou kunnen ontwik-
kèlèn. Wildit echter indôrdaad tot stand komen, dan
moet dé beweging zich uitbreiden en moeten in de
ëerstè plaats de Amerikaansche industrie en export-
handel krachtig m’dewerkcn. Hiermede schijnt het
evenwel niet zoo vlot te gaan als wel werd gewenscht.

Reeds in eén der laatste maandelijksche circulaires

der National City Bank, die in vroegere nummers
steeds de noodzékelijkheid van actieve deelneming
der Amerikaansche industrie aan de Zuid-Amerikaan-
sche plannen bepleitte, kon men de spijtige opmer-
king lezen dat ,,Amenican manufacturers have been ket busy by old customers and had little inducement
to look abroad for new ones”. En in het ook in ander
ôpzicht zeer belangrijke artikel, door den hoogleeraar

aan de Oolumbian University, Seligmann, in het laat-
ste nummer van het (Engelsche) Economie Journal
aan de ,,Economic influence of the war on the United
States” gewijd, wordt het onomwonden gezegd: ,,Wat
tot dusver is tot stand gebracht is van geringe betee-
kenis vergeleken met wat had kunnen geschieden. De
waarheid is, dat banken en fabrieken het zoo druk

hebben gehad met het maken van grove winsten op
oonlogsbestellingen
;
dat zij volkomen gefaald hebben
hun voordeel te doen met de voorbeeldelooze mogelijk-
héden, dié hun in Zuid-Amerika waren geopend. Een
méêr kortzichtige politiek, waarbij de toekomst aan
hët heden wordt opgeofferd, zal moeilijk te vinden
zijn.” En enkele regels verder: ,,The failure of the
Unitéd Stâtes to utilise a golden opportunity is as
léméntable as it is probably welcome to the commer-
cial iiiterests öf its compètitors.”

Tegenover de talrijke optiinistischè voorstellingen

van Amenikaansche zijde en de dikwijls van zekere
vrees getuigende beschouwingen in Engelsche en Duit-
sche bladen is het goed ook van uitingen als deze ken-nis te nemen.

DE RIJKSMIDDELEN.

q

Door ‘s Rijks schatkist werd uit de maandelijks ge-

publiceerde middelen in de maand Juli 1916 ontvan-
gen een bedrag van
f
18.116.882, dat is
f
2.443.363
meer dan in Juli 1915 en
f
1.598.643 meer dan in
dezelfde •maand van 1914. Het een twaalfde gedeelte
der naming werd met
f
2.868.466 overtroffen.
Dezelfde factoren, waarop wij in ons overzicht in

no. 29, blz. 444 en 445, de aandacht vestigden, deden
zich ook ten opzichte van de ontvangsten in de afge-

loopen maand gelden. Afgescheiden van de stijging

der opbrengst van de directe belastingen, welke ge-

heel komt op rekening van de vervanging van de be-

dnijfsbelasting door de inkomstenbelasting, valt eener-
zijds te wijzen op een groep mi,ddelen, welke, naar wel

niet te betwijfelen valt, sterk ten gunste beïnvloed
worden door de buitengewone omstandigheden, ter-

wijl daaitegenover een aantal andere middelen uit ge-
lijken hoofde sterk gedrukt wordt. Als meest spre-

kend voorbeeld van de eerste groep .zij gewezen op
den suikeraccijns, die, met inbegrip van de opcenten

ten behoeve van het Leeningfonds 1914, in de laatst-
verstreken maand meer dan
f
4.528.000 opbracht tegen

f
2.660.000 in Juli 1915 en
f
2.593.000 in Juli 1914.
Bij de
vergelijking
met laatstgenoemd bedrag dient

in aanmerking te worden genomen, dat Juli 1916

vijf betaaldagen van den suikeraccijns telde, der-

halve een meer dan Juli 1914. Dit neemt intus-
schen niet weg, dat eene stijging als uit de zoo-
even gegeven cijfers spreekt, niet als normaal
kan worden beschouwd. Dit geldt, zij het in veel

mindere mate, evenzeer van den geslachtaccijns en
van de zegel- en negistratierechten.

Aan den anderen kant
blijven
de gedistilleerd-
accijns, de successierechteni en de loodsgelden zeer ten

achter en wel voor de zeven maanden van 1916, in
vergelijking met dezelfde periode van 1914, toen de
oorlog nog niet was uitgebroken, met niet mindêr dan
onderscheiden]ijk
f
1.832.000,
f
2.982.000 en

f1.633.000 of 11 pCt., 25 pOt. en 76 pOt. van de
opbrengst gedurende laatstbedoeld tijdvak.

DE BRÏTSCHE REGEERING EAT DE

A USTRALISCHE ZINKPRODUCTIE.

Reeds enkele malen is in den laatsten tijd gebleken
van een streven van de Britsche regeering om in ver-

schillende vormen in te grijpen in het bedrijfsleven
ten einde op diverse gebieden de Duitsche suprematie te bestrijden. In het voorlaatste nummer werd de divi-
dendgarantie voor de Anglo-Italian Corporation als
een uiting van dat streven besproken en thans berei-ken ons berichten omtrent een overeenkomst van de
Engelsche regeering met het gouvernement van het
Australische Gemeenebest omtrent de afname van
zinkconcentraten uit deze kolonie.
Zooals bekend worden in Australië, in de Broken-Hilimijnen, aanzienlijke hoeveelheden ertsen gevon-
den, welke zilver, lood en zink bevatten. Deze ertsen
worden in Australië gezuiverd, en geconcentreerd,
slechts een gering gedeelte wordt daar tot metaal ver-
smolten. Het overgroote deel der concentraten werd
door Duitsche fabrieken verder verwerkt, welke fa-
brieken met de Australische producenten langdurige
contracten voor de levering van concentraten hadden
gesloten. –
Hoewel bij het uitbreken van den oorlog alle over-
eenkomsten tusschen onderdanen van het Britsche
Rijk en die van vijandelijke staten nietig werden ver-
klaard heeft er langen tijd onzekerheid bestaan om-
trent het al of niet voortduren van de contracten tus-

23 Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

525

schen de Broken-Hilicompanies en de Duitsche smel-
terijen. Men was in Australië bevreesd, dat de verbre-
king van deze contracten zonder dat men zekerheid
had omtrent andere afnemers den afzet van de con-

centraten in gevaar zou brengen’. Toen dan ook op 12

Mei 1916 – dus ruim 1% jaar na het uitbreken van
den oorlog – bedoelde overeenkomsten definitief nie-
tig werden verklaard, verluidde tegelijkertijd, dat de

regeeringen van moederland en kolonie overlegden
over een plan tot verdere verwerking der Australische

ertsen, hetzij in Engeland, hetzij in Australië met
steun van het ,,imperial government”.

Aan dit plan is thans een begin van uitvoering ge-

geven: een aantal fabrieken in Engeland zijn met het

Ministerie van Munitie overeengekomen, haar capaci-teit te’ vergrooten ten einde een meerdere hoeveelheid

van 100.000 ton erts te kunnen verwerken, terwijl een
maatschappij is opgericht met een , kapitaal van
£ 1.000.000, welke, mede met behulp van een voor-
schot van de Engelsche regeering ad £ 500.000, in

Tasmanië inrichtingen zal vestigen voor electrolyti-
sche bewerking van zinkerts.
De Britsche regeering verbindt zich, gedurende

den oorlog en tien jaar daarna jaarlijks 100.000 ton
zinkconcentraten en 45.000 ton zink uit Australië te
betrekken. De concentraten zullen worden verwerkt
door de fabrieken, die, zooals hierboven vermeld, haar
capaciteit daartoe vergrooten, de 45.000 ton zink zul-
len door de nieuw opgerichte onderneming in Tasma-
nië worden geproduceerd, welke daarvoor ongeveer
112.500 ton erts zal hebben te verwerken. Met deze
zinkaankoopen door de Britsche regeering zal niet
minder dan £ 25.000.000 gemoeid zijn.
Om te vo’orkomen, dat de rest van de Australische
ertsproductie na den oorlog toch naar Duitschiand
zal gaan tracht, men ook met Frankrijk en België tot
dergelijke overeenkomsten te geraken, maar het
schijnt, dat een regeling met die landen eerst na het
sluiten van den vrede mogelijk zal zijn.
De overeenkomst betreft blijkbaar uitsluitend het Australische zink, over het zilver en het lood wordt
niet gerept, maar die artikelen zijn dan ook in Enge-
land lang niet zoo schaarsch. Toch zal zekerheid van
den afzet van de andere uit de concentraten verkregen
metalen voor de nieuwe ondernemingen vagroot be-

lang kunnen zijn.
iJ14

BOEKAANKONDIGING.

The Problem
of
the Commonwealth, ed.

by L. Curtis.
MacMillan. 1916. VII en

248 blz.
The Commonwealth
of
Nations. An
Inquiry into the nature
of
Citizenship
in the British Empire, and into the
mutual relations of the several coin-
inunities thereof, ed. by L. Curtis.
MacMillan 1916. III en 722 blz.

Op initiatief naar men zegt van Lord Milner heb-
ben zich in 1910 in de verschillende deden van het Engelsche wereldrijk, in Canada, Australië, Nieuw
Zeeland en Zuid-Afrika; later ook in Engeland, Indië
en New Foundland, een reeks mannen van invloed,

van cle meest uiteenloopende politieke denkwijs,
samengevoegd tot groepen met het doel, de bestudee-
ring van het ,,Imperial problem” ter hand te nemen.
Door deze verschillende, dusgenaamde ,,Round table
gr6nps” wordt gezamenlijk een ‘driemaandelijksch

tijdschrift uitgegeven, dat dikwijls uiterst belangwek-kende artikelen bevat. Een bijzonderheid van het tijd-
schrift is, dat de artikelen uit de verschillende centra
nipt eene individueele opinie weergeven, doch tot
stand komen in samenwerking van alle leden der
groep.
Reeds voor den oorlog was een begin van uitvoering
gegeven aan een plan, het vraagstuk van de komçnde

reQrganisatie van het Bitsche imperium in den

breede to bespreken. Ook
bij
dezen arbeid werd het-
zelfde beginsel gevolgd:
afzonderlijke
studies van de
verschillende groepen werden samengevoegd, gemeen-
schappelijk herzien en gecritiseerd en daarna door

den heer Curtis, wiens naam aan de publicaties ver-

bonden is, tot een geheel bewerkt. Ook dit werd dan
weder, alvorens het zijn definitieven vorm erlangde,

aan de groepen rondgezonden. Van dezen ‘tijdelijk –
door den oorlog onderbroken arbeid is thans het eerste

deel gereed, welks titel aan hoofde dezes in de tweede

plaats staat vermeld. Tegelijkertijd echter werd, waar

het probleem thans in het middelpunt der belang-
stelling staat, besloten op dezelfde
wijze
een beknopte
samenvatting van het geheel te doen verschijnen en

tegen zeer lagen prijs, 1 sh. 6 d., verkrijgbaar te stel-

len. Van dit geschrift is de titel hierboven in eerste
plaats vermeld.

Wat aan deze geschriften, gelijk tiouwens aan het

driemaandschrift, een bijzondere beteekenis geeft, is
dat men hier niet, gelijk meestal, alleen de stem uit

het moederland verneemt, maar stemmen uit alle doe-

len des rijks, doelen, die hun eigen, dikwijls van het
oude Engeland afwijkend, inzicht hebben in de groote
gemeenschappelijke vraagstukken van het rijk.

De ontwikkeling van de verhouding, waarin de
overzeesche deelen van het rijk staan tegenover het

moederland is geweest een groei naar steeds grooter
zelfstandigheid, selfgovernment in den uitgebreidsten
zin des woords: volledig beschikkingsrecht over de
eigen belangen en uitbreiding van het begrip ,,eigen

belangen” zelfs tot de buitenlandsche handelspolitiek
van elk der deelen. Uitvoerig wordt de ontwikkelings-

gang beschreven. De interne organisatie van ieder der
deelen en hun onderlinge samenhang worden vergele- –
ken met die van vroegere vormen, van ,,common-

wealth”, de republieken der oudheid, de ontwikkeling
der burgervrijheid in het oude Engeland zelf en de
geleidelijke groei van de staatsregeling der Vereenig-

de Staten. Van het eerste deel van het groots werk
vormen deze beschouwingen zelfs den ganschen inhoud
en wij moeten erkennen, dat wij zelden een geschrift
in handen hebben gehad, dat in een niet te uitvoerig
overzicht dermate den levenden groei dier constituties
voor oogen stelde.

Intusschen is het niet dit deel van den inhoud, dat
ons de geschriften hier doet aankondigen. Ook op de
hoofdvraag, die in het kleinste geschrift van alle zij-
den wordt bezien, devraag of het juist is, dat het
gansche buitenlandsche beleid van het Britsch impe-

rium in handen blijft van het kabinet van St. James,
dat feitelijk slechts geacht kan worden het oude
Groot Brittannië en Ierland te vertegenwoordigen,
zullen wij niet uitvoerig ingaan. Het geschrift zelf
acht dezen toestand volstrekt onjuist en wenscht de
vitale en algemeene belangen van het imperium: bui-
tenlandsch beleid, leger, vloot, bestuur der kroon-
koloniën, met
bij
dit alles behoorende geldmiddelen
plus recht van belastingheffing, in handen te zien
van een Imperial Cabinet, verantwoordelijk aan een
speciaal Imperial Parliament, dat boven de parlemen-
ten der deelen zou staan. Het blijkt evenwel, dat zelfs
in den boezem der Round-Table-mannen allerminst
eenstemmigheid over deze voorstellen bestaat en men
behoeft van de beschouwingen, die v’érder in Enge-
land aan het vraagstuk worden gewijd, maar kennis
te hemen om te weten, hoe mijlenver de meeningen
buiten den engen kring uiteenloopen. Dit verandert evenwel niet aan het feit, dat het vraagstuk, dat wij
hier verder onbesproken zullen latefl, voor de toekpmst
van het Engelsche rijk van het grootste gewicht is.
Actueel is het bovendien in hooge mate, sedert As-

quith enkele weken geleden de toezegging heeft ge-
daan, dat onmiddellijk na den oorlog een Imperial
Conference zal bijeenkomen, die de toekomstige Orga-
nisatie van het Britsche imperium onder de oogen zal
hebben te zien – to re-fashi,on its fabric, zooals

Asquith het nader formuleerde en .da,aTbij

526

ECONOMISCH-STAFISTISCHE BERICHTEN

23 Augustus 1916

tevens het lersche vraagstuk, dat in dit breeder kader

een gansch ander aspect krijgt, zal.trachten te regelen.
Wat ons evenwel te dezer plaatse voornamelijk in-
teresseert is het standpunt, dat, voorzoover men op

grond van dit geschrift mag oordeelen, in de Domi-

nions wordt ingenomen tegenover een nauwere eco-

nomische aaneensluiting en met name tegenover de

plannen tot het volgen eener gemeenschappelijke han-

delspolitiek.. Deze laatste denkbeelden zijn den Round-
Table-mannen, het
blijkt
duidelijk, weinig sympa-

thiek. En zelfs wordt het denkbeeld, dat ten einde een
gemeenschappelijke gedragslijn te verzekeren, het

zeggenschap hieromtrent ten deele in handen van

een gemeenschappelijk orgaan zöu worden gelegd, ten

eenenmale verworpen, ook dan wanneer’ dit hooger
orgaan het voorgestelde ,,Imperial Government”

mocht wezen. ,,True is that tariffs may affect
foreign as well as domestic policy. So may education,
as experience in California has shown the Americans.
The practical question is which of the two do tariffs
affect most nearly? Thât question has been put to the

test of experience, and after fifty years of trial we

are entitled to say that the foreign affairs of this

vast Oommonwealth can be conducted by a govern-

ment which does not control tariffs.” Uit een handels-politiek oogpunt is ieder Dominion in de eerste plaats

een zelfstandig geheel, zoowel geographisch als his-

torisch. Een van de voornaamste taken dier jonge

landen is binnen zijn grenzen een nationaal gevoel te

doen groeien. Een van de middelen hiertoe is het aan-
kweeken van ,,a certain community in the things of

everyday life”. Ook om deze reden, die

dieper grijpt

dan de voor de hand liggende economische overwegin-

gen, wordt het noodzakelijk geacht, dat ieder Domi-
nion haar eigen handelspolitiek blijve bepalen. Be-
sprekingen en gemeenschappelijke regelingen, onder-
ling en met het moederland, kunnen in vele gevallen
aan te bevelen zijn en niemand zal er aan denken in

dit opzicht de bevoegdheden der Dominions in te
perken. Echter – ,,the power of each national legis-

lature to make what tariffs it pleases, and to nego-
tiate commercial agreements with other governments

is finally established, and no serious political thinker
questions that it is established once for all”.
Het standpunt is scherp en
duidelijk.
Uit het gan-

sche geschrift blijkt voortdurend: Waar het gaat om
do vitale gemeenschappelijke belangen van het Engel-
sche rijk voelen de overzeesche landen zich deel van
èen grooter geheel – de duizenden Canadeezen en
Australiërs, die aan het front staan, zijn hiervan het
beste getuigenis – en zijn zij, al gaat hun wensch

naar billijk medezeggenschap, bereid hun wil onder
dien van het geheel te stellen. Zij ontkennen evenwel,
dat deze vitale belangen liggen op economisch gebied. Zoo spoedig het gaat om quaesties van handelspolitiek
gevoelt ieder Dominion zich in de eerste plaats zelf-
standig en men zal goed doen, aan de betuigingen van

het tegendeel, waarmede iemand als Hughes zoo kwis-
tig. is, niet te veel gewicht te hechten.
De beteekenis van het besproken geschrift zouden
wij niet in de laatste plaats in de zooeven aangehaalde
beschouvingen willen zoekeij. Men is thans zoo licht
geneigd te gelooven, dat het vernieuwde gevoel van
saamhoorigheid tal van vroegere geschilpunten zal
effenen. Het hier besproken geschrift is opnieuw een
bewijs, dat, wat hiervan op ander gebied moge zijn,
zoo spoedig het gaat om economische vraagstukken,
die ook en vooral ná den oorlog aan de orde zullen
zijn, deze tijden vermoedelijk minder verandering zul-
len brengen dan men thans misschien geneigd is te
meenen. –

REGEERINGSMAATREGELEN OP

HANDELSGEBIED.

U i t v o e r v e r b o d en. Met ingang van 14 deer
is verboden de uitvoèr van
russc hen,
(grondstof voor

de mattenindustrie, enz.), met ingang van 16 dezér
die van
ganzen
en
icalico enen,
zoowel levend als ge-
slacht, met uitzondering van
ongeplu7cc wilde ganzen,
en met ingang van 17 dezer die van
b’ananen.
Voorts is, .te beginnen met laatstgenoemden datum

de tijdelijke opheffing van het uitvoerverbod voor

zilveruien,
toegestaan bij Kon. besluit van 4 November
1915, weder ingetrokken.

Uitvoer van producten van neven-

cultures der bloembollenteelt. Met het

oog op de ongunstige toestanden in het bloembollen-

vak zullen bloembollenhandelaren in de gelegenheid

worden gesteld, als exporteur te worden ingeschreven

voor sommige producten der nevencultures van de

bloembollenteelt, met name groenten, aardappelen en
tuinbouwzaden, met inbegrip van zaaderwten en zaa’d-
boonen.

MAANDCIJFERS.

OVERZIOËT DER RIJKSMIDDELEN.

(In Guldens).

Juli
1916

Eerste zeven
maanden
van 1916

Eerstezeven
,naanden
van 1915

Directe belastingen.
1.292.389 10.971.337
10.437.174
Personeele belasting
3.070.995 7.505.749

7.562.606
Inkomstenbelasting.
2.058.716
21.224.289
758.228
Belastingopbedrijfs- en
andere inkomsten..
– .

8.891.156

Grondhelasting

……..

Vermogensbelasting
53.553
1.176.613
4.587.055
2.882
16.396
60

6.478.535 40.894.384 32.236.279

1.413.492
10.229.903 8.717.551
2.166
15.571 14.081

1.415.658
10.245.474
8.731.632

Mijnen ………………

Accijnzen.
3.774.127 19.048.914
14.305.602
37.368
729.121 835.707
2.045.818 14.710.135 13.181.666

Suiker

…………….
Wijn ……………….

180.608
1.272.863 1.281.601

Totaal

……….

156.460 927.647
879.955

Invoerrechten
…………
Formaatzegel ………..

742.580
5.425.669 4.481.890

Totaal

……….

6.936.961
42.114.349 34.966.421

Gedistilleerd

……….

G
1
oudenenzilverenwerken
50.452
351.303
226.025

Zout ……………….
Bier en azijn

……….

Essaailoon 80
342
373

Geslacht

…………..

50.532
351.645 226.398

Indirecte belastingen.
706.457
4.572.543
3.030.999
Registratierechten ..
;
807.687
5.623.154
2.831.807

Totaal

………

Hypotheekrechten ..
84.716
561.888
259.523
1.253.800
8.584.063 10.046.210
2.852.660
19.341.648 16.168.539

Totaal

……….

Zegelrechten

……….

Successierechten ……..
Oomeinen

…………
2,16.117
1.372.710
535.118
9.061
411.873 424.492

Totaal

……….

Staatsloterij

…………
Jacht en viascherij

..

..

92.929 64.429
143.298
489.64f
113.732
704.639
toodsgelden

…………

Totaal generaal
18.116.882 115.365.022
94.107.250

OPOENTEN VOOR HET LEENINGFONDS 1914.

juli
1916

Eerste zeven
maanden
van 1916

Eerstezeven
maanden
van 1915

Directe belastingen.
Grondbelasting
257.244
2.035.933
1.947.916
Personeele belasting
625.435 1.583.386 1.414.660
Inkomstenbelasting
708.687
7137.390
250.215
Vermogensbelasting
12.168
311.61.1

7.798

Accijnzen.
754.825
3.809.783
2.310.398 145.824 30.070
Gedist. (binn.- en buitl.)
20
.4.582
1.471.014
1.290.379

Suiker

…………….
Wijn
……………..7.474

Indirecte belastingen.

Zegelrecht van buitl.eff
28.873
311.354
87.500
Registratierechten ..
80.585
559.744 265.990
Blypotheekrechten ..
8.393
55.660
24.386

Totaal ..
2.688.266
17.421.699
7.629.312

23 Augûstus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

527

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

1kent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

I.

BANKDISCONTO’S.

19 Augustus 1916
20 Juli 1914

N d

(Disc.Wissels.
e
4
1
12 sedert 1Juli’15
3
1
/
2
sedert23
Mrt. ’14
Be1.Binn.Eff.
BankyrschiLRC
4
1
12

,,

1

,,

’15
4

,,

23

,,

’14
5’12

,,

19Aug.’14
5

,,

23

,,

’14
Bank of England..
6

14Juli ’16
3

29Jan. ’14
Deutsche Reichsbk.
5

,,

23 Dec. ’14
4

5
Febr.’14
Banque de Frauce.
5

20Aug.’14
3
1
12

29Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

10Apr.’15
4

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

27 Juli ’14
5

1 Apr. ’14 Nat. Bank v.Denem.
5

,,

10

,,

’15
5

,,

6 Febr.’14
Zweedsche Rijksbk.
4
1
11

,,

1Mei ’16
4
1
1a

,,

6.

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
4
1
12

2Jan.’15
3
1
12

,,

19

,,

’14
Bank van Italië
. .
5
1
12

,,

9Nov.’14
5

,,

9Mei

14
Feder.ites.Bk.N.Y.
3-5 ,,

4Febr.’15

Javasche Bank….
31/t

,,

1Aug.’09
3
1
12

,,

1Aug.’09

II.

OPEN MARKT.

Dato
Amsterdam
Londen
Part.
Berlijn
Pa,t.
P
Part.
N. York
CaIl
Part.
Prolon.
disconto
gatie
disconto
disconto
dc.
inoncy

18 Aug. ’16
1-
1
18
1’14
5’18
4

’18

2’14-’12
14-18 ,,

16
1-’18
1’14
5
1
1e
4-’18

2’14-’12
7-11

,,

’16
1-
3
18
P12-’14
4-
51

2-’12
31 J.-4 A.’16
1 ’14-’12
1″12-‘1
5
11
/10
3
1
14

4
1
18

2-’12

16-21 A. ’15

2’12
4I8-5
– –
1
7
18
17-22

,,

’14
– –
5
0
14_
h
2
– –
6-7

20-24Ju1.’14
3
‘Is-‘!,,
2
‘/-‘/,
2
‘/’/
2 ‘/s-‘/,
2
3
1
114-2
VI

WISSELKOERSEN.

T. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dageljksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op New York, de laagste en hoogste der
week en de Zaterdagsche noteeringen zijn aan particuliere
opgaven ontleend. –

Data Londen
Berlijn
Parijs
New York

14 Aug. 1916

..
11.54
1
1
43.07’1
40.97’1
2.41
1
1
15

1916

..
11.54
1
12
42.97
1
12
41.05
2.41
1
18
16

1916

..
11.54’12
42.8292
41.-
2.42
17

,,

1916

. .
11.54′!,
42.55
41.02’12
2.42
18

,,

1916

. .
11.55’14
43.
41.0712
2.42
1
18
19

,,

1916

. .
11.5511
2

43.05
41.07
1
/2
2.42

Laagste der week
11.53
81

42.55
40.92’12
2.41 ‘/,
Hoogste

,,

,,
11.55’/
43.20
41.12’12
2.42’/4
12 Aug. 1916

. .
11.53’14
43.07’12
40.97’12
2.42
5

,,

1916

. .
11.53
43.25
40.97’1,
2.41’14
Muntpariteit

..
12.10
1
18
59.26
48.-
2.48
5
1


Data
Zwitser-

1

land
Weenen

Kopen-
lIegen
1

Stock-

J

holu,
Batavia
telegrafisch

19 Aug. 1916
45.80
29.7701
2

67.55 69.35
9821
8
.71,
Laagste d.
v.
45.65
29.50
67.20
69.-

Hoogste
,,

,,
45.90 29.75
67.75 69.45

12 Aug. 1916
45.69
29.92′!,
67.85 69.25
.98
1
18-/s
5

,,

1916
45.65
29.97’1,
68.15 69.20
98
1
/8-
1
/,
Muntpariteit
48.-
50.41
66.67 66.67
100

OVERZICHT.

In de afgeloopen week zijn vooral de Marken, en in
verband daarmede ook de Oostenrijksche Kronen, aan groote
fluetuaties onderhevig geweest. Het Duitsche devies, dat
de voorafgaande berichtsweek toch reeds in eene flauwe
stemming sloot, is door voortdurend aanbod van Zwitsersche
zijde van 43,07
1/
tot op 42,55 teruggeloopen, waarna weder
een plotselinge rijzing plaats vond tot 43,15; slot circa 43,05.

Ponden bleven steeds willig, waarschijnlijk ve1 in verband
met de hooge rente, ijelke men aan de Theenis op credit-
saldi vergoedt. Van 11.5314 kon de koers geleidelijk tot
11,55’/2 rijzen. Parijs vast 40,97’/,-41,07V,; zoo ook New
York 2,41
3
14-2,42. Zwitserland noteerde 45,65-45,85.
De daling van Kopenhagen bleef aanvankelijk aanhouden.
De noteering liep tot circa 67,20 terug, waarna de koers
zich kon herstellen en een noteering van 67,55 bereikt werd.
Stockholm, dat van alle kanten gevraagd werd, kon zich
van 69,25 tot circa 69,35 verbeteren.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht
Zicht
Zicht
D
t
0 0
Londen
Parijs
.
Berlijn
Amsterd.
(in
&
(in frs.
(in cents
(in cents
per
£)
.
P.
,)
P. Ru,. 4)
per gid.)

19 Augustus 1916
4.76.50
5.90’12
72
1
/
41/,o
Laagste d. week..
4.76.40
5.90’12
72’/
41’14
Hoogste,,

,,

. .
4.76.55
5.92
72’1
41′!,,
12 Augustus 1916
4.76.45
5.92’14
72
1
18
41’116 5

,,

1916
4.76.45
5.91
71
7
1,
41
3
/8
Muntpariteit ….
4.86.67
5.18’14
95/
‘IO’/io

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Londen Noteerings-
eenheden
4Aug.
1916
11
Aug.
1916

Week
12-18 Aug.
18Aug.
1916

Alexandrië..
Piast.
p. £
97
1
1I
97
1
12
97
7/je

97
9771,6

B. Aires
‘) . .
d.p.gd.pes.
48
18
!,,
48’14
48
1
14
48
11
182

48″182
Calcutta
. . . .
shld.p.rup.
114
1
/10 114
8
1,,
114
1
1,2
114
1
18
114
1
18
Hongkong
..
id.
p. $
211
‘/,
2/1’12
2’1
3
18
211
1
12
211
8
18
Lissabon.
….
d.p.escudo
35’18
35
0
18
35
35
1
1,
35
Madrid

.. ..
Peset.p.
£
23.47+
23.69 23.55 23.73
23.55
Montevideo’)
d.p.peso
52’14
52 52
52’14
52’14
Montreal..
..
$
per
£
4.77’18
4.76’/4
4.76’12
4.7614
4.76′!,
Petrograd
.
.
.R.
p. £ 10
156
1
1,
156
3
1
156
15614
156
R.d.Janeiro’)
d.
p.
milr.
12
11
1,,
1214
12211
82
12281
82

1221/,,
Lires
p. £
30.82}
30.75 30.80
30.90
30.85
Shanghai

. .
sh/dp.tael
2110
1
14
2111
1
18
2111
2111’14
2111
Rome

…….

Singapore
. .
id.
p. $
214
3
11,
214
3
1,,
214
3
116
214
3
11,
214′!,,
Valparaiso
‘)
d.p.pap.p.
9
5
1,6
9
1
/iil

9
1
!,,
9116
9
7
116
Yokohama
. .
sh/d.p. yen
211
3
18
211
3
18
211
3
18
211
8
18
.
2/1’/

1) Noteeringen op 90 dagen.

GOtID EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND.

Sedert begin Augustus 1916 worden de dagelijksche ont-
v!ngsten en onttrekkingen van goud door de Bank of England
tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

Aanvoeren van zilver te Shanghai uit het binnenland van
China hebben tot verkoopen van de zijde van het Hemelsche
Rijk aanleiding gegeven. De hoeveelheden waren niet groot,
maar waar zij rechtstreeks naar Indië werden verkocht,
hebben zij toch de bazaars van aanko’open op de Londensche
markt teruggehouden, zoodat de vraag daar bijna geheel tot
muntorders was beperkt,
Dientengevolge is de noteering een fractie teruggeloopen,
n.l. 31
8
14 aan het begin der week tot 31
5
/o,
de beide laatste
dagen. Toch noemen de verschillende marktberichten den toestand der markt krachtig en de ondertoon vast.
De in- en uitvoercijfers van zilver in het Vereenigd Konink-
rijk tonnen over de eerste zeven maanden van 1914, 1915
en 1916 belangrijke verschillen:

Invoer.
Uitvoer.
1914
55.640.985
oz.
65.875.726
oz.
1915
53.995.003

,,
40.167.994
1916
52.399,433

,,
30.150,667

Noteering te Londen.
te New York.

19 Aug.
1916
……..
31’7,
65’14
12
1916
……..
31″!,,
66’14
5

,,

.1916
……..
31′!,
66′!,
29 Juli
1916
……..
30’/4
63’12

21 Aug.
1915
……..
22′!,
47
1
18
22 Aug.
1914
……..
25′!,
56
20 Juli
1914
……..
24″!,,
54115

528

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

2
3 Aug!lstus 1916

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 19 AUGUSTUS 1916.

Activa.

Binnenl.Wis-(H.-bk.

/
57.303.026,49
sels, Prom.,’

B.-bk.

436.584,70 enz.
in
disc.( Ag.sch.

12.347.678,72

f

70.087.289,91
Papier o. h. Buiteni. in
disconto

……………………..

Idem eigen portef..
f

7.479.982,-
Af: Verkocht maar voor
de bk. nog niet afgel.

7.479.982,-
Beleeningen

1
H.-bk.

f
21.050.745,02
1
12
mci.

visch.,

B.-bk.

3.908.827,67
1
/
in re
.-crt.1 Ag.scb.

40.806.308,50
1
/1
op

onderp.’.

/

65.765.881,20 ‘/2

OpEffeeten

……
f

59.709.481,20
1
12
OpGoecleren en Spec.
65.765.881,20112

Voorschotten a.h.

Rijk …………….
.,

14.219.588,33
1
12

Munten Muntmateriaal
Munt., Goud

……
f
64.449.540,-
Muntmat. Goud……522.828.027,06
‘Ii

/587.277.567,06
1
12
Munt, Zihier, enz..

8.693.506,64
Muntmat. Zi1yr

595 .97 1.073 ,70
‘Ii
Effecten
Bel. v.h. Res.fonds.
. /

5.153.332,62
1/

id. van
1
15v. h. kapit. ,,

3.986.360,75
9 .139 .6 93 ,37
Geb.en Meub.der Bank …………….
,,

1.400.000,-
Diverserekeningen

………………
57.592.483,30
1
12

/
821.655.991,831/2

Passiva.

Kapitaal ……………………….
f

20.0b0.000,-
Reservefonds ……………………,,

5.155.090,93’12
Bankbiljetten in omloop ………….. ,, 659.399.435,-
Bankassignatiën in omloop ………… ,,

2.140.136,97 ‘/2
Rekening-Courant saldo’s:

Van het Rijk ……
f


Van anderen ……,j31.652.314,54

.

,, 131.652.314,54
Diverse rekeningeii ………………,,

f
821.655.991,83
1
12

Beschikbaar metaalsaldo…………..
f
436.429.865,551/
2

Op dè basis ‘vai,i
2
12
metaaldekking …… ,,
277.791.488,25
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is .. ,, 2.182.149.325,-

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende verschillen:
Meer
Minder

Disconto’s

..
. . .
…….
.
3.620.070,98
11

Buitenlandsche wissels..
035.456,

Beleeningen

…. .. .

.,
654.657,36V2
Goud

…………
976.052,68
Zilver

……….
380.598,57
Bankbiljetten
2.999.235,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s
9:436.207,90’1

N.B. Uit de beendpnking van den Minister va Financiën
blijkt, dat uitstonden op:

12
Aug,
1916
19
Aug.
1916

Aan schatk
j
stpromessen..
f

81780.000,-

f
8.780.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. i3isnk geplaatst
49.500.000,–
5.3.500,000,-
Aan schatkstbiljetten
. .
43.707.000,–
43.7.07.000,-
Aan zilyerbons

………
,,

15.236.448,Q
,,
14;645.222,-
OVERZICHT VAN p. VÛQRNAAMSTE PQSTBN.

(In duieVdc6 guldens.)

Data
Goud

Zilver
B

k
je en
blIft

4ndere
opelÇcllbare
scl,ulde,,

19

Aug.

1916

….
587.278
8.694
659.399
133.792
12

.

1916

.. ..
588.254
9.074
662.369
124.635
5

,,

1916….
588114
9.788
668.017
116.044
29

Juli

1916

….
581.564
10.784
661.679 92.148
22

,,

1916

..

.
581.173
10.464
649.687
105.408
15

,,

1916

….
578.989
9.873
654.012 100.459
8

,,

1916

….
575.116
9.246
655.968
91.330
1

,,

1916* ….
573.231 8.958
656.795
82.9142)

24

Juni

1916*….
552.026
8.407 630.911
93.888
1
)
17

,,

1916

….
548.614
7.615
639.001
84.802
10

,,

1916

….
546.323
6.715
642.005 74.904
3

,,

1916

….
542.893
5.947
645.484
64.648
27

Mei

1916 …..
540.030 4.486
636.983 57.970

21 Aug.

1915
377.998
2.395
507.350 42.319
22 Aug.

1914

….
162.125
799
43889
34.615

25

Juli

1914

.. ..
162.114 8.228
310.437
6.198

Waarvan Rek.-Crt. saldo van het Rijk
f
19.810.000,–.
,,

,,

,,

,,

,,

,,

,,

,, 3.677.000,-.

D t
a

Disconto’s

Belee-
Besch,k_
baar
Dek-
kings-
Hiervan

T to
i
Schatkist-
ningen
Metaal_
percen-
ron,esecn
saldo
tape
rechtstreeks

19Aug.1916
70.087.
53.500 65.766
436.430
75
12

,,

1916
.66.467
49.500
66.421
439.024
76
5

,,

1916
64.058 46.500
67.203 440.195
76
29 Juli 1916
37.521 19.500
68.101
440.696
79
22

,,

1916
36.011 17.500
68.189
439.734
78 15

,,

1916
34.580
.
15.500
72.434
437.086
78
8

,,

1916
31.689
12.500
72.669
434.026
78
1

,,

1916* 37.332
17.400
74.486
433.380
79
24Junh1916*
42.314 22.400 80.094
414.639
78
17

,,

1916
40.156
20.400
74.521
410.638
77 10

,,

1916
39.834
19.400
71.858
408.830
77
3

1916
31.992
11.300
72.186
405.991
77
27 Mei .1916
27.694
6.300
69.185
404.748
78

21 Aug.1915
62.262 32.506
91.613
269.966
69
22 Aug.1914
174.516
37.300
134.80.6
68.058
34

25 Juli

1914
67.947
14.300
81.686
43521
1
)
54

1)
Op de basis van 915 metaaldekking.
*) De
5
0/
Ned. md. leening werd tusschen 23 Juni en
1 Juli nagenoeg volgestort.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT PER VOOINAAMSTE POSTEN.
(In duizenden Guldens.)

