Ga direct naar de content

Banengroei VS structureel onder druk

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: oktober 17 2003

Banengroei vs structureel onder druk
Aute ur(s ):
(auteur)
Ve rs che ne n in:
ESB, 88e jaargang, nr. 4416, pagina 503, 17 oktober 2003 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

Het bericht dat er in de maand september in de vs 57.000 banen waren gecreëerd, zorgde recentelijk voor een optimistische stemming op
de financiële markten. Terwijl zich een economisch herstel aftekende, bleef de werkgelegenheid voortdurend dalen in de afgelopen
maanden. Dit voedde de twijfel over de duurzaamheid van dit herstel. Een zwak blijvende arbeidsmarkt zou de consumptieve bestedingen
op den duur kunnen beperken, zeker indien het positieve effect van de lastenverlichting in de vs zou wegebben.
Structurele oorzaken zullen er waarschijnlijk voor zorgen dat de werkgelegenheidsgroei ook in de nabije toekomst gematigd blijft. Het
Amerikaanse bedrijfsleven kampt nog altijd met een behoorlijk grote overcapaciteit, terwijl de productiviteitsgroei structureel op een
hoger niveau is komen te liggen. Er zal dus een behoorlijke versnelling van de vraag moeten optreden om de werkgelegenheid op te
krikken. Gegeven de fragiele internationale omgeving valt – ondanks de recente depreciatie van de dollar – geen al te sterke vraag vanuit
het buitenland te verwachten. Daarnaast blijft de internationale concurrentie zeer scherp en ontbeert het bedrijfsleven prijszettingmacht.
Kostenreductie, hetgeen dus geen banen creëert, blijft hierdoor het aangewezen instrument om de winstmarges te vergroten. De focus
op kostenreductie zorgt er tevens voor dat er steeds meer productie wordt verplaatst naar die delen van de wereld waar de (arbeids)
kosten relatief laag zijn. Deze ontwikkeling is goed waar te nemen in de opkomst van China als – inmiddels grootste – ontvanger van
buitenlandse directe investeringen. Veel Westerse bedrijven verplaatsen (industriële) capaciteit naar de Aziatische en Oost-Europese
opkomende markten. Daarnaast blijkt dat het internettijdperk uitermate geschikt is om diensten internationaal verhandelbaar te maken.
India als belangrijke speler op het vlak van ict-dienstverlening is hiervan een goed voorbeeld.
figuur 1

Figuur 1. Werkgelegenheidsontwikkling in de Verenigde Staten, in miljoenen

Copyright © 2003 – 2004 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)