Ga direct naar de content

Jrg. 16, editie 827

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: november 4 1931

4 NOVEMBER 1931

AUTEURSRECHT VOORBEHOUDEN.

Economiosch,wStatistische

Be

rl
‘ochten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

ORGAAN VOOR DE MEDEDEELINGEN VAN DE CENTRALE COMMISSIE VOOR DE RIJN VAART

UITGAVE VAN HET INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN

18E JAARGANO

WOENSDAG 4 NOVEMBER 1931

No. 827

INSTITUUT VOOR ECONOMISCHE GESCHRIFTEN.
Algemeen Secretaris: Prof. Mr. Dr.
G.
M. Verrijn Stuart.
ECON0J1IISCH-STATIST!SCHE BERICHTEN.
COMMISSIE
VAN
ADViES:

Prof. Mr. D. van Blom; J. van Hasselt; Jhr. Mr. L. H. van
Lennep; Mr. K. P. van der Mandele; Prof. Dr. N. J.
Polak; Mr. L)r. L. F. H. Regout; Dr. E. van Welderen
Baron Rangers; Prof. Mr. II. R. Ribbius
;
Jan Schilthuis;
Mr. Q. J. Terpstra; Prof. Mr. F. de Vrie8.
Gedelegeerd lid: Prof. Mr. Dr.
G.
M. Verrijn Stuart.
Redacteur-Secretaris: H. M. H. A. van der Valk.
Secretariaat: Pieter de lloochweg 122, Rotterdam.-
‘lelefoon Nr. 35000. Postrekening 8408.

iLbonnementsfrijs voor liet weekblad franco p. p.
in
Nederland f 20,—. Buitenland en Koloniën f 23,— per
jaar. Losse nummers 50 cents. Leden en donateurs van het
Instituut ontvangen liet weekblad gratis.
De verdere publicaties van het Instituut uitgaande ont-
vangen da abonné’s, leden en donateurs kosteloos, voor zoo-
ver daaromtrent niet anders wordt beslist.
Aangeteekende stukken: Bijkantoor Ruigeplaatweg.

Adverte?ties f 0,50 per regel. Plaatsing bij abonnement
volgens tarief. Administratie van abonnementen en adver-
tenties: Nijgh it van Ditmar, Uitgevers, Rotterdam, Am-
sterdam, ‘s-Gravenhage. Postchèque- en giro-rekening No.
145192.

3
NOVEMBER 1931

In dan toestand van de geidmarkt kwam deze be-
r.ichtsweek nog weinig verandering. Er was weder een
zeer groot aanbod van caligeid, waarvoor geen vraag
bestond, terwijl het aanbod van geld op prolongatie
of voor wissels gering bleef. Toch was er wel eenige
verbetering op te merken in zooverre, dat het wel wat
gemakkelijker was geworden om wissels te plaatsen.
Het feit, dat de nadering van de maandswisseling
niet de minste verbetering bracht in de vraag naar

geld, deed eindelijk meer belangstelling ontstaan voor
uitzettingen op iets langeren termijn.. Particulier
disconto, dat de geheele week nog Vrij dicht bij of
bovén het officiëele tarief was gebleven, kon merk-
waardigerwijs gisteren, op den eersten werkdag der maand en •dat wel de Novembermaand, wanneer in
andere jaren de grootstè geidvraag van het geheele
jaar placht voor te komen, tot 2
13
/1e
â
2″/s pOt. terug-
loopen. Ook de prolongatierente was lager op
2%
pOt., terwijl caligeld slechts met moeite en voor ge-
ringe bedragen tot i 14 pOt. te plaatsen was.

* *
*

Op den weekstaat van De Nederlandsche Bank
blijkt de post binnenlandsche wissels met bijna
f
9
millioen te zijn’ afgenomen; daarentegen geven de
beleeningen een toeneming te zien van
f
7,4 millioen.
Terwijl de post papier op het buitenland daalde met

f
11,4 millioen, stegen de diverse rekeningen onder
de activa der Bank met een ongeveer even groot be-
drag. Blijkbaar heeft, er dus een omzetting van bui-
tenlandsche wisseLs in saldi plaats gevonden.

De goudvoorraad is wederom toegenomen, thans
met f20 millioen. Dezilvervoorraad nam echter met
ruim
f
900.000 af, zoodat per saldo de post munt

en muntmateriaal met ruim
f
19 millioen vermeer-
derde. Het in het buitenland liggende gedeelte van
tien me’taalvoorraa’d bleef op gelijke hoogte.
De hank.biljettencirculatje onderging, mede in ver-
band met den ultimo, een uitbreiding van
f
55 mii-
lioen. De saldi in rekening-courant liepen met
f
37
millioen terug. Het beschikbaar metaalsaldo blijkt met
f11,8 millioen te zijn gestegen; het dekkingspercen-
tage bedraagt ruim 69 pOt.

* *
*

De voornaamste oorzaak van de veranderingen, die
zich deze week in de wisselkoersen hebben voorgedaan,
is wel de groote vraag naar Dollars te Londen (men
sprak van een Dollar-crediet, dat afbetaald moest

worden). Van 3.93 kwam de koers op 3.77%. De Pon-
den zijn daardoor hier ‘in de verdrukking gekomen en

van 9.71 op 9.30 teruggeloopen. Dnarentegen verbe-
terden Dollars van 2.47 tot 2.4880; slot 2.4850. Ook
Marken waren gezocht en kwamen van 57.65 op
58.62%. Fransche Francs hooger 9.72-9.76 (Pon-
den tegen Franscho Fraucs 96). Belga’s 34.50-
34.55. Zwitsersche Francs liepen aanvankelijk iets
terug 48.4234-48.25; slot 48.35. Lires lager 12.8734
—12.70. Peseta’s bleven ca. 22. Van de Noordelijke
wissels trok de daling van den Zweedse-hen Kroon
de aandacht; hij kwam van 57 op 54.90: Kopenhagen
54.50-53.75.
Oslo, sterk’ aangeboden: 54.50-53.—.
Finsche Marken 5.0234-5.0134′. Zloty’s wat hooger:

27.85. T.T. Batavia was’ weder op 99v/je te krijgen.
Canadee-sche Dollars 2.2234.

Termijnen waren ten opzichte van de contante de-
viezen vaster; de slotnoteeringen voor één- en drie-

maands waren: voor Ponden ca. pari en 234-134,
voor Dollars 25-20 en 1-0.80 punten, alles disagio. De belangstelling voor goud en vreemd bankpapier
bleef gering.

LONDEN, 2 NOVEMBER 1931.

In het begin van de vorige week ontstond eenige
vraag naar geld, uit hoofde van het ontbreken van
vervallen schatkistpapier. Daarna had de markt een

kalm verloop tot ‘den laatsten dag van de maand, toen
zich weder meerdere vrâag kenbaar maakte.
De discontomarkt behield tot Zaterdag eene zwak-
kere tendens, waardoor ook de uitgifte van de schat-
kistproinessen op Vrijdag geholpen werd, welke dien-
tengevolge 3. 534 pOt. plaats had.

De mededeeling op Zaterdag, dat de Bank van En-geland voor de teru-gbetaling van een deel der Fran-sche en Amerikaansche steuncredieten £ 15 millioen
van haar goudvoorraad had aangewend, werd eerst als
een ,,bear” punt opgevat en had een val in de wissel-
koersen en een verstijving van ‘het -disconto tengevolge,
welke beweging ooit heden werd voortgezet.
De noteering voor ‘driemaands hankaccepten steeg
Zaterdag tot 534-34, terwijl Treasuries 534—% no-
teerden.

Dollars sluiten heden op 3.75; Guldens op 9.32.

962

‘ ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 November 1931

DE LANDBOUWCRISIS.

In de jaarvergadering van de Vereeniging voor de
Staathuishoudkunde en de Statistiek heeft ii. Zater-
dag eene uitvoerige discussie plaatsgevonden over de
landbouwcrisis als element der algemeene economiche

depressie.
1)
Deze vergadering is voor de Vereeniging

een succes geweest: een record aantal ‘bezoekers

en

een groot aantal clebaters, waarvan verscheiden spre-
kers met zeer belangwekkende beschouwingen voor
den dag kwamen. Niet minder dan 21 leden der Ver-

eeniging hebben zich over de praeadviezen uitgespro-
ken. Toen daarop tenslotte de drie praeadviseurs aan
het woord kwamen ter verdediging van hun stand-
punt, zal wel menig toehoorder de verzuchting heb-
ben geslaakt, dat het nu eindelijk ,,des Guten zuviel”
was, ook al was hij in het algemeen bereid om een
debat over een zoo triest onderwerp als de landbouw-
crisis tot het ,,goede” dezer aarde te rekenen. Zeker
is het in elk geval, dat het aan een ,,choc des opi-nions” niet heeft ontbroken en •te hopen is het nu
maar, dat daaruit eerlang een heldere bron van econo-

misch inzicht moge voortvloeien..
Terecht kon de Voorzitter Prof. F. •de Vries er op
wijzen, dat het onderwerp nog niets van zijn actuali-
teit had.yerloren. Toen het in den loop van het vorig
jaar aan de orde werd gesteld, meenden velen, dat de
landbouwcrisis van 1930 een jaar later wel voorbij
zou zijn, of dat dan althans het ergte geleden zou
zijn. Een gezaghebbend dagblad bespotte in November

1930 de Vereeniging als volgt:

.,,Een klassiek geworden uitspraak van een Duitschen
wijsgeer luidt .,,]e uil van Minerva begint met de sche.
mering zijn vlueht.” Het is jammer, dat cle vogel der wijs-
heid en wetenschap van .le Vereeni.ging voor de staathuis-
houdkunde en de statistiek zijn tukje nog mag voortzet.
ten, totdat misschien het morgenrood al weer zal zijn aan-
gebroken en hij dan een beetje vreemd met zijn oogen
tegen het licht zal knippen.”

De feiten hebben den optimistischen spotter wel
deerlijk in het ongelijk gesteld, hetgeen niemand, die
van de geschiedenis •der agrarische depressies heeft

kennis genomen, zal verbazen. –
Het spreekt vanzelf, dat wij te dezer plaatse geen
uitvoerlg verslag kunnen uitbrengen van al het ter
vergadering behandelde. Wij bepalen ons tot enkele

hoofdzaken.
Daarbij moge in de eerste plaats de opmerking ge-
maakt worden, dat het eigenlijke onderwerp, de be-
teekenis van de landbouwcrisis
als onderdeel
van de

algemeene depressie, vrijwel niet werd besproken. De
debaters hebben het eenerzijds gehad over de land-
bouwcrisi.s en de middelen te harer genezing, ander-
zijds over de algemeene depressie, maar de beteekenis
van een hevige depressie in een groot onderdeel van
het maatschappelijk productieproces, de vraag m.a.w.,

in hoeverre een groote
pci.rtiëele
depressie tot een
algemeene
depressie kan leiden of deze kan bestendi-

gen, is nauwelijks aangeroerd.
Men weet, dat de praea’dviseurs hun taak hadden
verdeeld, en dat prof. Fryda het crisisvraagstulc in
het algemeen heeft behandeld, terwijl de Heer Ligt-
hart den tropischen landbouw, Prof. Min’derhoud den
landbouw in Nederland heeft besproken. De drie
schrijvers onderscheidden zich echter nog in ander
opzicht; zij ‘vertegenwoordigden cle drie hoofdrich-
tin’gen der conjunctuurpolitiek, t.w. herstel van de
vrijheid van het marktmechanisme en opheffing van de ‘belemmeringen, die de vrije prijsvorming onder-
vindt, welk standpunt door den Heer Ligthart werd
verdedigd, de ,,plan’huishouding” als andere uiterste,
verdedigd door Prof. Fryda, en een vèr gaand ,,in-
terventionisme”, thans culmineerend in een omvang-
rijk programma van landbouwbescherming, voorge-
dragen door Prof. Min derhoud.

1)
Van de over dit onderwerp uitgebrachte praeadviezen
gaven wij een overzicht -in de nummers van
7, 21
en
28
October jl.

INHOUD.

Blz.
DE LANDBOUWORISIS
door
Prof.
Mr. Dr.
G. M. Verrtjn
Staart
…….._ ……………………………..962
XXe Zitting van het Institut International de Sta-
tistique in September
1931
te Madrid gehouden
door
Prof. Mr. H. W. Methorst ………………965
Havenschap of locale doelcorporatie door
J. A.
Monod
de Froidevifie ……………………………… 966
De Indische middelen over Juli
1931 …. – ………..
968
BUITENLANDSCHE MEDEWERKING:
Het nieuwe parlement en protectie door
Prof. P.
Geyl 970

AANrEEKENINGEN:
Kosten van het levensonderhoud bij arbeidersgezinnen
en gezinnen van meergegoeden te Amsterdam….
971

INGEZONDEN STUK KEN:
De valuta-termijnmarkt door
E. Henny
met naschrift
van C. A.
Klaasse ……………………….
971

MAANDCIJFERS:
Indexcijfers van Nederlandsche aandeelen ……..
972
Overzicht van de Indische middelen…………..
973
Productie der Steenkolen-, Bruinkolen- en Zoutmijnen
974

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
…………….
974-080

Geldkoersen. – Wisselkoersen. – Bankstaten. – Goederenhandel.

Het centrum van het debat vormde ongetwijfeld de
strijd over de ,,planhuishouding”. Daarbij werd de
Heer Ligthart weinig rechtstreeks aangevallen. Prof.
Fryda had het zwaarder te verduren: Dit werd voor
een deel hierdoor veroorzaakt, dat de eerste met groo-
te helderheid zijn standpunt had uiteengezet, terwijl
de laatste niet met de noodige precisie had tot uit-
drukking gebracht, welke bedoeling bij het opstellen
5fl
zijn praeadvies ‘had voorgezeten.
• De Heer Ligthart heeft in zijn voortreffelijk ge-
schrift en in
zijn
mondelinge toelichting gewezen op
cle heilzame werking van een vrij marktmech’anisme;
dit toch heeft in het verleden geleid tot een e’orme
vermeerdering van welvaart, tot ontplooiing van in-
nerlijke kracht der producenten en tot uitschakelig
van hen, die te zwak gefundeerd zijn om den strijd
om het economisch ‘bestaan te kunnen volhouden.
Zoowel bij ‘de vraag, wat moet worden voortgebracht
en hoe dat zal moeten geschieden, als ook bij de be-
slissing over de verdeeling van het product en over
het verzoenen van •belan’gentegeustellingen kennen wij tot dusverre geen stelsel, dat beter werkt dan dat
der productievrijhei d.
Dit standpunt werd ter vergadering gedeeld door Prof. Kielstra, Dr. van Genechten en den Heer van
i-Iardenbroek.
Maakt nu echter het periodiek wederkeeren van
belangrijke verstoringen in de op productievrijheid
berustende economische orde het stelsel als zoodanig
niet verwerpelijk? Het huidig -tij•dsgewricht maakt
de beantwoording van deze vraag meer ‘dan ooit van
belang. De aanzienlijke overproductie van agrarische
producten heeft ‘de koopkracht van de land’bouwsta-
ten en van de landouwende bevolking in de landen
met een meer gemengd ‘bedrijfsleven enorm doen
dalen. Daardoor heeft zich ook bij den afzet van indus-
triëele producten stagnatie voorgedaan, terwijl een
en ander ‘gepaard is gegaan met verstoringen in het
credietverkeér, welke laatste verschijnselen weder ver-
sterkt zijn door de politieke tegenstellingen en de
animositeit, die het naspel van het vredesverdrag
van Versailles hebbdn gevormd. De economische ‘mis-
standen hebben daardoor een oniv’ang gekregen, zoo
groot, als wellicht nooit tevoren in de historie.
De vraag is echter gewettigd, of de bestaande van-
toestand een ‘gevolg is van het stelsel van productie
voor de markt, dan wel of hij ontstaan is ondanks
dit stelsel en juist als gevolg van de afwijkingen
daarvan, welke men in den loop der tijden heeft toe-

gelaten. –
In de eerste plaats kan hier worden gewezen op de niet geringe verstarring, -die groote onderdeelen van
de volkshuishouding zijn gaan vertoonen. Deze verstar-

4 November 1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

963

ring
duet zich in cle eerste plaats voor bij de bonen, in-
zniiderheid’ in cle z.g. ,,beschutte” bedrijven. Over de
loonquaestie is ji. Zaterdag door verschillende spre-
kers het woord gevoerd. Vooral Prof. Kielstra wees
er op, dat het huidig loonpeil in WestEuropa niet
te handhaven is, aangezien nu eenmaal cle diensten,
door de producenten in dat gebied bewezen, minder
worden gewaardeerd dan vroeger.
De loonstarheid is niet alleen liet gevolg van
cie actie der vakvereenigingen, welke bij een streven
naar booiistahiliteit spoedig de grenzen van de econo-
nïi.sclie mogelijkheid bereiken, doch vooral van het feit,
dat cle Overheid door omvangrijke werkloozenzorg 1e
kartelleering van den arbeid extra versterkt. Niet het
vrije spel van economische factoren leidt hier tot
ni.isstan-ci, maar liet ingrijpen daarin van Overheids-
wege, waardoor het natuurlijk zelfherstel is uitge-
schakelcl en cle aanpassing van het gebruik der men-
che1ijke arbeidskracht bij de bestaande procluctiemo-
geiijkhede.n wordt bemoei lijk t of on mogelijk gemaakt.

Over loonhoogte en loonstarheid spraken behalve
Prof. Kielstra nog -de ileeren van Dusseldorp en van
Jiardenbroek, welke ci-aari n een euvel zagen, terwijl
daartegenover cie heer A. A. van Sandick juist in
het op peil houden van cie bonen en daardoor van cie
consumptie (wij zou den liever zeggen: ,,overconsu mp-
tio”) een voordeel zag en blijkbaar op het standpunt
van de fo utieve .Hoover’sche hoogeboonenpoliti.e].c
stond.

Een tweede grond van verstarrirmg is gelegen in
den toenemenden omvang van vast kapitaal in de

productie. Deze leidt noodwendig tot kartelleering
en dmiar-door – aldus de praeadviseur Prof. Pry’da –
tot het hoog houden van prijzen van gekartelleerde artikélen in tijden van depressi.e. Tevens bevordert
het vaste kapitaal protectiemaatregelen, welke dan
ercledigd worden met een beroep op het kapitaalveL’-
lies,- dat anders ivordt geleden.

Wij zouden ook hier al weder willen opmerken, dat,
wanneer de Overheid zich onthoudt van steunmaat-regelen-op het gebied der handelspolitiek, de geva-
ren van cle kartels, waartegen in Duitschiand Fryda’s
geestverwant Emil Lederer te velde trekt, niet em-
it.ig zijn en dat karte1leeiing onder zulke omstandig-
heden, zooals ook Prof.
r:
de Vries meermalen heeft
betoogd, eer gunstig dan hadeelig werkt, evenals men
e6n krachtig ontwikkeld vakvereenigingswezen op een
vrije arbeidsmarkt een – even gioot voordeel kan ach-
ten, als zulks op een onvrije markt een nadeel wordt.

Over de moeilijkheden, gelegen in de toenemende
beteekenis van liet vaste kapitaal, werd, wat den land-

bouw betreft, gewezen door de Heeren Fry-da en Min-
clerhucl, en wat het -bedrijfsleven in het algemeen he-
tief t; ook door :Dr. van Genechten. Deze laatste meen-
cI; -dat hier, hoewel het kapitalisme over het geheel
zijn volle instemming had, toch een groot gevaar van
hetsteliel was gelegen; omdat daardoor de aanpas-
sing;aan nieuwe omstandigheden zeer wordt bemoei-
lijkt. Hij pleitte voor een uitbreiding van wat wij
gemeen schapsproductie zouden kunnen noemen, en
steldê; onder verwijzing naai de goederen, -die de
gemeenschap in den vorm van bruggen en wegen
gratis beschikbaar stelt, voor om hetzelfde met an-
dere goederen te -doen, voorzoover deze laatsten in
kapitaali ntensieve bedrijven worcln voortgebracht.
Wij kunnen daarvan geen heil verwachten; gratis dien-
sten kunnen slechts.beschikhaar worden gesteld, wan-
nee1 het gaat om goederen, waarvan geen misbruik
k

an worden gemaakt; wij kunnen ons echter niet
voorstellen, dat er geen shromeljke verkwisting zou
komen, wanneer electriciteit, spoorwegen, en derge-
lijke, icosteloos ter -beschikking van het publiek zou-den
wordn gesteld. Wie voor natuurlijk zeifherstel ge-
voelt, hls er in de productie fouten aan het licht
komen
;
is op den verkeerden weg, wanneer hij dit
zeifherstel tracht te bestrijden -door een stelsel, -dat
tot nog groote-re verkwisting van eenzijdig uitgd-
breicle vaste kapi taalgoecleren aanleicli ng gedft.
– Irc dit ver-band moge cle opmerking worden ge-
maakt, – dat het in het betoog – vah dcii Heer van
Dusseldorp zonderling aandoet, wanneer men naast
een juiste airgumentatie ten gunste vai1 natuurlijk
zelfherstel plotseling eene verdediging van bescher-
ming vemneemt, op grond van den door -dezen spre-
icer sin-ds jaar en dag bestreden ,,eenzijdigen vrijen
invoer”. Wie eenerzijds vrijheid bepleit, mdet het
niet. -anderzijds voor gebondenhei
a
opn’emen.

Ook over de snlle ratinalisatie werd in clit ver-
had kesproken. Velen zoeken daarin een -der oorza-ke van -de huidige depressie. Wij kunnen deze mee-ning maar ten -dccle juist achten. Snelle rationalisa-ti en al-s gevolg daarvan grote productievermeerde-
ring zijn slechts -bedenkelijk in productidtakken met goederen, die een onelastische vraag ontmoeten
;
dit

laatste is in den landboUw het geval. Maar in de in.-
-dustr.ie
met haar tallooze mogelijkheden is de ratio-

nalisatie gedurende ‘de geheele iPe en 20e eeuw een
zegeil voor d menschheid en een voorwaarde voor
groote welvaartsvermeerdering geweest, dit laatste
dank zij toenemende differentiatie van eihdfa’hrika-
ten, voor weilce laatste, als m’i;j hem goed hebben be-
grepen, ook Dr. Ir. L. ilamhurger het in de huidige
omstandigheden zou wiUJi opnemen. Hoe meer soe-
pelhei-d in -de groepeering der procluctiefactoren en
in -cle vaststelling van ieders aandeel in het product,
des to eerder zullen de vro.chten -der rationalisatie geplukt kunnen worden. Hoe meer verstarring ech-
ter, des te langer zal datgene, wat tot heil van het
menschdom kan werden aangewend, a1 een vloek

rorden beschouwd.

– Zoo blijkt.

veel van hetgeen op -de debetzijcic van

de voor velen verfoeilijke ,,productie-anarchie” wordt
geschreven, te wijten te zijn amin de inpQmlding yan deze
vermeende ,,anarchie” en niet aan, deze laatste zelf.
Ongetwijfeld zal het vooy den landbouw uiterpi,ate
pijnlijk zijn om dlen weg naar een nieuw evenwichts-
punt te vinden, pijnlijker vermoedelijk,
:
dan vo9r

andere pmoductietalcken. Voor deze laatsten echter is
het wegnemep – van de bestaande -belemmeringen -der
vrije productie en het veigrooten van de ,,flexihili-

teit” van productiefactoren en inkomsten heilzaam in
plaats van scha-clelijic. – –
Er is echter ééi. punt, waarin het kapitalisme
schromelijk is tekort geschoten, en dat is de regeling
van het credmet- en gelciwezen. Wij hehhn – daarover
al meer, in ‘deze icolommen geschreven en zullen – er
-daarom thans niet nader op ingaan. Volstaan moge
worden met ie mededeeling, – dat het g&dvmaagstuk
van meer dan één zijde ter vergadering werd aange-
roerd, iets waartoe te meer reden was, daar Prof.
Fry-da in zijn praeadvies alles gedaan had om cle be-

teekenis van dit probleem te verdoezelen.

Dr. van Genechten wees op cle fouten van den gou-
den -standaard. Prof.
W.
Mees pleitte voor een cor-
ractie van geldschulden aan cle hand van een index-
cijfèr. En Prof. Goudriaan gaf een uiteenzetting van
cie denkbeelden, door hem in de hei-de vorige num-
mers van dit week-blad verkondigd.

Meer dan ooit schijnt he,t inderdaad noodzalcljk,
dat de geldpolitiek wordt ingesteld op het voorkomen
of althans verzachten van de groote conjunctuur-
schonmelingen van de geidwaarde. Dr. Max le Vries
pleitte in dit verband voor een .,conjunctuurraad”,
clie de verstrekicing der geidkapitalen in de hand zou
uoeten nemen en waarin v.orschillende groepen uit
het economisch leven vertegenwoordigd zouden moe:
ten zijn. Beter lijict het ons voorshandls nog om te
streven naar eene versterking van de positie der cir-
culatiebanken, desgewe.nscht -doör uitbreiding van de
verschillende wettelijke bevoegdheden van deze laat-
sten, voorzoover ‘het ,gaat om de credietvoorziening
binnen -cle grenzen van ieder land. Dat daarnaast eené
internationale conferentie tot herstel van -de ver-

964

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 November 1931

stoorde geidverhoudingen uiterst urgent blijft, werd
ter vergadering tot ons leedwezen door geen der tal-
rijke sprekers behoorlijk naar voren gebracht..

Wij stappen hiermede af van de beschouwing van
de voorstanders der productievrijheid en komen thans
tot de tweede richting, die der ,,planhuishoudiiik”.
Daaromtrent had Prof. Fryda in zijn praeadvied ‘en-
kele rijkelijk vage suggesties edaan, maar zoo’eel
was toch wel duidelijk, dat hij zelf van productihViij-
heid niets meer moet hebben. Hij •acht het huiaige
stelsel ,,onhoudbaar” (blz. 53 van zijn praeadvies) •en

meent, dat van eén optimale ‘behoeftenbevrediging
slechts sprake kan zijn, indien de ,,doelbewuste rege-
ling der productie op internationalen grondslag• be-
rust” (blz. 54). . ,

Nu eischt eene ,,planhuishouding” o.i., d’at over
cle vraag, wat en hoe zal worden geproduceerd, en

wat de verschillende deelnemers aan de produetie
ontvangen, beslist wordt vanuit én centraal punt.
De consumptie past zich dan vanzelf hij productie en
verdeeling ‘aan.
Een dergelijk stelsel laat zich echter niet beoor-
deelen, wanneer men het ,,plan” niet voor zich heeft.
Zulk een
pleti
‘had Prof. Fryda niet ontworpen. Velen
hebben hein daarvan verwijten gemaakt, en naar het
ons voorkomt, niet ten onrechte. Zoo wees ‘de Heer
S. Posthuma in een betoog, keurig van inhoud, maar
wel wat scherp naar den vorm, op de hedroevende
neiging, om in’ tijden van nood, zooals wij die thans
beleven, een kreet aan te heffen en oni ,,Planwirt-
schaf t” te roepen; maar, aldus de Heer P., wij heb-
ben geen behoefte aan
kreten,
‘doch aan een
concrete

behandeling van zaken. Ook Ir. A. Baars leverde een
betoog in dezelfde richting en meende, dat Prof. F.
‘door het suggereeren van de wenschelijk’heid eener
planhuishoudng het vraagstuk vertroebeld in plaats
van verhelderd had.
Over de praictische onuitvoerbaarhei.d van plan-
huishouding sprak Prof. Kielstra, die er op wees, dat
daarvoor een alwijs en almachtig wereldbestuur noo-dig’ zou zijn: een utopie. Een nationale planhuishou-
ding lost de bestaande vraagstukken niet op.
Dr. Max de Vries ‘betoogde aan de ‘hând van erva-
ringen met planhuishoading op beperkt gebied op-gedaan, n.l. ‘bij de rubberproductie, dat men in ‘het.
economisch leven voor tal van dermate onverwachte
kansen staat, geheel onafhanicelijk van het gevolgde
productiestelsel, dat reeds daarop de plarihui shouding
moet stranden.

Tenslotte komt daarbij nog ‘de zeer belangrijke
(ivaestie, ‘door den Heer Posthuma ter sprake gebracht,
of niet plan’huishouding gepaard zou gaan met alge-
meene welvaartsverlagin’g; deze spreker signaleerde
slechts het vraagstuk zonder tusschen de verschillende
productiestelsels: te willen kiezen, doch maakte aan
Prof. Fryda het verwijt, dat hij dete vraag zelfs niet

had gesteld. ‘ .

De voorstan’ders van ‘de planhuishouding in de ver-

gadering waren verdeeld. De Heer Sch’aper pleitte
voor landnationalisatie; de Heer R. Kuiper getuigde
voor de ‘socialisatie. Prof. Fryda wees met veel gloed
op de ‘gebreken van het bestaande stelsel, maar 1trok
daaruit de wel wat haastige conclusie, dat dit stelsel,
gezien
zijne
gebreken, nu oolc ten doode was opge-
schreven. De vraag, of de gebreken wel uit het sys-
teem zelf voortvloeien, dan wel daarin van buitepnf
zijn ingebracht, roerde ‘hij nauwelijlcs aan. Of de be-
staande fouten binpen het kader van het huidige
stelsel te verbeteren zijn, werd zon.der meer ont-

kend.

Nu moge het waar
zijn,
dat ‘sommige gebreken, zoo-
als do verwording der han.delspolitiek, niet een, twee,
drie zijn op te lossen. Men kan niet tot andere lan-
den gaan met een voorstel om in het algemeen de
tarieven te verlagen, maar zal zich in dezen in hoof d-
zaak hebben tevreden te stellen met het streven naar

h
‘et gezond houden van de eigen huishouding. Maar,

aldus in ‘dit verband terecht, de Heer Ligthart,
men kan ook niet tot anderen gaan met het voorstel
om gezamenlijk een planhuishouding te stichten; dat
is minstens even utopisch, en het argument, dat een land, dat het goede wil, op eigen houtje de misstan-
den in de geheele wereld niet zal kunnen opruimen,
bewijst niets ten gunste ‘van het eene of het andere
stelsel.

Prof. Fry’da beriep zich er meermalen op, dat men
in het hui’dige productiestelsel groote ongebruikte
pioductiecapaciteit heeft naast het gebrek van mil-
lioenen. Maar, zoo mag men vragen, is ‘de schrijver,
gelet op zekere ervaringen in Rusland, er wel zoo
zeker van, dat planhuishoudirig zal leiden tot een al-
gemeen gebruik van alle productiecapaciteit, gepaard
gaande met stijgende algemeene welvaart?
Zoolang er niet een concreet plan voor ons ligt,
schijnt al liet gepraat over planhuishouding ons vrij
nutteloos. Het wil ons voorkomen, dat Prof. Fryda
na het debat van jl. Zaterdag de taak niet van zich
zal kunnen
wijzen
om zijn denkbeelden in ‘dezen nader
te preciseeren. Tot zoolang schijnt ons afwachten ten
aanzien van’ ‘de p1anhushoudng, krachtige ve.rbete-

ring, waar mogelijk, van het bestaande stelsel, cle aan-
gewezen ‘houding.

Tenslotte nog een. kort woord over de ,,interven-
tionisten”. Ten deele bestaat deze groep uit voorstalt-
ders van agrarische protectie in meer of minder rui-
men onivang. Daartoe behoorden ter vergadering
Prof. Minderhoud, Dr. Oortwijn Botjes, H. D. Lou-
wes en J. Smid. Inzonderheid sociale overwegingen
bepalen ‘de houding van deze Heeren: de landbouwen-
cle stand moet als nuttig element in ‘den Staat in het
leven worden gehouden. Dit argument is moeilijk met
economische argumenten te beantwoorden, maar wij
gevoelen toch wel heel ‘veel voor het betoog van Prof.
Kielstra, .d.t een boerenstand, die slechts door pro-tectie in het leven te houden is, zijn kracht verliest,
en dat daarom hoogstens
tijdelijke
steunmaatregelen
ter bestrijding van tijdelijke gevaren gewettigd zijn,
maar niet duurzame protectie.

Een ander interventionistisch idee werd verkondigd
door Ir. Dijt, die een valorisatie van de voorraden der
groote agrarische stapelartikelen bepleit. Dit denk-
‘eeeld, op zichzelf niet kw.ad ten aanzien van goede-
ren, die eene onelastische vraag ontmoeten, schijnt
ons voorshands technisch té een’en male onuitvoerbaar,
zoodat het hier verder buiten beschouwing kan wor-
dien gelaten.

Tenslotte de vraag, wat te denken is van gedwongen productiebeperking. Op de mislukking van ‘de rubber-
restrictie werd nog eens gewezen door Dr. Max de
Vries. Door ons dienaangaande gevraagd, verklaarde
cle Heer Ligthart zich tot een principiëel tegenstandr
van het Ohadbourne-Plan; hij noemde de goedkeuring
daarvan door de Indische Regeering niet verant-
woord, inzonderheid, ,omdat de. leiding van ‘het plan in handen der Amerikanen is gelegd, waardoor de be-
langen van Java over eenige jaren gemakkelijlc in
het gedrang kunnen komen.
t)

Wij hebben een kleine keuze gedaan uit het vele,
dat ji. Zaterdag ‘in ‘de Vereehiging voor Staathuis-
houdkun’de is in het midden gebracbt De eindindruk
van de vergaderingen is bijna altijd dezelfde: enorme mee’ningsverschillen,, belangrijke debatten, veel ver-
heldering over en weer, enkele kléine cQncessies over
en weer, maar …. de dehateis aan naar huis met
dezelfde rneen.ing, aLs waarmee zij, kwamen, en de
oneenigheid duurt voort!
G.M.V.S.

‘) 01) de mislukking’ vati iie restrictiemaatregelen in cle
kina-cultuur heeft cie heer T. Cr.nsberg in het nummer
van
de ‘vorige week gewezeii.

4 November
.1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

965

XXe ZITTING VAN HET INSTITUT INTERNATIONAL
DE STATISTIQUE IN SEPTEMBER 1931
TE MADRID GEHOUDEN.

Toen in 1929 te Warschau het Institut Interna-
tional de Statistique besloo.t op uitnoodiging van de
Regeering van Koning Alphonso in 1931 zijn XXste

zitting te Madrid te houden, zal zeker niemand ver-
moed hebben, dat het een Republikeinsche Regeering zou zijn, die op 15 September het Institut op de meest
hartelijke wijze zou verwelkomen in het Paleis van
den Senaat, dat voor sectie-vergaderingen en plenaire zittingen beschikbaar was gesteld.
Door den zoo juist afgetreden Minister-President
Niceto Alcalk Zarnora werd de zitting geopend met een gedeeltelijk in het Spaansch, gedeeltelijk in het
Fransch nitgesproken, schitterend uitgewerkte, rede-
“oering, waarin hij wees
01)
het belang van de sta-
tistiek in het algemeen en op cle beteekenis van deze
zitting van het institut Ïnteimational de Statistique
in het bijzonder.
De ontvangsten door de Ministers van Arbeid, van
Bui tenlandsche Zaken en van Marine, de feesten, aan-
geboden door cle gemeente Madrid, de Bank van
Spanje en het Organisatie comité, ‘deden dc bekende
Spaansche gastvrijheid alle eer aan, terwijl een Dames-
Comité, bestaande uit de echtgenooter der Ministers
en de dochter van President Zamora, de dames, die de
leden en of ficiële gedelegeerden vergezelden, met
alle denkbare zorgen omringden. [let 0ff ice Perma-nent had in overleg met het Organisatie-Comité ge-
zorgd voor de noodige tolken en voor personeel om het
technische deel der zitting vlot te doen verloopen.
Ouder gewoonte werden de rapporten, na door spe-
ciale sub-commissies uit het Ins’titut te zijn voorbe-
reid, behandeld in drie verschillende secties:

T. demographie;

II. economische statistiek en
lii. sociale statistiek,
waarna de voorzitters der secties in de plenaire zit-
ting verslag deden van het verhandelde in de secties
en de rapporten ‘verdedigden. Het is de gewoonte, dat cle besluiten •der zitting zoo spoedig mogelijk daarna
in den vorm van ,,Voeux” ter kennis van de Regee-
ringen der verschillende landen worden gebracht.
Deze ,,Voeux” hebben geen bindende kracht, doch
worden door alle ambtelijke bureaux ‘gerespecteerd
om het aanzien, hetwelk het Institut als interna-
tionâal statistisch centrum van ouds geniet.
De voornaamste verhandelingen worden hier in het
kort besproken.

In de deniographische sectie werd vooreerst het
rapport behandeld van den Heer Thirring over de
statistique des grandes villes’ (steden boven 250.000
inwoners), waarvan reeds voor de tweede maal een
publicatie door het Office Permanent is uitgegeven.
Melding wordt gemaakt van de samenwerking welke
is tot stand gekomen met de Union Internationale
des Villes om te komen tot uitbreiding van het reeds
bestreken terrein, welke samenwerking vooral ten doel
heeft de medewerking te verkrijgen van de nationale vereenigingen van gemeenten, die, evenals het Insti-
tut International ‘de Statistique ‘belang hebben hij
eene zoo groot ‘mogelijke vergelijkbaarheid van ‘de sta-
tistieken der groote steden. De vergadering vereenig-
de zich met de voorgenomen samenwerking, waarvan
in de toekomst de beste resultaten verwacht kunnen
worden, vooral nu getracht zal worden ook een zoo
volledig mogelijk beeld te verkrijgen van de gemeen-
tebedrjven, de gemeêntefinanciërm en de sociale be-
moeiingen der gemeenten; zij verzocht het 0. P. op
den ingeslagen weg voort te gaan.

Met belangstelling werd kennis genomen van een
voordracht van dien Heer van Zanten (Amsterdam)
betreffende een telling van het verkeer t,e Amsterdam.

Naar aanleiding van een rapport van den Heer
Zahn (München) betreffende eene statistique inter-
nationale des migrations werd het Bestuur van ‘het

Instit’ut verzocht zich in verbinding te stellen met het
B.I.T. met het doel te bevorderen, dat cle in 1028 door
den conseil d ‘administration mii tgestel’cle Conférence
internationale de statisticiens des migrations zoo sl)oe

clig mogelijk worde bijeengeroepen
en dat daar’bij met
cle wenschen van het Institut rekening zal worden
gehouden.

Een rapport van den Heer Huber (Parijs) over de
l::ralcenin’g van sterftetafels gaf aanleiding tot •het
aannemen van een voeo, waarin wordt aanbevolen in
de sterftecijfers zoowel met den leeftijd als met het
geboortjaar der overledenen rekening te houden en
‘dat als perioden, welice aan de sterftetafels ten grond-
4ag liggen,’ gekozen worden dc 2 of 4 jaar om dan
datum der volksteiling, indien deze dicht bij den eer-
rten Jnuari,valt en de 3 of 5 jaar om dien datum
indien deze dicht hij 1 Juli ligt.

De vergadering vereenigde zich ook met een voor-
stel van den Heer Thirring (Budapest)’ om meer uni-
formiteit te brengen in de meteorologische gegevens
(Ier landen en steden, welke zooveel mogelijk alle
riemen ten van meteorologischen aard dienen te om-
‘atten en liefst de resultaten van dagelijksche waar-
nemingen moeten geven.

In de sectie ‘oor economische statistiek werd voor-
eerst de verkeersstatistielc behandcld. De Heer Gi-
rard, secretaris-generaal van de Compagnie des che-

mins de fer du Nord had een belangrijk rapport in-
gediend betreffnde de unificatie van de statistiek
der spoorwegen. N’a ‘discussie keorcle ‘de vergadering
de 19 door dc commissie voor de verkeersstatistiek
in sa’me’nwetking met ‘de organisation des communi-
cations et du transit van rien Volkenhond voorgedra-
gen tabellen goed. ‘Na het aanbrengen van eenige wij-
zging vereenigde zij zich ook met het rapport van

den Heer Piekalkiewicz (Warschau) over de binnen-
scheepvaart en de zeescheepvaart, waarbij zij aanbe-
val eene verdeeling naar regionen en economische dis-
tricten, en zich uitsprak voor een nomenclatuur der
goeder&n, welke in o’vereenstemning zal moeten zijn
met die var den buitenlandschen handel en met die
van de productiestatistielc. Het mandaat der commis-
sie werd ‘verlengd ten aanzien van de andere in on-
derzoek zijnde verkeersstatistieken, als: het verkeer
langs de wegen, met alle hestaanbare vervoermidde-
len, het verkeer per tram, per vliegtuig en het ver-
iceer per post, telegraaf en telephoon.

De Heer Piekelkiewicz verdedigde nog een rap-
port betreffende de statistiek der overheidsuitgaven
en ontvangsten, waarover reeds in vroegere zittingen
van het Institut (1887 te Rome, 1897 te St. Peters-
burg, 1899 te Christionia, 1901 te Boedapest, 1903 te
Betlijn, 1909 te Parijs, 1911 te Den Haag en 1913 te
Weenen) gedachtenwisseling had plaats gehad en be-val namens de desbetreffende commissie een schema
aan dat met inachtneming der daarbij gegeven aanwij-
zingen, de internationale vergeljkhaarheid kan bevor-
deren. De vergadering, zich met het rapport vereeni-
gende, sprak den wensch uit, dat deze statistiek, niet
alleen de financiëele statistiek van den staat, maar
ook die van provincies en gemeenten zou omvatten en
eveneens de rekeningen der afzonderlijke onder Rijk,
provincies en gemeenten ressorteerende administra-ties. Voorloopig zullen ‘de andere publiekrechtelijke
lichamen buiten. ‘beschouwing worden gelaten.

Naar aanleiding van een rapport van den Heer
Platzer (Berlijn) sprak de vergadering zich, op voor-
stel van den Heer Zahn, uit voor verbetering van de
statistiekefl, welke inzicht kunnen geven in den om
vang van den beroepsarbeid der vrouw,, welke arbeid
een toenemenden invloed uitoefent op de economische
en sociale verhoudingen; gestreefd zal worden naar
samenwerking in deze met het B.I.T. Eveneens op
voorstel van •den Heer, Zahn besloot de vergadering
een commissie in te stellen tot hestudeering van het
vraagstuk der hinnenlandsche markt. Statistische ge-
gevens voor de binnenlandsche markten, welke voor

966

ECONÔMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 November 1931

cle nationale productie van primordiaal belang zijn,
zij. seliaarsch’ in vergelijking met cle opgaven, welke
ten aanzien van de baitenlandsche markt heschik-
baar, zijn.

De Heer J:[e1it (Karisruhe) gaf in overweging den
commissie te benoemen welke in overleg met cle Oham-
bre cle Commerce internationale en andere interna-tioale hevoegde lichamen een studie zou makïr van eçu internationale statistiek van trusts, tuidustrieele
overeenkomsten, ondernemingen met wijdvt?kte
filialen enz. De vergadering, zich met dit voorstel

vereenigende, ierzocht liet Bestuur ‘tot het benoemen
van een dergelijke commissie te willen overgaan.
Evenzôovereeiigde de vergadering zich met ‘een
voorstel van den Heer Craig (Cairo) om aan qen epni-
missie de studie van een voorra den statistiek op te;dra-
gen, al ontveinsde men zich de groote moeilijkhe]en

van een dergelijk onderzoek niet.
Dc Assemblée générale keurae voorts een vo6rstel
van den T:Teer Sirniand (Parijs) geed om aan de ,,Oom-
huission des salaires comme éléien’t du coût de pro-
cluction” tevens op te
;
dragen: ,,d’étudier les méthodes
cl moyens dc déterminer et comparer les rendements,
pilySidtueS et éCOnOmidlUes, do travail ouvrier auquel
correspondent respectiveineuut les salaires comparés,
insi
qLle
cl’examiner les réalisations effectuées on effectuer en ce sens”.

Eindelijk werd op initiatief van den Heer Piekal-
kiewicz een studie-commissie ingesteld voor de bestu-
cleeririg van eene statistiek der banken voor hypo-
thecair landbouw crediet, welke commissie zal trach-
ten samen te werken met het Internationale :[nsti-
tuut voor den landbouw te Rome.

In de sectie voor sociale statistiek werd vooreerst
een rapport behandeld van den Heer Sirniand over
het uuuut van historische statistiek. Aanbevolen werd
om geleidelijk de volgende onderwerpen in studie te
nemen: stand en beweging der bevolking, migratie,
bevolkin gsdi chthei d, bevolki ngsagglomerati e van
ste-
den,
1001)
der prijzen van goederen, bonen, landbouw

proclucti e, ontw’ikkeling der industrie inzonderheid
in de 18e eeuw. In aansluiting hieraan vestigde de
Heer Anclréades (Athene) de aandacht der vergade-
ring op een aan tal bestaande hegrootingen van voor-
name staten van Oud-Griekenland.

De 1-leer Hilton (Carnbri dge) demonstreerde een
aantal tabellen en grafieken, welke hij had ontworpen
in zake werkloosheid groothandelsprijzen en bonen.
Naar zijn meeuing valt daaruit af te leiden, dat waui-
neer de groothandelsprijzeu dalen de werkloosheid
toeneemt, terwijl cle werkloosheid afneemt als de
groothandelsprijzen weer stijgen, in hoever cle loon-
factor hier van invloed is, valt niet na te gaan, daar
in de periodeuyaarover het onderzoek tot dusver liep,
het loonuuiveatu: gqen of slechts ‘geringe wijzigingen te
zien geeft. De betreffende studienommissie zal haar
onderzoek voortzetten.

,Nuiar anlei.ding van een door Dr. De Roos (den
Haag) uitgebracht rapport over de crimineele ,,iLtis-tiek wordt besloten in te gaan op het voorstel t91 sa-
menwerk ing met de Commi ssi on Internationale Pén a-
le et P
1
nitentiaire; aan de in te stellen gem,qpgde
Gommissie zullen tevens ter keuunisneming wcrden
toegezonden een door de J-ieeren

Gini (Rome), en
Spallanzani (Rome) aangegeven methode om de in-
ternationale vergelijk-baarheid in deze te bevorderen.
Met belangstelling werd voorts kennis genomen van
de interessante studie ‘ali den }:Teer Givati (Reue)
betreffende Ttali aansche gezinnen werkzaam in den
land bo uw.

Voorts het liet institut zich vereeruigd

het
rapport van ondergeteekeuucle betreffende de ambte-
narenstatistiek. Aan de Regeeringen zal worden aan-bevolen geregeld zooclanige statistiek sumpn te stel-len, niet alleen hêtreffende ambtenaren in dienst van
den Staat, doch ook heteffende die i.n dienst van pro-
vincies en gemeenten. Als groote groepen worden ge-

noemd: rechters en personeel bij de rechterlijke
macht, administratief personeel, onderwijzers, perso-
nen in dienst van overheidsbedrijven, ander perso-
neel. in overweging• wordt gegeven de rubriceering
zoo uitgebreid mogelijk te maken ten einde daardoor de internationale vergelijk.baarheid te beiorderen. en
tot dit doel voor elken ambtenaar een Icaart aan te
leggen, zooals in ons land reeds geschiedt. Bij publi-
catie behoort een dergelijke statistiek te worden voor-
af gegaan door een uiteenzetting van de staatshemoei-
ing in het algemeen, iange7ien deze van invloed is
op de u itgebreidhei d van het ambtenarencorps.
Tenslotte neemt de vergader.ing het voorstel van
de commissie voor de intelleotueele statistiek over om
de samenwerking in deze met het Institut Interna-
tional de Coöperation Intellectuelle te Parijs voort
te zetten:
Nadat de voorzitter, de Heer Delatou±, •had mede-
gedeeld, dat hij op grond van- zijn leeftijd niet meer voor een he,rbenoeming in aanmerking wenschte te
komen, werd in zijn plaats de Heer Zahn uit Mün-
chen tot president gekozen.
De Heer Delatour is bij acclamatie tot president

honoraire benoemd. In de vacature van vice-president, ontstaan door de benoeming van den Heer Zahn, werd
Générale de la France. De andere bestuursleden, dc
Heeren Willcox en Julin, vice-presidenten, professor
Bowley, penningmeester cii on dergeteekende, – secre-
taris-generaal, werden herkozen. De zetel van het In-
stitut en van zijn Office-Permanen’t is in den Haag

gevestigd.
H. W. METHORST.

HAVENSCHAP OF LOCALE DOELCORPORATIE?
*)

De Heer J. A. Monod de Froidevible schrijft ons:

Herhaaldelijk heeft in tien laatsten tijd cie politicic der Rotterdamsche haven tot ernstigc en vaak heftige
critiek aanleiding gegeven. Zelfs vonden de grieven
aan liet adres

van het Rotterdamsche Gemeentebe-
stuur gericht, tenslotte ui tclrukki ng in den vorm van
een initiatief-voorstel Dutilh tot verlaging der haven-
tarieven. Algemeen was dan ook in handels– en
scheepvaartkringen dc verontwaardiging groot over cle geringe voortvarendheid van het Rotterdamsche
Gemeentebestuur ten

aanzien ‘van cle voor deze ge-
meente toch card in ole belangen der hoven.
Doch, afgezien van het al of niet wenschuelijke van
liet nemen van maatregelen, of de verwijten tot geheel en al gegrond mogen hueete,; of niet de be-
weercle nalatigheid een uiting is van een steeds dui-
cl dijker aan liet bi cli t treclencie incompetentie van
overhoiclslichameu om cle ondernemersfunctie int ho-
paaicle bedrijven naar hehooreni te vervullen?
Deze vraag lost zich voor wat betreft de exploita-
tie eener haven in – 1. is cle overheid u1s ambtelijk lichaam in ataât om
hij uitstek economische – of, wil men – koopmans-
belangen, primair bij. de exploitatie van èen haven,
te overzien en te heoordeelen?
2. is de overheid als ondernemer met-publieke ge]-
den bevoegd en in staat de on’dernemersfunctie te ver-
vullet

en hef hieraan i nhaerente risico te aanvaar-
den zonder aan haar verplichtingen als overheid te-
kort te doen?
Bezien wij aan,vtnkeljk de eerste vraag, dan is het feitelijlc zonder meer repds duidelijk,.dat het orgaan
hiertoe geschikt, in de meerderheid der gevallen ônt-
breekt. Hebben wij te doen met een overheid, die een open oog heeft voor de belangen, die hier op het spel

) Het bovenstaande werd

zooals de datum doet zien
– geschreven, voordat de- Staatscommissie, belast met een
onderzoek naar de havenbelangen van Rotterdnu en om-
geving, haai- ripport het licht deed zien Niettemin geloo-
ven
wij,
dat cLe bezwaren clie tegen cle havenschap kunnen
iuorden aangevoerd, grootendcel s :haa r kracht behouden
tegenover ‘het havengeuvest.

4 November 1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

967

staan, dan is cle instelling van een deskundige instan-
tie, uitsluitend belast met de bestu.deering van econo-
miche ontwikkelingsmogelijkheden der haven niet-
temin niet uitgesloten.
‘Jchter heeft men hierbij nog in geenen deele te

doen met een constellatie, gelijkwaardig aan cle pri-
vate onderneming.
1)
Immers, het eigenbelang ont-

breekt, het heilig moeten, dat bij de private onder-

nemer
?coodzaojct
tot het vinden van een uitweg, waar

het overheidsbedrijf geen opipesirug meer zag. Zeker, niet alle overheidsexploitatio is verwerpelijk,
eu het staatsbedrijf der P.T.T. wijst fop, hoe ook
een overheidsbedrijf voorbeeldig georganiseerd en ge-
leid kan zijn. Waarmede in principe evenwel niets
is aangetoond. Het genoemde voorbeeld toch vermag

slechts te bewijzen, èf dat wij hier te doen hebben
met een bedrijf, dat zich in het bijzonder leent tot
overheidsexploitatie, ôf dat in ‘dit bedrijf een leider
beschikbaar was van uitmuntende hoedanigheden. In
welk laatste geval nog zou zijn aan te toonen, dat deze
leider, die in zoo hooge mate ondernernerseigenschap-
pen in zich vereenigt, in het particulier bedrijf niet
tot nog grooter praestaties zou ziji gekomen.
Doch gesteld al, dat het mogelijk ware een toestand
te scheppen, waarbij ‘de leiding van het overheidsbe-
cirijf met •denzelfden onbevangen blik en met een-

zelf cle nader interesse bij het
bedrijf
zou kunnen oor-

deeleri, dan nog stuiten wij op de groote moeilijkheid,
die de scheiding van de instantie tot oordeelen be-
voegd, en de instantie die beslist, ons biedt.
Beteekent immers bij een privaat-economisch be-
drjfsbeheer de – op bestudeering van den toestand
berustende – genomen beslissing tevens. de uitvoering dezer beslissing, bij een administratief beheer van een
bedrijf op publiekrechtelijke basis, is dit geenszins
noodzakelijk. Staatsrechtelijk bezien, bestaat tegen
dezen gang ‘van zaken niet het minste bezwaar. Het
is’ volstrekt logisch en redelijk, dat de verantwoorde-
lijke ‘instantie ook de beslissing neemt. Doch hiermede
is ook feitelijk het vonnis geveld over •de exploitatie
van havens door de overheid.
Voor de meest economische functioneering van een
bedrijf toch, is een zoo volmaakt mogelijk traagheids-
boze uitvoering van het deskundig inzicht eerste

voorwaarde. Voor het havenbedrijf geldt dit in bijzon-
dere mate (men ‘denke in di.t verband slechts aan de geruchtmakende Ford- en kali-affaires).

Komen bovendien nog politieke factoren een rol
spelen, dan kan men er zich verzekerd van houden,
dat den deskundigen adviezen, in het algemeen belang
uitgebracht, een droevig lot beschoren zal zijn.
We meenen dan ook op gron’d van deze overwegin-
gen gerechtigd te zijn, de eerste vraag ontkennend te

beantwoorden.

is de overheid als ondernemer met publieke gelden
bevoegd en in staat d ondernemersfuncti.e te veriul-
len en liet hieraan iuhaerente risico te aanvaarden,
zonder aan zijn verplichtingen als overheid tebort te
doen, aldus luidde de tweede vraag. M.a.w. mag de
overheid zijn middelen, ‘voor een overwegend deel ver-
kregen uit belastingpenningen, gebruiken in aanwen-
dingen van speculatief karaicter? Evenals eik ander
bedtijf toch, draagt ook het havenbedrijf mogelijkhe-
çlen van winst en verlies in zich. Is liet nu geoorloofd,
liet overheidsbudget te belasten met de spanningen van liet financiëel risico van het havenbedrijf? O.i.
zeker niet. liet zal veel meer de taak der overheid
dienen te zijn, te streven naar een continuiteit in de
geldmiddelen. Doch dan ligt hierin tevens opgesloten, dat de overheid, die zich deze doelstelling voor oogen
houdt, tekort moet schieten als ondernemer.
Immers, kenmerk der ondernemersfunctie is, het
risico, zij het dan ook, .dat in tijden van voorspoed in
1)
yooropgestelcl clan, dat deze goed wordt geleid, een
piaenh1sse overigens, die wij ook bij het overheidsbedrijf n4(;t
zullen kunnen ontberen, willen wij tot een zuivere ‘erge-
lijking komen.

de ondernemerspremie compensatie lcgn worden ge-
vonden.
1)
Hiermede moeten we dus ook ten aanzien
van cle tweede vraag een afwijzende houding aan-

nemen.

Nu zijn in den laatsten tijd meermalen stemmen op-
gegaan om de kwalen te genezen door vorming van
havextschappen, zoodat we ons zullen hebben af te
vragen, of deze inderdaad tot de beoogde verbetering
kunnen leiden.

Zeker is het, dat men hierdoor kan komen tot een
concentratie van diensten en dat men bij inachtnarne
van bepaalde organisatievormen een betere overzich-telijkheid kan verkrijgen.

Bovendien zou men er inderdaad het niet licht te
tellen voordeel door verkrijgen, dat men de zalcen
meer in regionaal verband zou kunnen gaan bezien.
Edoch, ook hier zou de divergentie ‘tussehen verant-
woordelijke macht en deskundig inzicht ons parten
spelen.

En bovendien, zou het waarschijnlijk zijn, dat een
dergelijk publiekrechtelijk lichaam de benoodigde
middelen langs anderen dan publiekrechtelijken weg
verkreeg, m.a.w. anders dan door het instellen van
nieuwe heffingen?

Wij kunnen dan ook tot geen andere zienswijze ho-
ipen, dan dat de havenschap niet zal kunnen ont-
komen aan de fouten van,een publiekrechtelijke rege-
ling.

Meer geëigend lijkt ons daarom wellicht den vorm
van een doelcorporatie, gebaseerd op het concessie-
stelsel. De gedachtengang is de volgende. Men ver-
eenige alle direct belanghebbenden als: reeders, car-
gadoors, dokmaatschappijen, enz. onder den rechts-
vorm der naamlooze vennootschap. Hieraan drage de
overheid alle beheers- en genotsrechten, uit ‘de haven-
exploitatie voortvloeiende, over, tegen vergoeding van
‘een periodiek vast te stellen ‘huursom (bijv. eens in
cie vijf jaar). De N.V. zou dus bevoegd behooren te zijn de kadegelden vast te stellen, ligplaatsen aan te
wijzen, enz. ‘

Het beginsel van fixatie van revenuën uit een be-
drijf met wisselende winstmogelijkheden is niet nieuw.
Men denke, in ‘den eenvoudigsten vorm . terugge-
bracht, aan de pachtovereenkomst. Ook hierbij heb-
ben wij te doen met een bedrijf, onderhevig aan de
werking van conjunctuur en voorspQed.

Toch zal deze fixatie aanvankelijk tot groote moei-
lijkheden aanleiding geven, immers, liet vinden der
conbrete hoogte van de te vergoeden huursom zal niet
eenvoudig zijn, ook al, omdat een volledige beclrijfs-
boekhouding voorshands nog ontbreekt.

Dit neemt echter niet weg, dat de Gemeente in
groote trekken hkar tegenwoordige inkomsten uit de
haven kent, zoodat •deze inkomsten Ms basis zouden
zijn te aanvaarden tot een normalisatie van het door
cle N.V. te vergoeden huurbedrag.

Waar echter ‘de huursom zoodanig dient te worden
gesteld, dat de havenexploitatie voor de N.V. nog aan-
trekkelijkheïci bezit, leidt het geen twijfel, dat het
vash4tellen der vergoeding aanvankelijk met eenig
loven en bieden gepaard zal gaan. 1

liertegen behoeft
evdiivel geen bezwaar te bestaan, aangezien, naarmate
mefi meer ervaring bezit, het te vergoeden huurbe-drag steeds meer de neiging zal gaan vertoonen tot

i) Een sprekend ‘voorbeeld van een conflict tussehen dc
overheid als ondernemer en de overheid als beheerder der
lmblieke gelden kregen we te zien bij het debat, dat zich in den Rotterdamsehen Gemeenteraad ontspon naar aan-
leiding van het ‘initiatief-voorstel Dutilh tot verlaging der
haventarieven. Geen der partijen – zelfs de S.D.A.P. o.i. niet uitgezonderd – die niet overtuigd was van dé urgen tie vab het voorstel. Doch de aauvarcling hiervan bracht
natuurlijk een zeker financiëel risico met zich mede en
hiermede wanschtede meerderheid van den Raad de schat-
kist niet’ te belaten. Vanuit ht standpunt van stabiele
financiën bezien, volkomen juist, doch hiermede werd tevens
het ondernemersstandpunt prijsgegeven.

908

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 November
1931

equ.ivalentie met cle reëele waarde van het genots-
recht.

Intusschen zou bij deze constructiê eenig correctief
niet mogen ontbreken om bij zeer dngunstige conjunc-
tuur, of ongunstige- bedrijfsresultaten gedurende lan-
gere perioden, ontstaan door politieke factoren of
onvoldoende voorspoed, tot verlichting der lasten der
N.V. te kunnen geraken. Hiertoe zou een beroep
opengesteld dienen te worden op een neutraal college,
dat eventueel met arbitrale bevoegdheid zou kunnen
worden omkleed. –

Op deze wijze zou men kunnen verkrijgen een blok
van direct-geïnteresseerden, die, door het economisch
motief gedreven, zullen trachten te geraken tot de
meest doelmatige exploitatie der haven en die,tevens’
bereid zijn de consequenties van hun besluiten ten
“olle te aanvaarden.

Een verder voordéel van dit stelsel heeft men te
zien in het feit, dat de gemeentelijke inkomsten de
schommelingen ‘der conjunctuur slechts verwijderd en
verzwakt meemaken, terwijl zij aan prospectiviteits-
invloeden grootendeels zijn onttrokken.

Voor monopolietendenzen in de tariefpolitiek der
aldus tot stand gebrachte onderneming behoeft geen
vrees te bestaan, aangezien de concurrentie met de
buitenIadsche havens ertoe zal leiden de prijzen der
door de corporatie te verrichten diensten laag te
houden.

Waar echter bij de exploitatie eener haven nog an-
deze belangen dan het ,,erwerhsprincipe”
van
een
privaat-economische •groep om bevrediging vragen,
zou het gewenscht zijn, dat maatregelen, die in het
openbaar belang genomen zijn, desnoods tegen den
wil van de naamlooze vennootschap, kunnen worden
ten uitvoer gelegd. Wij hebben hier vooral op het oog
veiligheidsmaatregelen, maatregelen t.a.v. de Open-
bare gezondheid, enz.

Hiertoe zou in de coucessievoorwaardei:i een clau-
sule opgénomen dienen Ce worden, waarin de con-
cessionaris zich verbindt, in gevallen, waarin de pu-blieke belangen in conflict komen met de specifieke

belangen van den concessionaris, zich te onderwer-
pen aan de jurisdictie van een college, bestaande uit:
twee leden door de Gemeente aan te wijzen en twee
leden door den concessionaris te benoemen, voorge-

zeten door een neutralen, rechtsgeleerden president
met een beslissende stem.

Of in elk concreet ‘geval een publiek belang pri-
meert, zou dan een vraag zijn, die tevens aan de oom-
petentie van dit college zou moeten worden voorbe-
houden. In geen geval echter zouden de arbeidsvoor-

waarden voorwerp van onderzoek voor dit college
mogen zijn, aangezien hiermede de vrijheid tot rege-
ling der interne bedrijfsaangelegenheden zou worden
aangetast.

Eventueel zou echter het college tevens dienstbaar
zijn ‘te maken aan do beoordeeling van de al- dan
niet toelaatbaarheid van een reductie op het door
de N.V. te vergoeden huurbedrag.

Waar zoodoende de publieke belangen voldoende tot
hun recht worden gebracht, zou het weuschelijk kun-
nen zijn, de interesse der Gemeente in de bedrijfs-
resultaten ‘der haven te stimuleeren.

Dit zal evenwel dienen te geschieden, zonder dt
de gemeenschap een evenredig kapitaalrisico in het
bedrijf der haven neemt. •, –

Het komt ons voor, dat aan ‘deze desiderata zeer wel
is tegemoet te komen, door aan d Gemeente winst-
l)ewijzen te verschaffen..

Hiertoe zou dé -concessie tevens gedacht kunnen
worden in het kapitaal der N.V. te zijn ingebracht,
zoodat de verhouding der waarde van de concessie tot
het overige kapitaal der N.V. de index zou kunnen

vormen tot de mate van deelgerechtigdhei’d in de
winst. .

De op deze
wijze
door de Gemeente verkregen in-

kcmsten zouden dan uiteraard een uitdrukkelijk sup-
pl&toir karakter moeten dragen.

l)oor een dusdanige constructie zou het voordeel
verkregen kunnen worden, dat het dualisme in de

o verheidsf uncti e: ondernemer-beheerder der openbare
financiën – althans voor de havenexploitatie – zoo-al niet geheel opgeheven, dan toch tot de geringste
proporties wordt teruggebracht.

Het spreekt wel vanzelf, dat wij hier slechts met
een zeer ruwen schets te doen hebben. Waar het ech-
ter slechts om het principe ging, was dit wel niet
anders mogelijk.
September
1931.

DE INDISCHE MIDDELEN OVER JULI 1931.

in de maand Juli was de opbrengst der laudsmid-
delen in totaal
f 49,5
millioen tegenover f 65,3
millioen
in dezelfde maand van het vorig jaar. Hierdoor is
con totale mid-delenopbreugst over de eerste zeven
maanden ”an
1031
ontstaan van
f 290,5
millioen tegen-
over
f
352,4
millioen in de eerste zeven maanden van
1.930;
een achteruitgang •clua van f 61,9
millioen.
De opbrengst ‘der verschillende hoofdgroepen van
middelen, in vergelijking tot de ramingen, bedroeg
respectievelijk (in niillioenen guldens)

Eerste zeven

lfl2

Juli

7/12

maanden
ra.ming 1931 1930 raming 1931 1930
lielastiugen …… .29,6 23,5 31,2

206,9

132,2 162,6
Ilonopolies …….6,3

5,3

6,6

‘44,2

38,0 45,4
Producten ………7,6

4,4

5,8

53,3

31,0 41,3
Be:lrijvcn ………12,1

11,7 12
3
5

84,6

63,8

72,6
Diverse niidcIeleTI

5,0

4,7

9,3

35,0

25,5 30,5

Totaal ….60,6 49
3
6 65,4

424.0 – 290,5 352,4

liet achtexblijven van de middelen in verslagmaand
t.o.’. dezelfde maand van het vorige jaar werd der-

halve veroorzaakt door de belastinggroep met
– f 7,7
millioen, de monopolies met
– f 1,3
millioen, de pro
clucten niet
-f1,4
millioen, cle bedrijven met
-f0,8
niillioen en de groep diverse middelen met
– f4,6
niiflioen.

Het achterblijven van het totaal der middelen t.o.v.
de .fract.ioneele jaarraming in de verslagmaand ten
bedrage van
f 11,1
millioen en in •de eerste zeven
maanden van
1931
van in totaal
f
133,5
millioen,
heeft als vergelijkin’gsbasis geen waarde, daar verschil-
lende middelen, in hoofdzaak de kohierbelastingen, de
producten, sommige ‘bedr’en en eenige middelen van
cle groep ,,Diversen”, zooals winstaandeelen, mijncon-
cessies enz. niet regelmatig over een jaar -binn•envloei-
en, doch op onregelmatige
wijze
worden betaald. De verschillen in de opbrengst tusschen de maan-den
Juli
1931.
en Juli
1930
en tusschen de eerste zeven
maanden van
1931
en van
1930
worden bij de verichil-
lende middelengroepen in hoofdzaak door de navol-
gende afwijkingen veroorzaakt.

Belastingen..

De navolgende heffingen vertoonen in de afgeloo-pen zeven maanden in totaal een achteruitgang t.o.v.
1930
van
f
24,3
millioen.

Opbrengst
(in
millioenen guldens)
Juli

le zeven

le zeven

le zeven
1931 maanden’31 maan.clen’30 maanclen’29
Invoerrechten

4,9

33,3

46,9

57,8
Uitvoerreehteu 0,3

2,7

– – 5,4

7,3
Statistiekreclit 0,3

2,1

3,2

3,7
Accijnzen …..2,8

21,9

.26,2

24,2
Zegelrecht . . . – 0,8

5,8

8,0

8,6
Overscbr. recht 0,2

1,4

1,6

1,6
Slachtbelasting 0,6

3,6

3,8

4,1

Totaal

9,9

70,8

95
1
1

107,3

De aandacht dient er op te worden gevestigd, dat
ingaande 1 Januari
1931
op de invoerrechten een ver-
ho’oging -is ingevoerd van 10 opcenten, zoodat bij ver-
gelijking met cle opbrengst van
1.930
hiermede reke-
ning moet worden gehouden.

Een nadere uitsplitsing van de opbrengst der accijn-
zen

(in millioenen
guldens)
leidt

tot
onderstaande

groepeering:

Opbrengst
Juli

Juli
ie zeven maanden

7/12 ra-
1931

1930
1931

1930
1929
ming
1931
Petroleumaceijns
0,9

0,8
6,8

7,6
7,4
Benzine-accijns

…..
1,3

1,4
10,4

11,8
*
10,0

5
Benzineaccijns

……
1,3

1,4
10,4

11,8
10,0

20,4 Lucifersaccijus

……
0,5

1
3
0
4,2

6,1
6
1
1

6,4
Gedistilleerd accijns
. .

0,1

0,1
0,5

0,6
0,7

0,7
Tabakaceijns

…….
0,01

0,01
0,04

0,1
0,1

0,07

Totaal ….
2,8

3,3

21,9 26,2 24,3

27,6

4 November
1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

969

De kohierbelastingen bleven in de eerste zeven

maanden van
1931,
zooals uit de hieronder opgeno-

men vergelijkende specificatie blijkt, met uitzondering
,’an de
personeele belasting
en de
verponding
hij de
opbrengst van de eerste zeven maanden. van
1930 ten

achter.
Opbrengst (in millioenen guldens)
juli
Juli le zeven maanden
1931 1930 1931 1930
Personeele belasting ……
0,4

0,4

2,5

2,5

Inkomsten belating … … …
4,4

23,6

26,1
Vennootschapsbelasting
. .

1,8 4,5

7,7

11,9
Verponding ……………
3,0

2
1
0

9,4

6.1
Landelijke iokomsteii ……
4,5

5,9

15,1

17,8

Totaal ….
13.3 17,2

58,3

64,4

De
Landelijke inlconssien
nader uitgesplitst, geven

het volgende beeld:

Opbrengst (in millioeneii guldens)
Juli Juli le zeven maanden
1931 1930 1931 1930

Laudreute Java en iNtadoera
4,4 5,7

14,3

16
1
6
.lle overige …………..
0,1

0,2

0,8

1,2

Totaal….
4,5

5,9

15,1

1.7,8

De overige belastingen brachten in verslagmaand

f 448.000 op
tegen
f 404.000
over dezelfde maand in

1930.

Monopolies.
De monopolies brachten in verslagmaand
f 1,3
mil-

lioen minder op dan in Juli
1930,
terwijl de totaal-

opbrengst in de eerste zeven maanden van
1931 f 7,3

millioen achterbleef bij •die over dezelf cle periode van
1930.
Deze
f 7,3
millioen worden voor
f 5,4
millioen ge-
vormd door achteruitgang van de opbrengst van den
opiumvericoop,
welke opbrengst in de eerste zeven

maanden van
1931 f 15,6
millioen bedroeg tegen-

over
f
21,0 millioen van de eerste zeven maanden van
1930.
Do opbrengst der
pand huizen
bleef in verslagmaand

f 0,3
millioen achter bij die van Juli
1930
en in de

eerste zeven maanden van dit jaar
f
2,1 millioen bij
die van de eerste zeven maanden van
1930.

Het
zout,
dat in versiagmaand slechts
f 0,06
milli-

oen minder opbracht dan in Juli
1930,
gaf in de eer-

ste zeven maanden van
1931 f
0,2 millioen meer aan ontvangsten dan in dezelfde periode van
1930.

Producten.
De opbrengst van de
producten,
bedroeg in Juli

f4,4
millioen tegen
f 5,8
millioen over dezelfde maand
in
1930
of
f 1,4
millioen minder, in hoofdzaak ‘ver-

o’orzaakt door mindere opbrengsten van, steenkolen en
Bankatin ad resp.
f
0,7 en
f 0,5
millioen.
De achteruitgang van de opbrengst van de eerste
zeven maanden.
1031
t.o.v.
-1930 is
hierdoor gestegen

tot
f
10,2
millioen.
Bedrijven.’
De opbrengst van deze groep bedroeg over Juni
’31

f 0,9
millioen minder dan in dezelfde maand van

1930.
De oorzaak hiervan is gelegen in ‘de mindere opbrengst van den P.T.T. en de S.S. van resp.
f 0,3

en
f 0,6
millioeri. De achteruitgang gedurende de

eerste zeven maanden van het jaar
1931
t.o.v.
1930
steeg tot
f 8,9
millioen.
Uit hi.erna opgenomen cijfers (in millioenen gul-
clen.$) blijkt de onregelmatigheid der opbrengsten van
het havenwezen, welke haar oorzaak vindt in het feit,
dat i.n de maanden Januari en Juli, bij vooruitbetaling,
cle halfj aarlijksche kadeh uur wordt geïnd.

Totaal Maand-opbrengsten
1931.

le zeven
Jaii. Febr. Mrt. April Mei Juni Juli maanden
flaveawezeu
2,7

0,7

1,3

0,7 0,6 0,8

2,4

9,2
Staatsspoor
en’tra.mw.
5,4

4,4

4,3

4,1 4,5 5,2

6,0

33,9

Bij de S.S. valt gedurende de laatste twee maanden
een vooruitgang te constatee’ren, veroorzaakt door het
sui kertransport.

De to’taalopbrengsten van de S.S. en T. bleven
f 5,8
millioen op die van het vorig jaar ten achter. Ver-
deeld over de verschillende lijnen bedroeg dit voor:

Java …………………..
4,2
m/m
Sum. Westkust …………
0,5

11
Zuid-Sumatra …………..
0,8

,,

en
de Atjehtram ……………
0,3

De ,overige bedrij ven tonnen geen vermeldenswaar-
dige afwijkingen.

Diverse middelen.
Deze groep bracht in verslagmaand
f 4,66
millioen
op tegenover
f 9,25
millioeia in Juli
1930.
De op-
Lrengst in de eerste zeven maanden van
1931
was
f 5,01
millioen minder dan die in de overeenkomstige
période van
1930.
Op het winstaandeel Billiton Maat-
schappij werd in Juli niets ontvangen tegen
f
1,0 mil-
lioen in dezelfde maand
1930; op
dat van de Javasche
Bank werd in verslagmaand
f 1,4
millioen ontvangen
tegen
f 3,6
millioen i.n dezelfde maand van
1930.
Mijnconcessies brachten in verslagmaand slechts

j
0,009
millioen op tegen
f 0,05
millioen in Juli
1930,
terwijl in de eerste zeven maanden van
1931
hierop

j
0,58.
millioen werd ontvangen, tegen alleen een
teruggave van
f 0,059
millioen in dezelfde periode
van
1930.
De opbrengst van den afkoop van heerendiensten
in de Buitengewesten, bedroeg in Juli
1931 f 0,46
millioen tegen
f 0,43
millioen in Juli
193&;
de totaal-
ontvangsten hiervan ‘bedroegen in de eerste zeven
maanden van
1931 f 3,15
millioen, tegen
f4,16
in
dezelfde periode van
1930.
:0e opbrengsten van de andere tot deze groepen
hehoorende middelen vertoonden, met uitzondering
van de baken- en loodsgelden, welke in verslagmaand

f
0,07 millioen achterbleven hij Juli
1930
en in de
eerste zeven maanden
1931 f 0,53
millioen minder
opbrachten dan in dezelfde periode
an
1930,
in de
eerste zeven maanden geen noemenswaardige verschiL’
1e met
1930.
Het algemeen verloop der landsmid•delen in het
loopende jaar, in vergelijking met de twee voorgaande jaren, moge blijken uit het volgende overzicht:

Opbrengst per maand Opbrengst t’ui. de maand
(‘in millioenen guldens)
(in millioenen guldens)
1929
1930
1931 1929
1930 1931

Januari

……
51,9 53,5
45,2
51,9 53,5
45,2
Februari

…..
48,9
42,1
36,0
100,8
95,7 81,2
Maart

.

…..
50,4 43,7
37,1
151,2
139,4
118,3
April

……..
51,3
45,0
38,3
202,4
184,3
156,6
Mei

……….
53,8 52,3
39,1
256,2
236,6
195,7
Juni

….
….

61,2
50,4
45,3
317,4
287,1
241,0
Juli

.’

.

…..
67,0
65,3
49,5
384,4
352,4
290,5
Augustus
.
.
.’.

62,2
52,0 446,5
404,4
September
. .

62,4
58,8
508,9
463,2
October

……
71,6
57,1
580,4 520,4
November
56,1
46,5
636,6 566,9
i)ecemher
72.2.
64.3
708,7
631,1

BUITENLANDSCHE MEDEWERKING..

HET
NIEUWE PARLEMENT EN PROTECTIE.

Prof. P. Geyl te Londen schrijft ons:
Een regeering met cle grootste meerderheid in En-
geland’s par1eme tai re geschi ecle:ni s. In stemmen uit-
edruk’t weliswaar is zij niet zoo overweldigend, maar
het clisti’ictenstelsel heeft mogelijk gemaakt, dat de
Arbeiderspartij met bijna een derde van het aantal
uitgebrachte stemmen niet meer dan een elfde van cle
zetels veroverd heeft; parlementair gesproken is zij vernietigd, telt zij niet nier nee. In weerwil daarvan
bestaat er de grootste onzekerheid omtrent hetgeen van
deze regeering of haar meerderheid te verwachten
valt; op geen punt is deze onzekerheid zoo groot als
op dat van protectie.
Het was te voorzien, dat dit van een ,,nationale”
o
erwinning het gevolg zou. zijn. De ,,nationale” re-
geerïng was er immers niet in geslaagd om het eens
te worden over een programma, zelfs niet over een
,,forrnule”.
rIen
einde raad had MacDonald zich toen
tot de kiezers om een dokter’s mandaat gewend: de kwalen van de iiatie zouden naar beviud van zaken
behandeld worden, geen enkel geneesmiddel werd van
tevoren i.iitgeschakeld, en de ,,nationale” ministers
zouden op het kritieke punt van vrijhandel en protec-
tie ,,an open minci” bewaren. In de verkiezingscam-pagne verklaarden niettemin conservatieve candida-
ten over het heele land, dat •de ware aanhanger van
de ,;dationale” regeering haar helpen iou
om
tarieven
in te Voeren en als liberalen daartegenover het vaag-
den te verklaren, (lat zij niet konden inzien, hoe pro-
tectè ‘s lands kwalen genezen zou, dan heetten zij
mtr halve broeders en liepen alle kans om conserva-
tieve tegencandidaten te krijgen. Dit was het lot van
Sir Herbert Sarnuel bijv., lid van het buitengewone
kabinet van tien, leider van de liberalen sedert Lloyd
eore zich feitelijk tegen de regeering verklaard en
darniee het leiderschap verlören heeft. Samuel ver-klaarde zich bereid om met ,,an open mmd” (inder-clacl de gemakkelijkste formule ter ere1d) de tarie-
venpolitiek te onderzoeken, maai hij zei er bij, dat
volledige en permanente protectie pas na inieume ver-
kiezingen ingevoerd zou kunnen worden. Op dezelfde
r,nanier veikondigde Lord Grey, vurig voorstander
van de nationale regeering, maar verstokt vrijhande-
laar, dat deze verkiezingen, niet over de vraag •van
vrij’handel of protectie liepen, maar slechts over die
van’e6ii rcdelijke politiek om de solventie van het land te redden tegenover socialistisch wanbeheer.
Snowden zelf, de man, wien •stem in cle verkiezings-
campagne misschien den diepsten indruk ‘gemaakt
heeft, bevestigde di.e inzichten. Maar wat moesten de
kiezers denken als Neville Obamberlain, Baidwin’s
.r’echterhancl, en Snowden’s vermoedelijke opvolger als
kanselier van cle schatkist, wanneer clie zich teiug-
trekt, – als Neville Ohamherlain uitdrukkelijk pro-
test aanteelcende tegen •die uitingen en het recht voor
dat nieuwe parlement opeischte om in clezen te doen,
wat het’noodig acht? De kiezers – dat is duidelijk –
dachten over heel clie kwestie bitter weinig. Hun eeni-
ge gedachte was: weg met Labour. En zoo zit daar nu
clan die geweldige meerderheid en moet zelf uitma-
ken, wat haar mandaat is.
Dat de meeste conservatieven zich geen andere poli-
tiek voor cle crisis denken kunnen dan een protec-
tionistische, staat vast. De conservatieve bladen heb-
ben daarvoor stemming gemaakt en juichen nu, dat het oogenblik aangebroken is. Even zekr is het, dat
Samuel zich verzetten zal. J:Iet versterkt zeker het
weerstandsvermogen van de vrijhandelspartij niet wei-
nig, dat hij en zijn mede-liberaul en -minister Donald
Maclean tegen conservatieve oppositie in verkozen zijn.
Maar toch, als men bedenkt, dat de liberale parle-
rnentslecie.n, die hem volgen, een dertigtal tellen, ter-
wijl de dertig anderen, die Simon ‘volgen, blindelings
met de conservatieven meegaan, en 1dat de conserva-tieven zelf ongevchr 480 zetels bezetten, dan zou men

toéh zeggen, dat het verzet van ‘de liberalen op niets
anders uitloopen kan dan dat zij weldra buiten de
,,nationale” combinatie geworpen worden. is hèt denk-
baar, dat Nevifle Chamberlain en zijn honderden, aan-
gezet door de triomfeerende conservatieve pers, lang
geduld zullen oefenen? lHet is zeker onwaarschijnlijk,
maar één ding schijnt toch wel zeker, nl. dat MacDo-
nald niet van plan is zich door zijn overweldigende
conservatieven aanhang willoos te laten drijven.

De laatste dagen hebben allerlei teekenen opgele-
verd, die erop wijzen, dat hij schrap wil staan. Het was
niet zonder opzet, dat hij in een kort commentaar op
den uitslag (waarin hij het succes als ,,ebarrassing”
kenschetste!) tijd vond de verkiezing van, Samuel ge-
lukicig te noemen. Snowden blijft wel bij zijn voorne-
men om het kanselierschap op te geven,’ maar zal –

onverwachts – deel van ‘het kabinet blijven uitmalcen:
een groote kracht voor de vrijhandelsbeginselen. Dat
MacDon’ald zich niet ,,door één partij zal laten gebrui-
ken”, zooals ‘hij het zelf te Seahain uitdrukte, schijnt
ook uit zijn onwil om Churchill in het kabinet op te
nemen te blijken, al ligt dat zeker meer aan diens
houding tegenover het Indische vraagst.1k dan aan
zijn protect ion istische neigingen. De vraag blijft na-
tuurlijk, hoe lang MacDonald zich in die positie, staan-
de zal kirnnen houden. De steun. van Samuel, ik zei
het al, is numeriek al te onbeduidend; zijn eigen dozijn
,,,National Labour”-mannen maakt geen zier verschil.
Het gevoel van verplichting, dat de conservatieven
tegenover hem hebben, het besef, dat zij hem en de
heele ,,nationale” leus zoo maar niet kunnen laten val-
len, dat is zeker een sterke troef in MacDonaid’s han-
den. Alen spreelct van een ,,gentlemen’s agreement”
tusschen hem en Baldwin, en vermoedelijk vertegen-
woordigt Baidwin de gematigde richting onder de
conservatieven het zuiverst.. Maar hoeveel kwesties,

waarvan het protectionisme er maar één is, zijn er
niet denkbaar, die de dichte drommen van conserva-tieve ‘gekozenen tegen die gematigdheid .in opstand
zouden kunnen brengen! Als Ohurchili buiten het
kabinet blijft, is er niet veel verbeeldingskracht toe
noodig om hem als leider van de malcontenten een schul’dverheffing tegen Bal’dwin te ien beproeven,
clie op de verscheciring van de nationale combinatie
en de vorming van een homogeen conservatieve regee-
ring zou uitloopen. Vanochtend staat er al een rede
van Churchill in de krantenverslagen, waarin hij be-
toogt, dat er genoeg geredetwist en geaarzeld is en dat
het oogenblik nu komt, waarop tarieven ingevoerd
moeten worden. Dat lijkt machtig ‘veel op den eersten
zet in dien nieuwen strijd. Behalve noodwetgeving

tegen ,,dumping”, zal er vooreerst niets anders ge-
claan Icunnen worden dan een commissie van onderzoek
instellen. Hoe het daarna gaan zal, is, zooals uit het
bovenstaande blijkt, hoogst onzeker. Maar zelfs als de
drang naar protectie onder de conservatieven onweer-
staanbaar blijkt en als dan ook een zuiver conser-
vatieve politiek gevoerd zal worden, zelfs dan is
het nog moeilijk te zeggen, wat soort van protectie
Engeland ‘beschoren is. Ik heb er onlangs de aan-
dacht op gevestigd, dat de conservatieven het onder-
ling over protectie van land- en tuinbouw niet eens zijn. Dat feit blijft bestaan, en al zullen in deze on-
gekend talrijke meerderheid de ,,food taxers” natuur-
lijk talrijker zijn dan iemand ooit verwacht had, zij
vormen van het geheel der conservatieve leden zeker

toch nog wel een minderheid. De Beaverbrook-pers
weerklinkt intusschen al van krijgsrumoer. Volgens de
beproefde methode van die bladen wordt er een op-
timistische toon aangeslagen. Er wordt bijv. ‘gejuicht
over de houding der Dominions. Men weet hoe jam-
merlijk de laatste Rijksconferentie, waarop economi-

sche toenadering, beproefd zou worden, mislukt
is. Nu heeft Bennett, de eerste-minister van Ca-
nacla, aanstonds te kennen gegeven, dat voor ‘de eco-
nomishe conferentie, die te Ottawa gehouden ziu
worden, de weg thans vrij is. Maar de voorstelling, als-

4 November
1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

971

of het vrijhan’delsfanatisme van de Labour Party den
vorigen keer die economische toenadering belette, is
een misleidende voorstelling. Afgezien nog van Snow-
den, beschreef Thomas, nu een van de bolwerken van
cle’ ,,nationale” regeering, en wiens vrijhandelsgezin’d-
iieicl niemand fanatiek zal noemen; zelf Bennett’s
voorstel bij die vorige gelegenheid in een redevoe-
i:ing.in het.Lagerhuis’als ,,humbug”.
Zal
Bennett nu
bereid zijn meer te bieden dan een verhooging van het tarief op •de industrie-artikelen van het buiten-
land zonder verlaging van dat op ‘de industrie-artike-
len van,Engeland? – want daar kwam zijn politiek
den vorigen keer op neer. De haast, waarmee men in Canada speciale maatregelen genomen heeft om den
En’geischen invoer na de ‘depreciatie van het Pond te
weren, bewijst hoe ernstig men het daar met de bescher-
ming van de eigen nijverheid meent. De Beaverbrook-
politiek zal zelfs door den gunstigsten electoralen
wind in Engeland enkel maar op de klippen van de
econoische ‘belangentegenstellingen in het Rijk ge-
dreven kunnen worden.

AANTEEKENINGEN.

Kosten van het levensonderhoud bij arbeiders-gezinnen en gezinnen van meergegoeden te
Amsterdam.

.l)e indexcijfers der kosten van -het levensonderhoud
over September
1931
vertoonen sedert Juni ii. een
daling met
1.5
pOt. voor de ar.beidersgezinnen en met
2.4
iOt. ‘voor de gezinnen van meergegoeden.
Op
de
basis van ‘de prijzen gedurendede periode
1923-1924
= 100 bedroegen zij:
vdor de
arbeidersgezinnen 85.6
(tegen
86.9
in Juni
ji. en
91.8
in September
1930)
en
– voor cle.
gezinnen van ?neergegoeden 86.9
(tegen
89.0
in Juni jl. en
93.7
in September
1930).
in tegenstelling met hetgeen de laatste kwartalen
viel waar te nemen, is de vermindering van Juni op
September
1931
niet het gevolg van een ‘algemeene
prijsdaling, waarvan de invloed zich in de cijfers van
het meerendeel van’ de budgetposten merkbaar maakt.
Behalve groenten, aardappelen en fruit, waarop nog
teruggekomen wordt, zijn alleen gedaald: ‘vleesch (in-
lan’dsch run’dvleesch, bij de beter gesitueerden boven-
cl i.en kalfsvleesch), enkele kruidenierswaren, brand-
stoffen (prijsverlaging van petroleum), artikelen voor
woninginrichting en huisraad; voor de arbeidersge-
zinnen bovendien suiker en kleeding, voor •de ‘beter
gesitueerden schoeisel en toilet- en schoonmaakar-

tikelen. Daartegenover is echter bij verschillende pos-
ten een stijging te vermelden, zooals: brood, beschuit
en koek (brooclprijsverhooging bij enkele bakkerijen),
kaas, eieren, visch, (bij cle beter ‘gesitueerden meer
dan bij ‘de arbeiders, doordat vooral de fijnere soorten
hoog in prijs waren) en, bij de arbeiders, vetten (na-tuurboter, rundvet, spek).

De verlaging van het inctexcijfer wordt vooral ver-
oorzaakt door cle posten groenten, aardappelen en
fruit, die ook thans, zooals dat vroeger meermalen het
geval was, op cle resultaten •der berekening hun stem-
pel drukken Niet ‘alleen zijn genoemde rubrieken als
gevolg van de gewone seizoenbeweging in September
lagei ‘dan in Juni ‘(‘duurdere voorjaarssoorten), maar
dit verschil was vooral in het afgeloopen kwartaal
aanzienlijk; doordat de prijzen, zooals in de toelich-
ting bij cle indexcijfers over Juni ji. is vermeld, in
die maand n.iet onbelangrijk hooger ‘clan in Juni van
vorige jaren waren geweest. Voor de gezinnen van
meergegoeclen was;dit in nog sterkere mate het geval
dan voor ‘de arbei’dersgezinnen, waardoor voor hen de

totale daling van Juni op September ook grooter is.
Voor de voeding alleen (dus zonder de overige posten
van het budget, waarvan verschillende on veranderd
zijn gebleven, (lie dus den invloed van ‘de vermincie-
ring bij groenten, aardappelen en fruit verzwakken), was de dal.iig in liet laatste kwartael bij de gezinnen
van meergegoeden
6.9
pOt. en bij de arbeidersgezin

nen
2.6
pOt. Voor het totale budget was zij, zooals
iii den ‘aanvang is vermeld,
2.4
pOt. voor de eerste
groep en
1.5
püt. voor de tweede.
Op
de basis van •de prijzen v66r den oorlog = 100
waren cle indexcijfers over September
1931:
voor arbeidersgezinnen 151.
(tegen
153.5
in Juni
ji. en
102.1.
in September
1930)
en
voor gezinnen van nseergegoeden. 158.4
(tegen
151.1
in Juni ji. -en
1,05.4
in September
1930).

Arbeidersgezinnen.

Gezinnen v. meergeg.
Gemiddelde inkomsten Gemiddelde inkomslen
f
1902 per gezin,

f8527 per gezin.

Voe-
dingl

Gemidd. uitgave p.
gezinseenheid
3)
in
centen gedurende 30 taar1
,

1923..

6081

1101

925k 2900

3825k

Bedragen in centen,
welke per gezins-
eenheid zouden zijn
uitgegeven, indien
besteed aan het-
zelfde als in het jaar
1
Oct.’23-30 Sept.’24
in:
Sept. 1929

448

594 10391 3750 12812 16562
Dec.

1929

455

590,4 1045k 3797 12806 16603
Maart 1930…. 427k 589

10161 3513 12734 16247
Juni

1930…….426

586

1012

3622 12700

16322
Sept. 1930…. 428k 583k 1012

3578 12695

16273
Dec.

1930…. 4061 571

977k 3477 12563

16040
Maart 1931….
3921
570

9621 3388 12224 15612
Juni

1933…. 3951 563

958k 3479 11980 15459
Sept.

1931….
3841
559

943J 3236 11854

15090

Zie voor noof 1-4
E. S. B.
van 27 Mei 1931.

lndexcijfers voor
lndexcijfers voor ge-
arbeidersgezinnen
op
de
zinnen v.
meergegoeden
basis van
op
de basis van
Maanden
de periode
de periode de periode
1
Oct. 1923-
de periode

1

1
Oct. 1923-
191zr100
1/13
30Sept.1924
1911/13=10030
Sept. 1924
=100
=100

1911113
100 100
Dec.

1920
221,6
Dec.

1921
190,4 Dec.

1922
176,3 Dec.

1923
177,61

100
176,5
100

Sept. 1924
176,3
Dec.

1924
180,8
Dec.

1925
177,2

Dec.

1926
167,8
95,0
169,5
96,1
Dec.

1927
169,5
96,0
169,3
95,9 Dec.

1928
167,9
95,1
169,4
96,0
Dec.

1929
167,4 94,8
167,7
95,6
Sept. 1930
162,1
91,8 165,4
93,7
Dec.

1930
156,6
88,7
163,1
92,4
Mrt.

1931
154,3
87,4
158,7
89,9
Juni
1931
153,5
.

86,9
157,1
89,0
Sept. 1931
151,2
85,6
153,4 86,9

INGEZONDEN STUKKEN.

DE VALUTA-TERMIJNMARKT.

De Heer E. 1-lenny schrijft ons:
ik heb niet veel belangstelling kennis genomen van
de beschouwingen van den T-leer Klaasse’ over het
bovenstaande onderwerp. Het doet mij genoegen
zoodoende ook van andere zijde te vernemen, dat de
termijnhandel in Ponclen sinds het verlaten van den
gouden standaard ,,practisch geheel dood ligt”, of
liever was aangezien cle laatste ‘dagen wederom
zaken gedaan worden in Ponden-termijn. Ik schreef
over deze civaestie eenige roeien in cle dagbladen en
constateer met vreugde, dat ook de Heer Klaasse
voorstelt pogingen in het werk te stellen om dezen ter-
rnijnhandel te concentreeren in een centraal punt,
terwijl ook hij – evenals ik dat heb gedaan – de me-
clewerking der Centrale Bank ter sprake brengt met
het oog
01)
de ‘mogelijkheid van een te groot aanbod
van term ij n-Pon d en.
01)
5611 punt meen ik echter cle

Totaal

4,

Schommelingen
in het aandeelen-indexcijfer.

7
Januari
103.2
4
Maart
109.3
6
Mei
14
102.-
11
108.3
13
21
102.9
18
110.4
20
28
105.7
25
109.5
27
4
Febr.
107.6
1
April
107.2
3
Juni
11
111.2
8
106.3
10
18
109.6
15
104.3
17
25
109.2
22
96.4
24
29
94.5
1)
Men zie voor de toelichting
op dit overzicht
het nummer
van E.-S

2
Januari
1931
f
3.591.712.000 = 100.

94.9
1

Juli
95.1
2
Sept.
75.8
94.6
8
93.2
9

,,
67.6
91.-
15


86.7
16
63.6
88.3
22
88.6
23

,.
64._
82.4
29

84.5
30
62.8
85.-
5
August. 80.5
7
October
63.5
85.5
12
80.1
14
63.8
90.8
19
81.-
21
66.2
26

.
79.8 28

,,
63.1

B.
van
15
Januari
1930,
blz.
64.

Nadruk verboden.

972

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 November 1931

aandacht te moeten vestigen, omdat de geachte schrij-
ver daaromtrent klaarblijkelijk een geheel tegenover-
gestelde meening huldigt. De Heer Klaasse schrijft ni.:

,,En bovendien
zou
clan blijken, welk saldo vraag en
,,aanbod (van termijn-Ponden) onbevrecligcl blijft, welk saldo
dus bij cle vroegere marktcon stella tie zou moeten zijn over-
,,genomen door de speculatie.”

Hiermede wordt naar mijn meeni.ng de toestand wel
wat al te simplistisch geschetst. Het zou werkelijk zeer
eenvoudig zijn indien cle speculatie inderdaad het
overblijvende saldo overnam en aldus slechts nivel-
leerend werk verrichtte. Eenerzijds zal de speculatie
omzetten kunnen veroorzaken welke tot dit saldo in
.geen verhouding staan met alle inhaerente gevolgen,
anderzijds kan de speculatie in precies dezelfde rich-
ting georiënteerd zijn als het betreffende ‘,aldo, hetzij
dus A la hausse, hetzij h la baisse. Het is in.i. – spe-
ciaal in dit geval – hoogst onwaarschijnlijk, dat de
speculatie uiteindelijk het saldo der hona fide trans-
acties zal compenseeren, integendeel. Het is duidelijk,
dat •de speculatie zoodoeucle iii het geheel niet regu-
leerend, maar daarentegen zeer storend zal werken,
waarmede ongetwijfeld em stige fluctuaties gepaard
zullen gaan.
Er moet mi. gestreefd worden naar het uit dc
markt houden van de speculatie die, hetzij
it
le hausse,

hetzij ic la baisse, deze toch reeds zou moeilijke situatie
alleen onoverzichteljker zal maken; men be.denke wat
de andere valuta’s ons hieromtrent hebben geleerd.
Door speculatieve termijn-contracten mogelijk te ma-
ken schept men een niet te controleeren factor, ter-
wijl daard oor tevens de kapitaalvlucht vergemakkelijkt
wordt.
Snowden heeft niet zonder reden verklaard, dat
de Engelsche banken en bankiers al het mogelijke
zullen doen om den valutahandel te beperken tot hona
ficle liandeistransacties. Ten overvloede’ zij er nog op
gewezen, dat de speculatie het ,,écart” tusschen con-
tante en termijnponden zal beïnvloeden, terwijl juist
al het mogelijke gedaan moet worden om dit ,,écart”
te beperken ‘tot de normale renteverschillen, een kar-
dinaal punt voor onzen export. Ook zal de uiteixide-lijke stabilisatie van het Pond gemakkelijker en een-
voucijger door te voeren, zijn indien de geheele valuta-
handel in Ponden beperkt kan blijven tot bona fi’de
zakefi. Ik schrijf opzettelijk kan blijven, ik besef vol-
komen, dat het moeilijk zal zijn om tot de vereischte
samenwerking te geraken, aangezien zoodoende par-ticuliere belangen. mogelijkerwijze in conflict zullen
komen met het algemeen belang dat uitsluitend ge-
baat is door een kalm en rustig verloop van den
Ponden-handel. Juist daarom heb ik – afgezien van
de banktechnische, factoren – ‘gemeend dat organisa-tie en ,coöperatie tusschen Centrale Bank en particu-
liere banken gewenscht ware, alleen op deze wijze zal
het beoogde doel bereikt worden. Een ongestabiliseerd
Pond aan hevige fluctuaties bloot, gesteld – als on-
‘errnijdelijk gevolg van een ongebreidelde speculatie
– verergert de monetaire ontwrichting in hooge
mate, en een zoodanige ontwikkeling kan niemand
wenschen,. Alen late het speculatie-stokpaardje voor-
loopig op stal, de monetaire situatie heeft behoefte
aan constructieve maatregelen.

den Haag, 17 October ’31.

N a s c h r i f t. VooropgestBid zij, dat de d’oor den
Heer Henny aangehaalde zinsnede slechts ‘het feit constateert, dat ,,’bije vroegere m’arktconstellatie”
het saldo ‘van op reëelen grondslag – met de uitdruk-
kelijke bedoeling om speculatie op de wisselkoersen te
vermijden – berustende vraag en aanbod van ter-
mijn valuta werd opgevangen door de speculatie. Om-

MAANDCIJFERS.
Indexcijfers van Nederlandsche aandeelen.

De Bank voor Handel en Scheepvaart te Rotterdam zendt ons onderstaand overzicht:
Indexcijfers van
12
aandee1enroepen der Amsterdamsche effectenbeurs.
1)

Banken
Electri-
citeit Handels-
Industrie

Kunst-

Mijnbouw’
Olie
Rubber
Schee
P_
vaart

Suiker
Tabak
Thee

Jaargemiddelde
1929
158.3
337.5 168.0 432.7
243.0
263.7
402.0
233.5
125.0 398.4 487.3 443.2
1930
149.4
257.7
125.6
264.9
87.4 177.2
371.1 110.7
82.6
292.9
361.3 357.2
Januari

1930 155.8
289.6
13.8
311.7
107.6
211.2
398.2
142.5
102.1
354.4
413.8
396.1
Februari

,,
159.9
278.6
144.2
302.7
103.9
219.-
389.5
154.8
96.6
365.- 428.-
392.4
Maart

,,
157.3
268.5
134.7
291.5
93.2
205.5
386.5
145.1
91.9
346.3
421.2
406.4 April
158.7
283.6
140.4
305.4
100.1
200.8
411.8
142.3 92.3
340.6
423.-
405.7
Mei


156.8
267.6
129.1
281.0
98.1 184.0 402.2 127.5
91.5 309.5
388.4
396.9
Juni

,,
147.7
255.3
123.2
261.7
86.7
170.5
389.4
109.3
83.4
281.2
359.-
344.4
Juli
148.3
257.6
125.8
265.3
93.7
170.9
393.7
106.3
81.5 285.1
356.9
342.9 Augustus
145.8
248.3
116.7
251.7
87.2 162.8
376.9
85.2
75.1
261.3
325.4 306.0
September
142.7
245.9
110.6
246.3
79.1
154.3
360.2 70.3 73.6
236.1
315.9
312.5
October
142.5
241.9
109.8
235.4
67.5 149.2
336.4
77.2
70.7
244.9
317.2
341.3
November
142.4
235.3
116.7
221.4
70.3
153.8 309.3 85.5
69.3
251.8
312.-
329.1
December
134.6
220.7
111.6 204.3
60.8
144.7
‘299.3 82.5
63.4
238.8
274.7
312.4
Januari

1931
137.2
220.4
110.9
199.-
57.4
149.1
290.7
75.8
63.5
223.8
274.-
280.5
Februari
140.7
239.9
117.5
217.5
69.7
167.5
307.3
80.2 65.6
238.4
307.8
292.1
Maart

,,
143.-
248.6
124.3
223.2
78.9
176.7
288.3
81.4
63.9
243.3
308.2 290.7
April
139.4
238.4
113.5
207.3
84.4
172.4
253.9
58.5 57.5
219.5
299.8
283.4
Mei

,,
132.7
222.5
95.1 178.8
76.2
159.6
220.-
50.5 54.3
190.9
275.9
251.-
Juni

.
127.5
217.5
89.-
165.1
68.7
10.8

208.6
48.4
53.1
191.3
262.4
249.7
Juli

,,
126.4
228.8
100.2
168.8
70.6
163.6
218.2 58.5 55.8 208.9
254.2
262.9
Augustus

,,
113.2
210.9
88.2
151.2
65.-
147.8
194.7
44.4
48.-
178.4
218.4
247._
September

,,
95.3
190.1
73.6
126.1
60.9 118.9 147.9
31.7
37.3 134._ 168.7
220.1
October

,,
89.1 181.3 71.7 125.3
49,2
107.8
140.7
32.6
34.7
122.1 174.7
222.2

1
.
4 November 1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

73

trent de al of niet wenscheljkheid van de speculatie
OVERZ1OT VAN DE
INDJSOHE
MIDDELEN.
als factor in de termijnmarkt onder cle huidige, geheel
(In
Guldeis).
veranderde, omstandigheden heb ik pij niet uitge-
Juli
Jan/Juli
Overeenk.
periode
sproken
;
dit had ook geen zin in mijn betoog, waarin
ik mij moest be])alefl tot de feiten van het oogcnbiik.
1931
I°31
1
193J

Kon dus de heer }:Ienny hij aandachtige lezing uit
mijn beschouwing niet do conclusie
tre1ken,
dat ik het
Hetastingen.
ncIiu
4.984
65.979
106.236
ontbreken van de speculatie als een betretirenswaar-
Invoerr.

incl.Landsgoed
4.862.428 33.330.720
46.906.477
dig feit aanrnerk

ik constateerde slechts, dat het
Uityoerr. mci. Landagoed
316.292
2.703.220
5.428,899
wegvallen van •dit marktpersoneel de marktverhoudin-
2.777.650 21.935.086 26.166.732
gen geheel heeft gewijzigd

dit neemt toch niet weg,

Accijnzen

……………
.Aiidere
oiilv. 1. U.
en
A..
17.800
136.484
176.031
dat

ik

hem

in

zijn

kruistocht

tegen ‘de

speculatie
264.000
2.063.160
3.158.526

geEnszins geheel kan volgen. Juist is het, dat in een

Statistiekreeht

…………
Pereoneele belasting

. . .
393.495
2.513.603 2.538.973

.-
markt met vrije prijsvorming

en daartoe is

‘oor-
3 592.417
23.563.89] 26.076.404

loopig ook de Pondenmarkt overgegaan

de specu-
Vennootschapsbelasting
.
1.77.6.730
7.691.318
11.854.056

latic schommelingen kan teweegbrengen, die er zonder

Inkomstenbelasting ……

Recht
van
o>enb. verkoop
2.969.059 283.920 9.396.160
2.037.574 6.142.984
1.967.188
dien factor niet zouden zijn geweest. Maar evenzeer
816.991
5.801.282
7.978.065
is het juist, dat men op alle goederentermijnmarkten,

Verponding

………….

Ovrschr. van vaste
goed
216.509
1.404.592
1.625.665
in het volle bewustzijn van die fluctuatiekansen, dcii
Recht v. cum, en ov*rgang
10.093
167.384
205.425
speculant nimmer heeft willen uitschakelen, integen-

ZegeIrecht ………………

Vergunning speeltafels
.
3.259
51.414 53.894

dccl

vaak

dezen

factor heeft aangegrepen

als

een
556.740
3.593.564 3.837.603

‘welkom middel ‘oor den

termijnhandel” om
,,reëele.n
Bijzondere bel. buitengew.

12.396 74.805
89.126

risico’s af te wentelen. Vrijwel alle goederenmarkten

Slachtbelastingen ………

5.094
4.481.951
38.124 15.070.177 56.139
17.796.689
dienen toto1) zekere hoogte den producent en hancle-

Hoofdgeld …………….

Belasting op loterijen
110.324
516.579
424.926
laar om

termijorisico’s af te dekken,

en op

al

die

Landelijke inkomsten……

Totaal ..
. .
23.472.132
132.155.]16
162.590.038
markten ziet men zeer veelvuldig de speculatie optre-
den als tegenpartij. Voor dat nuttig effect heeft men
gaarne de riadeelen van het opereeren der speculatie
Opium exel. opiumfabriek
2.141.389 15.596.859 21.017.622

over, waarbij toch ook bedacht moet worden, dat. in
Pandhujzen

…………..
2.011.982
13.535.141
15.654.237

the long run de macht van de speculatie op het prijs-
Zout

…………………
1.147.582 8.920.350 8.691.222
5.300.953 45.363.081

38.052350
verloop niet overschat mag worden, omdat er steeds
T(,taal
. . . .

na betrekkelijk kort tijdsverloop

afdekking

van

de
Irodqwtee.
transactie op de contante markt moet volgen, zij het
102.303
383.747 309.797
dan dat tegelijk de termijn geprolongeerd kan worden.
L:ltidn1(flutcliouebedrjf
216.293 1.338.186 2.390.630

Wanneer er inderdaad een saldo

van

beteekenis
1.237.023
7.383.870 9.270.534

zou zijn tusschen termijnvraag en -aanbod dan zou,
.
539.206 738.050

zonder de speculatie als contrapartij, dat saldo IIt.L

Goud

en

zilver

………1.11.266
Bauka-tin

…………..
1.759.981
14.928.275
20.233.564

onder geen voorwaarde opgenomen of gedekt kunen
n

[(ina en Thee

…………

959.442
6.504.84
8.372.964

4.386.308 41.315.539

31.078.268
worden. En hier ligt inderdaad de principiëele kloof

Br,schueze,i

…………..

Totaal….

tusschen de zienswijze van den 1

leer Henny en mij:
Bedrijven.

naar mijn meening kan er van een gezonde herleving
2.418.917
9.205.918 10.251.850
van de
termijnmarkt
slechts sprake
zijn,
wanneer par-
425.765

..

1.71.5.287
2.458.564

tij en wederpartij beide met juist tegengestelde be-

Siceikolen

……………

1-lavenwezen

…………..
Baggerdielist ………….
SVaterk recht en Electricit.
202.095
1.328.177
1 079.684

hoeften of wenschen tot elkaar komen, hetgeen seder
104.118
403.0.17
445.463

ik mijn artikel schreef, dan ook ie steeds ruimere

Laudsdrukkerij ………..
Post.,Télegr.-en’rel.dienst
Spoor- en Traniwegen….
2.468.585 6.038.453
17.210.759
33.887.144
18.649.298
39.746.61
mate het geval is. De Heer Henny •beschouwt blijk-
11.657.933
63.750.332
72.631.471
baar het ingrijpen op de termijnmarkt van houders
Totaal….

van belangrijke contante saldi

bijv. bij Ponden De
Dverse middelen..

Nederlandsche

Bank

als een essentiëel element
Aand.ijd.winstN..V.,,Gem.

voor een op gang brengen van de termijnmarkt. Ik
Mijnb. Mij. Billiton”…

2.000.000 2.500.000

d aarentegen

beschouw

zulk

een

interventie

slechts
Aandeel i/d. winst van de
Javasche Bank ……..
1.441.104 1.441.104 3.599.839
als een middel om relatief zeer kleine niet onder te
171.069
2.175.888
2330.803
brengen posten termijnaanbod over te hevelen naar
Afstand van grond ……..
.

9.055
587.390

-59.103
de contante markt. Zou dit echter op eenigszins uit-
Mijnconcessies ………….
Boeten en

verbeurdverkl
142.594 847.356
914.540
gebreide schaal geschieden, dan beteekende dit een
Leges en salarissen, ont-

conceutreeren van het aanbod in de betrokken valuta
vangen d. de griffiers

vrjkomend in den ioop van eenige maanden op ilén
v/d. versch. rechtseoli
42.361
257.054
254.931

enkel tijdstip in de contante markt, hetgeen een vol-
Heffing terzake van ged.

komen desorganisatie van de contante markt en een
werkovereenkomsteti

.
1.5.113
140.341
342.205

zwaren koersdruk zou involveeren. Op den duur en
Opbrengst d. Weeskatners
65.065
456.483
212.788 364.997
267.346
in hoofdzaak kan de termijnmarkt alleen maar func-
Ontvangsten van het
tioneeren, wanneer vragers en aanbieders voor gelijke
Gevangeniswezen

.
.60.800
2.858.230
-2.840.480
termijnen

tegenover

elkaar

staan.

Tracht men

op

Kadaster

……………26.796

Afkoop heerendienst. B.G.
455.745 3.145.104
4.160.544
bovenomschreven wijze een belangrijk deel van vraag
415.296
3.228.167 3.039.626

of aanbod naar de contante markt over te hevelen

Ontv.

groote

ziekenin.

en de kans, dat -men dien weg zou moeten kiezen,
richtingen en krank.

wordt grooter, wanneer men de speculatie zou willen
zinnigengestichten ….
95.099
651.362
640.293

uitschakelen

dan werden Pon-denmarkt en -koers
EJk van maten en gew…
Verk. en verh. van huizen
70.686 191.751 364.448 1.361.845
329.572
1.331.102
veel grondiger gedesorgani-seerd dan door een leger

Schoolgelden

………….

Ontv. waterleidingen….
25.275
284.119
28.412
speculanten zou kunnen gebeuren. Transmutatie tus-
194.054 1.497.579
1.762.188
schen termijn- en contante markt is een aardig ,,foef-
241.152
1.716.887
.

1.978.542
je”, maar niet ongevaarljk, wellicht gevaarlijker dan

Bakengelden

………….

601.767
2.260.308
3.613.928

het opereeren van de speculatie!

Loodsgelden …………..
Allerlei ………………

Totaal….
30.501.245
4.664.785
25.486.453 C. A. K.
Totaal generaal….
352.401.374
49.482.111 290.522.519
1)
Teruggegeven cijns.

974

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 November 1931

4

PRODUCTIE DER STEENKOLEN-, BRUIN- KOLEN- EN ZOUTMIJNEN.

Gegevens verstrekt door den Hoofdingenieur der mijnen.)
I. Gezamenlijke Steenkolenmijnen.

Aug.
Jan./Aug.

1

1931
Jan/Aug.
1931
1930

Prod. Steenkolen in tonnen
1.087.655
8.470.790
8.058.329

Aantal normale werkdagen
.
251)
202 203

Bruinkolenmijn ,,Carisborg”.

Netto-productie in tonnen. .

130.297
1
127.070

Aantal normale werkdagen

25
1

201

166

Zoutmijnen. (Kon. Neci. Zoutindustrie te Boekelo.)

Afgeleverd:
Geraif.

zout ……..(ton)
6.348
33.478 29.688

Industriezout

……(
,,
)
32
406
529

Afvalzout

………..
(

,,
)
245 2.011
1.508

Aantal normale werkdagen
26
205
203

Oezameni.Bruin-
Aantal arbeiders.

ISt01et

kolenmijn

Zoutmijnen
[Carisbor’l
mijnen

(11.2372)3

83

236
1

Sept.

1931…
…………k27.1414)

(
1

Sept.

1930……………

10.0012)5)

94

140
26.260)
1 Oranip N assaumiin 11124 daeen. Laura 23 dagen. 21 boven.
gro

nds.
8
)incl. 1.926arbeiders aer nevenbedrijvn. ) onder-
gronds.
5)
mcl. 1.621 arbeiders der nevenbedrijven.

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B. ” beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.
OPEN MARKT.

1931

930

1
1

1929

1914

3lOt

26131

19124

12117

/27 Oct!
’28
Oct.!

20(24
O
c
t.

Oct.

Oct.

Oct.

1
Nov.

Nov.

juli

Amsterdam
Partic.dlsc.

271-3

2
7
/-3
1
1

2)4-16

2
1
11-
7
18

1
7
116-
5
18

4I8-5
1
/a

3
1
Is-I16
Prolong.

3

3

3

3_1J

1
1
11

4_31
4

2
1
14-14

Londen
Dageld…

4-5

45

4.511

3
1
125

1
1
12-2

41(36112

18142
Partic.dlsc.

5116

/4

51I6-/s

51/
3
_7/
5

551_7(

211

5″1- 6

2
1
14-
1
14

Berlijn
Daggeld…

8
3
(4-9

8-9

8-10

4-712

6-10


Maandgeld

8-10

8-10

8-12


Part, disc.

8

8

8

4
7
1s

57/$_71J4

2118-115
Waren- wechsel.

8
1
12

8
1
!2

8112

53J_11

731
4

New York
Dageld
‘)

2
1
13-J

211
5
3(
4

2
1
1-
3
j4

2-
3
14

2-’14

6
1
14

1
8
142′ 2
Part,c.dlsc.

4
1
12

4
1
I2

4’12

2
5
10
1
Ja

2

431_5

t)
Koers vat, 30 Oct. en daaraan voorafgaande weken tjm Vrijdag.

WISSELKOERSEN.

KOERSEN IN NEDERLAND.

D
o to

New

Londen

I
Berl
(
n

Parijs

Brussel Butavla
York)

•)

)

)

)

1)

27 Oct.

1931 2.4634

962

57.70

9.71

34.45

99
28

,,

1931 2.465i

9.67

58.30

9.71

34.45

994

29

,,

1931 2.47%

9.57

58.95

9.75

34.55

99
30

,,

1931 2.48i

9.57

58.60

9.754 34.574 9934

31

,,

1931 2.48%

9.53

58.60

9.751 34.55

99′,
2 Nov. 1931

2.481,

9.40

58.65

9.77

34.60

997/
1

Laagsted.w.’) 2.464

9.30

57.50

9.68

34.35

99
Hoogste d.w1) 2.489-

9.71

58.95

9.77

34.65

995j
26 Oct.

1931 2.47′

9.73

57.70

9.78

34.55

997/
16

19 Oct.

1931 2.464

9.571,

57.50

9.71

34.65

993.’
Muntpariteit 2.4878

12.1071

59.263

9.747 34.592 100

D
ZPit
_
d

Weenen

Praag Boeka- Milaan Madrid
o
a

ser
0fl

0)

t)

rest
1)

OS)

*0)

27 Oct.

1931

48.40

34.75

7.30

1.524


28

1931

48.371,

34.75

7.30

1.521


29

,,

1931

48.30

35.-

7.30

1.47k


30

,,

1931

48.40

35.-

7.325

1.47


31

,,

1931

48.35

35.-

7.30

1.47


2 Nov. 1931

48.42

35.-

7.35

1.474 12.75

21.95
Laagsted.w.l)

48.174

7.25

1.44

12.55

21.50
Hoogsted.w’)

48.50

7.375

1.55

12.90

22.30
26 Oct.

1931

48.45

34.75

7.301.525


19 Oct.

1931

48.35

32.-

7.30

1.50

12.75


Muntpariteit

48.003

35.007

7.371

1.488 13.094 48.52

Fiolm

)IllagenS)I Oslo

)

sLng-
Data

Stork-

Kopenl

Hei-

Ruenos-

Mon-

______________

fors’) 1

Aires’)
I

treal’)

27 Oct.

1931 55.75

54.50
1
54.25

5.-

2.22h

28

1931 55.75

54.50

54.25

5.04

2.22h

29

1931 55.25

54.50

54.25

5.05

2.22

30

1931 55.50

54.50

54.-

5.-

2.25

31.

,,

1931

55.50

54.-

53.50

.5.05

2.22;
2 Nov. 1931 55.25

54.25

53.25

5.05

2.25

Laagsted.w.l) 54.50

53.50

52.50

4.90

2.15

Hoogste d.w’) 56.-

54.50

54.50

5.10

2.27%

26 Oct.

1931 57.-

54.50 154.50

5-

2.22h

19 Oct.

1931 57.75

54.25 j54._

5-

2.20

Muntpariteit 66.671 66.67116
6
.
671

8.266

95

2:4878

‘) Noteering te Anisteroam. –

Not, te ,çorteraam.
it
rat,. uueav.

Laatstbekende noteeringen te Amsterdam en Rotterdam op
2 November 1931 voor
telegrafische
uitbetaling op:

Gulden per

—-i

Koers I disconto

Europa.

0/

Londen’)

£

12.104

9.40

64

Berlijn ‘) …………100 Mark

59.26

58.65

8

Parijs’) ………….100 Franc

9.747

9.77

24

Brussel’)

……….100 Belga

34.59

34.60

25

Luxemburg ………100 Franc

48.-

6.92.
Zürich 0) …. .. ……100

,,

48.-

48.421

2

Praag …………..100 Kronen

7.374

7.274
Weenen
S)
………..100 Schilling

35.-

35…_

10

Boedapest

……..100 Pengö

43.51

9

Boekarest

……….100 Lei

1.4880

1.45

8

Sofia

……………100 Leva

48.-

1.774

95

Belgrado …………100 Dinar

4.379

4.40

75

Istanbul ………..Turksch £

10.93

1.17

Madrid

…………100 Peseta

48.-

21.95

6

Athene

………..100 Drachme

3.23

3._
Milaan

………..100 Lira

13.09

12,75

– 7

Kopenhagen ‘)

. . .

100 Kronen

66.67

54.25

6

Oslo ‘) ………….100

,,

66.67

53.25

6

Lissabon . …. …….Escudo

2.685

8.50

Stockholm ‘) …….100

,,

66.67

55.25

6

Reickjavik ………100 IJsl.Kr.

66.67

42.45 –

Kovno (Litanen)

100 Lita

24.88


Riga (Letland) …

100 Lat

48.-

Warschau

………100 Zloty

27.91

28.75

75

Reval (Estland). ..

100 EaU. Kr.

66.67

(løRoebel)

Asneriku.
New-York’)

$

2.4878

2.485

3

Helsingfors

…….100 Finnmrk.

6.264

5.05

8

Moskou

………..Tjerwonets

12.80

12.70

Danzig

………..100 Gulden

48.42

48.75

Montreal

………Canad. $

2.4878

2.224
Mexico

………..Mex. Dollar

1.24

0.884

La Paz (Bolivia)
4)

Boliviano

0.9080

0.94
Buenos Aires …….Peso (papier)

1.0568′

57.50

Rio de Janeiro – . .

Milreis (pap.)

0.8075

Bogota (Columbia)
4)

Peso

2.42

2.234
Valparaiso ………Peso (papier)

0.30

0.294

Quito (Ecuador)

Sucre

1.21

0.454
Lima (Peru)

)

Sol
8)

0.69

0.694
Montevideo (Urug.)

Peso

2.5725

1.-
Caracas (Venezuela)

Bolivar

0.4795

0.36

Willemstad (Curaç.)

Gulden

1.-

1.014
San José (0. Rica)

Colon

1.16


Guatemala ………Quetzal

2.48%

1.93
Managua (Nicar.)
4)

Cordoba

2.484

1.924
SanSalvador 4)
.
..

Colon

1.2440

1.114
Azië.

Paramaribo

……..Gulden

1.-

0.991

Calcutta …. . ……
.Rupee

0.91

724
Batavia

………..Gulden- I.C.

1.-.

997/,,

45

Teheran (Perziö) .

Kran

– 0.104
Afrtka.

Kobe

………….Yen

1.24

1.204

5.84
Hong.Kong

…….Dollar

0.61
Shanghai

……….Taël

0.79
Singapore

………Straits DolI.

1.4125

1.10

Bangkok ……….
.Baht

1.10

0.945

Kaapstad

£

12.104

11.90

Manilla

…… …
.Phil. Peso

1.214

Aus tralië


Melbourne, Sidney

Alexandrië………Egypt. £

– 12.42

9.65

en Brisbane .

£

12.104

7.23
Nieuw Zeeland .

£

12.104

8.55
fl
Goudneso. 21 Milreis Goud.

0
1
Not, te A’dam. 0v. not, part. opa. 1 SoIrr= t 0.71j2. 4) Zichtkoers.

4 November 1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

975

KOERSEN TE NEW YORK. (Cable).

Data
Londen
($
pers).

Parijs
(
p. 100 fr)
Berlijn
(3
p. 100 Mk.)
Amstèrdam
(3
p. /00 gid.)

27 October 1931
3,90% 3,937/,
23,52
40,54
28

,,

1931
3,90k
23,60
40,52
29

1931
3,863%
3,935,
23,62
40,39
30

1931
3,85k
,931/8
23,70
40,34
31

1931
3,833.
3,93
23,65
40,32
2 Nov.

1931
3,723%
3,92
,
/
g

23,55
40,21

3 Nov.

19301
4,85
11
16

3,925,
23,82w
40,25
Muntpariteit
.. 1
4,8887
3,90′
23,81k
40mi
ts

KOERSEN TE LONDEN

Plaatsen en
Landen
Noteerings-
eenheden
17
Oct.
1931
24
Oct.
1931
26
Oct.131 Oct.’31
LaagsteiHoogste
3!

Oct.
1931

Alexandrjë,.
Piast. p. X
97 97
977/
979i 97
p.
z
e
400
312&
300 330
315
Bangkok….
Sh.p.tical

213
213
23
2/3
Budapest
..
.
Pen.
p £
32 25 24
25

Buenos Aires
d. p.$
295
8

3211,
328/
8

334
337/
16
Calcutta
. . . .
Sh. p. rup.
l/Sfl
1/5
31
,
32

1(5
31
/
31

161/
8

1/6
3
33

Constantin..
Piast.p.g
790
805 800
805
800
Hongkong
. .
Sh. p.
$
l/3ij
1138/
8

1/23.
1/37/
s

1/37/
16

Sh. p. yen
2/6
2/5
7
18
2/53%
2/68/
8

2/63/

Athene ……Dr.

Lissabon ….
Escu. p.
£
1093,
1093%
3093%
110
10934
Mexico

….
$
per
£
10.24
10.571
10.40
10.70
10.55
Montevideo
.
d.perl
21
227/
8

225f.
27
2614
Montreal

$
per
£
4.273%
4.35
4.25
4.43
4.28

Kobe

…….

Rio d. Janeiro
d. per Mii.
3j
33%
3
y
4

4
3
Shanghai …
5h. p. tael

1/79%
1/73%
11834
1183%
Singapore ..
id. p.
$
2141/39
2
/
45
164
21315/5
/12

21
1
4
7
/
64

Valparaiso
1).
$
per
£
32.-
32.20
32
32.20
32
Warschau ..
ZI. p.
£
344
343%
32
38
36
t
)
90 dg.

ZILVERPRIJS

GOUDPRIJS
8)

Londen’) N.York’)

Londes
26 Oct.

1931..

17i

30

’25 Oct.

1931

105/3
27

,,

1931..

1711/

29
5
/
8

27

1931..,.

10519
28

,,

1931

175/,

29
7
/
8

28

,,

1931…
.

1059
29

,,

1931.

178/
8

297/
8

29

,,

1931

..

1068
30

1931

.

1769/
16

30
5
j,

30

,,

1931….

10713
31

,,

1931

183/
6

303%

31

,,

11131 ….

107/6
3

Nov. 1930..

169/

36
1
/
5

1

Nov. 1930….

85/0
27

Juli

1914.
.

2411,,

59

27

Juli

1914…
.

8411 1
8)
in
pence p.oz.stand.
t)
Foreign silver lii $c. p.oz. line.
8)
in sh. )oz.fin

STAND VAN
‘.
RIJKS KAS.
Vorderingen.
1

23 Oct. 1931
1

31

Oct. 1931
Saldo van’s Rijks Schatkist bij De Ne
/

16.240.149,15

Saldo b. d. Bank voor Ned. Gemeenten
,

401.384,47
f

68.552,53
Voorschotten aan Ned.-Ind!8 ………
114.617.329,17

116.802.188,27
Id. aan

Suriname …………………
12.570.912,50
,

12.675.638,0

derlandsche

Bank… …. ………..

Id.

aan

Curaçao ………………….
,,

7.661.585.22
Kasvord. weg. credietverst.ajh. buiten!
116.820.621,77

..
….

,
1
16.364.f47,56
Saldo der postrek.
v.
Rijksroniptabelen

..7.647.498,81

19.341.457,61
23.186.545,12
Vordering o/h. Alg. Burg. Pensioenf.
1)
– –
Id. op andere Staatsbedrijven
1)
…10.752.390,88
,,

10.864.939,66
Verplichting cii.

Voorschot van De Nederl. Bank ing
1

Dagge
art.

1

3.402.942,62
ldieeningen

………
………..
– –
16 van haar octrooi
……………….

/
l65.585.000,-
165.582.000,-
Schatkialbiljetten

ii

Omloop

……..
Sctiatkistpromessen in
omloop …….

…….

.,
195000.000,-
,
188.000.00(f,-
Waarvan rechtstreeks bij

De Neder-
landsche Bank geplaatst
………….-

,,

2.19
..2.943,50
,,

2.171.182,50
Schuld
op
uit. Sept.’31 aan de gem. ver-
strekt

wegens voor haar door de
Rijksadm. geheven gem. ink. belast.
en
opc.

op

de

Rijksink.

bel ……..
..3.519.025,36
3.519.025,36
Schuld
op
uIt. Sept.’31 aan de gem. ver-
strekt wegens aan haar uit te keeren

Zilverbons

in

omloop
…………….

hoofdsom der person. bel.. aand. in de hoofds. der grondhel. endergem.
fondsbel., alsmede
opc. op
die belas- tingen en
op
de vermogensbelasting
,,

1.171.166,07 1.171.166,07
Schuld aan het Alg. Burg. Pensioenf.’)
Id.

h. Staatsbedrijf d.
P., T.

T.’)..,
a.

en
,,

1.357.025,84
34.332.599,35
,,

1.554.1 1853

Id. aan sndere Staatsbedrijven
t)

…..1.233.560,61
44.748.281.16
1.233.560,61
Id. san

diverse

Instellingen’)

………
,,

5.003.486,65
5.131.249,68
1)
In rekg.-crt. met
‘s
Rijks SchatkIst.

NEDERLANDSCH.INDISCHE
VLOTTENDE
SCHULD.

24

Oct. 1931
1

31

Oct. 1931
Vorderingen:
Betaalmiddelen in
‘s
Lands Kas
– –
wo.

muntbiljetten

….. … . ……

VerplichtIngen
……..

Voorschot
‘s
Rijks kas e. a. Rijksinsteli
f115.121.000,-
f1 16.802.000,-
23.250.000,-
.

24.150.000,-
,,

15.570.000,-
15.570.000.-
Schatkistpromessen
………
………..

4.920.000,-
4.918.000,-..
Schatkistbiljetten

……………….
Muntbiljetten in
omloop …………….
Schuld aan het Ned.-Ind. Muntfonds
606.000,-
,,

606.000,-
Idem aan de Ned.-Ind. Postspaarbank
,,

815.000,-
,

732.000,-
Voorschot van de Javasche Bank……
10.589.000,-
10.402.000,-

NEDERLANDSCHE BANK.
Verkorte Balans op 2 November 1931.
Aotiva.
Binnen!.
Wis.(
.Hfdbk.

f
116.009.326,63
sels, Prom.,

Bijbnk.
,,

7.021.766,08
enz. in disc.
(
Ag.sch.
,,

13.109.583,16

f
136.140.675,87
Papier
o.
h. Buiten!, in disconto

……

..

Idem eigen portef.
.
f

88.463.7 17,-
Af Verkocht maar voor
de bk. nog niet,af gel.


.
88.463.717,-
Beleeniugen
in1. vrsch.
Hfdbk.
f

52.290.912 04

in

rek.-crt.
Bijbnk.

10.314.243 65

op
onderp.
Ag.sch.

63.312.8S,8o

f
125.917.944,54

Op
Effecten

……

f
124.584.462,97
OpGoederen en Spec.
,,

1.333.481,57
125.917.944,54
Voorschotten a. h. Rijk
……………..

,,

Munten ?4untmateriaal
Munt, Goud ……
f

94.692.130,-
MunI.rnat., Goud ..

761.392.556,36

f
856.084.686,36
Munt, Zilver, enz.

28.757.123,-
Muntmat., Zilver..

,,
884.841.809,38
1
)
Belegging
1/

kapitaal, reserves en pen-
siôenfonds

…………………….,
26.964.243,78
Gebouwen en Meub. der Bank
……..,,
5.000.000,_
Di
verse

rekeningen
….. …………..,,
56.257.874,89

f
1.323.586.265,44
Passiv
a.
li apitaal …………… …. ………
f
20.000.000,-
Reservefonds ……………………,,
7.563.205,59
Bijzondere

reserve

………………,,
8.000.000,-
Pensioenfonds

………………….,,
7.490.468,55
Bankbiljetten in omloop …………..

.,
1.092.509.240,-
Bankassignatiën in omloop

……….

..
153.682,08
Rek.-Cour.
f
Het Rijk
f

11.206.645,75
saldo’s:

‘1,,
Anderen,, 171.535.504,93

,,
182.742.150,68

Diverse

rekeningen
………………,,
5.327.518,54

1.323.586.265,44

Beschikbaar metaalsaldo ………….
f
374.394.596,86
Minder bedrag aan bankbiljetten in om-
loop
dan waartoe de Bank gerechtigd
is. ,,
935.986.490,-
1)
Waarvan in het buitenland
j
166.066.479,83.
Voornaamste posten in duizenden
guldens.

Ooud
Andere
Beschtkb.

Data
Munt
1
Munl,nat.
Clreulatie
opelschb.
schulden
Metaal-
saldo
1)

k
perç

2 Nov. ’31
94.692!

761.393
1092.509 182.896
374.395
69
26 Oct.

’31
94.692
741.1.78
1037.643
219.885
362.525
68
19

,

’31
91.692
716.034
1046.276
183.985
348.174
.68
12

’31
93.692 704.565
1056.609
157.289
342.402
68
5

’31
93.692
698.507
1070.395
151.059,
334.057
67
28 Sept.
’31
93.692
608.788
1034.641
186.955
245.828
60

3
Nov.
’30 64.693 361.213
873.411
17.665
93.188
50

25 Juli

’14
85.703
98.410
310.437
6.198 43.521
54

Totaal
Schatkist-
B
lee
PapIer
Diverse
Data
bedrag
promessen
nten e,
I

g
op
het
reke
disconto’s

136.141

rechtstreeks
buiten!.
ningen
8)

2
Nov.
1931!


125.918
88.464
56.258
26 Oct.

1931
145.089


118.461
99.840 44.040
19

1931
143.573

117.982
101.258 42.866
12

1931
142.158

116.175
101.953
41.245
5

1931
146.166

114.526
102.061
51.392
28 Sept. 1931
109.852

110.903
218.833 62.554

3 Nov. 1930
50.150 2.500
114.516
250.537
43.381

25
Juli

1914
07.947

61.686 20.188
509
neGer, oen osnesiaar van q Jan. 2a weaer op ue oasis van •n
metaaldekking.
2)
Sluitpost activa.

SURINAAMSCHE BANK.

Voornaamste posten in duizenden gultleu8.

Data

Metaal 1

Clrcu-

opeischb. 1 Discont. D lv. reke
1

1

Anderel
tatie

1 schulden 1

nin gen’)
I-

1.302
t.

1931. .1

876

1

562

1

842

1577
1.375
1931. .1

875

,

567

1

844

.
1.459
482
1931..I

880573

848
1

551
1

1.492 465
844
1

545

1

1.239
426
1
1

583

1.100
560
735
396

g. ‘ 1931. .1
881

I
1930.J
905

.i

1914..I
645

19 Sej
12
b

20 Sept.

5 Jul
t) Sluitp. der activa.

29 Aug.

bUITSCHE RIJKSBANK.
Voornaamste posten in millioenen Reichomark.

Daarvan
Deviezen
Andere

Data
Goud
bij bul-
als goud-
wissels
Belee-
ten!. circ. dekking
e.’i
om gen
banken
1)

geldende
cheques

23 Oct.

1931
1.144,6
100,5
142,9
3.666,9
133,3
15

1931
1.156,0 90,0
138,1
3.826,7 202,9
7

1931
1.219,3
62,8
141,5
3.688,1
167,6
30 Sept. 1931
1.3u0,8 100,5
138,8
3.545,4
300,5
23

,,

1931
1.374,4
99,6
297,8
2.994,7
141,2

23 Oct.

1930
2.180,4.
221,4
162,5 1.938,6
.
61,6
30 Juli

1914
1.356,0
-.

750,9
50,2

Data

1

ffec-
1
Diverse
1
Ctrcu- 1 Rekg.- 1 Diverse
te,,

Acttvaz)

mlie

1

Crt.

1
Passiva
80.900
84.600 84.900

6.003 3.530
25.762
24.938

31.287 41.114

6.395

9.474
9.514 9.489 9.888

9.149
9.238

7.259
CtIVS.

***
66
s*
66
•**
66

45.674
31.585
63
42.725
30.868
62
42.526 30.868
55
42.672
30.982
54

44.822 42.083
57
121.704
28.391
47

75.541
2.228
44

31 Oct. 1931
24

1931
17

1931

3 Oct. 1931
26 Spt. 1931
19

1931
12

1931

1 Nov.1930
2 Nov.1929

25 ,luli 1914

‘)
Sluitpost it

976

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 November 1931

.JAVASCHE BANK.
Voornaamste posten in duizenden guldens. De samengetrok
ken cijfers der laatste weken zijn telegrafisch ontvangen.

Data

Goud

Zilver

Clrculatie opeischb. metaal-
schulden

saldo

31 Oct. 1931

174 uO

238.500

27.600 68.260
24

1931

175.800

238.200

28.700 69.040
17

1931

174.800

243.300

23.200 68.200

3Oct. 1931 125.137

42.758 239.508

27…507

61.088
26 Spt. 1931 126.150

40.282 237.745

31.451

58.753
19

1931 110.311

40.694 238.899

35.122 41.597
12

1931 110.010

40.012 245.589

29.899 39.827

1 1’Tov.1930 138.792

33488
258.516

43.365 51.627
2Nov.1929 146.129

24.943 306.571

60.226 24.351

25 Juli1914 22.057

31.907

110.172

12.834

4.842
Wissels,
Dek-

Dis

buiten

Belee-
Data

1

Diverse
1
conto’s

N.-Ind.

fi

reke-

ercen-
n gen 1

1 kings.
p
betaalb.

i ningen’)
1

BANK VAN ENGELAND.
Voornaaniste posten in duizenden ponden sterling.

Bankbtlj.Bukb
nilf.

Other Secu ritjes
Data

Metaal

in

in Banking Disc, and

ii
circulatie Depart,n. Advances ecur t es

28 Oct. 1931 136.937 356.031

54.646

10.548. 34.063
21

1931 137.035 355.231

55.443

10.422 29.047
14

1931 136.744 356.710

53.049

14.078 26.775
7

1931 136.565 359.324

50.915

16.898 25.715
30 Sept. 1931 136.160 357.209

52.609

14.774 25.876
23

,,

1931 134.974 352.676

55.952

13.579

26.141

29 Oct. 1930 160.667 355.626

63.878

4.249 22.367

22 Juli 1914

40.164

29.317

33.633

Other Deposits

D k
Data

Gov.
Bankers AcOCtohUls Reserve kt,gs-

28 Oct. ’31 50.536 17.254 63.478 52.645 55.906 4129/182

21 ,, ’31 53.801

19.094 60.515

52.777 56 804 42
20
/
82

14

’31 57.626 14441 70.099 51.310 55.034 40
7

’31

64.126

10.594 78.859

51.879 59.240 36
29
/
30Sept.’31 68.976 30.089 62.642 52.565 53.951 371,
23 ,, ’31 60.176 23.018 64.915

50.963 57.298 41
7
/
38

29 Oct. ’30 57.666 20.970 55.694 35.002 65.041

/39

22Juli ’14 .11.005

13.736

42.185

29.297 52
1)
yerhouding tusschen
Reserve
en Deposits.

BANK VAN FRANKRIJK.
Voornaamste posten in millioenen fraucs.

1
Te
goed
Wis-
Belee-
1
Renteloos
Data
Goud
Ztiverl
in he
sets

l
Waarv.1
op hel
.1
ningen
voorschot
buiten!.
buiteni. a.d. Staat

23Oct.’31
63.884
928
15.631120.6701
12.7041
2.735
3200
16

’31
62.155
927 17.079
19.0261
12.4341
2.812
3.200
9

’31
60.539
926 15.728
20
.
352
1
12.9621
2.845 3.200
2

’31
59.814
923 13.830
19.420f
12808
2.916
3.2( 0

24Oct.
1
30
50.643
489

6.505
25.4971
19.1221
2.799
3.200

23 Juli’141
4.104
640


1.541
81
769

Bons v. d
Diver-
Rekg. Courant
Data
zelfst.
sea
1)
Circulutte
Staat
Zelfst.
1

Parti.
amort. k.
I
amort.k.Iculteren

23 Oct. ’31
5.065 2.117
.81.789
1

1.875
6.950 23.073
16

’31
5.065′
2.256
81.937
1

1.088
6.786
23.044
9

,,

’31 5.065
2.159 81.847
1.400
7.036
20.206
2

,,

’31
5.065
2.458 81.514
1.006
6.600
17.992

24Oct. ’30
5.304
1.834
72.888
1

5.551
7.020
9.379

23Juli’14


5.912
401

943
1)
Sluitpost activa.

23 Oct.

1931
1

102,9

1
839,0
1

4.372,7
1

484,6
1

817,2
15

1931
1

102,9
841,8
1

4.526,7
1

551,4
1

810,1
7

1931
1

103,0

1
855,4
1

4.522,9
600,5
J

790,5
to
St. 1931
1

103,1

1
94,3
4.609,2
1

613,4
i

818,6
23

,,

1931
1

103,1

1
933,1
4.173,9
1

540,3
1

788,2
23 Oct.

1930
1

102,5

1
493,9
1

3.980,7
1

419,9
1

251,7
30 Juli

1914
1

330,8
200,4
j

1.890,9

1
40,0
1)
Onbelast.
1)
Wo.
Rentenbankscheine
23, 15,
7
Oct,, 30, 23 Sept.’31’
23 Oct. ’30, resp.
17;
12; 13;
5;
19;
55 miii.

NATIONALE BANK VAN BELGIË.
Voornaamste posten in millioenenBelgas.

Goud
c
n.

Rekg.
Cr1.

j)
c.
:-
ZZ
‘”

931
0
v
.
:

‘3

Co

29 Oct.
2567


957
55
290 3.602
25
287
22
2568
– –
935
1
44
290
3.579
8
294
15
2558

934!
47
290
3.599
22
20
8

,,
2535


875
1
50′
290
5.581
13
199
1

,,
2497
– –
8431
50
290
3.556
42
124
30
Oct.
1

1295
887

7471
28
312
3.127
13
143
1
) 1930

VEREENIGDE STATEN VAN NOORD.AMERIKA.
FEDERAL RESERVE BANKS.
Voornaamste posten in ns illioenen
dollars.

Goudvoorraad
Wettig
Wissels

Data
.
Fataal
Dekking
betaal-
mtddet,
In her-
disc.
v.
d.
In de
open
bedrag
F. R.
Notes
Zilver
etc.
member
markt
banks
gekocht

21Oct.’31
2.764,1
1.606,0 163,3 698,3
769,1.
14

’31
2.836,0
1.710,6.
157,8
627,6
730,4
7

’31
3.037,0
1.909,1
156,2
463,4
581,4
30 Spt. ’31
3.138,2
1.967,5 162,4
327,0
468,5
23

,,

’31
3.327,4
2.188,4
164,1
309,8
243,2
16

’31
3.485,7
2.225,8
162,1
263,0 217,8

22 Oct. ’30
3.010,6
1.606 5
151,7
192,0
176,6

Belegd
t7
Gestort
Dek-
Al
em.
Lfek-
Data
in
u. s.
Gov.Sec.
in circa-
St

Goud-I

Kapitaal

kings-
kings-
latie
perc.’)
perc.’)

21 Oct.’31
727,0
2.383,4 2.507,3
164,7
56,5
59,9
14

’31
727,4
2.321,8 2.519,3
165,9
58,5
61,8
7

’31
738,3
2.270,0
2.486,0
166,6
.
83,8
67,1
30 Spt. ’31
742,3
2.097,8 2.506,2
166,8
68,1
71,7
23

’31
738,0
2.045,0
2.487,0
166,8
73,4
77,0
18

’31
742,5
2.005,9
2.645,5
166,9
74,9
78,4
22Oct. ’30
602,0
1.368,5
2.489,4
170,4
78,1
82,1
1)

Verhouding

totalen
goudvoorraad
tegenover

opeiscbbare
schulden:
F. R.

Notes en netto deposito.
2)

Verhouding totalen
voorraad muntmaterjaal en wettIg betaalmiddel tegenover idem.

PARTICULIERE BANKEN AANGESLOTEN BIJ
HET
FED. RES. STELSEL.
Voornaamste posten in millioenen dollars.
Aantal
Dis-
conto’s
Beleg-

1
IReserve]
hij de
Totaal
1
Waarvan
Data
banken
en
gingen

1
F. R.
depo-
sito’s
time
deposits

I

beleen.
haaks
1

14Oct.’31
414
13.680
7.821

1.680 19.405
1

6.536
7

,,

’31
274
13.858
7.831

1.727
19.672
1

6.624
30 Spt.’31
154
14.191
7.916
1.816
20.378
1

6.775
23

’31
146
14.228 7.844
1.736
20.126
1

6.837
16

’31
113
14.263
7.869
1.858
20.449
1

6.895

15 Oct.’30
76
18.864
6.541
1.827
.

21.444
1

7.535
Aan liet eind van ieder kwartaal wordt een overzicht
gegeven van enkele niet wekelijks opgenomen baukstaten

4 November 1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

977

GOEDERENHANDEL.

GR.NE!t

3 November 1931.

De stemming op de graanmarkt wa6 iu de afgeloopeii
week, voora’ in de laatste helft daarvan, zeer vast. Alge-
ineen schijnt mei.i meer vertrouwen te hebben en zoowel
tarwe als de andere graansoorten zijn in de afgeloopen
week aanmerkelijk gestegen. De koersen aan de termijn-
markt te Chicago Nvaren evenals te Winnipeg ‘in het begin
oer week wel iets honger, doch daarna gedurende verschil-
lende dagen nagenoeg onveranderd gebleven. Later heeft
een scherpe verilooging plaats gevoncten. Het slot te Clii-
ea.go was S dollarceuts, te Winnipeg 9 dollarceuts per
60 lbs. hooger. De verschepingen van tarive uit Rusland
waren in de afgeloopen week belangrijk kleiner daii iii dc
daaraan voorafgaaiiue. De Russen zijn niet dringend aan
de markt en offrecren op latere aflacting ‘in het geneel niet.
Men trekt daaruit de conclusie, dat het aanbod vnu Rus-sische tarwe allengs zal afnemen, ook al omdat berichten
over moeilijkheden met de inzameling nog steeds’v oortdu-
ren. De Faren Board is in onderhandeling over verkoopen van groote posten tarwe, welke onderhandelingen gedeel-telijk worden ontkend. Men mag echter aannemen, tint de
zich in handen valt den Farm Board beviuidencle tarive
alleugs zal worden opgeruimd en dat te zijner tijd de druk,
welke van die voorraden zoo lang ht gevolg was, zal op-
houden tc bestaan. De berichten over wintertarwe in
4merika zijn niet onverdeeid gunstig. En sommige streken
«’ordt ernstig naar regen verlangd en de bebouwde opper-
vlakte zal, vergeleken bij vorig jaar, niet onbelangrijk in-
gekrompen worden. Bovendien is mcli er vooral in Amerika
van overtuigd, dat de vraag in Europa zal tdenemen en
dat de concurrentie minder zal worden, tengevolge van het
verminderen ‘van ,het Russische aanbod. De Argentijnsclie
vooruitzichten van tarwe blijven gunstig. Wel werden be-
richten verspreid over het optreden van roest in de tarwe, doch de klachten daarover waren nog niet ernstig. Ook in Argentinië is de bebouwde oppervlakte kleiner dan in het
vorige jaar. In Australië blijven cle vooruitzichten gunstig.
Wanneer de omstandigheden zoo blijven als tot nog ‘toe,
kais over enkele weken met het binnenhalen van dcii oogst
worden begonnen. Roemenië gaat voort met liet verschepen
van flinke hoeveelheden tarwe en blijft geregeld tot in dcii
loop der week met aanmerkelijk verhoogde prijzen aan cle
markt. Naar Engeland is in den laatsten tijd veel tarwe
verscheept in de verw’achting, dat, indien cle verkiezing
aan het Nationale kabinet een meerderheid zon geveul, in-
voerrechten op ‘tarwe zullen worden geheven. Toen de uit-
slag der verkiezing bekend was, heeft deze verder geen
invloed op cle prijzen gehad. In Canada hoopt men op
preferentieele rechten voor tarwe in Engeland. In Argen-
tinië hebben cle prijzen voor •tarwe sterk gefluctucerci. Het
slot te Buenos Aires was 97 centavos en te Bosario 65
centavos per 100 KG. hooger. Afladers van Argentijnsche
tarwe zijn op het oogenblik op aflading niet aan de markt,
evenmin als met andere graansoorten wegens de ouinioge.
lijkheicl in Argentinië buïtenlandsch geld te verkoopen.
i31ijkbaar worden de banken door de regeering befavloed.
Ook voor r o g ge was cle stemming in cle afgeloopeum
week zeer ‘vast en ondlergingen, vooral gednrende de laatste
(Lagen, de prijzen sterke verhoogingen. Amerikaansehe en
Ca-nadeesche rogge zijn op het oogenblik te dunr in ver-
loucling tot Russische, welke nog lager wordt aangeboden,
hoewel daarvoor de prijzen aanmerkelijk zijn verhoogd. Il)c
consumptie heeft geregeld flinke partijen disponibele en
stoomencle Russischc rogge gekocht en de prijsverhoogingen
betaald.

De prijzen voor mals aan de termijuimarkteus in Argen-tinië hebben in de afgeloopen week sterk gefluctueerd met
soms groote koersverschillen op denzelfden dag. Het
ivhs
niet gemakkelijk onder clie omstandigheden geregelde

AANVOEREN in
t

zaken te doen en omzetten ivaren op de meeste dagen be-
perkt. Bovendien kwamen groote hoeveelheden mais iii
Rotterdam aan, in i’elke omstandigheid koopers aanleiding
vonden af te uvachten, of de prijzen tengevolge vaus het
verwachte groote aanbod zoiuden dalen. Dit is niet het
geval geweest. Integendeel, zij zijn geregeld gestegen en
per slot van rekening is cle i’raag levendiger geworden
toen bleek, dat uit de groote aaukomsten ujiet overdadig
werd aang’eluoclen. Afladers hebben geregeld huum prijzen
verhoogd en gedurende de laatste dagen opgehouden op
aflacling te offreercn, toen de bovengeiuuelcle moeilijkheden
bij het verkoopen hunner buitenlandsche valuta in Argen-
tinië ontstonden. Het slot te Buenos Aires was 46 ceuitavos
en te Rosario 50 cetitavos pel 100 NO. hooger dan een
week geleden. De vaste stemming voor tunis is zeker ten
dccle een gevolg vnu cle aanmerkelijke verbetering der
prijzen voor cu nderc voergra uien. ivauircloor mais nog steeds
verreweg het goedkoopste voerartikel blijft. De vooruit-
zic-hten van den oogst iii Roemenië blijven uiterst gunstig
cii binnenkort kan gerekend worden op belangrijke ver-
schepingen. Voorloopig zijn aflaclers nog niet driuugenil
aan cle markt en hebben er nog geen groote omzetten plaats
gevonden. In overeenstemming met de prijzen voor Plata-
uuaïs zijn ook clie voor Donauinaïs gedurende de laatste
dagen flink gestegen.
.FFet aanbod van ge r s t is beperkt. De Russen zijn niet
clriuigeud aan de markt en ook andere gerstsoorten worden
slechts matig aangeboden. Geregeld zijn cle prijzen in de
afgeloopen week gestegen, terwijl voor Canadeesche gerst
steeds ccii premie werd betaald boven de Russische en Hoe-
nieensehe. Anti tien Donau zijn aanvoeren van gerst be-
perkt cii afladers zijn slechts matig aan de markt. De
terniijnniark’t te Winnipeg is voor gerst, vergeleken bij de
vorige week, 84, dollarcents per 48 lbs. gestegen.
Ook Ii a ve r was vast. Tot stijgende prijzen werden
verschillende haversoorten geregeld ‘verkocht. lui Canaclee-
sche haver zijn in den laatsten ‘tijd geregeld zaken tot
stand gekomen.

SUIKER.
De afgeloopen week gaf zeer kalme en ormintcressante
niaukten voor suiker te zien.
F. 0. Licht heeft op 31 October zijne eerste ramiuig
1cr Europeesche bietoogsten niet 50.000 louis verhoogd.
lui A me r i k a namen raffinadeurs een afwachtende
houding aan. Slechts voor enkele kleinere partijen kon en.
1.40 de.
t.
& fr. vooi- Cubasutiker iiedouigen worden. De
N c iu-Y o rk s c h e termijnmarkt was aan va]ikelijk ‘zeer
flauw gestemd tengevolge va ui 1 iqu icLaties, doch herstelde
zich in de tweede helft vatu de week. De slotnoteeringen
luidden als volgt: Dec. 1.29; Jan .1,26; Mrt. 1,24; Mei 1.29,
terwijl de laatste noteering voor Spot Centrifugals 3.42
bedroeg.
Dc ontvangsten, iti cle Atlantische iaveuus der Ver. Sttu
teui bedroeg deze week 35.000 tons, de versuiue]tiuigeuu
57.000 tons tegen 62.500 tons verleden jaar en cle voorra1eu
172.000 touis tegen 226.700 totis.
De laatste C u b a-statistiek is als volgt:

1931

1930

1929
tons

tons

toujs

Productie ……………3.122.000

4.671.260

5.156.315

Voorr. overgebracht per 1/1 1.390.000

321.000

193.000
Consumptie

………….1.24.000

124.000

1211.315
Weekouitv. afscheephavens

8.261

29.510

21.807
Totaal sedert 1/1 ……..1.926.825 3.362.322 4.600.117

Weckexport …………..

20.881.

59.837

55.756

Totaal sedert 1/1 ………2.140.481.

2.666.176

4.225.75.1

Voorraad a.fscheepliaveuus .1.049.111

1.007.346

374.450

biuitienland …..1.198.408

1.184.938

429.883

008 Vftfl
1000 KO.

Artikelen

Rotterdam

, Amsterdam
Totaal

25-31
Oct.
Sedert
Overeenk.
25-31
Oct.
Sedert
Overeenk.
1931
1930
1931
t
Jan.
1931
tijdvak
1930
1931
1 Jan.
1931
tijdvak
1930

Tarwe

…………….
34.892
1.333.575
1.483.329

29.961 91.452
1.363.536

1.574.781
Rogge

……………..
8.883
.
333.438 434.023
1.157
48.807
334.595

482.830
Boekweit
…………..
….881
22.743
15.804
91
338 1.887
23.Ol

17.691
Male ……………….
1.087.698
876.182

223.573
158.897
1.311.271

1.035.079
21.944
531.769
558.234
1.558
44.927 41.605
576.696

599.839
2.728 222.549
170.081

2.826
3.114
225.375

173.195

37.
.661

4.119
166.450 73.705

377.066
219.921 543.516

293.629

Gerst

……………..
Haver

……………..

3.600
99.110
110.041

204
100
99.314

110.141

Lijnzaad

……………
Lijnkoek

……………
Tarwemeel

………….1.108
71.969
119.217 257
21.933 35.582 93.902

154.799
Andere meelsoorten
2.228

35.414
19.927
350
10.845
4.632
46259

1

24.559

978

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 November i931

.P c r u heeft zich thans officiëel bi1 de Cliadbourne over-
eenkoinst iiaiigcsloten. De uitvoerquota is voor 1931 vast-
gesteld
01)
360.000 tous en voor elk iler daarop volgende
jaren tot 1935 373.750 tous.
ii E ii ge 1 a n d, waar de ii itslag der verkiezingen in
zakeiikriiigeit algemeen groote tevredenheid verwekt heeft,
kon (lit feit
01)
cle goederenmarkten toch niet tot uiting
komen. De vraag naar ]fnwsuiker blêef zeer matig; kleine
partijen koticlen tot ca. 6/6 cif. voor basis 90. % Suiker
geplaatst worden.
01) dc L o ii d e ii s e h c termijnmarkt bleven dc notee-ringen de gelieele week zoo goed als ociveraitderd op een
niveau, dat ‘i d. lager lag dan het slot der voorafgaande
week.
Op
J a v ii heeft cle VIS.?, geen transacties van belang
tot stand kunnen brengen.
ii i e r t c 1 ci. n cl e was cle markt zeer kalm, en in na-
volging ‘vaui Londen, zonder fluetnaties van ecu ige betee-
kenis. De slotuuoteeriuugen op dc Amsterdamscluc termijn-
markt ivarea : lee.
,f
7/s ; i’ulrt.
f
7%
;
Slei
f
77/’4 en Aug.
f S.
De omzet bedroeg 3300 tons.

KOFFiE.

(Medadeeling van de Vereeniging voor den Goederenhandel te Rotterdam.)
Noteeringen en voorraden in Brazilië.

le Rio

te Sanlos

Wisselkoers
Data
.

– Ie Rio
Voorraad
I
PrijsVoorraad Prijs op Londen
(In Balen) No.?
1)
(In Balen)
I
No.4′)

2 Nov.
1931 249.000 12.600780.000 15.200 4′ pence
26 Oct. 1931 252.000 13.000 971.000 15.200 3fl pence
19 ,, 1931 238.000 12.800 1.082.000 15.100 3
I
rl IT
pence
2 Nov. 1930 241.000 12.925 1.143.000 21.0005
T
IT
pence
1)
in Reis.
Ontvangsten uit het binnenland van
Brazi1!
ir. Ba1e.

te Rio

te Sant os
Data

Afgeloopea

Sedert Afgeloopen

Sedert

week

1Juli

I

week

I 1Juli

31 Oct. 1931….
1
111.000

1.326.000

271.000
1
4.097.000
31 Oct. 1930….

59.000

1.066.000

243 000

4.010.000

Ook deze week bleef het artikeF: id cle’ klnie stemming verkeereui, welke reeds sedert maanden bestaat. Waas’ de Pondenkoers in cle laatste dagen belangrijk gevallen is en
dc aanbiedingen uit Santos in Engelsch geld in verhou-
ding niet evenveel zijn opgeloopeui, komen deze laatste op het oogei.b1ik iets lager uit dan verleden week. J)e offertes
van Rio zijn in de meeste gevallen in Eugelsch -geld zeer
weinig gestegen en komen dientengevolge thans zelfs 1/3 It
119
per ewt. lager uit dan een week geleden: De. afzet
alhier is echter nog altijd onbevredigend en als gevolg
daarvan valt. oer den omvang der importzaken in Rio cci
iii Santos
01>
prompte verscheping ook ditmaal niet te
roemen. . .
Van nieuws ‘aus eenige beteekenis uit het groote prodac-
tieland bleef cle handel ook ditmaal volkomen gespeend.
Namens dcii Koffie-Raad is medegedeeld, dat in de vorige
week wederom geen Rio-koffie vernietigd is, doch dat
daartegenover in Santos ccii vrij grDote hoeveelheid door
vernietiging is opgeruimd, »amelijk 94.000 balen; tevens
werden 16.000 balen Vietoria-koffie vernietigd. De hoe-
veelheid, welke tot op heden in totaal vernietigd is, be-
draagt 269.000 balen ho, 1.357.000 balen Sautos en 119.000
balen Victoria, tezamen 1.745.000 balen. –

iii, de maand October zijn van Rio uitgevoerd 276.000
balen en vaul Santos 1.053.000 balen. De hoeveelbeid, door
Santos ditmaal cntgevoerd, is belangrijk grooter dan de
export in de meeste vorige unaauudeus van het jaar. Slechts
in Januari, Februari en April exporteerde Santos meer
dan 1 millioen balen, doch iii. de overige maanden schom-
melde het cijfer -van den uitvoer tussehen 625.000 balen en
882.000 balen. De aanvoer in de haven van Santos uit
liet binnenland van Sao Pacilo is in October 1.125.000 balan geweest, wat slechts ongeveer 100.000.1lalen meer bedrahgt
daci in de vorige maand en daar. ook de vernietigingv’n
koffie in deze haven, zooals •hierbovei reeds. is vermeld,
ditmaal op grootere schaal heeft plaats gehad -daut iii de
vorige maanden, is het gevolg van een en ander, dat de
voorraad te Santos gedaald is op het buitengewoon lage
cijfer van 780.000 balen. Slechts in Mei van .dit jaar was bij qeumaal op ongeveer hetzelfde cijfer. -gevallen, doch overigens was hij bijna altijd (met cuitzonclering van het
najaar van 1929, toen hij eenigen tijd op iets- onder 1 mil-
lioen balen stond) gehouden op een hoeveelheid -van ouuge-

– STATISTISCH OVERZIC}

GRANEN EN ZADEN
ZUIVEL EN EIEREN


– –

MINERALEN

TARWE
Hd’i
ar

n er
R000E
MAIS
La Plata
A OERJST24
mer.

0.

)
LIJNZAAD
Piata
La

BOTER

EAS

ammer
EIEREN
STEENKOLEN
WèstfaaIsche!
PE,TROLEUI
Mud. Contin.
0.

OCO
AmericanNo.25)
loco loco
OCO
loco
perKG.
Leeuwar-
maar. Gem. not.
Eiermijn
Hollandsche bunkerkolen,
ru e
Rotterdam, Amsterdam
Rotterdam
R’dam/A’dam
otterdam
R’dam!A’dnm
der Comm.
Fabrieks-

kaas
Roermond
ongezeefd f.o.b.
t(m 33.90

perIOOK.G.
per 100 K.O.
per 2000 K.G.
e0
per 1960 K.O.
Noteering
Id. mjerk
100 St.
R’dain(A’darn
per barel

fi.
o(
S

ii.
Ol
o

6.
0!.
II.
Olo
6.
°lo
f1.
Olo
f1.
ole
fl.
0
/0


6.
0
(0
$
°Io
1925 17.20
100,0
13,07
6

100,0
331,50
100,0
236,00
100,0
462,50
100,0 2,31
100,0
56,-
100,0
9,18
100,0
10,80

100,0
1.68
-I00,(
1926
15,90
92,4
11,75
89,9
174,25
75,3
196,75
83,4 360,50
77,9
1,98
85,7 43,15
77,1
8,15
88,8
17,90
165,7
1.89
112,1
1927
14,75
85,8
12,476
95,4
176,00
76,0
237,00
100,4
362,50
78,4
2,03
87,9
43,30
77,3
7,96
86,7
11,25
104,2
1.30
77,
1928
13,476
78,3
13,15
100,6
226,00
97,7
228,50
96,8 363,00
78,5
2,11
91,3
48,05
85,8
7,99
87,0
10,10
93,5
1.20
713
1929
12,25
71,2
10,87
6

83,2
204,00
88,1
179,75
76,2 419,25
90,6
2,05 88,7
45,40
81,1 8,11
88,3
11,40-
105,6
1.23
73,
1930
9,67
5

56,3
6,22
5

47,6
136,75
59,1
111,75
47,4
356.00
77,0
1,66
71,9 38,45
68,7
6,72
73,2
11,35


105,1
1.12
66,)
Jan.

1929
12,35
71,8
12,20
93,3
231,50
100,0 194,25
82,3
365,00 78,9
2,25
97,4 45,95
82,1
9,03
98,4
10,10
93,5
1.16
69,(
Febr.

,,
12,72
5

74,0
12,65
96,7
236,00
101,9 194,75
82,5
357,25 77,2 2,29
99,1
45,40
81,1
9,19
100,1
12,90
119,4
1.11
66,1
Maart

,,
12,65
73,5
12,62
6

96,6 233,00
100,6 191,75
81,3 359,00
77,6
1,95
84,4
44,60 79,6
8,6

93,2
12,00
111,1
1.11
66,1
April

,,
12,12
5

70,5
11,62
6

88,9 218,00
94,1
185,25
78,5 373,25
80,7
1,81

.
78,4
40,25 71,9 5,90
64,3
.

11,05
102,3
1.11
66,1
Mei

,,
11,12
64,1
10,57
6

80,9
198,25
85,6
177,50
75,2
363,50
78,6
1,86
80,5
39,90
71,3
6,16
67,1
11,15
103,3
1.16
69,(
Juni

,,
10,87
6

63,2
10,20
78,0
193,50
83,6
171,25
72,6 355,25
76,8
1,87
81,0

78,6
6,41
.69,8
11,25
104,2
1.30

.773
juli
12,80
74,3
11,20
85,6
2)8,50
94,4
191,25
81,0
415,50
89,8
1,88
81,4

80,4 6,88
74,9
11,25
104,2
1.30

77$
Aug.


13,125
76,3
10,75
82,2
202,50
87,5
182,75
77,4
452,50
97,8
1,93
83,5
46,15
82,4
7,13
77,7
11,25
104,2
1.30
773
Sept.,,
12,62
5

73,4
10,20
78,0
191,00
82,5
172,00
72,9
506,75
109,6
2,22
96,1
45,25
80,8
8,01
87,3
11,40
105,6
1.30
773
Oct.
12,10
70,4 9,87
5

75,6.
185,00
79,9
168,00
71,2
516,50
111,7
2,28 98,7 50,25
89,7
9,53
103,8
11,25
104,2
1.30
77,’
Nov.

,,
11,77
68,5
9,20
.70,4
174,00 75,2
164,75
69,8.
483,25
104,5
2,20 95,2

50,70
90,5
10,60
115,5
11,35
105,1
1.30
-77,’
Dec.

,,
12,62
5

73,4
1
35 71,5
166,00
71,7
163,75
69,4
482,00
104,4
2,06
89,2
47,50
84,8
9,97
108,6
11,75
.108,8
1.30
77$
Jan.

1930
12,67
5

73,7
9,35
71,5
149,25
64,5
151,25
64,1
.433,75
93,8 2,00
86,6
43,95 78,5
7,55
82,2
11,75
108,8
1.21
-72,1
Febr.
11,725
68,2 8,17
5

62,5
139,00
60,0
135,75
57,5
398,50
86,2
2.03
87,9
41,15
73,5
6,90 75,2
11,75


108,8
1.11
66,1
Maart

,,
10,90
63,4
7,15
54,7
143,50
62,0
125,00
53,0
390,00
84,3
1,71
74,0
41,25
73,7
518
56,4
11,55
106,9
1.11
66,1
April

,,
11,17
5

65,0
7,62
5

58,3
180,25
77,8
129,75
55,0
431,00
93,2
1,50
64,9
36,50
65,2
5,16 56,2
. –
11,35.
105,1.
1.16
6

69,
Mei

,,
10,45
60,8
6,55
50,1
148,50
64,1
114,50
48,5
405,00
87,6
1,44
62,3
37,20
86,4
5,30 57,7
11,35
105,1
1.18
6

70,1
Juni
10,05
58,4
5,17
5

39,6
145,50
62,9
103,75
44,0
385,50
83,4
1,54
66,7
37,-
66,1
5,09
55,4
11,35
105,1
1.18
6

.
70,1
juli
9,55
55,5
5,82
5

44,6
157,75
68,1
108,00
45,8
345,75 74,8
1,72
74,5 39,90
71,3
5,99 65,3
11,35
105,1
1.18
5

70,1
Aug.
9,45 54,9
6,30
48,2
146,00
63,1
116,25
49,3
365,00
78,9
1,58
68,4
40,20 71,8
6,03
65,7
11,35
105,1
1.18
6

70,1
Sept.


8,40 48,8
5,25
40,2
127,50
55,1
99,00 41,9
318,75
68,9
1,64
71,0
37,55

67.1
7,23
78,8
11,35
105,1
1.18
6

70,1
Oct.
7,40
43,0
4,62
5

35,4
112,25
48,5
86.00 36,4
281,25
60,8
1,63
70,6
36,90
65,9
8,60
93,7
11,35
105,1
1.186
70
Nov.


7,25 42,2
4,25
32,5
94,50 40,8
82,25
34,9
270,75 58,5
1,58
68,4
36,50
65,2
9,63
104,9 10,90
100,9′
0.85
50,1
Dec.

,,
7,07
5

41,1
4,30
32,9
96,00
41,5 91,00
38,6
247,75
53,6
1,55
67,1
33,50
59,8
7,97
86,8
10,85 100,5
0.85
50)
Jan.

1931
6,52
5

37,9
4,-.
30.6
7
84,50 36,5 86,25
36,5 207,50
44,9
1,61

69,7
32,25
57,6
6,63
72,2
10,30
95,4
0.85
50,4
Febr.
5,775
33,6
3,90
29,8
87,50 37,8 85,75
36,3 206,25
44,6
1,66
71,9
33,80 60.4
6,21
67,6
10,30
95,4
0.85
50)
Maart
5,625
32,7
4,20
32,1
103,00
44,5
104,75
44,4 214,00
46,3
.1,47
63,6
35,00 62,5
4,94

53.8
10,30
95,4
0.€6
39,1
April
5,90
34,3
4,425
33,8
112,00
48,4
117,00
49,6
197.75
42,8

1,35
58,4
31,60 56,4
4,20
45,8
10,15
94,0
0.53
31,1
Mei
Juni
6,î5
5,75 35,8
33,4
4,975
5,05 38,0
38,6
95,75 86,75 41,4 37,5
124,00 116,50
52,5 49,4
189.00
40,9
414
1,26
54,5.
30,85
55,1
4,07
6

44,4
10,00
92,6-
92,61
0.53
31,1

Juli
5,475
31,5
4,70
35,9
84,25 36,4
115,75
49,0
191,50
211,00
45,6
1.29
1,32
55,8
57,1
33,50
37,75
59,8
67,4
4,30
4,40
46,8 47,9
10,00 10,00
92,6
0.34
5

0.24
20,1
14,1
Aug.


4,975
28,9 4,02
5

30,8
.
74,50 32,2
119,50
50,6
185,50
40,1
1,30
56.3 36,00
64,3 4,98
54,2
10,00
92,6 0.435
25.
Sept.
4,775
27,8
4.27
5

32,7
68,00 29.4
97,00
41,1
164.25
35,5
‘1,27
55,0 32,25 57,6
5,775

62,9

10,00
92,6 0.56
33,1
Oct.

5,-
29,1
4,475
34,2
68,50
29,6
94,75
40,1
160.25
34,6
1,24
53,7
26,25
46,9
6,276
68,4
9,90
91,7
0.56
33,1
2
Nov.

6,10
35,5
5,35.
40,9
87,00
37,6
1115,00
48,7

184,00
39,8

.
6,85
74,2
9,90
91,7
056
34,1
5)
Men zie voor de toellcnting op dezen staat
de’
nummers van 8 en 15 Aûgtistus
19281(No. 658
en
6591
pag. 689190 en
709.
1
)79Kg.La Plata.
3
)=Western vj1
ring
van
de huidige nffic. not.wijze
(lan.
1928):
Barley vanaf 212131; vanaf 912
6415
Z.-Russ.

. .
.

4 November 1931

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

979

veer 1.100.000 ii 1.200.000 balen. Aangenomen moet dan
ook worden, dat spoedig zal worden overgegaan tot be-langrijke aanvulling van dien voorraad uit de in het bin-
nenland achtergehouden koffie, wat voor het aanhouden
van een voldoende sorteering uit de verschillende kwalitei-
ten zeker wensehelijk is.
Reeds in een der vorige Overzichten is medegedeeld, dat
de voorraad in het binnenland van Santos en Minas
Geraes op

30 September bedroeg ………………23.502.000 balen
op 30 Juni bedroeg hij ………………18.568.000

in Juli/September is hij dus toegenomen met 4.934.000 balen
Aangekomen te Santos uit het binnenland
zijn in Juli(Sept. ………………..

2.962.000

zoodat dus in de eerste drie maanden van
het loopende oogstjaar in het binnenland van Santos en Minas Geraes uit cle plan-
tages zijn aangevoerd …………….7.896.000 balen.
Op dezelfde wijze valt te berekenen, dat in
het binnenland van Rio uit de plantages
zijn aangevoerd …………………..1.900.000

waaruit volgt, dat in tötaal in cle binnen-
landsche pakhuizen in bedoelde drie
maanden uit de plantages zijn aangevoerd 9.796.000 balen.

• In het oogstjaar 1929130, dat ook een zeer groote op-
brengst leverde, namelijk ruim 22.000.000 balen Santos en
bijna 4.500.000 balen Rio, waren in cle eerste drie maanden
in de binnenlandsche pakhuizep aangevoerd 8.163.000 balen
Santos en 1.651.000 balen Rio, tezamen 9.814.000 balen,
wat bijna gelijk is aan het cijfer van dit jaar. Indien ver-
gelijking der beide cijfers al tot een gevolgtrekking mocht
aanleiding geven, dan is het alleen deze, dat zij, die den
loopenden Santos-oogst geraamd hebben op 20 millioen
balen, vooralsnog niet als al te optimistisch kunnen wor-
den aangezien.
De kost- en vrachtaanbiedingen uit Brazilië in dollars,
shillings of guldens komen, omgerekend in Engelsch geld
tegen den goudkoers van véÖr 21 September, op het oogen.
blik uit: voor gewoon goed beschreven Superior Santos op
prompte verscheping op ongeveer 37/6 It 38/3 per cwt.,
voor dito Prime op ongeveer 381- It 39/3 en voor ‘Rio

type New-York 7 met beschrijving, prompte ‘verscheping,
op ongeveer 30/- It 30/9.
Ne’derlandsch-Indië is met ongewasschen Palembang Ro-
busta onveranderd, doch met de betere ongewaaschen Su-matra-soorten % et. per %. K.G. lager, waartegenover ge-
wasschen Robusta in de meeste gevallen % ct. hooger is.
De noteeringen in de eerste hand zijn op het oogenblik:
Palembang Robusta, November-versoheping, 14 ct.; Ben-
koelen Robusta, November-verscheping, 14% et.; Mand-
heling Robusta, November-verscheping, 16% ct.; W.I.B.
f.a.q. Robusta, November-verscheping, 19%t ct., alles per
% K.G., cif, uitgeleverd gewicht, netto contant.
De noteeringen aan de Rotterdamsche termijnmarkt fluc-
tueerden slechts onbeduidend en zijn ten slotte dooreen-
genomen ongeveer ct. per K.G. hooger dan een week
geleden.
De officieele loco-noteeringen bleven alhier onveranderd
25 et. per
3
K.G. voor Superior Santos en 23 ct. voor
Robusta.
De slot-noteeringen te New-York van het aldaar gelden-
de gemengd contract (basis Rio No. 7) waren:

Dec.

Mrt.

Mei

Sept.

2 November ……….5,09

$ 5.30

$ 5.40

$ 5.58
26 October

…………
– 5.05

,, 5.28

,, 5.40

,, 5.57
19 October

………. ..
4,93

,,5.15

,,5.27

,,5.49
9 October

………. ..4,90

,, 5.10

,, 5.20

,, 5.46

Rotterdam, 3 November 1931.

STEENKOLEN.

Er valt geen nieuws te signaleeren, sinds wij ons laatste
rapport schreven. De stemming blijft zoo flauw als ooit
tevoren en in Engeland wordt er over geklaagd, dat niet-
tegenstaande cle kolen, die de cliëntèle in papieren Ponden
kan betalen, haar ongeveer 20 It 30 pOt. goedkooper komen
te staan dan vOOr 21 September, er weinig afzet is. Dit zal
wel toe te schrijven zijn aan cle omstandigheid, dat lang-
loopende contracten vOOr den val van het Pond reeds met
coneurreerende producenten gesloten waren. Ook cle Pool-
sche kolenuitvoerhandel wordt zwaar gedupeerd door de
depreciatie van het Pond.

AN GROOTHANDELSPRUZEN
1)

METALEN
TEXTIELGOEDEREN
DIVERSEN

ZILVER
IJZER
Cleveland
KOPER
TIN
LOOD
KATOEN
WOL
gekamde
WOL
gekamde
KOE-
KALK-
cash Londen
per
Foundry No. 3 Standaard
Locoprijzen locoprilzen
Locoprilzen
Mlddling
locoprijzen
Australische,
Australische,
CrossbredColo-
HUIDEN
Gaaf, open
SALPETER
Old. oer
Standard
fob
Middlesbrough
Londen
Londen per
Eng. ton
Londen
per Eng. ton
New-York
Merino, 64’s Av.
loco Bradford
nial Carded,
kop
100 1G.
Ounce
Eng. ton
per
per Eng, ton
per ib.
1h.
per
50’s Av. loco
57-61 pnd.
netto
Bradford per Ib.

pence
°lo
Sh.
Olo
A
0
1
A
0j
£
°Io
$
cts.
0
10
pence
Olo
pence
010
f1.
°Io
fI.
Q/
32
1
1g
100,0
731-
100,0
62,116
100,0
261.17!-
100,0 36,816 100,0
23,25
100,0
55,00
100,0
29,50,
100
1
0
34,70
100,0
12,-
100,0.
28
11
1
1
6
89,3
8616
118,5
58.1
1

93,5
290.1716
111,1
31.116
85,3
17,55
75,5
47,25
85,9
24,75 83,9
28,46
82,0
11,61
96,8
26
3
14
83,3
731-
100,0
55.141-
89,7
290.41-
110,8
24.41-
66,4
17,50
75,3 48,50
88,2
26,50
89,8
40,43
116,5
11,48
95,7
26
1
/16
81,1
661- 90,4
63.16j-
102,8
227.51-
86,8
21.11-
57,8 20,00
86,0
51,50
93,6
30.50
103,4
47,58
137,1
11,48
95,7
24
7
11
76,2
7016
96,6 75.141-
121,9
203.1516
77,8
23.51-
63,8
19.15
82,4
39,-
70,9
25,25
85,6
32,25
92
1
9
10,60
88,3
17116
55,4
671- 91,8
54.131-
88,0
142.51- 54,3
18.116
49,6
13,55
58,3 26,75
48,6
16,25
55,1
25,36
73,1
9,84
82.0
26
1
14
81,8
661- 90,4
75.1016
121,7
222.716
84,9
22.21- 60,7
20,20 86,9 46,75
85,0
28,75 97,3
37,50
108,1
11,70
97,5
25
7
l
80,7
666
91,1
78.-/6
125,7
222.11!-
85,0
23.2/6
63,5
20,10
86,5
44,25
80,5
27,75
94,1
34,50 99,4
11,70
97,5
26
81,0
671-
91,8
89.81-
144,0 221.016
84,4
25.816
69,7
21,25 91,4
44,00
80,0
27,50 93,2
36,-
103,7
11,70
97,5
253/4
80,2
681-
93,2
82.1716 133,5 207.516
79,2
24.161-
68,0
20,45
88,0 43,25
78,6
27,25
92,4
33,50 96,5
11,70
97,5
25
1
1
78,1
6916
95,2
75.416
121,2
197,516
75,3
23.191-
65,8
19,40
83,4
41,50
75,5
26,25
89,0
30,50
87,9
11,70
97,5
24
1
14
75,6
711-
97,3
74.111-
120,1
200.51-
76,5
23.141-
65,1
18,75
80,6 40,00
72,7
25,75 87,3
34,50
99,4
11,70
97,5
24l18
75,7
7216
99,3
72.1216 117,0
209.516
79,9
22.16!-
62,6
18,65
80,2
38,75
70,5
24,75 83,9
32,25 92,9
9,18
76,5
24
6
/16
75,7
7216
99,3
73.171-
119,0
210.111-
80,4 23.31-
63,6
18,60
80,0 37,00
67,3
24,00
81,4 29,75
85,7
9,28
77,3
2311
116
73,9
7216
99,3
74.191-
120,7
205.516
78,4
23.111-
64,7
18,90
81,3
34,25
62,3
23,75
80,5
3125
90,1
9,39 78,3
23
1
116
71,8
7216
99,3 72.161-
117,3
188.916
72,0
23.416
63,8
18,45
79,4
32,50
59,1
22,50 76,3


9,49
79,1
22
11
/16
70,7
7216
99,3
70.5!-
113,2
182.-16 69,5
21.131-
59,4
17,50
75,3 34,25
62,3
23,00 78,0
27,25
78,5 9,70 80,8 22
1
/4
69,3
7216
99,3
68.616
110,1
178.1816
68,3
21.916
59,0
17,25
74,2 31,25
56,8
21,25 72,0
27,75
80,0
9,90 82,6
20116
65,3
7216
99,3
71.916
115,1
174.131- 66,7
21.111-
59,4
17,15
73,8
29,50
53,6
19,25
65,3
26,63
76,7
10,11
84,3
205/8
62,6
7216


99,3
71.1216
115,4
174.41- 66,5
21.41-
58,2
15,45
66,4
28,50
51,8
17,75
60,2
24,50
70,6
10,21
85,1
19
1
/
59,5
701-
95,9
68.1916
111,1
165.181-
63,4
18.161-
51,6
15,20
65,4
26,25
47,7
16,50
55,9

69,2
10,21
85,1
19
9
116
61,0
6716
92,5
61.31-
98,5
161,1716
61,8
18.6(6
50,3
16,45
70,8 27,25
49,5
17,25
58,5
24,13
69,5
10,21
85,1
1
8
15
116
59,0
6716
92,5
53.91-
86,1
145,-(-
55,4
17.161-
48,9
16,50
71,0
28,75
52,3
18,00 61,0
26,25 75,6
10,21
85,1
I6
1
116
50,0
6716
92,5
50.1j6
80,7
136.416
52,0 17.191-
49,3
14,50
62,4
27,75
50,5
17,50
59,3 26,63 76,7
10,21
85,1
16
49,9
6716
92,5
48.21-
77,5
134.1716
51,5
18.3/-
49,8
13,10

.
56,3
27,00
49,1 16,75
56,8 24,25
69,9
9,18 76,5
163/
51,0
651-
89,0
47.15/-
76,9
135.516
51,7
18.61-
50,2
11,95
51,4 27,25
49,5
16,50
55,9
24,88 71,7
9,28 77,3
16
11
116
52,0
6316 87,1
46.61-
74,6
132.6!-
50,5
17.181-
49,1
II,-
47,3
27,00
49,1
15,75
53,4
26,50 76,4
9,39
78,3
16
1
l2
51,5
6316
5
87,1
43.4
69,3
117.131-
44,9
15.151-
43,2
10,55
45,4
24,50
44,5 14,50
49,2
26,25 75,6
9,49
79,1
16
5
16
51,9
63166
87,1
46.816
74,8
113.161-
43,5
15.1816
43,7
10,85
46,7
24,00
43,6
13,00
44,1
25,25 72,8
9,70 80,8
l6
5
!9
51,9
63166
87,1
47.616
76,2
115.3/-
44,0
15.5/6
41,9
9,95
42,8
22,50
40,9
12,50
42,4

72,0
9,90
82,6
13
7
1
43,2
6016
82,9
45.716
73,1
116.81-
44,4
14.-16
38,5
10,30
44,3
21,25
38,6
12,00
40,7 24,63 71,0
10,11
84,3
12
1
12
38,9
5816
80,3
45.116
72,6
117-16
44,7
13.516
35,4
10,95
47,1
21,75
39,5
12,00
40,7
22,50
64,8
10,21
85,1
13
7
11
41,8
5816
80,3
45,116
72,6
122.11-
46,6
13.316
35,2
10,90
46,9 25,25
45,9
14,50
49,2
22,25
64,1
10,21
85,1
13
1
18
40,9
5816
80,3
42.1516
68,9
113.41-
43,2
12.101-
34,3
10,25
44,1
24,50
44,5
14,50
49,2
22,25
64,1
10,21
851

12
15
/16
40,3
5816
80,3
39.616
63,4
104.171-
40,0
11.1016
31,6
9,40
40,4 23,50
42,7
13,00
44,1
21,75
62,7
10,21
851
127/9
40,1
5816
80,3
35.616
58,5
106.2/6
40,5
11.1116
31,8
9,10
39,1
22,00
40,0
12,50
42,4
19,13
55,1
10,21
851
13114
41,2
5816
80,3
34.141-
55,9
112.516
42,9
12,1516 35,1
9,25
39,8
22,25
40,5
12,50
42,4
20,25
58,4
8,26
688
1213116
39,9
5816
80,3
32.151-
52,8 114.19/6
43,9
11.1916
32,9
7,20
31,0
22,25
40,5
12,00
40,7
18,75
54,0
7,-
583
13114
41,2
541-
74,-
29.91-
47,4
109.31-
41,7
10.19/6
30,1
6,55
28,2 20,00
36,4
11,00
37,3
18,-
51,9
6,50
54,2
14
43,6
47!-
64,4
28.7/6
45,7
102.10/6
39,2
10.121-
29,1
6,30
27,2
19,50
35,5
10,75
36,4
17,50
50,3
6,65
554
14
13
/1
46,1
471-
64,4 28.61-
45,6
102.-!-
39,0
10.161-
29,6
6,80 56,7
le Invoering
van cle
huidige
officieele
noteeringswijze
(Jan. 1928);
vanaf
16Dec.1929
7415
K.G. Hongaarsche;
vanaf 26
Mei1930
Z.-Russische.
4) =
Malting
vôÔr
de
Invoe-
Noteering
Schotland
5916. 6)581…

980

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

4 November 1931

De prijzen zijn:

Northumberland Ongezeefde
………….
f
8.-

Durham

Ongezeefde

………………….
.

8.50

Cardiff

2/3

large

1/3

smalis

…………..
9,75

Schotsche Gezeefcle (Prime Lothians)
8.50

Yorkshire gewasschen Singles
…………
.

8.25

Westfaalsche

Vetförder

……………..
..
10.60

Vlamstukken

T

………….
,
11.75

Smeenootjes

……………
..

11.50

Gasvlamförcler

……………
.
ii.-

Gietcokes

……………..
..
14.-

ilollandsche

Eierbriketten

…………….
13,30

alles per ton van 1.000 liG, franco station Rotterdam/Am-
sterdam.
Ongezeef de

bunkerkolen

f.o.b.
Rotterdam/Amsterdam

f
9.90.
Markt flauw.
3
November
1931.

IJZER.

In Lux
3
worden op de exportmarkt nagenoeg geen zaken
gedaan. Engeland is gesloten voor liet continentale product
en ook elders bestaat weinig lust tot koopeii. De noteering is thans
44/-
fob. Antwerpen (goud).
Cleveland ijzer daarentegen heeft zijn vroegere afzetgebied
gedeeltelijk -herwoniien. De vraag in het procluctiegebied
(Tees) en in Schotland is zoodanig gestegen, dat de welis.
waar geringe productie tot het ein’d van dit jaar vrijwel
geheel verkocht is. De noteeringen zijn
586
tot, hoogoven
en
62/6
tot. Grangemon±h (heide in papier).
De staalmarkt heeft tot dusver naumelijks invloed van
den uitslag der Engelsche verkiezingen ouclervonden. De
omzet blijft beperkt; alleen niet China worden nog zaken
van eenige beteekenis gedaan. Stafijz(
,
r doet
60-61
gouden
sh. fob. Antwerpen.

Statistiek der firma
G.
Duuring & Zoon.
Zichtbare voorraad op 1 October in duizenden balen.

1931 1930 1929 1928 1927
Voorraad in Europa..
2.444 1.774 2.065 2.020 1.654
Stoomend fBrazilië ..
499 596 572 . 402 678
n.Europa Oost-Indië.

147

84

119

186

138

3.090 2.454
2.756
2.608
2.470
1.555 933 689 703
547

494 544
545
490
635
6
5
12

5.145 3.936
4.002
3.801
3.652
Voorr. in Pernambuco

6”
2

2

Bahia

….

22
36
12
15
25
Victoria

. .

50
62 33
109
94
RiodeJaneiro

214 304
271 306
330
Santos

….

1.097
1.081
850
1.074
884
Paranagua
.

38 74
54
58

Totaal

j-

6.572
*5,495
*5.222
*5.365
*4985″
Op 1
September ..
t
*6.961
*5.522
*5

3 16
5.521
*5.064
Op

1

Juli ……..

6.397
0
5.593
‘5.338
5.729
0
4.720
*
Niet inbegrepen de binnen!,
voorraden
in
Brazilië.
Niet

inbegrepen de gouvernementsvoorraad
van Sao
Paulo
2.625.000 1
September
2.610.000,
1
Juli
2.700.000
balen.

De
binnenlandsche voorraden te
Santos
Rio de Janeiro
Juli
1927
3.312.000
balen
September 1927
7.750.000
October
1927
9.570.000
Juli
1928
11.672.000 1.180.000
balen
September
1928
13.018.000
992.000
October
1928
13.469.000
826.000
Juli


1929
8.785.000
136.000
September
1929
12.531.000
654.000
October
1929
14.892.000
1.023 000
Juli
1930
21.210.000
1.621.000
September
1930
21.200.000 2.481.000
October
1930
22.010.00()
2 355 000
Juli
1931
18.568.000
572.000
September
1931
21.868.000
1.183.000.

Voorraad Ver. Staten
Stoomend

naar jBrazilië

ver.statenj Oost-Indië

Vervolg
,STATISTISCH OVERZICHT VAN GROOTHANDELSPRIJZEN.

DIVERSEN
KOLONIALE PRODUCTEN
INDEXCIJFERS

RUBBER’)
Bruto-
VURENHOUT
basis 7″ f.o.b.
Standaard
Ribbed Smoked
SUIKER
Witte kristal-
KOFFIE
Robusta
THEE
Afi. N.-I. theev.
COPRA
Ned.-lnd. f.m.s.

gewichtv.d.
buit, handel
,

III
o

0


II
Zweden(
Sheets
suiker loco
Locoprijzen
A’dam gem. pr
.
per lOO K.G.
Nederland
Finland
loco Londen
R’dam/A’dam.
per 100 K.O.
Rotterdam
per
1/o
K.O.
Java- en Suma-
tratheep.l(,KO.
Amsterdam
1925= 100

,
In-
Uit-
per Ib.
,.,,

voer
voer
‘ >
1-

t
i/o
Sh.
0
10
fi
0
/0
cts.
0
10
ets.
0
10
/
0/
1925
159,75
100
2/11,625
100,0
18,75
100,0
61,375
100,0
84,5
100,0
35,87
5

100,0 100

100
100,0 100,0
1926
153,50
96,1
2J-
67,4
17,50
93,3
55,375 90,2
94,25
111,5

34,-
94,8
112
128
93,2
92,9
1927
160,50
100,5
116,375
51,6
19,12
6

102,0
46,875 76,4 82,75
97,9
32,62
5

90,9
113 116
95,4
89,5
1928 151,50
94,8
-110,75
30,2
15,85
84,5
49,625 80,9 75,25
89,1
31,87′
88,9
118 128
96,4
87,6
1929
146,00
91,4
-110,25
28,8
13,-
69,3
50,75
82,7
69,25
82,0
27,37
5

76,3
122 132
91,6 82,6
1980
141,50
88
1
6
-15,875
16,5
9,60
51,2
32
52,1
.
60,75
71,8
22,62
5

63,1
124
135
75,5 69,4
,Jan.

1929 152,50
95
1
5
-19,875
27,9
13,776
73,5
53,125
86,6 77,25
91,4
29,-
80,8
III
119
94,2 84,6
ebr.

,,
150,00

93,9
1/-
33,7
13,375
71,3
54
88,0
74,25
87,9
28,62
5

79,8
75 83
94,2
85,4
Maart
147,50
92,3
110,125
34,0
13,50
72,0
54
88,0
72,75
88,1
27,62
5

77,0
82
III
94,8
85,8
April
147,50
92,3
-110,5
29,5
13,375
71,3
54
88,0 74,25
87,9
26,75
74,6
110 142
92,9
83,9
Mei
145,00
90,8
-110,875
30,5
12,25
65,3
54
88 ,0
73,50
87,0
25,87
5

72,1 135 144
91,6
81,7

juni

»
147,50
92,3
-/10,625
29,8
12,00
64,0
54
88,0
69,50
82,2
24,875
69,3
137 134
91,0
81,9
Juli
.145,00
90,8
-III
30,9
13,42
5

71,6
54
88,0
68,50
81.1
27,50
76,7
144
147
91,0
83,7
Aug.
145,00
90,8
-110,5
29,5
13,00
69,3
53,50 87,2
64
75,6
27,25
76,0
151
149
91,6 83,6
Sept.
145,00
90
1
8 -110,125
28,4
13,476
71,9
51,75 84,3
64
75,6
28,25
78,7
135 144
91,0
82,0
Oct.
142,50
89,2
-/9,625
27,0
13,30
70,9
48,50
79,0
66
78,1
27,50
76,7
137
146
90,3 80,5
Nov.
142,50
89,2
-18,125
22,8
12,50
66,7
41,75 68,0
66,50
78,7
27,25
76,0
128
143
88,4
78,8
Dec.

,,
142,50
89,2
-/8
22,5
12,07
5

64,4
36,75
59,9
60,75
71,8
27,125
75,6
123 125 87,1
78,8
Jan.

1930
147,50
92,3
-17,375
20,7
11,675
62,3
35
57,0
60,50
71,6
26,87
6

74,9
128 136
84,5 76,9
Febr.
147,50
92,3
-18 22,5
11,40
60,8
35
57,0
58,25
68,9
26,375
73,5
112
126
81,3
75,2
Maart
147,50
92,3
-17,625
21,4 10,70
57,1
35


57,0
62,25
73,7
25,25
70,4
125
131
78,7 74,2
April
147,50
92,3
-17,375
20,7
10,55
56,3
35 57,0
59,50
70,4 26,12
5

72,8
115 127
78,7
72,8
Mei
145,00
90,8
-16,875
19,3
9,80
52,3
34,75
56,6
58
68,6
25,50
71,1 132 132
76,1
72,0
Juni
145,00
908
-16,125
17,2
9,776
52,1
33
53,8
58
68,6
22,87
5

63,8
131
133
76,1
70,4
Juli
142,50
892
-15,625
15,8
9,27
6

49,5
31,50
51,3
55,50 65,7 21,75
60,6
138
141
74,2
69,3
Aug.
142,50
89,2
–14,875
13,8
8,50
45,3
29,50
48,1
55,25
65,4
20,-
55,7
129
145
73,5
67,9
Sept

,,
140,00
87,6
-14,125
11,6 7,975
42,5
28,25
415,0
59,50
70,4
19,25
53,7
122 126
72,3
65,4
Oct.i
132,50
82,9
-14 11,2 8,625
46,0 29 47,3
66,50
78,7
18,75
52,3
128
152
71,6
64,6
Nov.;

,
130,00
81,4 -14,375
12,3
8,75
46,7
29 47,3
68,25
80,8
19,375
54,0
121
139
71,0
63,3
Dec.:

,,
‘130,00
81,4
-/4,375
12,3
8,20
43,7
29 47,3
66,75
79,0
19,-
53,0
105 129
69,0
61,3
Jan.

1931
125,00
78,2
-14,25
11,9
8,20
43,7
28 45,6
66,25
78,4
18,25
50,9
121
132
67,7
59,2
.Febr.
125,00
78,2
-13,875
10,9
8,20
43,7
26,25
42,8 53
62,7
18,125

50,7
96,
121
67,1
59,4
Maart’

125,00
78.2
-13,75
10,5
8,30
44,3
25,50
41,5
45
53,3
1
18,625
51,9
107
140
66,5
59,1
ril

,,
125,00
78,2
-13,125
8,8
8,576
45,7
24,75
40.3
43 50.9
17,50
48,8
110
138
65,8
58,4
ei
125,00
78,2
-13,125
8,8

8,50
45,3
25
40,7
40,25 47,6
15,375
42,9
114
141
65,8
56,8
luni
110,00
68,9
-13,125
8,8
8,57
5

45,7
25,75
42,0
39,50
46,7
14,125
39,4
127
133
64,5
56,8
juli

,,
110,00
68,9
-13
8,4
8,775
46,8
27
44,0
38,25 45,3
05,-
41,8
138
153
62,6
55,8
Aug.

,,
100,00
62,6
-12,5
7,0
7,90
42,1
25,50
41,5
39,50
45,6
14,125
39,4
122 142
60,6
55,6
Sept.

100,00
62,6
-/2,375
6,7
,
7,52
5

40,1
23,75
38,7
37,50
44,4
13,375
37,3
125
146
58,7
Oct.
100,00
62,6

-(2,375
6.7
7,55
40,3
23 37,5
37,75
44,7
13,25
36,9
2 Nov.
100,00
62,6
-12,3125
6,5
7,25
38,7
23 37,5

13,75 38,3
1)
Jaar- en maandgem.afger.
op
119
pence.
N.B.
Alle
Pondennoteeringen
vanaf
21 Sept.
zijn
op goudbasis
omgerekend.

Auteur