Data
Goud
Zilver
bjeit;,,

Andere

schulden

17

Juni 1916
……
64.578 29.460
149.801
41.940 64.265 31.003 150.374 41.228
56.765 31.595
146.657
37.254
10 .

1916
……..

54.752

31.696
143.977
38.353
1916
……..
27

Mei

1916
……..

19

Juni 1915
……
29.935 31.120
111.309
20.039
20

Juni 1914
……
24.322
..
29.907
109.271
14.300

25

Juli

1914
…….
..22.057
31.907 110.172 12.634

ata

Dis-
conto’s

Wissels,
buiten
N.-I,zd.
behalbaar

Betee,
ningen

.
DIV
k
SC

n

)
sngcn

Beechik.
baar
,netaal.
saldo

Dek-kings-
percen-
tape

17Juni1916
6366
41
:
110
43.300
10.533
55.690
49
10

1916
6.530
39.476 41.444
12.073
56.948
50
3

,,

1916
6.644
39.576
41.301 11.126
51.577
48
27 Mei 1916
6.397
40.314
44.824
7.882
50.519
49

19Juni 1915
5.649
6.03.
55.303 6.933
34.786
46
20Juni1914
6.551
9.908
43.954
2.055
4.8019)
44

25 Juli 1914
7.259
6.395

2.228
4.8422)

44

‘) S1itpost 4er açtiya, –
2)
Op
d9 )1i y

2/

23 Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

529

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Andere1
Div. reke-
Data

Metaal Circulatie opeischb. IDisconto’s1 ningen ‘
schulden

15

Juli

1916..
715
1.013
902
920 595

8

,,

1916..
698
1.050
710
929 645

1

1916..
797 1.012
730
957 561

24

Juni 1916..
800 952
891 952 745

17

Juli

1915.
1.143 1.070 1.534
860
926
18

Juli

1914..
638
1.152
493
739 398

25

Juli

1914..
645 1.100
560
735
396

1)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1. BANK OF ENGLAND.

WEEKSTAAT VAN 16 AtJGIJSTUS 1916.

ISSUE DEPARTMENT.

Notesissued.. £ 73.996.210

Governm.Debt£ 11.015.100
Other securities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion.. ..

55.546.210

£ 73.996.210

£ 73.996.210

BANKING DEPARTMENT.

Capital……£
14.553.000
Government
Rest ………,
3.493.678
securities ..

£
42.188.270
Public deposits,,
54.221.928
Othersecurities ,,
83.811.349
Other deposits,,
93.862.127
Notes ……..,,
38.290.415

Seven-day and
Gold and silver other bilis
26.862
coin

…….,
1.867.561

£ 166.157.595
1

£ 166.157.595

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Qnderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het
)
edrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie (lezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Data
Metaal
Circulatie
Currency Notes.

Bedrag

Goudd.
1
Gov. Sec.

16 Aug. 1916
57.414
35.7Ö6
129.948
28.500
96.844

9

1916
56.551
36.147
128.687
28.500
94.702

2

,,

1916
54.884
36.658 127.674
28.500
92.705

26 Juli

1916
56.376
38.781 125.486 28.500
92.457

18 Aug. 1915
67.126 31.958 51.086
28.500 9.586
i

Ati.
1914
7.959
37.186,
?

22 Juli

1914
40.164
29.317

……..
….


…….

pata
Gov.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
Other
Depos.
Re-
serve

Dek-
kings.
percen-
tage
1)
______________

16 Aug. 1916
42.188 83.811
54.222
93.862
40.158
27’/
9

1916
42.188
80.642
54.625 88.990
38.854
27
2

,,

1916
42.188 75.657 51.010 85.517
36.677
2618
26 J1i 1916
42.188
75.219
52.990
85.241 38.781
28

18 Aug.1915
45.615 146.184
102.664
124:636
53.618
2/8
19 Aug.1914
26.041
94.726
13.674
108.094
19.223
151
4

22 Juli 1914
11.005
33.633
13.735
42.185 29.297
52/8

1)
Verhoudj4g tusscIen kteserve en Jjeposits.

II. DEUTSCHE REICHSBANK.

STAAT VAN 15 AUGUSTUS 1916.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metallbestand

………………….Mk
2.496.121.000
davon Goldbestand

………………
2.468.392.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine..
365.330.000
Noten anderer Banken

…………….
10.153.000
Wechsel

……………………….,,
6.717.380.000
Lombardforderungen

…………….
12.153.000
Effekten ……………………….
99.588.000
Sonstige Aktiva

………………..
483.120.000

Grundkapital ……………………
180.000.000
Reservefonds ……………………
85.471.000
Notenumlauf ……………………
6.926.740.000
Sonstige taglich flillige Verbindlichkeiten
2.671.096.000
Sonstige Passiva

.. …….. . ……….

,,
319.538.000.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE
POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet
in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data Metaal
Daarvan
Goud
________________

Kas ren-
scheine
Circu-
latie
kings.
percen-
tage
1)

15 Aug.1916
2.496.121
2.468.392
365.330
6.928.740
41
7

1916
2.495.627
2.467.953
371.331
6.981.314
41
31 Juli 1916
2.497.062
2.467.783
416.082
7.024.564
41 23

,,

1916
2.497.841
2.467.600
568.427
6.840.293
43

14 Aug.1915
2.450.492
2.404.373
234.968
5.388.773
50
15 Au
g
. 1914
1.590.221
1.508.528
126.753
3.881.931
44

23 Juli 1914
1.691.398 1.358.857
65.479
1.890.895
93

1)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine

r
Darlehenskassenscheine

Data
Wissels
Rek. Crt,
Totaal
In kas bij
uitge-
1

de Reichs-
______________

geven
bank

15 Aug. 1916
6.717.380 2.671.096
1.878.100
326.700
7

,,

1916
6.523.366
2.439.371
1.861.100 333.900
31 Juli

1916
6.542.001
2.395.595
1.871.600
378.200
23

,,

1916
6.091.640
2.383.009
1.921.200 528.900

14 Aug. 1915
4.728.442
1.755.527 1.020.000
194.000
15 Aug. 1914
4.425.984
2.551.754
116.000
105.000

23 Juli

1914
750.892
943.964

III. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT V7N DE ITOORNAAMSTE POSTEN.
Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met * geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar.

(In duizenden francs.)


Te goed
*
Uitge-
Data
Goud
Zilver
in het bui-
Wissels
stelde
tenland

_

wissels

17 Aug. 1916
4.802.141
338.491
583.950 440.126 1.424.812
10

,,

1916
4.780.346
338.461
617.870
428.209 1.430.702
3

,,

1916
4.793.192

390.616 507.510
466.738 1.437.910
27 Juli 1916
4.786.513
339.545 590.570
449.284
1.441.118

19 Aug. 1915
4.392.361
367.914
833.464 277.965 2.074.468
20Aug.1914
23 Juli 1914
4.104.390 639.620

1.541.080
…….

Data

Beleening
Buitgew.
zo,ch.
Bank-

bi ljetten
Rek. Cr’.
RekC t-
.
SaaT

17Aug.1916
1.183.309
8.400.000
16.316.421
2.129.718
141.807
10

1916
1.186.781
8.400.000 16.329.923 2.129.355
137.504
3

,,

1916
1.189.685
8.300.000
16.196.730 2.158.323
77.501
27 Juli 1916
1491.710
8.300.000
16.090.893 2.272.767 75.430

19Aug.1915
589.099
6.300.Q00
12.899.361 2.462.571
111.303
20Aug.1914

– – – –

23 Juli1914
769.400
5,911.910 942.570
400.590

530

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23 Augustus 1916

IV.
RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

De pot ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In m1lioenen Roebel).

1 Te goed 1 Zilver
1
Schatkist.’
Döta n. st.

Goud
1
uh bui-
1

en
Circu folie
t tenland Posniunt
1
biljetten

NEW YORK ASSOCIATED BANKS AN]) TRUST

– COMPANIES.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Reserve.
J
Beleenin gen
en
Data

Eigen

Bij Fed.

Elder

disconfo’s
Besit

i
Res. Bank Igedepeneerd

12
Aug.
1916..
1.549 1.962
83
5
,,
1916..
1.546 1.868
82 29
Juli
1916..
1.547 1.668
79
21
,,
1916..
1.546 1.868
7

14
Aug.1915.
1.585
89′
43
14
Aug.
1914..
1.605
117
63

21 Juli 1914..1 1.601
1

144
1

74

19
Aug.1916
12
1916
6.86
5
1916
6.813
29
Juli 1916
6.753 6.712
21
.Aug. 1915
22
Aug. 1914
3.962
2.321
25
Juli 1914

1.634

440.860

160.500

52.700

3.240.050
432.010

162.360

52.200

3.232.940
426.030

, 165.490

50.770

3.217.260
427.700

163.770

52.820

3.187.500

474.680′
1
133.850

30.300

2.634.810
387.5901)

1)

2.129.030

467.8801)

1)

2.057.570

3.873
3.899
3.762
3.807
2.147

r “u’

1 Andere

1 Rek.
Courant

op

voor-

Parti-

Courant
Data n. St.

Wissels schotten

Effecten
1
schotten
t’
culieren

Staat

12 Aug. 1916..

383

453131

1.304

200
S ,,

1916..

366

473

136

1.229

216
29 Juli 1916..

367

499

139

1.225

210
21 ,,

1916..

348

07

148

1.233

204

14 Aug. 1915..

384

520

201

1.201

201
14 Aug. 1914..

712

252

235

693

518

21 Juli 1914..

393

121

243

596

503

V. SOCIJET9 GÉNRALE DE BELGIQUE.

Van de Natiornle Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Socidté Génra1e is einde 1914 met de functie van
circulatiebank belast.
De bankbiljetten zijn niet inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)

1 Metaal 1 Deleen. Beleen.
1
Binn. 1
1 Rek.
Data

1
buitenl.
1
bvitenl. 1 prom. d.

en

latie.
t.

mcl.

van

van

wisseis Circu-
1
1
saldi

rorder.

rovinc. beleen.

saldi.

10 Aug. 1916 308.84670.734 480.000 53.699 755.478 150.437
3 ,, 1916 288.125 70.558 480.000 50.731 733.052 149.929
27 Juli 1916 287.952 70.282 480.000 54.626 732.549 153.025
20 ,, 1916 286.908 68.256 480.000 55.907 728.172 159.414

12 Aug.
1915
1

22.338
1
360.000
1
47.663
1
395.110
1
132.639

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

– U. S. FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden o11ars.)

C

Dekkings. Data

Goud

Zilver Wissels Deposito’s

Perccn.
lati

21Juli ’16 363.541 13.802 114.319 546.277 11.812

67
14 ,, ’16 390.203 10.279 105.098 572.418 11.818

69′
7 ,, ’16 385.853 36.882 92.131 579.567

1.713

88
30Juni’16 376.758 27.488 92.283 558.655 9.440

69

23 Juli ’15 263.573 25.913 39.423 301.063 14.521 ‘ 85

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.

Deposito’s
Surplus
Data

,

Ciçulatie

Dadclijk

Op

Rese,ve

opvraagbaar

termijn t

19 Aug. 1916..

31.230 13.147.200
12

,, 1916..

31.230 13.122.560
5

,, 1916..

31250

3.091.769
29 Juli 1916..

