Ga direct naar de content

Jrg. 2, editie 88

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: september 5 1917

5 SEPTEMBER 1917

Economi,sch-Statistische

Beri*chten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID. FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRiFTEN
2E
JAARGANG

WOENSDAG
5
SEPTEMBER 1917

No. 88

INHOUD
BIz.

HET VERLOOP DER SUIKERCRISIS OP JAVA EN HET GEBREK
AAN SCHEEPSRUIMTE VOOR SUIKER

………………
854
Bijslag voor Rundvleeschdistributie

……………….
654
Een Centrale Bank in Argentinië………………….
656
De

Kanaaltunnel

…………………………….
656
De Duitsch-Zwitsersche Economische Overeenkomst ……
658
AANTEEKENINGEN:
De zweedsche moeilijkheden en de houthandel……..
658
Australisch

zilver ………… . ………………..
658
China contra Duitschland

……………………
659
Londensche banken en luchtaanvallen
.
…………..
659
Ruwzijde-export van Kanton ………………….
659
REGEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSGEBIED

…………
659
MAANDCIJFERS:
Emissies in

Augustus
1917
……………………
860
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

……………….
661—.670

Geldkoersn.

Bankstaten.

Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.

.

.
Goederenhandel.
Verkeerswezen.

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE

GESCHRIFTEN

WEEKBLAD
E0N0MI$CH-2TATI$TISCHE
BERICHTEN

Het secretariaat van het weekblad is gevestigd te
Rotterdam, Pieter de Hooghweg 122,
telefoon
no. 3000.

Tele gramadres: Economisch Instituut.
Bijdragen en mededeelingen, den inhoud betref-
fende, gelieve men te zenden aan het secretariaat.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p. in Nederland, f 10,—, buitenland en koloniën f 1e,-per jaar. Losse nummers 25 cents.
Leden en donateurs van het Instituut ontvangen het

weekblad gratis.
De verdere publicaties van het Instituut uitgaande
ontvangen de abonné’s, leden en donateurs kosteloos,
voor zoover daaromtrent niet anders wordt beslist.
Mededeelin gen betreffende abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers-
Maatschap pij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.
Advertentiën / 0,35 per regel. Plaatsing bij abonne-

ment volgens tarief.

4 SEPTEMBER 1917.

Ook de week, die achter ons ligt, heeft in de positie

van de ,Nederlandsche geidmarkt geen verandering

gebracht, ondanks het feit, dat daarin de maands-

wisseling heeft plaats gevonden. Den eenigen invloed

daarvan bespeurt men in de noteering voor gelden op

prolongatie, die van 2% op 2% pOt. is gestegen.

Privaat-disconto was onveranderd 2 pOt.

*

Op de wisselmarkt werd de aandacht in de eerste

plaats getrokken door de buitengewone daling van

den Roebelkoers. De inwendige verwikkelingen en de

hoogst onzekere politieke toestand schijnen hun uit-

werking op de valuta niet te missen. Deze week wer-

den van alle zijden Roebels aangeboden. Vau 49%
liep de koers tot 42 terug en op den eersten dag der

nieuwe week werd zelfs voor 41 verhandeld. Vaak

was het in het geheel niet mogelijk koopers te vinden.

Verder verdient de algeheele omkeer in de verschil-

lende koersen in Zwitserland onze opmerkzaamheid,

.ten gevolge waarvan dit devies hier zeer flauw was.Was

er in de voorafgaande week reeds voor 53,10 aanbod,

deze week liep de koers tot 51,80 terug,
terwijl
heden
yoor 50,60 te vergeefs aangeboden werd. De verdere

wisselmarkt was stil, hoewel niet zoo verlaten als de

voorgaande week.

Uit de weekstaat van dè Nedelandsche Bank blijkt,
dat de Regeering in afwachting van de opbrengst van

de leening van Nederlandsch-Indië het op 1 Septem-
ber. 1.1. vervallende schatkistpapier in zijn geheelbij
de Nederlandsohe Bank heeft herplaatst. Dientenge-

volge is het hoofd Binnenlandsche wissels met pim.

f
47 millioen vermeerderd. Ook de goudvoorraad heeft

,veder een verhooging ondergaan en toont eën ver-

meerdering van pim. / 7 millioen aan. De biljetten-

omloop is met plm. / 23 millioen svermeerderd, de

rekening-courant-saldi van anderen stegen met plm.

30% millioen.

Het bericht, dat in een afzonderlijk regeeririgs-

bureau, onderverdeeld in af deelingen voor landbouw,

voor handel

en voor nijverheid, de gansche crisis-

bemoeienis der regeering zal worden samengebracht,

zal door velen met instemming ontvangen zijn. Gevolg

al zijn ontlasting van het bestaande Departement en
met name van de áfdeeling Handel, waarvan boven’-

dien, naar tevens bericht wordt, met het oog op de

moeilijkheden na den oorlog een reorganisatie in het

voornemen ligt, terwijl anderzijds de eenheid in de

orlogsbemoeiing er slechts door kan winnen. Uit de

berichten is niet met voldoende duidelijkheid op te

S
maken, ielke de verhouding zal zijn van de nieuwe

organisatie, welke zal komen te staan onder leiding

van de commissie van bijstand voor de uitvoering der

Distributiewet, met het bestaande Departement, noch
in hoeverre hare daden door de parlementaire verant-

• woordelijkheid van deu Minister van Landbouw wor-

den gedekt. *

De Eerste Kamer heeft het wetsontwerp voor de

instelling der export-centrale op 30 Augustus j.l. aan-

genomen. De oprichting van dit lichaam staat dus

iu vast.

654

1

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5
September 1917

HET VERLOOP DER SUIKERCRISIS OP

JAVA EN HET GEBREK AAN SCHEEPS-

RUIMTE VOOR SUIKER.

Men schrijft ons:

Door het oprichten der Java Suikervereeniging

met zetel te Samarang en een adviseerend comité te

Amsterdam heeft de kritieke toestand van de suiker-
markt op Java plaats gemaakt voor grootere kaimte.

Er is gedurende de laatste twee maanden – sedert het
artikel ,,Eene Suikercrisis op Java” in No. 77 der

E. S. B. d.d. 20 Juni verscheen – zoowelop Java als

ook door belanghebbenden in Nederland hard ge-
werkt om tot dit resultaat te komen. De pogingen om

tot eene algemeene overeenkomst te geraken met de

in gebreke gebleven Ohineesche suikerkoopers faal-

den. Enkele der grootste Ohineesche kooers zijn spoe-
dig tot ontvangst der gekochte suikers overgegaan,

doch de meesten moesten de ontvangst blijven weige-
ren wegens gebrek aan opslagruimte en financieele
middelen. Tegen deze koopers wordt nu door de ieu-
we vereeniging opgetreden en voor zoover dit moge-

lijk is worden daarbij accoorden getroffen. In de
meeste gevallen zullen de suikers ter dispositie blij-
ven van de vereeniging, die zich verder met de finan-

ciering en dén verkoop daarvan en van •de nog on-
verkochte restantoogsten van de suikerfabrieken be-
last.
Bij
de Suikervereeniging zijn aangesloten de

groote meerderheid der fabrikanten op Java en wordt

het kwantum, dat door de vereeniging uit den oogst
1917 verkocht zal moeten worden, op 13 millioen pi-
cols getaxeerd. Hetgeen buiteudien nog te koop is

van niet aangesloten fabrikanten is niet meer van
groot belang, het grootste gedeelte daarvan werd in

den loop der laatste maanden aan exporteurs ver
;

kocht. Het bestuur der Suikervereeniging wordt ge-vormd door de vertegenwoordigers te Samarang en
Soerabaya van de gr6otste Suikercultuurbanken. Het

voordeel verbonden aan een gecombineerd optreden
tegen de Ohineesche suikerkoopers springt dadelijk in

het oog evenals het vastste11en eener gezamenlijke
verkooplimite voor de onverkochte voorraden de markt voor een paniek behoedt.

Eene groote teleurstelling voor interessenten is het

uitblijven der groote orders uit Engeland, waaraan
Java gedurende de laatste jaren gewend was geraakt.-
Men zal nu echter aan het idee moeten wennen, dat Engeland bij de steeds krapper wordende scheeps-
ruimte weinig Javasuiker zal koopen en liever de
veel duurdere Cubasuiker neemt, waardoor de schepen
niet zoo lang aan eene reis gebonden zijn. Dit zoude
voor Java-producenten niet verontrustend zijn wan-

neer de afzet naar andere groote markten niet even-
eens bedreigd werd door gebrek aan scheepsruimte.
Vooral geldt dit voor Britsch-Indië, waarheen het
suikervervoer tot dusver plaats vond door de gecom-
bineerde vloten der British India Steamship Oom-
pany, Asiatic Steam Navigation Company en Java-

Bengalen Lijn. Van de eerstgenoemde twee groote
maatschappijen zijn successievelijk alle schepen, met
uitzondering van drie, door de Engelsche regeering
opgevorderd, en deze drie zullen waarschijnlijk binnen
kort -tot een enkel schip worden gereduceerd. Het ge-
heele suikertransport van Java naar Britsch-Indië
bedraagt jaarlijks tusschen de 400.000 en 600.000 tons
en wordt hierdoor voldoende uitgëdrukt hoe dringend

de hulp van de overige Nederlandsche Stoomvaart-
Maatschappijen hier noodig is. Tot dusver liepende
schepen der Java-Bengalen Lijn uitsluitend naar Cal-
cutta en Rangoon, doch nu de schepen onder Engel-
sche vlag, die het verkeer met de voor den suiker- –
handel zeer beduidende havens Bombay en Karachi
onderhielden, uit de vaart verdwijnen, dienen ook deze
beide havens door Nederlandsche schepen te worden
aangedaan.

Een land, dat
bij
goede regeling van het vervoer den
afzet naar Engeland en Frankrijk zoude kunnen rem-

placeeren, is Amerika – speciaal de Oostelijke havens
der Vereenigde Staten. In Amerika zijn de suikerprij-

zen in den laatsten tijd tot eene, zelfs gedurende den

oorlog, ongekende hoogte opgeloopen, doordat Enge-

land nog steeds zijne behoeften hoofdzakelijk met

Oubasuiker dekt. Er zijn dan ook reeds herhaaldelijk
pogingen van Amerikaansche zijde gedaan om suiker

op Java te koopen, doch ook Amerika schijnt momen-

teel geen scheepsruimte daarvoor disponibel te kunnen stellen (aangaande het gerucht, dat ongeveer 40 Ame.-

rikaansche schepen naar Java onder weg zouden zijn

om suiker te laden, is bij ingewijden niets bekend).
Ook hier heeft men eene route die vrij veilig door Ne-

derlandsche schepen kan worden bevaren en wanneer
de Stoomvaartmaatschappijen geen al te buitensporige

vrachten daarvoor wilden vragen, doch genoegen na-

men met eene ruime, goed betaalde vracht, dan

zouden in deze richting belangrijke zaken mogelijk
zijn.

Maar niet alleen tot de Nederlandsche Stoomvaart-
maatschappijen, ook tot de Nederlandsche Regeering

wenden zich Suikerindustrie en Suikerhandel – om
hulp, die daarin kan bestaan, dat de Regeering bij het
opvorderen van schepen rekening houdt met de groote

taak, die op de Nederlandsoh Indische Stoomvaart-
maatschappijen rust, om
bij
het vervoer van suiker
de schepen onder vreemde vlag te remplaeeren. Ver-

der kan de Regeering pressie uitoefenen op de tot
dusver uitsluitend tusschen Nederland en Amerika
varende maatschappijen om, nu het verkeer tussehen

ons land en Amerika noodgedwongen stil ligt, sche-
pen af te staan om tot eene
redelijke
vracht suiker te
vervoeren van Java naar Amerika. Het is genoegzaam bekend, dat naast suiker nog veel andere Javaproduc-

ten op afscheepgelegenheid wachten, doch het mag

eveneens als bekend worden verondersteld, dat met
uitzondering van de rjstcultuur bij geen andere cul-
tuur op Java de belangen van den inlander in die

mate betrokken zijn als bij de suikercultuur. Worden

door Regeering en Stoombootmaatschappijen geen
maatregelen genomen om aan de afscheepmoeiljkhe-
den voor Javasuiker tegemoet te komen, dan is het

bij een voortduren van den oorlog te voorzien, dat de fabrieken een gedeelte van dan oogst 1918, die reeds
geheel geplant is, niet zullen kurnen binnenhalen en
verwerken
bij
gebrek aan opslagruimte, zoolang nog

een groot gedeelte van den 1917-oogst op af scheep
wacht. Welke enorme economische belangen daarbij
op het spel staan is aan ieder kenûer van- Java be-
kend.

Men mag zich thans niet meer in slaap laten wie-
gen door het idee, dat de wereld Javasuiker noodig heeft en dus ook wel voor afscheepgelegenheid zal
zorgen. Deze stelling heeft geen recht meer van be-
staan. Nederland zelf zal nu aan de voornaamste cul- –
tuur
zijner
kolonie de helpende hand moeten reiken
door het beschikbaar stellen van Nederlandsche
sche-

pen voor het vervoer.

BIJSLAG VOOR RUND VLEESCHDISTRIBUTIE.

Een medewerker schrijft: ‘

De meening, dat een
bijslag
van Regeeringswege
noodig is, ten einde het publiek in de gelegenheid te
stellen rundvieesch tegen 35
t
40 ct. per pond te be-
komen, vindt bestrijding in de N. Rott. Ort. Reeds
thans is het publiek daartoe in de gelegenheid, merkt
het blad &p, onder verwijzing naar een advertentie,
waarin runderlappen en rollade worden aangeboden
tegen 40 et. per pond, biefstuk tegen 60 ct., haas ,te-gen 55 ct. en gehakt zelfs tegen 35 ct.

Daar nu met de rundvleeschdistrjbutie volgens het
bijslagstelsel
f
45.000.000 per jaar gemoeid zou zijn,
gelijk dezerzijds becijferd is, mag het van genoegzaam belang worden geacht om wat nader op bovenbedoelde
mededeeling in te gaan en haar al of niet juistheid te
controleeren.

5 September 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

655

Het feit van het aanbod in de advertentie is natuur-
lijk juist. Eén zwaluw echter maakt geen zomer, en
wie uit de advertentie zou willen afleiden, dat het
publiek, of zelfs maar het mindergegoede publiek,

nu ook algemeen bij cie eigen slagers vleesch tegen

35 á 40 ct. per pond bekomt, zou dan ook de plank
heelemaal misslaan.

Het bovengenoemde geval is een zuiver uitzonde-

ringsgeval. De steller der advertentie kan blijkbaar
met een winstmarge uit, waarmede anderen niet uit
kunnen; zoo biedt
hij
bijv. ook varkensvieesch 20 ct*
per kilo goedkooper aan dan de vastgestelde maxi-
mumprjzen. Weet men nu, dat van de zijde van de
slagers uit de groote steden’ herhaaldelijk geklaagd

is, dat de tegenwoordige maximumprijzen van varkens-
vleesch te laag zijn – slagers uit de vo]ksbuurten heb-
ben, zooals uit de mededeelingen der Amsterdamsche
levensmiddelen-commissie is bekend geworden, het
gemeentebestuur verzocht er
bij
de Regeering op aan
te dringen om de prijzen van spek en reuzel met 10 ct.

per K.G. te verhoogen – dan is, meenen we, een ver-
der betoog over het exceptioneele van het geval over-
bodig. De uitzondering staat al
bij
voorbaat vast.

En dat niet alleen, wat de te bedingen winstmarge
betreft. Zal er tegen prijzen als bovengenoemd ver-

kocht worden, dan is het buitengesloten, dat het ge-‘leverde vleesch is slachtvleesch in den gewonen zin
des woords. Het vleesch kan op zich zelf wel van deug-
delijke hoedanigheid zijn, maar is in geen geval af-komstig van tweede of zelfs van derde soort slacht-
runderen. Immers, zelfs bij de verlaagde noteeringen
der laatste weken is de inkoopprijs van het kilo slacht-
gewicht van een derde soorts slachtrund nog hooger
dan de gememoreerde verkoopprijzen in den klein-

handel. Het onderstaand grafiekje, opgemaakt aan de
hand van de in de N. Rott. Ort. wekelijks gepubli-
ceerde marktnoteeringen, toont dit duidelijk aan.

Noteeriogen van Rundvieesch te Rotterdam in 1917

(in cts. per
1
12
K.G.)

.s.a

4

L

.,

.

<
m

3

kjvI.

/
43

40
LO

40

Welk vleesch dan wèl reeds thans zonder bijslag
tegen kleinhandelprijzen van 35 i. 40 ct. per pond

verkocht kan worden, is nog niet zoo gemakkelijk te
zeggen. In de eerste plaats denkt men hier aan stieren-

vleesch. De ongunstige weersgesteldheid heeft sedert
een maand geleid tot een groot aanbod van magere
en half-magere stieren, waardoor de prijzen met
sprongen terug zijn geloopen en alle normale verhou-

dingen, zooals deze golden tusschen de noteering
voor eerste en die voor tweede soort of derde soort vee, ten eenennaale te loor zijn gegaan. Het neven-
staande tweede grafiekje doet deze omstandigheden fraai uitkomen:

Noteeringen van Stierenvleesch te Rotterdam in 1917

(in ct5. per
1
12
K.G.)

60
.
60

j

‘lw

E

33
e.o

-.O1OtJ

0


33

Tot eind Juli loopen de prijs-curven vrijwel parallel.
De Meimaand bracht het vee in de wei en zoodoende
kwam er wat krachtvoer vrij voor de meststieren; de
markt werd stijver, wat zeer in de hand werd gewerkt döor de aanvankelijk gunstige weersgesteldheid. Juni

gaf groote droogte; de hooioogst liet zich allerminst rooskleurig anzien: een scherpe daling trad op. Ter-
wijl de prijzen voor eerste soort sedert een neiging
tot herstel toonden – men ziet dit ook op de eerste
grafiek voor de beste soort slachtkoeien en -ossen –
gaan die voor tweede en derde- soort regelmatig terug, zoodat ze ten slotte aanlanden op een peil ver beneden

dat van bij het begin des jaars. Duidelijk komt hier
uit, dat de veehouder allereerst zijn improductief
vee opruimt, wat uitteraard de stieren zijn; (dat de

eerste soort stieren de algemeene prijsdaling niet
volgt, is te verklaren uit de groote schaarschte aan
werkelijk eerste kwaliteit slachtvee); terwijl over het
geheele jaar tusschen de hoogste en laagste noteering
der 3e kwaliteit koeien een verschil is van 20 ct. per kilo, en de eindnoteering niet lager is dan die, waar-
mee het jaar opende, bedraagt voor. de 2e en 3e soort
stieren de daling 25 ct., en zijn de dieren ca. 15 ct.
goedkooper dan
bij
het begin van het jaar. Vermoede-
lijk is de groote prijsdaling ook bevorderd, doordien
een groot deel van het publiek niet van stierenvieesch
houdt, en het afzetgebied dus niet groot is. Overigens
is niet te verwachten, dat nog een belangrijke verdere
verlaging zal optreden; het ruime aanbod toch kan niet lang aanhouden; daarvoor is het aantal stieren
te klein. Volgens de veetelling in Maart j.l. waren
er n.1. niet meer dan 29.162 springstieren, werden die

alle afgeslacht en werd er uitsluitend stierenvieesch
genuttigd, dan zou de voorraad in drie weken ver-
bruikt zijn. Hoe laag overigens de noteeriugen voor
derde kwaliteits-stiereia ook zijn, zoo is het nog zeer
de vraag, of zij een verkoopen van vleesch tegen 35
40 ct. per pond mogelijk maken. Slechts wanneer een slager een zeer grooten omzet heeft en met een kleine
winstmarge zich tevreden kan stellen (o.a. door het
vleesch niet thuis te bezorgen), kan misschien bij de
huidige noteeringen verkoop tegen 35 á 40 et. per
pond plaats vinden, en dan nog met dit beding, dat de fijnere soorten vleesch: haas, biefstuk, tegen aanmer-
kelijk hooger bedragen worden verkocht dan de gead-
verteerde van resp.’ 55 en 60 ct. Bij prijzen, als deze
moet de noteering per K.G. slachtgewicht nog lager
zijn dan 35 ct. per
34
K.G. Zulke noteeringen mi

656

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5 September 1917

komen momenteel niet of uiterst schaarsch voor; men

treft ze alleen aan bij uit nood geslachte dieren en

bij afgemolken vee, dat te mager is om als ,,slachtvee”
geboekt te worden, doch opgeruimd wordt, omdat het

dier niets meer produceert. Van dit vee is echter het
aanbod beperkt en zoo dè slagerij algemeen deze run-

deren zou wenschen te betrekken, zou zeer zeker een
prijsstijging intreden, omdat de vraag verre het aan-

bod zou overtreffen. Wanneer overigens de slagers

in het algemeen in den verkoop van dit vleesch een
bestaan wilden vinden, dan behoorden de aankoop-

prijzen niet meer dan 25
t
30 ct. per pond te bedra-

gen. Dit is af te leiden uit de onderstaande calculatie,
die van deskundige zijde is opgemaakt met het oog

op de a.s. rundvleeschdistributie, en waarbij wordt

nagegaan, welk vleesch en welke hoeveelheden daar-
van worden verkregen van een rund met een slacht-
gewicht van 200 K.G. Als inkoopprjs der koe is aan-

genomen 90 ct. per K.G., zoodat het dier op
f
180

komt te staan. Hierbij komt 10 pOt. accijns,
f
5 drijf-

en slachtgeld, zoodat de slager in totaal uitgeeft
f
203.

