Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 30

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 26 1916

6
26 JULI
1916

Econom’i sch.~Státlstische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

IE JAARCANG

WOENSDAG 26 JULI 1916

No. 30

INHOUD
Blz.

MOEILIJKHEDEN VOOR DE BOUWNIJVERHEID …………..
457

De
belemmering der kapitaalsbeweging
………… ….
458
De
scheepvaartmoeilijkheden

…………………..
459

De
financieele toestand van Frankrijk

…………. …
.
460

Buitenlandsche leeningen
en
credieten
in de
Vereenigde Staten
460

De
chemische industrie
in
Duitschland
…………….
461

De

Argentijnsche veestapel
……………………..
461

De
economische toestand van Spanje
in
den oorlog
……
462
RECEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSCEBIED

…………
462

MAANDCIJFERS:
Engelsche

handelsstatistiek
…………………….
463

Emissies

in

Juli

1916

……………………….
483
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

………………463-472
Geldkoersen.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen. Goederenhandel.
1
Bankstaten. Verkeerswezen.

Bijdragen en inededeelin gen den inhoud betreffende,

alsmede gegevens voor de afdeeling ,,Statistielcen en
Overzichten” gelieve men te zenden aan het secretariaat,

Geldersche Kade
21 b,
Rotterdam,
telefoon
No.
10685.

Abonnementsprijs franco p. p. in Nederland
f
10,—,

buitenland en icoloniën
1
12,—
per jaar. Losse

nummers
25
cents.

Advertentiën
f
0,35
per regel. Plaatsing bij abonne-

irtent volgens tarief.

Mededeelin gen betreffende abonnementen en adver-tentiën richte men tot Nijgh & van Dit mar’s Uit gevers-

Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

25 JIJLI 1916.

De groote geidruimte bleef ook gedurende deze be-

richtsweek aanhouden en de koersen liepen nog iets

verder terug. Particulier disconto daalde van 1%

pOt. tot 1
3
/s pOt.; de prolongatie-rente liep tot 1%

pOt. terug.

De inschrijving op de 30 millioen gulden schatkist-

promessen en schatkistbiljetten had een zeer gunstig

verloop. Ingeschreven werd voor een totaal bedrag

van
f
92 millioen, toegewezen voor
f
23.610.000 bil-

jetten h
f
1014,87 en f6.390.000 promessen

f
990,7.6, zoodat de door de regeering te betalen rente

slechts 1% pOt. bedraagt, hetgeen zeer laag is te noe-

men, wanneer men in aanmerking neemt, dat in den

looptijd van dit papier ook de duurdere maanden

October, November en December vallen.

De verhooging van het Engelsche bankdisconto be-

gint eenigen invloed uit te oefenen op den stand van

den Sterlingkoers, welke dan ook de geheele week

zeer vast was. Prima Engelsche drie-maands bank-

accepten waren
t
5Y2 pOt. verkrijgbaar, en zouden

eene, in vergelijking met de lage geldkoersen hier te

lande, zeer aantrekkelijke belegging vormen, ware het

niet, dat in den onzekeren wisselkoers nog steeds een

groot risico blijft bestaan.

De groote
moeilijkheden,
waarin ons land zich

door handelingen der oorlogvoerenden telkens op-

nieuw geplaatst ziet en waarvan het zooeven versche-

nen Oranjeboek wederom bewijs aflegt, duren voort.

Het dezer dagen door de Engelsche regeering gedane

voorstel om onze haringvloot aan banden te leggen,

heeft hier te lande een hoogst pijnljken indruk ge-
maakt, die geenszins wordt verzacht door het feit,

dat van Britsche zijde over de aanbieding eener ver-

goeding wordt gesproken. Intusschen, wij vertrou-
wen dat de besprekingen die te dezer zake thans te
Londen gaande zijn, ook deze moeilijkheid tot een

bevredigend einde zullen brengen en de Britsche

regeering zullen weerhouden van een daad, die een

inbreuk zoude kunnen beteekenen op onze neutraliteit.

MOEILIJKHEDEN VOOR DE BOUW-

NIJVERHEID.

Talloos zijn in ons land de bedrijven, die gedurende den oorlog moeilijkheden hebben ondervonden bij het

betrekken van grondstoffen, die in normale tijden
in het buitenland werden gekocht, doordat zij
ôf hier telande in ‘t geheel niet te verkrijgen waren, ôf wel doordat de verhoudingen op de wereldmarkt het mogelijk maakten, die stoffen voordeeliger van

buiten te betrekken. Thans echter laat die economische
afhankelijkheid ook haar schaduwzijde zien.
De bouwbedrijven ten onzent, die zich in den aan-

vang van den oorlog door een bezwaarlijk verkrijgen
van de noodige gelden toch al in moeilijke omstan-
digheden bevonden, zijn min of meer in verdrukking
geraakt, nu zij met betrekking tot tal van materialen

moeilijkheden ondervinden. In den jongsten tijd be-treft dit vooral de cement.
Cement wordt in ons land slechts in geringe hoe-

veelheden vervaardigd en werd daarom steeds groo-
tendeels uit Duitschiand betrokken, wijl het door dit
land op de voordeeligste voorwaarden werd aangebo-
den. Weliswaar bestaat in Duitschiand een belangrijk
syndicaat, maar daarnaast zijn zoovele onafhankelijke fabrieken, dat een goede prijsregeling steeds mogelijk

was.
Ook voor de contracten, die voor het jaar 1916 af-
gesloten waren, kon men op die wijze nog naar wensch
slagen, maar al spoedig bleek, dat deze gunstige toe-
stand niet lang zou voortduren.
In de maand Februari ni. vaardigde de Duitsche
Regeering een uitvoerverbod voor cement uit, terwijl
slechts consenten zouden worden verleend door een Rijksburéau te Berlijn, dat daarbij tevens minimum-
prijzen kon vaststellen. Als zoodanig werden dezelfde
prijzen gekozen, die het cementsyndicaat voor zijn
verkoopen in 1916 had vastgesteld. Nu hadden echter
vele groote afnemers hier te lande voor 1916 koopen
afgesloten met buiten-syndicaatsfabrieken,. o.a. om-
dat het syndicaat, dat in 1915 het leeuwendeel der con-
tracten had geplaatst, in het einde van dit jaar belang-
rijk met zijn leveringen ten achter was geraakt, zoodat

458

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

26 Juli 1916

vrijwel cementnood was ontstaan. Door dus voor 1916

met anderen af te sluiten, meende men weer tot nor-
male leveringen te kunnen geraken. Toen nu boven-
bedoelde maatregel werd genomen, beteekende dit voor

de meesten een .prijsverhooging. Hierbij bleef het

echter niet, want het bleek alras, dat de Duitsche re-
geering bij den cementuitvoer steeds meet naar centra-

lisatie streef de en dat zij daarbij het bestaande syndi-

caat als centrum had uitgekozen, waaromheen zich de

njeuwe Organisatie verder liet opbouwen. Er volgde

n]. als.nadere maatrgel voor het verdeelen der consen-
ten een contingenteering van den uitvoer, voor zoo-
verre aan elke fabriek werd toegestaan een hoeveel-

heid uit te voeren, evenredig aan die, welke zij in het

vorige jaar had geëxporteerd. Daar nu, zooâls boven

werd opgemerkt, in 1915 het syndicaat het overgroote
deel der leveringen in Nederland had gehad, werden

de buiten-syndicaatsfabrieken voor 1916, hoewel zij

toch belangrijke contracten hadden geplaatst, practisch

zoo goed als buitengesloten. Protesten hielpen niet, en

ten slotte bleef den afnemers hier te lande dus niets
anders over dan contracten af te sluiten met het syn-

dicaat, dat wèl over de noodige consenten kon beschik-

ken. Hierdoor moest men zich echter (volgens syn-
dicaatsbepaling) contractueel verbinden, voor het loo-

pende jaar geen cement van niet-aangesloten fabrieken

te betrekken. Alleen mochten âls uiterste conôessie
door deze nog worden uitgevoerd de reeds voor vast-

gelegde hoeveelheden afgesloten contracten, voorzoo-

ver dit door de contingenteering werd
mogelijk
ge-
maakt.

Toen nu de centralisatie op deze wijze tot stand ge-

komen was, werd ze gebruikt to.t het doorvoeren van maatregelen, zooals den laatsten tijd helaas meer van

Duitsche zijde zijn toegepast. Er werd nl. begin Juni

bekend gemaakt, dat de grondprijzen, ook dié der reeds
gecontracteerde hoeveelheden, met een bepaald be-

drag verhoogd zouden moeten worden en dat anders
door de Zementausfuhrstelle geen consent meer zou

worden verleend. Begin Juli werd wederom een der-
gelijke maatregel genomen, waarbij men zich duá als
kooper eenvoudig neer te leggen heeft op straffe van

verdere levering te moeten ontberen.

Door deze maatregelen zijn de cementprijzen thans
30-40 pOt. hooger geworden dan die, waarvoor men
in het begin van dit jaar, voor de levering gedurende
1916, had gecontracteerd en het behoeft wel geen be-
toog, dat de bouwnijverheid hier te lande onder deze
prijsopdrijving zeer lijdt.

Van Duitsche zijde worden deze methoden verde-

digd met . een beroep bp den zwakken toestand der
cementindustrie aldaar, die door het stopzetten van
haar belangrijken overzee-export en door den slappen toestand der bouwbedrijven in Duitschland zeer heeft
geleden. Dit is zelfs z66 geworden, dat de Duitsche
regeering er toe is overgegaan, in die industrie zelve

in te
grijpen.
Nadat eerst de uitvoer gecentraliseerd
was, worden thans maatregelen genomen, om ook de

binnenlandsche industrie een gedwongen centralisatie
op te leggen, met het doel om den concurrentiestrijd
met de daaraan verbonden nadeelen van
utl
te lage

prijzen te beperken. Den laatsten tijd waren in deze

richting door verschillende fabrieken reeds pogingen
gedaan, om een vrijwillig algemeen syndicaat op te
richten, doch deze waren steeds op de sterk uiteenloo-
pende belangen afgestuit. Hoewel nu door de onbeteu-
gelde concurrentie de toestand der industrie steeds
slechter werd, werden voortdurend nieuwe fabrieken
opgericht, en daar de algemeene toestand ook door het
uittreden van meerdere fabrièken uit het syndicaat er
sterk op achteruitging, heeft blijkbaar op verzoek van
het Noordduitsche syndicaat de bondsraad thans inge-
grepen en is een ,,Reichsstelle für Zement” gevormd,
die als eerste maatregel het oprichten van nieuwe fa-
brieken tot 1 Dec. a.s. en het i.iitbreiden der bestaande
heeft verboden. Verder wordt het afsluiten van con-
tracten voor levering in 1917 verboden. Dat deze maat-

regelen er zeer toe kuiinen bijdragen de bestaande fa-

brieken weer op te heffen, is duidelijk; evenzeer ech-

ter springt het in ‘t oog dat de afnemers er geenszins

mede ingenomen zijn. Afgezien nog van de staatkun-
dige bezwaren tegen het feit, dat de Bondsraad bij ver-

ordening zoo diep in het bedrijfsleven ingrijpt, zijn de
bouwondernemers bevreesd, dat prijsopdrijvingen het

toch reeds zooiwakke bouwbedrijf verder zullen bena-
deden en is het voor hen zeer nadeelig, niet reeds

naar behoefte voor 1917 te mogen afsluiten, daar zij

voor hun tot in dat.jaar durende werken dan onge-

twijfeld voor zeer onaangename verrassingen kunnen

komen te staan.

Deze bezwaren
zijn
indeidaad zeer reëel; zij zijn ten

onzent den laatsten tijd herhaaldelijk ondervonden bij

de tusschentijdsche prijsverhoogingen van Duitsche

zijde. Men kan dan ook, van Hollandsch standpunt

bezien, slechts wenschen, dat wanneer men in

Duitschiand het nadeelige van zulke maatregelen aan
den lijve
gevoeld zal hebben, ook tegenover het bui-
tenland meer rechtvaardigheid ten dezen zal worden

betracht.

A. H. 1-11.

DE BELEMMERING DER KAPITAALS-

BEWEGING.

Nergens heeft het spel van economische krachten

zooveel
vrijheid
gekend als op de kapitaalmarkt. Hier

vooral was de wet, volgenswelke de goederenbeweging
zich in de richting der grootste productiviteit beweegt,

het duidelijkst zichtbaar en de vrije beweeglijkheid van

het kapitaal heéftsteeds als een van zijn voornaamste
kenmerken gegolden. Ook hierin heeft de oorlog ver-

andering gebracht, want gelijk op zooveel gebieden

heeft ook hier de Staat ingegrepen, ten einde het kapi-
taal zooveel mogelijk dienstbaar te maken aan het doel
der oorlogvoering. Niet door directen dwang op de

kapitaalmarkt uit te oefenen, doch door gedeeltelijke

afsluiting van tal van andere kanalen wordt getracht

het kapitaal feitelijk te dwingen zich voor den Staat

beschikbaar te stellen. De beperking van den effecten-
handel in Duitschland moet – wij wezen er reeds op
in No. 24 van dit blad – in dit licht worden bezien.
Door emissies van andere lichamen dan den Staat zelf
te verbieden trachten vervolgens landen als Duitsch-
land en Frankrijk de concurrentie, welke hun op de
kapitaalmarkt wordt aangedaan, te beperken. Naar
het schijnt moeten ook de maatregelen als in Duitsch-
land en Engeland genomen, waarbij de oprichting en
uitbreiding van bouwwerken is verboden, mede als
midde1 worden beschouwd, om zooveel
mogelijk
kapi-

taal voor den oorlog beschikbaar te houden.

Intusschen, dergelijke maatregelen in oorlogstijd
brengen niet de minste verwondering. Het is van zelf
sprekend, dat in tijden als deze elk individueel-com-
mercieel belang moet wijken voor het veel meer urgen-
te belang, den onmiddellijken nood van den Staat.

Geheel anders is de positie als aanstonds meer nor-

male tijden zullen zijn aangebroken. Zal de vrijheid van
het kapitaal dan .weer in vollen omvang terugkeeren, als
geen onmiddellijk staatsbelang meer reden van belem-
mering kan zijn? Zal het kapitaal dan weer de inter-

nationale waar
bij
uitnemendheid zijn,die de plaatsen der grootste productiviteit opzoekt? Of zal de oorlog
ook hier zijn sporen nalaten en zal ook het kapitaal de
naweeën van den oorlog in den vorm eener beperking.
zijner vrijheid ondervinden? De vraag, aldus gesteld,
wordt in den laatsten
tijd
in de oorlogvoerende lan-
den nogal eens ter sprake gebracht. In een artikèl over
de beweging van het kapitaal schreef The new States-
man onlangs: ,,Gedurende honderd jaren hebben wij
onze oogen gesloten voor de problemen van sparen en
beleggen en hebben wij gewillig de stelling van den

econoom aangenomen, volgens welke het verlichte eigenbelang van bankiers en financiers, die er voor
zorgen, dat het kapitaal. die plaatsen opzoekt
waar het in verband met het risico de grootste

26 juli 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

459

vruchten afwerpt, tengevolge had, dat het kapi-
taal nu ook daarheen ging, waar het aan de

grootste behoefte voldeed. Wij zien dat dit niet het
geval is. Het is geenszins onverschillig voor de ge-
meenschap of de nieuwe belegging in ons land of daar-

buiten zal geschieden; of, zoo deze in het binnenland

plaats vindt, ten behoeve van een verbetering van
het drinkwater, waardoor het sterftecijfer eener gan-

sche stad afneemt, of ten behoeve eener uitbreiding

van het aantal cinema’s. En het is zeker een groot

verschil voor de industrieele toekomst van het Ver-
eenigd Koninkrijk of een nieuwe machine wordt in-
gevoerd hier of in een ander land, dat bereid is een

hoogeren rentevoet te bieden.” En vervolgens: ,,indien

een der sociaal hoogst belangrijke ondernemingen een
in geld uitgedrukte winst van slechts 3 of 4 pOt. af-

werpt en d.e vreemde financier biedt 6 of 8 pOt.,
zou-

den wij het dan toezien, dat een gewetenlooze geld-
markt onze eigen nooden opofferde aan een volk,

waarmede
wij
thans in oorlog zijn? Zooals de Staat

ook nu dwingt, dat het geld voor oorlogsdoeleinden

wordt beschikbaar gesteld, zoo moet ook voortaan in
vredestijd contrôle over de beweging van het kapitaal

worden uitgeoefend.”