31.450

3.122.190

21 Aug. 1915..
,
37.400
2.615.640
143.270
185.790
22Aug.1914..
88.540 1.912.5501)
1)

‘-42.720

25

Juli 1914..
41.730
1.958.320′)
1)
26.170

1)
Op dele data werden reserve en deposito’s beide ongesplitst
opgegeven.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 19 Augustus 1916.
De reeds verleden week gesignaleerde lustelooze houd(ng
voor
staatsfondsen
bleef ook in de afgeloopen acht dagen be-
stendigd, zonder evenwel in het minst afbreuk te doen aan
den koersstand van onze Nederlandsche Werkelijke Schuld.
De buitengewoon lage geldnoteeringen werkten zelfs een
bescheiden koersrijzing in de hand en zullen ongetwijfeld ook het hunne bijdragen tot het succes der inschrijving op
schatkistpromessen en -biljetten, waarop tot een bedrag van

f
45 millioen 22 dezer de inschrijving wordt opengesteld.
Wat buitenlandsche staatsfondsen betFeft valt een lichte
kentering in de houding voor Russen, die den laatsten tijd
onwankelbaar vast waren geweest, waar te nemen. Som-mige fondsen zetten hun rjzing voort, doch andere waren min of meer gevoelig in reactie. Vermoedelijk staat dit in
verband met het minder snel vooruitkomen op het oorlogs.
terrein en met de thans bekend geworden cijfers der Rus-
sisch’e handelsbalans over de eerste vier maanden des jaars.
Wel is waar toonen deze een vooruitgang van den uitvoer
aan met Rbl. 51.810.000, doch daartegenover staat een ver-
meerdering van den invoer met Rbl. 175.310.000, zoodat per
slot van rekening de handelsbalans Rbl. 170.170.000 passief
is tegen Rbl. 46.670.000 over gelijk tijdvak van 1915. Wel
is de handelsbeweging dus aanmerkelijk grooter geworden, doch deze vergrooting komt niet bepaald ten voordeele aan
de toch nog steeds sterk gedeprecieerde Russische valuta.
Onaangenaam was ook het bericht, dat te Petrograd een
,,run” op de Russisch-Fransche bank heeft plaats gevonden.
Men schijnt hier echter met ‘een geheel op zichzelf staand
geval te doen te hebben, daar de gang van het bedrijf bij
de meeste Russische bankinstellingen juist zeer bevredigend
wordt genoemd. –

In millioenen

Ontvangen rente

Genoten provisie
roebels

1
,
915

1914

1915

1914

Azoff-Don …… ……13.36.

12.27

3.90

2.55
Internationale Bank

14.34

-.12.43 –

4.72

2.76

Vcilga-Karna’……..11.47

9.58

1.24

0.94
Russische Bank v/d

buitenl. handel..

13.63

11.70

6.80

354

Sibérie …………4.54

4.83

4.13

3.45
Disconto-Bank ……

3.71

3.49

0.45

0.49
Ook de ingelegde gelden op de Russische spaarbanken
wijzen (in tegenstelling met Frankrijk) voortdurend
gi-oeiende cijfers aan.
Van Turksche fondsen werden hier de obligatiën der
Bagdadspoor eenige procenten hooger afgedaan. Opmerke-

01

217.040

111.780

229.220

108.300

235.370

109.000

183.780

106.700

23 Âugusttis
1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

531

lijk was voorts de koersbeweging in obligatiën Liberia:
75-844-82. Voor Zuid- en Midden-Amerikaansche
staatsfondsen was de stemming vrij vast, daar de uit deze
republieken tot ons komende economische berichten over
het algemeen bevredigend luiden.

12 Aug. 16 Aug. 18 Aug.

of

5
0
/0
Nederf. 1914 f1000.. 103

103/ja 1033116 – + °/ia
3
0
1s Oblig. Nederland …. 73
7
11a

74

74
5
/ia + ?/
2’12
0/
Ned. Werk. Schuld 63°/io

63’/io 64

+
1
116

5
0
10
Oost-Indië 1915 f1000 102

10111
4

101′
8
116 –
5515 Oost-Indië 1916f 1000 10])12

101°/s

101°14

+ 114
6°/s Bulgarije 1892 ……72

7381
4

738/4

+ 114
4112
°Io
Portugal Tabak . . 76

76
1
18

76
1
12

+ 112
4
0
/s Rusland Nicolai

.. 63

62’°/ja 6271i6

0
1j0

4
0
10 Rusland 1880 ……59v/ja

59l1

551

– “/ie

4
0
10 Rusland Hope 1889190 66
18/10
66
7
18

66

– “lig

4
0
10 Rusi. 6e Emissie 1894 691s6

68

.69

– 71,
0

4
0
10 Rusl. Transcauc. Spw. 50
1
12

50’/

5112 + 1
412 °/o Minas Geraes 1911 45
8
18

46’12

47’1

+ 2
1
18
4112
0/
Chili 1906 ……65
1
/8

65
1/

66112

+ 1
3
18

In de
.A.merikaansche
afdeeling heeft het eindelijk afge-
kondigde reorganisatieplan van de Marine-trust, meer leven
in de,brouwerij gebracht. In hoofdzaak komt de reorgani-
satie hierop neer, dat houders van 434 pCt. obligaties $ 570
in nieuwe 6 pCt. 25-jarige obligatiën ontvangen zullen en $ 542,50 in contanten, achterstallige rente inbegrepen. De
maatschappij is gemachtigd $ 50 millioen nieuwe obligaties
uit te geven, waarvan $ 40 millioen voor refundiugs-doel-
èinden. De gewone en preferente aandeelen zullen- onver-
anderd blijven voortbestaan. Omtrent het 82 pCt. achter-
stallig dividend op de preferente aandeelen is nog geen be-
slissing genomen. Vermoedelijk is evenwel een gedeeltelijke
afbetaling op komst. –
De certificaten van 4Y2 pCt. obligatiën stegen hier ter
beurze van 97 tot 102
1
116 pCt., de gewone aandeelen van
25% tot 344 pOt. en de preferente aandeelen van 87
tot
967/8
pCt. De handel in deze aandeelen was hier vrij
groot niettegenstaande het feit, dat op vroegere – zooals
achteraf blijkt onnoodig onrutbarende – berichten, het
Nederlandsch bezit van deze fondsen sterk ingekrompen is.
In andere Amerikaansche fondsen• ging hier weinig om.
Spoorvegaandeelen waren evenwel vster op het bericht,
dat president Wilson persoonlijk zal trachten spoorwegbe-
sturen en -personeel tot elkaar te brengen. De tot dusver
bekend geworden voorloopige jaarcijfers der Amerikaan-
sche spoorwegen (vooral van de Southern Railway en Union
Pacific) maken een uitstekenden indruk.
Anaconda Coppers stegen hier van 165
11
11n tot 1703/ pCt.
op grond van gunstige exploitatie-berichten en wegens uit-
breiding van het bedrijf door verwerving van nieuwe onder-
hoorige maatschappijen.
zi
12 Aug. 16 Aug. 18 Aug. Rigof

American Beet Sugar ……82
1
/2

84

84’18 + l°/s
American Car & Foundry

57
9
1oo 59
9
!ie 61

+ 3/ia
American Hide & Leather .- 53118

5481

55814 + 2
1
18
Amer. Smelting & Refining 88

91

92
1
18
+ 4
1
18
Anaconda Copper ……..165 “/ja 167
1
1

170814 + 5’116

Central Leather ……….58
2
/
4

58
1
18

59’/s +
71

Studebaker …………..128

129
1
1
2
129’12

+ 112
United Cigar …………48’/

50v118

50’12

1-2
U. S. Steel Cor . ……..

82°/4

83
1
1is

86
1
/ia + 3°/ja
Intern. Merc Talarinegew.

25
1
/
s

26
1
12

3498 + 9
pref. .

87
1
18

89
3
14

96
1
18 ± 9

Cet. v. 42 °/o Oblig. 97

10012 102’116 + 5/,a
Atchison Topeka ……….104

104
3
11s
103°18 –
Denver & Rio Grande …… l4°/s

14
11
/ja 14
7
18 + 1/4

Ene ….. . …………..

35’/j

36

35 11/ja + –
Missouri Kansas & Texas. .

5
°
/
is

5212

5814 + 71,6

Southern Pacific ……….95

95 l51

95
I
/

+
214

Southern Pacific 4 ‘ijs conv. 84
1
18

84
1
12

83V2 –
Southern Railway ……..21v/s

22
1
12

22
5
1s + 114
Union Pacific ………….137
11
/ja 139

138’°11 + 1114
De iets grootere belangstelling, die de Amerikaansche
afdeeling te beurt is gevallen, heeft de toch reeds geringe
aandacht van de
locale
markt afgeleid. Dientengevolge von-
den door gebrek aan steun hier en daar koersafbrokkelingen
plaats, die nochtans in geen enkel geval van beteekenis
waren.
Bankaandeelen, industrieele soorten, cultuurfondsen en scheepvaartaandeelen vormden uitzonderiiigen en sluiten
hooger.
Scheepvaart fondzen.
waren doorgaans willig. Voor aandee-
len Rôlland-Amerika Lijn bestaat hier, naar het schijnt,
nog steeds Duitsche vraag, de koers verbeterde van 402 tot

41434 pCt.; die van Kon. Nederi. Stoomboot-Mij. van 20134
tot 20934. Het slot was, met uitzondering voor Bothnia’s,
die lager sluiten, op de hoogste noteeringen van de week. In de
petroleumafdeeling
oefende de mededeeling, dat aan-
deelen Koninklijke eerlang een grootere markt zullen krij-
gen door introductie van het fonds ter beurze van New
York, geenerlei invloed op de betrokken waarden uit.
Rumeensche oliesoorten waren gedrukt, daar de vraag no-pens de Rumeensche toekomstige inmenging in den Euro-
peeschen strijd weer sterk naar den voorgrond wordt ge-
schoven. Oklahoma’s zetten hun opwaartsclie beweging
voort. Russian General Oils stegen van
11134
tot 122 pCt.
Bij gebrek aan stimuleerende berichtea bleef de
rubber-
markt
in één doen. Aandeelen Amsterdam Rubber en Oost-
Java werden eenige punten lager, Kali Telepaks en Tji-
boeni’s eenige punten hooger afgedaan.
Uiterst lusteloos was de houding voor
tabakken.
Indien
de geruchten nopens de voorgenomen oprichting van een
Duitsch Centraal Inkoopbureau voor tabak hier te lande
juist mochten zijn, is de mogelijkheid niet uitgesloten, dat
spoedig de Duitsche grenzen voor tabaksinvoeren weer ge-
opend zullen worden, doch tevens bestaat dan dekans, dat
bij de toekomstige veilingen deze ,,Einkaufstelle” een al te grooten invloed op de prijsvorming zal kunnen uitoefenen.

12 Aug. 16 Aug. 18Aug.
Rzmof

Koloniale Bank

……..
139’/j
140
1
14
146
+
6
,
12
Ned. Handel-Mij. rescontre
174
175 /2
175
+
1
Rotterci. Bankvereen…..
132’/4
132814

133
1
18
+
l°Is
Alg. Ned.-Ind. Electr. Mij
142
1
12
144814

145
+
2
1
12
Amsterd. Superfosf.fabr.
174814

170
170
1
14

4
1
11
Centrale Guanofabrieken
145
151
150
+
5
Insulinde Oliefabrieken
207
208
209
1
12
+
2
1
12
Vorstenlanden aand…..
220
22111
4

22114
+
1814

VorstenlandenWinstaand
f
230

f
234

f
228

f
2
Pagottan Cult. Mpij…..
188
193
194
+
6
Tels
&
Co. Handel-Mpij..

133
136 /2
137
+
4
Ketahoen.gew.
………..
24
23’12
2212

1
1
1
2

Ketahoen pref.

……..
41
1
12
42
41
– 112
Paleleh gev ………….
171/
4

1881
4

17

51
4

Paleleh pref ….. . ……
50
5681
4

54
1
1
+
4112
Gecons. Holl. Petr.

….
1978/
4

200
8
14
196114

112
Intern. Rum. Petr ….. ..
105
106
102

3
Koninklijke

…………. 500
1
12
500
500

1
12

Moeara

Enim ……….
232/4
230
227’12
— 5’/4
Perlak

…………….
46/4
46
12
/10
46

Orion ………………
77
76
76

1
Amsterdam Rubber

..
197’12
196
194’12

3
Amsterdam Java Rubber
36
33’/2
33814

2
1
14
Dcli Batavia…………
150
148
5
1s
148

2
Koloniale Rubber
.
……
74/2
7l’19
71

3112

Nederl. Rubber

……..
68’/4
68’14
68

21
4

Oost Java Rubber
……
262 260
1
18

258

4

Preanger Rubber

……
127
125
1
12
126
– 1
Intercontinental Rubber
13
1
18
14 15
+ l°/s
Holland—Amerika Lijn.
402 406
412
1
12
+ 10
1
12
Java-China-Japan Lijn
154
158’12
15711
+
3
1
12
Koninkl. Hol!. Lloyd.

1741
177
1
14
178
5
1
+
3
7
18
Koninki. Nederl. Stoomb
201
1
14
204
207112
+
6’14
Necleri. Scheepvaart Unie
162
8
14
163814

16414
+
2
Oostzee Stoomvaart-Mij
36012
362
361
+
211
Amsterd.-Deli Cert.v.Aand
242
240
247 ’12
+
5
‘/
Besoeki Tabak ……….
155/4
155’12
159ij2
+
4114

Deli Maatschappij
……
550

545

41
Medan

Tabak
……….
2O1
1
/s
200
20081ja
– ‘5/io

Alg.

Ned.-Iud. The cuit
97
96
8
18
9512
– l’/s
Banjoewange Thee- en
en Rubber-cult.