Daartegenover staan de volgende inkomsten:

Verkoop- Omschrijving.
Op
.

prijs.
brengst.

2 K.G.
Chateaubriand en
biefstukhaas


.
f
2,50
f

5,-

24

3
,,

haas

…………
,,

1,70
,,

5,10

14
,,

biefstuk ……….
1,70
,, 23,80

5
,,

contrefilet ……..
,,

1,70
,,

8,50

(

7 ,,

rib

……. . …..
..
1,-
,,

7,-

10
roastbeef

………
,
1,-
,, 10,-
2
1

5
D.

lende…………
,
1,-
,,

5,-

1.
10
rollade

……….
,,
1,-
,, 10.-

6 ,,

baklappen ……….
0,70
,,

4,20

5 ,,

riblappen

…….
,,

0,70
,,

3,50

1081

7.
,,

schenkel ……….
..
0,70
,,

5,25 V

7
runderlappen,gehakt,
klapstuk en borst.
.
,,

0,7,0
,, 52,50

15
nier- en slachtvet..
,;
1,40
,, 21,-

40
1

3
hutspot

……….
,,
0,10
,,

0,30

“1
37
,,

beenderen

……..
,,

0,05
,,

1,87k

Totaal
f163,02

Bij dit bedrag is te voegen de opbrengst van 24 K.G.

huid k
f
0,90 of
f
21,60, en van de afval (waaronder
tong, zwezerik, lever, nieren, staart) ad
f
6,40, zoodat

in het geheel ontvangen wordt
f
191,0214. De slager

heeft te rekenen met verlies voor inwegen, versnijden,
verspatten enz., welk vèrlies op 5 pOt. te stellen is; over

f
180 maakt dit
f
9 uit; de netto inkomsten bedragen

derhalve
f
182,0214. Voor dekking exploitatiekosten

en winstmargeis in het algemeen een som van 20 pOt.
aan te nemen; voor de voor de koe betaalde inkoop-
prijs met accijns van
f
203 moet bijgevoig terugont-

vangen worden
f
243,60. Er wordt
bij
prijzen ‘als

bovenstaand in werkelijkheid
f
182,0214 terug ônt-

vangen, dus moet de slager, om te kunnen rondko-

men, een bijslag van
f
61,5714 ontvangen of ruim 30ct.

per K.G. Zou de man het znder bijslag moeten doen,
dan mag de koe hem niet meer dan
f
125 kosten, en

als hij daarenboven de haas en biefstuk resp. nog 60
en 50 ct. goedkooper moet verkoopen, dan worden ook

de
f
125 weer met een sommetje verminderd.
De èonclusie ligt voor de hand: slechts dkn kn er
bij gemis aan bijslag sprake van zijn, dat algemeen
de gewone soorten rundvieesch tegen 35 ct. per pond
verkregen zullen worden, wanneer de inkoopprijzen
der voor de slacht bestemde dieren tea hoogste f120

f
125 bedragen. Is het nu niet te verwachten, dat

bij zoodanige
prijzen
de boer zal probeeren met alle

hulpmiddelen, die hem ten dienste staan,
zijn
vee
door den winter te brengen? Kn hij zijn dieren in
het leven houden, dan is het nièt-opruimen stellig
winst, omdat den volgenden zomer een paar maanden
melkgift méér inbrengen dan
f
125. Opgeruimd zal dus

thans alleen worden, wat voor de aanhouderj absoluut
ongeschikt is, (afgemolken vaarvee), maar daar-
van is niet zoo’n overvloed, dat de bevolking er maan-

den mee toe kan. En van zelf dringt zich dus weer

de noodzakelijkheid van het bijslag verleenen op den
voorgrond; want het zal toch nièt de bedoeling zijn van de Regeering het hier bedoelde vee te verstaan

onder 2e en 3e soort vee, dat voor distributie in aan-

merking komt.

EEN CENTRALE BANK IN AROENTINIE.
Enkele dagen geleden bracht de buitenlandsche pers

het bericht, dat de Argentijnsche regeering het op-richten van een centrale circulatiebank naar Euro-

peesch model in overweging had genomen. Pogingen

in deze richting zijn, als bekend, vroeger al meer dan

eens in het werk gesteld. Reeds in 1822 had, de pro-

vincie Buenos Aires een eigen centrale credietinstel-

ling in het leven geroepen, die echter door overmatige

papieruitgifte al spoedig het vertrouwen verloor en
haar papier tot enkele percenten van de nominale

waarde zag dalen. Niet veel beter verging het de in
1872 opgerichte Banca Nacional, die eveneens al

spoedig een massa ongedekt papier in omloop bracht
en na reeds enkele malen van zwakte te hebben blijk

gegeven, in de crisis van 1890 volstrekt buiten machte
bleek haar positie te handhaven. De regeering heeft

toen in zekeren zin de beide functies der centrale credietinstelling gescheiden. Opgericht werd een

nieuwe bank, de Banca de la Nacion Argentina, een

credietinstelling, als een circulatiebank in haar cre-

dietverleëniug beperkt doch overigens zonder eigen-
lijk gezegd recht van bankbiljettenemissie, welke zich

spoedig over het geheele land heeft vertakt en aan

haar bedrijf een niet onbelangrijken omvang heeft

kunnen geven. Enkele jaren later, in 1899, werd daar-
nevens overgegaan tot instelling van de bekende Con-

versiekas, welk overheidsinstituut tot taak had door
scheppen van de mogelijkheid van inwisseling van het
in omloop zijnde papier in een zekere verhouding te-
gen goud, aan dit papier waardevastheid te geven en

tevens zoo u±igeljk langzamerhand een voldoende
centrale metaalvoorraad bijeen te brengen. De resul-

taten dezer politiek waren, dank zij mede den steun
dien de Argentijnsche betalingsbalans sedertdien van

enkele buitenlandsche
1
leeuingen en van den toene-

menden uitvoer van landbouw- en veeteeltproducten mocht ondervinden, over het algemeen zeer gunstig.

Wel vertoonden zich enkele malen belangrijke wijzi-
gingen in den goudvoorraad ook in ongunstigen in,
maar toch was het resultaat, dat bij het uitbreken
van den oorlog . de Oonversiekas 230 millioen pesos
goud bezat, welk bedrag sedertdien tot belangrijk bo-
ven de 300 millioen, tea deele elders gedeponeerd,

gestegen is. Het oogenblik schijnt dus thans gunstig
om zbnder vrees voor spoedige herhaling van de vroe-
gere ervaringen, het verband tusschen het munt-

stelsel en het centrale credietwezen van het land te
herstellen. Dat overigôns beiden en met name het
crediet*ezen er door zouden worden verbeterd, springt
in het oog. Herdisconteering van wissels, thans in
Argentinië aangezien ffietgelijk oog als tot voor kort
in de Vereenigde Staten, zou tot een regelmatig be-bedrijf kunnen worden; met de daardoor geschapen
liquiditeit der banken zou de mogelijkheid van çrediet-
verleening toenemen, terwijl door dé nieuwe elastici-

teit van het ruilmiddel vrees voor schaarschte hiervan
in tijden van crisis lang niet meer in die mate zou

behoeven te worden gekoesterd. –

DE KANAALTUNNEL.
1)

In het laatste nummer van the Geographical Jour-
nal is het verslag opgenomen van een lezing die Sir
Francis Fox voor de Royal Geographical Society te
Londen hield over het geographisch vooruitzicht van
de tnnnelverbinding Dover-Oalais. De president van

de Ohannel Tunnel Company, Baron Emile d’Erlan-

i) Een veerboot 1an in het Kanaal geen toepassing
vin-

den gelet getijverschullen en weersgesteldheid.

5 September 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

657

ger, gaf nog eenig historisch commentaar op de be-

schouwingen van den spreker die o.m. bekend is om zijn aandeel in het tot stand komen van de Simp]on-

tunnel. Waar de beteekenis van dit pribleem niet mag

worden onderschat en de mogelijkheid zijner verwe-

zenlijking wellicht grooter realiteit heeft verkregen,
willen wij de uitlatingen van deze specialiteiten in

verkort bestek weergeven.

De geschiedenis van het ontwerp gaat terug tot den

franschen ingenieur Mathieu, die Napoleon wist te

winnen voor het denkbeeld der onderzeesche tunnel

tusschen Frankrijk en Engeland en voorts zijn van
den keizer woorden opgeteekend, welke hij tot den

britschen ambassadeur na •den vrede van Amiens

moet hebben gesproken: ,,O’est une des grandes choses

que nous devrions faire ensemble.” Echter dit is
slechts de romantische achtergrond waarvan geen ver-
keerswonder mag gespeend blijven. In later jaren ver-
schafte een ander fransch ingenieur, Thomé de Ga-

mond, aan het denkbeeld nieuwe reputatie.. De regee-
ring van koningin Victoria had sympathie voor het
– plan en nadat reeds door
talrijke
boringen in het

Kanaal, omtrent het jaar 1866 de meening vast stond,
dat de constructie uitvoerbaar zou zijn, vond een tien-
tal jaren later de teekening van een fransch-britsch
protocol plaats, waarbij de bouw der onderzeesche
verbinding overeengekomen werd. Een fransche maat-
schappij ving weldra aan met het graafwerk aan con-
tinentale zijde. Bijna twee kilometers zijn gereed ge-
komen. De firma Rothschild en de Chemin de fer du

Nord waren de promotors van deze combinatie; zij
bestaat nog, zij het in latenten staat. Ondertussehen
werd ook in Engeland een aanvang genomen, hetgeen leidde tot de oprichting van de Ohannel Tunnel Oom-

pany, die bij de wet gemachtigd werd experimenteel
werk te doen uitvoeren bij St.- Margaret’s Bay. De
voornoemde maatschappij verrichtte geen werkzaam-heden, evenwel werd door de South Eastern Railway,

die een gelijksoortige vergunning had weten te ier-
krijgen, ook omtrent twee kilometers tunnel tot stand
gebracht. De heer d’Erlanger geeft nu de volgende

verklaring van de gebeurtenissen, die daarna de ver-
dere uitvoerinj van den tunnelweg verijdelden. De rivaliteit tusschen South Eastern- en Ohatham and
Dover Railway, welke laatste de vader van de oor-

spronkelijke Tunnel Oompany was, vond haar .strijders
in het parlement en toen het voorstel in stemming
kwam het werk weer op te nemen, dat door eene be-
slissing van de Board of Trade reeds had moeten ge-
staakt worden, verklaarde een kleine meerderheid zich
daartegen. President d’Erlanger heeft hiermede wel
niet alles ontsluierd wat een kink in de ,,tiinnel” deed

komen. De ware toedracht, in den vorm van enkele
opstelregels, heeft zich nog niet afgeteekend, wel we-
ten
wij,
dat militair gezag in het gouvernement en de
historische achterdocht
bij
den britschen eilander een
sterken invloed hebben doen gelden om het project
van de baan te brengen. Hoe dit ook
zij,
in het jaar
1884 vond de constructie van een Kanaaltunnel een
ontijdig einde. De werken aan engelsche zijde voltooid
zijn overgegaan aan de Ohannel Tunnel Oompany,-die
thans bestaat.
Bij
de dertig jaren die sedert’ verloopen
zijn is het niet noodig stil te staan, de tunnel hebben

zij ons, gelijk een ieder weet, niet gebracht, er bestaat
dus nog aanleiding het oor te leenen aan wat .Sir
Francis Fox ons van de beteekenis harer tot stand
koming heeft te vertellen. Eenige geologische – en
technische – bijzonderheden ‘gingen aan Zijne be-
schouwingen vooraf.

De witte krijtrotsen in Frankrijk en Engeland rus-
ten op een bed van grauw krijt, ongeveer 200 voet
dik; dit ligt wederom op een dikke laag klei. Beide
materies leenen zich voor tunnelbouw, zijnde onin-

dringbaar voor water. Ter plaatse waar de onderzee-sche verbindingsweg ontworpen is heeft- de zee een
diepte van 160 á 180 voet (55 meter), om beveiligd te
zijn tegen alle denkbare invloeden van buiten zal de

bouw ten minste 100 voet onder den zeebodem moeten
plaats vinden. Sir Francis denkt zich een tunnel met

twee gangen, zooals thans bij alle moderne bergtunnels,

toepassing vindt, de voordeelen t.a.v. ventilatie, drai-

nage, reparatie en continu-verkeer hierbij
zijn
bekend.
De diameter van de gangen bedraagt 18 voet (5,50 M.)

bij normaal-spoor. Voor de bediening van de tunnel,
ventilatie, droogpompen, wordt in het denkbeeld van

• den spreker een krachtstation opgericht in Kent, tien

‘mijl landwaarts in. Het spreekt, dat in de tunnel met

electrische beweegkracht gereden zal worden. Binnen
,de territoriale grens is eene daling beneden het alge-

meene niveau van de tunnel geprojecteerd. In geval
van een aanval, oprukkende door de tunnel, stelt men

zich voor het dieper liggende gedeelte vol water te
doen loopen, waardoor de doorgang versperd wordt.
Het weermiddel schijnt inderdaad afdoende en is
‘eenvoudig, noemenswaard zal de constitutie van de
tunnel hierdoor niet lijden.
Beschikkende over den onderzeesche- verkeersweg

wordt de. treinreis Londen-Parijs tot zes uur terugge-

bracht. Voor het oogenbl-ik, of willen wij ons juist uit-
drukken, v66r den oorlog, stond het totaal aantal i’ei-
zigers, dat zich van Engeland naar het overige Europa

en in omgekeerde richting verplaatste, op aanzienlijk
lager niveau dan geldt
bij
het wederkeerig reizigers-
‘vérkeer der
belangrijke
continentale staten. Om enkele
voorbeelden te noemen: in 1911 wisselden Frankrijk
en Duitschland, die samen eene bevolking hebben van 100 millioen zielen, 2.800.000 reizigers uit; Frankrijk,
België en Nederland, inwonersaantal 50 millioen,
4.350.000. Nu treden
bij
de gevallen die hier genoemd
zijn weliswaar omstandigheden op, die ten deele de
vergelijking mank doen gaan, maar men beseft toch
het isolement der britsche eilanden
bij
het beschouwen
van de vo}gende getallen: tusschen Engeland en het
geheele continent – waarbij men dus eene bevolking
heeft van 48 millioen tegenover zeg 400 millioen –
verkeerden 1.600.000 reizigers en daarvan leverde
Engeland er 1.200.000, hetgeen men dus aldus kan

uitbeelden, dat tegenover drie engelsche reizigers die
naar het continent gaan slechts een reiziger van het
vastland naar Engeland oversteekt. Baron d’Erlanger

berekende in
zijn
betoog, dat – zich baseerende op de
eenheid welke aangenomen wordt voor de gemiddelde
uitgaven van een reiziger,
tijdelijk
in den vreemde
,vertoevende, van £ 20 – bezoekers uit Engeland
,,een jaarlijks saldo van £ 16 millioen uit dezen
hoofde naar het 4overige Europa doen verhuizen.
De juistheid van deze becijfering bljve voor reke-
ning van den geciteerden zegsman, een interessante
post voor de samenstelling van een engelsche beta-
lingsbalans ware hier anders in gegeven. Welke wijzi-
ging in het belang van Engeland de Kanaaltunnel in
de omschreven omstandigheid zou kunnen teweeg
l3rengen, is een vraag, waarvan de beantwooi’ding het
best aan de toekomst is toevertrouwd.
De veronderstelling schijnt juist, dat
-bij
de betee-
kenis ten aanzien van het reizigersverkeer het zwaarte-
punt der algemeene belangrijkheid van de Dover-
Oalaisgang gezocht moet worden. Al mist iedere be-
‘Wering in deze zekerheid, zoo ‘is men toch sterk ge-
neigd aan ‘te nemen, dat de samenklinkiug van de
engelsche en de fransche spoorstaaf niet het trans-
kanaalsche vrachtbootverkeer stop zal zetten; massa-
goederen transport zal niet onwaarschijnlijk in de
icheepvaart steeds een billjker zaakbezorger vinden;
wellicht zal voor aan bederf onderhevige goederen de
tunnel echter een rol spelen; edoch het blijven alles
veronderstèllingen. Sir Fracis Fox legde dan ook den
nadruk op de directe internationale veibindingen, die
door de Kanaaltunnel in het leven geroepen zouden
zijn. Bevinden de rijtuigen zich eenmaal op de fran-
sche sporen, dan kunnen zij voortgetrokken worden
door geheel-Frankrijk, België, Holland, Spanje, Italië,
•Duitschland, Oostenrijk-Hongarije en Turkije. De
Orient-Expres verliet Londen vroeger om 9 uur ‘s mor-gens, in de toekomst -zou het vertrek op 12 uur ‘s mid-

658

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5 September 1917

dags gebracht kunnen worden voor de zelfde aanslui-

ting in Parijs. Een kwartier later zal de Noord-Expres
van Oharing Cross vertrekken via Brussel, Berlijn
naar Petersburg, resp. Moskou, met aansluiting aan

den Transsiberischen spoorweg. De heer Fox laat dan

nog de Rome-Expres, de Zuid-Expres en treinen naar

Nederland en Skandinavië via Tornea afrijden. Ook

dit is nog niet goed genoeg en aan het eind van zijn
lezing was Sir Francis met zijn gehoor in Achter-

Indië verdwaald, alles per spoor! Wie Bernhard Kel-

lermanu’s boek gelezen heeft, wordt echter door zulke

fictie niet meer geïmponeerd. Het is jammer, dat ver-
keersprQfeten zelden maat weten voor hun enthusias-

me, de serieusheid hunner wetenschap wordt er zeer

door geschaal – men verdiepe zich maar eens in de

Saharaspoorweg-litteratuur. Merkwaardig is de moti-
veering van de overlandsche verbinding ,, l’outrance.”
uit de verschijning van het nieuwe wapen ter zee:

de duikboot.
Of de tot stand koming van de Kanaaltunnel thans

naar menschelijke veronderstelling zeker geacht mag

worden, ook die vraag is
moeilijk
te beantwoorden. De

anglo-fransche verbroedering zal te haren gunste wer-

ken. De oorlog heeft getoond, dat de snelle en zekere

onderzeesche verbinding van Engeland met het conti-
nent onnoembare diensten had kunnen bewijzen; maar
roept men zich de eerste maanden van den oorlog in

de gedachte, zoo vraagt men zich af of alle gevaren

inderdaad denkbeeldig zijn, die voor het bestaan van

een ingang op continentalen bodem van Engeland ge-
opperd worden. De geschiedenis zal nog moten be-
wijzen of uit het engelsche volk gevaren is het senti-
ment, dat men wel het Shakespeareïaansche genoemd

heeft.

DE DUITSCH-ZWITSERSCHE ECONOMISCHE

OVEREENKOMST.

31 Juli liep de reeds eenige malen verlengde econo-
mische overeenkomst tusschen Zwitserland en Duitsch-
land af en tot 21 Augustus heeft het geduurd, eer

over het nieuwe verdrag overeenstemming was ver-
kregen. Vergelijkbaar als de economische positie, waar-
in Zwitserland zich tegenover Duitschland bevindt,

in meer dan een opzicht is met die van ons eigen

land, zou het reeds hierom geen verwondering be-
hoeven te baren, dat èn gedurende den loop der onder-
handelingen èn na het tot stand komen der overeen-

komst in de Nederlandsche pers herhaaldelijk mede
deelingen dienaangaande
zijn
gedaan en zelfs, in de

Ie Kamer
bij
de behandeling van het ontwerp inzake

de Exportcentrale van meer dan een zijde op deze
gebeurlijkheid is gewezen. De inhoud van het verdrag

gaf hiertoe nog te meer aanleiding.
De moeilijkheid, waarin Zwitserland verkeerde, was
deze, dat het voor zijn brandstofvoorziening, zoowel
voor huisbranci als voor industrieel gebruik, volstrekt
.aangewezen is op levering van Duitsche zijde, terwijl
omgekeerd weliswaar voor tal van Zwitsersche artike-
len in Duitschiand een grage markt is te vinden, doch
deze artikelen voor Duitschland niet van zoo vol-
strekte noodzaak zijn als de Duitsche kolen voor Zwit-
serland. Bovendien werd in vergelijking met vroegere
overeenkomsten de positie van Zwitserland nog ver-
zwakt, doordat eigen behoefte dwongen tot inkrimping
van den export, in de eerste plaats wat aangaat slacht-
vee. Het gevolg is geweest, dat, als bekend, Duitsch-
land aan de levering van steenkool de voorwaarde
heeft kunnen verbinden, dat ‘zoo spoedig de maande-
lijksche levering 75.000 ton overschrijdt, van Zwitser-
sche zijde aan Duitschland een bedrag in francs ter
leen zal worden verstrekt, welk bedrag progressief
stijgt tot bij levering van :200.000 ton een maande-
Iijksche som van 20 millioen francs wordt bereikt.
Deze vorm van verplichte credietverleening als onder-
deel eener economische overeenkomst, op zichzelf een
novuni, is zoowel van Zwitsersche zijde als in de En-
tentelanden aan scherpe critiek onderworpen, een
critiek dia zich in hoofdzaak richtte tegen het feit,

dat Zwitserland aldus gedwongen werd haar bij

Duitschlan’d betrokken financieele belangen te ver-
grooten. Daarbij werd tegenover de van Duitsche zijde

gegeven verklaring, als zoude de geheele regeling ten

doel hebben te voorkomen, dat in de toekomst uit de
wederzijdsche goederenruil tusschen Duitschland en

Zwitserland nieuwe verplichtingen voor Duitschland
zouden voortvloeien, de opmerking gemaakt, dat ware

dit inderdaad het geval, het te leenen bedrag bijver-

meerderde kolenlevering behoorde te dalen in plaats

van te stijgen. Intusschen laat men van Duitsche zijde

niet na erop te
wijzen,
dat in de overeenkomst, die

voor 9 maanden is aangegaan en dus tot 30 April 1918

zal gelden, de kolenprijs voor deze
tijden niet hoog zou

zijn gesteld. Aangenomen is een verhooging van den
vorigen contractprijs met 50 pOt., waardoor de prijs

komt op 90 francs
vrij
op wagon aan de mijn, een

prijs, die naar Duitsch zeggen, met bijberekening van

de vervoerkosten naar Zwitserland door den prijs, dien

een land als Italië voor de schaarsch geleverde Engel-
sche kolen heeft te betalen, vele malen zou worden

overtroffen.

AANTEEKENINGEN.

De zweedsche inoeiijkheden en

d e h o u t h a n d el. –
Toen
wij
in No. 76 de beta-

lingsmoeilijkheden die zich met Zweden voordoen

bespraken, werd reeds opgemerkt, dat met name onze
houtimporteurs den hinder ondervinden van Zweden’s

gedraging. In de inmiddels verloopen maanden heeft

de onbevredigende toestand zich helaas nog geaccen-
tueerd en beweegt de Stockholm-koers zich thans op

nog hooger niveau. Wij mochten van enkele onzer

grootste houtimporteurs eenige beschouwingen ver-
nemen over de bezwaren voor de houtvoorziening van

Nederland door de, onzen lezers bekende, houding

aan zweedsche
zijde
aangenomen. Tot dusverre heeft

Zweden geen tegenprestatie wegens houtlevering van
ons land gevorderd. Men heeft eene voorloopig vol-
doende hoeveelheid hout in gezaagden staat kunnen
koopen, te betreuren is het echter, dat de lengten bo-
ven 6 meter, waarvan Rusland en Finland groote

hoeveelheden plegen te leveren, door Zweden niet

gezaagd worden. Ofschoon het bevrachten met groote

moeilijkheden gepaard gaat, wordt er toch geregeld aangevoerd. De Zweden verkoopen niet anders dan
in hunne munt, en ofschoon, gelijk uit de dagbladen
bekend is, de Bond van Houthandelaren en de Am-
sterdamsche Vereeniging van Hout-Importeurs het

besluit hebben genomen om ter verbetering onzer valuta in Zweden slechts in nederi. crt. te koopen,
waardoor het risico der koersbeweging op de weder-

partij zou worden afgewentbld, betwijfelde men of dit standpunt wel steeds zal zijn vol te houden. Vooral in
tijden als deze pleegt tusschen verkooper en kooper de
positie van den laatste, die de goederen van noode

heeft, dikwijls niet de sterkste te zijn. Te hopen is, dat, wanneer de Zweden hardnekkig weigeren, alle belang-
hebbenden zich trouw aan het besluit van den Bond
zullen houden, ook al beschikt deze over geen ander
strafmiddel, dan vervallen-verklaring van het lidmaat-

schap.

Australisch zilv er.
– De bewering in het

geldbericht van ons vorengaand nummer gegeven, dat
aan twijfel onderhevig is of in de huidige Londensche
zilverprijzen de waarde van het witte metaal is uit-
gedrukt, zou men gestaafd kunnen noemen door het
feit, dat de opgaande beweging der zilvernoteering
slechts. van weinig invloed is geweest op den koers
van aandeelen der australische zilvermijnen, al mo-
gen de transportmoeilijkheden hierbij een rol ge-
speeld hebben. In een der laatst ontvangen nummers
van de ,,Times” vinden wij iets gezegd van den toe-
stand der australische mijnen en smelterijen. In het
Oommonwealth zijn drie groote producenten: the

S
‘,

5 September 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

659

Braken Hill Associated Smelters met een jgarlijksche

productie van 6.840.000 oz., the Suiphide Oorporation
die eene productie van 2% millioen ounces zal ople-
veren, en the Electrolytic Refinery Company of
Australia m’et ongeveer 750.000 oz. De Suiphide Cor-

poration begint het bedrijf in October, de maatschappij
zond tot op heden zijn grondstof naar Engeland. Er

bestaat weinig uitzicht, dat de zilverproductie in
Australië voorloopig verdere uitbreiding zal vinden,

eerder wijzen de omstandigheden op het tegen-
deel. Men is in de mijnen reeds tot
tamelijk
groote
diepte afgedaald waiir het erts armer wordt aan

zilvermetaal. Zooals den lezer bekend is was Duitsch-land voor den oorlog de groote kooper van de concen-

traten der ertsen die vermengd, zilver, lood en zink

bevatten. Over de maatregelen die getroffen werden,

toen de oorlog tusschenbeiden kwam, om het materiaal
ten goede te doen komen aan de britsche behoefte
werd reeds tevoren bericht, – men zie laatstelijk
het overzicht der zilverproductie voor het jaar 1916

in ons nummer van 9 Mei j.l. De jaarlijksche productie
van zilverhoudend erts in Australië vôôr den oorlog
is geschat op 14
a
15 millioen ounces, waarvan slechts

ongeveer 5 millioen ounces ter plaatse werden geraf-
fineerd. AfzienbaarJs de
tijd
wanneer al het gedolven
metaal in gezuiverden toestand het land zal verlaten,

er
blijft
dan slechts een zekere hoeveelheid zink-
concentraat voor export beschikbaar. Het australische zilver vindt hoofdzakelijk plaatselijk en in het Oosten
zijn weg. De photographische- en film-industrie
nemen belangrijke hoeveelheden af, overigens zijn
Britsch-Indië, Japan, China en Aziatisch Rusland de voornaamste koopers. Op de Londensche niarkt ver-
schijnt dan ook thans weinig of geen zilver afkomstig

uit het’Commonwealth.

China contra Duitschiand.
– De Eco-
nomist.van 18 Augustus geeft eene opsomming van
de locale nadeelen voor Duitschiand door met zijn
hemelsche confrater- in oorlog te zijn geraakt. Ver-spreid hebben we de meeste reeds uit de dagbladen
vernomen. De oorlogsverklaring op 14 Aug. j.l. werd
gevolgd door het in beslag nemen van 3 Oostenrijk-
sche mailbooten, enkele Duitsche schepen waren reeds
eerder in beslag genomen. De vloot der centrale mo-
gendheden die zich in Chineesche havens bevindt
meet 37.000 ton. De Deutsch-Asiatische Bank zal
gesequestreerd worden. Voorts verliest Duitschland,
althans voor het oogenblik,
zijn
aandeel (+ 20 pOt.)
in de schadeloosstelling van den Bokseropstand. Even-
zeer trekt het land niet meer de voordeelen uit de
twee groote Ohineesche spoorwegen, waarbij het ge-
interesseerd was en geniet ook geen rente van de bui-
tenlandsche Chineesche leeningen waarin het aan-
deel nam. In 1913 exporteerde Duitschland naar
China voor een waarde van ruim 130 millioen mark
aniline kleurstoffen en indigo
(Y
s
van het totaal),
ijzer en staal. Duitschland nam de vierde plaats in
onder de in China invoerende landen. In de goederen-
handel met China – deze opmerking wordt niet door
den Economist gemaakt – was Duitschlands positie
dan ook niet van uitermate beteekenis.

Londensche banken en luchtaan-
v
a 11 e n.
– Een merkwaardige uiting van den oorlog
doet zich voor in een bericht hetwelk de engelsche
bladen bevatten, die de jongste mail ons bracht. Eene
uniforme regeling is getroffen door de Bank of Eng-
land en de clearing banks t.o.v. hare gedraging bij een
luchtaanval. Zoodra voor een aanval gewaarschuwd
is mogen de banken voor het publiek gesloten worden,

totdat het ,,all dear” signaal weer is gegeven. Wordt
deze melding niet later dan 2 uur n.m. ontvangen
dan zullen de banken op het gewone uur sluiten, ge-
schiedt zij niet voor 4 uur n.m. zoo worden de banken
dien dag niet meer open gesteld en in geval het ,,all
dear” tusschen 2 en 4 uur n.m. wordt geblazen moe-
ten de banken nog een geheel uur daarna voor het

publiek worden open gehouden. Officieel zal deze
maatregel niet gepubliceerd worden, wellicht acht

men het in Londen niet.wenschelijk om deze inbreuk
op den ,,bussiness as usual” ambtelijk te verkonden.

Ruwzijde-export van Kanton. –
Kanton
is vermoedelijk wel de belangrijkste zijde exporteeren-
de plaats in China. De beteekenis van het artikel

zijde voor China behoeft geen betoog. De volgende
tabel, aangevende ‘het aantal balen ruwe zijde uit

Kanton geëxporteerd naar Europa en Amerika in de

vijf opeenvolgende jaarperioden tusschen 1 Mei 1912
en 30 April 1917, illustreert op overzichtelijke wijze

de verschuivingen die zich in het Verre Oosten, ver-

oorzaakt door den oorlog, in handel en verkeer voor-
doen. – –

1912 1913 1914 1915 1916

Balen Balen Balen Balen Balen

Britsche firma’s
19.183 20.286 15.955 12.050 16.808
Fransche

20.004 24.200 8.725 16.200 26.241
Duitsche

4.109 5.713 1.998 – ‘ –
Japansche

761 2.919 4.848 4.902 4.302
Zwitsersche ,,

770 1.277 1.419

343

888
Ver. Staten ,,

520 2.254 6.173 4.044 3.732

Totaal……
45.347 56.849 39.114 37.539 51.971

naar Europa..
. . 32.Ï37 37.980 17.471 13.334 29.388
,, Ver. Staten
13.210 18.669 21.643 24.205 22.583

Totaal……
45.347 56.649 39.114 37.539 51.971

De tabel is ontleend aan het Boaid of Trade Journal,
in het eerste gedeelte is eene onderscheiding naar
de exporteerende firma’s gegeven.

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

Uitvoerverboden. Met ingang van 30
Augustus j.l. is verboden de uitvoer van
bloembollen.
Voorts is met ingang van 1 dezer verboden de uitvoer
van droge en aan gemaakte verf;
van
beukenrtootolie
en van
sigaren, sigaretten en.- verdere bewerkt& pro-
ducten van tabak.

Vermindering van het broodraut.
s o e n. Blijkens opgave van het Bureau voor Mede-
deelingen omtrent de Voedselvoorziening, heeft de
regeering zich reeds thans genoodzaakt gezien om tot
de vermindering van het broodrantsoen, (verlenging
van den termijn, waarvoor de broodkaart geldt van
9 tot 11 dagen), over te gaan, aangezien op aanvoer

van broodgraan uit Amerika nietvalt te rekenen.
‘ Teneinde den maatregel zooveel mogelijk te ver-
zachten voor hen, die daardoor het zwaarst worden
getroffen, is den gémeentebesturen verzocht voor de
verstrekking van een eerste aanvullingsbroodkaart,
behalve de reeds aangenomen personen, al diegenen in

aanmerking te doen komen, die door spierarbeid den
kost moeten verdienen. Voorts is, teneinde ieder on-
noodig gebruik van brood te voorkomen, verboden in
eetgelegenheden en dergelijke inrichtingen brood te
verstrekken
bij
koude en warme schotels, ook wanneer
voor dat brood afzonderlijk zou worden betaald. Ten
slotte wordt nogmaals ernstig aangedrongen op het

betrachten van de grootst mogelijke zuinigheid bij het
gebruik van brood.

Di4tributie van koffie en thee.
Door den Minister van Landbouw, euz. is vastgesteld
een distributieregeling voor th’ee en koffie; daarbij
is tot en met 2 dezer verboden iedere verkoop en
afle-

vering van koffie en tot en met 13 dezer iedere ver-
koop en aflevering van thee. Na genoemde data zullen

kleine hoeveelheden verkrijgbaar zijn op de lichamen
der broodkaarten, resp. van de 25e en 26e week. Inge-

steld is voorts een Rijksdistributiebureau voor thee en
koffie (T. K. D.), waaraan toegevoegd eene commissie
van advies inzake thee en eene commissie van ad”ies

660

1

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5
September 1917

in zake koffie. Door den Minister is tevens een een-

heidsprijs bepaald voor den verkoop in het klein van
koff ie en van thee, en wel van resp.
f 1
en
f 1,40
per

3
1
2
K.G.Deze prijzen zijn hooger dan de thans voor de
mindere soorten geldende, en lager dan de tegenwoor-

dige prijzen der betere qualiteiten; de kleinhandelaren zullen derhalve de verschillende qualiteiten vermengd

moeten verkoopen. Maatregelen zullen getroffen wor-

den tegen hen, die zullen trachten uitsluitend min-

dere soorten te verkoopen en de betere vast te houden

met de hoop op grooter winst.

Bij deze regeling wordt uitgegaan van de gedachte,’

dat de genotmiddelen thee en koffie, door het alge-

meen gebruik, dat er van gemaakt wordt,
bijna
voe-

dingsmiddelen zijn geworden. Terwijl deze regeling in

overweging was, bleek zich reeds voorraadvorming

door particulieren voor te doen, zoodat onverwijid in-
grijpen noodig was.

Geldigverklaring van bons van

bro’odkaarten voor koop en verkoop
v a n b lo e m en m ee 1. Onder intrekking van
eene vorige beschikking is den Regeeringscommissa-

rissen voor de rijksgraanverzameling bevoegdheid ver-
leend voor met name te noemen gemeenten alle bons
der witte-, bruin- en roggebroodkaarten geldig te ver

klaren tot koop en verkoop van resp. tarwe, bloem,
tarwemeel of roggebloem.

Grondstoffen v o o r g r o f rogge-

b r o
0
d. Door den Minister is eene nieuwe regeling

getroffen voor de distribütie van grondstoffen voor
grof roggebrood. Aan landbouwers wordt geen rogge

voor eigen gebruik gelaten;
zij
moeten dus eveneens

roggebroodkaarten ontvangen. Alle inlandsche rogge
wordt geleverd aan de regeeringscommissarissen In
afwijking van het tot heden gevolgde systeem ontvan-
gen de gemeenten derhalve in het vervolg geen rogge redhtstreeks van de landbouwers voor eigen rekening
in opslag.

A f g e w a a i d f r u i t. Door de Vereeniging

,,Fruit-Oentrale” is bepaald, dat afgewaaide appelerf
en peren gedurende enkele dagen geheel voor binnen-
landsche fabrieken en voor het buitenland mogên

worden geveild.

P e t.r o 1 e u m. Het ligt in het voornemen weldra
een distributieregeling vast te stellen voor de levering
van petroleum voor huishoudelijke doeleinden. Volgens
deze regeling zal petroleum slechts kuunn worden’
verkocht ten behoeve van de verlichting van woningen,
waar tot heden noch electriciteit, noch gas voor ver
lichting of kookdoeleinden beschikbaar was; van rijks-wege zullen voor de in aanmerking komende gezinnen

petroleumdistributiekaarten beschikbaar worden ge
steld. /

B e nz in e. In overeenstemming met de prijsver-
hooging van auto-benzine en terpentina tot resp.
f 0,60

en
f 0,65
per liter, is de prijs voor aflevering van di

producten in kleine hoeeelheden op bonboekjes ge
steld op resp.
f0,75
en
f0,80
per liter.

Maximumprjs kool- en raapzaad.

Voor kool- en raapzaad, zoowel van oogst
1917
als
van vroegere oogsten, is een maximumprjs bepaald
van
f
65
per 100 K.G. voor goede kwaliteit, droog en
marktschoon geleverd.

Inbezitneming oliezaden. Behalve
de reeds genoende producten van den oogst
1917
worden nog door de regeerin.g in bezit genomen in-
landsch koolzaad, raapzaad, boterzaad, dederzaad,
blauwmaanzaad en lijnzaad, afkomstig van vroegere
oogsten, a1smede de verwerkingsproducten van ge-
noemde producten, voor zoover zij afkomstig zijn van
den oogst
1917.

Paraffine en lijnzaad. Teneinde tege-
moet te komen aan gerezen bezwaren, speciaal wat
aangaat de levering ïan paraffine en lijnzaad, heeft

de Minister
,
van Landbouw bepaald, dat apothekers en

apotheek-houdende geneeskundigen goederen, waar-

van de aflevering en het daarmede verband oudende

vervoer verboden is, al dan niet bewerkt of met
andere stoffen vermengd in kleine hoeveelheden voor
geneeskuudig gebruik mogen blijven afleveren, onder

voorwaarde evenwel, dat dit uitsluitehd op genees-

kundig voorschrift geschiedt. Voort mogen lijnzaad

en paraffine eveneens door groothandelaren in of
fabrikanten van chemische en pharmaceutisclie pre-

paraten aan ziekenhuizen, apothekers en apotheek-

houdende geneeskundigen worden afgeleverd tot een

maximum gewicht per zending van
5
K.G. bruto voor

lijnzaad en van 3 K.G. bruto voor paraffine.

Brandstoffenvoorziening. Doorden
Directeur der Rijkskolendistributie is verklaard, dat

alle maatregelen werden en worden getroffen, waar-

door de toegezegde hoeveelheden van 10, resp. 12 H.L.

steenkoleii zullen kunnen worden gegeven aan alle

huisgezinnen. Bezitters van meer dan 2 haardsteden
zullen van het boven 12 H.L. toegewezen kwantum
niets ontvangen, voordat de Rijkskolendistributie

daartoe machtiging heeft verleend, welke machtiging

uit den aard der zaak niet zal worden verstrekt, v66r

de 10 of
12
H.L. voor klassen 1 en II, hetzij door de
huisgezinnen zijn ontvangen, hetzij voor hen voor-

radig zijn.


Rantsoeneering van gas en elec-

t r i c i t e i t. Door de Rij kskolen distributie
zijn
thans

voor het geheele rijk regelen vastgesteld voor de rant-

soeneering van gas en electriciteit voor het tijdvak

van 1 October
1917
tot en met 31 Maart
1918.

Boter – distributie. In verband met het
in werking treden der distributieregeling voor boter
met ingang van 1 dezer is de aandacht der kleinhande-laars gevestigd op de wenscheljkheid hun bestellingen
voor boter zoo vroegtijdig mogelijk te doen, aangezien

eerst ongeveer 10 dagen na het opgeven van de orders
uitvoering daaraan zal kunnen worden gegeven.

MAANDCIJFERS.

EMISSIES IN
AUGUSTUS
1917.

S taatsleeningen………………………
f
49,875.000,-

zijnde:

Oost-Indië
f
50.000000,—
5
0
/0
leening
5

99014

0/0.

Provinc. en Gemeentelijke leeningen

,,
720.900,-

zijnde:

Provincie Utrecht f.720.000
411

0/

obl.
ft
100
1
1

Olo.

Bank- en Ored’ietinstellingen ………,,
600.000,-

zijnde:

N.
V.

Amsterdamsche

Hnde1sbank

f
500.000,—
aand.
ft
100
0/.

Ned.

Financiëele Maatschappij voor
Canadaf
100.000,—
aand.
a
1,00
0/.

Rubber-Maatschappijen

……………,,
250.000,-

zijnde:

N.V.’
Banjoewangi Rubber-Mij. ,,Kali
Telepak”f 125.000,— aand. 5.200
0/.

Totaal……
f 51.445.900,-

Totaal der emissies in Januari. …
f 149.213.120,

Februari
,,

5.316.600,-

Maart
,,

15.254.820,-

April
,,

27.292.750,-

Mei

………
,,

24.560.515,-
Juni ……….
,,

18.286.875,-

Juli ………,,
46.024.450,

Augustus… ,,
51.445.900,

Algemeen totaal ……
f 337.395.030,

5 September 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

661

STATISTIEKEN
EN
OVERZICHTEN.
OVERZICHT.

Over het algemeen was er deze week
wat
meer belang-
stelling voor wissels (lan debeide voorafgaande weken. Londen
N.B. “” heteekent: Cijfers nog niet ontvangen. op 11.34 openenci, liep terug op 1128
1
12 en kon dan weder

GELDKOERSEN.
tot 11.34 verbeteren. Daarna veranderde de koers niet veel
meer en na enkele kleine schommelingen kon hij zich op dit

I.

BANKDISCONTO’S.
peil handhaven. Parijs brokkelde langzaam af: 41.35-41.10.
Kabel New York 237 1
4
-236
7
1-238. Zwitserland zeer flauw:
van 53.10 liep de koers op 51.80 terug en op den eersten dag
1

Sept. 1917
20 Juli 1914
der

nieuwe

week was er zelfs aanbod voor 50.60.

Ook
Roebels zeer

flauw: 491442.

Maandag I.I. werd voor 41
4’/sedert 1Juli ’15

3°/,sedert23 Mrt. ’14
tcd.

’14
afgesloten. Ook Marken bleven flauw 33.40-33.12
1
1,, even

{Disc.Wissels.
Bank

.el.Bjnii.Eff.
4
1
1

,,

1

,,

’15

4.

,,

23

,,
23

’14
zoo Weenen 21.40-21.17
1
12. Stockholm vast: 79.55-80.15.
Vrsch.iuR.C. 5
1
I,

,,

19Aug.’14

5

,,

,,
Kopenhagen 72.45-72.65.

Kristiania 72.70-72.80.

Spanje Bank van Engeland 5

,,

6Apr.’17 3

29Jan. 14
flauw
±
52.70. Italië
±
31.60. Kabel Argentinië
±
103.50
Duitsche Rijksbank 5

,,

23 Dec. ’14

4

,,

5
]i’ebr.’14
latend.
Bankvan Frankrijk 5

20Aug.’14 311,

,,

29Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

,,

10Apr.’15

4

,,

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk. 6

,,

27 Juli ’14

5

,,

1 Apr.
’14
I.I.KOERSEN TE NEW YORK.
Nat.Baakv.Denem. 5

10

,,

’15

5

,,

6 Febr.
1
14
Cable
Zicht Zicht Zicht Zsveedsche Rijksbk. 5′!,

,,

9Nov.’16

Vii

,,

6

,,

14
Zwitsersch’cNat.13k.
411,

,,

2Jan.’15

3
1
1

,,

19

,,

’14
Data
Londen
(in
$
Parijs
(in M.
Berlijn
(in cents
Amsterd.
(in cents
Bank van Italië .. 5

,,

1Juni’16

5

,,

9Mei

’14
per
P.
p.
Rm. 4)
per
eld.)
B’eder. Bes. Bk. NV. 3-4
‘Is

Javasehe Bank….

3
1
1s

,,

1 Aug.’09

3
1
12

,,

1 Aug.’00
31 Augustus1917

4.76.45

5.77

noni.
.

41
7
18′
Laagste d. week..

4.76.45

5.76

4113
Hoogste,,

,,

..

4.76.45

5.77
1
12

41
25 Augustus1917

4.76.45

5.77
8
1s

nom.

41’/4
II. OPEN MARKT.
18

1917

4.76.45

5.78

nom.

4114
,,
Muntpariteit….

4.86.67

5.1811

95414

4011,
1
Amsterdam
Londen Berlijn
Parijs
N. York
Data
Port.
Part.
1
Part.
Cali.
1

Part.
Prolon-
disconto
galie
disconto disconto
disc,
manco

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP
1 Sept. ’17

2

1)

2
1
1′)

4
11
1s2

4-
1
18

5’/’6
1)

27 A.-1 S.’17

2

2
1/
4
.21/,

4581t2

4-11

2-6
LONDEN.
2025 A. ’17

2

2114

421/
5
,

4.2/s

1
1
12-3

1
Tijdperk
1348 ,,

’17

2

2’2114

425/
t

4..1f

2
5
13
1
12
Plaatsen en
Noteerings-
1
24 Juli
4 Aug.
6-21 Aug.
21 Aug.

’14

5’I,

4′

2-3
28 A.-2 S.’16

1
4
/0.
2
/8

1
’12

il

W
Londen
eenheden
1

1917
1
1917
Laagste’ Hoogste
1917

30 A.-4 S.’15

2’/,-4

4+f+*

118

Alexandrië. .
Piast.
p. £
97 ‘he
97
2
18
97
8
18
97’/l
97’/s
20-24Jul.’14

3
‘Io-‘Ii,

2’/4-‘/4

2
°/’I

2
‘I,-‘/s

2
1
1t

1’/-2
‘Is

B. Aires ..
..
d.p.gd.pes.
49
71
49
5
18
49
1
1s
49
8
1
49
3
19

1)
Noteering van 30 Aug. 1917.
Calcutta ..
. .
shid.p.rup.
114
9
1o2
1I4
9
/,
114’14
114′!,t
114
9
1,2
Hongkong ..
id. p. $
217
21714
217
5
/4
2111
2110′!,
Lissabon….
Madrid

….
d.p.escudo
Peset.
p. £
31
11
20.75
31’/s
20.81
31
1
1
20.75
32
‘Is
21.15
3118
21.07
Montevideo..
d.p.peso
54.
53
11
52
1
1
54
h1
53
8
14
WISSELKOERSEN.
Montreal….
$
per £
4.77′!,
4.76
5
1
4.76
1
12
4.77’12
4.77
Petrograd
..
R. p. £10
228
220
218
228
225
1
1,
I.
KOERSEN IN NEDERLAND.
R.d.Janeiro’)
d.p.milr.
13
13
1
11
13
5
1s,
13
1
12
13
1
12
Lires
p. £
34.32
34.61
34.70 35.50
35.34
Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
Shanghai

..
sh/d
p.
tael
3110114

3I11
1
1
3111114
4
1
3
4
12
413
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-

Rome

…….

Singapore
..
id.
p. $
2/4’/,,
2/4’/,
214
2/4’Is,
2/4’/,,
lijksche

koersen

op

New

York,

alsmede de laagste en
Valparaiso
1)

d.p.pap.p.
12
9
1,,
12″/,,
12
22
132
13
7
Ii0
13
8
1,
hoogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.
Yokohama
..

1)
Noteeringen

sh/d.p. yen

op
90

211
5
1o

dagen.

21111,
21171,0

211

/l6
211
el4

Data
Londen Berlijn
Parijs
Ncus York

27 Aug. 1917

..
11.3111
2

33.35 41.30
2.37/,
28

,,

1917

..
11.28’/d
33.25 41.20
2.37

.
GOUD EN ZILVER.
29

1917

..
11.33
1
I
33.30
41.30
2.37’/8

30

,,

1017

..
11.33
1
1,
33.17
1
/,
41.25
2.38
31

,,

1917

..


– –
GOIJDBEWEGING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.
1

Sept. 1917

..2.38
Sedert 29 Juli 1916 worden de dagelijksche ontvangsten
en onttrekkingen van goud door de Bank van Engeland
Laagste der week
11.28
33.05
41.-
2.36I4
tijdelijk niet bekend gemaakt.
Hoogste

,,

,,
11.35
33.50 41.36 2.38
1
14
25 Aug. 1917

..
11.34

1)
33.50

1)
41.40
‘)
2.38°/s
18

,,

1917

..
11.38

‘)
33.65

2)
41.40 2)
2.38’/s
ZILVER.
Muntpariteit

..
12.10
1
1,
59.26
48.-
2.48’1

Noteering te Londen.

te New York. Noteering van
24 Aug.
Noteering van
17 Aug.
1

Sept.

1917 ……..46

9014
1)

25

Aug.

1917 ……..44/8

88’I2
18

,,

1917 ……..
44

88’/
11

,,

1917 ……..42ij,6 2)

82718
Data
Zwitser.
land
Weenen
Kopen,
hagen
S

Batavla
telegrafisch
4

,,

1917 ……..41

80
2
14′)

1 Sept. 1917
‘51.75
21.12’1
72.62
1
I
80.10
99f
1
00
2

Sept.

1916 ……..32/4

67°I
Laagste d. w.
51.50 21.05
7230
79.35

4

Sept.

1915 ……..

23
1
12

48
1
12
Tî.00gste ,,

,,
52.90 21.40
7270
80.15

20

Juli

1914 ……..

24″lie

5411t
25 Aug. 1917
53.10
21.35
72.40
79.50
99-100
18

,,

1917
54.15 21.45 72.40 79.65 99-,-1001
1)
Noteering van 31 Augustus 1917.

loiuntpariteit
48.-
50.41 86.67
66.67
100
‘) Noteering van 10 Augustus 1917.
‘) Noteering van

3 Augustus 1917.

Beschikbaar metaalsaldo …………..
f
492.002.439,60
1
/2

Op
de basis van ‘Is metaaldekking ……,,
313.641.048,43
1
1
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is . . 2.460.012.195,-

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende
verschillen:

Meer

Minder
Discouito’s

…………..
46.812.721,44’/,
Buitenlandsche wissels
52.470,-
Beleeningen

…………
1.489.765,38’/,
Goud

………………
7.234.663,73
Zilver

………………
104.231,16
Bankbiljetten…………
23.094.115,-


Part. Rek.-Crt. saldo’s

..
30.357.459,45

662

.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5 September 1917

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 1 SEPT. 1917.

Activa.

Binnenl.Wis-(H.-bk.
f

71.112.182,78
sels, Prom.,’
B.-bk.

,,

44.019,56
enz, in disc.
I
Ag.sch. ,,

7.607.037,70
‘/

j

78.763.240,04
1
12
Papier o. h. Buitenl. in
disconto……………………..
Idem eigen portef..
1

8.280.150,-..
Af: Verkocht maar voor
de bk. nog niet afgel.

Beleeningen
(‘*.-bk:
/
39.950.408,43
8.280.150,-.-

11

nc
.
vrsch.,
111
B.-bk.

2.954.114,17
‘I
33.205,860,80

f

76.110.383,40
1
1

OpEffecten

……/ 71.0-13.283,40
1
12
Op Goederen en Spec. ,,

5.097.100-
76.110.383,40
12
Voorschotten a.h. Rijk …………….
,,

14.592.195,16112

Munten Muntmateriaal
Munt, Goud ……/ 49.446.425,-
Muntmat. Goud…. ,,614.698.920,03
1
12

.

f664.145.345,03
1
12
Munt, Zilver, enz.

7.270.446,751
Muntmat. Zilver

671.415.791,79
Effecten
Bel. v.h. Res.fonds..
/

5.170.315,-
id. van
1/,
v. h. kapit. ,,3.921.939,62
1
12
9.092.254,62’12
Geb. en Meub. der Bank …………….
rekeningen

………………
60.818.904,44

f
920.537.919,47

Passiva.

Kapitaal ……………………….
f

20.000.000,-
Reservefonds ……………………
,,

5.234.534,18
1
/2
Bankbiljetten in omloop …………..
,, 789.760.705,-
Bankassignatiën in omloop …………. 3.318.274,54
Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk ……
f


Van anderen ……98.727.976,30
98.727.976,30
Diverse rekeningen

……………….
3.496.429,44’12

/ 920.537.919,47

N.B. Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
blijkt, dat uitstonden op:

1
Sept.

1917
25 Aug. 1917

Aan schatkistpromessen
f134.050.000,-
/100.830.000,-.-.
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
68.000.000,-
,, 21.000.000,-
Aan schatkistbiljetten
,,115.807.000,- ,,133.868.000,-
Aan zilverbons

………
,, 22.926.826,50
,, 22.484.212,-

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data
Goud
Zilver
2 k
ouj
.
ett

en

Andere
opeischbare
schulden

1 Sept.
1917
….
664.145
7.270
789.761
102.046
25 Aug.
1917
….
656.911
7.375
766.667 70.081
18
1917
….
656.851
7.229
768.531
66.385
11

,,
1917
….
656.748
7.097
770.707
66.204
4

,,
1917
..

..
647.041
7.060
778.969
57.932
28 Juli
19.17
….
633,304
7.247
767.152 58.470
21

,,
1917
.. .:
621.209
7.322
760.027 55.682
14

.
1917
….
624.158
7.286
767.296 52.738
7
1917
..

..
625.872
7.287 771.151
48.507
30 Juni
1917
….
626.729
7.454
764.224
63.675
23

,,
1917
..

..
603.159
7.589
738.635
68.497
16

,,
1917
….
602.616
7.573
741.257 68.016
9

,,
1917
‘..

..
594.428
7.420
749.594
50.828

2 Sept.
1916
….
584.865
7.460 679.571 134.879
4 Sept.
1915
….
378.865
1.839
520.208
22.032

25

Juli
1914
….
162.114
8.228
310.437
8.198

Da t a

Disconto’s

Beleg-
Beschik. baar
Dek-kings.
Hiervan
Totaal
Schatkist-
ningen
Metaal-
percen-
promessen
saldo
lage
rechtstreeks

1 Sept.1917
78.763
88.000
76.110 492.002
75
25 Aug. 1917
31.951 21.000 74.621
495.884
79
18

,,

1917
.
31.402
20.000 73.697
496.045
80
11

,,

1917
.37.913
26.000
74.812
495.414
79
4

,,

1917
45.467 34.000
75.101
485.707
78
28 Juli 1917
44.781
33.000
75.195 474.413
78
21

,,

1917
49.692
38.000 77.060
464.375
77
14

,,

1917
51.755 40.000 76.823
466.424
77
7

,,

1917
52.211
40.000 75.683
468.033
77
30 Juni1917
52.644
40.000
.79.146
447.376
79
23

.,,

1917
52.879
40.000
79.469
448.344
76
16

,,

1917
53.142
40.000 83.238
447.376
75
9

,,

1917
53.245 40.000 85.298
440.806
75

2 Sept. 1918
97.276
80.500
64.043
428.532
73
1 Sept. 1915
57.917
29.060
88.489
271.762
70

25 Juli 1914
67.947
14.300
61.686
43.5211)

54

1)
Op de basis van
2
1# metaaldekking.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)


Data

Goud
Zilver
Bank
1

.


biljetten
Andere
opelschb.
schulden

2

Juni 1917 …….
72.995 22.160
160.585
35.127
26

Mei

1917……..
72.098
22.325 157.493
35.211
72.297
22.244
156.573 34.428
72.825
22.463
157.741
34.906
19

,,

1917 …….
12

,,

1917 …….

56.765
31.595
146.657 37.254
3Juni 1916 …….
29.556 30.990
113.016
17.248
12

Juni 1915 …….

25

Juli

1914 …….
22.057 31.907
110.172 12.634

Data
Dis-
conto’s

Wissels,
1

buiten
N-Jnd.
Belee.
ningen Diverse
reke
ningen
1)

Beschik-
baar
metaal-
saldo
kings- percen.
lage

2 Juni1917
8.550
36.226
50.976
12.585
56.485
49
26 Mei 1917
6.532 35.747 50.060 11.326
56.318
49
19

,,

1917
6.508
36.852 50.149 8.553
56.783
49
12

1917
6.534 36.225 49.605
9.504
57.211
49

3 Juni1916
6.644 39.576
41.301
11.126
51.577
48
12 Juni1915
5.913 5.627 55.321 6.208
34.493
47

25 Juli 1914
7.259 6.305
47.934 2.228 4.842
2
)
44

1) Sluitpost der activa.

‘) Op de basis van
I/
metaaldekking.

5 September 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

663

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Andere
1

1
Div. ,eke-
Data

Metaal Circu!atie opeischb.
1

Disconto’s
1

– schulden 1

ningen
1)

30 Juni 1917

..
766
1.201
1.015 886
668
23

1917

..
,,
7,90
1.145
1.014
888
593
16

,,

1917

. .
756
1.183
1.014
898
605
9

,,

1917

..
728
1.154
939
902
506

1

Juli

1916

..
797
1.012
730 957
561
3

Juli

1915

. .
1.105
1.182
1.514
861
969

25 Juli 1914 ‘.

645
1
1.100
1

560

735
1

396

1)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van iederkwartaalwordteenoverzichtgegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1 BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 15 AUGUSTUS 1917:

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued.. £ 69.536.770

Governm.Debt £ 11.015.100
Other securities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion ……51.086.770

Ü.OdO.i 10
OU.DiO.l
(0

BANKING DEPARTMENT.

Capital……£ 14.553.000

Government
Rest ……..,,

3.519.886

securities .. £ 56.541.328
Public deposits,, 45.509.651

Othersecurities,,101.975.407 Other deposits,, 126.958.632

Notes …. …. ,, 29.492.075
Seven-day and

. Gold and silver
other bifls..
,,

-16.792

coin ……..2.549.151

£ 190.55.7.961

£190.557.961

Door het uitblijven der Engelsche bladen konden de cijfers van
den laatsten weekstaat hierboven niet worden opgenomen.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en.der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. et.)

Currency Notes.
Data

Metaal

Circulatle

Coudd.
1
Gov. Sec.

29 Aug. 1917 54.303

40.407

***

22

1917 54.153

39.934

***

***

***

15

,, 1917

53.636

40.045

173.141 28.500

146.220
8

,, 1917

53.394

40.366

171.496 .28.500

144.640

30 Aug. 1916 56.197

36.152 129.659 28.500

97.529

1 Sept. 1915 68.433

32.325

‘57.747 28.500

14.586

22 Juli 1914

40.164

29.317 ……………. …….

Gov.
1
Other
1
Public

Other

Re-

.klngs-
Data

Sec.

Sec.

Depos.
1
Depos.
1
serve
1
percen-

29 Aug.’17 57.899 105.499 46.528 131.094 32.347 18,21
22 ,, ’17 56.483 100.889 44.701 100.889 32.669 19,-
15 ,, ’17 56.541 101.975 45.510 101.975 32.041 18,58
8 ,;
’17 56.559 107.948 -47.465 130.424 31.478 17,69

30 .Aug.’16 42.188

91.941 52.361 102.141 38.496241
1 Sept.’151 44.418 145.105 137.935 87.922 54.558 24
1
/8

22 Juli ’14 11.005 33.633 13.735 42.185 29.297
52°1t

‘) Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

II. DUITSCHE RIJKSBANK.

STAAT VAN 23 AUG. 1917.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metaflbestand ……………………Mk. 2.494.576.000
davon Goldbestand ………………

2.402.850.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine ……

567.538.000
Noten anderer Banken ……….. …..,,

6.275.000
Wechsel …………………………,, 11.066.859.000
Lombardforderungen ……………….,,

7.803.000
Effekten………………………….

172.136.000
SonstigeAktiva ………………….

1.345.794.000

Grundkapital……………………..,,

180.000.000
Reservefonds ……………………..

90.137.000
Notenumlauf ………………………

,, 8.977.977.000
Sonstige taglich litlligeVerbindlichkeiten

,, 5.874.854.000
Sonstige Passiva ………………….,,

538.063.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darleheoskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

1 Daarvan 1 Kassen. t

Circu- 1 king,
Data

Metaal

Goud

schelne
1

latle

percen-

23 Aug. 1917 2.494.578 2.402.850 587.538 8.977.977 34 15 ,, – 1917 2.489.536 2.402.462 547.240 8.934.378

34
7 ,,

1917 2.482.818 2.402.461 54&.926 8.905.653

34
31 Juli 1917 2.458.001 2.402.191 525.244 8.852.737

34

23 Aug. 1916 2.495.963 2.488.562 340.978 6.863.154 41 23 Aug. 1915 2.452.890 2.406.330 236.005 5.317.218 51

23 Juli, 1914 1.691.669 1.356.857

65.479 1.890.895 93

1)
Dekking der circulatie door, metaal en Kassenscheine.

/

Darle/,enskasoensche Inc

Data

Wissels

Rek. Crt.

Totaal

In kas hij

uitge-

de Reichs-

e geven

lsank

23 Aug. 1917 11.066.859

51874.854

5.547.700 551.100
15

1917 11.368.620

6.080.386

5.473.900 530.500
7 ,,

1917 11.032.281

5.739.791

5.424.700 530.400
31 Juli 1917 11.127.020

5.847.971

5.351.000 508.400

23 Aug. 1916 6.658.583

2.691.145

1.879.700 301.900
23 Aug. 1915 4.744.553

1.817.041
1
1.019.000 188.000

23 Juli 1914

750.892

943.964
III. BANK VAN FRANKRIJK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTE
,
N.
Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met * geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar.
(In duizenden francs.

Waarvan
* Te goed * Bult.geus.
Data

Goud

in het

Zilver

in het

voorsch.

Buitenland
1

Buitenland 1 a/d. Staat

30Aug.’17 5.311.827 2.037.108 260.019

*** 11.200.000
23 ,, ’17 5.309.717 2037.108 260.331

717.050 11.025.000
16 ,, 17 5.307.252 2.037.108 260.370

714.436 10.900.000
9 ,, ’17 5.305.202 2.037.108 260.731

679.528 10.900.000

31 Aug.’18 4.812.732

338.610 691.060 8.400.000
2Sept.’15 4.326.354

386.716 980.530
6
:
400
.
000

23 Juli’14 4.104.390

639.620

1
* Uitge-

Belee- –

Bankbil-

Rek.
Rek
Parti-
. Crt.
1 1

Crt.
WLssels
1

stelde
Wissels

ntng

letten

culleren.

Staat

.

598.435 1.170.372 1.102.157 20.568.913 2.782.775 15.244

567.412 1.173.013 1.113.577 20.468.568 2.715.700 17.901
.

617.770 1.174.569 1.116.187 20.458.825 2.601.354 80.459 622.201 1.176.391 1.113.527 20.434.624 2.580.014 39.950
171
0


CD

448.319 1.406.862 1.174.835 16.424.647 2.213.659 80.163
283.760 2.044.719 587.285 13.060.002 2.499.07.8 30.788

1.541.080

769.400 5.911.910 942.570 400.560

664

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERIÇHTEN

5
Sptember 1917

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In milhoenen Roebel).

Data n. ii.
Goud
Te goed

ten/and
Zh-

VCP

Schat-k,3tb,l
j0len

Dis-
conto’s
en bv/ee-
Circu.
lalie
Rek.
Cou-
rant

21 Aug.’17
1.297
2.308
124
11.928
1.737
14.435
2.634
14

’17
1.294
2.308
124
11.767 1.835 14.125
2.672
5

’17 1.293
2.308
124
11.394
2.087
13.918
2.484
1

,,

’17 1.292
2.308
125
11.163
1.462
13.646
2.644

21 Aug.’16
1.549
2.057
84
3.931
959
6.927
1.675
21 Aug.’15
1.583
71 41
2.287 1.090 4.021
1.423

21

Juli ’14
1.601
144
74…….
757
1.634
1.099


V. BELGIË.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société Génra1e de Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. Het Notendepartement dezer bank publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet
inwisselbaar.
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden france.)

Metaal
Beleen.
Beleen.
.Binn.
Rek.
Data
mcl.
van van
wissels
1

Circu-
Cr1.
buiten!,
buiten!,
prom. d.
en
1

latie
saldi
saldi
vorder.
provinc.
heleen.

30 Aug. 1917
425.763
89.949
480.000 95.814
992.168
89.392
23

1917
425.415
89.928 480.000
95.330 991.459 89.275
16

1917
425.757
89.894
480.000 96.617
991.480
90.847
9

,,

1917
425.719 89.863 480.000 92.750
981.203
97.363

31 Au.

1916
308.592
71.320 480.000 45.021 751.131 146.124
2

Sep.

1915
132.1
7
,41
23.160 360.000 38.769
408.586
145.492

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA,

FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s

latie
Dekkings-
Percen.
lage
‘)

13 Juli’17
925.033
47.545
335.100
1.327.391


6

,,

17
903.988 38.314 331.517 1.260.973

29 Juni’17
891.873
39.840
399.512
1.333.826


22

,,

’17
821.253′
35.680
435.287 1.302.016

14 Juli ’16
390.203
10.279
105.098
572.418
11.818
69
16 Juli’15
261.188
26.492
37.640
297.616
14.242
85

i) Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de’ posten tussehen de banken onderling. ‘

VEREENIGDE NEW YORKSCRE BANKEN EN TRIJST
MAATSCHAPPIJEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollari.).

Data
Reserve Deposijto s
Circulatze
Beleenin gen
en
disconto’s
Surplus
R serv

1 Sept.’1 527.800
3.766.520 30.870
3.849.410,
62.540
25 Aug.’17
527.110 3.729.290
30.660
3.816.350
76150
18

,,

’17
515.630
3.725.010
30.370
3.850.920
65.190
11

,,

’17
584.520 3.804.650
30.300
3.795.990
126.080

2Sept.’16
667.10
3.391.440
31.190
3.252.000
113.370
4Sept.’15
672.560 2.814.900 36.990
2.654.590
209.520

25 Juli’14
467.880
1.958.320 41.730
2.057.570
26.170
1
)

Op basis van 25
O/
van alle deposito’s.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 3 September 1917.

De kwestie van oorlog of vrede heeft, in de afgeloopen
week opnieuw haar stempel op de internationale beurzen ge-drukt. Het antwoord van de Vereenigde Staten op de vredes-
nota van den Paus is . ingekdmen, het eerste van alle mo-
gendlieden aan wie de nota was gericht. En – in weerwil
van de stemmen die zeiden, dat ditmaal wel van geen enkele
zijde een directe weigering zou inkomen – luidt de ant.
woordnota van Wilson op deze poging tot vredesbemiddeling
strikt afwijzend. Met de tegenwoordige Duitsche regeering,
zoo verklaart de nota, kunnen de Vereenigde Staten niet
ônderhandelen; het eenige hoopvolle, dat het antwoord
inhoudt, is slechts gelegen in de passage die den economi-
schen oorlog na het sluiten van den vrede, desavoueert, een passage die reeds aanleiding gegeven heeft tot de veronder-
stelling, dat daarin wellicht toch nog het uitgangspunt voor
een nieuwe poging tot beëindiging van den wereldstrijd’
zou kunnen• worden gevonden. Eenerzijds dreigt dus de
Pauseljke poging aanvankelijk op een échec te zullen uit-
loopen, anderzijds heeft de organisatie der socialistische
conferentie te Stockholm met zooveel moeilijkheden te kam-
pen, dat ook daaruit binnen af zienbaren tijd wel geen resul-
taat kan worden tegemoet gezien, zoodat de afgeloopen be-
richtsperiocle den vrede geen stap nader heeft zien komen.
Het is deze opvatting die de effecteubeurzen in de afge-loopen week hebben gehuldigd, al naar den aard. van de
gevolgen die zij aan het voortduren van den krijg vast-

knoopten, in gunstigen of ongunstigen zin reageerend.

‘Te N e w York, waar men thans al geruimen tijd onder
den druk staat van allerlei regeeringsmaatregelen, die als
een direct gevolg van Amerika’s deelname aan den oorlog
het zakenleven, kwamen beïnvloeden, heeft de effectenmarkt wederom een flauw a,anzien gehad. Met Amerika’s afwijzing
van de Pauselijke bemiddeling gaat natuurlijk gepaard het
onwrikbare besluit om de weermacht van het Rijk op te voeren, in schrille tegenstelling op de vermindering van
bewapening waarop in de noti van den Kerkvorst werd
aangedrongen! Reeds in normale tijden eischt het scheppen
van een weei’maclit groote offers op financieel gebied van een land, doch men was dan gewoon de uitvoering van het
programma te verdeelen over een reeks van jaren, en zoo werden ook de aanzienlijke kosten over een dikwerf zeer
uitgebreide spanne tijds verdeeld. Thans staat men er in
de Vereenigde Staten anders voor. Inplaats van nauwkeurig
te wikken en te wegen, hoe de uitgaven over verschillende
jaren kunnen worden verdeeld, opdat in geen enkel jaar
een te sterke druk worde uitgeoefend, is nu de totale last
ineens te dragen. En als men dan nagaat, welk een aanzien-
lijk deel van den opbrengst der belastingen in de laatste
jaren voor den krijg op ,,Oorlog’ kwam, is het zeer duide-
lijk dat men er thans in de Unie zonder buitengewone
maatregelen niet kan komen. Het is dan ook de vrees
voor verdere drastische regeeringsmaatregelen, die tel-
kenmale het koerspeil neerdrukt. Ten einde den op-
brengst der belastingen, te vermeerderen, heeft de Senaat
toegestemd in een verhooging der oorlogswinstbelasting
van 26 tot 33 pCt. Daarbij komt, dat het thans niet
meer mogelijk is, de grootere lasten welke zoodoende
op de bedrijven komen te rusten, daarvan door prijs-
verhooging van het product geheel of gedeeltelijk af te
wentelen. Ook hier grijpt de regeering in, en dreigt zij met
verlaging der maximumprijzen.

De hooge geldkoersen, de afname in de surplus-reserve
der New Yorksche banken, hingen ook als donkere wolken
boven de markt. Bij de groote bedragen, welke door de
regeering worden gevraagd, wordt het voor particuliere
ondernemingen steeds moeilijker de benoodigde middelen te vinden. De spoorwegmaatschappijen bijvoorbeeld, die al ge-
ruimen tijd onder aanzienlijk hoogere bedrijfskosten gebukt
gaan, kunnen zich thans dikwerf slechts tot bsitensporig
,,dure” voorwaarden nieuw geld verschaffen, voorwaarden,
die men vddr den oorlog zonder twijfel niet geschroomd zou
hebben hoogst onereus te noemen. Zoôals bekend, is de
Interstate Commerce Commission nog niet bereid gevonden
de spoorwegen in staat te stellen, door overeenkomstige ver-
hoogingen hunner tarieven deze ongunstige verhoudingen te
wijzigen.
Voor spoorwegwaarden bestond in de afgeloopen week een
flauwe stemming. Over de geheele lijst waren deze fondsen,
dikwijls gevoelig lager, aangeboden, en daar de markt wei-nig weerstand bood werden aldra ook industrieele waarden
medegesleept. Het slot kwam in gedrukte houding.
• Een van het bovenstaande sterk afwijkend beeld hebben
de Duitsche beurzen in de afgeloopen week getoond. Zoo was
bijvoorbeeld te B e r 1
ij
n de stemming, vooral in de laatste

5-September 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

665

dagen, zeer opgewkt. Tengevolge der eenigszins verlate pu-
blicatie van het antwoord der Vereenigde Staten, werd dit
op de :Duitsche beurzen tot dusver nog niet gecommenteerd.
in verband met de ruimte op de geidmarkt, – eendaags
geld was in het laatst der week te Berlijn
ft
3 pCt. gemak-
kelijk verkrijgbaar – ontwikkelde zich vraag voor verschil-•
leode staatsfondsen, wo. 3 pCt. Duitsche rijksleening. Van
buitenlandsche soorten’ waren Japansche en Mexicaansche
waarden gezocht, de laatste in aansluiting aan de gunstige
opvatting der internationale beurzen voor deze papieren.
Argentijnsche fondsen waren aan*eboden op grond van
verontrustende berichten uit Buenos Aires omtrent den
economischen toestand van Argentinië. Uit- en invoer schij-
nen sterk onder het gebrek aan scheepsruimte te lijden
te hebben,
De Berlijnsche beurs heeft in den laatsten tijd blijk gege-
ven over een flink absorbeeringsvermogen te beschikken en
dit verschijnsel wordt in de Duitsche financieele pers begrij-
pelijkerwije op waardeerende wijze besproken. Als een be-
wijs wordt o.a. het feit aangehaald, dat zeer onlangs om-
vangrijke posten van allerlei industrieele waarden, welke
behoorden tot de nalatenschap van een kortelings overleden
groot-industrieel en welke fondsen in effecten met vaste
rente.moesten worden omgeruild, bij aanbieding ter beurze
zonder moeite konden worden geplaatst. Ook wordt melding
gemaakt van een millioenenpost in nandeelen Lahmeyer,
welke uit de eerste hand in andere handen overging zonder
dat van eenigen druk op het koerspeil sprake was. Ten dccle is de willige houding te Berlijn ook toe te schrij-
ven aan de aangename tendenties welke de Weensche beurs
in de jongste weken voor eenige fondsen heeft getoond. In
sympathie met Weenen heeft zich te Berlijn omvangrijke
handel ontwikkeld in aandeelen- Orientbalin. De groote
orders welke voor deze aandeelen inkva.men zijn zonder, twijfel ook het gevolg geweest van een circulaire betref-
fende den toestand der maatschappij, welke onder datum van
31 Augustus door een Berlijnsche firma is verspreid, doch
welk exposé naar gebleken is reeds vÔÔr dien datum in
omloop was. Dit communiqué deelt o.a. mede, dat de Oos-tenrijksche regeering uit het voorschot aan Turkije de door
dit land verschuldigde achterstallige vracht zal betalen.
De rijzing in dit fonds riep ook voor aandeelen Tabaks-
regie vraag in ‘t leven. Verder bestond ook kooplust voor
aandeelen Phönix Bergbau. Binnenlandsche bankaandeelen
waren wederom vast gestemd, terwijl, zonder bespeurbare
oorzaak, een goede stemming voor Russische baukaandeelen
heerschte; aandeeleii Russische Bank voor Buitenlandschen
Handel stegen van 14434 op 159, aandeelen Petersb. Int.
Handelsbank van
15434
op 16134. Heden noteerden deze
fondsen resp. 147 en 159.
Verder trokken de aandacht de aandeelen der Deutsche
Petroleum A.G. in verband met de gunstige positie der
ondernemingen welke bij dit concern zijn betrokken; tevens
naar aanleiding van het aandeel dat de maatschappij heeft
in de IJngar. Erdgas Ges., die thans plannen tot het fabri-
ceeren van alluminium uitwerkt en fabrieken daartoe zal
oprichten.
De gunstige stemming welke zich in cle laatste weken te
L o n d e n voor Mexicaansche wtarden heeft geopenbaard,
heeft zich in de afgeloopen berichtsperiode gehandhaafd. Zon
langzamerhand heeft de rijziog thans alle in aanmerking
komende waarden, zoowel de staatsschuldsoorten en spoor-
wegïondsen als de industrials, een beurt gegeven. Gedeel-
telijk is de rijzing gebaseerd op de vooruitzichten welke voor
Mexico bestaan op ‘het verkrijgen van een soort van reorga-
nisatieleening bij de Vereenigde Staten, alhoewel dit land op
dit oogenblik wel niet al te zeer geneigd zal zijn om de
gevenschte faciliteiten toe te staan, in verband met de
groote eischen die de Europeesche oorlog aan zijne hulpbron-
nen stelt. De financieele politiek van Carranza wordt echter desondanks met meer vertrouwen beschouwd.
Een omstandigheid die tot de verlevendiging zeker heeft
bijgedragen is de rjzing in den prijs van het zilver, welk
metaal thans zijn hoogste prijs sedert September 1891 heeft
bereikt. Het witte metaal geldt

thans ca. 46 d. per oz., een
prijs die de laagste noteering der laatste jaren met meer dan
100 pOt. overtreft. In verband met het, tekort aan zilver
dat zich alomme doet gevoelen is dit feit zeker van belang
vc.or Mexico, dat groote hoeveelheden van dit ‘metaal in zijn
bodem herbergt. Mexico’s normale zilverprocluctie wordt op
70.000.000 oz. geta.xeerd, dit is tot den huidigen prijs voor
een waarde van ca. £ 13 millioen. Doch sedert de politieke
strubbelingen, is de productie tot 1110 van deze hoeveelheid
gedaald, n.l. tot ca. 7.000.000 oz., welke, ruw berekend, een
waarde van iets meer dan £ 134 millioen vertegenwoordigen.
In de Engelsche pers is in verband met het vorenstaande
reeds gesuggereerd, dat de geallieerden Mexico een leening
zouden toestaan onder voorwaarde dat, zoolang de geld-

gever’s dit zouden wenschen, de rente in baren zilver zou
moeten worden betaald. Zulk een leening zou naar men
meent tot gevolg hebben dat de Mexicaansche zilverpro
:

ductie weder belangrijk zou stijgen.

