Ga direct naar de content

Loonverschillen en beroepen

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 24 2000

Loonverschillen en beroepen
Aute ur(s ):
CBS (auteur)
Samengesteld door de divisie sociaal-economische statistieken van het CBS
Ve rs che ne n in:
ESB, 85e jaargang, nr. 4257, pagina 447, 26 mei 2000 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):
arbeidsmarkt

Beroepen kunnen worden ingedeeld naar elementair niveau, waarvoor basisonderwijs voldoende is, beroepen op lager en middelbaar
niveau, en beroepen waarvoor hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs nodig is. Tussen de verschillende beroepsniveaus
bestaan verschillen in gemiddelde beloning, die vooral waar het wat oudere werknemers betreft aanzienlijk zijn. Voor elementaire
beroepen bedroeg eind 1997 het bruto-uurloon gemiddeld ruim twintig gulden. Op dit beroepsniveau verdienen jongeren minder dan
volwassenen, maar onder volwassenen is er weinig samenhang tussen loon en leeftijd. Aan het andere uiterste van de schaal staan de
beroepen waarvoor een wetenschappelijke opleiding nodig is. Hier is er een sterke samenhang tussen loon en leeftijd: werknemers op
dit niveau verdienen rond de leeftijd van zestig jaar gemiddeld ongeveer het dubbele van dertigjarigen (zie figuur 1).

Figuur 1. Gemiddeld bruto-uurloon per beroeps-niveau en leeftijdsgroep, december 1997, guldens
Het gemiddelde uurloon van mannen was eind 1997 op alle beroepsniveaus hoger dan dat van vrouwen. Het verschil varieert van
achttien procent voor beroepen op elementair tot 36 procent voor beroepen op wetenschappelijk niveau. De loonverschillen hangen
onder meer samen met de beroepsrichtingen waarin mannen en vrouwen werkzaam zijn. De hoogste lonen verdient men in
managementberoepen, waarin vooral mannen werken. Ook in de transport-, communicatie- en verkeersberoepen zijn de lonen hoger dan
het gemiddelde van het desbetreffende beroepsniveau. Het gaat hier om beroepen als vrachtwagenchauffeur, vrachtplanner en
verkeersvliegers, dus eveneens beroepen die vooral door mannen worden uitgeoefend. Lage uurlonen komen voor in de richtingen
‘persoonlijke en sociale verzorging’ en ‘medisch en paramedisch’. Hier gaat het om beroepen waarin veel vrouwen werkzaam zijn (zie tabel
1).

Tabel 1. Gemiddeld bruto-uurloon naar niveau en hoofdrichting van het beroep, december 1997
ElemenTair

totaal a
pedagogisch
agrarisch
exact
technisch
transport, communicatie
en verkeer
medisch en paramedisch
economisch, administratief,
commercieel
juridisch, bestuurlijk, beveiliging
taal en cultuur
gedrag en maatschappij
persoonlijke en socale verzorging
management

21

Lager

Middelbaar
gld
29
25

24
26
22
26
26

27
31
30

38
35
41

Hoger

40
37
48
44
47

26
21
21

33
27

54
32

29
27

41
35
29
28
25

49
46
34
38
36
61

20

Wetenschappelijk

51
49

52

47
46
64

Bron: Loonstructuuronderzoek 1997.
a. Inclusief beroepen zonder nadere differentiatie naar hoofdrichting.

Copyright © 2000 – 2003 Economisch Statistische Berichten ( www.economie.nl)

Auteur