……
87
2
/2
83
83’12

4

De beurs te L o n d e n werd gunstig, beïnvloed door het
bericht, dat kort na de Fransche, thans ook een Engelsche
leening van $ 250 millioen in de Unie tot stand zal komen.
Een groot deel van de bij de Engelsche regeering volgens
het bekende effecten-mobilisatieplan ingeleverde obligatiën
verhuist thans voor onderpandsdoeleinden naar de andere
zijde van den Oceaan. Blijkbaar om voor nieuwen voorraad
te zorgen is thans de makelaars-commissie van % tot 34
pCt. verhoogd, waardoor men in beurskringen allicht zijn
best zal doen, nog meer fondsen ten behoeve van de regee-
ring van het publiek los te krijgen.
In elk geval was de beurshouding aan de Theems in de
afgeloopen week vrij vast, o.a. voor Consols, Argentijasche
waarden, Marconi’s (17
7
18_19
1
18) en Steels (9218-95).

Te P a r ii s was de beursstemming minder gunstig. Fran-
sche Rente ging van 63,80 tot 63,70 terug. De Fransche
handelsbalans is over het eerste halfjaar van 1916 sterk

532

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23 Augustus 1916

passief; het nadeelig saldo bedraagt bijna fr. 6 milliard. De
ontvangsten uit indirecte belastingen en monopolies over
de maand Juli zijn daarentegen nogal bevredigend; bij een
totaalcijfer van fr. 365.135.400 toonen zij in vergelijking
met Juli 1915 een vermeerdering aan van fr. 74.377.400.
Russische fondsen werden ook ter beurze van Parijs lager
afgedaan. 4 pCt. Consols 1889 daalden van 80,15 tot 79,85.

GOEDERENHANDEL

GRANEN.

T a r we. In het begin der afgeloopen week was de stem-
ing voor tarwe rustiger. Officieele berichtgevers uit
Canada lieten weten, dat de berichten omtrent schade sterk
overdreven waren en dat tegenover de mindere opbrengst
in sommige districten zeer goede oogsten stonden in andere
gedeelten van het land. Ook in de Vereenigde Staten was
men hoopvoller gestemd en de tarweprjzen daalden sterk.
In de laatste dagen der week is de toestand echter weder
geheel veranderd. Uit Canada bericht men nu toch weder
belangrijke schade, die zich in den allerlaatsten tijd schijnt
te hebben ontwikkeld, in Noord-Amerika wordt de opbrengst
van zomertarve weder lager geraamd en de prijsverlaging
van het begin en midden der week is weder meer dan
ingehaald. Septembertarwe te Chicago noteerde den 19 Au-
gustus weder 4
1
18
cent hooger dan op den Zaterdag tevoren
en dezelfde onrust heeft zich weder van alle markten meester
gemaakt.
Tot zekere hoogte schijnt de prjsloop aan de Amen-
kaansche tarwemarkten veroorzaakt te worden door den
speculatieven handel en de sterke fluctuaties zijn daarvoor
wel een aanwijzing. Voor de tarwe-importeerende landen in
Europa schuilt daarin groot gevaar, waaraan zeer bezwaar-
lijk te ontkomen is en de reden daarvan ligt weder in de
tegenwoordige abnormale omstandigheden. De nieuwe tarwe-
oogsten in Noord-Amerika en Canada, welke landen in het
afgeloopen seizoen hebben voorzien in 617 van de behoeften
van Europa, zullen daarvoor in dit jaar waarschijnlijk niet
voldoende zijn. Ook de groote overschotten van de oude
oogsten zijn waarschijnlijk niet in staat om beide Noord-
Amerikaansche landen in de gelegenheid te stellen, Europa
op dezelfde ruime wijze van tarwe te voorzien als in het afge-
loopen seizoen. Nu zoude dit in gewone tijden geen onrust-
S
barend vooruitzicht zijn, gezien de groote voorraden in
Argentinië en Australië, waar nog ongeveer 900.000 en 2
1
12
9. 3 millioen ton oude tarwe aanwezig is, terwijl in December
en Januari daar de nieuwe oogsten kunnen worden verwacht.
Deze groote overschotten zouden dus gemakkelijk het Amen-
kaansche tekort kunnen aanvullen, als er maar gelegenheid
bestond, ze naar Europa te transporteeren. En die gelegen-
heid nu bestaat juist niet in voldoende mate. In de laatste
• maanden zijn per week van Argentinië en Australië tezamen
gemiddeld slechts ongeveer 65.000 ton verscheept, terwijl
170.000 ton per week beschikbaar zouden zijn tot het einde
van Januari 1917. De groote voorraden in, beide landen
kunPen dus niet den aan hun grootte evenredigen invloed
op de tarweprijzen in de overige wereld uitoefenen en de
waarde van het Noord-Amerikaansche tekort wordt dus
abnormaal groot evenals de macht van den speculatieven
handel, welke op den loop der Amerikaansche markten
grooten invloed heeft. De loop dier markten is dus voor
Europa van zeer groote beteekenis en de prjsbewcging voor
tarwe heeft zoowel in Europa als in Argentinië de fluctuaties,
van Chicago nauwkeurig gevolgd.

Mais. Gedurende de afgeloopen week hebben de mais-
prijzen zich op dezelfde wijze bewogen als die van ta.rwe.
De prijsdaling was echter minder hevig en werd behalve
door ‘ liet voorbeeld der tarwe veroorzaakt door den in
Noord-Amerika na lange droogte gevallen regen. Deze schijnt
echter niet voldoende te zijn geweest om het reeds gedane
kwaad te herstellen en toen aan het einde der week de
stemming aan de graanmarkten algemeen vaster werd, is in Amerika de mais hooger gestegen dan in deze geheele
campagne tot nog toe het geval vis geweest.
De verschepingen waren groot, maar de vaste stemming
aan de Europeesche markten heeft daarvan geen invloed
ondervonden. De omzet is nog steeds van flinke betee-
kenis.
De markt in Argentinië heeft ondanks de groote nog te
verschepen hoeveelheden en het gebrek aan scheepsruimte,
na eenige prijsverlaging in bet begin der week, (le beweging
in Amerika gevolgd en is nu weder op het hoogste tot nog
toe bereikte niveau gekomen.

Gerst was eveneens zeer vast. Noord-Amerika klaagt
over slechte kwaliteiten in het Middenwesten, waardoor die

streken de betere gerstsoorten, welke zij anders zelf voort-
brengen, nu uit Californië betrekken. De Canadeesche oogst
belooft belangrijk kleiner te worden dan die van het vorige
jaar en met goede vraag in Europa zijn de prijzen overal
flink gestegen. Bovendien zijn de dure inaisprijzen daaraa
zeker ten deele schuld.

Haver. Dit artikel heeft aan de algemeene vastheid het
minst meegedaan. De verschepingen waren weder zeer groot,
voornamelijk voor Frankrijk, doch’ met zeer goede oogst-
verwachtingen in Europa zoowel als in Amerika, waar’ het weder zeer gunstig is voor het binnenhalen van den haver-
oogst, is de vraag zeer kalm.

Lijnzaad is weder duurder. Droogte in Argentinië,
hitte in sommige gedeelten van Noord-Amerika en vorst in
Canada hebben daartoe medegewerkt. De gezmenlijke oogst in Noord:Amerika en Canada wordt nu geschat op niet meer
dan 16 millioen bushels, zoodat het door Argentinië voor
de Noord-Amenikaansche consumptie te leveren gedeelte zeer
groot zal moeten zijn. Daar is dan ook lijnzaad bijna
dagelijks in prijs gestegen.

Noteeringen.

Chicago

1

Buenos Aire, )

Data

Tarwe
1
Mais

Haver Tarwe Mais

Line.
Sept.

Sept.

Sept.

Sept.
1
Sept.

Sept.

21Aug.1916 150’/4

86V
45
1
/2

9,30

4,90
13,80
14

,,

1916

137’/s

8398
43

9,65

5,15
13,55
21Aug.1915 102
1
/s

747/
8

3811
4

12,30

4,85 10,95
21 Aug.1914

99’12

7918
45118

– –
20

Juli1914

821)

56,’18
1
)
36112
1)

9,401)

5,382)

13,7,02)

1)
per Dec.
2)
per Sept.

*)

De noteeringen van Buenos Aires zijn van
17 en 10
Augustus.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.
Soorten.
121 Aug.
14
Aug
Soorten.
21 Aug.
14
Aug.

368
1
)
368
1
)
Haver 38 lb.white
Rogge No. 2
17,25′)
17,25
1
)
Western ..
nom. nom.
Lijnkoeken.

Nd.

Tarwe …….

MaïsLaPlata
2651) 265
1
)
Amer. van La
Gerst

46

1h.

clipped

…….

Plata-zaad

..
168
1
)
168
1
)
feeding.. ..
370
1
)
370
1
)
LijnzaadLaPlata
537,50
522,-

1,
Regeeringsprjs.

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Rotterdam

1

Amsterda,,,

Artikelen

13-19 Aug.Sedert 1319 Aug. Sedert
1916

1Jan.’16

1916

1Jan.’16

Tarwe

…………..
17.812
1008.152

15.893
(waarvan Voor de Bel-
gium Relief Comm.)
17.812
555.210

– –
16.641
– –
Boekweit

………….
— 8.690

503
255.810

94.118

Rogge

……………

(waarvan voor de Bel-

.
Mais

……………..60

gium Relief Comm.).

56.495
– –
Gerst ……………..

56.079

4.549

23.110

4.218

55.701 34.020

94.109
5435

Haver

……………
Lijnzaad

………….


13445

Lijukoeken

………..
Tarwemeel

.
,……….
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)

1.261

Markten in Nederland.

Nog steeds wordt een groot aantal stoomschepen met voor
Nederland bestemd graan aan de Engelsche kust opgehouden.
Omtrent de voorwaarden, waarop de Britsche Regeering
bereid is de schepen hun reis te laten voortzetten, is nog
steeds geen overeenstemming bereikt en int-usschen laat het
gebrek aan veevoeder in ons-land zich steeds meer gevoelen.
Gelukkig is nog telkens voldoende t a r we aangekomen om de behoefte te dekken, zoodat de met zooveel zorg ge-
vormde voorraad nog niet behoefde te worden aangetast.
Aan andere graansoortcn bestaat echter gebrek, vooral aan
haver, voor welke graansoort in de laatste dagen prijzen
worden betaald, die het hoogste gedurende den oorlog be-
reikte niveau zeer ‘belangrijk overtreffen. Voor de kleine

23 Augusttis 1916

ECONOMI$CH-STATISTISCHE BERICHTEN

533

hoeveelheden, die nog te vinden zijn, is tot F1. 26.- per 100 KG.. betaald. Met ongeduld wordt echter ook naar
distributie van ge r st, ma i s en lij n koek en uitgezien,
aan welke artikelen de behoefte al evenzeer buitengewoon
groot is.

METALÈN.

IJZER EN
STAAL.

Ê n g ê land. Nieuwe voorstellen, nieuwe voorwaarden en
verzwarende vooischriften dagen nu op, hetgeen opwinding
veroorzaakt en verontrustenden invloed op den handel uit-
oefent. De aanvragen naar ruw.ijzer nemen geen einde. Het
schijnt zelfs zeer onwaarschijnlijki dat er eenige verlichting
in den toestand zou te brengen zijn, indien er meerdere
hoogovens in werking werden gesteld.

Duitse h land. De uitbreiding van de rusv-ijzer ptoductie
maakt goede vorderingen en uit de onlangs gepubliceerde
mededeelingen blijkt, dat de omzet der maand Juli 1.134.306
ton bedroeg tegen 1.081.507 ton in de vorige maand. Dit
is sedert het uitbreken van den oorlog wéderom een record-
cijfer.

A me r i 1 a. De nieuwe spoorslag, gegeven aan de staal-
markt gedurende de maand Juli heeft tot verdere ontwik-
keling geleid. Het bedrag der aankoopen voor binnenlandsch
gebruik is thans grooter dan het sinds weken is geweest.
De geheele staalproductie van de eerste helft, van 1917 is
reeds voor buitenlandsche rekening gecontracteerd; dit heeft
in kringen van binnenlandsche verbruikers bijzonderen indruk
gemaakt.
KOPER.

Statistiek van Henry R. Merton & Co. Ltd.

15 Aug. 31 Juli 15 Juli

31Juli.

1916. 1916.

1916.

1’15.

1914.

1913.

