Ga direct naar de content

ESB-Winterpuzzel

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: december 18 2015

758Jaargang 100 (4723 & 4724) 17 december 2015
Kerstpuzzel 2015
Beste lezer,
traditiegetrouw treft u in dit dubbeldikke kerstnummer de ESB-Winterpuzzel
aan. Dit jaar staat de puzzel in het teken van ministers van Economische Zaken
die her vormingen (niet) schuwden. Uiteraard valt ook dit jaar een van de juiste
inzendingen in de prijzen. Wilt u meedingen naar deze prijs, stuur uw oplos-
sing dan uiterlijk zondag 10 januari naar redactie@economie.nl. Wij wensen
u vast warme feestdagen toe en zien u graag weer in het nieuwe jaar – 7 januari
om precies te zijn.
~Uw redactie
HORIZONTAAL
2 Minister in laatste oorlogsjaar, wilde een
‘Nederlandse’ Nederlandsche Bank (6)
8 Predikant en bedenker collectieve ouder-
domsrente, verantwoordelijk voor ver-
plichte collectieve sociale verzekering als
fundament van het sociale stelsel (5)
9 Privatiseerde de energielevering, maar
kreeg intelligent design niet de klasloka-
len in (3, 3, 6)
12 Verzetsstrijder en wederopbouwer, zette
in op een moderne industrie. Tevens bege-
nadigd schilder (3, 3, 5) 14
Sloot de mijnen, was premier van het eer-
ste schaduwkabinet en stond aan het roer
van de grootste Tweede Kamerfractie ooit
(3, 3)
15 Installeerde de Bankraad en bracht de
Wet inzake het Centraal Economisch Plan
tot stand. Ging na zijn ministerschap over
tot boerenleningen (8)
16 Voerde strakke bezuinigingspolitiek door
te bezuinigen op ambtenarensalarissen
en onderwijs, en ging ’s avonds rustig sla-
pen (6)
19 Oliecrisisoplosser, had oog voor alterna- tieve energie: vroeg mensen de gordijnen
een uurtje eerder dicht te doen en ’s zon-
dags (samen met de auto) de rust in Agt te
nemen (7)
20 Bekend van de Winkelsluitingswet, voerde
tweemaal een naamswijziging van zijn de-
partement door en strooide met Latijnse
zegswijzen: nomen nescio (9)
21 Vond aardgas en voerde de vrije loonpo-
litiek in, was lange tijd SER-voorzitter en
heroverwoog met Cals en Donner de Eer-
ste Kamer (2, 4)
ESB Kerstpuzzel

759Jaargang 100 (4723 & 4724) 17 december 2015
Kerstpuzzel ESB1
2 3
4
5 6
7
9 10
11
1 2 13
1 4
15
1 6
17
18
1 9
20
21
8
I II III IV VVI VII VIII IX XXI XII XIII XIV XV XV I XV II
I
II
III
I V
V V
I
V II
VIII
I X
X
X
I X
II
XIII X
IV
X V X
V I
X V II
VERTICAAL
1 Ondernemende minister, maakte ruim baan
voor het kleinbedrijf en stond aan de wieg
van de Industriebank. Leefde uitbundig en
had oog voor vreemdelingenverkeer (8)
3 Voerde in Den Haag en Brussel (als boer)
een protectionistisch beleid waarvan hij
later spijt kreeg. Liet ooit een begrotings-
behandeling uitstellen om de tocht der
tochten te rijden (8)
4 Waterbouwkundige, kijkt vanaf de Afsluit-
dijk naar het nieuwe meer (4)
5 Schepper Mijnwet en Motor- en Rijwiel-
wet; verdween in Partenkirchen (2, 5, 5) 6
Directeur van een textielfabriek, was te-
gen een devaluatie van de gulden. Tevens
recordhouder in economische minister-
schappen maar zat nooit vier aaneenge-
sloten jaren (11)
7 Veel geziene gast in het Caribisch deel van
het koninkrijk, draaide gaskraan dicht na het
beven van een (bijzondere) gemeente (4)
10 Loodste de Aanbestedingswet door het
parlement en liet zich door Cruijff overre-
den om de schenkingsbelasting op goede
doelen af te schaffen (4)
11 Voerde beperking op marktwerking door
op het spoor (slechts twee spoorweg- maatschappijen), hield van koffie (8)
13 Was zowel jongste als oudste kabinetslid,
stond aan de wieg van de Elektriciteitswet
en de technolease-constructie (10)
17 Ondanks dat hij leed aan een Hollandse
ziekte schopte deze hoogleraar het tot pre-
mier, centraalbankier en peetoom der ko-
ning. Werd ook bezongen door Wim Kan (8)
18 Onder zijn bewind werd de investerings-
subsidie afgeschaft, maakte vervolgens
in korte tijd een ommezwaai en werd vice-
president van de Europese Investerings-
bank (2, 5)

Auteur