Ga direct naar de content

Jrg. 2, editie 57

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 31 1917


– 31JANUARI1917

Eco
*nomisch,. Statistisch

‘Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID. FINANCIËN EN VERKEER

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN
kl

2E JAARGANG

WOENSDAG 31JANUARI 1917

No. 57

INHOUD

BIZ.
STORMLOOP OP

DE

SCHATKIST

……………………..81
De goudpositie der Banque de France

………………
83
De handel van Engeland in
1916

………………….
84
RECEERINGSMAATRECELEN OP HANDELSCEBIED
…………..
86
MAANDCIJFERS:
Emissies

in

Januari

1917
………………….
. ….

86
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

…………………
87-95
Geldkoersen
Effectenbeurzen.
VVisselkoersen
Goederenhandel.
Bankstaten

Verkeerswezen.

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE

GESCHRIFTEN

WEEKBLAD ECONOMI,SCII-,STATISTI$CIIE BERICHTEN

Het secretariaat van het weekblad is gevestigd te
Rotterdam, Pieter dé Hooghweg 129, telefoon no. 8000.
Bijdragen en mededeelingen, den inhoud betref-
fende, gelieve men te zenden aan het secretariaat.

A bonnementsprijs voor het weekblad franco p. p.
in Nederland, f 10,—, buitenland en koloniën
f
12,-
per jaar. Losse nummers 25 cents.
Leden en donateurs van het Instituut ontvangen het
weekblad gratis.

Advertentiën f 0,35 per regel. Plaatsing bij abonne-
9nent volgens tarief.

Mededeelingen betreffende abonnementen en adver-
te.ntiën richte men tot Nijgh & van Ditma.r’s Uitgevers-
Maatschappij, Rot t erdam, Amsterdam, Den Haag.

BERICHT.

Het Secretariaat bericht, dat het zeer verplicht zal
zijn voor toezending ian nummers van den eersten
jaargang, op welker behoud gen prijs wordt gesteld.
De daarop komende frankeeringskosten zullen gaarne
worden vergoed.

30 JANUARI 1917

In de positie van de geldmarkt kwam deze week

geen wijziging van eenige beteekenis. De markt was

ruim van middelen voorzien en de lichte stijging van

de vorige week maakte geen verderen voortgang.Wissels

vonden gemakkelijk plaatsing tot bijna onveranderden
koers en konden
4
al naar kwaliteit en looptijd tot 1
1
%

V/ pOt. ondergebracht worden. De prolongatierente

noteerde van 2 tot 24 pOt.

*

De ruime geidmarkt kwam ten goede aan de ver-

schillende emissies, welke ook deze week weder aange-

boden werden en waarvan vooral de beleggingswaar-

den een goed onthaal vonden. De toewijzing op de lee-

ning van de gemeente Rotterdam bedroeg slechts

20 pOt.

STORMLOOP OP DE SCHATKIST.

Men mag wel veilig aannemen, dat bij de behande-ling der Distributiewet 1916 in de beide Kamers, zoo

‘oed als niemand zich rekenschap heeft gegeven van
de groote offers, die hare uitvoering van Staat en

Gemeenten zou eischen. Voor een groot gedeelte kwam
dat hier vandaan, omdat de Regeering de Kamers zoo

zeer in onzekerheid liet omtrent den aard der goede-
ren, die ingevolge artikel 1 gedistribueerd zouden

iuoeten worden. Hoewel van verschillende zijden daar-
toe aangezocht, weigerde minister Posthuma iets aan-
gaande zijn plannen in deze los te laten. Een tweede

reden was, dat niet viel te ramen, in hoever uit den
export van sommige goederen bedragen verkregen kon-

çlen *orden, welke de Regeering kon aanwenden, om
de kosten der beschikbaarstelling dier goederen of van
aanverwante goederen voor binnenlandsch gebruik te

beperken. Tijdens de behandeling der :Distiibutiewet
werden alle kosten der voorziening met melk, peul-
ruchten, spek, rundvet en varkensvleesch nog door
den export gedragen, en in de over het geheel zeer
ondeskundige Kamers zullen, op dat oogenblik uiterst
‘weinigen vermoed hebben, dat de voorziening met
deze goederen in 1917 van Staat en Gemeenten een
‘bedrag van
f
36.000.000 zou vergen, volgens raming
‘door de Regeering – een aming, die, naar we hier
terloops opmerken, waarschijnlijk zal blijken nog te ,Taag te zijn. Zeer weinigen ook in de Kamers zullen

toen vermoed hebben, dat de kostvn der bruinbrood-
vporzieiiing het dubbele zouden beloopen van de som,
in het z.g. 20-millioen-ontwerp genoemd, welk ont-

werp gelijktijdig met de Distributiewet in behande-
Mini kwam. .L. We wenschen ons hier niet op specu]atief gebied te

begeven, en laten dus alle waarschijnlijkheidsbereke-ning achterwege omtrent het vraagpunt, of en in hoe-
verre de Kamers bereid zouden geweest zijn de Regee-

ring te volgen, indien zij over de vorenbedoelde drie
factoren beter ingelicht waren geweest. Doch dit staat
wel vast, dat zij, indien zij de draagwijdte van hun
votum hadden kunnen voorzien, er wei voor gezorgd
zouden hebben, den gemeentebesturen de gelegenheid
te ontnemen om, tegen de bedoeling en den wensch
der regeering in, de kosten der levensmiddelenvoor-
zien ing nôg eens extra op te drijven.

Die gelegenheid bezitten de gemeentebesturen thans
krachtens art. 3 der distributiewet, hetwelk bepaalt,
•dat de gemeenten slechts 10 procent behoeven te beta-len van het nadeelig verschil tusschen de inkoopprijzen

en de verkoopprijzen, die de gemeente betaalt en ont-
vangt, der volgens art. 1 aangewezen goederen. Het
is waar, in zooverre bevat het artikel een rem tegen

pdrijving der kosten, dat bepaald wordt, dat indien
de gemeente duurder inkoopt dan den door den minis-
ter bepaalden inkoopprijs, het meerdere boven den
ministeriëejen inkoopprijs geheel voor rekening der
gemeenten komt. Naar onderen toe ontbreekt de rem
echter ten eenenmale; de gemeentebesturen kunnen
de verkoopprijzen zoo laag stellen als zij mtsar wen-
schen: het Rijk betaalt steeds ook de
°Iio
van

82

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

31 Januari 1917.

het bedrag, dat de.gemeenten lager verkoopen dan de

ministeriëele verkoopprijzen.

Dat hierin een mogelijkheid lag tot opdrijving van

de kosten voor het Rijk, kon natuurlijk aan de Kamers

niet ontgaan en bij de verdediging van een door hem
ingediend amendement heeft de heer Van Beresteyn

dan ook niet nagelaten op dit punt in den breede de

aandacht te vestigen. Dit amendement had echter naar

een anderen kant groote nadeelen: het wilde de voor

rekening van het Rijk komende kosten fixeeren door.

voor te schrijven, dat de minister ook de verkoop-

prijzen voor de gemeenten vaststelde, maar wilde dan tevens het volle nadeelig verschil tusschen in- en ver-
S

koopprijzen voor rekening van het Rijk laten. Dit,

laâtste element heeft het amendement doen vallen,

juist ômdat de Kamer wenschte, dat ook de gemeenten

een deel der kosten zouden dragen en dus niet te

royaal zouden worden. Doch daarmede was het door
den heer Van Beresteyn geduchté bezwaar niet be

zworen; de mogelijkheid bleef bestaan, dat een ge-

meente ver beneden de door, den minister wenschelijk,
geachte verkoopprijzen zou gaan verkoopen en zoo –

doende de voor rekening. van het Rijk komende kosten

der distributie onrustbarend zou opdrijven.

*

Aanvankelijk heeft het geleken, dat het door den

heer Van Beresteyn gevreesde gevaar zich niet in de

practijk zou voordoen. In een circulaire van 28 Sept.
j.l. deelde ministerPosthuma mede, dat hij vergaderd had met de besturen der grootc gemeenten en het be-

stuur der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten
en dat deze den wensch hadden uitgesproken, dat de

minister leiding zou geven
bij
het vaststellen der ver-

koopprijzen door de gemeenten. M.a.w. men zou niet
lager verkoopen dan de minister wenschte. Daarmee

scheen de zaak dus afgedaan.

Merkwaardig genoeg is het ook aan de bladen, die

over de groote kosten der Distributiewet sputteren,

niet opgevallen, dat er al spoedig tegen deze overeen
komst gezondigd moet zijn. Blijkens de Staatscourant tochis een tijdje geleden voor de gemeente Terheyden
ingevolge art. 2 der Distributi.ewet een. maximum-
(kleinhandel)prjs voor eieren vastgesteld van 7’/

cent per stuk, en voor de gemeente Nieuw-Helvoet

voor boter een van
f
1,75 per K.G., welke laatste
maximumprijs inmiddels weer is ingetrokken. Het eigenaardige van het geval is bovendien, dat in de
Memorie van Toelichting tot het 80 millioen-ontwerp
is aangenomen, dat o.m. juist de voorziening met,

eieren en boter aan het Rijk en de Gemeenten geen
cent zou kosten, en de gemeenten derhalve deze arti-

kelen weer van de hand zouden doen tegen de eigen

inkoopprijzen. Deze inkoopprijzen bedroegen op het
tijdstip der vaststelling van de bovenbede1de plaatse-
lijke maximumkleinhandelprijzen
f
12.80 per 100

stuks, wat eieren aangaat, en
f
175 per 100 K.G.

plus de i,racht, voor zoover boter betreft. Er ig hier
dus zelfs geen schijn van een kans, dat de verkoop

door de gemeente aan den
haidel
kan hebben plaats

gevonden tegen de inkoopprijzen.
Zoolang nu alleen Liliiputterplaatsjes als Terhey

den en Nieuw-Helvoet zich aan de overeenkomst niet
stoorden, was dat alleen van beteekenis met het oog
op het- principe. Geheel anders wordt de zaak, indien
ook de groote gemeenten eigen wegen gaan, zooals blij.

kens een voordracht aan den Raad de gemeente Am-

sterdam van zins is.
Bij beschikking van 22 Januari j.l. heeft minister

Posthuma de inkoopprijzen en de in overweging ge-
geven verkoopprijzen van regeeringsaardappelen met

70 ets. per H.L. opgeslagen en tegelijk den maximum-
kleinhandelprijs met 1 ct. per K.G. verhoogd. Het ge-
meentebestuur van Amsterdam is evenwel voornemens

de oude
prijzen
te handhaven en daarenboven van
plan in de maanden, dat aardappelen schraal
zijn,
de

rijst 8 ct. per kilo beneden den geldenden maximum-
prijs voor het publiek ter beschikking te doen stellem
Wordt aan dit voornemen gevolg gegeven, dan is

het welhaast onvermijdelijk, of men handelt aller-
wegen insgelijks. Dé ringgemeenten om Amsterdam
doen blijkbaar al mee; het publiek betaalt er althans

evenals het Amsterdamsche nog 5 cent per K.G.

voor aardappelen, terwijl de ministerieele algemeene
maximumprjs 6Y2 cent is. De vraag is trouwens ge-
wettigd, of het uit een oogpunt van gemeentebelang-

bezien, niet onverantwoordeljk zou
zijn
Amsterdam’s
voorbeeld niet te volgen. Wanneer in de hoofdstad de

aardappelen tegen 5Y cent per K.G. verkrijgbaar zijn,

zal deze wel is waar
f
6000 per maand méér dan nu uit
de belastingen moeten halen, maar een onvergelijkelijk

veel hooger bedrag wordt tegelijk den eigen ingezete-

nen bespaard. Amsterdam’s daad toch beduidt, dat

de
gezamenlijke
belastingbetalers in – Nederland het
negenvoud van
f
6000 per maand méér zullen opbren-

gen. Van die
f
54.000 betaalt Amsterdam, met haar

10 püt. der Nederlandsche bevolking, weer een tiende

of
f
5400. In het geheel brengt de hoofdstad dan


11.400 of 19 pOt. van de totale kosten ad
f
60.000.

In Rotterdam en Utrecht evenwel, die samen even-

veel inwoners tellen als Amsterdam, zullén de inge-

zetenen, bijaldien Amsterdam’s voorbeeld niet ge-
volgd wordt, elke maand de volle
f
60.000 ministerieele

)rsverhoogiug hebben op te brengen plus 10 pOt.

van de
,f
54.000, die Amsterdam’s daad op de schouders

van het Rijk legde. Zij brengen dus per maand in totaal

f
65.400 op tegen Amsterdam
f 11.400.
Het eenige

verschil is, dat Amsterdam de
f
11.400 geheel uit

belastingen moet vinden en Rotterdam en Utrecht dit
r.ar voor
f
5400 behoeven te doen. Hierbij hebben
we nog niet eens rekening gehouden met de mogelijk-

heil, dat Amsterdam ten slotte verklaart de
f
11.400
niet uit de belastingen te kunnen vinden en als nood-
lijdende gemeente op het Rijk een beroep doet om een

extra-subsidie uit de Oorlogswinstbelasting, iets wat

Rotterdam en Utrecht niet kunnen doen, omdat de
belastingen daar met niet meer dan
f
5400 per maand
geklommen zijn.

Men zal moeten toegeven, dat wanneer gemeente-

besturende zaak zich z66 indenken, de verleiding om Amsterdamte volgen
bijzonder
groot moet
zijn.
Nièt-

volgen toch beduidt afzien van populariteit
bij
de

menigte, de kwade reuk van star conservatisme, maar beduidt 66k nog de ingezetenen méér te doen betalen
dan vanneer men wèl volgt. Blijft Amsterdam alléén

staan, dan brengt Iteel Nederland elke maand ten be-
hoeve van Amsterdam’s goedkoope aardappeltjes


54.000 méér op; volgt heel Nederland het voorbeeld,
dan heeft bij slot van rekening Amstei’dam zelf zijn
volle
f
60.000 op te brengen. Rotterdam en Utrecht,
die nièt meedoen, moeten per maand
f
65.400 méér op-

brengen; doen zij met geheel overig Nederland wel
mee, dan kost het hun in geen geval méér dan
f
60.000.

De beslissing om niet te volgen wordt te moeilijker
voor een bestuur, naarmate er meer gemeenten het
wel doen. Ieder, die met Amsterdam meegaat, schuift
zijn
/io
af en dat is een hard gelag voor de anderen,
die daarenboven hun eigen volle tien tienden dragen.
Die anderen worden als van zelf genoopt te trachten

ook hun
9
/lo
af te schuiven, om te bereiken, dat ten

slotte ieder zijn eigen tien tienden draagt.
Reehtvaardigheidszin en zucht naar zeifbehoud moet
o.i. bewerken, dat op zeer breede schaal, in allen ge-
valle door de groote en middelgroote steden, Amster-
dam’s voorbeeld gevolgd wordt en-de gezamenlijke ge-
meenten een nieuwen aanslag op ‘s Rijks schatkist
wagen. De prjsverhooging voor aardappelen, die de
Regeering wilde invoeren voor het publiek, mislukt;
de algemeene maximumprijs blijft 5 ct., terwijl de
Regeering 6Y2 cent vaststelde. Met de rijst zal het

denzeifden wèg opgaan; zet Amsterdam
zijn
wensch

door om het publiek rijst tegen 10 cent het pond
te verschaffen, dan zal in zoowat alle plaatsen van
beteekenis het publiek rijst voor een dubbeltje het

31 Januari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

83

pond eten en het Rijk niet, zooals geraamd was,
f
6,30

– per 100 K.G. rijst moeten bijbetalen, doch
f
12,50 è

f
13 en zullen bijgevolg de aangevraagde f.80.000.000

tot dekking der Rijkskosten voor de distributie blijken
niet voldoende te zijn. –

Maar wat dan? Aan het slot der Memorie van Toe-
lichting tot het 80-millioen-ontwerp deelt minister

Posthuma ‘mede, dat de ,,minister van Financiën

slechts zéér noode in de credietaanvrage heeft toege-

stemd” en dat, als de kosten der distributie nog hoo-

ger worden, ernstig overwogen zal dienen te worden

het stelsel der Distributiewet 1916 te verlaten. Het

meegaan met Amsterdam zou dus tot gevolg kunnen

• hebben, dat de geheele tegenwoordige distributie kel-

dert. Zeer waarschijnlijk zal het besef hiervan een
aantal gemeentebesturen, die dankbaar zijn voor het
bestaan der distributiewet, er van afhouden zich op

den door de hoofdstad ingeslagen weg te begeven.