In de Duitsche pers kan men een zelfde geluid ver-

nemen. Ook daar hoort men stemmen, zooals onlangs

in de Vossische Ztg., die verlangen dat de kapitaal-
politiek, welke in deze tijden wordt gevoerd, ook na
den oor]og zal worden voortgezet, opdat het schaarsch
voorhanden kapitaal niet slechts de plaatsen opzoekt
der grootste commercieele productiviteit, doch vooral
die, waar het, van algemeen standpunt gezien, aan de
grootste behoefte voldoet. Voor zoover het emissies be-

treft kan de beslissing te dezer zake
bij
den Staat

liggen; met betrekking tot het bankcrediet zal de
richting der kapitaalsbelegging ter beslissing aan de
groote banken zelf moeten worden overgelaten, van
welke mag worden vertrouwd, dat zij, als dragers van
zoo gewichtige economische belangen, naast het com-
mercieele motief ook algemeen maatschappelijke over-

w.egingen voor oogen zullen houden.

Intusschen, een een igszins omlijnde gedachte om-trent de kapitaalspolitiek, zooals men die zich na den
oorlog denkt, wordt niet gegeven en is ook
kwalijk
te

verlangen. Want wie vermag met eenige zékerheid te
zeggen, hoe het aspect der kapitaalmarkt straks zal
zijn? Ons wil het voorkomen, dat de opbouw van het
economisch leven een groote vraag naar liquide kapi-
taal zal doen ontstaan terwijl aan de andere zijde
mag worden betwijfeld of een ernstig streven naar
herstel der monetaire verhoudingen het kapitaal-

aanbod niet zeer zal beperken. Is dit inderdaad het
geval, dan zal zich terdege de behoefte doen gevoelen
aan een politiek, die ook op dit gebid de problemen van

,,voorraadsvorming” en ,,distributie” onder de oogen
ziet.

DE SCHEEPVAARTMOEILIJKHEDEN

De achtste aflevering der ,,Kriegswirtschaftliche
Untersuchungen” van het Kielsche ,,Institut fiir See-
verkehr und Weltwirtschaft” is gewijd aan ,,Die in-
ternationale Schiffsraumnot”. De schrijver, Dr.oec.
pubi. Oscar Wingen, archivaris aan het Instituut, is
er in geslaagd het belangrijke probleem op objectieve
wijze te behandelen en aan de hand van een omvang-

rijk statistisch materiaal de oorzaken en gevolgen van

het
verschijnsel
aan het licht te brengen.
Wij
ontlee-

nen aan het bedoelde werkje het volgende:

De stijging der vrachten gedurende den oorlog be-

draagt voor tal van producten vele honderden per-

centen. De vrachtprijs voor graan b.v. van New York

naar Liverpool steeg van 3anuari 1914 tot Januari

.1916 van 4,1 tot 40,8 cents per bushel; tal van vrach-
ten ondergingen van 1914-1916 een vermeerdering

van ruim 200-1200 pOt. De oorzaken dezer enorme
vrachtprijsstijging zijn niet
moeilijk
te vinden. Zij lig-

gen
eenerzijds
in de vernietiging van zooveel ton-

nage,
anderzijds
in de enorme requisitie ten behoeve

van oorlogsdoeleinden, ten slotte ook in het feit, dat
.een belangrijk deel der anders beschikbare scheeps-

ruimte, vnl. de Duitsche en Oostenrjksche handels-
vloot, thans van het tooneel is verdwenen. Volgens
Lloyds Register bedroeg de tonnenmaat van de ban-
delsvloot der wereld in 1913 bijna 47 millioen bruto-
en 30 millioen netto-registerton, waarvan het aandeel

der centrale machten,
Turkije,
Rusland en Bulgarije
resp. 7 en 04 millioen ton bedroeg. De requisitie der
Engelsche regeering bedroeg naar opgaven van The
Statist niet minder dan 34-40 pOt. der beschikbare ruimte, terwijl de vernietigde scheepsruimte tot 13
April 1916 totaal op 2,3 millioen bruto registerton
wordt geraamd. Daarnaast is de aanbouw der handels-
vloot in den oorlog belangrijk afgenomen, wat begrij-
pelijk is, zoo men in aanmerking neemt, met welke
moeilijkheden de scheepsbouw, die bovendien voor een
belangrijk deel in dienst van den oorlog is gesteld,
te kampen heeft. Tegenover dit verminderd aanbod staat een sterk
toegenomen vraag. Daar de Russische havens aan de
Oostzee en Zwarte Zee gesloten zijn, bevinden Enge-
land, Scandinavië, Italië en Griekenland zich in de
noodzakeljkheidhet tot dusver van Rusland en Ru-
menië betrokken graan uit de Vereenigde Staten,
Australië, Indië en Argentinië te doen komen. Frank-
rijk moet kolen en erts, die het anders uit België en
de Noordelijke provinciën kreeg., uit Noord-Amerika
en Engeland betrekken. Italië ontbeert door den oor-
log Duitsche kolen, welke thans door Engeland moe-ten worden verschaft. Zoo staat, in het bijzonder En-
geland, voor een krachtig vermeerderde vraag naar
scheepsruimte, terwijl ook de passiviteit der Engel-
sche handelsbalans er op wijst, hoe dit land zelf meer
scheepsruimte dan voorheen behoeft.
De ernst van al deze moeilijkheden wordt nog ver-
hoogd door het feit, dat door gebrek aan dokarbeiders
en aan spoorwegmateriaal de snelheid van laden en
lossen sterk is verminderd, wat mede de in een zekere
periode beschikbare scheepsruimte doet afnemen, even
goed als het feit, dat de omstandigheden menigen
zeeweg belangrijk langer hebben gemaakt dan in
normale tijden.

De ver strekkende gevolgen, die deze ernstige
scheepvaartcrisis op al de vertakkingen van liet
economisch leven heeft, zijn den lezers van dit blad
niet onbekend. In No. 28 van dit blad werd
bij
de
beschoüwing der indexcijfers reeds op den invloed

van den gestegen vrachtprijs op de prijzen der goe-
deren gewezen. Uit een interessanten staat, voor-
komend in het werkje van Dr. Wingen, blijkt die
invloed nog duidelijker.
Wij
nemen uit dien staat

het volgende over:

Prijs te New York.
Prijs te Londen.
Vrachtpr. New York/Londen.

1913 1914
1915
1
1916
1913
19141

1915
1

1916 1913
1914
1915
1916

22-31

October

………………
18,21
23,05
24,94

19,75
25,20
34,11

0,90
1,57
7,75

19-21

November

…………….
18,42
23,89
24,86

20,21 26,93
31,68

1,10
2,53 7,75

3-5

December

…………….
18,86
24,01
25,87

19,92
26,93 32,26

0,90
2,77
7,36

14-16

Januari

………………

..

..


29,96.
27,86

30,42 33,07 35,50

0,90

8,14
.. ..

– –
33,35 27,19

20,68
38,57 38,63

0,75 4,66
9,68

18-20

Februari
……….. ………

3-6

Maart
………………….
– –
20,07
24,10

20,68
36,26
35,62

.0,61
4,66
9,68

460

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

26 Juli 1916

De beteekenis, die het gebrek aan scheepsruimte

voor de bezitters van schepen heeft, is bekend. Dr.

Wingen verwijst in dit verband naar mededeelingen,
die in No. 2 van dit blad zijn gedaan en geeft voorts

nog tal van voorbeelden om de waardestijging van

schepen en de rijke winsten der stoomvaartmaatschap-
pijen, in het bijzonder die der Noorsche landen, aan te tonen. Zoo wordt de winst der Noorweegsche scheep-

vaart in dat land op K. 400 millioen geschat; d.i. de

waarde der geheele handelsvloot van Noorwegen v66r

den oorlog. In de staten van Scandina’ië heeft deze

hoogconjunctuur in de scheepvaart dan ook tot een
wilde speculatie aanleiding gegeven, terwijl nieuwe

scheepvaartmaatschappijen . uit den grond oprij zen,

waarvan het kapitaal soms .30 of 40 maal wordt over-

teekend. Tegen dezen wilden stroom is de Bank van
Noorwegen opgekomen, door te bepalen, dat zij slechts
aa.ndeelen van gerenommeerde maatochappijen en dan

nog slechts voor 50 pOt. van den koers in beleening

opneemt. Ook de Staat heeft ingegrepen door te bepa-
len dat bij de emissie eener scheepvaartmaat-

schappij 10 pOt. van het ingeschreven• bedrag
moet worden gestort en dat de emittenten zelf
een deel van het verlangde kapitaal moeten overne-
men.

Dat ook de scheepsbouw in de neutrale landen door
cn en. ander een sterken, impuls heeft gekregen, is

duidelijk. Gebouwd werden in Holland in de jaren
1913, ’14 en ’15 resp. 104, 118 en 113.000 bruto regis-
torton, in Noorwegen resp. 51, 54 en 62.000, en in De-
nemarken resp. 41, 33 en 45.000 bruto ton.

Tegen de bestaande behoefte aan scheepsruimte zijn
in de verschillende landen en
»
vnl. in Engeland maat-
regelen ter sprake gebracht, die men ook ten onzent
niet alle stilzwijgend is
voorbijgegaan.
Een der be-
langrijkste stappen, door Engeland genomen, is de in
het leven roeping van de Shipping Board onder lei-
ding van Lord Ourzon. Vervolgens werd bepaald dat

vanaf 1 Maart 1915 geen Engelsch stoomschip van

meer dan 500 bruto ton zonder verlof zou mogen uit-
varen, ten einde op die wijze op de vaart contrôle te

kunnen uitoefenen en onnoodige reizen te beletten.

Maar welke beteekenis deze maatregelen ook mogen
hebben, men is het er over eens dat alleen langs den
weg van nieuwbouw het probleem kan worden opge-

lost, en wel het best als door den Staat schepen van

één zelfde type worden gebouwd, waardoor groote be-
zuiniging mogelijk is. Om de onder de geallieerden gerezen ontstemming
over de hooge kolenprijzen tegen te gaan, heeft de
Engelsche regeering maximumprijzen voor kolenver-

voer naar Frankrijk vastgesteld. Als basis dezer maxima
dienen de kolenvrachten van 8 Maart verminderd met
20 pOt. Dat deze prijszetting van beteekenis is, blijkt
b.v. daaruit, dat de vrachtprijs van kolen tusschen
Tyiae en Havre einde Mei 46 ah. bedroeg, doch volgens
den maximumprijs tot 2516 zou moeten dalefl.

fAr

DE FJNANCIEELE TOESTAND VAN

FRANKRIJK.

In den ioop der maand Mei heeft de Minister van
Financiën, Ribot, een wetsontwerp ingediend »tot
verstrekking aan de Regeering van een voorloopig
crediet voor het derde kwartaal van 1916 en tot invoe-
ring van een stel nieuwe belastingen.
De voor het genoemde tijdvak aangevraagde credie-ten bedragen, voor zooverre het algemeene budget be-
treft, bijna fr. 8 milliard, hetgeen in vergelijking met

het. vorige tijdvak een toename van fr. 43 millioen
vormt. Gelijk ook elders te constateeren valt, nemen
de noodzakelijke’uitgaven in den oorlog van maand
tot maand toe. Bedroegen zij in ‘December 1914
fr. 1400 millioen, in de maanden van 1915 klom dit
cijfer tot gemiddeld fr. 1868 millioen en in de eerste
negen maanden van dit jaar zijn zij niet minder dan
fr. 2610 miliioen per maand, terwijl naar de meening

der Regeering het geenszins uitgesloten is dat het

laatst ‘genoemde cijfer ontoereikend zal blijken.

Totaal heeft de oorlog Frankrijk niet minder dan

fr. 54,5 milliard gekost. Tot dekking dezer som heb-

ben de gewone inkômsten slechts fr. 8 ihilliard bijge

dragen, zoodat ruim fr. 46 milliard door buitenge-
wone middelen moesten worden gedekt, met name

dor het’ ‘uitschrijven van leeningen in haar verschil-
lende vormen. Op de groote 5 pOt. leening was einde

April van dit jaar, deels in geld, deels’ in bons of ge-

converteerde stukken, een bedrag van fr. 11,8 mii-

hard gestort, aan bons der Nationale Verdediging
waren op dat tijdstip uitgegeven fr: 10,19 milliard en
aan Obligatiën der Nationale Verdediging fr 0,765

milliard. Aan deze bedragen is nog toe te voegen een

som van fr. 1,2 milliard uit de in Amerika gesloten
Engeisch-Fransche leening en voorts fr. 1,079 mil-

hard aan schatkistbiljetten, welke in Frankrijk en

Engeland zijn ondergebracht. Totaal heeft Frankrijk
dus een som van rond fr. 25 milliard door leening

verkregen, terwijl dezer dagen wordt bericht, dat de

leening van 100 millioen dollar, waarvoor een Amen-
kaansche bankcorporatie haar bemiddeling heeft

verleend, ‘in dat land volteekend is. Voegt men
daarbij het voorschot van fr. 7,5 milhiard dat de Ban-
que de France aan den Staat heeft verstrekt, dan

blijkt dat langs buitengewone wegen een som van fr. 34
milliard is opgebracht.

Werd aanvankelijk door de’ Regeering bezwaar ge-
maakt om tot de invoering van nieuwe belastingen

over te gaan, de Minister meent deze thans niet lan-
ger te mogen uitstellen, waar de te dekken schuldenlast

van dag tot dag in omvang toeneemt. De belastingen,
door Minister Ribot thans voorgesteld, zullen gedu-

rende’ den oorlog fr. 907 milhioen moeten opbrengen
en in vredestijd fr. 1,092 millioen, een bedrag’ dat –
intusschen in geenen deele toereikend is om de jaar-
hijksche uitgaven te dekken.

Volgens het Ontwerp zullen vele der oude directe
belastingen worden verdubbeld, hetgeen fr.’ ‘415 mil-

lioen zou opbrengen, ware het niet dat de tij dsom-
standigheden het noodig maken
aanzienlijke
vnijstel-
hingen te verleenen, zoodat de bedoelde belastingen

niet met het genoemde bedrag doch slechts met fr. 275
mihhioen zullen toenemen. Een sterke vermeerdering

zullen ook tal van weeldebelastingen, zooals die op
automobielen, ondergaan, van welke’ ,vermeerdering
fr. 27,5 mihlioen wordt verwacht. Een nieuwe belas-
ting op honden zal naar schatting fr. 22,5 millioen
moeten opbrengen.

» De algemeene inkomstenbelasting zal worden ver-
hoogd van 2 tot 5 pOt., waaruit een opbrengstver-
meerdening van fr. 60 mihlioen wordt berekend. Een
verhooging der effectenbelasting van 4 tot 5 pOt. en
van 5 tot 6 pOt. voor die vreemde fondsen, welke geen
abonnementsbelasting betalen, belooft een opbrengst
van fr. 44 millioen.

Een»belangrijk deel der meerdere inkomsten wordt
door vermeerdering der indirecte belastingen opge-

bracht, ni. fr. 80 milhioen door een verhoogde belas-
ting op het verbruik van alcohol, fr. 191 ‘milhion op
dat van andere dranken als wijn, bier enz. Ook de be-
lasting op suiker wordt » belangrijk omhoog gevoerd,
waardoor de fiscus fr. 108 mihhioen tot zich trekt,
terwijl fr. 80 millioen uit de vermeerderde tabaksbe-
lasting zal moeten v’loeien.

Tot de vermeerderde Staatsinkomsten, zooals die
voor vredestijd op fr. 1.092 milhioen zijn geraamd,

dragen mitsdien de directe belastingen voor 60, de in-
directe voor niet minder dan 40 pOt. bij. –

BUITENLANDSCHE’ LEENINOEN ‘EN CREDIÉ-

i’EN ,IN DE VEREENIGDE STATEN.

Het totaal aan buiteniandsche leeningen en cre-
dieten, tot dusverre in de Vereenigde Staten verleend,
wordt in eene beschouwing van het ,,Wall Street Jour-

26 Juli 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

461

nal” van omstreeks 20 Juni ji. geraamd op meer dan

$ 1.000.000.000. Ongeveer de helft hiervan komt voor
rekening van de groote Engeisch-Fransche leening.

Door Regeering, provinciën en gemeenten van Canada

is tijdens den oorlog in de Vereenigde Staten een be-
drag van meer dan $ 200.000.000 opgenomen. Op

1 Augustus a.s. zal dit bedrag verminderen met

$ 25.000.000 eenjarige notes, welke op dien datum ver-

vallen en afbetaald zullen worden uit de opbrengst
der leening van $ 75.000.000, in Maart van dit jaar

gesloten. Gedurende de maand Mei werd in de Ver-
eenigde Staten aan schuldbrieven van Canadeesche
provincies en gemeenten geplaatst voor een som van

meer dan $ 7 millioen, het grootste bedrag, dat in ver-

scheidene maanden bereikt was. In de eerste drie
weken van Juni was echter reeds een grooter totaal

bereikt.

Overigens waren in den laatsten tijd, afgezien van
de $ 50.000.000 Russische driejaars-leening en cre-
dieten voor Canada, weinig financieele operaties van

belang voor het buitenland geschied. Het totaal-be-
drag der toegestane leeningen en credieten is dan ook
slechts weinig boven het voor korten tijd bereikte

hoogste bedrag gestegen.

Het rendement der nieuwe Russisch leening –
61/2 pOt. – is het hoogste, dat tot dusverre is voorge-

komen bij eene publiek aangeboden buitenlandsche

leening.

Hieronder volgt nog eene opgave van de thans
door de Vereenigde Staten aan het buitenland ge-

leende bedragen:

Engeisch-Fransche

5-j aarsleening

5 pOt.

op

basis

van

5

pOt.

rendement

………………..$
500.000.000

Uitgestelde

leening

der

Britsche

banken

…………………..,
50.000.000

Fransche

eenjarige

bankcredieten ,,
30.000.000

Commercieele credieten der Fran-
sche

banken

………………,,
20.000.000

Verschillende,

voornamelijk

Fran-

sche

credieten

…………….,,
80.000.000*)

Canada: Dominion, 5-, 10- en 15-
jaar,

5

pOt.

………………

,,
75.000.000

Dominion, 1- en 2-jaar 5 pCt. op

-basis

51%

pCt.

…………….
45.000.000

Provinciale en gemeentelijke uit-

giften

…………………..,,
90.000.000

Argentinië: 5-jaar 6 pCt. op basis

van

6Y4

pCt.

………………

,,
25.000.000

2- en 3-jaar 6 pOt. op basis van

6Y4

pOt.

………………..

,,
10.000.000

6-maands

6

pOt. notes

………,,
6.000.000

1-jaar 5 pOt. op basis v. 4,70 pCt. ,,
18.500.000

1-jaar

disconteering

5

pOt.

op

basis

van

5Y

pCt.

…………

,,
15.000.000

Rusland,

3-jaarsleening

op

basis
van

6’%

pOt……………..,,
50.000.000

Italië,

1-jarige,

6

pOt.

……….

,,
25.000.000

Zwitserland, 3- en 5-jaars, 5 pCt.,
op basis van 6 pOt.

…………

,,
10.000.000

Duitschland,

1-jarige

schatkist-
notes op basis van 6 pCt.

……

,,
10.000.000
Noorwegen, 2- en 3-jaars, 6 pCt. .. ,,
3.000.000

7-jaars,

6

pOt.,

op

basis

van
5,75

pOt.

………………..

,,
5.000.000

Grieksche bankcredieten

……..,,
7.000.000

Chili,

bankleening

……………,,
6.000.000
Zweden, 2-jaars, 6 pCt.

……….

,,
5.000.000
China, bankleeningen …………,,
4.000.000
Panama,

5

pOt.

…………….

,,
1.200.000
12-jarige

5

pOt.

op

basis

van
5,25

pOt…………………,,
1.250.000
Bolivia,

bankleening

…………,,
•1.000.000

Totaal

……$ 1092950.000

*) Gesôhat.

DE CHEMISCHE INDUSTRIE IN

DUITSCHLAND.

Een der industrieën, welke zich het krachtigst wa-

penen tegen den komenden economischen strijd, is wel

de chemische nijverheid. Als gevolg van die wapening
is in Duitschiand de fusie ontstaan, waarvan in No. 21

van dit blad werd melding gemaakt. Eeii inderdaad

monopolistische organisatie, zooals men zich voorstelt,

is vooral in de chemische industrie slechts mogelijk,
indien deze niet slechts voor een aaneensluiting in

horizontale doch ook in verticale richting zorgt. Ge-
lijk de Frankf. Ztg. verneemt, is de Duitsche chemi-

sche industrie in den laatsten tijd inderdaad in deze

richting werkzaam en heeft de Chemische Fabrik von

Heyden A.-G. te Radebeul
bij
Dresden reeds een bruin-

kolenstreek in het Zittauergebied aangekocht; ook
heeft het concern Ludwigshafen-Leverkusen-Triptow
besloten zich met bruinkoolondernemingen te associee-
ren. De directie van de Farbenfabriken vorm. Frie-

drich Bayer & Co. A.-G. te Leverkusen zoekt derge-
lijke groeven in het Keulsche bekken, de Badische
Anilin- und Sodafabrik tracht ze te vinden in het
Merseburger gebied voor haar daar gelegen onderne-mingen. In verband daarmede zijn reeds onderhande-
lingen aangeknoopt terwijl, naar men zegt, genoemde
fabrieken reeds een aanzienlijk bedrag hebben uitge-

geven om door boringen de productiviteit van de aan-
geboden bruinkoolgebieden vast te stellen.
DE ARGENTIJNSCHE VEESTAPEL.

Reeds sedert eenige jaren heeft de stijging der
vleeschprjzen in hooge mate de aandacht getrok-
ken. Overal nam het vleeschverbruik sneller toe dan
de veestapel, die hierin had te voorzien. Zoo waren,
om slechts één voorbeeld te noemen, de Vereenigde
Staten, die vele jaren vee en vleesch hadden uitge-
voerd, op den duur verplicht, een en ander te betrek-
ken uit Argentinië en Canada. Gelukkig hebben deze
beide landen nog de beschikking over zeer uitgestrek-
te gronden, die zich bijzonder leenen voor vee- en
graanproductie, doch
terwijl
bij iederen oogst op-
nieuw blijkt, dat de met graan beplante oppervlakte
zich gestadig uitbreidt, blijft de veestapel aldaar vrij-wel stationair.
In den loop van den wereldoorlog is het vleesch-
verbruik, vooral in de in den krijg betrokken staten,
in buitengewone mate toegenomen en ten einde hier-
in te kunnen voorzien, -werden aldaar van den vee-

stapel niet alleen zware offers gevergd, doch tevens
importeerden deze rijken groote hoeveelheden vee en
vleesch uit den vreemde.
Aangelokt door de buitengewoon hooge prijzen, die
men bood, werden in de rijken, die ook in normale tijden vleesch exporteeren, een zoo groot mogelijk
aantal runderen geslacht, terwijl tegelijkertijd andere
landen, die tot dusver geen of slechts kleine hoeveel-heden vee en vleesch aan de wereldmarkt hadden ge-
leverd, pogingen in ‘t werk gingen stellen om even-
eens hiermede hun voordeel te doen. Dank zij den
talrjken veestapel, het uitstekend gehalte van het
aldaar gefokte vee en de betrekkelijke nabijheid tot
Europa, werpt de vleeschhandel der Argentijnsche
Republiek reeds sedert vele jaren flinke baten af en
verkeert dit bedrijf aldaar in zeer bloeienden toe-
stand.
In de laatste 25 jaar der vorige eeuw zonden de
Vereenigde Staten nog groote hoeveelheden vleesch
naar Europa. Sedert 1900 is deze uitvoer niet alleen
verminderd, doch zelfs de Amerikaansche veestapel niet meer voldoende om te voorzien in de behoeften
der zoozeer toegenomen eigen bevolking. Daar boven-
dien in de Unie de veeteelt steeds meer op den ach-
tergrond wordt gedrongen door het zich voortdurend
uitbreidend landbouwbedrijf, was een en ander oor-
zaak dat het aantal stuks rundvee, dat in 1900 nog
67 millioen bedroeg, in 1910 gedaald was tot 61 mil-

462

ECONÔMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

26 Juli 1916

lioen. De Noord-Amerikaansche Republiek ‘moet dan

ook tegenwoordig meer vee en vleesch in- dan uit-

voeren. Dat Argentinië èn hier, èn in de vroeger
door de Unie voorziene landen een groot afzetgebied
vindt, spreekt van zelf.

Vooral in den loop van den wereldoorlog werden
in Argentinië door Engeland, Frankrijk, Italië en

andere rijken belangrijke vleesch- en vee-aankoopen

gedaan, hetgeen tengevolge had, dat in den loop van

het jaar 1915 verscheidene koelinrichtingen, o.a. te
Buenos Aires en Ensedana, uitgebreia en vele nieu-
we vleeschfabrieken, tot zelfs in Patagonië, werden
opgericht.

Als gevolg van deze groote uitvoeren wordt in
Argentinië door velen de vrees uitgesproken, dat de

veestapel belangrijk zal afnemen en daardoor het

land groote schade zal lijden. Reeds in normale tij

den meende men eerder ‘een vermindering dan een

vermeerdering te moeten verwachten en in 1913 was
de export dan ook eenigszins geringer dan in het

voorafgaande jaar: tegen 4.300.000 kwart ossen in

1912 werden er in 1913 slechts 4.100.000 uitgevoerd,

waarvan 2.990.000 gekoe]d en 1.110.000 bevroren. De
veestapel schijnt ten slotte eenigszins te zijn toege-

nomen; volgens schatting bedroeg hij in 1914

29.500.000 runderen tegen 29.100.000 in 1908. De

groote uitvoeren gedurende den oorlog zullen echter

wel aanzienlijken invloed hebben uitgeoefend.
Intusschen
lijdt
het geen twijfel, dat de Argen-
tijnsche vleeschproductie nog voor groote uitbrei-
ding vatbaar is. Tengevolge van
tijdelijke
economi-
sche en financiëele toestanden moge een periode van
stilstand
zijn
ingetreden in de toeneming van den
veestapel, doch dit neemt niet weg, dat het natuur-

lijk milieu gunstig blijft voor het fokken van eerste
kwaliteit rundvee.
In tegenstelling met hetgeen hieromtrent in an-
dere landen valt waar te nemen, leggen de ontwik-

keling van het landbouwbedrijf en het in kultuur

brengen van uitgestrekte grbnden in Argentinië aan
de veeteelt geen hinderpalen in den weg, tenminste

niet wat betreft het fokken van rundvee, omdat bij
deze kultures naast graan, lijnzaad en vlas een zeer

groote plaats wordt ingeruimd aan klaver, waardoor
het vee steeds over uitstekende weilanden kan be-
schikken.

Dit heef’t echter niet kunnen beletten, dat met het
oog op de aderlating, die op den Argentijnschen
veestapel tijdens het wereldconflict tengevolge van

den meerderen export werd toegepast, in de land-
streek vele stemmen zijn opgegaan om paal en perk
te stellen aan den steeds toenemenden uitvoer naar
het buitenland. Een dergelijken maatregel achtte
men gewenscht, ten einde op den duur een te groote
vermindering van den nationalen Argentijnschen

veestapel tegen te gaan. Hoogstwaarschijnlijk zullen
dan ook in dezen geest van regeeringswege krachtige
bepalingen in ‘t leven worden geroepen, daar reeds
eenige jaren geleden het Argentijnsch Gouvernement
vrijwel op gelijke wijze is opgetreden, ten einde te
voorkomen, dat Noord-Amerikaansche trusts zich
zouden meester maken van den vleeschhandel in Ar-
gentinië en dientengvolge van den veestapel van dit
land te zware offers dreigden te vergen.

DE ECONOMISCHE TOESTAND VAN S ANJE

IN DEN OORLOG.

De economische toestand van Spanje heeft gedu-
rende den oorlog een merkwaardige wijziging te zijnen
gunste ondergaan. Zoowel de landbouw- als de indu-
striëele producten des lands worden tegen hooge
prijzen gevraagd en door het bezit eener eigen
handeismarine geschiedt ook de verkrijging van
grondstoffen zondér al te groote moeilijkheden. De
belangrijke verbetering van den ‘export heeft ten-
gevolge gehad dat sommige invoerrechten werden

afgeschaft en dat voedingsmiddelen en andere goederen,
waarvoor een lage binnenlandsche
prijs
gewenscht is,
met een uitvoerrecht
zijn
belast. Het wekt dan ook
geen verwondering, aldus de
Morning Post,
dat de

franc tegenover den peseta is gedeprecieerd, want

Frankrijk is Spanje’s beste afnemer. Frankrijk heeft

groote hoeveelheden Spaansche spoorwegfondsen

verkocht en heeft onderhandeld over een in Spanje

te plaatsen leening tot betaling van zijn invoeren uit

dat land. Ook de wissel op Londen is in den laatsten

tijd sterk gedaald, niettegenstaande in April en Mei

circa £ 1.700.000 aan goud. naar Spanje werd ge-

voerd. Meer dan £ 12 millioen aan goud zijn sedért

Januari 1915 naar Spanje gevloeid, en de goud-

voorraad der Bank van Spanje is dan ook met meer

dan £ 17 millioen toegenomen.

REGEERINGSMAATREGELEN OP

‘HANDELSCEBIED.

U i t.v o e r v e r b o d e n. Bij Kon. besluiten van
15 dezer’is verboden de uitvoer van
abri/cozenpulp en
van
runderhorens;
terwijl bij besluit van 18 dezer het
reeds bestaande verbod inzake den uitvoer van tamme
konijnen aldus werd
gewijzigd,,
dat thans verboden is
de uitvoer van alle lionijnen, zoowel levend als ge-
slacht, met uitzondering van wilde iconijnen in het vel.

Uitvoer van ingemaakte groen-
t e n. Aan bij de Vereeniging ,,Groentencentrale”

ingeschreven exporteurs kan consent worden verleend
voor den uitvoer van bepaalde partijen groenten, waar-
van de uitvoer in verschen staat verboden is, mits deze

partijen bereid zijn van versche groenten, welke over-

eenkomstig ministerieele beschikking op eene groen-
tenveiling eener bij de Vereeniging ,,Groentencen-
trale” ingeschreven veilingsvereeniging voor het
buitenland zijn geveild.
Voor bepaalde partijen
gezouten
spinazie
zal con-

sent tot uitvoer worden verleend aan erkende expor-
teurs, onder voorwaarde, dat voor elk vat van 200 K.G.
netto of minder, waarvoor consent wordt aangevraagd,
van 1 October a.s. af twintig drieliter blikken inge-

maakte spinazie van eerste qualiteit ter beschikking
worden gehouden.
U i t v o e r v a n peulvruchten en

u i e n. Met ingang van 21 dezer wordt toegestaan de
uitvoer van
duivenboonen,
mits voor elke 100 K.G. uit
te voeren boonen 70 K.G. voor binnenlandsch ver
bruik beschikbaar worden gesteld en eveneens van:
te Amsterdam of Rotterdam op cccl liggende
groene erwten, grauwe erwten en capucijners,
welke
door de Verplegingscommissie in de Stelling Amster-dam als depôb voor binnenlandsch verbiuik zijn afge-
keurd en

niet voor de consumptie geschikte
bruine
en
witte boonen,
mits voor elke hoeveelheid van 100 K.G.,
die voor uitvoer bestemd is, voor biunenlandsch ver-bruik beschikbaar worden gesteld 65 K.G. van eerste
of 80 K.G. van tweede qualiteit groene erwten, bruine
boonen, witte boonen, capucijners of grauwe erwten.
Exporteurs van
zilveruien
en
sjalotten
moeten zich
verbinden voor elke 90 K.G. dezer artikelen, waarvoor
zij vanaf 21 dezer consent aanvragen, in de maand
October 1916 te leveren 10 K.G. uien van prima be-
waarbare qualiteit tegen den prijs van ct. per K.G.

Suiker-distributiekantoor. Teneinde
de suiker-distributie in de komende campagne zoo
goed mogelijk te regelen, is thans een suilçer-distribu-
tiekantoor opgericht, gevestigd te Amsterdam, Oost-
einde 16. Aanvragen om suiker moeten aan dit kantoor
worden gezonden; opmerkingen, wenschen en klachten,
de distributie betreffende, kunnen gericht worden tot

het Suikerbureau, Sarphatiestraat le, te Amsterdam.
Het Suiker-distributiebureau is voor de loopende
campagne tevens belast met de verdere verdeeling van
de door de Regeering in beslag genomen partijen
suiker.

26 Juli 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

463

Maximumprijs voor boter. Voor het

tijdvak van
24
dezer tot en met
31
Augustus a.s.
is
de

maxumumprijs voor boter bepaald
op .f 1,50
per K.G.

in den groothandel en
f 1,70
per K.G. in den klein-

handel; eene verhooging van
f 0,10
in vergelijking met

den tot dusverre geldenden prijs.

MAANDCIJFERS.

ENGELSOHE HANDELSSTATISTIEK

over Juni
1916.

INVOER. UITVOER.

Waarde
Vermeerd.
Waarde Vermeed.
in
ofverm.
in
ofverni.
duizend,
in
%
van
duizend.

in
0/
van
p. st.
Juni1915.
p. St.
Juni 1915.

Voedings.en genotmidd. 38.826
+
14,2
2.605
+
16,9
Grondstoffen

……..30.324
+
13
5.884
+
24,8
Fabrikaten

……….17.706
+

9,5
36.982
+
31
Andere goederen ……180

30,2
1.803
+
26,6
Wederuitvoer van inge-
voerde goederen ….
8.873

5,1

Totaal Juni 1916

.. 87036
+
14,5
47.275
+
42,3
Totaal Juni 1915

,. 76.008
33.234
Totaal Juni 1914

.. 58.281
39.873

EMISSIES IN JULI
1916

Tramweg-Maatschappijen,
zijnde:
Seniarang-Joana Tramweg.Maatschappij

f
1.000.000

aand.

9. 110
0
/0

……….
f
1.100.000
Zeeuwsch-Vlaamsche Tra mweg-Maatschap-
pij
f
650.000

5
O
lo.
obl.

9. 98
°Io

……..
637.000

Industrieele Ondernemingen,
zijnde:
Machinefabriek

Brons

f195.000

aand.
9.

100

0/

……………………….,,
195.000
Kon. Mij. ,,De Schelde”, gev. te Vlissingen

f
2.000.000 5
0/

obl. 9. 99
l
1

0
11.990.000
Willem

Smit

&

Co’s Transformatoren-
fabriek
f
50.000

aand.

9. 115
0/

……..
57.500
v. d. Berghs Limited, Londen-Rotterdam,
f7.200.000 6
0/

5-jarige notes 9.99
0/
7.128.000
N. V. Oliefabrieken Insulinde te Amster-‘
dam,
f
400.000

aand. 9. 150
0/o

……..
600.000
N. V. Vereenigde Holl. Sigarenfabrieken,
gev. te Culemborg, f1.000.000 5
O/,
obl.
9.

97112

0
/,
975.000
N.V. Glasfabriek ,,Leerdam”, v/h. Jeekel
Mijnssen
&
Co. f900.000 5112
0/,
lellyp.
obl.

9.

100

0/

……………………
900
.
000

Hypotheekbanken,

werkzaam

in

het
buitenland,
zijnde:
Overzeesche Hypotheekbank,

Rotterdam,

f
500.000

5
0/

pandbr. 9. 97
0/
t
,

…….,
485.000

Hypotheekbanken,

werkzaam

in

het

binnenland,
zijnde:
Zeeuwsche,

te

Middelburg,

f1.000.000
5

0/

pandbr.

9.

101

0
/o

…………….
1.010.000
Betuwsche,

te

Geldermalsen,

f
200.000
4I1

0/

pandbr. 9. 100
0
/
200.000
Hollandsche

f

540.000

aand.

16/,

0/

storting 9. 105
0
/
177.450

Totaal… .
f
15.454.950

Totaal der emissies in Januari … f
26.282. 800,
Februari
,,

18.978.475,-
Maart
,, 132.756.462,50
April
,,

2.507.000,-
Mei

………
,,

9.708.625,-
Juni ………
,,
108.229.300,-
Juli

………
,,

15.454.950,-

Algemeen totaal……
f 313.917.612,50

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B. * beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

T. BANKDISCONTO’S.

20
Juli
1914

Ned (Disc.Wissels.
4’/ sedert 1 Juli ’15
3
1
/2sedert23 Mrt. ’14
Bel.Binn.Eff.
BankVrschjnlC
4
1
12

,,

1

’15
4

,,

23

,,

1
14
5
1
12

,,

19Aug.
1
14
’14
5

,,

23

,,
Bank of England..
6

,,

14 Juli ’16
3

,,

29 Jan. ’14
Deutsche Reichsbk.
5

,,

23 Dec. ’14
4

,,

5 Febr.’14
Bauque de France.
5

,,

20Aug.’14
3′!,

,,

29Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

10Apr.
1
15
4

,,

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

,,

27 Juli ’14
5

,,

1
Apr.
’14
Nat. Bank v.Denem.
5

,,

10

,,

’15
5

,,

6 Febr.
1
14
Zweedsehe Rijksbk.
4
1
12

,,

1
Mei ’16
4
1
12

,,

6

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
4
1
1,

2Jan.’15
3
2
12

,,

19

,,

’14
Bank van Italië
..
5
1
12

9Nov.’14
3

,,

9Mei

’14
Feder. Res. Bk.N.Y.
3-5
,,

4Febr.’15

Javasche Bank….
3
1
12

,,

1Aug.’09
3
1
1,

,,

1Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Dato
Amsterdam
Londen
Part.
Berlijn
Part. P
Pat.
N. York
Coil.
Part.
Prolon-

1

disconto
gatie disconto
disconto
disc.
rnoney

21 Juli

16
1
3
1-1 ‘/2
1014
5
11/,,

314418

2-218
17-21,,

’16
1’18-2 1’14-2
5”/,o-14
3
1
144
1
18
2-218
10-14,,

’16
121
2
.2
2 ‘/42’/4
5_5314

3’1-4
8
19

2
1
12.4 ‘/2
3-7

,,

’16
1
/,-2
‘/
2 1/,_3
5
2
/
3
8
1_4
3
1

34
‘/o

16-21JuI.’15
2
1
1,,-
1
18
2
‘/,
8
/ 5
1/,_/
– –
1 5/7/,
27 J.-1 A.’14
3
0
/,,-4’12
2’12-4
1
12
4-10
4

3-5
.

20-24Ju1.’14
3
‘/s-‘/,o
2
‘/-‘/
2
‘/-‘/
2’/,-‘/,
2 ‘la
1
‘/4-2’!,

2) Noteeringen van de Ver. v. d. Effectenhandel en de
Prolongatievereeniging door elkander.

WISSELKOERSEN.

I. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op New York, de laagste en hoogste der
week en de Zaterdagsche noteeringen zijn aan particuliere
opgaven ontleend.

Data Londen
Berlijn
Parijs
New York

17

Juli

1916

..
11.49
1
1,
42.90
40.85
2.40
1
/4
18

,,

1916

..
11.49
1
/
42.95 40.85
2.41
19

,,

1916

. .
11.50
43.-

:
40.90
2.41
20

1916

. .
11.51
43.17
1
12
40.95
2.41
1
18
21

,,

1916

. .
11.5292
43.37’12
41.-
2.41
3
/4
22

1916

. .
11.53’/4
43.40
41.–
2.41
1
14

Laagste der week
11.47’12
43.15
40.75
2.40’/s
Hoogste

,,

,,
11.50’/
43.70
40.939
2.41’14
15

Juli

1916

..
11.48’12
42.97
1
12
40.82
1
12
2.4014
8

,,

1916

..
11.50
43.67
1
12

40.90
2.41
Muntpariteit

..
12.10’18
59.26
48.-
2.48
3
14

Data Zwitser.
la,,d
Wee,,en Kopen-
hagen
Stock.
1,01,,,
Batavia
telegrafisch

22 Juli

1916
45.82
1
1,
30.15
68.80
69.-

Laagste d.
w.
45.70
29.70
67.35 67.55

Hoogste
,,

,,
45.87’12
30.20 68.90 69.10

15 Juli

1916
45.47’1
29.85
67.95
87.70

8

,,

1916
45.55 30.30
69.-
69.12’12
98
0
18
?
18
Muntpariteit
48.-
50.41
66.67 66.67
100

OVERZICHT

De wisselmarkt had de afgeloopen week een vast aanzien;
de omzetten bleven echter gering. De stijging van den
Londenschen koers, die van 11,47% tot 11,53 kon opko-
men, veroorzaakte een evenredige verhooging van Parijs en

464

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN
26 Juli 1916

New-York. Lires en Roebels bleven

echter onveranderd,
NEDERLANDSCHE BANK.
zelfs eerder

flauw, doordat de noteeringeh te Londen voor.

.
die

valuta’s

ongeveer

evenveel

daalden.

Zwitserland

en

VERKORTE BALANS OP
22
JULI
1916.
Skandinavië zeer vast. De stijging voor Skandinavië be-
.
droeg circa 2 pCt. Ook Berlijn en Weenen beduidend hoo-
Activa.
ger, hoofdzakelijk doordat het dringende aanbod voor Duit-
sche rekening, dat de vorige weken, zij het ook langs een
omweg plaats vond, deze week bijna geheel verdwenen was.

Binnenl.Wis.{H.bk.
.
f 21.419.330,70’12
sels, Prom.,

B.-bk.

464.978,52
enz. in disc.

Ag.sch.

14.127 .142,96
1
/2
.

.-
f

36.011.452,19
II.
KOERSEN TE NEW YORK. Papier o. h. Buiteni. in
‘disconto

……………………..
.
Coble
Zicht
Zicht
.

Zicht
Idem eigen portef.
.
f

8.121.665,—
.
Data
-Londen
(in
,
Parijs
(in frs.
Berlijn
(in cents
A,nstcrd.
(in cents
Af
:
Verkocht maar voor

per £)
P. ,)
p.Rm.4)
per gid.)
de bk. nog niet afgel.

Beleeningentnbk
8.121.665,-

22

Juli

1910

. .

4.76.50

5.9021
4

72
1
18

4111,
mcl.
vrsch.J

f 21.379.345,47 /2

Laagste d. week..

4.76.40

5.9021
4

72
1
18

41
7
ho
in
re
k
.cr
t
.
1BlC

3.381.89555’1

Hoogste,,,,..

4.76.50

5.91

73
1
8

41 ‘/2
op

onderp.

Ag.sch.
,, 43.427.788,05
1
/2

15

Juli

1916

. .

4.76.40

5.91

73
1
1

411i6
f 68.189.029,08
1
12
8

,,

1916

. .

4.76.40

5.9014

73’/s

41
2
18

Muntpariteit
….

4.86.67

5.18
1
14

95’/4

40
2
110
Op Effecten

.
…..f 62.946.929,08 ‘/2
Op Goederen en Spec.

5.242.100,—
1,

68.189.029,08
1
/2
III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP
Voorschotten a. h. Rijk …………….

,,
12.292.482,76
LONDEN.
Munt en Muutmateriaal
Munt., Goud

……f 68.949.525,.-
t
Week
Plaatsen e&
Noteerings.
7 Juli
14 JUIÎ
14-21 J,,li
21
J,,li
Muntmat. Goud……
512.223.312,41
11
Landen
eenl,cden
1916
1916

1
1916

LogsteHoogste
.

f581.172.837,41
1
1
2
Munt, Zilver, enz..

10.464.106,63
Alexandrië..
Piast. p.
£
97
1
12
97
8
12
97
1
12
97 Vi
97V2
Muntmat. Zilver


.
Aires
1)
. .
d.p.gd.pes.
48′
3
18
48′
2
/,o
48″!,,
48
18
1,6
48
1
V,,
591.636.944,04
1
1
Calcutta
. . . .
sh/cl.p.rup.
114
1
1,,
114
1
18
114
114’11,
114′!,,
Effecten
Hongkong ..
-id. p.
$
211
210
1
12
210
3
1
210
1
18
21018
Bel. v.h. Res.fonds.
.
f

5.153.332,62
1
1
Lissabon….
(1.p.escudo
35
1
1
35 34
1
I2
35’I
347/s
id. van ‘/,v.h.kapit.

3.986.360,75
Madrid

….
Peset. p.
£
23.45 23.60 23.45 23.65 23.49
,,
9.139.693,37 ‘Io
Montevideo’)
d.p.peso
53
1
18
53
1
18
52V, 5218
52
1
1s
Geb. en Meub. der Bank …………….
,,
1.400.000,-
Montreal….
$
per
£
4.78’12
4.77
8
1
4.76..’14
4.78’/4
4.77’14
Diverse rekeningen

………………
5.867.074,48
Petrograd

..
R. p.
£
10
154’/4
155’/2
155
157
1
1
157
R.d.Janeiro’)
d. P. milr.
12
1
1,9
12″18
12″1,2
12
1
14
12
“/10
f782.658.340,93
1
/
Lires
p. £
30.35
30.45 30.45 30.60 30.56
Shanghai

..
sh/dp.tael
219
8
14
218
31
219V4
219’/4
219
8
14

Paseiva.
.
Rome

…….

Singapore
. .
id.
p. $
214
1
1,2
214
1
1,2 213
1
1
§
3

214
1
14
2/4’11,
Valparaiso
‘)
d.p.pap.p.
921s
9
1
1
9
9
182
9
1
118
9111
Kapitaal
……………………….f
20.000.000,-
Yokohama
. .
sh/d.p. yen
211
8
18
211
3
18
211
8
18
211
3
18
211318
Reservefonds

……………………,,
5.155.090,9312

‘)
Noteeritigen
op
90
daken.
.
Bankbiljetten in omloop ……..
…….

,,
649.687.265,-
Bankassignatiën in
omloop …………

,,
Rekening-Courant saldo’s:
1.893.797,59
1
12

GOUD EN ZILVER.

.
Van het Rijk ……
f


GOUDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND.
Van anderen
……

,,103.514.462,33
1
12
.
1,
103.514.462,33 ‘/2
Week van
14-21
Juli
1916.
Diverse rekeningen

………………,,
2.407.725,07

(In duizenden p.st4
f
782.658.340,93
1
1
In

Uit
Baren

…………..814

Continent

……….—

Sovereigns

……….—

Koloniën
…………—

Vreemde munt

U. S.
A…………..—

Beschikbaar metaalsaldo …………..

f
439.734.430,41’12
Koloniën
…………—

Zuid-Amerika
……..—
Op de basis van
21

melaaldekking ……
,,
288.723.418,5512 Diversen
…………—

Baren en diversen…..


Minderbedragaanbankbiljetteninomloop
Per saldo uitgevloeid
..

Per saldo ingevloeid
..

814
dan waartoe de Bank gerechtigd
is .’. ,,
2.198.672.152,07’1

814

814
.

.

Bij vergelijking met den vorigeh weekstaat blijken
de vôlgende
verschillen:
ZILVER.
Meer

.
Minder
De afgeloopen week kenmerkt ziôh door een verheffing
Disconto’s

…………..

1.431.163,86’/,
van den zilverprijs, volgens Messrs. Samuel Montagu
& Co.
Buitenlandsche wissels
55.250,-
tengevolge

meerdere

vraag

van

de

zijde

der

Indische
Beleeningen 4.245.357,57
bazaars, vermoedelijk onder invloed van een afname van
Goud

……………….2.184.219,00′!,
den.voorraad teBombay en van de gunstige berichten met
Zilver
……………….

591.518,08
betrekking tot den moesson.
Bankbiljetten
4.324.475,-
De stijging in den Engelsèhen geldkoers heeft den Chi-
Part.

Rek.-Crt. saldo’s

6.058.274,74
neeschen wissel zoodanig aangetast, dat een invloed daarvan

op
de zilvermarkt niet tot de- onmogelijkheden behoort.
Een belaiigrjke storing heeft door de gebeurtenissen in dat
N.B.

Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
land de mijnontginning in Mexico ondergaan.

Tal ‘yan
blijkt, dat uitstonden
op:
mijnen

zijn

dientengevolge gesloten

en

de productie in

15
juli
1916
22
Juli
1916
Mexico zal ongetwijfeld snel achteruitgaan.

Noteering te Londen.

te New York.

’22

Juli

1916 ……..30°/is

63818


Aan sèhatkistpromessen..
f

64.520.000,—

f 66.520.000,-
15

,,

1916 ……..29°/is

61118
waarvan rechtstreeksbij

23

Juli

1915 ……..22′!,

4711
4


de Ned. Bank geplaatst
,,

15.500.000
17.500.000,-
24

Juli

1914 ……..

24′!,,

53’/8
Aan schatkistbiljetten
,,

43.822.000,—
,,
48.822.000,-
20

Juli

1914
……..

24
1
1/,,

,5411

.
Aan zilverbons

………
,,

15.750.082,—
,,
15.703.174,-

26 Juli 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

465

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Bank

Andere

Data

Goud

Zilver

. – 1 opeischbare
biljetten

schulden

22

Juli

1916

..
;.
581:173
10.464
649.687
105.408
15

,,

1916

..
..
578.989
9.873
654.012
100.459
8

1916*..

.
575.116
9.246
655.968
91.330
1

,,

1916

….
573.231
8.958 656.795
82.914
8
)
24

Juni

1916*..
..
552.026
8.407
630.911 93.888
2
)
17

,,

1916

..
..
548.614
7.615 639.001
84.802
10

,,

1916

..
..
546.323
6.715
642.005 74.904
3

,,

1916

..
..
542.893
5.947
645.484
64.648
27

Mei

1916

….
540.030
4.486
636.983
57.970
20

1916

..
..
538.286
2.304
635.156
54.470
13

,,

1916* ..
..
535.804
1.925
644.037 46.453
6

,,

1916e
..
..
532.877
1.797
664.373
98.044
1
)
29

April 1916

….
529.896
1.873
681.864
76.688

24

Juli

1915

..
372.144
2.556 501.687 49.947
1 Aug.

1914.
161.950 2.986
427.919
19.598

25 Juli

1914

..
162.114
8.228 310.437
6.198

‘)

Waarvan Rek.-Crt.
saldo
van hetRijk
f
34.492.000,-
2)
19.810.000,- 3.677.000,-

Disconto’s
Besch,k. Dek.
Hiervan
D t
a a
Belee.
baar
king:.
Totaal
Schatkist-
ningen
Metaal-
percen.
pro,nessen
saldo
tage

22 Juli 1916

36.011

17.500

68.189 439.734

78
15 — 1015

34580

15.500

72
.
41
4
7
086

7

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden guldens.)

Andere
Data

Metaal Circulatie opeischb. IDi
scon
t
os
0
reke-
schulden

izin gen
1)

3

Juni

1916..
731
1.034
817
944
862
27

Mei

1916..
737
934 875 915
832
20

.

1916..
719
933

..
841
921
801
13

,,

1916..
721
951
828
932 776

5

Juni

1915..
1.086
1.172 1.393 848 882
6

Juni

1914..
642
1.162
374
726 228

25

Juli1914….
645
1.100
560

.
735 396

1)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1.
BANK OF ENGLAND.

WEEKSTAAT VAN 19 JULI 1916.

ISSUE DEPARTMENT.

Notesissued..
£

73.340.435
Governm. Debt
£
11.015.100
Othersecurities,,
7.434.900
Gold coin and

bullion ……
54.890.435
8

,,

1916
.31.689
12.500
72.669
434.026
78
£

73.340.435
1

£

73.340.435
1

,,

1916*
37.332
17.400
74.486
433.380
79
24 Juni 1916*
42.314
22.400
80.094 414.639
78
17

,,

1916
40.156
20.400
74.521
410.638
77

BANKING DBPARTMENT.

10

,,

1916
39.834
.

19.400
71.858 408.830
77
Capital ……£

14.553.000
1
Government
3

,,

1916
31.992
11.300
72.186
405.991
77
Rest ………,

3.326.472
1

securities ..

£

42.188.185
27 Mei 1916
27.694
6.300
69.185 404.748
78
Publicdeposits,,

58.068.078
1

Othersecurities,,

80:788.352
20

,,

1916
29.644
7.300 70.584
401.893
78
Other deposits,,

86.443.050
1

Notes ……..,,

37.380.195
13

,,

1916*
30.859 8.000 78.817
398.116
.
77
Saven-day and
1
Gold and silver
6

,,

1916*
101.267
79.000
90.295 381.418
70
other bilis..

26.830
coin

……..2.060.698
29April1916
100.679
79.00
79.128
379.285
70
£162.417.430
1

£
162.417.430
24 Juli 1915
67.924 31.500
103.980
264.081
68
1 Aug.1914
144.543

123.990
75.261
1
)
37
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
25 Juli

1914
67.947 14.300
61.686
43.5211)
54
Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de 2)
Op de basis van
2
15
metaaldekking.

*)
De 4
1
12
0
/o Staats-
Regeering uitgegeven currency notes van 1
£
en 10 sh. met leening 1916 werd van 1 tot 8 Mei, de 5
0
/o
Ned. Ind. leening
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen tusschen 23 Juni en 1 Juli nagenoeg volgestort.
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt sedert 26 Augustus 1914.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
(In duizenden p. st.)

(In duizenden Guldens.)
Currency Notes.

Data
Goud
Zilver
be
n
tt
k
en

Andere
Data
Metaal
Circulatie
Bedrag
1
Goudd.
1
Gov. Soc.
opeisclzb.
schulden
_______________
__________ ________
1 1
19 Juli

1916
56.951 35.960
124.985
28.500
92.515 54.752 31.696
143.977
38.353

.
12

1916
59.397 35.989
124.680
28.500
91.573
27

Mei

1916 …….
53.920 31.892
144.314
35.424
5

,,

1916
60.322
36.366
123.817
28.500
91.730
20

•,,

1916 …….
45.464
32.017
144.617
30.021
28 Juni 1916
61.380 35.899 122.099
28.500 88.158
42.256 32.792
145.569
27.858
21 Juli

1915
59.526 33.774 46.386 28.500
9.586

13

,,

1916 …….
6

,,

1910 …….

29.421 30.210
111.063
16.859
29 Juli

1914
38.132
29.706
22

Mei

1915 …….
23

Mei

1914 …….
24.348
29.266
109.337
13.413
22 Juli

1914
40.164
29.317
25

Juli

1914 …….
22.057 31.907
110.172
12.634

Data
Dis.

1
conto’s
1
Ibetaalbaarl

buiten’
1
N..Ind.
1
Belee-
ningen
Diverse
reke.

ningen
‘)

1
baar
metaal.
saldo

kings.
jercen.
lage
27 Mei 1916
6.397
40.314 44.824 7.882
50.519
40
20

1916
6.512
40.425 44.286
6.363 50.394
47
13

1916
6.469
34.397
47.435
12.502
43.079 44
6

1916
6.298 28.322
48.954
19.178 40.961
43

22 Mei 1915
5.649
5.977
55.038
4.797
34.525
46
23 Mei1914
5.920
10.899
45.242
1.860
4.861
44

25 Juli 1914
7.259
6.395
47.934 2.228 4.842
2
)
44
2)
Sluitpost der activa.

‘) Op
de basis van
5
12
metaaldekking.

Gov.

Other

Public

Other

Re.

king:.
Data

Sec.

Sec.

Depos.

Depos.

serve Percen-
______________

_

lage 1)

19 Juli 1916 42.188 80.788

58.068 86.433 39.441 27
2
15

12 ,, 1916 42.188 81.225

54.920 92.500 41.858 2821
5

5
,, 1916 42.187 95.807

58.949 103.607 42.406 26
1
/
8

28Juni1916 42.187 87.313

49.279 106.371 43.930 2811
4

21 Juli 1915 53.158 164.567 109.226 134.620 44.102 18’/jo

29 Juli 1914 11.005 47.308

12.713 54.419 26.875 40

22 Juli 1914 11.005 33.633

13.735 42.185 29.297 5221
8

0) Verhouding tusschen Reserve, en Deposits.

466

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

26 juli 1916

II. DEUTSCHE REICHSBANK.

STAAT VAN 22 JULI 1916.

•De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metalibestand …………………..Mk. 2.497.841.000

davon Goidbestand …………….

2.467.600.000
Reichs- und Darlehenskassensclieine…..,

568.427.000
Noten anderer Banken …………..

15.519.000
Weehsel ………………………..

6.091.640.000
Lombardforderungen …………….,,

12.278.000
Effekteii ……………………….

81.382.000
SonstigeAktiva ………………..

485.095.000

Grundkapital ……………………

180.000.000
Reservefonds ……………………

85.471.000
Notenumlauf …………….

..

……..,,

6.840.293.000
Sonstige tiLglich fii.11ige Verbindlichkeiten

,,

2.383.009.000
Sonstige Passiva …………………- ,,

263.407.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Dato
Metaal
1

Daarvan
Goud
______________

Kasren-
scheine
Circu-
latie

Dek.
kings-
Percen-
tage
1)

23 Juli 1916
2.497.841
2.467.600
568.427
8.840.293
43
15

,,

1916
2.496.810
2.486.361 419.467
6.939633
40
7

,,

1916
2.495.605 2.465.730
336.621
7.088.608
40
30 Juni 1916
2.498.782 2.465.662 629.280
7.240.532
43

23 Juli 1915
2.442.393
2.393.565 287.344
5.314.782
51
31 Juli 1914
1.528.026
1.253.199
33.443
2.909.422
53

23 Juli 1914
1.891.398
1.356.857
65.479
1.890.895
93

1)
Dekking der circulatie door iietaal en Kassenscheine.

Data
Wissels
Rek. Crt.

Darlehenskassenschcine

Totaal
In kas bij
uitge.
de Reichs-
_______________

geven
bank

23 Juli

1916
6.091.640
2.383.009
***

15

,,

1916
6.416.725
2.385.391 1.792.400
382.900
7

,,

1916
6.326.792
1.994.862 1.727.500
302.900
30 Juni 1916
6.610.212 2.370.717
2.039.900 598.000

23 Juli

1915
4:551.601
1.719.552 1.038.000
224.000
31 Juli

1914
2.081.075
1.258.466

23 Juli

1914
750.892 943.964

111. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
De met *geteekende
posten komen eerst sedert 28 Jan. 1915
in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert den oorlog niet
inwisselbaar.
(In duizenden franes.)

Data
Goud
Zilver

Te goed
in het bui-
tenland
Wissels

tiitge-
stelde
wissels

20 Juli 1916
4.780.278
341.593
602.008
424.267 1.447.078
13

,,

1916
4.775543
341.814 589.520 429.540
1.450.913
6

,,

1916
4.769.701
343.949
645.860
410.764 668.395
29 Juni 1918
4.763.257 343.954
709.432
447.897
1.468.819

22 Juli 1915
4.051.306
367.147 911.572
262.482
2.162.872
30 Juli 1914
4.141.340
625.330

2.444.200

23 Juli 1914
4.104.390 639.620

1.541.080

…….

…….

Dato
Beleening
*
Buitgew4
voorsch.
old. Stoot
Bank-

biljetten
Rek. Crt. Particu-
heren
Rek. Cri-
Staat

20Juli 1916
1.195.860
8.300.000
16.093723
2.219.705
62.034
13

,,

1916
1.202.723
8.300.000 16.113.175 2.224.406
64.111
6

,,

1916
1.214.369 8.100.000
16.046.211
2.123.192 42.087
29Juni1916
1.206.031
7.900.000 15.866.000
2.272.643
38.277

22Juli1915
607.354 6.300,000
12.512.783
2.375.473
192.973
30 Juli 1914
758.770 6.683.311 947.570 382.560

23 Juli 1914
769.400
5.11.916
942.570
.
400.590

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 ii. St. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In millioenen Roebel).


Data n. st.
Goud
Te goed
uh bui-
tenland

Zilver
en
pasniunt
Scl
hatkist.
bijetten
Circulotie

21

Juli

1916..
1.546
1.868
76,6
3.807
6.712
14

,,

1916..
1.543 1.543
76,4
3.824
6.628
6

,,

1916..
1.541
1.683
75,2
3.734
6.533
29 Juni 1916..
1.540 1.589
74,7
3.795
6.443

14 Juli

1915..
1.579
100 54
1.589
3.750
14 Juli

1914..
1.597
143
72.
.

.

.

.
1.647

21

Juli

1914..
1.601
144
74
….
1.634

Data n. st.
Wissels

Voor-
schotten
op
Effecten

Andere
voor-
schotten

1

Rek.
J Courant
P
art

culieren

Rek.
Courant
Staat

21

Juli

1916..
348
.
507
148
1.233
204
14

,,

1916..
370 538
150
1.295
207
6

,,

1916..
359
522
150
1.180
456
29 Juni 1916..
352
554
222 1.108
456

14 Juli

1915..
413
557
209
1.116
226
14 Juli

1914..
393
109
250
-552
513

21

Juli

1914..
393
121
243
596 503

V. SOCIÉT GÉNÉRALE DE BELGIQUE.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société G6nrale is einde 1914 met de functie van
circulatiebank belast.
De bankbiljetten zijn niet inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden fraucs.)

Metaal
1
Belee’n
Beleen.
1

Bi,,,,.
Rek.
Data
mcl.
1

van
van
1
wissets
Cireu-
1
büitenl, buiten).
prom. d.
1

en
latie.
saldi.
saldi
vordcr.
f’rovinc.
beleen.

13 Juli

1916
286.908 68.256 480.000
55907
728.172 159.414
29 Juni 1916
261.685
66.807
480.000
61.342
718.325
147.938
22

,,

1916
263.421
67.147 480.000
62786
714.364
154.213
17

,,

1916
263.882 66.897
480.000
60.291
717.394
148.860

15 Juli

1915
85.938
14.655
320.000
55.907 338.417
130.707

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

U. S. FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s
Cirm.
Dekkings-

°;;-

16Juni’16
367.986
13.622
85.375
533.034
9.729
71
9

’16
380.628
18.055
78.343
518.358
9.323
71
2

16
346.377
13.855
73.387
510.422
9.243
69
28 Mei ’16
337.139
21.972 73.073 520.811
9.438
66

18Juni’15
246.521 48.916
35.589
299.361
12.100
81

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.

.

26 Juli 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

467

NEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST

COMPANIES.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Reserve.

1
Beleenin gen
Data

Eigen

Bij Fed.

Elders

disconto’s
en

Bezit

1
Res. Bank Igedcponeord

22 Juli 1916 .. 433.700

163.250

52.800

3.178.300
15

,,1916 ..

402.240

155.560

58.300

3.227.130
8

1916 .. 400.340

155.170

58.640

3.282.420
1

,, 1916 ..

451.330

159.010

59.180

3.289.200

24 Juli 1915 .. 441.310
1
128.390

34.070

2.561.330
1 Aug.1914 ..
444.4301)

‘)

2.056.190

25 Juli 1914 ..

467.880′)

2)

2.057.570

Deposito’s
– Data

Circulatie

Sur lus

Dadelijk

Op

Rese,ve
p

opvroagbaor

term,n

22 Juli

1916..
31.490
3.141.100
184.040
103.860
15

,,

1916..
31.560
3.139.960
180.130 74.500
8

,,

1916..
31.560
3.200.180
178.360
64.110
1

,,

1916..
31.590
3.262.410
175.590 138.570

24 Juli

1915..
37.890 2.524.090
135.200
167.600
1 Aug. 1914..
41.580
1.935.820
1
)
1
)
8.800

25 Juli 1914..

41.730
1
1
.
958
.
3201
)1

1
)

1
26.170

‘) Op deze data werden reserve en deposito’s beide ongesplitst
opgegeven.

EFFECTENBEURZEN.

– Amsterdam, 21 Juli 1916.
Naast particuliere instellingen komen nu ook de officie1e lichamen, aangelokt door den schier onuitputtelijken beleg-
gingsiust van het publiek, met hun leeningseischen ter
markt. De minister van financiën heeft zich volmacht doen
verstrekken voor de uitgifte van
f
60 millioen schatkist-papier; de gemeente Utrecht staat
01)
het punt een leening
uit te geven van
f
2.400.000, terwijl ook Noord-Holland en Zeeland, met kleinere bedragen evenwel, bij de geldschieters
komen aankloppen.
Hoe koopgraag het publiek nog is, moge blijken uit het
succes, dat dezer dagen de uitgifte van
f
7.200.000 5-jarige
Notes van Van den Bergh’s Ltd., – wélke leening eenige
malen volteekend werd, – ten deel is gevallen, waarbij men
echter in aanmerking dient te nemen, dat het rente-type
hier 6 pCt. was bij een inschrijvingskoers van 99 pCt. tegen
een rentevoet van 4V
2
pCt. voor staat en gemeenten. De
oudere beleggingsfondsera komen den laatsten tijd door deze
voortdurende mededinging wel eenigszins in de verdrukking
in dien zin, dat de belangstelling zeer gering is; het koers-
peil kon zich over het algemeen echter wel handhaven, hoe-
wel Integralen en 3, 3 4 en 4
4
pCt. Obligatiën ten slotte
toch fractioneel lager sluiten. De markt voor buitenland-
sche staatsfondsen heeft een kwijnend aanzien maar sluit in
sympathie met het buitenland toch vaster. Opmerkelijk is
het hoeveel moeite Rusland zich den laatsten tijd geeft om
het bij sommigen eenigszins geschokte vertrouwen in den
finauçieelen en economischen toestand van het Czareuo-ijk
zooveel mogelijk te herstellen. Het regent berichten, die op de toch nog steeds hoogst moeilijke positie van de schatkist een vroolijker licht moeten werpen. De metaalvoorraad van
de Russische Bank is stijgende; de waarde van den uitvoer
neemt toe, en tevens het voordeelige saldo der handelsbalans,
daar de invoer vermindert; van de exploitatie in het mijn-
gebied wordt meer werk gemaakt dan voorheen; de ont-
vangsten bij sommige spoorwegen zijn vooruitgaande (o.a.
bij de Wladikawkas); de inlagen bij de Russisehe postspaar-
banken nemen een bevredigend verloop enz. Al deze feiten
zijn voorzeker bemoedigend en stemmen, naast het verworven
vertrouwen van Amerika en Japan, geruststellend voor de
toekomst. Toch valt het feit niet weg te redeneeren, dat de
geweldige banknotenomloop van Rbl. 6628,3 millioen
slechts voor 23 pCt. door goud is gedekt tegen ca. 100 pCt.
voor den oorlog, een omstandigheid, die nog langen tijd, ook na den oorlog, deprimeerend op de Russische valuta
moet werken. Van Aziatische fondsen toont de Chineesche

goudleening onder Russische garantie een koersvebetering
van 4pCt.; de 5 pCt. Japansche .leening steeg van 82
5
/
tot 84
3
/8 pCt. Van Zuid-Amerikaansche fondsen waren Nica-
ragua’s willig: 69
1
hJjo_72 op het bericht, dat thans def i
nitief het hier ter p’aatse vroeger besproken verdrag nopens
de kanaalrechten is goedgekeurd en dat de Unie de republiek ook verder financieel zal steunen.

14
Juli 19 Juli 21 Juli
Rijzing of
daling.

102
1
12
102
1
12
102
0/
+
1
/
10111
4

101’18
10118

100
5
18
100
81
lOO’!,

711,
70
70
-1′!,
52
1
1,
541s
54
+
1’18
56
57
1
12
57212
+
1’1
57
0
11,
50
58
1
1
+

/16
64 65
65
+1
62
1
12
63
1
12
63
3
14
+
114
53
1
14
51′[
51
31
-1′!,
74 76
1
1,&
78
1
14
+4’14
93
7
18
92″/,,
93
– 718

43
5
18
42
42112
– 718

De locale markt had over het algemeen een stil en luste-
loos verloop. Toch waren er enkele fondsen, die door een
bijzonder vaste houding de aandacht trokken. Zoo stegen
in de afdeeling van bankwaarden aandeelen Disconto-Mij.
Rotterdam van 129 tot 1343% pCt., Credit Anversois van 60
tot 69Y2 pCt. terwijl van industrieele soorten o.a. Holland
Stoom Meelfabriek, Delft Lijm. en Gelatinefabriek en Ned.-
md. Portland Cement koersverbeteringen behaalden variee-
rend tusschen 6 en 15 pCt. Philips’ Gloeilampen waren daar-
entegen in reactie. Van buitenlandsche hypotheekwaarden
werden 4 pCt. pandbrieven Hongaarsch Boden Kredit ca.
4 punten lager aangeboden.

De
cultuurmarkt
had een vrij vast voorkomen in sympa-
thie met de gunstige stemming voor bietsuiker. Willig waren
inzonderheid Tels & Co.: 125-139, Kaliredjo: 74-823
en Uitvoer- en Comm. Handel: 99)4-104; daarentegen wer-
den Banda, Handelsver. Amsterdam en Maron Cultuur vrij
aanmerkelijk lager afgedaan. –
Nu de pogingen om de
mijnbouwafdeeling
zonder ernstige
aanleiding nieuw leven in te blazen, mislukt zijn, is de
handel in deze afdeeling, bij afbrokkelende koersen, weer
tot een minimum ingekrompen. Redjang Lebongs golden:
170-155)4-163.

Petrolesonsfondsen
waren in reactie bij gebrek aan belang-
stelling. De geringere produeties in vergelijking met de
vorige maand van Steaua en Astra oefenden haar invloed op
Steaua Romana en Geconsolideerde uit. Laatstgenoemde ver-
loren 10 pCt-., Internationale Rumeensche, die ook op een
gegeven oogenblik 10 pCt. verloren, konden later dit vei


lies geheel herwinnen, vermoedelijk op berichten uit Rume-
ooië, die de prijshouding voor de verschillende olieproducten
als buitengewoon vast schetsen, alsmede in verband met
bevredigende berichten nopens den stand der wekzaamhe-
den bij de maatschappij zelve.

Voor rubberfondsen
was de stemming verdeeld, Amster-
dam Rubber, eerst verwaarloosd, werden na de verschijning
van het bevredigend jaarverslag, dat een dividend-uitkee-
ring toelaat van 14 pCt. tegen nihil het vorig jaar, ca.
5 pCt. hooger gezocht. Willig waren ook Tjiboeni-Tjipong-
pok: 78)4-96 en Oost-Java: 256-26034. De meeste overige
soorten varen verwaarloosd en werden eer iets lager ver-
handeld. –
In de
scheepvaartafdeeling
is
de groote kooplust thans
verdwenen. Bij gebrek aan steun zakten enkele soorten
nog al gevoelig in. Zoo daalden Oostzee van 358 tot 340)4
(na 330); Nievelt Goudriaan van 85134 tot 83834 (na
832/). Van beteekenis was het aanbod evenwel niet, zoodat
aan het einde der week het koerspeil zich reeds begon te
herstellen.

Het best hielden zich nog
tabaksfondscn,
die, nu de
uitslag van de voorjaarsinschrijvingen zoo onverdeeld be-
vredigend is geweest en de berichten omtrent den nieuven
oogst gunstig luiden, nog steeds de belangstelling gaande
houden. De vaste houding werd nog gesteund door het be-
richt, dat de tabak uit Nederlandseh Indië niet, zooals eerst
gevreesd, aan de N.O.T. geconsigneerd behoeft te worden.
De handelaren, die echter groot nadeel voorzien van de be-
paling, dat andere dan Nederlandsch-Indische tabak wèl
aan de N.O.T. geadresseerd moet worden, hebben te dezer
zake de hulp van den heer C. J. K. van Aalst ingeroepen.
De aanvankelijk vaste houding van tabaksaandeelen bleef
niet tot het eind der week gehandhaafd, hetgeen niet belet, dat b.v. Deli Batavia 73%, Senembah 19, Medan
33%
pCt.
hooger sluiten enz.

5
0
/0
N. W. S. 1914
f1000….
4l1
0
/0
N. W. S, 1916
f1000..
5 °/o Oost Indië 1916 ……..
Bulgarije Tabaksi. 1902
4110 0/
Bulgarije 1909 ……
4212 0/
Oostenrijk 1913 ……
4
0/
Rusl.Gecons. 1880 grst.
40/s Rusl, (bij Hope&Co. 1889
4
0/
Rusland 5eEmissie 1893
3
1
12
0/
Rusl. Goudi. 1894 grst.
4 o/
o
China Gdl. Russ. Gar. ’95
5 P/
o
Brazilië fundingi. 1898
3
0/
Columbia 1896 ……..

468

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

26 Juli 1916

Van diversen daalden aandeelen Vriesseveem van 130 tot
1283% pCt., na 125.
Spoorwegaandeelen waren bijzonder vast, speciaal Deli
Spoor, die van 205Y
2
tot 217 pCt. opliepen.

14 Juli 19 Juli 11 juli Rij:ingof

Holland Stoom-Meelfahr. …… 127

138

142

-j- 15
,Delft” Lijm- en Galatinefabr.. . 186

200

200

+ 14
Ned. md. Portiand Cement . .. . 123

127
8
14 129

+ 6
Philips Gloeilampenfabr . …… 424

415

415

– 9
Vorstenlanden aand ………..
218’/4
220

2i9h/4
+ it12

Amsterdam Handelsver . …… 365 358

360

– 5
Kaliredjo Suikerfabr………74

84
1
1

82
1
12
+
8Vz
Nieuwe Afrik. Handelsvenn…..100

95

95 —5
Pengadjaran Cultuur Mij ……149
8
/4 154

154814 + 5

Tels & Co. Handel Mij……….125

136
1
14 13914 + 14114
Ketahoen, gew . ………….. 26

25

25814 -114
Redjang Lebong…………..170 158
1
18 163 7
Gecons. Hoil. Petroleum Cie…..225/4 219
7
18 21581
4
—10
Intern. Rumeensehe Petr. …. 108 99
1
12 107314 – 21
4

Koninklijke………………502

501

500’18 – 118
Orion gr. st. …………….

888/
4
86
1
I8
85

_3814

Steaua Romana …………..139/ 130

.130

_971

Amsterdam Rubber ……….211

212’14 215814 + 48/4
Deli Batavia Rubber. …….. l52’/s 1541 152
1
18 –
Oost Java Rubber …………256

260

260
1
12 + 4
1
18
Preanger Rubber ………… 1431 131

130

—13/4
Holland Amerika Lijn ……..392

390

391

– 1
Kon. Roll. Llöyd …………175
8
/4 171
1
12 175

– 81
4

Oostzee Stoomvaart Mij ……358′!2 330

340114

18
1
14
Amsterdam Serdang ……….130
8
/4 134’/4 137214 + 7
Besoeki Tabak …………..l49’/a 152
1/
4
1538/4 + 4’/2
Deli Batavia ……………. 477
1
14 484

485

+ 7814

Deli Cultuur …………….218/4 223

222

+ 3814

Krapoh Tabak Mij ……….95

90

90

—5
Medan Tabak …………….206’/4 210

210

+ 3814

Senembah ………………524

539

543

+ 19
Serdang B ………………45

50

49
1
14 + 4214
West Java Thee …………37
1
/4 33

3214 _411
Deli Spoorweg …………..
205’12
215

217

+ 11
1
12

Het verloop van onze A m er i k a a n s c h e afdeelini was
een getrouw spiegelbëeld van Wallstreet. Zwak geopend
konden de meeste aandeelen en obligatiën zich geleidelijk
in koers herstellen, zonder dat evenwel de handel grooten
omvang aannam. Tot de gunstige factoren, die tot cle ver-
beterde stemming aanleiding hebben gegeven behooren o.a.
de vermeerdering in de surplus-reserve bij de New Yorksche
banken met ruim $ 10 millioen, de schitterende handels-
balans, die over het jaar, geëindigd 30 Juni, een overschot
laat van $ 2165 millioen en de bevredigende uitslag der
inschrijving op de jongste Fransche leening. Voor een groot
deel schijnt deze gunstige uitslag te danken te zijn aan de
oprichting van de American Foreign Securities Cy., die te-
gen onderpand van buitenlandsche fondsen haar eigen obli-
gatiën uitgeeft. Deze oprichting is vermoedelijk uitsluitend
geschied, omdat de Amerikanen over het algemeen niet
van buitenlandsche fondsen houden. Nu zij echter obligatiën
krijgen met namen er op als Morgan en Van der Lip wordt
dit bezwaar ondervangen, zoodat het bouwen van deze hulp-
brug zielkundig zeer goed gezien is. Hier ter beurze ont-
stond geleidelijk meer vraag voor Steelshares daar opnieuw
geruchten omtrent een te wachten zijnde extra-dividenduit-
keering, de r,onde doen. Zooals vroeger reeds uiteengezet,
zouden de winstcijfers zulk een uitkeering voorzeker toe-
laten, doch dient men desniettemin niet vooruit te loopen
op de dividendpolitiek van de directie, die ook in het ver-
leden wel eens teleurstelling heeft gebracht. Anaconda’s
werden hier eenige punten hooger uit de markt genomen
alsmede American Car & Foundr.y’s en Cities Service, die van 295 naar 337y
2
gingen, -,– zonder handel van beteekenis
evenwel. Gulf States Steel goldn 85%

9
2
36.
Geanimeerder
was de handel in Marine-soorten, waarvan de preferente van
82
1
1
tot
8636
stegen wegens de schitterende ontvangst-cijfers, die voor de eerste vijf maanden des jaars het vol-
gend beeld toonen: Jan. $ 4.525.472; Febr. $ 4.006.972;
Maart $ 5.192.321; April $ 5.720.988; Mei $ 7.300.000. Meer
dan aan alle organisatieberichten is de koersrijzing natuur-
lijk aan dezen bevredigenden gang van zaken te danken. Later
volgde evenwel een reactie tot 84
5
1
op berichten, dat de
Engelsche regeering het plan zou koesteren de oorlogswinst-
belasting tot 77 pCt. te verhoogen. De spoorwegafdeeling
had te onzent een verlaten aanzien, wijl men, nu de dreigende
spoorwegstaking nog steeds niet is geëliinineerd, eerst eens
de kat uit den boom wil zien. Denvers werden aangeboden. In Maxwells had voorbijgaand nog al handel plaats in ver-
band met de geopende inschrijving van restantbewijzen.

14 Juli 19 Juli 21 Juli, Rij
da
zing of
ling.
American7 Oer & Foundry – . .

SS’/a 55

58/, + 3
1
1ic
American Smelting & Refining – 89
1
12
88114
89

– 112
Central Leather ………… 56
1
18 5681
8
56
8
18 –
Studebaker Corporation ……126

128

128

+ 2
USSteelCorporation, g.aand. 80
1
12 81

8114 +
1 ’14
IntMercantileMarine,gaancl. 232/
16
24

23
1
18
+
71,

Int.Mercantile Marine, pr. aand. 82
1
11
o 80/,s 84/, + 1212 Chesapeake & Ohio ………… 59814 56’12 57

_281
4

Union Pacific., gew. aand…..135/, 136’/4 136 –
glie

Te L o n
cl
e
11
heeft de verhooging van het bankdisconto
een inkrimping der beurszaken ten gevolge gehad. De be-langstelling richtte zich in hoofdzaak op schatkistwissels,
waarvoor het rentetype verhoogd werd tot 536 pCt. voor
drie-maandswissels, tot
53%
pCt. voor zes-maandswissels en
tot 6 pCt. voor wissels met één jaar looptijd. Blijkbaar onder
den onaangenamen indruk van de onverwachte mededee-
ling, dat de dagelijksche door de schatkist te bestrijden kos-
ten tot boven £ 6 millioen gestegen zijn- tegen een raming
van 5 millioen, was de slotstemming ter beurze van Lon-
den zwak en daalden o.a. Consols van 603/ tot 60 pOt.;
Peruvians van 25 tot 24%; Maroni’s van 18 tot 1836 pCt.
enz. Het plaatsdisconto steeg aan de Theems van
5
1
14
tot 5
8
14 pCt

Door de Economiste français wordt, gelijk te verwachten
was, voor September a. .s,, de uitgifte van een nieuwe groote Fransehe leening aangekondigd. Het succes, dat de Fransche
leening in de Unie ten deel is, gevallen en de niet onbelang-rijke vermeerdering der ontvangsten over het eerste halfjaar
uit indirecte belastingen en monopolies, oefende op het beurs-
verloop aan de Seine een gunstigen invloed uit. –

Ter beurze van B e r 1 ij n ging, naar het schijnt, weinig
om. De beknotting van den leveringstermijn voor verhan-
delde waardepapieren voriit weer een nieuwe schakel in
den ketting van de den beurshandel belemmerende factoren.
Bovendien werd de aandacht afgeleid door het weer in acuut
stadium getreden vraagstuk nopens de hernieuwing van
het kolensyndicaat, nu de Gelsenkirchener den eisch-tbt aan-
sluiting van alle particuliere zoowel als andere maatschap-
pijen bij het kolensyndicaat gesteld heeft.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

T a r w e was in de afgeloopen week in Amerika zeer
vast en de noteeringen te Chicago zijn tot 5 it 6 cent ge-
stegen. Deze verhooging schijnt grootendeels het gevolg te
zijn van het trouwens reeds eenigszins verbeterende weder in
West-Europa en de minder gunstige berichten omtrent de
Amerikaansche zomertarwe, die bedreigd wordt door de
zcogenaamde ,,black rust”. Werkelijke schade van beteeke-
nis iioet weliswaar nog niet zijn aangericht, maar men
vreest verdere ontwikkeling der plaag. De goede resultaten van den oogst der wintertarwe, die geheel aan de verwach-
.tingen beantwoordt en vooral wat de kwaliteit aangaat,
zeer bevredigend is, hebben evenmin als de zeer gunstige
berichten omtrent den Canadeesehen oogst, de prijsstijging
aan de Amerikaansehe markten kunnen verhinderen. In
Europa was de stemming minder vast. Wel heeft de stijging
in de vrachten van Noord-Amerika verderen voortgang ge-
maakt, waardoor de vraagprijzen van Amerikaansche tarwe
werden verhoogd, maar de vraag was uiterst gering en de prijzen zijn aan de Londensche markt zelfs niet onbelan-
rijk gedaald. Als gevolg van het ongunstige weder in West-
Europa wordt voorloopig nog geen vermindering in de op-
brengst verwacht, doch wanneer het weder niet verder
tegenwerkt, slechts een late oogst. In de laatste dagen
komen algemeen berichten van beter weder, hetgeen de
stemming aan de Europeesche markten niet heeft verbeterd.
Verder waren de verschepingen van tarwe naar Europa
weder ver boven de wekelijksche behoefte. Het is dan ook
de vraag of de Amerikaansche tarwemarkten hare vaste
stemming zullen kunnen bewaren, doch voor voorspellingen,
die, wanneer de markten tijdens of kort voor, den oogst
onder den invloed staan van veerberichten, reeds zeer be-
zwaarlijk zijn, is deze abnormale tijd al bijzonder onge-
schikt. Allerwegen worden, in verband met den oorlog,
ongewoon groote voorraden aangelegd, waarbij de over

weging; of de markt daartoe aanleiding geeft, niet in de
eerste plaats in aanmerking komt. Toch blijft het zeer
groote overschot van de tarwe van den vorigen oogst in
Amerika, Canada en Argentinië nog steeds een belangrijk
tegenwicht tegen ongunstige weer- en oogat-bérichten. Ar-
gentinië heeft nog steeds te kampen, met gebrek aan