Ook voor andere buitenlandsche staatsfondsen, zooals
4 pCt. en 434 pOt. Japan, en 3 pOt. Portugal bestond te
Londen af en toe vraag; 2 pOt. Consols konden zich goed
handhaven. Verder werden petroleumwaarden voorbijgaand
tot hoogere prijzen uit de markt genomen.

T e o n z e n t heeft de afgeloopen week geen verbetering
in den toestand weten te brengen. Op scheepvaartgebied zijn
wij nog niet tot geregeld uitvaren in staat en nog mogen
onze schepen de thuisreis uit Amerika niet aanvaarden. Vol-
gens een heden ingekomen bericht zou Nederland zelfs vcr
1 December van dit jaar geen Amerikaansch graan te ver-
wachten hebben.
Op het afwijzen van
‘8
Pausen bemiddeling door de Ver-
eenigde Staten reageerde onze effectenmarkt slechts weinig. Hoogstens leidde het tot eenige winst,ueming in die aandee-
Ien welke kortelings als ,,vredesfondsen” wat druk waren
gekocht en daardoor in koers gestegen waren. Dit waren
vooral scheepvaartwaarden en culturen.’

28 Aug. 30 Aug. 3

Rijzing of
Sept.
daling.

5

% Ned. W. Schuld …. 10111
4
101
1
12
101
1
14
4
6
12 01

,,

,,

,,

1916

100
15
116
100/8
1001810
– 11
8

4

0/

1916
94114
9411
4

9411
4

361
1

s/s

,,

,,

,…..
83
83

3

0/

,,

,…..
72

5
/ao
72
13
116
72
15
/66
211
2
0/

Cert. N. W. S …….
61
11
/16
61 ‘ho
61

11
/la
5

°/o Oost-Indië 1915
– . . .
100
1
1
4

lOO°/io
100
1
,
116
+
°/io

0
/0
Hongarijes Goud….
391/4
391/
4

4

°/o Oostenr. Kronenr.
37
36″/,
3518

ijs
5

0/

Rusland 1906 ……
68
5
/ja
68V,0
68

‘his
411
s
0
/0
Ivangor. Don,hr.

..
67
7
18
67
7
18
67″/is
+
‘his
4

o/
o
Rusland Cons. 1880

.
5412
521/is
52U/,
0

—1’/,
4

o/o I{usl.bijHope’&Co. ..
53
1
/,s

53
1
1ie
5215/io

‘Is
4
1
12
0/

China Goud 1898
66’/4
6614

4

0/

Japan

1899 ……..
67
0
/4
6711
4


5

01

Brazilië 1895

……
67
1
/0
67
‘/,_

– In- de
scheepvaartafdeeling is
het koersverloop van zoo goed als alle fondsen gunstig geweést. Vooral aand. Java-
China-Japanlijn (200-215-217) en stoomvaart-Mij. Nederland
(20534-219-215-21134) stonden in het brandpunt
4
cr
belangstelling. De meeste overige soorten konden, de een
meer, de ander minder, eveneens in koers stijgen. Wij noe-
men: Kon. Roll. Lloyd (179-182-17834), Ned. Scheep-
vaart Unie
(20234-207),
Rott. Lloyd (196%-205’%—
2083-‘,).
Van cultuurwaarden
kwamen eenige suikeraandeelen bij
geringen handel op een honger niveau; Tjoekir (400-420-
430), Medarie Cult. Mij. (190-1943-4-189’%). De op ruimer
schaal verhandelde aand. Cult. Mij. der Vorstenlanden en
H.V.A. waren, vooral later in de week, tot lagere prijzen
aan de markt.

Van
petroleurnaandeelen
vallen geen koersschommelinjèn

van beteekenis te melden; de handel in deze af deeling lag
doorgaans zeer mat.
Tabak/con
over het geheel stil. Enkele soorten gunstig
gestemd, zooals Amsterdam Langkat (210-21434) en Pa-
dang Tabak (118-125-12434), de laatsté op overname-
geruchten. Voorts wes eenige vraag merkbaar voor aandee-len Landbouw-Mij. Soekowono (264-273-270).
Van
rubberaandeelen
bestond eenige kooplust voor Am-
sterdam-Rubbers (216
34

22034-219) en Bandars (128-
134). PreL aand. Ned. Gutta Percha 150-15434-154%;
Ireanger Rubber 132%-136. –

28 Aug. 30 Aug. 3 Sept.

0f

Ned.
Ind. Handelsbank…. 219

217

218

—1
Nederl. Handel Mij . …… 188

187
5
/s
187 ‘hg –
Amst. Superfosfaatfabriek. . 169
1
14 168I8


0
18
Insulinde Oliefabriek……214

210

211

—3
Ant. Jurgens’ Ver. Fabrieken 270

272

+ 2
Philips’ Gloeilampenfabriek 295

299
1
12
300

+
5
R. S. Stokvis & Zonen …. 415

415


CultuurMij. d. Vorstenlanden 225

220

219
1
12
—5
‘/s
Handelsver. Amsterdam…. 442
1
12 443

436
1
12
—6
Javasche Cultuur Mij…..367

360

364

—3
Kon. Petroleum Mij…….550

54614 546% – 311
5

Amsterdam Rubber Mij. .. 21911
2
220’/4 219

…… 11
Holland Amerika Lijn . . .. 358

348’12 3411/a – 1614
Kon. Hollandsche Lloyd .. 179
1
1 181

178’/, –
1
14
Kon. Ned. Stoomboot Mij.

.234
7
18 231 ‘/o 22911
2

5
5
18
Bothnia Vrachtvaart Mij… 334″11 33415/je –
Deli Maatschappij ……..487’/s 487
1
18 487
11

+ ‘/s

666

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5 September 1917

De
Âmerikaan8ehe afdeeling
droeg een gedrukt voorko-men. Bij niet omvangrijk aanbod zakten de koersen hier da-
gelijks meer in. Op de laagste koersen (ca. 106) ontwikkelde
zich wat vraag voor Steels. Spoorwegaandeelen later prijs-
houdend. Marinewaarden lui.

28Aug.30 Aug. 3 Sept.
Slipngg.

American Car & Foundry

72
1
12

72
1
18

728122

12
182
Anaconda Copper …….. 156
8
1t 158
1
12 154
1
18
-2
1
I
Un. States Steel Corp…..109
8
/4
109
8
18 1061i0 – 371,6

Atehison Topeka ……….
160’/,o
99814 991110 – 1
Southern Pacific ………. 92
8
/s

92
8
/s


Union Pacific …………136’/, 136

136818
– 119
Int. Merc. Marine afgest. .. 32
1
1 – 33

32e1s2 –

prefs 91
51
8

91
1
18

90
18/ –

Geld op prolongatie ruim; 2-2 V2.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.
2 September 1917.

T a
r
w e. Gedurende de afgeloopen week bereikten ons
eenige cijfers, die van belang zijn voor de beoordeeling van
– de vooruitzichten ten opzichte van de tarwevoorziening van
Europa. Van groote beteekenis is de mededeeling van den’
Britschen premier Lloyd George, dat zich in het Vereenigd
Koninkrijk omstreeks h’alf Augustus een tarwevoorraad be-
vond van 8Y2 millioen quarters (circa 1,8 millioen ton),
inclusief de opbrengst van den nieuwén oogst. Deze hoe-veelheid is, tezamen met den van den zeilenden voorraad
1

te verwachten aanvoer en gerekend naar de tegenwoordige
gereduceerde behoefte, voldoende voor 8 maanden. De voor-
– raad op het overeenkomstige tijdstip in 1916 as 2 mil-
lioen quarters kleiner. Ofschoon toegegeven wordt, dat in
Frankrijk en Italië de voorraad van geringeren omvang.
is dan in Engeland, is het toch voor alle tarwe-importeerende
landen van belang, dat de grootste tarweverbruiker reeds
in Zijne voorraden eene belangrijke reserve heeft voor tijden
1

van schaarschte. In dat feit ligt een welkom tegenwicht
tegen het zoo buitengewoon kleine overschot van den von-
gen Noord-Amerikaanschen oogst. Dat tegenwicht is echter
niet voldoende om de ongerustheid te doen verdijnen, om-
dat het slechts voor een klein gedeelte opweegt tegen het
groote verlies, dat de uitputting der Noord-Amerikaansche
oude voorraden voor Europa beteekent. Goedgemaakt wordt dat verlies door den overvloedigen Engelschen voorraad nog
lang niet, terwijl men tevens niet uit het oog dient te ver-, liezen, dat de Britsche Regeening slechts in den uitersten

Noteeringen.

Chicago

t

Buenos Ayres )

Data
Tarwe
Mars
Haver
Tarwe
Mars
Lljnzaad
Sept.
Dec.
1

Sept.
1

Sept.
1
Sept.
Sept.

-.

1
Sep. ’17

2)
11118
56
,
18

15,20
9,25

21,80
25Aug.’17 211
1
/i

107
1
/
5221
4

16,60 10,20

22,50


1 Sep. ’16
140814

86′!!
8)

4451t

10,-
5,13

13,50
1Sep.’15

96/4

717188)
3611
4

12,55
4,65

11,35
1 Sep. ’14 111

8021
4
8)
48e/8

8,50
5,40) 10,50
20 Juli’14

82

‘)

56118
1)

36
1
/, ‘)

9,40
2)

5,38 ‘)

13,70
2)

,i)
per Dec. ‘)per Sept.
‘)
Niet genoteerd.
4)

per Oct.
*)
De noteeningen van Buenos Ayres zijn van 31 en24 Aug.,
die van 31 Aug. ’14
zijn te Rosanio.

AANVOEREN in tons van 1000:

Rotterdam

nood dien voorraad tot een lager niveau zou laten dalen.
Haar kooplust zal dus weinig minder zijn dan in het vorige
jaar. De NoordAinerikaansche foodcontroller rekeiide dan
ook niet met eene vermindering in de Engelsche vraag, toen
hij onlangs bekend maakte, dat de Vereenigde. Staten en
Canada tezamen bijna 11 millioen ton tarwe te kort hebben
om aan dé geheele behoefte der Entente-rijken en de neutrale
landen te voldoen. Hij vreest, dat Argentinië, Indië en
Australië in dat tekort niet kunnen voorzien en spoort daar-
om de Amerikaansche bevolking aan, het wekelijksche tar-
wemeelverbruik per hoofd te verlagen van 5 op 4 Engelsche
ponden en het vijfde pond te ver’angen door eene andere
meelsoort. Indien de noodige transportgelegenheid van de andere tarwe-uitvoerende landen naar Europa kan worden
verkregen, mag echter gehoopt worden, dat de heer Hoover
den toestand te donker afschildert. De Indische oogst is zeer goed, Australië heeft nog zeer groote voorraden en
verwacht weder een grooten oogst, terwijl de vooruitzichten
in Argentinië met eene sterk uitgebreide met tarwe

bezaaide
oppervlakte schitterend zijn. Als geen groote tegenvallers
den toestand zeer veranderen, zullen de drie landen tezamen
veel meer dan 11 millioen ton voor uitijoer beschikbaar
hebben.
Hoezeer de tarweuitvoer van de Vereenigde Staten in
het afgeloopen jaar den voorraad heeft moeten uitputten,
blijkt zonder verwijzing naar. den geringen zichtbaren voor-
raad reeds hieruit, dat de’ geheele uitvoer van tarve en
tarwemeel van 1 Juli 1916 tdt 30 Juni 1917 heeft bedra-
gen 5,4 millioen ton, waarbij meel omgerekend is in tarwe,
tegen 6,5 niillioen ton in 191511916, terwijl de oogst in
1916 8 millioen ton minder bedroeg dan in 1915. Men dient
hierbij echter in aanmerking te nemen, dat 3,3 millioen ton van den vorigen oogst waren overgebleven.
Voortdurend worden doçr de Regeering der Vereenigde
Staten maatregelen genomen, die ten doel hebben in het nu
aangevangen seizoen de tarweprjzen binnen zekere gren-
zen te houden, van de beschikbare hoeveelheden een zoo
zuinig mogelijk gebruik te maken, waarbij in de eerste plaats
de belangen der Entente-rijken in het oog worden gehou-
den en voor het volgende jaar een veel grooteren tarweoogst te verkrijgen. In onze vorige weekberichten zijn verschillen-
de dier maatregelen reeds genoemd. Dezer dagen schijnt
naast den minimumprjs van $ 2 te Chicago per bushel
voor eene der standaardsoorten een maximumprijs van
$ 2,20 , te zijn vastgesteld met eene vaste verhouding
voor de andere soorten. Het bericht, dat ons hierover
bereikte, is nog niet geheel duidelijk. De handel en
de uitvoer van tarwe worden onder Regeeningstoezicht
geplaatst en slechts zij, die daartoe van de Regeering
vergunning verkrijgen, mogen aan handel en export

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.
5
oor en.
-.

3
Sept.
1917
27
Aug.
1917
4 Sipt.
1916

Tarwe ………… ……
588,
1
)
588,

‘)
368,-
1
)
Rogge (No. 2 Western)
nom.
nom.
.

nom.
…500,-‘) 500,-‘) 265,-‘)
Gerst (46 lb. feeding)
nom. nom.
370,-‘)
Haver (38 lb.whiteclipped)
25,-‘)
25,-‘)
17,25
1
)

Mais

(La Plata)

………

Lijnkoeken (Noord-Ame-
240,-‘)
240,-‘)
168,-‘)
rika van La Plata-zaad)
Lijnzaad (La Plata) …….
nom. noni.

540,-

1
)
Regeeringsprijs.

K.G. voor verbruik in Nederland.

Amsterdam

II

Totaal

Artikelen.

26Aug.-
1

Sedert

Overeenk.

26Aug.-

Sedert

Oereenk.

1917

J

1916
1
1
Sept.
1917
1
1
Jan.
1917
1
tijdvak
1916
II 1
Sept.
1917 1
1 Jan.
1917 1
tijdvak
1916 II

Tarwe ……………..

263.376
494.741
.-
38.227
18.793
291.603

513.534

8.465
17.1398.465 17.139

.

2.314 9.762


500
2.314 10.262
114.010 262.841

67.438
103.838
181.448
366.679
Gerst

…………….
.

30.600 72.268

11.886
7.449
42.486
79.71.3

Rogge

……………….
Boekweit

……………


10.025
29.106

27.269
4.218
37.294 33.324

Mais

……………..2.142

Lijnzaad
…………..
-.

.

8.322
64.412

7.580
34.020 15.882
98.432

Haver

……………..

Lijnkoek ……..
…….

.
34.078 110.509

27.985
5.735
62.063
116.244
Tarwemeel
…………..
.

19.988
16.279

3.051

23.039
16.279


AANVOEREN
in tons iran
1000
K.G..
voor Blgië.

23.309 292.302
592.576292.302
592.576
Tarwe
……………..
Mais

……………..

1
12.335

1
56.49512.336
56.495

5 September 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE .BERICHTEN

– 667

deelnemen. Zelfs zal de Regeering voor iederen exporteur
de hoeveelheid vaststellen, die voor export door Zijne han-
den mag gaan. In Canada wordt gehandeld in ovreenstem-
ming met de stappen der A.merikaansche Regeering. Even-
als aan de beurzen in de Vereenigde Staten is nu ook te
Winnipég de termijnhandel in tarwe gestaakt. Tegenover
de goede gevolgen, die de foodcontroller blijkbaar van deze
opheffing der termijnzaken verwacht, is zij een der oor-
zaken, dat de aanvoer der nieuwe tarwe nog steeds zeer
klein is.en de zichtbare tarwevoorraad nog steeds niet toe-
neemt. In Canada kunnen nu spoedig de eerste aanvoeren
van den nieuwen oogst worden verwacht, doch alle berichten
wijzen er op, dat de opbrengst. door het droge en heete we-
der van Augustus niet weinig geleden heeft. Het voor uit-
voer beschikbare gedeelte van den Canadeeschen tarweoogst
wordt.evenals het vorige jaar geheel ter beschikking van
de geallieerden gehouden, terwijl er in de Vereenigde Sta-
ten tenminste nog eenige aandacht aan de neutrale landen
wordt gewijd. In hoeverre deze ook werkelijk Amerikaan-
sche tarwe zullen ontvangen is nog niet te zeggen, daar
hierover nog geene overeenkomsten zijn bekend gemaakt, behalve wat Noorwegen aangaat, dat na 15 October in ruil
voor het graan, dat dit land nu voor België moet afstaan,-
eene gelijke hoéveelheid uit Amerika mag aanvoeren.
M al s, g e r s t e n h a v e r. De vooruitzichten voor
den maïsoogst in Noord-Amerika blijven zeer goed. Een
minder gunstig bericht uit een enkel klein gedeelte van het
uitgestrekte gebied, waar mais wordt verbouwd, is van wei-
nig beteekenis voor de zeer groote hoeveelheid maïs, die
dit jaar mag worden verwacht. De prijzen blijven vast,
vooral in de laatste dagen der week, doch veranderen weinig.
Haver was, ondanks den eveneens zeer grooten oogst, deze
week hooger en is sedert het laagste punt op 18 Augustus
te Chicago weder bijna 5 cents per bushel gestegen. De vraag
voor gerst was niet van voldoende kracht om den prijs
staande te houden en deze is in de laatste dagen geregeld
afgebrokkeld. De hoeveelheid voedergraan, die in het ko-
mende seizoen in de Vereenigde Staten beschikbaar zal
zijn, zal zeer groot zijn en er bestaat dus alle kans, dat,
– indien werkeljk.op eenigszins groote schaal meel van andere
graansoorten wordt gebruikt in plaats van tarwemeel,
Europa meer tarwe uit Amerika zal ontvangen dan nu ver-
wacht wordt. Daarenboven zal nog volodende maïs, gerst
en haver beschikbaar blijven voor een ruimen uitvoer. Hoe-zeer die uitvoer, vooral van mais, bij een grooten maisoogst
kan toenemen, blijkt wel hieruit, dat in normale jaren de
geheele maïsuitvoer slechts enkele percenten van den oogst
bedraagt.
In Argentinië zijn de maisprijzen in de afgeloopen week
weder geducht gevallen. De September-termijn te Buenos
Aires, die op 18 Augustus nog $ 11,85 per 100 K.G. noteerde,
sloot den 29sten op $ 7,85. Den volgenden dag herstelde de
prijs zich echter 90 centavos. Ofschoon de kwaliteit met het
vorderep van het seizoen langzamerhand iets beter wordt,
schijnt clie echter nog zooveel te wenschen te laten, dat zij
voor de groote prijsdaling eene der hoofdoorzaken is. De
vraag voor export is namelijk door de gebrekkige kwaliteit
zeer slecht en bovendien doet het gebrek aan scheepsruimte
zich steeds sterker gevoelen. Deze laatste factor verhindert
eveneens, dat de haverprijs zich weder herstelt van zijn
snellen val gedurende Augustus van circa $ 10,50 op circa
$ 0,75. De te velde staande haveroogst belooft in Argentinië
bovendien eene buitengewoon groote opbrengst, evenals
trouwens ook tarwe en lijnzaad, waarvan de vooruitzichten
nog steeds schitterend blijven.
L ii n z a a
cl.
Het voor dit artikel ongunstige weder in
Noord-Amerika en Canada belooft op de opbrengst een zeer
nadeeligen invloed te zullen uitoefenen, zoodat groote in-
voer waarschijnlijk noodig zal zijn. Vandaar vaste markten
in Argentinië, waar men nog steeds hoopt op uitvoergele-
genheid naar Noord-Amerika en waar de prijzen zich op
het niveau der vorige week vrijwel konden handhaven. De
uitstekende verwachtingen voor den nieuwen oogst blijven
echter eene voortdurende bedreiging voor de tegenwôordige
nog zeer hooge prijzen.

