Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 29

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 19 1916

19 JULI 1916

Economïsch~Statistische
Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN ËN VERKEER

1
I
JAARGANG

WOENSDAG 19 JULI 1916

No. 29
1

INHOUD

BIz.

HET ONTWERP-DISTRIBUTIEWET
………………….
441
De

Jaarbeurs

te

Utrecht
……………………….
442
De extra-heffing door onze Spoorweg-Maatschappijen
442
De Duitsche inkoopcentrale
……………………..
443
De

Rijksmiddelen
…………………………….
444
De ontwikkeling der vakorganisatie van werklieden

.. ..
445
RECEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSGEBIED
…………
445
MAANDCIJFERS:
Sp
aarbankcijfers
…………………………..
446
Overzicht der Rijksmiddelen

………………..
446
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
………………447-455
Geidkoersen.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen. Goederenhandel.
Bankstaten. Verkeerswezen.

Bijdragen en mededeelingen den inhoud betreffende,

alsmede gegevens voor de afdeeling ,,Statistielcen en

Overzichten” gelieve men te zenden aan het secretariaat,
Geldersche Kade
21 b,
Rotterdam, telefoon No.
10685.

Abonnementsprijs franco p. p. in Nederland f 10,—,
buitenland en icoloniën f
12,—
per jaar. Losse
nummers
25
cents.

Advertentiën f
0,35
per regel. Plaatsing
bij
abonne-
ment volgens tarief.

Mededeelin gen
betreffende
abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Dit mar’s Uit gevers-
Maatschap
pij,
Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.
18 JTJLI 1916.

Het aanbod van geld was in de afgeloopen berichts-
week weder zeer groot. De geidruimte evenaart weder

die van Februari en Maart van dit jaar, zoodat voor

dagelijks opvraagbaar geld bijna geen plaatsing te vin-

den is. De omzetten zijn zeer gering; ook Donderdag

1.1. kon weder geeiï noteering voor prolongatie tot

stand komen. Op de overige dagen werd 24-2/
4
-2%

genoteerd. De noteering voor particulier disconto liep

eveneens terug en sloot op circa 1Y2 pOt. De regeering

benut deze gemakkelijke geidmarkt tot het plaatsen

van 30 millioen gulden 6-maands schatkistpromessen

en schatkistbiljetten, waarvoor de
inschrijving
is open-

gesteld op Vrijdag a.s. en die waarschijnlijk een gretig

onthaal zullen vinden tot zeer lagen prijs.

In schrille tegenstelling met den toestand ten on-

zent staat de verhooging van het Engelsche bank-

disconto van 5 op 6 pOt., welke Vrijdag I.I. plaats vond
onder invloed van het veel duurdere geld in New .York.

De groote geldonttrekkingen voor allerlei doelein-

den doen de geidmarkt daar sterke teekenen van ver-

moeidheid vertoonen, zoodat call-money tijdelijk tot

6 pOt. opliep. Op denzelfden dagechter, dat het Lon-

densche disconto werd verhoogd, was New York weder

gemakkelijker en viel de cail-noteering op 3 pOt.

terug.

HET ONTWERP-DISTRIBUTIEWET.

Onder den naam van ontwerp-distributiewet is op 6 Iuli bij de Tweede Kamer een, intusschen reeds in

do af deelingen onderzocht wetsontwerp ingediend, dat
voor de voeding van ons volk in de komende maanden,

méér dan maanden wellicht, van groot belang kan zijn. De indiening van het ontwerp moet met vreugde wor-

den begroet. Wat eerst in de Memorie van Toelich-
ting bij het 20-millioen-ontwerp aan de Kamer als

regeerings-voornemen werd medegedeeld, wordt thans,
aangevuld met een reeks bepalingen, die o.m. aan de
regeering verschillende bevoegdheden toekennen, aan
de kamer ter beslissing voorgelegd. Afwijking van
het parlementair regeerbeginsel – niet voor de eerste
maal aan het Departement van Landbouw, Nijverheid
en Handel aangewreven – is hiermede op dit gebied
voorkomen.

De naam, dien het ontwerp aan de voorgestelde
wettelijke regeling wenscht te zien gegeven, is niet

gelukkig. Het ontwerp beperkt zich allerminst tot de eigenlijke distributie; zelfs ligt op dit gebied niet het

zwaartepunt. Distributie is ten slotte een technische
quaestie: Over onderdeelen der regeling, over de prac-
tisch beste wijze, waarop de verschillende overheids-
organen in elkander behooren te grijpen, over de kos-

tenverdeeling, wanneer de beschikbaarstellirig beneden
kostprijs plaats vindt, kan men twisten. Beginselquaes-

ties zijn hierbij niet of nauwelijks betrokken.

Met de distributie alleen is men er echter niet. Dis-
tributie onderstelt aanwezigheid van wat gedistri-
bueerd moet worden. Op de zorg dat zoodanige voor-
raad inderdaad aanwezig is – de ervaring van de
laatste periode heeft het ons wel geleerd – komt het
in de eerste plaats aan. Toch zal men een uitvoerige
regeling van dit punt tevergeefs in het ontwerp zoe-
ken. Het bepaalt er zich toe in art. 1 het beginsel te
stellen, dat de gemeenten met deze zorg belast zijn;
de memorie van toelichting verwijst de gemeenten
voor de practische doorvoering hunner taak naar de
hun bij de Onteigeningswet van 3 Augustus 1914 ver-
leende bevoegdheden.

Men herinnert zich dat, zoo spoedig de Minister in
de toelichting van het 20-millioen-ontwerp blijk gaf
zich op het thans ook in het ontwerp neergelegde
standpunt te stellen, van verschillende zijden en met
name door de besturen der drie grootste gemeenten,
met klem van redenen verzet is gedaan. Op hun eerste
adres, hetwelk reeds tot een bespreking in dit blad –
toen zie nummer 22 – aanleiding gaf, hebben deze
gemeentebesturen thans een tweede adres laten volgen,
waarin zij zoo mogelijk nog scherper stelling nemen.
De taak van de bevoorrading van ons volk is eene van
het rijk en kan onmogelijk op de gemeenten worden
overgebracht. ,,Alleen dan, wanneer de zorg voor de
verschaffing der voorraden in ééne hand wordt ge-
bracht, in de hand, waarin ook de macht ligt tot inbe-zitneming in geheel het rijk, de macht voorts om uit-
voerregelingen te treffen en om overzeeschen aanvoer
mogelijk te maken of te. vergemakkelijken, kan -. al-•
dus het adres – naar onze overtuiging een goede
grondslag voor de vereischte levensmiddelen-voorzie-
ning voor de bevolking worden getroffen.” Van het

442

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 Juli 1916

optreden dezer besturen, die, met geen andere macht

dan

inbeslagneming binnen het gebied der gemeente

toegerust, zich voorzoover ‘hiermede niets te bereiken
is, als ieder particulier tot de open markt zouden

moeten wenden, vreest het adres erustige gevolgen,

prijsopdrijving in de eerste plaats. In dezen gedach-

tengang wenscht het adres in stede van eene verplich-

ting zelfs een verbod voor de gemeenten om tot aan-

koop van de door de regeering aangewezen artikelen

over te gaan. Centrale voorziening dus in plaats van

een stelsel van decentralisatie.

Maakt men de tegenstelling aldus – en niet kan

ontkend worden, dat de redactie van art. 1 en, de toe-

lichting bij het ontwerp gevoegd, hicrtoè aanleiding

geven – dan laat het zich begrijpen, dat het stand-

punt der groote gemeenten tot dusver vrijwel algemeen

steun gevonden heeft. De vraag is echter of men de
telsels wel zoo scherp tegenover elkander mag stel-

len; of het m. a. w. inderdaad de bedoeling van den

Minister is, na aanneming van het ontwerp gelijk het

daar ligt, de gemeenten alleen met de moeilijkheden
to laten zitten.

Het verleden, de actieve politiek van uitvoerverbo-
den en éonsentregeling, de oprichting van het Distri-
butiebureau en zooveel andere maatregelen meer, ge-

ven geen recht tot de verwachting, dat de Minister
zich in de toekomst de materie niet meer zal aantrek-

ken. Integendeel, het ingediende ontwerp zelf bevat

ettelijke bepalingen die van een andere gezindheici

blijk geven en
duidelijk
doen zien, dat de Minister
zich zoo noodig nog een veel verder gaand ingrijpen

voorstelt. Zoo wordt aan de Regeering macht gegeven

de productie in de juiste richting te leiden door het telen van bepaalde gewassen, die den boer grooter
winst beloven dan andere gewassen, voor de volksvoe-
ding van grooter belang, te verbieden; wordt de Regee-
ring bevoegd verklaard te beletten dat levensmiddelen
en voederstoffen voor andere,,doeleinden worden ge-

bruikt of in plaats van voor menschelijke voeding voor

die van het dier. En ten slotte bepaalt art. 8, dat de
Minister ,,indien het belang eener doelmatige distri-butie van goederen in .verband met beperktheid van

voorraden of andere omstandigheden dit vordert” be-
palen kan ,,dat aflevering van bepaalde goederen
slechts zal mogen geschieden overeenkomstig door hem

vast te stellen distributieregeling”. Blijkens de Memo-
rio van Toelichting is het woord ,,goederen” gekozen
om de redactie zoo ruim
mogelijk
te doen zijn en
onder de distributieregeling ook waren te brengen,
waarop de onteigeningswet, die alleen spreekt ‘van
,,levensmiddelen, grondstoffen van levensmiddelen,
brandstoffen en huishoudelijke artikelen” geen betrek-
king heeft. Ook in dit opzicht dus een uitbreiding

vergeleken
bij
de tot dusver geldende regeling,

Is deze diagnose van des Ministers voornemen juist,

dan rijst de vraag: waarom in het wetsontwerp alle

aansprakelijkheid op de gemeenten gelegd?

Wil de Minister een machtsmiddel hebben ten einde
onwillige gemeentebesturen te dwingen? ‘Dit is, indien

noodig, op eenvoudiger wijze te bereiken.

Schrikt de Minister van eigen verantwoordelijkheid
terug? Geen overdracht van verantwoordelijkheid bij
wetsbepaling zal hieraan veel kunnen veranderen. Of
zou iemand meenen, dat, wanneer een volgend jaar
een grooter tekort aan aardappelen blijkt, de Minister
de verantwoordelijkheid van zich af zal kunnen schui-

ven door met een beroep op de genoemde wetsbepaling
het gemeentebestuur, dat de schaarschte te laat blijkt
te hebben ingezien en dientengevolge achter het net
heeft gevischt, als den schuldige aan te wijzen?

Of moet het beginsel, gelijk reeds ondersteld werd,
dienst doen om de verplichting tot het dragen van
èen deel der kostefl door de gemeenten – een punt,
waarover wij hier zwijgen – te motiveeren?

De verdere behandeling zal op deze punten wellicht
klaarheid brengen. Wij kunnen ons echter moeilijk een
overweging denken, die voldoende motief zou kunnen

vormen voor de volledige overdracht van de aanspra-

kelijkheid van dengene, wien zij door de macht der
omstandigheden in de eerste plaats behoort te druk-

ken en die tot dusver getoond heeft dit te beseffen,
op de lagere bestuursorganen, wier tusschenkomst bij

de eigenlijke distributie stellig niet te missen is en
die ook, zoolang de nood niet aan den man komt, des-

noodig aan den inkoop deel kunnen hebben, doch die,
wanneer het blijkt
te gaanom de bevoorrading van ons
volk en overheidsingrijpen dringend noodzakelijk

wordt, voor het gewichtigste deel der taak niet bere-
kend zijn.

DE JAARBEURS TE UTRECHT.

Het allerwegen ontwakend besef, dat aanstonds tus-

schen de volkeren een scherpe economische wedijver
zal ontstaan, welke de krachten van ieder volk,

dat op een handhaving en bevordering zijner plaats
op de wereldmarkt prijs stelt, tot het uiterste zal span-

nen, heeft ten onzent aanleiding gegeven tot de schep-
ping eener nieuwe Organisatie: de vereeniging tot het houden van jaarbeurzen in Nederland.

De beteekeiiis van het instituut der jaarbeurzen

laat geen twijfel over, wanneer ‘men weet, dat telken
lare uit alle oorden der wereld honderden kooplieden
de Leipziger Messe of de jaarmarkt te Lyon bezoeken

om zich door zulk een bezoek op de hoogte te stellen

van hetgeen door de nijverheid ter markt wordt ge-

bracht en op de plaats der beurs zelf hun zaken te
doen.

Door ook in ons land op een of meer plaatsen der-
gelijke beurzen te organiseeren 4raagt men er onge-

twijfeld krachtig toe bij, het oog van onzen handel
meer dan voorheen op de nationale nijverheid
te rich-
ten opdat deze, waar
zij
inderdaad met de vreemde
industrie kan wedijveren, niet op grond van sleur
of vooroordeel bij deze laatste wordt achtergesteld.
Bovendien heeft zulk een beurs het onmiskenbare

voordeel van een meer direct contact te doen ontstaan

tusschen de handeldrjvenden en de producenten
der artikelen en het is zeker geen overdreven optimis-

me te mogen verwachten, dat een dergelijke nauwe
aanraking tusschen de belanghebbenden, ter plaatse
waar zich de producten bevinden, den stoot zal geven
tot de aanknooping van handelsrelaties, die anders

achterwege zouden zijn gebleven. Welke besparingen
bovendien van zulk een ,,meeting” het gevolg kunnen
zijn, laat zich denken wanneer men de wijzen nagaat
waarop gemeenljk het contact tusschen handel en nij-
verheid ontstaat.

In haar circulaire en brochure wijst de vereeniging
er op, dat de jaarbeurs, voor de eerste maal althans;
met het oog op de bijzondere omstandigheden een zui-
ver nationale zal zijn, waarop alleen Nederlandsch
fabrikaat zal verschijnen. Deze maatregel is volko-
men te rechtvaardigen, al spreekt het vanzelf dat een
Nederlandsche jaarbeurs haar roeping zal missen in-
dien, als de verhoudingen meer normaal zullen zijn
geworden, het instituut een exclusief karakter zoude
dragen.

Wij spreken de oprechte hoop uit, dat de Neder-
landsche industrieelen en kooplieden niet zullen be-
sluiten ,,de kat uit den boom te kijken”, doch terstond
hunne medewerking zullen verleenen aan een instel-
ling, die de kiemen van grooten bloei in zich draagt. De Ncderlandsche regeering heeft reeds geldelijken
en zedelijken steun toegezegd; van de belanghebben-
den zelf zal nu het werkelijke welslagen der, Jas-
beurs” afhangen.

DE EXTRA-HEFFING DOOR ONZE SPOORWEG-

MAATSCHAPPIJEN.
Mag men afgaan op de voorloopige cijfers der bruto.
opbrengstn van de beide groote spoorwegmaatschap-
pijen over de eerste maanden van het loopende jaar
dan zal 1916 het reeds zoo gunstige jaar 1915 nog
verre achter zich laten.

19 Juli 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

443

Het exceptioneel karakter der factoren waaraan de

hooge bruto’s over 1915, zooals werd opgemerkt, zijn

te danken geweest, maant echter wel tot eenige voor-

zichtigheid.

Daargelaten de groote onbekende, die alle ramingen

in deze tijden onzeker maakt, de vraag ni. of ons land

buiten den oorlog zal blij.ren, mag, wat het reizigers-
vervoer betreft, wel is waar ook dit jaar weer op een groot en loonend vervoer worden gerekend, doch de

bron welke het vorig jaar zoo rijkelijk bleek te vloeien

– het vervoer vanmilitaire verlofgangers – kan elk
oogenblik verstopt geraken; eene schorsing bijv. der

militaire verloven, zooals voor eenige maanden plaats

had, zal vermoedelijk voor de maatschappijen eenebe-
langrijke inkomstenderving blijken te hebben opgele-
rerd

En, gelet op de steeds grooter wordende belemme-
ring van het internationaal handelsverkeer, op de
voortdurende toeneming van het aantal uitvoerverbo-

den en op de weinig rooskleurige verwachtingen, wel-

ke onlangs door den Min, van L., N. en H. in de Mem.
v. Toel. op het 20-millioenen-ontwerp (wets-ontwerp
No. 376) zijn geuit ontrent de productie hier te lande
in landbouw en nijverheid in het derde crisis-jaar, is
de vraag zeker gewettigd of niet de tot dusverre stij-

•gende lijn van het goederenvervoer binnenkort een
bedenkelijk dalende richting zal gaan vertoonen.

Intusschen niet zoozeer de kans op daling der hooge
bruto-ontvangsten dan wel de onrustbarende stijging
der exploitatie-kosten is het, die de spoorwegmaat-
schappijen tot de in No. 25 van dit tijdschrift
bedoelde heffing heeft doen beslüiten.
Die stijging, welke in de verslagen over 1915 reeds

merkbaar is, heeft sedert dien nog heel wat grootere
afmetingen aangenomen.

Twee factoren spelen hierbij vooral een rol, de
brandstoffen en het personeel; indien men nagaat dat
bijv.: S.S. in vorig jaar
f
3.604.560 aan brandstoffen
voor locomotieven uitgaf (in 1913 bedroeg dit

f
3.172.350) d. i.
f
11,2429 per 100 locomotief-K.M.
(tegen
f
8,6545 in 1913), springt de bedenkelijke stij-
ging der steenkolenrekening in het oog, die het ge-

volg moet zijn van de verdubbeling van den prijs der
Duitsche dienstkolen, waarvoor de maatschappijen in
den aanvang van dit jaar zijn geplaatst, terwijl een
nieuwe verhoging vermoedelijk voor het einde van
het jaar is te wachten.

Van hoe grooten invloed de groote stijgihg van den
loonstandaard, welke in den laatsten tijd valt te con-
stateeren en welke voor de spoorwegmaatschappijen
zich uit in buitengewoon hooge bonen voor het vele
losse personeel, dat zij ter vervanging van in militairen
dienst zijnde beambten in dienst hebben moeten ne-
men en in duurte-toeslagen voor haar vaste personeel,
op d.e exploitatie-kosten moet zijn, blijkt voldoende in-
dien men in aanmerking neemt dat de personeelkos-
ten blijkens het verslag der meergenoemde Staats-
commissie bij de spoorwegmaatschappijen zeker op 60
k 64 pOt. van de totale exploitatiekosten zijn te stel-
len.

Dat met deze cijfers voor oogen de spoorwegmaat-
schappijen hebben gemeend te moeten overgaan tot
een tijdeljken toeslag van circa 10 pOt. op al hare
goederentarieven en dat de Regeering daarin heeft
bewilligd, is alleszins verklaarbaar.
Ook indien mocht blijken, dat deze voorzorg over-
bodig is geweest en in 1917 de reserves wederom be-
langrijk zouden kunnen worden vermeerderd, mag
toch een dergelijke versterkingskuur aan het wel
eenigsains uit zijn krachten gegroeide spoorwegbedrijf
hier te lande niet worden misgund.
Is bovendien een, in vergelijking met de verhooging
van de vrachten voor alle andere transport, zoo luttele
toeslag als de onderhavige, niet rationeel te achten
indien men in aanmerking neemt, dat een van de
elementen, waarop de goederentarieven berusten, de
waarde der te vervoeren goederen is, terwijl die waar-

de van vele artikelen thans verdubbeld of verdrievou-

digd is. Waarom zouden bijv. onze landbouwproducten

welker waarde ovér 1915 door den Minister van L.,

N. en H. onlangs op ruim 43 pOt. hooger dan in nor-

male jaren is geschat, niet een geringe verhooging op

de vooral voor deze artikelen hier te lande uitermate

lage spoorwegtarieven kunnen verdragen?

De vorm der verhooging, een uniforme opcenten-

heffing is zeker niet onberispelijk, doch zal wel nood-

gedwongen als de practisch eenig
mogelijke
zijn geko-

zen; ook zal wel aan tarief-technische redenen zijn te

wijten dat de bedoelde extra-heffing zoodanig is inge-

richt, dat
zij
in vele gevallen voor de buiteniandsche

zendingen lager is dan voor de binnenlandsche, ter-
wijl toch juist de expoitwaarde van vele artikelen als

landbouwproducten, visch, enz., thans zoo uitermate

hoog is.
Intusschen bezwaren van principieelen aard zijn

dit niet.

1
S. H.

DE DUITSCHE INKOOPCENTRALE.

Onder de vele monopolistische organisaties, welke

gedurende den oorlog in Düitschland zijn ontstaan, is
er een, die meer en meer voorwerp van scherpe critiek
is geworden. Wij meenen de Zentraleinkaufsgesell-

schaft m. b. H., kortelijk de Z. E. G. genoemd. De Z. E. G. is in het leven geroepen om tegen te gaan

dat de Duitsche kooplieden met elkaar op vreemde
markten concurreeren en de prijzen door die concur-
rentie moedwillig omhoog worden gedreven. In nor-
male tijden is die prijsopdrjvende invloed der vrije

concurrentie begrensd door de concurrentie der aan-

bieders op de internationale markt. Thans is van een
internationale markt geeii sprake meer;het voor
Duitschiand beschikbare aanbod is binnen enge gren-
zen teruggebracht en de positie der aanbieders is der-
halve min of meer monopolitisch geworden. Bevindt
zich tegenover zulk een toestand van het aanbod een
concurreereude vraag, dan is een belangrijke prijsop-
drijving het natuurlijk gevolg, maar veel geringer is
dit gevaar, indien de vraag zich tegenover het beperkte
aanbod organiseert. Z.ilk een organisatie der vraag is
de Z. E. G. Niet dat de particuliere invoerhandel in

Duitschland volkomen is uitgeschakeld, naast de
Z. E. G. bevinden zich inderdaad de particuliere han-
delsondernemingen doch hun vrijheid van handelen is
in zooverre beperkt, dat zij op tal van punten naar
de. voorschriften der Z. E. G. hebben te luisteren. Zoo
is de invoer van tal van levensmiddelen zooals graan,
vleesch, boter, vet, kaas, rijst, eieren, haring, enz.
onder de contrôle der Z. E. G. gesteld, terwijl ook een
deel der binnenlandsche voorraden aan de regeling
der Z. E. G. is onderworpen, in zoover aan deze tal van
rechten zooals die van onteigening, inbeslagname en
inventarisatie zijn toegekend.

Van de wijze, waarop door de Z. E. G. wordt gear-
beid, drong aanvankelijk naar buiten zeer weinig
door en naar hetgeen men dienaangaande in de Duit-sche pers kon lezen, schijnt de Z. E. G. wat al te die-tatorisch tegen den handel, die voorheen slechts vrij-
heid kende, te zijn opgetreden en menige transactie
te hebben belet, ook waar het naar het oordeel van
de betiokken handelaars’ een belangrijke hoeveelheid betrof, die tegen matigen prijs was te verkrijgen. Tal-

rijk zijn de klachten in de Duitsche pers over de
gestie der Z. E. G., die volgens de betrokkenen niet
slechts den handel groote schade berokkent doch ook
verhindert dat de levensmiddelen Duitschiand in rui-
mere mate bereiken, zoodat het aan de Z. E. G. te wij-
ten zou zijn, dat groote voorraden instede van naar
Duitschlaud naar de vijandelijke landen gaan. Vele
voorbeelden worden voorts gegeven om aan te toonen,
dat de particuliere handel in staat is tegen veel ge-
ringere prijzen te leveren dan de’Z. E. 0-., maar daarin
door dit lichaam wordt verhinderd. –
Op al de klachten te dezer zake geuit, heeft de
Z.
E.
G. langen tijd een hooghartig stilzwijgen bewaard. Ten

444

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 Juli 1916

slotte echter schijnen de protesten, die tot de Z. E. G.

werden geuit, zulk een omvang te hebben aangenomen,
dat zij er toe is overgegaan, een en ander omtrent zich-

zelf mede te deelen. In den aanvang van Juni ver-

scheen althans in de Duitsche pers een stuk, waarin

,,het wezen der inkoopcentrale” uitvoerig werd uiteen-

gezet. Het bedoelde exposé draagt echter volledig het

karakter eener zelfverdediging, gericht tot hen, die

de Z. E. G. verwijten het persoonlijk belang harer

aandeelhouders bij het algemeen belang te hebben

achtergesteld. Daartegenover wijst de Z. E. G. er op,

dat een commercieel karakter haar ten eenen male

vreemd is, doch dat zij slechts in het algemeen belang

werkzaam is. Wel moet worden toegegeven dat er ge-
vallen
zijn,
waarin van een groote spanning tusschen
in- en verkoopsprijs sprake is, doch van zulk een

marge wordt dan slechts gebruik gemaakt tot dekking

van vaak onvermijdelijke verliezen. En om aan te
toonen hoe weinig van een streven naar winst sprake is, wijst zij er op dat een onlangs vastgestelde balans
een
winstcijfer
van slechts Mk. 200.000 aangeeft, hoe-

wel de omzetten in de millioenen loopen. Het natio-
nale doel der instelling vloeit, zoo betoogt
zij,
voorts

daaruit voort, dat van Regeeringswege een Rijkscom-
missaris in de directie zitting heeft, terwijl geen aan-
deelhouder op meer dan 5 pOt. dividend zal kunnen
rekenen en
bij
eventueele ontbinding het aanwezige

vermogenssurplus der Z. E. G. aan den Rijkskanselier
wordt overgedragen ten behoeve van het algemeen be-
lang. De beteekenis van haar arbeid leidt de
Z.
E. G.
voorts daaruit af dat door haar politiek de prijzen in

vele gevallen lager zijn geworden dan zij onder den
toestand der Vrije concurrentie waren.

Ook na de verschijning van deze mededeelingen ble-
ven intusschen de aanvallen niet uit, doch de Z. E. G.
heeft deze niet meer, gelijk voorheen, genegeerd doch
heeft zich tegen eiken aanval verdedigd. Het betroffen

meestal gevallen, waarin de Z. E. G. het verlof tot
een schijnbaar zeer wenschelijke transactie heeft ge-
weigerd, volgens de Z. E. G. meestal daarom wijl
door het land van uitvoer toch geen uitvoerconsent zoude zijn verstrekt of wijl er, naar het oordeel der
Z. E. 0., reeds voldoende was aangekocht en men van
verdere aankoopen een prijsstijging vreesde.

Ook is de Z. E. G. het verwijt niet bespaard geble-
ven, dat
zij
met belangrijke kosten arbeidt. Daarop
heeft de Z. E. G. medegedeeld dat blijkens haar balans van 1915
bij
een omzet van 1 milliard de onkosten
slechts 4 millioen hebben bedragen, waarvan M. 1,4
millioen aan salarissen. Hoeveel
prijs
de organisatie

er thans op stelt om ook maar den schijn van geheim-
zinnigheid naar buiten te vermijden, moge ten slotte
daaruit blijken dat zij, uitsluitend ter verschaffing
van inlichtingen aan de pers en andere openbare orga-
nisaties, een informatie-afdeeling heeft ingesteld,
waaraan alle vragen zijn te richten.

DE RIJKSMIDDELEN.

De ontvangsten van de schatkist uit de maandelijks
gepubliceerde middelen blijven, blijkens het over de
laatstverstreken maand in dit nummer opgenomen
overzicht, ruim vloeien. Hetgeen tot dusver in 1916
werd ontvangen overtreft de raming over zes maanden
met ruim
f
5.700.000, de opbrengst in het eerste half
jaar van 1915 met
f 18.800.000
en die van hetzelfde
tijdvak van 1914 met
f 10.000.000.

Op deze vergelijking met de cijfers van vorige jaren
mag echter niet zonder meer worden afgegaan. De
noodige correcties gaven wij reeds aan in No. 25, blz. 377, van dit blad. Past men die correcties ook ditmaal
toe, dan blijkt, dat, voorzoover vergelijkbaar, de midde-
len in 1916 tot nog toe
f
3.364.000 of 4,3 pOt. meer op-
leverden dan in het eerste semester van 1914. Laat
men de successierechten, die in 1914 zeer ruim vloei-
den, buiten aanmerking, dan stijgt het verschil tot

f
6.240.000 of 9,39 pOt.

Men hoede zich echter voor te groot optimisme op grond van dit percentage.

Vooreerst wijzen wij er op, dat, al kan het achter-
blijven van de successierechten
(zij
gaven in 1916
ruim een millioen gulden minder dan in 1915 en

f
2.800.000 minder dan in 1914) voor een goed deel

op den grilligen loop dezer middelen geschoven wor-
den, de sterke koersdaling van de meerderheid der

fondsen, waaruit het Nederlandsch efectenbezit be-
staat, hier zeker een woord zal meespreken. Dat deze

invloed zich geleidelijk sterker in de opbrengst van

dit middel zal afteekenen, valt naar het ons voor-
komt, niet te betwijfelen.

Daarnaast dient in het oog gehouden te worden, dat

in verschillende opzichten de opbrengst der middelen

als gevolg van de buitengewone omstandigheden
wordt opgevoerd of geflatteerd. In dit verband trekt

het de aandacht, dat de totale, hierboven vermelde,
stijging van
f
6.240.000 wordt overtroffen door het-

geen meer werd ontvangen uit den suiker- en den
vleeschaccijns. Deze twee middelen leverden in 1916

f
6.840.000 meer op dan in 1914.

Ter illustratie van den zooeven door ons bedoelden
invloed laten wij hier volgen hetgeen onlangs door den

Minister van Financiën, in de vergadering van de

Tweede Kamer van 5 Juli 1916, omtrent den loop der
middelen werd medegedeeld:

,,Er zit vooreerst in 3,3 millioen aan aceres van den

,,suikeraccijns.
,,Ik erken, dat de opbrengst van dezen
accijns
in de

,,laatste jaren sterk toeneemt; zij is wel eens in een

,,vol jaar gestegen met ruim 3 millioen gulden, maar

,,het is onaannemelijk, dat de toestand in de maat-
,,schappij van dien aard zou zijn, dat men in 5 maan-

,,den 3,3 millioen meer aan suikerbelasting zou be-
,,taald hebben wegens werkelijk verbruikte suiker.
,,Er is naar een verklaring gezocht en die verkia-
,,ring ligt m. i. hierin, dat vele fabrieken van jams,

,,gecondenseerde melk en dergelijke artikelen die op
,,het oogenblik niet mogen worden uitgevoerd, op

,,groote schaal voorraden maken. In gewone tijden
,,maken ze evenveel, maar dan wordt het uitgevoerd en
,,wordt het recht weder afgeschreven en daalt de op-

,,brengst van de suikerbelasting. Nu staat er in de
,,magazijnen heel wat veraccijrisde suiker en dienten-
,,gevolge hebben wij in April en Mei een buitenge-

,,woon hooge opbrengst van den suikeraeeijns gehad.
,,In Mei alleen bedroeg de opbrengst niet minder
,,dan 3,2 millioen.

,,Dan de
accijns
op het geslacht. Die is in den tijd

,,van 5 maanden gestegen met 1,6 millioen, op een
,,totale raming van 6 millioen per jaar, een exorbitant

,,bedrag.

,,Er is echter in het geheel geen reden om nu te
,,gaan juichen, dat de menschen zooveel meer vleesch
,,eten. De accijns wordt geheven naar de waarde van

,,het vleesch en nu is de waarde van de runderen in
,,deze maanden zoo hoog geweest, dat wij daaraan zoo

,,niet geheel dan toch bijna geheel de stijging van den
,,accijns kunnen toeschrjven.

,,Als ik deze middelen: suikeraccijns en
accijns
op

,,het geslacht, te zamen neem, nl. 3,3 en 1,6 millioen,
,,dan ben ik reeds 9 ton boven de 4 millioen accres,

,,die
wij
in dezen tijd hebben gehad. Ik wil ook nog
,,de andere belastingen rondgaan.
,,De grondbelasting heeft in deze 5 maanden

,,f 440.000
meer opgebracht dan in andere jaren. De
,,00rzaak daarvan is niet ver te zoeken. De boeren heb-,,ben veel geld verdiend; voor een deel beleggen zij het
,,in guldens en in goud- en zilverwerk, maar voor een ,,deel gebruiken zij het om vroeger de grondbelasting
,,te betalen dan anders.
,,Het personeel, dat meer aanduidt hoe het met de
,,volkswelvaart staat, is
f
330.000 ten achter. Die dat
,,te betalen hebben, zitten in het algemeen niet zoo dik
,,in hun middelen.
,,De welvaart in Nederland wordt helaas ook nog

19 Juli 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

445

,,eenigszins aangeduid door de opbrengst van den ac-
,,cijns op het gedistilleerd. De opbrengst daarvan is

,,f
360.000 ten achter bij 1914.

,,De registratierechten en het zegel geven zeer goede
,,cijfers. In menig opzicht mag men misschien daaruit

,,gunstige gevolgtrekkingen maken. De vooruitgang
,,van het zegel wordt misschien voor een gedeelte ver-

,,00rzaakt door het reusachtig aantal N.O.T.-contrac-

,,ten. Er worden thans veel meer contracten gesloten
,,dan in andere tijden.

,,De stijging der registratierechten is waarschijn-
,,lijk daaraan toe te schrijven, dat de opbrengst een
,,zoo groot aantal maanden grootendeels achterwege is

,,gebleven, veel meer is achtergebleven dan menige
,,andere belasting. Men zal dan nu aan het inhalen

,,zijn wat men uitgesteld heeft.
,,Concludeerende mag ik zeggen, dat deze middelen-
,,staat met zijn accres van 4 millioen volstrekt niet
,,aanduidt zoo’n schitterenden toestand als men uit de ,,bloote cijfers zou meenen te mogen opmaken.”‘.-

DE ONTWIKKELING DER VAKORGANISATIE

VAN WERKLIEDEN.

Vindt men al in de verslagen van een aantal vak-
vereenigingen cijfers over hare geldmiddelen, een sa-

menvattend overzicht betreffende de financiën der

geheele Nederlandsche vakbeweging bestond tot dus-
ver niet. Het Centraal Bureau voor de Statistiek, dat
elk jaar een onderzoek instelt naar het aantal vak-
vereenigingen en hare ledentallen, heeft nu in 1915

tevens vragen gesteld betreffende den financiëelen
toestand. De uitkomsten van dit laatste onderzoek, dat begrijpelijkerwijze nog al tijd vorderde, zijn dezer da-

gen gepubliceerd. Men kan met het resultaat tevreden
zijn, want het is vrij volledig; over ‘t geheel zijn het
slechts kleinere vereenigingen, waarvan de gegevens
ontbreken.
Wij laten aanstonds enkele der voornaamste cijfers
volgen; ook omtrent het aantal organisaties en geor-
ganiseerden. Daaruit zal blijken, dat zij in omvang
sterk zijn toegenomen; dat zij ook in kracht toenamen,
zal menig werkgever ondervonden hebben. Trouwens het geheele aanzien der vakorganisatie is in de laatste
jaren veranderd. ‘t Is nog niet zoo heel lang geleden,
dat als regel de goede, degelijke werkman er niet spoe-
dig toe te bewegen was, zich bij een vakvereeniging
aan te sluiten, dat de arbeider voor zijn patroon niet

wilde of durfde weten, dat hij georganiseerd was, dat
de vereeniging bijna steeds achter de schermen bleef
en onderhandeling met of erkenning van de vakorgani-
satie hooge uitzondering was. Hoe geheel anders is
dat tegenwoordig! In den Duitschen Rijksdag ver-
klaarde Minister Delbrück, dat de vakorganisaties in

de maatschappij thans een taak vervullen, zonder
welke het economisch leven ondenkbaar is. Bij ons is
het eigenlijk niet anders. Steunde b.v. de noodrege-
ling-Treub inzake de werkloosheidsverzekering niet op
de vakorganisaties, en zullen, wanneer straks een
werkloosheidsverzekering voor ons geheele land wordt
ingevoerd, de werkloozenkassen der vakvereenigingen
niet de draagsters der verzekering zijn? Is, om een
ander voorbeeld te noemen, toepassing van het insti-

tuut der collectieve arbeidsovereenkomst wel mogelijk
zonder krachtige Organisatie? Thans enkele cijfers:

1
Jan.
tal
Aan
Ledental
vakvereengingen *)
1910

……….
2253 143.850 1911

……….
2359
153.700
1912

……….
2529
169.100
1913

……….
2800
189.000
1914

………..
3223
220.300
1915

……….
3373
227.400

S)
Afdeelingen van vakbonden en zelfstandige vakver-
eenigingen.

In 1910 waren er 4 centrale organisaties van vak-

bonden, met 62.400 aangeslotenen (43 pOt. van alle

georganiseerden), in 1915 waren er 5 met 149.100
leden (66 pOt.); het aantal vakbonden bedroeg 1 Jan.

1910 128 met 113.000 leden (79 pOt.), op 1 Jan. 1915

156 met 199.300 leden (88 pOt.) Het aantal plaatse-
lijke vakvereenigingen nam daarentegen eenigermate

af. Een en ander wijst op toenemende centralisatie.

Onder de 227.400 georganiseerden zijn er minstens
51.000, die geen werkman in den engeren zin des

woords zijn, als beambten, militairen, politie, enz. De
vrouwen maken nog geen 4 pOt. van alle vereenigden

uit. Ruim 25 pOt. der georganiseerden staan op
confessioneel standpunt (18 pOt. R.K., 3 pOt. Prot.

Ohrist. en 4 pOt. gemengd Christelijk of Israëlietisch).
De statistiek voor 1916 is nog niet verschenen, maar

uit reeds gepubliceerde cijfers mag men afleiden, dat
het aantal georganiseerden het laatste jaar weer met
ettelijke duizenden gestegen is.

Van de 3373 vakvereenigingen met 227.400 leden

hebben er 2665 met 184.200 leden inlichtingen over
de financiën verstrekt; gelijk wij reeds zeiden, een
voor een eerste onderzoek bevredigend resultaat.

De ontvangsten enz., der ,,centralen” waren als
volgt:

Ontvangsten Uitgaven Vermogen
in 1914 in 1914 1Jan.1915
Ned. Arb.-Secretariaat
f
35.600
f
35.900
f
200
Ned. Vakverbond . . ,, 97.900 96.200 9.700
0hz. Nat. Vakverbond ,, 7.700 ,, 7.900 ,,

300
R.-K. Volksbond …. ,, 26.200

24.700 ,, 3.000
Neutrale Vakvereen.
,,

700

700

Totaal ….
f
168.200
f
165.400
f
13.200

Deze opgaven betreffen de kassen der verbondenen
en hun stakingskassen; van het N.A.S. alleen de sta-
kingskas.

Voorzoover de vakbonden en zelfstandige vakver-

eenigingen opgaven verstrekt hebben, blijken zij in
1914 een inkomen gehad te hebben van
f
2.737.700;
de uitgaven beliepen
f
3.057.000, terwijl haar bezit op
1 Jan. 1915
f
3.492.500 bedroeg. Deze cijfers waren
voor de bij het N. V. V. aangesloten organisaties
resp.
f
1.840.000,
f
2.256.200 en
f
2.076.700 en voor
den bij dit verbond aangesloten Alg. Ned. Diamant-
bewerkersbond alléén resp.
f
867.500,
f
1.448.500 en
f
1.688.900.

Onder de uitgaven der vakvereenigingen vinden
wij een bedrag van
f
290.200 voor uitkeeringen bij
werkstaking en uitsluiting,
f
1.761.500 bij werkloos-
heid (waaronder
f
857.000 aan bijslag van gem. werk-
loozenfondsen en steuncomité’s),
f
158.300 uitkeering
bij ziekte,
f
81.400 bij overlijden,
f
44.000 voor
andere uitkeeringen. Voor vakbladen werd
f
149.700
uitgegeven (daarentegen slechts
f
42.100 aan abonne-
menten geïnd), voor propaganda
f
44.600, voor sala-
rissen
f
193.400, voor beheer
f
141.100.
De bestuurdersbonden en arbeidssecretariaten, die
inlichtingen verstrekten (67 met 82.300 leden, van
de 101 bestaande met 95.500 leden) hadden in 1914

f
53.600 ontvangen en
f
48.800 uitgegeven. Op 1 Jan.
1915 bezaten zij
f
15.800.

Het vermogen van alle vakorganisaties te zamen is
in den loop van 1914 van
f
3.947.200 tot / 3.565.500
of met
f
371.700 (bijna 10 pOt.) gedaald, een achter-
uitgang, die veroorzaakt werd door het verlies, dat de
Alg. Ned. 1)iamant.hewerkersbond leed, n.l.
f
581.000;
het vermogen der andere organisaties samen steeg dus
met bijna 2 ton.
I)

tJ
J

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

Uitvoerverboden. Bij Kon. besluit van 4
dezer is verboden de uitvoer van
tuinboonen
en
krop-
sla,
terwijl bij besluiten van 8 dezer de uitvoer van
varkenshaar en daaruit vervaardigde artikelen
en van
lucifers
verboden werd.

p,u

446

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 Juli 1916

G r a a n p r ij z en. In verband met de berichten
omtrent het verwerken van binnenlandsche granen in
branderijen en distilleerdèrijen wordt medegedeeld, dat tengevolge van de vraag naar genoemde granen

voor deze industrieën de prijzen tot abnormale hoogte

stegen; zoo werden voor tarwe prijzen besteed tot

f
564 per last. Daar dit ten nadeele komt van de

volksvoeding hier te lande, heeft de regeering zich

genoodzaakt gezien daaraan een einde te maken.

Uitvoer van gras- en klaverzaad.
Eventueele aanvragen om vergunning tot uitvoer van

inlandsch gras- en klaverzaad van den oogst 1915
moeten v66r 1 Augustus a.s. bij het Departement van

Landbouw worden ingediend.
Uitvoer van schapenvleesch. Blijkens

beschikking van den Minister van Landbouw, enz.

mag uitvoer van schapenvleesch alleen geschieden op

vertoon van consenten, afgegeven door de
Rij
kscom-

missie van Toezicht op de Varkensvleeschvereeniging;

deze consenten worden, door bemiddeling van het

Nederlandsch Landbouwcomité, afgegeven aan provin-
iale cimbinaties van vereenigingen ter bevordering
van den aanfok en de mesterij van varkens, die ver-

plicht zijn voor binnenlandsch verbruik geschikte
schapen te leveren met een ilachtgewicht van één
tiende deel van de gewichtshoeveelheid schapen-

vleesch, waarvoor consent wordt verleend.

M a x i m u m p r ij z en. In verband met het bo-

ven vermelde uitvoerverbod zijn eveneens maximum-
prijzen voor verkoop in het klein vastgesteld voor

tuinboonen en kropsla. Op 15 dezer is thans door den

Minister eene nieuwe circulaire tot de burgemeesters
gericht, waarbij ook maximumprijzen zijn vastgesteld

voor grossiers in jonge groenten en aardappelen, ter-

wijl de kleinhandelsprijzen voor deze artikelen eene
enkele wijziging hebben ondergaan. Tevens wordt in
deze circulaire nog uitdrukkelijk gewezen op de wen-

schelijkheid om streng de hand te houden aan de
daarbij bepaalde prijzen; zou in eene gemeente blijken
van onwil van tusschen- of kleinhandel om zich aan de gestelde regelen te houden, dan verdient het aan-

beveling, dat één of twee wagons groenten en vroege
aardappelen van gemeentewege worden aangeschaft

en tegen den vastgestelden prijs gedistribueerd.
Bij circulaire van 8 dezer zijn door den Minister
nieuwe maximumprijzen vastgesteld voor turf op de
veenplaatsen in de provincies Groningen, Drente,
Overijsel, Noord-Brabant en Limburg, welke echter

uitsluitend gelden
bij
levering voor steenfabrieken,

kalkblusscherijen en bakkerijen en derhalve niet bij levering aan andere nijverlaeidsondernemingen. –

MAANDCIJFERS.

SPAARBANKCIJFERS.

Overzicht van inleg en terugbetaling bij 48 particu-

liere spaarbanken (aangesloten
bij
dèn Nederlandschen

Spaarbankbond) gedurende Juni 1916.

Spaarbanken met een

Bedrog in Guldens

Posten

aan in loggers verschuldigd
bedrag van:

Inleg

Terug-

Inleg Terug-
betaling

betaling

beneden
f 100.000

4.500

546

76

11

f 100.000-,,. 500.000

223.380

89.442

2.470

818

500.000-,, 1.000.000

226.826

127.309

1.845

901

1.000.000-,, 2.000.000

467.957

280.034 4.293 2.050

2.000.000-,, 4.000.000

353.282

302.844 2.356 1.291

4.000.000–,, 7.000.000

609.100

556.807

6.335 4.136

boven
,,7.000.000 1.329.835

955.054 23.819 12.441

Totaal ..
3.214.880 2.312.036 41.194 21.648

Totaal Juni
1915
…….
2.199.887 1.613.391 37.055 19.314
1914
…….
2.869.538 2.253.708 54.402 25.385

Juni- ……

1916

1915

19-14

Uitgegeven nieuwe boekjes
3273

2465

3882
Geheel afbetaalde boekjes..

1967

1942

2218

Overzicht van inleg en terugbetaling
bij
de Rijks-
postspaarbank.

MEI
1916
1915
1914

f

7.851.739f 6.016.999f
8.119.910
Terugbetalingen

..
,,

7.773.143
,,

4952.264
,,

7.926.831
Tegoed der inleggers
op
ultimo ………
,,
190.283.222
,,175.146.194
,, 184.006.491
Nom. bedr. der uitst.
staatsschuldboekjes

Inlagen

………..

,,

25.943.800
,,

24.278.150
,,

24.083.250
Spaarbankboekjes:
op ultimo ………

gegeven
10.018
7.711
11.314
Aantal nieuw uit-

Aantal

geheel

af-
betaald
7.747 7.507
9.662
Aantal

uitstaande
op ultimo
1.705.705
1.674.632
1.667.764

OVERZICHT DER RIJKSMIDDELEN.

(In Guldens).

191 6

Eerste zes
maanden
van 1915

Eerste zes
,,,aanden
van 1915

Directe belastingen.
Grondbelasting ……….
3.782.704
9.678.949
9.1 13.894
Personeele belasting

..
2.134.743
2.079.241 4.434.754
19.165.573
4.542.733
4.327
Belasting
op
bedrijfs-

en
Inkomstenbelasting ……..

andere inkomsten

..8.179.223
Vermogensbelasting
53.463
1.123.060 4.521.987
Mijnen

…………….

13.514

8.050.151
34.415.850
26.362.164
1.419.882 9.816.4101
7.674.317 2.248
13.405 12.384

1.422.130
8.829.815
7.686.701

Accijnzen.

Invoerrechten

…………..

3.260.444
15.274.787
12.088.600 691.753 811.510
Gedistilleerd …………
2.027.680
12.664.317
10.604.610
173.707
1.092.255 1.113.927
Zout

………………..
Bier

en azijn …………
143.802
771.186 732.072

Totaal …………..

777.688

4.683.089 3.780.919

Formaatzegel

…………

6.690.067 35.177.387
29.131.638

Totaal …………..

Gouden en zilveren werken
48.880
500.851
189.935

Suiker

………………
Wijn

……………….300.746

Totaal …………..

46
262 322
Essaailoon ………… ….

Totaal …………
48.9 26
301.113
190.257

Geslacht ………………

Indirecte belastingen.

..

715.211
3.866.086 2.532.542
Registratierechten
765.769 4.815.467
2.367.915
Zegelrechten …………..

ilypotheekrechten
76.785 477.172
213.503
934.548 7.330.263 8.397.937
Successierechten

……….

2.492.313

..

16.488.98813.511.897

207.680 1.156.594 491.638
167.419
402.812
415.436

Totaal …………..

Donzeinen

………………

48.542
50.369-
31.186
S’taatsloterij

…………….
Jacht en visscherij ……….
68.496
425.211
612.815
19.195.725
97.248.1I39
78.433.734

ïoodsgelden

…………….

Totaal generaal ….

OPOENTEN VOOR HET LEENINGPONDS 1914.

1916

Eerste zes
maanden
van 1916

Eerste zes
maanden
van 1915

Directe belastingen.
757.771
1.778.090 1.684.754
Personeele belasting

..
443.001
957.951
812.730
723.151
6.428.703
1.428
Vermogensbelasting
6.801
299.443
1.530

Accijnzen.
653.289 3.054.957
1.866.517

Grondbelasting …………

60.149
138.351
27.357

Inkomstenbelasting ……..

Gedist. (binn.- en buiteul.)
202.768
1.266.432 1.049.649

Suiker

………………

Indirecte belastingen.

Wijn

………………..

Zegelrecht van buitenl. elf.

60.699
282.482
71.479
Registratierechten
76.473 479.159
219.978
Hypotheekrechten
7.634 47.266
19.873

Totaal ……..
.2.991.735
14.733.433
5.753.797

’19Juli 1916 .

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

447

STATISTIEKEN. EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

T. BANKDISCONTO’S.

20
Juli 1914

N d

(Disc.Wissels.
4’/2sedert 1Juli ’15
3
1
/2sedert23 Mrt.
1
14
B
e
jBe1.Binn.Eff.
an
4
1
12

1

’15
4

23

’14
!Vrsch.iuR.C.
5’1

,,

19 Aug.’14
5

,,

23

,,

’14
Bank of England..
6

14Juli ’16
3

29 Jan. ’14
Deutsche Reichsbk.
5

23 Dec. ’14
4

5 Febr.’14
Banque de France.
5

20Aug.’14
3
1
12

,,

29Jan. ’14
Oostenrriong. Bk.
5

10Apr.’15
4

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

27 Juli ’14
5

1 Apr. ’14 Nat. Bank v.Denem.
.5

10

,,

’15
5

,,

6 Febr.’14
Zveedsche Rijksbk.
411

,,

1 Mei ’16
4112

,,

6

,,

14
ZwitserscheNat.Bk.
4112

,,

2Jan.’15
3’1

,,

19

,,

’14
Bank van Ifalië ..
5
,
12

9Nov.’14
5

9Mei ’14
Feder. Res. Bk. N.Y.
3-5

4Febr.’15

Javasche Bank.. ..
3
1
1s

1 Aug.’09
3
1
12

,,

1 Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data
Amsterdam
Londen
Part.
Berlijn
Part.
Pijs
Part.
N York
Cali.
Part.
Prolon-
disconto
gatie
disconto
disconto
disc.
lnoncy

14 Juli

’16
1 ‘/81/4
2 ‘/’/
5214
3/4

4/8

2’/3’/,,
10-14,,

’16
1 ’12-2
2 ‘/4-2
8/4

55
314

418

2
‘/8

4 ‘/2
3-7

,,

’16
1

/s-2 ‘/
2 11_3
5/82
3314.4818

34112
26-30 J. ’16
2-18
2112-3
581
32144215

2’12-3 14

12-15Jul.’15
21-2+
2514)
4151.

1,14-118
13-18Jul,’14
331j_3 ‘/
21.-3 ‘/2
2’14
2
1Is-2
1/4

2
2
14
2-214

20-24Jul.’14
3
1
18-/,o
2
114214

2
‘1-
8
I
2
2111
281
4

1142 /2

2)
Noteeringen van de Ver. v. d. Effecteuhandel en de
Prolongatievereeniging door elkander.

-WISSELKOERSEN.

T. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op New York, de laagste en hoogste der
week en de Zaterdagsche noteeringen zijn aan particuliere
opgaven ontleend.

Data Londen

Berlijn
Parijs
New York

10

Juli

1916

..
11.50
1
14
.

43.50 40.90
2.41
11

,,

1916

. –
11.49/4
43.42’12
40.90
2.4014
12

,,.

1916

..
11.49/
43.37
1
12
40.87
1
12
2.4019
13

1
,
916

. .
11.4818
43.25
40.8212
2.4014
14

1916

..
11.48
43.20 40.82
1
/2
2.40814
15

1916

..
11.48
1
/,
42.97
1
/2
40.82’12
2.40
3
/4

Laagste derweek
11.47
1
12
43.15 40.75
2.4018
Hoogste

,,

,,
11.501
‘43.70
40.93″12
2.41
1
4

8 Juli

1916

. .
11.50
43.67
1
/2
40.90
2.41
1′

,,

191.6

..
11.48/s
43.72
1
12
40.85
2.41
1
18
Muntpariteit

..
121018
59.26

48.-
2.48
81

D ata
Zwitser.
land
Woenen
Kopen-
hagen
1.

Stock-
holn,
Ba/avio
telegrafisch

15 juli

1916
.
45.47112

29.85
67.95.
67.70

Laagste d. w.
45.50
30.-
69.–
69.-

Hoogste
,,

,,
45.70
30.40 69.90 69.60

8 Juli

1916
45.55 30.30
69.-
69.12
1
12
981-18
1

,,

1916
45.60
30.40
69.80′
69.80
98-‘/2
Muntpairiteit
48.-
50.41
66.67 66.67
100

OVERZICHT.

De Sterling-koers was hier de geheele week flauw en
ondanks de disconto-verhooging was het aanbod op. Vrijdag
nog grooter, zoodat de koers verder daalde, waarin een
bewijs te meer, mag worden gezien, dat in oorrogstijd andere

invloeden werken dan in vredestijd. Zaterdag was echter
eenige meerdere vraag te bespeuren.
Ook Berlijn en Weenen varen zeer flauw. Na een vaste
opening sterk aangeboden, liepen de koersen sprongsewijze
terug en daalden circa 70 cents voor Berlijn en 40 cents
voor Weenen.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht
Zicht
Zicht
D a
0
Londen
Parijs
Berlijn
Anisterd.
(in

,
(i,1
frs.
(in cents
(in cents
per £)
P. ,)
p. Rns. 4)
per gld.)

15

Juli

1916

..
4.76.40
5.91
73114
411,
Laagste d. week..
4.75.40
5.91
73
41/,
Hoogste,,

,,

. .
4.76.40
5.91
74814
41/,o
8

Juli

1916

..
4.76.40
5.9014 7318
41e18
1

,,

1916

..
4.76.40
5.91
7218
411,6
Muntpariteit ….
4.86.67
5.18.’/4
95114
401110

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatse,, en
La,,den
Noteerings-
eenheden
30 Juni
1916

-.
7 J,tli
1916

Week
8-14 Juli

Laagstc Hoogste

14 Juli
1916

Alexandrjë,
Piast. P. £
97
1
12
97115
97
1
12
97
1
12
97
1
12
B. Aires ‘) –
d.p.gd.pes.
48
18/,
48
‘182
48 “/ie
48
12
1,
48 ‘/,o Calcutta
..
. –
sh/d.p.rup.
114182
114’116
114 114
1
18
1/4’18
Hongkbng . id. p. $
211
1
14
211
1111/
210
1
12
210’12
Lissabon ….
d. p.escudo
35 35
1
14
34’12
35
1
1
35
Madrid

. . .
Peset. p. £
23.47
1
12
23.45
23.40 23.60
23.60
Montevideo’)
d.p.peso
532/
53 1/
53I1
5351
53118
Montreal…..$
per £
4.78’14
4.78
1
12
4.77’12
4.79
4,77814
Petrograd .
R. p. £ 10
15514 15414
154
15518.
155’12
R.d.Janeiro ‘)
d. p. milr.
121,
1201,0
121182
12.’32
12
21
/82
Rome

. …..
Lires p. £
30.37 ‘/2
30.35
30.40
30.65
30.45
Shanghai

. .
shld p. tacl
2/11 ‘/a
21914
2/8/4
219 ‘/s
21821
4

Singapore

. –

.

kt. p. $
214182
214/22
213+*
214’14
2141
Valparaiso ‘)
d.p.pap.p.
9
8
1 o
9
2
18
9
8
182
91e2
9’14
Yokohama . .
sh/d.p. yen
211
1
18
211e18
211
1
18
211e18
211e18
1
1 Noteeringen op 90 dagen.

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND

Week van 6-13 Juli 1916.

(In duizeuden p.st.)
In.

Uit.
Baren. …………..

854

Continent ……….-

Sovereigns ……….-

Koloniën …………-

Vreemde munt ……-

U. S. A………….7

Koloniën …………180

Zuid-Amerika ……..-

Diversen …………-

Baren en diversen,…


Per saldo uitgevlucid ..

Per saldo ingevloeid .. 1027

1034

.

1034

ZILVER.

De prijsdaling van het zilver der laatste weken schijnt
volgens Messrs. Samuel Montagu & Co. te moeten worden
toegeschreven aan grooté verkoopen, onder den invloed der
prijsstijging, hoezeer deze reeds tien weken achter ons ligt.
In een z&, uitgestrekt gebied echter met zulke gebrekkige
verkeersmiddelen werkt de invloed der prijsbeweging uiter-
aard zeer langzaam. De neiging tot verkoop van zilver schijnt
in China mede veroorzaakt te zijn door een in dat land
uitgevaardigd moratorium, dat bij den Chinees de vrees
heeft opgewekt dat zijn zilverschat zou worden aangetast.
De leening van China in Amerika, waarvan sprake is,
zal een remise van zilver naar China tengevolge hebben,
hoewel Amerika wel zijn best zal doen zooveel mogelijk
industrieproducten naar China te brengen. De zilverproductie
der V.S. bedroeg volgens opgaven van de Munt 74.961.075,02,
hetgeen de schatting met circa 7.500.000,03 overtreft en
2.500.000.03 meer bedraagt dan in 1914.

Noteering te Londen.

te New York.

15 Juli

1916 ……..29
9
/,:

61/
7

,,

1916 ………..29/s

62;
16 Juli

1915 ……..22/,

47’12
17 Juli

1914 ………..25’/is

54
8
18
20 Juli

1914 ……..24’/j

448

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 Juli 1916

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS 0P15 JULI 1916.

Activa.

Binnenl.Wis-(H.-bk.

f
19.544.465,93
sels, Prom.,

B.-bk.

459.438,62
enz. in disc.
(
Ag.sch.

14.576.383,78 /2


f

34.580.288,33112
Papier o.h. Buiten!, in
disconto

……………………..

Idem eigen portef..
f

8.176.915,-
Af:Verkochtmaarvoor
,
de bk. nog niet afgel.

Beleeningen

f.27.623.911,50
8.176.915,-

mcl. vrsch.< B.-bk.

,

3.315.358 15’/,
in rek.crt.Agsch

__
41.495.117

op onderp.

f
72.434.386,65
2
12

Op Effecten

……
1
69.422.286,65
1
12
OpGoederen en Spec.

3.012.100

,,

72.434.386,65
‘ja

Voorschotten a. h. Rijk …………….
,,

12.418.652,78
1/

Munt en Muntmateriaal
Munt., Goud ……
f
68.449.425,- Muntmat. Goud…. ,,510.539.193,41

f578.988.618,41
Munt, Zilver, enz.

9.872.588,55
Muntmat. Zilver

588.861.206,96
Effecten
Bel. v. Ii. Res.fonds..
f

5.153.332,62
1
12
id. van V,v. h. kapit. ,,

3.986.590,75
9.139.923,3712
Geb.en Meub. der Bank …………….
,,

1.400.000,-
Diverse rekeningen

………………
,,

54.879.243,56

f781.890.616,67

Paseiva.

Kapitaal ……………. …………
f

20.000.000,-
Reservefonds ……………………
,,

5.155.090,93’12
Bankbiljetten in omloop …………..
,, 654.011.740,-
Bankassignatiën in omloop …………
,,

3.002.894,63
Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk ……
f


Van anderen ……,, 97.456.187,59
1/

,,

97.456.187,59’12
Diverse rekeningen

………………
,,

2.264.703,51

f
781.890.616,67

Beschikbaar metaalsaldo. ………….
f
437.086 .231,84
1/

Op de basis van ‘/, metaaldekking ……,,
286.192.068,-
Minder bedragaan bankbiljetten inomloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is .. ,, 2.185.431.159,-

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende
verschillen:
Meer
Minder
Disconto’s

.’ ………….
2.890.876,17
Buitenlandsche wissels
161.699,-
Beleeningen
234.424,89
Goud

………………
3.872.382,53
Zilver

………………
626.187,83
Bankbiljetten
1.956.680,- Part. Rek.-Crt. saldo’s
8.609.072,09’12

N.B. Uit de bekendmaking vaii den Minister van Financiën
blijkt, dat uitstonden op:

8
Juli 1916
15 Juli 1916

Aan schatkistpromessen..
f
62.130.000,-

f

64.520.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
12.500.000,-
15.500.000,-
Aan schatkistbiljetten .. 43.822.000,-
43.822.000,-
Aan zilverbons

……..
.
15.162.434,-
,,

15.750.082,-

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data
Goud
Zilver
k
bil
fi
Îetn

Andere
opeischbare
schulden

15

Juli

1916

….
578.989
9.873
654.612
100.459
8

,,

1916*….
575.116
9.246
655.968
91.330
1

,,

1916

….
573.231
8.958
656.795 82.914
8
)
24

Juni 1916*….
552.026
8.407
630.911
93.888
2
)
17

,,

1916

….
548.614
.
7.615 639.001
84.802
10

,,

1916

….
546.323
6.715
642.005 74.904

3

,,

1916

….
542.893
5.947
645.484
64.648
27

Mei

1916

….
540.030
4.486
636.983 57.970
20

,,

1916

….
538.286 2.304
635.156
54.470
13

1916* ….
535.804
1.925
644.037
46.453
6

,,

1916* ….
532.877
1.797
664.373 98.044
1
)
29

April 1916

.. .’.
529.896
1.873
681.864
76.688
22

,,

1916

….
528.602
1.541
651.675 92.819

17

Juli

1915

.. ..
369.478
1.985
504.796
41.187
18

Juli

1914

….
161.112
7.932 312.907 6.046

25

Juli

1914

….
162.114 8.228
310.47
6.198

‘) Waarvan Rek.-Crt. saldo van het Rijk f
34.492.000,-.

2)

19.810.000,-.

8)

3.677.000,-.

Disconto’s
____
Belee-
l3esclz,k-
baar
Dek-
kings-
Data

T
0
aa
t
Schatkist-
ningen
Metaal- percen-
promessei
saldo

.
toge
rechtstreek,ç

15 Juli 1916
34.580
15.500
72.434 437.086
78
8

,

1916
31.689
12.500
72.669
434.026
78
1

,,

1916*
37.332
17.400
74.486
433.380
79
24 Juni
1916*

42.314 22.400
80.094 414.639
78
17

1916
40.156 20.400
74.521
410.638
77 10

1916
39.834
19.400
71.858
408.830
77
3

,,

1916
31.992
11.300
72.186
405.991
77
27 Mei 1916
27.694
6.300
69.185
404.748
78
20

1916
29.644
7.300
70.584
401.893
78
13

,,

1916*
30.859
8.000 78.817
398.118
77
6

,,

1916*
101.267
79.000
90.295 381.418
70
29April1916
100.879
79.000 79.128
379.285
70
22

,,

1916
94.275
73.000
74.023
?80.477
71

17 Juli 1915
69.224
31.500
106.973
261.776
68
18 Juli 1914
71.660
14.300
81.282
41.296′)
54

25 Juli

1914
67.947 14.300
61.686
43.521
1
)
54
1)
Op de basis van’/, metaaldekking. *) De 41/2 °/, Staats-
leening 1916 werd’van 1 tot 8 Mei, de 5
0/
Ned. md. leening
tusschen 23 Juni. en 1 Juli nagenoeg volgestort.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
(In duizenden Guldens.)

Data
Goud
Zilver

Bank
biljetten
Andere
opeischb.
schulden

53.920 31.892 144.314 35.424
20

Mei

1916 …….
13

,,

1916 …….
45.464
32.017
144.617 30.021
42.256 32.792
145.569
27.858
42.058
33.403
142.868 29.851
6

,,

1916 …….
29

Apr. 1916 …….

29.304
29.797
111.936
14.963
15

Mei

1915 …….
24.537 29.018 110.722
12.532
16

Mei

1914 …….

25

Juli

1914 ……
.22.057
31.907 110.172 12.634

Data
Dis-
conto’s

Wissels,
buiten
N.-Ind.
b

Belee-
ningen

1
1
Diverse

1

reke-

ni,,gen1)

Beschik.
baar
metaal- saldo
Dek-
kin gs
percen_
tage

20 Mei1916
6.512 40.425
44.286
6.363
50.394
47
13

,,

1916
6.469
34.397 47.435
12.502
43.079
44 6

1916
6.298
28.322 48.954
.19.178
40.961
43
29Apr.1916
6.214 22.628
43.138 30.082
40.917
44

15 Mei 1915
5.463 5.938
53.960
5.429
34.169
46
16Mei1914
5.853
11.034 45.204
1.880
4.605
44

25 Juli1914
7.259
6.395 47.934
2.228 4.8422)

44

Sluitpost der activa.
Op de basis van
2
1 metaldekking.

19 Juli 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

449

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizènden guldens.)

Data
Metaal
Circulatie
Andere
opeischb.
schulden
Disconto’s
Div. reke.
7iflgefl

1)

3

Juni

1916..
731
1.034
817
944
862
27

Mei

1916..
737
934 875
915 832
20

1916..
719
933
841
921
801 13

,,

1916..
721
951 828 932
776

5

Juni

1915..
1.086
1.172
1.93
848
882
6

Juni

1914..
642
1.162
374
726
228

25

Juli1914….
645
1.100
560 735 396

0
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overiicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

I.
‘BANK OF ENGLAND.

WEEKSTAAT VAN 12 JULI 1916.

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued.. £ 75.755.675

Governm.Debt £ 11.015.100 Othersecurities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion.. ..

57.305.675

£ 75.755.675

. £ 75.755.675

BANKING DEPARTMENT.

Capital……£
14.553.000
Government
Rest ………,
3.261.529
securities
. .

£
42.187.661
Public deposits,,
54.920.429
Othersecurities
81.225.158
Other deposits ,,
92.499.538
Notes ……..,,
39.767.060
Seven-day and
Gold and silver
other bilis..
37.076
coin

……,,
2.091.693

£165.271.572 1.

£ 165.271.572

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

11

Currency Notes.
Dato

Metaal Circulatie

1
Goudd.
1
Gov. Sec.

12 Juli 1916 59.397

35.989

124.680 28.500 91.573
5

,, 1916

60.322

36.366

123.817 28.500

91.730

28 Juni 1916 61.380

35.899 122.099 28.500 88.158
21

,,

1916

81.708

35.215

121.480 28.500

85.189

14 Juli 1915
1
53.126 t 34.495
II
19.2981 28.500
1
9.586

15 Juli 1914 40.051

29.315

22 Juli 1914 40.164

29.317

Data
Gov.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
Other
Depos.
Re. serve

De
kings.
k.

percen.
toge
t)

12 Juli 1916
42.188 81.225
54.920
92.500
41.858 28.39
5

,,

1916
42.187 95.807 58.949
103.607
42.406
26
1
/8
28Juni1916
42.187
87.313
49.279
106.371
43.930
2814
21

,,

1916
42.187 73.383
51.200 91.549
44.943
31’/2

14 Juli 1915
51.748
140.020
52.986
157.983 37.082
17.57
15 Juli 1914
11.005
33.623
13.319
42.486
29.189
52/4
22 Juli 1914
11.005
33.633
13.735
42.185
29.297-
521

1)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

II. DEUTSCHE REICHSBANK.

STAAT VAN 15 JULI 1916.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metalibestand ………………….Mk. 2.496.810.000
davon Goidbestand ……………..,

2.466.361.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine..

419.467.000
Noten anderer Banken …………..

13.010.000
Wechsel ……………………….

6.416.725.000
Lombardforderungen …………….

12.959.000
Effekten ……………………….

67.274.000
SonstigeAktiva ………………..

447.265.000

Grundkapital ……………………

180.000.000
Reservefonds …….. . ……………

85.471.000
Notenumlauf ……… . …………..

6.939.633.000
Sonstige tkglich fllige Verbindlichkeiten

2.385.391.000
Sonstige Passiva …………………

283.015.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas ziji
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijii ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Dato
Metaal
______________

Daarvan
Goud
Kassen.
scheine
Circu-
latie

Dek.
kings_
percen-
tage
‘)

15 Juli 1916
2.496.810
2.466.361 419.467
6.939.633
40
7

,,

1916
2.495.605 2.465.730
336.621
7.088.608
40
30 Juni 1916
2.496.782 2.465.662
629.280
7.240.532
43
23

,,

1916
2.500.057
2.465.174 334.790
8.634.143
43

15 Juli 1915
2.440.036
2.392.439
283.162
5.412.246
50
15 Juli 1914
1.668.825 1.344.072 59.104 1.994.564
87

23 Juli 1914
1.691.398 1.356.857 65.479
1.890.895
93

1)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Data
Wissels
Rek. Crt.

Darleheuskassenschejne

Totaal

.
In kas bij
uitge. de Reichs.
geven
bank

15 Juli

1916
6.416.725
2.385.391
***
7

,,

1916
6.326.792
1.994.662 1.727.500 302.900
30 Juni 1916
6.610.212 2.370.717 2.039.900 596.000
23

,,

1916
6.124.826
2.358.033
1.604.100 291.400

15 Juli

1915
4.654.413
1.736.399 1.035.000

250.000
15 Juli

1914
807.651
859.041

23 Juli

1914
750.892
943.964

III. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
De met * geteekende posten komen eerst sedert 28 Jan. 1915
in den veekstaat voor. De biljetten zijn sedert den oorlog niet
inwisselbaar.
(In duizenden francs.)

Dato
Goud
Zilver
*
Tegoed
in het bui-
tenland
Wissels

Uitge.
stelde
wissels

13 Juli 1916
4.775.543
341.614
589.520 429.540 1.450.913
6

,,

1916
4.769.701
343.949
645.860 410.764
668.395
29 Juni 1916
4.763.257 343.954 709.432
‘447.897
1.468.819,
22

,,

1916
4.756.919 345.603
628.670
389.706
1.473.229

15 Juli

1915
3.986.474 367.529
848.521 267.882 2.190.509
14 Juli 1914
4.092.680
635.160

1.615.790

23 Juli 1914
4.104.390
639.620

1.541.080
…….

Data
Beleening
*
Buitgesal
voorsch.
old. Staat
Ba,ik-

1

btljetten
Rek. Crt.
Particu.
heren

t
Rek. Crt-
1
Staat

13Juli1916
1.202.723
8.300.000 16.113.175
2.224.406
64.111
6
t,,

1916
1.214.369
8.100.000
16.046.211 2.123.192
42.087
29Juni1916
1.206.031
7.900.000
15.866.000 2.272.643 38.277
22

,,

1916
1.227.876
7.800000
15.734907
2.054.492 32.030

15Juli1915
614.803 6.300.000 12.448.444 2.390.022 96.660
14 Juli 1914
751.830
6.044.670 929.040
289.890

23 Juli 1914
769.400
.

……
.5.911.910
942.570
400.590

450

ECONOMISCH-STATISTISCHE BRICHTEN

19 Juli 1916

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n st; in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In millioenen Roebel).

Data n. st.
Goud
Te goed
uh bui-
tenland

Zilver
en
posmunt

Schatki,çt.
biljetten
Circulatie

6

Juli

1916..
1.541
1.683
75,2
3.734
6.533
29 Juni 1916..
1.540 1.589
74,7
3.795 6.443
21

1916..
1.538 1.494
73
3.843
6410
14

1916..
1.540
1.494
73
3.679
6.380

6

Juli

1915..
1.579
106
55,2
1.546
3.696
29 Juni 1914..
1.596
169
73
..

..
1.628

21

Juli

1914..
1.601
144
74
….
1.634

Data n. st.
Wissels

Voor- schotten
op
Effecten

Andere
voor-
schotten

Rc.
Courant
POrU-
cu lieren

Rek.
Courant
Staat

6

Juli

1916..
359
522
150
1.180
456
29 Juni 1916..
352
554
222
1.108
456
21

1916..
347 620
155
1.143
448
14

,,

1916..
347
686
160
1.101
264

6

juli

1915..
399
565
206
1.163
248
29 Juni 1914..
4Ö2
108 252
580 448

21

juli

1914..
393
121
243 596 503

V. SOCIÉTÉ GNRALE DE BELGI’QUE.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft bvergebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt. –
De Socité Gdnrale is einde 1914 met de functie van
ci reulatiebank belast.
De bankbi1jtten zijn niet inwisselbaa-r.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)

Jt’Ietaal
1
Beleen
Belcen.
1

Bi,,,,.
Rek.
Dato
mcl.
1

van von
1
wissets
Cire,i-
Crt.
buiteul.
1
buite,,!.
prom. d.
1

08
latie.
saldi.
saldi
J
,order.
,5rovinc.
beleen.

13 Juli

1916
286.908
68.256
480.000 55.907
728.172 159.414
29 Juni 19-16261.685
66.807
480.000
61.342718.325
147.938
22

1916
263.421
6.7.147
480.000
62.786 714.364
154.213
17

,,

1916
263.882
66.897 480.000 60.291
717.394
148.860

15 Juli

1915
85.938
14.655
320.000 55.907
338.417
130.707

VI.. VER’EENIGDE STATEN, VAN NOORD-AMERIKA.

U. S. FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op- 16 November 1-914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden- dollars.)

Dato.
Goud
Zilver
Wissels

Deposito’s
Circu. latie
Dekki,gs-
Perce,,-
togo
1)

1.6ju.ni16
367486
13622
85.375
533.034
9.729
71
gi

’16
360628
18.055-
78.343
518.358

9.323
71
2

’16 346.377
13.855
7.3.387
510.422:
9.243
69
2.6. Mei ’16
337J-39
21.972-
73.073
520811
9.438
66

18Juni’15
246.521 48.916 35.589 299.361
12.100
81

‘) Gouddekking van deposito’s en cireulatie na aftrek van de posten tusschen de banken onderling.

NEW YORK ASSOCIATED BANKS ANP TRUST

COMPANIES.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Reserve.

Data

Eigen

Bij Fèd.

Elders

-di3conto’s

e
Bezit

Res. Bank gedepeneerd]

Beleci;ingen

15 Juli 1916
.. 1
402.240
1
155.560
1
56.300


3.227.130
8,, 1916 . .

400.340

155.170

58.640

3.282.420
1

,, 1916 . .

451.330

159.010

59.180

3289.200
24 Juni1916 ..

445.900

100.860

59.710

3.299.130

17 Juli 1915 ..

433.200
1
127.410
1
35.400

2.550.050
18 Juli 1914 .. 459.840
1
)

2.054.320

25 Juli 1914 ..

467.880′)

1)

2.057.570

Deposito’s
Surplus
Data

Circulatie

Dodelijk

Op

Rese,ve
opvroogbaor i ter-mijn

15 Juli 1916..

31.560

3.139.960

180.130

74.500
8

1916..

31.560

3.200.180

178.360

64.110
1

,, 1916..

31.590

3.262.410

175.590-

138.570
24 Juni 1916..

31.660

3.267.640

176.730

104.450

17 Juli 1915..

37.960

2.510.430

133.590

162.240
18 Juli 1914..

41.890

1.944.230

1)

2.110

25 Juli 1914..

41.730

1.958.320′)

1)

26.170

‘) Op deze data werden reserve en deposito’s beide ongesplitst
opgegeven.

EFFECTENBEURZ

EN.

Amsterdam, 15 Juli 19.16.

De ruime houding van de Nederlandsche geidmarkt staat
in scherp contrast met de aantrekkende geidkoersen in het
buitenland. Op den verhoogden rentevoet voor schatkist-
wissels is aan de Theems thans een verhooging van het
of ficieele bankdisconto met 1 pCt. gevolgd. Het viel te voor-
zien, dat de voortdurende rijzing der geidkoersen te New
York, – een gevolg van de nog steeds stijgende leenings-
eischen van binnen- en buitenland en van den voortduren-
den terugkoop van fondsen, – Londen dwingen zou insge-
lijks het rentepeil algemeen op te voeren, ten einde Ame-
ri-kaansche en ook andere mobiele kapitalen zooveel moge-
lijk in het land te houden. In normale omstandigheden
zonde door de wisselwerking op de internationale geld-
niarkt deze discontoverhooging ook de Nederlandsche Bank
kunnen nopen binnen afzienbaren tijd tot

een dergelijken
maatregel over te gaan. Onder de huidige omstandigheden kan hier echter geen sprake van zijn. De goudvoorraad bij
onze Centrale Kredietinstelling neemt nog steeds toe en de
kredieteischen blijven matig. Millioenen aan beschikbaar
kapitaal worden geabsorbeerd door nieuwe aandeelen en
obligatiën van allerlei aard waarmede de beleggingsmarkt
thans wordt overstroomd, zonder dat hierdoor een merk-
bare druk op het geldpeil uitgeoefend wordt. Zelfs de thans
nagenoeg voltooide stortingen op de Nederlandsche en In-
dische leeningen gingen haast onopgemerkt voorbij. Het
beschikbaar kapitaal zal nu eerstdaags een nieuwe gelegen-
heid tot belegging worden geboden, daar 21 dezer de gele.
genheid tot inschrijving op
f
30 millioen schatkistpro.
messen en -biljetten, rentende 4.4 pCt., zal zijn opengesteld.
Deze verhooging van vlottende schuld is vermoedelijk als
voorloopster van een nieuwe staatsleening te beschouwen,
daas- juist dezer dagen weer een buitengewoon krediet van

f
75 mi-llioen werd aangevraagd. Het vooruitzicht op nieuwe
mededinging liet onze Nederiandsche Staatsschuldsoorten
noch-tans on-beïnvloecL De meeste N.W.S. obligatiën sluiten,
zelfs- vast op fractioneel hooger niveau.
Met uitzondering van Hongaarsche soorten sluiten ook
de meeste buitealandsche staatspapieren in gunstige ten-
dens. Het schijflt, dat de hevigheid waarmede de. strijd thans
wordt gevoerd de gedachte aan een spoedig einde daarvan
meer ingang doet vinden. Vandaar de geleidelijk terugkee-
i

ende vi

aag. Bijzondere aandacht verdienen de Russische
fondsen, die vooral in het bu-itenlan& thans
in
het midden-
punt van de belangstelling staan. Een reeks factoren werkt
deze belangstelling in de hand. Bij het begin’ van den oorlog

19 Juli 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

451
1

viel het juist Rusland het moeilijkst financieelen steun te
vinden. Uitgiften in het binnenland hadden geen of matig
succes; de bondgenooten, die reeds veel hooi op hun vork
hadden genomen door in de geidbehoeften van de kleinere
geallieerde staten en ook grootendeels in den rentedienst
van de Russische obligatiën te voorzien, konden Ruslands
kredieteischen onmogelijk bijhouden en, voor zoover dit
geschiedde, eischten zij de deponeering van een groot per

centage goud. Door de steeds stijgende uitgifte van bank-
noten en het snel dalende cijfer van het dekkingspercentage kon Tiusland echter bezwaarlijk voortgaan groote bedragen
van zijn geel-metaal-voorraad naar het buitenland af te staan, hoezeer ook alleen reeds de sterk gedeprimeerde
valuta zulks eigenlijk noodzakelijk maakte. Rusteloos was
Minister Bark derhalve in de weer om zonder goudgrond-
slag de noodige kredieten in het buitenland te vinden. Ten
slotte is hem dit gelukt. Zoowel Japan als de Vereenigde
Staten springen het Czarenrijk thans financieel bij op on-
derpand van bekende Russische spoorwegobligatiën en de
Unie vooral ook, in ruil voor belangrijke oeconomische voor-
deelen (oprichting van Amerikaansche banken te Petro-
grad; aanleg van sporen en exploitatie van mijnen te finan-
cieren door Amerikaansch kapitaal
enz.).
Aan Japansche
zijde heeft deze belangengemeenschap reeds aanleiding ge.
geven tot het afsluiten van een politieke overeenkomst, ter-wijl aan Amerikaansche zijde gewerkt wordt aan de samen-stelling van een handeisverdrag met Rusland. Voor een deel
gaat deze financieele hulp natuurlijk tea koste van Rus-
land’s oeconomische zelfstandigheid, doch hoofdzaak is voor
het oogenblik, dat breede hulpbronnen thans gevonden zijn.
Deze gegevens te samen met eenige andere gunstige facto-
ren: verbeterde staatsinkomsten, doorvoering van een oor-
logswinstbelasting en, last not least, een reeks successen
op het oorlogstooneel, droegen in ruime mate bij tot de groo-
tere vraag clie Russische spoorwegobligatiën, vooral in het
buitenland, den laatsten tijd genieten. Van andere buiten-
landsche staatsfondsen steeg de 5 pOt. Bulgaarsche Tabaks-
leening hier van 68Y tot 71/s pCt. Zuid-Amerikaansche
Staatsfondsen waren, inzonderheid voor Brazilianen, vast.

zing
7 Juli 12 Juli 14 Juli
Rij

5 °/o Ned. Werk. Schuld .. 102’1 10211 10211


4’/s
°/o Ned. Werk. Schuld 10111 101

101114

1/15
3l1 /o Ned. ‘Werk. Schuld 83
1
14

831

83/

+ /
io
2
1
12
Olo
Ned. Werk. Schuld 64
5
18

64e11s 641

+ 114
5 °/o Oost-Indië ………. 100 ‘
5
116
lOO/

101


5 /o Bulgarije 1902 ……68’/2

7118

71I8

+ 31
4 °/o Hongarije 1881-1893

46/ia 49314

48

+ P’/js
4
O/
Hongarije 1892-1910

4612

42’18

42118 – 418
4
0/
Oostenr. Bel. Kr. rente 45

46 Vi

47

+ 2
4
5/
Nicolaï …………62 71

62
1
/is

62’/j


4 °/o Rusland geconsol. 1880 5681
4

57
13
1,9
57
1
/is + I5/j
4
Olo
Obi. Zuidwest ……58 113

57 15/is 57314

– 31
4

4 °/o Rusland bij Hope .

