Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 3

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 19 1916

19 JANUARI
1916

Econom1schPdStat1*st1*sche

Berl
‘achten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

SECRETARIS VAN MEDEWERKERS: Mr. H. G. KRONENBERG

1E
JAARGANG

WOENSDAG 19 JANUARI 1916

No. 3

11,

14

Is

INHOUD
BIz.

DE PHENOMENALE GULDENKOERS EEN LUST OF EEN LAST?
25
SPAARDANKEN

EN

LIQUIDITEIT

…………………….
26
De huidige toestand van den Nederlandschen kofliehandel
27
De economische

toçstand

in

België

……………….
27
Het

diamantbedrijf

in

1915

……………………
27
Handelsbeweging in de haven van Wiadiwostok

……
28
Ontginning van fosfaatlagen op Angaur …………..
28
INGEZONDEN
STUKKEN:

Gevolgen van den stand der Wisselkoersen……..
28
RECEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSCEBIED

…………
29
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN …………………
’30-36
Geldkoerseii. Effectenbeurzen. Wisselkoersen.
Goederenhandel.
Bankstaten.
Verkeerswezen.

Bijdragen en mededeelingen den inhoud betreffende
gelieve men te zenden aan den Secretaris van mede-

werkers, adres: Oeldersche Kade 21
b,
Rotterdam;

verslagen, overzichten en verdere gegevens voor de
afdeeling ,,Statistie/c en Overzichten” aan Nico J.
Polak, Diergaardelaan 45
b,
Rotterdam, tel. No. 1425.
Abonnementsprijs franco p. p: in Nederland f 10.—,

buitenland en koloniën f 12.— per jaar. Losse
nummers 25 cents.

Advertentiën f 0.35 per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volgens tarief.

Mededeelingen
betreffende
abonnem enten en adver-
entiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uit gevers-Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

17 JANUARI 1916.

Ook deze week liepen de koersen van het geld

verder terug.

Terwijl de vorige week geen wissels onder 3% %

te plaatsen waren,
was
er Moandag al direct aanbod

van geld tot
2%
% Er bleef verder aanbod tot terog-

loopende prijzen, zbodat Donderdag prima wissels

zelfs h 1% % onder te brengen waren. Detwee laat-

ste dagen was er een weinig meer vraag naar geld in

‘verband met de medio.

Prolongatie
21/4
%-1/ %; slot
2
1
/
2
%.

De aanvoer van goud bleef ook deze week verder

doorgaan, hoofdzakelijk uit Engeland voor Amen-

kaangche en Nederlandsch-Indische rekening. Vooral

voor de suikeileveringen van Indië kan men nu blijk-
baar meer algemeen betaling in goud conditioneeren.

Het aangroeien van den goudvoorraad en van de

rekening-con ian tsal di van particulieren op iederen

bankstaat is een punt, dat met belangstelling moet

worden gadegeslagen.

De tegenwoordige toestand van de wisselmarkt blijft

voor den handel verre van bevredigend. De sterke

fluctuatiën in de koersen blijven een bron van moei-

lijkheden voor alle handelaren. Zoowel im- als expor-

teurs zien zich geplaatst voor het vraagstuk, hoe zij

hun koers-risico zullen dekken.

Tusschen de Regeering en de Nederlandsche reede-

rijen worden onderhandelingen gevoerd over het ver-

voer van graan tot sterk gereduceerde vrachten,

waarbij ca. 40 % van de. voor graan beschikbare

ruimte is betrokken.

DE PHENOMENALE GULDENKOERS

EEN LUST OF EEN LAST?

i)e snelle daling van den dollar tegen de jaarwis-
seling heeft heel wat pennen in beweging gebracht.
Geruchten en berichten, dat middelen werden he

raamd om den koers te herstellen, hadden het waar-
schijnlijk niet gewenschtë gevolg, dat speculatieve
elementen zich wierpen op Amerikaansche wissels,
coupons en fondsen.

Echter mag wel worden overwogen, welke uitkom-
sten van zulke maatregelen zijn te verwachten, onder welke voorwaarden zij mogen worden getroffen.
Tot deze maatregelen worden niet gerekend stappen
tot het verkrijgen van een onbelemmerden goudtoe-voer van uit de Vereenigde Staten. Zou dit door on-derhandeling met Engeland kunnen worden bereikt,

zéér veel ware gewonnen. Te Londen heeft men toch
zwaarwichtige bedenkingen. Zeer zeker zou tengevolge

van Amenikaansche goudzendingen naar de Turf-markt met den dollar de sterlingwissel stijgen, ge-
steld dat het dollardevies te Londen niet veranderde.
Evenwel schijnt Engeland, dat klaarblijkelijk niet
tot vele betalingen in guldens gehouden is, dit voor-
deel liever prijs te geven, dan dat het onze oostelijke
‘buren wil doen profiteeren van een hoogeren, dollar-
koers hier te lande. Immers wil men aan de Theem
vôbr alles den vijanden de realisatie van Amerikaan-
sche fondsen en transatlantische saldi bemoeilijken,
terwijl men den Amerikanen ongaarne de Duitsche
beleggingen nog aantrekkelijker maakt. Engeland
schijnt zich de guldenappreciatie te eerder te ge-
troosten nu het zich genegen verklaarde voor hijzon-

deie transacties met Nederland of onze Oost, van
welke kan worden aangetoond, dat zij in de verwach-
ting van vrijen gouduitvoer zijn tot stand gekomen,
geel metaal aan ons af te staan.
Mocht Engeland zijn veto terugnemen, dan zou
import van Amerikaanseh goud – indien het de liii-
gelsche regeering in de naaste toekomst zou blijven
gelukken het dollaragio neer te drukken – tenge-

volge hebben, dat met den dollar het pondsterling
zich op onze beurs herstelde. Daar toch de dollar-
markt te Londen vele en vele malen grooter is dan
de dollarmarkt hier l;e lande, moet de koers van den
dollarwissel aan de Theeins zich weerspiegelen in de
verhouding tussehen ponden- en dollarkoers aan deze
zijde van de Noordzee.

26

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 Januari 1916

Derhalve: Ameri k aansch-goud -import ondersteunt

den sterling. Maar dan zullen omgekeerd alle facto-

ren, die den pondenkoers ten onzent drukken tot ver-

meerderden invoer van dit overzeesch metaal moeten
leiden. Alen denke bijv. aan de belangrijke bedragen,

die Rusland voor betaling van coupons en lossingen

veelal over Londen naar hier remitteert.
Voor het geval Engeland den toevoer van Amen-

kaansch goud mocht blijven verhinderen, is voorg-

slagen: deponeering van goud ergens in Amerika,

waartegen de Nederlandsche Bank hier bankbiljetten

zou moeten afgeven. Gewezen werd op het praccedent:

de storting van goud voor rekening van de Bank of
England in Oanada en Zuid-Amerika. Het onder-

scheid, dat dit metaal zooal niet in Engeland, dan

toch in eene E n g e 1 s e h e kolonie werd onderge-

bracht en dat het Engeland is, dat nn eenmaal de
zeeën beheerscht, wordt klaarblijkelijk verwaarloosd.

Eerder had men kunnen verwijzen naar praecedenteh

door Argentinië geschapen.

Maar zouden zulke maatregelen – ook werd ge-
rept van een Syndicaat, dat zuiver neutrale Amen-
kaansche coupons tot ante-oorlogsprijzen zou opkoo-

pen – den wisselkoers blijvend kunnen herstellen of
op een vast’ niveau houdefl? Niet waarschijnlijk.

Die middelen zullen aan grenzen gebonden zijn en het

is roekeloos met beperkte middelen te pogen den doi-
larkoers te normaliseeren, als men weet – cetenis

paribus – daarmede èn den wissel op Londen èn ten-
gevolge daarvan de Fransehe valuta, den roebel en

eigenlijk ook alle wisselkoersen van neutrale èn cen-

trale mogendheden naar boven te moeten slepen en

te moeten vasthouden.
Is van dergelijke maatregelen geen blijvend resul-

taat te verwachten, dan is de vraag gepast of voôr
slechts tijdelijken steun middelen dienen te worden
beraamd.
Het levert een eigenaardig contrast, dat in het’

land van het meest geapprecieerde devies, dat oiis
door alle omliggende rijken wordt benijd, zoovete
klaagtonen zich verheffen. Toch is dit verschijnsel
te verklaren. Iedere verandering in den. wisselkoers
knoopt aan internationale transacties van handel 6n
belegging onvoorziene v66r- en ndeelen, waarvan be
gnijpelijkerwijze slechts de laatste worden kenbaar

gemaakt. Alvorens echter eene regeering, een lichaaiu
als de circulatiebank er toe overga in het wissel-
verkeer in te grijpen, dient te worden overwogen of
de luidsprekende nadeelen de stille voôrdeelen over-
treffen. Daârtoe worde allereerst onderzocht – én

dit wordt veelal verwaarloosd – aan welke zijde van
de grens het risico van cle valutawijziging wordt ge-

dragen.
Een punt, waarvan het gewicht liet best blijkt door
een enkel voorbeeld. De daling van het Oostenrijk-

sche devies wordt gevoeld en bejammerd door den
Nederlandschen belegger, niet door den Oostenrijk-
schen of Hongaarschen clebiteur, die door-de-bank tot
betaling in Zijne valuta zich verplichtte. Daarentegen

wordt nauwelijks gemord over den lageren stand van
den roebel, en wel, omdat de meeste Russische cou-pons tot een guldenkoers worden voldaan. Tevens is
juist hierin een der redenen te vinden, waarom de
Rus zooveel kwellender formaliteiten voorschrijft voor
het incasseeren zijner coupons. Ongaarne legt hij
thans het dubbele neer van hetgeen hij voorheen be-
taalde en hij na den vrede hoopt te besteden. De
Oostenrijker is minder vobrziehtig: hetzelfde bedrag,
dat hij voor een enkelen coupon van eeh
vijand
thans
betalt, is hij immers ook na den oorlog verschuldigd.
Om terug te komen tot de maatregelen, voorge-
steld tot (tijdelijken) steun van het dollardevies, zoo
dieit dan hij de verschillende handelstransacties en
beleggingen te worden onderzocht in hoeverre ht
risico van de daling wordt geloopen aan gindsche, dan
wel aan deze zijde van den Oceaan, terwijl daarna
ten opzichte van het Nederlandsche belang worde
overwogen, of eventueele lusten behooren te worden

opgeofferd aan de lasten. Aan zulk een onderzoek
zal
schrijver
dezes zich niet wagen: daartoe ontbre-ken hem de gegevens. Wel kan worden opgemaaki

uit de gelatenheid, waarmede Amerika Engeland’s
veto draagt, dat- dit land weinig betalingen in gul-

dens heeft te verrichten, misschien eerder heeft te
ontvangen. Maar de tweede vraag: of het voordeel

van den lagen dollar, o. a. voor den kooper van gra-

nen en meel, Holland niet nuttigen is dan het verlies

o. a. van den belegger, is slechts na diepgaand On-

derzoek en conscientieuse overweging te beantwoor-

den.
Laat ik mijn betoog kort sarnenvatten: De o n z e-
Is e r Ii e i d der wisselkoersen is een ramp vcor han-del, nijverheid en belegging, ook in het land van den

zeldzaam geappreeieerden gulden, van den stijgeilden

goudvoorraad. Ware vastheid te verschaffen ten

koste van belangrijke opofferingen, deze dienden te

worden getroost. Maa:L- middelen, die onmachtig zullen

blijken om een gedeprceieerd devies blijvend op peil
te houden, om het even of dit is liet niveau van de

goudpariteit (natuurlijk met de door omstandighe-
den geboden ruime marge tusschen de goudpunten)
dan wel een willekeurig gekozen lager peil; lapmid-

delen dus, die slechts tijdelijken invloed uitoefenen
en daarbij aan ongewenschte speculatie voedsel ge-
ven, kunnen in ons land slechts rechtvaardiging .vin-

den, als zij na nauwgezette opweging aller daarbij

betrokken belangen worden beraamd voor een waar-
lijk ernstig bedreigd vitaal belang.

H)

SPAARBANKEN EN LIQUIDITEIT.

In het ‘Decembernummer van het tijdschrift ,,Die

Bank” wordt vermeld, dat ondanks de 2
1
/
2
milliard

mark,’ waarvoor door de Duitsche Spaarbanken op

de derde oorlogsieening is ingeschreven, toch enkele

genoodzaakt zijn geweest, inschrijvingen van hunne
inleggers niet aan te nemen. Zulk eene inschrijving

staat voor hen gelijk met terugbetalingen en als

reden van deze weigering geeft ,,Die Bank” hunne
illiquiditeit aan. Deze oorzaak is zeer begrijpelijk,

wanneer men bedenkt, dat in het bijzonder in Oost-
Duitschland de spaarbanken het grootste deel hunner
gelden tegen’ hypotheek uitgeleend hebben, waardoor
zij bijna geen verkoopbaar of beleenbaar toonder-
papier hebben, dat hun den weg naar Danlehenskasse

of Rijksbank zoude kunnen openen.
Ook in ons land wordt, vooral op hni platteland,

dikwerf de weusch uitgesproken, dat de spaargelden
der kleine gemeenten wederom aan die gemeenten

zouden ten goede komen in den vorm van tegen
hypothecaire zekerheid uitgeleende gelden. Afgezien
van het gevaar, dat de spaarbank eener kleine ge-
meente het grootste deel harer activa’he,ef t in dezelfde
gemeente, die zij in tijd van nood en terugslag moet
steunen, schijnt het ongewenscht, dat spaarbanken in
zoo belangrijke mate zouden afwijken van de eischen
van liquiditeit. Het gevaar van het uitzetten van

gelden in de eigen gemeente zoude verminderd kunnen
worden doör een’ soort van uitwisseling met andere
spaarbanken. Het gevaar van illiquiditeit echter blijft
bestaan, daar hypothecaire vorderingen moeilijk te

realiseeren of te beleenen zijn. De zucht van enkele spaarbaliken om hare gelden tegen hypotheek uit te
zetten heeft in de laatste jaren nieuw voedsel ge-

kregen door de groote verlieien op beleggingsfondsen
geleden. Men verbeeldt zich, bij hypothecaire beleg-
ging steeds de zekerheid te hebben, de hoofdsom te
kunnen terugontvangeli en daardoor voor verliezen

gevrijwaard te zijn. Hoe in tijd van nood zulk een
hoofdsom terug te verkrijgen is, staat meestal minder
duidelijk voor oogen. Het is dan ook te wenschen, dat deze opvatting niet spoedig ingang in ons land

zal vinden.
d.

COU

19
Januari
1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

27

DE HUiDIGE TOESTAND VAN DEN NEDER

LANDSCHEN K OFFIEHA NDEL.

Een makelaar in koffie schrijft:

Bij een beschouwing over den koffiehandel dient
men, onder de heerschende abnormale omstandig-
heden en voor zoover men daaraan statistische gege-

vens wil aanknoopen, twee feiten op den voorgrond

te stellen. In de eerste plaats valt het niet moeilijk

in te zien, dat die gegevens’ thans onvolledig, dus
onjuist en onbetrouwbaar zijn. Zoo ontbreken in de

statistiek, samengesteld door de firma G. Duuring &

Zoon, per uit° December 1915 de opgaven der voor-
raden te Genua., te Gibraltar en in Spanje, en in ge-
heel Zweden en Noorwegen, terwijl naar deze havens

en gebieden gedurende den oorlog zich een afzet van
koffe heeft ontwikkeld, die ei’ vroeger niet geweest is.
Ten tweede is het, dooi’ liet missen van het dagelijksch
onbelemmerde verkeer tusschen alle wereldmark’te.n,

volstrekt uitgesloten op grond van de statistiek, al
ware, ze nog zoo juist, iets te conchideeren omtrènt
de waarde van het artikel; ieder land heeft thans een

anderen norm voor de prijshepaling.
Intusschen mag als vaststaand worden aangenomen,
dat de wereidvoorraad in vergelijking met, vroeger thans klein is. Het is eigenlijk overbodig te zeggen,

dat na liet einde van den oorlog de oorlogvoerende

landen, mt name Duitschland en Oostenrijk-Hon-

garije,
zich haasten zullen, de geslonken voorraden
weer aan te vullen, wat dan in de eerste plaats het
groote productieland Brazilië zal ten goede komen.

Voor den Nederlandschen Koffiehandel, respectie-
velijk voor de nationale koffieverbruikers, vloeit be-

langrijk nadeel voort uit de
gevolgde gedragslijn ten

aanzien va den uitvoer van koffie naar Nederland
door de Fransche en Engelsche Regeeringen.
01:-

schooii koffie geen contrabande is en ofschoon
de

Havreser en Londensche handelaren alle belang heb-
ben bij den vrijen afzet, op de Hollandsche markt,
wotdt de handel streng gecontroleerd. In Havre
en
in Londen zijn groote voorraden opgehoopt; er wordt

bencht, dat
in
Londen thans ca. 700.000 balen
in

voorraad liggen waar anders de voorraad 150
tot

200.000 balen niet te hoven ging.

Van, Engelsche zijde wordt klaarblijkelijk getracht,
die toevoer nog grooter te maken, immers de directe
invoer in Holland uit het ocrsprongsland wordt be-

lemmerd door
de
maandelijks in overleg’met de Ne-
derlandsche Overzee Trust Maatschappij vastgestelde
importmaxima. Het is voor den toestand typeerend,

dat men thans kan koopen: Superior Santos 48;- ?
501- c & f Londen en ……. â 60/- c & f Holland!
Aangezien de aan de N. 0. T. geconsigneerde koffie
voor wederuitvoer niet in aanmerking komt, strekken

de zoodoende kunstmatig duur gemaakte, immers ge-
limiteerde aanvoeren ter voorziening in de binnen-
landsche consumptieve behoeften. Zooals boven werd
opgemerkt, staat ieder land voor de waardebepaling
van koffie op zichzelf, doch het is treffend, dat Neder-
land van de neutrale Staten in dit opzicht onder
de ongunstigste omstandigheden verkeert. Zoo ‘zijn
h.v. de Scandinavische landen reeds door hun ligging

in
de gelegenheid, behalve aan Duitschlao.d en Oos-tenrijk ook aan de andere ooriogvoerende grootmacht

Rusland te leveren.
Behalve de consumenten worden door de belem-
meringen van den koffiehandel de hierbij onmiddellijk
betrokkenen en de nationale reederijen geschaad,
welke laatste dientengevolge heel wat rach derven.

DE ECONOMISCHE TOESTAND IN
~
BVILOIL,.

In de Frankfurter Zeitung van
13 dezer komt een
merkwaardig artikel voor over den oeconomischen
toestand van België en de
afwikkeling van het mora-
torium. Zooals men weet heeft de Gouverneur-Gene-
raal van België bij verordening van 5 Januari 1916
bepaald, dat thans een aanvang moet worden gemaakt

met de liquidatie van de voor den oorlog aangegane

verbintenissen. Ondanks de verwoestingen, door den

-krijg aangericht, is geleidelijk een betere toestand
OP
financieel gebied ingetreden. Hiertoe hebben ver-
schillende oorzaken medegewerkt.

Ten eerste werden de vorderingen van België op

Duitschiand, die naar schattirjg ruim M. 200 millioen
-bedroegen en die aanvankelijk
niet opgeëiseht konden
worden, in het voorjaar van 1915 ter beschikking
van
de Belgische banken gesteld. Voorts had het besluit

van de Brusselsche en Antwerpsche banken om de
acceptanten van moratoriumwissels, die
VÔÔL’
31 Maart
1915 (later verlengd tot 30 Juni) hunne wissels ho-

noreerden, instede van de wettelijke rente ad
53′ %
slechts 3 % in rekening te brengen, een bui-
tengewoon gunstig resultaat. Bïj de Banque Natio-
nale de Belgique, die einde 1914 voor een bedrag van
Frs. 850 millioen aan moratoriumwissels in porte-
feuille had,
was
dit cijfer einde December 1915 tot
Frs. 240 millioen gedaald. De voorschotten op Bel-
gische ,,Rente” verminderden
in hetzelfde tijdsbe-
stek van Frs. 140 millioen tot Frs. 64 millioen.
Men moet bij de heoordeeling van deze
cijfers
wel
in aanmerking nemen, dat de betaling van de mo-
ratoriumwissels in hoofdzaak niet door de acceptan-

ten geschied is, maar door de bankiei’s-endossanten,
die langzamerhand over zeer groote kas-saldi kwamen
te beschikken. De oorzaak hiervan, die niet door de
Frankfurter Zeitung wordt vermeld, zal vermoedelijk
wel
moeten gezocht ‘worden in de omstandigheid, dat
vele vermogende Belgen zich thans in het buitenland
l)evifldefl en dus niet over hun steeds aangroeiende

saldi hij de banken kunnen disponeeren. Binnenkort zullen de beschikbare gelden nog vermeerderd wor-

den door de inning van de Duitsche wissel-portefeuille
dci’ Banque Nationale, clie gelijk bekend tot dusver
in Londen vast gehouden was.

Volgens het Duitsche blad is cle toestand der in-
dustrie minder gunstig dan die der banken. Het zoekt
de oorzaak hiervan in de blokkade-politiek van En-
geland, die den’ aanvoer van de benoodigde grond-
stoffen verhindert. Toch meent het blad, dat ook hier
de. moeilijkheden, die zich bij de afwikkeling
van het moratorium zullen voordoen, kunnen overwonnen
worden, al geeft het toe, dat minstens 6 maanden
daarvoor noodig zullen zijn. Het is moeilijk te beoor-
deden, in hoeverre deze beschouwingen over den
toestand van België, welke uit den aard der zaak

eenigszins eenzijdig zullen zijn, kunnen geacht ivor-
den een juist beeld te geven. Eenigszins vreemd doet
het aan, dat de Banquc Nationale, die tot dusverre
in de Duitsche bladen als een afschrikwekkend voor-
beeld van slecht beheer werd ten toon gesteld, thans om haar helder doorzicht en medewerking geprezen
wordt.

HET DIA MANTBEDRIJF IN,1915.

Uit het overzicht van den toestand
van handel en
bedrijf in 1915 door den Voorzitter
van
de Kamer
van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam in zijne
jaarrede gegeven, blijict in velerlei richting van te’

vredenheid met den gang van zaken. De krachtige
economische positie
yan
ons land in het internationaal
verkeer,. de gunstige wönding die met name dooi’
de stijging der Amerikaansche waarden in.de afwik!
keling der oude prolongatieposten en in het alge-
meen in den geld- en fondsenhandel gekomen is, de
bloei van onzen scheepvaart, de goede resultaten
van de meeste onzer Indische cultures kunnen als
voorbeelden gelden.

Bij bijna iederen tak van handel en nijverheid
blijkt evenwel tegelijk van groote belemmeringen door

den oorlog ondervonden, zoodat bedrijven, bij welke
tegenover deze belemmeringen geen gunstige factoren
staan, vooral in den eersten tijd van den oorlog
ernstig getroffen zijn. Met name geldt dit van het
diamantbedrijf. De heer Van Eeghen vermeldde dien-
aangaande:

28

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 Januari 1916

Evenals vele andere takken van handel en tijverheid heeft ook de diamant-industrie zich aan den oorlogstoestand aan-
gepast en hoewel vooral de kleinhandel met groote moeilijk-
heden te kampen had en het werkloozencijfer buitengewoon
hoog bleef, kan, in het bijzonder wat de tweede helft des
jaars betreft, van een kleine opleving worden gesproken.
Het werkloozen-cijfer bewoog zich:
van 2 Jan. tot. 3 April tusschen 8143 en 6653
4 April ,, 3 Juli

,,

6724 ,, 6170
4. Juli

2 Oct.

,,

6162 ,, 5591
en

3 Oct. ,, half Dec.

5771

ongev. 3900
In 1914 schommelden deze cijfers in het eerste half jaar
tusschen 2308 en 5113, terwijl het tweede half jaar 8872 als
hoogste cijfer aangaf.

Niet zelden had de handel op de Amsterdamsche diamant-
beurzen, mede door de aanwezigheid der thans in Holland
gevestigde Antwerpenaren, een levendig aanzien; nu en dan viel zelfs vraag naar ,,roosjes” op te merken.
– In verband met de buitengewone tijdsomstandigheden werden
bij de verzending van diamanten naar het buitenland certifi-
caten van oorsprong geëischt. Deze certificaten, alleen afge-geven voor in Nederland bewerkte diamant, terwijl voor den
export naar Frankrijk en Engeland en de Koloniën dier landen
moest vaststaan, dat de diamanten niet afkomstig waren vân
een vijandig land, werden aanvankelijk verstrekt door de
Kamers van Koophandel. Het bleek evenwel, dat vakkundige
voorlichting te dezer zake wenschelijk was. De Regeering
stelde daarom dusdanige certificaten verkrijgbaar bij den
Inspecteur voor de Invoerrechten en Accijnzen die door de
Besturen der verschillende organisaties in de Diamantnijverheid
wordt ter zijde gestaan. .
In September werd, teneinde den voortgang van de Diamant-
nijverheid mogelijk te maken, het Comité, voor den Invoer en
den Handel van Ruw-Diamant in Nederland ingesteld.
Koopers van ruw-diamant, die door het Londensche Syndi-
caat alleen aan voornoemd Comité wordt gezonden, hebben
zich tegenover dit Comité te verbinden, dat de bewerking der
diamanten alleen in Nederland plaats heeft en dat geen onder-
deelen verkocht worden dan met voorkehnis van het Comité.
De groothandel heeft zich gemakkelijk aan de nieuwe toe-
standen aangepast. De kleinhandel, meer in het bijzonder de
kleinere ,,beurs”-handelaren ondervonden door de nieuwe
regelifg groote moeilijkheden.
Doordien het genoemde.Comité den verkoop van grondstoffen,
nodig voor de bewerking der diamanten, ter hand nam, werd
eene prijsopdrijving dier artikelen voorkomen. –
De vraag naar ruw diamant, die in den aanvang des jaars
gering was, nam vooral in het derde kwartaal van 1915, b-
langrijk toe; de prijzen bleven vast.
Het Bestuux van de Beurs voor den Diamanthandel nam
het initiatief tot oprichting van een Bureau voor den in- en
verkoop van diamant; hoofddoel van deze stichting is het ver-
leenen van steun aan den kleinen koopman. Medewerking van
Regeeringswege is in uitzicht gesteld. Daar het Bureau in 1915
Zijne taak nog niet heeft aangevangen, zal de beteekenis ervan
eerst later kunnen worden vastgesteld.
De uitvoer van geslepen en ruw naar Amerika bedroeg in het

ie kwartaal ………………
f

3.000.000


2e ‘

, .
,, 4.100.000
3e

,……………….
,,

6.680.000

Te zamen……
f
13.780.000
S
tegen……….,, 12.781.000 in 1914′

In meerdere mate dan voorheen vestigden de Amsterdamsche
kooplieden eigen vertegenwoordiging in Amerika; uit den aard
der zaak bevinden zich belangrijke voorraden bij deze ver

tegenwoordigers in portefeuille, welke omstandigheid, bij het
‘beschouwen der uitvoercijfers, in aanmerking dient te worden
genomen.

De beteekenis van de medegedeelde werkloosheid-
cii fers treedt bij omzetting in een verhoiidingscijfei

nog nader aan den dag. Het blijkt dan, dat het

percentage werkloozen in Januari 1915 89,8 % be-
droeg, hetwelk geleidelijk, tot 51 % in November

gedaald. is. Zelfs heeft het percentage in September
1914 96,7..% bedragen. –

HANDELSBEWEGING IN DE HAVEN VAN.

WLADIWOSTOK.

Tijdens den oorlog is de beeekenis van Wladi-
ivostok als invoerhaven voor het Russische Rijk
enorm toegenomen; hier toch wordt vrijwel alles
aangevoerd, wat Rusland betrekt uit het Verre Oös-
ten en uit de westelijke staten van Noord-Amërika.

Omtrent het bedrag der invoeren geeft de ,,Economiste Européen”

enkele

cijfers,

waaruit
blijkt,
dat

de
totale waarde van den

invoer gedurende de eerste
6 maanden

van

191,5

bedroeg 75
millioen

roebel,
tegen slechts 10 millioen over

liet
overeenkomstige
tijdvak van 1914.

e toeneming geldt niet name de volgende artikelen:

Januari—Juli.
.
‘Ver-

1914.
1915.
meerde-

in 1000 roebels.
ring..

Gepelde enongepelde rijst

581
1.575
994

Ooprah
……………………….


485 485
Jodium……………………..


382
382

Metalliek antimonium


1.055
1.055

Koper

………………………27
5.856
5.829

Lood ………………………….

.7
5.020 5.013

IJzerdraad …………………187

.
1.015
828

Gietijzeren voorwerpen,enz

524
3.200
2.676

Ruwe katoen
………………-
10.627
10.627

Hydrophiele katoen ………2
256
254

Jute en andei-.e zakken…..

2
3.787
3.785

Lakens, wollen stoffen, enz

4


14.189 14.185

ONTGINNING VAN FOSFAATLAGEN

OP ANGAUh.

Volgens een bericht in ,,The Japan Ohronicle”,

overgenomen in ,,Handelsberichteu”, heeft de Japan-

sche regeering in het begin van October ji. besloten,

dat het ,,Naval Department” de exploitatie – van

fosfaatlagen op het eiland Angaur (hehoorende tot

de Palau-eilanden) in de Stille. Zuidzee ter hand zou

nemen. Met den aanvang van het werk zou zoo spoedig

mogelijk een begin worden gemaakt. De productie zal
met gouvernementsstoomschepen naar Japan woden
vervoerd en daar aan de ,markt gebracht.
h i

INGEZONDEN STUKKEN.

GEVOLGEN VAN DEN STAND DER WISSELKOERSEN

Hooggeachte Redactie,

Met zeer veel belangstelling las ik in Uw nummer
van 5 Januari 1.1. het artikel ,,G’evolgen van den

stand der wisselkoersen”. De schrijver ziet met
zekeren angst den steeds stijgenden goudvooraad
onzer centrale bankinstelling, een angst, die mij toe-schijnt svel wat breed uitgemeten •te zijn. Oiigetvij-
feld heeft het bedrag aan ruilmiddelen hier te lande

eene ongekende hoogte, bereikt; is dit echter de ge-

geven omstandigheden in aanmerking genomen wel
zoo k9lossaal en zoo zeer bedenkelijk?
Vergelijken wij de weekstaten der N. B. van
2 Januari en 31 December 1915,. daji, zien wij, dat
de ,goudvoorraad in liet afgeloopen jaar met onge-
veer 213 millioen gulden is vermeerderd, waar tegen-
over liet bedrag aan disconto’s met 93 millioen en

dat der beleenin.gen met 40 millioen is verminderd,
zoodat 80 millioen van den vermeerderden goud-
voorraad gepaard is gegaan met een gelijk bedrag
aan vermeerdering der circulatje, hetgeen’ ook onge-

veer met de cijfers klopt.
De bijzondere omstandigheden,’ waarin ons land
verkeert, als oase in den alom laaienden oorlogs-
brand, heeft onze export door gebrek aan concur-
rentie op de buitenlandsche markten gestimuleerd.
Het buitenland kon ons het ons komende saldo niet
in voldoende mate met goederen voldoen, gedeeltelijk
tengevolge van de mobilisatie van een groot deel der
volkeren, gedeeltélijk tengevolge der belemmeringen,
wélke de import ondervond.
Het buitenland betaalde dus met goud, hetwelk
hier gebruikt werd, fliet tot aanschaffing van buiten-
landsche artikelen, doch tot afbetaling der credieten
verleend door de N.B., terwijl de rest de circulatie deed vermeerderen. Geld is ruim, is dit echter een
ongunstig verschijnsel ? Het gevolg is toch, dat men

19 Januari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

29

IN

zich hier te lande meer gaat interesseeren bij de

inheemsche industrie (men zie slechts het belangrijke bêdrag aan emissies van dén laatsten tijd), de Neder-

landsche industrie b.reidt zich uit, er worden nieuwe

fabrieken opgericht, die straks, wanneer de oorlog
voorbij is, de concurrentie zullen aanbinden, met de
buitenlanders.

Dat de N. B. goud prefereert boven eend buiten-
landsche svisselportefeuille kan men slechts toejuichen.

Is het niet een allereerst vereischte voor onze cen-
trale om vooral in deze bewogen tijden, waar men

niet weet wat nog kan gebeuren, zich zooveel mogelijk
liquide te houden? Ik betwijfel foch of eene buiten-

landsche wisselportefeuille in deze tijden aan dat

vereischte zou kunnen voldoen, gezien de koersrisico,

welke men zou loopen, de onmogelijkheid tot likwi-
deeren door buitenlandsche moratoria of indien ons
land onverhoopt nog in den oorlog betrokkenmocht
worden, en de moeilijkheid om de soliditeit der te

koopen handelswissels onder de gegeven omstandig-
heden te beoordeelen.

Mocht de hoeveelheid circulatiemiddelen hier zoo
groot worden, dat de gevolgeli zich laten bemerken,

depreciatie van het ruilmiddel plaats vindt en daaruit
voortvloeiende algemeene prijsstij ging der artikeleü,
dan is het nog altijd tijd hiertegen maatregelen te
nemen.

Verkeëren wij echter reeds in dat stadium? Ik meen
dit te moeten betwijfelen.

Met de meeste hoogachting, yerblijf ik inmiddels,

Uw dw.

Arnhem, 15 Januari 1916..

C. M. HENNY.
(Waar de vei’meerdering van de circulatie hier te

lande gepaard gaat met eene overmatig krachtije
positie onzer betalingsbalans,, is het probleem, waarvoor
wij hier te lande staan, van veel minder ernstigen aard
dan daar, waar ‘de toenemende uitgifte van Papieren
geld gepaard gaat met eene voortdurende verzwak-
king der wisselkoersen. Met nâme zal de invloed op het algemeene prijsniveau een géheel’andere zijn en
ook kan men – dit geven wij den geachten inzender
gaarne toe – om deze reden minder bezwaar heb•
ben togen het feit, dat de groote spanning, die hier
te lande tusschen het renteniveau op korten en op
langen termijn blijft bestaan, het slagen van nieuw’è
emissies in de hand werkt. De vraag, waar het op aan

komt, is evenwel, of deze spanning niet ten deele
juist het gevolg is van de groote hoeveelheid ruil-
middel, die door de.toeneming van den goudvoorraad
steeds moeilijker ui.t het verkeer kan verdwijnen.
Wij blijven van meening, dat deze vraag thans hier
te lande wei mag worden gesteld.

Niet de Ned. Bank zou een buitenlandsche wis-
selportefeuilie van beteekenis moeten gaan houden,
doch onze groote hankinstellingen zouden zich in
onzen gedachtengang
01)
het disconteeren van i
guldens uitgedru ktc internationale handel swissels moeten gaan toeléggen. Koersrisico bestaat hierbij
niet. De overige risico’s behoeven niet grooter te
zijn dan bij andere wijzen van belegging in het bui-
tenland, waarvan nu reeds zoo druk gebruik wordt
gemaakt. B.)

REGEERINGSMAÂTREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

Distributie van. Steenkolen. – Bij
Kon. besluit van 12 dezer. is de zorg voor eene doel-

matige distributie van steenkolen hier te lande, onder
de bevelen van den Minister van Landbouw, Nijver-
heid en Handel, opgedragen aan den voorzitter van
de Directie der Staatsmijnen in Limburg, den heer
Mr. Dr. W. F. J. Frowein, wien als zoodanik de
titel wordt verleend van Directeur van de Rijksko-

lendistributie. Tevens is bij hetzelfde besluit ingesteld
eene Commissie van Advies voor de Kolendistributie,
onder voorzitterschap van’ den heer prof. Is. P. de

Vooys, hoogleeraar aan de Technische .Hoogeschool,
tot dusverre voorzitter van het ‘Kolenbureau en van

de Kolenco.mmi’ssie; plaatsvervangend voorzitter van
de nieuwe commissie is de heer Mr. J. C. A.
Ever-
wijn, administrateur, chef der Afdeeling Handel van

het Departement van Landbouw, Nijverheid en Han-

del. Verder zijn in dc Commissie vertegenwoordigd
de steenkolenproducenten, de imjorteurs van Duit-
sche en Engelsc.he steenkolen en de verbruikers.

Laatstgenoemden, behalvedoor de groot-industridelen

de heei’en Stork en Dr. Waller,- eveneens door ver-
tegeniyoordigers van de Vereeniging van Nedesland-

sche Gemeenten en van de Vereeniging van lleine
steeljke en plattelandsgemeenten in Nederland. Ook

de Maatschappij van Nijverheid en’ de Vereeniging
van Werkgevers zijn vertegenwoordigd.

Op Donderdag 13 dezer werd de Commissie van
Advies door ‘Minister Pothuma geïnstalleerd. In ‘le
bij die gelegenheid gehouden rede wees de Minister
er o. M.
op, hoe gebleken was, dat de producenten
en importeurs, die tot dusverre door de organisatie van het Kolenbureau van het Koninklijk Nationaal
Steuncomité de regeling van de distributie van

steenkolen hadden in handen gehad, niet bereid
waren,- dit Kolenhureati na 1 April a.s. voort te zet-ten. ,,Tot het geheel vrijlaten van de kolendistributie
vond de Regeering, na ingewonnen advies, zoowel
van consumenten’a]s van prôducenten en importeurs,
geen vrijheid en dus lag het voor de hand, dat zij de
zaak nu zelf in handen nam en het sprak vanzelf,

dat vOor ‘t nemen van de noodige maatregelen onder
de hevelen van den Minister van Landbouw in de
eerste plaats in aanh’ierking kwam de president-direc-

teur, van het Staatsmijnbedrijf, die als zoodanig
van
lle Staatsambten aren het meest met de kolenproduc-
tie en den kolenhandel aanraking heeft.” De heer Fro-
wein zal, als directeur van de Rijkskolendistributje

‘onder goedkeuring van den Minister, het ,,plan de
campagne” hebben op te maken voor de Regeerings-
beffioeiingen inzake’ de distributie van steenkoien.
Ten einde het mogelijk te maken, dat zoowel de ?ti-
uiter als de heer Frowein voorlichting kunnen in-
winnen van een speciaal orgaan, waarin alle kringen
van ‘belanghebbenden vertegenwoordigd zijn, is de
bovenvermelde Commissie van Advies ingesteld.
Het bureau van den Directeur van de Rijksdistri-
butie van Steenkolen zal gevestigd zijn Javastraat 44,
te ‘s-Gravenhage.

Distributie van Soda. – De aanvoer
van soda hier te lande ondervond den laatsten tijd
ernstige moeilijkheden en liet gevaar dreigde, dat o. a.
glasfabrieken wegens gebrek aan soda stop gezet zou-

den moeten worden. Bij K. B. is thans ingesteld
eene commissie inzake de distributie van soda, welke
in opdracht heeft’; al het mogelijke ,te doen ter be-
vordering van,den aanvoer van soda en tot regeling
van de distributie daarvan. Secretaris der commissie
is de heet 1. IJssel de Schepper, directeur van de
Stoomzeepziederij ,,de Hamer”, te Gouda.
U i t v o e r
v
e
t
b o dc n. – Bij Kon. besluit van
8 Januari is verboden de uitvoer van witte katoenen
en linnen lompensoorten en van stearine en andere
vetzui’en, paraffine, alsmede anengsels en producten
van deze artikelen.

Onder’dit verbod vallen dus o. m. stearine-kaarsen.
Verkaarsen, bestaande uit rund- en/of .schapenvet vie-
len reeds onder de ten uitvoer verbodenderlijke
vetten.

I. ‘ . –

ERRATUM.

In het artikel over ,,Engeland’s Betalingsbalans” in het vorige
nummer worden op blz. 14 eerste kolom onderaan de £ 50
millioen der Fransch-Engelsche leening voldoende genoemd tot
dekking van het tekort ‘over ,,twee maanden”. De lezer zal
deze verschrijving reeds hebben verbeterd. Gelezen moet wor-
den ,,eene maand”.

30

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 januari 1916

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B. ” beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

CELDKOERSEN.

1. BANKDISCONTO’S.

15
Januari 1916.

1

20
Juli 1914.

Disc. Wissels.
4’/ssedert

1Juli ’15
3’/osedert23
Mrt. ’14
Ne d
Bel.Binn.Eff.
an
I

4/2
1

’15
4
23

’14
VrschinRC
5
1
I2

,,
19Aug.’14
5

,,
23

,,

’14
Bank of England
. .
5
8

,

’14
3

,,
29Jan. ’14.
Deutsche Reichsbk..
5

,,
23 Dec. ’14
4

,,
5 Febr.’14
Banque de France..
5

,,
20Aug.’14
3
1
/

,,
2
9Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5
12Apr.’15
4

,,
12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
.
8

,,
29 Juli ’14
5
1Apr. ’14
Nat. Bankv. Denem.
5

,,
10

,,

’15
5

,,
6Febr.’14
Zweedsche Rijksbk.
51/2

,,
5 Jan. ’15
4
1
12

,,
6
Zwitsersche Nat. Bk.
4
1
/

,,
2

,,

’15
3’/

,,
19

,,

’14
Bank van Italië
. . .
5
1
/2

,,
10Nov.’14
5
9 Mei ’14
Federal Res. Bk. N.Y.
3-5 ,,
4 Febr.’lS

Javasche Bank ….
3
1
12

,,
1Aug.’09
3
1
12

,,
1Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data
Austerda;n
Londen
.
Part.
Berlijn 1
Part.
Parijs
Part.
N. York
Cali.
Part.
Prolon.
discontol
gatie
disconto
disconto
disconto
moncy

15 Jan. ’16

2
1
/
58/lo
41/s

1/42
10-15

,,

’16
10/
4
_
1f4-
5/io
4 ‘/8

1I42
28/
4

2’/
3-8

’16
3-
8
/e
21/4..
55/j5
42/8

1’/42
31/
4

27-31 Dc. ’15
3/2
3’/4-4
5
8
118
4 ‘!o-1/2

1 ‘/2-2 2/4

11-16 Jan.’15 –

– 2 /

/oo

1
0/
4
_20/
8

12-17

’14 45/s

3:
14-

38/.8/4

3’/s

3/8

2-
1
/
18
/to

4’/2
20-24 Juli’14 3
1
/8..

2
/4.8/4
2
1/_0/

2 ‘/a-‘/s

28/
4

1 ‘/-2
1
/2
8
/18

WISSELKOERSEN.

1. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig . ook de
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgegeven. De dage-
lijksche koersen op New York en de laagste en hoogste d’r
week zijn aan particuliere opgaven ont,jeend.

Data

Londen
I
Berlijn

Parijs
1
New.York

10

Jan.

1916

..
10.57
41.12
1
/
38.-
2.22
11

,,

1916

..
10.55
41.50
37.95
2.21
1
/
12

,,

1916

..
10.61

42.-
38.10
2.23
13

,,

1916

..
10.89
42.90 39.20
2.28
14

,,

1916

..
10.82
42.35 38.90
2.26
15

1916

..
10.74
42.10 38.60
2.25
1
/

Laagste der week
10.53’/
41.05
37.75
2.20 8/4
Hoogste

,,

,,
10.94
43.25 39.15
2.29
8 Jan.

1916

..
10.56 41.40
37.70
2.23
31

Dec. 1915

..
10.79
1
/s
.

42.35
38.75
2.26
1
/4
Muntpariteit ….
12.10 /8
59.26
48.-
2.48/4

Data Zwitser.
Weenen

Kopen-
hagen
l
and
Stock.
kalm
Batavia
telegrafisch

15

Jan.

1916
43.50 28.85
61.50
62.50
98-
1
/
Laagste d. w.
42.60
27.60 60.25 60.70

Hoogste

,,

1,
43.80 28.85 61.50 62.50

8 Jan.

1916
43.10
27.80
61.-
61.75 98-
1
I2
31

Dec. 1915
43.45
29.-
62.60
63.40
98-/4
Muntpariteit
48.-
50.41
66.67
66.67
100

OVERZICHT.

De wisselkoersen waren ook deze week een onderwerp
van algemeene besprekingen. De tegen het einde der vorige
week aangevangen hausse was op de eerste twee dagen weder

tot staan gekomen. Eenige teruggang in den koers op Londen en New York was zelfs merkbaar. Woensdag gaf evenwel de koers
op Berlijn reeds direct het sein tot een algemeene stijging, welke
op Donderdag overging in een sprongsgew.ijs oploopen van alle
koersen. Vooral Londen en New York behaalden een groote
avance. Slot Woensdag 10,63 ; Donderdag 10,94; New York
223-229. Hoewel de week, en vooral Zaterdag voormiddag, iets
flauwer sloot, bleef toch een tamelijk vaste tendenz heerschen.
De meerder of minder gunstige verwachting, dat de verschil-
lende pogingen tot regeling van den dollar-koers kans van slagen
hebben, waren wel de hoofdoorzaak van deze wilde fluctuaties.
Ongetwijfeld heeft echter ook de storm, die tallooze telefoon- en
telegraafverbindingen verstoorde, nog het noodige daar aan toe
gedaan.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

t

Cable

Zicht

1

Zicht

1

Zicht
1
Lo,,deu 1 Parijs
1
Berlijn

Amsterd.
Data

1

(in ,

(in frs.
1
(in cents t (in cents
P’ £)

p. )

p.
Rm. 4)

per gid.)
15 Jan.

1916….
4.77.25
5.84
1
/4
76
1
/4
43/
Laagste d. week..
4.76.-
5.84
74
1
/4
43
1
/s.
Hoogste
,,,,..
4.77.35
5.84i4
76’/
44/8
8

Jan.

1916.. ..
4.76.15
5.8311
738/
45
31 Dec.

1915..
.:
4.74.-
5.86
76/4
43/t
Muntpariteit
..
..
4.86.67
5.18’/4
.

95/4
40/ts

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Week
Plaatsen en

Noteerings. 31 Dec.
8
Jan.
10-15
Januari
15
Jou.
Landen

eenhcden

1915

1916

.

1916
L

Hoogste

Lires
p. £
31.45 31.55
31.95 32.35 32.30
Italië

…….
Madrid

.. . .
Peset.
p. £
25.05 25.05 25.05 25.05
25.05 Lissabon

. . ..
d.p.escudo
34 34
33/
34’/o
337/s

Petrograd

..
R.
p.
X 10
159 162
160
161
2
/2
161
1
1
Alexandrië
. .
Piast.
p. £
978/8
97181
s

975/s
071/3

978/8

Calcutta

. . . . sh/d.p.rup.
114’I82
1/4
tJio
1/4
1
/to
114
1
/to
1I4
1
/
Singapore
. . .
id.
p. $
2/4/8
2/4
1
/2
2/4’/
2/4/82
2/4/20
Yokohama.
. .
id.
p.
yen
2/1
‘/s
211’12
211
8
18
2/1
‘/o
2/1
0
/8


Hongkong

..
id.

p. $
1/10’/8
1/11
1/11
1/11
‘/4
1/111/
4

Shanghai
….
id.
p.
tael
216
‘/o
2/6
/s
2/6 /8
2/7
‘/
2/7
‘/
Montreal
. . . .
$
per
£
4.74’/2
4.77 4.76 4.78
4.78
B. Aires 90 d.
d.p.gd.pes.
49
1
/8
49’/o
49 49
49
Valparaiso
,,
d.
p.
pap.p.
8/,o
8
”/so
8
/to
8/1e
8
8
/18
Montevideo,,
d.
p.
peso
530/4
54
/8
537/8
538/s

R. d.Janeiro,,
d.p. milreis
12
1
/8
11
11
1.2
11
10
/52
11
15
/,0
11
‘°/,s

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND.

Week van 6-12 Januari 1916.

(In duizenden p.st.)

In

Uit.

Baren …………..1076

Continent …………234

Sovereigns ……….325

Koloniën …………754
Per saldo uitgevloeid

19

U. S. A………….225
Qverige landen

Baren en diversen ..

207

Per saldo ingevloeid

1420

1420

ZILyER.

Ook deze week was de markt voor dit metaal bijzonder vast
gestemd: de opening was reeds
0
/to d. boven het slot der vorige
week en gaandeweg steeg de prijs tot 27 ‘/10, niettegenstaande
de verminderde belangstelling van de Indische bazaars. De
rijzing wordt voornamelijk toegeschreven aan belangrijke aan-
koopen vodr muntdoeleinden, zoowel voor het Vereenigd
Koninkrijk als voor het Continent. Ook het geringe Amen-
kaansche aanbod droeg tot de. vaste stemming bij.

Noteering te Londen.

te New York.

15 Jan. 1916 ……..27

56/8
8

,,

1916 ……..26
11
/10

56
1
/
16 Jan. 1915 ……..22
2
/4

48/4
17 Jan. 1914 …….. 26/o

578/4

20 Juli 1914 ……..24/jo

541/

Xt

19′
Januari
1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

31

NEDERLANDSCHE BANK’

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

VERKORTE BALANS OP 15
JANUARI 1916.

duizenden Guldens.)

Activa.

Binneni. Vis

H.

bk.

f
57.597.862,25
‘/a
sels, Prom.,

B.

bk.

,

493.580,10

{
enz., in disc.

Ag.sch.,,
22.494,557,77
‘/2

f

80.585.809,13
Papier o. h. Buiteni. in
disconto.

……………………..


Idem eigen portef…
f

4.318.602,-
Af:
Verkocht maar voor
de
bk. nog niet afgel.

4.3 18.602,-
Beleeningen
FL-bk.

f
24.699.812,91/2
m

cl. vrsch.
in rek.-crt.

B.-bk.

,,

5.301.974,16’/

{
op onderp.

Ag.sch.,, 53.474.1 80,32

f
83.475.967,40

Op Effecten … ……
/

75.913.917,40
Op Goederen en Spec.
,,

7.562.050,-
,

83.475.967,40

Voorschotten

a. h.

Rijk …………….
,,

13.146.372,65

Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud ……
f
70.447.900,-
Muntmat.

Goud.
.

,,371.346.588,75
‘/8.

f441.794.488,75
‘I
Munt,

Zilver, enz…
‘,,

5.777.056,24
1
/2
Muntmat. Zilver


1,
447.571.545,-
Effecten
Bel, van het Res.fonds
f

4.967.813,94
id. van

v. h. kapit.
,,

3.888.998,50
,,

8.856.812,44
Geb. en Meub. der Bank …………….
,,

1.600.000,-
Diverse rekeningen …………………
,,

23.260.340,74/2

f
662.815.449,36
‘/2

Pasiva.

Kapitaal

……………………….
f

20.000.000,-
Reservefonds

……………………
,,

5.000.000,-
Bankbi1jetten

in

omloop

………… ..
,,
577.947.390,-
Bankassignatiën

in omloop

…………
,,

3.257.581,06
Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk ……

/


Van anderen ……
,,
48.199.105,93
/2
11

48 .199
.
105 ,93
‘/2
Diverse

rekeningen ……………….
,,

8.411.372,37

f
662.815.449,36’/

Beschikbaar metaalsaldo …………..
/
321.103.991,42
1
/
Op dc basis van
2/
inetaaldekking..
.. ,,
195.223.176,02
1
/2
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is
. .
,,1.605.519.957,12’/

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende
verschillen:
Moer
,

Minder

Disconto’s

…………..
732.976,12
Buitenlandsche wissels

..
onveranderd
Beleeningen
3.589.388,91
Goud

………………
5.150.397,39
Zilver
84.257,47
Bankbiljetten
462.700,-
Rekening-Courant saldo’s
312.477,44
1
/

N.B.

Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
blijkt, dat uitstonden
op:

8
Jan.
1916
15
Jan.
1916

Aan
schatkistpromessen
..
f105.080.000,-
f107.080.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
51.500.000,-
,,

53.500.000,-‘
Aan schatkistbiljetten.

44.026.000,-
,,

44.026.000,-
Aan zilverbons

……..
.
,,

5.077.570,-
,,

4.889.282,50

Data
Goud
Ziivcr
B

k
bift

1/0

en

Andere
opeischbare
schulden

5.777
577.947
51.457
5.861
578.410
‘49.832

. 421.701

6.195
577.056
33.240 6.364 558.491 62.280

8

,,

1916 …….436.635

,,
6.370
562.055
49.075

15

Jan.

1916 …….441.794

31

Dec.

1915 …….420.182

420.711
4.017
565.239 45.004 417.072
3.494
568.786 38.866

24

1015 …….427.862
18

1915 …….

411.498
3.777
565.479
35.462

11

,,

1915 …….

411.362
3.363
562.075
37.142

4,

,,

1915 …….
27Nov.

1915 …….

13

,,

1915 …….
407.607
2.973
565.007
24.873
400.135
2.478
568.786
17.784

20′

1915 …….

30, Oct.

1015 …….
399.824
2.522
569.850
16.750
1915 …….

393.518
2.424
551.501 20.484
23

,,

1915 …….

229.040
1.611
483.477
30.975
16

Jan.

1915 …….
150:182
9.336 318.573
6.851
17

Jan.

1914 …….
25juli

1914 …….
162.114 8.228
310.437
6.198

Data

Disconto’s

Belec-
Besch,k.
baar
Dek.
kiugs-
Hiervan

Totaal Schatkist.
n i,,gcn
Metaal-
percen.
promessen
saldo
tage
rock tstreek.ç

15
Jan.

1916
80.586 53.500 83.476
321.104
71
8

,,

1916
79.853
51.500 87.065
316.273
70
31 Dec.

1915

76.348
47.500 93.579
312.746
71
24

,,

.1915
76.398 48.500 90.971
309.505
70
18

1915
73.025 45.500 89.995
305.293
70
11

,,

1915
74.932
46.500 89.189 302.120
69
4

,,

1915
73.212
43.500
90.661
298.489
69
27 Nov. 1915
71.763 39.560
91.229
294.542
69
20:
,,

1915
73.161
38.560 90.976
294.341
69
13

,,

1915
74.737
39.560 91.827
291.874
69
6

,,

1915
77.955
41.560
97.834 284.771
’69
30 Oct.

1915
77.944 45.560
97.469
284.506
69
23

,,

1915
75.482
45.560 86.029 281.027
69

16 Jan.

1915
152.117
73.500
129:552 127.527
45
17 Jan.

1914
73.879 6.000
83.172
29.248′)
49
25 Juli

1914
67.947 14.300
61.686
43.521′)
54

,1)
Op de basis van
2/
metaaldekking.
JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE
POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

Data
Goud
.
Zilver
Ba,,k.
biljetten
A ,,dere
opeiscl,b.
schulden

27

Nov. 1915 ……
44.058
32.735
140.798 29.532
45.036 32.498
143.407
27.516
44.790

..

32.244
142.986 29.813
20

,,

1915

…….

38.412
33.054
143.232 28.611
13

,,

1915

…….
6

,,

1915

…….

43.503 24.479
133.943
22.760
28

Nov.1914 …….
27.872
27.802′
110.737
9.352
29

Nov.1913 …….
25

Juli

1914

……..
22.057
31.907 110.172
12.634

Data

1

1
Dis-
o,,to’s
~betcalbaal

Wissels,

buiten
N..Ind.

Belee.
ningen

Diverse

reke

ningen’)

Bescl,ik.
baar
metaal-
saldo

1

Dek.
1
kings-
1
perceu_
1
tage

27 Nov.1915
5.938
18.169
49.382
23.691 42.727
45
20

,

1915
6.210
18.797
49.216 22.762
43.340
45
13

,,

1915
6.450
18.549
51.085 23.148 42.474
45
6

1915
5.915
18.234
50.432 29.183
37.097
42

28Nov.1914
5.167
8.620 40.609
14.482 36.641
43
29Nov.1913
5.571
10.613
47.793 3.205
7.045
2
)
46
25Juli1914
7.259 6.395
47.934
2.228
4.8422)

44

Sluitpost der activa.

Op de basisvan
2/

32

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 Januari 1916

SURINAAMSCHE BANK..

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN
(In duizenden guldens.)

Data
Metaal
C
Andere
opeischb.
schulden
Disconto’s
Div. reke.
ningcn

4 Dec.1915
781
960
1.037
887
1.025
27Nov.1915
744
854 1.072
880 982
20

,,

1915
722
888
1.089
880
1.042
13

,,

1915….
717
910
1.040
872
1.046

5 Dec. 1914
1.207
982
1.012
758 308
6

,,

1913
619
1.106
393
736
393
2
5Juli

1914
645
1.100
580
735
396
‘)IUItpoSt
der activa

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

1. BANK OF ENGLAND.
WEEKSTAAT VAN 12 JANUARI 1916.
ISSUE
DEPARTMENT. –

Notes issued.. £ 69.469.485

Governni. debtC 11.015.100
Othersecuritjes ,,

7.434.900
Gold coin and
bullion …. ,, 51.019.485

£ 69.469.485

£ 69.469.485

BANKING DEPARTMENT.

Capital ……£ 14.553.000

Government
Rest ……..,,

3.407.268

securities . . £ 32.839.376

Public deposits ,, 53.553.033

Othersecurities ,, 107.360.567

Other deposits ,, 104.076.253

Notes………,, 35.130.990
Seven-day and

Gold and silver

-.
other buIs..

23.728

coin ……

282.349

£ 175.613.28

.0 175.613.282

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ ‘en 10 sh. met het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914. –
(In duizenden p. St.)

Data
Metaal
Çireulatie
Currency Notes.

:’..

Bedrag
Goudd.
-.
Gov.
Sec.

12 Jan.

1916
51.302
34.338
100.808
28.500 64.577
5

,,

1916
51.103
35.194
103.040
28.500 64.621
29 Dec.

1915
51.476 35.300
103.125
28.500 54.621
22

,,

1915
51.091 35.097
101.132
,

28.500 54.621

13 Jan.

1915
69.361
35.175 37.205 20.500
14.924
14 Jan.

1914
39.891
28.471
22 Juli

1914
40.164
29.317

Data
Gov.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
Other
Depos.
Re.
serve,

Ver!,.
Reserve
tot
dc!,.

12 Jan.

1916
32.839
107.361
33.553
104.076
35.413
22
1
/2
5

,,

1916
32.840 114.748 58.157
105.836 34.358
21
29 Dec.

1915
3.840
112.076
49.677
111.973
34.617
21/8
22

,,

1915
32.840 102.450
53.135 98.734
34.444
221/
s

13 Jan.

1915
18.068
108.221
44.833
116.055
52.636
32/4
14 Jan.

1914
12.146
29.724
7.648
46.065
29.870
55/
22 Juli

1914
11.005
33.633
13.735
42.185
29.297
52/

II. DEUTSCHE REICHSBANK.
1

STAAT VAN 7 JANUARI 1916.
De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.
Metailbestand ……………………..Mk
2.482.752.000
davon Goidbestand

……………..,
2.447.735M00 Reichskassenscheine
1)

920.764.000
Noten anderer Banken

…………….

..

9.096.000
Vechsel

……………………….
5.388.831.000
Lombardforderungen ………………
12.616.000
Effekten

……………………….
53.855.000
Sonstige Aktiva

……………………
245.286.000

Grundkapital

……………………..
180.000.000
Reservefonds

……………………..
80.550.000
Notenumlauf

……………………..
6.613.345.000
Sonstige tiiglich fallige Verbindlichkeiten
1.882.014.000
Sonstige

Passiva ……………………
357.291.000
1)

Inci. Darlehenskassenscheine.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn bij
de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek. De
Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.
(In millioenen Mark.)

Data
Metaal Daarvan
Goud
Kas sen
.
scheine

Dorlehenskosseu.
scheine
Uitge.
In kas bij
geven
de Reiclis.
totaal
bank

7 Jan.

1916
2.483
2.448.
921
1.974
884
31 Dec.

1915
2.477 2.445
1.288
2.348
1.255
23

,,

1915
2..476
2.441
502 1.519
461
15

,,

1915
2.475 2.438
320 1.319 274

7 Jan.

1915
2.153 2.112
547
998
541
7 Jan.

1914
1.489 1.204
53
..

..
..
23Juli

1914
1.691 1.357
65
..

..

Data
Wissels
Circa.
latie

Rek. Crt.

Oflkieel
dekkings.
perce,i-
Lage

Metaal.
dekking
opeiselib.
schulden

7 Jan.

1916
5.389
-6.613
1.882
51
29
31 Dec.

1915
5.803
6.918
2.359
54
27
23

,,

1915
5.406
6.270

2.046
48 30
15

,,

1915
5.275 6.100
1.766
46
31

7 Jan.

1915
3.802
4.779
1.630
57
34
7 Jan.

1914
1.168
2.303
804
67
48
23 Juli

1914
751
1.891
944
93
60

111. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Van -30 Juli 1914 tot 28 Januari 1915 is geen weekstaat
opènbaar gemaakt. De met * geteekende posten komen sedert
deze periode in den weekstaat voor. De bankbiljetten zijn sedert den -oorlog niet inwisselbaar.
(In duizenden francs.)

* Te goed

• Uitge.
Data

Goud

Zilver

in liet bui. j4″jssels

stelde
tenla,rd

wissels

13 Jan. 1916 4.997.739 352.147

393.784 1.818.513
6

1916 4.988.640 351.819 1.094.281 440.545 1.825.923
30 Dec. 1915 5.015.287 352.088 1.056.799 429.200 1.804.200
23 ,,

1915 5.070.563 352.280

990.450 385.368 1.838.704

14 Jan. 1915
15 Jan. 1914 3.51 1.860 635.340

1.607.510


23 Juli 191’4 4.104.390 639.620

1.541.080

I

Buitgcw.

Rek.

Par
Cr1.Rek. Cr1

Data

Beleening voorsch.
t

old. Staat

biljctten

. heren

Staat

13 Jan. 1916 1.142.206 5.300.000 13.634.720 2.055.132 121.259
6 ,, 1916 1.147.020 5.100.000 13.518.636 2.167.107 64.217
30 Dec. 1915 1.151.916 5.600.000 12.309.850 2.113.833 173.896
23 ,, 1915 1.161.093 5.000.000 13.201.110 3.033.105 362.835

14Jan.1915
15 Jan. 1914 790.830

6.011.380 576.5301 166.590
23 Juli 1914 769.400

5.911.910 942.5701 400.590

IV. SOCIËTÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE.’

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société Générale is einde 1914 met de functie van
circulatiebank belast.
De bankbiljetten fzijn niet inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)

Metaal
!3eleen.
Belcen.
Binn.
Rek.
Data
juu,
van van
wissels
Circu-
Crt. buitenl.
buitenl.
prom. d.
en
latie.
saldi.
saldi
sorder.
pravinc.
beleen.

6 Jan. 1916
175.162
45.641
480.000 59.753
610.763
151.310
30 Dec. 1915
175.500
45.558 480.000 58.839
609.449
151.100
23

,,

1915
174.691
45.235 480.000
-57.600
607.179
150.725
14

,,

1915
162.307
42.620
480.000 60.292
604.243
142.906

19 Januari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

33

V. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

U. S. FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Circ,, Dekkings-

Data

Goud

Zilzic, Wissels Deposilo’s

latic
1
Percen.
tagc ‘)
17 Dec.’15 334.887 26.978 52.696 412.879 14.461

83
10 ,, ’15 321.162 28.441 52.677 405.249

14.686

80
3 ,, ’15 325.181 32.681 51.356 407.966

13.969

81
26 Nov.’15 321.068 37.212 48.973 412.952 1.3.385

78

18 Dec.’141 233.279 125.008
1
9.0431 248.084
1
3.8561

93

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.

NEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST
COMPANIES.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Reserve.

Data

Eigen

Bij Fèd.
1
Elders

CH

Bezit

1 Res. Bank Iqedcj,cnccrdl

15 Jan. 1916 ..

512.810
1
168.650
1
55.640 13.271.060
8

,,

1916 ..

489.910

167.220
1
54.500

3.254.190
31 Dec. 1915 . .

485.500

165.050

61.560

3.246.360
24

,,

1915 . .

497.820 , 166.800

58.130 13.207.450

16 Jan. 1915 ..

345.080
1
105.150

32.040

2
17 Jan. 1914 ..

445.5401)

1
)

1.899.580
25 Juli 1914 . .

467.880′)

‘)

2.057.570

Deposito’s

1

u
Data

Circulotie

Dadelijk

Op

1
R
S
ese,
urpl
vo
s

i
o/’vraagbaar
1
tern,ju

15 Jan. 1916..

35.050

3.345.950

156.800

160.240
35.280

3.311.220

156.480

140.350
31 Dec. 1915..

35.230

3.296.710

149.780

143.600
24

1915..

35.120

3.267.810

149.350

158.510

16 Jan. 1915..

43.560

2.050.940

89.250

128.850
17 Jan. 1914..

44.750

1.790.450′)

‘)

38.700
25 Juli 1914..

41.730

1.958.320′)

‘)

26.170

1)
Op deze data werden reserve en deposito’s beide ongesplitst
opgegeven.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 15 Januari 1916.

De zeer lage stand van den geldkoers is onze Nederlandsche
staatsschuldsoorten in de afgeloopen week slechts in geringe
mate ten goede gekomen. Toch zijn de omzetten in Neder-
landsche staatsfondsen nog groot vergeleken bij hetgeen er te
onzent in staatsobligatiën van andere landen omgaat, terrijl
het koerspeil uit den aard der zaak niet de hevige afbrokkeling aantoont, die de waarden van de oorlogvoerende Staten sedert
het uitbreken van den oorlog heeft gekenmerkt. Toch verdient
de vraag, of de koersdaling van staatsobligatiën, ook die van
oorlogvoerende landen, thans niet een peil heeft bereikt, waarop
zij weer meer de belangstelling van den belegger verdienen,
nadere bestudeering. Zelfs wanneer men in aanmerking neemt,
dat ook nâ den oorlog door den verhoogden rentestandaard, vooral van staatsfondsen, de waarde van de oude obligatiën
wel niet meer het niveau zal bereiken, dat voor den oorlog
gegolden heeft, is het koerspeil van thans in ieder geval
buitengewoon laag te noemen. Zeker, wanneer men zich op
het standpunt plaatst, dat eenige Europeesche staten, indien de
oorlog nog lang duurt, hun bankroet tegemoet gaan, is ook
het huidige koerspeil te hoog. Doch wanneer men deze
mogelijkheid, waaraan eerst in de laatste plaats gedacht mag
worden, omdat zulk een catastrophe wel door alle mogelijke
middelen zal worden vermeden, ter zijde schuift, en voldoende
vertrouwen stelt in de Europeesche financiën om te verwachten,
dat na den strijd, zij het ook langzaam, alles weer ten deele

terecht zal komen, dan is er voor den belegger alle aanleiding
om onderstaand koersstaatje eens ter dege te bestudeeren.

27/7/14. 27/4/15.27110/15. 15/1/16. Daling.

3 ‘/2
/O
Obl. N. V. S. . . 89
Is

82v/s

82e/4

78
‘bi

10
/8
0
1
0

2’/2
0/
e
Cert .,,

. . 65/4

62’/it 61’/,

57lb/

78/O/

5
0/
Bulgarije Tabak . . 92

90

748/4

56
‘1,
36
‘I °Io
4
O/
Denemarken . . . . 98
’14
08

793/

18
/2
0
/0

3
O/
Duitschland……76

75

58/4

46

30

0/

4
1
/
2
0
1
o
Hong.Schatk.Bilj. 97′!4

96

75

64
1
/8
32’/8
O
,’
4 /o Oostenr. Jan-Juli 78
‘/4

72

49
‘/2

44

34
/t
/o
4’/2
0
!0
Portugal Tabak.
943/4

93

88’/je 82

12/4
0/
4 /o RusI. Gecons. (1880 ) 77
1
!2

78

61 ‘/s

56

21 ‘/
0/

4 °/oRusl. Roths. (Cons.) 76

76

62

58
/2
17
‘/
0
/0
40/
0
Rusland Hope…..76

76

62

58
1/2
1712
0
/0

4
0
/o Servië ……….66

66

43

42/4

23’/4
01

4 °/Turkije (Geunif.)… 78

75

52

48

30

0/

Temeer verdient het in het algemeen aanbeveling, de belang-
stelling van den kapitalist weer meer naar de al te zeer verwaar-
loosde obligatiemarkt terug te voeren – zij het dan ook niet
die van staatsfondsen, waarvan de populariteit door den oorlog
natuurlijk sterk is gedaald, – wijl de speculatie in aandeelen
van maatschappijen, die uit den’ oorlog profijt trekken, een
bedenkelijken omvang begint aan te nemen. Waarschuwingen
uit den mond van een man als Gary, president van de Steel
Corporation, om voorzichtig te zijn in zijn optimistische be-
schouwingen; berichten uit Noorwegen, dat bankinstellingen
aldaar scheepvaartfondsen niet meer in beleening durven
nemen; de aarzeling van assurantiemaatschappijen om schepen
tègen schier willekeurig hooge prijzen te verzekeren, moeten
als signalen worden beschouwd, die er op wijzen dat de
eindstreep reeds bereikt of althans nabij is. Dat men, ten
minste voorloopig, zich ten onzent aan deze waarschuwingen niet
stoort, moge blijken uit onderstaand koersverloop van scheep-vaartaandeelen, dat evenwel een onregelmatig karakter begint
te dragen, waarin zich een zekere zenuwachtigheid weerspiegelt.
Deze zeiiuwachtigheid spruit wellicht voort uit eenige tegen-
strijdige omstandigheden, namelijk aan den eenen kant berichten,
dat men in Noorwegen reeds maatregelen neemt ter beteuge-
ling van de speculatie in scheepvaartpapieren en dat ook te
onzent de regeering die richting zou opkijken of althans
stappen zou doen om de verdere verhooging van vracht-
prijzen te voorkomen, terwijl aan den andexen kant geruchten
omtrent nieuwe verkoopen van schepen door de Holland-
Amerika Lijn, de Kon. Ned. Stoomb. Mij e.a., tot fabelachtige prijzen, de hausse-beweging nieuw voedsel geven.

7/1

10/1.

12/1

1511

1-lolland-Amerika Lijn

375V2

393

387

390’/2
Holland Gulf ……….

199/4

235

239

219%
Müller & Co………..164

180

185

183
Nievelt Goudriaan ….

499’/2

520

530

539
Oostzee …………..327
‘/2

341 Vs

325

323
Bothnia …………..253
/2

303

300

299
1
/2

Kalmer ging het toe in den rubberhoek, waar slechts enkele
fondsen (Serbadjadi, Balata Suriname) weer prijsrijzingen
van meer dan 10
0
1 te zien gaven. Voor het meerendeel der
aandeelen was de stemming echter veel kalmer dan de vorige
week, waartoe, naast de berichten, die omtrent de fabricatie
van kunstmatigen caoutchouc in Duitschland en Rusland melding
maken, ook de kleine reactie ter beurze van Londen het hare
heeft bijgedragen.
Het onbeduidenst waren wel de omzetten in de tabaks- en
mijnfondsen, iie bij âlgeheel gebrek aan belangstelling, vooral
wat de eerste groep waarden betreft, belangrijk lager werden
afgedaan. FIet slot was evenwel voor enkele soorten (Medan,
Senembah en Deli Mij.) veel vaster.
De petroleumafdeeling, aanvankelijk verwaarloosd, sluit vrij
vast, naar aanleiding van een waarschuwing van de directie
der Shell Transport & Trading, om zuinigheid met petroleum
te betrachten, waaruit men afleidt, – Amerika geeft er reeds
het voorbeeld van, – dat een verdere rijzing der olieprijzen
aanstaande is. De speculatie dient daarbij echter in het oog
te houden, dat deze rijzing niet bepaald een even groote
stijging van de winstmarge zal beteekenen, daar deze naast
de buitengewone vraag voor oorlogsdoeleinden ook – en zelfs
in de eerste plaats – met de voortdurende stijging der vracht-
prijzen verband zou houden. Koninklijke golden :506V4-515 ‘/2-
500
‘/4
ex. div. Zuid Perlak: 68 ‘/,,-71 ‘/z-71 !s.
De lage geldkoersen hebben hier weer aanleiding gegeven
tot het doorvoeren van verschillende nieuwe uitgiften, waarvan
vermelding verdienen:
f
50.000.000 41/
0/
schatkistbiljetten
en schatkistpromessen;
f
500.000 aandeelen der Rotterdamsche
Droogdok Mij â 180
‘In
en
f
1.000.000 aandeelen van der Linde & Teves en R. S. Stokvis & Zonen Ltd. â 150
O
/o.
Onder
den invloed dezer emissies is de prolongatiekoers, die tot
1!4-2
0
/0
was gedaald, ten slotte weer opgeloopen tot 2’/,
0/0.

34

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 Januari 1916.

Deze geldkoers is echter nog laag genoeg om de speculatie
tot handelen aan te moedigen, zoodat, mede in verband met
de verbetering van den Amerikaanschen dollarkoers, – ook
Engelsche couranten wijzen nu op de ongerijmdheid om het
voor ons land bestemde goud vast te houden, – de Amen-
kaansche afdeeling hier een levendiger voorkomen had. Zelfs
de sobere uitlatingen van president Gary en de moorden in
Mexico op Amerikanen gepleegd, waardoor de vrees voor
gewapende interventie weer werd wakker geschud, vermochten
te onzent de vraag naar zekere Amerikaansche waardepapieren
(Steels, Anacondas, United Cigars, Hides, Studebakers
en Marines) niet te onderdrukken. Ook Wall Street kresg
trouwens spoedig weer een vaster voorkomen op Carranza’s
bericht, dat zijn troepen bereids de moordenaars op de hi!len
zaten. Hierdoor is de kans op een gewapend ingrijpen door
de Unie en alle onaangename mogelijkheden daaraan verbon-
den, voorloopig weer van de baan’. Deze gebeurtenis en tevens
de nog totaal ontredderde Mexicaansche geldmarkt zijn echter waarschuwingen om vooralsnog voorzichtigheid te betrachten
met den handel in de sterk fluctueerende Mexicaansche
waardepapieren.

De stemming ter beurze van L’onden,aanvankelijk zwak
in verband met de onzekerheid nopens het dienstpliêhtvraag-
sti,ik en wegens de ontruiming van Ga’llipoli, werd later vasten
op de aanneming met groote’meerderheid van het dienstplicht-
wetsontwerp, wegens het hooger percentage van de dekking
der obligo’s (22.46
0
/
o
tegen
20.95°/o
de vorige week) en naar
aanleiding van de verdere verbetering van den sterlingkoers
te New York. Deze laatste schijnt o.a. verband te houden met
aankoopen voor Amerikaansche rekening van wissels (ook schatkistwissels) te Londen. Consols golden 5814-59, doch
sluiten fractioneel zwakker. Merkwaardig is de voorkeur van
het Engelsche pübliek voor oorlogsleeningen; want terwijl,
naar gemeld wordt, de uitgifte •van Fransche schatkistwissels
werd overteekend, is de emissie van obligatiën Nieuw Zuid
‘VVales geen succes geweest.

Te B cr1 ii n was de beursstemming ondanks den jongsten gunstigen bankstaat, niet bevredigend. Naar het schijnt heeft
de aanneming van het dienstplicht-wetsontwerp te Londen
eenige teleurstelling verwekt.

Ter beurze van Parijs kwamen Fransche Rente op een
nieuw laagterecord te staan.

15/1/16

74/16

31/12/14
63.25

63.75

72.10

Naast de voortdurende verslechtering van de handelsbalans
maakte ook het feit, dat zoo kort na de uitgifte der oorlogs-
leening de regeering weer bij de Bank van Frankrijk frs. 300
millioen voorschot moet opnemen, een, onaangenamen indruk.

Noord-Amerikaansche haver blijft onbevredigend en de parti-
culiere schattingen van de hoeveelheden mais en haver van
voor de markt geschikte kwaliteit blijven ver onder de officieele,
door de Amenikaansche Regeering geraamde cijfers der geheele
opbrengst.
Ook lijnzaad bevestigde zijn vasten koers mede onder invloed
van de nog steeds zeer sterke vraag naar lijnolie, waarvan
de voorraden klein zijn.

Markten in Nederland.

De Regeeringsprijs van t a r we bleef wederom onveranderd.
Buitenlandsche rogge wordt bijna niet meer aangeboden,
kleine partijtjcs worden tot hooge prijzen verhandeld. Voor
m a i s trok de Regeering zich geheel van de markt terug.
Ook voor de betrekkelijk kleine voorraden, nog in handen van
importeurs, was weinigvraag. De Regeering heeft een regeling
ontworpen voor het distribueeren van mais gedurende de
maand Februari en alle binnenlandsche handelaren moeten
nu opgeven, hoeveel mais zij gedurende dien termijn voor
hunne afnemers noodig hebben. De prijzen van gerst zijn
regelmatig stijgend, tengevolge van de hoogere prijzen in de
Vereenigde Staten. Hetzelfde geldt ook voor h a v e r, maar
de zaken in dit laatste artikel waren belangrijk kleiner dan
in het eerste. Voor 1 ij n zaad heeft de N.O.T. nieuwe con-
senten afgegeven, maar de prijs, waartoe de olieslagers kunnen
betrekken, is nog niet vastgesteld. Het is zeer moeilijk, voor
spoedige verscheping voldoende stoomvaartruimte te reserveeren.
In lii n koek en ging de handel wederom regelmatig tot
onveranderde prijzen.

Noteeringen.

Chicago

1

Buenos Aires

Data

Tarwe Mais Haver Tarwe Mais Lijne.
Mci ‘1 Mci
I
Mei Januari Januari Ja,,nari

14. Jan. 1916.
. . .
1121
1
1,

791/8

50
‘i

9.35

5.65
4
) 12.60
7 Jan. 1916..
. .

1251/
4

77
‘Is

4S ‘/

9.10

4.90

12.05
14 Jan. 1915….
14021
4

747/8

55
1
/s

1
11.10
3
)

5.402)

9
.
758)

14 Jan. 1914….
92
1
/8
60
1
/

402/

8.508)

5.00
4
)
12.05
5
)
20 Juli

1914….
821)

56/s9 76
1
/
1
)

9.402)

5.382) 13.702)

1)

per Dec.
2)

per Sept.

2)

per Febr.

4)

per Mei.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.
17 J08.
1

10 Ja,,.
Soorten.
17 Jan.
1
TO Jan.

368
368
Haver 38 Pb white
Rogge No.
z
13.40
13.25
Western.. ..
395 370
Lijnkoeken.

Nd.

Tarwe ……..

Mais La Plata
nom. 235

clipped

…….

Amer. van La-
Gerst

46

1C
Plata

zaad….
150’/
150
1
/
feeding ….
268
266
LijnzaadLaPlata
nom.
lom.

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

Terwijl liet weder in Argentinië voor de graansoorten, die
thans geoogst worden, n.l. tarwe, haver, gerst en lijnzaad,
gunstig blijft, schijnt het, vooral in het Noorden, te droog te
zijn voor den maisoogst. In Indië wordt in sommige districten
eveneens over droogte geklaagd. Overigens zijn de oogst-
berichten over het algemeen zeer gunstig.
Verschepingen van tarwe en meel waren zeer groot. en
belangrijk meer dan de geschatte wekelijksche behoefte. Een groot gedeelte bestond Uit meel voor de Fransche Regeering.
Toch zijn de markten,, zoowel in de exportlanden als in de
importlanden zeer vast geweest, de laatsten mede onder invloed
van de nog steeds stijgende vrachten. Wederom was het
Laplata, waarvoor de vrachten meer dan evenredig stegen en
als gevolg daarvan deed de prijsverhooging in Europa zich
in de eerste plaats gevoelen in de artikelen, die voornamelijk
van Laplata aangebracht worden, nl. mais en lijnzaad. De
verhooging van den maisprijs in Engeland bedraagt in de
afgeloopen week 4/6 per quarter tegen dien van tarwe slechts
ongeveer 1/6. Waarschijnlijk zullen voorloopig de verschepingen
van tarwe van Argentinië nog klein blijven, hoewel in andere
jaren dit land in de eerste 3 maanden een groot gedeelte van
zijn oogst exporteerde. Er is evenwel geen voldoende scheeps-
ruimte aanwezig. Door de aanzienlijke prijsverhooging ‘in
Engeland voor mais kwamen ook zaken met Noord-Amerika
daar tot stand, tot prijzen, die belangrijk lager waren dan
voor Laplatamais betaald wordt. De berichten betreffende de
kwaliteit van den Noord-Amerikaanschen maisoogst zijn zoo
mogelijk nog slechter geworden. Ook de kwaliteit van de

Artikelen

Rcitterda,,,
Amsterdam

8-15 Jan.
Sedcrf 8-15 Jan.
Sedert
1916
1 Jan. ’16
1916
1Jan. ’16

44.985
67.785

1.193

Tarwe

‘)

………….

111
909

3.157

Rogge

……………..

Gerst …………….

2.827

Boekweit

…………..
Maïs

…….’
:
……….

Haver

… ………..

1.252


..

..

– –
2,.918.
Lijnzaad

…………..
Lijnkoeken

………..
2.450
6.650
-.

1)

inclusief aanvoer voor
Commission
for Relief
in
Belgium.

METALEN.

IJZER EN STAAL.

• Er is geen ontsanning in de bedrijvigheid van deze in-
dustrie, ofschoon’ de fabrikanten in sommige districten toenemende
moeilijkheden ontmoeten in het verkrijgen van voldoenden
,

aanvoer van ruw materiaal.
In Engeland tracht de Regeering speculatie in ruw ijzer
tegen te gaan en de Minister van Munitie, in samenwerking
met de voornaamste vertegenwoordigers van den handel, poogt
maximum-prijzen vast te stellen voor de verschillende soorten
van dit materiaal.
Het verluidt, dat men op de Oostkust reeds tot een over-
eenkomst gekomen is, doch bijzonderheden hierover zijn nog
niet bekend.
Terwijl deze onderhandelingen voortduren toonen de parti-

19 Januari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

35

culiere verbruikers weinig neiging, nieuwe contacten af te
sluiten; niettemin hebben de fabrieken voortdurend werk door
bestellingen van het Gouvernement.
Cleveland Iron Nr. III bereikte op 17 Januari 80/— voor
prompt, hetgeen de hoogste prijs is, dien men sedert 41 jaren gekend heeft. Haematiet is bijna niet aan de markt en noteert
135/— voor mixed numbers, terwijl West Coast Bessemer Iron
zich op basis van 137/6 beweegt. Stalen scheepspiaten £ 11.10.0;
ijzeren staven £ 13.10.0 netto; Bilbao Rubio erts noteert 38/-
cif. Middlesbrough, basis 50
O/
ijzer.
Er valt geen verandering te berichten op de ruwijzer-markt
op het vasteland. In D u i t s c h lan cl wordt de aandacht vooral
gevestigd op de wedervorming van de verschillende syndicaten
voor staalproducten, en, terwijl eene tijdelijke verlenging van de
vereeniging voor den verkoop van Stabeisen, Grobbieche en Draht reeds tot stand is gekomen, worden nu pogingen aan-gewend om eene combinatie van fabrikanten van Feinbleche
op te richten.
Sedert het tot stand komen van de nieuwe wet, waarbij de
uitvoer van zekere staalsoorten verboden is, zijn voor de
regeling der uitvoerconsenten aangewezen z.g. Zentralstellen
der Ausfuhrbewilligungen; voor ,,Stabeisen” in Düsseldorf;
voor ,,Grobbleche und Schiffbaumaterial” in Essen en voor
,,gewalzte Eisen & Stahierzeugnisse” in Berlijn.
Voor ,,Halbzeug” en ,,Eisenbahnobenbaumaterial” is de uit-
voer naar neutrale landen onbeperkt gebleven.
Prijzen voor het eerste kwartaal 1916 bleven onveranderd.
In Amerika breidt zich de handel voortdurend uit en
men verwacht meer en meer, dat cle fabrieken spoedig niet in
staat zullen zijn, aan de groote vraag naar ruw ijzer te voldoen.
De onuitgevoerde orders in ijzer- en staalfabrikaten bedroegen
ultimo December 1915 7.806.000 ton tegen 3.837.000 ton aan
het eind van 1914.

Loco-Noteeringen te Londen:

Data
IJzer
Clev.
1

Koper
anar
1 Stdd
1

T
i
Lood
Zink
No.3

14 Jan. 1916..
7813
85.-/-
173.5/-
29.5/- 88.-/-
7

,,

1916..
78/4
87.10/-
173.101-
33.10/-
88.-/-
15

Jan.

1915..
55/6
60.2/6 152.10!-
18.11/3
29.15/-
16

Jan.

1914..
50/5 64.2!6
108.-!- 20.2/6
2112/6
20

Juli

1014 ..51/4
61.-!-
145.15/-
19-1-
21.101-

STEENKOLEN.

De kolenmijnen in Engeland hebben nu alle het werk hervat
en werken met hoogd ruk.
Er is groote en toenemende buitenlandsche vraag voor alle
soorten van kolen, terwijl in het binnenland de behoeften van
Regeering en industrie hun maximum bereikt hebben.
Er zijn geen zichtbare voorraden van eenig belang en het
ter markt komende materiaal wordt onmiddellijk opgenomen.
Er bestaat reeds groote vraag voor Februari-levering het-
geen natuurlijk een stimuleerenden invloed heeft op de prijzen.
,,Best steam” noteert te Newcastle 25/—, tegen 24/— de
vorige week en 13/6 in de eerste helft van Januari 1915.

KATOEN.

LIVERPOOL 1914-1915:

In December 1914 viel de prijs voor Middling American tot
4.25 d. en hoorde men algemeen de donkerste beschouwingen
betreffende eene verdere daling. Op 4 Januari 1915, den
eersten werkdag van het nieuwe jaar, was de prijs 4.71 d.
en na een vaste twee of drie maanden noteerde men 20 April
reeds 5.80 d. Dit was de hoogste prijs tot het einde van
Augustus, toen eene grootere prijsstijging ingeleid werd, welke
ons op 29 December tot 7.82 d. bracht, den hoogsten prijs
sinds Juni 1914. De prijsstijging is natuurlijk voor een groot
gedeelte toe te schrijven aan de vrees, dat de oogst 1915-1916
de consumptie niet zal kunnen dekken, doch het is merk-
waardig, dat die vrees zooveel invloed heeft kunnen uitoefenen,
waar men algemeen rekening hield met een overschot van
den 1914-15 oogst, die volgens het ginner’s rapport, in Juli
uitgebracht, 16.678.110 balen, inclusief linters, bedroeg.
Dat de 1915-16 oogst zooveel kleiner is moet men toe-
schrijven aan kleinere aanplantingen en aan ongunstig weder
gedurende Augustus en September. De oogst 1915-16 wordt
derhalve op grond van de tot nu toe ontvangen officieele
ramingen en ginner’s rapporten geschat op 11
1
12 â 12 millioen
balen, inclusief linters, m. a. w. circa 5 millioen balen minder
dan het vorige seizoen. Als eene zeer betrouwbare schatting
wordt aangezien, dat de consumptie 1915-16 circa 14.250.000
balen zal bedragen.

Egy theeft minder aangeplant dan 1914-15, op voorschrift
der Britsche Regeering. Van Indië daarentegen wordt een
goede oogst verwacht, ook Rusland schijnt reden tot tevredenheid
te geven.
Alles bijeengenomen verwacht de redacteur van ,,Cotton Facts”, dat de geheele wereldoogst 3.000.000 balen minder
zal bedragén dan de oogst 1914-15.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.

(Middling Uplands.)

114
Jan.
‘161
6Jan. ’16
31
Dec. ‘15114
Jan.
‘15111
Jan. ’14

New York……
Liverpool
12.50 c
8.06d
12.45 c
8.35d
12.65 c
7.92d
8.05 c
4.81d.
12.60 c
7.05d

Ontvingsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In cluiz ,,dta1Ien balen.)

1 Aug. ’15
Overecnkon,stige periode,,
tot
14 Ja,,. ’16
1914’15

1

1913-14

Ontvangsten Gulf-Havens…
2912 3680 4556
,,

Atlant. Havens
1610 1869
3229
Uitvoeren naar Gr. Britannië
11.09
1370
2198
‘t Vasteland..
1234
1411
3477
Japan etc…
.
188
266 240

Voorraden in duizendtallen
1
14 Ja,,. ’16
14Jan. ’15 14Jan. ’14

1743
1817
1035
1341 1191
873
Amerik.

havens ………..

327
87
98
Binnenland ……………
New York …………….
445
361
281
New Orleans …………..
Liverpool …………….
.829
932
989

WOL.

De veilingen te Londen vangen dit jaar den 18den Jan,iari
aan; op de eerste reeks verkoopingen zullen ongeveer 116.000
balen worden aangeboden, waarvan ten hoogste 25.000 balen crossbreds. Men kan dientengevolge hooge prijzen voor deze
soorten verwachten.
Te Bradford zijn tot stijgende prijzen belangrijke hoeveel-
heden omgezet.

Noteeringen te Bradford:

Colonial carded
Data
64
_____________________________________
average
56
50
46

1

40

14 Jan.
1916
432/al
36
1

33
28V21
25

7

,,
1916
………
……..
431/21
35
1

32’/2
28
25

14 Jan.
1915
……..
.24
1
/21
.
26
25
21
18

SUIKER.

Geraffineerd was deze week vast gestemd.
Ruwe, aanvankelijk onveranderd kalm, werd willig met
prijzen van
f
24.— voor prompt en f.24
1
/2 voor Mei
levering; in nieuwen oogst per October/December werden
zaken gedaan tot
f
19.7/8.
Uit Java werden geen transacties gemeld; de onzekere
wisselkoersen en de hooge vrachten, waarbij nog komt de
vraag of zelfs op afgesloten charters wel gerekend mag
worden, houden zake,, in nieuwen oogst tegen.
Aan de Engelsche Statistiek van den Board of Trade
ontleenen wij:
1915

1914

Invoei Rietsuiker ……..975.652 tons

854.002 tons

11

Bietsuiker

……..-

,,

245.147
Geraffineerd

506.483

893.890

totaal 1.482.135 tons

1.993.039 tons

Voorraad in Entrepôt en in
cle Raffinaderijen p. 31 Dec

135.700
,,

414.300
Consumptie in U.K …….1.650.209

1.683.834

NOTEERINGEN.

Data

Amsterdam
loopende
maand

Loudon
Now York
96
Cenerif,,g.
Tates
Whitc
Graan- (zonder
Cibes
Java
lated 15 Jan. certificaat)
No. 1
fob.
Spot

15 Jan. 1916
. .
..
f
23,87
40/6 20/3
22/-
4.52
8 Jan. 1916 ..
. .
,,

23,10
40/6 20/6 23/3
4,39 â 4,58
15 Jan. 1915 .. ..
14,75
31/-


4,04
15 Jan. 1914 .. ..
,,

11,37
17110
1
/2
– –
3,29

36

. ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 Januari 19.16

.

RUBBER.

• De hooge prijzen konden zich in de afgeloopen. week niet
handhaven.
Ruim aanbod op levering der Ned. md. Plantages en een
tijdelijke stilstand in de vraag van Amerika veroorzaakten een
tamelijk scherpe daling en de week sluit als volgt:

Hevea Crepe loco 316
1
/2

einde vorige week 4/31/4

Januari-Maart 316 1/4

4/3
1/,
April-Juni .

3/51/
2

,,

,,

03
Juli-December

3I4I1

,,

3/10
Hevea Sheets /2 d. lager. –
Para •

3/7

,,

411

KOFFIE.

(Mailbericht van de Makelaars G. ‘Duuring & Zoon,
KoHl & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen.)

Koffie. Door de voortdurende daling der buitenlandsche
wisselkoersen opende de markt in zeer kalme stemming. De
plotselinge verbetering vooral van den Duitschen -wisselkoers,
gepaard-gaande met toenemende vraag voor behoefte, bracht
hierin verandering, zoodat de aan de markt gestelde partijen
Java W 1 B en Robusta, niettegenstaande vrij ruim aanbod, tot stijgende prijzen koopers vonden. De bij de N. H. M. op
11 dezer bij inschrijving aangeboden 1538 bn. Java Robusta
werden coulant verkocht.
Santos eveneens goed gevraagd. Het aanbod van deze soort
blijft klein door de bekende moeilijkheden, den invoer in den
weg gelegd.

Data

.

Rio
Sanios

Wisselkoers
.

Voorraad
.

Ç’-‘
Voorraad
Prijj

14 Jan.

1916.
368.000
5725
2.638.000
5800
11
10
/22 8

,,

1916.

375.000
5800
2.502.000
5900
11
20
/92
14 Jan.

1915.
527.000
4150
2.015.000
4700
14/,
24 Juli

1914.
353.000
4900
889.000
5700
16
*

VETTEN EN OLIËN.

Ook deze week bepaalde zich de kooplust tot het artikel
Katoenzaad-olie, waarin flinke posten gedaan werden tot prijzen,
‘varieerende van pariteit
f
52
3
b4 tot
f
54
1
1.
In Zuid-Amerikaansche Premier-jus vonden eenige partijtjes
op Januari!Maart-aflading koopers tot
f
64.— voor le soort
en
f
62.— voor 2e Soort.
In verband met deze laatste prijzen verdienen de voor dit
artikel in Duitschland en Oostenrijk valizleerende noteeringen
de aandacht, als bijzonder teekeriend voor de huidige tijds-
omstandigheden.
In Duitschland zijn voor Premier-jus (evenals voor alle
andere vetten met 1000/
e
vetgehalte). maximum-prijzen vast-
gesteld, welke voor den groothandel 338 Mark bedragen.
• Weenen noteert voor Premier-jus (Primiss) niet minder dan
640 Kronen tegen: 145 Kr. in 1915 en 110 Kr. in 1914.

COPRA.

Copra bleef zooals alle oliezaden sterk gevraagd en de
prijzen stegen weder belangrijk. Op onze markt vonden tot stij-
gende prijzen belangrijke transacties plaats. De markt sluit
zeer vast met koopers voor Java f. m. s. tot
f
39 l/
Londen noteert ook belangrijk hooger, met weinig verkdo-
pers, terwijl de groote vraag voor Marseille blijft bestaan en
men daar thans belangrijk boven Londensche pariteit noteert:
Ceylon f. m.s. cif. Londen £ 37.5/- en cif. Marseille £ 40.5/-.

NOTEERINGEN.

Java f. m. s.

15 Januari

1916 ………..
•f
39I/

8 Januâri

1916 ……….., 36
5
/
15 Januari

1915 …………52’/2
15 Januari

1914 ……….

35’/
20-25 Juli

1914 …………28/4

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

14 Januari 1916. De markt bleef vast. Naar Engeland’wer-den weder hoogere vrachten betaald; van San Lorenzo 152/6,
AtI. havens van Nd.-Amerika 15/9 â f 6/-, Bombay 125/-,
Burmah 150/-. Naar Nedërland was weinig vraag, niettemin
waren de vrachten een weinig hooger.

GRAAN.

Data
Petro-
grad
Londen/
R’dam

Odessa
Rotter.

da,,,

All.
Kust
Rotter-
dam

.
Ver.

Briîiol
Kanaal

Staten

San Lorenzo

Rofler.
Enge.
dom
land

10/15

Jan. 1916.
– –
19.60
15/7
1
/2
t 63.—
150/-
3/8

Jan. 1916.
– –
,,9.30
14/9
,,57.—
140/-
11116

Jan.

1915.
– –
11/-
7/6
82/- 60/-
12/17

Jan. 1914.

6/-
2/-
2/-
13/9
1319
Juli 1914.
lid.
7/3
l/lJ)/s
1/11
1
/4
12/
12/-

HOUT.

Dato
Cr0,2-
stadt
Holland

Oosile.
E
(onijn-

Golf
van Mexico
Holland
Engeland
(gezaagd) silatten)
(pitch-
/’ine)
(pitcl,.
pine)

10/15

Jan. 1916
-,3/8

Jan. 1916


f225.—

11/16 Jan. 1915,150/-‘)
12/17

Jan..

1914


75/-
80/-
Juli

1914

…….
f12.—
24/6
75/-
77/6

ERTS.Bilbao
2

Ca,tha-
1
Gr,eken-
Po
Data
Middles-
1

genu
1 Middles-
land
Middles-
Middl
ties.
bro
bra’
bro’
bro’

10/15

Jan. 1916
216
20/-


3/8

Jan. 1916
21/6

20/-


11/10 Jan. 1915
12/6
14/-
– –
12/17. Jan.

1914
4/3
5/7 ‘/s
5/9
8/1 ‘/
Juli

1914
4/3
5/4
1
/2
519
8/6

Data

Cardiff
Oostk. Engeland

Bar- Genna
1
Port

La
Plata
Rottee.
Cro,,-
deaux
Said
Rivier
Ja,,,
stadt

10/15 Jan.
1916 fr.40.—


39/6
15.50


3/8

Jan.
1916

40.—
70′-
70/-
39/6
,,5.50


11/16 Jan.
1915

18.50
27/6
30/-
25!-
6.—


12117 Jan.
1914

5.75
7/2 7/9
14′-
3/3


Juli
1914

7.—
7/-
7/3
14/6′
3/2

51-

DIVERSEN.

Bombay
,,ol,
Vladivos.
Chili
D ata
West
West
iock
West
Europa
Europa
Wcst
Europa
(d. w.)
(rijSt)
Europa
(salpeter)

120!-
1451-


318

Jan.

1916

……
117/6
132/6

125′-
10/15

Jan.

1916

…….

11/16 Jan. 1915
37/6
50/-

32/-
1
)
17/3
22/9

21/6
12/17

Jan.

1914

……..
Juli

1914

…….
14/6
16/3
25/-
22/3

‘) rer zeilscnip.

Graan Petrograd per quarfer. van 496 lbs. zs,’aar, Odessa per Unit,
Ver. Staten per quarter van 480 lb.s. zwaar.
Hout gezaagd en pitch pine per St. Pet. Standard van 165 kub. v.,
,nijnstntten per vadem van 216 kub. vt.
Overige noteertngen per ton van 1015 K.G.

RIJN VRACHTEN.

De toestand heeft deze week geen wijziging ondergaan: er

blijft steeds onvoldoende werk voor de beschikbare ruimte.

VRACHTEN TE ROTTERDAM.

(in Gld.,per 2000 K.G.)

Data
Erts ,,r. Ru lzrhavens
Mossalel goed.
Boven-
1
‘Watersia,,d
‘/

lostijdl
‘/

lostijd

0,35 0,45

hoog
,,
‘0,42
1
/2

hoog
8-15

Jan.

1916

……….

0,32/2

gunstig
1-8

1916

……..0,32’/s
8-15

Jan.

1915

……..0,22’/
0.37
‘/s
0.47
‘/2
0,80
gunstig

8-15

Jan.
f
1914

.
.. …..

20-24

Juli

1914

……
..0,60
0,70
1,05
gunstig

0

Auteur