26 Juli 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

469

scheepsruimte, waardoor de uitvoer wordt belemmerd en
tarwe is aan de markten te Rosario en Buenos-Aires slechts
weinig gestegen.
Ma ï s. De prijsstijging in Europa heeft zich in het
begin der week – verder ontwikkeld, doch daarna werd in
Engeland met zeer geringe vraag de stemming minder
vast. In de laatste dagen zijn in Engeland de prijzen zelfs niet onbelangrijk gedaald, ondanks kleine verschepingen
en verdere geregelde verhoogingen in Amerika. Ofschoon de berichten omtrent den Ainerikaanschen maïsoogst over
het algemeen gunstig zijn, hoort men nu en dan van schade
door hitte of droogte, terwijl goede vraag voor binnen-
landsch gebruik zoowel als voor uitvoer, alsook .het voor-
beeld der tarwe, prijsstijging in de hand werkten. De
maïsprijzen te Chicago zijn in den loop der week 4 á 5 cent gestegen. Voor de Europeesche markten is echter
Amerikaansche mals nog steeds de goedkoopste- soort, zoo-
dat de vraag blijft voortduren. In Argentinië is de maïs-
prijs in de afgeloopen week weinig veranderd, doch de stem-
ming blijft ook daar vast, ondanks gebrek aan scheeps-
ruimte en groote voorraden. Men verwacht in Argentinië
een kleineren uitzaai dan in het vorige jaar als gevolg van
de weinig loonende prijzen, die de laatste oogst opbrengt.
Ge r s t blijft vast in Europa zoowel als in de uitvoer-
landen. Aan sommige Engelsche markten viel eene prijs-stijging waar te nemen, doch over het algemeen bleven de
prijzen vrijwel onveranderd. De verschepingen van gerst
naar Europa waren grooter dan in den laatsten tijd, doch deze uitbreiding weegt niet op tegen de vermindering in
dc mals-verschepingen.
Ook h a v e r
was
in Amerika vast, doch de prijzen zijn
niet veel veranderd. De Anserikaansche oogstberichten zijn
gunstig en ook in Europa heeft de haver van het ongun-
stige weder slechts weinig te lijden gehad. De markten ble-
ven echter ook hier vast. De verschepingen van haver uit
Amerika en Argentinië naar Europa zijn weder toegenomen.
Het grootste gedeelte was weder bestemd voor Italië en
vooral voor Frankrijk, doch ook Engeland treedt weder als
kooper voor haver op. Daar is de handel zich weder voor het
artikel gaan interesseeren, nadat geruimen tijd de voor-
raden voldoende waren voor de geringe vraag en de Regee-
ring bijna als eenige kooper optrad.

Markten in Nederland.
Ofschoon de tarwevoorraad in Nederland in den laatsten
tijd sterk moet zijn toegenomen, worden de meelfabrieken
nog steeds niet in de gelegenheid gesteld met volle kracht
te werken. De normale handel in voedergranen heeft ge-
heel opgehouden wegens uitputting der Vrije voorraden. In
een gedeelte der behoefte wordt voorzien door de Regee-
ring, die in samenwerking met den handel een eerste partij
gerst distribueert. Levering van ongeveer een vierde ge-
deelte der aangevraagde hoeveelheden is toegezegd en zal
in den loop dczer week aanvangen. De maïsdistributie voor
de maand Juli is in vollen gang. Uit de gretigheid, waar-
mede de ter beschikking gestelde hoeveelheden worden op-
genomen, blijkt, hoc sterk de voorraden waren geslonken
en welk eene groote behoefte aan veevoeder in ons land
bestaat. Naar eene verdere distributie van lijnkoeken wordt
verlangend uitgezien. In de afgeloopen week is door de be-
middeling der N.O.T. eene partij van ongeveer 2200 ton
lijuzaad ter verlading in Augustus/September aan de olie-
slagers vei-koebt voor f5OS per 1960 K.G.

Data

Chicago
Buenos Aires

Tarive Mais
Haver
Tartoe
Mais
Lijno.
Juli
Juli
Juli
Aug. Aug. Aug.

24 Juli 1916
12018
8311
4

42
7,35 4,35
12,35
17

,,
.
1916
111112

79ij8
418/4
7,30
4,40
12,35
24 Juli 1915
114
1
1,
80
1
18
54
12,65
4,95
11,40
24 Juli 1914
82
1
12
72
37
9,25
5,60
13,701)
20

,,

1914 821)
5681
8
1)
361/,1)
9,402)
5,382)
13,701)

per Dec.
2)
per Sept.

– –

Loco-prijzen
te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.
24Juli
1

17 Juli
Soorten.
1
24Juli
1
17 Juli

368
1
)
3681)
Haver 38 lb.vhite
Rogge No. 2
17,25
1
)
17,252)
Western ..
nom.
nom.
Lijakoeken.

Nd.

Tarwe …….

MaIs LaPlata
2651) 2651)
Amer. van La
Gerst

46

lb.

clipped

…….

Plata-zaad

..
nom. nom.
feeding….
3701)
3701)
LijnzaadLaPlata
505,- 513,-

Regeeringsprijs.

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Artikelen

Rotterdam Amsterdam

16-22 Juli
Sedert
16-22 Juli

Sedert
1916
1Jan.’16
1916
1Jan.’16

25.621
845.938

10.823
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)
25.621
444.611
– – –
16.641
– –
713
8.690

503

239.479
200
92.908

Tarwe

……………

Rogge

……………..

(waarvan voor de Bel-

Boekweit

……………

gium Relief Comm.)

46.697

Mals

……………….

Gerst ……………..
2.944 56.079

4.549

23.110

4.218

55.701

32.995
715
92.321

5.435

Haver

……………
Lijnzaad

………….


11.925


Lijukoeken

………..
Tarwemeel

………..
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)

1.261

METALEN.

IJZER EN STAAL.

E age land. Nooit heeft er sedert het uitbreken van den
oorlog meer bedrijvigheid geheerscht in den ijzer- en staal-
handel dan thans het geval is. De vraag naar materiaal,
voornamelijk voor Gouvernement doeleinden, is zeer groot
en al het mogelijke wordt gedaan in de fabrieken om het
werk te bespoedigen en een vlugge levering te verzekeren.
De productie voor particuliere verbruikers breidt zich na-
tuurlijk niet uit, inderdaad, de neiging is eerder naar de
andere zijde. De kwestie aangaande het herstellen der
maximumprijzen voor de verschillénde soorten ruw-ijzer is
nog steeds hangende. Connals stocks verminderden wederom
en omvatten op den 18 Juli 26.057 t.

D u i t s c h 1 an d. Niettegenstaande de geruststellende mede-
deeling, die eenigen tijd geleden gepubliceerd werd, dat bij
order van het Gouvernement geen verdere verhoogingen van
den maximumprijs voor ruw-ijzer zouden geoorloofd zijn,
wordt thans tot ieders verbazing bekend gemaakt, dat het
Syndicaat de verkoopsprjzen voor haematiet ruv-ijzer van af
den 1 Augustus met Mk. 20 per ton heeft verhoogd, zoodat
het maximum dus Mk. 140.50 per ton bedraagt, vracht-basis
Oberhausen. Men vermoedt, dat het nieuwe prijs-tarief nood-zakelijk geworden was door de verhoogde kosten van buiten-
landsche ertsen en is vastgesteld met de toestemming van
het Gouvernement. Er wordt geen verandering verwacht in
de prijzen voor gietijzer.
De totale productie van ruw-ijzer gedurende de maand
Juni bedroeg 1.081.507 t. vergeleken bij 1.112.574 t. in de
maand Mei.

A me r i k a. Uit New York wordt bericht, dat er gestadig
aanvragen uit het buitenland binnenkomen, welke de Voor-
uitzichten voor de staalfabrieken voortdurend gunstiger
maken. Aan den anderen kant vreest men, dat de buiten-
gewone hitte, die thans in de Vereenigde Staten van
Noord Amerik heerscht, een beslist ernstigen invloed zal
hebben op den omvang van de productie van dat land.
Enkele staalfabrieken hebben, naar ondersteld wordt,
verdere belangrijke contracten voor stalen rails afge-
sloten.

KOPER..

Statistiek van Henry R. Merton & Co. Ltd.

15 Juli 30 Juni 15Juni
30 Juni.

1916.

1916.

1916.
1915. 1914.
1913
Voorraad
ton

ton

ton ton
ton
ton
in Engeland en

in Frankrijk ..
7.464

7.603

6.459
27.293 20.464 22.092
Zeilend v. Chili
1.850

2.225

1.500
1.325 1.650 1.350
Id.vanAustralië 3.500

4.000

4.300
4.300 3.550
4.700

Totaal ..
12.814 13.828 12.259
32.918
25.664
28.142
Fijn Koper
te Rotterdam
1.150

1.150

1.150 1.150
3.050
4.700
Id. te Hamburg
2.867

2.867

2.867 2.867
3.477
3.441
Id. te Bremen.
1.106

1.106

1.106 1.106 1.080 1.913

Totaal .. 17.937 18.951 17.382 38.041 33.271 38.196

Prijs van Stan- £

£

£

£

£

£
daardKoperp.t. 90.101- 103.101- 119.-t- 81.151-
60.51-
63.1216

* Als op 31 Juli 1914, sedert wanneer geen opgaven zijn ontvangen; thans waarschijnlijk nihil.

470

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

26 Juli 1916

Loco-Noteeringen te Londen:

Data
IJzer
CIcv.
Koper
Standard
Tin
Lood
Zink
No.3

21

Juli 1916..
oom.
90.-!-
168.101-
28.1216
54.-!-
14

,,

1916..
oom.
90.101-
169.-!-
28.51-
45.101-
23 Juli 1915..
6618
74.101-
162,10-
24.716
96.-/-
24 Juli 1914..
5113
59.151-
140.15-
18.1319
21.101-
20 Juli 1914.
5114
61.-!-
145.15-
19.-!-
21.101-

STEENKOLEN.

Er was niet veel levendigheid ter Beurze van Londen in
de afgeloopen week. De aanvoeren ‘zijn iiog steeds ontoereikend
voor de behoeften dor handelaars, doch de mijnen trachten
de beschikbare hoeveelheden zooveel mogelijk gelijkelijk te
verdeelen.
De algemeene opinie is, dat de beperkte uitvoer tengevolge
zal hebben, dat er groot.ere hoeveelheden beschikbaar zullen
zijn voor binnenlandsch verbruik en er zoodoende in den tegen-
woordigen toestand verlichting gebracht zal worden.

PETROLEUM.

De ,,Moniteur du Pétrole Roumain” van 1114 Juli 1916
bericht, dat de prijzen buitengewoon vast blijven bij groote
vraag. Aanbiedingen zijn tot een minimum teruggebracht.
De ruwe petroleum van Bustenari is thans 8,25 á 8,30
per 100 kilo’s genoteerd en heeft de andere soorten ruwe
olie een overeenkomstige prijsstijging doen ondergaan. De
ruwe soorten die het minst benzinehoudend zijn en vrij
van paraffine, worden het meest gevraagd.
De algemeene productie is sterk verminderd, doordat de
sonden te Bacoi, die de productievermeerdering hadden ver-oorzaakt, opgehouden hebben te spuiten.
De boringen worden zeer belemmerd door het gebrek aan
boormateriaal.
De export is binnen de bekende grenzen voortgezet. Op 24 Juni (7 Juli) heeft de Directie der Roemeensche spoor-
wegen de ontvangst van tankwagens voor export over Predeal
weder ter hand genomen. Over Palanca gaat de export
geregeld voort, maar in beperkte mate. Ovçr de Donau
wordt de export normaal voortgezet.
Exportprijzen. De vrije markt voor gedistilleerde minerale
oliën blijft flauw. De groote verkoop, die door belangrijke
organisaties plaats vindt, ,wordt door deze flauwe stemming
echter niet beïnvloed. Lampolie wordt tegen maximum-
prijzen geëxporteerd.

(Ontleend aan den ,,Petroleum Review”.)

Londen, 21 Juli 1916.
Benzine. De markt is vast. De vorige prijzen handhaven
zich en wel’
No. 1 …………2s. lOd.)
No. 2 …………2s. 9 d. per gallon.
No. 3 …………2s.

8d.J
Geraffineerde petroleum. Amerikaanseh blijft vast op de
vorige noteeringen.
2e destillaat ……..11’/a d.
Standard White …. 1 s.
Water ‘White ……1 s. 1 d.
Paraffine. De prijzen zijn onveranderd en bedragen no-
minaal:
140
0
Smeltpunt…6 d.

130-132
0

,,

..
. 5’/4d.

125-128
0

,,

4
7
18
d. per lb.

118-120
0

,,

4
1
12d.
Terpentijn. De prijzen zijn een veinig gedaald en bedragen voor Amerikaansch
Loco …..
…….. 39 s. 9 d.
Augustus ……39 s. 9 d.
Sept.!December . – 40 s. 6 d.
Januari/April .. 41 s. 6 d.
Smeeroliën. Geen verandering, prijzen zijn als volgt:
Amer. red …………..£ 21
Amer. pale …………£ 21
Amer. dark cylinder …. £ 15
Amer. filtered cylinder .. £ 17 12 s 6 d
Van Stookolie, en vethoudende oliën geen officieele notee-
teeringen aanwezig.
Liverpool, 20 Juli 1916.
Petroleumproducten vinden vasten verkoop en 11 d. tot
1 s. wordt voor Amerikaansch genoteerd. Geen Russische
olie aan de markt.
Benzine. De noteering voor den kleinhandel bedraagt 2 s. 10 d. per gallon. Leveringen volgen echter moeilijk.

Bakou, 20 Juli 1916.
De markt blijft vast voor ruwe olie. De noteeringen
bedragen nu 45 kopeken per poed.

New York, 20
Juli
1916:
Geraffineerd in kisten 11,50 c..) Standard White in vaten 8,95 c. ‘ per gallon.
Credit Balances ……2,60 c.,J
Pennsylvanian Crude $ 2,60 per vat.

KATOEN.

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 12 Juli 1916;

Amerikaansche katoen is ‘gedurènde de geheele week
rustig geweest en prijzen waren steeds onder den invloed van de afwisselende veerberichten. In het begin liepen de prijzen te Liverpool 17 plinten op door berichten omtrent
een tropischen storm en zware regens . in het Oostelijke ge-
deelte der Vereenigde Staten, doch toen daarna de berichten
weer gunstiger luidden, is het grootste gedeelte van dezen
vooruitgang weer verdwenen. Egyptische katoen is weinig
veranderd, doch de vraag naar voorradige partijen blijft
levendig.
De garenmarkt is bijzonder rustig. Verschillende veverijen
zijn gedurende een week gesloten voor de jaarlijksche vacan
tie en de binnenlandsche afnemers zijn niet kooplustig. In
het begin van de veek trachtte men de prijzen eenigszins
op te voeren, in verband met de stijging van katoenprijzen,
doch over het algemeen worden dezelfde prijzen van een
week geleden nog geaccepteerd. Hoewel spinners over het
algemeen ook nog goed met’ orders bezet zijn; brokkelt hun marge toch geleidelijk af. Spinners van grove nummers zijn
echter nog wel’ voor drie maanden van orders voorzien, even-
eens die spinnerijen, welke 50r veft en fijnere nummers spin-
nen. Voor pincops in de medionnummers van 28r tot 46r is
minder vraag en orders daarin zouden zeer welkom zijn. De
exportvraag naar garens is ook eenigszins verminderd, doch
daar nog zeer groote contracten loopende zijn en verscheping
bovendien moeilijk blijft, is zulks niet te vervonderen. De
vraag naar Egyptischegarens is eenigszins verminderd en
prijzen zijn een fractie lager. Bolton en omstreken hebben
hun jaarljksche vacantie gehad en daardoor zijn voorraden
bij de spinnerijen weer afgenomen.
De vraag naar manufacturen neemt niet toe en fabrikan-ten, die in den regel voor Engelsch-Indische markten wer-
ken, moeten nu naar andere afzetgebieden uitzien. China
zendt wel weer biedingen, die echter slechts zelden tot zaken
leiden. Ook fabrikanten van shirtings voor het verre Oos-
ten ontvangen meer biedingen dan eenige weken geleden, doch
deze zijn in de meeste gevallen te laag. Zware weeftouwen blijven goed bezet en ook de neutrale
markten in Europa blijven koopers, terwijl de binnenland-
sche afzet nog steeds zeer bevredigend is.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.