Maar het effect van hun daad is dan meteen, dat
die gemeenten zich tevens belasten met de betaling
van Amsterdam’s royaliteit en de druk der kosten
der levensmiddelenvoorziening zeer ongelijkmatig ver-

deeld wordt, wat ieder als onbillijk zal erkennen.

De vraag is nu, hoe aan de verschillende moeilijk-
heden te ontkomen. Ons dunkt, dat de beste oplossing
zou
zijn
een combinatie van het thans in de wet vast-

gelegde stelsel en dat van het amendement van den
heer Van Beresteyn. De Kamer wilde, ten einde te
groote royaliteit van de gemeenten tegen te gaan, de
kosten der levensmiddelenvoorziening voor 10 pOt. door de gemeenten doen dragen; de heer Van Bere-

steyn betoogde, dat alleen het voorschrift, dat ge-

meenten niet beneden de door de Regeering wensche-
lijk geachte inkoopprijzen mogen gaan, een voldoende

rem is tegen kostenopdrjving door sommige gemeen-
ten. –

Welnu, men kan beide factoren combineeren en bepa
len, dat in het algemeen niet meer dan 10 pOt. van het

verschil tusschen de door de Regeering genoemde in-
en verkoopprijzen voor rekening der gemeenten komt,
doch dat, indien gemeenten duurder inkoopen en
goedkooper verkoopen dan regeeringsprjs, het daar-
door ontstane extra-verschil geheel voor rekening der
gemeenten komt. Voor zoover de gemeenten duurder
inkoopen dan regeeringsprijs, moeten zij reeds thans

dat meerdere dragen, alleen de toevoeging ontbreekt,
dat, voorzoover gemeenten goedkooper verkoopen dan
de Regeering in overweging gaf, 66k de daardoor tot
stand gekomen vermeerdering van verschil tusschen

in- en verkoopprijs – hetzij geheel, hetzij voor een grooter gedeelte dan 10 procent voor rekening der
gemeenten is. Zoodanige bepaling biedt volstrekte ze-
kerheid, dat een gemeente niet dan uit dringende
noodzadk er toe zal overgaan tot het leveren aan het

publiek tegen lagere prijzen dah de Regeering wen-

scheljk oordeelt. Zoodanige bepaling beëindigt tevens
het nu dreigend gevaar, dat de afwijking in de prijzen
door één gemeente automatisch leidt 6f tot gelijke
afwijking in prijzen door andere gemeenten 6f tot
onbilijke verhooging van druk in andere gemeenten.

Tegen den hier aangegeven weg bestaat, voor zoo-

ver wij weten, slechts één bezwaar. De briinbrood-
prijzen zijn in alle gemeenten uniform, wat alleen
mogelijk is, doordien de gemeenten het meel tegen
wisselende prijzen aan de bakkers levereh. Het hier-
voren aanbevolen stelsel zou hieraan een eind maken. We geven grif toe, dat dit niet wenschelijk is; immers
een uniforme meelprijs voor de bakkers zou bewerken,
dat in tal van gemeenten de bruinbroodprjs verhoogd
moest worden.

Het hier bedoelde bezwaar is echter gemakkelijk te
ondervangen. De in de wet aan te brengen wijziging
zou dan hierop moeten neerkomen, dat, indien de ge-
meenten aan den handel lagere prijzen berekenen dan
de door de regeering te bepalen verkoopprijzen, de ver-
meerdering van het nadeelig verschil tusschen de in-en verkoopprijzen geheel (of voor b.v. 50 pOt.) voor
rekening der gemeenten komt,
voor zoover
met het
stellen van lagere verkoopprijzen gepaard gaat een levering aan het publiek tegen lagere bedragen dan
de door de Regeering vastgestelde maximumklein-
handelprijzen.

Een dusdanige bepaling zou handhaven den huidi-

gen toestand, dat het publiek allerwege bruinbrood

krijgt tegen 12 ct. perK.G., terwijl de gemeenten aan

de bakkers. het meel tegen zeer varieerende prijzen

leveren. Zij zou het echter onmogelijk maken, dat het

brood ergens maar een dubbeltje kot en de daarmee

noodwendig gepaard gaande verlaging van den meel-
prijs voor de bakkers voor
°
/
io
door het Rijk gedragen
wordt. De bepaling zou het Amsterdamsche gemeente-

bestuur de bevoegdheid geven de Ainsterdamsche be-

volking voor aardappelen 5Y2 ct. te doen betalen,
maar zou haar de kans ontnemen om van de
f
60.000,
die deze verlaging maandelijks kost,
f
48.600 dooi’
andere gemeenten te doen opbrengen.

Bij de regeling, kelijk die thans luidt, is het hek

vn den dam, en de willekeur van één gemeente kan
veroorzaken, dat zij allemaal storm loopen op ‘s Rijks
schatkist. .L. B.

DE GOUDPOSITIE DER BAN QUE DE FRANCE

De weekstaten der Banque de France eischen thans
meer dan gewone belangstelling. Deze instelling toch
is momenteel met haar goudpolitiek op een weg, welke
allesbehalve bewondering kan afdwingen.

•-.Wanneer men bijv. den weekstaat van 18 Januari j.l.

nader. beschouwt, dan ziet men, dat daarin het gbud-
materiaal wordt opgenomen met een bedrag van
frs. 3.816.125.505, terwijl verder een bedrag van

frs. 1.794.122.313 als ,,Goud in het Buitenland” wordt
vermeld, en het is juist deze laatste post, welke thans
bijzondere aandacht vraagt. Immers, zooals bekend
is, en trouwens ook officiëel wordt toegegeven, is deze

post ontstaan, doordat de Banque de France genoemd
,

bedrag aan goud aan de Bank of England heeft afge-
staan, welke laatste bank zich harerzijds heeft ver-

plicht, na het staken der vijandelijkheden dit goud
weder aan de Banque de France te remitteeren.

-.Nu bevat echter de weekstaat van de Bank of
England van geljken datum een post van Munt en

Muntmateriaal groot £ 56.115.288, terwijl alleen

bovengenoemd bedrag van frs. 1.794.122.313 door de
Banque de Frnce aan de Bank of England afgestaan,
een bedrag van £ 71.764.892 vertegenwoordigt. Dit

gond-is derhalve niet in Engeland gebleven en het

staat dan ook vast, dat de Bank of England op haar
beurt dit goud weder naar Amerika heeft verscheept,
om de verplichtingen der gealliëerden aldaar na te
komen. De vraag is dus gerechtigd, of de post ,,Goud

in het Buitenland” in den weekstaat van de Banque
de France werkelijk aan goud gelijk te stellefi is, en
m. i. is dit in het geheel niet het geval.

Men kan hierin moeilijk een beter getuigenis aan-
halen, dan dat van Sir Edward Holden, den kundigen
leider van de London City & Midland Bank. Deze be-
kende financier toch heeft zich reeds begin 1913
op sterk afkeurende wijze er over uitgelaten, dat de
groote Engelsche bankinstellingen de posten ,,Oash
in hand” en ,,Oash in the Bank of England” als één
post aannamen en hij wees er terecht op, dat in tijden
van crisis het zeer de vraag was, of deze beide bedra-
gen wel als één post gerekend zouden kunnen worden.
Sir Rolden achtte het dan ook absoluut noodzakelijk, dat de groote Engelsche banken met hun enorme be-
dragen aan deposito’s, gedwongen worden een eigen

gôudvoorraad er op na te houden, onafhankelijk van
dien van de Bank of England en hij dreigde zelfs,
dat indien de overige banken in het vervolg niet de
bedragen van cash in hun bezit en van hun tegoed
bij de Bank of England afzonderlijk zouden opgeven,
zijn bank het voorbeeld zou geven, door geregeld haar
goudvoorraad te publiceeren. Indien ik mij goed her-

84

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

31Januari1917

inner, heeft inderdaad Sir Edward Holden begin

1014 aan dit voornemen gevolg gegeven en op de

jaarvergadering, begin 1914 gehouden, het bedrag aan

goud, hetwelk te London Oity & Midiand Bank onder
haar berusting had, opgegeven.

Waar dus reeds zoo een bekend financier als Sir

Holden het vopr de Engelsche banken afkeuit, dat

zij hun tegoed bij de Bank of England als kassaldo

beschouwen, geldt dit toch in nog veel sterkere mate
voor het onderhavige geval, waar een circulatiebank

haar tegoed bij een zusterinstelling als goud opneemt.

M. i. is het dan ook zeer terecht, dat de Nedrlandsche

Bank haar goud-tegoed in het Buitenland onder

diverse activa opneemt en dit bedrag niet vereenzel-vigt met den post goud in haar bezit.

Het_ beste bewijs, dat de boeking van de Banque

de France niet juist is, blijkt reeds uit het feit, dat

indien men een gecombineerde balans van de Banque

de Frauce en de Bank of England
ZOU
maken, men

vom de verrassing zou komen te staan, dat daarop
een post goud zoil worden – aangetroffen vn

frs. 3.316.125.505 plus £ 56.115.288, dat de post ,,Godd

in het Buitenland” er in het geheel niet op zou vojr-
komen, doch dat daarentegen de gezamenlijke reke-

ningrcourant saldi een bedrag zouden aanwijzen v;in

frs. 2.264.545.473 plus £ 65.934.384, waaruit dus tn

duidelijkste blijkt, dat de post ,,Goud in het Buiteu-
land” van de Banque de France een gewone cr&ii-

teurenvordering is op de Bank of England.
Nu komt Havas ons in een lang telegram mededee-

len, dat Engeland, hetgeen natuurlijk de Bank bf
England moet zijn, gemakkelijk zijn verplichtingn

zal kunnen nakomen, ,daar de jaarlijksche goudpro-

ductie van het Britsche Rijk, het bedrag, hetwelk de
Banque de France thans van de Bank of England
heeft te vorderen met meer dan 1500 millioen frans

overtreft. Wij nemen daar gaarne nota van, doch men

vergeet er bij, dat men op deze wijze doorredeneerend,
niet alleen de tegeiawoordige crisis niet vermia-
dert, doch dat men buitendien reeds bezig is, em

nieuwe crisis in het leven te roepen. Immers mn
gaat op deze wijze beschikken over goederen, die me,n

nog niet heeft, waarbij de Bank of England bij voor-
baat reeds gehandicapt zou zijn voor den eersten tijd
na het sluiten van den vrede, daar zij dan toch cn
grooten goudvoorraadmeer dan ooit noodig zal hebbn.
indien men’ in deze richting voortgaat, zullen zelfs
diegenen, die de toekornst met gerustheid tegemoet
zagen, van het standpunt uitgaande, dat wat de n

reld na het staken der vijandelijkheden zal vobrthrti-
gen ook aan den dan heerschenden toestand ten goeie

zal komen, met ongerustheid vervuld worden, da;.r
deze redeneering dan niet meer zou opgaan. Immes
men zou het in de toekomst nog te produceeren goid

reeds thans onder de activa in de balansen der circi-

atiebanken opnemen.

in dit opzicht nu is mijn vrees minder groot, ox-
dt Frankrijk weder vrij groote bedragen a.n wissels,
liet juiste bedrag is mij niet bekend, in Engeland heet
geplaatst. Is er nu echter iemand, die gelooft, dat ce
Bank of England het door haar verschuldigde bedrag
van ca. 72 millioen £ goud, naar Frankrijk zal remit-
teeren, alvorens deze Fransche wissels vervallen
m

ingelost zijn? Men zal het bezwaar opwerpen, dat de
wissels en schuld van Frankrijk, en het genoemd
bedrag aan goud een schuld van de Bank of England
aan de Banque de France, een particuliere instelling,
voorstelt, doch gezien de tegenwoordige verhoudingen

tusschen staten en circülatiebanken in het algemeen,
en die tuhschen de Fransche en de Engelsche Regee-
ring, en de Banque de France en de Bank of England
in het bijzonder, zal men toch bezwaarlijk kunnen
ontkennen, dat de Banque de France met het betalen
van deze Frarische wissels zal worden belast, waarvoor
zij echter in de eerste. plaats op haar tegoed bij de
Bank of Engiand, welk tegoed zij als ,,Goud in het Bui-
tenland” opneemt, een beroep zal moeten doen. Op deze

wijze zal dus door het inlossen van de Fransche schat-

kistwissels automatisch de Fransche goudvoorraad
worden verminderd. Hieruit volgt dus, dat de Banque
de France zich inderdaad op glad ijs waagt, door haar

tegoed hij de Bank of England als goudvoorraad op te
nemen, daar zij moet weten, dat zij binnen. korteren

of langeren tijd van dat tegoed zal moeten gebruik

maken, om de groote verplichtingen van de Fransche

Regeering in Engeland af te lossen. Onverschil-

lig welken looptijd deze Fransche wissels hebben,
en hoe vaak zij geprolongeerd mogen worden, eens

moet toch de dag van afrekening komen en men kan
toch zeker gerust aannemen, dat wanneer de vijande-

lijkheden éénmaal achter den rug zijn, de Bank of
England er op uit zal zijn, haar eigen positie zooveel
mogelijk te versterken en het Engelsche publiek zijn

geld beter zal kunnen gebruiken, dan het in Fran-
sche schatkistwissels te beleggen.

Het wil mij dan ook voorkomen, dat de Banque de

France inderdaad beter zou doen, door den post ,,Goud

in hèt Buitenland” gewoon ,,saldi in het buitenland”
te noemen, zoodat zij dan tegenover een bankbiljetten-

omloop van frs. 17.179.190.150 in
werkelijkheid
een
goudvoorraad zou bezitten van frs. 3.316.125.505. Het
wil mij echter verkeerd
schijnen,
hieruit de conclusie
te trekken, dat de financiëele positie van de Deutsche

Reichsbank zooveel beter is dan die der Banque de
Franco, hetgeen ik in een volgend artikel nader hoop
uiteen te zetten. D. B.

DE HANDEL VAN ENGELAND IN 1916.

Sedert het uitbreken van den oorlog heeft de han-

delsbeweging van Engeland met het buitenland opmer-
kelijke wijzigingen ondergaan. In de eerste oorlogs-
maand (Aug. 1914) daalde de invoer (minus den heruit-

voer) van £ 51.550.000 in de voorafgegane maand tot

£ 37.923.000 en de uitvoer van £ 44.405.000 tot

£ 24.211.000. Naderhand – en betrekkelijk zeer snel,

n.l. nog in het laatst van 1914 – heeft de invoer niet
alleen den vroegeren omvang herkregen, maar dien

zelfs belangrijk overschreden.
Bij
den uitvoer heeft

dit herstel veel meei tijd gevorderd eii eerst in den
loop van 1916 zijn de maandelijksche bedragen weder-
öm op het vredespeil gekomen.

Vangt men aan met 1912, dan kan voor de waarde-
bedragen van den buitenlandschen handel de vol-
gende vergelijking worden opgesteld:

invoer

Uitvoer

Heruitvoer

£

£

£

1912
……..
744.640.631

487.223.439

111.737.691
1913
……..
768.734.739

525.245.289

109.575.037
1914
……..
696.635.113

430.721.357

95.474.166
1915
……..
851.893.350

384.88.448

99.062.181
1916
……..
949.152.679

506.546.212

97.608.502

De gezamenlijke handel moge al, zooals uit het bo-
venstaande valt na te gaan, een tot dusver ongekende
hoogte hebben bereikt, toch kan allerminst worden
getuigd, dat de gesteldheid bevredigend is. De invoer
heeft in deze vijf jaren een vermeerdering ondergaan
van circa £ 205 millioen, terwijl de uitvoer, te zamen

met den heruitvoer, in denzelfden tijd slechts met
£ 5 millioen toenam. Het invoersaldo is derhalve
met globaal £ 200 millioen gestegen en over 1916 vindt
men hiervoor de reusachtige som van £ 345 mil]ioen.

Gesplitst in onderdeelen wordt de specificatie van den handel (millioenen £) in de laatste vijf jaren:

Invoer –

1912

1913

1914

1915

1916
V
oe
di
ngsm
idd
e
l
en
*

280.6

290.2

297.0

380.9

419.5
Grondstoffen ……
275.6

281.8

236.5

288.6

337.0
Fabrikaten ……
185.5

193.6

160.5

181.4

189.3
Diversen ……..
2.9

3.1

2.6

3.0

3.4

Totaal ….
744.6

768.7

696.6

851.9

949.2
* Inclusief dranken en tabak.

31 Januari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

85

Uitvoer.

1912 1913
1914
1915
1916
,

Voedingsmiddelen
32.7
32.6 26.9
25.1
29.5
Grondstoffen ……
59.4 69.9
56.8
52.4
64.3 Fabrikaten

……
385.0
441.4 338.6 292.9 393.7
Diversen

……..
10.1
11.3
8.4
14.5
19.0

Totaal ..
. . 487.2

525.2

430.7

384.9

506.5
* Inclusief dranken en tabak.

Uit deze tabel blijkt in de eerste plaats, dat de som,

besteed voor voedings- (en genot-) middelen, welke
uit het buitenland werden betrokken, tussehen 1912

en 1916 met niet minder dan £ 139 millioen steeg. Dc

invoer van grondstoffen (w.o. hier en daar ook half-

fabrikaten) nam slechts voorbijgaand af en het gel-
delijke bedrag daarvan was aan het eind van het hier
behandelde vijfjarige tijdvak, vergeleken bij het be-
gin, ruim £ 60 millioen hooger. De geidswaarde der
fabrikaten (voor een klein deel eveneens vermengd met halffabrikaten) bleef, behoudens het jaar 1914,

vrijwel stationnair. De uitvoer toont voor alle afdee-

lingen achteruitgang, tenminste, wanneer daarbij
het jaar 1913 als uitgangspunt wordt gekozen. Wel

is waar vond er in het afgeloopen jaar een krachtige
opleving plaats, maar de
cijfers
van 1913 werden toen
echter nog niet opnieuw bereikt.

Tot dusver is hier nog alleen gesproken van de
waardebedragen
der handelsbeweging, maar bij een
onderzoek naar de
hoeveelheden
blijken natuurlijk ge-
heel andere verhoudingen. Een dergelijk onderzoek
zou noodwendig moeten aantoonen, dat de ingevoerde
hoeveelheden wel in sommige gevallen grooter zullen
zijn geweest, maar volstrekt niet in die mate als uit

de stijging der geldelijke bedragen zou zijn af te lei-den. Wij zullen dit hier eens met enkele voorbeelden
nader aantoonen. In 1912 bijv. werden 220.296.933
cwts. (1 cwt. = 50,8 K.G.) granen en meel ingevoerd
ter waarde van £ 88.496.284, terwijl in 1916 201.291.662

cwts. werden betrokken voor £ 133.306.944. De invoer
van 21.359.939 cwts. vleesch in 1912 kostte £ 47.137.812,
die van 23.347.692 cwts. in 1916 echter £ 93.390.030.
Voor 34.351.532 cwts. suiker werd in 1912 £ 25.149.661
betaald, voor 30.744.854 cwts. in 1916 echter
£ 37.447.827, voor 4.005.159 cwts. boter in 1912
£ 24.354.193, voor 2.178.029 cwts. in 1916 £ 18.977.450,

voor 2.308.787 cwts. kaas in 1912 £ 7.414.091, voor
2.604.027 cwts. in 1916 £ 12.945.450.

Op deze wijze zou men kunnen voortgaan en dan
in de meeste gevallen vinden dat ‘s lands rekening
voor voedingsmiddelen door het buitenland geleverd
aanmerkelijk is gestegen. Niet alle artikelen van le-
vensbehoefte zijn in even sterke mate duurder ge-

worden, maar men zal toch vruchtelQos naar gevallen
zoeken, dat slecht evenveel behoefde te worden uit-
gegeven alp v66r den oorlog, of minder dan toert. – Van
den anderen kant heeft Engeland tot op zekere hoogte compensatie in de prijsstijging zijner uitvoerartikelen.
Zoo werden bijv. in 1912 voor 67.035.848 ton steen-
kolen en cokes £ 42.584.454 ontvangen, in 1916 voor
41.157.746 ton £ 50.670.604, in 1912 voor 4.807.528 ton
ijzer en staal en daaruit vervaardigde artikelen
£. 48.597.677, in 1916 voor 3.296.225 ton £ 56.681.770.
Ook hier zal bij onderzoek steeds en steeds weer over-
al prjsverhooging blijken.
Wij zullen nu nog enkele cijfers noemen der han-

delsbeweging van ons land met Engeland. Wij voerden
o.a. in 1916 112.587 cwts. kaas uit voor £ 640.217

(1912 268.286 cwts. voor £ 701.696), 85.530 cwts. ge-
raffineerde suiker voor £ 103.397 (1912 3.596.058
cwts. voor £ 3.104.523, benevens 567.043 cTwts. ruwe
suiker voor £ 307.750). Java verscheepte in het afge-
loopen jaar naar Engeland 5.789.301 cwts. ruwe sui-

ker voor £ 7.058.490 en Suriname 49.394 voor £ 65.530.
Ons land betrok in 1916 uit Engeland o.a. 1.346.129
ton steenkolen voor £ 1.516.923 en aan weefgoederên
en manufacturen, voor zoover afzonderlijk opgegeven,
-ter gezamenlijke waarde van £ 5.294.315, Ned.-Indië
£ 6.816.375. Volledig zijn de hier vermelde gegevens

onzer handelsbetrekkingen met Engeland natuurlijk

allerminst. Dit blijkt duidelijk wanneer wordt aange-

stipt, dat wij in 1915 alles bijeengenomen voor een

bedrag van £ 23.440.000 aan goederen naar Engeland
uitzouden, terwijl dit land ons goederen van eigen en

vreemden oorsprong leverde voor £ 30.509.000.

Wij keeren thans nog even terug tot de in den aan-

hef gemaakte opmerking en hebben daarbij dan voor-

namelijk het oog op de onderlinge verhouding tus-

schen invoer en uitvoer. In de jaren 1906113 bedroeg

het nadeelige saldo der handelsbalans dooreengeno-
men per jaar ongeveer £ 140 millioen, in 1915 (het

eerste volle oorlogsjaar) echter £ 368 millioen en in

1916 £ 345 millioen. De verwachting, dat deze con-itellatie geleidelijk zou verbeteren is wel verwezen-

lijkt geworden, maar toch niet in zoodanige mate, dat

een terugkeer tot normale verhoudingen in uitzicht
staat. Ook in 1916 is gemeld nadeelig saldo zeer aan-
zienlijk gebleven, nog ongeacht de regeeringsinvoeren,

die in de handelsstatistieken niet begrepen’zijn en
waarvan het bedrag op globaal £ 200 millioen per jaar

ordt kangenomen. De ingetreden verbetering is ove-
rigens – zooals reeds opgemerkt – niet het gevolg

der uitbreiding van de handelsomzetten, maar geheel aan de
prijsstijging
toe te schrijven. Het is nog niet
gebleken, dat het land, hetgeen verwacht werd, zich

onafhankelijk heeft kunnen maken van den invoer
van oorlogsbehoeften, al is ook de eigen productie van
deze benoodigdheden sterk toegenomen. Men bevindt
zich min of meer in een vicieusen cirkel. Beperkig
van den invoer van noodzakelijke artikelen door eigen
poductie brengt, tenminste onder de tegenwoordige

ornstadigheden, achteruitgang in de arbeidskrachten,
die kunnen en zouden moeten worden aangewend in
de nijverheidstakken ten dienste van den uitvoerhan-
del. Op afdoende verbetering kan dan ook alleen wor-

den gerekend, wanneer de balans der prijsstijging be-
langrijk ten gunste van het land zou gaan overhellen, m.a.w., dat de stijging der waarde bij den uitvoer bo-
ven die van den invoer een excedent geeft, dat tot
afneming leidt van het passiefsaldo der handelsba-
lns. Slechts onder zeer bijzondere omstandigheden zou
een dergelijke ontwikkeling mogelijk zijn, vooral ook wijl de som van den invoer zooveel grooter is dan die
van den uitvoer. Daarnaast echter is er toch nog een
helpende factor, die tot een verbetering der betalings-

balans bijdraagt, n.l. de steeds hooger wordende
sôheepsvrachten. Volgens The Statist leverden de in-
komsten uit buitenlandsche beleggingen en de door
het buitenland te betalen scheepsvrachten aan het
Vereenigd Koninkrijk in 1915 te zamen £ 425 mil-
lioen op, terwijl de raming daarvan voor 1916 £ 520
njillioen luidt. Na is het bekend, dat in 1916 groote hedragen buitenlandsche waarden van de hand zijn
gedaan, zoodat de stijging der scheepsvrachten in 1916
méér dan het blijkende verschil – £ 95 millioen –
moet hebben bedragen. Al moge deze vooruitgang be-
vredigend zijn, een onvermengd goed is die niet, als.
gekocht of althans gepaard gegaan met het verlies van
een geweldig aantal schepen, door Duitsche duikboo-

ten tot zinken gebracht, een verlies van blijvenden
aard. En ook de stijging in de scheepsvrachten heeft

hare grens, zoodat het de vraag is of de vermeerde-rihg daarvan, gesteld al dat deze tegen het kapitaal-
verlies der gekelderde schepen opweegt, ook op de-
zelfde schaal in de toekomst zal blijven aanhouden.
Zelfs als dit evenwicht gehandhaafd kon worden, dan
nog beteekent deze gestadige afbrokkeling der handels-

vloot voor Engeland bij het herstel van den vrede het

nadeel van geslonken verhouding tot de wereldtonnage.
Ten slotte zullen wij nog even melding maken van

een raming der betalingsbalans voor 1916 door The
Statist als volgt in millioenen £:

Invoersaldo der handelsbalans …………….345
invoer van regeeringsgoederen, geraamd ……200
Leeningen aan geallieerden en koloniën ……600

Trausporteeren. . 1145

86

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

31 Januari 1917

Transport.. 1145
Door het buitenland te betalen rente, dividenden
enz. en scheepsvrachten, geraamd ……….520

625
Gouduitvoer (laatste kwartaal geraamd) ……25

Nadeelig saldo, gedekt door verkoop van buiten-

landsche waarden en door leeningen ……..600

De redactie voegt hieraan toe, dat als gevolg van de

nog steeds voortgaande prijsstijging, het nadeelige

saldo in 1917 veel grooter zal worden dan het hier-

boven voor 1916 berekende, zelfs bij gelijkblijvende

hoeveelheden. Zij wijst er op, dat het voor de natie

clan ook dringend noodzakelijk is, den invoer zooveel

mogelijk te beperken en alle krachten in te spannen

om den uitvoer te bevorderen.

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

Opgave van aanwezige voorraden
1 e v e n s m i d d al e n. Op grond van art. 5 der Dis-tributiewet 1916 wordt ieder, die anders dan voor
ge-

bruik door hemzelf of zijn gezin, in voorraad heeft:

a. aardappelen (afzonderlijk op te geven klei-aardap-

pelen en zand- of veenaardappelen);
b.
bruine boonen

en groene erwten (van ieder afzonderlijk op te geven);

c.
bak- en braadvet;
d.
rijst
(afzonderlijk op te geven

Voorloop Rangoon of Bassein eenerzijds en andere

soorten anderzijds);
e.
gort, verplicht op 3 Februari

a.s. aan den burgemeester der gemeente, waar de goe-
deren zich bevinden, opgave te doen vaii de hoeveel-

leid en den aard der bovengenoemde goederen, welke

hij in voorraad heeft.
Heffing van statistiekrecht. Door

het in werking treden van de wet van 14 December
1916 (Stbl. No. 530) met 1 Februari, zullen van ge-
noemden datum af geen aangiften ten invoer en ten
uitvoer van goederen, ingevolge die wet aan het sta-

tistiekrecht onderworpen, worden aangenomen, waar-
op. niet tot een bedrag, voldoende voor de aangegeven
waarde, aan statistiekzegels is geplakt. Behoudens de

in de wet gegeven vrijstellingen, bedraagt het recht

ongeveer 1 per mille van de waarde der’ goederen. De
zegels zijn verkrijgbaar
bij
de postkantoren.

Bevorder’ing van denverbouw van

v o e d i n g s g e w a s s e n. Volgens mededeeling van
den minister bestaat het voornemen aan de maatrege-len tot beperking van den verbouw van gewassen, die voor de volksvoeding geen of weinig waarde hebben,
verdere uitbreiding te geven. Bepaalden deze maatre-

gelen zich tot nu toe tot de gewassen als vlas, suiker-
bieten, geel en bruin mosterdzaad, karwijzaad, kanarie-

zaad, blauwmaanzaad, spinaziezaad en zaaiuien, thans
zijn maatregelen in vOQrbereiding om ook den verbouw
van cichorei, peen, koolrapen, knollen, kool, spinazie,

snijboonen, spercieboonen, radijszaad, Westerwoldsch
Raygraszaad, sluitkool- en bloemkoolzaad, koolraap- en
knollenzaad te beperken. ‘Den land- en tuinbouwers
wordt in overweging gegeven
bij
het opmaken van

hun bouwplan voor 1917 hiermede ernstig rekening te
houden.
In gevallen, waarin het niet doenlijk is met behulp
der Distributiewet den verbouw te beperken van ge-
wassen, die van geen belang zijn voor de volksvoeding
of waarvan belangrijk meer geteeld wordt, dan er in

het land zelf noodig is, zal de uitvoer zoodanig gere-geld worden, dat de teelt van deze zoogenaamde ex-
portgewassen niet méér winstgevend is dan die van
de voedingsgewassen. –
Tarwe als veevoeder. De ministerheeft
aan de burgemeesters ‘verzocht, voor zoover aan de
landbouwers in hunne gemeente tarwe als veevoeder
mocht zijn gelaten, er bij dezen op aan te dringen, dat
zoo weinig mogelijk tarwe, geschikt voor menscheljke
voeding als veevoeder wordt gebezigd; naar ‘s minis-
ters oordeel kunnen voor de voedering van het vee
gerst, haver of boonen worden gebruikt.

MAANDCIJFERS.

EMISSIES IN JANUARI 1917.

De Staat der Nederlanden…………
f
121.250.000,-
zijnde:

f125.000.000 4
0/
obligatiën
6.
97
0
/0

Frovinc. en
Gemeentelijke
leenin gen ,, 6,000.000,-
zijnde:

Rotterdam
f
6.000.000
411′
0/
oblig.
8.
100
0
/0

Bank- en (iredietinstellingen ………

.,
5. 716.000,-
zijnde:

Het Onderling Crediet
f
350.000 aand.
6.

130

O
l
o
.

Twentsehe Bank
f
3.970.000,- aanci.
6.

130

O
l
o
.

Nation. Boeren-Borg-Mij.
f1.000.000
aand. met storting van 10
0/
8.100
0/

Hypotheekbanken, werkzaam in het

binnenland

………………………,,
48.b00,-

zijnde: Zeeuwsche Hyp. Bank
f
40.000aand.
met 10

0/

storting
6.
120

0/.

Scheepsverband-Maatschappijen……

55.000.-
zijnde:

I(otterd. Scheeps-Hyp. Bank
f 500.000
aand. met
10
0/

storting
8. 110
0/s.

Industriëele Ondernemingen ……….,
13.343.000,-
zijnde:
Vereenigde Kon. Papierfabrieken Van
Gelder Zonen
f 600.000 6
O/

pref. aand.
6.
113
0/

en
f1.400.000
gew.
aand.
6.
133

O
lo.

Stoommeelfabriek ,,Holland”
1500.000
aand.
6.
124

O
/o.

Nederi. Scheepsbouw-Mij. 11.000.000
aand.
6. 140

O
lo.

Vereenigde

Glasfabrieken

f
300.000
aand.
6.
115

O
lo.

Constructiewerkpiaatsen Du Croo
&
Brauns.f 125.000 annd.6. 106
0/.

Machinefab. en Scheepsw. P. Smit Jr.

f
500.000 aand.
6.
125

O
lo.

Oliefabrieken ,,Insulinde”
fi.000.000
aand.
6.
180

0/.

Industrie- en Handel-Mij.
P.
de Gruyter
&
Zoon
f
1.000000
6
0/
pref. aand.
6. 100
0/

en
f1.000.000
6
0
/0
winst-
deelende pref. aand.
5. 100 0/.
Mij.

,,Feijenoord”
f
1.000.000

aand.
5.

165

O
lo.

Meelfabrieken

der

Nederi.. Bakkerij
f850.000 5

0/

obi.
8. 100

Ol
o
.

Nederl. Mij. voor Vlasbewerkf 40.000
aand.
6.
120

0/.

Gerzon’s

Vleeschconservenfabrieken
fl00.000

gew. aand.
6. 120
0/

en

f
300.000
winstdeelende 6
0/

pref.
aand.
6. 102

Olo.

Alg.

Ned. md. Electr.-Mij.
f
500.000
6

0
/o

winstdeelende

pref.

aand.
8.
1031

01.

md. Teak-

en Hardhouthandel-Mij.

f
389.000 aand.
5. 100

O
lo.

Oultuurondernemingen
.

………..
190.000,-
zijnde:


Landbouw-Mij. ,,Soekowono” f100.000
aand.
6.190
O
l
o
.

Handelsvereênigingen en Handels-
vennootschappen …………………

Houthandel v.h. Altius & Co. f736.000
gew. aand.
6.
117
O
lo.

Curaçaosche Handel-Mij. f 750.000
aand.
6.
100
0
/o

Diversen ……………………………….,

1.000.000.-
zijnde:
Vriesseveem
f
1.000.000 6
o/
pref.
aand.
6.
100
O
lo.

Totaal
……
f
149.213.120,-

Noteering te Londen.

te New York.

27
Jan.
1917 ………

7618
20
1917 ……..
37
76
1
18
13
•,,
1917 ……..
36 74
8
18
6
,
1917 ………
36/2
7521s

29
Jan.
1916 ……..
27


55
7
18
30
Jan.
1915 ……..
22
2
/s
48
2
18
20
Juli
1914 ……..
24″/,s
54
1
18

31Januari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

87

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekeut: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

I. BANKIMSCONTO’S.

27 Januari 1917

20 Juli 1914

Disc.Wissels.
Ned
4
1
/2
sedert 1 Juli ’15

B

jBe1.Binn.Eff.
an
{Vrsch.in
4’/
1

’15
R.C.
5
2
12

,,
19Aug.’14
Bank van Engeland
5
1
12

,,
18 Jan.’17 Duitsche Rijksbank
5

,,
23 Dec. ’14
Bank van Frankrijk
5

,,
20Aug.’14 Oostenr. Hong. Bk.
S

,,
10Apr.’15
Russische Staatsbk.
6

,,
27 Juli ’14
Nat.Bankv.Denem.
5

,,
10

,,

’15
Zweedsche Rijksbk.
5
1
18

,,
9Nov.’16
ZwitserscheNat.Bk.
4
1
1t
2Jan.’15
Bank van Italië..
5
1Juni’16
Feder. Res. Bk.N.Y.
3_4
1
12

Javasche Bank….
3113

,,
1Aug.’09

II. OPEN MARKT

Amsterdam

Londen
1
Data

Part.
1
Prolon-
1
Part.
disconto

gatie
1
dieconto d

27 Jan. ’17
11
8
1

‘)
21g
5
1
182
4.
2
1
5


1814.21)
20

’17
1
h/d_1

5
1
/s
4.
6
18

18/
4
.2
13

,,

’17
2
3 5
1
126
4.618

11’2
6

,,

’17
281
4

3
2
12
5
11
8
4.
8
18

211
4
_

24-29 J.

’16
1 2/
4
.2
2-14
5
8
/86.
1
14
4112.814

1 ‘/2-2
25-30 J.

’15
– –
1-44
– –
131
4
.211
8

20-24Jul.’14 3
115_8/5
1
2 2/
4
_8/
4

221
4
.81
4
2 ‘Is-‘!,
1
28/4
11 ‘/42
1
18

1)
Noteering van 26 Januari


WISSELKOERSEN.

I. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche noteeringen -te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op New York, alsmede de laagste en
hoogste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data

i Londen
t
Berlijn
1
Parijs
1
New York

oploopen: 11,69-11,66
h1211,69h/4
en 42,05-40,92
1/_

42,07’12.. Berlijn en Weenen, door de verschillende maat-
• regelen in Duitschiand, met goede vraag en sterk oploopend.
Voor Weenen kon echter de rijzing niet geheel standhouden,

daar door speculanten de koers teveel boven pariteit was
opgedreven: 41 ,–41,37
1
/2 en 26,05-26,70-26,55-26,62 ‘/2.
Dollars sterk gezocht. Aanvankelijk onder invloed van de
daling voor Londen iets lager, werd echter daarna de Londen-
koers juist gesteund door de groote vraag voor New York.
Zwitserland flauw 49,–48,90; daarentegen Skandinavië
• ‘els zeer flauw geopend op 71
1
/2; de koers
19,- en kwam daardoor op het laagste
lorlog. Evenzoo Milaan 35,40-34.20-34,45.
t
Aires ongeveer onveranderd 52,35 en 107
1
12.

KOERSEN TE NEW YORK.

Cable

Zicht

Zicht

Zicht
Londen

Parijs

Berlijn . Amsterd.
(in
,

(
in frs.

(in
ccuts

(in cents
per
£)

P. $)

p. Rai. 4) per gld.)

4.76.45
5.84e18
69
1
12
40’/j
4.76.45
5.84
67
2
/8
4081
4

4.76.45
53481
69ij
4016
4.76.50
5.842/
8

67
1
/
4O
18
/je
4.76.50
5.84’/4
691/4
4Ql8/j

4.86.67
5.l8’/
9511
4

40
8
/2,

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

Ii

LONDEN.

1

Week
‘ Plaatsen en

Noteerings-
1
12 Jan.
1
19 Jan.
1
24-26 Januari
1
26 Jan.
Landen

ee?,hcden

1917

1917
1
_lLaaastelHooastel 1917

Alexandrië..
Piast.
p. £
9771,8

97
1
12
97
1
12
97 97
2
12

B. Aires
. . . .
d.p.gd.pes.
SO°/is
50
49518
49718
49218


Calcutta
. . . .
sh/d.p.rup.
1419
114
1
12
1/4’/4
l/4
6
/s
l/4’/s

Hongkong ..
id.
p. $
214
1
1
4
213’12
21318
213
7
19
213
7
1s
2
Lissabon….
d.p.escudo
31
31.-
30
1
12
31’12
3081
4

‘Madrid

….
Peset.
p. £
22.421
22.3fl
22.30
22.38
22.35
Montevideo..
d.p.peso
54
11
541io
53
1
12
53’12
531/2

Montreal….
$
per
£
4.76
1
12
4.76
2
18
4.7651s
477114

4.7671
8
(Petrograd

. .
R.
p. £10
162
1
14
164214

164’12
l68’/2
16618
R.d.Janeiro
2)

d.
p.
milr.
12
1
18
12
/22
12
‘/15
12
1
/is
12
‘/,o
Lires
p. £
32.94
33.28k
33.90 34.50
34.25
Shanghai

..
sh/dp.tael
3/51/4
3/5Rome

…….

2
Singapore
..
id. p.’ $
214
1
/,s
2/4’/4
214
2
18
214°!,2
21411
s

Valparaiso
‘)
d.
p.
pap.p.
11
11
116
11
11
119
11
28
182
1128182
1123182

t
Yokohama
. .
sh/d.p. yen
211 5/
211
5
18
211
/io
211 l2/
211 2/

1)

Noteeringen
op
90
dagen.

3
1
/2sedert23 Mrt. ’14

iets vaster. Koel

4

,,

23 ,, 114

liep terug tot

5

,, 23 ,, ’14

-punt sedert den

3

,, 29 Jan. ’14

Spanje en Buenot

4

,,

5
Febr.’14
3’/i ,, 29Jan. ’14
4

,,

12 Mrt. ’14

II.

5

,,

1Apr.’14

5

,,

8 Febr.’14
4
1
12 ,,

6 ,, ’14

Data
3
1
1

,,

19

,,

’14
5

,,

9Mei
1
14

3
8
18 ,,

1 Aug. ’09 . -27 Januari 1917
t Jaagste d. week..
Hoogste,,
20 Januari 1917
13

,,

1917

lerlijn Parijs N. York
,

;
Muntpariteit..

Part.

Part.

CalI.
isconto disc.
1
money

22 Jan. 1917
23

,,

1917
24

,,

1917
25

,,

1917
26

1917
27

1917

Laagste der week
Hoogste ,,

11
20 Jan. 1917
13

,,

1917
Muntpariteit

11.68’12
41.-
42.05
11.67
1
12
41.25
42.-
11.6711
4

41.27’12
,42.-
11.67’1,
41.52
1
/
42.02
2
12
11.68
2
12
41.37
1
/2
42.05
11.69’14
41.37
1
12
42M7
1
/2

11.67’14
41.- 42.-
11.69’/
41.52
1
12
42.07
1
12
11.69
40.87’/2
42.05
11.6881
4

40.87’1,
42.10
12.10
6
/8
59.26
48.-

2.44
5
18
2.44112

2.442/2 t,

GOUD EN ZILVER.

2,44218

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK VAN ENGELAND.
2.442/
4

2.44
1
18

Sedert begin Augustus 1916 worden de dagelijksehe ont-
vangsten en onttrekkingen van goud door de Bank van
2.44’/i

Engeland tijdelijk niet bekend gemaakt.
2.44
7
18

2.442/s

•r

2.442/
s

2.48
8
14
ZILVER.

– De omzetten op de wisselmarkt varen in de afgeloopen
“week uiterst beperkt, vooral in de tweede helft toen er in
‘het geheel geen noteering meer tot stand is gekomen. In
het eerste gedeélte overwoog de vraag voor continentale
rekening en op 22 Jan. steeg de prijs zelfs tot 37
1
14
d. om
Dinsdag fractioneel. te reageeren tot
378/je
d., welke prijs
ook den daarop volgenden dag behouden bleef.

1 Zwitser- Weenen
1
Kopen.

Sfock-
1
Batavia Data

1
land

hagen
i
holm
1
telegrafisch

27 ,ran.

1917
48.90
26.62’12
67.27
1
12
72.4212
99*

1O0
Laagste d.
w.
48.8212
26.55 67.20 72.35

Hoogste
,,

,,
48.90

26.65 67.30 72.45

20 Jan. 1917
48.82112

26.07’12
67.0712
72.27
8
11
99100
13

,,

1917
48.70
25.85
67.05
72.-
99*-100
Muntpariteit
48.-
50.41 66.67
66.67
100

OVERZICHT.

Londen en Parijs waren in het begin der week sterk
aangeboden op dalende
koersen. Al spoedig kwam er echter


steun en

bleek

hoe gering

feitelijk het aanbod was. Een
eenigszins

belangrijke
vraag deed direct de koersen sterk

27 Jan. 1917

1
78.222.878,28

6

,,

1917 .
30 Dec. 1916
23

,,

1916 .
16

1916 .

8.090.943,-

::

::
25 Nov. 1916
18

,,

1916 .
11

,,

1916
4

1916

29 Jan. 1916 30 Jan. 1915

68.517.127,70
1
1

25 Juli 1914
14.898.838,23
1
12

589.561 589.578
589.576 590.589 587.602 587.613
590.523 584.126 585.142
584.591 582.121
584.157
585.201
466.837
238.444

162.114

732.759
736.433 745.543
751.767 758.379
728 640 733.316 740.642
746.774 736.284
738.544
740.458 744.709
581.722 492.280

310.437
6.814
6.805 6.746
6.694
6.985
7.157
6.948 6.855 6.626
6.725
6.541
6.450 8.318
6.059
1.715

8.228
84.163
78.021
71.495
68.526 58.316 57.650
56;512 37.300
39.773 48.950
49.804
50.211
51.672
66.398 32.975

6.198

1

88

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

31Januari 1917

NEDERLANDSCHE BANK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)
VERKORTE BALANS OP 27 JANUARI 1917.

Activa,

Binneni. Wis-( H.-bk. / 62.244.582,06
1
12

sels, Prom.,. B.-bk.

155.250,62

enz. in disc.(Ag.sch.

15.823.045,59
1
/2

Papier o. h. Buitenl. in
disconto ……………………..
Idem eigen portef>
f
8.090.943,-.
Af :Verkocht maar voor
de bk. nog nietafgel.

Beleeningen
1

29.785.920,55
mcl.vrsch.
B.-bk. , 3.814.920,51
in rek.crt.IH.-bk.

Ag.sch.

34.916.286,64
1
11
op onderp.

/ 68.517.127,70
1
1

OpEffecten ……
f
63.944.527,70
1
12

OpGoederen en Spec.

4.572.600,-

Voorschotten a. h. Rijk…………….

Munt en Muntmateriaal
Munt., Goud ……
f
60.450.305,-
Muntmat. Goud.. .. ,,529.110.716,7912

/589.561.021,79
5
/s

Munt, Zilver, enz. .

6.814.357,55’1s

Muntmat. Zilver ..


596.375.379,35
Effecten
Bel.v.h.11es.fonds.
.
f
5.125.870,12
1
12

id. van
1
16v.h.kapit.

3.880.448,25
,,

9.008.318,37’12
Geb. en Meub. der Bank …………….
rekeningen ………………

72.637.988,52

f
849.149.473,46
1
1

Passiva.

Kapitaal ……………………….
f
20.000.000,-
Reservefonds

……………. . …….
Bankbiljetten in omloop …………..
,,
732.759.195,-
Bankassignatiën in omloop …………
,,
2.180.677,24
Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk ……
f


Van anderen ……,, 81.982.669,37
1
/2
81.982.669,37 ‘/2
Diverse rekeningen

……………….

/
849.149.473,46
1
12

Beschikbaar metaalsaldo…………..
/
432.090.249,93
Op de basis van
2
15
inesaaldekking ……
,,
268.705.741,61
Minder bedragaan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is ….
2.160.451.245.-

Meer
Minder
Disconto’s

…………..
1.552.529,67
1
/2
Buitenlandsche wissels..
536.844,-
Beleeningen
784.232
2
99
1
1
Goud

………………
17.163,28
Zilver

………………
9.700,49
Bankbiljett6n
3.674.170,-
Part. Rek.-Crt. saldo’s
6.515.662,41

N.B. Uitde bekendmaking van den Minister van Financiën
blijkt, dat uitstonden op:

1

27Jan. 1917

1

20Jan. 1917

Aan schatkistpromessen..
/126.060.000,-
/120.360.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
53.000.000,-
,,

8.000.000,-
Aan schatkistbiljetten
.
,,1 14.220.000,–.
,,1 14.094.000,-
Aan zilverbons, ………
,, 15.292.800,50
,, 15.669.397,50

1
Andere
Data

Goud

Zilver

.B9nk-

opeischbare
bIljetten

schulden

Disconto’s

1

1
Beschjk
1
Dek-
Data

1 Hier-jan

Belee-
1

baar

1
kings-
Totaal

Schatkist- vingen
1
Metaal-

percen
1
Prornessen
1

1

saldo

tage

27 Jan.1917

78.223

53.000

68.517 432.090

73
20 ,, 1917

76.670

48.000

69.301 432.591

73
13 ,, 1917

79.029

47.000

72.282 432.014

73
6

1917

71.462

37.000

79.604 432.324

73
30 Dec. 1916

66.685

31.000

85.505 430.347

73
23

1916

56.459

31.000

77.433 436.612

76
16 ,, 1916

53.916

33.000

77.679 438.613

76
9 . ,, 1916

51.150

30.000

70.303 434.497

76
2

1916

58.810

37.000

30.167 433.563

75
25 Nov. 1916

68.280

50.000

66.229 433.374

75
18 ,, 1916

73.662

56.000

67.000 430.096

75
11 ,, 1916

67.920

52.000

66.721 431.577

75
4 ,, 1916

70.590

54.000

70.927 431.346

73

29 Jan.1916

77.756

53.500

83.602 342.656

73

30 Jan.1915 147.411

80.000 134.828 134.849

46

25 Juli 1914

67.947

14.300

61.686

43.5211)

54

1) Op de basis van
2
1 metaaldekking.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAMISTE POSTEN.
(In duizenden Guldens.)

Goud
Zilver
1

bil
j
etten
Andere
opeisclib.
schulden

72.317
23.032
1

158.678
43.990
72.009 22.907
1

159.086
47.519
72.099
23.264
1

159.566 50.787 70.620 23.005
156.388
50.674

18 Dec, 1915 ……

43.349

32.261

137.671

32.908
19 Dec. 1914 ……

38.684

25.406

133.197

24.454

25 Juli 1914 ……

22.057

31.907

110.172

12.634

Data
Dis-
1

buiten’
1
Belee-
Diverse
reke-

baar
1

.
1

kir.gs-
conto’s
1

N._I,id. vingen
ningen
)
rnetaal_ percen_
Ibeteolboar
saldo
foge

16 Dec.1916
6.514
37.592 57.107
10.703
54.816
47
9

,,

1916
6.396
37.250 62.344
9.809
54.043
46
2

1916
6.571
37.684 64.324
10.812
53.292
45
25 Nov.1916
6.226 37.212 63.918
10.515
52.212
45

18 Dec. 1915 5.778 20.863 4

25.464 4

44
19Dec.1914 4.978

9.189 35.80] 18.110 32.560

. 46

25 Juli1914 7.259

6.395 47.934 2.228

4.8422) 44

Sluitpost der activa.

Op de basis van
2
1 metaaldekking.

Data

16 Dec. 1916 ……
9

,,

1916; …..
Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende

2
,,

1916 ……
verschillen:

25 Nov. 1916
……

12

31
Januari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEI

EE

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data
Metaal
Circulatie
Andere
opeischb.
schulden Disconto’s
Div. reke-
ningen
‘)

18 Nov. 1916

..
668 1.086 829
881 885
11

1916

..
64
1.070
860
888
854
4

,,

1916

..
680
1.090 728
892
774
28

Oct.

1916

..
665 1.004
797
888
755

20 Nov. 1915

..
722
888
1.089
880
1.042
21 Nov. 1914

..
1.149
947
1.043
749 259

25 Juli

1914

..
645
1.100
560
735 396

1)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van iederkwartaal wordteeuoverzicht gegeven van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1. BANK VAN ENGELAND.

WEEKSTAAT VAN 17 JANUARI 1917.

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued.. £ 73.178.965

Governm.Debt £ 11.015.100 Othersecurities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion.. ..

54.728.965

£ 73.178.905

£ 73.178.965

BANKING DEPARTMENT.

Capital……£
14.553.000
Government
Rest ……….
3.396.034
securities
. .

£
133.883.190
Public deposits ,,
51.324.995
Othersecurities ,,

37.381.804
Other deposits ,,
137.699.276
Notes ……..,,

34.347.325
Seven-day and
Gold and silver
other bills..
25.337
coin

……,,

1.386.323

£206.998.642
1

£206.998.642

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Data

1 Metaal
Bedrag
1
Goudd.
1
Gov. Sec.

25 Jan. 1917 56.623

38.785

***

***

18

,,

1917

56.115

38.832

145.310 28.500

114.400
10

,,

1917

55.465

39.017

145.985 28.500

116.273
3

1917

54.957

39.895

148.770 28.500

118.097

26 Jan. 1916 52.225

33.839

97.758 28.500

84.577

27 Jan. 1915 89.166

34.705

35.409 22.500

11.924

22 Juli 1914 40.184

29.317

Dat
Gov.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
Other
Depos.
Re-
serve

Dek.
leings.
perCe,&-
tage
t)

25 Jan.’17
133.873
37.836
50.721 13.923
36.288
19.10
18

’17 133.883
37.382
51.325
13.770
35.734
18.90
10

’17
120.274
42.584
49.529
13.248
34.898
19.40
3

’17
62.188 91.789
53.147 11.638
33.512
19.76

28 Jan.’16
32.839
112.205
62.875
100.961
36.846
22
1
/2
27 Jan. 15
21.324
108.837
47.393 117.594 52.912
32’/s

2 Juli’18
11.005
33.63-3
13735
42.185 29.297
52/
8

1)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

II. DUITSCHE RIJKSBANK.

STAAT VAN 23 JANUARI 1917.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metallbestand

………………….Mk.
2.549.309.000
davon Goldbestand

…….. . ……..
2.523.185.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine…..
321.601.000
Noten anderer Banken

…………..
7.558.000
Wechsel

………………………..
8.172.637.000
Lombardforderungen

…………….
10.193 .Q00
Effekten ……………………….
97.374.000
Sonstige Aktiva

…………. …….

908.603.000

Grundkapital ……
………………
180.000.000
Reservefonds ……
……………….,
85.471.000
Notenumlauf ……………………,,
7.650.783.000
Sonstige tiiglich fallige Verbindlichkeiten
3.648.020.000
Sonstige Passiva

………………..
494.001.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE
POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darleheuskasseuscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data
Metaal
Daarvan
Goud
______________

1

Kassen-
scheine
Circu. latie

Dek.
kings.
percen-
tage
t
)

23 Jan.1917
2.549.309 2.523.185
321.601 7.650.783
38
13

1917
2.549.574
2.522.261
271.988
7.726.844
35
6

,,

1917
2.537.440 2.520.902
273.416 7.985.881
35
30 Dec. 1916
2.536.792 2.520.473

422.087
8.054.652
37

22 Jan. 1916
2.492.332
2.451.982 664.646
6.274.095
50
23 Jan. 1915
2.196.742
2.145.050 323.943 4.483.688
56

23 Juli 1914
1.691.669
1.356.857
65.479 1.890.895
93

t)
Dekking der circulatie door, metaal en Kassenscheine

Darlehenskassenschcine

Data
Wissels
Rek. Crt.
Totaal
.
In kas bij
uitge. de Rcichs-
_____________

geven
bank

23 Jan. 1917
8.172.637
.648.020
3.330.400
308.400
13

,,

19.171
8.614.515
3.917.497
3.248.1001
260.100
6

,,1917
8.747.678
1
3.769.070 3.254.900 264.500
30 Dec.

1916
9.609.767
4.564.206

22 Jan. 19161 5.449.160

2.143.268
,
1.703.000 623.000

23 Jan. 1915 3.720.092

1.624.588

784.000 318.000

23 Juli 1914

750.892

943.964

IIL BANK VAN FRANKRIJK.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
jVan 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met * geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten ‘zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

(In duizenden francs.)

*
Te goed

Uit ge-
1
Data
Goud
Zilver
in het bui-
Wissels
stelde
tenland
wissels

25 Jan. ’17
5.076.024
281.970 749.708 694.379
1.524.486
18

’17
4.405.930 285.466 821.430 686.049
1.327.163
11

’17
3.392.694
1.693.089 707.120
695.749
1.332.654
4

’17
5.075.915
1.693.089 770.600
745.571
1.336.505

27 Jan. ’16
5.011.588
353.767 1.002.718
404.555 1.788.209
28 Jan.
1
15
4.233.798 365.833
186.938
243.808
3.182.430

23 Juli ’14
4.104.390
639.620

1.541.080
…….

*
Buitgew.
Bank-

Rek. Crt.
Rek Crt.
Data
Beleentng
voorsch.
btlletten
Saat
ld.
lieren

25Jan.1917
1.264.899 8.100.000 37.328.198
2.304.709
49.302
18

1917
1.274.398 8.000.000 17.179.190 2.264.545
84.769
11

,,

1917
1.295.158 7.900.000 17.287.397
2.218.171
34.298
4,

,,

1917
1.284.392
7.700.000 17.001.339
2.313.885
42.520

27Jan. 1916
1.199.726
5.400.000 13.858.016 2.045.767 99.842
28Jan. 1915
729.093
3.900.000
10.473.536 2.328.241
70.585

23
t
Juli 1914
7,69.400
5.911.910
942.570
400.590

90

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

31 Januari 1917

IV; RUSSISCBE STAATSBANK.

EFFECTENBEURZEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Sehatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November 1914 n. St.
fl
den weekstaat voor. De biljetten
zijn
niet in-
‘wisselbaar.
(In millioenen Roebel).

Data n. st.
Goud
Tegoed
o/h bui.
tenland

Zil_

1
Schat-
kisibil-
jetten

Dis-
conto’s
en helee-
lgen

Circu-
latie

Rek.
Con-
rant
21 Jan. ’17
1.474
2.150
118
7.104
613
9.114
1.784
14

’17 1.475
2.150
119
6.866
.667
9.097
1.873
5

,,

’17 1.472
2.150
118
6.652
673
8.897
1.801
28 Dec. ’16
.1.473
2.150
115
6.534
652
8.591
1.778

21 Jan. ‘]6
. –


21 Jan. ’15
1.558
154
46
640
1.086
3.003
1.032

21

Juli ’14
1.601
144
74
.

.

.

.
757
1.634
1.099

V. BELGIË.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Soci6t6 G6n6rale de Belgique is einde 1914 met de functie
van circulatiebank belast. Het Notendepartement dezer bank publiceert wekelijks verkorte balansen. De biljetten zijn niet
inwisselbaar.
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)
Metaal
Delee,,.
1
Beleen.
Binn.
Rek:
Dato
mci.
van
van
wissels
Circu-
Crt.
buiten!,
buiten!.
1 prom. d.
en
latie.
saldi,
saldi
vordor.
proviuc.
beleen.

18 Jan. 1917
341.207 82.831
480.000 80.928 853.059
102.000
11

,,

1917
340.947 82.680
480.000 54.572
845.751
102.808
4

,,

1917
351.063
82.140 480.000 54.407
847.934
109.998
28 Dec.

1916
351.210
81.415
480.000
65.398
849.968
118.298

20 Jan. 1916
178.503
48.038
480.000
54.150 604.493
155.006

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

FEDERAL RESERVE BANKS.

In werkiffg getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.) –

Data
Goud
Ziloier
Wissels
Deposito’s
Crcu.
io.tie
Dekkings- Percen-
tage
‘)
22 Dec.’16
449.917 6.025 156.930
678259
15.754
69,8.

15

’16
435302
7.907
160.666
671.898
12.606
68
3
8

’16
427.959
4.644
158.127
647.311
11.451
68,8
1

,,

’16
439.174
10.836 128.111
640.307
13.411
71,4

23Dec.’15
347.381
9.673
54.421
413.603
14.670
86
24 Dec.’14
232.568
25.748 8.552
249.786
3.847
92

i) Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de pôsten tusschen de banken onderling.

VEREENIGDE NEW YORKSCHE BANKEN EN TRIJST

MAATSCHAPPIJEN.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Dato
Reserve
Deposito’s
Circulatiel
1
Beleenin gen
en
disconto’s
Surplus
Reserve

27Jan.’17
810.280 3.751.470
28.680
3.472.390
190:710
20

’17
796.970
3.695.050
28.700
3.427.420
186.960
13

’17
753.900
3.585.010
28.830
3.364.630
162.620
6

,,

’17
698.830 3.515.450
28.890
3.344.030
120.680

29Jan.’16
755.790
3.527.320
34.570
3.278.620
175.070
30Jan.’15
507.800
2.196.860
41.830
2.221.630
143.730

25Juli’14
467.880
1.958.320 41.730
2.057.570
26.170
1
)

1)
Op basis van 25
0/
van alle deposito’s.

Amsterdam, 27 Januari 1917.

De Nederlandsche Staatsfondsenmarkt kenmerkte zich
iii de afgeloopesi week door een zeer lusteloos verloop, waar-
door de koersen in enkele gevallen – ook voor de Oost-
Indische leeningen, – fractioneel in prijs terugliepen.
Voor baitenlandsche Staatsobligatiën was de stemming even-
min geanimeerd, maar hier kon het koerspeil zich toch over
het algemeen vrij goed handhaven, in enkele gevallen zelfs
verbeteren. Zoo werden Bulgaren hooger gezocht, ondanks
het bericht, dat ‘s lands budget over 1915 een tekort
aan-
wijst van Leva 60 millioen, welk tekort voor het jaar 1916
op Leva 100 millioen geraamd wordt, terwijl dé geheele
vlottende schuld per 31 December 1916 ca. Leva 2 milliard bedroeg. Voor Russen was de houding onregelmatig bij ge-
ringen handel. Aziatische fondsen waren totsial veronacht-
zaamd. De mededeeling, dat de Chineesche regeering op het
punt staat een leening van $25 millioen af te sluiten met
een Amerikaansche financieele groep, oefende op het koers-
verloop geen den minsten invloed uit. Niet gunstig was ook
dc houding voor Zuid-Amerikanen, inzonderheid voor
Argentijnen, daar dc dorschresultaten van den tarweoogst,
onbevredigend luiden. Voor Brazilië blijft het zwakke punt
de moeilijkheid, om scheepsgelegenheid te vinden ten einde
de snel aangroeieude koffievoorraden te kunnen uitvoeren.
Toch bestond, als uitzondering, voor 5 pCt. Brazilianen 1903
eenige vraag op hoogere koersen, die evenwel niet tot het
slot gehandhaafd konden worden.

20 Jan. 24 Jan. 27 Jan.
Rijzing

5
0
/0
Ned. Werk. Schuld….
102
102
1
/,
102
1
/j

+
1/je
4

Olo

,,

,,

,
95/,o
95
5
/je
95


/io
3
1
12

010

,,

.

,,

,
…..
83
1
/4
83
7
18
83 15/,

.

11
/16
2
h/s
0
/o

. . .
621
1/
63
62 12

.

/io
5
0/

Oost-Indië 1915

……
100 ‘ho
100
9
116
100116


11
4

6
0
/0
Hyp. leen. Bulgarije 1892
71 71
74

+
3 5

o/
o
Bulgarije

1902 ……..
66’/
67
1
1

66
7
18

+
3
18

4’1

0
/0

Bulgarije 1909 ……
42’/8
44114
44
1
14

+
2’18
4112
0/o
Iwangorod Dombrowa
70
1
18
75’14 75
114

+
418
4 °/o Nicolaï 1867-1869 …. 66/,a
651,o
6515/10

4 °/o Rusland Gecons. 1880..
62
62″lio
62
11
1,6

+

‘Iio
4
0/

Rusland bij Hope
. .
..
66
1
1i6
66
65V4


5

0/

Mexico

…………..
16
9
1
1
0
17
16
1
1

+
8/

4 °/o Argentinië 1896-’99
72 71 72


5

0/

Brazilië

1898

……..
94
l/
93S/,j
94


11
4

5

01

,,

1913

……..
74’/o
75
75’/2

+ 16/8
5

o/
o
Para 1915
…………
67/o
68’1
67’/o


‘Is
5

°/o

Dominica
…………
93/8


94511e
94’110
+ l’/o

Hoewel de locale markt in de afgeloopen week geen be-paald zwak verloop had, was toch de stemming doorgaans
zeer ongeanimeerd wegens verschillende factoren van onze-
kerheid. Eerst was het Wilson’s nieuwste poging om dc
vredesdeur open te houden, die tot matiging der omzetten
in oorlogsfondsen noopte, vervolgens waren het de berichten
omtrent de vernietiging van eenige Nederlandsche schepen,
die den handel, vooral in de betrokken afdeeling, drukten.
Wel volgde later eenig herstel, doch deze verbetering werd
niet doorgezet. Al is niet te ontkennen, dat Wilson’s nieuw-ste vredespoging in de oorlogvoerende landen oogenschijn-
lijk geen weerklank heeft gevonden, toch zou het verkeerd
zijn, die als waardeloos te beschouwen. Men krijgt den
indruk, dat bepaalde bewoordingen in de boodschap van
Wilson er op schijnen te duiden, dat zijn hernieuwde poging
niet geheel op lossen bodem staat. Niet onwaarschijnlijk
heeft hij er zich van vergewist, dat ook in de Entente-landen
een sterke strooming naar het sluiten van vrede bestaat,
een strooming, waarvan blijkbaar enkel door de regeerings-
censuur niet of weinig naar buiten blijkt. Voor onze
scheepvaartfondsen
vormt vooral het weer
toegenomen gevaar ter zee een onprettig vooruitzicht. Wel
heeft iedere vermindering van de beschikbare scheepsruimte
weer haar goeden invloed op de vrachtenmarkt, doch indien
hiermede, zooals in Denemarken,- op den duur een even-
redige of nog grootere stijging van de verzekeringspremiën
gepaard zou gaan, dan is er geen aanleiding om over
dezen toestand bevredigd te zijn. De koersverliezen der
scheepvaartaandeelen waren nochtans niet onbelangrijk, met
uitzondering van aandeelen Oostzee en Koninklijke Holland-
sche Lloyd, die onderscheidenlijk 13 en 83% pCt. prijs gaven.
Gunstig was daarentegen de koersbeweging in aandeelen
Holland-Amerika-lijn, die bij vrij leveiidige vraag 11 pOt. in
prijs opkwamen.
Banicaandeelen
werden bij gebrek aan vraag lager aan-geboden. Aandeelen Nederlandsche Bank verloren zelfs
7 pCt.

31 Januari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

t’

Beter hielden zich
induztriëele
soorten, waarvan o.a.
Algemeen Ned. md. Electr. Mpij. en Insulinde Oliefabrieken
c.a. 10 pCt. hooger sluiten.
In de cultuurafdeeling waren de za1en hoogst beperkt,
doch aanmerkelijke koersverliezen kwamen niet voor. Aan-
deelen Vorstenlanden verloren 43%, Etandelsver. Amsterdam
2
3
/8 pCt., anderzijds rezen Javasche Cultuur en Kaliwoen-
goe Plantaran resp 46 en 143% pCt. –
In de
m4jnbouwafdecling
waren Paleleh’s iets vaster, ver-
moedelijk op de jaarproductie, die een totaal cijfer van

f
878.000 aanwijst tegen
f
468.000 het vorige jaar. Bolang
Mongondou’s waren daarentegen sterk in reactie en verloren
ruim 12 pCt.
Van
petroleumsoorten
hadden de Russische aandeelen een
goede markt wegens oploopende prijzen voor ruwe petroleum
in Grosney en Bakoe, waar de prijs, die sedert Februari
1916 45 kopeken per poed gold tot 55 kopeken is verhoogd.
Russian General Oils wonnen bijna 10 pCt. Ook New Shi-
baieff’s werden hooger uit de markt genonien.
Ofschoon de
a-ubberprjs Vrij
vast is en deze zich te Londen
iets boven 3/— per pond blijft bewegen, heeft de afdeeling
eenigszins te lijden gehad door winstuemingen. De koers-
verliezen variëerden van 3 tot 5 pCt.; het slot was wederom
aan den vasten kant.
Tabakken
waren flauw, daar de berichten omtrent moei-
lijkheid met de verscheping blijven aanhouden. De markt
had nu en dan een totaal verlaten aanzien. Met uitzonde-
ring van Dcli Batavia’s, die voor 435-449-7441 werden
afgedaan, sluiten de meeste soorten op lagere koersen. Deli-Maatschappij verloren 10 pCt.

20Jan. 24Jan. 27 Jan. Rijzingof

Koloniale Bank ………. 160

162% 160V4 + ‘/
a
Nederlandsche Bank ……240

232
8
14 233

– 7
Ned. Handel-Mij. rese…….194’/4 192
1
18 102818 – 118
Alg. Ned.-Ind. Electr.-Mij. – 14481
4
158

155

+ 10
,
14
,,Iitsulincle” Oliefabr. …… 247
12
259

25614 + 91/4
Vorstenlanden …………246
2
/4 243

242

– 421
4

Haudelsvereen. A’dam ……353

3541<& 35018 – 2
8
/8
Javasche Cultuur……….445’/4
430*

42914 + 41/2
Kaliwoengoe Plantaran ….380

390

394814 + 14814
Bolaug Mongondou ……..190

17712 17712 – 12
1
12
Pittsburgh Coal ……….51
2
/8

47
8
14

481,8 – 38/
16

Geconsolideerde ……….167
8
/8 169

169

+ 1e18
Koninklijke …………..523
8
/g 527
1
12 525
1
12

+ 2’18
Perlak

………………58’/2

66’12

60
8
18

– 1718

Orion ………………..50

5121
4

50
1
18

+
1
18
Moeara Ruim …………236

234

233

—3
Amsterdam Rubber ……..248

243 V2 243 ‘/2 —012
Dcli Batavia …………. .171’/,

166

168

—’3’/2
Oost Java Rubber……….255

254

250814 – 42/
4

Serbacljadi ……………319

310

314

—5
Sumatra Rubber ……….179v/s 175

175

—418
Holland-Amerika-Lijn ……426’/2 437

437
1
12 + 11
Hollanclsche Stoomboot . – . – 190
1
1

188

18814 – 181
4

Kon. Hollandsche Lloyd. . .. 201
1
12 197
1
12 19281
4
– 821
4

Kon. Neci. Stoomboot ……238/2
2342/4
235

– 3V1
Stoomv.-Mij. Hilligersberg.. 295

319

319

+ 24
Oostzee ………………349
11
2

337

336

– 1312
Bothnia ………………289

289

287

– 2
Amsterdam Serciang …….. 158/b 155’/d 1552/4 – 3’/l
Dcli Batavia …………..435
t
449

441

+ 6
Dcli Maatschappij ……..525’/2 518

515
11

—10
Senembah eert………….535

525

532

—3
West Java Thee Cultuur .. 811

80

77

_43/4
*
ex. cliv.

De A me r i k aan s c h e afdeeling had ondanks de nu en
de zwakke houding in Wallstreet, ten onzent geen oogen-
blik een gedrukt aanzien. Veeleer bestond er neiging om
op het ietwat lage koerspeil, zij het ook op bescheiden schaal,
fonds op te nemen. Marinefondsen werden gezocht, evenals
Steels, Hide en 3eathers en Maxwellwaarden. Minder gewild
waren spoorwegfondsen, met uitzondering van Missouri’s, die in kleine posten uit de markt werden genomen. Na een
tijdelijke inzinking was het slot hier weer vast, speciaal
voor Steel-shares op günstige verwachtingen ten aanzien
der netto-ontvangsten, voor Bethlehem Steels in verband met
de aankondiging van een bonus van 200 pCt. voor aandeel-
houders, voor Hide en Leathers, wegens de aankondiging
van een dividend van 2Y
2
pCt. op de preferente aandeelen
en voor Marine’s naar aanleiding van het feit, dat eindelijk
de Amsterdamsche Bank door de N. 0. T. gemachtigd is tot
afgifte van een deel der nieuwe 6 pCt. obligatiën.

Te L o n d e n hebben 2Y pCt. Consols een nieuw laagte-
record’ bereikt. Sedert 19 Januari daalden zij van
5354
tot
513% pCt. Overigens had de markt een min of meer vaster

aanzien, wellicht in verband met het gunsti onthaal, dat
de 5
Y
2
pCt. Engelsche leening van $250 millioen fn

de Unie
tcn deel schijnt te vallen.
Wat de nieuwe oorlogsleening betreft, worden allè krach-
ten in. het werk gesteld om het succes daarvan te verzekeren.
Zoo wordt het beleggend publiek in zijn eigen belang er op
attent gemaakt, dat een eventuele nieuwe oorlogsleening,
zoo die later nog noodig mocht zijn, een lager rentetype zal
krijgen en een gedwongen karakter zal dragen, waardoor de
beleggers worden aangespoord om dermate in te schrijven,
dat zulk een leening in afzienbaren tijd niet nooclig zal zijn.

Ook F r a n k r ij k is er in geslaagd een crediet van $ 15
millioen in de Vereenigde Staten te verkrijgen; daarnevens wordt ook gepoogd in Argentinië een soortgelijke crediet-
transactie af te sluiten en onderhandelt de stad Parijs met
de firma Kuhn Loeb & Co. over de plaatsing van een nieuwe
gi

oote stedelijke leening.

Te B e r lij n was de beurshouding vrij vast. Van Wilson’s
rede heeft men zich aan de Spree weinig aangetrokken. De
jongste Duitsche bankstaten maken een iets beteren indruk, ofschoon ook daar de metaaldekking van den bankbiljetten-
2 omloop veel te wenschen overlaat.

Te N e w Y o r k toont de shrplus-reserve bij de New
Yorksche banken, ondanks verdere goudafvloeiïngen naar
Spanje, Argentinië en elders, opnieuw een vermeerdering
aan en wel van $ 186.960.000 tot $ 190.710.000. De spoor

wegafdeeling werd in Wallstreet gunstig beïnvloed, door de
aankondiging van een extra-dividend van 1 pCt. op de aan-
deden Norfolk & Western. De totale netto-ontvangsten
.va.n de Amerikaansche spoorwegen over 1916, worden op
$ 1.098-000.000 geschat, hetgeen
‘4
hooger is dan over 1913, het voorafgegane meest gunstige jaar.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

29 Januari 1917.
T a r w e. Terwijl de statistische positie. van dit artikel in
de afgeloopen week geen belangrijke wijziging heeft onder-
gaan en evenmin oogstberichten sensationeele vervachtin-
gen wettigen, zien wij toch plotseling een scherpe daling in_
(le Noord-Amen kaansche markten. Voornamelijk schijnt deze
!aling ontstaan te zijn door gebrek aan buitenlandsche
vraag, die weer zijn oorsprong vindt in de verkeersmoeilijk-
heden. Gebrek aan scheepsruimte maakt, dat veel van de
voor export verkochte goederen in wgons opgehoopt staat
aan de zeehavens; dit veroorzaakt groote vertraging in de
expeditie, daar de lange treinen met goederen, tot diep in
het land hun beurt staan af te wachten. Hieraan is voorna-
meljk het groote tekort aan wagons te wijten. –
– De verlaagde prijzen in Chicago hebben dan ook geen overeenkomstige verlaging in Europa tengevolge gehad.
Integendeel; in de meeste importlanden blijft de vraag groot
en zal men verschillende maatregelen moeten nemen om
vrdere stijging te voorkomen. Rantsoeneering zal in de
meeste landen noodig blijken.
De aanvoeren in de Vereenigde Staten en Canada wijzen
er meer en meer op, dat oogsten aldaar onderschat zijn. De
zichtbare voorraad is in den laatsten tijd wel nogal afge-
nomen, maar is toch nog zoo groot, dat men voorloopig in de Unie geen vrees behoeft te hebben, gebrek aan tarwe te
krijgen.
In Argentinië is de prijs na aanvankelijk gestegen te
zijn, eenigszins gedaald, waarschijnlijk onder invloed van
Chicago.
M a ï s. De markten van dit artikel, zoowel in Europa als
daarbuiten, blijven vast gestemd. Ook hierbij ‘zien wij een
steeds grooter verschil tusschen den prijs in Chicago en dien
In New York, tengevolge van de hierboven beschreven moei-
lijkheden bij den aanvoer. De verschepingen blijven beneden
de geraamde behoefte, te meer daar geen ander veevoeder-
artikel in staat zal zijn een tekort aan maïs eenigszins goed
te maken. –
De markten in Europa blijven uiterst vast en de omzet-
ten waren vooral van zeilladingen tot stijgende prijzen
uiterst levendig. Gelukkig is de kwaliteit van de mais in
Argeiitinië van dien aard, dat zij gemakkelijk de lange reis
per zeilschip kan doorstaan, doch ofschoon ook de nieuwe
oogst van Noord-Amerika goed schijnt te zijn, zal men wel
niet áaarne die mais per zeilschip verschepen, vooral niet,
naar mate men meer het voorjaar tegemoet gaat.
In Argentinië is wederom regen gevallen, die ongetwijfeld
goed heeft gedaan, ofschoon sommige districten door de

Noteeringen.

Chicago
1

Buenos Ayres
1


Data
Tarwe
1

Mat,
Haver
Tarwe Mais
Lijnsaad
Mei
Mei Mei
Februari
Maart
Februari

29 Jan.’17
171
3
/4′

991/8
55214

14,15

10,45

24,15
22

,,

’17 187

101’1
8

58
3
/8

14,30

9,95

24,25
29 Jan.’16
13418

81
53’1

9,55

5,50.8)

12,95
29 Jan.15
148’/8

80
8
18
59’/8

11,30

5,45
4)

9,60
29Jan.’14

93
1
14

66
12
39
8
/

8,60

4,902)

11,80
20 Juli’14

82

‘)

5618
1)
36
1
12 ‘)

9,40
2)

5,38
2)

13,70
2)
2)
per Dec.

2)

per Sept.

8)

per Mei.

4)
per Februari.
*)
De noteeringen van Buenos
Aires zijn van 18 en25 JanuarL’

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.

29 Ja”uari 22 Januari 29 Januari
1

1917

1

1917

1

1916

509,-‘)

509,_1)
368,1)
Rogge (No. 2 Western)
nom.
oom.
400,-
Mais

(La Plata)

……..
345,_’)
345,.._I
235,-‘)

Tarwe

………. …
…….

Gerst

(46

lb.

feeding)
– . . .
345,-‘) 345,-‘)
275,-
Haver (38 lb. white clipped)
19,-‘) 19,-‘)
13,90
Lijnkoeken (Noord-Ante-

.

rika van La Plata-zaad)
.
200,2)
200,-
1
)
151,50.
Lijnzaad

(La Plata) …….
740,- 740,- 430,-

1
)
Regeeringsprijs.

91

92 .

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

31 Januari1917

lange droogte-periode, ernstig geleden hebben. De prijzen
stegen aldaar vrij regelmatig tengevolge van goede buiten-
landsche vraag, chich sluiten beneden het hoogste punt.
G e r st. De tpch al zoo beperkte handel in dit artikel
wordt steeds moeilijker en het wordt bezwaarlijk de kwali-
tditen te koopen, die men begeert. De verschepingen zullen
waarschijnlijk van kleine afmetingen blijven. De prijzen varen in de meeste Europeesche landen vast, met toene-
mende vraag, vooral voor moutsoorten.
II a v e r. Dit artikel blijft in voldoende hoeveelheden door
Noord-Amerika aangeboden. Niettegenstaande de goede
”raag in Europa blijven de omzetten en de verschepingen
matig, daar niet meer sdheepsruimte beschikbaar kan worden
gesteld.

L ij n z a i d. Er komt in Argentinië geleidelijk eenig zaad
aan de markt van den nieuwen oogst. De vraag van Europa
blijft gering, terwijl Noord-Amerika nog steeds op zijn eigen
oogst teert. De prijzen bleven vrijwel op hetzelfde niveau.

Buitenlandsche granen in Nederland.

De distributie is bijna geheel tot stilstand gekomen door
de gesloten vaart. Dè voor Januari beschikbaar gestelde hoe-
veelheden, moeten deze maand ontvangen worden of kunnen
indien dit niet mogelijk is, op den binnenlandscben hande-
laar overgeschreven worden, die dan de partij betalen moet.
In 1 ij n z a a d kwamen wederom geen zaken tot stand,
aangezien olie flauw gestemd blijft en de producten dus niet het equivalent van het zaad op1rengen.

AANVOEREN in tons van 1000 K.G. voor verbruik in Nederland.

