Ga direct naar de content

Reactie op: Gul met andermans geld

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: maart 7 2008

reactie

Reactie op:
Gul met andermans geld
In ESB van 11 januari 2008 schrijft Van Praag over
“de kwestie OPTAS†en de eigendom van pensioen­
fondsen. Er is op zijn column nogal wat aan te
merken.
Iedereen weet dat boodschappen doen in de supermarkt je geen eigenaar maakt van die supermarkt.
Premie betalen aan een pensioenfonds maakt je
geen eigenaar van dat fonds. Wetgeving en rechtspraak zijn hierover duidelijk. De eigendom van het
vermogen van een pensioenfonds ligt bij het fonds
en niet bij de premiebetalers.
In de jaren tachtig en negentig van de vorige eeuw
hebben werkgevers en werknemers voortdurend vermogen onttrokken aan het havenpensioenfonds om
een bepaald deel van de verzekerden vervroegd met
pensioen te kunnen sturen. Een dreigende onderdekking was het gevolg. Dit resulteerde medio jaren
negentig in de roep om een nieuw pensioensysteem
dat de premielasten en premievolatiliteit zou beperken. Uiteindelijk hebben werkgevers en werknemers
in het havenfonds in 1998 besloten de verzekerden
onder te brengen in een bestaande verzekeringsmaatschappij: OPTAS Pensioenen NV. Op deze
verzekeraar hebben de verzekerden hun aanspraken.
Die hebben ze niet en ook nooit gehad op de –nu
voormalige- aandeelhouder Stichting OPTAS.
Een verzekering wordt gekenmerkt door garanties
en vooraf vastgelegde prijzen. Bij een pensioenfonds daarentegen zijn aanspraken en premie niet
gegarandeerd. Bij de omzetting werd derhalve ook
het streven naar indexatie vervangen door een
marktconforme winstdeling. Door Van Praag wordt
nu gesuggereerd dat het oude pensioenfonds, als
het was voortgezet, altijd genoeg geld zou hebben
gehad voor volledige indexatie. Hij vergeet daarbij te
vermelden dat pensioenfondsen hun premies hebben
moeten verhogen, nadat ze begin van deze eeuw in
onderdekking geraakten. Werkgevers en werknemers
in het havenfonds kozen in plaats van voor premieverhoging al in 1994 voor een beperking van de

indexering van pensioenen. Uit alles blijkt dat Van
Praag weinig heeft begrepen van de destijds genomen beslissingen en haar consequenties. Hij springt
met meer feiten slordig om.
De bewering dat de deelnemers van het havenfonds
het uiteindelijke “overschot bij elkaar gespaard hebben†is onjuist. De groei van het vermogen is juist nà
1998 aanzienlijk geweest.
Volgens Van Praag zijn pensioenfondsen goedkoper
dan verzekeraars. Hij citeert daarbij uit een PwCrapport. Maar hij verzuimt te vermelden dat volgens
ditzelfde rapport pensioenfondsen, in tegenstelling
tot verzekeraars, geen garanties kennen.
Van Praag suggereert ten onrechte dat Stichting
OPTAS werd opgericht om geld van AEGON te
ontvangen. Maar Stichting OPTAS werd al in 1990
opgericht om de verzekeraar OPTAS Pensioenen NV
in onder te brengen. Deze stichting werd daardoor
aandeelhouder, maar is nooit “beheerder†van de
pensioenen geweest.

Pierre Vinken
Voorzitter Stichting Optas

ESB

7 maart 2008

157

Auteur