(Middling Uplands.)

121
Juli’16
114 Juli’16 7Juli’16 21Juli’15
1
21
Juli’14

New York…. 12,95e 12,95e- 13,10e

9,15e 13,25c Liverpool ….

7,97d

8,01d

8,04d

5,19d

7,38d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen balen.)

1
Aug.
’15-
Overeenkomstige periode.i
tot
21
Juli ’16
1914-15
1

19I3-
2
14

Ontvangsten Gulf-Havens..
5021 7048
6580
,,

Atlant. Havens
2591
3651
4041
ljitvoernaarGr.Brittannië
2769
3779
3435
‘t Vasteland.
2562
3983
5143
Japan etc…
503 505
377

Voorraden
in
duizendtallen
21 Juli’16
21 Juli’15
21 Juli’14

Amerik. havens ……….
614 789 269
Binnenland …………..
362
443
122
138

.
256
107
New York

…………….
168

.

164
52
New Orleans ………….
Liverpool

……………
632 1574 868

WOL.

De veilingen te Londen hebben hun invloed op de prijzen
der merinos op de markt te Bradford doen gelden. De prij-
zen der crossbreds tops zijn daarentegen eenigszins terug-
gegaan.

26 Juli 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

471

Noteeringen te Bradford:

Coloniol carded
Data

j
64

average

56

1

50
1

46
1

40

21 Juli 1916 ……..
.53

39

33

28

25 14

,,

1916 ……..52

39

33

281

25
1
I2
21 Juli 1915 ……..
44

35’/a

32

28’1
2

25

RUBBER.

De markt voor Plantage-soorten was in de afgeloopen
week flauw en prijzen liepen verder terug. Voor Para-soorten blijft de belangstelling voortduren. Er
is. een tekort aan loco en Juli Para en de prijzen liepen
tot 2111 op. Op het eind der week bracht het Engelsche
Gouvernement ca. 75 Tons in veiling, welke prijsverklaard
waren en de noteering liep daardoor eenigszins terug.
Slotnoteeringen zijn:
Prima Hevea Crepe loco
212014
slot vorige week 21381
4

Aug./Sep. 2/3
1
/2 ,,

,,

,,

214

Oct./Dec. 214

,,

,,

214
8/4

Jan./Jun.i 214

Smoked Sheets
l/
d. daaronder

11 d. minder

Hard cure line Para .. .. 211011
2
,,

,,

,,

2110

SUIKER.

Onze Bietsuikermarkt bleef vast gestemd op ongeveer

f
27
1
1
4
voor Oct.IDec.-levering. Zoowel koopers als verkoopers
varen echter uitsluitend speculanten. De vraagprijzen van
fabrikanten waren n.l. hooger, terwijl aan den anderen kant
de raffinadeurs niet als koopers optraden. De voorraden in
Nederland bedroegen op 1 Juli slechts 18.745 tons tegen
50.166 in 1915 en 45.046 in 1914.
Engeland heeft van de Mauritius.planters den geheelen
op 180.000 tons geraamden oogst witte suiker gekocht tot
s 181- per cwt f.o.b,
en
is thans nog in onderhandeling over
± 30.000 tons stroopsuiker van denzelfden oorsprong. De
in den laatsten tijd door de Commission voor Javasuiker
betaalde prijzen steken hierbij gunstig af, daar voor witte
Java tot s 2016 f.o.b. werd aangelegd. De jongste, reeds
verleden week vermelde inkoopen van Javasuiker omvatten
ongeveer 50.000 tons. De eerste lading witte Javasuiker uit
den nieuwen oogst is onlangs in London aangekomen per
S.S. ,,Southville”.
Op Java bleef de markt zeer vast gestemd en vonden
verdere belangrijke afdoeningen plaats van restantoogsten
tot
f
14,- voor witte suiker en f12°14 ft f13,- voor
No. 161. De ditjarige oogst is thans zoo goed als geheel
door planters verkocht, doch mag men gedurende de eerst-
volgende maanden nog geregeld verkoopen uit de tweede
hand verwachten. In 1917-suikers hadden er geen transacties
van beteekenis plaats, daar verkoopers zeer gereserveerd
zijn; een Chineesche speculant betaalde f13,— voor superieur
en
f
12,- voor No. 16 h. De Juni-afschepingen van Java
bedroegen volgens telegrafische opgave ± 110.000 tons tegen
± 80.000 tons verleden jaar.
Volgens bericht van de Handeisverg. te Batavia hebben
de suiker-afschepingen van Java uit de laatste 3 oogstjaren
t/m. 30 April bedragen:
Bestemming

exoogstl9ls 1914

1913
Nederland ……….413

11

105 tons
Engeland …………234.667

551.114

200
Frankrijk …………

72.863

14.430


België … ………..

851


Suez …………….19.871


Port-Said f. o ………

40.272

61.157


Vancouver ……….-

5.863
Singapore ……….52.886

63.152

97.849
China …………..18.435

23.542

58.058
Hongkong ……….181.465

130.949

226.714
Japan …………..48.188

107.627

236.922
Britsch Indië ……..451.167

334.996

609.072
Australië …………45.608

6.914

20.947
Siam ……………..

9.391

4.858

4.376
Diverse Havens

12

87

1,175.226 1,299.613 1,260,193 tons
Te New York werd de noteering voor spot-centrifugals
na eenige inzakking weder verhoogd tot 6.33 c., waarop de
markt prijshoudend sloot.
De Cuba statistiek is als volgt:
1916

1915

1914
Aanvoer cl. weektotl7 Juli

9.971

24.792

17.000 tons
Totaal sinds 1 Dec…….2.866.821 2.367.591 2.396.828
Totale export 1 Dec. . . . . 2.161.000 1.702.000 1.887.000
Totale voorraad op 1717

598.000 581.000 442.000
Werkende fabrieken . . .

11

11

5

NOTEERINGEN.

1
Londen
Amsterdam
Amcric.
New York
Daia
per
Tates
White
Granu
96%
Augustus
Cubes
Javas

bied
Con irifug.
No. 1
job.
fob.

21Juli 1916n0m.
f
26,-
47/1’/a
2016
3116


6,149.6,27
14

,,

1916….
31’/
47/1
1
/2
20/6
3116
16,27á6,40
21 Juli 1915.. ..
23,-
311-
20
1


4,839.4,86
21 Juli 1914….
,,

llIs
181-


3,26

TABAK.

(UithetMaandberichtder firnoaP.Meerkamp van Embden
&Zn.)

Op Vrijdag 14 Juli werd vanwege de N.O.T. bekend ge-
maakt dat ,,volgens kennisgeving der Engelsche legatie alle
tabak voortaan weer aan de N.O.T. moet worden geconsig-
neerd, met uitzondering van de Nederlandsch-Indische tabak-
ken, welke vrjblijven”
Door deze nieuwe bepaling wordt de toestand voor het
artikel tabak weder dezelfde als vSSr November verleden
jaar, toen eveneens uitsluitend Java- en Sumatratabak hier
zonder bemiddeling der N.O.T. mochten aangevoerd worden.
Duitschland en Oostenrijk-Hongarije zijn dus voortaan.
voor zoover overzeesche tabak betreft, weder uitsluitend
aangewezen op deze twee soorten. Het behoeft dan ook geen
verwondering te baren dat de toch reeds zoo opgedreven
prijzen zoowel voor Javatabak als voor de hier nog voor-
radige Amerikaausche soorten (welk quantum nog vrij
uitgevoerd mag worden) op dit bericht weder belangrijk
stegen en wel voornamelijk die van de goedkoopste soorten.
Op de prijzen van Sumatratabak heeft de verandering in
den toestand minder invloed, omdat deze soort als dektabak
veel meer op zichzelf staat en ook in normale omstandig-
heden voor dat doel slechts in geringe mate door Amen-
kaansche soorten vervangen kan worden.

KOFFIE.

Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon,
(Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

De markt onderging deze week geene verandering. Voor
Java en Java Robusta blijft de attentie aanhouden en wat
hiervan aan de markt werd gebracht vond tot onveranderde
prijzen koopers. Ook voor N. 0. T. koffie’s was de kooplust
niet onbevredigd.
De voortdurende inperking van den handel is echter oor-
zaak, dat het, in het algemeen gesproken, in zaken zeer
stil blijft.

Noteeringen en voorraden.

Data

Rio
Santos

Wisselkoers
Voorraad
Prijs
Voorraad
Prijs

22 Juli

1916
225.000
6475
1226.000 6800
12
11
116
15

,,

1916
236.000
***
1047.000
22 Juli

1915
342.000
4975
1020.000
5800
13’/j
24 Juli

1914
353.000
4900
889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio

1

Santos

Data
Afgeboo pen

Sedert

Afgeboo pen
1
Sedert
week

1

1 Juli
1

week

1

1 Juli

22 Juli 1916 ..

31.000

88.000
1
302000

770.000
22 Juli 1915 ..

59.000

142.000 1 399.000
1
782.000

VETTEN EN OLIËN.

Oleo-Margarine, zeer kalm.
De offerte voor ,,aflading” luiden onveranderd: 189/90,-
voor ,,Choicest”. Verkoopers zijn bereid biedingen van
f
2,-
tot f3,- lager te seinen.

Oleo – Stearine. De noteering is onveranderd: f77,-
c. i. f. Rotterdam, inclusief Molest.

Premier- J u s. Zuid-Amerikaansche.
Nadat Amerika biedingen van
f
80,- en later van
f
81,-
(franco wal Rotterdam) weigerde, met tegenofferten ad

f
82,-, werd deze prjs voor 200 Trcs ,,Fac. A” betaald.

472

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

26 Juli
1916

M utto n P.r e mie r-j us. Prima Zuid-Amerikaansche
werd weer verkocht tot
f
75,— c. i. f. Rotterdam, inclusief
Molest.

N e u t rai 1 ard. Noteering
f
89,— franco wal Rotterdam.

Katoenzaadolie, is in Amerika belangrijk lager.
Met vast bod aan band denken wij Boterolie tot $ 25,75
(ongeveer
f
62,—) c. i. f. Rotterdam, inclusief Engelsche Mo-
lestverzekering, op Augustus/September-aflading te kunnen
koopen. –

Geraffi neerd Cocosvet. Noteering onveranderd:
f76.— voor Augustus/September-levering.

COPRA.-

De markt was deze week in het begin iets flauwer gestemd,
doch sluit weder vaster met koopers voor Java f.m.s. tot

f
40
81
4
.
Ceylon cif. Londen £ 32.5.- koopers en cif. Marseille
£ 35.10.- koopers.
NOTEERINGEN.

Java f.m.s.
22 Juli 1916 …
f
40814

15

,,

1916….

40
1
18
22 Juli 1915…. 33
1
12 N.O.T.enca.f99,—N.O.T.vrij.
22 Juli 1914….
,,
28ij,
20-25 Juli 1914..
,,

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

22 Juli 1916. De stijging der graanvrachten hield aan.
Voor kolen naar (le Middellandsche Zee bleef het aanbod
van schepen ruim voldoende; de vrachten liepen dienten-
gevolge verder terug. Naar de Fransche Westkusthavens
werd weinig ruimte tot regeeringsvrachten aangeboden; er
werd een aantal bevrachtingen.op geheime condities gemeld, zoodat vermoedelijk de maximum vrachten niet gehandhaafd
bleven.
Naar Nederland werden bevrachtingen tot stijgende vracht-
cijfers gemeld.
GRAAN.

Data

Petro-
grad
Londen!
R’dam

Odessa
Rotter-
dam

AtI. Kust
Ver. Staten San Lorenzo

Rotter-
Bristol
Rotter-
1
Enge-
dam
Kanaal
dom
land

17122 Juli

1916
– –
f17,—
1116

16716 10115

,,

1916


,, 15,—
10/-

1601-
19124 Juli

1915
– –
81-
719
591-
5913
20125 Juli

1914

71214
1111 ’14
1/11/4
1115
1
12
11!5’12
Juli 1914
lid.
7/3
1111’/4
i/11’/
121-
121-

ERTS.

Bilbao
Cartha-
Grieken-
Poti
Data
Middles-
9ew
Middles-
land Middles-
Middlçs.
bro
bro’
bro’ bro’

17122

Juli

1916 ……
19/-
191-
211-

10115

,,

1916 ……
19/-
191-


19124

Juli

1915 ……
10/9

..

1216
151-

20/25

Juli

1914 ……
4/3

.. ..
519


Juli 1914 …….
4/3
..
514’12
519 816

HOUT.

1

Cronstadt

Golf
van Mexico
Data
t
Oo.

1
(gezoagd)I (ml

Holland Eng Holland Engeland
(pitch-

(pitch.
.”ine)

pine)

27122 Juli
1916
10115

,,
1916
– – –

4401-
19124 Juli
1915


– –
10125 Juli
1914 ……
f11,75

2516

751-
7716
Juli
1914

……
.
,,
12,—

2416

75/-
.
7716

KOLEN.

Cardiff
Oostk. Engeland
Data
Bor-
G enua
Port
La
Rotter
Cron-
deaux Said
Rivier

dm
stadt

17122

Juli
’16

6716 801-
3716
f
6,50

10115

,,
’16
341-
70I

951-

,,6,50

19124 Juli
’15
fr 15,—
1913
2119 261-
,,
6,—

20125 Juli
’14
,,

7,—
71-
713
‘1:
1416
313
51-
Juli
’14
,,

7,—
71-
713
1416
312 51-

DIVERSEN.

Bombay
Burma!,
Vladivo-
Chili

0
D t
0
West
Wes t
stock West
Europa Europa
West
Europa Europa
(salpeter)

17122 Juli

1916
93/9
14216


10115

,

1916
931919124 Juli

1915
5113
– –
601-
1)

20125 Juli

1914
1416

251-
22131)

Juli

1914 …….
1416
1613
251-
2213

1)
Per zeilschip.

Graan Petrograd per quartcr van 495 lbs. zwaar, Odcssa per Unit,
Ver. Staten per guarter van 480 lbs. zwaar.

Hout gezaagd en pitchpine per St. Pet. Standard van 165 kub. vt.,
nijnstutten per vadem van 216 kub. vt.

Overige noteeringen per ton van 1015 K.G.

RIJN VRACHTEN.

Er is geen wijziging van den toestand te vermelden.

VRACHTEN TE ROTTERDAM.

(in Gid. per 2000 K.G.)

Data
Erts ,,r. Ruhrho/ens
Massale
goed.
Boven-
Waterstand
rijn

1/4
lostijdl
1
1
2
tostijd

17-22 Juli

1916
0,30
0,40

gunstig
10-15

,,

1916gunstig 19-24 Juli 1915
0,25 0,35

gunstig
20-25 Juli 1914
0,55 0,65
1111,10
gunstig
20-24 Juli 1914
0,60
0,70
1,05
gunstig

ADVERTENTIËN

J. & J. M. VOORHOEVE

iI/Iakelaars in 4ssterantin

Anno 1836

ROTTERDAM

Boli & Dunlop’s Distilleerderij, Rotterdam

OPGERICHT ANNO
1821

Agenten, de Heeren: JACOBSON, VAN DEN BERG & Co., Semarang,
Soeraba
y
a, Batavia, Cheribon
VAN NIE & Co., Medan, Dcli
HESTERMAN & Co., Menado

NICHOLAS RATH & Co., New York

Reeders en Cargadoors

GEBR.VAN
UDEN
Bevrachtingsagenten

Expediteurs

KOOP en VERKOOP VAN SCHEPEN

ROTTERDAM – AMSTERDAM

ZAANDAM

Telegram-Adres: ,,VANUDEN”

Auteur