Buitenlndsche granen in Nederland.

In den loop der week verluidde; dat tusschen de Neder-
landsche en de Noord-Amerikaansche Regeering eene over-
eenkomst was getroffen omtrent de zich in Noord-Amen-
kaansche havens bevindende 47 (niet 70, zooals sommige
berichten beweren) Nederlandsche graanschepen. Evenals
Noorwegen zonde ook ons land hebben moeten goedvinden,
dat een zeer groot deel der ladingen zoude worden afge-
staan aan België, waarna voor de overige uitvoer voor ge-
bruik in Nederland zou worden toegestaan. Uit latere be-
richten blijkt echter, dat wel van het afstaan aan België
van een gedeelte van ons graan sprake is, doch dat de hoe-

veelheid nog niet vaststaat. Het is te hopen, dat spoedig
overeenstemming wordt verkregen en in den noodtoestand,
die in ons land reeds heerscht, althans eenige verbetering
komt. Voor de maand September zal volgens bekendmaking
van de Toewijzingscommissie voor veevoeder weder eene
beperkte hoeveelheid voeder voor paarden worden beschik-
baar gesteld, terwijl ditmaal ook voor het pluimgedierte eene
bescheiden portie wordt gedistribueerd.

METALEN.

Loco-Nôteeringen te Londen:

Data
Ijzer
Cle,,.
No3

Koper
Sdd
tanar
Tin
Lood
Zink

31 Aug. 1917..
nom.
120.-I-
244.101- 30.101-
24

,,

1917..
nom.
120.-!-
241.-!-
30.101-

1Sept, 1916..
nom.
110.-!-
170.51-
31.-/-
49.-!-
3 Sept.1915..
64110
67.1216
154.-/-
23.216
74.-!-
20 Juli

1914..
5114
81.-!- 145.151-
19.-!-
1

21.101-

TIN.

De bruto-tinopbrengst op Banka over het bedrijfsjaar
1918-1917 heeft ongeveer 239.000 pikols bedragen.
(St.ct.)


WOL.

Sedert het vorig bericht valt er niets nieuws te berichten.
De nominale noteeringen voor ,,tops” te Bradford zijn de
volgende:

64

Colonial ca,ded
Data

aoeragc

l

56
1

50
1

46

1

40

1 September 1017….
68
52
42
34.
31
25 Augustus

1917….
68 52 42
34
31
1 September 1918….
53 39 33
27
26

KATOEN.

Noteeringen voor Loco-Katoen.
(Middling Uplands.)

131 Aug.17
24
Au
g
.17
1
17
Aug?171
II Aug.16 31 4.’15

New York…. 23,30e 23,40e 26,15e 16,40e

9,85e
Liverpool …. 18,25d 18,90d 19
1
80d

9,47d

5,73d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In duizendtallen balen.)

1 Aug. l7
1

Oocreenkomsilge perioden
tot
9Aug.17
1916—17

I9I5-16

Ontvangsten Gulf-Havens..
18
44 23
,,

Atlant. Havens
31 21 10
Uitvoer naar Gr. Brittannië
46
21 14
,,

,,

‘t Vasteland.
32
38 36
29

Japan ete…

14
5

Voorraden in duizendtallen
1
6jult17
1
61u11 l6
1
6juli’15

Ainerik. havens ………..738

725

812
Binnenland …………..
.506

415

407
New York ……………61

157

244
New Orleans ………….205

196

169
Liverpool ……………353

639

1693

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 8 Augustus 1917.
— Door den gewonen Augustus bankvaeantiedag zijn zaken,
zoowel in Liverpool als in Manchester, niet van veel betee-kenis geweest. Toen de markt Dinsdag weer geopend werd,
waren prijzen opnieuw hooger en de Liverpoolmarkt heeft
nu ook de stijging in Amerika gevolgd.
Hierdoor hebben spinners hun garenpnijzen ook weer
verhoogd en hoewel de vraag nog niet veel beteekent, zijn
noteeringen dver het algemeen toch Y
4
á
Y
2
pence hooger dan verleden week. Er is nog geen afdoende oplossing ge-vonden voor de voorgestelde vermindering van productie,
doch fabrikanten beginnen daarmede reeds rekening te
houden en zij niet bereid verdere orders te aceepteeren,
tenzij met zeer voldoende marges, waarmede dus met deze inkrimping reeds rekening wordt gehouden.

668

ECONÖMISCH-STATISTJSCHE BERICHTEN

5 September, 1917

De doekmarkt is zeer gedesorganiseerd en men neemt
liever geen orders aan, daar de productiekosten zeer onzeker
blijven en de geheele toestand moeilijk is. Van China ko-
men nog Vrij veel orders binnen, doch de vraag van Indië
is sterk verminderd en de exporteurs voor die markt kun-
nen de tegenwoordige vraagprjzen niet betalen; de voor-uitzichten zijn echter gunstig, zoodat ten slotte deze prij;
zen wel betaald zullen moeten worden. Zuid-Amerika en de kleinere markten toonen wel belangstelling en hoewel
men daar geregeld orders blijft plaatsen, zijn deze toch
hoofdzakelijk voor kleinere hoeveelheden. Prijzen zijn deze
week weer vater en over het algemeen noteeren fabrikan-
ten circa
234
pCt. hooger dan verleden Vrijdag.

SUIKER.

De export van Bietsuiker maakt, naar verluidt, be
vredigende vorderingen.
De stand der bietvelden blijft in de meeste suiker produ-
ceerende landen van Europa zeer bevredigend en wordt than
naar eene periode van zacht en droog weer verlangd.
Zichtbare voorraden volgens F. 0. Licht:

1916117

1915116

1914115

Duitschland ‘ 1 Sept. 250.000w

545.000”

530.607 tons
Hamburg
j
Oostenrijk

1
,,

305.000*

478.000*

244.741
Frankrijk

1
,,

39.012

58.525

141.454
Nederland

1 Aug.

89.481

10.853

33.635
België

1 Juni

75.810

38.374

115.605
Engeland

1 Juli

130.085

170.406

259.333

Totaal Europa 889.388

1.301.158

1.331.375 tor’s
Ver.St.v.N.A. 9 Aug. 177.000

291.039

351.531
Cubahavens 15
,,

420.000

445.829

423.980

Totaal ……1.486.388

2.038.026

2.106.880 tons
Raming.

De nieuÇ’e Suikervereeniging op Java heeft een begin
gemaakt met verkoopen door ruim 100.000 picols Superieur tot de vastgestelde lïmite van
f
11’1 te plaatsen. In verband
met de bekende afscheepmoeilijkheden is echter de vraag nog
zeer beperkt. Het rendement van 73 fabrieken per 15 Aug.
toonde eene verhooging van 9112 /o in vergelijk met verleden
jaar.
In A m e r i k a werd de noteering van Spot Centrifugals
van 7.40 c. teruggebracht op 7.02 c., waarop de markt prj-
houdend bleef.

De C u b a-statistiek:

1916117

1915118

1914115
Ontv.der weektotllAug.

21.191

6.424

15.000 to9s
Totaal sedert 1 Dec.1916 2.879.919 2.930.816 2.445.715
Werkende fabrieken ….

5

5
Exportd.weektotllAug. 79.000 25.095 57.160
Totaal sedert 1 Dec. 1916 2.383.869 2.443.563 1.968.368
Exp. U.K. tot 14 Juli 541.171 423.176 245.919
Frankrijk ,, 14

,,

31.134

106.611

5.895
Voorraad op 13 Aug.

. 420.000

445.829 423.980
Exp. ger.V.S. 1jan.-25 Juli 231.355

394.344 129.288

NOTEERINGEN.

Londen
Amsterdam

. New York
Data

per

Tates
1
W/,ile .merlc.
September

Cubes

Javas

lated

Centrifug.
No.
1 i
fob.

31 Aug. 19 17..
. .
f

5319-

7,02
24 ,, 1917.. . .

53/9

1816

3416

7,46.
31Aug.1916….

4711 ‘

4,64
31Aug.1915….

311-

201-


21 Juli 1914….

11’°/

181-

3,26

JAVA KINABAST.

(Opgave van het Kina-Bureau).

Eerste hands Fabrieks- en Pharmaceutische Kinabast.
Voorraad op 21 Juli 1917 ………………18395 Colli
Aanvoeren hebben sedert dien niet plaats
gevonden.
Afleveringen en verkoopen:
Toewijzing 28 Aug. 1917.. . . 12386 Colli
Veiling

29

,,

1917..

252

Verkocht voor Assuradeuren

118
Veegsel

………………10
Oudershands afgedaan ……379
13145

Voorraad te Amsterdam 29 Aug. 1917

5250 Colli

Volgens bericht van den vertegenwoordiger der fabri-
kanten is de Unit voor de toewijzing van 28 Augustus 1917,
in verband met het gemaakte compromis, vastgesteld op

11,48 Cts. per 11 K.G.

RUBBER.

De vaste stemming van de tweede helft der vorige week
heeft ook deze week aangehouden, wat hoofdzakelijk aan
inkoopen door Amerika wordt toegeschreven. De prijzen
zijn ook gestadig opgeloopen en noteeren nu 1 tot 1
1
12
d.
hooger, als onderstaand:

Prima Hevea Crêpe loco .. 218

einde vorige week 217
1
14
Oct./Dec… 2110

219
Jan./Juni.. 2110114

,

219
Hard curefine Para …. 313
1
1

3/3

LEDER.

M. L. Rosenberg, Amsterdam, schrijft:
Door den Minister van Landbouw, Handel en Nijverheid
is aan de gemeenten opgven verzocht van alle voorradige
ledersoorten op 20 Augustus v.m. 12 uur. Deze opgaven
moeten tot 7 September zijn ingeleverd. In de eerste plaats
is
de bedoeling te weten te komen hoe groot de voorraad
hier te lande is. Nauwkeurig is dit natuurlijk niet vast te
stellen, daar in het tijdsverloop van 20 Augustus tot 7 Sep-tember wederom veel gebruikt is. Wat verder de bedoeling
is zal men moeten afwachten.
De in ‘s Gravenhage opgerichte Leclervereeniging heeft
ten doel de schakel te vormen tusschen R.D.H.L. en de Leder-
handel. De Ledervereeniging n.m. zorgt voor de distributie
van het ieder aan de Lederhandelaren en verder dat ieder
zooveel mogelijk en naar gelang van de beschikbare hoeveel-
heid, wordt toegewezen.
De onder N.O.T. verband liggende goederen worden.nog
steeds niet vrijgegeven. De schaarschte in alle ledersoort.eu
wordt met den dag grooter.
De prjzen van Zoolledereroupons le en 2e soort gemêleerd
varieeren van
f
3,40 tot
f
3,60 per
11
K.G.
Liezen en afval in het algemeen wordt aan enorm hooge
prijzen grif verkocht. Voorraad niet noemenswaard. –
De vraag naar technisch ieder, chroomgeiooide riemen-
croupons, is zeer groot. De fabricatie van dit artikel lijdt
eveneens tengevolge van gebrek aan diverse chemicaliën.

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makeiaais G. Duuring
&
Zoon,
Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

Koffie onveranderd gestemd. In de eerste haiid werd van
vroeger opgehouden partijen een en ander verkocht. Enkele
partijen vroeger niet gegund of geannuleerd, werden opnieuw
aan de markt gesteld, doch bleven, daar eigenaars eene vas-
tere houding aannamen, ouverkocht. In de tweede hand
vindt geen omzet plaats.

«

Noteeringen en voorraden.

Rio
Sanlos

Dato
Wissdkoer.,
________
___
Voorraad
Prijs
Voorraad
Prijs
No. 7
No.
4

31

Aug. 1917
304.000

5050

2.351.000

4900
13’/a
24

,,

1917
268.000

5050

2.154.000

4900
17

,,

1917
245.000

4900

1.877.000

4900
131t
31 Aug 1916
273.000

6475

1.978.000

6800
l2
171
o
s

Ontvangsten.

Rio
Sanlos
Data
Afgeloo pen
Sedert
Afgeloo pen
Sederl
week
1 Juli
u

1

1
Juli

31

Aug. 1917….
84.000
486.000
432.000
2.496.000
31Aug. 1916….
55.000
402.000 324.000
2.591.000

JAVA THEE.

(Herleid tot 111 Kisten.)

Voorraad 30 Juli 1917 ………………12713
Sedert aangevoerd (vrijgegeven) ……….3435

16148
Sedert ttfgeleverd

………………….8509

Voorraad heden ……………………7639

Waarvan in de eerste hand ……………

107

_
.
5. September 191 7

EÇONOMISCH-STAT1STISCHE BERICHTEN

669

COPRA.
.

.

HOUT.

Cronsladi
GoLf c,an Mexico
In den toestand van de markt kwam nog geen verande-
ring en blijven de kanSen-op nieuwe aanvoeren nog altijd

Dala
Oo3fk.
Holland Engeland
zeer gering.
Ceylon cif. Londen

46.-.-.

. .

.

.

___________________________

Holland (gezaagd) Engeland
(mijn-
stuiten)

(pu1
pine)
(pitch-
pine)

.
NOTEERINGEN.
.

Java f. m. s.
27 Aug.11 Sept.1917
. . . .


1
20125Aug.

1917….


1 September 1917:.

nom.’
28 Aug.12 Sept.1916 ….-

. _

5001

25 Augustus

1917..

nom.
30 Aug.14 Sept.1915

f
115,-

2451-
18

,,

1917..

nom.

N.O.T.-coudities.
Juli

1914

t
12,-

2416

751-

7716
1 Septemberl9l6..
f
37118
J

1 September 1915.. ,,29
ERTS.

_
20-25 Juli

1914.. ,,288/4
Bilbao
Cariha-
Grieken-
Poll-
Data
Middles-
bro

gena
Middle s-
land
Mlddles-
Middies-
.
bro’
bro’
_brd
VERKEERSWEZEN

V

SCHEEPVAART.
27 Aug.11 Sept.1917
. . . .

3 September 1917.

Van de Vereenigde Staten bleven de
20125 Aug.

1917
. . . .28 Aug./2 SeptiDl6.
. . .

18/6

19/-

21/-
vrachten in de afgeloopen maand onveranderd;

betaald
30

Aug.14 Sept.1915 ……121-

1316

151-


werd op de net charter naar Engeland 2001- naar de
Juli

1914.
. . .

5/4’/2

5/9

816
Fransche Westkustha.vens 2251- en naar Italië 3251-,
.

voor kolen naar Zuid-Amerika ,125/-. Verscheping onder,

KOLEN.

vindt vertraging; van de Atlantische havens zijn bunkers

en lading moeilijk te krijgen, omdat de regeering bijna alla
Cardif
Oosik. Enzeland

Bor-
Genua
ÇOtl
ika°ia
Cron-
kolen noodig heeft. De Amerikaansche scheepvaart komt
Data
meer en meer onder staatsbeheer. De ,,Shipping Board”
deaux
aid
R bier
dam
stadi
overweegt toetreding tot de ,,Inter-Allied Chartering Con-

ference” en de ,,Joint Allied bunkering arrangement”. Be-
27A./1 Spt.1917

69/-

101/3

160/-


halve de reeds in de vaart zijnde koopvaardijschepen heeft
20/25 Aug.1917

69/-

101/3

1601-

.-


de

regeering

alle op Amerikaansche werven- in aanbouw
28A.12 Spt.1916

341-

62110

601-

3716

f
6,50


zijnde booten boven 2500 ton laadvermogen opgevorderd.
3014
Spt.1915 fr 26,-

30/-

32f4

25/-

,, 6,-


Nieuwe contracten mogen niet gemaakt worden
;
zoodra het
Juli 1914

,,

7,-

71-

713

1416

3’2

51-
onderhanden zijnde werk gereed is, zal een groote vloot voor
.


het gouvernement gebouwd worden. De ,,Shipping Board”
.

.
___DIVERSEN. heeft voor aanbouw en exploitatie van opgevorderde sche-
Bombag
Birma
Vladivo- Chili

pen een crediet van $
500.000.000 aangevraagd. Aan het
Data
West
Wesi
i

stock
West
transatlantisch vervoer.zullen ook Japansche schepen gaan

_________________________

Europa (d. w.)
Europa
(rijst)
West
Europa
Europa
(salpeter)
deelnemen. Met Noorwegen worden onderhandelingen ge-


27 Aug.11 Sept.1917 ….

?

4801-


voerd,

teneinde

de

beschikking over

een millioen

ton

.
scheepsruimte te krijgen. Van Engelsch-Indië werd gedurende de afgeloopen ntaand
?

480/-

genoteerd 2751- per ton d.v. van Bombay en 4801- per

20/25 Aug.’

1917 …….
28 Aug.12 Sept.1916 ….

.30 !-

1551-

1401-

30 Aug.14 Sept.1915 ….

521-

751-

.581-1)
ton rijst van Birma, beide naar het Vereenigd Koninkrijk.

Juli

1914..

1416

1613

251-

2213
..
Het verschil tusschen deze twee havens is buiten alle rede-
lijke verhouding, zoodat een der noteeringen onjuist moet
i)

Per zeilschip.

zijn. Vermoedelijk zou een neutraal schip wel een vracht
van 4801- van Birma kunnen bedingen. Van Madras naar

RIJNVAART.
de Middellandsche Zee werd 5001- genoteerd. Een door de
Week van 26 Augustus tot 2 September.
regeering âpgevorderd schip werd voor erts tot 1401- van
V r ach t e n.

Op de Ruhrorter beurs kwam geen ver-
Bobity naar West-Europa afgesloten.
Voor kolen naar neutrale landen werden zeer hooge vrach-
andering in de bevrachtingen naar Holland/België en de

ten in uitzicht gesteld; er werden echter slechts weinig af-
daarvoor betaalde vrachten.

O.a. werden kolen van het
Rhein-Herne kanaal naar Antwerpen tegen Mk. 6,25 per
cloeningen gemeld. Vracht Ca.rdiff-Barcelona bedroeg 2201-.
ton en exportkolen naar Rotterdam, eveneens van het ka-
In de Entente-landen blijft nijpend gebrek aan kolen heer-
schen; in Frankrijk moet sedert 1 September de kolenkaart
naal, tegen Mk. 3,25 per ton bevracht.,

ingevoerd zijn.