Voorraad
ton ton ton ton
ton
ton
in Engeland en
in Frankrijk ..
5.822
5.965
7.464
29.513 22.314 21.169
Zeilend v. Chili
1.450
2.175
1.850
1.900
1.425
2.175
Id.vanAustralië
3.750
3.500
3.500
3.700 3.000 5.000

Totaal.. 11.022 11.640 12.814 35.113 26.739 28.344

Fijn Koper
te Rotterdam 1.150 1.150 1.150 1.150 2.900 4.000
Id. te Hamburg 2.867 2.867 2.867
*2.867
2.867 1.584
Id. te Bremen. 1.106
*1.106
1.106 1.106 1.106 1.699

Totaal .. 16143 16;763 17.937 40:236 33.612, 35.627

Prijs van Stan- £

£

£

£

£

£
daardKoperp.t. 116-/- 111.-/-.90.101- 71.51- 56.101- 66.716

* Als op 31 Juli 1914, sedert wanneer geen opgaven zijn ontvangen; thans waarschijnlijk nihil.

Loco-Noteeringen te Londen:

1

IJze,’
1

Dato

1
Clcv. i Koper

Tin
1
Lood

Zink
Standard

1
No.3

18 Aug.1916..
flOfl].
113-1-
169.5/-
29.15/-
54.-/-
11

,,

1916..
nom.
112.-!-
171.-/-
29.51-
49.-!-
20 Aug.1915..
64/2 65.-!-
148.2/6
2L5/-
60.-/-
21 Aug.1914..
521611
2

56.10/-
144.-!-
23.-!-
30.-!-
20 Juli 1914..
5114
61.-!- 145.15/-
19.-!-
21.101-

STEENKOLEN.

De schrale hoeveelheid braüdstof, die ter markt kwam,
werd in betrekkelijk kleine hoeveelheden toebedeeld.
Naar brandstof voor de indutrie was matige vraag, ter-
wijl stoomkolen zeer schaarsch waren.

PETROLEUM.

(Ontleend aan den ,,Petroleum Review”.)

Londen, 11 Augustus 1916.

Benzine. Onderstaand volgen de kleinhandel-prijzen voor
de verschillende merken in Engeland en Wales:

No. 1 …………2e. IOd)
No. 2 …………2s. 9 d.’ per gallon.
No. 3 …………2s.

Sd.)

In Sehotland efl Ierland zijn alle soorten 1 d. per gallon
duurder.

Geraffineerde petroleum. Sedert het laatste bericht zijn
de prijzen 1
1
12 d. gestegen; zij zijn nu:
2e destillaat ……..1 s.-1 d.
Standard White ….1 s. 1
1
12 d.
Water White …….1 s. 2
1
12 cl.

Smeeroliën. Markt vast. Prijzen als volgt:
American red ……………vanaf £ 21
American pale …………

,,

£ 21
American dark cylinder . . ..

,,

£ 15
Arnerican filtered cylinder ..

£ 17.1216

Paraffine. De loopende prijzen zijn:
140
0
Smeitpunt …… 6 d.
130-132
0

,,

5114d.


125-128
0

,,

418 d. pei
118-120
0

,,

4
1
12 d.

Terpentijn. Markt vast.
Amerikaansch loco……42 s.
:

September/December .. . – 42 s.
4112
d.
Januari/April ………..43 s. 4
92
d.
Stookolie en vethoudende oliën. Geen officieelenoteeringen.

Liverpool, 10 Augustus 1916.
Petroleumproducten vinden vasten verkoop. Amerikaansch
wordt 11. d. tot 1 s. per gallon genoteerd. Geen Russisehe
olie aan de markt.
Spiritus is nu genoteerd 2 s. 10 d. per kleinhandel-gallon,
doch leveringen volgen moeilijk.

Bakou, 10 Augustus 1916.
De markt voör ruwe olie is vast. De noteeringen bedragen
45 kopeken per poed.

New York, 10 Augustus 1916.

Geraffineerd in kisten 11,50 e.’
Standard White in vaten 8,95 c. ‘ per gallon.
Credit Balances ……2,60 c.)
Pennsylvanian Crude $ 2,60 per vat.

Philadelphia, 10 Augustus 1916.
Standard White is 8,95 c. per gallon genoteerd.

Aan de ,,Moniteur du Pdtrole Roumain” van 1114 Augustus
ontieenen wij het volgende omtrent het Roemeensche petro-
leumbedrijf:
De prijzen der ruwe olie hebben hun vast karakter be-
houden. Het type.. Bustenari noteert fr. 8,40 9. 8,50 de
100 kilogram. De andere soorten zijn met dezen prijs in
overeenstemming.
De totale productie heeft een aanzienlijke vermindering
ondergaan.
De boorwerkzaamheden ondervinden belemmering, eener-
zijds door de duurte der materialen, anderzijds door het
gebrek aan verkkrachten, veroorzaakt tot op zekere hoogte door het ouder de wapenen roepen der werklieden.
De storingen in het verkeer op de voornaamste lijnen
hebben den uitvoer sterk beinvioed. Het verkeer langs den
Donau heeft nog niet plaatsgevonden.’ Ofschoon er in be-
giusel. toe besloten is, heeft het gebrek aan sleepbonten
de exploitatie vertraagd.
Het Roemeensehe gouvernement, gezien de weinig zekere
tijden, heeft aan de petroleummaatschappijen de wenseh te
kennen gegeven, dat zij zouden overgaan tot vorming van
een stock, voldoende voor drie maanden.
Uit verschillende conferenties, die de minister van
industrie had met vertegenwoordigers uit de petroleum-
nijverheid, bleek dat men reserve-voorraden venschte van
15,000 wagons residu en 250 wagons minerale oliën.

KATOEN.

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,

Manchester dd. 9 Augustus 1916.

De Amerikaansehe katoenmarkt is de laatste week zeer
zenurttachtig geweest en de prijzen fluctueerden dagelijks
scherp. Slechte oogstberichten en een zeer hooge schatting
van de consumptie gedurende het afgeloopen oogstjaar’
hebben de prijzen binnen eenige dagen met circa 4 penny
doen stijgen, op welke stijging ook nog dekkingskoopen van
baissiers en het slechte Bureau-rapport invloed hebben ge-
had. Men beweert, dat ‘indien de gepubliceerde schatting van de consumptie juist is en er ook dit seizoen evenveel
katoen gebruikt zal worden, de vermoedelijke oogst zeker
te klein zal blijken. Egyptisehe ‘katoen blijft na scherpe
fluctuaties vrijwel onveranderd. De nieuwe oogst staat er
goed voor en men verwacht, dat gedurende het a.s. seizoen
het prijsverschil tusschen Egyptische en Amerikaansche
katoen geleidelijk kleiner zal worden.
De vlugge hausse van katoenprijzen heeft de garen-
markt eenigszins verrast en vooral voor binnenlandsch ge-

534

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23 Augustus 1916

bruik is er nogal wat gedaan. Naar bijna alle nummers
was flinke vraag, zoodat er in de laatste veertien dagen
Vrij veel orders zijn afgesloten. Ovqr het algemeen zijn de
garenprijzen circa % penny duurder, hoewel enkéle supe-
rieure soorten nog iets meer gestegen zijn. De export-handel
is evenals andere jaren om clezen tijd zeer rustig, doch
tegen oude contracten moeten nog zeer groote hoeveelheden
geleverd worden. De uitvoer van garens in Juli

was 1
millioen lbs. grooter dan in Juli 1915, terwijl de uitvoeren
in de laatste 12 maanden totaal 18 millioen lbs. grooter
zijn geweest. De vraag naar 40e mule van Indië is nog
gering en er wordt slechts weinig afgesloten. De fabrieken
in Bombay hebben nogal Amerikaansche en Egyptische ga-
rens gekocht, terwijl ook iets in 8012 en 10012 bundels ge-
daan is. Calcutta en Madras koopen nog absoluut niet en
men begrijpt niet, hoe men daar zoo lang uit de markt kan
blijven.
De vraag naar manufacturen is wel toegenomen, ofschoon
het groote moeite kost, koopers te overtuigen, dat de tegen-
woordige prijzen redelijk zijn. De laatste week zijn de
katoenprijzen meer dan
Y
2
penny gestegen en koopers bieden
nu prijzen, die een week geleden door fabrikanten gevraagd
werden. De geregelde prijsstijging der laatste maanden be-
gint invloed te hebben op de overzeesche markten en han-
delaren beseffen nu, dat zij zeer verhoogde prijzen zullen
moeten. betalen als zij hun sterk verminderde voorraden
weer willen aanvullen. Berichten uit Engelsch-Indië luiden
Vrij gunstig, hoewel de laatste hausse weer verschillende
zaken heeft doen afspringen. China heeft weer iets gekocht,
terwijl. ook nogal wat voor Java gedaan is en zoowel Zuid-
Amerika als de Engelsche koloniën geregeld blijven koopen.
Het binnenland blijft nog steeds druk.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN

(Middling Uplands.)

18 Aug.’1611 Aug.’l6 4 Aug.16
1
1
8 Aiig.I5Il8 Aug.’14

New York .; .. 14,40 c 14,10 c 13,90 c

9,60e

– c
Liverpool ….

8,86d

8,54d

8,57 d

5,42d

6,50d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen balen.)

.1 Aug. ’16
Overccnkonostiqe potioden tot

17 Aug.’16
1915-16

1914-15

Ontvangsten Gulf-Havens..
84
43
14

11

Atlant. Havens
45
22
7
Uitvoer naar Gr. Brittannië
76 20
2
‘t Vasteland.
102
66
3
Japan etc…
26
10

Voorraden in duizendtallen
hAng. ’16
11Aug. ’15
11Aug.
14

490
703
228
Binnenland …………..
299 434
101
Amerik

hvens …………

334
108
New York

……………84
New Orleans …………
116

.

130


52
Liverpool

……………
677
1348
908

WOL

Niettegenstaande de lustelooze vacantiestemming te Brad-
ford blijft voortduren, is er meer vraag te constateeren
voor crossbred tops; er zijn zelfs enkele belangrijke orders
geplaatst. De prijzen hebben echtei geederlei wijziging
ondergaan.

Noteeringen te Bradfôrd:

64
Colonial ca,ded
Data
l
average
56
50
46
40

18 Augustus 1916 ….
53
39

1
32’12
I.
27
1
/21
25
11

1916

….
53
39

1
32’/21
27’/21
25
18 Augustus 1915 ….
41
3
3
11
21
29
26
24
SUIKER.

Onze B i e t s u i k er m a r k t was gedurende de afgeloopen
week zeer kalm gestemd en de prijzen toonden weinig ver-
andering. Na afdoeningen tot f26
28
/oo en
f
27,—sluit de
markt op
f
26’/io voor Oct./Dec.-levering.
Volgens F. 0. Licht ontwikkelt zich de beetworteldogst in

Duitschiand goed, terwijl het weder in Nederland
en Oostenrijk-Hongarije eveneens gunstig was voor
den groei der bieten.

Op Java was het zeer stil aan de suikermarkt. Noch
in 1916. suikers, noch in suikers uit den volgenden oogst
werden afdoeningen gemeld.
De afschepingen van Java gedurende Juli bedroegen
volgens telegrafische berichten 220.800 tons tegen 263.000 tons
verleden jaar.

In A m e r i k a bleef. de stemming gedrukt bij een noteering
voor spot-centrifugals van 575 c. Voor afscheep van Cuba
is de vraagprijs 4,50 c. f.o.b. Cubas voor September- én
Maart-afscheep worden te Londen genoteerd met resp. 2016
en 1713 tegen 221- en 17/9 vei-leden week. Het groote prijs-
verschil tusschen September- en Maart-afscheep is wel
opmerkelijk en moet verklaard worden door de verwachting, dat de volgende Cuba-oogst, die zeer groot belooft ‘te zullen
worden, slechts tot verlaagde prijzen zal kunnen worden
ondergebracht.
De voorraden in Amerika bedragen 267.000 tons tegen
325.000 tons verleden jaar.

Het weder op Cuba blijft:onverandei

d gunstig.

De Cuba-statistiek luidt als volgt:

1916

1915 ,

1914
Aanvoer der week t/m


13 Augustus

6.424

13.140

14000 tons
Totale aanvoer sedert
1 December ……..2.915.515 2.424.731 2.453.828
Voorraad op 14 Aug

448.000

415000


Nogwerkendefabrieken

5

5

3

NOTEERINGEN

Dato
A-nosterdam
per

Londen
New York
96%
Tates
Wliitc
Amcric.
Granu-
Oct dDec.
Cubes
JaT’a.
bIed
Cenirifug.
No. 1
fob.

