Ga direct naar de content

Ceteris paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: juni 15 2006

ceteris paribus
Vraag v/d week
aan Bas Jacobs, verbonden aan de UvT
en UvA

Welke econoom heeft
de meeste indruk op u
gemaakt en waarom?
Joseph E. Stiglitz (Nobelprijs, 2001).
Zijn werk is doordrenkt van het inzicht dat
asymmetrisch verdeelde informatie leidt tot
inefficiënte marktuitkomsten. Activistisch
overheidsbeleid is lang niet altijd verstorend of pervers, maar kan wenselijk zijn.
Informatieproblemen zijn cruciaal voor het
begrip van de economische rol van de overheid. De hoofdstellingen van de welvaartseconomie zijn onbruikbaar voor praktisch
beleid; alles wat de markt kan, kan de overheid net zo goed. Helaas is de theorie van
de second-best nog lang niet doorgedrongen
in de hoofden van vele economen en beleidsmakers. Stiglitz is, na Paul Samuelson,
de breedste econoom van de vorige eeuw.
Hij heeft geschreven over macro-economie,
internationale handel, economische groei,
financiering, kapitaalmarkten, arbeidsmarkten, verzekeringen, welvaartseconomie,
openbare financiën, onderwijs, milieu, competitie, mededinging, innovatie, technische
ontwikkeling, organisatie-economie en vele
andere thema’s. Het zal jaren duren voordat er weer een gigant als Stiglitz opstaat.
Stiglitz paart briljant wetenschappelijke werk
aan grote maatschappelijke bewogenheid.
Het is jammer dat Stiglitz – net als de veel
minder brede Paul Krugman – de laatste jaren wat teveel bewogenheid aan de dag legt
en zo weinig nog wetenschappelijk actief is.

ESB-Top 10
Tien duurste metalen (verhandelbare) in euro’s
per kilo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Platina
Goud
Palladium
Nikkel
Zilver
Tin
Koper
Zink
Aluminium
Lood

29.842,17
15.420,83
8.437,01
365,40
318,07
104,03
56,64
28,21
20,40
17,21

Bron: Financial Times, 5 juni 2007.

Uit de oude ESB-doos
Tot de factoren, welke het verbruik van gedistilleerd bepalen, behoort in de allereerste plaats
de prijs van het product zelf. […] Vervolgens is
de hoogte van het inkomen van de consument
mede bepalend voor de omvang van het verbruik.
[…] Tenslotte valt nog op te merken dat er in de
periode van onderzoek een algemene tendentie
(trend) tot een geleidelijk voortschrijdende daling van het verbruik valt waar te nemen, zulks
mede onder invloed van toenemende sportbeoefening, de consumptie van nieuwe dranken e.d.
[…] Het is aan te nemen dat de verandering in
verbruiksgewoonten, die voor de oorlog tot uiting
kwam in een dalend verbruik van gedistilleerd,
nadien onder invloed van psychologische factoren is omgeslagen
[…].
Bron: Fraenkel, M.
(1952) Consequenties van een verhoging van de accijns
op gedistilleerd.
ESB, 37(1830),
469-470.

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Frank Lindner, Eva Niesten
Redactiemedewerker: Izaak Dekker
Bureauredacteur: Stefan Thönissen
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Alexander Oldeman
Uitgever: Michiel Bom
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 221,54, particulieren
€ 111,30, studenten € 26. Toeslag buitenland:
Europa € 58,25, buiten Europa € 84,50.
Losse nummers
€ 10,00 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection
Flinc.Design, Amersfoort
Illustratie: Loek Weijts
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Strip: Johan van Zanten
Druk: De Groot Drukkerij bv, Goudriaan
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

384

ESB

15 juni 2007