Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: augustus 24 2007

ceteris paribus
Vraag v/d week

aan Wim Boonstra, Chief Economist Rabobank
Nederland

Wat zouden economische gevolgen
van Islamitisch bankieren voor de
Nederlandse banksector zijn?
Islamitisch bankieren is een wereldwijd
snelgroeiend fenomeen. Maar in de westerse wereld heeft het alleen in Londen
een zekere vlucht genomen. Het marktpotentieel is in theorie groot, maar in de
praktijk in het Westen nog beperkt. Zelfs in
Londen, waar de beleidsmakers alles in het
werk stellen om het islamitisch bankieren
goed van de grond te krijgen, is het in verhouding tot het traditionele bankieren nog
beperkt.
Veel transacties zijn bij islamitisch bankieren verboden (haram). Bekend is het
verbod op rente (riba). Cruciaal is dan ook
dat het concurrentienadeel dat renteloze
hypothecaire leningen in ons fiscaal stelsel
hebben, wordt opgeheven.
Minder bekend is dat islamitisch bankieren nog tal van andere voorschriften kent.
Speculatie is verboden. Het financieren
van zondige activiteiten, zoals gokken, alcoholbrouwerijen en de sex-, tabaks- of de
wapenindustrie, is uit den boze. Welke traditionele bank kan hier ooit helemaal zuiver
(halal) zijn?
Voorlopig verwacht ik daarom niet dat islamitisch bankieren in ons land een hoge
vlucht zal nemen, al kan het wel degelijk
een interessante niche vormen. Misschien
moet de minister van Financiën het goede
voorbeeld geven en een islamitische obligatielening (sukuk) uitgeven? Goed voorbeeld
doet immers goed volgen!

ESB-Top 10
Bedrijven met de grootste netto verliezen
over 2006 in miljoenen euro’s

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Ford Motor
Vodafone
Delta Air Lines
Delphi
General Motors
Coca-Cola Enterprises
TUI
Lear
CPC
Sanyo Electric

9.184,16
7.472,49
4.516,71
3.978,61
1.440,28
832,28
816,11
515,17
312,45
282,38

Bron: Fortune Magazine (2007) Fortune Global 500. 23 juli.

Uit de oude ESB-doos
Het Voorlopig Verslag over het wetsvoorstel inzake
het invoerrecht op klompen is de vorige week verschenen. (…) vele leden vonden de protectie van de
klompenindustrie zeer bedenkelijk, omdat de klomp
een verbruiksgoed is en zij het daarom onverdedigbaar achtten om (…) de klompen in dezelfde tariefsklasse als auto’s en brandkasten te plaatsen.
Verscheidene leden opperden twijfel of door aanneming van het wetsvoorstel de moeilijkheden in
de klompenindustrie opgeheven zouden worden en
meenden, dat de moeilijkheden niet bij de buitenlandse concurrentie, maar bij het verminderde
verbruik liggen.
(…) De nadruk werd zeer gelegd op de lagere productiekosten van de Belgische industrie, waarmede
onze bedrijven niet kunnen concurreeren. Bevordering van het gebruik van Nederlandsche klompen,
waarvan de meeste soorten solider en duurzamer
zijn dan de ingevoerde
klompen, is aan te bevelen, vooral ook omdat een
geringe prijsverhooging
ruimschoots wordt goedgemaakt door de grootere
duurzaamheid van den
Nederlandschen klomp
boven den Belgischen.
Bron: ESB (1928) Aantekeningen – Het klompenwetje.
ESB, 13(643), 365.

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredacteur: Stefan Thönissen
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Dennis Deege
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

512

ESB

24 augustus 2007