Ga direct naar de content

Cetris paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: december 21 2007

ceteris paribus
ESB-Top 10

Vraag v/d week

Meeste vrije dagen in Europa1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

aan Hugo Priemus, emeritus hoogleraar aan de TU
Delft

Helpt een noodfonds voor
slechte hypotheken de
kredietcrisis te bezweren?

Finland
Frankrijk/Litouwen
Oostenrijk/Estland/Malta
Griekenland
Cyprus/Polen/Slovenië/Spanje/Zweden
Denemarken/Luxemburg/Slowakije
Duitsland/Portugal
Hongarije
Bulgarije
Tsjechië/Italië/Letland

44
40
38
37
36
35
34
33
32
31

Wettelijk recht op vakantiedagen bij voltijdbaan plus het aantal

1

Recente ervaringen in de Verenigde Staten
nationale feestdagen. Nederland: 28
Bron: Mercer Human Resource Consulting (2007)
leren ons dat de risico’s verbonden aan
http://www.mercer.com
meer riskante hypotheekvormen vaak
worden onderschat en dat de waarde van
hypotheekportefeuilles op de secundaire hy­
potheekmarkt vaak wordt overschat.
Er bestaat (…) geen reden om aan te nemen, dat
Tot nu toe is Nederland redelijk buiten schot
de Nederlandse commerciële televisie niet zou
gebleven. Het is evenwel niet zeker of dit zo
gedijen. (…) Waarom [zou] men de kijkers niet in
zal blijven. Stemmen gaan nu op om burgers
de resultaten laten delen? (…) Het is een goede
die door deze problemen zouden worden
gelegenheid om de kleine man een kans te geven
getroffen, te compenseren met uitkeringen
te profiteren van de vruchten der programma’s
uit een op te richten noodfonds voor hypo­
waaraan hij zelf wordt onderworpen. (…) De
theken. Dat klinkt reuze sympathiek, maar
kijkers-consumenten (…) zijn belanghebbenden
de vraag is of we hiermee op de goede weg
bij de reclame, maar ook bij goede programma’s.
zouden zijn. Moeten belastingbetalers en/
Zij hebben eveneens belang bij goede voorlichof voorzichtige beleggers het gelag betalen
tende reclame. Men kan hier zelfs denken aan een
voor domme of onvoorzichtige beleggers?
plaats voor de consumentenbonden en de vereniOns land kent de Nationale
gingen van huisvrouwen. In onze maatschappij
Hypotheekgarantie. Mensen tot een bepaald
krijgt de consument steeds minder rechten; hij
inkomen kunnen zich voor woningen tot een
wordt (…) belaagd en staat bloot aan een met
bepaalde prijsgrens bij het Waarborgfonds
steeds verfijnder psychologische middelen geEigen Woningen verzekeren tegen een
perfectioneerde reclame. (…) Waarom zou men in
aantal risico’s als zij een hypothecaire le­
een democratische samenlening afsluiten. Het ligt voor de hand om
ving niet de betrokkenen zelf
eerst na te gaan in hoeverre de Nationale
de gelegenheid bieden om
Hypotheekgarantie kan inspringen waar
mee te helpen het kwaad, dat
huishoudens het slachtoffer dreigen te wor­
henzelf bedreigt, te keren?
den van de internationale hypotheekcrisis.
Bron: Langeveld, W. (1960) De
Aan het versterken van het Waarborgfonds
commerciële televisie. ESB,
Eigen Woningen geef ik de voorkeur boven
45(2265), 1192-1193.
het overhaast instellen van een vermoedelijk
slecht doordacht noodfonds.

Uit de oude ESB-doos

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Jacinta Gelauff
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merk­
naam ESB (Economisch Statistische Berichten)

800

ESB

21 december 2007