Ga direct naar de content

Ceteris Paribus

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: maart 7 2008

ceteris paribus
Vraag v/d week

ESB-Top 10
Rijkste wijken van Nederland

1
aan: Roefie Hueting, adviseur voor de Foundation

De Kieviet, Wassenaar

2

Westbroekpark, Den Haag

for Research on Sustainable National Income.

3

Villaparken, Hilversum

Is het milieubeleid van het

4

Bredius-Oost, Bussum

huidige kabinet duurzaam?

5

Drie Papegaaien, Wassenaar

6

Rijksweg, Laren (NH)

Er bestaan binnen een politieke context
twee soorten duurzaamheid. Bij het oorspronkelijke begrip milieuduurzaamheid
gaat het om het behoud van voor de mens
onmisbare gebruiksmogelijkheden van
de niet door de mens gemaakte fysieke
omgeving, de vitale milieufuncties. Het
later opgekomen begrip brede duurzaamheid steunt op drie pijlers: productiegroei,
s
­ ociale vooruitgang en milieubehoud.
Dit kabinet wil brede duurzaamheid, dus
vooruitgang in conflicterende doelstellingen, zoals productiegroei en milieubehoud.
Dat is waarschijnlijk onmogelijk: het vergt
een technologie die schoon is, vernieuwbare hulpbronnen niet uitput, substituten
vindt voor niet-vernieuwbare hulpbronnen,
ruimte laat voor het overleven van planten- en diersoorten, en goedkoper is dan
de huidige technologie, want duurder betekent minder productie­ roei. Voorts wordt
g
de in het nationaal in­ omen (NI) gemeten
k
productiegroei groten­ eels gegenereerd
d
door activiteiten die het milieu het meest
belasten. Bij voortgaande productiegroei
wordt nieuwe technologie geconfronteerd
met progressief oplopende kosten, hetgeen
wéér verbeterde technologie vergt, een
gevaarlijke wedloop. Ten slotte ligt een
milieuduurzaam productieniveau op rond
de helft van het huidige; om die afstand te
overbruggen moet het duurzame niveau bij
een groeiend NI dus meer dan twee maal
zo hard groeien als het NI. Daarom zal met
het gekozen beleid milieuduurzaamheid
hoogst waarschijnlijk nooit worden bereikt.

7

Nieuw-Wassenaar, Wassenaar

8

Villawijk-Zuid, Noordwijk

9

Bosch en Duin, Zeist

10

Centrum, Bloemendaal-Aerdenhout

Bron: CBS, 16 april 2007

Uit de oude ESB-doos
Een goede geldpolitiek moet er op gericht zijn
om aan het geld een ‘neutraal’ karakter te geven,
dat wil zeggen dat ter voorkoming van deflatie
de koopkracht, vrijkomend door prijsdaling van
een bepaalde groep van goederen, niet wordt
stilgelegd, maar elders wordt aangewend en
dat, wanneer dit niet geschiedt, het manco in de
geldcirculatie door verruiming credietverlening
wordt aangevuld; bij dreigende inflatie moet het
omgekeerde geschieden. Het richtsnoer van zulk
een geldpolitiek kan gevonden worden in een
‘general index’, principieel gebaseerd op alle
goederen en diensten, die tegen geld worden
verhandeld, gemeten aan hun belangrijkheid
voor het geldverkeer, en dus niet alleen gebaseerd op groothandelsprijzen, die somtijds een
eenzijdig beeld van
den toestand geven.
Bron: ESB nummer 895
(1933), De CommissieTrip en de regeling
van het geldwezen,
G.M. Verrijn Stuart.

Colofon
ESB signaleert nieuwe ontwikkelingen in de
economische wetenschap. Daarnaast worden
in ESB economische inzichten toegepast om
beleidsrelevante aanbevelingen te doen voor
de overheid, maatschappelijke instellingen en
bedrijven. Ook analyseert ESB de belangrijkste
ontwikkelingen in de Nederlandse economie.
Artikelen in ESB verschijnen op persoonlijke
titel.
ESB-redactie
Hoofdredacteur: Albert Jolink
Redacteuren: Izaak Dekker, Eva Niesten
Bureauredactie: De Twee Hanen v.o.f.
Redactiesecretariaat: Carla van der Meulen
Marketing: Jacinta Gelauff
Uitgever: Roel Langelaar
Commissie van Redactie
P. Kooreman, W.T.M. Molle (voorzitter),
E.J.J. Schenk, L.L.G. Soete,
C.N. Teulings, H.A.A. Verbon, H. Verbruggen.
Redactieadres
Postbus 20025
2500 EA Den Haag
tel. (070) 378 92 37
fax (070) 799 98 40
esb@sdu.nl
www.esbonline.nl
Kopij
Auteursaanwijzingen staan op internet:
www.esbonline.nl. Gelieve kopij elektronisch
aan te leveren op het redactieadres.
Abonnementen
Sdu Klantenservice, Postbus 20014,
2500 EA Den Haag, tel. (070) 378 98 80,
fax (070) 378 97 83, sdu@sdu.nl. Tarieven
voor Nederland en België incl. btw: bedrijven
en instellingen € 253,34, particulieren
€ 121,90, studenten € 27,56.
Toeslag buitenland: € 63,60.
Losse nummers
€ 8,53 incl. btw en portokosten.
Losse nummers van ESB zijn te
bestellen via Sdu Klantenservice,
tel. (070) 378 98 80, fax (070) 378 97 83,
sdu@sdu.nl.
ESB verschijnt ook online (www.esbonline.nl).
Advertentieverkoop
Product- en Personeelsadvertenties:
Asiea van der Geest, tel. (070) 378 07 06
fax (070) 799 98 79.
E-mail: a.v.d.geest@sdu.nl
Basisvormgeving en artdirection: Flinc.Design
Opmaak: Jacques van Schie
Illustratie: Loek Weijts
Strip: Johan van Zanten
Foto’s: Robert Goddijn, Arenda Oomen,
Hollandse Hoogte
Druk: De Groot Drukkerij bv.
ISSN 0013-0583
ESB is een uitgave van Sdu Uitgevers
ECORYS Nederland BV is houder van de merknaam ESB (Economisch Statistische Berichten)

160

ESB

7 maart 2008