Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: september 7 2007

ceteris paribus
Vraag v/d week
aan Joop Schippers, hoogleraar Arbeids- en
Emancipatie-economie aan de UU en programmahoogleraar bij OSA

Waarom verdienen vrouwen
minder dan mannen?
Heel lang hebben vrouwen minder
verdiend dan mannen omdat ze de
beschikking hadden over minder menselijk
kapitaal: een lagere opleiding en minder
beroepservaring. Dat argument geldt
nog steeds voor oudere vrouwen, maar
veel minder voor jonge. Vrouwen die de
afgelopen decennia de schoolbanken
verlaten, zijn zelfs een tikje hoger opgeleid
dan mannen. Ook onderbreken vrouwen
steeds minder vaak de loopbaan bij
de geboorte van kinderen. Wel werken
vrouwen massaal in deeltijd en ligt
hun uiteindelijke prioriteit – mede
vanwege de ondergeschikte rol van
mannen thuis en de lang achtergebleven
kinderopvangvoorzieningen in Nederland
– bij de zorg voor kinderen. Voor veel
werkgevers is deeltijdwerk een signaal
van beperkt commitment. Vrouwen blijven
niet lekker doorzakken met de collega’s
en staan niet altijd vooraan als er moet
worden overgewerkt. Veel werkgevers
kiezen bij het verdelen van promoties dan
ook liever voor een traditionele man, op
wie je altijd een beroep kunt doen. Zo
blijven vrouwen met dezelfde talenten
c.q. evenveel menselijk kapitaal hangen
in lagere functies dan mannen waar zij
minder verdienen. We spreken in dat
verband vaak over het ‘glazen plafond’: de
echte topfuncties zijn voor vrouwen veel
moeilijker te bereiken dan voor mannen.

ESB-Top 10
Landen met het hoogste negatieve saldo op
de handelsbalans in 2006, in miljarden euro’s

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Verenigde Staten
Spanje
Verenigd Koninkrijk
Australië
Frankrijk
India
Turkije
Italië
Griekenland
Portugal

-625,87
-71,56
-41,86
-30,21
-27,58
-19,16
-18,86
-17,22
-15,51
-12,16

Bron: Berekening o.b.v. gegevens uit The Word Factbook
van de CIA.

Uit de oude ESB-doos
Hoeveel Nederlanders bezitten geen radio? Hoe
is de spreiding van deze bezitsloosheid? (…)
Hoe staat het met de luisterduur en programmakeuze? (…) Uit het grote C.B.S.-assortiment
van feiten over de radioprogrammakeuze bleek
dat amusements- en samengestelde programma’s
het meest werden beluisterd. Hierna volgden de
hoorspelen. De lichte muziek bereikte, evenals de
nieuwsberichten, niet meer dan een tussenpositie. Godsdienstige uitzendingen, ernstige muziek
en gesproken woorden sloten de rij.
Leidinggevenden en welgestelden luisterden relatief veel naar ernstige muziek, doch weinig naar
amusements- en samengestelde programma’s. Per
kerkgenootschap werden bij de gereformeerden
voor ernstige muziek en godsdienstige uitzendingen de hoogste cijfers en voor hoorspelen het
laagste cijfer genoteerd. Het C.B.S. constateerde
een zekere overeenkomst
in luisterpatroon tussen
Nederlands-hervormden
en onkerkelijken. In een
volgend artikel zullen de
t.v.-bezitters nader onder
de loep worden genomen.
Bron: Hart, M. (1963)
Radio in Nederland. ESB,
48(2389),491.

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredacteur: Stefan Thönissen
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

544

ESB

7 september 2007