Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 2

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: januari 12 1916

12 JANUARI1916

Economischst
-atistische

Berichten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

SECRETARIS VAN MEDEWERKERS: Mr. H. G. KRONENBERG

1
IE JAARGANG

WOENSDAG 12 JANUARI 1916

No. 2

8
1

Ie

11.

INHOUD
EIz.

ENGELAND’S BETALINGSBALANS

……………………
13
DE TWENTSCHE TEXTIELINDUSTRIE IN HET AFG. JAAR
14
Da RtJBBERMARKT IN

1915

……………………..
15
De Importhandel in voedergranen en de Regeering

.. ..
15
Regeeringsmaatregelen op handeisgebied

…………..
18
Regeling van den verhuur van Rijnschepen
…………
17
Scheepsprijzen

……………………………..
17
RECHTSPRAAK

………………………………..
17
BOEKAANKONDIGING

…………………………..
17
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
………………..
18-24
Geldkoerseii. Effectenbeurzen. Wisselkoersen.
Goederenhandel. Bankstaten.

Verkeerswezen.

Bijdragen en mededeelin gen den inhoud betreffende

gelieve men te zenden aan den Secretaris van mede-

werkers, adres: Oeldersche Kade
21 b,
Rotterdam;

verslagen, overzichten en verdere gegevens voor de

afdeeling ,,Statistiek en Overzicht eit” aan Nico J.

Polak, Diergaarde/aan
45
b,Rotterdam., tel. No.
1425.

Abonnementsprj8 franco p. p. in Nederland f10.—,

buitenland en koloniën f
12.—
per laar. Losse nummers

25
Cent8.

Advertentiën f
0.35
per regel. Plaatsing bij abonne-

ment volgens tarief.

Mededeelin gen betreffende abonnementen en adver-

entiën richte men tot Nijgh & van Diimar’s Uitgevers.

Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

10 JANUARI .1916

De geidmarkt kenmerkte zich door een groote ruimte

van geld. Particulier disconto; dat aan het einde

der vorige week moeilijk te plaatsen was en waar-

van slechts kleine posten h 3/
0
/0
genomen werden,

was spoedig h 3
0/,,
onder te brengen. Prolongatie

liep van
31/ 0
/0
terug tot 2
1
/
2
0
/
0

Deze ruimte van geld ontstond gedeeltelijk door

de aflossing op 3 Januari van een groote post schat-

kistbiljetten en -promessen. Van het recht om het

de vorige week toegewezen papier te betalen met oud

onder aftrek van rente voor de loopende dagen was

blijkbaar slechts gedeeltelijk gebruik gemaakt, zoodat

de toen betaalde gelden nu weder vrijkwamen. Ook

aanvoer van groote posten goud uit Engeland en

Oostenrijk bracht nieuwe middelen, terwijl het Vrij

komen
•vah
de Januari-coupons ook belangrijk tot

de ruimte zal hebben bijgedragen, evenals de gelden,

die voor het interim-dividend van de Koninklijke

gereed zouden liggen.

. p
AiAtiv

ENGELAND’S BETALINGSBALANS.

De vraag, welke wijzigingen Engeland’s betalings-

balans door den oorlog heeft ondergaan, heeft al heel

wat pennen in beweging gebracht. En geen wonder.
Geen land toch, dat deel heeft aan het wereldverkeer,

of het heeft bij de Londensche wisselkoersen het
grootste belang. En, wat is de wisselkoers anders dan
de afspiegeling van den betalingsbalans?
Meer dan eenig ander land is Engeland, het vrij-

handelsiand bij uitnemendheid, om niet te zeggen het
eenige vrijhandelsland onder de groote mogendheden,
voor zijn bestaan op het internationaal ruilverkeer
aangewezen. Hoogstens 20
0
/
0
van zijn voedsel pio-
duceert het Vereenigd Koninkrijk binnen Zijne grenzen;

zijn voornaamste industrie – de textielindustrie in
Lancashire – betrekt al zijn grondstof uit het buiten-

land, hetzelfde geldt voor tal van andere industrieën;
alleen steenkool bezit Engeland in meer dan vol-
doende mate.

Hoe betaalt Engeland dezen ontzaglijken invoer ?
Door zijn uitvoer van machines en andere kwaliteits-
goederen; door zijn steenkooluitvoer; door de cijns,
die tal van landen, in de eerste plaats de jonge
overzeesche landen, aan dit naast Frankrijk grootste
crediteurland voor de te hunner beschikking gestelde
kapitalen hebben te voldoen; door zijn diensten als
vrachtvaarder, verzekeraar en financier van het

wereidverkeer; door de vorderingen, ontstaan door
de verteringen van vermogenden uit alle deelen der
wereld in Engeland.

Tezamen vormen deze posten een bedrag, dat in gewone tijden niet alleen de kosten van den invoer
ruimschoots pleegt te dekken, doch daarnaast de mogelijkheid laat een groot deel der voideringen
niet te innen, d.w.z. in nieuwe belegging om te

zetten, aldus de cijnsplichtigheid van het buitenland
aan het Vereenigd Koninkrijk met ieder jaar ver-
grootend.

In cijfers, ten deele de officieele cijfers over 1913,
ten deele naar (Engelsche) schatting:

Invoer (—heruitvoer) ………………£ 600 millioen
Uitvoer
…………………………………,,
480

11

Nadeelig saldo……£ 120 millioen
Rente van beleggingen
in het buitenland… £ 200 millioen
Opbrengst v. vrachten
en verdere diensten. .. 120

.,,320

,

Saldo ter nieuwe belegging… £ 200 millioen

• Door den oorlog zijn in deze cijfers belangrijke

wijzigingen gebracht. De ontzaglijke aankoopen van
oorlogsbehoeften, de prijsstijgingen der geimpor-
teerde eerste levensbehoeften en grondstoffen, de druk

op de Engelsche exportindustrie door den oorlog,
het gerequireerd zijn van een deel dèr handelsvloot, het
wegvallen van een deel der verdere diensten aan het
buitenland – deze alle hebben de balans ten ongunste
van Engeland bezwaard; ertegenover staat als eenige
post van beteekenis de stijging der zeevrachten.

RE

14

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 Januar.1916

Wil men deze veranderingen onder cijfers brengen,

dan is men — het spreekt vanzelf — meer dan ooit

op schattingen aangewezen. Met name geldt dit voor

de niet in de gepubliceerde invoercijfers begrepen
regeeringsaankoopen van oorlogsbehoeften en voor

de veranderingen in den opbrengst der vrachten en

verdere diensten. Daarentegen zijn de cijfers omtrent

in- en uitvoer bekend en betrouwbaar en zijn de

cijfers omtrent de leeningen aan bondgenooten en

eigen koloniën in hoofdzaak na te gaan.

De hieronder volgende cijfers zijn ontleend aan

de belangrijke en gemotiveerde beschouwingen, die
het Engelsche weekblad ,,thé Statist” in de laatste’

maanden meermalen aan het onderwerp heeft gewijd,
beschouwingen, die ook buiten Engeland de aandacht

hebben getrokken. Een enkel cijfer, met name de

£ 250 millioen opbrengst van vrachten en verdere

diensten, waarvan niettegenstaande de rAuisities van
schepen, de vrachten tot niet, ,minder dan £ 225

millioen zouden gestegen zijn, maakt misschien den
indruk eenigszins hoog te zijn.
De cijfers geven veer den toestand van het oogenblik.
De in- en uitvoercijfers zijn de werkelijke cijfers

over 1915.