Rotterda-n, A,nstc,-darn
Totaal
Artikelen.
20-27 Jan.
Sedert
O,’errenk.

20-27 Jan.
Sedert
Qv,-reonk.
1917
1 Jan. 1917
tijdvak 1916
1917
1 Jan. 1917
tijdvak 1916
1917
1916

Tarwe ……………..
13.685 40.997
47.835. –

40.997
47.835
4.465 4.465
343

,4.465
343
Rogge

………………
654

.

654
1.193

.

.


654
1.193 8.017
37.758
8.718
9.311
32.489
7.313
70.247
16.031
2.608
3.327
3.045
5.492

8.100
3.327

Boekveit

…………….
MaYs

……………..


2.504
6.790 6.790
200
6.790
2.704

Gerst

……………..-
Haver

……………..-
.

.285


6.873 3.950 7.560 10.980 7.560 17.853
Lijnzaad ……………-
Lijnkoek ……………
.-
5.950 9.050

9.132
250
15.082
9.300
Tarwemeel ………….
-3.030
– –


3.030

AANVOEREN in tons van
1000 K.G.
voor België.
Tarwe

…………….
9.025
45.158
7.479

1
57.17045.158 57.170
IvIaïs

……………..
7.479

‘ –


7.479

METALEN.

IJZER EN STAAL.

E n ge 1 a n d. De vergadering van het Britsche IJzer- en
Staal Instituut, welke veertien dagen geleden in Birmingham
plaats vond, werd bijgewoond door een groot aantal fabri-
1

kanten uit alle deelen van her land. Het bleek, dat zij zicl
1

allen met het vervaardigen van oorlogsmateriaal bezighou-
den en dat zij allen bijna dezelfde grieven hadden, waarvan-
de -voornaamste zijn, gebrek itan arbeiders en onvoldoend
rollend materieel. In het laatste geval is geen verbetering
ingetreden, ofschoon een aantal passagierstreinen zijn uit-
gevallen.
Het gebrek aan arbeiders begint zeer acuut te worden en’
niettegenstaande eenige geoefende w’erklieden van het front
zijn teruggezonden, gaat men druk, voort met het werven
van troepen, waarclor de fabrieken van een groot aantal
harer werkkrachten worden beroofd.
Men schat, dat ongeveer 95 pCt. van de geheele productie’
van ijzer- en staalmaterialen voor gouvernements doeleinden
is benoodigd, zoodat slechts een klein gedeelte voor de han-
delaars en anderen beschikbaar blijft. De stemming van de haematiet ruw-ijzermarkt blijft bui-
tengewoon vast en de vraag overtreft in hooge mate den
aanvoer- Verschepingen naar de geallieerde landen vinden
plaats tegen oude contracten, doch op het oogenblik worden
weinig nieuwe uitvoer-vergunningen verleend.
Er wordt voortdurend gesproken over een verhooging der
productie van haernatiet ruw-ijzer, doch hieromtrent is nog
niets definitiefs vernomen.
D u i t sc Ii 1 a n d. Het schijnt, dat -de fabrieken naar schatting haar hoogste productieverogen hebben bereikt
en orders, welke ten slotte niet voor oorlogsdoeleinden be
stemd zijn, worden niet langer geaccepteerd.

A m e r i k a. De markt is overladen met aanvragen uit
het buitenland voor rails en scheepspiaten, doch het plaat-sen van nieuwe contracten schijnt moeilijk te zijn, daar de
fabrieken meer orders in hare boeken hebben dan zij met
mogelijkheid kunnen uitvoeren.
Het is hopeloos aan een verhoogiog der productie te den-
ken en elke poging in die richting zou worden belemmerd
door de groote moeilijkheden, die sedert eenigen tijd bestaan
in het gebrek aan arbeiders, den onvoldoenden aanvoer van
cokes en de verstopping op de Spoorwegen.
Het gefucht loopt, dat de Canadian Steel Corporation ge-
noodzaakt was, tengevolge van onvoldoende aanvoeren
cokes, 20 harer hoogovens stop te zetten.

Loco-Noteeriugen te Londen

Data

– Cico,

Koper

Tin

Lood

Zink
Standard
d
No. 3

26 Jan. 1917..
1
nom.
132.-/-
190.-!-
30.101-
52.151-
19

,,

1917..
nom.

130.-!-
189.5′-
30.101-
51.101-
28

Jan. 1916..
8217
91.51- 178.51- 32.51
91.-t-
29 Jan. 1915..
5715
63.51-
172.-t-
18.8:9
36.101-
20

Juli 1914..
5114
61.-!-
145.151-
19.-!-
21.101-

STEENKOLEN.

Door de strenge vorst is de aanvoer van Duitsche kolen
vrijwel geheel stop komen te staan.
De
Eogelsehe markt blijft zoowel voor stoom- als gaskolen
flauw niet eerder lagere prijzen en wel in hoofdzaak door
gebrek aan scheepsruimte, waardoor verschillende mijnen
tijdelijk stil liggen.

31Januari 1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

93

De aanvoer van Engeland bedroeg gedurende de afgeloopen
week circa 53,000 tons.
Door de staking der zeelieden liggen nog verschillende
booten stil, terwijl de 01) handen zijnde nieuwe maatregelen
ten opzichte van het kolentransport en het verkeer op de
Noordzee geen verbetering van den aanvoer doen verwachten.
De felle koude veroorzaakte en groote vraag naar huis-
braudkolen; de schactrschte aan dit artikel maakt zich ernstig
voelbaar.

PETROLEUM.

(Ontleend aan den ,,Petroleutn Review”.)

Londen, 26 Januari 1917.
Petroleum. Er gaat zeer veel om. Behalve Water White,
met
1
/ cl. verhoogd, zijn de prijzen deafgeloopen twee weken
dezelfde gebleven cii wel als volgt:

2e destillaat ……..1 s. 1
1
12 d.
Standard White …. 1 s. 2 d.
Water White ……1 s. 3 d.

Smeeroliën. In de afgeloopen week is weinig verandering
in de houding van de markt gekomen. Door de schaarsch-
heid van voorraden en de ongeregelde leveringen is dc handel
lusteloos. Behalve American filtereci cylinder welke £ 1
duurder is geworden, zijn de prijzen evenals vorige keer.

Stookolie en vethop
d
ende oliën zijn in verband met dc
hooge vrachteri niet officieel genoteerd.

Benzine. De toestand heeft in de afgeloopen veertien
dagen geen verandering ondergaan.

Terpentijn. Dc loop der prijzen van Amerikaansche
terpentijn blijkt uit vo]gend staatje:

12 Januari

19 Januari

26 Januari

Loco ……..53 s. 6 d.

53 s.

52 s. 9 d.
Februari/April 54 s. 3 d.

54 s.

53 s. 3 d.
Iviei’Augustus . 54 s. 9 d

54 s. 3 d.

53 s. 9 d.
September . . .

53 s.

Paraffine. Gedurende de afgeloopen veertien dagen is de
markt onveranderd gebleven. De prijzen zijn als volgt ver-
ancierd:

Smeltpunt

1400 ……5/8 tot 6 d.


130-132
0
……
5 ‘is
d.

125-127
0
……5

d.

pci b.

-118–120
0
…… 4°i/

d.

Liverpool, 25 Januari 1917.
Toestand van de markt onveranderd.

Bakou, 25 Januari 1917.
De prijzen der ruwe olie zijn opgeloopen tot 55 kopeken
per poed:

New Yörk, 25 Januari 1917.
De laatste 14 dagen zijn de prijzen van alle soorten olie
onveranderd gebleven.

Philadelphia, 25 Januari 1917.
Standard White staat 8,90 e. per gallon genoteerd.

KATOEN.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN

(Middling Ilplands.)

26
Jan.’
17
119
Jan.
‘I
7
II2
Jan. ‘
17
1
26
Jan.
‘16126Jan. ’15

New York…. )1,15c 17,35e 18,15e 12,10e

8,50e

Liverpool .. . . 10,91 dl 10,94 dl 11,11d

8,11d

5,02d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In duizendrallen balen.)

1
Auq. ’16
Overec,,kornstiqc pe,indpn

tot


26Jan.’17

1915’16
1

1914—’15

Ontvangsten Gulf-Havens..
3871 3105 4240
,,

Atlant.Havens
1574
1728
2177
Uitvoer naar Gr. Brittannië
1831
1208
1678
‘t Vasteland.
1458
1286 1613
Japan ete…
374
214
304

Voorraden in duizendtallen
26
Jan.
’17
1

26Jan.
’16
1

26Jan. ’15


1399
]802
2050
Binnenland …………..
1203 1284 1174
Amerik. havens ………..

142
334
110
New York

…………….
489

.

462 413
New Orleuns …………..
Liverpool

…………….
852
850
915

Marktbericht van de Heeren Sir ‘Jacob Behrens & Sons,
Manchester dd. 10 Januari 1917.

Na een kleine daling in het begin van de week is Ame-
rikaansche katoen weer
1/
penny gastegen, voornamelijk
door de vaste stemming in het Zuiden. Houders weigeren
hun noteeringen voor actueele katoen te reduceeren en pro-
beeren zelfs hoogere prijzen te krijgen. Volgens het gisteren
gepubliceerde Ginner’s ra’pport zijn er tot 31 Dec. totaal
11.045.000 balen gegind tegen 10.644.742 balen verleden
jaar, maar ofschoon deze cijfers als een baisse-factor be-schouwd zouden kunnen worden, hadden zij toch weinig
iuvloed op de markt. Er schijnt voldoende katoen van ge-
wone kwaliteit te zijn, doch langstapelige katoen blijft
schaarsch
en duur. Egyptische katoen blijft vast niettegen-
staande de geringe vraag. De markt blijft zeer gevoelig en
een poging om eenige Januari-contracten te dekken, had
weer een flinke verhooging ten gevolge.
Spinners van Amerikaansche katoen hebben weinig nieu-
we aanvragen en houden zich hoofdzakelijk bezig met het•
afleveren hunner oude contracten. Het grootste gedeelte van
de productie wordt door de Engelsche weverijen gebruikt.
De export-cijfers van December zijn belangrijk lager, waar-
schijnlijk door de verschepingsmoeiljkheden. De meeste
orders, die afgesloten worden zijn voor kleinere hoeveelhe-
den, terwijl de moeilijkheid om licences te verkrijgen de
verzending ook tegenhoudt. Prijzen voor twist zijn in ver-
houding veel meer gestegen dan die voor weît, vooral in
de nummers boven lOer. Er is niet veel verandering in
Egyptische garens, niettegenstaande den vasteren katoenprjs.
De geringe vraag der laatste weken begint haar invloed uit
te oefenen en spinners zien weer verlangend naar nieuwe
zaken uit.
Er wordt in manufacturen slechts weinig afgesloten,
hoewel exporteurs wel wat meer belangstelling beginnen
te toonen. Fabrikanten zijn echter zeer vast gestemd en
prijzen zijn hooger dan voor de feestdagen. Er zijn eenige
J3egeeringsaanvragen in zware goederen loopende, maar fabri-
kanten daarvan zijn nog voor maanden bezet. Er is wel
vraag naar geappretteercie goederen, maar er zijn moeilijk-heden om levering te krijgen en de meeste fabrikanten, zijn
daarmede hopeloos ten achter. Over het algemeen is de
markt zeer lusteloos.

WOL

-Noteerinen te Bradford:

Coto,,iai carded
64

Data

average

56

50
1
46
1,
40

26 Januari

1917….

68

52

42

35

31
19

,,

1917….

68

52

43’/a

35
1
/2

31
28 Januari

1916….

43

37

32’/a

28’/,

25

– De regeeringsniaatregelen in Engeland niet beti-ekking tot de wol zijn nog niet juist bekend, maar zij hebben toch
tot gevolg gehad volledige staking van den handel op de
markt te B r a d ford. Daar de aanvoeren van koloniale
wol door gebrek aan scheepsruimte noodwenclig beperkt
moeten blijven, heeft de regeering het noodig geoordeeld, de.
verdeeliug der beschikbare voorraden te controleeren vol-
gens een ,,prioriteitsschema” in een rangorde, vnarvan
zouden profiteeren de fabrikanten, le. die voor het leger
werken, 2e. die vooi- uitvoer werken, 3e. die voor de bin-
oenlandsche markt werken. Terzelfder tijd zijn er maximum-
prijzen vastgesteld voor ,,tops” en is de bekendmaking van den loop der marktprijzen verboden. De eerstvolgende vei-
ling zal op 13 Februari te L o n d e n aanvangen en de al-
daar onder den hamer komende hoeveelheid zal beperkt
blijven tot 70.000 balen Australische wol. Bij de op 24 Jan.
j.l. te L i v e r pool in veiling aangeboden 1156 balen
nieuwe La Plata wol hielden de koopers zich zeer gereser-
veerd in verband met de onzekerheid ten aanzien der regee-
ringsmaatregelen, waardoor een gioot gedeelte moest opge-
houden worden. De biedingen bleven nl. meerendeeli beneden
de limites. Vergeleken bij December waren de prijzen voor
Merinos en fijne ,,crossbreds” over het algemeen 5 pCt. lager
en voor ordinaire ,,cossbreds” zelfs 7Y2 á 10 pCt., alleen
voor lamswol oiigewijzigd. Op de groote Amerikaansche wol-
markt te B o st o n blijft de stemming zeer vast. De aan-
voeren van Zuid-Amerikaansche wol zijn begonnen, maar
het grootste deel der aanvoeren is reeds zeilende verkocht,
zoodat de beperkte voorraden niet aangevuld kunnen wor-
den. De groote handelaren hebben .bereids belangrijke con-
tracten tot zeer hooge prijzen afgesloten in nog ongeschoren
–biuneulandsche wol, die evenwel eerst tegen Juni kan wor-

94

.

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

31Januari 1917

den geleverd. De afleveringen hebben in 1916 bedragen:
1

Noteeringen en. voorraden.
binnenlandsche wol 860.000 (v.
j.
780.000) balen, uitheem-,
sche wol 580.000 (v. j. 505.000) balen, totaal 1.440.000 (v. j.

Data

Rio

Santos

Wisselkoers

1
1.285.000) balen.

.
Voorraad
1
Prijs

Voorraad
Prijs

No.7

No.4

SUIKER..

Onze B i e t s u i k e r markt verkeerde deze week in lven
dige stemming, doordat de gegronde

hoop bestaat op eene
spoedige regeling van den export. De prijzen konden dan
ook verbeteren: disponibel van
f
2281
4
tot
f
2311
4
en sloot
de markt met koopers tot
.f
23
1
18 en verkoopers tot
f
24,-;
Mei-levering werd gedaan tot
f
24
1
14
ft
f
241. Aan het slot
werd echter ruim realisatie-aanbod voelbaar.

Volgens F. 0. Licht zijn de zichtbare voorraden:

1916

1915

1914

} 1 Sept.

250.000e

545.000*

536.607 tong

Hamburg

Oostenrijk 1

305.000*

478.000k

244.741
Frankrijk 1 Juli

33.189

118.953 –

295.126
Nederl.1Jan.17/16/15 354.857

125.946

185.382 ,.
België

1 Dec.

108.937

102.720

125.281
Engeland

1

,,

172.195

177.492

292.891

Totaal Euroa 1.024.178

1.548.111

1.680.028 tons
Ver.St.v.N.A. 11 Jan.
17116115

50.000

61.086

116.747
Cubahavens 10 Jan.
17116115

47.000

77.941

61.000

Totaal ……1.121.178

1:687.138

1.857.775 tong
*Raming.