18 Aug. 1916..
. –
f

26
1
8/
18

4711
1
12
21/3
2916
5,75
11

,,

1916
2618
4711 /2
2113
‘2916
5,77
18 Aug. 1915.. ..
19
1
18
311- 2013

4,861.4,95
18Aug1914….
,,

13/io
3316


6,53
21 Juli

1914 ……
,

1118182

181-


3,26

RUBBER.

De prijzen voor Plantage-rubber zijn in den loop der voor-
afgaande week voor alle posities eenigszins gedaald, het
minst echter voor de verdere termijnen, waarvoor ver

koopers zeer gereserveerd zijn.
Para blijft zich nog steeds in belangstelling verheugen,
de verdere termijnen noteeren echter belangrijk lager,
September 2/10, October
218I4,
November 218’1, waaruit
blijkt dat de vraag zich bijna uitsluitend beperkt tot loco
en Augustus levering.

Nofeeringen:

Prima Hevea Crepe loco/Aug. 2/3

einde vorige week 214
Septemh.2!3
1
/o

,,

,,

,, 2 148/4

Oct./Dec. 2/4’12

1
Jan./Juni2/5
J

,. 215 /

Smoked Sheets
114
d. minder

I/
d.mind.
Hard cure fine Para loco . .2/11
1
/2
,,

,,

,, 2111

KOFFIE.

Noteeringen en voorraden.

Data
Rio
Santos
Wisselkoers
Voorraad
Prt
.
js
.

Voorraad

Projs
No. 7
No. 4

19 Aug. 1916
294.000 6400 1.606.000

6700 1218
12

,,

1916
298.000
6325
1.709.000
600
12
00
/18
19 Aug. 1915
329.000
4900
1.829.000
5550
1212
24 Juli

1914
353.000
4900
889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio
1
San to:
Data

Afgeboopen

Sedert
Afgeboopen

Sedert
wce/
1 Juli
week
1

1 Juli

19 Aug.1916

..
55.000
301.000
1

263.000
2.060.000
[2.443.000
19 Aug.1915

..
81. 000
423.000
322000

23
Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

535

Uit het 1’ilailbericht van de Makelaars G. Duuring
&
Zoon,
.
VERKEERSWEZEN.
(Kolff
&
Witkamp en Leonard Jacobson
&
Zonen).
BEVRACHTINGEN.
Van eene niaikt, waarop bijna niets
omgaat,

is voor
wekelijksche berichten zelden genoeg stof voorhanden.

Zoo
18 Aug. 1916. De vrachtenmarkt onderging in de afgeloopen

ook

weer

ditmaal.

Vrije kofie blijft goed

gevraagd tot
week geen verandering.

prijzen

van omstreeks

1001110 c., doch

de aanvoeren zijn
GRAAN.
gering
.
en de zaken onbeduidend. En N. 0. T.

Santos, 44 c.


PCtr
All. Kust
San Lorenzo.
genoteerd, is zelfs iets hooger, alleen omdat weinig, endan nog uiterst hngzaam, wordt vrijgelaten wat aangevoerd is.
grad
Odessa
Ver. Staten
Dalo
.
.
Londen!
R’darn

Rotter.
dam
Rotter-
Bristol
Rotte,.
Enge.

VETTEN EN OLIËN.

dom
Kanaal
dam
la;,d

Oleo-Margarine.

Biedingen ad
f
84,—,

welke naar
14119
Aug. 1916

1214’12

1581-
.
Amerika werden geseind voor ,,Extra” kwaliteiten, werden
7112

,,

1916

1115

16018
.
geweigerd met tegenofferte ad
f
86.—.
16121 Aug. 1915

914

9/-

70/-

651-
Er wordt thans
f
85.— voor ,,Extra’s” en
f
83,— voor
17122 Aug. 1914

316

1813
goede 2e soorten, op Augustus/Septeniber-aflading,

franco
Juli

1914

11 d.

713

111111
4

1/111/
4

121-

121-
wal Rotterdam, gebodel].
P r e m
i
e r-J u s.

Voor

Noord-Amerikaansche

fabrikaten
HOUT.

wil
men biedingen van
f
82,— probeeren.
.
Cronstadt Golf van Mexico


Tweede soort Zuid-Amerikaansche werd in het begin der

Holland
Oostk.
Engeland
Holland
E

alles
week op aflading tot
f
78,— en naderhand tot f76’/i gedaan,
.

Data

franco

val Rotterdam.
(gezaagd)
(mijn.
(pitch.
sine)
(Pt-
pine)
Eerste soort wordt tot
f
79,— op Augustus/September.
stuiten)

aflading aangeboden.
Oleo-Stearine onveranderd. Biedingen ad f72,— voor
14119 Aug. 1916

aflading zijn te probeeren. Er werd tot f100,— een kleinig-
7112

»

1916

heid loco.goed gedaan.
16121 Aug. 1915


.
N e u t r alla r d. Er waren offertes op aflading aan de
17/22 Aug. 1914

97/6
Juli

1914 …….
f
12,—

2416

751-

7716
markt tot
f
92/4.
Imitatie N
eu
t
la
ll
ar
d. Men offreert op Augustus-
ERTS.
aflading tot
f
9014, franco wal Rotterdam,

Katoen zaad 01

e. ,,Choicest” Boterolie wordt tot
$
241/4
Data
Bilban
Mjddlçs
Cai t/ja.
1

genu Grioko,,.
land
Poli
Jvliddles._.
(f
58) per
O/o
kg. c. f. Rotterdam aangeboden.
—b’
–l-Ii4iddles-
-Midd les

Geraffineerd Cocosvet. De noteeringis onveranderd:
bro’
bio’

f
76,— voor Augustus!Septernber-levering.

.
Talk.

In de j.l. Woensdag te Londen gehouden veiling
bestond zeer weinig animo. Van de aangeboden 456 vaten

14119 Aug. 1916 …….18/6

191-‘

2016

Australische talk is niets verkocht geworden.

7112

1916
.
……19/-

191-


16121

Ag. 1915 …….10/6

1216

Er zijn slechts zeer geringe iiieuwe partijen voor verkoop

17122 Aug. 1914 …….5/6

6/9

71-

Juli 1914 …….4/3

51012

519

816
en het is de groote vraag of er de volgende week wel een
auctie gehouden zal worden. De noteeringen zijn dan ook
KOLEN.
__________________________
nominaal
.

.
Op cif. termen hebben ver.koopers lagereprjzen aange.
_____________ Cardiff
____________
Oostk. Engeland

Dor-
Genua
Port
p

0

R
1

Cro,,-
nomen en kon men goede middelsoörten koopen tot 46/6
Data

.
per cwt. eif

Londen.

.
deaux
.
er
am
1

stadt

Palniolie.

Liverpool meldt hoogere prijzen met flinke
omzetten. Aangekomen te Liverpool sinds de vorige week
1019 Aug. ’16

341-

6313


f
6,50


3016

vatpn,

terwijl

er

nog

belangrijke

hoeveelheden
7/12

,,

’16

341-

6218

.
7416

,,6,50


stoomende Zijfl.
16!21 Aug.

’15 fr 21,75

2413

261-

.2116

,, 6,—


Katoen olie.

Crude oil kon in Amerika slechts zeer
17/22 Aug.

14 ,,

7,50

9/-

111-

181-

-.


weinig

koopers

trekken,

tengevolge

van

de

verhoogde
Juli

14 ,,

7,—

71-

713.

1416

3!2

51-
prijzen. Refined-oil vast met ‘hoogeren prijs.
In Londen zoowel als in Huli is de stemming kalm met
DIVERSEN.

onveranderde prijzen.
Bo,,ibay
Bur,nah
1

Chili
Soya Boonenolie. De aandacht, welke men in Enge-
Data
Weet
Europa
West
Europa

I.
Vladivo-

stock
Wcst West
t Europa
land de vorige week aan dit artikel schonk, heeft opge-
d

o
,
‘)
(rijst)
Europa
1
(salpeter)
houden en de markt is thans kaimpjes.

Cocosolie. Zoowel stoomende Cochin als gewone Ceylon
tot vorige prijzen te koop, zonder afdoeningen van belang.

Ricinusolie

in

Londen

zeer

vast

met

nog steeds

14119 Aug. 1916 …….110/-

stijgende prijzen.

7!12

,,

1916 …….lOOi-


16121

Aug. 1915 …
….52/6

751-

601- ‘)
17122 Aug. 1914

2016

301-

221-
1)

Vischol i ë n vast met hoogere prijzen.
Juli

1914

1416

1613

251-

2213

01 ii folie.

Liverpool rapporteert een vaste markt met 1)
Per zeilschip.
geringe vraag.

.
Graan Petrograd per quarter van 496 lbs. zwaar, Odessa per U,,it, L ij nol ie onregelmatig. Was in het begin dezer week de
Ver. Staten per quarter van 480 lbs. zwaar.

stemming zeer flauw met aanmerkelijk lagere prijzen, thans
Hout gezaagd en pitchpine per St. Pet. Standard van 165 kub. vi.,
mijnsf uiten per vadem van 216 kub. vt.
is de markt bezig zich te herstellen.

.
Overige noteeringen per ton van 1015 K.G.
R a a
p
o ii e langzaam stijgende.

RIJN VRACHTEN.

COPRA.
Er
is niets van belang te vermelden.

De markt was deze week onveranderd kalm gestemd en
VRACHTEN TE ROTTERDAM.
er ging alleen in de telquel-soorten (hoofdzakelijk in Padang)
(in Gid. per 2000 K.G.)
een en ander om, op basis van
f
37
1
12 voor Java f. m. s.

Erts ur. Ruhrhavc,,s
Massale
Ceylon cif.

Londen
£
31.10.- en cif. Marseille
£
34.10.-.

NOTEERINGEN.

.
Data
11

lostiidj
11

lostijd
Boven.
goed.

Waterstand
rijn
Jas’a f. m. s.
0,30

0,40
– –
gunstig
19 Augustus 1916…. f
7-12

1916 ….
– –

gunstig
12

,,

1916…. ,,38
.
JN.O..T. cond.
0,25 0,35

gunstig
19 Augustus 1915 ……28/4

.

14-19

Aug. 1916 ……..

16-21

Ag. 1915 …….19 Augustus 1914..
.. ,, 30/
/

17-22 Aug. 1914 ……..-
20-24

Juli

1914 ……
0,60
0,70
1,05
gunstig

20-25

Juli

19Î4..
. .

,,

536

ECONOMISCH-STATISÏICHE BERICHTEN

23 Augustus 1916

NAMLOOZE VENNOOT5CHAP

MACHINEFABRIE

K EN SCHEEPSWERF

VAN P. SMIT JUNIOR

GEVESTIGD TE ROTTERDAM

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL / 2.000.000,-

verdeeld in
2000 aandeelen
aan toonder, efk groot
f
1000,—,
waarvan geplaatst

en volgestort l5oo aandeelen.

(D. G. VAN BEUNINGEN.
Commissarissen: F. H. FENTENER VAN VLISSINGEN.

1. j. w
VAN BEUNINGEN.

Directeur:
J.
M. L.
VAN OUWERKERK.

UITGIFTE VAN EENE

5
pCt. Eerste Hypothecaire Ob1gatie1eening

groot
f
1.000.000
9

aflosbaar in20 jaren, aanvangende in 1917, verdeèld in 1000 Obligatien

aan toonder, groot
/
1000,— elk.

De Rotterdamsché Bankvereeniging
bericht, dat dé inschrijving op bovengenoemde

f
1.000.000,_ 5 pCt. Ëerste-Hypothecaire Obligatièn
op

MAANDAG 28 AUGUSTUS 1916

van des voormiddags 9 tot’des namiddags 4 üur

is opengesteld bij hare kantoren te ROTTERDAM, AMSTERDAM en ‘s-‘GRAVENHAGE.

Exemplaren van het prospectus en inschrijvingsbiljetten, alsmede exemplaren der

statuten, zijn aldaar verkrijgbaar.

ROTTERDAM, 23
Augustus 1916.

J. & J. M. VOORHOEVE

Makelaars in Assurantin

Annö
1836

RorreanAM

Boil & Dunlop’s Distifleerderij, Rottérdam

OPGERICHT ANNO 1821

Agenten, de Heeren: JACOBSON, VAN DEN BÈRC & Co., Semarang,
Soerabâya, Batavia, Cheribôn
VAN NIE & Co., Medan, Dcli –
HESTERMAN & Co., Menado
NICHOLAS RATH & Co., New York

UDEN

Reeders en Cargadoors

GEB /iN

Bevrachtingsagenten

Expediteurs
I’.

KOOP en VERKOOP VAN
SCHEPEN

ROTTERDAM – AMSTERDAM – ZAANDAM

Telegram-Adres: ,,VANUDEN”

Auteur