Ga direct naar de content

Formele en informele kanalen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: oktober 13 1999

Formele en informele kanalen
Aute ur(s ):
CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 84e jaargang, nr. 4227, pagina 803, 29 oktober 1999 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

De laatste vijf jaar neemt het aantal mensen toe dat in een nieuwe baan aan de slag gaat. In 1997 vonden bijna 900.000 mensen een
baan als werknemer, in 1994 waren dat er ongeveer 700.000. Het gaat hier om schoolverlaters, baanwisselaars, herintreders en
werklozen. Hoe vindt men werk op de tegenwoordige arbeidsmarkt?
Een kwart van de baanvinders komt in Nederland aan de slag via een arbeidsbureau of uitzendbureau, en ongeveer eenvijfde via
personeelsadvertenties. Informele zoekkanalen, zoals het inschakelen van familie en vrienden, worden eveneens gebruikt. Daarnaast
solliciteert men vaak rechtstreeks bij een werkgever. Uit onderzoek in Europees verband blijkt dat in Nederland relatief veel gebruik wordt
gemaakt van formele zoekkanalen, dat wil zeggen advertenties, arbeidsbureaus en uitzendbureaus (figuur 1).

Figuur 1. Baanvinders naar de wijze waarop zij hun baan gevonden hebben, 1994-1996
In veel andere landen wordt er meer gebruik gemaakt van informele kanalen (familie en vrienden) en zijn er meer rechtstreekse contacten
met werkgevers.
Vrouwen hebben vaker dan mannen hun baan gevonden via een uitzend- of arbeidsbureau of door het reageren op een
personeelsadvertentie. Mannen vinden juist iets vaker werk via de informele weg: contact met de werkgever of via familie en vrienden.
Jongeren maken vaak gebruik van het uitzendbureau om aan werk te komen, terwijl mensen boven de 30 relatief vaak rechtstreeks contact
opnemen met werkgevers. Deze verschillen zijn deels te verklaren doordat jongeren en ook vrouwen vaker (her)starter zijn op de
arbeidsmarkt. Zij kunnen daardoor minder makkelijk een beroep doen op informele kanalen dan mensen die vanuit een werkende positie
op zoek zijn naar een andere baan (figuur 2).

Figuur 2. Percentage baanvinders via formele kanalen in enkele Europese landen, 1994 -1996
Hoogopgeleiden maken veel minder vaak gebruik van het uitzendbureau dan lager opgeleiden. Een op de tien hoogopgeleide
baanvinders heeft de huidige baan gevonden via een uitzendbureau terwijl twee van de tien laag- en middelbaar opgeleide baanvinders
zo aan werk kwamen. Daarentegen vinden hoogopgeleiden veel vaker werk door te reageren op een personeelsadvertentie (figuur 3).

Figuur 3. Baanvindkanalen per onderwijsniveau 1994-1996

Copyright © 1999 – 2003 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur