Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: april 4 2008

ceteris paribus
Vraag v/d week
aan Eric van Damme, hoogleraar aan Universiteit
van Tilburg

Wat vindt u van de
a
­ anstaande liberalisering
van de postmarkt?
Het wil helaas nog niet vlotten met de
liberalisering van de Nederlandse postmarkt. Staatssecretaris Heemskerk draalt,
vanwege onduidelijkheid over de situatie in
Duitsland en de arbeidsvoorwaarden voor
Nederlandse postbezorgers zonder vast
contract. Beide knelpunten zijn irrelevant.
De staatssecretaris is niet ingehuurd om
TNT’s belangen in Duitsland te verdedigen,
noch om Sandd en Selektmail te dwingen
hogere lonen te betalen. Hij is er voor het
consumentenbelang en dat betekent in
dit geval het stimuleren van concurrentie.
Vrijmaken van de markt is voldoende om
een competitieve uitkomst te bewerkstelligen. Onderzoek laat zien dat er geen
structurele belemmeringen voor concurrentie zijn, wel schaalvoordelen. Dit impliceert
dat toetreders alleen kunnen concurreren
als ze minder vaak bezorgen en een lager
uurloon hanteren. Dat geldt voor Sandd
in Nederland en voor TNT in Duitsland.
Arbeidsvoorwaarden kunnen een toetredingsbarrière vormen, maar de angst dat
door samenspanning van Deutsche Post
met de vakbonden TNT in Duitsland tot een
te hoog uurloon gedwongen kan worden is
onterecht. Hoe dan ook, de Duitse beslissing is een particulier belang van TNT,
geen publiek belang. Als de Duitsers liberalisering willen frustreren is dat hun zaak;
ons algemeen belang is liberalisering van
de Nederlandse markt.

ESB-Top 10
Top tien meest bezochte Nederlandse
websites 2007.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

google.nl
startpagina.nl
marktplaats.nl
live.nl
msn.nl
postbank.nl
nl.wikipedia.nl
hyves.nl
detelefoongids.nl
nu.nl

Bron: Multiscope Visiscan, 6 december 2007.

Uit de oude ESB-doos
Er was een tijd, waarin de handel bij een groep
economisten, de Physiocraten, die vooral hun
aanhangers telden in het Frankrijk van de tweede
helft der 18e eeuw, zo weinig aanzien genoot,
dat hij zich, tezamen met de industrie, zag ingedeeld bij de “classe stérileâ€, de onproductieve
klasse dus. Tegenwoordig mag de handel zich in
meer waardering van de zijde der economisten
verheugen. Dat de handel productief is vindt geen
bestrijding meer, en de beschouwingen over deze
sector concentreren zich dan ook op de vraag,
waar en onder welke omstandigheden de handel
in het aan structuurwijzigingen onderhevig economisch leven een taak heeft te vervullen (…)
De Nederlandse handel kan in het economisch
verkeer tussen de Westerse wereld en de minder
ontwikkelde gebieden een grote rol spelen, omdat financiering van handelsnederzettingen veel
meer binnen de krachten van ons volk ligt dan
die van industrieën, wij worden bovendien niet
verdacht van politieke aspiraties en beschikken over jonge
mensen, die kwaliteiten voor
de handel hebben.
Bron: ESB, 10 juni 1953,
Nationale notities; Handel,
E. D. de Meester

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Izaak Dekker, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Mike Dell
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Jacinta Gelauff
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

224

ESB

4 april 2008