Ga direct naar de content

Ten geleide

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 29 2011

Ten geleide

Maxime Verhagen
Vicepremier en minister van Economische Zaken,
Landbouw en Innovatie

O

ndernemers zijn de kurk waar de
economie op drijft. Ze zorgen voor
welvaart en duurzame economische
groei. Ze leveren producten en
diensten, ze creëren banen en inkomen. Ook
dragen ondernemers bij aan nieuwe oplos­
singen voor maatschappelijke vraagstukken
zoals vergrijzing, veiligheid, zorg, onderwijs en
duurzaamheid.
Daarom is een goed ondernemersklimaat essen­
tieel. Ondernemers moeten de ruimte hebben
om te ondernemen. Zonder onnodige regels en
bureaucratie. Met goede toegang tot kapitaal en
eerlijke kansen bij aanbestedingen. Met lagere
belastingen voor investeringen in innovatie en
kenniswerkers. Daar zet ik mij voor in.
Het aantal zelfstandige ondernemers is de
afgelopen 25 jaar meer dan verdubbeld. Er
zijn nu bijna 1,1 miljoen zelfstandigen in
Nederland. Ruim 12% van de beroepsbe­
volking is ondernemer. Dat is een goede en
h
­ oopvolle ontwikkeling.
Maar daarmee zijn we er nog niet. Onder­ e­ ers
n m
lopen tegen verschillende problemen aan. Een
zelfstandig ondernemer zonder personeel loopt
tegen hele andere knelpunten aan dan een
directeur-grootaandeelhouder. Een eigenaar
van een familiebedrijf kent andere uitdagingen
dan een startend etnisch ondernemer. Een
goed ondernemersbeleid biedt steun aan al
deze verschillende ondernemers.

Dit ESB Dossier over ondernemerschap
besteedt aandacht aan deze verschillen en
brengt de laatste academische ontwikkelingen
op het gebied van ondernemerschap mooi
samen. Het staat specifiek stil bij etnisch
ondernemerschap, jeugdondernemers en het
familiebedrijf. Mirjam van Praag en Enno
Masurel laten zien dat succesvolle onderne­
mers vaak ook hoogopgeleid zijn. De artikelen
van Roy Thurik en van Erik Stam en Jaap
Bos schetsen hoe ondernemerschap de hele
samenleving verandert.
En had u al eens nagedacht over specifieke
ondernemerschapsgenen in het DNA?
Het artikel over Food Valley laat precies zien
hoe we met onze meest succesvolle sectoren
internationaal echt het verschil kunnen maken.
Dat is ook precies het doel van mijn nieuwe
topsectorenbeleid. Wat ik onder meer benadruk
is het belang voor innovatie van netwerken en
samenwerking tussen ondernemers, onderzoe­
kers en overheid. Twee artikelen gaan in op dit
thema.
Kortom, dit dossier is voor mij een bron van
inspiratie, ideeën en inzichten. Ik wens u net
zoveel inspiratie en leesplezier.

ESB

96(4609S) 29 april 2011

1

Auteur