Ga direct naar de content

Conjunctuur vier jaar vooruit

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juli 20 1994

Coniunctuur
•
vier •
laar
vooruit•
De DNB-conjunctuurindicator
tQont
tot en met oktober aanstaande een
sterk opgaande conjuncturele beweging (figuur 1). Dit voorspelde conjunctuurherstel spoort met de talrijke
andere signalen die duiden op een relatief snelle verhoging van de economische bedrijvigheid. De op de produktie in de verwerkende industrie
gebaseerde realisatie-index laat inmiddels ook een duidelijk omslag-

leend voor de conFiguur 1. DNB-eonjunctuurindkator
junctuurbeweging
in
de komende jaren.
2
Realisatie
Een indicatie, zij het
Indicator
een heel onzekere,
zou kunnen worden
o
verkregen met behulp
van de gemiddelde
-1
duur van de op- en
neergang van de con-2
junctuur in de afgelopen decennia. Zo zou
“3
80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
men de komende top
van de conjunctuur
kunnen voorspellen met
de gemiddelde duur van de expansieminder conjunctuurgevoelige
bbp
fase en gegeven het laatste omslagzijn de vergelijkbare gemiddelde afpunt.
wijkingen plus of min 1 procentpunt.
Tabel 1 geeft de datering van conDe Economie Outlook van de OESO
juncturele omslagpunten gebaseerd
voorspelt voor Nederland een bbpop de produktie in de verwerkende
groei van 1,4% voor dit jaar en 2,8%
voor volgend jaar. Voorgenoemde meindustrie voor de jaren 1967-1993. De
chanische voorspelling impliceert dat
periode juli 1989-juli 1992 kenmerkt
zich als een relatieve hoogconjuncdeze groei vervolgens zou kunnen aftuur zonder toe- of afname van de
zwakken tot circa 0,5% in 1997.
conjuncturele intensiteit en is in het
volgende buiten beschouwing gelaten. Over het betrokken tijdvak is
zowel de gemiddelde expansiefase
Tabel 2. Conjuncturele afwijkingen
in de groei van de produktie in de
als de gemiddelde contractiefase 23
verwerkende industrie, in %-punten
maanden geweest. Gegeven het laat-

ste omslagpunt, momenteel geraamd
op augustus 1993, zou de expansiefase voortduren tot en met juli 1995.
Zou deze voorspelling uitkomen dan
zou vervolgens een contractiefase
beginnen die zou leiden tot een conjunctureel dal in juni 1997. Op grond
van deze puur mechanische extrapolatie, die uiteraard met de nodige onzekerheid is omgeven, zou verwacht
kunnen worden dat in de eerste helft
van de komende vierjaarsperiode
sprake zal zijn van een hogere dan
trendmatige economische bedrijvigheid en in de tweede helft van een
lagere dan trendmatige activititeit.
Tabel 2 geeft de conjuncturele afwijkingen uitgedrukt in de groei van
de produktie in
Tabel 1. Conjuncturele omslagpunten gebaseerd op
de verwerkende
produktie in de verwerkende industrie (1967-1993)
industrie. Sinds
Duur in maanden
1967 heeft de
Datering
top
dal
eXp;lnsie
contractie
aanduiding
hoog- respectieAugustus 1967
Augustus 1970
36
velijk laagcon21
22
Maart 1974
Mei 1972
junctuur beteOktober 1976
16
15
Juni 1975
kend dat de
Oktober 1979
Februari 1978
16
20
groei gemiddeld
April 1983
42
21
Januari 1985
29
Juli 1989
Juni 1987
25
plus of min 2,5
Juli 1992
procentpunten
14
Augustus 1993
afweek van de
trendmatige
Gem. in maanden
23
23
groei. Voor het

punt zien, maar van fors herstel is in
die sector nog geen sprake. Omgerekend naar groeicijfers (zie de rubriek
in E5B van 6 juli jJ., blz. 650) is de
omslag duidelijker: de negatieve
groei is inmiddels omgebogen van
-2% naar een bescheiden maar positief groeipercentage.
De conjunctuurindicator
is in principe geschikt voor voorspellingen op
korte termijn. In het licht van de huidige belangstelling voor middellangetermijnverkenningen
voor de komende vier jaren, zou men niettemin de
vraag kunnen stellen of aan het beloop van de conjunctuurindicator
tot
op heden informatie kan worden ont-

ESB 10-8-1994

Datum omslagpunt

Dal

AuglJstuS1967
Augustus 1970
Mei1972
Maart 1974
Juni 1975
Oktober 1976
Februari 1978
Oktober 1979
April 1983
Januari 1985
Juni 1987
Juli. 1989
(Juli 1992)
Augustus 1993

-2,5

-2,0

Gemiddeld

-2,5

Top
1,9

-2,1
4,9
-5,3
2,3
-1,6
2,8
-2,7
1,2
-1,2
1,5

2,5

Conclusie
De DNB-conjunctuurindicator
voorspelt voor het komende halfjaar een
snelle verdere verbetering van de
conjunctuur. Dit beeld spoort met
een ruwe, mechanische extrapolatie
van de conjuncturele beweging in de
komende vierjaarsperiode die suggereert dat de economische bedrijvigheid tot zomer 1995 verder zal verbeteren en daarna tot zomer 1997 zal
afzwakken.