Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 23

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: juni 7 1916

7 JUNI 1916

E’-c – n omischmdSi

.

cne

Berac nren
ALGEMEEN WEEKBLADVOR HANDEL NIJVERHEID, FINANCIEN EVERKEER

—SÉCRETARIS VAN MEDEWERKI ERS: Mr. H. G. KRONENBERG

E
J

WOENSDAG 7 JUNI 1916

No. 23

INHOUD

BIz.

EFFECTEl,WAARDEERINC BIJ SPAARBANKEN ……………341
De Nederlandsche Bank in 1915/16 ……………… f342
Mobilisatie van Amerikaansche fondsen in Engeland .. 343
Het conflict tussclien de directies en beambten der spoor- wegma
t
stschappijen in de Vereenigde Staten ……..343
Index-cijférs ………………………………..344
Aanteekenngen bij de statistieken /
IV. Buitenlandsche wisselkoersen ……………… 344
Spoorwegbuw in Amerika ……………………345
Fusie in deEngelsche chemische nijverheid ………..346
REGEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSGEBIED …………346
MAANDCIJFERS: /
Inklaringen op Amsterdam en Rotterdam ……….346
Nederlandsche handelsstatistiek ………………347
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN ………………348-356
Geldkoerseii.Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.

Goederenhandel. Bankstaten.

.

Verkeerswezen.

Bijdragen en niededeelingen den ilhoud betreffende
gelieve men te zenden aan den Sec’retaris van mede-

wericers, adres: Geldersche Kade
1
21 b,
Rotterdam;
verslagen, overzichten en verder’e gegevens voor de
af deeling ,$tatistielc en Overzichten” aan Nico J.

Polak, Dier gaardelaan
45 b,
Rotterdam, fel. No.
1425.

/

Abonnementsprjsfranco p.p. in Nederland 1 10,—,

buitenland en lcoloiiiën
f
12,—
per jaar. Losse

nummers
25
cents. /

dvertentien f
0,35
per regel. Plaatsing bij abonne-

ment volgens tarief. /

Mededeelin gen betreffefde abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Dit niar’s Uitgevers.
Maatschappij, Rotterdarr/,Amsterdam, Den Haag.

6 JUNI 1916.

In den toestand dei geldriarkt kwam gedurende de
afgeloopen week slects weinig verandering. De pro-

longatie-rente noteeïde 2 s2 pOt. Particulier dis-

conto was aanvankelijk niet hooger dan
1/4
pOt.;

tegen de maandsisseling kam er minder aanbod

van geld, zoodat,
1
bndanks de gringe vraag, niet on-

der 2 pOt. koy afgedaan woiden. De laatste paar

dagen was er ec)lter tot 2
1
/8
pOt.weder plaatsing voor

wissels te vinden.

/

***

De redevoeringen van staatsleden der oorlog-

voerende laden, gevolgd door de door President

Wilson te
1
Ohar]otte gesproken voden, gaven in de

voorafgaaade weken eenige malen tot vredesgeruchten

aanleidinp welke zich in de koeiebewegingen ter

beurze weerspiegelden. Intnsschen met geconstateerd

worden,f dat in de afgeloopen weekdeze geruchten

weder p den achtergrond Zijn getredu.

EFFECTENWAARDEERING BIJ SPAAR-

BANKEN.

De dagbladen bevatten eenige dagen geleden het

volgende bericht: ,,Daar het effectenbezit der Oosten-
rijksche Spaarbanken door de inschrijvingen op de

oorlogsleeningen beduidend vermeerderd is en daar-

door de vrees gerezen is voor groote koersverliezen, als

na het sluiten van den vred handel en nijverheid een
beroep doen op de geidmarkt met als gevolg daarvan
verhooging.van den rentekoers en dus verlaging van
de koersen der effecten, heeft de Oostenrijksche regee-
ring aan de spaarbanken verlof gegeven tot en met

het jaar 1926 de obligatiën der oorlogsieeningen op de balansen te brengen tegen den koers van aankoop.”
Van hoogerhand wordt hier dus steun gegeven aan
het denkbeeld, dat men bij waardeering van eerste-
rangsfondsen voor het opmaken van de balans geen

rekening heeft te houden met den toevalligen beurs-
koers op het tijdstip, waarop de balans betrekking
heeft.
Bij tal van levensverzekeringmaatschappijen is het
reeds gewoonte, den beurskoers der effecten bij balans-
opmaken geheel buiten beschouwing te laten. De bijna
constante stijging van den rentevoet voor langdurig
crediet sedert de laatste jaren dervorige eeuw leidde

tot afschrijvingeii op de effectenportefeuille van zoo
grooten omvang, dat de winst- en verliesrekeningen
vooral van jongere maatschappijen daar niet tegen

bestand waren. Terwijl de oude solide maatschappijen
zich de ruime afschrijving tot beurskoers konden ver-
oorloven moesten andere haar afschrijving zoo-

danig beperken, dat deze veel geringer was dan de

depreciatie ter beurze.
Deze noodmaatregel is later voorgesteld als een op-

zettelijke handeling, steunend op een wetenschappelijke
basis. Men meende namelijk, dat ,,de bcurskoers
niet de basis kon zijn voor de waardeberekening voor
de balans, daar die berekening niet kan en niet mag
geschieden op grond van appreciaties van derden”.
De activa eener levensverzekeringmaatschappij dien-
den te worden getaxeerd op de waarde, welke zij
voor het bedrijf vertegenwoordigen, in verband met dc rente, waartegen de ‘loopende contracten waren gecal-
culeerd en niet in verband met den rentestand op de
geidmarkt. En men stelde een systeem van waardehe-
rekening samen, waarbij af- en bijschrijving bepaald
werden op grond van aankoopsom, verlangd en geno-
ten rendement, aflossing en looptijd.
Voor het in toepassing brengen van een dergelijk
waardeeringstelsel voor levensverzekeringmaatschap-

pijen kunnen argumenten worden aangevoerd, al is er

het gevaar aan verbonden, dat men ook afschrijvingen
van koersdalingen, die niet of niet alleen in den ver-
hoogden. rentestand haar oorzaak hebben, zal nalaten
of tot een te gering bedrag verrichten. Levensverze-
keringmaatschappijen nemen verplichtingen op zich
van langen duur en kunnen zich dus hierop, beroe-
pen, wanneer zij ook bij de waardeering harer
effecten rekening houden met eventueele aflossing
der fondsen na geruimen tijd, mits die aflossing men-

342

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

7 Juni 1916

schelijkerwijze gesproken alleszins verzekerd zij en het

rendement een behoorlijke winstmarge laat, vergele-
ken bij de in de tarieven gecalculeerde rente.

Bij spaarbanken is dit gansch anders. De spaarbank

moet v66r alles, nog meer zelfs dan een crediet- en
depositobank, voor liquiditeit zorgen. in tegenstelling
met de levensverzekeringmaatschappij heeft zij slechts

opvraagbare verplichtingen. Zij moet rekening hou-

den met de mogelijke noodzakelijkheid, haar beleggin-

gen te realiseeren. Haar balans moet dus zijn wat

men in de comptabele litteratuur pleegt te noemen

een liquidatiebalans en in verband daarmede is de
beursnoteering de hoogste koers, waartegen zij haar

effecten op de balans kan brengen. Ook het advies van
den heer W. Westerman, aan den Nederlandschen

Spaarbankbond in 1914 uitgebracht, luidde in dien
geest.

Het is dan ook te hopen, dat het voorbeeld, door de
Oostenrijksche Spaarbanken met overheidssanctie ge-

geven, geen navolging zal viuen. Een krachtige po-

sitie der spaarbanken is een groot volksbelang, waar-
voor rnen niet om redenen van staatscrediet de oogen
mag sluiten. .

E NEDERLANDSCHE BANK IN 191’5116.

Ht’oor eenige dagen verschenen jaarverlag onzer

centrale bankinstelling over het boekjaa’i 1915/1916
is, evenals zijn voorganger, voor dengen, die kennis

wil nemen vn de economische positie
1
van ons land
gedurendeden oorlog, van groot gewiht.

Wij moeten ons er toe beperken erkele punten uit
het verslag aarvoren te brengen./

In de eerste plaats wordt, bij de/bespreking van de

maatregelen, dor de Bank met het oog op de.abnor-

male wisselkoersen genomen, eë’u en. ander medege
deeld over een aatregel, die/wellicht kan worden

beschouwd als eex eerste stap
1
in de richting van een
acceptcrediet- en dscontomarkt. Wij lezen in het jaar-
verslag:

/
,,Vooral belangwekend was de verhouding van den
Amerikaanschen dollar tot
1
den gulden. Toen Amerika.
evenals ieder jaar, weder/ een belangrijk bedrag aan
tabak in de Nederlandsehe markt moest koopen, was

het niet bereid een agio)p den gulden te betalen; tal-
rijke voorstellen werdenedaan om goud voor onzE.

rekening in Amerika/te deponeeren, doch er waren
verschillende redenen waa’rom wij op die voorstellen
niet konden ingaan/ versciping van goud uit Ame-
rika wâs aan zeer g’roote meiljkheden onderworpen.
Een practische op,lossing uit al die moeilijkheden is
toen voor een deel dier beta

lngen gevonden door de opening van ge96nfirmeerde visselcredieten op Ne-
derlandsche ba,nkiers in gulden-valuta, terwijl de
Bank zich bereid verklaarde diewissels, mits van zui-
veren handels
7
6orsprong, op groid van deze tabaks-verkoopen, bij’ aanbieding in disonto aan te nemen,
een maatregel waardoor deze wissels een begeerde be-
legging voo1 privaat-disconto wer4en.”
Met bela/igstelling mag worden afgewacht, of dit
eèrste begïÇa eener discontomarkt zich verder ontwik-

kelt. De /elegenheid, ons land een anzienlijke plaats
op de internationale geidmarkt .te veichaffen,’bestaat
thans mer dan ooit: kort crediet is overvloedig aan-
gebodeii, geidgevers, banken zoowel. al particulieren,
zijn dcr de gebeurtenissen der laatste jren niet meer
zoo giif geneigd, voorschotten te verlee;en voor effec-
tensculatie en zoeken. andere beleggig voor hun
tijdelijk beschikbare gelden. Mogen spoeig de voor-
waden worden gêvonden, waarop ook anere crediet-zokenden dan de Amerikaansche tabaksklopers naar
oze geldmarkt kunnen worden getrokken !

/
Omtrent haar goudpolitiek deelt de Directie het
olgende mede:

,,De Nederlandsche Bank heeft hare gedragslijn bij
aaniieming van goud onder de huidige omstndighe-
den ook eénigszins moeten wijzigen. Feite1ij’ is de
Bank door geen enkele wettelijke of statutaire bçpaling

gebonden om goud in koop aan te nenen; zij heeft

zich echter vrijwillig tot taak gesteld al het goud, dat

haar op grond van den stand der internationale wis-
selkoersen werd aangeboden, mits in voor haar aan-
nemelijken vorm, tegen een vasten prijs van
f
1648
per kilo fijn op gewicht, loco Amsterdam, te koopen
en vreemd gemunt goud tot daarmede overeenkomsti-

gen prijs. De Bank heeft dit standpunt gedurende den

oorlog gehandhaafd, evenwel onder dit voorbehoud,

dat zij niet meer onbeperkt ieder bedrag aan goud

wilde overnemen. De hoogst abnormale oorlogstoe-
stand schiep nieuwe belangen voor het buitenland om

eventueel via Nederland goud te financieren, waar-
van het provenu wederom aan het buitenland ten

goede zou kunnen komen. De Nederlandsche Bank zou
op die wijze indirect tot zekere hoogte een werktuig
kunnen worden in handen van buiteialandsche arbitra-
geanten voor zaken, waaraan zij direct hare medewer-

king, indien gevraagd, niet zou hebben ver]eend. De

Bank maakte daarom in het afgeloopen jaar liet voor-
behoud, dat de oorzaken van en de bedoelingen met
die goudzendingen eerst volledig aan haar moesten
opgehelderd worden, alvorens zij zich tot aankoop be-
reid kon verklaren; en waar de Bank meende, dat
geen voldoende grond voor haar was om tot dien aan-
koop over te gaan, heeft zij hare ongeneigdheid doen
kennen.”

Onze circulatiebank heeft du’s niet het, voorbeeld
der Skandinavische zusterinstellingen gevolgd, welke

zich van de voor haar tot dusverre bestaande verplich-
ting tot het aankoopen van goud tegen ongeveer
muntwaarde lieten ontslaan en thans slechts bij uit-

zondering goud tot zich nemen en dan tegen geredu-
ceerden prijs. De Nedérlandsche Bank heeft het blijk-
baar niet juist geacht, uit de goudinvoeren bijzondere
winsten te trekken, en bovendien gemeend, dat een
feitelijk belemmeren ‘van goudimport aan den uitvoer-
handel van moederland en koloniën groote schade zou

kunnen berokkenen. Intusschen mag geconstateerd
worden, dat in het verslag een zekere afwerende hou-
ding tegen de voortgaande zwelling van den goud-
voorraad wordt aangenomen.

Aan het oppotten van contanten wordt op verschil-
lende plaatsen aandacht geschonken. Het schijnt, dat
vooral zilvermunten en bankbiljetten van
f 1000
als
oplegmiddel worden vastgehouden. Sedert 1 April
1914 is ongeveer 35 millioen gulden aan zilvergeld
naar het publiek gevloeid; van belang is het, dat, ter-
wijl v66r den oorlog Indië groote behoefte had aan

zilver, de J’avasche Bank tijdens de crisis haar voor-
raad aan dit metaal geleidelijk heeft zien stijgen. Hoe-
zeer de nitgifte van groote bankbiljetten is toegeno-
men, blijkt bij vergelijking van de bedragen, onder-

scheidenlijk op 31 Maart 1914 en 31 Maart 1916.
Stelt men het uitgegeven bedrag in 1914 voor iedere
categorie op 100, dan vindt men in 1916:

voor biljetten van
f
1000

het cbfer 366,
100-300 ,,

,,

193,
10-60

,,

,,

154.

,,Het kan, wel niet anders – aldus het jaarverslag
– of deze verschuiving moet worden uitgelegd als
eene oppottiug van groot bankpapier, dus ook als een
symptoom van groote geidruimte.”

Dadelijk daarop volgt een alinea, gewijd aan de
vermindering van het opereerend kapitaal. . ,,Een
ander direct gevolg van deze groote geldruimte – zoo’ lezen wij – is geweest de teruggang in de uitzettingen
der Bank. Van beleeningen en voorschotten in reke-
ning-courant op onderpand werd nog een redelijk ge-bruik gemaakt, maar disconto’s liepen in verband met
de lage rente voor particulier disconto sterk terug. De
disconto-portefeuille toonde op zichzelve nog niet zoo lage cijfers, omdat doorloopend een vrij belangrijk be-
drag aan schatkistwissels
bij
de Bank werd onderge-
bracht met de medeteekening van een bankier of corn-
missionnair; na aftrek van dit Rijks-papier vermin-
derden de disconto’s evenwel’ tot een
cijfer
z66 laag,

7
Juni 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

343

dat wij nagenoeg vijftig jaar in de geschiedenis der
Bank moeten teruggaan om dergelijke getallen terug

te vinden. De verdiensten van het afgeloopen boekjaar
zijn niettemin nog bevredigend geweest, voornamelijk op grond van de groote uitzettingen in het eerste half-

jaar.”

Wij zouden hierbij willen
S
aanteekenen, dat de bevre-

digende verdiensten ook voor een niet onbelangrijk

deel zullen moeten worden toegeschreven aan de ge-

noemde disconteeringen van Rijkspapier, waarvan het

gemiddeld
cijfer
zich laat berekenen op
f 33
millioen

bij een totaal rendabel opereerend kapitaal van ge-

middeld
f
177 millioen. Het heeft de aandacht getrok-
ken, dat, ook toen de geldruimte zoodanige afmetiu-
gen aannam, dat op de open markt discontopapier te-
gen 1 h 2 pOt. tevergeefs werd gezocht, de Regeering
slechts een deel harer behoefte op de open markt heef t
gedekt en belangrijke bedragen bij de Nederlandsche

Bank is
blijven
opnemen. De vraag mag worden ge-

steld, welke motieven de R.egeering hiertoe hebben be-
wogen. Financiëel belang had de Regeering er niet of
nauwelijks bij. Weliswaar betaalde zij hij de Ned. Bank
4Y2 pOt. rente, doch van de hiermede behaalde win-

sten vloeit twee derde deel weder in de schatkist. De
rentevoet komt dus vrijwel overeen met die, welke
vermoedelijk op de open markt ware te bedingen ge-

weest. Echter was aan het opnemen van gelden bij de
Ned. Bank het groote bezwaar verbonden, dat aldus
tot verdere uitzetting der bankbiljettencirculatie werd
medegeverkt en het meest werkzame middel om de bestaande geidruimte eenigszins te beperken, onge-

bruikt bleef.

Ten’slotte nog de opmerking, dat het jammer is,
dat het verslag evenmin als verleden jaar cijfers geeft

omtrent het bedrag en het verder verloop der bijzon-
dere beleeningen in verband met de Staatsleening
1914 en de Indische leening. Weliswaar mag op grond
van de gestadige afneming van het totaalcijfer der be-
leeningen tot een gelijlcsoortig algemeen verloop dezer
bijzondere beleeningen worden geconcludeerd, doch
zekerheid hieromtrent en absolute cijfers ontbreken.
Het zou belangwekkend iijn wanneer te zijner tijd een
vergelijking kon worden gemaakt met de tweede mobi-
lisatieleening, die voor zoover uit het algemeen ver-

16op der beleeningen valt op te maken, behoudens een
kleine vermeerdering binnen de stotingsperiode, geen

invloed op het bedrag der beleeningen ehad.

MOBILISATIE VAN AMER1KAANSCHE

FONDSEN IN ENGELAND.

Het is onzen lezers bekend, hoe de mobilisatie van Amerikaansche waarden, waaraan elders in dit num-
mer enkele woorden worden gewijd, door de Engelsehc
regeering is aangegrepen als een middel om aan (le
wisselkoersen op New York, onder den druk als deze
stonden van de ontzagiijke aankoopen van oorlogsbe-hoeften en van sterk in prijs gestegen levensmiddelen
en grondstoffen, den noodigen steun te verleenen.
De getroffen regeling is in ons eerste nummer
nader uiteengezet. Zij komt hierop neer, dat de En-
gelsche regeering zich bereid heeft verklaard de Ame-
rikaansche effecten, die daarvoor in aanmerking kon-
den komen, van de bezitters hetzij te koopen ten einde
deze voor haar rekening’in New York te verkoopen,
hetzij tegen behoorlijke vergoeding tijdelijk over te
nemen, ten einde op deze effecten in de Vereenigde
Staten geld ter leen te verkrijgen.
Het stelsel heeft nu vijf maanden gewerkt en, zoo-
als hierboven gememoreerd is, met succes. De wis-selkoersen hebben gedurende deze gansche periode
een tevoren ongekende stabiliteit vertoond en de
Engelsche regeering is in staat geweest zich in New
York een belangrijk saldo voor de toekomst te vormen.
De gestadige stroom van effecten, op sommige
oogenblikken bijna een stortvioed, is echter – zooals
de kanselier van de schatkist, Mc. Kenna, dezer dagen

in
het Lagerhuis zeide – sedert ineengekronipen

tot een nietig beekje. De minister zag zich om-, deze
redenen genoodzaakt, te komen met het voorstel, een
prikkel tot verder aanbod van Amerikaansche waar-

den in het leven te roepen door over het inkomen uit

dergelijke fondsen genoten een extra-inkomstenbelas-

ting te heffen van 2 sh. per pond sterling, verder te
verhoogen zoo spoedig de noodzakelijkheid zou blij-

ken.
Bij de discussie werd er niet ten onrechte op gewe-

zen, dat deze maatregel van ingrijpende beteekenis
was, en verzette Let name het lid voor de City zich
tegen het gebruik eener belasting als straf op het niet

voldoen aan een dergelijk verzoek.

Het voorstel werd’intitsschen met algemeene stem-
men aangenomen en het gevolg is geweest, dat oogen-

blikkelijk het aanbod van Amerikaansche fondsen
aan de regeering ontzaglijk is toegenomen, dermate
zelfs dat een niet onbelangrijke rijzing in de binnen-
landsche fondsen op & Londensche beurs er het ge-
volg van was. De door den verkoop der vreemde waar-
den vrijgekomen kapitalen wendden zich toch groo-
tendeels’ naar de binnenlandsche markt.

Het is inderdaad een merkwaardig verschijnsel,
dat Engeland tot dergelijke ,maatregelen
zijn
toe-
vlucht moet nemen. Dat Amerika als financiëel cen-trum voortdurend terrein wint ten koste van Londen,
is – aldus the Economist – voor ieder duidelijk.
Aan den anderen kant mag de Engelsche houder van
Amerikaansche waarden dankbaar zijn, dat de Ver-
eenigde Staten in staat blijken zulke hoeveelheden
fondsen op te nemen en dat tegen koersen, die omzet-
ting in gelijksoortige Engelsche fondsen zelfs voor-
deelig maken.

Intussehen poogt men de kwade gevolgen zooveel
mogelijk te weren. Een bewijs hiervan is dat de En-
gelsche regeering de gewone aandeelen der Canadian
Pacific slechts ter beleening, niet ten verkoop aan-
vaardt. De reden hiervan ligt voor de hand. Tot eiken

prijs wil men verhinderen, dat de contrôle over de
grootste Oanadeesche spoorwegmaatschappij in Ame-
rikaansche handen zou overgaan.

HET CONFLICT TUSSCHEN DE D1RECTIES

EN BEAMBTEN DER SPOOR WEGMAAT-

SCHAPPIJEN IN DE VEREENIGDE

STATEN.

Zooals wij in het nummer van 26 April (blz. 248)
schreven, hebben de spoorwegbeambten in de Ver-
eenigde Staten bij de indiening hunner eischen aan
de Maatschappijen verzocht, uiterlijk 29 April er op

te antwoorden. Het antwoord is toen inderdaad gege-
ven en gaf de beurs aanleiding tot een hausse in
spoor wegwaarden, maar deed de ,,Fivaucial and Oom-
niercial Chronicle” in haar nummer van 6 Mei spre-
ken van een ,,surrender of the railroads to railway
labor”.
Beider houding is te verklaren. De Besturen hebben
aan de Brotherhoods bericht, dat zij. de gestelde
eischen niet konden inwilligen, maar dat alle spoor-
wegmaatschappijen bereid waren, gezamenlijk met de
vertegenwoordigers der arbeiders te onderhandelen.
Door dit antwoord verkeerde de loonstrjd niet meer
in een acuut stadium en de beurs achtte koersverhef-
fing der spoorwegshares dan ook gemotiveerd. Daar-
entegen vestigt de ,,Ohronicle” er terecht de aandacht
op, dat de spoorwegbesturen door in een gezamenlijke
bespreking toe te stemmen feitelijk den strijd bij
voorbaat verloren, althans hun tegenstanders een
zeer sterk wapen in handen gegeven hebben. Een alge-
ineene staking ware onmogelijk, wanneer iedere mait-schappij afzonderlijk met haar eigen beambten onder-
handelde, of zelfs wanneer de bespreking groepsge-
wijze geschiedde. Maar thans kunnen de arbeider den
besturen steeds het schrikbeeld van een aigemeenen
stilstand van het verkeer voor oogen houden. Het

344

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

7 Juni 1916

blad wijst op de macht van de Engelsche Trade

Unions, welke in het bijzonder tijdens den huidigen

oorlog gebleken is, en uit de vrees, dat de Amerikaan-

sche Brotherhoods. weldra ook zullen ,,dictate terms to

the government”. Het blad aarzelt niet te verklaren,

dat de weg, thans door de maatschappijen ingeslagen,
even noodlottig voor de wereldgeschiedenis kan wor-
den als de Europeesche oorlog.
Professor William
Z.
Ripley (Harvard University)

heeft ter beslechting van de geschillen de instelling
van een Federal Wage Commission aanbevolen, waar-
in behalve de .besturen en arbeiders ook het publiek

vertegenwoordigd zou zijn. Immers met de bonen

der beambten hangen de vrachttarieven ten nauwste
samen en met het spoorwegwezen’ is de algemeene
welvaart eng verbonden.

Hoe gezond de beginselen van Prcfessor Ripley
wellicht ook mogen zijn, er bestaat onzes inziens wei-

nig kans op een oplossing in den door hem aangege-

ven zin. De arbeiders toch zullen nooit bereid geven-

den worden, hun recht van staking prijs te geven.
Sinds in een belangrijk geschil de arbitrale uitspraak

in hun nadeel geweest is hebben zij steeds geweigerd,
een scheidsrechterljke beslissing te aanvaarden.

De vertegenwoordigers der maatschappijen en die
der arbeiders zullen in de eerste helft van Juni bij-
eenkomen; met belangstelling zal ongetwjfeld’ ieder

den loop der onderhandelingen volgen.

INDEX-CIJFERS.

Het totale
index-cijfer
van ,,The Economist” over

Mei is alweer belangrijk hooger dan over de vooraf-
gaande maand; het bedraagt nu nagenoeg het dubbele
van het gemiddelde over de jaren 1901-05, welk
middencijfer voor de nieuwe opgaven tot basis dient. De cijfers zijn als volgt:

Data

Granen

vleesch
An-
dere
voe-
dings-
en 9C-
notm.

Grond- stoffen
Icetiel-
indus.
Inc.

Dclf-
stoffen
,

Dioer.
een:
ol,en,
hout
tnbbe,
ene.

Totaal

Alge_
“‘°°’
inde.t’-
cijfer

Basis (gemidd.
1901-5)
– .
500
300 500
400
500 2200 100-0
1 Januari1914
563
355
642 491 572
2623
119-2
1 April
560 350
1
/2
626I2
493 567
2597 118-p
1 Juli
565
1
/
345 616 471
1
/2
551
2549 115-9
EiiicleJuli

,,
579
352
616/2
464
1
/2
553 2565
116-6
Aug.
641 369
626 474 588 2698
122-6
Sept. ,,
646
405
611
1
/2
472
1
/2
645
2780
126-4
Oct.

,,
656’/2
400
1
/2
560 458
657
2732 124-2
Nov. ,,
683
407
1
/2
512 473
684’/2
2760
125-5
Dec.

,,
714
414/2
509 476
6862
2800 127-3
Jand915
786
413
535
521 748
3003 136-5
Febr.
845
411
552/2
561
1
/2
761
3131 142-3
Mrt.
840 427
597 644
797
3305
150-2
April,,
847
439/2
594’/2
630 816
3327 151-2
Mei

,,
893
437
583
600 814
3327
151-2
Juni ,,
818
428
601 624 779
3250
147-7
Juli

,,
833
2
12
440
1
/2
603
625 774 3281
1491

Aug.
841
438/2
628
610
1
/2
778
3296
149-8
Sept.,,
809
1
/2
470
1
/,
667
619
2
/2
7691/2
3336 151-6

Oct.

,,
834
443f2
681
631
1
/2
781
3371
153-2
Nov.
871)/2 444 691
667/1
826
3500
159-1

Dec.

,,
897
446
731
711’/2
848/2
3634
165-1

Jan.1916
946
1
/2
465
782
1
/2
761’/2 884’/2
3840 174-5

Febr.,,
983
520 ‘/2
805
1
/2
801
1
/2
897
1
/2
4008
18272
Mrt. ,,
949
1
/2
563
796V2
851
913 4013
182 -4
April,,
970
1
/2
511
794′ /2
895
1019
4190 190-5
Mci

,,
1024
520 805
942
1019
4319
199-0

De groepcijfers zijn, op dat ‘voor ,,Diversen” na,
alle belangrijk hooger dan de vorige maand; buiten-
gewone rijzingen in een enkel artikel van elke rubriek
hebben deze hooge- cijfers veroorzaakt, want een groot
aantal goederen is lager in prijs dan een maand, ge-
leden.
Zoo zijn in de eerste groep de graanprijzen terug-
geloopen, als gevolg van de steeds toenemende voor-raden; alleen haver is iets verbeterd. Het hoogere cij-
fer voor deze groep is echter een gevolg van een

-enorme rjzing dér aardappelprijzen, terwijl ook rund-
en schapenvleesch iets duurder zijn. Aardappelen stç-

gen in Engeland niet minder dan 80 pOt. in prijs,

tengevolge van groote schaarschte, welke volgens ,,The
Economist” door Regeeringstransacties was veroor-

zaakt. Bij het ter markt komen van den nieuwen

oogst wordt een reactie verwacht, welke zeer velkom
zal zijn, omdat de hooge prijzen zwaar drukken op de
lagere klassen der bevolking. Ook de hoogere vleesch-

prijzen oefenen zulken druk uit; hier zijn het legerre-
kwisities en prijsopdrijving door handelaars, die de

duurte hebben teweeggebracht.

in de tweede rubriek is het vooral de theeprijs, die

oorzaak is van het hooge groepcijfer. Ook koffie is

iets gerezen, de overige producten zijn vrijwel onver-
anderd.

De rijziug der weefstoffen is naar verhouding ge-
ring en komt in hoofdzaak op rekening van de ka-

toennoteering. Hennep en koloniale wol zijn iets hoo-
ger,
zijde
en Engelsche wol aanmerkelijk lager.
Onder de delfstoffen zijn steenkolen weer verder in
prijs gestegen,: na een gestadige rjzing van week tot

week noteeren ,,best steams Newcastle” thans 60 sh.
per ton tegen 13 14 sh. v66r den oorlog. De rekwi-
sities
blijven
zeer groot en voor Frankrijk moeten
belaiigrjke hoeveelheden worden beschikbaar gesteld,
zoodat er zeer weinig materiaal voor prompte levering
overblijft. Ook ijzer is gestegen, maar voor de overige

metalen is de markt in reactie. Lood, koper, zink en tin
zijn
alle gevoelig gedaald, vooral voor zink is de
stemming zeer flauw en ook van tin en lood schijnt
de behoefte thans verre bij het aanbod ten achter te
blijven.

De laatste groep vertoont geen verandering in het

totaalcijfer, doordat een verdere rijzing der houtprij-
zen juist opweegt tegen kleine dalingen in rubber,’
oliën, oliezaden en talk.

A.ANTEEKENJNGEN BIJ DE STATISTIEKEN.

IV. BUITENLANDSCIJE WISSELKOERSEN.
De wisselkoersen te New York worden wekelijks in
onze statistieken opgenomen, omdat de noteering op

de eenige onzijdige groote geldmarkt uit den aard der

zaak van bijzonder gewicht is. Van belang is het, op te
merken, hoe de beweging der wisselkoersen aan den
Hudson en aan deze zijde van den Atlantischen
Oceaan lang niet altijd parallel is: de arbitrage met

Amerika is door de verkeersbelemmeringen ten zeerste
bemoeilijkt, zoodat de noteeringen zich niet, zooals in
gewone tijden, onmiddellijk naar elkander kunnen
iichten.

In het verloop van de New Yorkschewisselkoerseu
is de geheele geschiedenis der Unie
tijdens
den wereld-
oorlog vrijwel weerspiegeld. In het bijzonder geldt dit
voor de noteering op Londen. Bij het begin van den
oorlog ondervond deze den invloed van de verdwijning
van het Londensëhe acceptcrediet, dor middel waar-
van anders de .Amerikaansche najaaisoogsten reeds
tot dekking konden dienen voor noodzakelijke betalin-
gen – in den zomer, vooral voor de verteringen
der touristen. Bovendien vervielen juist in dien tijd
eenige notes, waarvan aanzienlijke bedragen in Europa
waren geplaatst. De vraag naar Europeesche betaal-
middelen was daardoor buitengewoon groot, de onze-
kerheid op zee belemmerde export van goud zoowel als
van andere goederen en de ‘wisselkoersen bereikten
ongekende noteeringen: de sterlingvaluta deed 30 i
40 pOt. agio!

De hervatting der scheepvaart tezamen met een
overvboedigen graanoogst bi-acht verlichting, eveneens
de zending van goud ten behoeve der ,,gestrande” tou-
risten door den kruiser Tennessee. Maar iederen dag
– tot eind October – vervielen er nieuwe accepten
te Londen en iedere maand kniten de Europeesche
houders van Amei-ikaansche fondsen hun coupons,
zoodat het nog geruimen tijd duurde eer de depreciatie

7 Juni 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

345

van den dollar tot het verleden behoorde. Marken,
hier te lande reeds dadelijk na het begin van den oor-
leg met disagio verhandeld, lieten te New York eerst
eind September de muntpariteit boven zich, ponden
en francs waren pas aan het eind van het jaar
1914

op hun gewone niveau teruggekomen.

Met het jaar
1915
begon ook de buitengewoon gun-
stige oorlogsconjunctuur in de Vereenigde Staten. De
groote exporten deden de waarde van pond en franc
tegenover den dollar gestadig verminderen, welke

achteruitgang zich bij den eerste in daling, bij dezen in
stijging van den wisselkoers uitte, aangezien Londen

in dollars per pond, Parijs in franes per dollar geno-

teerd wordt. Ook Berlijn en Amsterdam, in cents resp.
per
4
mark en per gulden genoteerd, daalden. Amster-

dam kon zich, vooral door fondsverkoopen, spoedig herstellen, maar Londen zakte in tot
4,55
in Septem-
ber, zijnde een disagio van
6%
pOt.; Parijs bereikte toen een noteering van
6,04,
een depreciatie van
15

pOt. De Anglo-French ban en de mobilisatie van
Amerikaansche fondsen in Engeland brachten het herstel voor de sterlingvaluta, die nu reeds eenige

maanden vrij constant
4,76 h 4,77
noteert, alzoo circa
2
pOt. onder muntpariteit, d. i. ongeveer op het goud-
punt, indien men dit berekent met inachtneming van

de thans geldende verzendings- en verzekeringskosten.
Francs en marken bleven sterk gedeprecieerd, terwijl

onze gulden nog steeds een agio doet, dat in Januari
1916
zelfs 12 pOt. bedroeg, nu tot ca.
3
pOt. is ver-
minderd.

Een aantal koersen van de meest verschillende
landen op Londen sluit onze wekelijksche rij van wis-
sebnoteeringen. V66r den oorlog geschiedde betaling

tusschen landen, die geen direct wisselverkeer onder-
hielden, gewoonlijk door remise op Londen of traite, in
Londen betaalbaar. Londen was daardoor het wereld-

clearinghouse. Hieruit volgt dat niet de koersen te

Londen maar de koersen van alle handelscentra der
wereld op Londen de meeste aandacht verdienen. Wij
geven deze laatste, ontleend aan de dageljksche op-

gaven in de ,,Times”.

De muntpariteiten zijn bij deze opgave van wissel-
koersen niet vermeld, omdat voor Hongkong en
Shanghai, waar het muntstelsel op den zilveren
standaard is gebaseerd, geen vaste pariteiten zijn op te
geven. In Egypte, Britsch-Indië en de Straits is de sovereigu wettig betaalmiddel; de vaste koers be-
draagt te Alexandrië
98/16
piaster per £, te Calcutta
1 sh.
4
d. per rupee, te Singapore 2 sh.
4
d. per
Straitsdollar. Gezien de koersen van het oogenblik,
rcsp. ong.
97%, 114M3
en
2/4%,
noteeren al deze kolo-
niën de moederlandsche valuta met eenige depreciatie. Gedeprecieerd is het pond sterling ook tegenover de
munteenheden der volgende landen:
Tegenw. koers
Pariteit

(circa)

Spanje

25,22
pesetas per £

23,90
Japan

2
s.
1
/2
d. per yen

2/11/
4

Canada …

$
4,86/
3
per £

4,77
Argentinië

47/16
d. per goud peso

49
Uruguay

51
d. per peso

531/4

Daarentegen doet de sterlingvaluta agio in de
onderstaande landen:
Tegeuw. koers
Pariteit

(circa)

Italië

25,22
lires per £

30,30
Portugal

531/
d. per escudo

341/

Rusland

Rb.
94,57/2
per £
10

156
Chili

18
d. per peso

8/
4

Brazilië

26
15
/16
d. per milreis

12
1
/
4

Voor de beide laatste landen is de goudpariteit op-
gegeven, ofschoon er al jarenlang een aanzienlijk
goudagio bestaat; de pariteit heeft hier dus geenerlei
beteekenis ter vergelijking met den wisselkoers. In
Brazilië bestaat er in dit verband nog deze maatstaf,
dat de Conversiekas aldaar tot taak heeft, den wissel-

koers op Londen op
16
d. te brengen en zoo standvas-
tig
mogelijk
op dat niveau te houden. Tot den oorlog
was dit vrijwel gelukt: de koers varieerde in
1911
tos-
schen
15/io
en
16
3
/io,
in
1912
tusschen
16
en
16
9
/32,
in
1913
tusschen
16’/32
en
16/32.
In Augustus
1914

echter viel de noteering tot 10% en sedert dien is het
16
d.-niveau niet meer bereikt.

De Ohileensche wisselkoers was v66r den oorlog

minder standvastig dan de Braziliaansche: hij vari-
eerde tusschen
9
en 11 d. In September
1914
werd de
laagste noteering bereikt,
6%
d., thans is men het
peil van vôôr den oorlog weder zeer dicht genaderd.

Wij moeten nog even teruggrijpen tot de wissel-

koersen in Nederland en wel tot de noteering van
T. T. Nederlandsch-Indië. In onze vorige aanteeke-
ning hebben wij deze noteering maar even terloops aangestipt; een uitvoerige bespreking ervan vinden

wij thans in het juist verschenen verslag der Rottei-
damsche Kamer van Koophandel, waaraan wij het
volgende ontbeenen:

,,De afscheep en de financiering der Indische sui-

ker liepen vlot van stapel, de Javasche Bank bleef

hare bemiddeling voor de betalingen, die in Engeland
moesten plaats hebben, verleenen. Voor zoover thans
is na te gaan, geschiedde de verrekening van de sui-

kerfacturen, die in sterling valuta luidden, ook nu
weer tot geforceerd hooge wisselkoersen. Dit is in
1914
mogelijk geweest zonder dat dit tot verlies voor
de Bank behoefde te leiden, wegens eene officieuse
overeenkomst tusschen de Tavasche Bank en de En-

gelsche autoriteiten, krachtens welke de Bank in staat
zou worden gesteld haar pondentegoed te Londen in
goud naar Nederland te kunnen overbrengen. In
1915
schijnt deze wijze van overmaking van de saldi te Lon-

den niet zoo vlot te zijn gegaan, want hoewel voor de
Javasche Bank en ook voor de andere Nederlandsch-
Indische Banken, zij het voor matiger bedragen, al-

thans in het laatste kwartaal en ook daarna vrij be-
langrijke goudzendingen uit Londen in de kelders der
Nederlandsche Bank zijn terechtgekomen, schijnen

toch nog zeer groote saldi niet anders dan door mid-
del van wisseltrekking tegen den zeer onvoordeeligen

sterlingkoers uit Londen naar Nederland te kunnen
worden overgebracht.
Zij, die verwacht hadden, dat door de mogelijkheid
van goudremises de wisselkoers van Indië op Neder-
land op ongeveer pari gehandhaafd had kunnen wor-
den, zijn dan ook bedrogen uitgekomen, immers de
koers voor telegrafische transfers daalde tot
97
pOt.,
waartoe zelfs tijdelijk niet eens groote bedragen wer-
den afgegeven; later is er eenig redres en tot
98%
pOt.

7′
SPOOR WEOBOUW IN AMERIKA.

• In de Vereenigde Staten werden in
1915
slechts

1502
K.M. nieuwe spoorwegen en
573
K.M. tweede

hoofdspoor gebouwd; sedert
1864
is een dergelijke ge-

ringe toeneming niet voorgekomen, zelfs in de eco-

nomisch ongunstige jaren
1873
en
1893
was de ver-

meerdering belangrijk grooter.
De Railway Age Gazette zoekt de verklaring van dit verschijnsel in de regeeringsmaatregelen, waardoor de
spoorweg-maatschappijen aan hooger eischen betref-
fende de exploitatie hebben te voldoen en meer loon
aan hun personeel hebben te betalen, terwijl daarnaast
de ontvangsten gedrukt werden door het ingrijpen
der Regeering bij de vaststelling der tarieven. Daarbij
komt nog de hooge rentestand, waardoor de geldmarkt
zich uitsluitend bezig houdt met ondernemingen,
waarbij uitzicht bestaat op groote winsten, die bij de
bpoorsvegen uit den aard der zaak uitgesloten zijn.
Dat het net overigens niet als afgewerkt kan be-
schouwd worden, zooals dit b.v. in België het geval
is, blijkt uit de volgende cijfers:
Op iedere 100 K.M.
2
zijn in de Ver. Staten slechts

346

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

7 Juni 1916

5 K.M. spoorweg, het dichtst is het net in de ooste-

lijke staten, n.l., 12.5 K.M. op iedere 100 K.M.
2
,
in

New Jersey zelfs 20 K.M. In het westen en zuiden
daalt dit getal tot ongeveer 2 K. . Er is dus og een

ruim arbeidsveld aanwezig.

FUSIE IN DE ENOELSCHE CHEMISCHE
NIJVERHEID.

Terzeifder tijd dat in Duitschland een belangrijke

fusie in de chemische industrie heeft plaats gevonden,
waarvan ook dit weekklad melding heeft gemaakt,

brengt de ,,Times” het bericht, dat ook in Engeland

een groote organisatie der chemische nijverheid te ver-

wachten is, nl. ‘tusschen de Castner-Kellner Alkali

Company en Messrs. Brunnen, Mond, and Co. Het
betreft hier een kapitaal van meer dan £ 6 millioen.

Evenals bij de Duitsche fusie schijnt het voornemen

te
zijn
technisch en commercièel samen te werken, ten
einde tot een meer economische productiewijze te ko-
men en een krachtiger stelling tegenover het conc r-

reerende buitenland te kunnen innemen.f’

In het artikel, in no. 21 aan de fusie in d

uitsche

chemische industrie gewijd, is een drukfout geslopen:

het kapitaal der combinatie bedraagt 1 milliard mark

en niet 1 millioen, zooals vermeld werd.

REGEERINGSMAATREGELEN OP

HANDELSGEBIED.

U i t v o e r v e r b o d e n. Sinds 29 Mei jl. is ver-

boden de uitvoer van
sponsen,
terwijl met ingang van

denzeifden datum het bij Kon. besluit van 20 April ji.
uitgevaardigde verbod tot uitvoer van
plantenvezels

werd uitgebreid tot
plantenvezels en alle daaruit ver-

vaardig4e artikelen.

Voorts is bij Kon. besluit van 2 dezer het besluit
van 6 Mei jl., houdende verbod tot uitvoer van
ge-

droogde zuidvruchten,
in dier voege gewijzigd, dat

thans onder het verbod vallen
gedroogde zuidvruchten,
walnoten, paranoten, hazelnoten en andere noten,
andere gedroogde vruchten als appelen, peren, ‘prui-

men, bananen, abri kozen en perziken, benevens pitten
van steenvruchten.
Wittebrood. Met ingang van 19 dezer zal het
verbod om gebuild tarwemeel af te leveren, met in-gang van 24 dezer dat om wittebrood te bakken zijn
opgeheven.

M aximum
prijzen.
De nieuwe lijstvau maxi-
mumprijzen, vastgesteld voor de maand Juni, *ijkt
slechts weinig af van de voor de afgeloopen maand
geldende. Verhoogd zijn de prijzen voor havermout, in
groot- en kleinhandel, en voor soda in den kleinhan-
del, terwijl ook voor den groothandel in soda thans
opnieuw een maximumprijs ja vastgesteld. De prijzen
voor boter worden met ingang van 5 dezer, zoowel
voor den groot- als voor den kleinhandel, met 5 ct.
per K.G. verlaagd.
Door den Minister is nog uitdrukkelijk de aandacht
van de burgemeesters gevestigd op de noodzakelijk-

heid om strikt de hand te houden aan den voor het
artikel soda gestelden maximumprijs. Belanghebben-
den dienen gevallen van prijsopdrjving steeds ter
kennis t& brengen van den betrokken burgemeester,
die op zijn beurt daarvan kennis geeft aan het Cen-
traal Administratiekantoor onder opgave van de na-
men der overtreders; dit kantoor doet ten slotte me-
dedeeling aan de Soda-commissie.
Levering van suiker. In verband metveel-
vuldige klachten over niet-levering van suiker, ter-
wijl er genoeg voorraad in het land is en er gegronde

redenen zijn om prijsopdrijving. en achterhouding aan
te nemen, -zal door den Minister van Landbouw, Nij-verheid en Handel met kracht tegenover hen, die zich
daaraan schuldig maken, worden opgetreden. Reeds is

aan firma’s, die geacht mogen worden voorraden con-

sumptie-suiker achter te houden, de vraag gericht,

deze tegen grossiersprijs beschikbaar te stellen; wordt
beschikbaarstelling geweigerd, dan zal onteigening
volgen.

K u xi st m e st. Blijkens mededeeling der Kunst-

mest-commissie worden ten behoeve der bestellingen
van superfosfaat, zwavelzuren ammoniak, Chili-sal-

peter en ammoniak super voor de bemesting van den

oogst 1916/17 vanaf 1 Juni kaarten voor haar door

verschillende eerste-handshandelaren ter inj.illing
uitgereikt.

MAANDCIJFERS.

INKLARINGEN OP AMSTERDAM.

Mei
1916
Mei
1915.
Landen
Aantal
Tonnen
Aantal
Fonnen
van herkomst.

schepen.
netto.
schepen.
netto.

Engeland…………..
56
40.420
78
58.136
Zweden
11
3.612
…………..
Noorwegen …………
16
6.592
J

6845

Denemarken

……….
3
1.588
1
477
Frankrijk

…………
1
830
1
858
Portugal …………..
1
1.153
6
5.912
Spanje…………….
2
1.251
Italië

…………….


1
1.155
Griekenland

……….
1
1.086
1
1.245
Ned.-Indië

…………
5
24.987
10
36.654
Noord-Amerika ……..
1
2.345
5


17.196 Zuid-Amerika (Oostkust)
5
15.181
25
64.276
West-Indische eilanden
1
1.548
4
5.923 Nederlandsche havens
8
3.143
4
3.547

Totaalhandelsschepeu
111

103.736
146

202.224
Visschersvaartui
g
en ..
18

1.731
18

1.905

Totaal……
129

105.467
164

204.129

Onderscheiding der hanclelsschepen
naar de
nationaliteit:
Percentage
Mei
1916
Aantal

Tonnen
van de totale
schepen.

netto.
tonnenmaat.

Nederlandsche
85

88.862
85,7
Britsche …………
10

7.114
6,8 Noorsche
8

3.650
3,5
Zweedsche ……….
8

4.110
4,0

111

103.736

100

INKLARINGEN OP ROTTERDAM.

Mei
1916.
Mei
1915.
Landen
Aantal
Tonnen
Aantal
Tonnen
van herkomst,

schepen,
netto,
schepen.
netto.

Engeland…………..
169
96.212
218
135.515
Frankrijk

…………
12
5.419
19
8.107
Zweden

…………..
11
4.911
12
8.184
Noorwegen …………
8
6.498
16
26.021
Afrika……………..
3
2.877
10
8.839
Noord-Amerika ……..
38
100.005
51
153.556
Indië (Nederlandsch)
8
26.986
10
36.405
Nederland

…………
4
1.826
– –
Spanje…………….
1
351
2
2.216
Italië

…………….


1
2.017
Griekenland

……….
1
1.298
– –
China

…………….


2
4.435
Zuid-Amerika

……..
10
19.316
11
19.313
Binneni. plaatsen ……
13
3.042
6
2.745
Nieuw gebouwd ……..
3
705
2
1.607

Totaal ……
281
269.446
360

408.960

Onderscheiding naar de nationaliteit:
Percentage
Mei
1916
Aantal
Tonnen
van detotale

schepen.
netto.
tonnenmaat.

Nederlandsche
143
144.469 53,6
Britsche …………
74
51.270
19,0
Noorsche

……….
34
32.073
11,9
Zweedsche ……….
12
7.098
2,6
Belgische

……….
10
21.774
8,1
Grieksche

……….
4
6.281
2,4
Deensche

……….
2
1.100
0,4 Amerikaansche
2
5.381
2,0

281

269.446

100

7 Juni 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

347

NEDERLANDSOHE HANDELSSTATISflEK.

De keuze der artikelen is bepaald tot de belangrijkste handelsartikelen en tot die, wier in- of uitvoer in verband met de
buitengewone tijdsomstandigheden meer dan gewone belangstelling wekt, alles voor zoover de officieele gegevens vergelijkbaar
zijn. Daar tengevolge van den oorlogstoestand zoo goed als alle doorvoer is opgehouden, zijn niet de algemeene in- en uitvoer-
eijfers gegeven, doch die van invoej- tot verbruik en uitvoer uit het vrije verkeer. De aandacht zij ei- echter op gevestigd, dat
met name in 1914 goederen voor invoer tot verbruik worden aangegeven, terwijl zij feitelijk in doorvoer aankwamen.

(T,

Algemeene
voedings-
middelen.
Aardappelmeel..
Boter.
……….
Eieren ……..
Tarwe en -meel
1)

Rijst ……….
Andere granen.
Kaas ……….
Versche zeevisch
Haringenbokking
Versch vleesch..
Gez. of ger.vleesch
Krachtvoeder-
koeken en -meel

Invoer tot vei-bruik
April

1914

1

1915

1

1916

Tiitv. uithetvrje verkeer
April

1914

1

1915

1916

Invoer tot verbruik
eerste vier maanden

1914

1

1915

1

1916

tJitv. uithet vrije verkeer
eerste vier maanden

1914

1

1915

1

1916

2.653
0
0
10.157
60
5.766 8.802
25
0
32.286
40.967 51.921
125
43
120
3.489 3.996 3.982
613
221
325
10.588
11.397
10.935
313
1
0
2.406
3.454
6.048
877
51
34
6.519 9.432
12.561
179.464
155.972
81.596
123.518
47
239
711.405
349.784 232.500 521.449
359 432
145.758
3.830
2.087
32.725
484
7
235.654
15.953
16.044
87.684
2.596 4.088 247.740
116.441
38.924
119.493 2.105
28
863.049 549.472 223.760
426.972
3.366
192
?
4.180
8.516 3.900
?
?
19.158
24.524 28.054
?
.