Invoer (— heruitvoer) ……. . ……. £ 755 miljoen
Uitvoer (mcl. uitvoersaldo goud) ,, 410
11

Nadeelig saldo ………£ 345 miljoen

te vermeerderen met de regeeriugs- aankoopen van. borlogsbehoeften in

het buitenland, op het oogenblik te
schatten op £ 20 millioen p. mud. £240

Totaal nadeelig saldo ……… £ 585 millioen

Rente van beleggingen

in het buitenland …… £175 millioen
Opbrengst v. vrachten
en verdere diensten ,, 250
,,425

Tekort ……… £ 160 millioen

Dit tekort moet nu vermeerderd worden met de’

leeningen aan bondgenooteh en koloniën. Hiervoor
meent men voor 1915 te kunnen stellen £ 350 millioen,

welk bedrag’ in den laatsteii tijd evenwel voortdurend

stijgende schijnt. The Statist van 8 dezer meent voor
den komenden tijd dan ook stellig op een basis van
£ 450 millioen te moeten rekenen, waardoor het tekort

stijgt tot rond £ 600 millioen per ‘jaar.
Nu zâl men terecht opmerken, dat drie vierde van
dit tekort zich omzet in rente-, hooge rente-dragende

schuld van het buitenland, ‘waardoor op den duur. Engeland’s positie het omgekeerde’ van verzwakt,
wordt — dit neemt niet weg, dat op het oogenblik
dit ontzaglijk tekort de handhaving van den sterling-
koers tot een voortdurend moeilijker probleem maakt.
De middelen, die men tot dit doel aanwendt, zijn

den lezer in hoofdzaak bekend. Op het oogenblik staat
het terugbrengen van zich in Engelsche handen
bevindende fondsen, waarvoor naar men .weet de

Engelsche regeering als tusschenpersoon zal optreden,
en het scheppen van handelscredieten in de Vareenigde

Staten op den voorgrond. Cijfers hieromtrent zijn
moeilijk te geven. De opinie van personen, aan wier
oordeel men waarde moet hechten, is dat tot dusver
de door particulieren teruggevoerde Amerikaansche
fondsen niet een bedrag van beteekenis vormen, terwijl de in New-York geopende credieten vooralsnog hoog-
stens enkele tientallen millioenen dollars beloopen.
Het aan Engeland komende deel der Fransch-
Engelsche leening bedroeg £ 50 millioen en was dus
volgens boveustaande bèrekening voldoende voor twee
maanden. Aangeteekend zij nog, dat volgens de Amen-
kaansche statistieken in 1915 £ 90 millioen goud
de Vereenigde Staten binnenvloeide. Een belangrijk
deel van dit bedrag is ongetwijfeld de Engelsche

betalingsbalans ten goede gekomen.
Op het oogenblik, nu men begonnen is het probleem
krachtig en systematisch aan, te vatteü, is de wissel

koers van New York op Londen gunstiger voor
Engeland dan zij in maanden geweest is. Alen zal

echter hebben af te wachten, in hoevere Engeland’s
hulpbronnen ook op den duur tegen het groeiende

tekort opgewassen zullen blijken. Falen de middelen,

dan zal een daling van het pond sterling als in het

Napoleontische tijdperk niet te verhinderen zijn.

B.

DE TWENTSCHE TEXTJELINDUTRIE

IN HET AFGELOOPEN JAAR.

Wanneer wij thans reeds eene grafische voorstelling

konden geven van den gang van zaken in de Twent-

sehe textielindustrie i.n het afg’eloopen jaar, dan zou-

den wij naar alle waarschijnlijkheid een lijn moeten

teekenen, die betrekkelijk laag beginnend, geleidelijk
opkiom tot ongeveer de normale hoogte aan het eind

van 1915.
In het begin toch van het afgeloopen jaar ging de

Twentsche textielindustrie nog zeer gebukt onder de
gevolgen van den oorlog, welke even goed als hier ook in

de voornaamste afzetgebieden onzer katoenenmanufac-.
turen; het verre Oosten, Nederlandsch-Indië, Britsch-

Indië en China, werden gevoeld; even als hier leidde
het uitbreken van den ocriog daar in den aanvang tot

eeiie plotselinge inkrimping van het zakenleven. Dit
was ook alleszins verklaarbaar. Waar de groote irn-

porthuizen ginds in den loop der laatste jaren ontzag-

lij ke voorraden katoenenman ufacturen hadden ingesla-
gen, waarvan waarschijnlijk nog een groot quantum

onverkocht in de magazijnen aanwezig was, sprak het
wel Van zelf, dat nieuwe orders na het uitbreken van
den oorlog aanvankelijk uitbieven en dat men in af-wachting van de komende tijden zich er voonloopig

toe bepaalde, de aanwezige voorraden zoo goed moge-
lijk van de hand te doen. Daarbij kwam, dat ook de

algemeene onzekerheid in het goederenverkeer er. de
moeite om zich van het benoodigd geld geregeld te

yoorzien, de lust tot het doen van nieuwe bestellingen
ginds niet grooter maakten. Zoodoende werkten de
Twentsehe weverijen in het eind van 1914 en in het

begin van het vorig jaar veelal belangrijk korter dan
in normale tijden en dan nog hoofdzakelijk in voor-
raad, waarmede althans bereikt werd, dat de arbeiders
zooveel mogelijk hunne noodzakelijke inkomsten be-

hielden.
Met de spinnenijen was het uit den aard der zaak
niet veel beter gesteld. Immers’ deze voorzien bijna

uitsluitend onze eigen wevenijen van grondstof en

eene malaise in de weverijen wordt derhalve ook in
de spinnerijen onmiddellijk nagevoeld. Zij ondervon-
den daarenboven groote moeilijkheid om aan grond-

stof te komen. ‘Zooals men weet betrekken in normale
omstandigheden onze spinnerij en de ruwe katoen uit

Amerika, hetzij direct, hetzij via Liverpool of Bretnen.
Laatstgenoemde katoenmarkt verloor echter al spoe-
dig hare beteekenis en men was d’us verder alleen op
Liverpool en na den nieuwen oogst op Amerika aan-

gewezen. De bezwaren, welke dit voor onze spinnerijen
meebracht — dezelfde, die men bij het betrekken van
goederen uit Engeland en Amerika in het algemeen
ondervonden heeft — zijn genoeg’zaam bekend. Sedert
ongeveer Mei 1915 moest ook katoen aan de N. 0. T.

worden geconsigneerd en ontstonden dus ook voor de
spinners alle bezwaren, die aan dd bemiddeling van
deze maatschappij nu eenmaal noodzakelijkerwijs ver-
bonden zijn.’ Intusschen werd het voor onze spinners
gaandeweg een voordeel, dat ook de invoer van Engel-
sche g a r e n s, welke naast de Nedenlandsch’e de, be-
langrijkste grondstof onzer weverjen zijn, hoe langer
hoe bezwaarlijker werd. De spinnerijen in Lancashire
hebben n.l. in het afgeloopen jaar onder zeer bezwa-rende omstandigheden moeten werken en de uitvoer
• hunner garens heeft aan geduchte beperking vanwege de Engelsche Regeening blootgestaan. Bovendien ont-

stond door de steeds sterker wordende recruteering in

12 Januari 1916

ECONOMISCHSTATISTISCHE BERICHTEN

15

I

Engeland langzamerhand groot gebrek aan arbeids-
krachten in de Engelsche spinnerijen, zoodat, toen men de moeilijkheden en formaliteiten, verbonden

aan den uitvoer van garens naar Nederland, veer

eenigszins te boven was gekomen, de productie inmid-

dels zeer sterk was gedaald. Dit ging zelfs zoo ver,
dat van een normalen uitvoer, voldoende voor de be-hoefte der Nederlandsche weverijen, die zich nu ook

niet meer als voor den oorlog in Duitschiand, België
of Oostenrijk konden voorzien, weldra geen sprake

meer was, en voorloopig ook nog wel niet zal kunnen
zijn. Een en ander kwam ouzen spinners tea goede,

omdat deze nu vrijwel alleen in het dreigend tekort

onzer weverijen hadden te voorzien. Vooral werd van hunne productie veel gevraagd toen de afzetmogelijk-
heid der weverijen in het afgeloopen jaar zich gaande-

weg verbeterde Toen nJ. de toestand in Indië en
China langzamerhand weer normaal was geworden, de
oude voorraden van de hand waren gedaan en er weer
nieuwe bestellingen inkwamen, kwam ook de produc-
tie onzer weverijen van lieverlede weer op een nor
maal peil en deze verbetering in den toestand houdt
ook op het oogenblik nog altijd aan. Het is dan ook

in hoofdzaak daaraan te danken, dat het jaar 1915
zoowel voor de Twentsche spinnerijen als weverijen

waarschijnlijk bij normale jaren niet ten achter zal

hebben gestaan.
Bepaald gunstig is het jaar 1915 zelfs geweest voor die bedrijven, welke uitsluitend of in hoofdzaak voor het binnenland werken. Aan haar productievermogen
werden groote eischen gesteld, vooral ook door de be-
stellingen van het legerbestuur. Toch blijft des on-
danks het jaar 1915 voor onze Twentsche industriee-

len een jaar van ongekende zorg. Wel konden er voor het fabrikaat goede prijzen worden gemaakt, maar de

opbrengst was toch lang niet altijd evenredig aan de geweldige verhooging, die de productiekosten bijna
in alle deelen ondergingen. De groote moeilijkheden

om aan de verschillende grondstoffen te komen –
men denke behalve aan de hoofdgrondstoffen zelf,
nog aan de talrijke hulpmiddelen, zooals bijv. de ani-
line kleurstoffen en zooveel andere in de textielindus-
trie gebruikte chemicaliën -, de buitensporig hooge vrachten en kosten van verzekering en de voortdu-
rende onzekerheid, wat de toekomst bren.gen zal, heb-

ben op het jaar 1915 ook voor de textielindustrie hun
stempel gedrukt. Het lijdt dan ook geen twijfel, of
de Twentsche fabrikanten zullen, wanneer de oorlog
eenmaal een einde neemt en de vroeger normale prij-

zeil weder op alle markten terugkeeren, met den ver-
koop hunner thans uitermate dure voorraden lang

niet altijd even gelukkig kunnn slagen en het is
daarom te hopen, dat de betrekkelijk gunstige gang

van zaken, welke voor het oogenblik kan worden ge-
constateerd, hen voldoende in staat stelt om zich tegen
eventueel toekomstige tegenslagen reeds bij voorbaat

te versterken. .

RUBBERMARKT IN 1915.

Bij het geven van een overzicht over dc rubber-
markt in het jaar 1915, moet de markt in Holland wor-

den uitgeschakeld.
De geregelde aanvoeren toch moesten reeds in Oc-

tober 1914 worden gestaakt, zoodat de maatschappijen
die hun product tot dusver hier te lande verkochten,
op andere wijze daarover beschikten, hetzij door ver-
koop naar Amerika en Engeland of in Indië.
In het voorjaar werd door bemiddeling van de Ne-

derlandsche Overzee Trust Mij. de invoer weder moge-
lijk. Hiervan werd door eenige importeurs gebruik ge-
maakt, totdat ook deze aanvoeren weder werden stop

gezet.
Wij moeten ons dus bepalen tot de gebeurtenissen

die zich op de hoofdmarkt van rubber, d. i. Londen,
afspelen.
In het algemeen waren de verwachtingen die men in

1914 van de rubberprijzen voor 1915 had niet hoog ge-

spannen. Immers, tegenover het feit dat de productie

tengevolge van het tapbaar worden der in enorm aantal
in 1910/1911 geplante boomen belangrijke grooter zou-
de worden, had men volstrekt geen zekerheid, dat het

verbr eik in gelijke mate zou toenemen. Eenige der

reeds in volle productie zijnde plantages, die bij een
prijs van 2/- toch nog goed konden verdienen, hadden

het derhalve reeds raadzaam geacht, een gedeelte hun-

ner productie van 1915 tot dien prijs te verkoopen en,
toen na het uitbreken van den oorlog het betrekken

van rubber aan de centrale mogendheden onmogelijk
werd gemaakt, waardoor een groot verbruik werd int-
geschakeld, werd de stemming er niet beter op.

