Ga direct naar de content

Inhoud

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 18 2008

inhoud

4533S
april 2008  jaargang 93

Tijd voor maatwerk in arbeidsmarktbeleid

4

L. Borghans Het streven om de arbeidsmarktparticipatie te verhogen
zal steeds vaker leiden tot ineffectief beleid. Subtielere afwegingen tussen de beleidskosten en de welvaartswinst worden daarom noodzakelijk.

Werkgevers in een krappe arbeidsmarkt

10

J. Schippers Door de vergrijzing zullen steeds meer werkgevers in
Nederland worden geconfronteerd met de arbeidsmarktkrapte. Als
belangrijkste oplossingen voor de arbeidsmarkttekorten overwegen
werkgevers ouderen en parttimers langer en meer te laten werken.

Ter hoogte van IJsland

16

J. Theeuwes In de afgelopen jaren is door veel OECD-landen ingezet op
het verhogen van de arbeidsparticipatie. Veel van deze landen, waaronder
Nederland, voeren nog steeds tegenstrijdig beleid dat participatie tegelijk
ontmoedigt en bevordert.

Tweedekans-re-integratie
P. Koning Ondanks de geringe effectiviteit van bemiddeling en scholing,
krijgt het re-integratiebeleid een tweede kans van het kabinet. Reintegratie moet gerichter worden ingezet en de verantwoordelijkheid voor
de uitvoering moet overzichtelijker.
Reactie op Tweedekans-re-integratie
G. Nekkers en W. Roorda

24

29

en verder…

Pensioenverwachtingen en
menselijk kapitaal
30

Redactioneel

R. Montizaan en A. de Grip Door de recente veranderingen in het pensioenstelsel moeten werknemers langer doorwerken. Oudere werknemers
zijn hierdoor minder gemotiveerd in hun werk en minder bereid om deel
te nemen aan postinitiële scholing.
Reactie op: Pensioenverwachtingen en menselijk kapitaal
M. van der Steeg

1

Column

23

Arbeidsmarkt in Beeld 48
Uit de ESB van

64

Literatuuroverzicht

66

2

ESB

april 2008

35

inhoud
Internationale arbeidsmarkt blijft onbenut 36
H. van Dalen en K. Henkens De Nederlandse overheid begint na
jaren van restrictief immigratiebeleid over te stappen op een selectief
immigratiebeleid. Nederlandse werkgevers zijn echter terughoudend in
het werven over de grens.
Reactie op: Internationale arbeidsmarkt blijft onbenut
B. van Riel

41

De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen 42
J. Plantenga De lagere arbeidsparticipatie van vrouwen kan niet
alleen verklaard worden vanuit hun preferenties. Ook spelen normatieve
en institutionele beperkingen, zoals het geringe draagvlak voor en de
beschikbaarheid van kinderopvang, een rol.
Reactie op: De arbeidsmarktparticipatie van vrouwen
P. van Echtelt en M. Cloïn

Participatie en circulatie
J. Hartog Ontslagbescherming is schadelijk voor economische efficiency en versoepeling is gewenst. Ontslagversoepeling stimuleert de
herallocatie van arbeid en daarmee de groei van de productiviteit.
Reactie op: Participatie en circulatie
E. Tasma

Flexibel werk schaadt groei
arbeidsproductiviteit

47

50
55

56

R. Dekker en A. Kleinknecht Flexibel werk in Angelsaksische stijl
heeft een negatieve invloed op de groei van de arbeidsproductiviteit.
De daarmee samenhangende arbeidsintensieve economische groei is
problematisch gezien de groeiende arbeidsschaarste.

Activerend arbeidsmarktbeleid is
vaak niet effectief

61

F. den Butter en E. Mihaylov Het activerend arbeidsmarktbeleid in
Europa heeft maar in iets meer dan de helft van de gevallen een positief
effect. Vooral werkgelegenheidsprogramma’s van de overheid scoren
slecht. Gesubsidieerde arbeid is het meest effectief.

ESB

april 2008

3