?
3.190 3.188
5.361
?
?
10.164
14.539
15.386
453
1.987
123
1.856
3.043
1.103
5.023
11.163
722
21.585
21.894
14.192
?
5.581
4.513
1.461
?
27.549
27.251
23.846

1.285 1.143
190
?
3.557 7.907 8.625

26.474 37.114
13.829
?
121.084
106.317
77.816
?
LenotmiddeIen.
Cacaohoonen..
3.614
5.317
1.171
1.963
38
0
24.556
18.657
6.477 7.806
416
924
Cacaopoeder
..

4
807
69
1.285
1.588
579
19
1.554
138
4.827 8.420
6.045
18.041 0.660
8.365
19.632
3.842 46.912 97.686 36.915
34.679
74.823
44.692
Ruwsuiker

..
11.860
461
89
68
5.761
801
37.397 1.645
430
2.549
15.495
29.286

Koffie

………9.945

Kandij, melis,
basterci
797
990
206
11.873 12.337
157
3.297 6.192
309
51.541
43.398
16.875
Tabak

……..1.993
1.364
1.050
442,
578
728
7.802
6.868
7.308
1.961
2.268
.
2.639
Sigaren
.
1

1
18
186
195
235
6
4
23
708 633

925
JIzen, vetten en grondstotten daarvoor.
Copra

………9927
16730
3.927
8.269
19.627
0
35.231 103.193 28.369 23.863
70.764
0
Kokosnootolie
1.483 1.728
0
53
1.467
927
5.383 4.663
18
274
5.098
4.851
1.991
4.960
1.409
2.001
173
0
8.983 8.043 5.902 8.361
1.584
37
Margar.(eetbare)
100
11
0
5.862
9.364
14.231
258
85
0
23.845
37.555 50.832

iteuzel

……….

Margar(ruwe).

4296
6.431
1.627 1.942
237
0
11.704 13.908
6.774
6.181
1.654
460
Katoenpittcnolie
792
5.673
1.578
4
3.383
0
6.533 27.725
10.776
24
5.784
84
Grondnoten ….
11.120
4.493
2.446
4.984
140
0
43.876
10.518 6.921 11.312
6.399
43
Palmpitten

..
6.210
1.076
266
3.856
24
0
23.458
2.950
5.831
14.479
25
0
Palmolie
1.328 1.330
0
775
199
0
5.830
7.151
129
1.927
512
,

0
Sojaboonen
10
1.012
0
2.940
0 0
14.442
11.774 3.441
13.530
0
0
Soja-olie
2.145
2.311
350
231
49
0
4.787 4.827
1.765
909
580
0
2.962
647
535
1.743
3
143
10.986
3.398
5.648
3.956
92
208
Koolzaad

………
Lijnzaad

……
64.138
11.532 10.725
501
198
118.896
171.7.17
53.125 30.903
1.614
2.594
7.819
0
3.106
15.728
114
230
27.634
0
11.536
.50.694
529
Lijnolie ………….21
Petroleum…….

38
..777

18.513
19.122
4
1
3
57.386
78.072 62.959
43
10
12
ni
Miner.seeroljën
13.5
.15
1.318 1.397
378
?
?
6.656
9.190
3.042
? ?
Talk,roetensmee1
5.476
4.534
1.280
3.766
2.816
155
21.756
15.881
3.435
13.356
9.545
993
Weefstoffen.
Hennep (ongeh.)
2.180
1.966
6
697
1.170
0
13.609
7.486 2.317
5.358 4.629
15
Ongetw.en ongev.
katoenen garen
3.207
2.213
1.290
99
15
8
12.850
9.550
6.264
.

330
22
8
Katoen (ongesp.)
5.912 10.953
2.533
2.864
12.336
18
27.406 48.875
11.583
11.922
37.725
157
Vlas

(geroot en
gezwingeld)
45
24
5
499
773
1.292
158
854
251
1.920
4.930 7.456
Wol (alle soorten,
volaf val en
kunstwol) ..
1.130 1.229
.
1.125
430
19
2

7.278 4.340
4.206
3.881
62
36
Metalen.
IJzer(ruvgegot)
31.977 3.283 4.660
17.795
86
0
95.033
15.711
25.119
53.761
3.209
36
IJzer (smeed-,

hand-enpl.ijzer)
74.873
48.630
46.645 48.757
8.526
2.739
268.108
173.330
139.874
174.489
43;696
6.481
IJzer (spoorstav)
6.386 2.050
1.490
3.295
10
353
16.935
11.091
6.474 5.953
2.669
1.377
IJzer (gaspijpen)
4.827
3.429 3.955
1.536
37
270
15.835 11.648 16.319
4065
499
1.310
Staal (in staven)
22.005
1.142

.
3.868
11.766
187
1.028
86.029
7.805 14.032
46.417
698
1.111
Koper (ruw)..
8.882
161
92
7.930
24
0
30.091
308
399
26.116
876
2
Lood (ruw)

..
3.767 622
157
2.569
2
1
9.374 2.328
1.285
5.201
497
191
Tin

(ruw) …….1.951
257
1
1.761 950
6
8.644
1.978
380
6.188
4.461
20
Zink (ruw)

….
4.265
6
636
5.795
612
655
16.041
227
2.053
24.514
6.841
3.613
Steenkolen.

,
teenKo1en
. . . .
11.307.670
1
502.1361 414.0721
548.476

20.5381

2.762 14.445.748 12.289.036
1
1.988.809
1
1.768.248
1
209.305
1
50.870
Diver8en.
.

3.767
2.566
1.260
739
197
0
15.012 16.930 7.839
2.235 2.479
7
Chilisalpeter

..
29.465
15452
8635
10.909
0
1
98.852 27.824 25.436
46.137
203
1

Soda

………..

Cement, tras.. ..
60.839
28.214 33.122
19.749
1.409
101
189.416 108.813
126.091
60.232
17.434
697
Huiden (gedroogd
en onbereid)..
1.773
872
14
1.270
40
10
6.478 2.818
714
4.170
134 112
Huiden (gezout.)
1.913
632
180
1.855
222 681
7.092
1.535
304
6.896
721
2.472
‘) Tarwemeel is uitgedrukt in tarwe; aangenomen is, dat 75
K.G.
meel met 100 K.G.
tarsve
gelijk staat.

Bij
,,andere
granen” yond voor roggemeel eenzelfde verrekening plaats.

In.
Baren …………..703
Sovereigns ……….-
Vreemde munt ‘ ……-
Koloniën ………….100
Diversen …………-
Per saldo uitgevloeid ..

89

892

Uit.
Continent

……….
275
Koloniën …………

U.

S.

A .

………….
12
Zuid-Amerika ……..

Baren en diversen….
605
Per saldo ingevloeid..

892

348

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

7 Juni 1916

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.
op 29 Mei iets vaster,, was gedurende de verdere dagen
omstreeks 40,75 verkrijgbaar. Zwitserland kon de sterke
rijzing der vorige week niet handhaven en liep van 46,10

N.B.

beteekent: Cijfers nog nief ontvangen,

tot, 45,80 terug. Ook dollars terugloopend; daarentegen
Skandinavië prijshoudend en eerder. vaster. Berlijn was

GELDKOERSEN.

1
Maandag beduidend hooger- op 44,824, liep echter verder
weder terug en sloot flauw op 44,45. Evenzoo Weenen, dat
I. BANKDISCONTO’S.

vaiT 31,25 tot circa 31 terugliep.

20
Juli 1914

isc. Wissels.
4
1
/2 sedert 1 Juli ’15
3’/2sedert23 Mrt. ’14
e

e1.Binn.Eff.
N d4rsch.in
4’/2

1

’15
4

,,

23

’14
Dan
R.C.
5
1
/2

,,

19 Aug.’14
5

,,

23

,,

’14

Bank of England..
5

,,

8

,,

’14
3

,,

29Jan. ’14
Deutsche Reichsbk.
5

,,

23 Dec. ’14
4

,,

5 Febr.’14

Banque de France.
5

,,

20Aug.’14
3
1
/2

,,
.

29 Jan. ’14 Oostenr. Hong. Bk.
5

,,

10Apr.’15
4

,,

12 Mrt. ’14

Russische Staatsbk.
6

,,

27 Juli ’14
5

,,

1 Apr. ’14
Nat.Bankv.Denem.
5

,,

10

,,

’15
5

,,

6 Febr.’14

Zweet]sche Rijksbk.
5

,,

5Mei ’16
4
1
1

,,

6

.,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
4
1
/2

,,

2Jan.’15
3
1
/2

,,

19

,,

’14
Bank van Italië . .
5
1
/2

,,

9Nov.’14
5

,,

9Mei

1
14

Feder.Res.Bk.N.Y.
3-5

4Febr.’l5

Javasche Bank….
31/2

,,

1Aug.’09
3’/2

,,

1Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data
Amsterdam
Londen
Part.
Berlijn
Pa,t.
Parijs
Part.
N. York
C’all-
part.
Prolon-
disconto gatie disconto
disconto
disc.
noncy

3 Juni ’16

2 49/1

2 1/3

29M.-3 J.’16
1
3
/4-2’/4
2-‘/4
4′!10
45/8

2 ‘/2

3
22-27 M. ’16
1’/42
‘/
2 ‘/4

3
/4
4
1
/1
a
4
‘/-‘/s

2/2

15-20

,,

’16
2-‘/4
3’14
4′!,,
4’J’/8

1°/42
1
/4

31M.-5J.’15
3!/8
3l/4..I/1)
2
1
/j,’
1
/8


2-6

J. ’14
2/4-/s
2-V,
2
3
/g
2
6
/0
2
3
/4 1
1
/22
20-24Jul.’14
3
h
/,/,a
2’/4-
3
/
2 V4’/4
2
‘fs-‘/,
22/4
11/42 1/

‘YNoteeringen van de Ver. v. d. Effectenhandel en de
Prolongatievereeniging door elkander.

WISSELKOERSEN.

1. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op New ‘York, de laagste en hoogste der
week en de Zaterdagsche noteeringen zijn aan particuliere
opgaven ontleend.

Data Londen
Berlijn
Parijs
New York

29

Mei 1916

..
11.50
44.90 40.77
1
/2
2.41/4

30

1916

..
11.50
44.62
1
/,
40.75
2.41
1
/4

31

1916

. .
11.49
1
/2
44.62/2
40.82
1
/,
2.41

1Juni1916..
– –


2

1916

..
11.49
1
/2
44.60
40.82
1
/2
2.40
7
/

3′

,,

1916

..
11.47’/2
44.45 40.75
2.4014

Laagste der week
11.47
1
I2
44.45
40.67/2
,

2.40’/2
Hoogste

,,

,,
11.50’/2
44.90
40.871/2
– 2.413/4

27

Mei 1916

..
11.51
44.42’/2 40.7712
2.41
1
/2

20

,,

1916

. .
11.50’/2
45.02’/2
40.75
2.41

Muntpariteit

..
12.10
1
/
59.26
– 48.-
2.482/
4

Data
Zwitser. land
Weenen

Kopen-
hagen
Stock.
holm
Batavia
telegrafisch

3 Juni 1916
.45.80
31.10
71.95 72.10
98-‘/2
Laagste d. w.
45.77
1/2

31.-
71.75
71.80

Hoogste
,,

,,
46.20 31.30
72.20.
72.20

27 Mei

1916
46.20
31.10
71.90
72.10
.

98-
1
/
20

,,

1916
46.-
31.30
74.-
.74.10
98-‘/2
Muntpariteit
48.-
50.41
66.67 66.67
100

OVERZICHT.

De koers voor Londen was ook deze week aanvankelijk
weder zeer stationair en noteerde tusschen 11,49’/2 en
11,50, daalde echter Zaterdag plotseling op 11,47’/. Parijs,

II. KOERSENTE NEW ‘YORK.

Cable
Zicht Zicht
Zicht

Data
Londen
Parijs
Berlijn
A,nsterd:
(in
$
(in frs.
(in cents
(in

ce,,ts
per
£)
P.

)
p. R,n.
4)
pe,’

gid.)

3

Juni 1916 .
4.76.50
5.91)/2
77 41
7
/1e
Laagsted. week
4.76.40
5.91
1
/4
76/e
41
2
/s

Hoogste,,

,,

.
4.76.50
5.93
77 ‘/8
41 ‘/2
27

Mei

1910

.
‘4.76.35
5.93′
76
1
/2
41
1
/2

20

,,

1916
4.76.60
5.92
77
1
/8
41I,,
Muntpariteit
4.86.67
5.18’/4
,

95’k
40
8
/js

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings-
eenheden
.

20
Mei
1916
26
Mei
1916

Week
27
Mei-2 Juni
2 Ju,ii
1916
LaagstelHoogste

Lires p. £
30.15 30.22
30.27
30.35
30.27

Madrid
Peset. p. £
24.15 23.90 23.78 23.95 23.78

Lissabon ….
d. p.escudo
34V
343/8
34
8
/8
34’/
34
2
/8
Petrograd ..
R. p- £ 10
155’/4
155
‘la
155 1/
156
‘Is
156
1
/2

Alexandrië..
Piast. p. £
97
7
/16
97
1
/2
97
1
/2
97V2
97l/

Calcutta . . . .
‘h/d.p.rup.
1/4
1
Ie
1/4
1
/s
1/44182
1/4
2
/8
1/4
8
/32
Singapore

. .
id. p. $
2/4’/82
2/4
7
/32
2/4/22
2/4
7
/82
2/4
7
/

Italië

…….

Yokohama . .
id. p. yen
2/1
1
/6
2/1
5
/16
2/1’/,
2/Pl1,
2/1
5
1ia
Hongkong . .
id. p. $
2/2
7
/s
2/1/8
2/1
3
/8
2/2
2/1e/s
Shanghai

. .
id. p.tael
3/2’/2
3/0’14
2111’/4
3/0’/
2/11°14

Montreal. . . .
$ per £
4.77
3
14
4.77 4.77 4.77
1/

4.77
‘/
B. Aires 90 d.
d.p.gd.pes.
’49
49
48

/i,
49
‘/,,
48°’/i
Valparaiso ,,
d. p. pap.p.
8
25
/2,
8/4
8I4


825/82
8, /22
Montevideo,, d.p.peso.
537/
53
3
/8
53
5
!16
53
3
/s
53
1
/,e
R.d.Janeiro,,
d. p. milr.
12
9
/22
12/6
12 ‘/12’
12’/io
12/16

GOUD EN ZILVER.

GO’IJDBEWEGING BIJ DE BANK 01? ENGLAND.

Week van 25-31 Mei 1916.

(In duizenden p.st.)

ZILVER.

Chineesehe verkoopen en minder intense vraag van de
zijde der Europeesche muntbesturen – de geallieerden schijnen
inderdaad hun zilveraankoopen gezamenlijk te verrichten –
deden de markt een gevoelige daling ondergaan. In drie
weken tijds is de prijs nu vaii 37
1
/8 tot 31, dus meer d/Ln
6 d. gevallen.
Volgens de circulaire der firma Mocatta & Goldsmid is
de zilverprijs in Indië lang niet zoo sterk gestegen als te
Londen, zoodat de buitengewone rijzing eenige weken geleden
aanzienlijke verschepingen – van Indië naar Engeland heeft
uitgelokt, waardoor thans ook van die zijde materiaal ter
markt komt. Daardoor is ook de voorraad te Bombay, die
door aanvoeren uit het binnenland eenigszins was toegenomen,
deze week van 6000 baren tot 5600 baren verminderd.

Noteering te Londen’.

te New York.

3 Juni 1916 ……..31

64’/4
27 Mei

1916 ……..34
l
/j

71’/s
5 Juni 1915 ……..23’/i,

.

491/4
6 Juni 1914 …….. 25’/jo

56’/4
20 Juli

1914′
.
……. 24″/,s

541/8

7
Juni
1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

349

.”
__.t1

.

_•p

NEDERLANDSCHE BANK.
OVERZICHT VAN
DE
VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

.

VERKORTE BALANS OP 3 JUNI 1916.

Data
Goud
Zilver
opeisclibare
Andere
Activa.
.çch
ulden

3

Juni

1916

. . .

