Ga direct naar de content

Loon en opleiding

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 28 2005

Loon en opleiding
Aute ur(s ):
André Corpeleijn
Ve rs che ne n in:
ESB, 90e jaargang, nr. 4451, pagina 45, 28 januari 2005 (datum)
Rubrie k :
Statistiek
Tre fw oord(e n):

Loon en opleiding
Oudere werknemers met een wetenschappelijke opleiding verdienden eind 2002 ruim twee keer zo veel als werknemers van 25-34 jaar
met alleen basisonderwijs. Vooral bij hoogopgeleide werknemers neemt het loon toe met de leeftijd. Bij werknemers met alleen
basisonderwijs is het gemiddelde loon van jongeren veel lager dan dat van volwassenen, maar bij volwassenen is er weinig verband
tussen loon en leeftijd. Werknemers rond dertig jaar met dit opleidingsniveau verdienen ongeveer evenveel als oudere werknemers
met dezelfde opleiding. Ook bij werknemers met voorbereidend beroepsonderwijs is er weinig verband tussen loon en leeftijd, afgezien
van de lagere lonen van jeugdigen.
Een veel sterker verband tussen loon en leeftijd is er op de hogere opleidingsniveaus. Werknemers van 45-54 jaar met een
wetenschappelijke opleiding verdienden eind 2002 per uur gemiddeld ruim 60 procent meer dan werknemers van 25-34 jaar met
hetzelfde opleidingsniveau. Ook bij werknemers met havo/vwo of met een hogere beroepsopleiding neemt het gemiddelde loon vrij
sterk toe met de leeftijd. Op de leeftijd van 45-54 jaar is het loon hier 30 tot 40 procent hoger dan op de leeftijd van 25-34 jaar.
Werknemers met mavo of middelbaar beroepsonderwijs nemen een tussenpositie in: het loon stijgt met de leeftijd, maar minder dan bij
hoogopgeleiden.
Ruim eenderde van de werknemers heeft middelbaar beroepsonderwijs als hoogstbehaalde opleidingsniveau. Een kwart van de
werknemers heeft hoger beroepsonderwijs of wetenschappelijk onderwijs voltooid. figuur 1 figuur 2

Figuur 1. Gemiddelde uurlonen naar leeftijd en opleidingsniveau, eind 2002, in euro’s

Figuur 2. Gemiddelde uurlonen van mannen en vrouwen per opleidingsniveau, eind 2002, in euro’s
Loon vrouwen gemiddeld lager dan dat van mannen
Vrouwen verdienden eind 2002 per uur 19 procent minder dan mannen. Voor alle opleidingsniveaus blijkt het uurloon van vrouwen
lager dan dat van mannen. Het verschil is relatief het grootst bij werknemers met alleen basisonderwijs. Het absolute verschil is het
grootst bij de hoogopgeleiden.
Het loonverschil tussen mannen en vrouwen is het grootst op hogere leeftijd. Bij werknemers jonger dan 35 jaar met een
wetenschappelijke opleiding, verdienen vrouwen gemiddeld ongeveer evenveel als mannen.
André Corpeleijn
Zie voor meer informatie het Loonstructuuronderzoek 2002 op www.cbs.nl.

Copyright © 2005 Economisch Statistische Berichten (www.economie.nl)

Auteur

Categorieën