Uit Java werden geen nieuwe berichten ontvangen, De
markt is uitermate stil. Volgens de mailberichten werd
disponibele witte suiker in de maand December in nog al
belangrijke hoeveelheden tot prijzen tusschen f15,- en

f 15
1
1 verhandeld en moet er nog steeds een vrij groote
onverkochte voorraad in handen van Chineesche speculanten
zijn. De afschepin’gen van Java bedroegen:
in November 158.000 tons tegen 75.000 tons in 1915
,, December 121.000

,,

,,

76.000

,,

,,
of totaal uit oogst 1916 tot einde van het jaar 1.230.000 tons
tegen 1.016.000 tons.
In Amerika liepen prijzen belangrijk achteruit en
wordt voor Spot-Centrifugals thans niet meer dan 4,70 c:
geboden tegen 5,27 c. eene week geleden. Op de verlaagde
noteering was de stemming prijshoudend, doch zoodra (le
Amerikaansche raffinadeurs hunne nog kleine voorraden ruwsuiker met Cubasuikers hebben aangevuld, mag eene verdere daling tegemoet gezien worden, Daarvan zal dan
vermoedelijk Engeland gebruik maken om weder een flink
kwantum Cubasuiker in te slaan. De aanvoeren in de
Atlantische havens bedroegen 41.000 tons, de versmeltingen
28.000 tons en de voorraden 63.000 tons tegen 59.000 en
110.000 tons in de beide voorgaande jaren.
,

Cuba-statistiek:

1916117

1915116

1914115 .

Ontv. d. vk. tot 13 Jan.’17 57.122

94.523

45.000 tong
Totaal sedert 1 Dec. 1916 129.025

240.923

136.676
Werkende fabrieken….

148

155

125
Totale exp.sedertl Dec.’18 48.823

137.943

73.930
Totalevoorraadopl5Jan. 81.000 – 102.000

71.000

NOTEERINGEN.

1

msterdam
Londen
A
1
I.1flO?’1C.
New York
Data
1

per
Tates
ite
96%
Januari.
Cubes
Whb.
1
Java:

1

lated
No. 1
fo

26Jan. 1917….
f
23″/,
47/l’/s
– –
4,70

.4,89
19

,,

1917….
22
1
/
47/lJ2
– –
26 Jan. 1916….
,,

24’/ia
4016
20/3
231-
4,64 9.4,77
28Jan.1915….
,,

l4’/,a
311- 281-
2716
3,989.4,01
21 Juli 1914….
,, ll”/aa
181-


3,26

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G.’Duuring & Zoon,
Kolf 1 & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

Koffie blijft in zeer vaste stemming verkeeren. De af
doeningen van hetgeen van uitvoèrvrije soorten aan de markt
wordt gebracht, vinden tot onveranderde prijzen vlot nemers,
terwijl de N. O.T.-koffie door het weinige dat daarvan aan-
wezig is – en de onzekerheid omtrent het doorlat.en van
nieuwen aanvoer, telkens in prijs vooruitgaat. Zoo kwam heden
(24 Jan.) de noteeringvan Superior-Santos van 47
‘/2e.
op
48’I2
c.

27 Jan.
1917

269.0006750

3.154.000

6200
121z
20

,,
1917

399.000
6675

3.071.000

6300
12
1
/,
27 Jan.
1916

432.000
6125

2.560.000

6000
11″/3,
24 Juli
1914

353.000
4900

889.000

5700
16

Ontvangsten.

Rio
Santos
Data
Afgeloo pen
Sedert
Afgeloo pen
Sedert
week
1 Juli
week
1 Juli

27 Jan.
1917

..
33.000
1.598.000
108.000
8.325.000

1
27. Jan.
1916

..
88.000
2
200.000 9.608.000

RUBBER.

De markt was in de afgeloopen week over het algemeen
kalm gestemd. De handel bleef hoofdzakelijk beperkt tot de
loco partijen, de omzetten waren echter niet groot
Er waren weinig orders van Amerika, in verband met de
moeilijkheden tot verkrijgen van uitvoervergunningen in
Engeland, waardoor prijzen eenigszins gedrukt waren.

Noteeringen luiden:

Prima ilevea Crepe en smoked Sheets
Loco/Maart ……..2/11

einde vorige week 3/-11
April/Juni ……..2/10/4

31_
1
1
Juli’Dec. ………. 2/9
1
12

,,

,,

21101
12
Hard cure line Para 312

,,

,,

,,

3/2
1
/2

VETTEN
EN OLIËN.

01e o- Ma r ga r 111e; blijft voortdurend verwaarloosd. Er
kwamen hierbij geen zaken tot stand.
De af ladings-offerten luiden:

f
135
1
1 tot
f
138
1
/ voor ,,Choisest”
132
1
12 voor 2e soorten.
01e o – St e a r in e. Nadat Amerika een bod van
f
92.-
had geweigerd, werden 40.000 Kilos (Noord-Amerikaansche)
tot
f.95,-
gedaan. –
P rem ier – J u s. Noord-Amerikaansche, op Pebruari-afla-
ding, wordt tot f124.- aangeboden, franco Rotterdam.
Zuid-Amerikaansche. Verkocht: 500 Trcs ,,La Blanca.
No. T” tot
f
102
1
14
Februari-aflading, franco wal Rotterdam,
exclusief Molest en eventueele in Amerika te heffen uitvoer-
rechten.
Men vraagt thans f105,-.
Biedingen van resp. f104,-; f102,-; en f100,- voor
,,Fac. A”, ,,B” en ,,X” werden geweigerd met tegenofferten
â f110,-, f107,- en f104,-, franco wal Rotterdam,
inclusief alle verzekerings-piemies en eventueele uitvoer-
rechten.
M u t ton – Ju s. Verkocht: 50 Trcs ,,Armour & Co.” tot

f
97,-. prompt, franco wal hier, inclusief alle kosten en
event. uitvoerrechten. –
Neutrallard. Na de verkoopen der vorige week tot
f119,-, luiden- de afladings-offerten wederom f121,- tot
f124,-, al naar het merk. –
Imitatie-Neutrallard. Men zegt, dat de’ vorige
week 500 Trcs op aflading zijn gedaan tot fl17,-. De
offerten luiden
f
121,-121’12. –
Katoen zaa dol ie, zonder zaken. Er zijn geen f1adings-
offerten aan de markt. Voor loco, welke zér schaarsch is,
wordt f100,- gevraagd.
Geraffineerd Cocosvet. Noteering f87,-

voor
prompte-levering.

COPRA.

De markt voor dit artikel bleef ook’ deze week zeer vast
gestemd. Vooral in Molukken telquel ging zeer veel om en
wel tot
f
49819, terwijl Java f. m. s. tot
f
47
7
18werd gedaan.
De markt te Londen zakte nog iets verder in en noteert
men thans Ceylon cif. Londen £ 43.15.- en cif. Marseille
£ 48.10.- (verkoopers).

NOTEERINGEN.

Java f.m.s.

20 Januari 1917..
f
4718

27 Januari 1917..
f
471
13

,,

1917..,, 4771*

20

,,

1917.. ,,47
7
/8*
20 Januari 1916..

39114*

27 Januari 1916..,, 40 l/a* 20 Januari 1915.. ,,4551

27 Januari 1915..,, 48
20-25 Juli 1914..,, 281

20-25 Juli 1914.. ,,28
8
14

*
N. 0. ‘P.-condities.

31Januari1917

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

95

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

27 Jan.1917. De ,,Inter Allied Chartering Executive” heeft
de bevrachtiog van Zuid-Amerika voor het Wheat Committee
in handen gesteld van eenige deskundige bevrachtings-agenten,
welke het z.g. ,,River Plate Chartering Committee” gevormd
hebben. Voorloopig werd de gedurende de laatste weken
betaalde vracht als basis vastgesteld, t.w. 1251- vanBuenos Aires en 1301- van San Lorenzo.
Van Noord-Amerika bleven de vrachten onveranderd. Naar
verluidt zullen voor de bevrachting van Noord-Amerika
evenens deskundige agenten aangesteld worden; als basis-
vracht van Noord-Amerika naar West-Europa wordt 1551-op de net form genoemd.
Kolenvrachten naar vrije havens waren zeer vast. Het
bericht, dat de maximum-vrachten naar Fransche Westkust-
en Middellandsche Zee-havens met resp. 101- en 201- verhoogd
zouden worden, werd nog niet van officieele zijde bevestigd.
Teneinde het nijpende gebrek aan scheepsruimte te ver-
minderen, moet de Scheepvaart-Controleur een vijftigtal
schepen van 7000 ft 9000 ton draagvermogen voor rekening
van de Regeering besteld hebben. De maatregel wordt ver-
schillend beoordeeld; gevreesd wordt, dat, door alles in het
werk te stellen de nieuwe booten spoedig af te leveren, dit
geschieden zou ten koste van de reeds op stapel staande
schepen, welke bij het tegenvoordige gebrek aan werklieden niet afgemaakt zouden kunnen worden vÔÔr de regeerings-
vaartuigen gereed zouden zijn. Het doel zou zoodoende
voorbijgestreefd worden.
Naar Nederland werden geen bevrachtingen gemeld. De
zeeliedenstaking schijnt te verloopen; eenige schepen gingen naar zee.

GRAAN.

Data
Petra
grad
Londe,iI
R’dam

Odea
Rotter-
dam

Ati. Kust
Ver. Staten
San Lorenzo

Rotter-
Bristol
Rotte,.
Enge.
dam
Kanaal
dam
land
22127 Jan. 1917231-

1301-
15/20

,,

1917
– –

241-

1301-
24129 Jan.

1918


f10,—
161-
f
7k,—
1401-
25130 Jan: 1915


1016
716
801-
551-
Juli

1914
11 d.
713.
111
11/4

1/11/4
121- 121-

HOUT.

D ata

Cronstadt
Golf ven Mexico

Holland
1

Oostk.
1
Engeland
Holland
Engeland
(gezaagd)
(pitch-
pine)
(pitch-
pine)
stutten)

2227 Januari

1917

15120

,,

1917

24129 Januari

1916
..
– –

4501-
25130 Januari

1915
– .1431-
1)

Juli

1914 ..
f12,—
2416
751-
7716

‘) Per zeilschip.

ERTS.


Bilbao
1

Ca,

t/,a-
Grieken-
i
Data
Middles-
1

enu 1 Middles-
tand
Middles.
Midd
Potles-
bro
j

bro’ bro’
bro’

22127

Januari

1917 ..
201-
21/8


15120

,,

1917
. .
201-
2116


24129 Januari

1916 ..
231-
221-


25/30 Januari

1915
. –
171-
16/9
– –
Juli 1914 ..
413
51012
519
816

KOLEN.


Data

Cardifi
1 Oostk. Engeland

u
Bar- Ge,na
Ç’
La

Plato
Rotter-
1
Cron-
deax
Rivier
dam
1
stadt

22127 Jan. 1917701-


15120

,,

1917

341-

801- 601-
1
)


24129 Jan. 1916 fr 44,50
7613

901-
4016
f
5,50


25130 Jan. 1915

22,—
301-

301-
26110
,, 8,—


Juli 1914

7,—
71-

713
1418
3!2

5/-

DIVERSEN.

Bon;bay
Birma
Vladivo-
Chili

D t

a

1
West West
stork
West
Europa Europa
West
Europa
(d. w.)
(rijst)
Europa (salpeter)
22727 Januari

1917 ..
2201-
27216


15120

,,

1917
. .

2701-

24129 Januari

1916
– .
1401-
170!-
1701-
1251-
25430 Januari

1915
. –
4113
4718
651-
421-
1
)
Juli 1914 ..
1416 1613
251-
22
1
3

rer zeilscnip.

G!aan Petrograd per quarter van 496 lbs. zwaar, Odessa per U,,it,
Ver. Staten per quarter van 460 lbs. zwaar.
Hout gezaagd en pitchpine per St. Pet. Sta,,dard von 165 kub. vt.,
mijnstutten per vadem van 216 kub. vt.
Overige noteeringen per ton van 1015 K.G.

BINNENVRACHTEN.

.Iengevolge van den in de vorige week ingetreden strenge
vorst is de rjnvaart en de binneulancische vaart geheel tot
stand gekomen. In. normale tijden zou dit een buitengewone
vraag naar lichterruimte en eene groôte stijging der huren
daarvoor veroorzaakt hebben. Bij de geringe aanvoeren, die
thans plaats vinden, bleef de verhooging der lichterhuren
slechts matig.

VRACHTEN TE ROTTERDAM.

(in Gld. per 2000 K.G.)
Erts ,,r. Ruhrhavens Massale
Data

goed. Watersta,,d
‘/ lostijdl
1
/2
lostijd oven-

22-27 Januari 1917..

gunstig
15-20

,,

1917..

0,30

0,40

hoog
24-29 Januari 1916..

hoog
25-30 Januari 1915..

0,17
1
12
0,27’1

gunstig
20-24 Juli

1914..

0,60

0,70

1,05

gunstig
ADVERTENTIËN

INCASSO~BANKAMSTERDAM ROTTERDAM ALMELO
LEUVEHAVEN 103

Volgestort Kapitaal
f
10.000.00Ô,— Reserve f1.564.000,-

DEPOSITO’S

1

EFFECTEN EN COUPONS

INCASSEERINGEN OP BINNEN- EN BUITENLAND

OPEN EN GESLOTEN BEWAARNEMING

AAN-
EN
VERKOOP
VAN
VREEMDE VALUTA’S

SAFE-DEPOSIT

Holland – Canada Hypotheekbank — ‘s-Gravenhage

Uitstaand bedrag Pandbrieven ruim
1
12.000.000
9

5
pCt. Pandbrieven tegen den koers van 100 pCt.

96

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

31Januari 1917

GEBROEDERS CHABOT

J. & J. M. VOORHOEVE

Makelaars in Assurantin

Anno 1836
RorrER.DAM

ROTTERDAM

KASSIERS en MAKELAARS in ASSURANTIËN

Deposito’s. – Rekening-Courant. – Franco Chèque.-Rekening.

Aan- en Verkoop van Wissels op het Buitenland. – Aan- en Ver-

koop van Fondsen. – Bewaarneming en Administratie van Effecten.

Oorlogs-, Transport-, Casco-; Brand-, Diefstal- e. a. verzekeringen

van eiken aard.

NIEUWE BERIN9-IIAATSCllAPPIJ – I1AASSLUIS

OPGERICHT 1887

Contracteeren voor het lichten en bergen van gezonken schepen

en ladingen, op de rivieren en buitengaats.

Belastenzich met het instellen van duikeronderzoek; het opruimen

van wrakken enz. door middel van springstoffen; het uitvoeren

van poiipwerken, waaronder het zuigen van ertsen en granen.

Haarlemsche Bankvereeniging

HAARLEM

01

AALSMEER, BEVERWIJK, HILLEGOM

HOOFDDORP, LISSE, IJMUIDEN

Kapitaal
f
2.050.000,— volgestort

Reiêrve
f
500.000,-

ROTTERDAM

WEISE & CO.
AMSTERDAM

Import van en Handel in

OVERZEESCHE PRODUCTEN

speciaal
RUBBER, GUTTA-PERCHA en BALATA

DET’EEDE NOR’THWESTERN AND

• PACIFIC HYPOTHEEKBANK

TE AMSTERDAM

De Bank geeft uit:

5 pCts. Pandhpieven

a99
/o

Verkrijgbaar bij de

Firma VAN LOON & Co.

Accountantskantoor

Nederlandsche Bank yoor Russischen Haudel

BANQUE NÉERLANDAISE POUR LE COMMERCE RUSSE

Kapitaal 5.000 000
Roebels

Kantoor: 20 NEWSKY PROSPECT

Teiegramadres: NEDRUSBANK

PETROG RAD

De Baiik neemt gelden á deposito en in rekening-

courant, en verricht alle soorten wissel- en bankzaken

Voor inlichtingen kan men zich wenden tot alle kantoren van

de NEDERLANDSCHE HANDEL-MAATSCHAPPIJ

de TWENTSCHE BANKVEREENIC4NG

zoomede tot de heeren HOPE & Co.,

Amsterdam

LIPPMANN ROSENTHAL & Co.,-

R. MEES & ZOONEN,

Rotterdam

James Polak

(Lid Ned. Acc. Verg.)

POSTHOORNSTEEG 7B

ROTTERDAM.
VAN RIJN & C

UTRECHT – POSTBUS 40

EENIGE FABRIKANTEN

VAN DE UTRECIITSCHE

FIJNE TAFELMOSTERD

Auteur