542.893
5.947
645.484
64.648

Binnenl. WiS{ ILbk.

f
15.486.251,96
1
/2
sels,
Prom.,

B.-bk.

682.437,63
enz. iiidisc.

Ag.sch.

15.823.388,8212
M
27

ei

1916

. . .

540.030
4.486
636.983 57.970
f

31.992.076,42
20

1910

. . .

538.286 2.304
035.158 54.470
Papier o. h. Buitenl. in
13

,,

1916*
..

535.804
1.925
644.037 46.453
disconto

…………………….
.
.


61916*
. . .

532.877
1.797
664.373
98.0441)
Idem

eigen portef..
f

7.80,532,-
29

A1

ril 1916

..

529.896
1.873
681.864
76.688
Af:Verkochtnigarvoor
22

1916

..

528.602
1.541
651.675 92.819
de bk. nog niet afgel.


15

,,

1916

523.023
1.727
654.425 86.346
,,

7.880.532,-
Beleeningen

tH.bk
8

,,

1916

….

520.251
1.940
656.732
76.671

mcl. vrsch

1
23.331.413,77
1/
.
1

,,

1916

….

517.104
3.768
847.174 84.056

in

rek.-crt.I B.-bk.

4.206.262,80
25 Maart1916

510.546
4.659 588.443

108.222
op

ouclerp.!. Ag.sch.
,,
44.648.106,76
18

,,

1916

509.469
4.799
582.430

105.608
11

,,

1916

501.876
4.624 582.678
93.388
f
72.185.783,33
1
/

5 Juni

1915

..

321.918
2.632
485.638
49.555
OpEffeeten

……
f
69.117.883,33
1
/
6 Juni

1914

..

162.598
8.369
308.809
10.556
OpGoederenenSpec.
,,

3.067.900,-
‘1

72.185.783,33
1
/
25

Juli

1914

.. ..

162.114 8.228
310.437
6.198

Voorschotten a.h. Rijk …………….

,,

12.829.4551451/
‘)

Waarvan Rek.-Crt. saldo
van het
Rijk
f
34.492.000,-.
MuntenMuntmateriaal

Disconto’s
Beschik- Dek-
Munt,
Goud ……
f
70.448.390,-
Muntmat. Goud…..
,472.445.077,11
Dato Belee.
baar
kings.
Hiervan

Totaal
Schatkist-
nin
gen
Metaal.
percen.

f542.893.467,11
promnessen
rec/ztstreckv

saldo
tage

Munt, Zilver, enz.
.
,,

5.947.335,79
1
/2
Muntmat. Zilver
..


3 Juni 1916
31.992 11.300 72.186
405.991

77
548.840.802,90’/2
27 Mei

1916
27.694
6.300
69.185
404.748

78
Effecten
20

1916
29.644
7.300
70.584 401.893

78
Bel. v.h. Res.fonds.
.
f

5.054.932,62 ‘/s
13

,,

1916*
30.859
8.000 78.817
398.116

77
id. van
1
/2v. h. kapit.
,,

3.923.970,75
6

,,

1916*
101.267
79.000 90.295
381.418

70
11

8.978.903,37
‘I2
29 April 1916
100.679
79.000 79.128 379.285

70
Geb.en Meub.der Bank …………….
,,

1.400.000,-
22

1916
94.275 73.000
74.023
380.477

71
Diverse rekeningen

………………
,,

52.529.192,00’/2
15

1916
95.662 74.000
74.01A
375.835

71
8

,,

1916
90.536 68.000
73.831
374.300

71
f736.636.745,49
‘/2
1

1916
92.601
71.000
72.458 373.931

,
71
25Maart1916
72.541
52.000 68.700
375.178

74

Pasaiva.

.
18

,,

1916
67771
47.000
68.867
375.971.

75
11

1916
,,
65.164
44.000
69.403
370.408

75
Kapitaal ……………………….
f

20.000.000,-
Reservefoncls ……………………
,,

5.155.090,931/2
5 Juni 1915
66.905 21.000
137.102
217.069

61
Bankbiljetten in omloop …………..

,,
645.483.915,-
6 Juni 1914
68.601 10.500
60.615
43.055′)

54
Bankassignatiën in omloop …………

3.248.533,40
1
/
Rekening-Courant saldo’s:
25 Juli

1914
67.947
14.300
61.686
43.521
1
)

54

Van het Rijk..
. ,.
f


1)
Op de basis
van
2/

metaaldekking.
Van anderen ……

61.399.543,64
*) De

4
h
1
°/o

Statsleening
1916 werd
van 1 tot 8 Mei
61.399.543,64
nagenoeg volgestort.
Diverse rekeningen

………………
,,

1.349.662,511/

JAVASCHE BANK.
f
738.636.745,49’/,

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

Beschikbaar metaalsaldo …………..
f

405.991 J 58,98
(In duizenden Guldens.)

Andere
Op de
basis
van
1/5
metaaldekking ……
,,

263.964.760,57
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
Data
Goud
Zilver
Bank.
biljetteim
opeischb.
dan waartoe de Bank gerechtigd is
.. ,,
2.029.955.794,90
schulden

44.048 34.252
141.790
31.134

Bij vergelijking met den vorigen veekstaat blijken de volgende
47.028
34.073 144.987 29.407

verschillen:
47.791
33.722
141.508
30.615

Meer

Minder

8

Apr.1916 ……..
1

1916 …….

47.026
33.305
141.890
29.243

Disconto’s

…………..4.298.255,56’/2

25

Mrt

1916 …….
18

,,

1916 …….

31.181
29.133
114.694
13.562
Buitenlandsche wissels….

676.495,-
10

Apr. 1915 …….
25.846 29.304
112.729
11.380
Beleeniugen

…………3.001.159,39’ls
11

Apr.

1914 …….

Goud

……………….2.863.107,23
25

Juli

1914 …….
22.057 31.907 110.172 12.634
Zilver

………………

1.460.908,83 ‘/

Dis.
Wissels,
buiten

Belec.
1
1
Diverse
1
Beschik-
baar Dek.
kings.
Bankbiljetten…………8.501.390,-
Part. Rek..Crt. saldo’s

. .

5.393.417,52
ta
conto’s

~betcalboal

N..ïnd.

nin
rekç.

1
metaal.
percen.
ningen
1
)1
saldo
tagc

8Apr.1916

6.353

17.151

47.831

27.902

43.715

45
N.B.

Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
blijkt, dat uitstonden op:
1

1916

6.327

17.074

47.895

26.458

46.222

46
25 klt 1916

6.348

17.212

43.933

27.478

47.089

47
18

,,

1916

6.450

16.800

43.905

27.249

47.103

47

10Apr.1915

5.405

5.749

45.568

2.470

34.968

47

27
Mei
1916
3
Juni
1916

Aan schatkistpromessen
f
67.090.000,
t

72.590.000,
11 Apr.1914

6.009

11.346

44.776

2.087

5.2042)

44
waarvan rechtstreels b
ij

de Ned. Bank geplaatst
6.300.000,-
11.300.000,-
25 Juli1914

7.259

6.395

47.934

2.228

4.8422)

44
Aan schatkistbiljetten
67.126.000,-
67.126.000,-
1)

Sluitpost der activa.
Aan-zil,rerbons

……..
.
,,
10.320.644,50
,,

11.594.534,50
1)
Op de basis van
‘I
metaaldekking.

350

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

7 Juni 1916

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Dato
Metaal
Circulotie
Andere
o/’eisclzb.
schulden
Disconto’s
Div. rekc-
ningen

22 April

1916..
900
906 746
916
624
15

,,

1916..
L81
923
803
919
590
8

1916..
960 997 729
931
601
1

,,

1916..
978 954
827
931
620

24 April

1915..
1.391
969
1.572
885
603
25 April

1914..
659
1.126
401
706
332

25

Juli1914….
645
1.100
560
735 396

t)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind van ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1. BANK OF ENLAND.

WEEKSTAAT VAN 31 MEI 1916.

ISSOE DEPARTMENT.

Notesissued.. £ 77.289.570

Governm.Deb.L 11.015.100
Othersecurities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion ……58.839.570

77.289.570
1

£ 77.289.570

BANKING DEPARTMENT.

Capital ……
£
14.553.000
Government
Rest ……….
3.141.326
securities

. £
38.187.474
Public deposits,,
53.534.375
Other securities,,
72.652.657
Other deposits
82.857.557
Notes ……..,,
41.900.790
Seven-day and Gold and silver
other bills.. ,,
29.750
coin

……,,
1.375.087

£ 154.116.008 1

£ 154.116.008

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand ovérzicht bevat tevens de cijfers der doorde Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Dato

Metaal. Circulatie Bedrog
1
Goudd.
1
Gov. Sec.

31 Mei 1916 60.215
1
35.389

118.550 28.500 83.775
24

,,

1916

60.032
1
34.743

117.526 28.500

83.775
17

,,

1916

60.094

34.671

117.182 28.500

83.775
10

1916

59.363

34.426

116.562 28.500

83.677

2 Juni 1915 58.644

33.531

45.691 28.500

9.586
3 Juni 1914 35.992

28.994

22 Juli1914 40.164

29.317

Data
______________

Gor.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
Other
Depos. Re-
serve

Dek.
kings-
percen-
tage i)

31 Mei 1916
38.187
72.653
53.534
82.858
43.276
31/4
24

,,

1916
33.187 76.445
54.251 81.405
43.739
32
‘/
17

,,

1916
33.187 79.879 60.645 78.583 43.873
31’/2
10

,,

1916
33.187 79.410
54.834
83.442 43.387
311h

2 Juni1915
51.043
138.883 131.753
84.025
43.563
21
1
/4
3 Juni1914
11.047
41.134
17.547
42.366
25.448
42
1
/2

22 Juli 1914
11.005
33.633
13.735
42.185
29.297
52u/
8

1)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

11. DEUTSCHE REICHSBANK.

STAAT VAN 31 MEI 1916.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inviselbaar.

Metallbestand …………………. .Mk. 2.499.663.000
davon Goldbestand …… . ………

‘,,

2.464.403.000
Reichs- und Darlehenskassenscheine..

553.073.000
Noten anderer Banken ……………,

6.223.000
Wechsel ……………………….

5.493650.000
Lombardforderungen …………….

14.261.000
Effekten ……………………….

41.194.000
SonstigeAktiva ………………… ,,

345.216.000

Grundkapital ……………..
……..

180.000.000
Resèrvefonds …………….
……..

85.471.000
Notenumlauf ……………………

6.737.650.000
Sonstige tiiglich fiWige Vei

bindlichkeiten

1.728.412.000
Sonstige Passiva …………………..221.747.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Dato
Metaal,
Daarvan Goud
Kassen.
scheine
Circu-
lotie

I
kings.
percen-

31 Mei 1916
2.499.663 2.464.403 553.073 6.737.650
45
23

,,

1916
2.503.032
2.463.392
527.547
6.443.316
47
15

,,

1916
2.502.216
2.462.791
683.630
6.536.244
49
6

,,

1916
2.502.188 2.462.507 878.295
6.642.205
51

31 Mei 1915
2.431.515
2.379.455
445.306,
5.317.878
54
30 Mei 1914
1.625.143 1.313.232 60.786
2.013.864
84

23 Juli 1914
1.691.398 1.356.857 65.479 1.890.895
93

1)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Data
Wissels
Rek. Cr1.

Dortehenskosscnschcine

Totaal
In kas hij
uitge-
de
Reichs.
I

geven
bank

31 Mei

1916
5.493.650
1.728.412 1.780.200
512.000
23

,,

1916
5.266.386
1.775.453 1.716.706
433.100
15

,,

1916
5.046.962′
1.510.915 1.892.700
642.700
6

,,

1916
5.051.916
1.642.134
2.099.200 839.700

31 Mei

1915
4.147.639
1.506.861
1.134.000 417.000
30 Mei

1914
877.097
‘842.340

23 Juli

1914
750.892
943.964
.

…………….

III. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN;

De met * geteekende posten komen eerst sedert 28 Jan. 1915
in den veekstaat voor. De biljetten zijn sedert den oorlog niet
invisselbaar.

(In duizenden francs.)

Data
Goud Zilver
*Te
goed
in het bui-
ten land
Wissels
•Uitge.
stelde
wissels

2 Juni 1916
4.739.234
352.336 701.340
442.148 1.513.782
25. Mei

1.916
4.731.513
352.436
.758.970
421.811
1.532.093
18

,,

1916
4.722.895 354.269
806.130
422.418
1.543.90Ô
11

,,

1916
4.715.060 358.623
780.680
394.834 1.552.720

3 Juni 1915
3.916.432
‘375.321 806.472 261.854
2.375.142
4 Juni 1914
3.783.050
626.820

1.732.710

23 Juli 1914
4.104.390
639.620

1.541.080

……

…….

Dato
Beleening

Buitgew. voorsch.
o/d. Staat
Bonk-

btlletten
Rek. Cr1.
Porti cu-
heren
Rek. Cr1-
Staat’

2Juni1916
1.203.646 7.600.000
15.531.129
2.105.963
54.716
25 Mei 1916
1.211.840
7.500.000
15.434.971
2.109.144
105.706
18

,,

1916
1.218.552 7.400.000
15.445.556
1.995.536 106.035
11

,,

1916
1.222.263
7.400.000
15.432.465
1.980.221 48.463

3Juni1915
617.305
5.600.000 11.926.254 2.111.518
74.268
4 Juni1914
737.640
6.130.980
764.550
132.840

23Juli 1914
769.400
5.911.910
942.70
400.590

7 Juni 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

351

IV. RUSSISCHE S1AATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar.
(In millioenen Roebel).

Data n. st.
Goud
Te goed
uh bui-
tenland

Zilver
en
posmunt

Schatkist.’
biljetten Circulatie

29 Mei

1916..
1.541
1.409
60
3.520 6.286
21

1916..
1.630 1.315
62
3.572
6.261
14

1916..
1.631
1.224
62
3.647
6.213
8

,,

1916..
1.630 1.124
60
3.700
6.227

29 Mei

1915..
1.574
139
55
1.592
3.416
29 Mei

1914..
1.588
197

73
….
1.646

21

Juli

1914..
1.601
144
74
….
1.634

Dato n. St.
Wissels

Voor-
schotten

Effecien

Andere
voor-
schotten

Rel.
Courant
Part,
culier;n

Rek.
Courant
Stoot

29 Mei

1916..
340 695
165
1.124
202
21

1916..
340 704
171
1.041
262
14

,,

1916..
346
641
174
1.042
224
6

1916..
344
482
176

.
1.072
211

29 Mei

1915..
403
632 222 1.111 409
29 Mei

1914..
383
92
268
620
434

21

Juli

1914..
393
121
243 596
503

V. SOCITÉ GÉNÉRALE DE BELGIQUE.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad naar Londen heeft overgebracht, zijnsedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt. –
Dc Société Générale 4s einde 1914 met de functie van
circulatiebank belast.
De bankbiljetten zijn niet inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden francs.)

Metaal
1
Deleen.
Doken.
Biun.
Rek.
Data
mcl.
1

van
von


wissels
Circa.
Crt. buitenl.
1
buitnl.
prom. d.
en
latie.
saldi.
saldi
vorder.
proviuc.
beleen.

23 Mei

1916
246.603 61.366 480.000
61.910 700.075
148.207
18

1916
248.627
63.045 480.000
63.285
694.348
155.905
11

,,

1916
246.170
62.814 480.000 62.023
690.277
156.200
4

1916
206.626
62.360 480.000
62.304
665.971
140.643

27 Mei

1915
62.680 8.106
240.000
22014
251.472
82.298

VI. VEREENIGDE .STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

U. S. FEDERATS RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s
Crcu-
te
Dekkings-
Percen.
tage
1)

5 Mei ’16
306.597
10.259
67.947 460.357
10.267
68
28 Apr.’16
311.182
12.011
69.033 453.671
10.520
70
20

,,

’16
316.140
9.505
66.304
452640
11.581
71
14

’16
322.899
11.504
66.270 461.239
10.934
71

7 Mei ’15
244.034
34.021
35.440 293.316
11.197
83

i) Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek v-n de posten tusschen de banken onderling.

NEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST

COMPANIES.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelcien in duizenden dollars.)

Data

Reserve.
cleeningen
en
Eigen
Bij Fcd.

1
Elders
Bezit
Res. Bonk
gedeponeerd
discon to’s

3 Juni

1916..
412.740
163.330
61.070
3.400.030
27

Mei

1916..
422.450
162.220
61.810
3.396.590
20

1916..
441.280
163.300
58.760
3.379.220
13

,,

1916..
442.360
164.950
55.830
3.356.580

5 Juni

1915..
443.660
118.750
35.570
2.440.290
6 Juni

1914..
515.4001)

‘)
2.112.670

25

Juli

1914..
467.8801)

‘)
2.057.570

Deposito’s
Surus
Dato

.Circulotie

Dodelijk

°

Res
pl
e,v?
opvroogbdor

termijn

3 Juni 1916..

31.550 3.357.500

163.350

59.940
27 Mei 1916..

31.540 3.365.740

161.200

67.730
20

1916..

31.630

3.363.950

164.720

84.460
13

1916..

31.610

3.327.730

179.390

90.440

5 Juni 1915..

37.880

2.368.150

133.580

188.630
6 Juni 1914..

41.300

2.055.400
1
)

1)

49.280

25 Juli 1914..

41.730

1.958.3201)

1)

26.170

1)
Op deze data werden reserve en deposito’s beide ongesplitst
opgegeven.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 4 Juni 1916.

De dagen van politieke spanning voor ons land, die hun
naweeën zoo lang hebben doen gevoelen, schijnen nu toch
werkelijk in het vergeetbnek te geraken. De stand van den
prolongatiekoers heeft immers langen tijd aangetoond, dat
bij de geldgevers de gerustheid, ondanks de kahneerendc
regeeringsverklaringen, die door de daarop volgende feiten
gesteund werden, nog niet geheel was weergekeerd. Geld
bleef moeilijk voor prolongatiedoeleinden te verkrijgen en
de noteering daarvoor, die in de maand Maart gemiddeld
slechts 2,2944 pCt. had gegoiclen, steeg in April tot 4,0625
pOt. De in Mei ingetreden gedeeltelijke ontspanning blijkt
uit de reeds ietwat gedaalde gemiddelde noteering: 3,2742,
doch nog lager zal dit cijfer worden – onvoorziene om-
standigheden voorbehouden – in de thans loopende maand,
nu de prolongatiekoers weer om en bij den zeer lagen stand
van 2 pCt. noteert. Te opmerkelijker is deze geidruimte, wijl
juist dezer dagen voor zeer belangrijke einissiën groote
eischen aan de geldmarkt zullen worden gesteld. Immers, na de aanbieding van
f
5 millioen aandeelen door de Am-
sterdamsche Bank, komt Calvé Delft met een emissie van

f 2
millioen 6 pOt. cum. preferente aandeelen, de Konink-
lijke met
f
18.881.000 aandeelen en last not least Neder-
landsch-Indië met een uitgifte van
f
80.000.000 5 pOt..
Schuldbewijzen, waarvan
f
50.000.000 voor Nederland be-
stemd zijn. Het feit, dat desondanks de gelclkoersen in
plaats van aan te trekken zich in dalende richting beve.
gen, toont aan, dat al deze aanbiedingen vermoedelijk op het juiste tijdstip komen, namelijk dat thans behoefte aan
solide beleggingspapieren wordt gevoeld.
Enkele oudere obligatiesoorten kwamen evenwel door deze groote mededinging eenigszins in het gedrang. Zoo
was voor onze Nedérlandsche
Staatsfondsen
de belangstel-
ling miniem, ofschoon de stemming niet bepaald zwak was.
Voor buitenlandsche staatsfondsen blijft de vlaag van wil-ligte evenwel aanhouden. Hoewel het heftig treffen ter zee
er op duidt, dat de strijdvoerende partijen elkaar, ,,n’en
déplaise” alle vredesgeruchten, nog met hardnekkigheid te
lijf blijven gaan, werden door Bulgaarsche, Russische, Oos-
tenrjksche, Turksehe en andere staatsobligatiën wederom
vrij aanzienlijke koersverbeteringen behaald. Ook Japan.
sche, Argentijnsche, Braziliaansche staatsfondsen en Nicara-
gua’s besluiten de week op een 2 tot 4 pCt. hooger
koerspeil. –

352

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

7 Juni 1916

27 Mei 31 Mei
3 Juni
Rij

102
102
10118
‘Is
7201
4

7218
72’/,
..

Iia
62I8
62/
63
+

‘Is
100/8
100’/4
100/4

1/8
69 738/
4

732/
+
48/4

608/
4

63
63
+
20/4

56I8
577/1e
58
+
1
1
Is
55 57
1
/2
62
+
7.
59
58
58/4

8/
4

64
1
1io
6381
4

63°/,o

1/
61
618/
4

638/4
-1-

28/4

60
1
/2
612/
4

65
+
4’/2
578/
4

54
0
/2
55

2/4

54
1
/
55
Is
55
5
18
+
1 3/

800/
8

80
1
/s
84e/s
+
48/4

65
1
/8
70
70
+
47/8

65
1
/in 68
1
I2
68
1
/
2

+
2’/io

Op de
Zocale
markt was de stemming verdeeld. Een
zekere vermoeidheid n de jongste opwaartsche prijsbewe-ging viel waar te nemen:
Cultuur fondsen
maakten echter een uitzon clering op
dezen regel en waren door de mooie resultaten, door de
meeste suikeronciernemingen bereikt, wederom aanmerkelijk
hooger gezocht. Deze bevredigende uitkomsten zijn even-
vel over het algemeen meer aan de hooge suikerprijzen dan
aan de kwantiteit van de productie te danken. De aan-
dacht verdient vooral een koerswinst van 15 pCt. voor
Melattie Landbouw en 31 pCt. voor Temoeloes Landbouw.
WestJava Kina Cultuur wonnen niet minder dan 50 pCt.
Op den laatsten dag van de afgeloopen berichtsweek ste-
gen Insulinde Cultuur van 113 tot 126 pCt. Het slot was
t’rouvens voor alle ciiltuurfondsen zeer vast. –
In de
mijnbouwafdeeling
valt den laatsten .tijd meerdere
levendigheid te bespeuren, die gepaard gaat met hoogere
noteeringen. De vraag kwam in de afgeloopen week inzon
derheid Guyana Goud en Redjang Lebong ten goede, dié
onderscheidenlijk 12 en 14 pCt. in prijs monteerden. Ook
Paleleh’s sluiten willig.
Met uitzondering, van New Schibaieff’s varen
oliefondsen
algemeen in reactie. In claims Koninklijke ontwikkelde zich
tamelijk flinke omzetten tegen prijzen, varieerend tiisschen

f
1200 en
f
1230. Het dividendvoorstel van 49 pCt. maakte
geen indruk op de markt, daar met deze uitkeering reeds
lang rekening was gehouden. Het slot voor oude aandeelen
Koninklijke was nochtans vaster.
Rumeensche oliesoorten blijven daarentegen aangeboden,
daar de vaststelling van maximumprijzen voor verschillen-
de olieproducten tot noteeringen, nog lager , dan voor het
uitbreken’ van den oorlog gegolden hebben; in Rumenië
nog al kwaad bloed heeft gezet. Men schrijft den ministea het voornemen toe, op monopolieering van het petroleum-bedrijf in Rumenië aan’te sturen. Vooral het bekende vak-
blad ,,Moniteur du Pétrole Roumain” fuli’nineert heftig
tegen deze wijzevan handelen.
Rubberfondsen
bewogen zich niet meer zoo eenparig in
opwaartsche richting, daar de prijs van het product den
laatsten tijd onzeker op en neer d9bbert. Toch was het
slot over het algemeen weer gunstig, wijl de aangekondigde
of voorgestelde dividenden alleszins reden tot tevredenheid
geven. Zoo kon de Amsterdam Rubber 14 pCt. dividend uitkeeren tegen nihil het.vorige jaar; Bandar 7 pCt. (v. j.
niets); Serbadjadi 20 pCt. (10) enz. Bovendien maken de
productiecijfers, over de maand Mei gepubliceerd, zonder.
uitzondering een gunstigen indruk. Zij bedragen bijvoor-
beeld voor:

Mei

Mei

April
1916

1915

1916

AmsterdamRubber
1
/2
K.G. rubber :244.800 131.000 204.500
Nedeni. Rubber

2
/2 ,,

,,

75.000

43.296

56.000

Preanger Rubber /2

21.600

20.000

20.000

Timbang Deli

/2 ,,

,,

16.500

11.230 ‘ 16.120

Het slot was dan ook, als gezegd, beter, o.a. voor Am-
sterdam Rubber, Kali Telepak en Sumatra Rubbei.
De omzetten in’ de scheepvaartafdeeling
waren uiterst
gering. Toch kwamen soms, zij het ook nagenoeg zonder
handel, groote koersverschillen’ tot stand. Zoo verbeterden
Oostzee per saldo 243 pCt., Nievelt Goudriaan 12 pCt.
en daalden Stoomboot Mij. Hillegersberg 25 pCt. Goede ‘be-
langstelling’ bestond voortdurend voor aandeelen Holland-
Amerika-Lijn.

Voor
tabaksfondsen
was de stemming verdeeld. Nu en
dan deden gunstige geruchten. nopens den nieuwen oogst matige koesrjzingen ontstaan. Het slot was ongeanirneerd
en zwakker. Aandeelen Arendsburg stegen evenwel’ 14 pCt.

27Mei 31Mei
3 Juni
9
1
:
g
of

Holl. Bank v. Z.-Amerika
117
119
9
1,
124


+
7
Koloniale Bank ……..
144’/2
141 .141

3V2
Ned. Lul. Handelsbank
.
205
209/4
206
+
1
Ned. 1andel Mij rescontre
175/8
17411,
0

1740/8

8/
4

Ned. Gist- en Spiritusfahr.

380
369
369

11
Rotterd. Droogdok ……
210
212
‘/
220
+
10
Wester Suikerra.ff …….
189
1822/
4

185

4
Handelvereen. A’clam
345 348 346
+
1
Melattie Landbouw……
350
360 365
+
15
Temoeloes Landbouw ….
.520
550
551
+
31
West-Java Kiem Cultuur.
250 285 300
+
50
Guyana Goud… … … …
29/
35 V4
42
+
12/
Redjang Lebong ……..
130 140
14414
+
140/4

Dordtsche Pétroleum
198
198
191

7
Koninklijke …………
657 639 506
1
/
2
*
1501/
2
*

Moeara Enim

……….
259’/2
255
8/2
255
4’/2
New

Schibaieff ……….

428/
4

48 ‘/8
46
+
3
1
/
North Caticasian……….
335
325 325

10
Steaua Romani ………
145
8
/2
142
142

.

3’/2
Amsterdam Java Rubber
46
1
/4
40/4
42

4’/
Java Caoutchouc ……..
156 1/2
1511/
2

1518/4

5114

Sumatra Rubber

……..
134
141’/2
145/2
+
11
0
/2

Holland Amerika Lijn
.
337
8/4

334
8
/2
338
+
0/4

Kon. HoIl.

Lloyd

……
169’/s
168
168/8
Nievelt Goudriaan ……
633 ‘/2
640 /o
646
+
12
0
/2
Stoomb. Mij. Hilligersberg
340 310 315

25

Oostzee …………….
289/4
300’/
314
+
24’/4
Arendsburg Tabak Mij
605
619
619
+
14
Deli

Cultuur . … … .-. ,.
192
1
/
187
186
I/
-.
6
Deli Maatschappij …….
529 525
522’/2

6V2
West Java Thee ……..
35 ‘/2
36
7
/8
37
+
1
1
/8

*
ex. claim:

In de
Aneerihaansche
afdeeling bleef ons publiek bij zijn
pclitiek van ,,wait and see” volharden. Hiertoe is dan
ook ook meer dan 66n aaiileiding. In de eerste plaats
bestaat de kans, dat het voorspel der presidentsverkiezin-
gen een scherpen strijd zal doen ontbranden tusscheu vOOr-
cii tegenstanders van een beschermend tarief. Vele zaken-
lieden vreezen dat, tenzij spoedig tot zeer hooge, haast prohibitieve rechten wordt weergékeerd, na den oorlog
door te verwachten scherpe concurrentie uit Europa, een
ieel van de thans behaalde voordeelen verloren zal gaan.
Voorts valt een kentering in het prijspeil van staal- en,
ijzerartikelen waar te nemen. Staalblokken, platen, hoepels
enz. noteeren reeds van $ 1 tot $ 5 lager. Verontrustend is
deze reactie na de jongste koortsachtige prijsrijzing echter
geenszins, temeer daar deze allicht nog meerdere orders
kan doen loskomen; niettemin duidt deze kentering er op,
dat het hoogtepunt in de Amerikaansche,00rlogsconjunctuo.Ir
thans wellicht bereikt is.
Als bewijs voor de rustperiode, die thans Amerikaansche
waarden doormaken, dïene,.dat nOch het schitterende eind-
saldo van ele Anaconda Copper: $ 15.051.865 (v. j.
$ 7.861.059), nOch de zich in opwaartsche richting verder
ontwikkelende spoorwegontvangsten eenigen invloed van
beteekenis op het koerspeil hebben uitgeoefend. Eenige
vraag bestond hier alleen voor Central Leathers, preferente
Marine’s en Cities Service, welke laatste op de zeer bevre-
digende jaarresultaten van 253 tot 260 pCt. (na 2643/
4
)
bpkwamen. Steels waren verwaarloosd.

27 Mei

31 Mei
3 Juni
American Beet Sugar.
.
66
66.
688/
4

+
28/4

American Smelting
&
Hef.

93
1
18
92
1
/2
91

2
1
/s

Cities

Service

……….
253
‘I
264
3
/4
260
+
6/
Dominion Steel……….
54
561
54
7
/8
+

/s
Studebaker
…………..
133’/io
136/8
133

1
1
1
0

United Cigar …………
.538/
s

54
54
+

1
/8
U.

S.

Steel …………..
79
0
/8
79

io
79
‘/oo

/18
Atehison Topek’e
……..
102’/s
102/8
102
1
/2
-3
18
Chesapeake
&
Ohio
.
……..
55
57 ‘/2
57/
+
2
7
h
Denver

…………….
13

/16
141/
4

13
83
/to

1
/8
Ene ………………..
37V8
37
/,o
36 7/

St. Louis
&
San Francisco
depôt

Cert …………

62/8
65
8
1it
66/8
+
31/
4
S

Union Pacific

……….
135
8
/8
137
136
+

8/8

Intern. Merc. Mar.
Corn
22
1
/,o
22
22/j4
+

1/4

Intern. Mere. Mar. pref
83/8
83/
86/,o
+
2/io

Te B e r 1 ij n heeft de gunstige uitslag van het jongste
zeegevecht weerklank ter beurze gevonden. Toch zal ver-
moedelijk de toenemende speculatie aan de Duitsche beur-
zen, die den autoriteiten reeds lang een doorn in het oog is,
daar alle beschikbare middelen voor de nieuwe leenings-
eischen moeten’ worden vrij gehouden, spoedig worden on-

5
0/
Ned. Werk. Schuld..
3
0/

dito …………..
2
1
/ °
Io
dito …………
5
0/
Oost-Indië ……..
6
0/
Bulgarije 1892 ……
5
0
/0

,,

1904……
4
/oRusland Consols 1880
4
0
/0
Tamb. Saratow Spw.
4
0/
Rusland Zuidwest..
4
O/
Rusland bij Hope..
401
0
Rothschild 3e serie.
4
O/j
Rusland 5e emissie.
4

o/j

Donetz. Spwg……
4
0/
Bagdad Spw. 2e serie
5
0/,
Japan binnl. schatk.
5
0/
Argentinië 1905
5
01
Nicaragua ………

7 Juni 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

353

derdrukt. Een verhooging van de belasting op de trans-
acties ter beurze is namelijk in overweging genomen.

Te L o n d e u heeft de als boete werkende verhooging
van cle belasting op die effecten, die de schatkist voor de
stabilisatie vau haar wisselkoers van noodo heeft, zooals te verwachten was, inderdaad den verkoop van bedoelde
waarden doen toenemen. Hierdoor
zijn
belangrijke midde-
len vrij gekomen, die opnieuw belegging zoeken, zoodat deze
boete-belasting de bedrijvigheid ter beurze in de hand
werkt. Het zal de schatkist echter wel eenigszins spijten,
dat deze vrijgekomen middelen zich niet in de eerste plaats
tot schatkistwissels of exchequer bonds richten (integen-
deel gingen de verkoopen van exchequer boncis in de afge-
loopen week weder terug en wel van £ 12.381.000 tot
£ 0.477.000), doch in hoofdzaak herbelegging zoeken in
dividend-afwerpende papieren en Zuid-Amerikaansche foiid-
san, die zich den laatsten tijd krachtig konden verbeteren.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

T a
t
v e. De flauwe stemming waarover wij reeds in de
vorige week schreven, is ook in de afgeloopen week over-
heerschend geweest. I)e werelilverschepingen waren wederom
zeer
groot en de statistische positie wordt steeds sterker.
Hiertegenover staan natuurlijk de minder goede vooruit-
zichten voor den volgenden oogst. In Europa evenwel was
liet weer zeer gunstig voor het groeiende koren. Gedurende
de maand Mei zijn de voorraden in de Engelsche havens
gestegen van 1.975.000 qufirters tot 2.500.000 quarters. Wan-neer men in aanmerking neemt, dat cle consumptie gedurende
Mei op ongeveer 2.700.000 quarters geschat wordt, lijkt dit niet bijzonder groot, doch men kan veilig aannemen, dat de
onzichtbare voorraden zeer belangrijk zijn. In ieder geval is week aan week de voorraad van tarve gestegen en men
verwacht nog een vej-clere toename in verband met de
waarschijnlijkheid, dat Noord-Amerika gedurende de volgende
maanden op ruime schaal zal exporteeren. De prijzen van
tarwe zijn ook in dit exportland gedaald en Chicago staat
nu bijna op de laagste prijzen van het seizoen. De schatting van den nieuwen oogst in Indië toont een cijfer, dat vrijwel
overeenkomt met de behoefte in dit land; evenwel moet er
een aanzienlijke voorraad overgebleven zijn van het vorige
jaar en zou er een flinke hoeveelheid tarwe geëxporteerd
kunnen worden, zonder gevaar voor te groote uitputting
van de voorraden.
Mais. Ook voor maïs was de stemming tamelijk flauw
en vooral voor partijen was de daling belangrijk. Behalve
in lagere prijzen in de exportianden, vindt deze daling
vooral zijn ôorzaak in een flauwere stemming voor vrach-
ten. Niettemin zijn de verschepingen nog zeer klein en de
vooruitzichten op groote verschepingen van La Plata blijven
nog steeds gering. De consumptie is in dezen tijd van het
jaar meestal gering, doch wordt belangrijk sterker in Juli.
Ook cle voorraden en verschepingen van gerst blijven
klein en voor aanvulling van een eventueel tekort in maïs
zal dit artikel slechts weinig kunnen dienen. De stemming
voor gerst was verschillend naar gelang van de verschil-
lende soorten, doch de prijzen der vorige week werden
vrijwel algemeen gehandhaafd. –
Nog steeds gaan de verschepingen van h a v e r bijna uit-
sluitend naar Frankrijk en Italië en vooral Frankrijk
betrekt een buitengewoon groot percentage van het totaal.
De handel in haver staat geheel stil iii Frankrijk wegens
den maximumprijs, die te laag wordt geacht, zoowel door
dc boeren als door de handelaren en er wordt voor dien
prijs zeer weinig aangeboden. De vooruitzichten voor den
nieuwen oogst schijnen gunstig te zijn.
Voor lijnzaad was de stemming flauw. Waar de vracht-
toestand verbeterd is, is vooral Indisch lijnzaad lager te
koop. Ook Plata-verschepers boden lager aan, maar konden
in Engeland nog niet tot zaken komen, daar de prijzen van
Indië in verhouding goedkooper zijn. De verschepingen van
La Plata w’aren wederom zeer gering en uitsluitend naar
Noord-Anterika. De prijzen van olie zijn. in Engeland aan-
merkelijk gedaald.

Markten in Nederland.

Ofschoon de aankomsten van t a r w e in de afgcloopen
week gering waren, schijnt er toch voldoende voorraad aan-
wezig te zijn om het besluit te viittigen, dat in het eind
dezer maand wederom wittebrood gebakken mag worden.
De prijs van tarwe bleef onveranderd gehandhaafd.
Van maïs is niets nieuws te vernielden, terwijl ook in
de andere artikelen zoo goed als niet meer gehandeld wordt,

daar nieuwe aanvoeren door den handel niet mogelijk zijn
en de oude voorraden vrijwel onbeteekenend zijn. De prijzen
waren over het algemeen gedurende de laatste dagen iets
vastei-. Er wordt onderhandeld over een regeling, waarbij
de handel zoowel bij den aankoop als de distributie der
voergranen betrokken zou zijn.
Ongeveer 11000 tons lijnzaad werden verkocht door
tussehenkomst van (le N. 0. T. tot t 495,-.

Noeerin
g
en.

Chicago

t

IJuenos
Aires •)

Data

Tar,cc Mais

Haver

Tarwe Mais

Liinz.
Juli

Juli

Juli

Juni
I
Juni
I
Juni

2 Juni 1916
1031/
2

68/8
39fs
7,10 4,00
10,80
26 Mei 1916
109
7
/8
8
)
702/
4
2)
41
1
h!)
7,00 4,05
10,70
2Juni1915
117/8
74/8
47
1
/
13,15
4,90
11,85
2 Juni 1914
81
69/4
40
9,15
4
)
5,25
4
)
13,15
4
)
20 Juli 1914
82
1
)
56/a ‘)
36
1
/2
1
)
9,402) 5,381)
13,702)

0
per Dec.
2)
per Sept.
‘)
per
Mei
4)

per Juli.
*)
De noteeringen van Buenos Aires
zijn van 31 en 24Mei.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.

Soorte,,.

1
5 Juni
1
29Mei
1

Soorten.

t 5
Juni 129 Mei

Tarwe ……..368

368

Haver 38 lb.white
Rogge No. 2

clipped …….17,10 16,80
Weste.rn .. nom. nom. Lijnkoeken. Nd.
Mals LicPlata nom. nom.

Amer. van La
Gerst 46 lb.

Plata-zaad .. nom. non,.
feeding. .. 367

363 LijnzaadLaPlata 495,— 470,-

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Artikelen

Rotterdam

I
Amsterdam

28 M.-3 1.
Sedert

128M.-3
J.
Sedert
1916
1Jan.’16
1916
1Jan.’16

25.252
581.598
2.060 6.745
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)
17.340
317.969

– –
12.0275539

503
Maïs

…………….
145.749
2.505
57.435

Tartve

……………

(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)

46.607


42.119

4549

Rogge

………………
Boekweit

…………….


22.385

4.218
Gerst ……………..-

10.
.200

..

41.969
205
32.995
800
80.500

4.165

H avcr

……………..
Lijnzaad

……………

Tarwemeel

……….
1.345
3.466
– –
Lijnkoeken

………….

(waarvan voor de Bel-
.

gium Relief Comm.)

1.036

METALEN.

IJZER EN STAAL.

Engeland. Het schijnt vrij zeker te zijn, dat er ge-
durende den oorlog geen hoogovens genoeg in werking
kunnen worden gesteld om gelijken tred te houden met de
vraag. De uitbreiding van de productie, die verwacht wordt
vOOr Augustus te zullen plaats vinden, zal niet voldoende
ijzer opleveren om de verbruikers, die voor het Gouver-
nement werken, te bevredigen, met andere woorden, de
schaarschte aan ijzer wordt grooter. Ten einde in de
dringende binnenlandsche behoefte te voorzien, was het
noodig, de leveringen op alle contracten naar Frankrijk en
Italië te beperken. Het gebrek aan werklieden en het
tekort aan ruw materiaal zijn de oorzaken van de schaarschte.
In een onzer laatste verslagen hebben wij reeds van een
mogelijk optreden van de zijde der ijzerfabrikanten gesproken
om den maximurnprijs voor Cleveland ruw-ijzer te ver-
hoogen; er wordt thans bekend gemaakt, dat het Gouver-
nement hierin tegemoet is gekomen, door de grens op 87/6
vast te stellen in plaats van 82/6. Deze regeling gaat in
op den isten Juli.
Op het gebied van afgewerkt ijzer en staal valt niets
nieuw’s te berichten. Bijna de geheele productie is gere-
serveerd voor oorlogsmateriaal en scheepsbouwdoeleinden.
D u i t s cli land. Er valt niets belangrijks te vermelden.
De binnenlandsche vraag naar gietijzer is eenigszins
flauwer en de fabrieken schenken dientengevolge meer haar
aandacht aan de vraag van de neutrale landen, die veel-

354

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

7 Juni .1916

omvattend schijnt te zijn. Belangrijke contracten zijn reeds
afgesloten tegen verhoogde prijzen.
A me r ik a. De kalmere toon van de binnenlandsche
markten wordt volkomen in evenwicht gehouden door de
enorme vraag uit het buitenland, hetgeen de fabrieken in
staat stelt, de tegenwoordige prijspolitiek te handhaven,
ofschoon in sommige gevallen de verkoopsprijzen voor half-
afgewerkt staal wat lager zijn gesteld.

ANDERE METÂLEN.

De rjzing der métaalprijzen, die maandenlang gestaclig
was voortgegaau en vooral voor koper en zink buitengewone afmetingen had aangenomen, schijnt nu voorshands tot staan
te zijn gekomen. Reeds de vorige week was de markt sterk
in• reactie en ook deze week was de stemming zeer flauw.
K o p e r viel de vorige week van £138 tot £121; de
verbruikers hadden zich met het oog op, de willige stemming,
die in vorige weken voor het metaal bestond, blijkbaar ruim
voorzien, zoodat de vraag veel geringer was geworden. De
zwakkere tendenz bracht meer verkoopers in de markt,
waardoor de prijzen sterk terugliepen. Deze w’eek was de
stemming beter, maal’ de flauwe houding der andere meta-
len hield een herstel tegen en het slot was ook deze week
£121.
Z
i D.
k was twee weken achtereen bijzonder flauw: na een
daling van £95 tot £90 in de vorige week liepen de prij-
zen deze week tot £70 terug. Het uit de markt blijven van
enkele groote verbruikers, die blijkbaar voorraad genoeg
hadden om lagere prijzen af te wachten, wordt als de oor-
zaak dezer daling beschouwd. De meeste koopers nemen
thans een afwachtende houding aan en koopen slechts voor
onmiddellijke behoefte.
Ook t i n is gevoelig in prijs teruggeloopen: het verbruik is in den-laatsten tijd sterk afgenomen, tengevolge van het
gebrek aan werkkrachten voor de industrieën.
Alleen lood was voqr dadelijke levering iets meer. ge-
vraagd, zoodat de prijzen een kleine verbetering toonen.

Loco-Noteeriugen te Londen:

Dato
IJzer
Cico.
Koper
Standard
Tin
Lood.
Zink
IVo.3

2 Juni 1916..
nom.
121.-t-
185.15/-
32.-/-
70/
26 Mei 1916..
95/-
121.-!-
193.-!-
31.10/-
90.-!-

4 Juni 1915..
65/4
81.2/6
1625/-
23.-!-
97.-!-

5 Juni1914..
51/4 61.13/9
13851-
19.15/-
21.10/-

20 Juli 1914..
51/4
61.-!-
145.15/- 19.-t-
21.10/-


STEENKOLEN.

Het plan voor de door het Engelsche Gouvernement uit
te oefenen contrôle op den kolenhandel met Frankrijkis
thans tot stand gekomen en het blijkt, dat de prijzen, waarte-
gen de verschillende soorten kolen voortaan aan dat land zul-
len geleverd worden, aanzienlijk hooger zijn dan die, welke
oorspronkelijk in het plan lagen. Het blijkt, dat het
scheepvaartbedrijf er beter bij gevaren is dan de kolenhan-
del zelf. –
Het voordeelige tarief geldt voorloopig alleen voor
Frankrijk en men vreest, dat de neutrale landen veel hoo-
gere prijzen zullen moeten betalen voor de weinige kolen,
die de Engelsche mijnen in staat zijn voor hen te reser-
veeren.
Over het geheel genomen was er geen verandering in den
algemeenen toestand van de markt., daar de kolennlijuen
nog steeds een afwachtende houding aannemen wat betrelt
verkoopen voor later.

PETROLEUM.

(Ontleend aan den ,,Moniteur du Pétrole Roumain” en den
• , ,,Petroleum Reviev”.)

Hoe m e n i ë. De prijzen van ruwe petroleum zijn in
de afgeloopen- 14 dagen vast gebleven, gezien de vrij leven-
dige vraag van de zijde der raffinaderijen. Type. Bustenari
gold 7.60
a
780 de 100 kilo’s voor prompte levering. De
ruwe soorten van Tzintea en Baicoi gingen ook tegen vrij
goede prijzen en zelfs de paraffinehoudecde soorten, die
vroeger totaal verlaten waren, konden tegen zeer gunstige
voorwaarden geplaatst worden. De markt bleef gunstig
voor ruwe petroleum, vooral nu vrije varen betrekkelijk wei-
nig ter markt komen,,aangezien de productie der onderne-
mingen, die haar petroleum ruw van de hand doen, belang-
rijk verminderd is. Er bestaat geen uitzicht op een eenigs-
zins beteekenende vermeerdering van die vrije productie, die
invloed zou kunnen hebben op de markt; de oorzaak hier-

van moet worden gezocht in het gebrek aan boormateriaal.
Hoewel de tegenwoordige prijzen er naar zijn, de boringen
flink ter hand te nemen; verhindert het bijna totale gebrek
aan werkmateriaal alle uitbreiding in deze richting voor de kleine ondernemingen. Zelfs beginnen eenige groote
maatschappijen het gemis van hoor- en exjloitatiemteriaal
te voelen. ])e Al. du P. R. spreekt den weusch uit, dat de
thans uit Duitschland, volgens de nieuwe handelsovereen-
komst, geïmporteerde goederen ook de petroleumnijverheid
in staat zullen stellen; de exploitatie krachtig te vervolge.
De algemeene productie blijft bevredigend en mag op ge.
Irliddeld 450 A, 460 wagons daags geschat worden.
De export ondervindt belemmering van de opstopping op
de spoorwegen bij de stations Ploesti-Predeal, waar onge-
‘eer de geheele export te land van ruwe olie langs geleid
wordt. De spoorwegdirectie heeft nu bepaald, dat er dage-lijks een aantal tankwagens via Palanca het land moet ver-
laten. Vreemde tanks komen Roemenië thans wel binnen,
maar in betrekkelijk gering getal, zoodat er nog steeds een
groot gebrek aaii tanks voelbaar is, temeer daar de expe-
ditie van volle tanks uit Roemenië en de terugzending dci’
lcdige Roemeensche tanks met groote moeilijkheden ge-
paard gaat en vrij onregelmatig plaats heeft. Ledig wa-
gens komen nu ook over Burdujeni, Caineni en Palanca.
IDe Import-Commissie blijft moeilijkheden .an de petro-
leum-export in den weg léggen en, naar de Al. du P. R.
meent, heerscht er jegens de exporteerende raffinaderijen
een beslist vijandige geest. Dagelijks komen er nieuwe hin-
dernissen in den weg en nieuwe bepalingen vermeerderen
het aantal formaliteiten, dat den export bemoeilijkt: De prijzen op de binnenlandsche markt zijn maximum-
prijzen, die door de Regeering zijn vastgesteld en de in-
dustrie moet zich daaraan onderwerpen tot het der Regee-
ring goeddunkter op terug te komen. –

Londen, 26 Mei 1916.

Smeeroliën. De nominale noteeringen zijn:
Ainerikaansche gefiltr. cylinderolie van af
.
30

American red ………………

..£ 32

Benzine. De prijzen zijn niet gestegen en blijven als volgt:
No. 1 …………..2s. lOd.)
No. 2 …………..2 s. 9 d. ‘ per gallon.
No. 3
.
…………..2s.. 9d.)
In Schotland en Ierland zijn alle soorten 1 d. per gallon
duurder.

Paraffine. De noteeringen zijn ongeveer per 1h.:
Smeitpunt 140
0
……….6 d.
130-1320′

51/4 d.

125-128
0
….. 4!8 d.
118-120
0
. . . – 4
1
/
d.

Geraffineerde petroleum. De prijzen zijn onveranderd.
2e destillaat …… 11
1
/
2
d.

Standard White

1 s.
Water White ……1 s. 1 d.

Terpentijn. Amerikaansche.”


Loco………….43 s.
Juni/Augustus – . 43 s.
11/2
d. JuliDecember – – 43 s. 3 d.
Sept/December – – 43 s. 3 d.
Vethoudende oliën. Geen officieele noteeringen.

Liverpool, 25 Mei1916.


Petroleumprodueten vinden vasten verkoop. Amerikaansch
wordt 11 d.-1 s. genoteerd. Geen Russische olie aan de markt.
Benzine per gallon (kleinhandel) 2 s. 3 d.

Bakou, 25 Mei 1916.
De maikt voor ruwe olie blijft vast. De noteeringen staan
op 481/
2
_49 kopeken per poed. De maximumprijzen,.vast-
gesteld door de’regeering, zijn nog niet in *erking getreden.

New York, 25 Mei 1916.
Geraffineerci in kisten 11,25 c. per gaflon.
Standard White in vaten 8,95 c.
Credit Balances ……2,60 c.,,,,
Pennsylvanian Crude $ 2,40 per vat.

Philadelphia, 25 Mei 1916.
Standard White wordt 8,95 genoteerd.

KATOEN.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.

(Middling Uplands.)

12
Juni’16
126
Mci

1
61 19Mei’16 2 Ju,,i’15 2 Juni’14

New York …. 12,65e 12,90e 13,30e

9,60e 13,75e Liverpool ….

8,43d

8,47d

8,74d

5,16d

7,74d

7 Juni 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

355

)

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen balen.)

1
Aug.
’15
tot
2 Juni ’16

Overeenkomstige perioden

1

1914’15

1913—’14

Ontvangsten Gulf-Havens..
4639
6338
642.8
Atlant.}Iavens
2435 3583 3972
Uitvoer naar Gr. Brittannië
2347
3631
3310

,,

,,

‘t Vasteland.
2212
3802 4955
Japan etc…
429
442
375

Voorraden in duizericitallen
2 Juni ’16
2

ii,ni ’15
2 Juni
’14

1082 1012
463
Binnenland …………..
603
574
247

Amerik. havens …………

238
122
New York

……………226
262

..

201 106
New Orleans ………….
Liverpool

……………
677
1707 1010

Marktboricht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,

Manchester dd. 24 Mei 1916.

De prijzen van Amerikaansche katoen zijn, na aanvanke-
lijk verder gestegen te zijn, de laatste dagen flauwer geweest
en noteeren per saldo een fractie lager dan een week ge-leden. Eerst meende men reeds spoedig op 9 d. per lb. te
zullen komen, maar nadat zelfs 8
1
/ d. bereikt was, sluit
de week ten slotte met een noteering van 8V2 d. voor
middling. Voorraden in Liverpool zijn klein en vrachtpi-ijzen
weer verder gestegen. }Iet verbruik in Amerika blijft bij-
zonder groot en men verwacht daar algemeen hoogei-e prijzen.
Ofschoon cle nieuwe oogst vrij laat is, zijn de w’eerberichten
uit Amerika toch veel beter; daarin moet dan ook de oor-
zaak van de jongste reactie gezocht worden. Egyptische
katoen blijft vast en de noteeringeim stijgen bijna dagelijks.
Voorraden zijn eveneens klein, terwijl ook op nieüwe aan-
voeren voorloopig niet gerekend kun worden. De gunstige
berichten omtrent den nieuwen te velde staanden oogst
houden echter een verdere rijzing tegeii.
Naar Amerikaansche garens neemt de vraag toe en er zijn
in bijna alle nummers flinke zaken gedaan. Spinners zijn
dan ook vasthoudend en over het algemeen beter van orders
voorzien dan een maand geleden. De vraag concentreert zich
niet alleen op de meeste soorten pincops en warpcops, doch ook kettings en boomen blijven goed gevraagd. Alleen voor bundelgarens bestaat weinig belangstelling, en deze worden
zelfs in enkele nummers vrij sterk aangeboden, didar Indië
ook nog niet koopt. Egyptische garens blijven in alle soorten
goed gevraagd en flinke zaken zijn daarin tot stand ge-
komen. Over het algemeen zijn prijzen
1/4
d. hooger daneen
week geleden, terwijl enkele spinners thans zelfs
V2
penny
meer vragen.
De markt voor manufacturen is vaster dan eenige weken
geleden en vooral van de binnenlandsche markten van
Engelsch Indië is nogal wat vraag naar zwaar gesterkte
goederen; de voorraden daarvan schijnen zeer klein te zijn.
Ook voor shirtings bestaat meer belangstelling, ofschoon
daarin tot nog toe niet veel gedaan is. Hoewel er in Dhooties
vel zaken tot stand zijn gekomen, is dit nog niet van veel
belang; vele weeftouwen, die anders daarop loopen, staan
thans stil. China blijft rustig, doch daar de voorraden vooral
in het binnenland zeer klein zijn, verwacht men van daar
wel meer vraag, als de politieke toestanden meer geregeld
worden. De kleine markten blijven koopers en ook de
binneulandsche vraag is nog steeds gunstig. De grootste
moeilijkheden ondervindt men thans met late leveringen,
welke voornamelijk het gevolg zijn van gebrek aan geschoold
personeel in de verschillende branches der Textieliudustrie.

WOL

Noteeringen te Bradford:

Colon ja! carded
Dato

a

56
1
50
1
46

40

2 Juni 1916 ………47’/,

38
1
/2

32’/2

28V2

25
26 Mei 1916 ………47
2
/2

38’/

32’/z

28’/2

25
2 Juni 1915 ………35/z

31

29
1
/2

27

25

De vierde reeks Londensche veilingen is den 30sten Mei
onder groote belangstelling aangevaugen. Merinos worden –
weder tot 7 ‘/m 1. 10
0
/o
hoogere prijzen opgenomen, terwijl
fijne crossbreds S
0/
hooger en ii.ndere soorten onveranderd
zijn. De aahgeboden partijen omvatten niet meer dan 60.000
balen, voor de helft merinos, voor de andere helft crossbreds.

De markt te Bradford was kalm in afwachting van den
uitslag der verkoopingen te Londen.

SUIKER.

Voor oude B i e t s u i k e r was onze markt kalm met weinig
zaken. Voor Juni-levering wordt
f
31,— genoteerd. Nieuwe
oogst fluctueerde: na afdoeningen tot
f
272/
4
liep Oct./Dec.
levering bij sterker aanbod terug tot
f
27I,o,
doch spoedig
werd weder een vastere stemming merkbaar en stegen de
prijzen tot
f
27/8 9
f
28,—.
Volgens F. 0. Licht bleef de weersgesteldheid in hoofdzaak
van gunstigen invloed op de verdere ontwikkeling der
beetwortels in Duitschland en geven de vooruitzichten
over het algemeen reden tot goede verwachtingen. De
wensch wordt echter uitgesproken, dat de eerstvolgende
weken doordringende .regenbuien brengen. In Oostenrijk
en Hongarije zijn de vooruitzichten eveneens gunstig en
wordt bij verdere norhale weersgesteldheid een betere oogst
verwacht dan verleden jaar. In België moet ongeveer
10
0
/o meer uitgezaaid zijn dan in het vorig jaar.
Op Java is de groote kooplust, zoovel voor suiker uit
den oogst van dit jaar alsook uit den volgenden oogst, tot
bedaren gekomen; wij vernamen geen verdere afdoeniugen.
De Engelsche Regeeringsconimissie heeft zich na hare enom-me
inkoopen van 1916-suikers geheel van de Java-markt terug-
getrokken, terwijl Britsch-Indië op de tegenw’oordige prijzen
slechts bij mondjesmaat in zijn behoeften voorziet. Van den
Java-oogst, van dit jaar is nog slechts een klein restant
onverkocht in handen van fabrikanten.
• ])e telegrafische berichten omtrent het rendement der
fabrieken, die cle campagne geopend hebben, blijven gunstig
luiden en bevestigen cle verwachtiugen yan een goeden oogst.
Het is nog te vroeg om het vermoedelijke surplus boven
verleden jaar onder cijfers te brengen, doch er mag veilig
op een aanmerkelijk grooteren oogst gerekend worden.
1)it, gevoegd bij de door fabi-ikanten behaalde goede prijzen,
belooft een record-jaar voor de resultaten der suikerindustrie
op Java.
Op C u b a zijn de i

egens thans algemeen en zal het oogsten
spoedig afgeloopen zijn.
New York meldt een kaline-stemming der markt en
een verlaging der noteering voor Centrifugals tot 6.33.
Willett & Gray geven het volgende overzicht der statistiek
in de Vereenigde Staten tot 18 Mei:

1916

.

1915
ton

ton

Voorraden op 1 Januari ……

69.259

130.573

Invoer ………………….1.286.741

1.196.690

Te zamen……1.356.000

.

1.327.263

Voorraden op 18 Mei ……..168.000

329.066

Insmeltingen …………….1.188.000

976.000

vorige week ….

62.000

62.000

NOTEERINGEN.

Data Amsterdam
per Mei.

Londen
New York
96%
Tates
Whitc
An,crjc.
Granu
Cubes
Jaz’a

la/ed
Centrif,,g.
No. 1
fob.
job

2 Juni1916….
f
30
47/1’/
2l’6
30/6
6,40
25Mei

1916….
302/
8

47/1’/2
21/6
30/6
6,52
2Juni1915.:..
22
1
/
31/-
196
– –
.495
2 Juni1914….
11
11
/,,
1813


3,39

RUBBER.

Dc lustelooze en flauwe stemming, welke in de vooraf-
gaande week heerschte, heeft eveneens gedurende het grootste
gedeelte van deze week voortgeduurd en wij moetén van een
verdere daling der prijzen melding maken.
Woensdag evenwel kwam wat meer vraag en de prijzen,
die tot 2/6’/
4
voor prima Crepe gedaald waren, konden zich
weder eenigszins herstellen. Smoked Sheets werden deze
week verhandeld tegen
2
/1
9
3/4
penny onder den prijs van
prima Crepe, inplaats van 1 penny, zooals in den laatsten tijd.
Over het algemeen is de markt zeer onzeker, de trans-
acties worden tot een minimum beperkt, men durft zich
niet voor een eenigszins belangrijk quantum te binden.

Slotnoteeringen:

I’iima HeveaCrepe loco/Juni 2/7
2
h einde vorige week 2/8
2/4

Juli/Dec. 2/8

,,

2/9
SmokedSheets
I/93/4
cl. daa,-onder

1 d. daaronde,-
Hard cure fine Para

2!8

,,

,,

11

219
2/4

356

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

7 Juni 1916

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon,
Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).

Ook ditmaal is omtrent dit artikel’niet anders te berichten
dan dat de markt onveranderd bleef. De afzet naar het
Buitenland neemt meer en meer af door de beperkende be-
palingen, die aldaar worden toegepast, terwijl die in het
Binnenland te wenschen overlaat sedert de voorraden, iets
toenamen, waardoor dan dadelijk op lagere prijzen gehoopt

wordt.
Noteeringen en voorraden.

Data

Rio
Santos

Wisselkoers


Voorraad Voorraad

3 Juni 1916
138.000
6750
497.000
7600
12/,

26 Mei

1916 141.000 6950
607.000
7600
12°/89

3 Juni 1915
329.000
4825
395.000
5650
11
29
181

24 Juli

1914
353.000
4900
889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio

Santos

Data
Afgeloo pen

Sedert

Afgeloo pen

Sedert
week

1 Juli

week

I
1 Juli

3 Juni 1916 ..

29.000
1
3.147.000
1
73.000 111.187.000
3 Juni 1915 ..

57.000 3.198.000

50.000
1
9.212.000

VETTEN EN OLlN.

0100 – Ma r g ar i n e. In de afgeloopen week varen er
slechts offerten van:
le kwaliteit ad ……..14’/2 $cents pr. Amerik. Ib.
3e

,,

,, 13
1
/8 tot 131/
4

,,

,,

f.o. b. New York, exclus. molest, betaling hier na aankomst.
Over deze offerten wordt nog met koopers onderhandeld.
P rem ier – J u s. Zuid-Amerikaansche werd gedaan:

le kwaliteit ad
f
84,-
2e

,,

,, ,, 80,, later ad
f
8 1,’-

3e

,,

,, ,, 79,,
Juni/Juli-aflading, franco wal hier,, inclusief molest.
Noord-Amerikaansche prima kwaliteit werd ad 13/2 $cents
pr. Amerik. lb. f.o. b. New York aangeboden.
N e u € rai 1 ard. De noteering luidt 14 tot 14/a $cents
pr. Amerik. lb. f.o. b. New York.
Imitatie-Neutrallard noteeit 13’/ $cents, boven-
staande condities.
Katoenzaad-olie. Loco is te koop ad f77,— tot

f
78,— (voor Butteroil). Er zijn geen offerten op aflading.

COPRA.

De markt was deze week zonder zaken nominaal lager
en sluit met koopers voor Java f.m.s. tot
f
38/s.
Ceylon cif. Londen £ 34.-.- en cii. Marseille £ 37.15.-
verkoopers.

NOTEERINGEN.

Java f. m. s.

3 Juni 1916 …………..
f 38I8
27 Mei

1916 …………..,,
3 Juni 1915 f80,— N.O.T. vrij en
f
29
1
/4 N.O.T
3 Juni 1914 …………..f 29e/8
20-25 Juli 1914 …………

..28/4

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

3 ,Juni 1016. De regeling, waarbij verlaagde vrachten voor
kolen Van ‘Engeland naar Fransche havens aan de Westkust
vastgesteld werden, is op 1 dezer in werking getreden.
Vrachten naar de Middellandsche Zeehavens ondervonden
hiervan den terugslag. Pogingen van onzijdige reederjen
om hun schepen op eenigszins groote schaal uit de kolen-
vaart te nemen leden schipbreuk, tengevolge van een in-
middels door de Britsche regeering uitgevaardigd verbod
om bunkerkolen te leveren aan in’ballast vertrekkende schepen.

Naar Nederland staan bevrachtingen nagenoeg stil sedert
de regeering invoer van gerst, haver en lijnkoeken zelf ter
hand genomen heeft. Als uitvloeisel hiervan worden met de
reederijen onderhandelingen gevoerd over verlenging van
het contract en de vergrooting van de te vervoeren hoe-
veelhèid.

GRAAN.

Data

Petro

grad
Londen!
R’dam

Odessa
Rotter.
dam

Atl. Kust
Ver. Staten San Loreuzo

Rotter-
1
Bristol
Rotter-
1

Enge.
dam
Kanaal
dom
land

29Mei/3 Juni’16


f1850
12/-

162/6
22127 Mei

1916
– –
18.25
13/6

172/6
31Mei/5 Juni’15
– –

.
.8/6
7/9
60/-
’60/-
1/6

Juni 1914
1/-
613
1/10 /2
1(10 /2
1316
1316
Juli 1914
11 d.
7/3
1/11
1/4

1/11 ‘/e
12/- 12/-

HOUT.

Cronstadt Golf van Mexico

Data
Holland
1

Oostk.
1
Engela nd
Holland
Engeland

(gezaagd)
1

(,nij,
(pitch-
l’ine) (pitch.
pine)
stutten)

29 Ivlei/3 Juni 1916

22/27 Mei

1916

31 Mei15 Juni 1915

. .

200/-

225/-
1/6

Juni

1914

. .

f12,—

241-

70/-

72/6
Juli

1914

.
.

,,12,—

24/6

751-

7716

ERTS.

Bilbao
Cartha-
Grieken- 1
Poti
Data
Middles-
gona Middies- land
Middles- 1
Middles- bro
bro’ bro’

bro’

29 Mei/3 Juni 1916….

18/9

19/-


22/27 Mei

1916….

18/6

19/-


31 Mei/5 Juni 1915.. . .

11/1’/2

15/-


1!6

Juni

1914….

4/3

4i9

8/6
Juli

1914….

413

5/4
1
I2

519

816

KOLEN.

Cardiff

,
Oostk. Engeland

Data

1
Bor-
Genua
Port
Plato

Rotter-
1

Cron-
deaux
Said
Rivier

dam
stadt

29Mei/3Juni’16
34/-
7319

100/-

f 8,50


22/27 Ivlei 1916
fr.59,—
871-

105/-

,,6,50


3lMei!5Juni’15
.,

18,75
25/-

23/6

25/-

,,6,—


116 Juni 1914
,,

7,—
6/9

7!-

. 13!10

3/3

4/9
Juli 1914
i
7,—
7/-

7/3

14/6

3!2

51-

DIVERSEN.

Bo,,ibay
Bur,nah
Vladivo-
Chili

Da
0
West West
stock

I

West
Europa
Europa
West
Europa (d. w.)
(rijst)
Europa (salpeter)

29 Mei/3 Juni 1916….
– –


22/27

Mei

1918….
-125/-31 Mei/5 Juni 1915….
65/-
– –
80/-
1/6

Juni

1914….
15/6
– –
20/-
’18/1
Juli

1914….
14/6
16/3
25/-
22/3

Graan Pefrogrod per quartcr van 496 lbs. 271aar, Odessa per Unit,
Ver. Stoten per quarter van 480 lbs. zwaar.


Hout gezaagd en pitclipine per St. Pet. Standard von 165 kub. vt.,
mijnsfutten per vadem van 216 kub. vt.
Overige noteeringon per ton van 1015 K.G.

RIJN VRACHTEN.

Er is geen vijziging van den toestand te vermelden.

VRACHTEN TE ROTTERDAM.

(in Gld.

per 2000 K.G.)

Data


Boven

______

1
Erts ,,r. Ru/rlzavcns
1
M,issaI
goed.
Waterstan
‘/

lostijdl
1/

lostijd
flJfl_

29 Mei/3 Juni 1916
0,30 0 40

gunstig
22-27 Mei 1916
-,


gunstig
31 Mei/5 Juni 1915
0,22V2
0,32’/2

gunstig
1-6

Juni 1914
0,40
0,50
0,95
gunstig
20-24 Juli 1914
0,60 0,70
1,05
gunstig

Auteur