Door het’ verbod van door’oer van basalt, grint en der-

De verscherpte duikbootoorlog blijft zijn offers eischen; gelijke, door ons land, komt heel wat scheepsruimte, welke
het
echter niet in die mate als verwacht werd na het aanvan-
in deze vrij drukke vaart gebruikt werd, thans voor
vervoer van de Ruhr bergwaarts ter beschikking, met het
kelijk succes. Het schijnt dan ook hoe langer hoe meer,
gevolg dat vraag en aanbod

in eenigszins andere verhâu-
dat de verscherping den aanvoer voor de Entente niet in bi- zonder ongunstiger toestand gebracht heeft. Inmiddels blij-
ding zijn gekomen. Of de vracht Ruhrort-Mannheim zich

ven ook berichten over scheepsaanbouw aanhouden; thans uit
op Mk. 2,50 per ton zal kunnen handhaven, dient afge-
tot dusver,

is

(plul.
vacht. De waterstand, welke

gunstig
Australië, Newfounland en Canada, waar nieuwe werven
M. 2,70 Cauber Pegel) speelt hierbij natuurlijk ook een rol.
opgericht moeten zijn. In Japan werden de scheepsbouw- premies afgeschaft; ook zonder die zal de aanbouw op de
De

vrachten

van

Bovenrjustations naar Holland voor

tegenwoordig reusachtige schaal wel met onverminderde
cement, basalt enz. zijn reeds lager geworden.
Sl ee p1 o o n en. Het sleeploon Rotterdam-Rulirhavens
kracht voortgezet worden, omdat de prijzen onveranderd
stond ongeveer 20 cents boven 50 cts. Tarief en van de Ruhr
hoog blijven, naar Manuheim Mk. 2,4012,60 per ton.
GRAAN.
Minimum- en Maximumvra’èhtprijzen. Met
ingang van 18 Augustus zijn in Duitschland twee verorde-
itt!. Kust
Petra-
Odessa
Ver. Staten
San Lorenzo
.
ningen in kracht getreden.
Data
g
rad
Loen/
Rotler-
Volgens de eerste kunnen voor het vervoer op de binnen-

R’dam
dam
Rolter-
dam
Bristol
Kanaal
Rotter-
dam
Enge-
land
wateren, voor het sleepen, beladen en lossen van binnen-
i
-1
schepen maximum- en minimumprijzen vastgesteld worden.
Deze prijzen worden door de z.g. ,,Schiffahrtsgruppe” vast-
27 A./1 Sept.1917

30/-

145/-
gesteld. De reeders van binnenschepen zijn verplicht, op ver-
20125 Aug.

1917

301-

145/-
langen der Scheepvaartafdeeling transporten uit te voeren
28 A./2 Sept.1916

f15,-

11/9

f
105,- 152/3
en het sleepen van binnenschepen over te nemen en even-,,
30 A.14 Sept.1915

919

913

70/-

6216
tueel hunne vaartuigen voor

doeleinden, door de Scheep-
Juli

1914

11 d.

713

1/11 ‘/

1111
,
14

12/-

121-
.
vaartafd. te bepalen, aan deze ter beschikking te stellen en

Graan Petrog rad per quartcr von 496 lbs. zwaar, Odessa per (Je
ii,
indien noodig in eigendom af te staan. De eigenaars van
der
Ver. Staten per quarter van 480 lbs. zwaar.
los- en laadinrichtingen zijn verplicht op verlangen
‘165
Hout gezaagd en pitchpi,;e per St.

Pet. .S’tandard van

kub.
vt.,
Scheepvaartafd. het laden en lossen van binnenschepen aan
n,ij,, stutten per vaden& van 216 kub. vi. Ovcrige noteerin gen per
ton van 1015
K.G.
te nemen, hunnen inrichtingen aan de Scheepvaartafd. ter

/

670

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5 September 1917

beschikking te stellen of in eigendom af te staan.
Voor
deze
onteigening zal een ,,angemessene” vergoeding worden be-
taald.

Het bovenstaande is wel de hoofdinhoud van de eerste
verordening, welke door een gedeelte der belanghebbenden
nu juist niet met open armen is ontvangen. Dit gedeelte, de
binnenreeders, belegde reeds een protestvergadering te
Keulen; waarvan het merkwaardige was dat het meeren-
deel der deelnemers (reeders van Rijnschepen) zich reeds
met het principe der zaak scheen vereenigd te hebben en
protesten niet gehoord werden, zoodat de vergadering weinig
of geen resultaat opleverde. Toch is de verordening verre
van onbelangrijk en beteekent zij waarschijnlijk een flinke stap naar de ,,Verstaatlichung” der binnenscheepvaart. Het
is wel interessant, dat na de malaise welke de binnenvaart
tal van jaren heeft moeten doorworstelen, thans – nu geen
reeder er naar verlaiigde – een verordening betreffend
m i n i m u m prijzen wordt uitgevaardigd, temeer waar alle
dergelijke verordeningen, b.v. op het gebied van levens-
middelen of grondstoffen, steeds alleen maximumprijzen
vaststellen. –
Dat’ de verordening, in zoover betreft de naasting van
schepen, niet op Hollandsche schepen van toepassing kan
zijn, spreekt van zelf; doch, wat de maximumprjzen aan-
gaat lijkt het ons lang niet vanzelf sprekend, dat deze de

Hollandsche vart in Duitschiand zouden treffen. Wij die-
nen af te wachten hoe de verordening zal worden uitgevoerd,
voorloopig schijnt de uitvoering – zooals men dit meer bij
oorlogsmaatregelen kan opmerken – hoewel de regeling
reeds in kracht is getreden, nog in voorbereiding te zijn.
Wij schreven hierboven, dat een gedeelte der belangheb-
benden de verordening niet gunstig begroette, bij een ander
gedeelte n.l. vond zij meer instemming en wel bij de groot-
industrie. Deze zal met haar groote macht bij de tot stand
koming ook vel eenig gewicht in de schaal gelegd hebben. Dat het vervoer van grondstoffen enz. steeds meer en zoo-
veel mogelijk uitsluitend op den waterweg wordt aangewe-
zen, is bekend, en zeer zeker zouden vrachten en sleeploonen
in het a.s. seizoen een aanmerkelijke stijging ondergaan,
waarvan de wiûsten der grootindustrie de dupe zouden wor-
den. Men verzekert dat het hoofddoel der verordening is
zulke excentrieke schommelingen tegen te gaan, doch dat
het overigens nog al los zal loopen met de uitvoering.
De tweede verordening beoogt de gedwongen aaneenslui-
ting tot bedrijfsvereenigingen voor de binnenscheepvaart.
Zij machtigt de Scheepvaartafd. om
eigenaars van binnen-
schepen ook zonder hunne toestemming te vereenigen met
het doel het verkeer op de binnenwateren te controleej-en en
hunne schepen voor transporten voor het leger en de volks-huishouding gereed te houden.

ADVERTENTIËN

Nederlandséhe Bank voor Russischen Handel

BANQUE NÉERLANDAISE POUR LE COMMERCE RUSSE

Kapitaal 5.000.000 Roebels.

Kantoor: 20 NEWSKY PROSPECT

Telegramadres: NEDRUSBANK
PETROGRAD.

De Bank neemt gelden i doposito en in rekellillg

cöuralit en verricht alle soorten wissel- en bankzakon.

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot alle kantoren van

de NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ en de TWENTSCHE BANK,

zoomede tot de heeren HOPE & Co. en LIPeMANN. ROSENTHAL & Co. te Amsterdam

en R. MEES & ZOONEN te Rotterdam.

C,EBROEDERS CHABOT

ROTTERDAM

KASSIERS en MAKELAARS in ASSURANTIËN

Deposito’s. – Rekening-Courant. – Franco Chèque-Rekening.

Aan- en Verkoop van Wissels op het Buitenland.

Aan- en Ver-

koop van Fondsen: – Bewaarneming en Administratie van Effecten.


Oorlog8-, Transport-, Casco-, Brand-, Diefstal-e.a: verzekeringen

/

– van eiken aard.

ONTVANG-
EN
BETAALKAS

NIEUWE DOELENSTRAAT
20-22

AMSTERDAM

KAPITAAL BN RESERVEN
f
5.500.000,-

DEPOSITO’s VOOR
t
JAAR FIXE â
4
PCT.

GELDEN OP DEZEN TERMIJN GESTORT ZIJN NA AFLOOP VAN HET
JAAR ZONDER OPZEGGING BESCHIKBAAR.

NIET OPGEVORDERD ZIJNDE, WORDT DE POST STILZWIJGEND VOOR GELIJKEN TERMIJN VERLENGD.
DE RENTE KAN NAAR VERKIEZING PER KWARTAAL, TER HALF JAAR
OF PER JAAR ONTVANGEN WORDEN.

VAN RIJN & C

UTRECHT – POSTBUS. 40

EENIGE FABRIKANTEN

VAN DE UTRECHTSCHE

-FIJNE TAFELMOSTERD

5 September 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

671

GEQ H. MÇFADDEN &
BRO.
CÖTTON MERCHANTS

PHILADELPHIA—NEW YORK

Vertegenwoordiger voor Nederland: D. BREEKLAND, Oldenzaal—Enschede

J. &J. M. VOORHOEVE

Makelaars in Assurantimn

Anno-1836

ROTrERDAM

NEDERLANDSCHE GRONDBRIEFBANK

HEERENGRACHT 495, AMSTERDAM

pCt. Obligatiën (Grondbrieven)
BeerS

5
Gecerti fieeerd door de Centrale Trust.Cornpagnie

Verkrijgbaar in
8tukken van
f
2500,—,
f1000,—, f
500,— en
f 100,-

op elk goed effectenkantoor

NEDERLANDSCH INDISCHE HANDELSBANK

AMSTERDAM

BÂTA VIA

‘s-GRAVENHAGE

AMPENAN, BANDOENG, CHERIBON, HONGKONG, INDRAMAJOE,

MEDAN, PEKALONGAN, PROBOLINGGO, SEMARANG, SINGAPORE,
SOERABAYA, TEGAL,
TJILATJAP, WELTEVREDEN.

Kapitaal f30.000.000,—

Reserven 114.800.000,-

DE SPAARNE-BANK

HAARLEM

Gestcrt Kapitaal en Reserves f1.184.000,-

REKENING-COURANT, CREDIETEN, INCASSEERINGEN, ASSURANTIEN,

WI88ELS, EFFECTEN, COUPONS, PROLONGATIËN, DEPOSIÏO’S, ENZ.

De Erven- de Wed. J. var Nelle

ROTTERDAM

Tabaks- en Sigarenfabrieken

Koffiebranderij – Theehandel

UNIE BANK

voor

Nederland en Koloniën

AMSTERDAM

BATA VIA

SOERABAYA

BANDOENG

INSTITUUT VOOR

ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

In de reeks afzo’nderlijke geschriften
zagen het licht:

1. Mr. G.
VISSERING:

Het vraagstuk van de geidruimte
in Nederland en de Goudpolitiek

van de Neclerlandsche Bank
MTIOMLEINDUSTRIE

MODERNE

rDRAABAN KEN

1
I4AAT YAN BERKEL’SPATENT”

ROTTERDAM

2. Mr. G. J. FABIUS:

Het Bankwezen in Nederlandsch

West-Indië

Prijs per nummer f1,50

Verkrijgbaar bij
den Boekhandel en
bij NIJGH &
VAN DITMAR’S
U!TG.-MIJ., Rotterdani

WERKSPOORAMSERDAM
.,

.T

Land- en Scheeps-Machines – Dieselmotoren

Installatiën voor Suikerfabrieken – Polderbemalingen

Ijzerconstructiën

672

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

5
September
1917

RUSSI * SCH-H
.
OLLANDSCHE BANK

RUSSKOGOLLANDSKI BANK

Telegram-Adres: PETRODAM

BANQUE RUSSOHOLLANDAISE

PETROGRAD
– NEWSKI PROSPEKT 21

ILINKA IPATEWSKI PEREOULOK 3
– MOSCOU

Rentevergoeding
op
chèque-rekeningen
Kapitaal en Reserven
Ra. 11.000.000

tot nader order
4 pCt.
Financiering van im- en export. Rembours-credieten. Incasseering en aan- en verkoop van wissels. Handelsinformaties.

Inlichtingen verkrijgbaar bij de Hoofdvertegenwoordiging voor Nederland:

de Rotterdamsche Bankvereeniging te Amsterdam en Rotterdam

The Ph.van Ommeren Corporation..of NewYork

42 BROADWAY

NEW YORK

belast zich met expeditie en verscheping van goederen van

Amerika naar Holland, Ned. Oost. en West-Indiö

enz. enz. en desgewenscht ook met opdrachten van anderen aard

Nadere inlichtingen worden gaarne
verstrekt door

PHS. VAN OMMEREN, Rotterdam.

MAATSCHAPPIJ

voor

Schoops-
011
Werktuigbouw

,,FIJENOORD”

ROTTERDAM

Kruisers – Torpedobooten

Onderzeebooten

Nederlandsch-

Transatlantische

Hypotheekbank

te AMSTERDAM.

Werkt in
CANADA

met eigen kantoren

J. MEES te Am.terdam
Directie
.
L. DROOGLEEVER FORTOYN
te Wtnnipeg

5
01

PANDBRIEVEN

10

in stukken van

f 1000.—. f500,—
en
f 100,-

Afgifte tegen beurskoers.

PRACTISCH EFFECTENBOEK

ter vereenvoudiging van admini-

stratie en ten gebruike voor de
VERMOGENSBELASTING

Prijs
f
1,-

NIJGH &VAN DITMAR’S UITG. -MIJ. R’DA

Mailstoomschepen

Vrachtstoomschepen

Baggermateriaal

Machine-installaties

tot
65000
P.K.
Scheep8-Zoelly-Turbine8

Machines en apparaten voor

Suikerfabrieken, enz.

P. Cbs & Loembruggen

LEIDEN

Opgericht 1 Mei 1766

Tel. Intercomm. 370

Telegr.-Adres: CLOS

Sajetten en Wollen
Garens voor Hand-

en Machinebreien

FRANSOH-‘HOLLÂNDSCHE


OLIEFABBJEKEN

,,CALVÈ.DELFT”

TE’DELFT

Delftsche 1aoIie

Arachide-olie

Sesam-olie

Soya.olie

Bakkers-Olie

P1antenvetDe1fia

Cocos-olie
N.
0. F.

Grondnotenkoeken en -meel’

Sesamkoeken en .meel

Cocosmeel

NAAMLOÖZE VENNOOTSCHAP

Wilton’s Machinefabrieken

Scheepswer
.0

ROTTERDAM

Scheepsbouw

Machinefabriek

Speciale inrichting voor reparatiën van eiken omvang

Drie droogdökken met lichtvermogen tot
14000
ton

Dwarsheiling

Drijvende kranen met
1
iichtvermogen tot
120
ton

Telefoon: 7303 en 7304

Telegramadres: ,,WILTON” Rotterdam

12 September 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

673
II

HOLLANDSCHE BANK VOOR ZUID-AMERIKA

AMSTERDAM

BUENOS AIRES

RIO DE JANEIRO

SANTOS

KAPITAAL EN RESERi’EN
f
15.865.000,-

REMBOURSCREDIETEN – IN- EN VERKOOP VAN WISSELS – INCASSEERING VAN WISSELS

CREDIETBRIEVEN – TELEGRAFISCHE UITBETALINGEN – HANDELSINFORMATIËN

VERLEENT BEMIDDELING TOT HET AANKNOOPEN VAN HANDELSRELATIES IN

ARGENTINIË
EN
BRAZILIË

Nederlandsche Gist-

-en Spiritusfabriek


DELFT

1
f
Dr. F. G. WALLER en
trectie E. G. VERKADE

ARTIKELEN:

Gist

Spiri±us –
Jenever

Brandewijn

Aether Sulfuricus

Kurken èn

Gedroogde Spoeling.

N ederlandsch-

Transatlantische

Hypotheekbank

te AMSTERDAM.

Werkt in
CANADA

met eigen kantoren

(3. MEES
te Amsterdam
Directie
. L. DROOCLEEVER FORTUYN
te Winnpeg

0/
PANDBRIEVEN

tJ
/ 0 in stukken van

f1000,—, f500,—
en
f 100,-

Afgifte tegen beurskoers.
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

Wester-Suikerraffinaderj

AMSTERDAM

GROOTSTE RAFFINADERIJ
IN NEDERLAND

Levert de mooiste Suiker,

omdat haar zuiveringsver.

mogen het grootst is.

Produceert behalve- alle soorten
Melis-
suiker
en
BastercLs:

Un stallen, groote en kleine, Klont jes
(Cubes), Theeklonties, Crushed (brokken)
Tab letten, Brooden, Poedersuiker, fijne
Suikers voor Vruchten gebruik, ens. ens.

MAATSCHAPPIJ

voor

Soheeps- eu .Werktuigbou’w

,,FIJENOORD”

ROTTERDAM

Kruisers – Torpedobooten

Onderzeebooten

Mailstoomschepen

Vrachtstoomschepen

Baggermateriaal

Machine-installaties

tot
65000
P.K.

Scheeps-Zoelly-Turbines

Machines en apparaten voor

Suikerfabrieken, enz.

P. Cbs & Leembruggell

LEIDEN
Opgericht 1 Mei 1766

Tel. Intercomm. 370

Telegr.-Adres: CLOS

Sajetten en Wollen

Garens voor Hand-

en Machinebreien

The Ph.Yall OmfflerellCorporatioll of Ne’ York

42 BROADWAY

NEW YORK

belast zich met expeditie en verscheping van goederen van

Amerika naar Holland, Ned. Oost- en West-Indië

.a
enz. enz. en desgewenscht ook met opdrachten van anderen aard

Nadere inlichtingen worden gaarne ver8trekt door

PHS. VAN OMMEREN, Rotterdam.

WEISE

Q

ROTTERDAM

(X CO,
L
AMSTERDAM

Import
van en
Handel
in

OVERZEESCHE PRODUCTEN

speciaal
RUBBER, GUTTA-PERCHA en BALATA

HAARLEMSCHE

HAARLEM, AALSMEER, BEVERWIJK, EDAM, HILLEGOM, HOOFDDORP, LEIDEN, LISSE, IJMUIDEN

Volgestort Kapitaal /3.050.000,—

Reserve
/
712.500,—

674

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 September 1917

KONINKLIJKE STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA

GOUDA

GOUDA KAARSEN

NACI-ÏT-, THEE- EN SCHEMERLICHT

STEARINE

KAARSENPIT

OLEINE

CHEMISCH ZUIVERE EN ALLE ANDERE SOORTEN GLYCERINE

NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ

GESTORT KAPITAAL
f
60.000.000,—

STATUTAIRE RESERVE f11.595.462,—

lloofdkalltoor: AMSTERDAM

Agoutsdhappen te ROTTERDAM eu ‘s-GRAYENIIAGE,

Vestigingen in de voornaamste plaatsen van
NEDERLANDSCH-INDIË,

in
de STRAITS-SETTLEMENTS in BRITSCH-INDIE en in CHINA.

In-. en Verkoop van Wissels en f
e
legrafisché Transferten,
Incasseeringen en Financieeringen, Schriftelijke of Telegrafische Credieten,

Reiscredietbrieven, Deposito’s, Rekeningen-Courant,

Administratie van Effecten en alle andere Bankzaken.

e/JWil€26ÔWZ4t%fi~i
(1T

Qâfrrn’a
hL.

i1

CREDIETVEREENIGING

Gevestigd te AMSTERDAM

Opgericht 1853

KAPITAAL f5.000.000,—

RESERVES
f1
.160.000,-

HOOFDKANTOOR
en
BIJKANTOREN
te
AMSTERDAM

AGENTSCHAPPEN te:
ALKMAAR, ARNHEM, DEVENTER, DORDRECHT, ‘s.GRAVENHAGE, GRONINGEN,

LEEUWARDEN, MAASTRLCHT, MIDDELBURG, NIJMEGEN, ROTTERDAM, TILBURG, UTRECHT
en
ZWOLLE.

CREDIETEN. REKENING-COURANT
met Rentevergoeding,
DEPOSITO’S, INCASSEERINGEN.

Aan

en Verkoop
van
CHEQUES OP HET BUITENLAND.

Reeders en Cargadoors

G
EBR.VAN

Bevrachtingsagenten

Expediteurs

KOOP en VERKOOP VAN SCHEPEN

ROTTERDAM

AMTSTERDAM
-.
ZAANDAM

Telegram-Adres: ,,VANUDEN”

R. ME ES &,ZOONEN

ANNO 1720

KASSIERS EN BANKIERS

MAKELAARS IN ASSURANTIËN

1

.ALLE BANKZAKEN

ALLE ASSURANTIËN

SAFE-DEPOSIT

MOLESTVERZEKERINGEN

Auteur