OS Vis
5515/j
64

– l/i
4
0/
Donetz Spwg…….53

56

56

+ 3
3 °/o Goudleeniog 1889 .

42
1
h

4471
8

44718 + 2
1
1
4 °/o Servië 1895 ……..44

48

48

+ 4
4
1
12
5/
Obl. Japan 2e serie
86
5
14

87

85

-,
114
5
°/o Mexico …………20 ’12

21

21112

+ 1
42/
3
0/
Brazilië 1888

5014

55

55

+ 4’1
5 °/o Chili 1912 ……….71

71

74
15
/

+ 3/iø
De
locale
markt had in de afgeloopen week een stil en
lusteloos verloop. Op enkele uitzonderingen na was het aan-
bod overwegend, zoodat in schier alle afdeelingen koers-
verliezen te constateeren waren, die echter, de groote koers-
winst in de laatste maanden verkregen in aanmerking ge-
nomen, meestal van ondergeschikte beteekenis waren.
Cultuur! ondsen
en Indische Banken bij den suikerhandel
betrokken (Tels & Co. uitgezonderd) konden de reactiebe-
weging evenmin weerstand bieden, ofschoon ook krachtens
een verklaring van den president der ,,Federal Sugar Re-
fining Co.”, Europa in de eerstvolgende tijden door de oor-
logsomstandigheden met een groot tekort aan suiker te
kampen zal hebben, hetgeen onzen hardwerkenden Indischen
maatschappijen niet anders dan ten goede kan komen en
ook het prijspeil voorloopig hoog zal houden. Zwak sluiten
o.a. Handelsvereeniging Amsterdam, Vorstenlanden en
Sentanen Lor.

In de
mijnbouwafdeeling
sluiten Ketahoens weer lager,
terwijl ook Redjang Lebong op een bericht uit Indië, dat
wegens droogte de arbeid is stopgezet, werden aangeboden.
De pogingen oni in Swansea Copper een kunstmatige
hausse in het leven te roepen, kunnen als mislukt worden
beschouwd.

In de
petroleumafdeeling
was de handel stil, doch de
koersen waren meerendeels prijshoudend. Bepaald gunstig

was de stemming alleen voor Geconsolideerde, die van 21934
tot 225
1
/
2
pOt. verbeterden. Sumatra Palembangs werden
eenige punten lager afgedaan.
In
rubberfondsen
werden op vrij ruime schaal winstne-
mingen uitgevoerd, die de koersen op een lager niveau
brachten. Van beteekenis was
cle
daling echter alleen voor
Oost-Java’s: 29034-286-275-263 en Timbang Deli’s:
150-147-140.
Scheepvaart fondsen
waren zonder bepaalde oorzaak
zwakker. Wel werden aan de onderzeesche handelsreis van
de ,,Deutschland” beschouwingen gewijd nopens toekomstige
Duitsche concurrentie, doch voor de beoordeeling van de
nidrites onzer scheepvaartpapierea heeft dit feit natuurlijk
geen beteekenis. Het staat trouwens vast, dat zelfs het einde
van den oorlog cle vrachtprijzen voorloopig niet belangrijk
zou doen dalen, terwijl als niet te onderschatten factor het
feit blijft bestaan, dat schier al onze Nederlandsche scheep-
vaartmaatschappijen hun financieelen grondslag dermate
versterkt hebben, dat zij in ieder opzicht de toekomst met
vertrouwen tegemoet kunnen zien. Aandeelen Holland-
Amerika-Lijn verloren op een gegeven oogenblik 634 pOt.,
doch sluiten vaster.

Tabaks fondsen
werden eveneens op afbrokkelende koer-
sen verhandeld. Vrij gevoelig lager waren o.a. Dcli Bata-
via’s, Rotterdam Deli’s en Serdang Tabak. Soekowano’s ken-
merkten zich echter door een plotseling sterk opwaartsche-
beweging (281-30234) die verband hield met geruchten,
dat deze onderneming vermoedelijk door een andere com-
binatie zal worden overgenomen.

Van
theefondsen
werden Banjoewangie’s en Budjong Te-
rong’s in sympathie met de zwakkere houding van de ge-
heele locale markt eveneens lager aangeboden.

7 Juli 12 Juli 14 Juli
Rijzingof

A’damsche Liquidatiekas .. 1331 135

138

+ 42/4
Koloniale Bank ……….139

139/
4
138’14
– 81
4

Ned.-Ind, Esc.-Mij ……… 129
11/
132

134

+ 4
1
/
Ned.-Ind. Handelsbank . .

223

215

215

—8
Ned.-Ind. Handel-Mij. resc 176

1768/

174’12 —1
113
Alg. Ned.-Ind. EI.-Mij…..140

143/4 144

+ 4
Anton Jurgeus Ver. fahr. . – 246

25892 261

+ 15
Ned. Gist- en Spiritusfabr. 390

379

379

—11
Ned. Scheepsbouw-Mij. . . . . 182

19492 194

+ 12
Vorstenlanden …………222
2
/2 220

218
1/
4
__4I1
Handelsvereen. A’dam – . . 38021
2
364

365

– 15112
Javasche Cultuur ……..340

339
2
/2 330 1/4 – 921
4

Suiker Cultuur ……….195

197
3
14 1971

+ 214
Tels & Co. Cult.-Mij ……. 105

116

125

+ 20
Tjeweng Lestari ……….310

299

299

—11
Guyana Goud …………31 ‘/i

3014

27

4
1
12

Redjang Lehong ……….176/2 173

170

_61/
a

Dordtsche Petroleum ……199 2041
4
202
1
12 + 311
Geconsolideerde ……….2l9’/i 222
1
14 225/4 + 6’14
Koninklijke …………..505 501 502 —3
Sumatra Palembang ……233

22814 227

—6
Orion ………………..

91/4

91

8814

—3
Amsterdam Rubber……..216 213% 211 —5
Dcli Batavia ………….. 157/4 15411
2
15211
8
_52/
Indische Rubber ……….174 178’1 173 —1
Oost-Java Rubber ……..290/g 274/
4
256

_348/4
Serbadjadi …………..332

3261
4
330

—2
Holland-Amerika-Lijn …. 394

388
1
12
392

—2
Hollandsche Stoomboot-Mij. 174
1
12 170

168114 – 61/
4

Kon. Ned. Stoomb………201

200
1
12 202113 + 1
11
Stoomv.-Mij. Oostzee ……350

361

358
1
12 + 8’12
Amsterdam Dcli ……….255 Vi 250

253

—2 ‘/
Besoeki ………………l53l/i 14818 149% _4I/,
Dcli Batavia…………..494

474l/

477 1/4 – 1614
Deli-Mij . ……………. 565

559

556e18 – 8/8
Medan ………………214/
4
2051

20611
4
—8
Rotterdam Dcli ………. 265
1
14 252

255
1
1

—10
Soekowono …………..281

284

302’12 +21’/i
Banjoewangi …………95

85

84

—11
Bodjong Terong ……….64/4

60

56’12 – 8
1
14
Evenals ten onzent had ook te N e w Y o r k in de afge-
loopen week een dalende koersbeweging de overhand on-
danks – of misschien wel tengevolge van – de ontspan-
ning in de Mexicaansche crisis. In plaats van een gehoopte
uitbreiding van de munitiefabricage verwacht men name-
lijk thans een inkrimping daarvan, temeer nu ook uit
Europa, waar men zich thans zelfstandig van het noodige
kan voorzien, de orders minder rijkelijk toevloeien. Ten
overvloede overweegt men de invoering van een hooge be-
lasting op het inkomen der munitiebedrijven, waardoor ver-
schillende hierbij betrokken ondernemingen bereids hun
voornemen hebben te kennen gegeven in dit geval hun pro-
ductiecapaciteit aanmerkelijk te zullen verminderen. De

452

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 Juli 1916

dientengevolge voor deze fondsen ingetreden koersdaling
sloeg over op andere waarden, temeer nu ook de cijfers der
onuitgevoerde Steel-orders een kleinen teruggang aantoo-
nen, een staking bij de spoorwegen nog steeds niet tot de
onmogelijkheden behoort en de geldmarkt geleidelijk min-
der ruim wordt. Deze laatste omstandigheid is een begrijpe-
lijk gevolg van de voortdurende kapitaalsuitgiften in de
Unie (in Juni bedroegen alldn de spoorweg- en industrieele
uitgiften $ 150.089;000 tegen $ 66.554.000 in Juni 1915)
en het aanhoudende aanbod van Amerikaansche fondsen uit
Europa. Zoo verminderde, om dén voorbeeld te noemen, het Europeesch bezit aan New York Central gedurende den oor-
log van $ 24 tot $ 1634 millioen. Hier te lande
moedigden de lagere koersen .eerder tot aankoop aan. Zoo
viel o.a. af en toe vraag te bespeuren voor Steels, Denvers
en Marine-waarden.
Rijzing of
7 Juli

12 Juli 14 Juli
daling.

American Beet Sugar
..
. .
88
83I8
84

4

American Car
&
Foundry
56Iio
55814
55118

l/io

American ilide
&
Leather
4911 4751
33

47314

1I4

Anaconda Copper ……..
169’/2
165V2
163

6
1
11

Central Leather ……….
59
1
/2
57
1
/2
561

3V
Gulf States Steel ……..
94
3
/4
86
8518

9
5
18
Marconi Wireless ……..
260
305
305
+ 45

Studebaker …………..
133
12811
4

126

7

U.S.Steel

…………..
8l’/io
81116
80111

171
Atehison Topeka ……..
104
1
/2
10218
104
1
14
-1
14
Denver
.

……………..
l4/ic
1418
14V2
+

1
116
Ene

Spwg ……………
.
36Iio
3518
35’18
1/io

Southern Pacific

……..
96
94’/l6
94
1
/10
l’/jo
South. Pac. conv. goud 01)1.
103
104 104
+
1

Southern Railway ……..
22/4
22/io
22/16
-71,6

Union Pacific

……….
136 113
135
7
18
1357,110

— 111,6

Canadian Pacific ……..
185 183
7
/s
183118

1
1
18

Intern. Mere. Mar. gew..:
24
11
/la
2214
23/10
1
1
12
Intern. Mere. Mar. pref. ..
8914
82131
1e

82
1
116

6
5
/16

Te L o n d e n konden de koersverbeteringen de vorige
week behaald, niet geheel gehandhaafd–blijven. 234 pCt.
Consols gingen van 617/8 tot 6034 pCI. terug. De nog steeds na-
deelige handelsbalans (over Juni bedroeg het invoerover-
schot £ 30.889.092) maakt namelijk voortdurende goudaf-
vloeiingen voor New York noodzakelijk zoodat het dekking-
cijfer ler obligo’s bij de Bank of England zich de laatste
weken weer in neerwaartsche richting beweegt.

Aan de S e i n e is de handel weer sterk ingekrompen in
afwachting van de verdere ontwikkeling van het gemeen-
schappelijk offensief. De voortdurende stijging van de
voorschotten door de Bank van Frankrijk aan den Staat
maakt een onprettigen indruk; de maximumgrens van
Ir. 9000 millioen is weder in zicht gekomen zoodat eerlang
een verhooging van deze limite
zal
moeten plaats hebben,
tenzij de uitgifte van een nieuwe binnenlandsche leening, zooals vroeger reeds geschied is, spoedig de noodige ont-
spanning komt brengen. Want de nieuwe leeningscontrac-
ten met New York afgesloten, kunnen alleen van nut zijn
voor de stabilisatie van den wisselkoers, doch zijn absoluut
onvoldoende om de reusachtige oorlogskosten te dekken.

Te B e r 1 ij n is thans ter beperking van den beurshandel
definitief besloten:
10.
het overluid-roepen van koersen te
verbieden; 2
0
. alleen contanten handel toe te laten;
30
alle
berichten onder welken vorm ook, die tot speculatie kunnen
leiden, niet toe te staan. Door deze bepalingen heeft de ef-
1 ectenhandel natuurlijk een doodsch aanzien gekregen. Toch
schijnt de laatste dagen de beursstemming aan de Spree,
mede wegens de verwachtingen, die men aan de reis van de ,,Deutschland” vastknoopt, vrij gunstig te zijn geweest.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

T a r w e. De tarwemarkt is gedurende verscheidene
weken.. beheerscht door 2 factoren, die in tegenovergestelde
richting werkend, elkaar vrijwel in evenwicht gehouden
hebben. Deze factoren zijn het groote overschot van de oude
oogsten aan den eenen en de minder gunstige vooruitzich-
ten van de nieuwe oogsten aan den anderen kant. Nu eens
was het de eene, dan weer de andere factor die de schaal
liet doorslaan. In de afgeloopen week waren het vooral de
ongunstige oogstberichten, zoowel in als buiten Europa,
die hun invloed deden gelden en waar de wereldverschepin-
gen, vooral naar Engeland zeer klein waren, is het geen
wondçr, dat in dit land de prijzen een scherpe stijging on-
dergingen. De groote voorraden in de Engelsche havens

behooren voor een groot gedeelte aan de Regeering en zijn
niet aan de markt. Daar er betrekkelijk weinig zaken ge-
daan zijn voor spoedige verscheping zijn ook verder kleine
afladingen te verwachten en hierdoor vermeerderde de koop.
lust aanmerkelijk. . Deze Europeesche vraag oefende ook zijn
invloed uit op de Amerikaansche en Canadeesche markten,
die scherp stegen, niettegenstaande het officieele Amerikaan-
sche oogstbericht eén goeden vooruitgang bij den stand van
een maand geleden aanwees. Berichten van zoogenaamde
,,black rust” in de Noordwestelijke Staten werkten de rijzing
in de hand. In West-Europa is de neerslag te sterk en meer
zon is algemeen gewenscht. De oogsten zullen in ieder geval
laat zijn, maar behalve in Duitschiand en Oostenrijk zal dit feit waarschijnlijk weinig invloed op de markten uitefenen,
daar de voorraden algemeen zeer ruim zijn, belangrijk groo-
ter dan verleden jaar om dezen tijd, toen Europa in het
vooruitzicht van den nieuwen, zeer grooten Amerikaanschen
oogst, geruimen tijd op heel kleine schaal kocht. De aanvul-
ling der voorraden moest toen plaats vinden in den winter,
wat met het oog, op de schaarsche scheepsruimte ontzaglijke
bezwaren met zich bracht. Zeer zeker zal in het ‘begin van
denen winter minder ruimte voor tarwe noodig zijn, wat
een niet te onderschatten voordeel is.
M al s. Ook deze week stegen de prijzen, ofschoon minder
dan de vorige week, wat niet te verwonderen is, daar de
Engelsche markt weer ongeveer op import-pariteit gekomen
is. Toch zijn betrekkelijk weinig zaken gedaan, daar de
vrachtruimte voor• Argentinië nog steeds zeer schaarsch is.
De vrachtprj’zen in Argentinië zijn wederom gestegen en
hierdoor ook de vraagprijzen der exporteurs. De voorraden
in Europa zijn betrekkelijk gering, zoodat voortdurend
flinke verschepingen gewenscht zijn. Ook in Argentinië
verbeterden de prijzen, niettegenstaande de kleine versche-
pingen.
G e r s t is eveneens vast geweest en de prijzen zijn geste-
gen in overeenstemming met mais, doch belangrijke zaken zijn niet tot stand gekomen.
Van de H a v e r-vèrschepingen was verreweg het grootste
gedeelte voor Frankrijk, slèchts een zeer klein gedeelte was
voor Engeland bestemd. De prijzen zijn gestegen met betere
vraag. Ook voor dit artikel is het weer in West Europa ojs-
gunstig geweest en is een spoedige verandering zeer gewenscht.

L ij is
z
a a d is in Argentinië schep gestegen. Van den
grooten voorraad is weinig aan de markt en de aankomsten
uit het binnenland zijn klein. NoordAmerika treedt wederom
als kooper op, daar het nu vel zeker is, dat zijn eigen oogst
te klein is om in de behoeften te voorzien.

Markten in Nederland.

De aanvoeren van t a r w e waren zeer ruim, zoodat zonder
twijfel de voorraad aanmerkelijk is toegenomen. De prijs
bleef ook deze week onveranderd gehandhaafd. Ook de aan-
komsten van m a ï s waren zeer groot, doch van de overige
voerartikélen waren het alleen lijnkoeken, waarvan de voor-
raad flink werd, aangevuld. De eerste distributie door den
handel van ge r St en h a v e r is in bewerking. Voor ge r s t
kwamen in orders voor viermaal de hoeveelheid, die beschik-
baar gesteld wordt, en voor h a v er negenmaal. In 1 ij is-z a a d kwamen geen nieuwe zaken tot stand, De hoogere prijzen in Argentinië maakten het voor de importeurs on-
mogelijk hier tot lagere prijzen, aan de markt te komen.
L ij n o ii e verbeterde aanmerkelijk.

Chicago

1

Buenos Aires

Data

Taroe Mais

Haver Tarwe Mais

Lijn:.
Juli
1
Juli

Juli

Juli
1
Juli
1
Juli

17 Juli 1916
111112

79V,
4114

7,25e)
4,40e)
12,25
8
)
10

,,

1916
108
78V4
40’/z

7,
4,20
11,85
17 Juli 1915
11314
77
491/s

12,75
4,95
10,80
17 Juli 1914
79
1
/8
6914
’36’/2

9,05
5,40)
13,55)
20 ‘Juli 1914
821)

561,
1)
36
1
12
1
)

9,40
2
)
5,38
2
)
13,70
2
)

1)
per Dec.
2)

per Sept..
2)
per Aug.
4)
per Sept.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.
Soorten.
17 Juli
10 Juli
Soorten.
17Juli
10Juli

368
1
)
3681)
Haver 38 lb.white
Rogge No. 2


clipped

……
17,251)
18,10
1)

Western ..
nom. nom.
Lijnkoeken.

Nd.

Tarwe …….

MaîsLaPlata
2651)
265
1
)
Amer. van La

.

Gerst

46

lb.
Plata-zaad

..
oom.
nom.
feeding.. ..
370
1
)
nom.
LijnzaadLaPlata
513,—
513,-

1)
Regeeringsprjs.

11
19 Juli 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

453
11

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Artikelen

Rotterdam
Amsterdan&

10-16Jnli
Sedert
10-16Ju1i
Sedert
1916
1 Jan. ’16
1916
1 Jan. ’16

52.793
820.317

10.823
Tarwe

……………
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)
24.608 418.990

– –
16.641
– – –
7.977

503
Itl aIs

…………….
239.479
13.605
92.708
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)

46.697


53.135

4.549

Rogge

……………….
Boekweit

…………….

Gerst ……………….


23.110

4.218

16.
.208


55.701

32.995
5.780
91.606

5.435

haver

……………..
Lijnzaad

……………


11.925

Lijnkoeken

………..
Tarwemeel

………..
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)

1.261

METALEN.

IJZER EN STAAL.

E n ge 1 an d. De markt geeft teekenen van kalmte en de zaken zijn in den laatsten tijd eenigszins beperkt ge-
veest, daar de verbruikers zich reeds grootendeels van het
noodige voorzien hebben om in hunne onmidde1lijke behoef-
ten te voorzien.
Slechts enkele aanvragen kwamen in voor latere levering,
doch tengevolge van de hangende regelingen voor het nieuwe
plijs-tarief toonen de producenten weinig neiging, zich voor
langen tijd vooruit te verbinden.
Het uitvoerverbod naar de neutrale landen wordt nog
steeds gehandhaafd.
De paar hoogovens, die onlangs meer in gebruik genomen
zijn, hebben eenigszins er toe bijgedragen den druk der vraag
naar haematiet ruw-ijzer te verlichten en er zullen binnen-
kort nog enkele hoogovens meer in werking gesteld worden
voor hetzelfde soort ijzer, hetgeen, naar men verwacht, den
toestand aanmerkelijk zal verbeteren.
De markt voor afgewerkte producten is zeer beperkt,
daar alle fabrieken uitsluitend oorlogsmateriaal vervaardi-
gen.

D u i tse h land. Het is officieel aangekondigd, dat de
vergadering ter bespreking van de prijspolitiek van de
staafijzer-fabrikanten besloten heeft, den uitvoer hunner
producten naar de neutrale landen weder toe te staan van
begin Augustus voor een periode van drie maanden.
De verhoogingen in prijs wisselen af naar gelang van de
markten waarvoor het ijzer bestemd is. Voor Holland zal
deze stijging ongeveer
f
5 per ton bedragen. Men verwacht,
dat de kwestie van een verdere prjsverhooging besproken
zal worden in een later te houden vergadering.

A me r i k a. De merkbare reactie in den ijzer- en staal-
handel, die in onze laatste verslagen herhaaldelijk bespro-
ken werd, heeft plotseling plaats gemaakt voor een herle-ving der zaken. Er wordt bericht, dat belangrijke contrac-ten zijn afgesloten met het buitenland inclusief 400.000 t.
,,shell” staal voor Engeland en Frankrijk, 40.000 t. Bessemer
ruw-ijzer voor Italië en een groote hoeveelheid spoorweg-
materiaal voor Rusland.
Men verwacht, dat, met de orders die reeds geplaatst
waren, deze contracten den fabrieken werk zullen verschaf-
fen tot in het begin van de lente van het volgende jaar.

Loco-Noteeriugen te .Londen:

Data
IJzer
Clev.
Koper
Standard
Tin
Lood
Zink
No.3

14 Juli 1916..
nom.
90.101-
169.-!-
28.51-
45d0/-
7,,

1916..
nom.
91.-!-
173.-!-
27.1716
44.-!-
16 Juli 1915..
nom.
75.101-
170.-,’-
24.151-
96.-!-
17

Juli 1914..
51.3’/
61.216
143.-1-
19.51-
21.1216
20 Juli 1914..
5114
61.-!-
145.151-
19.-!-
21.101-
STEENKOLEN.

Er was j.l. Vrijdag weinig belangstelling aan de Beurs
van de zijde der handelaars en de zaken bewogen zich dei–
halve b.iünen enge grenzen.
Over het geheel genomen komen er vrij groote hoeveel-heden huishoudkolen aan, doch worden deze grooteudeels
onmiddellijk verdeeld. De aanvoeren zijn nog steeds onvol-

doende om den handelaars toe te staan, voorraden op te slaan.
Het grillige weder heeft de binnenlandsche vraag doen toenemen, terwijl bijna geen verbetering in de arbeiders-
moeilijkheden valt waar te nemen.

De vraag naar kolen voor fabrieksdoeleinden overtreft
steeds de aanvoeren en verschillende fabrieken beschikken
slechts over geringe voorraden.

PETROLEUM.

(Ontleend aan den ,,Petroleum Review”.)
Londen, 14 Juli1916.
Paraffine. Geen verandering heeft plaats gehad. De no-
tecringen zijn zuiver nominaal:
Smeitpunt

140° …… 6 d.
130-132° …… 5’/4d.
125-128° …… 47/s d. per lb.
118-120
0
….. .4’/2d.
Terpentijn. Amerikaansche is weer vaster.
Loco…………41 s. 9 d.
Augustus ……41 s. 9 d.
Sept/December . . 42 s. 4112 d.
Januari/April . . 43 s. 41 d.
Benzine. De markt is zeer vast, doch de noteeringen zijn
onveranderd.
No. 1 …………2s. 10d.
No. 2 …………2 s. 9 d.’ per gallon.
No. 3 …………2s.

8d.) In Schotland en Ierland zijn alle merken 1 d. per gallon
duurder.

Stookolie en vethoudende oliën zijn niet officieel genoteerd.
Geraffineerde petroleum. De vraag naar Amerikaansche,
geraffineerde, blijft sterk. De prijzen blijven zich handhaven
als volgt:

Water White ……1 s. 1 d.
Standard White

1 s.
2e destillaat ……..11’/2 d.
Smeeroliën. Opnieuw zijn de prijzen gedaald en wel als
volgt:

American pale ……….£ 21
American red ….. . …. £ 21
Amer. gefiltr. cylinderolie £ 15

Liverpool, 13 Juli 1916.
Petroleumproducten vinden vasten verkoop en 11 d. tot
1 s. wordt voor Amerikaansch genoteerd. Geen Russische olie aan de markt.
Benzine wordt 2 s. 10 d. per gallon (kleinhandel) doch
leveringen volgen moeielijk.

Bakou, 13 Juli 1916. De markt voor ruwe olie blijft vast en de noteeringen
zijn 45 kopeken per poed.

New York, 13 Juli 1916.
Geraffineerd in kisten 11,50
C.
Standard White in vaten 8,95 c. ‘ per gallon.
Credit Balanc’es ……2,60 c.)
Pennsylvanian Crude $ 2,60 per vat.

Philadelphia, 13 Juli 1916.
Standard White wordt 8,95 genoteerd.

KATOEN.

Marktberjeht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 5 Juli 1916.
Sedert onze laatste mededeeling werd het bericht van het
Landbouw-Bureau in Washington gepubliceerd, volgens
welk de stand van den oogst op 1 Juli 81,1 pCt. was tegen
80,3 pCt. verleden jaar en 79,6 pCt. in 1914. Dit was beter
dan men verwachtte, zoodat na bekendmaking de markt
ook zeer flauw werd en New York zelfs 40 punten lager
sloot. Sedert heeft weder eenige reactie plaats gehad, doch
de algemeene stemming blijft flauw. Het Bureau-bericht zou
een oogst van ongeveer 14y
4
millioen balen doen verwach-
ten of zelfs meer als het weder gunstig blijft. Daar boven-
dien van den vorigen oogst een vrij groot kwantum is over-
gebleven en de consumptie van het aanstaande seizoen ge-
heel van het einde van den oorlog afhangt en dus thans
niet te schatten is, is er weinig reden voor een hausse.
Egyptische katoen is vast, vooral door den kleinen voorraad,
doch oogstberichten blijven zeer gunstig.
Amerikaansche garens zijn ongeveer

d. lager dan een
week geleden en er wordt slechts weinig gedaan. Spinners
hebben echter geen haast tot verkoopen, daar zij nog vol-
doende met oude orders voorzien zijn en bovendien wat
arbeidskrachten betreft, hoe langer hoe meer in een moei-
lijke positie geraken. Voor binnenlandsche behoefte wordt
slechts weinig gekocht, doch voor export blijft een goede

454

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 Juli 1916

vraag bestaan en versehepingen van garens naar neutrale
landen blijven nog steeds groot. Voor de Indische markten
is weinig vraag, behalve naar eenige soorten geverfde ga-
rens. Eet is ook zeer twijfelachtig of men daar de tegen-
woordige vraagprjzen voor bundelgarens zal kunnen beta-
len. In Egyptische garens gaat weinig om; Bolton is deze
week gesloten en prijzen blijven vast.
De vraag naar manufacturen is zeer beperkt en koopers
blijven den verderen loop der markt afwachten alvorens bij
te koopen. Naar gebleekte goederen is nog de meeste vraag,
ofschoon ook daarin biedingen dikwijls te laag zijn en niet
tot zaken leiden. Vooral voor China komen nog weinig
zaken tot stand, terwijl ook Engelsch-Indië nog niet beter
schijnt te worden. Doordat katoennoteeringen lager waren,
meende men thans met biedingen te kunnen slagen, die
cenige weken geleden geen kans hadden, maar in de meeste
gevallen konden fabrikanten hun noteeringen slechts een
fractie verlagen. Zuid-Amerika is rustig, maar de vraag
van de Engelsche koloniën blijft zeer goed. Het binnenland
blijft druk en het legerbestuur heeft weer verschillende
orders voor levering tot het einde van dit jaar geplaatst.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.

(Middling Uplands.)

14Juli’16 7Juli
1
16
130
Juni
‘lol
14
Juli’15
14Jul/’14

New York …. 12,95e 13,10e 13,15e

9,10e 13,25e
Liverpool…..

8,Old

8,04d

8,16d

5,15d

7,35d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendlallen balen.)

1
Aug.
’15
Oz’erecnkomstioe perioden
tot

14
Juli

’16

1914’15

1913’14

Ontvangsten Gulf-Havens.. 4971

7020

6570

,,

Atlant.I-Iavens

2579

3643

4038

Uitvoer naar Gr. Brittannië 2702

3759

3417

‘t Vasteland.

2511

3963

5133

Japan etc…

496

493

376

Voorraden in duizendtallen

14
Juli’16

14
Juli
’15

14Juli’14

Amerik. havens …………682

801

296

Binnenland …………..
.390

465

573

New York ……………156

249

131

New Orleans ………….183

167

111

Liverpool ……………665

1626

882

WOL.

De vijfde reeks verkoopen is verleden Dinsdag te Londen
aangevangen en vertoonde een zeer levendige neiging. Merinos
zijn opnieuw van
5_711
olo gestegen, fijne crossbreds gingen

5 ol
e
vooruit. De prijzen der meer gewone kwaliteiten zijn
ongewijzigd gebleven niet uitzondering der mindere soorten crossbreds, die 5 o/o zijn teruggegaan. De markt te Bradford
is kalm en de prijzen ondergingen geringe wijziging.

Noteeringen te Bradford:

Colonial carded
Data
64

l
average

______________________________

1
56
50 46

1

40

52

1
39
33
281/j
25
1
1i
14

Juli

1916

………
52

1
39’/41
33

1

281/,
2592
7

,,-

1916

………
14 Juli 1915
36
29
25
1
12

RUBBER.

In de voorafgaande week opende de markt vast en werden
zaken gedaan tot 214/4 voor prima Crepe. Daarna kwam
meer neiging tot verkoopen en de week sluit op iets lagere
noteeringen.
Para daarentegen blijft zeer vast en prijzen liepen verder op.
Slotnoteeringen luiden:

Prima Hevea Crepe loco 21314 slot vorige week 21411
4

Aug./Sep.2!4

,, –

,,214112
Oct./Dec. 2/40/
4
,,

,,

,,

215 1/4
Jan./Juni 21401
4

,,

,,

214
3
14
Smoked Sheets
014
d. daaronder

2
12 d. minder
Hard eure fine Para . . . . 2110

,,

,,

,,

218
1
1

SUIKER.

