Ga direct naar de content

Harmonie in Europa

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 8 1997

Harmonie in Europa
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Samengesteld door de divisie presentatie en integratie van het CBS.
Ve rs che ne n in:
ESB, 82e jaargang, nr. 4127, pagina 851, 4 november 1997 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
goederenmarkten

Harmonie in Europa
Bij het definiëren van de toetredingsnormen voor de Economische en Monetaire Unie (voor overheidsfinanciën, de inflatie, de
rente en de wisselkoers) speelt het bruto binnenlands product een cruciale rol. Daarnaast is de afdracht van de lidstaten aan
de Europese Unie voor een groot deel afhankelijk van een nauw verwant begrip, het bruto nationaal product. Een zo uniform
mogelijke definiering van beide begrippen door de lidstaten is dan ook van het grootste belang.
Voor Nederland heeft dit geleid tot de invoering van het geharmoniseerde bbp, dat vooralsnog alleen in de internationale
context gebruikt gaat worden. Het geharmoniseerde bbp komt voor de jaren negentig gemiddeld 4 miljard gulden lager uit dan
het standaad-bbp (zie tabel 1). De belangrijkste aanpasingen zijn veroorzaakt door:

Tabel 1.
1990

1991

1992

1993

1994

516550

542570

566100

581460

614270

638380

667640

-2670

-1470

-3310

-3500

-7050

-4680

-5320

optelling: geharmoniseerd
bbp 513880 541100 562790

577960

607220

633770

662320

Standaard f mln
bbp
correctie t.b.v.
harmonisatie

1995a

1996 a

a. voorlopig cijfer.

de gewijzigde raming van het eigen woningbezit. Deze wijziging heeft cijfermatig de grootste, negatieve invloed. De nieuwe
richtlijnen schrijven namelijk het gebruik van een ‘markthuur’ voor de eigen woning voor, die aanzienlijk lager is dan de tot nu
toe in de Nationale Rekeningen gebruikte maximale (kale) huur;
de andere raming van de sociale werkvoorzieningen. Dit heeft een positief effect op het geharmoniseerde bbp, omdat in het
geharmoniseerde bbp ook de lonen van de deelnemers aan de sociale werkvoorziening als productie worden beschouwd;
een andere vaststelling van de toevoeging aan de wiskundige reserves van verzekeringsinstellingen. De invloed hiervan op het
geharmoniseerde bbp wisselt per jaar, en wordt dus vooral verantwoordelijk voor de jaarlijkse fluctuaties in de correcties ten
behoeve van de harmonisatie.

Copyright © 1997 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur