Ga direct naar de content

Jrg. 2, editie 80

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juli 11 1917

II JULI 1917
Economisch-Statistische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID. FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

2E JAARGANG

WOENSDAG 11JULI1917

No. 80

INHOUD,
BIz.
DE

EXPORTCENTRALE

…………………………..
511 De

Steenkolenvoorziening……………………….
513
Export

Nederlandsch-Indië

1916

………………..
515
AANTEEKENINCEN:
Uitvoer

van

tabak

…………………………
516
Diamantindustrie …………………………..
516
rEen

Duitsche

exportbank

……………………
516
Het alcohol-monopolie in Rusland ………………
516
Transatlantisch verkeer

……………………..
517
RECEERINGSMAATRECELEN
OP
HANDELSCEBIED

…………
517
MAANDCIJFERS:

Ontvangsten van Spoor- en Tramwegmaatschappijen
April

1917

…………………………..
517
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

………………
518-526
Geldkoersen.
Effectenbeurzen. Wisselkoersen.
Goederenhandel. Bankstaten.
Verkeerswezen.

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE

GESCHRIFTEN

WEEKBLAD ECONOMLSCII-STATISTISCHE BERIORTEN

Het secretariaat van het weekblad is gevestigd te
Rotterdajn, Pieter de Hooghweg 1, telefoon no. 3000.
Tele gramadres: Economisch Instituut.
Bijdragen en mededeelingen, den inhoud betref

f ende, gelieve men te zenden aan het secretariaat.

Abonnementsprijs voor het weekblad franco p. p.
in Nederland, f 10,—, buitenland en koloniën f 193,— per iaar. Losse nummers 935 cents.

Leden en donateurs van het Instituut ontvangen het
weekblad gratis.

Mededeelin gen betreffende abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.
Advertentiën f 0,35 per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volgens tarief.

10 JULI 1917.

In de positie van de geidmarkt kwam gedurende

de afgeloopen week weinig verandering.

Particulier disconto, dat gedurende de eerste da-

gen der week nog tot dezelfde rente als de vorige

week, 2 pOt., verhandeld werd, kon later niet onder

2Y4 pOt. geplaatst worden. De prologatierente was

aanvankelijk gemakkelijker op 2Y2 pOt., daarna werd

echter weder evenals de vorige week 3 pOt. genoteerd.
*

De wisselmarkt was de afgeloopen week flauw voor

wisse]s op al]e oorlogvoerende landen.

De stijging van de Duitsche koers is slechts van

korten duur geweest en de geheele week had het aan-

bod weder de overhand. De koers liep terug van ca.

35 tot 33,40. De uitwerking van de goudzending is

dus slechts gering geweest en was blijkbaar niet eens

voldoende voor de vraag naar uitbetalingen Holland

in Duitschiand zelf, want de officieele noteering in

Berlijn steeg weder regelmatig 1 mark per dag.

Ook Londen, Parijs en New York waren flauw.

Vooral Parijs was sterk aangeboden tengevolge van

de voortdurende stijging in Parijs van de koers op

Londen.

Daarentegen waren de koersen op de neutrale lan-

den vaster, vooral voor Zweden en Zwitserland.

De koers op Zweden steeg regelmatig en kwam van

74,10 op 74,80. De koers op Zwitserland was eveneens

zeer vast, onderging echter sterke schommelingen

50,25-51,75-51.

DE EXPORTCENTRALE.

De verwachting, dat het ,,wetsontwerp inzake bij-
zondere maatregelen ten aanzien van het goederen-
verkeer met het buitenland”, gelijk het officiëel heet,

nog dezer dagen in de Tweede Kamer in openbare
behandeling zou komen, is niet vervuld, aangezien

de Oommissie van Rapporteurs, alvorens haar eind-verslag uit te brengen, aanleiding heeft gevonden tot
nader overleg met de regeering. Te verwonderen is
dit niet. Immers al kan niet worden ontkend, dat de Regeering in haar knap gesteld antwoord op het af-

deelingsverslag der Kamer verschillende punten heeft
tot klaarheid gebracht en dat met name de overge-
legde concept-statuten hiertoe hebben bijgedragen,
aan het hoofdbezwaar der Kamer, zich richtend tegen
dèn opzet van het wetsontwerp, dat in enkele regels
feitelijk een blanco-volmacht aan de Regeering geeft,
is niet tegemoet gekomen, terwijl de motiveering van
dit weigerend standpunt kwalijk afdoende mag hee-
ten. Immers noch het beroep op de noodwetten van
3 Augustus ’14, op grond waarvan formeel de Regee-
ring zich reeds tot het nemen van ingrijpende maat-regelen ten opzichte van het buitenlandseh handels-

verkeer gemachtigd kan rekenen, noch, na 3 jaren oorlogs, het abnormale karakter van den toestand,
kunnen verklaren waarom, nu blijkens de concept-
statuten een tot in bijzonderheden afdalende orga-
nieke regeling wel degelijk mogelijk was, het overleg met de Staten-Generaal zich tot een vage weinig zeg-
gende formule behoorde te beperken.
Wat de zaak zelf betreft, zal na de gewisselde stuk-
ken de noodzakelijkheid van centralisatie van den uit-voer in het algemeen wel door weinigen meer worden
ontkend. Oentraijsatie niet enkel om beter overzicht
te hebben over wat voor eigen behoefte binnenslands
moet blijven, maar niet minder om een krachtiger
ruilpolitiek met het buitenland mogelijk te maken,
waardoor tegenover goederen goederen kunnen wor-
den geëischt en, waar levering op crediet noodzake-
lijk is, dit crediet in den meest wenschelijken vorm
kan worden verleend. Zal de regeling in de toekomst
goudzendingen als voor enkele weken kunnen voor-
komen, dan zal dit niet hare geringste verdienste zijn!
Intussehen ontmoet centralisatje van den uitvoer
van nijverheidsproducten bezwaren, die de producten
van land- en tuinbouw, die vrijwel alle een algemeene

512

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11Juli1917

macht hebben, niet aankleven. Enkele zinsueden uit

de Memorie van Toelichting deden bij verschillende

adressanten de vraag
rijzen
of aan den individueelen

exporteur wel voldoende speelruimte zou worden ge-

laten. Het regeeringsantwoord is te dien opzichte

positief. De te voeren ruilpolitiek zal er toe kunnen

leiden, dat de keuze van het land van bestemming niet
aan den exporteur kan worden overgelaten, terwijl
ook in het tijdstip van verzending medezeggenschap

noodig kan
zijn,
overigens is het echter de bedoeling

aan handel en nijverheid zoo min mogelijk belemme-

ringen in den weg te leggen – daargelaten mogelijke

finantiëele eischen, waarover straks nog een enkel

woord.
Bestaat dus omtrent centralisatie in het algemeen

vermoedelijk slechts weinig verschil van meening,

anders is dit ten opzichte van den gekozen vorm:

de oprichting met medewerking der Regeering van

eene Naamlooze Vennootschap, in wier handen de

gansche regeling zal worden gelegd. Intusschen ont-komt men ook hier niet aan den indruk, dat verschil-

lende bezwaren achterwege zouden zijn gebleven, in-
dien van den aanvang af de ontwerp-statuten gemeen

goed waren geweest en de eigenlijke aard der gepro-

jecteerde Vennootschap duidelijk voor oogen had ge-

staan.
Een van de moeilijkste vraagstukken, waarvoor de
overheid zich in dezen oorlog heeft geplaatst gezien,

is deze geweest: hoe, terwijl met éen slag tal van
belangen, waarin tot dusver zonder eenig overheids-
ingrijpen door het Vrije bedrijfsleven was voorzien,

werden tot gemeenschapsbelangen van de eerste orde,

de staat, op dit gebied geheel of vrijwel geheel vreem-

deling, zich
bij
zijn taak onmisbare deskundige mede-

werking zou verschaffen. Dat hierbij vrijwel overal
aanvankelijk fouten zijn begaan, is geheel verklaar-
baar, terwijl het eveneens verklaarbaar, schoon min-
der te verontsehuldigen is, dat aanvankelijk gemaakte
fouten langer of korter werden gecontinueerd. De

moeilijkheid was, dat dikwijls het terrein van werk-
zaamheid den staat dermate vreemd was, dat de nor-
male en thans geleidelijk weder de overhand krij-

gende vorm: dc deskundige uit het vrije bedrijf
adviseur, de staatsdienaar of althans de vertegen-

woordiger van het
g
emeenschapsbelang uitvoerder,

moeilijk viel door te voeren omdat vaststond dat,

zelfs aldus geadviseerd, den laatste bij zijn uit-
voeringstaak de handen aanvankelijk geheel scheef
zouden staan. Later is zoo hier te lande als
elders een op]ossing gezocht in samenwerking niet

met een specialen persoon, maar met den groep der
bedrijfsgenooten, wat het voordeel had, dat de ver-
houdingen binnen den groep zich minder wijzigden
en in den regel de verhouding van den staat tegen-
over de hem door éen groep aangewezen medewerkers
op bcteren grondslag ging rusten. Ook deze vorm had
evenwel zijne bezwaren, bezwaren die vooral op den

duur aan den dag traden. Niet enkel dat aldus het
euvel niet geheel werd gekeerd – een zinsnede als
in het afdeelingsverslag, dat ,,tegen den bestaanden
toestand terecht wordt ingebracht, dat allerlei per-
sonen, ‘die teveel op eigen belang zijn bedacht, zoo
grooten invloed op den gang van zaken hebben”, is

in dit opzicht teekenend – ook uit de kringen der
belanghebbenden zelf bleek van toenemend verzet.
Juist uit die kringen wordt thans in Duitschland
tegen de dusgenoemde ,,Ueberorganisation” opgeko-

men en ook hier te lande worden uitingen in dezen
geest talrijker. Immers ook bij dezen vorm is, tenzij
het zuivere advieswerkzaamheid betreft, op den duur
niet te vermijden, dat degenen, die aan de dagelijk-

sche taak deelhebben, zich allengs een inzicht in in-
richtingen, handelsgeheimen en handeisrelatie van
hun bedrjfsgenoten verwerven, dat op de onderlinge mededinging na den oorlog van grooten invloed kan

zijn.
Dat toenhet wetsontwerp verscheen, juist dezé be-

zwaren van belanghebbende zijde in tal van adressen

op den voorgrond werden gebracht, was bij de vaag-

heid der plannen geen wonder. Te minder was het dit,
waar in de toelichting de vennootschap aangekondigd
werd als eene, ,,welker inrichting en beheer zou wor-

den geregeld door vertegenwoordigers van landbouw,

nijverheid en handel zelven.” Men moest dus wel aan-
nemen, dat de staat het geheele bestek uit handen gaf,
een onderstelling waarin men versterkt werd door de

daarop volgende zinsnede, waarin er op gewezen werd
hoe aldus ,,zal worden vermeden, dat men aan de

export-centrale ambtelijke starheid en stroefheid zal

kunnen ten laste leggen” – een zinsnede, niet alleen
weinig gelukkig in een staatsstuk mede onderteekend

door een minister, die tegelijkertijd plannen tot
staatsmonopoliseering van een groot deel van het par-

ticuliere verzekeringsbedrijf openbaar maakt, maar
bovendien eene, waartegen het thans hier te lande

opkomende jonge geslacht van bedrijfsleiders onzer

groote overheids- en gemeentebedrjven een levend

protest vormt.
Intusschen hebben op dit punt de concept-statuten

klaarheid gebracht. Het
blijkt
toch dat, al is een par-

ticulier kapitaal aanwezig en ontbreken de verdere
attributen die de naanalooze vennootschap plegen te

kenmerken niet, toch moeilijk van een zelistandige

Vennootschap kan gesproken worden. Een vergelijking
van de concept-statuten met het octrooi der Neder-

landsche Bank – waarvoor wèl de wetsvorm gekozen

is – brengt onmiddellijk aan het licht hoeveel meer de
,,Nederlandsche Uitvoermaatsehappij” aan banden

wordt gelegd. Men oordeele: van de commissarissen,
wier aantal niet is bepaald, worden zeven door ver-

schillende departementshoofden benoemd; het dage-
lijksche toezicht wordt uitgeoefend door een Gedele-

geerde Commissie uit Commissarissen van 12 leden,
waaronder de 7 regeeringsvertegenwoordigers; de

directie wordt benoemd uit een bindende voordracht
van commissarissen; a 11 e besluiten der algemeene
vergadering van de directie, van commissarissen en

van de gedelegeerde commissie behoeven naar de

ietwat zonderlinge redactie van art. 16 de goedkeuring
van den Minister van Landbouw, alvorens te kunnen

worden uitgevoerd; de balans en winst- en verlies-
rekening worden goedgekeurd door den Minister van
Financiën en het is deze goedkeuring die volledige
décharge verleënt. Voegt men hierbij, dat alle benoe-

mingen de eerste maal in de acte van oprichting ge-
schieden en dat het de bedoeling is dat in de directie
wel personen zullen worden opgenomen, die van han-

delszaken
bij
ervaring op de hoogte zijn, maar dat,

daarin niemand zitting zal hebben, die zelf nog zaken

doet of die belangen heeft
bij
bepaalde bij den export
betrokken ondernemingen, dan zal het duidelijk zijn,
dat van een gewone Naamlooze Vennootschap moeilijk
kan gesproken worden. Weliswaar is ook aldus het be-
zwaar, dat de leiding dezer tijdelijke vennootschap
den directeuren een zeer bijzonder inzicht in tal van
zaken moet verschaffen, nâar de regeering erkent, niet
opgeheven; vergelijkt men echter de vrijheid van be-weging, practisch aan de leiding gelaten, met die van
de directie der Nederlandsche Bank en aan den ande-
ren kant b.v. die van het Staatsmijnbedrijf, dan schijnt
het niet moeilijk aan te wijzen, waarmede de nieuwe
maatschappij metterdaad de meeste overeenkomst ver-

toont.
Niettemin maakt het feit, dat principieel de naam-
boze vennootschapsvorm gekozen is, in dit opzicht
groot verschil, dat thans niet de betrokken ministers
en de Minister van Landbouw in de eerste plaats voor
de gansche gestie verantwoordelijk zal zijn, doch dat
laatstgenoemde slechts voor de hanteering van zijn
goedkeuringsrecht en overigens voor de aan hem ver-
blijvende consentenpolitiek heeft op te komen. Uit
parlementair oogpünt misschien niet zonder bezwaar,
heeft deze consequentie tegenover het buitenland zeer
groote beteekenis. Niet de regeering, maar de Uit-
voermaatschappij treedt op. Bindt zij zich, de regee-
ring blijft vrij en behoudt onverkort haar recht tot

11 Juli 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

513

ingrijpen, waar zulks wenschelijk is. Wij kunnen ons

voorstellen dat dit resultaat van zoodanige heteekenis
wordt geacht, dat aan bezwaren, die uit anderen hoof-
de tegen den gekozen vorm mochten bestaan, het
zwijgen wordt opgelegd.

In één opzicht intusschen moet een ernstige reserve
worden gemaakt.
Gelijk
bekend is het de bedoeling
dat de nieuwe Uitvoermaatschappij zich niet zal be-

perken tot het bloot centraliseeren van den uitvoer,
doch ook aan den invoer voorwaarden van geldelij-

ken of anderen aard zal verbinden, welke voorwaarden
volgens het gewijzigd ontwerp van wet zooveel moge-
lijk gelijkwaardig moeten zijn. In den strijd, in hoe-

verre men hier te doen heeft met belastingen, die in-

gevolge art. 174 der Grondwet slechts uit krachte
van eene wet kunnen worden geheven, willen wij ons
niet mengen. Maar wel wil het ons toeschijnen, dat
hoe men over deze staatsrechtelijke vraag moge den-
ken, het nimmer, ook niet onder de huidige omstan-

digheden, goed staatsbeleid kan worden geacht,
dat heffingen van welken aard ook door een ander
dan het
eigenlijk
staatsgezag of anders dan onder
directe leiding en verantwoordelijkheid van het staats: gezag plaats vinden.

Het groote voordeel van centralisatie is, dat wat
in dit opzicht geleidelijk op het gebied van onzen
landbouwexport is gegroeid, thans met gelijksoortige

regelingen op handels- en industriëel gebied, in een
stelsel kan worden samengebracht. De algemeene lij-rien die hierbij moeten worden gevolgd, kunnen ech-
ter, voorzoover wettelijke regeling onmogelijk is,
slechts van de regeering uitgaan, de dageljksche toe-
passing slechts door of vanwege haar geschieden. Dat
het hierbij, wat handel en industrie betreft, vermoe-
delijk om geringer bedragen zal gaan dan aanvanke-
lijk misschien vermoed werd – het plan den staat
O.W.-er te maken is in de Memorie van Antwoord
geworden tot ,,een der belangrijkste onderdeelen van
het nevendoel met de Export-centrale beoogd” – doet
hierbij niet af. B.

DE STEENKOLENVOO.RZIENING.

Een medewerker schrijft: De bezorgdheid over onze brandstoffenvoorziening
is nu wel algemeen. In circulaire na circulaire dringt
cle Regeering op kolenbesparing aan; allerwege pogen
do gemeentebesturen door buitengewoon scherpe pro-
gressie der
prijzen
het gebruik van gas en electricite:it
en bijgevoig dat van kolen te beperken; tal van indus-
trieën werken met halve kracht of loopen gevaar in
de eerstkomende dagen wegens kolengebrek stop te

moeten gaan staan. Turf is buiten de brandstoffen-
commissies om niet te verkrijgen en goed braidhout brengt de prijzen op van de kostelijkste tarwe in tijd
van vrede. Er zijn kaarten voor huisbrand uitgereikt,
maar zelfs de grootste idealist zal wel niet verwachten

rond te zullen komen met de toegestane 12 H.L. kolen
of 18 H.L. cokës, waarvan trouwens niet eens vast-

staat, dat men die nu ook inderdaad ten volle zM be-
komen. Ieder voorziet een brandstoffennood en ieder
is er ook van overtuigd, dat een geregelde brandstof-
fenvoorziening groote offers waard is.

Ernstiger ramp toch dan een ontbreken van kole.n
zou ons land moeilijk kunnen treffen. Een enkele
greep in cijfers, op. nijverheidsgebied betrekking heb-
bende, is hier klemmender dan het welsprekendste

betoog. Neem van de 17 bedrijfsgroepen, die onder de
,,Veiligheidswet” vallen slechts dèze drie: metaal-
bewerking, textielnijverheid, voedings- en genotmid-
delen: een stop zetten van alleen deze drie soorten bedrijven zou al een 200.000 arbeiders broodeloos
maken. En hierbij houde men dan nog in. het oog, dat
bij deze cijfers geen rekening is gehouden met de
30.648 arbeiders in 14.334 bakkerijen, waar minder
dan 10 arbeiders werken of over geen krachtwerktuig
wordt beschikt. Als van de verschillende bedrijven
uitsluitend de fabrieken met meer dan 100 arbeiders
gesloten moesten worden, zoo zouden daardoor (vol-

gens de cijfers van 1911, die thans ongetwijfeld te
laag zijrQ niet minder dan 611 ondernemingen met
gezamenlijk 166.089 arbeiders worden getroffen. Er zijn plaatsen, die nagenoeg geheel van de nijver-
heid bestaan; men denke slechts aan Tilburg en

Mastricht, waar van elke 1000 inwoners er 200 werk-
zaam zijn
in fabrieken of werkplaatsen, onder de ,,Vei-
ligheidswet” vallende; aan Enschede, waar het cijfer

314 is; aan Stad-Almelo, waar het 458 is; aan Eind-

hoven, waar het zelfs 844 bedraagt. Voor Amsterdam

en Rotterdam zijn de verhoudingscijfers laag, n.l. 88
en 73, maar het absolute getal overschrijdt voor beide
plaatsen samen desniettegenstaande de 75.000 en van
dit aantal arbeiders is toch stellig het meerendeel
werkzaam in ondernemingen met krachtwerktuigen.

Voor die voorziening zijn we, gelijk bekend, hoofd-

zakelijk aangewezen op het buitenland. Onze eigen
mijnindustrie is nog jong en hoewel ze
tijdens
den
oorlog een groote vlucht heeft genomen – zoodat de
productie, die in 1904 nog niet meer dan 467.000 ton

bedroeg en in 1913 tot 1.873.000 ton was gestegen, tot
ca. 250.000 ton per maand in 1917 is kunnén worden

opgevoerd, terwijl het aantal arbeiders sedert 1911
bijna verdubbeld is (7.477 in 1911 tegen ca. 14.000.
in 1917 v6or de mijnwerkersstaking) – zoo is het er
toch verre van af, dat onze eigen kolenopbrengst vol-

doende zijn zou om in onze behoeften te voorzien. Die
behoefte bedroeg n.l. in 1913 reeds 9.000.000 ton en
zou, als men tevens in aanmerking neemt het de laat-
ste jaren vôor den oorlog steeds sneller stijgend accres
in het verbruik, thans wel op 11.000.000 ton geraamd
mogen worden.

Een beeld van liet verbruik van steenkolen te onzent
verkregen door den meer-invoer te voegen bij den
binnenlandschen afzet der Nederlandsche kolen vindt
men in onderstaande tabel.

(In millioenen K.G.

Jaren. Mér ingevoerd Binnenlandsche
dan uitgevoerd, afzet van Nederl.
1
Totaal verbruik.
en
steenkol.

1906
5.986
150
6.136
1907
6.073
178
6.251
1908
6.051 264
6.315
1909
6.252
315
6.567
1910
6.275
384
6.659
1911
6.554
458 7.012
1912
7.270
552
7.822
1913
8.373
637
9.010
1914
7.317
990
8.307
1915
7.287
2.003 9.290
1016
6.205
2.400 ‘)
8.605
1)

Uit bovenstaande cijfers is af te leiden, dat de
kolen-voorziening in 1914 en 1915 vrij normaal heeft
kunnen plaats vinden, doordien de daling van den
meer-invoer voor een groot deel werd gecompenseerd
door een verhoogden binnenlandsehen afzet van Ne-
derlandsche kolen. Ook de cijfers over 1916 maken op
zichzelf nog niet zoo’n onbevredigenden indruk.
Anders wordt echter de zaak, wanneer men niet de
cijfers over het geheele jaar beziet, doch die over de
verschillende maanden met elkaar vergelijkt. Dan
blijken tegenover bevredigende invoeren in de eerste
maanden des jaars zeer onbevredigende invoeren in de
laatste maanden bestaan te hebben. Zoo was van den
totalen meer-invoer over het geheele jaar ad 6.205.340
ton in de eerste drie kwartalen reeds 5.528.760 ton
verkregen; de netto-invoer over het laatste kwartaal
bedroeg bijgevolg slechts 676.580 ton. Terwijl in 1916
de gemiddelde netto-invoer per maand 500.000 ton bedroeg, beliep deze in de laatste drie maanden ge-
middeld slechts 225.000 ton. De laatste maanden ga-
ven derhalve een zeer belangrijk interen van onze
voorraden te aanschouwen, welk interen, gelijk be-

kend, de regeering heeft trachten te beperken door
rantsoeneeren van het kolenverbruik tot 75 pOt., later

1)
Raming.

bamboehoeden (kisten)
cacao (picols)
coca (balen)
copra (picols)
damar (picols)
djarakpitten (picols)
foelie (picols)
grondnoten (picols)
hennep (balen)
hout
(Me)
hout (picols)
huiden (stuks)
Ituiden (pakken) indigo (A.lbs.)

kapok (balen)
kapok (zakken) kapokpitten (picols) kinabast (A.lbs.)
kinine (kisten)
koffie (picols) krossok (picols)
mais (picols) notemuskaat (picols) peper zwarte
peper witte ( ,,
rijst (picols)
rotting (picols)
tabak (picols)
tapiocameel (picols)
tap iocawort. ( ,, )

a
b
c
d
e

f
t!
h
t

3
k

In,
fl

0

2′
q
r
S
t
U
1)
w
x

y
z
aa
bb
cc
dd

514

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11Juli 1917

tot 65 pOt. van het normale verbruik. Desniettegen-

staande verminderden de voorraden onrustbarend en

werd de grondslag gelegd, tot den kolennood in de
eerste maanden dezes jaars. Te meer was zulks het
geval, omdat 1917 aanvankelijk een verergering van

het proces te zien gaf.

Invoer van steenkolen in
1917
(in tons van 1000 K.G.)

Waarvan uit
Maand.

Totaal.

Duitschland

Waarvan uit

en België.

1

Engeland.

Januari

228.606

89.561

139.045
Februari

67.952

30.369

37.583
Maart

1

298.123

286.552

11.571

Totaal 1

594.681

1

406.482

1

188.199

De gemiddelde invoer blijkt derhalve over het
eerste kwartaal al beneden de 200.000 ton per maand

gedaald te zijn, en bijzonder ongunstig was wel Fe-

bruari, de maand der strenge vorst. Het behoeft geen
betoog, dat, al was de productie der Nederlandsche
mijnen inmiddels tot ca. 225.000 ton per maand op-gevoerd, er geen sprake van was, dat productie pins

invoer de behoefte konden dekken. In het gunstigste
geval toch kon men beschikken over een 400.000 425.000 ton per maand, terwijl de normale behoefte

ruim het dubbele bedroeg en zelfs de voorziening met
het rantsoen van 65 püt. over het verbruik van 1915
meer dan 500.000 ton vereischte. Daarbij kwam, dat
sommige industrieën – o.a. meelfabrieken en de mu-
nitienijverheid – op volle 100 pOt. der behoefte van
1915 aanspraak maakten, zoodat per maand als mini-

mum 550.000
a
600.000 ton benoodigd zijn zou.

Engeland, dat in Januari nog een flinke leverancier
was, kon tengevolge van de duikbootbiokkade en de
eischen, die de bondgenooten stelden, niet meer leve-

ren, en na Maart staat, zooals minister Posthuma op

6 Juli j.l. in de Tweede Kamer meedeelde, de aanvoer

van kolen uit genoemd land geheel stil. Voor den be-
noodigden aanvoer geraakten we dus geheel op
Duitschiand aangewezen, en hadden vandaar maan-
de.lijks minstens 350.000 ton noodig, ter aarwulling

van onze eigen 225.000 ton, om het rantsoen van 65
pOt. van het normale verbruik te kunnen blijven ge-

ven. Uit de verdere mededeelingen van minister
Posthuma in de Kamer weet men, dat de Duitsche

Regeering in Juni berichtte in de maanden 3uni en

Juli slechts 250.000 ton te kunnen leveren en dat, in
verband met de dezerzijdsche tegemoetkoming in zake

den uitvoer van vroege aardappelen, ten slotte in

juni door Duitschland toch nog 356.000 ton geleverd

is, terwijl verwacht mag worden, dat ook in Juli de
benoodigde 350.000 ton zullen komen.
De zaak staat dus momenteel zôo, dat indien

Duitschland
maandelijks
gemeld kwantum levert, we

om en de bij rondkomen, mits we ons verbruik tot het

uiterste beperken. Aan aanvulling der geslonken

voorraden is geen denken; we leven bij den dag en
elke stagnatie in den aanvoer maakt den toestand
uiterst precair. Met groote bezorgdheid heeft men
dan ook de toekomst tegemoet te zien.

*
*

Men zal hebben opgemerkt, dat de
cijfers
betref-
fende den meer-invoer over 1914, die vermeld is 7.317

millioen K.G. te hebben bedragen, niet overeenstem-
men met de door minister Posthuma medegedeelde in
de Tweede Kamer ter gelegenheid der interpellaties
Rutgers-Van den Tempel op 6 Juli j.l. Volgens den

minister bedroeg ,,de invoer van steenkolen, briketten
en andere
dergelijke
brandstoffen, na aftrek van wat doorgevoerd werd in 1914 12 millioen ton, in 1915
73% millioen ton en in 1916 6,1 millioen ton.” Tot

EXPORT NEDERLANDSO.H-INDIE 1916 MET uITzoN:DERING VAN SUIKER, RUBBER

Van:

EN DE KLEINERE ARTIKELEN.

Java
Sumatra
Borneo
Celebes
Totaal

3.9983.998

21.048
535

385
21.968

6.347
– –
11
6.358

664.159
467.636
256.764 921.504
2.310.063

32.283 12.183
16.023
60.489

7.470

– –
7.470

1.189 1.237

11.526
13.952

59,992
12.809
130
6.887
79.818

4.496
913


5.409

15.114
583
08
3.913
19.678
– –
30.584
30.584

5.480
71.902
268
57.919
135.569

46.09
2.853
583 1.956
51.441

291.208291.208

153.692

2.926

323

156.941

3.914

3.914

137.484

137.484

17.792.514

280.247

18.072.761

5.256

5.256

429.925

72.666

27.704

530.295

17.303

17.303

475.698

174.399

650.097

4.504

6.126

57.601

68.231

128.328

09.930

18.134

402

246.794

12.200

17.118

21.981

157

51.456

154.640

3.974

8

158.622

7.563

168.695

60.599

134.366

371.223

1.184.441

146.233

11.348

1.342.022

942.819

1.338

944.157

107.773

107.773

44.548.604

351.619

44.900.223

thee (kilos)

ee

55.349

5

55.354

vezels (balen)

ff

331.140

picols
Banka tin ‘

36.907

11

Billiton

,f
99

1
1Juli 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

515

deze cijfers is o.i. de minister gekomen door den invoer
tot verbruik van steenkolen en cokes bij elkaar op te

tellen. Op deze wijze verkrijgt men b.v. voor 1914 een
invoer aan steenkolen van 11.297.006 ton en aan cokes
van 640.529 ton of totaal 11.937.535 ton, dus ten
naastenbij het cijfer van den minister. Deze verloor
echter uit het oog, dat onder den invoer tot verbruik ook een deel van den doorvoer begrepen is; om den
werkelijken invoer na aftrek van den doorvoer te
weten te komen, moesten dus 11.937.535 ton vermin-

derd worden met resp. 3.962.799 ton steenkolen en
473.940 ton cokes, dus in totaal met 4.436.739 ton. Men
verkrijgt dan aan invoer van kolen en cokes te zamen

7.501 millioen kilo, welk cijfer vrijwel overeenstemt
met het hierboven genoemde
cijfer
van 7.317 millioen
K.G. aan steenkolen alleen. Het saldo-invoer van cokes

is in bovenstaande tabel buiten beschouwing gelaten,
omdat het in normale jaren tegenover het steenkolen-
cijfer in het niet verzinkt.
In 1915 bedroeg de meer-invoer van cokes 451 mil-
lioen K.G. (tegen 167 millioen K.G. in 1914 en een
meer-uitvoer van 166 millioen K.G. in 1913). Houdt
men met de cokescijfers rekening, dan wordt het ver-
bruik aan kolen en èokes 8.844 millioen K.G. in 1913,
8.474 millioen K.G. in 1914 en 9.741 millioen K.G. in
1915. De in- en
uitvoercijfers
van cokes over 1916 zijn
nog niet bekend.

Copra ……….
2.310.063
picols tegen
3.150.441
in 1913
Djarakpitten ..

7.470

,,

,,

32.190
Grondnoten ……
79.818

166.432
Koffie ……….
530.295

,
zijnde slechts ruim de
helft van den
1916
oogst.
Mais …………
850.097

,,

tegen
1.301.175
in
1915.
Rijst …………
158.622

958.079

1913.
Tapiocawortelen..

107.773

550.813 ,, 1915.

Uitvoer, toegenomen tengevolge ‘van den oorlog
Indigo ……..
291.208
Amst. pond tegen
87.136
in
1913.

Vereenigde Staten van Amerika.
Deze betrokken van
de volgende artikelen meer dan 50 % van den uitvoer

Coca, Huiden, Kapok, Tapiocameel, Tin
en waren belangrijke afnemers van

Damar, Lampongpeper, Vezels(S.isal).

Tabak.
Uit de exportcijfers blijken nog niet de
zeer ernstige moeilijkheden, die dit artikel tengevolge
van den oorlog ondervindt. Van welke groote beteekenis

deze moeilijkheden zijn wordt aangetoond door het

feit, dat thans in onze Koloniën behalve de 1917 oogst

nog 620.000 pak en oogst 1916 op afscheping wachten.

Thee.
Merkwaardig is, dat 25 % van den oogst

door Rusland werd afgenomen; vermoedelijk zijn de
3.327.874 kilos, welke China van Java betrok, ook
wel grootendeels via Siberië naar Rusland gegaan.
* _*

0

Bij de tabellen omtrent de herkomst der producten-
EXPORT NEDERLANDSCH-INDIE 1916.
dient in het oog te worden gehouden, dat deze slechts
In verband met onder- en nevenstaande cijfers
1)
in groote lijnen aangeven, van waar de artikelen af-
wordt de aandacht op het volgende gevestigd:

komstig zijn. Zoo omvat de peper, door Java uitge-

Uitvoer,
afgenomen
tengevolge van den oorlog

voerd, het grootste deel van de zwarte peper, afkom-
stig uit Lampong en veel witte peper van Muntok.
Bamboehoeden

3.998 kisten tegen

8.610
in
1913.

Coca …………
6.358
balen

25.745
Onder Celebes vallen ook de Molukken. De producten
,,
van Bali en Timor komen zoowel aan Java als aan
1)
Ontleend aan het jaarverslag der Handelsver. te Batavia. Celebes ten goede enz.

EXPORT NEDERLANDSCH-INDIE 1916 MET UITZONDERING VAN SUIKER, RUBBER

Naar:

EN DE KLEINERE ARTIKELEN.

Nederland
1
Amerika
1

Straits
1
Engeland
1
Frankrijk
1

Japan

1
Div. landen

a

105
1.821
47
810
1.174
1
40
b

16.081
1.071
1.930

– –
304
1.388 Manilla.
o

1.869
4.260
11
212


6
d

1.347.507
135.325
560.194
18.238 164.737 14.000
70.062 5.296
22.222
25.971 4.244
2.050 529
177 f

4.087

23

653
2

2.705 Italië.
g

5.542 4.358
3.807
281
– –

164 China.
h

14.871

55.386 5.342
3.933


286 Italië.
i

1.895
966

2.181

360
7
j

16.813
750
164
651

116
1.074 4.067
6.835
– –

15.971
3.711
15.971 Japan.
21.822
74.743
20.314
11.385 4.077 1.106 1.112
ni.

6.516
33.375
1.607
8.693
1.000
50
200
n

6.718

137.325
103.847

19.074
24.244

o

17.558
90.360
16.195
5.092
2.711
874
1.747
t

7.642 Australië.
t

14.32 Jfanilla.
p3.914
q

93.727

1.274
42.432


51
r

17.992.508


.-

80.253

8

1.292 232 521


925 1.202
1.084 China.
t

490.690
13.308 17.013 363
104
11
8.806
u

17.303


– –


v

518.961


73.908
65

87
59.075 &Ofld. land.
w

15.090 18.228
33.225
531

73
484

96.357 113.683
5.729

998
4.219
25.808 9hina.
y


9.079 39.646
100

106
2.525
r

48.329

8.080 39.280 64.876

57
aa

1.301
32.476 266.938
16.880

919
2.025
50.684 China.
bb

1.324.995
6
14.344
2.678

– –
cc

12.470
613.351 85.355 216.714
5.306
16
10.961
dd
72.61835.092 Italië.
(11.746.612 Rusland.
ee

15,058.773
342.180

10.988.849
63.706

4.406
3.029.554 Australië.
1, 3.327.874 China.
ff

23.868 21.739
S
2.913

2.307 2.077
2.440 Manilla,

gg

34.744
190.850 4.049
54.998
54.543
16.236
1.123
11.514 Rusland.

516

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11 Juli 1917

AANTEEKENINGEN.

Uit v o e r v a n t a S a ic.
– Bij Kon. Besluit van

3 J’uli is het uitvoerverbod voor ruwe tabak tijdelijk

opgeheven.
Omtrent de maatregelen die tot deze opheffing ge-
leid hebben, meldt men ons het volgende:

Toen met ingang van 20 April de uitvoer van ruwe
tabak geheel onverwacht verboden werd, bleek al spoe-

dig, dat het hoofdmotief daarvoor was de angst dat,
nu met den voornaamsten buitenlandschen afnemer,

Duitschland, door belanghebbenden een regeling ge-

troffen was, waardoor invoer in dat land onder zekere
voorwaarden weder mogelijk zou worden, (de Duit-

sche grens was sinds Augustus 1916 voor het artikel

gesloten geweest) ons land binnen korten tijd geheel

van voorradei ontbloot zou
zijn,
en daardoor in de

sigarenfabricage- werkeloosheid zou kunnen dreigen.

Er moest dus een middel gevonden worden om zeker-

heid te verschaffen dat een kwantum tabak, hetwelk
men meende dt voldoende zou
blijken
te
zijn
voor de

Hollandsche nijverheid, totdat weder eenigszins meer
geregelde aanvoeren te wachten waren, beschikbaar

zou
blijven
voor de binnenlandsche fabrikanten, en
wel tot prijzen, die – onafhankelijk van de vlucht

welke de opbrengstcijfers der uitvoervrje tabak nog
zouden kunnen nemen – een eenigszins loon ende
fabricage nog mogelijk zouden maken.

Teneinde dit doel tebereiken is door de voornaamste
belanghebbenden bij het artikel, importeurs, hande-laars en makelaars, een syndicaat gevormd’ met een

kapitaal van 3Y2 millioen gulden; dit heeft de be-
schikking weten te verkrijgen over 75.000 pakken
loco-tabak, (10.000 pakken dek, 15.000 pakken om-
blad en 50.000 pakken binnengoed) welke naar ge-
lang der behoefte ter dispositie van de Hollandsche
fabrikanten gesteld zullen worden.
Het nadeelig verschil tusschen de inkoopwaarde dezer

75.000 pakken (gebaseerd op de uitvoervrje markt)

en de prijzen waartoe deze in fabrikantenhanden ko-
men, wordt gedragen door bovenbedoeld syndicaat
hetwelk daartegen zal heffen een voorraadsrecht op
de thans in Nederland liggende uitvoervrje tabak be-

nevens een aanvoerrecht op nieuw aan te voeren

partijen.

Diamantin.d’astrie. –
In een recent num-

mer van het weekblad der ,,A. N. D. B.” schrijft
H. P. (olak) over den toestand in de diamantindustrie.

Wij ontleenen het volgende:
,,De bij het inzetten van den verscherpten duikboot-oorlog ingetreden slechte toestand, is sindsdien vrij-

wel even slecht gebleven. De gebrekkige en onge-
regelde aanvoer van ruw heeft daaraan eenige schuld; doch voornamelijk zal de reden wel te
vinden zijn in de omstandigheid, dat de berich-
ten uit de Vereenigde Staten niet zeer gunstig

zijn. Weliswaar zijn zij niet slecht, vooral niet als men
in aanmerking neemt., dat het land tot de oorlogvoe-
rende natiën toegetreden is, doch
zij
zijn niet van

zulken aard, dat de werkgevers zich tot activiteit op
groote schaal opgewekt zouden gevoelen. Vooral niet,
nu deze dingen samenvallen met de gewone zomer-
slapte, welker uitwerking zich vooral in Amerika
immer zeer sterk doet gevoelen.
,,Bij dit alles komen nog de moeilijkheden met de
transport- en molestverzekeringen, die vooral hunne
uitwerking hebben op den uitvoer naar andere landen
dan de Vereenigde Staten. De hooge premiën zijn
namelijk een ernstig beletsel voor de ontwikkeling
der zaken. Zooals de dingen er nu uitzien, schijnt het,
alsof vooreerst geen verbetering van beteekenis te ver-
wachten is. De werkloosheid zal wellicht nog wel iet-
wat afnemen, doch eene eenigszins aanzinljke ople-
ving mag vermoedelijk niet voor het najaar worden
verwacht.
,,Intusschen brengt de slapte hare gewone moeilijk- heden met zich mede. De kwade verschijnselen, die

wij
in
dergelijke
tijdperken kennen, vertoonen zich

weder. Er worden o.a. opnieuw nu en dan personeelen

ontdekt, waar niet onaardig beneden de overeengeko-

men bonen gewerkt wordt. Totnogtoe is de omvang

van het kwaad gering, doch bij de eerste teckenen
van uitbreiding, zal met onwrikbare gestrengheid (te-

gen de werklieden die zich hiertoe leenen) worden

opgetreden.”

Van belang in dit verband
zijn
de cijfers, die wij

betreffende loonsverhooging gedurende den oorlog op

pag. 406 publiceerden. Dezer dagen .schreef het Han-

delsblad:
,,De maand Juni kenmerkte zich door een minder

gunstigen toestand in den diamanthandel, vooral op

de Beurs van den Diamanthandel was de stand van
zaken slecht te noemen. De offerten voor de ge-

slepen artikelen houden geen geljken tred met

de ruwprjzen. Men past zich in den diamanthandel

niet zoo vlug aan een nieuwen toestand aan. De

diamant is thans zeer duur. Er is voor hen, die niet

over kapitalen te beschikken hebben, geen denken aan
een geregeld zaken doen.

,,iiet werkloozen-cijfer. is in de maand Mei en Juni
stationair gebleven. Het bedroeg ruim 4300 en 4400.

In de week eindigende 23 Juni was het 4483. (In de
maand April was het werkloozen-cijfer ruim 4700,

én week zelfs, van 7 tot 14 April, 5372).” Sedert lazen
wij
in de Telegraaf, dat de oprichting
van een credietbank voor den kleinhandel, waarvoor
het initiatief van de Vereeniging van kooplieden in

diamant is uitgegaan, verzekerd is.

Een Duitsche Export bank. –
Terwijl bij

de voorbereiding van de thans tot stand gekomen
Engelsche Trade Bank telkens gewezen werd op het-geen de groote Duitsche bankinstellingen op het stuk

van de financiering van den Duitschen export had-
den tot stand gebracht, is het niet oneigenaardig, dat
thans in Duitschland stemmen opgaan om van die
zijde het Engelsche voorbeeld te vo]gen en ook een

speciale Exportbank in het leven te roepen.
In een enkele dagen geleden onder voorzitterschap
van Dernburg te Hamburg gehouden vergadering
van het ,,Deutsche Wirtschaftsverband für Süd- und

Mittel-Amerika” is door den heer Georg Simon, voor-
zitter van den ,,Verein Hamburger Exporteure” een
voorstel in deze richting gedaan. De heer Simon

meende, dat nu Duitschland de herovering van zijn
buitenlandschen afzet buiten Londen om zou moeten
financieren, de oprichting van een kapitaalkrachtige
instelling, in staat de noodige rembourscredieten en
credieten op boekvorderingen te verstrekken, nood-
zakelijk was.
Bij de discussie werd door den directeur der tot den
groep der Discontogesellschaft behoorende Norddeut-
sche Bank opgemerkt, dat zijns inziens de groote Duit-
sche bankinstellingen volstrekt in staat zouden zijn
aan alle eischen van den Duitschen export te voldoen.
De voorzitter Dernburg daarentegen viel den inleider
geheel bij. Zelfs wenschte hij, dat reeds thans tot de
stichting zou worden overgegaan en dat tegelijkertijd
getracht zou worden het Duitsche publiek meer be-
langstelling in te boezemen voor buitenlandsche

fondsen.
Dat van de zijde der groote banken een stem tegen het voorstel zou opgaan, was te verwachten. Het is
echter een dikwijls van uit de oude Hanzesteden ge-
hoorde ‘klacht, dat de kapitalen, waarover de groote
Berlijnsche banken de beschikking hebben, liever den
weg zoeken naar de industrie en zelfs naar de grond-speculatie, dan dat zij gebezigd worden tot steun van

den eigen exporthandel.

Het alc oh o l-mon.o poli e in Rusland. –
De ontvangsten uit dit monopolie vormden v66r den
oorlog de belangrijkste bron van inkömsten der
staatsbegrooting. De hieronder volgende staat geeft
het totaal der ontvangsten in 1913-1915 en de ra-

1
1Juli 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

517

mingen voor 1916 en 1917 aan in duizendtallen

roebels:

1913

1914

1915

1916

1917
Verkoop van
brandewijn ..
886.860 491.040 19,250 36.000 31.500
Verkoop
van
ge-
denatureerden
en denaturee-
renden alcohol

6.036

6.184

7.600 12.000 14.00
Daar de verkoop van brandewijn en andere geestrijke
dranken sedert het begin van den oorlog verboden is,
fabriceeren de staats-distilleerderijen slechts gedena-
tureerden alcohol voor verlichting en komforen, of

wel den alcohol, geschikt voor de bijzondere behoeften
van leger en geneeskunde.

De verkoop van alcohol aan de geallieerde mogend-
heden, die in de tweede helft van 1915 een aanvang

nam, is sedertdien onophoudelijk in omvang toegeno-
men. Het valt te voorzien, dat er in 1917 tot 10 mii-lioen ve d r o s alcohol van 40 pOt. tegen den mini-mum-prijs van 60 francs per hectoliter naar het bui-

tenland zal worden verkocht. (Mededeeling van het Russ.
Min, van Financiën in h4t Russ. Telegraaf bijvoegsel.)

Tra’nsatlanti.sch v ericeer. –
In het tijd-

schrift ,,Weltwirtschaft” vinden wij de volgende
sprekende cijfers overgenomen. Te New York werden
aan land gezet in
1914
…………
735.741
passagiers.
1915
.
…………. 216.274
1916
………….
259.367
De stijging voor 1916 is voornamelijk te danken aan
eene vermeerdering der passagiers in de 3e klasse.

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

Maximumprijs aardappelen. Er is
bepaald, dat de maximum-kleinhandelprijs voor vroege
aardappelen met ingang van 10 dezer zal bedragen
‘oor groote 10 cents per K.G. en voor poters of drie-
lingen 7 cents per K.G. Deze prijzen gelden niet voor

de z.g. fijne zandaardappelen.
Maximumprijzen voor haring. Naar
gebleken is, wordt in verschillende plaatsen door
winkeliers of ‘venters z.g. nieuw haring aan het pu-
bliek ten verkoop aangeboden tegen aanmerkelijk hoo-
ger prijs, dan den vastgestelden maximumprijs voor
den kleinhandel ad 4 ct. per stuk. In verband hier-

mede wordt medegedeeld, dat de maximumprijzen gel-
den vdor alle haring, ook voor de nieuwe.

U i t v o e r v e r b o d e n. Met ingang van 3 dezer
is tijdelijk opgeheven het verbod tot ‘uitvoer van
ruwe tabaic.

B e n z i u e. Behoudens onvoorziene omstandighe-
den hoopt de Toewijzingscommissie voor Benzine in

de gelegenheid te zijn tegen het einde dezer maand,
aan particulieren weer benzine voor verkeersdoelein-

den te verstrekken; dat, geschiedt dan vooral met de
bedoeling om in de met het automobielbedrijf ver-

wante vakken zooveel
mogelijk
werkloosheid te voor- –

komen. Zekerheid kan echter thans nog niet gegeven

worden, aangezien ook verdere aanvoer nog uiterst
onzeker is.
Kaarsen en schemerlichten. De Toe-
wijzingscommissie voor kaarsen, schemerlichten en
dergelijke vestigt er de aandacht op, dat zij, die kaar-
sen of schemerlichten behoeven, hun aanvragen daar-
toe moeten richten tot den burgemeester hunner

woonplaats. Alleen industrieelen en eigenaars van be-
drijven, die de grondstoffen paraffine en stearine
voor hun bedrijf noodig hebben, kunnen van boven-
genoemde commissie een aanvraagformulier voor die
artikelen ontvangen.

B r a
11
d h o u t. Door den Minister van Landbouw,
enz. is
bij
circulaire aan de burgemeesters medege-
deeld, dat het niet in zijn voornemen ligt brandhout

onder de brandstoffendistributie te brengen of daar-
vooi’ eenige andere algemeene distributieregeling te
treffen.
Het is echter wel het voornemen van den Minister,
voor zooveel zulks uitvoerbaar is, misstanden, die zich
tengcvolge van de sterk toegenomen vraag naar hout voordoen, tegen te gaan. Aan burgemeesters, in wier
gemeente tot kappen van bossehen wordt overgegaan,
kan machtiging worden verleend, daarvan het voor
hunne gemeente noodige brandhout ingevolge de Ont-
eigeningswet in bezit te nemen en in overleg met de
betrokken brandstoffencommissie te distribueeren.
L a v a s t e e n e n. Geen lavasteenen uit Duitsch-
land of het bezette gebied van België zullen in Neder-
land worden toegelaten tenzij de zendingen vergezeld zijn van eene consulaire verklaring, blijkens welke de
steenen niet zijn oorlogsbuit,’ noch zijn gerequireerd
op bezet gebied.

MAANDCIJFERS.

ONTVANGSTEN VAN SPOOR- EN TRAMWEGMAATSCHAPPIJEN APRIL 1917.

(0,tleend
aan de
,,fngenieur”.)

Namen der Maatschappijen.
Personenvervoer.
Goederenvervoer.
Totale ontvangsten.

1917.
1916.

Maatsch. tot Exploitatie van Staatsspoorwegen
f2.025.236,74
f2.165.752,51
f
4.266.148,96V2

f
3.708.850,57
1
1
Hol!. IJzeren Spoorvegmaatschappij

……..
2.001.954,16′!, ,, 1.114.921,36′!,
,,3.210.034,24’I2 ,,2.905.681,45
1
12
Ned. Centraal Spoorweginaatschappij ……..

184.O32,O9’/z
160.658,92’12
,,

348.005,79
277.243,28′!!
Dedemsvaartsche Stoomtramwegrnaatschappij.
,,

10.969,7492
,,

17.213,43
,,

29.044,01
t
!,
24.988,26
1
12
Tramw.inij. ,,de Meijerij”:

lijn Veghel—Eind-
hoven—Belg. grens en St.Oedenrode—’sBosch,


18.760,49′
1
,,

16.880,04
lijn Eindhoven—Helmond—Asten en

….,,

6.992,96
5.424,-
42.673,58’/
,,

36.683,84
1
12
,,

81.253,74′
12
,,

70.627,98
Geidrop—Heeze ……………………………
Nederlancische Tramwegmaatschappij …………
Rotterdamsche Tramwegmaatschappij

165.442,66
1
1
,,

151.155,13’12
Westlandsche Stoomtramwegmaatschappij ….
19.656,42
5.440,91
,,

26.551,42V,
21.574,72
,,

445.208,51

445.208,51
436.050,62
Haagsche Tramwegmaatschappij

…………

…..

218.368,4D’/

,,

219.827,41V2
,,

218.231,73
1
12
Rotterdamsche Electr. Tramvegmaatschappij
,,

203.928,32

,,

203.926.32
210.240,16
Nederlandsch-Indische Spoorvegmaatschappij
lijn Samarang—Vorstenlanden–Willem 1.


292.000,—
302.438,-
Oost-Java Stoomtramwegmaatschappij

Gemeentetram te Amsterdam……………..

– –
7.700,—
9,400,
lijn Soerabaija—Krian ………………..


49.300,-
43.600,
Semarang—Cheribon Stoomtramwegmaatsch


229.700,—
210.900,-

lijn Modjokerto—Ngoro ……………….

Sarnar.—Joana Stoomtramwegmaatschappij
– –
,,

194.600,—
183.500,-
Serajoedal Stoomtramwegmaatschappij

.


40.500,—
40.300,-
Kedirie Stoomtrammaatschappij
– –
40000,—
41.206,-
Malang Stoomtrammaatschappij …………..
.-

38.200,—
32.7 11,-
Deli Spoorwegmaatschappij ………………
.-

,,

397.000,—
,,

321.907,-

518

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11Juli1917

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

OVERZICHT.

N.B. •* beteekeut: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

1. BANKDISCONTO’S.

20
Juli
1914

Ned (Disc.Wissels.
4
1
12 sedert 1Juli
1
15
3’/,sedert23 Mrt.
1
14

B

jBel.Binn.Eff.
an
4
1
1

1

’15
4

23

:14

tVrsch.inR.C.
5
1
1t

,,

19Aug.’14
5

,,

23

,,

’14
Bank van Engeland
5

6 Apr.’17
3

29 Jan.
1
14
Duitsche Rijksbank
5

23 Dec. ’14
4

5 Febr.’14
Bankvan Frankrijk
5

20Aug.’14
31!,

,,

29 Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

10Apr.’15
4

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

27 Juli
1
14
5

1 Apr. ’14
Nat. Bank v.Denem.
5

10

,,

’15
5

6 Febr.
1
14
Zweedsehe Rijksbk.
5′!,

9Nov.’16
4
1
12

6

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
4
1
1,

2Jan.’15
3
1
1,

,,

19

,,

’14
Bank van Italië..
5

1Juni’16
5

9Mei
1
14
Feder. Res. Bk. N.Y.
1
3-4
1
12Javasche Bank.
.
..
3
1
12

,,

1 Aug.’09
3
1
1,

1 Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Dato
Amsterdam Lo,,den
Part.
Berlijn
Part.
Parijs
Part.
N. York
Call.
Part.
Prolon.
disconto
gatie
disconto disconto
disc.
money

7 Juli

’17
2 1/41)
3
4″116
4.818

nom.
2-7

J. ’17
2-2
1
14
2
1
1-3
4
1
I,-444
4-1I8

2’12-3112
25-30 J. ’17
2
2’1-3’1
4’18
4l/

2-6
18-23 J. ’17
2
2
1
14-3
1
12
441-4
11
4.118

5-6

3-7

J.

1
16
11-2
/
2’12-3
581
3
8
14
..
4
1


34
1
12
5-9 J.

’15
2’14
214-3
409
-1
9
0

– –
1/8
11
/
1
,

20-24Jul.’14
3
‘/r’/ie
2 ‘/,,..’/
2
‘I..’/
2
‘Is’/,
21/4

1
‘/4-2 ‘Ii

‘) Noteering van 6 Juli 1917.

WISSELKOERSEN.

1. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dageljksehe noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijkeche koersen op New York, alsmede de laagste en
hoogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data Londen
Berlijn
Parijs
New York

2 Juli

1917

..
11.57
1
/2
34.65
42.32
1
/,
2.4318
3

,,

1917

..
11.5711
2

34.22112
42.30
2.42
7
1,
4

,,

1917

..
11.54
1
1,
33.65
42.17’12
2.42f
4

5

,,

1617

..
11.531/, 335711
42.17
1
/
2.42
1
18
6

1917

..
11.54
5
1
33.62
1
12
42.15
2.42
3
/
7

1917

..2.42
3
18

Laagste der week
11.53
1
12
33.57
1
12
42.15
2.42
1
18
Hoogste

,,

,,
11.57
1
1
34.65 42.32
1
!,
2.43′!,
30 Juni 1917

..
11.5711
2

34.75
42.35
2.43’1,
23

,,

1917

..
11.55
33.47112
42.17’12
2.42
1
1,
Muntpariteit

..
12.10
1
18
59.26
48.-
2.48
1
14

Zonder de sterke beweging van de laatste weken, wâs de
wisselmarkt gedurende de afgeloopen week toch niet zonder
emotie. De stemming was flauw voor alle oorlogvoerende
landen. Vooral Berlijn en Weenen liepen weder sterk terug,
maar ook Londen, Parijs en New York waren aangeboden. Vooral Parijs was flauw en daalde van 42,30 tot 41,90. De
neutrale landen waren daarentegen weder sterk gezocht.
Zweden steeg van 74,10 tot 74,80 en Zwitserland liep op
van 50,25 tot 51,75, daarna 51,-. De beide andere Skan-
dinavisehe landen waren eerder iets flauwer. Roebels prijs-
houdend en na het bericht van het offensief eerder beter.
De overige landen tamelijk verlaten.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht
Zicht
Zicht •
CO
Londen
Parijs
Berlijn
Amsterd.
(in
3
(in frs.
(n cents
(in cents
per
£)
P.
3)
P. Rm.
4)
per gld.)

7 Juli

1917
4.76.45
5.75
nom.
41
1
18
Laagste d. week..
4.76.45
5.75

41
1
18
Hoogste,,

,,

. .
4.76.45
5.78’1

41
,
18
30 Juni

1917
4.76.45
5.75
nom.
41
1
18
23

,,

1917
4.76.45
574’12 nom.
41
1
1
Mui,tpariteit..
..
4.86.67
5.18’14
95’1
40
2
!,.
III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Londen Noteerings-
eenheden
11
Juni
1917
18
Juni
1917

Tijdperk
19-30
Juni

LaasteIHoogstc

30Juni
1917

Alexandrië..
Piast.
p. £
97’12 97
1
12
97112
971/t
97112
B. Aires

d.p.gd.pes.
50
1
12
50
1
18
50 51
50
3
14
Calcutta
. . . .
sh/d.p.rup.
114
9
1,
114
9
‘,2
114’/t
11011,
1’4
9
I,2
Hongkong
. .
id.
P. $
215
2I5’1
215’/s
216
8
18
216
1
14
Lissabon …
.
d. p.escudo
31
1
16
3111
4

30718
31
5
18
31
1
14
Madrid


Peset.
p. £
20.46 20.14 20.02
21.-
20.18
Montevideo..
d.p.peso
5511/,,
5581
4

5431
4

55114 55112

Montreal….
$
per
£
4.76
1
14
4.76
4.76
47711

4.76/4
Petrograd
..
R.
p. £ 10
194
206
1
12
199
220
20314
R.d.Janeiro’)
d. p.
milr.
13 /8
13
27/t,

13
25
13
14
13
31
1,2
Lires p. £
33.51
34.-
33.10 35.50
34.28
Shanghai

. .
shldp.tael
317
1
12
318
1
1
318
1
14
3’10
3110
Rome

…..
..

Singapore
. .
id.
p. $
2101,,
214’1,2
214
214°/s2
214°132
Valparaiso
1)
d.p.pap.p.
12
5
1,,
12
23
1,2
12’12
123/t
1217132

Yokohama
. .
sh/d.p. yen
211
5
18
211
5
18
211
7/

211
Ish a
211
1
18

1) Noteeringen op 90 dagen.

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.

Sedert 29 Juli 1916 worden de dagelijksche ontvangsten
en onttrekkingen van goud door de Bank van Engeland
tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

Noteering te Londen.

te New York.
Data
Zwitser-
1
Weenen
Kopen-
Stock-
Batavia land
hagen
holni

telegrafisch
7

Juli

1917 ……..39
3
/4

78’/4
30

Juni

1917
…….

391/,

7771
8

7Juli

1917
51.25
21.10
70.80
74.60
994004
23

,,

1917 ……..39
7
/8

78
1
12
Laagste d.
w.
50.-
21.-
70.50
74.-

16

1917 ……..39
1
/te

77
Hoogste
,, ,,
51.75 21.95
70.90
74.80

9

1917 ……..37′!,,

75
3
14
,,
30 Juni 1917
50.30 21.85
70.60
73.90
99I-100
23

,,

1917
49.55
21.67
1
1,
70.50 73.75
99j-loot
7 Juli

1916 ……..29
1
/8

62
frluntpariteit
48.-
50.41 66.67 66.67
100
9 Juli

1915
……..22/4

47718

20 Juli

1914 ……..24
15
/,,

54118

11
‘Juli
1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

519

NEDERLANDSCHE BANK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizefiden guldens.)
VERKORTE BALANS OP 7 JULI 1917.

Activa.

Binnen!. Wis-( H.-bk.

f
43.302.934,89
/2
sels, Prom.,.

B.-bk.

253.171,91
enz. in dise.l, Ag.sch. ,,

8.655.334
1
76’I

f

52.211.441,57
Papier o. h. Buiteni. in
disconto

………. ……………..

Idem eigen portef..
f

7.891.783,– Af :Verkochtniaar voor
de bk. nog niet afgel.

Beleeningeu

(H.-bk.
7.891.783, -.

mci. vrsch.

f
39.500.265,61
B.-bk.

,,

2.602.415,39
Ag.sch. ,, 33.580.745,20

f
75.683.426,20
1
12

Op Effecten

……
f
70.854.526,20
1
/2
OpGoederen en Spec.

4.828.900
75 .6 8 3 .42 6,20
‘/2
Voorschotten a.h. Rijk …………….
,,

199.142,92

MuntenMuntmateriaal
Munt, Goud

……
f
53.445.995,-
Muntmat. Goud …. ..572.226.421,61
1
1,

1625.672.416,61
1
/2
‘Munt, Zilver, enz.

7.286.719,53
Muntmat. Zilver

632.959.136,14
‘/2
Effecten
Bel. v. h. Res.fonds..
f

5.178.306,-
id. van
‘ii
v. h. kapit.

3.936.905,62
‘I
ti

9.115.211,62′!,
Geb.en Meub.der Bank …………….
,,

1.465.000,-
Diverse rekeningen

………………
,,

67.504.384,55
1
1

/
847.029.526,02

Pas.iva.

Kapitaal ……………………….
f

20.000.000,-
Reservefonds ……………………
,,

5.234.534,18
1
/2
Bankbiljetten in omioop …………..
,, 771.151.100,-
Bankassignatiën in omloop …………
,,

2.212.581,11
‘/1
Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk ……
f


Van anderen ……46.294.827,12
46.294.827,12
Diverse rekeningen

………………
..2.136.483,60

/ 847.029.526,02

Beschikbaar metaalsaldo
…………..
f
468.032.505,68
Op de basis ‘van
1
1 metaaldekking ……

304.100.804,03
1
12
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is .. 2.340.162.525,-

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende verschillen:

Meer
Minder
Disconto’s
433.031,54
Buitenlandsche wissels

84.886,-
Beleeningen
3.460.198,52
Goud
1.056.950,91
Zilver
167.230,82
Bankbiljetten…………6.927.465,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s

..
13.640.666,54

N.B. Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
blijkt, dat uitstonden op:

7
Jali
1917
30
Juni
1917

Aan schatkistpromessen..
/133.868.000,-
/
137.570.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
40.000.000,-
,,
40.000.000
3

Aan schatkistbiijetten
,,133.888.000,-
,,121.808.000,-
Aan zilverbons

……….
,
21.754.002,50 ,,
21.155.591,-

Data
Goud
Zilver
Ban k

bltt
t
je en

Andere
opeiscitbare
schulden

7 Juli
1917
..

..
626.672
7.287
771.151 48.507
30 Juni
1917
….
626.729
7.454
764.224
63.675
23
1917
..

..
603.159
7.569
738635
68.497
16
1917
.

.

..
602.616
7.573
741.257
68.016
9

,,
1917
….
594.428
7.420
749.594 50.828
2
1917
….
596.314
7.497
757.088
51.967
26 Mei
1917
..

..
596.273
7.393
750.550
68.471
19

,,
1917
….
596.180
7.129
757.339 59.484
12

.
1917
….
595.635,
7.022
767.982
42.903
5

,,
1917
..

..
596.027
6.961
785.419
54.812
28 April
1917
….
596.527
6.858
773.592
62,604
21
1917
..

..
591.059
6.900
755.256 79.160
14
1917
..

..
590.555
6.856
755.372
80.222

8

Juli
1916
..

..
575.116
9.246
655.968
91.330
10

Juli
1915
..

..
367.690
1.803
504.356
38.052

25 Juli
1914
….
162.114
8.228
310.427

1

6.198

Dato

Disconto’s

Belee.
Besch,k-
baar
Dek-kings.
Hiervan
T to
0

12
Schatkist-
fin gen
Metaal-
percen-
promessen
saldo
tage
rechtstreek.v

7 Juli 1917
52.211
40.000
75.683
488.033
77
30 Juni 1917
52.644 40.000
79.146 447.376
79
23

,,

1917
52.879
40.000 79.469
448.344
76
16

,,

1917
53.142
40.000
83.238 447.376
75
9

,,

1917
53.245 40.000 85.298
440.806
75
2

,,

1917
57.813
44.000
91.120
441.043
75
26 Mei 1917
69.561
55.000 85.307
438.932
74
19

,,

1917
88.712 54.000 86.567 439.016
74
12

1917
71.345 55.000 88.760 439.551
74
5

,,

1917
88.126
70.000 93.061
434.013
72
28April1917
85.942
69.000 88.893 435.216
72
21

,,

1917
78.980 62.000 89.044
430.156
72
14

,,

1917
77.830 60.000
88.379
429.372
71

8 Juli 1916
31.689
12.500
72.669
434.026
78
10 Juli 1915
70.770
31.500 107.164 259.329
68

25 Juli 1914
67.947
14.300
61.686
43.521
1
)
54

t
) Op
de basis van
lis
metaaldekking.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

Data
Goud
Zilver
Bank
.

.


b,l;etten
Andere
opeischb.
schulden

72.938 23.309 156.251 35.438
21

1917
…….
72.904
23.169
154.820
37.438
72.580
23.088
153.580
35.750

28April 1917
…….

71.932 23.468
154.052
36.883
7

1917

……
31Maart1917
…….

42.058 33.403 128.868
29.851
29April 1916
…….
27.453 29.735 110.269
14.796
1

Mei

1915
…….

25

Juli

1914
…….
22.057 31.907
110.172 12.634

Data
Dis-
conto’s

Wissels,
buiten
N..Ind.
betaalbaarl

1
Belee.
t
nin gen

Diverse
reke
ningen
)

Beschik.
baar
metaal-
saldo

Dek-
t
kings.
J
percen.
1
tage

28Apr.1917
6.694
38.818
47.840 6.302
58.423
50
21

,,

1917
8.694
38.486
48.361
7.207
58.143
50
7

,,

1917
6.592
38.842 47.362 6.357
58.671
51
31 Mrt.1917
6.528 38.539 48.271 7.032
57.780
50

29Apr.1916
6.214
22.628
43.138 30.082
40.917
44
1
Mei 1915
5.461 6.265
53.709
6.341
32.176
46

25 Juli 1914
7.259
6.395
47.934
2.228 4.842
2
)
44

t) Sluitpost der activa.

1) Op de basis van
‘Is
metaaldekking.

520

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11 Juli 1917

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)
Data
Metaal Circulatie
Andere
opélschb.
schulden
Disconto’s
Div. reke-
ningen
‘)

5 Mei

1917

..
755 1.210
1.117
919 497
28April 1917

..
751
1.109
1.178
920
453
21

1917

..
749
1.097
1.080 923 454
14

1917

..
740
1.137
1.008.
926
407

6 I’.Ici

1916

..
790
967
797
924
826
8 klei

1915

..
1.356
1

1.080 1.422
846
613

25 Juli

1914

..
645
1.100
580
735 396

1)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt eenoverzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1. BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 27 JUNI 1917.

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued.. £ 73.443.285

Governm.Debt £ 11.015.100
Other securities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion ……54.993.285

£ 73.443.285 1

£ 73.443.285

BANKING DEP4RTMENT.

Capital……£ 14.553.000

Government
Rest ………,

3.211.061

securities . . £ 45.270.106
Public deposits,, 39.163.167

Othersecurities,, 100.225.942
Other deposits,, 125.126.993

Notes ……..,, 34.403.740
Seven-day and

Gold and silver
ot.her buis..

27.156

coin ……..2.541.589

£182.081.377

£ 182.081.377

Door het uitblijven der Engelsche bladen konden de cijfersvan
den laatsten weekstaat hierboven niet worden opgenomen.
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven ctirrency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Data

Metaal Circulatie
Bedrag
1
Goudd.
1
Gov. Sec.

4 Juli 1917 55.242

40.203

27 Juni 1917

57.535

39.400

161.674 28.500

132.484
20

1917

56.634

38.840

160.552 28.500

131.886
13

,,

1917

55.357

38.779

160.523 28.500

131.814

5 Juli 1916

60.322

36.366

123.817 28.500

91.730
7 Juli 1915 53.264

35.073

48.059 28.500

10.138

22 Juli 1914 40.164

29.317

Data
Gov.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos-.
Other
Depos.
Re.
serve

Dek-
kings-
percen-
tage
t)

4 Juli ’17

_________

45.500 111.081
41.673
130.579
33.490
19,45
27 Juni’17
45.270 100.226
39.163
125.127
36.585
22,30
20

,,

’17 45.230
105.888
50.143
119.457
36.245
21,37
13

,,

’17
45.208 113.124
49.784
125.855
35.029
19,94

5 Juli ’16
42.187
95.807
58.949
103.607
42.406
2611
8

7 Juli ’15
51.043
137.918
67.899
139.859 36.641
16’/j

22 Juli
1
14
11.005
33.633
13.735
42.185 29.297
52
8
18

t)
Verhouding tussehen Reserve en Deposits.

II. DUITSCHE RIJKSBANK.

STAAT VAN 30 JUNI 1917.

De biljetten zijn sedert den. oorlog niet inwisselbaar.

Metailbestand ……………………Mk. 2.521.094.000
davon Goidbestand ………………

2.457.295.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine……,,

450.267.000
Noten anderer Banken ………………1.970.000
Weelisel …………………………..10.962.473.000
Lombardfordertingen ………………

8.768.000
Effekten …………………………

105.216.000
Sonstige Aktiva ………………….

,, 1.214.388.000

Grundkapital ……………………..

180.000.000
Reservefonds ……………………..,,

90.137.000
Notenumlauf ……………………..

8.698.740.000
Sonstige taglich flligeVerbindlichkeiten. –

5.692.650.000
Sonstige Passiva ………………….,,

612.649.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer (Ier uitgegeven
Darlehenskassenscheine. .De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data
Metaal
Daarvan
Goud
__________

Kassen-
seheine
Circu. lotie
Dek-
kings-
percen-
tage
‘)

30 Juni

1917
2.521.094 2.457.295
450.267
8.698.740
34
23

,,

1917
2.515.525
2.456.879
530.852
8.219.736
37
15

1917
2.583.180 2.533.349 527.448
8.224.024
38

7

,,

-1917
2.574.484
2.533.316 483.115
8.255.124
37

30 Juni

1916
2.496.782
2.465.662
629.280
7.240.532
43
30 Juni

1915
2.434.344
2.385.607
507.932
5.840.334
50

23 Juli

1914
1.691.669 1.356.857 65.479 1.890.895
93

8)
Dekking der circulatie door metaal en Kasseuscheine.


.
Darlehenskasscnscheine

Data
Wisscis
Rek. Cri.
Totaal
ln kas bij
uitge-
1

de Reichs-
_____________

g
even
bonk

30 Juni
1917
10.962.473
5.692.650
5.076.500
434.800
23

,,
1917
9.586.284 5.148.270
4.865.600
512.900
15

,,
1917
9.474.203
4.816.296
4.791.000
509.800
7
1917
9.250.165
4.509.604
4.718.500
466.400

30 Juni 19166.610.212

2.370.717

2.039.900 596.000

30 Juni 1915 4.917.753

1.799.296

1.259.000 477.000

23 Juli 1914

750.892

943.964

III. BANK VAN FRANKRIJK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met * geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert
den borlog niet inwisselbaar.

(In duizenden franes.)

Data
Goud
Waarvan
in liet
Buitenland
Zih
,
er

Te goed
in het
Buitenland

Buit.gew.
voorsch.
a/d. Staat

5 Juli ’17
5.290.789
2.034.775
282.739
660.900
10.700.000
28 Juni’17
5.288.022 2.034.775 259.883 724.665
10.600.000
21

’17
5.285.010 2.034.775
258.676
769.715
10.600.000
14

,,

’17
5.311.899
2.064.775
258.107
756.840
10.600.000

6Juli ’16
4.769.701

343.949 645.860
8.100.000
8 Juli’15
3.944.987

369.159 782.899
6.200.000

23 Juli’14
4.104.390

639.620

Wissels
Uitge.
stelde Wissels

Belee-
ning
Ban kbil.
jetten

1
Rek. Crt.
Parti-
culieren.

Rek
.
Crt.
Staat

.
687.298
1.192.257
1.124.884
20.112.054
2.528.020 42.711

555.914
1.193.452 1.119.365 19.823.106
2.733.466
33.508
489.812
1.198.310 1.150.380 19.777.926
2.592.438
111.326
503.097
1.208.772
1.141.740
19.793.987
2.593.971 34.448
0
CD
410.784 668.395
1.214.369
16.046.211
2.123.192
42.087
261.085
2.208.976
614.966
12.328.240
2.383.909
87.101
1.541.080

769.400
5.911.910 942.570 400.560

1

11 Juli 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

521

IV.
RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.

(In millioenen Roebel).

D’ta
ii.
st.
Goud
1
Tegoed
1
uh bui. fenland
z
Schat-
kistbil.
Dis-
Cto’s
e
Circu- lotie
Rek.
Con-

29 Juni ’17
1.481
2.120
129
10.193
1.440
12.592 2.101
22

,,

’17
1.479
2.119
128
9.915
1.382
12.404 2.301
14

,,

’17
1.483 2.119
125
9.462
1.420
12.186
3.140
5

,,

’17
1.481
2.119
120
9.182
1.350 11.889
2.362

29 Juni ’16
1.540
1.589 74.7
3.795

6.443

29 Juni ’15
1.577
109
56
1.549

3583

21

Juli ’14
1.601
144
74
.

.

.

.
757
1.634
1.099

V.
SELGI.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt..
De Socit6 Gnrale de Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. Het Notendepartement dezer bank
publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet
inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden francs.)

Metaal
i3eleen.
Bcleen.
Biun.
1
Rek.
Data
md.
buitenl. van
buitenl.
van
prom. d.
wissels
en
Circus-
1

latie.
Cet.
saldi
vos’dcr.
provinc.
beleen.
saldi.

5 Juli

1917
395.733 89.346 480.000 80.998 938.188
99.754
28 Juni

1917
383.502
89.010
480.000 83.124 930.408 95.336
21

,,

1917
383.208 88.999 480.000
84.637 929.026
98.038
7

,,

1917
382.036
87.635
480.000
83.377
916.045
107.131

29 Juni

1916
261.685
66.807
480.000
61.342 718.325
147.938
8 Juli

1915
84,660
13.924
280.000 45.254
304.741
120.452

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

FEDERAL R.ESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s
c’
f”.
ue
Dekkings-
Perccn-
toge i)

18 Mei ’17
540.992
27.442 145.023
935.626
24.848
66,2
11

,,

’17
581.287 38.149
136.689
983.147
23.975 66,9
4

,,

’17
577.897
39.415
119.787
851.011 18.974 67,4
27Apr.’17
522.236
30.340 106.443
819.474
18.226
68,8

19 Mei ’16
326.608
17.697
71.955 503.497
9.754
66
21 Mei ’15
243.376 36.832
34.626 295.038
10.859
81

i) Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.

VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRIJST
t
MAATSCHAPPIJEN.
OVEËZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Data
Reserve
Deposito’s Circulatie
B

disco,ito’s
S
Rrv
C5

0


7 Juli ’17
728.450
3.678.330
29.670
3.853.020
241.310
30Juni’17
662.550
3607.920
29.620
3.825.070
71.100
23

,,

’17
829.790
3.606.820
29.600
3.913.830
36.710
16

,,

’17
686.360 3.745.930 29.590 3.801.270
50.100

8 Juli’16
814.150
3.378.540
31.560 3.282.420 64.110
10 Juli ’15
585.310
2.629.860
37.900
2.548.160
154.070

25 Juli’14
487.880 1.958.320
41.730
2.057.570
26.170
1
)

1
op
basis v&n 25
0
/0
van
alle deposito’s.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 9 Juli 1917.
In de afgeloopen week heeft aan de effectenbeurzen zoo
goed als iederen dag gebrek aan ondernemingsgeest ge-
heerscht, waardoor het meerendeel der fondsen aan het
einde der week een gedrukt aanzien vertoonde.
En D u i t s c h 1 a n d waren het vooral de mededeelingen
in de pers omtrent de gehouden besprekingen in het Haupt-
ausschuss van den Reiclistag en de te wachten zijnde be-
belangrijke mededeelingen, welke de regeering eerstdaags
zal afleggen aangaande de binnenlandsche en buitenland-
sche politiek, die tot terughoudendheid maanden. Het ter
beurze iederen dag op ruime schaal aangeboden materiaal
kon slechts tot lagere koersen koopers vinden, zoodat ver-schillende der voornaamste fondsen, vooral mijnbouwaan-
deelen zich niet onbelangrijke verliezen hadden te getroos-
ten. Zoo daalden aandeelen Phoenix Bergbau van 286%
tot 279%, Gelsenkirchen van 2023/
4
tot 197, Bochumer
€4ussstahl van 334 tot 329%, ilarpener Bergbau van 208
op
106%.
Voor scheepvaartaandeelen was de stemming
echter niet zoo ongunstig; deze konden na eene aanvanke-
lijke inzinking weder een herstel boeken. In verband met de
heruieuwing van het Russische offensief bestond voor Rus-
sische bankaandeelen weinig animo. De aandeelen der St.
.Petersburger Internationale Handelsbank daalden van 166
tot 161, die der Russische Bank voor Buiteulandschen ilan-del van 154 op 150%.
De Rijksbank is overgegaan tot de uitgifte van 4% pOt.
Rijksschatkistbiljetten in coupurus van M. 500, die bij ver-
val kunnen worden aangewend voor betalingen op de 7e
oorlogsleeniug, welke vermoedelijk medio September zal
worden uitgegeven. Een ander blijk dat men zich thans
reeds begint voor te bereiden op de uitgifte van deze lee-
ning, is gelegen in de bereidverklaring der Disconto Gesell-
schaf t om voor bij haar gedeponeerde gelden 43-4 pCt. netto
te vergoeden tot aan den eersten stortingstermijn, indien
cliënten zich verplichten het betreffende bedrag als stor-
ting voor hunne inschrijvingen op die leening te reser-
veeren.
Wall s t r e e t heeft in de afgeloopen week, welke op 4
dezer door den gewonen vacantiedag werd onderbro en,
aanvankelijk nog onder den invloed gestaan van de beslis ing
kortelings door de Interstate Commerce Commission geno-
men, op het verzoek der spoorwegmaatschappijen om verhoo-
ging der vrachttarieven. Zonder aan deze beslissing iets af
te doen, schijnt de 1. C. C. hare houding ten aanzien der
maatschappijen toch wel eenigszins in gunstigen zin te
willen wijzigen. Een Vrijdag j.l. genomen beslissing, waar-
omtrent hier intusschen tot dusverre niets naders ver-
luidde, zou n.l. voor verschillende vrachtklassen een ver-
beterden toestand in het leven roepen. In de afgeloopen week werden verdere credieten aan de
Gealliëerden toegestaan, n.l. een van $ 100 millioen aan
Groot-Brittannië, een van $ 60 millioen aan Italië.
T e n o n z en t is de handel ter beurze in de afgeloopen
week slechts van zeer geringen omvang geweest. °p de
meeste dagen onthield men zich in verschillende afdee-
lirLgen zoogoed als geheel van het doen van zaken, en daar-
door kreeg de beurs, tegen het einde der week vooral, een
zeer stil voorkomen. Hoewel bij het uitblijven van omzetten
van eenige beteekenis eene stemming in de een of andere
richting moeilijk waar te nemen was, kan toch niet gezegd
worden dat de beurs uitgesproken flauw was; zelfs toonden
sommige fondsen af en toe eerder een vaste houding. De
lusteloosheid is zeker ten deele nog wel toe te schrijven
aan de ongunstige tijding betreffende het sluiten der
Noordzee en de daarna gevolgde. regeeringsverklaringen.
Zooals de toestand thans is, lijdt het geen twijfel of onze
schepen kunnen de Noordzee niet oversteken zonder zich
bloot te stellen aan gevaar van torpedeering of mijnen;
een betrekkelijk ongevaarlijke zône is thans niet meer aan-
wezig en vboral met het oog op onze tot dusverre reeds ge-
brekkige voedselvoorziening is de nieuwe wijziging van
zeer erustigen aard. In verband met deze en dergelijke over-
wegingen en de in de afgeloopen week als gevolg van
voedselnood hier ter stede voorgevallen ongeregeldheden,
die otiet angst den komenden winter doen tegemoet zien, is
het begrijpelijk, dat men niet geneigd was tot het doen van groote zaken ter beurze.

3 Juli.
6Juli.
9Juli.
Rijzing of
daling.
5

01

Neci.
Werk. Schuld

101’1
1011,
101/i,

+
‘/i
4I1

0/

,,
,, 1916

101’1
101’1
101


4

0/

,,
,, 1916

94
94
94
392 01

,,
83/,,
83’1 83’1


3/
3

o/
o

,,
,,

,
…..72

12
73

‘Iio
73i/,


f-
1 ‘lui

522

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11Juli19
17

3 Juli. 6 Juli.
Rijzing of
9 Juli.

daling.

211

01

Cert.

N.

W’.

……
61
6181
8

61814
+
l/g
5

01

Oost-Indië 1915
100
1
14
10011
4

99131
1e

711e

4

Olo
Hongarije’s Goud

.
3981
4

42114

+
2’12
4

0/

Oostenr. Kron.-rente
36
35
1
18


18
5

0/

Rusland 1906 ……
69 67
1
12
69
4112
10
IwangorodDomnbrowa
65
1
18
67
6992
+
416,:
4

°/o Rusland Cons 1880
52
1
18
52’I8
53
1
1
+
118
4

0
/o Ruslandbijllope&Co.
52
53’12
53ij1
+
1ij2
5

0/

Brazilië 1895 ……
62’Is
63
6012
+
l/s

Van de ruimte op de geldmarkt, – prolongatie geld
noteerde in de afgeloopen week
2%,
daarna 3 pCt., (heden
3 pCt.), – werd dan ook niet tot het doen van speculatieve
aankoopen gebruik gemaakt; vel benutten verscheidene
ondernemingen het ,,goedkoope geld” om zich de noodige middelen te verschaffen. Een aantal nieuwe uitgiften werd
aangekondigd. Tot 16 dezer staat de inschrijving open op

f
250.000 aandeelen der N.V. Scheepsexploitatiemaatschap-
pij ,,Navis”, tot den parikoers; morgen bestaat gelegenheid
tot inschrijving op
f
600.000 5 pCt. obligatiën der Alge-
meene. Beleggings-Compagnie te Amsterdam f 99% pOt.,
op f
150.000 aand. Van Geveke & Co.’s Technisch Bureau
tot den koers van 105 pCt., voorts op
f
3 millioen aan-
deden der Oliefabrieken Insulinde, f 170 pCt. uitsluitend
voor aandeelhouders, en op
f
2 millioen gewone aandeelen,

f
4 millioen cumulatief preferente aand. en
f
4 millioen
cum. pref. winstaand. B der Ant. Jurgens’ Vereenigde
Fabrieken, respectievelijk tot de volgende koersen van uit-
gifte: 175, 101 en 121,2 pCt. Op 12 Juli komen
f
400.000
aandeelen der Koloniale Cultuur- en Handelsbank te Gro-
ningen (100 pCt.) en
f
650.000 6 pCt. eerste hyp. obliga-
tiën der Vereenigde Westiandsche Tuinbouwondernemingen,
te ‘s-Gravenhage, ter inschrijving (100 pCt.) Dan vindt
Vrijdag a.s. de uitgifte plaats van 248 aandeelen groot
f
900
nom. der Handelsvereeniging Holland-Bombay, tot den prijs
van 125 pCt. Voor de in de vorige week bij inschrijving
aangeboden 4% pCt. obligatiën der Provincie Noord-Bra-
band, bestond groote belangstelling. 0p de inschrijvingen
zonder recht van voorkeur voor de eerstgenoemde waarden
kon slechts 12% pOt. worden toegewezen, terwijl de toe-
wijzing op de laatstgenoemde obi. slechts een zeer gering
percentage bedraagt.
Een gedeelte van de kapitaalsbehoefte welke uit deze, in
den laatsten tijd in grooten getale plaats gehad hebbende emissies blijkt, is zeker wel een gevolg van de noodzaak
welke de oorlog vele onzer ondernemingen heeft opgelegd
om hun bedrijf op grooter schaal in te richten dan waar-
mede voorheen kon worden volstaan. Een voorbeeld hiervan
is thans weder de uitgifte van Ant. Jurgens’ Vereenigde
Fabrieken. ,,Ofschoon de jongste uitgifte van aandeelen
eerst voor korten tijd plaats vond,” zoo zegt het prospectus,
,,maken de omstandigheden welke zich sedert dien voordeden,
het wenschelijk reeds thans weer voor een verdere verster-king der kasmiddelen van de vennootschap te zorgen.” Als
dergelijke omstandigheden worden dan genoemd: de nood-zaak tot het blijvend beschikbaar houden van buitengewone
voorraden grondstoffen en de aankoop van zeeschepen tot
de thans geldende prijzen, teneinde zich van een gedeelte
der vereischte scheepsruimte te verzekeren.
Vanzelf spreekt dat onder de gegeven omstandigheden
voor
zeheepvaartaandeelen
weinig vraag bestond; toch ont-
vikkelde zich tengevolge van de ongunstige wending in
den toestand geen aanbod van ov2rwegende beteekenis. De
koersen der voornaamste aandeelen hebben zich dan ook
vrij wel alle goed kunnen handhaven, al vallen hier en daar
inzinkiugen op te merken. Aandeelen Kon. Hoil. Lloyd ver-
loren den eersten beursdag 4 pCt., doch verkeerden later
weder gedeeltelijk in herstel; evenzoo ging liet de aandeelen
Kon. Ned. Stoomboot Mij. Naar verluidt zal aan de alge-
meene vergadering van aandeelhouders der Nederl. Scheep-
vaart Unie worden voorgesteld, het dividend over 1916 te
bepalen op 14,4 pCt. (v. j. 10%); aan die der Kon. Paket-
vaart Mij. op 12 pCt. (v. j. 10).
Ook voor
cultuurwaarden
uitte zich in de afgeloopen
week weinig belangstelling. In den beginne brokkelden de
koersen geleidelijk af om echter later bij
kleine
omzetten
iets aan te trekken. Een bericht uit Indië omtrent het
koopen eener suikerfabriek op Java door een Japansche
maatschappij, welk bericht melding maakte van bestaande
voornemens om nog meer dergelijke aankoopen te verrich-
ten, waaraan het politieke doeleinden toeschreef, maakte ter
beurze weinig indruk. Ook thans werd weder handel gedre-
ven in de aandeelen der Curaçaosche Handel Mij. en die
der Holl. Transatlantische Handeisvereeniging. Nieuwe
hoogterecords werden daarbij evenwel niet bereikt. Heden
noteerden de aandeelen resp. 152 en 164%-165.

De
rubberaandeelen
markt was de geheele week vrijwel
verlaten; hier en daar zijn de koersen ecuige punten afge-
brokkeld.
Tabaksaandeeleov
waren eveneens gedrukt. Een enkele
maal bestond nog eenige belangstelling voor de aandeelen
Besoeki Tabak. ])e aangekondigde inschrijving bracht geen verlevendiging in deze afdeeling te veeg, daar men, hoewel
cle taxaties niet ongunstig luiden, hiervan toch geen belang-
rijke verbetering verwacht. Immers bestaat er aanleiding
om aan te nemen dat de concurrentie, welke in andere jaren
dikwerf tot mooie prijzen leidde, thans in veel geringer
mate voelbaar zal zijn, daar voor Duitsche rekening door
bemiddeling der centrale inkoopsorganisatie zal worden
geboden, terwijl Amerika’s behoefte vermoedelijk, als gevolg
van de directe aankoopen in Indië in den laatsten tijd, van
minder beteekenis dan anders zal zijn.
Voor
petroleumaandeelen
was de stemming evenmin
gunstig.

3 Juli.

6 Juli.
9 Juli. Rijzingof

Ned. md. Handelsbank ….
212 213 213
1
12
+
1
1
12
Ned. Handel-Ivlij ………..
l8l/s
181e1s
181111
– 818
Amsterd. Superfosfaatfabr..
.
172
7
18
170 Vs


281
4

Ant. Jurgens’ Ver. Fabrieken
290
292’12
295
+
5
Philips Gloeilampenfabriek..
335
340’1
345
+
10
Cultuur-Mij. der Vorstenl…
2201/g

223
225
+
4314

Handelsver. Amsterdam ….
417
428
2/4

42519
+
8
1
i1
Javascbe

Cultuur-Mij ……
345V
354
358
+
128/4

Kon. Petroleum Mij.

……
548/1
531*
531
1
2
—17
Amsterdam Rubber Mij….
233
7
18
235
1
1
235
+
Ijs
Holland-Amerika Lijn……
346
351
349112
+
3113

Kon. Hollandsche Lloyd….
175’12
177
1
1
175
1
12
Kou. Ned. Stoomboot Mij..
.
22612
231
23018
+
3
8
18

ex. div.

De. lagere noteeringen die van New York afkwamen vee

leenden onze
.Arnerjkaansche afdeeling
een flauw voorko-men. Ons publiek trad in onbelangrijke mate als verkooper
op en daar anderzijds weinig animo bestond tot opname
van het aangeboden materiaal, zijn de koersen over de ge-
heele lijn ingezakt, hoewel belangrijke verschillen uitbie-
ven. Gew. aand. Studebaker Corporation schommelden hef-
tig, in aansluiting met de New YQrksche noteering voor
dit fonds. Hier golden zij 79-77-69; heden 72%-77.
Pref. aand. Internat. Merc. Marine werden tot langzaam
stijgenden koers op bescheiden schaal gekocht.

3 Juli. 6 Juli. 9 Juli.
Rijzingof

American Car & Foundry. . 78e18 77$1

7898

1/
4

Anaconda Copper ……..171

169

168
1
/26

2/1s
Un. States Steel Corp …. 121

12014 120
18
1a2 –
Atchison Topeka …….. i00
18
/is lOO’s/is 1008/16 –
Union Pacific ………… 137
1
12 13711
2
139818 + 1
7
15
Int. Merc. Marine afgest.

29
15
/is 29
8
18

30
8
/is + 81
prels 86
1
12

86 i/4

87
12
/is + 18/86

GOEDERENHANDEL

GRANEN.
9 Juli 1917.

T a r
w
e. Het oogstbericht van Washington van 9 Juli
geeft den stand van wintertarwe aan op 1 Juli als 75,9 te-
gen 70,9 op 1 Juni. Dit is dus een fraaie verbetering en
de stand is nog iets gunstiger dan op 1 Juli 1916. Daaren-
tegen is de voorjaarstarwe van 91,6 teruggeloopen tot 83,6
tegen verleden jaar 89. In de maanden Juli en Augustus is
toen de zomertarwe door ,,blackrust” zwaar beschadigd, waardoor de opbrengst van de voorjaarstarwe toen sterk
verminderd is. Tegen een opbrengst van 158 millioen van het
vorige jaar wordt op dit oogenblik voor den nieuwen oogst
van voorjaarstarwe nog 276 millioen bushels geraamd. De
schatting van den oogst van wintertarwe is wegens de veel
grootere bebouwde oppervlakte aanmerkelijk grooter dan de
opbrengst van het vorige jaar, n.l. 402 tegen 481 Millioen
bushels.
Wij wezen er reeds herhaaldelijk op, dat er vooral daar-
om het a.s. seizoen een te kort dreigt, omdat de voorraad
zoo sterk verminderd is. Dit blijkt reeds uit de cijfers van
den zichtbaren voorraad in de Vereenigde Staten en Canada,
die op 9 Juli bedroeg 23,6 Millioen bushels tegen verleden
jaar 69 Millioen. Waarschijnlijk zal evenwel het verschil
nog belangrijk grooter zijn bij den onzichtbaren voorraad.
Ontegenzeggelijk waren de voorraden van den ouden oogst,
nog aanwezig bij de boeren, omstreeks dezen tijd van het
vorige jaar zeer aanzienlijk, hetgeen op dit oogenblik niet

1
1Juli 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

523

het geval is. liet is dan ook geen wonder dat de Regeering
der Vereenigde Staten maatregelen neemt, opdat niet te veel
tarwe het land zal verlaten. In een Reuter-telegram wordt
ervan gesproken, dat de export twee maanden stopgezet zou
worden om de voorraden op te nemen. Dit lijkt ons on-
waarschijnlijk, maar in ieder geval zal men de kraan wel
vat diehtschroeven, totdat men voldoende overzicht heeft
over de voorraden waarover men te beschikken heeft. Ge-
lukkig, dat de oogst van mals, rogge, gerst en haver er
goed voorstaat en dat de ramingen bijna alle recordcijfers
aanwijzen, doch ook deze oogsten zijn slechts voor een zeer
gering deel binnen en hetgeen het vorige ja.ar met de
voorjaarstarwe geschied is moet de Regeering te Washing-
ton alle aanleiding geven voorloopig voorzichtig te zijn.
Voor zoover wij kunnen nagaan hebben in den laatsten tijd alleen verschepingen naar geallieerde landen plaats gevou-
den en de uitvoer van tarwe is daardoor aanzienlijk ver-
minderd, vooral in vergelijking met verleden jaar toen even-
wel de aanvoeren van de boeren zeer veel ruimer waren.
Voor zoover wij kunnen nagaan wordt de uitvoer van
tarwe uit Indië krachtig voortgezet en ongetwijfeld is dit
ook het geval met de tarwe in Australië.
In Argentinië wordt algemeen aangenomen dat de uitzaai
van tarwe aanzienlijk grooter zal zijn.
In Europa is er grootendeels een einde gekomen aan de
droogte, die in sommige gewesten veel schade moet hebben
veroorzaakt. Waar het oogsten der tarwe in vele streken
staat te beginnen zal men nu met een lange periode van
regen weinig gediend zijn.
M al s. De in Noord-Amerika met mais bebouwde opper-
vlakte is bij verre de grootst bekende en dientengevolge
wordt ook de oogst niettegenstaande den nogal matigen stand
op ongeveer de belangrijkste geschat, die er geweest is, n.l. 3.124.000.000 bushels. Dit cijfer is zoo groot, dat indien de
nood aan den man komt er gemakkelijk 500.000 bushels af-
genomen kunnen worden om in het tekort van tarwe te
voorzien. Ook voor mais geldt, dat op dit oogenblik de voor-
raden zeer gering zijn. De vraag voor uitvoer is in den
laatsten tijd zoo sterk geweest, dat het herhaaldelijk voor-
kwam, dat in de Atlantische havens geen disponibele mais
meer te koop was. De zichtbare voorraad blijft ook uiterst
gering, maar zooals wij reeds vroeger schreven moet bij
mais niet al te grobte beteekenis hieraan gehecht worden,
aangezien toch steeds de grootste hoeveelheden bij de boeren
zelf opgebruikt worden. In Zuid-Amerika blijven de prijzen
terugloopen, nog steeds voornamelijk tengevolge van de
slechte kwaliteit. De mais is niet goed bewaarbaar en ook
niet geschikt voor uitvoer, het is dus geen wonder, dat voor
de voorraden van den ouden oogst aanmerkelijk hoogere
prijzen betaald worden.

Noteeringen.

Chicago

1

Buenos A’vres

Data

Tarwc

Mais

Haver Tarwe

Mais Lijnzaad
Juli

Sept.

Juli

Juli

1
Juli

1

Juli

9Juli’17
202
1
/2
l54/a
64’I
18,35 11,55
22,20
2

,,

’17
201
150
68’I8
17,55
12,-
23,20
8 juli’16
106ij2
742/
8

393/g
7,05
8)

4,20 11,85
3)

9 Juli’15
111
74V8
48
1
18
12,50

1

4,00
11,20
9 Juli’14
78814

67’18
38V8
8,90
5,20
8)

13,55
2)

20 Juli ‘141 82

1)
1
56e1s

36
2
1
2
1
)1
9,40
‘)I
5,38
2)
13,70
2)

0
ler Dec. ) per Sept.
8)
per Aug.
S)
De uoteer. van Buenos Ayres zijn van 30 Juni en 6 en7 Juli.

In Engeland is de aanvoer van mais den laatsten tijd
gering geweest, waardoor er voorloopig waarschijnlijk geen
maIs door het brood zal gaan.
G er s t. De stand van den gerstoogst is niet onbelang-
rijk achteruitgegaan sedert 1 Juni, n.l. van 89,3 op 85,4,
doch waar de bebouwde oppervlakte aanmerkelijk grooter is
(lan verleden jaar, toont de raming van dit jaar een aan-
merkelijk honger cijfer dan de opbrengst van het vorige.
De berichten van California, vooral ook wat kwaliteit be-
treft, blijven zeer gunstig. In Europa toont men den laat-
sten tijd meer belangstelling voor gerst als aanvulling van
broodkoren.
a v e r. De stand per 1 Juli is nu vergeleken bij 1 Juni
niet vooruitgegaan, doch waar de bebouwde oppervlakte
zeer groot is wordt een heel ruime oogst van haver ver-
wacht. Ook schijlien voor dit artikel de voorraden niet zon
uitgeput te zijn, ofschoon toch aan dn anderen kant het
feit dat de Juli-termijn van Chicago 10 cent honger staat
dan de September-termijn, wel aanduidt dat de voorraden niet bijzonder groot zijn. Er blijft regelmatig goede vraag
voor uitvoer naar Europa, maar tot nu toe kan men aan
dee vraag voldoen en de prijs voor spoedige levering is na
een belangrijke verhooging wederom gedaald.
L ij n z a a d. Tegen alle verwachting in heeft Noord-
Amerika sedert maanden geen lijnzaad betrokken van Zuid-
Amerika. In den laatsten tijd zijn de prijzen in Duluth en Winnipeg niet onbelangrijk gedaald en het gevolg is dan
ook geweest een vrijwel evenredige daling in Buenos-Aires,
alwaar men wel geen belangrijk overschot van lijnzaad
heeft, maar toch ruim voldoende om in de eigen behoeften
te voorzien. Nu het den neutralen practisch niet mogelijk
is om dit lijnzaad naar Europa te brengen en ook Engeland er geen scheepsruimte voor beschikbaar stelt, is er voor dit kleine overschot vrijwel geen vraag.
liet pas gepubliceerde oogstbericht toont een belangrijk
grootere bebouwde oppervlakte, hetgeen velen zal verwon-
deren, aangezien zooveel reclame was gemaakt voor den
uitzaai van tarwe. De oorzaak is evenwel dat het voorjaar zoo laat was, dat het in veel gevallen te laat werd om nog
tarwe te zaaien, in welke gevallen men het beste tot lijn-
zaad over kon gaan. De stand van het ljnzaad per 1 Juni
is niet bijzonder goed, doch mocht die niet achteruitgaan,
dan kan men zeer tevreden zijn, aangezien een oogst va
en. 17 Millioen, welke thans wordt aangegeven, voor de
Vereenigde Staten alleen niet onbevredigend zou zijn, vooral
als daarbij nog een eeuigszins belangrijke oogst in Canada
kan gevoegd worden. Hierop mag men evenwel niet rekenen,
daar in verband met

den oorlog, de uitzaai van lijnzaad in
Canada sterk verminderd is. Officieele cijfers hebben wij
evenwel niet te onzer beschikking.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.

9 Juli2 Juli

1

8 Juli
1917

1

1917

1

1916

Tarwe

………………
588,_t)
588,’)
368,-‘)
Rogge (No. 2 Western)
nom.
nom. nom.
Mais

(La Plata)

……..
400,_t)

.

345,’)
265,-‘)
Gerst (46 lb. feeding)..
nom.
345,’)
nom.
Haver (38 lb. wh.iteclipped)
22,502)

.

20,_t)
18,10
1)

Lijukoeken (Noord-Aine-
rika van La Plata-zaad)
225,_t)
200,-
1
)
noot.
Lijnzaad (La Plata) …….
nom. nom.
513,-

1
) Regeeringsprijs

AANVOEREN in tons van 1000 K.G. voor verbruik in Nederland.

Rotterdam

II

Amsterdam

II

Totaal

Artikelen.
1-7 Juli

t
Sedert

Overeeuk.
1

1-7 Juli

1

Sedert

J Overeenk. II
1917

1 Jan.1917

tijdvak 1916

1917

1 Jan. 1917

tijdvak 1916
II

1917

1916

Tarwe……………..
Rogge …………….
Boekweit

…………
Mais

…………….

5.837
Gerst…………….
Haver ……………..
Lijnzaad …………..
Lijnkoek……………
Tarwemeel
…………

Tarwe ……………..4.165
Mais

…………….2.729

243.231

373.142

38.227

8.465

16.641

2.314

7.977

97.740

176.574

67.438

30.600

53.135

11.886

10.025

23.110

27.269

8.322

54.701

7.560

34.078

85.826

27.785

18.259

10.664

3.051

AANVOEREN in tons van 1000 K.G. voor België.

210.696
1
394.382

10.208

46.697

10.823
281.458
383.965

8.465
16.641
500
2.314
8.477
79.103 165.178
255.677
4.549
42.486 57.684
4.218
37.294
27.328 32.995
15.882
87.696
5.435
61.863
91.261

21.310
10.664

219.696
1

394.382

10.208

46.697

524

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11Juli 1917

Buitenlandsche granen in Nederland.

Ook deze week kwam slechts een enkele lading mais in
onze havens aan. Op het oogenblik ligt vrijwel de heele
Transatlantische scheepvaart op Nederland stil. De ,,Lett.ers
of Assurance” die benoodigd zijn om de goederen uit Noord-
Amerika te mogen uitvoeren, worden nog steeds niet ver-
strekt; misschien dat men na den 15den voor enkele arti-
kelen iets verwachten mag.

METALEN.

Loeo-Noteeringen te Londen:
Dato
IJzer
Ctev.
No.3

1

Koper
Sta,da,d
Ti
.
Lood
Zink

6 Juli

1917..
nom.
130.-!-
245.1716
30.101-

29Juni1917..
nom.
130-/-
244.-!-
30.101-

7 Juli

1916..
nom.
91.-!-
173.-!-
27.1716
44.-!-
9 Juli

1915..
67.61-
77.1216
171.151- 24.151-
100.-!-
20 Juli

1914..
5114
61.-!-
145.151-
19.-!-
21.101-

PETROLEUM.

(Ontleend aan den ,,Petroleum Review”)

Londen, 29 Juni 1917.
Geraffineerde petroleum. De markt is zeer vast en de
prijzen hebben geen verandering ondergaan.
Water White ……1 s. 3
1
12 d.
Standard White …. 1 s. 2
1
12
d.
Second Grade ……1 s. 2 d.

Snieerolie. De markt en de prijzen zijn onveranderd ge-
bleven. De noteeringen zijn ongeveer als volgt:
American pale

van £ 25 tot £ 33
American red

£ 28 ,, £ 32
American filt. cyl.

£ 30
,, £
36
American dark cyl.

£ 24 ,, £ 29

Benzine. De toestand van de markt en cle prijzen eveneens
hebben geen verandering ondergaan. Alle merken zijn in
Sehotland en Ierland 1 d. per gallon duurder. Bij onder-
staande prijzen moet 6 d. per gallon verbruiksbelasting
worden gevoegd.
No. 1 ……….2s. 10°/4 d.
No. 2 ……….2s.

9
8
14d.
No. 3 ……….2s.

8
5
/4d.

Terpentijn. Nadat de markt in flauwe stemming had vei–
keerd, liepen de prijzen weer op tot het niveau van de vorige
week.
Loco

………. 54s.9d.
Juni/Augustus .. 55 s.
September/Dec. .. 56 s. 6 J.

Paraffine. Zuivere nominale noteeringen zijn als volgt:
Smeltpunt

140
0
7 d-7’12 d.
130-132
0
6
1
14
d-6’12 d.
125-127
0
6 d-6
1
14 d.
118-120
0
5
5
18-5
5
1 d.

Stookolie en vethoudende oliën worden niet genoteerd.

Liverpool, 28 Juni 1917.
Petroleum-producten vinden vasten verkoop. Arnerikaansch
wordt 1 s. 1 d. tot 1 s. 2 d. per gallon genoteerd. Op de markt
is geen Russische olie verkrijgbaar. Benzine staat op 2 s.
11 d. per gallon genoteerd.

Bakoe, 28 Juni 1917.
De markt voor ruwe olie blijft vast. De officieele prijs is
60 kopeken per poed.

New York, 28 Juni 1917.
Geraffineerd in kisten……12,75 c. per gallon
Standard White in vaten

10,25 c.
Credit Balances …………

3,05
C.
Pennsylvanian Crude ……$ 3,10 pér vat.

Philadelphia, 28 Juni 1917
Standard White ……… . 10,25 e. per gallon.

WOL

Er valt niets bijzonders te berichten van de Engelsche en de overzeesche markten. Bij den verkoop, welke 6 dezer te
Amsterdam gehouden werd en waarbij 463 balen aangeboden
en nagenoeg in hun geheel verkocht zijn, heerschte een op-
gewekte toon en de partijen werden levendig betwist. De
prijzen van goedgewasschen wol zijn als volgt:

Pasto Fuerto merinos supra ……..
f
9,-
Montevideo merinos supra ……….,, 10,50
Montevideo erossbred fine ……….,, 8,50

KAP OK.

(Opgave van de Makelaars Gebrs, van der Vies, Amsterdam.)

Kapokstatist.iek op 30 Juni 1917.

Voorr. Aanv. Verk. N.O.T.
Importeurs:

1 Jan.

tot

tot Voorr.
1917. 30 Juni. 30Juni. 31 Juni.
Amsterdam-Bat. Hsvg.

187

187


Comm.Venn.Heybroek&Co

178

178

H. G. Th. Crone ……..-

1742

1742

Edgar & Co………….617

1832

2449


Landbouw-Mij. Geboegan

190

190


Landbouw-Mij. Ngobo

388

388


Mirandolle Voute & Co.

133

379

338

174
Naintz & Co . ……….

433

433

Weise & Co………….

510

510

750

5839

6415

174

Prijs van prima N. O.T.
Kapok op 30 Juni –

95

á105

ets. in 1917
55

â 60

ets. in 1916

4253

19426

21190

2489
34

/ 35

ets. in 1915

6579

58436

52355

12660
40

ets. in 1914

6733

47710

51757

2686
42

f1. 43

ets. in 1913

3053

47620

34105

16568
4811
2
f1. 49

ets, in 1912

4178

56741

56038

4881
47

f1. 48

ets. in 1911

795

37838

34467

4169

38
1
/I
á 39
1
/2
ets. iii 1910 13274

34981

34333

13922

33
1
12
f1.
341/2
ets. in 1909 14729

35911

32859

17787 34

á 35

ets, in 1908 15560

35321

35077

15804

KATOEN.

Noteeringen voor Loco-Katoen.

(Middling Uplands.)

6Juli’17 129 Juni ‘17122 Juni ‘iij 6Juli’16 6Juli’15

New York …. 26,15e 27,15e 26,55e 13,00e -,- e

Liverpool …. 18,85d 19,45d 19,45d

8,03d

5,17d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansehe havens.
(In duizendtallen balen.)

1 Aug.
’16
tot
28Juni’17

Overecnkomstiee peioden

1915-16
1914-
1
15

Ontvangsten Gulf-Havens..
4997
4860
6972
,,

Atlant.Havens
2034
2531
3621
Uitvoer naar Gr. Brittannië
2440 2579 3732
,,

,,

‘t Vasteland.
2131 2424 3903
71

Japtn etc…
442
476
490
Voorraden in duizendtallen
1
15 Juni’17
15Juni’16
15 Juni’15

Amerik. havens ……….
812 915 928
Binnenland …………..
648 514 538
.

193
250
New York

……………88
..

203 210
187
New Orleans ………….
Liverpool

……………
445
664 1793

Marktberieht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,

Manchester dd. 20 Juni 1917.

Wij hebben deze week weer een sensationeele stijging in
Amerikaansehe katoen gehad en noteeringen zijn opnieuw
twee penee per pond gestegen, zoodat de totale stijging in
veertien dagen thans circa vier penee bedraagt. Wat de
Liverpoolinarkt betreft, is de voorraad zoo gereduceerd, dat kleine kooporders reeds grooten invloed op prijzen hebben,
terwijl ook de kans op belangrijke aanvoeren voorloopig niet
gunstig is. Er komt dan ook zeker tusschen de spinners
onderling groote naijver om van de nog beschikbare partijen katoen een gedeelte te verkrijgen, terwijl de houders natuur-
lijk steeds hoogere prijzen vragen. In Amerika blijft de
vraag van spinners steeds goed, doch de vooruitzichten van
den aanstaanden oogst zijn nog verre van gunstig. De k.laeh-
ten omvatten zoowel gebrek aan meststoffen, sehaarsehte
aan arbeidskrachten, het late seizoen, een verminderde aan-
plantoppervlakte, als ook het slechte weer. Met al deze
ongunstige invloeden mag mei zeker wel op spoedige verbete-
ring hopen. Egyptische katoen wordt steeds schaarscher en
dus ook duurder.
Over garens is slechts weinig te vermelden. De hausse
van de vorige week had de vraag reeds geheel doen op-
houden en deze week is dan ook bijna niets gedaan. Fabri-

11 Juli 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

525

kanten koopen kleine hoeveelheden als de prijzen wat gun-
stiger zijn, doch grootere orders komen niet tot stand. De
exporthandel staat vrijwel stil en sedert Pinksteren is
slechts weinig gedaan. Egyptische garens zijn meer gestegen
(lan de ruwe katoen, maar de vraag blijft beperkt tot spe-
date soorten, hoofdzakelijk in de fijnere nummers.
De doekmarkt is moenteel geheel desorganiseerd door
de abnormale stijging van de laatste dagen, terwijl ver-
schillende fabrikanten ook weigeren offerte te maken, Op
(le prijzen van eenige weken geleden zouden nog wel orders
te plaatsen zijn, doch koopers kunnen de thans gevraagde
prijzen niet betalen, zoodat men vreest, dat spoedig verschil-
lende fabrieken zullen moeten sluiten bij gebrek aan orders.
Voorraden vinden grif plaatsing tot zeer loonende prijzen, die echter toch zeer belangrijk neneden de tegenwoordige
kostprijzen blijven en welke goederen dikwijls opgenomen
worden door die exporteurs, welke orders aangenomen heb-
ben, zonder zich steeds onmiddellijk te dekken.

JAVA KINABAST.

(Opgave van het Kina-Bureau).

De Unit-Limite voor den verkoop der Pharmaceutische
Basten voor de veiling van 20 Juli 1917 is vastgesteld op:

19,82 Cts. per
‘I
K.G.

SUIKER.

De week ging weder voorbij zonder dat aan onze B i 4 t-
s u i k e r m a r k t zaken konden worden gedaan. Houders
verwachten een spoedig Regeeringsbesluit den uitvoer rege-lende en blijven voor Augustus-levering
f
26 vragen.
De weersgesteldheid was voor de bietvelden in ons land
gunstig en zijn de vooruitzichten voor den oogst tot dusver
zeer bevredigend. Ook in D u i t s c h 1 a n d is men met den
stand van het gewas tevreden; in 0 o St e n r ii k-H o n g a-
r
ij
e werd naar meer regen verlangd.
Volgens de berichten uit J a v a is de verwachte overeen-
komst tusschen producenten en Chineesche suikerkoopers
niet tot stand gekomen, doordat laatstgenoemden nieuwe
eischen gingen stellen, die verkoopers niet wilden invil-
ligen. De meeste Chineesche handelaren zuilen nu wel failliet
verklaard worden en zijn de producenten overeengekomen
cene combinatie te vormen, die tegen deze handelaren op-
treedt en tegelijkertijd de financieering en den verkoop
regelt van alle nog onverkochte suikers, omvattende zoovel
de suikers, die door de Chineezen niet kunnen worden op-
genomen, als ook de door de fabrieken nog niet verkochte
restantoogsten, teneinde eene verdere ongewettigde depre-
ciatie van het artikel te voorkomen. De wanverhouding,
waarin de waarde van Javasuiker tot de waarde op andere
markten gekomen is, kan blijken uit het feit, dat in Londen
einde Juni witte Javasuiker voor af scheep genoteerd werd
met 1616 per cwt. f.o.b. Java, terwijl tegelijkertijd Ame-
rican granulated tot 30/6 per cwt. f.o.b. New York ver-
kocht werd. Intusschen hebben op Java verdere verkoopen
plaats gehad, zoowel aan de opkoopers van de Engelsche
Suikercommissie als ook voor export naar Britsch-Indië en
elders. Na enkele afdoeningen tot
f
9 voor No. 16 en h.
en f 1034
tot
f 10
3
X
voor Superieur werd weder
f
11 voor
Superieur betaald. In Mei werden afgescheept 57.000 tons
tegen 36.000 tons verleden jaar; het grootste gedeelte van
eerstgenoemd kwantum bestond waarschijnlijk uit oude
suikers.
In A m e r i k a had na de laatste groote rij zing eenige
reactie plaats en worden Spot Centrifugals nu met 6,20
5. 6,33 c. genoteerd, tegen 6,52 c. als hoogste punt. De totale
exporten van Geraffineerd bedroegen van 1 Jan. tot 26 Mei
135.751 tons tegen 285.479 tons in 1916 en 50.056 tons in
1915.
Op C u b a bedroegen de ontvangsten der week eindigende
23 Juni 34.895 tons tegen 27.098 en 23.000 tons in de beide
voorgaande jaren, en de totale voorraden op 25 Juni
724.000 tons tegen 681.828 tons en 681.000 tons.

NOTEERINGEN
Afnsterda,;,
Londen
New York
1
Data
per Tates
White
96%
Juli
Cubes
t Javos

lated
Centrifug.
No. 1
fob.

6Juli

1917….
f

– –

6,20 5.6,33
30 Juni 1917..
. .

519

3016
6,02
6Juli 1916….
,,

4711
11
2
2016 3116
6,27
6 Juli 1915..
..
,,

23
‘l
311-
1916


21 Juli 1914….
,,

11’/
181-


3,26

RUBBER.

De prijzen zijn in de afgeloopen week niet verder terug-
geloopen, hoewel de stemming voor loco zeer gedrukt bleef.
Het aanbod daarvan schijnt nog steeds zeer ruim te zijn.
Verdere termijnen daarentegen blijven zeer vast en zelfs
tegen de hooge premies, die men nu daarvoor betaalt, is
het zeer ioeiljk verkoopers te vinden.

De noteeringen luiden:
einde vorige week
Prima HeveaCrèpe loco/Juli.. 216

loco …….. 2/5/4
Juli ……..

2/6
Aug./Sept… 217
OctiDec. . 218

Juli/Dec.. .. 216
1
1:
Oct./Dee…..2/7’/4
Hard cure fine Para …….. 3/-

31-
1
12

HUIDEN.

(Bericht van de firma Grisar & Co.)

De markt had deze week een vroolijk aanzien met groote
vraag tegenover beperkt aanbod. Van de exotische huiden
werden afgedaan: ex. ss. ,,Amsteldijle” 100 droge Columbia;
ex. ss. ,,Poeldijk” 150 gezouten Minas, tot zeer vaste maar
geheime prijzen. Eveneens werden tot vasten prijs verkocht:
1000 Paraguay Campo ossehuiden, ex. ss. ,,Rijnland” welke
tot op heden niet vrijgegeven werden.
Ook in inlandsche huiden kwamen er vrij groote zaken
tot stand. De looierij, thans beter voorzien van looistoffen
en kennis nemende, dat het Rijksdistributie-Bureau niet
allé6n spoedig de bestaande voorraad zal distribueeren, maar
ook geregeld tracht nieuwe posten te doen importeeren,
bezit nu voldoende vertrouwen, dat in afzienbaren tijd geen
stagnatie met invoer van looistoffen zal komen.
Buitenlandsche markten hebben allen een neiging tot stijgen.

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuriug
&
Zoon,
Kolf 1 & Witkamp en Leonard Jacobson& Zonen).

Waar niets omgaat, valt ook niets te vermelden. Zon is
het helaas nog altijd ten opzichte van dit artikel gesteld.
Alles wacht van den eenen dag op den anderen op toestem-
ming tot afleveringen/of uitvoer. Intusschen komen 9 dezer
ca. 1400 balen Robusta aan de markt, weliswaar met het
gewone voorbehoud van goedkeuring en toestemming tot uit-
voer, naar dan toch ook in de verwachting, dat die eindelijk eerlaug toch wel verleend zullen worden.

Noteeringen en voorraden.

Rio

Santos
Dato
Wssselkoeri

Voorraad

Voorraad

6 Juli 1917

173.000 5175

883.000 5000

1314
2,, 1917

145.000

5375

948.000 5000

13
11
/
23 Juni 1917

118.000

5300

983.000 5000

13
29
/st
6 Juli 1916

239.000

6525

890.000 6700

12
11
/1t

Ontvangsten.

Rio

Santos
Data
Afgeloo pen

Sedert

Af geloo pen

Sedert

week

1 juli

week

1 Juli

6 Juli 1917..

36.000

46.000

77.000

92.000
6 Juli 1916

27.000

27.000

186.000

186.000

JAVA THEE.

0p Donderdag 19 Juli e.k. zullen in veiling te Amsterdam
worden aangeboden: 5405 en 24116 kn. Java thee en 696 kn.
Sumatra thee, totaal 6107 kn. thee. Samenstelling is als volgt:

G’ezond

Beschadigd

Totaal
Blad theeën .. 3021 kn.

599 kn

3620 ku.
Gruis – ,,

. .

2271 ,,

216 ,,

2487
tegen een aanbod in veiling op 28 Juni j.l.:

Blad theeën gezond en beschadigd bijeen …. 2520 kn.
Gruis

,,

,,

,,

,,

3781

VETTEN EN OLIËN.

Oleo-Margar me. Zonder zaken.
De offerten op aflading luiden voor Noord-Amerikaansche
Extra-Oleo f134,— tot
f
135,-
Prime-Oleo ,, 133,-
c. i. f. Exclusieve Molest; vracht boven $3 per 100 lbs. voor
koopers rekening.

526

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11 Juli 1917

Prime-Oleo
f140,–
dezelfde condities zonder vracht-
bijbetaling.
Voor Zuid-Amerikaarische:
le Soort
f
1271 (f125,—
geboden)
Iie

,,

,, 125,-
c. i. f. Exclusieve Molest, zonder speciale vrachtstipulatie.
P rem ier jas. Noord-Amerikaansche. Offerten:
1132
1
/1/
13211
4
c. i. f. Excl. Molest Vrachtbasis
$3.
Zuici-Amerikaansche. Ie soort (La Blanca) gedaan ad
f132,—
franco wal bier inclusief alle kosten Juli/Augustus-
af lading.
Men of freert Iie soort ad
fl17.—
c, i. f. excl. Molest. Er
is
f130,—
fauco wal hier inclusieve alle onkosten geboden
waarop nog geen antwoord uit Amerika kwam. M u t ton p rem ier j u s. Gedaan: Jnli/Augustus-aflading
200
frcs. L. P.C. S. ad
f
11114
c. i. f. exclusieve Molest.
200 ,,
La Blanca
f126,—
franco wal hier mci. Molest. N e u t r alla r d. Zonder afladings-offerten. Voor eene partij
loco, goede kwaliteit wil men biedingen van
f
175,—
hooren.
Katoenzaad – olie. Er was eene noteering van Climax-
Butteroil ad
$16,12 per 100 lbs. f.o. b. New-York. Dit komt
ongeveer op
f120,—
franco wal hier per 100 K.G., indien
men verschepingsgelegenheid zonde kunnen vinden.

COPRA.

In den toestand van de markt kwam weder geen veran-
dering.
Ceylon cif. Londen £
46.-.-
(koopers) ; cif. Marseille oom.

NOTEERINGEN.

Java f.m.s.

7
Juli

1917…. f531/4
1
30
Juni
1917….

53
1/

N.O.T.-condities.
7
Juli

1916…. ,,40/4 J
7
Juli

1915…. ,,92
20-25
Juli
1914 …..,28/a

VERKEERS WEZEN.

BINNENVRACHTEN.

In de afgeloopen week is slechts weinig goed binnenge-
komen. Het is voor de eerste maal dat een partij graan voor
de Nederlandsche Regeering is aangevoerd via Londen (in
Engeland overgeladen uit door de Engelsche Regeering ge-
requireerde schepen).

Noteeri ngen:

50
last naar Utrecht (zout)
f1,90
per last
42

,; Amsterdam

,,2,25 ,,

11
150

Zierikzee

111,80
,,

11
50 ,,

,,
Leiden

,, 2,-

BEVRACHTINGEN.

7
Juli
1917.
Het Wheat Committee betaalde van de
Vereenigde Staten naar het Bristol Kanaal verlaagde vrach-
ten, t.w. 30/— per
480
lbs. tarwe en
25/—
per 320 lbs.
haver. Vrachten voor huurschepen voor de vaart in Amen-
kaansche wateren bleven onveranderd; er werden echter
zeer weinig afdoeningen vermeld, hetgeen toegeschreven
ordt aan de heerschende onzekerheid omtrent de van
regeeringswege vast te stellen maximumvrachten. In Ame-
i-ika worden thans onderhandelingen gevoerd teneinde te
vcorzien in het nijpend gebrek aan steenkolen in Frankrijk
en Italië. Frankrijk zou maandelijks eeit millioen ton noodig
hebben; Italië, behalve kolen, ook nog groote hoeveelheden
ijzer, hout, landbouwwerktuigen en spoorwegmateriaal. Aan-
voer zou voor oorlogsdoeleinden noodzakelijk zijn; er werd
ook reeds een Italiaansche oorlogs-commissie uitgezonden
om met vertegenwoordigers der Amerikaansche regeening
overleg te plegen. Een en ander zal echter op den stand van de vrachtenmarkt wel geen invloed hebben, omdat voor het vervoer ongetwijfeld gerekwireerde schepen in aanmerking
zullen komen. De U.S. Shipping Board kreeg de beschikking
over
87
Duitsche schepen, welke geinterneerd waren;
14
der-
gelijke booten waren reeds onder beheer van het Navy
Department.
Bij order in council werd de Shipping Controller vanaf
1 dezer gemachtigd Britsche scheepsruimte op te vorderen.
In groote trekken zijn de voorwaarden ongeveer als die
onzer opvordeningswet; alleen de strafbepalingen schijnen
daar niet zoo ver te gaan als hier.
Kolenvrachten bleven vast, vooral naar onzijdige bestem-
mingen; als voorbeeld zij vermeld de bevrachting van een stoomschip van de Oostkust van Engeland naar Stavanger tot een vrachtcijfer van
2801—
per ton. De bepalingen be-

treffende uitvoer van steenkolen naar Frankrijk en Italië,
welke zich tot dusver tot do te betalen vrachten beperkten,
werden uitgebreid met voorschriften, welke den prijs van de
kolen in de verschepingshaven vaststelden. Voorts werd bij
dezelfde vérordening bepaald, dat aan onzijdigen niet ver-
kocht mag worden beneden de prijzen, welke voor de geal-
lieerden gelden.
Onderhandelingen ter verkrjging van een veilige vaar-geul voor de Nederlandsche transatlantische scheepvaart
duren voort. Intusschen zijn een aantal schepen met be-
stemming voor Amerika blijven liggen. Ook de in Amerika
tot vertrek gereed zijnde schepen voeren niet uit, omdat de
Britsche Ambassade de vereischte dokumenten (z.g. letters
of a.ssurance) niet afgaf. Het vermoeden werd uitgesproken,
dat afgifte vertraagd wordt, tot de reeds vroeger aange-
kondigde Amerikaansche uitvoer-bepalingen in werking
zullen treden. Het is echter aan twijfel onderhevig, of de
reeds in lading liggende en ondrweg zijnde schepen onder
cle nieuwe bepalingen zullen vallen. Aanvoer van bunker-
kolen voor Nederlandscho schepen bleef onvoldoende.

GRAAN.

Af!. Kust

San Lorenzo

Data
Petro- Ode.çsa

Ver. Staten
grad Rottcr-
Londen!1 dam Rotter-
J
Bristol Rotte,-
1
Enge-
R’dam

dam Kanaal
1
dam I land

217

Juli

1917
1

1

t

t

1


25130
Juni

19171

1

1

J
301-


318

Juli

19161

1

1f
13,—I

89

1f
110,-j 15113
5110
Juli

1915
1

716

1

716

1

601-

I

601-
Juli

1914J

11 d.

713

1
1111 1
1,

1111
1
14

121-

121-

HOUT.
Cronstodt
Golf vee
Mexico

Data
Holland
Ed
Holland
E
(gezaagd)
(mijn-
(Pitch-
pine)
(Pitch.
pine)
stuIten)

2/7
Juli
1917


25130
Juni
1917


4401-
318

Juli

1916

……

5110
Juli

1915
………-

2101-

2251-

Juli

1914

……

.fl2,—

2416

751-

7716

ERTS.

Bilbao
Cartho- Grieken-
Poti
Data
Middlcs-
1

gena Middles-
land
Middles- Middles-
bro
bro’
bro’
bros

217
Juli
1917


25130
Juni
1917


318

Juli

1916

…….19/-

191-

21!-

5110
Juli

1915

…….11/-

131-

151-

Juli

1914

413

514’1

519

816

KOLEN.

Cardiff
1
Oostk. Engeland

Data
Bot-
Genua

Port
p
0
IRotter
C,on-
deaux
Said Rivier
1
dam
stadt

217
Juli
1917


25130
Juni
1917

691-

10113

– –
318

Juli
1916

341-

721-

901-

451-

t 6,50


5110
Juli
1915
fr
18,50

2216

2416

2716

,, 6,—


Juli
1914

,,

7,—

71-

713

14/6

3
1
2

51-

DIVERSEN.

1 Bombay
Rir,na
Vlodivo-
Chili
Data
I

West West

i

stoch

I
West
1
Europa Europa
I
Wcst

1
Europa
I

(d.
,v)
(rijst)

1
Europa
1
(salpeter)

217
Juli
1917

25130
Juni
1917

318
Juli
1916

92/6

145/-

140/-

5110
Juli
1915

551-

751-

651- ‘)

Juli
1914

1416

1613

251-

2213

1) Per zeilschip.

Graan Petto grad per quarter van 496 lbs. zwaar, Odessa per Unit,
Ver. Staten per quartet van 480 lbs. zwaar.
Bout gezaagd en pitchpine per St. Pet. Standard van 165 kub. vt.,
n:ijnstuttcn per vadem van 216 kub. vt.
Ovcr.go r.otreringen per ton van 1015 K.G.

1

11Juli1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

527

DE TWENTSCHE. BANK

Amsterdam

Rotterdam

‘s-Gravenhage

Maandstaat op 30 Juni 1917

DEBET

Aandeelhouders nog te storten …………………………
f
1,784,700,-

Deelneming in de firma’s:

B. W. BLIJDENSTEIN & Co., te Londen

B. W. BLIJDENSTEIN Jr., te Enschedé

LEDEBOER & Co., te Almelo,
f
8.284.250,— waarvan in

geld gestort

…………………….. . ……………. ,,

6.734.250.-

Deelneming in bevriende Bankinstellingen
f
3.992,800,— waarvan

0

in geld gestort ………………………………….,,

2.456.100,-

Voor rekening der Twentsche Kantoren gedeponeerd te Londen ,,

580.000,-

f

11.555.050,-

Fondsen van Aandeelhouders

te Amsterdam, Rotterdam en ‘s-Gravenhage
28.460.050,-

Fondsen

door ons gedeponeerd voor rekening van bevriende

instellingen ……………………………………..

Wissels

en

Coupons

…………………………..

16.479.366,2434

Nederlandsehe Staatsleeningen,

Schatkistbiljettn en Schatkist-

promessen

………………………………………
,,

50.303.592,86

Saldo’s

bij

Bankiers ……………………………… . …
,,16.055.853,8434

Prolongatiën

gegeven

………………………………..

5.961.850,-

Eigen

Fondsen

en

Syndicaten

…….
…………………..

3.265.656,6734

Credietvereeniging

……………………….. ………..
f
18.277.622,83

af:

loopende

Promessen

……………………. . ……
,,

275.000,-

11

18.002.622.83

Voorschotten tegen onderpand of Borgtocht en Saldo’s Rek. Crt
18.814.216,7634

Voorschotten

op

Consignatiën

…………………………

1.489.809,12
Gebouwen

en

Safe

Deposit ……………….. . ………….
1.966.378,0934


Totaal

……
f
174.861.146,4334

CREDIT

Kapitaal

…………………………………………..
f
16.000.000,-

Reservefondsen

………………………. . …………….
,,

8.118.539,82

Waarborgfonds Credietvereeniging

……………………..
,,

2.545.717,50

Reserve

Oredietvereeniging

……………………………
,,

2.462.856,86

f

29.127.114,18

Zieken-

en

Pensioenfondsen

…………………………..

204.541,5634

Aandeelhouders voor gedeponeerde fondsen

als waarborg voor

90

pOt.

storting op

aandeelen

B ………. . ………….
f

1.784.700,—

in

Leendepôt

……………………………………
..29.182.050,-

30.966.750,—

Deposito’s

…………………………………………
.
27.405.641,63

op

Prolongatie

……………………………..

te ontvangen en tejeveren fondsen ………………..
118.470,5434

Saldo’s

Rekeningen

Courant

…………………………..

57.113.633,2034

Credietvereeniging

……………

9.265.960,48

Saldo

met de kantoren in Londen en Twente ….
4.221.911,2634

On

call

genomen

………………………………….. ..
,,

1.000.000,-

Kassiers

Rekeningen

…………………………………

224.502,67

Te

betalen

Wissels

………………………………….
.
8.356.360,41

Diverse

Rekeningen …. . ………………………………
,,

1.361.660,4834

Totaal

……
f
174.861.146,4334

528

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

11Juli1917

Nederlandsche Bank voor Russischen Handel

BANQUE NÉERLANDAISE POUR LE COMMËRCE RUSSE

Kapitaal 5.000.000 Roebels.

Kantoor: 20 NEWSKY PROSPECT

Telegramadres: NEDRUSBANK

De Bank neemt gelden
i
deposito en in rekellillg-oöurant en veriïcht alle soorten ‘wissel- en baukzaken.

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot alle kantoren van

de NEDERLANDSCHE HANDEL-MATSCHAPPIJ
1t
en de TWENTSCHE BANK,

zoomede tot de heeren HOPE
&
Co. en LIPPMANN, ROSENTHAL
&
Co. te Amsterdam

en R. MEES
&
ZOONEN te Rotterdam.

GEBROEDERS CHABOT

ROTTERDAM

KASSIERS en MAKELAARS in ASSURANTIËN

Deposito’s.

Rekening-Courant.

Franco Chèque-Rekening.

Aan- en Verkoop van Wissels op het Buitenland.

Aan- en Ver-

koop van Fondsen.

Bewaarneming en Administratie van Effecten.
-goo

VJVIWA TE
:

Oorlogs-, Transport-, Casco-, Brand-, Diefstal- e. a. verzekeringen
:

van elken aard.

ONTVANG-
EN
BETAALKAS

NIEUWE DOELENSTRAAT
20-22

AMSTERDAM
.

…..

KAPITAAL EN RESERVEN
f
5.500.000,-

DEposITo’s VOOR
I.
JAAR FIXE â
4
PCT.
PRACTISCH EFFECTENBOEK

GELDEN OP DEZEN TERMIJN GESTOIiT ZIJN NÂ ÂFLOOP VAN HET
JAAR ZONDER OPZEGGING BESCHIKBAAR.
ter vereenvoudiging van admini-
stratie en ten gebruike voor de

NIET OPGEVORDERD ZIJNDE, WORDT DE POST STILZWIJGEND VOOR
VERMOGENSBELASTING
GELIJKEN TERMIJN VERLENGD.
11
.

Priis
DE RENTE KAN NAAR VERKIEZING PER KWARTAAL, PER HALF JAAR OF PER JAAR ONTVANGEN WORDEN.
NIJGH&VAN DITMAR’SUITG.-MIJ,R’DAM

GEO. H. MÇFADDEN
&
3RO.
CÔTTON MERCHANÏS

PHICADELPHIA—NEW YORK

Vertegenwoordiger voor Nederland:
D.BREEKLAND, Oldenzaal—Enschede

NEDERLANDS CHE Â BAN KINSTELUNG

VOOR WAARDEN BELA5T MET
VRUCIfITGEBRUIK EN PERIODIEKE UITKEERINGEN

s-
GRÉL
2
3E

Directie: fl.aCNWAP.Zen Mr. H. Svan MAASDkJK

Geplaatst Kapitaal f. 4.000.000,_ Resexves f 644.414,99

Pandbiieverikapitaa1 ruim f.18.000.000,:..

‘1
1
/2
EN 5% PAT’ijDBRIEVEN TEGEN IEUflSKOER4S

RUSSISCH-HOLLANDSCHE BANK

RUSSKOGOLLANDSKI BANK

Telegram-Aes: PETRODAM

BANQUE RUSSO-HOLLANDAISE

PETROGRAD—
NEWSKI PROSPEKT
21

ILINKA IPATEWSKL PEREOULOK
3 – MOSCOU

Rentevergoeding
op
chèque-rekeningen
Kapitaal en Reserven
Rs.
11.000.000

tot nader order
4
pCt.

Financiering van im- en export. Rembours-credieten; Incasseering en aan- en verkoop van wissels. Handelsinformaties.

Inlichtingen verkrijgbaar bij de Hoofdvertegenwoordiging voor Nederland:

de Rotterdamsche Bankvereeniing te Amsterdam en Rotterdam

Auteur