De stemming onzer Bietsuiker-markt was gedurende
de afgeloopen week vast en vonden er geregeld transacties
plaats tot prijzen van
f
26
05/10,
f
27,— en
f
27 l/ voor

Oct.!Dee.-leveriflg. De markt sloot prijshoudend op
f
27/i.
In ouden oogst geen afdoeningen.
Volgens berichten uit de bietsuikerlanden is men met den
stand der bieten over het algemeen tevreden, doch wordt naar
eene langdurige periode van droog en warni weer verlangd.

De zichtbare voorraden bedroegen volgens F. 0. Licht:

1916

1915

Duitschland),, 1 Febr ……… 1.200.000*

2.350.000* tons
Hamburg )
Oostenrijk

1 Febr………930.000*

1.274.054
Frankrijk

1 April ……..133.898

217.375
Holland

15 Juni ………25.396

63.189
België

1 Mei ……..46.613

142.026

Engeland

Juni ……..134.545

312.201

Totaal in Europa 2.470.452

4.358.845 tons

Ver. St. v. N.A., 29 Juni ……245.000

398.141

Cuba,allehavens,28 Juni ……682.000

681.000

Totaal. . 3.397.452

5.437.986 tons
*ltarfling.

De Sugar-Commission in Engeland heeft hare verkoops-
prijzen van witte Java- en Mauritiussuikers, waarin ge-
ruimen tijd geene verandering heeft plaats gehad, thans
verhoogd tot resp. S. d. 4111
1
12 en S. d. 4017
2
1
2
Ook heeft zij
verdere iukoopen gedaan van prompte suikers en wel van Cuba, Peru, Amerika (raffinade) en ook van Java.
Deze inkoopen veroorzaakten op Java weder eene zeer
vaste stemming en werden de volgende prijzen betaald: voor
Witte suiker Juli-levering
f 13
1
1,
Aug.
f
1314, Sep. f13
7
1e,

restanten
f
13
8
1; voor No. 16 & h. Juli-levering
f
12
5
1s,

Aug./Sep.
f
12/. Ten slotte verd voor restantoogsten supe-
rieur f14.— en voor No. 16 & h. f13.— aangelegd.’ Bnitseh-Indië toonde in den laatsten tijd wel wat meer
belangstelling, doch is nog niet genegen de tegenwoordige
Javaprijzen te betalen.
Speculanten op Java bleven in de markt voor oogst 1917
en betaalden f13.— voor eerste leveringen en
f
12.11
2
voor
Juli/Aug, superieur. Voor geheele oogsten No. 16 & h. werd

f
11.
1
1 door Chineezen geboden, doch door verkoopers ge-
weigerd, hetgeen begrijpelijk is, waar voor Juni/Juli-levering
reeds
f
11
8
/ betaald is. Thans wordt voor vroege suikers

f
ll’/s geboden met verkoopers tot f12.—. –

In A m er i k a was cle markt vast en werd zoowel in Cuba-
als in geraffineerde suikers meer gedaan. Ook ,,outsidcrs”
zodals Spanje en ArgenLinië verschenen daar ter markt. De noteering voor spot-centrifugals bedraagt 6.27 c. tot 6.40 c.
De ontvangsten in de Atlantische havens bedroegen gedu-
rende de week 91.000 tons, cle versmeltingen 50.000 tons en
de voorraden 289.000 tons tegen 388.000 tons verleden jaar.
Gedurende de eerste helft van dit jaar was de consumptie
in de V. S. 2.138.000 tons tegen 2.108.000 tons in 1915. De
bietsuiker-oogst der V. S. wordt op 850.000 tons geschat,
terwijl die oogst verleden jaar 780.000 tons bedroeg.

Op Cuba bedroegen de
1916
1915
Aanvoeren der week tot 10 Juli
13.661
18.725 tons
Totaal sinds 1 Dec. 1915 ……..2.856.850
2.342.799
Totale exporten sinds 1 Dec.

. . . .

2.123.000 1.646.000
Exporten U. K. 1 Jan.116 Juni
392.457 188.126

11

Frankrijk 1 Jan./16 Juni
86.563
5.895
Totale voorraden gp 10 Juli

..
626.000 612.000
Aantal werkende fabrieken
12
12

NOTEERINGEN.

Londen
Amsterdam
New York
.
Data
per
Augustus
Tates
Cubes
White
Jaz’as
G
ICt

96%
Centrifug.
No.
1
fob.

lated

’14 Juli 1916nom. f 31ij2

4711’12 20/6
1
3116 8,27 t6.40
7 Juni1916…. ,, 2792

471P12 2016
1
3116 6,40
14 Juli 1915….

,, 23.—

311-
1
20!-
1
291-

4,8314.86
14 Juli 1914…. ,, 11
19
!ao

181-

3,32

KOFFIE.

Uit het Mailbericht van -de Makelaars G. Duuring & Zoon,
(Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

De stemming bleef ook deze week kalm. Er heerschte
echter wel wat meer kooplust en werden dan ook voor de
aan de markt gestelde partijen Java Robusta zeer bevredi-
gende prijzen besteed.
N. 0. T. Santos nog steeds met beperkt aanbod, doch met
meer attentie.

19 Juli 1 916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

455

Noteeringen en voorraden.
GRAAN.

Rio
___________________________________________
Santos
.
Petro
Odesso
Aa

Kust
Ver. Staten
San Lorenzo
Data
Wisselkoers
Data
d
Lon
gra
den!
Rot1cr.

Prijs

Prijs
Voorraad
No. 7
Voorraad
No. 4
R’dam
dam
.
Rotter-
dam
Bristol Kanaal
Rotter-
dam
.1

Enge-
Ia;id

15 Juli

1916

236000

1047.000

***
10115 Ju’i

1916

f
15,— 10/-

160!-
8

,,

1916

242.000

6525

905.000

6800

12
25
182
3/8

,,

1916

,,13,—

819

15113
16

Juli

1915

319.000

4900

816.000

5750

13
1
1
1i

12117 Juli

1915

719

716

1

51-
24 Juli

1914

353.000

4900

889.000

5700

16
13118 Juli

1914

716

119

119

1116

11’6
Juli

1914

11 d.

713

1111
1
14

1111
1
14

121-

121-

Ontvangsten.
HOUT.

Rio
Sautos Cronstadt Golf van Mexico

Data
Data
.4fgeloopen
Sedert
Afgeloopen
Sedert
Holland
1

Oostk.
IEngeland Holland
(p•t/
Engeland
(pitch-
week
1
Juli
week
i
j,a
_____________________________

(gezaagd)
1

(mijn-
stutte,,)
hine) pine)

15 Juli

1916

..

21.000

57.000

200.000

468000
10115 Juli

1916
..

4401-
16 Juli 1915

..

31.000

1

83.000

170000

383.000
318

,,

1916


12117 Juli 1915

2261-

VETTEN EN OL!N.

13118

Juli

1914 …….f12,—

231-

76/3

801-
Juli1914 ——


,,
12,—

2416

7.51

7716

Ole o

Ma r ga r i n e.
Ofschoon franco .wal Rotterdam iets
ERTS.
lager aangeboden wordt, namelijk ad.
f
89,— tot f90,—

Data
Bilbao
t
Cartha
1

genu
Grieken-
land
Pofi
voor ,,Extra’s” en ad.
f
78,— voor 3e soorten, blijft het hier tot nu toe zeer kalm.
Middies
bro’

1
Middies- Middles Middles-

De noteeringen voor ,,c.Lf. Engeland” luiden iets hooger,
___________________________
br,,’

_
1
bro’
bro’

namelijk sh. 7219 tot

Ole o

St e a rio e.

Noord-Amerikaansche werd gedaan ad
10115

Juli

1916
.
……

19/-

191-

f
79,—

cii.

Rotterdam

inclusief

niolest;

later

werden

..

zoowel

Noord-

als

Zuid-Amerikaansche

ad.

f
77,—’ c.i.f.

318

,,

1916 …….19/-

191-


12117

Juli 1915 …. …10/9

Rotterdam, inclusive molest aangeboden.
13r18

Juli

1914 …….
4/2’/2

514
1
12


Jtili 1914 ……..4/3

51012

519

816
P rem
i
er

J u
s.
Noord-Amerikaansche fijnste kwaliteit
noteert
f
87,— franco wal hier en sh. 71 cLf. Engeland.
KOLEN.
Zuid-Amerikaansche

gedaan:

20

kwaliteit

ad.

f

Cordifi
1
Oostk. Engeland
,,franco

val

Rotterdam” en ad
f
76,— ,,c.i.f. Rotterdam,
betaling

tegen

documenten

exclusief

molestverzekering!’
Data

[
Bor-
Port
1
P
1
aa
Rotter-
Cron-
Voor le kwaliteit wordt
f
83
1
82,— franco w’al Rotterdam
,
daux
Genua
Soli
da,,,
stadt
verlangd, maar

een iets lager bod zoude wel kans hebben.
Rivier
M u tt o n

P
rem
ier

J u s. Er is weder prima Zuid-Ame-
10115

Juli

’16

341-

701

951-

f
6,59


rikaansche gedaan

ad f75,— c.i.f.

inclusief molestves-ze-
3/8

,,

’16

341-

721

901-

451-

6,50


kering.
12!17 Juli

’15 fr 18,50

221

2416

271-

,,
6,—


N eu t rai! ard. De offerten luiden
f
89,— en hooger,
13118

Juli

’14

,,

7,25

71-

713

14/4112

312

51
franco wal Rotterdam.

Juli’14,,

7,—

71-

713

1416

3!2

51-
Imitatie-Neutrallard noteert

f
87,— franco wal
Rotterdam.
DIVERSEN.

Nato en z a a d

01 i e. De noteering
is
voor Choice Butter-
Bo,nbay
Burn,ah
Vladivo-
Chili
oil:
$
28,15 per 100 Kg. c.i.f. Rotterdam inclusief Engelsche
Data
West
Europa
West
Europa
stork
West
West
Europa
molestverzekering

(ca.
/
68,— dezelfde condities) op Juli/
(d. w.)
(rijst)
Eutoi’a
(salpeter)
September-aflading.

Neutraal- C o co Sv et.

N oteering
/
76/76’/, voor Juli/


Augustus-levering.

3/8

1916

9216

10115

Juli

1916 …….93/9

12117

Ji1i

1915 …….52/6

-.

651- 1)

COPRA.

13118 Juli

1914 …….14/6

1913

Juli

1914 …….14/6

1613

251-

2213
De omzet was deze week zeer belangrijk; de markt was
1)
Per zeilschip.
zeer vast gestemd, doch liepen de prijzen tenslotte iets terug.
Ceylon

cif.

Londen £ 32.5.-. en cif. Marseille £ 35.10.-. Graan Petrograd per quarter van 496 lbs. zwaar, Odessa per Un/t,
1/er. State,,
per quarter van
480
lb. zwaar.
NOTEERINGEN.
Hout gezaagd en pitchpjue per St. Pet. Standard van
165
kub. of.,

Java
f.
in. s.

enijnstutten per vadern van 216 kub.
of.
Overige noteri:gen per ton van
1015
K.G.
15 Juli

191.6


/
40V2

8

,,

1916 ……40/4 15 Juli 1915….
,,
31,—N.O.T. en ca.
f
98,—N.O.T. vrij.
RIJNVRACHTEN.
15

Juli

1914….

29118
20-25 Juli 1914

28
3
14
De aanvoer

‘as

in

de

afgeloopen

week

aanmerkelijk
..

grooter

dan

in

de

vuorafgaande week. Er zijn een groot
aantal ladingen graan aangekomen, zoodat nogal vraag voor
magazijnschepen

en

voor

ruimte

naar binnenlandsche be-

VERKEERS WEZEN.
stemmingen was.

BEVRACHTINGEN.-
VRACHTEN TE ROTTERDAM.


(in Gld. per 2000 K.G.)
15 Juli 1916.

Ruimte

voor thuislading bleef schaarsch;
Erts
,:r. Ruhrl,avcns1
MussIe
de stijging van vrachten hield dientengevolge aan. De handel
1ctaalde
van San Lorenzo naar Engeland tot 16717
Data
Boven.
goed.

~
Wat
ersfanef
‘,,
lost!
jdl

‘/

losti,dI
Uitgaande vrachteu ondergingen weinig verandering. Alleen
l_.Li_
10-15 Juli

1916
– –

gunstig
schepen beneden 300 bruto register ton komen thans even-
eens onder de bepalingen betreffende maximum vrachten
3-8

,,

1916gunstig
naar de Fransche Westkust havens.
12-17

Juli 1915

. …..

0,22’/ 0,32′
1
,

gunstig ‘Naar I’ederland volgen de vrachten de algemeen stijgende
..
0,55 0.65
1 1.1,20
gunst.ig
richting;

er werden echter weinig bevrachtingen gemeld.
13-18

Juli 1914

…….
20-24 Juli 1914
0,60 0,70
1,05
gunstig

456

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 Juli 1916

WEISE

o
ROTTERDAM

OC
C
O.,
L

AMSTERDAM
J.
&
j. M.VOÖRHOEVE

Makelaars in i1ssurantin
Import van en Handel in

Anno 1836
OVERZEESCHE PRODUCTEN

ROTrERDAM speciaal RUBBER, GUTTA-PERCHA
en BALATA

Hollandsche Bank voor Zuid-Amerika
VÂN RIJN
&
c

AMSTERDAM

(Banco
Holands de

BUENOS

AIRES
la
Amrica
del Sud)
UTRECHT -‘ POSTBUS 40

GESTORT KAPITAAL
f
8.000.000,—.
EENIGE FABRIKANTEN
AAN- EN VERKOOP VAN iVISSELS OP ARGENTINIE
VAN DE UTRECFITSCHE
VERZILVERING VAN PESO-COUPONS EN ARG. B. B. TELEGRAFISCHE UITBETALINGEN.

-.

REMBOURS-CREDIETEN
INLICHTINGEN VOOR IM- EN EXPORT
FIJNE TAFELMOSTERD

VAN DEN BERGHS,
LimITED


Margarine-Fabrika

nten, Rotterdam

Scheepvaart- en Steenkolen-Maatschappij — Rotterdam

Filialen:
AMSTERDAM

IJMUIDEN

LEEUWARDEN

HARLINGEN

ENGELSCHE STEENKOLEN

GEREGELDE LIJNEN:

ROTTERDAM—LEITH

AMSTERDAM—NEWCASTLE
o/T.

HARLINGEN

GOOLE

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

OVERZEESC1,
1
rE
f
r
1
T
YPOTHEEKBANK

TE ROTTERDAM

Opgericht
21
Februari
1912

Maatschappelijk Kapitaal
/
2.500.000,-

verdeeld in tien Serieën elk van 250Aandeelen

fi.000,-

Geplaatst zijn vier Serieën, waarop

behalve op 25 Aandeelen, die volgestort zijn

10
%
is gestort

UITGIFTE
VAN

• f
500.000
9

5
pCt. Pandbrieven

in stukken van
f1000,—, f500,—
en voorzoover beschikbaar van
f250,–,f
100,—
en
f50,—

en voorzien van halfjaarlijksche coupons, verschijnende
i
April en
i
October

De ondergeteekenden berichten, dat de inschrijving
op
bovengenoemde
f500.000,— 5
%
pandbrieven

bij hen
is
opengesteld
op

DINSDAG
25
JULI1916

van des voormiddags 9 uur tot des namiddags 4 uur

tot den koers van
97 pCt.

Exemplaren van prospectus en inschrijvingsbiljetten zijn bij hen verkrijgbaar.

VAN VLOTEN
&
DE GIJSELAAR te Amsterdam.

P.
J. LANDRY
s-Gravenhagç.
ADRS. OFFERS
&
ZOON
1

R
tt d

MARX
& Co’s
BANK jte

H. C.
VOORHOEVE
& Co. j
e

o
er am.

F. VAN LANSCHOT te ‘s-Hertogenbosch.’

GELDERSCHE CREDIETVEREENIGING

Ls. VAN WAESBERGHE—JANSSENS

te Arnhem en al haar Agentschappen.

te Hulst en Ter Neuzen.

VAN RANZOW’SBANK te Arnhem.

P.
A. G.VAN GILSE
&
ZONEN te Roosendaal.

RdTTERDAM, 18 Juli 1916.

Auteur