Ga direct naar de content

Griekse overheid richt zich op harde drachme

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 24 1999

Griekse overheid richt zich op harde drachme
Aute ur(s ):
Financiële Diensten Amsterdam
Ve rs che ne n in:
ESB, 84e jaargang, nr. 4198, pagina 279, 9 april 1999 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
financiële, markten

Het Griekse overheidsbeleid staat vooral in het teken van toetreding tot de Economische en Monetaire Unie (EMU). Aan enkele criteria
voor toetreding wordt al voldaan. Zo bevindt het begrotingstekort zich beneden de 3% van het bbp, vertoont de hoge staatsschuld een
dalende tendens en zijn de lange-renteverschillen met de EMU-landen sterk afgenomen. In 1998 bedroeg het inflatieverschil met de
drie EU-landen met de laagste inflatie evenwel nog bijna vier procentpunt. Het voor toetreding maximaal toegestane verschil bedraagt
anderhalf procentpunt.
De relatief hoge inflatie vormt daamee de belangrijkste toetredingsbarriëre. Om de inflatie te reduceren voert de centrale bank een krap
monetair beleid, hetgeen tot uitdrukking komt in een sterk inverse rentestructuur. Om interne prijsstabiliteit te bereiken wordt daarnaast
ook de wisselkoers ingezet. De nominale depreciatie van de effectieve wisselkoers viel sinds de beginjaren negentig voortdurend
geringer uit dan het inflatieverschil, waardoor de effectieve wisselkoers in reële termen apprecieerde, hetgeen neerkomt op een monetaire
verkrapping. Na de devaluatie van de drachme voorafgaande aan toetreding tot het EMS is de Griekse munt zelfs in nominale termen
sterk geapprecieerd, waardoor de munt momenteel veel sterker noteert dan de vastgestelde spilkoers.
De Griekse drachme is in de afgelopen weken evenwel gedeprecieerd. Gelet op de inflatiedoelstelling is dit geen wenselijke ontwikkeling.
Bij deze wisselkoersontwikkeling is riskant om het nu nog aanwezige renteverschil met de Europese refi-rente van 900 basispunten terug
te brengen (zie figuur 1 en figuur 2).

Figuur 1. Griekse drachme versus euro

Figuur 2. Effectieve wisselkoers Griekse drachme, januari 1989 = 100

Copyright © 1999 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur