Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 35

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: augustus 30 1916

30 AUGUSTUS 1916
Ecu
r-momi*sch~Stati-stische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

1E JAARCANG

WOENSDAG 30 AUGUSTUS 1916

No. 35

INHOUD

BIz.
TELECRAMVERKEER MET AMERIKA

………………..
537
De meikvoorziening in den komenden winter ……….
538
Engelsche credieten in de Vereenigde Staten

……….
540
De

Distributiewet

in werking ……………………
540
BOEKAANKONDIGING
…………………………….
541
REGEERINGSMAATRECELEN OP HANDELSCEBIED

…………
541
MAANDCIJFERS:
Nederlandsche

handelsstatistiek ………………..
542
STATISTIEKEN 511 OVERZICHTEN

…. . ………….

543-552
Geldkoerseii.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.
Goederenhandel. Bankstaten.

Verkeerswezen.

Bijdragen en mededeelingen den inhoud betreffende,
alsmede gegevens voor de afdeeling ,,Statistielcen en
Overzichten” gelievemen ie zenden aan het secretariaat,
Geldersche Kade 21
b,
Rotterdam, telefoon No. 10685.

Abonnementsprijs franco p. p. in Nederland f 10,—,
buitenland. en icoloniën f 12,— per jaar. Losse
nummers 25 cents.

Advertentiën f 0,35 per regel. Plaatsing bij abonne-
rrent volgens tarief.

Mededeelingen betreffende abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers-
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

29 AUGUSTUS 1916

In de afgeloopen week hebben de geldkoersen, zij

het dan ook in geringe mate, den invloed van den

naderenden ultimo ondervonden. Privaat-disconto no-

teerde ten slotte 1—Y pOt.’terwiji de prolongatie-

rente van 1% pOt. tot
2
pOt. kon verbeteren.

Bij de Dinsdag I.I. gehouden inschrijving op
f 45

millioen schatkistpapier, werd voor een totaalbedrag

van
f 98.341.000
ingeschreven. Toegewezen werden

f26.825.000
biljetten voOr
f 1014,88
en
f 18.175.000

promessen tot den prijs van
f 991,25,
hetgeen voor

bankiers komt op een rendement van ca. 1% pOt. De

Minister van Financiën is opnieuw gemachtigd om

voor een bedrag van
f 24
millioen schatkistpapier te

emitteeren, zoodat wederom een beroep van de Regee-

ring op de geldmarkt te véi*aôhten is.

Blijkens den liatsten bankstaat is dé post gemunt

goud wederom met rond
f114
millioen verminderd;

vermoedelijk is de bestemming van dit goud Indië.

De wisselmarkt vertoonde alleen eenige fluctuatie

in Marken en Oostenrjksche Kronen; deze laatse

ondervonden een nadeeligen invloed van de oorlogs-

verklaring van Roemenië.
0

‘1
‘1

Het zal alom in den lande voldoening hebben te-

weeggebracht, dat men inzake de vischerijkwestie

thans met de Engelsche regeering tot overeenstem-

ming is gekomen.

TELEGRAMVERKEER MET AMERIKA.

Tot de moeilijkheden, welke de Nederlandsche han-
del in het verkeer met overzeesche landen ondervindt,

behoort ook die in de telegrafische verbinding. Naast

onze Oost-Indische koloniën heeft Nederland het

meest telegrafische gemeenschap met de Vereenigde
Staten van Noord-Amerika. De veranderde omstan-

digheden als gevolg van den oorlog maakten het ver-

keer met laatstgenoemd gebied in verschillend op-
zicht van nog meer gewicht dan v66r den oorlog. Het

Britsche kabelmonopolie is algemeen bekend en de
eigen kabel die Duitschiand over de Azoren naar

New York had loopen, werd door deEngelschen bij
het begin van den oorlog doorgesneden. Nederland is
dus nu in het telegrafisch verkeer met Amerika ge-
heel aangewezen op Britsche kabels.

De wijze waarop draadberichten langs dien weg verzonden worden behandeld, geeft aanleiding tot
voortdurende ontevredenheid bij de verzenders. Het is

moeilijk te weerleggen, dat Engeland subjectief vrij
is zijn gedragslijn te bepalen bij de behandeling van
telegramnaen te seinen langs kabels welke hem toebe-
hooren. Engeland heeft zich dan ook op het stand-
punt gesteld, dat het nog verder toelaten van neutraal

verkeer langs zijn kabels is te beschouwen als eene
welwillendheid.

Toch is men geneigd zich af te vragen, of op
Engeland niet de verplichting rust onderdanen van

eene bevriende mogendheid vrij in de gelegenheid te
stellen, voor hunne zuiver-nationale belangen gebruik
te maken van de eenige directe telegrafische verbin-

ding welke bestaat; de billijkheid moest hier een
servituut vestigen. Edoch Engeland is eene andere
meening toegedaan: het aantal telegrammen, dat het

op den weg naar Amerika niet verder dan Engeland
brengt, is ontzaglijk. Firma’s, die door Engeland op
de zwarte lijst geplaatst zijn, kunnen zich de moeite

der verzending van draadberichten besparen, maar
ook telegrammen afgezonden door ?Jakenhuizen welke

naar zij meenen gunstig bekend zijn aan de Britsche
Regeering, worden regelmatig door den Britschen
censor achter gehouden of met veel vertraging door-
gegeven, terwijl noch inhoud noch bestemming van
het bericht aanlëiding geeft tot de beschuldiging,
dat daarbij andere dan zuiver Nederlandsche belangen
gemoeid zijn. De Nederlandsche Regeering heeft on-
getwijfeld niet nage1atn ernstig op te komen tegen
deze willekeurige gedraging, tot op heden echter zon-
der blijvend gunstig gevolg. –

De nadeelen, die de handel hierdoor ondervindt,
zijn zeer groot. De kosten van het niet ter bestem-

ming aankomend telegram spelen hierbij geen rol

waar tegenwoordig terugbetaling plaats vindt van de

kosten, over het nog niet afgelegde traject, der tele-
grammen door den Britschen censor aangehouden.
Een enkel voorbeeld echter om het schadelijke in de
onzekerheid van telegrafische gemeenschap in het
licht te stellen.

Een handeishuis accepteert telegrafisch eene
offerte en verzoekt zijn bankier, te zijnen behoeve in
Amerika het benoodigde crediet beschikbaar te stel-
len. Dit laatste gesöhiedt natuurlijk eveneens telegra-

538

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

30 Augustus 1916

fisch. Komt nu echter het telegram van den bankier

wèl, dat. van den kooper nièt ter bestemming, dan

heeft de laatste voor zijne rekening in Amerika een

crediet open staan, waarvan geen gebruik gemaakt

wordt en hij lijdt dus renteverlies. Dit voorbeeld zou

met ettelijke andere kunnen worden aangevuld.

Om aan de hieryoren beschreven moeilijkheden

tegemoet te komen heeft de Nederlandsche Overzee

Trustmaatschappij, na overleg met de Britsche Regee-

ring, zich bereid verklaard, de telegrammen van haar

cliënten te verzenden; de overkomst van deze berich-
ten is verzekerd.

Echter is zoowel het aantal zaken als de groep van

personen, waarvoor deze bemiddeling kan gelden, be-

perkt: immers verleent de N.O.T. alleen tusschen-

komst hij de verzending van telegrammen welke ten

doel hebben de voorbereiding of uitvoering van con-

signaties aan dit lichaam. De geheele export-handel
en alle Nederlandsche handel, gedreven tusschen twee

vreemde landen of zelfs de Nederlandsche koloniën

en een vreemd land, kan er niet van profiteeren.
Het is schrijver dezes bekend, dat de Regeering in

zeer dringende gevallen zich weleens belast met de

verzending van een telegram van handeisfirma’s of
bankinstellingen. Dit beperkt zich echter ooals van

zelf spreekt tot gevallen van uitzondering: slechts de

bijzondere omstandigheden, waaronder onze koopman-
schap door den oorlog onzer naburen gedoemd is

thans te leven, motiveeren deze bijzondere diensten.

Uit. princijiiëele overwegingen moet deze bemidde-

ling evenwel in verschillend opzicht beperkt worden
en er zijn ongetwijfeld meerderé categorieën van bona

fide Nederlandschen handel, die langs dezen weg niet

voortgeholpen kunnen worden. Dit laatsté geldt m i.
voor• Nederlandschen handel tusschen twee vreemde
landen en transacties waarbij naast Nederlandsche
belangen ook vreemde betrokken zijn. Bovendien is

het niet uitgesloten, dat Engeland ten opzichte van
regeerings-telegrammen zich door dezelfde overwe-

gingen laat leiden die het, gelijk aan den aanvang

van dit artikel werd opgemerkt, aanvoert bij het toe-
laten van andere telegrammen van vreemde herkomst.
Ook hier zou men gaarne anders verwachten en thans
willen spreken van eene verplichting uit hoffelijk-

heid.

Behalve de wegen, die hiervoren vermelding von-
den, bestaan er voor de telegrafische gemeenschap
met Amerika nog enkele bijzondere kanalen waarvan
degene die daartoe toegang hebben, in het uiterste
geval gebruik kunnen maken. Zoo komt het voor, dat

Nederlandsche firma’s aan zakenvrienen in Enge-
land verzoeken zich met de verzending van een :tele-
gram naar Amerika te willen belasten. De Britsche firma’s ondervinden natuurlijk niet die moeilijkhe-

den waaraan de Nederlandsche koopmanbloot staat.
Ook deze wijze van seinen voorziet, zooals vanzelf

spreekt, slechts in enkele bijzondere gevallen, boven-
dien is eene snelle overbrenging hierbij uitgesloten.

Opmerkelijker is de laatste weg die ter sprake zal
komen, nl. gebruik te maken van de draadlooze in-

stallatie te Nauen bij Berlijn. Duitschland bezit twee
stations die geregeld in verbinding staan met de Ver-
eenigde Staten van Noord-Amerika. Het hiervoren
genoemde station Nauen wisselt berichten met Sny-

vil]e op Long-Island (afstand 6400 K.M.) en dat te
Eilvese bij Neustadt am Rübenberge met Tuckerton
in New Jersey. Sedert omtrent Juli 1915 zijn deze

verbindingen zeer goed. Ofschoo
fl
Duitschiand zelf,

zcoals begrijpelijk is, een druk gebruik maakt van
deze beide stations – andere verbinding met Amerika
bestaat immers niet meer – is het voor ne,itrale fir-
ma’s toch niet geheel uitgesloten van dere installaties
gebruik te maken. Belanghebbende wenden zich
daartoe tot hunne Duitsche relatiën. Zwaccische en
Noorsche firma’s maken een betrekkelijk vcelvuldig
gebruik van de Duitsche draadlooze stations, ook Ne-
derlandsche firma’s bedienen er zich wel van. De aard

van transacties, die er voor in aanmerking komt, is
echter wederom beperkt, bovendien zijn de Neder

landsche belanghebbende in hooge mate huiverig

zich vân dezen weg te bedienen. De van Nauen en

Eilvese geseinde berichten worden natuurlijk geregeld

door de draadlooze stations der Entente-inogendhe-

den afgeluisterd. De Nederlandsche firma’s kunnen

zich de gevolgen hiervan wel denken, de N.O.T. ver-

biedt dan ook, dat degene, die van hare bemiddeling

bij de verzending, van telegrammen gebruik maakt,

zich eveneens van den draadloozen Duitschen weg

bedient.

In het vorenstaande werd de telegrafische verbin-

ding uitsluitend beschouwd van het standpunt van

den verzender. De ontvanger van draadberichten
maakt echter dezelfde treurige ervaringen, ofschoon

het wel te denken geeft, dat blijkbaar ten opzichte

van telegrammen uit Amerika verzonden meer consi-

deratie wordt getoond dan voor die in omgekeerde
richting geseind. Wat de assistentie van verschillende

organen betreft, zoo treedt deze bij de verzending uit
Amerika ook op door het vergunnen gebruik te ma-
ken van het adres van het orgaan in quaestie, hetgeen

gelijken waarborg voor de overkomst geeft als de tus-

schenkomst bij verzending van een telegram uit Ne-

derland. Wat het draadloos verkeer betreft in de rich-
ting Amerika-Europa, zoo kan naast de Duitsche
stations verbinding verkregen worden met het Noor-

sche station Naerbo, 27 K.M. zuidelijk van Stavanger,
hetwelk in den loop van 1915 in bedrijf werd genomen.
De gemeenschap in de richting Noorwegen-Amerika

is nog niet zeer volmaakt. Ook van de verbinding
over Naerbo werd ten behoeve van Nederlandsche

handelshuizen wel gebruik gemaakt.

Men heeft in den laatsten
tijd weer hooren spreken

van de noodzakelijkheid van eene draadlooze verbin-ding met onze Oost-Indische koloniën, met welke ge-
westen de telegrafische gemeenschap eveneens op hin-

derlijke wijze bemoeilijkt wordt; het zou echter even-
min ongemotiveerd zijn met alle ernst en voortvarend-

heid in overweging te nemen de versterking van het

Nederlandsch draadloos-station Scheveningen, om
zoodoende verkeer mogelijk te maken met een station
in Amerika, opdat onze Regeering en onze koopman-
schap er weder verzekerd van zullen zijn, dat in Ame-
rika ontvangen worden de berichten die het
haar

belieft te verzenden. Noorwegen en Spanje hebben

ons hierin reeds het voorbeeld gegeven. G. E.
H.ÂÂ

DE MELKVOORZIENING IN DEN KOMENDEN

WINTER.

Een medewerker schrijft:
De vlksvoeding in den komenden winter wekt op
geen enkel punt zoo groote bezorgdheid als met be-
trekking tot de melkvoorziening. In normale tijden
is.Nederland een land overvloeiende van melk – ook
den afgeloopen zomer was de productie buitengewoon
hoog – en zelfs den komenden winter zal het al heel

vreemd moeten gaan, als er niet voldoende wordt ge-
molken om de behoefte aan consumtiemelk te dekken.
Maar daaruit volgt allerminst, dat met name de ste-
delijke bevolking steeds genoeg melk zal kunnen ont-
vangen. Deze betrekt in vredestijd de melk uit de
naaste omgeving, waar veehouders hun geheele bedrijf
er op hebben ingericht omzoowel ‘s winters als ‘s zo-
mers een zooveèl mogelijk gelijkmatige melkproductie

te houden. Zi5 slagen daarin door in den winter regel-
matig het afgemolken vee door verschmelksche koeien
te vervangen en deze zoo sterk mogelijk te voeden,

waardoor de melkproductie tot een zeer hoog peil

wordt opgevoerd.
Den komenden winter nu dreigt deze normale be-
drijfsgang door verschillende factoren verstoord te
worden. Het melkvee is buitengewoon duur, – mede
onder den invloed der hooge kaasprijzen, waardoor
deze tak van bedrijf zeer winstgevend is, wat uiter-

30 Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

539

aard tot gevolg heeft, dat de kaasboeren thans liefst

geen meikvee afstaan – en dientengevolge is de con-
sumtiemelker huiverig nieuw vee in te slaan, dat afge-
molken aanzienlijk minder opbrengt dan het kostte.
Daarbij is ook het krachtvoeder buitengewoon duur en,

wat erger is, uiterst schaarsch. Om te kunnen strekken

voor normaal gebruik moet, afgezien van lijnkoek en

andere krachtvoederkoek, boven onze eigen productie
alleen aan voedergranen (men zie Econ.-Stat. Berich-

ten no. 4) per maand 120.000 ton geïmporteerd wor-

den; over het le halfjaar 1916 is ternauwernood 50

pOt. daarvan ingevoerd (n.l. 366.000 ton). Ook de im-

porten, en insgelijks de productie, van lijnkoek en

andere krachtvoederkoek zijn verre van normaal.
Neemt men daarbij in aanmerking, dat het winter-

verbruik van krachtvoer aanmerkelijk hooger is dan in den zomer – ‘s zomers gemiddeld 100.000 ton per
maand tegen ‘s winters 145.000 ton – dan behoeft
het geen verder betoog, dat, nu er geen mogelijkheid

is eenige reserve van beteekenis te maken, dezen win-
ter er een zeergroot manco aan graan zijn zal. Daar-

bij manen ook de prijzen, die gemiddeld stellig 100
pOt. hooger zijn dan normaal (zelfs een inheemsch en

voor zoetboeren onmisbaar artikel als pulp is 80 pOt.

opgeslagen) tot de uiterste voorzichtigheid. Reeds de
afgeloopen winter met zijn over het geheel lagere
voederprijzen dan thans was voor de aan maximum-
prijzen voor melk gebonden zoetboeren zeer onvoor-
deelig, en dit is aanleiding geworden, dat een aantal
hunner reeds sedert eenige weken bezig is, het bedrijf
in te richten op een zoo gering mogelijke melkpro-
ductie. De daartoe gebezigde middelen zijn verkoop

van meikvee, doch vooral het drachtig doen worden
van den meikveestapel op zoodanige periode, dat de

dieren pas kalven tegen den tijd, dat zij naar de weide
gaan; waardoor zij den heelen winter droog staan en

zoodoende met een zeer geringe hoeveelheid krachi-
voeder in goede conditie kunnen worden gehouden.

Deze handelwijze leidt er noodzakelijk toe, dat de
steden dezen winter de benoodigde melk uit een meer verwijderden kring dan gewoonlijk zullen moeten be-
trekken. Eene belemmering daartegen vormt de om-

standigheid, dat ons spoôrwegverkeer met zijn hooge
vrachttarieven dâarop kwalijk is ingericht. Zoolang

nu de van verren afstand te betrekkeiL melk een ge-ringe hoeveelheid vormt, zal dit bezwaar nog we] te
ondervangen zijn. Of die hoeveelheid werkelijk gering zal wezen, is echter een vraag, waarvan de heantwoor-
ding allereerst afhangt van eène andere en wel deze:
wat kan er gedaan worden, om te bevorderen, dat de
zoetboeren, die hun bedrijf nog niet op een kleiner
melkproductie hebben ingericht, dezen winter zooveel
mogelijk melk zullen produceeren?

Van zelf is deze vraag het eerst onder de oogen
gezien door de belanghebbenden in de eerste plaats: de zoetboeren, die reeds vroegtijdig een geheel plan
ontworpen hebben, ten einde de meikvoorziening tegen
voor het publiek bereikbare prijzen te waarborgen. Uitgangspunt hunner redeneeriug was, dat toen het

den vorigen winter voor hen voordeeliger was kaas te
maken dan zoet te melken, de minister hen genoopt heeft, met hun oude bedrjfswijze voort te gaan, o.a.
door bedreiging met inbeslagneming van melk of kaas
en door het onthouden van consenten voor kaas, van
voor consumtie bestemde melk gemaakt. Er is dus den
minister veel aan gelegen, dat het bedrijf in zijn ge-
wonen vorm wordt uitgeoefend. De zoetboeren erken-
nen de verplichting voort te gaan met hun gewonen
bedrijfsvorm, maar tegenover die verplichting staat

het recht, dat gelegenheid zal worden gegeven, met de
uitoefening van dien gewonen bedrjfsvorm voört te
gaan. Zonder voldoende krachtvoeder is dat onmoge-
lijk; de regeering verleene dus
bij
het verdeelen van
het krachtvoeder den voorrang aan de zoetboeren.

Moeilijkheden bij de uitvoering geeft deze regeling
niet, want de Kaasereeniging kent, in verband met
den cent toeslag, al de namen der personen uit deze

categorie. Principieel verzet tegen de regeling is van

niemand te verwachten; de zoetb.oeren toch producee-
ren uitsluitend voor de Nederlandsche bevolking en

het is billijk, dat aan de behoeften der eigen bevol-

king eerst voldaan wordt, alvorens men gelegenheid
geeft voor het voortbrengen van producten, die naar
het buitenland gaan.

Het feit, dat de zoetboer voor het binnenland pro-

duceert, vormde voor dezen ook een motief om te

vragen, dat het benoodigde krachtvoeder aan hem te-
gen verlaagden prijs zou geleverd worden. Hij erkende

het recht der réeders om te weigeren, tegen normalen

prijs krachtvoer aan te brengen, dat gebezigd wordt

voor producten, die naar het buitenland gaan en

waarop producenten oorlogswinsten maken. De zoet-

boeren produceeren evenwel uitsluitend voor het bin-
nenland en evenals het bil]ijk is, dat zij op die pro-
ducten niet meer dan normale winsten maken, is het
ook billijk, dat op den aanvoer van voor de zoetboeren

benoodigd krachtvoeder niet meer dan de normale
winsten gemaakt worden. Geschiedde dit, dan maakte
men zich sterk, dat het publiek dezen winter niet
méér voor de melk zou behoeven te betalen dan den

vorigen winter, vooral, als de dezen zomer gegeven
cent toeslag behouden bleef. Als voordeel der regeling
werd ook aangegeven, dat zij het Rijk geen cent zou
koiten en dus ook van de zijde der belastingbetalers

geen verzet zou uitlokken. Verder had de regeling, zij
het officieus, ook reeds den steun van den melkhan-
del: producenten, consumenten en distribuanten gin-
gen dus allen accoord. Daarbij was men bereid, de ver-

langde garantie te geven, dat het goedkoope kracht-
voeder alleen voor de melkproductie zou gebruikt wor-
den en dat men voor elk te ontvangen kwantum
krachtvoeder minstens een nader te bepalen kwantum

melk zou leveren.

Dit op het oog even aanlokkelijke als rationeele
plan heeft echter den ministeif niet kunnen bevredi-

gen. Blijkbaar wenscht deze de meikvoorziening te
regelen aan de hand der bevoegdheden, hem door de
Distributiewet 1916 verstrekt. De melk zal komen te
behooren tot de goederen, welke de regeering verkrijg-

baar stelt en die niet boven door den minister vastge-
stelde maximumprijzen mogen verkocht worden. Het
verschil der inkoopprijzen en verkoopprijzen wordt

ingevolge deze wet voor
/io
door het Rijk en voor
1110
door de gemeenten gedragen.
De vraag, welke de inkoop- en verkoopprijzen
zullen zijn, wordt nader onderzocht. Over de laatste
wordt het oordeel der gemeentebesturen ingeroepen;
over de eerste die der handelaren en producenten; De
handel moet opgeven, welke winstmarge in elke ge-
meente noodig is, en de veehouders moeten districts-
gewijs aahgeven, welken productieprjs zij noodig
achten. Uit de aan hen verstrekte mededeeling, dat
zij de pulp niet tegen lageren prijs zullen ontvangen
dan andere categorieën, weten de veehouders, dat zij
dus ook de andere krachtvoeders tegen den algemeen-
geldeiaden prijs zullen moeten betalen. Welke die prij-
zen zullen zijn, weet ook de regeering zelf nog niet;
de veehouders zullen derhalve vermoedelijk een schaal
van productieprijzen moeten opmaken, gebaseerd op
wisselende voederprijzeri. Hieruit is af te leiden, dat
er ditmaal geen het geheele seizoen geldende produc-
tieprijs zal zijn, doch een, die om de 2 t 3 maanden
varieert al naar de prijzen, voor welke de regeering
het krachtvoeder levert.

Aangezien de verkoopprijs der melk wel constant
zal zijn, is dus vooraf niet met eenige zekerheid op te

maken, welke lasten de regeling op Rijk en gemeenten
zal leggen.
In dè kringen van den melkhandel vermoedt men
vrij algemeen, dat in deprovincies met de grootste
steden de boeren 12 k 14 ct. als productieprjs zullen
eischen. De meikhandel, die door hoogere bonen,
duurder materiaal enz. ook hoogere kosten heeftdan

540

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

30 Augustus 1916

normaal, zal de gewone winstmarge met 4 h 1 ct. ver-

hoogd willen zien. Een gemiddelden productieprijs

van 13 ct. aannemend en een winstmarge van 4 ct. zal

dus in de groote steden de kostprijs der melk 17 et.
worden. De gemeentebesturen zullen den maximum-
verkoopprijs vermoedelijk niet hooger willen gesteld

zien dan 13 ct., zoodat uit de begrootingspost van

20 millioen in de westelijke provincies een toeslag
van ongeveer 4 ct. per L. zal moeten worden gegeven.

In de overige provincies met haar lagere productie-

kosten en lagere verkoopprijzen zal misschien met

2Y2 á 3 t. toeslag kunnen worden volstaan. Een ge-

middelde toeslag van 3 ct.
schijnt
ons echter niet on-

waarschijnlijk. Het dagelijksch verbruik van consurn-

tiemelk op 2 millioen L. stellend kost de toeslag per

half jaar
f
10,8 millioen, of rond 11 miljoen gulden,

waarvan de gemeente
1/10
en het
Rijk
°Iio
betaalt. Het

Rijk zal dus op een uitgave van een 10 millioen te

rekenen hebben!

Is hiermee de financieele vraag in orde, daarmee
is het nog niet de meikvoorziening als zoodanig.

Indien de zoetboeren gelijk op moeten deelen van het
krachtvoeder, kunnen zij onvoldoende melk producee-

ren en zullen de steden dus van heinde en ver melk
moeten aanvoeren. Dit nu schijnt ons zoo goed als on-

doenlijk en ook onnoodig duur, en daarom meenen we,

dat van het hiervoren uiteengezette voorstel der zoet-
boeren althans dat deel zal moeten overgenomen wor-

den, hetwelk waarborgt, dat zij bij de verdeeling van.
het krachtvoer den voorrang zullen hebben.

ENGELSCHE CREDIETEN IN DE VEREENIGDE

STATEN.

Wij hebben getracht, onze lezers geregeld op de
hoogte te houden met de verschillende finantiëele

operaties van Engelsche, later ook van Fransche zijde
ondernomen, teneinde tegenover de ontzagljke aan-

koopen in de Vereenigde Staten eenig tegenwicht te

stellen.
Op de Engelsch-Fransche leening is de mobilisatie

der zich in Engelsche handen bevindende Amerikaan-

sche effecten gevolgd, waaraan later door een extra-belasting op het inkomen uit binnen de regeling val-

lende, doch niet aan de regeering overgedragen fond-

sen eenigermate een gedwongen kakter werd gegeven.
Thans is de regeering- weder een stap verder gegaan.
Terwijl toch de bestaande regeling, als schema. A
bekend, slechts Amerikaansche of andere in Wall-
street genoteerde fondsen betrof, ziet Engeland zich
thans genoodzaakt ook de mobilisatie van
zijn
verder

fondsenbezit voor te bereiden. De regeling kan natuur-
lijk niet dezelfde zijn. Terwijl de regeering toch bij de

onder schema A overgedragen fondsen door verkoop
-of beleening in New York op eenvoudige wijze haar
doel kon bereiken, kunnen de onder schema B vallende
fondsen, die niet in Amerika genoteerd zijn, noch zich
aldaar licht een markt kunnen vormen, niet voor ver-
koop in aanmerking komen en dus slechts dienst doen
als onderpand
bij
nieuwe leeningen. De bedoeling is

dan ook inderdaad, de fondsen hiertoe te doen strek-
ken. De lijst der in aanmerking komende . fondsen
omvat staats- en gemeente-obligaties van Argentinië,

Brazilië, Egypte, Scandinavië, Japan, Nederland en
Zwitserland, alsmede enkele Canadeesche en ‘Argen-
tijnsche spoorwegwaarden.
De regeling is in hooge mate in het voordeel van

bezitters van dergelijke fondsen. De regeering is be-
reid
1%
pOt. boven de op de fondsen verschuldigde
rente aan de eigenaars te betalen en verbindt zich te
zijner tijd hetzij de fondien zelf, hetzij de waarde, ver-

meerderd met 5 pOt., aan de eigenaars terug te
geven.
Omtrent de leeningsplannen is bekend geworden,
dat een leening van
$
250.000.000 in voorbereiding is,
waarvoor £ 60.000.000 van de genoemde obligaties tot
onderpand zullen hebben te strekken. De taxatie is

dat het Engelsche bezit der op het oog’enblik onder

schema B . begrepen fondsen ongeveer £ 600.000.000

beloopt, zoodat verwacht wordt, dat het eerste bedrag
van £ 60.000.000 gemakkelijk
bijeen
zal komen. Des-

niettemin heeft dezer dagen de kanselier van de

Schatkist McKenna doen weten, dat indien het noodig

mocht blijken, hij het Parlement zal voorstellen, ook

ten opzichte van deze fondsen door een extra-belasting
aan het verzoek tot overdracht de noodige kracht bij

te zetten.

De nieuwe leening zal wederom 5 pOt. rente dragen;

zij zal tot den koers van 98 pOt. worden uitgegeven en

is na twee jaar
t
pari aflosbaar. Wat dus zeggen wil,
dat de Engelsche regeering op de leening ruim 6 pOt.

moet betalen, nog te vermeerderen met het 4 pOt. dat aan de eigenaars der tot onderpand strekkende

fondsen verschuldigd is.
Hoe de tijden veranderd zijn,
blijkt,
wanneer men

deze voorwaarden vergelijkt met die welke een vijftien

jaar geleden van Amerikaansche
zijde
werden gesteld,

toen Engeland tijdens den Boerenoorlog eveneens zich

genoopt zag, vooral ter versterking van zijn goudvoor-raad Amerikaansche hulp in te roepen. Dit geschiedde

het eerst in Augustus 1899, toen door een Engeisch-

Amerikaansch consortium £ 5.000.000 Engelsche 3- of
4-jarige schatkistbiljetten van 3 pOt. werden overge-

-nomen tegen den koers van 98 pOt. In April 1901

werd ten tweede male een overzeesch beroep gedaan,
toen wederom aan een Engelsch-Amerikaansch con-

sortium
£
30.000.000 2% pOt. Oonsols (na April 1903

converteerbaar in 2 pOt. Oonsols) tegen den koers

an 94Y2 pOt. werden afgegeven. Hetzelfde consor-
tium nam in April 1902 nogmaals £ 16.000.000 dezer

Oonsols over tegen den koers van 934 pOt. Een deel
dezer zoogenaamde buitenlandsche leeningen werd

in Engeland zelf ondergebracht.
T6én dus een blanco pondenleening tegen een ren-
dements-basis van ruim 3 pOt., nu een leening in dol-

lars tegen onderpand met een rendement van onge-

veer 6 pOt.!
Ongetwijfeld
is in de verloopen jaren het
algemeen rente-niveau belangrijk gestegen. Ook echter
wanneer men deze stijging in aanmerking neemt, blijkt

wel van een zeer veranderde houding der Vereenigde

Staten.

__________

q
Al
DE DISTRIBUTIE WET IN WERKING.

Men schrijft ons:

Minister Posthuma is blijkbaar niet voornemens,
alleen in uitzonderingsgevallen gebruik te maken van
de bevoegdheden hem bij de Distributiewet 1916 toe-gekend. Nog geen vijf dagen na de afkondiging ervan
waren er om, of reeds een zelfde getal beschikkingen waren uitgevaardigd, die hun grond in genoemde wet vinden. Allereerst een drietal besluiten ingevolge art.

8, 3e lid, hetwelk den minister de bevoegdheid yerleent,
maximumprijzen vast te stellen. Van deze bevoegdheid
is thans gebruik gemaakt door zulke prijzen af te kon-
digen voor suiker en voor turf, dit laatste zoowel wat den groot- als den kleinhandel betreft.
Dit is te opvallender, omdat onder vigeur der Ont-
eigeningswet die maximumprj zen evengoed bestonden.

Daar echter hingen ze er slechts los
bij,
waren feitelijk

aan de onteigening zelf vastgekoppeld. Op overtreding
stond geen straf, alleen onteigening, welke in enkele
gevallen zelfs een benefiet was, omdat de schatters
den gestrafte soms een hooger bedrag toekenden dan
den maximumprijs. Wel is waar wist men zich aan het
Departement zoo goed mogelijk te redden, door in
bepaalde gevallen den schatters instructie te geven,
welke maatstaf bij de waardebepaling moest aangelegd
worden, doch die instructie was niet meer dan een
leiddraad, welken te volgen den schatters al dan niet
vrij stond. Willekeur was daarbij dus niet uitgesloten.

Overschrijding van de maximumprijzen ingevolge de
distributiewet wordt echter heel wat
gevaarlijker,
daar
zij met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaar of
geldboete van ten hoogste 10.000 gulden kan worden

30 Augustus 1916

ECON6MISCH-STATISTISCHÊ BËRICHfEN

541

bestraft, terwijl tevens de goederen, ten aanzjen waar-
van de overtreding plaats vond, kunnen worden ver-

beurd verklaard.

Er is nog een andere beschikking van den minister,
waardoor deze thans direct kan bereiken, wat vroeger slechts indirect en slechts gebrekkig mogelijk was. De.

onteigeningswet maakte inbezitneming mogelijk van

vastgehouden warei. Maar vaak wist men niet, wie

goedereit vasthield en waar deze waren opgeslagen,
zoodat dikwerf
tij
droovende, vermoeiende en.
vruchtelooze onderzoekingen noodig waren. Ook hier

weer wekte het feit, dat de eenige straf de onteigening
was, het vasthouden van waren onvoldoende tegen.
Door van art. 5 gebruik te maken en te gelasten, dat
ieder, die suiker anders dan voor eigen gebruik in

voorraad heeft, zulks voor 29 Aug. aan den Burge-

meester zijner gemeente moet opgeven, (weigering of

nalaten van de opgave kan leiden tot verbeurdverkla-
ring der voorraden, alsmede tot heéhtenis en boete) is

minister Posthuma nu in staat, spoedig een juiste op-

gave te verkrijgen van de in het land nog aanwezige

suiker. Het zal ons benieuwen, of dit onderzoek de
juistheid der meening van het Departement, dat er

tot den aanstaanden oogst suiker genoeg is, zal sta-
ven. Mocht dit niet het geval zijn, dan zal er wel een
distributieregeling van suiker volgens art. 8 tot stand
komen.

Eindelijk heeft de minister van de hem in art. 6 der
wet toegekende bevoegdheid gebruik gemaakt door te
bepalen, dat suikerbieten niet tot spiritus mogen ver-
werkt worden dan in den vorm van melasse: een nor-maal afvalproduct der suikerbereiding. Tegen zooda-
nige manipulatie stond de Regeering tot dusver zoo
goed als machteloos, tenzij zij de wel wat gewaagde
redeneering had willen bezigen, dat directe verwer-

king van suikerbieten tot spiritus leidde tot schaarsch-
te aan suiker en dus aanleiding vormde tot prijsop-

drijving van suiker in den zin van de Onteigeningswet.
Het is te verwachten, dat nu ook spoedig art. 7 zal
worden toegepast en op grond daarvan de teelt van
koolzaad, vlas, suikerbieten, karwijzaad, mosterdzaad,

blauw maanzaad, uien e.d. zal worden verboden, be-
perkt of niet dan voorwaardelijk toegestaan. Dat
daaromtrent nog geen bekendmaking verscheen, zal wèl hieraan moeten worden toegeschreven, dat de te verbieden gewassen moeten aangewezen worden bij
;,algemeenen maatregel van bestuur”,waarbij de Raad
van State vooraf moet gehoord worden en er dus al-
licht wat meer tijd mee gemoeid is dan niet eene een-voudige ministerieele beschikking.

BOEKAANKONDIQING.

F. Schoepp. De Wisselkoersen. Beknope
uiteenzetting van de beteekenis der
wisselkoersen en hun verloop tijdens
den oorlog. P.
Noordhoff, Groningen,
1916. 106 blz.

Het geschrift, welks titel hierboven staat afgedrukt,
richt zich niet in de eerste plaats tot de eigenlijke
deskundigen, doch stelt zich ten doel, een breeder

publiek inzicht te geven in aard en beteekenis der
wisselkoersen en in hetgeén de oorlog op dit gebied
heeft te aanschôuwen gegeven. De schrijver is hierin
o. i. geslaagd. Zijn inleidende beschouwingen zijn be-
knopt en gaan niet diep. Omtrent het verloop gedu-rende den oorlog is de schrijver uitvoeriger; aange-
vuld door een tabel, die het dagelijkache verloop der
voornaamste devisen aangeeft – een grafische voor-
stelling ware misschien voor den lezer duidelijker, ge-
weest – zal dit deel van het geschrift en met name
ook het overzicht van de maatregelen, in tal van lan-
den tegen de koersdaling genomen, als verzameling
van historische gegevens waarde behouden. De schrij-
ver zelf verbindt hieraan het voorstel een contrôle-
bureau op de betalingsbalans in het leven te roepen,
ten einde steeds met den loop van de rekening-courant

met het buitenland op de hoogte te zijn, èen denk-
beeld, waarvan wij de uitvoerbaarheid evenwel zou-
den wagen te betwijfelen.

De schrijver
wijdt
tén slotte eenige
bladzijden
aan het
vraagstuk welk centrum in de toekomst het interna-

tionaal betalingswezen tot zich zal trekken. Zal de
dollar de plaats van het pond sterling innemen? De

schrijver sluit. zich aan bij hen, die de economische
structuur der V. S. hiertoe vooralsnog niet
rijp
ach-
ten. Over de
mogelijkheid,
den Nederlandschen gulden
een blijvende plaats in het internationaal betalings-
verkeer te verzekeren, oordeelt de schrijver niet on-

gunstig, mits ook de regèering ingrjpe.

Wij gelooven, dat het boekje velen tot gids zal kun-
nen strekken en als zoodanig stellig nut zal—kunnen
stichten.

Drie grafische voorstellingen van den
loop der w i s s ei k o e r s e n (ponden, marken en

Fransche francs) van 1 Januari 1913 tot 1 Juli 1916,
samengesteld door de Rotterdamsche bankiersfirma
Gebr. Chabot, geven een sprekend beeld van de groote

afwijkingen, welke de wisselnoteeringen gedurende
den oorlog vertoonen.

Het Julinummer van het Weitwirtsehaft-
1 i c h e s A r c h i v . bevat behalve de gebruikelijke
litteratuurbespreking en de overige vaste rubrieken
eenige artikelen over de Kriegswirtschaft in Zwitser-
land en Spanje, over de waterwegen van de Vereenig-
de Staten en Canada, over Bulgarije’s economische
politiek en vooruitzichten, over den vroegeren en te-

genwoordigen landbouw in Babylonië, alsmede een

artikel getiteld ,,Der Auslanddeutsche.-.und das
deutsche Recht”.
Ç.JJ 1..

REGEERINGSMAATREGELEN
.
OP

HANDELSGEBIED.

Regeling inzake den aardappel-
o o g s t 1916117. Door den Minister van Landbouw,
enz. is in hoofdlijnen de volgende regeling vastgesteld,
ten einde de voorziening van het binnenland met

aardappelen voor het jaar 1916117 zooveel mogelijk te
verzekeren:

le. Waarschijnlijk zal de oogst van de hier te lande
in gewone omstandigheden verlangde soorten con-
sumptie-aardappelen voldoende zijn voor binnen-

landsch gebruik, maar geen overschot overlaten voor
uitvoer, zoodat uitvoer van deze aardappelen dan ook niet kan worden toegestaan.

2e. Aan de aardappelmeel-fabrieken is voorloopig toe-
gestaan de vermaling van 8,2 millioen H.L. fabrieks-
aardappelen onder verplichting, van het geproduceer-
de meel 50 pCt. ter beschikking van de Regeering te

houden. (In 1914 werden, volgens het Verslag over den Landbouw in Nederland, door de gezamenlijke

aardappelmeel-fabrieken ongeveer 10 millioen H.L.
aardappelen verwerkt).

3e. Naast de bovengenoemde consumptie-aardappe-
len en de hoeveelheid van 8,2 millioen H.L. fabrieks-
aardappelen, zal waarschijnlijk nog een aanzienlijke

hoeveelheid overblijven, bestaande uit fabrieksaardap-
pelen en daaraan verwante soorten, die onder gewone
omstandigheden hun weg vinden bf naar de aardap.pel-
meel-fabrieken en -drogerjen bf naar den exporteur.
Het ligt in de bedoeling, deze hoeveelheid dienstbaar
te maken aan het vormen van een reserve voor bin-
nenlandsch verbruik in het algemeen en in het bijzon-
der van die soorten, welke kunnen duren tot de’maan-
den Mei en Juni, terwijl, indien de hoeveelheid aan-
zienlijk zal blijken, verwerking of uitvoer t. z. t. onder
voorwaarden kan worden toegestaan.

Distributiewet 1916. Eenige maatregelen op
grond dezer wet worden elders in dit nummer be-
sproken..
1 –

542

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

30 Augustus 1916

MAANDCIJFERS.

NEDERLANDSOHE HANDELSSTATISTÏEK..

De keuze der artikelen is bepaald tot de belangrijkste handelsartikelen en tot die, wier in- of uitvoer in verband met de
buitengewone tijdsomstandigheden meer dan gewone belangstelling wekt, alles voor zoover de officieele gegevens vergelijkbaar
zijn. Daar tengevolge van den oorlogstoestand zoo goed als alle doorvoer is opgehouden, zijn niet de algemeene in- en uitvoer-
cijfers gegeven, doch die van invoer tot verbruik en uitvoer uit het vrije verkeer. De aandacht zij er echter op gevestigd, dat
met name in 1914 goederen voor invoer tot verbruik werden aangegeven, terwijl zij feitelijk in doorvoer aankwamen.

(In duizenden Kilorammen).

Algemeene
voedings-
middelen.
Aardappelmeel..
Boter ……….
Eieren ……..
Tarve en -meel
t)

Rijst ……….
Andere granen..
Kaas ……….
Versche zéevisch
Raringenbokking
Versch vleesch..
Gez. of ger.vleesch
Krachtvoeder-
koeken en -meel
Genotmiddelen.

Invoer tot verbruik
Juli

1914

1

1915

1

1916

Uitv.uithetvrijeverkeer
Juli
1
1914

1915

1916

Invoer tot verbruik
eerste zeven titaanden
Uitv.uithetvrijeverkeer
eerste zeven maanden

1914

1915

1

1916
‘1914

1

1915 1916

2.570
0
0
10.727
8.282
419
15.558
25
0
61.087
70.297 62.541
305
42
.
60
3.927
4.395 3.680
1.624
281 449
21.639
25.146 23.821
2.221
0
0
3.845
4.411
2.600 9.152
52
37
17.475
23.214
23.731 201.096
33.997
117.230
159.949
43
17
1.341.940
602.908
501.545
999.494
582
714
20.482
1.725
79
23.235
181
11
338.699
28.348
42.047 160.320
3.182
4.127 248.900 89.030
59.844
114.883
1.807
7
1.612.022
756.074 425.394
840.257
22.403
215
5.409 11.355 11.250
? ?
35.528
50.916 61.645
1.414
3.572 5.917
? ?
14′.275
23.633
34.030
264
166
0
4.156 6.805 6.929
6.047 11.386
727
28.804 33.738 30.159
?
3.297
6.608
104
? ?
38.829 50.856 29.961
P
?
1.399
837
1.553
?
8.203
10.543
15.623

22.379
14.951
14.591
?
?
179.236
162.227 113.147
-?.

1.135 1.489
6.722
250

17.050
483
187

7.897
780
2.055
6.286 2.263
0
4.560
4.226
466
0
191
158
5.757 2.483

3.493

Cacaohoonen

3.293

5.405
Caeaopoeder

3

25
Koffie……..

8.876

7.030
Ruwsuiker ..

15.354

1.412
Kandij, melis,

basterd ……1.108

251

Tabak ……..1.789

1.840
Sigaren

1

1
Olien, vetten en grondstoffen d

Copra ……….7.329

16.164
Kokosnootolie

1.331

1.552

Reuzel …………986

537
Margar. (eetbare)

51

0
Margar. (ruwe)

4.163

4.130
Katoenpittenolie

589

8.907
Gronduoten ..

4.170

8.555
Palmpitten ….

6.012

2.872
Palmolie

2.661

2.333
Sojaboonen ..

2.005

1.600

Soja-olie ………1.004

1.873

Koolzaad ……..2.412

1.009

Lijnzaad …….33.483

35.999

Lijnolie ………….24

5

Petroleum. ……
.10.897

9.285
Miner.smeeroliën

1.763

2.229
Talk,roetensmeer

4.614

2.169
Weefstoffen.

1.494
0
5.967
63

2
2.178
.2
arvoor.
13.251
•0
2.971
0
2.571 2.871
41
523
0
0
467
51
2.267
0
16.230
922 525

10

0

33.787 30.500

1.953

955

28

1.618

15.151

2.833

75.973 144.746

780

0

83.596

4.847

6.354

2

6.213

7.211

738

647

13.604 12.866

206

271

9

6

5.724

0

62.865 157.057

1.025

48

10.440

8.669

86

4

13.836 13.871

24.765

13.729

423

93

113

0

24.814 25.460

1.642

0

9.072 54.005

0

0

63.284 40.533

13

0

44.492 14.769

248

128

13.520 11.562

0

0

16.468 13.374

72

.

0

7.234 10.955

11

1

16.495

6.179

63

0

201.995284.379

468

133

289 29.509

5

1

90.782 110.148
?

11.231 20.531

818

156

35.348 28.386

.13.035
138
59.374
788
658 11.250
27

55.601
18
11.262
0
12.682
19.077
15.388
13.143
371
3.441
4.393
8.944
89.654
0
100.270
5.035
5.942

10.473

482

924

8,614

13.755

8.149

56.385

118.103

57.288
3.330 22.530 29.286

98.001

76.874

16.889

3.409

4350

4.512

1.273

1.195

1.842

41.177

101.084

0

1.995

8.462

6.203

13.408

1.986

43

40.901

82.865

88.005

13.897

3.246

460

30

12.793

84

21.297

6.471

43

34.391

80

0

4.624

1.712

139

13.531

106

0

1.420

912

0

4.639

167

41€

58.104

2.191

3.000

18.919

83.54-7

943

55

21

19
?

.?

24.813

14.196

1.642

Hennep (ongeh.)

2.274

1.975

199

1.556

330

0

22.012 16.531

2.911

8.871

6.395
Ongetw.en ongev.

katoenen garen

3.265

449

1.220

74

11

0

22.681 13.215 10.374

574

51

Katoen (ongesp.)

5.563

4.285

3.533

3.040

230

32

45.081 58.151 23.653 21.280 40.758
Vlas (geroot en

gezwingeld) ..

4

48

5

151

340

1.523


189

1.054

256

2.986

6.527
Wol (alle soorten,

wolafval en

kunstwol) ….

1.310

. 682

255

583

32

28

11.485

6.343

5.715

6.200

184
Metalen. IJzer (ruw gegot.)
32.890
4.043 6.301
.22.568
167
2
190.222
26.825
42.534
119.171
3.747
IJzer (smneed-,
band-enpl.ijzer)
72.532
50.731 46.248
49.892
12.521
4.682
486.838
330.751
277.228
318.175
89.531
IJzer (spoorstav.)
5.114
2.641
1.758
2.508
402
85
35.725
17.637
13.815
22.802
5.207
IJzer (gaspijpen)
3.475 3.122
4.715 1.432 408
105
28.841 20.817
28.592
6.415
1.001
Staal (in staven)
23.862
3.497
4.132 15.504
358
169
159.895
15.300
31.438
89.224
1.260
Koper (ruw)..
7.268
44
28
7.524
2 0
52.760
490
676
48.564
879
Lood
(ruw)

..
4.978
210 373
3.948
36

38
24.182
4.823
2.294
15.345 560
1.689
13
108
1.347
98
2
14.468
2.114
811
10.571
4.809
Tin

(ruw) ……..
Zink (ruw)

..
3.730
87
33
3.907
4
623
28.430
455
2.140
39.222
10.447
Steenkolen.
Steenkolen

. . .
.1
1.399.854
1
762.154
1
537.350
1
647.580
1
4.285
1
3.475 18.557.999 14.057.213 13.610.437 13.565.630
1

230.168
1
59.030
Diversen.
2.045
1.613
982
61
1

27.841

26.378

13.037

4.821
2.761
8
Chilisalpeter

15.494 2.676
0
50.921
0
0

148.022

37.880

42.167

110.777

204
1
Cement, tras ….

56.599
38.666
.42.375
13.674
5.555
41

365.931

222.127

244.180

110.101
33.231
1.065

Soda

………..3.069

Huiden (gedroogd
en onbereid)

1.638
550
150
877
34.
35

11.093

4.477

1.083

7.187
194
244
Huiden (gezout.)

1.453
247
960-
1.347
133
990

10.901

2.170

1.460

11.483
1165
6.875

1)
Tarwemeel is uitgedrukt
in tarwe; aangenomen
is, dat 75
K.G. meel met 100 K.G. tarwe gelijk staat.

Bij ,,andere
granen” vond voor roggemeel eenzelfde verrekening plaats.

15

8
210
12.531

80

38

17.442
1.843
1.933
1.571
2
705
34
6.133

t

30 Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

543

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

I.

BANKDISCONTO’S.

26 Augustus 1916
20 Juli 1914

N d

(Disc.Wissels.
e
412 sedert 1Juli’15

3
1
/2sedert23
I1rt. ’14
Bel.Biun.Eff.
4112

,,

1

,,

’15

4

,,

23

,,

’14
BanklVrschjflRC
5Va

,,

19Aug.’14

5

,,

23

,,

’14
Bank of England..
6

14Juli ’16

3

,,

29 Jan. ’14
Deutsche Reichsbk.
5

,,.

23 ])ec. ’14

4

,,

5 Febr.’14
Banque de France.
5

20Aug.’14

3
11

•,,

29 Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

10Apr.’15

4

,,

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

27 Juli ’14

5

1 Apr.’14
Nat. Bank v.Denem.
.5

10

,,

’15

5

,,

6
Febr.’14
Zweedsche Rijksbk.
4
1
1

,,

1Mei
1
16

4
1
12

6

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
4112

,,

2 Jan.’15

3’12

,,

19

’14
Bank van Italië ..
5

1 Juni’16

5

,,

9Mei

’14
Feder. I{es. B1.N.Y.
3-5 ,,

4Febr.’15

Javasche Bank….
3
1
I2

1Aug.’09

3’/i

,,

1 Aug209

II.

OPEN MARKT.

Data Amsterdam Londen
Part.
Berlijn
Part.
Parjs
P
N. York
Cali-
Part.
Prolo,,.
disconto
gatie disconto
disconto
disc.
inozey

25 Aug. ’16
1 ‘/8

/4
2 5
1
18
41s

2.
1
1
4

2125

’16
1-
1
14
181
4
_2
5’I8
4-s18

2-
1
14
14-18 ,,

’16
1-‘1
1’/4
5’18
4.
8
18

2’14’12
711

’16
1-
11
1’1214
551.1l/
j

4_51
2.11
2

23-28 A. ’15

2
3
14
44-4


118
24-29,,

’14


5-’18
– –
7

20-24Ju1.’14
3
1
1
,-/io
211
4
.21
4

211
4
_81
4

2 ‘/8

‘/2
214
1 /42
Vi

WISSELKOERSEN.

I. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgenonen. De dage.
lijksche koersen op New York, de laagste en hoogste der
week en de Zaterdagsche noteeringen zijn aan particuliere
opgaven ontlèend.

Data
Londen
Berlijn
Parijs
New York

21 Aug. 1916

..
11.55/4
42.95
41.05
2.42
22

1916

;.
11.55
1
1
4

42.75
41.10
2.42
23

1916

..
11.55
1
/2
42.95
41.15
2.42’/,
24

1916

..
11.55V2
42.85 41.15
2.42
1
/8. 25

,

1916

..
11.56114
42.77’12
41.17’/2
2.4211
4

26

,,

1916

..
11.56/4
42.77’12
41.15
2.4218

Laagste der week
11.55
42.65 41.02
1
12
2.4114
Hoogste

,,

,,
11.57
43.07
1
12
41.17’12
2.421
19 Aug. 1916

..
11.55’/2
43.05 41.07
1
/8
2.42
12

,,

1916

..
11.5321
4

43.07’12
40.97
1
/2
2.42
Muutpariteit

..
12.1018
59.26
48.-
2.48I4

Data
Zwitser.
land
Weenen
Kopen-
hagen
Stock-
/,olm
Batavia
telegrafisch

26 Aug. 1916
45.80
29.65 67.27
1
12
69,37
1
12
98 ‘/z-99
Laagste d. w.
45.75
29.60
67.20
:6920

Hoogste
,,

,,
45.87
1
12
29.90
67.65 69.50

19 Aug. 1916
45.80
29.77’/2
67.55 69.35
98/8-/,
12

,,

1916
45.69
29.92
1
/2
67.85 69.25
9818-18
Muntpariteit
48.-
50.41 66.67
66.67
100

OVERZICHT.
De vraag voor Londen bleef onverminderd aanhouden:
van 11,5534 kon de koers tot 11,563% verbeteren. De Mar-
kenkoers is wederom aan groote fluctuaties onderhevig
geweest; van Zwitsersche zijde zijn weder groote posten op
de markt gebracht. De noteering, die op den len beursdag
van de week ca. 42,95 was, liep terug tot ca. 42,70, waarna
de beide laatste dagen de koers ca. 42,7734 bleef. De Marken-
kpers is hier zoo onzeker, dat 66n dezer dagen de officieele

notéering te Rotterdam en Amsterdam meer dan
34
pCt.
verschil aantoonde.
Weenen werd ook deze week ruim aangeboden en was
zeer moeilijk te plaatsen; de koers liep van 29,75 tot 29,65
terug.
Parijs bleef vast: 41,07
34
tot 41,15. Ook de vraag voor – cheque New York bleef bestaan; de koers verbeterde van
242 tot 242
3
/8. –
De rjzing in de Deensche Kronen aan het slot van de
voorafgaande berichtsweek heeft zich niet kunnen hand-
haven. Van 67,55 liep de koers terug tot 67,30.
In tegenstelling met Noorsche Kronen, die hier bijna niet
te ilaatsen zijn, (de laatste dagen alleen was er wat vraag
en werd een enkele transactie op een koers van 68,70 afge-
sloten) vonden deze week Zweedsche Kronen gretig koopers.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht Zicht Zicht

a
Da
Londen
Parijs
Berlijn
A,nsterd.
(in
(in frs.
(in cents
(in cents
per
£)
P.

)
P. Rm. 4)
per gld.)

26 Augustus1916
4.76.45
5.90’18
711,
41
1
116
Laagste d. week..
4.76.45
5.90’12
7118
41’14
Hoogste,,,,..
4.76.50
5.91
72
1
14
41110
19 Augustus 1916
4.76.50 5.90 12
72 1/4
41/aa
12

,,

1916
4.76.45
5.92’1
72’1
41’16
Muntpariteit
4.86.67
5.18’/d
95114
403/I

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings.
eenheden
11 Aug.
1916


18 Aug.
1916

Week
-25
19

Aug.
LaagsteHoogste
25Aug.
1916

Alexaudrië.
.
Piast. p.
£
97 112
972/
9771je
971i6

9771

B. Aires
1)
.
.
d.p.gd.pes.
4814
48
11
182
481ia
48
11
1,
48e/ja
Calcutta
.
.
.
.
sh/d.p.rup.
114
2
181
114
1
/s
114
1
18
114
1
18
114
1
18
Hongkong
.
.
id.
p. $
2/1’12
211
8
18
2’l’18
211’12
211’I1
Lissabon….
cl.p.escudo
3518
35
35 35
1
1
35
Madrid

.. . .
Peset.
p. £
23.69
23.55
23.571
23.65
23.571
Montevideo
1)

d.
p.
peso
52 52
1
1
4

529
4

52
1
14
52’14
Montreal..
. .
$
per
£
4.762/
4

4.76’12 4.76V4
4.77114
4.77
Petrograd
..
R.
p. £ 10
15614
156 154
155
3
14
154
R.d.Janeiro’)
d. p.milr.
12214
12
21
122
12’18
1218
12
1
12
Lires
p. £
30.75 30.85
30.844
30.90
30.87
Shanghai

.
.
sh/dp.tael
2111’18
2111
2110
1
/8
211118
2/118
8

Rome

…….

Singapore

. .
id. p. $
214e/ja
214
8
116
214e1ja
214
2
11a
214
2
118
Valparaiso
1)

d.p.pap.p.
951jQ
9 /ia 9 /ia
9
‘/
9
18
182
Yokohama
. .
sh/d.p. yen
211e18

21116
211
8
18
211
1
18
211
2
19

1) Noteeringen op 90 dagen.

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND.

Sedert begin Augustus 1916 worden de dagelijksche ont-
vangsten en onttrekkingen van goud door de Bank of England
tijdelijk niet bekend gemaakt.

ZILVER.

De zilvermarkt was in de afgeloopen week zeer stil en
de prijzen vertoonen zeer weinig fluctuatie.
Het aanbod van Chineesche zijde, dat in den laatsten tijd
de Indische koopers van de Londensche markt hield, is
ten gevolge van de aantrekkende Chineesche wisselkoersen sterk verminderd. Er waren in Londen dan ook weer eenige kooporders van de zijde der Indische bazaars.
Ook het Amerikaansche aanbod is zeer gering en werd
grif opgenomen, daar de muntbehoeften nog steeds onver-
minderd blijven bestaan. Men schijnt echter bij het uit-
voeren van muntorciers geregeld alle prijsopdrjving te ver-mijden, vooral ook daar men van prijsstijging geen belang.
rijke vermeerdering van het aanbod verwacht.
Noteering te Londen.

te New York.

26 Aug.

1916 ……..3112

66’18
19

,, :

1916 ……..31/ia

6521
4

12

1916 ……..3l”/ja

.66’14
5

,,

1916 …….. 31’/2

66’/,

28 Aug. 1915 ……..22
12
/la

4618


29 Aug. 1914 ……..23/,

53
20 Juli

1914 ……..24″/ja

54118

544

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

30 Augustus 1916

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 26 AUGUSTUS 1916.

Activa.

Binneni. Wis-( E[.-bk.

f
63.523.598,91
sels, Prom.,

B.-bk.

,,

406.105,66
enz. in disc.(Ag.sch.

11.957.717,91
‘/

f

75.887.422,48
1
12
Papier o. h. Buiteni. in
disconto

……………………..

Idem eigen portef.
.
f

7.872.808,-
Af: Verkocht maar voor de bk. nog niet afgel.

Beleeningen
1.
H.-bk.

t

20.473.817,90
‘/

7.872.808,-

mcl. vrsch.<


B.-bk.

,

3.886.869,01
1
12
in
rek..crt.
t
Ag.sch.

40.396.557,14 /2
op

onderp.

•f

64.757.244,06’/i

OpEffecten

……/

58.850.144,06
1
12
OpGoederenen Spec.

5.907.100,-

64.757:244,06’1

Voorschotten a.h. Rijk…………….
,,

14.961.329,71
1
11

MuntenMuntmateriaal
Munt, Goud ……/ 62.949.540,-
Muntmat. Goud.. .. ,,522.863.255,95’12

f585.812.795,95 ‘/
Munt, Zilver, enz.

8.230.796,13
1
12
Muntmat. Zilver

594.043.592,09
Effecten
Bel. v.h. Res.fonds..
f

5.153.332,62 ‘Is
id. van ‘/sv. h. kapit.

3.986.360,75
vi

9.139.693,37 /2
Geb. en Meub. deiBank …………….
,,

1.400.000,-
Diverse rekeningen

………………
,,

58.116.080,44

/
826.178.170,17

Passiva.

Kapitaal ……………………….
f

20.000.000,-
Reservefonds ……………………
,,

5.155.090,93
‘/
Bankbiljetten in omloop…………..
,,
657.109.150,-
Bankassignatiën in omloop …………
,,

1.679.551,20
1
1
Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk ……
/


Van anderen …… ,,138.787.O69,85ij2
138.787.069,85 ‘/
Diverse rékeningen ………………
,,

3.447.308,17
1
12

/ 826478.170,17

Beschikbaar metaalsaldo ………….. / 433.625.625,16
1
12
Op
de basis ‘van
2
15
metaaldekking ……,,
274.110.470,9512
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is . .
,,
2.168.128.125,-

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende verschillen:
Meer
Minder
Disconto’s

…………
5.800.132,57
’12
Buitenlandsche wissels..
392.826,-
Beleeningen
1.008.637,14
Goud
1.464.771,11
Zilver
462.710,50
1
12
Bankbiljetten
2.290.285,- Part. Rek.-Crt. saldo’s
7.134.755,31/

N.B. Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën blijkt, dat uitstonden op:

19 Aug. 1916
26 Aug. 1916

Aan schatkistpromessen
/

86.780.000,-
f
92.780.000,-
waarvan rechttreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
53.500.000,-
59.500.000,-
Aan schatkistbiljetten
43.707.000,-
43.707.000,-
Aan zilverbons

……..
.
,,

14.645.222,-
14.132.403,50

rJI
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Data
Goud
Zilver
B k
,°’


.
je

en

Andere
opeischbare
schulden

26 Aug.

1916

. . . .
585.813
8.231
657.109
140.467
19

,,

1916

….
587.278
8.694
659.399
133.792
12

1916

….
588.254
9.074
662.369
124.635
5

,,

1916

….
588.114
9.788
668.017 116.044
29

Juli

1916

….
581.564
10.784
661.679
92.148
22

,,

1916

….
581.173
10.464
649.687 105.408
15

,,

1916

….
578.989 9.873
.654.012
100.459
8

,,

1916

….
575.116
9.246
655.968 91.330
1

,,

1916e.. ..
573.231
8.958
656.795
82.914)
24

Juni 1916*….
552.026
8.407
630.911
93888
1
)
17

,,

1916

….
548.614
7.615
639.001
84.802
10

1916

.. ..
546.323
6.715
642.005 74.904
3.

,,

1916

….
542.893
5.947
645.484
64.648

28 Aug.

1915

….
378.437
2.322
513.706 23.266
29 Aug.

1914

….
162.146
2.298
444.233
33.681

25

Juli

1914

. .
..
162.114 8.228
310.437
6.198

‘) Waarvan Rek.-Crt. saldo van het Rijk f19.810.000,-.
2)

3.677.000,-.

Data

Disconto’s

Belee-
Besch,k. baar
Dek.
kings.
Hiervan

T

1
0
aa
Schatkist.
nissgen
Metaal-
percen.
pro,nessen

saldo
tage
rechtstreeks

26 Aug. 1916
75.887
59.500 64.757
433.626
74
19

,,

1916
70.087
53.500 65.766
436.430
75
12

,,

1916
66.467
49.500
66.421
439.024
76
5

,,

1916
64.058 46.500
-67.203
440.195
76
29 Juli 1916
37.521
19.500
68.101
440.696
79
22

,,

1916
36.011
17.500
68.189
439.734
78
15

1916
34.580 15.500
72.434
437.086
78
8

,,

1916
31.689
12.500
72.669
434.026
78
1

,,

1916* 37.332
17.400
74.486
433.380
79
24 Juni 1916*
42.314 22.400
80.094
414.639
78
17

1916
.

40.156
20.400 74.521
410.638
77
10

1916
39.834
19.400
71.858
408.830
77
3

,,

1916
31.992
.

11.300
72.186 405.991
77

28 Aug.1915
61.365
.32.500
90.010 272.871
71
29 Aug.1914
171.669
37.300 136.192
68.693
34

25 Juli

1914
67.947
14.300
61.686
43.521
1
)
54

1)
Op de basis van
1
1
metaaldekking.
*) De
5
0
/o Ned. md. leening werd tusschen 23 Juni en
1 Juli nagenoeg volgestort.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
(In duizenden Guldens.)

Data
Goud
Zilver
B

k
biljett;
Andere
°P”.
schulden

55.061 28.533 146.783 44.848
62.779
29.087 149.878 40.942 64.578 29.460
149.801
41.940

1

Juli

1916 …….

64.265
31.003
150.374 41.228

24

Juni 1916 …….
17

,,

1916 …….
10

,,

1916 …….

3

Juli

1915 …….
29.982 31.701
115.416
27.610 23.888 30.897
108.144.
16.776
4

Juli

1914 …….

25

Juli

1914.

…..
22.057
31.907
110.172 12.634

Data

Dis-
conto’s

ssels,
iten
.In
b

Belee-
ningen

ningen
1)

Beschik.
baar
metaal-
saldo

i
1
kings.
lpercen_
1
tage

1 Juli1916
6.656
41.939 54.895 8.118 45.268
44
24Juni1916
6.593
41.494 46.956 7.585
53.02
48
17

1916
6.566 41.110 43.300
10.533
55.690
49
10

1916
6.530
39.476
41.444
12.073
56.948
50

3 Juli1915
5.841 8.586 55.877 12.749
33076

43
4 Juli1914
6.612
9.503
47.078
2.383
4.817
2
)
44

25 Juli1914
7.259
6.395 47.934
2.228 4.842
2
)
44

Sluitpost der activa.
Op de basis van
2
1
metaaldekking.

10

30 Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

545

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

1Disconto’s
Data

Metaal Circulatie opei
Ander
chb.

Div. reke-

schulden

ningen )

15

Juli

1916..
715
1.013
902
920
595
8

,,

1916..
698 1.050
710
929 645
1

,,

1916..
797
1.012
730
957
561
24

Juni 1916..
800
952
891
952 745

17

Juli

1915..
1.143
1.070
1.534
860
926
18

Juli

1914..
638
1.152
493 739
398

25 Juli 1914..1

645
1
1.100
1

560
1

735

396

1)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

I. BANK OF ENGLAND.

WEEKSTAAT VAN 23 AUGUSTUS 1916.

ISSUE DEPARTMENT.

Notesissued.. £ 73.704.220

Governm.Debt£ 11.015.100
Othersecurities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion.. ..

55.254.220

£ 73.704.220

£ 73.704.220

BANKING DEPARTMENT.

Capital……£ 14.553.000

Government

Rest ……….3.541.483

securities .. £ 42.187.602

Publicdeposits,, 51.428.269.

Othersecurities,, 89.047.403

Other deposits ,, 101.751.917

Notes ……..,, 38.167.825
Seven-day and

Gold and silver
other bilis..
,,

20.855

coin ……,,

1.892.694

£171.295.524

£171.295.524

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en.10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st:
)

Dato
Metaal
Circulatie
Currency Notes.

Bedrag
Goudd.
Gov. Sec.

23 Aug. 1916
57.147
35.536 129.444
28.500
97.586
16

1916
57.414 35.706 129.948
28.500
96.644
9

,,

1916
56.551 36.147 128.687 28.500
94.702
2

1916
54.884
36.658 127.674
28.500
92.705

25 Aug. 1915
67.301
31.803
54.201 28.500 14.759
26 Aug. 1914
43.473 35.571
21.535
…………..

22 Juli 1914 40.164
1
29.317


Data
______________
Gov.
Sec
Other
Sec.
Public
Depos.
Other
Depos.
Re-
serve

Dek-
kings-
percen-
tage
i)

23 Aug.1916
42.188
89.047
51:428
101.752
40.061
26
1
18
16

,,

1916
42.188
83.811
54.222
93.862
40.158
27
1
/8
9

,,

1916
42.188
80.642
54.625 88.990 38.854
27
2

,,

1916
42.188 75.657
51.010
85.517 36.677
26/8
25Aug.1915
45.655
142.137
89.465 134.054 53.948
24
1
/s
26 Aug.1914
29.779 109.905 23.887
123.927
26.352
17
7/

22 Juli 1914
11.005
33.633
13.735
42.185 29.297
52/8

i) Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

H. DEUTSCHE REICHSBANK.

STAAT VAN 23 AUGUSTUS 1916.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metailbestand ………………….Mk

2.495.963.000
davon Goidbestand ……………..

2.468.582.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine..

340.978.000
Noten anderer Banken ……………,

13.257.000
Wechsel ……………………….

6.658.583.000
Lombardforderungen …………….

10.287.000
Effekten ……………………….

98.622.000
SonstigeAktiva …………………..482.259.000

Grundkapital ………………. …….,

180.000.000
Reservefonds …………………….,

85.471.000
Notenumlauf ……………………

6.863.154.000
Sonstige tiiglich fltllige Verbi ndlichkeiten

2.691.145.000
Sonstige Passiva …………………..280.179.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Qnderstaand ovei-zicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data Metaal
__________

Daarvan
Goud
Kas çen-
scheine
Circu-
latie

Dek-
kings-
percen- tage
1)

23 Aug. 1916
2.495.963 2.468.562
340.978
6.863.154
41
15

,,

1916
2.496.121
2.468.392
365.330 6.926.740
41
7

,,

1916
2.495.627
2.467.953
371.331
6.981.314
41
31 Juli 1916
2.497.062
2.467.783
416.082
7.024.564
41

23 Aug.1915
2.452.850
2.406.330
236.005
5.317.218
51
22 Aug.1914
1.596.129 1.529.775
118.583
3.999.962
43

23 Juli 1914
1.691.398
1.356.857
65.479 1.890.895
93

i) Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Dato
Wissels
Rek. Crt.

Darlehenska.çsenschcjne

Totaal
In kas bij
uitge-
1

de Rcichs-
_____________

geven
bonk

23 Aug. 1916
6.658.583 2.691.145
1.879.700 301.900
15

,,

1916
6.717.380
2.671.096
1.878.100 326.700
7

,,

1916
6.523.366 2.439.371
1.861.100
333.900
31 Juli

1916
6.542.001
.

2.395.595
1.871.600
378.200

23 Aug. 1915
4.744.553
1.817.041 1.019.000
188.000
22 Aug: 1914
4.616.010 2.619.763
13400.0 100.000

23 Juli

1914
750.892 943.964

III. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAISTE POSTEN.
Van 6 Aug. 1914 tot 28 Jan. 1915 werden geen staten
gepubliceerd. De met * geteekende posten komen eerst sedert
28 Jan. 1915 in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar.

(In duizenden franes.)

* Te goed
* Utge-
Data
Goud
Zilver
in het bui-
Wissels
stelde
tenland
wissels

24 Aug. 1916
4.808.058 339.326 667.020 424.838 1.418.650
17

1916
4.802.141 338.491 583.950 440.126 1.424.812
10

,,

1916
4.780.346
338.461 617.870 428.209 1.430.702
3

1916
4.793.192 390.616
507.510 466.738 1.437.910

26 Aug. 1915
4.266:319
366.754
1.008.730 275.220
2.060.438
27Aug.1914


– –

23 Juli 1914
4.104.390 639.620

1.541.080
…….

Dato
Beleening
S
Buitgew.
VOOrsCh.
B

k.
Rek. Crt.


R k C
biljetten
lieren

24Aug.1916
1.180.577 8.400.000
16.376.066
2.240.313
158.515
17

,,

1916
1.183.309
8.400.000
16.316.421
2.129.718
141.807
10

,,

1916
1.186.781
8.400.000
16.329.923 2.129.355
137.504
3

,,

1916
1.189.685
8.300.000 16.196.730 2.158.323
77.501

26Aug.1915
587.284
6.300.000 12.950.279 2.473.477
69.068
27Aug.1914
– –

– –

23Juli1914
769.400.

……

.
5.911.910
942.570
400.590

546

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

30 Augustus 1916

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.

(In millioenen Roebel).

Dato n. st.
Goud
Te goed
uh bui-
ten land

Zilver
e
n
sm
paunt

1
Schotkit.
biljetten
Circulatie

21 Aug. 1916..
1.549 2.057
84
3.931
6.927
12

1916…
1.549 1.962
83
3.873
6.876
5

,,

1916..
1.546 1.868
82
3.899 6.813
29 Juli

1916..
1.547
1.668
79
3.762 6.753

21 Aug. 1915..
1.583
71
41
2.287
4.021
21 Aug. 1914..
1.606
117
60
….
2.411

21 Juli

1914..
1.601
144
74
..

.

.
1.634

Data n. it.
Wissels

1

Voor-
1
kc!zotten
op
Effecten

Andere

schotten

Rek.
Courant

Porti-
cuhieren

Rek.
Courant
Staat

21 Aug. 1916..
394
437
128
1.370
305
12

1916..
383 453
131
1.304
200
5

1916..
366 473
136
1.229
216
29 Juli

1916..
367 499
139
1.225 210

21 Aug. 1915..
381
.508
201
1.207 216
21 Aug. 1914..
721
243
237
715
341

21 Juli

1914..
393
121
.
243
596 503

V. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE.

Van de Nationale Baukvan België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Socidtd G6nrale is einde 1914 met de functie van
circulatiebank. belast.
De bankbiljetten zijn niet iawisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)

Metaal
Beleen.
Beleen.
1

Binn.
Rek. Dato
mcl.
1

van van
1
wissels
Cireu
Crt.
buiie,,l.
1
buiten!,
prom. d.
1

en
latie.
saldi.
sOldi
J
vordr.
provinc.
beleen.

24 Aug. 1916
308.545
71.279 480.000
.53.208
751.825
153.639
17

,,

1916
308.440 71.010 480.000 52.690
747.994
156.534
10

,,

1918
308.846 70.734 480.000
53.699
755.478
150.437
3

.

1916
288.125
70.558
480.000
50.731
733.052
149.929

26 Aug. 1915
114.925
22.977
360.000 38.595
408.509
127.969

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

U. S. FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
ZiliYcr
Wissels
Deposito’s
C
/'”

Dekkings-
Perccn-
tage
1)

28Juli ’16
364.760
16.589
111.048
547.808
11.814
67
21

,,

’16
363.541
13.802
114.319 546.277 11.812
67
14

,,

’16
390.203
10.279
105.098
572.418
11.818
69
7

,,

16
385.853 36.882
92.131
579.567
1.713
68

30Juli ’15
266.192
22.092
40.727
306.183
14.965
85

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tussehen de banken onderling.

NEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST

COMPANIES.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Reserve.

Beleenin gen
Data

Eige,i

Bij Fed.
en

Elders

disconto’s

Bezit

1 Res. Bank
1
gedeponeerd 1

26 Aug.1916 ..

448.700
1
171.250
1
.
54.670
1
3.244.040
19

1916 . .

440.860

160.500

52.700

3.240.050
12

,, 1916 ..
1
.
432.010
1
162.360
1
52.200
1
3.232.940
5

,, 1916 ..

426.030

165.490

50.770

3.217.260

28 Aug. 1915 .. 479.840

139.280

33.380

2.648.100
29 Aug. 1914 . .

394.180′)

‘)

2.127.670

25 Juli 1914 .. 467.8801)

1)

2.057.570

Deposito’s

Data

Circulatie

Dadelijk
1

Op
71
S
Res
ur
e,
plus
ve
opvraagbaar
1
termijn

26 Aug. 1918..

31.130 3.180.240

197.150

125.910
19

,, 1916..

31.230

3.147.200

217.040

111.780
12

1916..

31.230

3.122.560

229.220

108.300
‘5

,, 1916..

31.250

3.091.769

235.370

109.000

28 Aug. 1915..
37.040.
2.646.660
142.030
194.150
29Aug.1914..
103.160
1.902.7001)
1)
-33.860
25 Juli 1914..
41.730
1.958.320′)
1)
26.170

i)
Op deze data
werden reserve en deposito’s beide ongesplitst
opgegeven.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 25 Augustus 1916.

Enkele van onze Nationale schuidsoorten
bleken in de af-
geloopen week niet bestand te .ijn tegen de aanbieding van
schatkistbiljetten en -promessen en kwamen dientengevolge
eenigszins in het gedrang. 5 pCt. obligatiën daalden een
oogenblik van 10334 tot 1023/
4
; 434 pCt. obligatiën van
101
15
1
tot 1013%. Het slot was echter vaster. Toch bestaat
de mogelijkheid, dat nu en dan verdere aanbiedingen van
reatedragende papieren een voorbijgaanden druk op onze
staatsfondsen zullen uitoefenèn. De regeering staat weer ge.
reed met een nieuwe partij schatkistbiljetten en .promessen
tea bedrage van
f
24 millioen, tot de uitgifte waarvan
reeds machtiging werd verleend. De langdurige mobilisatie
met haar geheelen sleep van extra-kosten drukt blijkbaar
steeds zwaarder op de regeeringskas. De groote geldruimte
heeft daarom o.a. ook deze goede zijde, dat aan de finan-
cieele eischen der regeering grif voldaan kan worden. En
dit zal wel voorloopig zoo blijven, want niets wijst nog op
een kentering van de groote ruimte der gelclmarkt. Onder deze omstandigheden is het duidelijk, dat emissies
van goed gehalte reeds bij voorbaat
01)
groote belangstelling
van de zijde der bezittende klasse’ mogen rekenen.
Ook
buitenlandse/te staatsfondsen
leveren wel voldoende
beleggingsmateriaal op, maar door de groote risico’s, die
nog altijd aan dit bezit zijn verbonden, voelt ons publiek
zich over het algemeen daartoe niet aangetrokken. Toch
blijft de grondtoon vast, vooral voor Russen. Wel wijst de
Russische staatsrekening over 1915 een tekort aan van
Rbl. 400 .millioen, waai ,slechts op een dcl icit van Rbl. 60
millioen gerekend was (hoofdzakelijk wegens het verlies der
Westelijke provinciën), doch door het gemak, waarmede
Rusland den laatsten tijd in zijn financieelen nood weet te
voorzien, stapt men over dit millioenen-tekort nogal luchtig
heen. Het maakt voorts een goeden indruk, dat de depo-
sito’s bij de Russische spaarbanken regelmatig blijven toe-nemen en dat de regeering ter stijving van de staatskas het
invoeren van verschillende monopoliën overweegt. Vast wa-
ren hier o.a. Hope & Co. 1889-1890: 66
1
1
1
-68 en Roth-
schild 5de Emissie 1893: 65-68 pCt.
Bulgaren waren vast op gunstige krijgsberichten: 41%
pCt. obligatiën golden 46-481%.
Op
]3razilianen was van goeden invloed het besluit van
den ministerraad om de begrooting wederom met 6000
conto’s te besnoeien. De Zuid-Amerikaansche republieken
doen den laatsten tijd werkelijk ernstig hun best om de
rente-verplichting op de buitenlandsche schuld na te’komen.

30 Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTÏSCHE BERICHTEN

547

Ook Japanners hoteeren weer ietg hooger. Het land van
de Rijzende Zon kan ook op rijzende uitvoercijfers bogen.
De waarde van den uitvoer vermeerderde namelijk in de
eerste helft van dit jaar met £ 16.863.891, die van den in-
voer met £ 0184.582. Het totaal voordeelig overschot be-
draagt £ 8.956.457.

Rijzing of
18 Aug. 23 Aug. 25 Aug.
daling.

501 Ned. Werk. Schuld.. 103
8
1ia 10218 103


3116
3’1
0
/o Ned: Werk. Schuld 84

84
1
12

8414
+ 314
301
0
Ned. Werk. Schuld .. 74 i/4

74

74
3
18 +
11

2’12
0
/0
Ned. Werk. Schuld 64

641i

64
1
14 + 114
501 Oost-Indië 1915 . . . . 101 “/is 102
1
18

102 /8

+
5
116
421
3
01
Bulgarije 1909. .

46
1
1
4

48
1
14

48114

+ 2
4
0
10
Oostenrijk ……….

44
1
1s

43
3
14

44

– 18
411
2
01
Portugal Tabak .. 76u1

78
1
14

78% + 1/4
4
0
10
Nicolaï 1867—’69 ….62 71

61711 o

61 /io – 1
4
0
10
Rusland 1880 ……58
0
/s

57

5718 – 1
4
0
10
Rusland Zuidwest . . 55
‘0/io
572 0
/io 55
1
18 – /io
4
0
10
Rusland bij Hope & Co. 66

67

67

+ 1
4
0
10
Orel Vitebsk ……..61

65

68

+
7
401 Bagdad Spsvg. leserie
568/4

56

54314 – 2
501 Japan 1908-1909 .. 8501
4

8514

86
1
/io
+ Ilio
501 Cuba 1904 ……….98

96

96

– 2
4112
0/
Cuba 1909 ……..81V2

8212

83

+ 112
501s Mexico …………20 i/

19
11
1,6

19 i3/
10

11
4

5
0
10
Parana 1913 ……..43

45
2
18

46112

+ 3110
4
1
12
0
10
Chili 1906 ……..62/4

68
1
/
8

69018

+ 6/s
Ofschoon de zaken op de
locale
mrkt meer van beperkten
omvang waren – daar de Amerikaansche afdeeling een
groot deel van de beursaandacht in beslag nam – was de
stemming schier zonder uitzondering zeer vast.
Van
bankaandeelen
traden ditbaal Koloniale Bank; Ne-
derlandsche Handelmij. en Rotterdamsche Baukvereenigi ug,
door hun willige houding op den voorgrond. Vooral laatst-
genoemde waren zeer vast: 133/-141. pCt. Slechts aan-
cleelen Nederlandsche Bank waren eenigszins in reactie.
Van n/jverheidssoorten
behaalden Amsterdamsche Super-
fosfaat een prjsverbetering van. 23 pCt., Stoom-Meelfabriek
,,Holland” van 10 pCt. en Scholtens Aardappelmeelfabrieken
van 13 pCt. Aancieelen Rotterdamsche Droogdok werden iets
lager verhandeld.
Cultuurfondsen
waren zeer vast bij weinig zaken. Ver-
melding verdient een rijzing van ca. 14 pCt. ,in aandeelen
Handelsvereeniging Amsterdam en Javasche Cultuur.
In de
rnijnbouwafdeeling
trokken alleen Bolong Mongon-
dou’s de aandacht door een prjsverbetering van 184 pCt.
De
petroleuonafdeeliny
had een verwaarloosd aanzien, in
verband met de politieke constellatie in Rumenië. Toch
sluiten Steaua Romana’s, na een aanvankelijke inzinking, op
betere exploitatieberichten in herstel. Koninklijke waren
vrij vast op berichten nopens een uitbreiding der werkzaam-
heden in de Nieuwe Wereld.
Na eenige weifeling sluiten
Rubberfondsen
vrij vast. De
prijs voor het artikel is wel niet bijster willig, doch de pro-
ductie neemt sterk toe, factoren die elkaar eenigszins op-
heffen.
De nieuw ingezette rjzing der vrachtprjzen vond in de
afdeeling van
scheepvaartfondsen
natuurlijk gunstig ont-
haal, temeer waar geen uitzicht bestaat op een spoedig einde
van den strijd. In menig geval beloven de slotwinsten die
van het vorig boekjaar nog belangrijk te zullen overtreffen.
Aanmerkelijk hooger (10 pCt. of meer) golden oa. Java.
China-Japan-Lijn, Kon. Nederlandsche Stoomboot en Oost-
zee, welke laatste maatschappij naar het schijnt den voor-
genomen verkoop van vier oude booten niet ten uitvoer zal
brengen. De willige houding voor scheepvaartfondsen bleef,
inzonderheid voor Holland-Amerika-Lijn, Kon. Nederl.
Stoomboot, Rotterdamsche Lloyd en Mij. Nederland, tot het
eind toe gehandhaafd.
Tabaks fondsen
zijn het bekende bericht nopens invoerver-
bod van tabak in Duitschland weer geheel te boven geko-
men. Onder leiding van Besoeki’s, die 113% pCt. stegen, was
de stemming vast, inzonderheid voor Amsterdam Deli,
Medan, Amsterdam Serdang en Senembah.

18 Aug. 23 Aug. 25 A ug.
Rijzing of
daling.
Amsterdamsche Bank ….
180
185
1880/4
+
8/4
Ned.-Ind. Handelsbank ..
215
220
223
+
8
Ned. Handel-Mij. resc…..
175
17814
179
1
12
+
4ij2
Rott. Bankvereen.

……
l33
5
/s
138
141
1
12
+
7
7
18
A’damsche Superfosfaat..
170
I
/
185 193
+
22/
4

Ned. Scheepsbouw-Mij. ..
187
191
199
+
12
Rotterd. Droogdok ……
242v/s
236 Vi
245
+
2
1
18
Scholten’s Aardapp.m.fabr.
228 240 241
+
13
Vorstenlanden ……….
221
0
/4
22312 22614
+
5
Handelsvereen. A’dam.. ..
360
369 ‘/2
3733/4
+
13
1
14

18 Aug. 23 Aug. 25 Aug.
Rj:ngof

Javasche Cultuur ……..33S’/s 350

350

+ 1418
Panggoonredjo ……….264

259

259

– 5
Suiker Cultuur.. …….. 1032h

196

198814

+ 5
1
14
Bolang Mongondou ……136/g 145
1
12 155

+ 18 1/4
Lobsnn Asphalt-Mij ….. 31

39I1

39114 + 8’/4
Wolfram Mining ……..82

84′

88
I/

+ 6014
Geconsolideerde ……..196 214

197

193
1
12

– 214
Koninklijke …………500

504

506 Vi

+ 6V2
Ned. Rumeensche …….. 15V

19
1
14

20
7
18 + 5818
Steaua Romana ……..130

125 2/3 127’14 – 214
Amsterdam Rubber …… 194’/i 193

198

+ 312
Amsterdam Java Rubber.33
3
14

3614

36
1
12 + 214
Dcli Batavia…………148

151
7
18

152

+ 4
Kali Telepak ………… 187/4

180

185

– 214
Oost Java Rubber ……258

255
1
18 260
1
12

+ 2
1
12
Serbadjadi-
………….. 317 318 317
1
12 + 213
Holland—Amerika Lijn .. 412
1
12 416
1
12 415
1
12 + 3
Hollandsche Stoomboot 175 179 178
7
18 + 3719
Java-China-Japan Lijn

157’12 166

167 i/3 + 10
Kon. Roll. Lloyd …….. l78/a

186

184ij2

+ 5718
Kon. Ned. Stoomboot.

207
1
1

220’12 220

+ 12
1
1
Ned. Scheepv. Unie……164

17318

172
1
12

+ 8
1
12
Oostzee …………….361

366

369

+ 8
Bothnia …………….407 212

41914

419
3
14

+ 12 2/4
Amsterdam Dcli ……..243
0
12 246

248i12 + 5
Amsterdam Serdang …. 129

136

140
1
12 + lliji
Besoeki …………….159
1
/2

771

171’14

+ 1114
Rotterdam Dcli ……..246

248
1
18 250
1
12

+ 4
1
12
Amsterdam Thee ……..68
1
14

66

. 66’12 – 114
Banjoewangi ………… 83Vi

76
1
12

78

– 5i12

Voor
A.merikaansche
fondsen was her ter beurze de stem-
ming wederom Vrij opgewekt. De koêrsrijzingen van New
York werden soms zelfs overtroffen. Aanleiding tot deze
grootere vraag boden de gunstige jaarcijfers van spoor- en
iadusti-ieele maatschappijen, o.a. van Canadian Pacif ie,
Southern Pacific, Union Pacific, Southern Rail en – meer
nog – de gunstige vooruitzichten.
Voor een spoorwegstaking is men minder bevreesd, nu
Wilson zich persoonlijk met .het conflict bezig houdt en
eventueel bereid is, den spoorwegen als compensatie voor de
inwilliging der eischen van het personeel vrachtverhoogin-
gen toe te staan. Dit zou voor de spoorwegen een bate van
$ 100 millioen per jaai kunnen beteekenen.
Later liepen de koersen in enkele gevallen iets terug, daar
niets naders omtrent dit punt bekend werd. Southern Rails,
Unions, Denvers en Eries blijven hier evenwel belangstelling
vinden en sluiten aanmerkelijk hooger. Zeçr opvallend was
ook de rijzing in Steels, die in de afgeloopen week hun hoog-
sten koersstand

(92½ pCt.) bereikten. Willig waren ook
Anaconda’s, nu de vermindering van den zichtbaren koper-
voorraad met een stijging in den prijs van het metaal ge-
paard gaat. Daarnaast waren American Car en Foundry’s en
American Cans goed gezocht.

18 Aug. 23

Rijzing of
Aug. 25 Aug.
daling.

American Beet Sugar.;
84
1
18
85V2
85ij4
+
1
1
18
American Can ……….
55
60
1
1
4

597/s
+
4
7
18
American Car
&
Foundry
61
66
65’116
+
4
1
11e
American ilide
&
Leather
55014
57
7
18
56
1
/in
+

“/i
Anaconda Copper ……..
170/4
173’12
175/4
+
5
Central Leather

……..
59’/g
63
62
7
18
+
331t

Cities

Service

……….
305 270 285

20
Dominion Steel

……..
51Vi
52112
543/4
+
3114

Studebaker

…………
129
1
/2
13014
13114
+.2
1
14
U. S. Steel …………..
860/ls
9351a

92i18
+

“/to

Baltimore
&
Ohio

. …..
397/s

88
88112
+
11
Denver

…………….
14 71
15′
2
116
15 8/
+

3
/io
Ene

………………
35
1l
/j
39
3
18


3814
+
3’/io
Kansas City …………
25
26 13/
26 i/8
+
1’18

Missouri Pacific ……..
6
6/8
7
5
18
+
1
1
18
Southern Pacific ……..
95i/4
96112
973/s
+
2118
Southern Railway ……
23
25
1
12
2422
+
Pl
Union Pacific . ……….
l3810/
o

14101
4

14114
+.2/io
Intern.Merc.Mar.common
34
1
1
39/io
38
0
1i6
+
4
e
11s
Intern.Merc.Mar.pref.
9618
104/io
101
1
14
+
4
3
18

De tot stand gekomen Engelsche leening in de Veree-
nigde Staten oefende ter beurze van L o u d e n geenerlei
invloed uit, al moet het de Engelschen gunstig stemmen,
dat de bestellingen in de Unie thans zonder vreês voor een
ernstige depreciatie van den wisselkoers weer een poos kun-
nen worden voortgezet. Welkom is Lombardstreet voorts
het besluit van Japan om zijn goud-saldi (Yen 100 millioen)
uit de Unie weg te trekken en naar Engeland over te bren-
gen. Mexicaansche sporen wiiren te Londen goed gezocht.

548

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

30 Augustus 1916

Te B er 1 ij n schijnt de nieuwe oorlogsieening thans na
op handen te zijn, waardoor de handel ter beurze bijna
geheel tot stilstand is gekomen. Deze lusteloosheid werd nog
in de hand gewerkt door de dubbelzinnige houding van Ru-
menië, dat aan den eenen kant belangrijke industrieele be-
stellingen in Duitschland plaatst, doch anderzijds zijn oor-
logsmaatregelen krachtig voortzet. Vermelding verdient nog
het plan om tot inventarisatie van het bezit aan buitenland-
sche effecten over te gaan, een maatregel, dien men als voorloo-per zou moeten beschouwen van een effecten-mobilisatie,zooals
die bereids in Engeland en Frankrijk werd doorgevoerd. Na
de reis van de ,,Deutschland” bestaat ook voor Duitschiand
weer de mogelijicheid zijn buitenlandsche waarden naar New
York te spuien.

De gunstige stand van zaken in de U n i e gaat met vrij
groote geldruimte vergezeld ondanks het feit, dat, de jongste
transacties niet inbegrepen, door de Nieuwe Wereld sedert
den aanvang van den oorlog aan Europa $ 1 milliard, aan
Canada $ 235 millioen en aan Zuid-Amerikaansche landen
$ 150 millioen werd geleend.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.
28 Augustus 1916.

T a r’w e. De oogstberichten uit Frankrijk en Groot-
Britannië zijn voor tarwe niet zoo onverdeeld gunstig als
in de vorige weken. Onweersbuien hebben een geregelden
voortgang van den oogst belemmerd, doch schade van betee-
kenis schijnt niet te zijn aangericht. Het nieuws uit Noord-
Amerika is echter nog steeds zeer ongunstig. De opbrengst
der voorjaarstarwe in de Vereenigde Staten wordt weder
belangrijk lager geschat dan een week geleden en de berich-
ten omtrent belangrijke schade aan den oogst in Canada
worden bevestigd.
Na eenige weifeling in het begin der week zijn dan ook
de tarwemarkten in Amerika zoowel als in Europa vast
gesloten boven de prijzen van een ‘eek tevoren. De aan-
voeren van oude tarwe in Canada zijn nog steeds zeer groot
en ook in de Vereenigde Staten wordt het overschot van
den ouden oogst bij voortduring ruim aan de markt gebracht.
De nieuwe wintertarwe wordt echter nog niet zoo sterk
aangeboden als men met het oog op de hooge prijzen ver-
vacht had. Hieruit mag echter nog niet de gevolgtrekking
worden gemaakt, dat de oorzaak ligt in de teleurstellende
opbrengst. Het komt bij stijgende markten dikwijls voor,
dat de landbouwers hun product te lang vasthouden en dat
eerst in ruime mate aan de markt brengen, wanneer de
hoogste prijzen reeds weder voorbij zijn en eene prijsverla-
ging is ingetreden. Er dient te worden afgewacht of dit
verschijnsel ook nu plaats vindt. De aanvoeren van nieuwe
tarwe worden tot nog toe gretig opgenomen door de Amen-kaansche molens, hetgeen zeker een der oorzaken is van het
feit, dat de dreigende spoorwegstaking, die den export be-
moeilijkt, nog geen prijsverlaging aan de markten in het
binnenland tengevolge heeft. Wel zijn de prijzen in de ha-
venplaatsen tengevolge van deze bedreiging gestegen en
het kost eenige moeite voldoende lading bijeen te krijgen
voor de ter belading gereed liggende stoomschepen. Ook is
de vraag voor stoombootruimte afgenomen, doch de vrach-
tenniarkt blijft standvastig, hoewel weinig zaken tot stand
komen.
Door den tegenslag, dien de tarweoogsten van de Ver-
eenigde Staten en Canada ondervinden, wordt steeds meer aandacht gewijd aan de tarwe-voorziening van Europa ge-
durende de komende maanden. Australië en Argentinië
zullen voor een groot gedeelte in ‘de behoefte moeten voor-
zien. Tarwe is dan ook aan de Argentijnsche markten zeer
vast. Het vervoer van die ver verwijderde landen belooft
echter door gebrek aan scheepsruimte groote moeilijkheden
te zullen baren. Gelukkig zijn in den laatsten tijd vrijwel
overal in Europa groote voorraden tarwe aangelegd. –

M a 1 s heeft zich in de afgeloopen week vrijwel op dezelfde
wijze bewogen als tarwe. De pnijsschommelingen waren ech-
ter minder hevig en na eenige inzinking zijn aan het einde
der week de prijzen in Amerika vrijwel onveranderd. Uit
dat land komen van sommige districten nog steeds klachten
over schade door hitte en droogte, doch regen en koeler
weder hebben in andere streken verbetering gebracht en
over het algemeen schijnt sedert ons laatste verslag de toe-
stand weinig te zijn veranderd. Uit Argentinië echter waren
de berichten ongunstiger. Droogte heeft den uitzaai belem-
merd en in vergelijking met het vorige jaar wordt vermin-
dering in de met mais bezaaide oppervlakte verwacht. Van-

daar zeer vaste maismarkten in Argentinië met voortdu-
rend stijgende prijzen, vooral in de laatste dagen der week.
De verschepingen van maf
5
varen’ ruim en voldoende
voor de Europeesche vraag, die niet zeer groot is. De mals-
prijzen in Engeland vertoonen dan ook niet veel verande-
ring.

G e r s t was zeer vast door de ook voor dit artikel’ nog
steeds zeer ongunstige berichten uit de Vereenigde Staten,
vooral wat de kwaliteit betreft. Het meest zijn dan ook de
betere soortn gestegen. Vooral voor spoedige levering wor

den, in verband met de moeilijkheden bij het vervoer naar
de kust, zeer hooge prijzen betaald. In Canada rekent men,
ondanks de ,,black rust”.plaag, op een gemiddelden oogst.
De verschepingen van gerst waren in de afgeloopen week
klein en aan de Europeesche markten zijn de prijzen weder
gestegen, ofschoon Engeland een goeden oogst heeft met een
ruim percentage voor de brouwerij geschikte soorten.

Voor h a v e r was de stemming’ weder kalm. De oogsten
van deze graansoort vallen over het algemeen goed uit, de
vraag in Europa is niet groot en de verschepingen, vooral
naar Engeland en Frankrijk, blijven ruim.

L ij n z na d blijft vast en vooral in het begin der week
bleven de prijzen verder stijgen. Later is echter in Argen-
tinië regen gevallen, waardoor eenige prijsdaling werd ver-
oorzaakt. Het valt af te wachten, of deze prijsdaling ver-
deren voortgang zal maken, ondanks de groote vraag, die uit Noord-Amerika voor het Argentijnsche product zeker
zal blijven bestaan.

Noteeringen.

Chicago

1

Buenos Aire.,)

Data

Tarwe Mais

Haver Torwe Mais

Lift’s.
Sept.
1
Sept.
1
Sept.
1
Sept.

Sept.

Sept.

28Aug.1916 140′!,

848/4
44′!,
10,35
5,10

13,90
21

,,

1916

150’/4

86ij,
45’/
4,90

13,80
28 Aug.1915

97’/

73’/,
36ij8
12,50
4,80.

11,10
28 Aug.1914 104′!,

797/s

47’/


20 Juli1914

82
1
)

56′!,’)
36′!,’)
9,40
2
)
5,38′)

13,702)

1)
per Dc.
2)
per Sept.

*)

De noteeringen van
Buenos
Aires

zijn van 24

en
17 Augustus.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.
128 Aug.
21 Aug
Soorten.
128 Aug.
21 Aug.

Tarwe …….368′) 3681) Haver38 lb.white
Rogge No. 2 ‘

clipped …….17,25′) 17,25
1
)
Western .. nom. lom. Lijnkoeken. Nd.
Mais LaPlata 265
1
) 265
1
)

Amer. van La
Gerst 46 ib. .

Plata-zaad .. 168
1
) ‘
168′)
feeding.. .. 370
1
) 370
1
) LijnzaadLaPla.ta 540,— 537,50

1)
Regeeringsprijs.

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Artikelen

Rotterdam
Amsterdar,,

20.26 Aug.
Sedert
20.26 Aug.
Sedert
1916
1Jan.’16
1916
1Jan.16

25.899
1034.01

15.893
(waarvan voor de Bel-
Tarwe

……………

gium Relief Comm.)
25.899
581.10916.641


Rogge

………………
Boekweit

…………….

8.690

503
Mal,

…………….,
24.799
280.549

94.118
(waarvan yoor de Bel-
gium Relief Comm.)

56.495

» –
6.160
62.239

4.549 4.276
27.386

4.218
Gerst ……………..

4.161
59.862

34.020
5.330
99.439

5.435

Haver

……………
Lijnzaad

…………..


13.445
– –
Lijnkoeken

………..
Tarwemeel

………..
(waarvan voor de Bel-
giurn Relief Comm.)

1.261

Markten in Nederland.

.”
Gelukkig belooft aan het tekort aan veevoeder in ons land
eindelijk een einde te komen. De bijna 40 met graan en lijn-
koeken geladen stoomschepen, die aan de Engelsche kusten
werden opgehouden, zijn, na het tot stand komen van een
veelomvattende regeling tusschen de . Nederlandsche en
Engelsche regeeringen
i
eindelijk vrijgelaten en grootendeels

30 Augustus 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

549

in onze havens aangekomen. Reeds is een distributie van
haver, aan welk artikel wel de meest dringende behpefte
bestond, aangekondigd en binnenkort zullen zeker de andere
veevoeder-artikelen volgen.
Van onze inlandsche graansoorten is de aanvoer begon-
nen en ingevolge de nieuwe Regeerings-voorschriften is met
het opslaan bij de handelaars voor rekening der Regeering
reeds een aanvang gemaakt. Wanneer nu ook deze artikelen hun weg beginnen te vinden naar de veehouders zal aan een
zeer moeilijken toestand voorloopig weder een einde ge-
maakt zijn.

METALEN.

IJZER EN
STAAL.

Omtrent de markt in E n g ei a n d valt .niets nieuws te
berichten.
In D u i t s c h 1 a n d is de vraag naar ruw-ijzer buiten-
gewoon sterk en het Ruwijzer-Syndicaat is nauwelijks in
staat, aan de wenschen zoowel van binnenlandsche verbrui-
kers als van neutrale landen te voldoen.
Naar Spiegel-ijzer, dat voornamelijk in Siegerland gepro-
duceerd wordt, is de vraag bijzonder groot. Er worden dan
ook pogingen aangewend om de productie van Siegerland
Spat-ertsen te verhoogen, ten einde meer Spiegel-ijzer ter
markt te kunnen brengen.
Om dit plan uitvoerbaar te maken, hebben de autoriteiten
beloofd, enkelen lieden, die het meest voor dit werk ge-
schikt zijn, vrijstelling van dienst te geven.

Omtrent de productie van ruw ijzer in Duitschland worden
de volgende cijfers gepubliceerd:

1913
1914
1915 1916

Januari
1.609.714
1.566.505
874.133 1.077.046
Februari
-1.492411
1.445.911
803.623 1.036.683 1.602.896
938.438
1.114.194
April

……
.1
1.534.429
938.679 1.073.716
.

1.607.
193
985.968
1.112.374
Juni
1.608.305
1.531.313
989.837
1.081.507
Juli

……..
1.564.345
1.047.503 1.134.306

Maart …….1.628.190

Augustus

.

..587.300

1.638.824
586.661 1.050.610
Mei

………1.641.600

September
.
1.589.197
580.087
1.034.124
October

..

.1.647.718

1.651.447

729.841
1.076.343
November
.
1.587.288
788.956
1.019.122
December

.
1.609.680 853.881
1.029.144

Totaal..
19.291.920
1
14.389.549 11.790:199

De staalproductie der bij het Stahlwerksverband aan-
gesloten fabrieken heeft in Juli 282.875 ton bedragen tegen
298.753 ton in de vorige maand en 258.092 ton verleden
jaar. Hiervan komt op rekening van spoorwegmateriaal
130,465 (v.j. 118.737), van façonijzer 83.024 (v.j. 77.587)
en halfmateriaal 69.386 (v. j. 61.768) ton.

Telegrammen uit New York berichten, dat in A m e r i k a
de zaken in ruw-ijzer die in staal overtroffen. Een groot
aantal orders, die door sommige staalfabrieken geboekt
wa-
ren voor levering in 1916, moesten worden overgebrachtop
het volgend jaar. De toestand is meer acuut geworden door
de enorme hitte in de afgeloopen week.
Verder wordt gemeld, dat groote contracten voor platen
en vorm-ijzer werden afgesloten met de Spoorweg-Maat-
schappijen voor het hernieuwen van wagons.

Loco-Noteeringen te Londen:

Data
IJzer
1

CIcv.
1

Koper
Standard
Tin
Lood
Zink
IIV0.
3
1

25 Aug.1916..
nom.
110.-/-
171.-/-
30.716
58.-/-
18

,,

1916..
nom.
113.-!-
169.51-
29.151-
54.-!-
27 Aug.1915..
6511
71.101-
152.151-
22.1716
70.-!-
28 Aug.1914..
50110
1
12
56.101-
– –
20 Juli 1914..
5114


61.-!-
145.151-
19.-!-
21.101-

STEENKOLEN.
Ter beurze van Londen was weinig belangstelling. De
hoeveelheden, die door de mijnen werden aangeboden, waren
zeer gering en Verre van voldoende voor de behoeften. De
vraag naar slakken en fabriekskolen was Vrij groot, voor-
namelijk van de zijde der fabrieken en munitie-werken. De steenkolenomzet van het Rijnsch-Westfaalsche kolen-
syndicaat bedroeg in Juli hij 26 (v. m. 228/
8
) werkdagen
6.502.755 (v. m. 5.852.811) ton of per dag 250.107 (v. m.
261.578) ton. Van de participatie, die 9.398.361 ton (v. m.
8.088.858) ton bedroeg, is dus 69.19 (v. m. 72.36) °/o omgezet.

PETROLEUM.

(Ontleend aan den ,,Petroleum Review”.)

Londen, 18 Augustus 1916.
Geraffineerde petroleum. Flinke vraag tegen de onlangs
verhoogde prijzen.

.
Water White ……1 s.
2112
d.
Standard White . . . . 1
S.
1
1
12 d
2e destillaat ……..1 s. 1 d.

Terpentijn. Markt zeer vast.
Amerikaansch loco……42 s.
7
1
12
d.
September/December …. 43 s. 11
1
12 d.
Januari/April ……….44 s. 1
1
12 d.

Stookolie en vethoudende oliën. Geen officieele noteeringen.

* Benzine. Markt vast. Noteeringen als vroeger. .
No. 1 …………2s. 10d.
No. 2 …………,,2 s. 9 cl.’ per gallon.

No. 3 …………. 25.

8d.)

In Ierland en Schotland zijn alle merken 1 d. per gallon
duurder.

Paraffine. De non,inale prijzen zijn als volgt:
Smeltpunt

140° …… 6 d.

130-132
0
……5
1
1 d.

lb
125-128° …… 4/8d. per
118-120° …… 4’/t d.

Smeeroliën. De noteeringen zijn. ongéveer:
American red …………..vanaf £ 21
American pale …………

£ 21
American dark cylinder ….

£ 15
American gefiltr. cylincler . . .

£ 17.1216

Liverpool, 17 Augustus 1916.
Petroleumproducten vinden vasten verkoop. Noteeringen
voor Amer. zijn 11 d.-1 s. per gallon. Geen Russische olie aan de markt.
Benzine wordt 2 s. 10 d. per gallon (kleinhandel) genoteerd.
Leveringen volgen echter moeileijk.

Bakou, 17 Augustus 1916. De markt voor ruwe olie blijft vast. De noteeringen be-
dragen 45 kopeken per poed.

New York, 17 Augustus 1916.
Geraffineerd in kisten 11,50 c.’
Standard White in vaten 8,95 c. ‘ per gallon.
Credit Balances ……2,60 c.)
Pennsylvanian Crude $ 2,60 per vat.

Philadelphia, 17 Augustus 1916.
Standard White wordt 8,95 c. per gallon genoteerd.

KATOEN.

NOTEEIIINGEN VOOR LOCO-KATOEN

(Middling tJplands.) –

125
Aug.’
1l
18
A
ug.’
16111
Aug.’
16125
A rig.
‘15125 Aug. ’14

New York …. 15,85e 14,40 c 14,10e

9,65e 11,— c
Liverpool …

9,42d

8,86d

8,54d

5,42d

6,20d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansuhe havens.

(In dujzendtallen balen.)

1
Aug.
’16
tot
24Aug.’16

Overeenkomstiqe perioden

1915—’16

1914—’15

Ontvangsten Gulf-Havens..
122

50
39
11

Atlant.Havens
71
36
10
Uitvoer naar Gr. Brittannië
106
30
8
‘t Vasteland.
157
92
6
Japan etc…
29
10

Voorraden in duizendtallen
1
18Aug. ’16
1
1
8
Aug.
’15
1
18Aug. ’14

423 683
228
Binnenland ……………
278 438
108
Amerik. havens ………….

233
95
New York

……………73
Nev Orleans …………

110
132
53
Liverpool

……………
647
1305 910

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Beh;ens & Sons,
Manchester dd. 16 Augustus 1916.


De prijzen- van Amerikaansche katoen hebben de laatste
wëek weer sterk gefluctueerd, tegelijk met de bijna dagelijks
verschillende veerberichten, doch ten slotte waren deze toch
minder gunstig, zoodat de markt, na een aanvankelijke da-
ling van circa 20 punten, hooger sluit dan een week geleden.

550

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

30 Augustus 196

De oogst heeft zeker wel door het minder gunstige weder
geleden, doch de berichten zijn dikwijls sterk overdreven en
een paar weken goed weer zou zeker een tegenovergestelden
invloed op de markt uitoefenen, vooral als dan weer blanco-
verkoopen zouden plaats hebben. De in zicht gebrachte hoe-
veelheid is tot nu toe grooter dan in de beide voorgaande
jaren en de voor Engeland zeilende hoeveelheid is ook groo-
ter, terwijl daar thans het verbruik geringer is. Hoewel het
voor een definitieve schatting nog
,
te vroeg is, meent de
firma Neili Bros., dat men toch een Amerikaansehen oogst
van pl.m. 14 millioen balen mag verwachten en deze zoude
met het overschot van dit jaar voldoende zijn, zelfs als de
taxatie der consumptie van Hester van 14,8 millioen balen
correct zou blijken. Egyptische katoen is eerst 15 punten
gedaald, doch nu weer 10 punten hooger dan een week geleden,
hoewel de narkt veel minder gevoelig is dan die voor Ameri-
kaansche katoen. Men verwacht bovendien, dat het prijsver-
schil tusschen beide soorten ‘geringer zal worden. Oogst-
berichten zijn zeer goed, maar prijzen blijven hoog door de
sterke statistische positie en dit zal wel niet veranderen
voordat meer katoen van den nieuwen oogst disponibel is.
Spinners van Amerikaansche garens hebben een moeilijke
week gehad, daar men begin van de maand algemeen van
meening was, dat de garenprijzen het hoogste punt bereikt

hadden en deze nu geleidelijk zouden dalen. Deze meening
is te niet gedaan door de onverwachte stijging, van de
katoenprijien en vele fabrikanten hebben zich moeten dek-
ken voordat de prijzen verder stegen. Gedeeltelijk heeft de spinmarge nogal geleden, hoewel enkele nummers als b.v. 46-54er pincops toch sterk in prijs zijn gestegen. De vraag
naar grove garens ‘is minder dan eenigen tijd geleden, ter-
wijl ook, medio-nummers weinig gevraagd worden. Voor
Bombay is nu wat meer vraag, zoowel voor enkele als voor
getwijnde garens. Madras is zeer rustig, maar Calcutta toont
meer belangstelling voor 40er mule, hoewel tot nu toe
t

nog niet veel orders tot stand zijn gekomen. Voor het Vaste-land is slechts weinig vraag. Egyptische garens’» zijn onver-
anderd in prijs en de vraag concentreert zich meer bepaald
tot de fijnere nummers, hoewel ook goede kwaliteiten 60er
twist gezocht blijven.
Er is een goede algemeene vraag naar manufacturen,
hoewel de rijzing van de katoenprijzen zaken tegenhoudt,
daar fabrikanten nu de prijzen, die zij in het begin der
maand noteerden, niet meer aannemen. De vooruitzichten in
Engelsch-Indië zijn gunstiger en voorraden worden tot
stijgende verkoopprijzen opgeruimd, hoewel deze prijzen het
niveau der tegenwoordige Europeesche kostprijzen nog niet
bereikt hebben. Er is wat meer vraag van China en de
voorraden in Shanghai zijn sterk verminderd. Fabrikanten
van ruw doek om te bleeken of te drukken hebben meestal
flink verkocht en vragen nu bijna allen zeer lange leverings-termijnen. Over het algemeen meent men, dat het gebrek aan
arbeiders in de weverijen grooter zal worden nu geleidelijk
meer dienstbare groepen worden opgeroepen en dat het dan
moeilijk zal zijn om
de
noodige weefgetouwen aan het loopen
te houden, zoodat leveringen van manufacturen dan waar-
schijnlijk nog slechter zullen worden dan deze nu al zijn.

WOL.

De nieuwe reeks veilingen te Londen zal den 5den Sep-
tember een aanvang ucmen; tot nu toe zijn ongeveer 109.000
balen aangekomen. om
in die veilingen te’worden aangeboden.
Te B r a d
f o r d
is de markt kalm en
de
prijzen vertoonen
geen verandering. ,,Medium and 10w crossbreds” zijn het
meest gezocht.
De wol-uitvoeren van Uruguay hebben over het afge-
loopen seizoen niet meer bedragen dan 46.000 balen tegen
7.3.000 balen in de vorige campagne. Naar schatting zijn
ongeveer 25.000- balen in het land zelf opgeslagen voor reke-
ning van Europeesche handelshuizen.

Noteeringen te Bradford:

64

Coiona1 carded
Data

~
average

56

50
1

46

40
25 Augustus 1916
….

53

39


32
1
12

27
1
/2

25
18

,,

1916
….

53

39

32ij

27’/2

25
25 Augustus 1915
….

40
1
233

28’12

25112

23’12

SUIKER.

Ook deze week is’
onze
B
iets u ik er markt kalm ge-
stemd geweest en was de omzet van weinig beteekenis. Na
afdoeningen van Oct./Dee.-levering tot
f
26″/i,
werd later

tot
f
2618 toe betaald. Bij sluiting waren geen verkoopers
beneden
f
27,- te vinden.
De berichten over de te velde staande bieten in de voor-
naamste productie-landen blijven over het algemeen gunstig
luiden. Volgens F. 0. Licht bestaat de kans, dat in Duitsch-
land wegens de hedrschende suikerschaarsehte bijzonder
vroeg met den oogst begonnen zal worden, hetgeen van
nadeeligen invloed zoude zijn op het rendement van een
gedeelte van den oogst.

De zichtbare voorraden waren:

1916 1915
1914

‘!
Duitschi.
Hamburgj
1 Febr.
1.200.000* 2.350.000*
1.799.240 tons

Oostenrijk
1 Febr.
930.000*
1.274.054 1.026.556
Frankrijk
1 April
133.808
217.375 449.220
Nederland
1 Aug.
10.853
33.635 29.425
België
1 Juni
38.374 115.605
95.988
Engeland 1 Aug.
176.477
198.236
258.102

Totaal

in Europa

2.489.602

4.188.905

3.658.531 tons

Ver.St.v.N.A.10:Aug.

291.000

351.531

369.245

Cuba,allehavens, 218

520.000

496.740

378.000
,,

Totaal.
.

3.300.602

5.037.176

4.405.776 t.ons
*1{aming.

De naar Europa zeilende ladingen van Java en de
Phïlippijnen, die tegenwoordig niet meer in deze staten van
Licht worden opgenomen, omvatten dit jaar een veel grooter lcv/ntum dan verleden jaar, waarop bij dezen vergelijkenden
staat wel eens gewezen mag worden.
Wanneer men bij deze vergelijking Duitschland, Oostenrijk
en België, welke landen tegenwoordig alleen voor eigen gebruik produceeren en ook niet importeeren kunnen, er
buiten laat, komen wij tot de volgende cijfers:

1916

1915

1914

Frankrijk 1 April

133.898

217.375

449.220 tons

Nederland 1 Aug.

10.853

33.635

29.425
Engeland

1
Aug.

176.477

198.236

258.102
,, –

Totaal..

321.228

449.246

736.747 tons

Ver.St.v.N.A.lOAug.

291.000

351.531

369.245

Cuba,allehavens 218

520.000

496.740

378.000

Totaal..

1.132.228

1.297.517

1.483.992 tons


Op J a v a gebeurde ook in de afgeloopen week niets aan
de suikermarkt. Houders blijven vast gestemd en de waarde vah superieur
uit
dezenoogst kan op ongeveer
f
141 aan-
genomen worden:
New York bracht opnieuw cene verlaging der spot-
noteering voor

centrifugals tot 5,52 c. De aanvoeren der
week in de Atlantische havens van Amerika bedroegen
27.000 tons en de versmeltingen 51.000 tons, waardoor de
voorraden op 267.000 tons gebracht werden.
De Cuba-statistiek is als volgt:

1916


115

1914
Ontvangsten der
week
einchigende2o Aug…

6.341

11.500

14.000 fons
Totaal sedert 1 Dec.
..

2.921.857

2.436.241
.
2.467.828
Werkende fabrieken
..

4

5

3.

NOTEERINGEN.

Londen
An,ste,dan,
New York
Arncric.
Data
per
Tates
White
Granu-
96%
Oct./Dec. Cubes
Jaa’a
lated
Gen trifug.
No.
1
fob.

25Aug.1916….
f
261
4711’/2
2213
2813
5,52
18

,,

1916….
26
13
11a
4711’12
2113
2916
5,75
25
Aug.
1915..
..
19
1
18
311-
2013

4,70
.

25 Aug1914….
13,/i,
3316
– –
5,76
21 Juli 1914….
11’1
181-


3,26

RUBBER.

Slotnoteeringen:

Prima Hevea Crepe loco

213
1
12
einde vorige week 2/3
Septemb.
2/32/4.
‘ ,,

,,

,,
213
1
12
Oct./Dec. 214
11
2

,,

,,

,,
214
1
12
Jan./Juni 2/4/

» »

,.
215
Smoked Sheets
114
d. minder

.

‘/sd.mind.
Hard cure line Para loco.. 31-

,,

2I11’1

In de afgeloopen week is de markt over het algemeen
tamelijk vast geweest. Er was goede vraag voor alle posities,
in loco werden zaken gedaan tot 214 voor prima Crepe.

30 Augustus 1916

ECONOMISCH.STATISTISCHE BERICHTEN

551

Op het laatst der week verminderde de belangstelling een
weinig en de markt sluit op iets lagere noteeringen.
De prijzen voor hard fine Para waren weder een fractie
hooger.

KOFFIE.

Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuriug & Zoon,
(Kolff & Witkamp en Leonarcl Jacobson & Zonen)..

De markt verkeerde sedert het vorig bericht in vastere
stemmiiig. De Ned.-Iudishe koffie’s bedongen iets betere
prijzen en de N. O.T.-soorten zijn bepaald hooger doordien
nog altijd geen connossementen worden afgeteekend en er
weinig voor dadelijk gebruik wordt aangeboden. De noteering
kwam dientengevolge voor superior Santos van 44 c. op 44
1
12 c.

Noteeringen en voorraden.

Data
Rio
Santos
Wisselkoers
Voorraad
..
Voorraad
..

26 Aug. 1916
340.000
6525
1.802.000
6800
12
1
/8
19

,,

1916
294.000
6400
1.606.000
6700
121&
26Aug. 1915
306.000
4900
1.817.000
5450
12
1
/
24 Juli

1914
353.000
4900
889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio
Santos Data
Afgeloopen
Sedert
Afgeloopen
1

Sedert
week
1 Juli
week
1

1 Juli

26 Aug. 1916

..
63.000 364.000 314.000
2.374.000

1

26 Aug. 1915

..
87.000 510.000 310.000
2.753.000

VETTEN EN OLlN.

Oleo-Margarine. Nadat biedingen van f 85,— voor
,,Choicest”, welke naar Amerika waren geseind, geweigerd
waren, vond verkoop plaats van 1000 tierces ,,Harrison” tot
f86,– franco wal Rotterdam (op basis van $ 2,— vracht).
Tot f86,— zouden nog meer partijen te plaatsen zijn; de
vraagprijs is thans
f
90,—.

P r e m ier – J u s. Voor Noord-Amerikaansehe le soorten
zijn er biedingen.van f83,—, de vraagprjs is f85,—.
Zuid-Amerikaansche eerste soort wordt tot f7834 aange-
boden, tot welken prijs slechts kleine partijen werden gékocht.
Een bod van
f
75,— voor 90 trcs. ,,Armour La Plata No. II” werd geaccepteerd; meer had men echter. niet af te geven.

Mii t to n-J u s wordt op aflading tot
f
72,— franco
wal Rotterdam aangeboden. –

O 1 eo-St e a r i n e. De noteering voor Noord- en Zuid-
Amerikaansche is
f
75174,—.

N e u t r all a r d. Geen offerten; voor ,,Choicest” wil men

f
90,— opseinen.

Imitatie-Neutrallard evenceis zonder offerteii.
Biedingen van
f
8
9
/881,

zouden tot zaken kunnen leiden.

Geraffineerd Cocosvet onveranderd: f76,-
voor pronipte levering.

Tal k. J.l. Woensdag werd te Londen geen talkveiling
gehouden tengevolge van gebrek aan aanvoer van het arti-
kel; er zijn zoo goed als geen zaken te vermelden doordat
de importeors weinig hebben af te geven en de eerste weken
weinig talk van Australië verwachten. Als gevolg daarvan zijn de genoteerde prijzen als nominaal te beschouwen. In
Holland blijft de vraag naar inlandsche talk met certif i-
caat van oorsprong levendig, doch daar er slechts in geringe
mate wordt geslacht blijven gunstige, offerten achterwege.

P a 1 m o 1 i e. De import te Liverpool in de week, eindi-
gende met deh 19den dezer, bedraagt 1482 vaten, terwijl aangekomen en nog niet gelost zijn 300 vaten. Liverpool
bericht een lustelooze stemming der palmoliemarkt en de
koopers toonen absoluut geen belangstelling in het artikel
met het natuurlijk geyolg, dat de prijzen langzaam maar
zeker afbrokkelen. –

K a t o e n o ii e. Hull en Londen kalm zonder zaken met neiging tot goedkooper afgeven zoowel voor loco- als voor
termijn-olie. Amerikaansche olie kalm onveranderd voor
ruwe blie, voor geraffineerde olie lusteloos en in sommige
gevallen ‘eenige punten lager genoteerd. Op latere levering onregelmatig tengevolge van de ongedecideerde stemming
der New ‘York provision market. –

S o y a b o o n en o Ii e prjshoudend kalm zonder afdoe•
ningen van eenig belang; de aanvoeren van soyaboonen blij-ven tengevölge der vrachtenschaarschte klein.

C o c o soli e iet eenige vraag voor loco waar; de prij-
zen bleven sedert de vorige week vrijwel zonder eenige ver-
qndering, eerder iets lager.

V i s c h o 1 i e prijshoudend.

R i c i n u s o 1 i e zeer vast met nominale noteeringen.

0 lijf o 1 i e vast en stijgende.

L ij
11
o 1 i e. Engela.nd flauw; Amsterdam was deze week
over het algemeen genomen flauw met lagere prijzen.

R a a p o 1 i e aanvankelijk vast met hoogere noteeringen om wat kalmer te sluiten.

COPRA.

Di markt was in het begin van deze week voor de
sundried soorten vester gestemd en voor Java 1. m. s. werd

f
39,— betaald. Het slot is echter weer flauwer met koopers
tot ca f37
2
/8.
Ceylon cif. Londen £ 31.10.- en cif. Marseille £ 33.17.6.

NOTEERINGEN.

Java 8. m. s.

26 Augustus 1916.
.
..

f
37 l/s)

19

,,

1916..
.. ,,
37 ‘/s

N. 0. T. condities.
26 Augustus 1915
……29

fi
26 Augustus 1914….
,,31
20-25 Juli 1914….
,, 28
3
14

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

Er valt over de afgeloopen week geen verandering in de
vrachtenmarkt te vermelden.

GRAAN.

Dat a

Petra
grad
Landen!
R’dam

Odessa
Rotter.
dam

AtI. Kust
Ver. Stoten
San Lorenzo

Rotter-
1
Bristol
Rotter.
1
Enge.

dam
Kanaal
dam
land

21126 Aug. 1916
– –
f1,15
11/10k

156/6
14119

,,

19161214’1

1581-
23128 Aug. 1915


913
91-
701- 641-
24,29 Aug. 1914

816

214

1519
Juli 1914
11 d.
713
1/112/4

1/11 ‘/
121-
121-

HOUT.

Cronstadt

1
Golf
0022
Mexico

1

Data

Holland 1 Engeland
Holland Eneiatd
1
(P’-
1

pitch. (gezaagd)
2
(mijn- .
stutten)

21126′ Aug. 1916

5101-
14119 ,, 1916


23128 Aug. 1915 ……..-

-.
24/29 Aug. 1914 ………-

951-
Juli 1914 …….f12,—

24/6

75/-

7716

ERTS.

1
Bilbao
1

Ça,’t/,a_
1
Griek en-
Poti
Data
Middles-
1

ge,;a
1 Middies..
land
Middles-
Middies-
bro
bro’
bro’

191-


191-
2016

21126

Aug.

1916 …….18/6′

131-
1019

,,

1916 …….18/6
23128

Aug. 1915 …….10/9
4/10’/
61-
613

24/29

Aug. 1914 …….
Juli 1914 …….
4/3

.
514
1
12
519 816

KOLEN.

Cordiff

1
Oostk. Engeland

Data

t Bor-

Genua
Port 1

Rotter- t Cron-

dea,,x

Said

. .

da,,,
1
stadt

21126 Aug. ’16
341- 6316 6216

f
6,50

1019

,,

’16
341-
6313


,,6,50

23128 Aug.

’15
fr 25,—
261- 291-
211-
,, 6,—

24129 Aug.

’14
,,

7,—
7/6
9/-
1513
419

Juli

14
,,

7,—
71-
713
1416
3.
1
2
51-

Graan Petrograd per quarter van 496 lbs. zwaar.
Odessa per Unit,
Ver. Staten per quarter van 480 lhs. zwaar.
Hout gezaagd en pitclzpine per St. Pet. Standard
van 165 kub. vt.,
mijnstutten per vadein van 216 kub. vt.
Overige noteerin gen per ton van 1015 K.G.

552

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

30 Augustus 1916

DIVERSEN.

Bo,nba,
Burmah
Vladivo-
Chili
D a
0
West
West
stoelt
West
Europa
Europa
West
Europa
(d. w.)
(rijst)
Europa (salpeter)

21126

Aug. 1916
-…..
1301-
1501-


110/-51/9
751-


601-
1)
14119

,,

1916
…….
23128

Aug.

1915
…….
19/6
301-
2716
211-
1)
24129

Aug. 1914
…….
Juli

1914
…….
14/6
1613
251-
2213

)

.rer zellscnlp.
0,27’/2
0,37’12

gunstig
14-19

,,

1916
0,30 0,40

gunstig
RIJNVRACHTEN.

21-26 Aug. 1916
…….

23-28 Aug. 1915
……
0,27’/2
0,37’/

gunstig

Van de vele in Engeland opgehouden graanschepen, die
24-29 Aug. 1914

0,60

.

0,70

1,05

gunstig

in de vorige week alle vrijgelaten werden, zijn tegen het
20-24

Juli

1914
…….

ADVERTENTIËN

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP

ZUID-k10L1LANDSCHE BIERBROUWERIJ

GEVESTIGD TE ‘s-GRAVENHAGE

MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL / 6.000.000
9
– –

waarvan tot dusver geplaatst en volgestort:

Gewone aandeelen ………………………………………………………….
f

600.000,-

6 pCt. cumulatief-preferente winstdeelende aandeelen ………………

VAN

f 600.000
9
— 6 pCt, cumülatief-preferente

winstdeelende aandeelen

elk groot een duizend gulden, deelende in de winst van 1 October 1916 af.

De
Rotterdamsche Bankvereeniging
bericht, dat de inschrijving op bovengenoemde

f 600.000,—
6 pCt. cumulatief-preferente winstdeelende aandeelen
op

DINSDAG
5
SEPTEMBER 1916

van des voormiddags 9 tot dés namiddags4 uur

uitsluitend voor de houders der vroeger uitgegeven 6 pCt. cumulatief-preferente winst-

deelende aandeelen,
zal zijn opengesteld bij hare kantoren te ROTTERDAM, AMSTERDAM

en ‘s-GRAVENHAGE tot den koers van’
100 pCt.

Prospectussen en inschrijvingsbiljetten, benevens exemplaren der gewijzigde statuten zijn aldaar

verkrijgbaar.

ROTTERDAM,3oAugustus 1916.

J. &J. M.VOORHOEVE

Makelaars in Jissurantië
n

Anno 1836

ROTTERDAM

ROTTERDAM

WEISE & CO,
AMSTERDAM

Import van en Handel in

OVERZEESCHE PRODUCTEN

speciaal RUBBER, GUTTA-PERCHA en BALATA

laatst der week reeds eenige te Rotterdam aangekomen.
Vooral voor de kleine soort schepen is daardoor veel vraag
ontstaan en was de stemming ter beurze vaster.

– VRACHTEN TE ROTTERDAM.

(in Gid. per 2000 K.G.)

Erts ur. Ruhrhavens Massale
Data

goed. Waterstand
114
iostijd
1
11 lostijd
rijn

Auteur