Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 1 2006

ceteris paribus
Vraag v/d week

ESB-Top 10
Totaalbedragen van afgeronde bedrijfsovernames
per sector in 2006, in miljarden dollars

1
aan Arnold Heertje, em. hoogleraar UvA

Hoe word je een
invloedrijk econoom?
Invloedrijk econoom word je niet door een
tijdje economie te studeren. Sommigen
zijn het, omdat zij een invloedrijke positie bekleden, zoals de president van De
Nederlandsche Bank.
Met het verlaten van de positie verdwijnt
ook de invloed. John Kenneth Galbraith
heeft grote invloed uitgeoefend door het
herhaalde hameren op enkele thema’s,
zoals het spanningsveld tussen private
rijkdom en publieke armoede. Humor en
verbaal vernuft hielpen hem verder op weg.
Zijn gebrekkige theoretische kennis heeft
aan zijn invloed geen afbreuk gedaan.
Voor gewone stervelingen ligt het anders.
Die moeten hun vak goed bijhouden en
beschikken over analytische en wiskundige
diepgang. Voorts in staat zijn zonder opsmuk en in eenvoudige bewoordingen hun
inzichten kenbaar te maken en toe te passen op praktische situaties. Zonder moed
gaat het niet. Moed om het keurslijf van
het specialisme te ontvluchten en zorg te
dragen voor het risicodragend mobiliseren
van overzicht. Moed om aan de orde te
stellen, wat zich sluimerend aftekent in
de samenleving, doch nog ver afstaat van
de belevingswereld van burgers en beslissers. Moed om tegendraads te zijn en met
een glimlach breed gedragen kritieken te
incasseren. Vriendelijkheid is veeleer een
handicap dan een deugd. Het innemen
van extreme, doch solide standpunten is
daarentegen extreem effectief. Van beslissend belang is het zichtbaar maken van de
schoonheid van de theoretische economie
als voertuig voor het blootleggen van wat in
de samenleving te wensen overlaat en voor
het perspectief bieden op maatschappelijke
verandering en verbetering.

Banksector en financiële
dienstverlening

113,6

2
3
4
5
6
7
8
9
10

Farmaceutische industrie
Mijnbouw
Dienstverlener zorg
Telecom
Chipindustrie
Energie
Metaalindustrie
Vastgoed
(Lucht)havenoperators

48,1
47,5
36,9
34,3
33,4
28,1
26,7
25,7
24,0

Bron: Bewerking van data uit: CRS Report RL33906 (2007)
Largest mergers and acquisitions by corporations, 2006.
http://opencrs.cdt.org/rpts/RL33906_20070308.pdf

Uit de oude ESB-doos
De thans in Nederland geldende spoorwegtarieven blijven in tal van dagbladen en geschriften
aanleiding geven tot critiek, die tot de meening
voert, dat de meeste Nederlanders met die tarieven ontevreden zijn. Verklaarbaar moge dit zijn,
omdat men nu eenmaal liever minder dan meer
betaalt, gerechtvaardigd is het echter niet. […]
Wat echter een vergelijking van de tegenwoordige Nederlandsche spoorwegtarieven met die
van andere landen ten nadeele van Nederland
doet uitvallen, is de stand van de wisselkoersen,
die de onderlinge verhouding tusschen de tarieven van de verschillende landen ingrijpend gewijzigd heeft. Ten onrechte wordt evenwel die voor
ons land ongunstige
verhouding meestal aan
de tariefpolitiek van de
Nederlandsche Spoorwegen toegeschreven.
Bron: Meerbeke, E.F.M.
van (1923) Spoorwegtarieven. ESB, 8(400),
757–759.

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredacteur: Stefan Thönissen
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Babette Molenaar
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Personeelsadvertenties:
Hans Spuijman, tel. (070) 378 04 19
fax (070) 799 98 36.
E-mail: arbeidsmarkt@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Strip: Johan van Zanten
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

352

ESB 12

januari 2007