Het bleek echter spoedig dat voor den modernen oor-

log groote hoeveelheden rubber benoodigd zijn; de
Engelsche en Amerikaansche fabrieken kregen volop
werk en dientengevolge ontstond goede vraag, waar-.
door prijzen geleidelijk opliepen tot 2/4. Een verdere
rijzing ontstond in November (tot 2/7) toen, tenge-

volge van het vergaan van eenige ladingen rubber, eene
storing in aanvoer en afleveringen ontstond en de
verkoopers die op levering verkocht hadden, hunne

contracten moesten indekken. Toen echter korten tijd
daarna de Engelsche regeering het noodig vond den

uitvoer van Rubber uit Engeland en de kolonién naar
Amerika te verbieden, ontstond eene reactie; de voor-
raden in Engeland namen snel toe en de prijs voor

Hevea daalde tot 2/2.
Amerika moest zich alleen met de Centraal en Zuid-
Amerikaansche soorten behelpen en de prijs van het Brazil iaansche product (Para) steeg dientengevolge
tot 2/9.

In Januari werd het embargo op rubber naar Ame-
rika opgeheven en onmiddellijk vonden groote ver-
schepingen plaats, waardoor de Engelsehe markt werd

ontlast.
Na dien bleef een geregelde vraag ontstaan vooral

van Amerika, waar het verbruik in het eerste halfjaar
ongeveer 13,000 tons grooter was dan in de eerste 6
maanden van 1914.

De prijs van het Plantageproduct liep geleidelijk
op tot 2/7, terwijl
Para tot 2/6 daalde.
Tegen einde April verflauwde de markt eenigszins
tengevolge van het tijdelijk ontbreken van Amerikaan-

sche orders en de prijs liep tot 213 terug; in de maan-
den Mei en Juni echter ontstond er weder meer

vraag, waardoor de markt tot 2/7 opliep.
Juli was weder kalmer; in Augustus begonnen ech-ter verschillende omstandigheden er toe
bij
te dragen

de markt te doen rijzen. In de eerste plaats een steeds
toenemende vraag, dan verschepingsmoeilijkheden in het Oosten, het overstelpende werk in de Londensehe
havens, waardoor de sorteeringen slechts langzaam plaats vonden en men een premie betaalde voor ge

reedevaar; dan door het feit, dat de Engelsche regee-
ring zich de beschikking voorbehield over minstens

5000 tons; toen de actie der duikbooten in de Mid-
dellandsche Zee, waaraan eenige ladingen rubber
ten offer vielen; tenslotte de vrees voor de sluiting
van het kanaal van Suez.
Al deze factoren droegen er toe bij, de prijzen

sprongsgewijze op te jagen en dit jaar sluit op:
4/- voor Hevea,

3/8 voor Para.
Of deze hooge prijzen zich zullen handhaven is een
open vraag. Voor 1916 wordt de productie van Plan-

tagerubber op 125,000 tons (tegen een op engt
van 95,000 tons in 1915) geschat.

DE IMPORTHANDEL IN VOEDEWR41
7
EN

EN DE REOEER1N.

Een medewerker schrijft:
Terwijl reeds sedert het begin van den oorlog de
aanvoer van tarwe naar ons land geheel in handen is geweest van de Regeering, bleef die van andere
graansoorten grootendeels overgelaten aan den handel.

16

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

1
12 Januari 1916

Niettemin greep ook hier de Regeering in. Zij

importeerde maandelijks gemiddeld 30.000 ton Mais,

vertegenwoordigend iets minder dan 1/3 der tegen-
woordige behoefte van het land, en ging over tot

den aanvoer van Gerst, doch in hoofdzaak voor

speciale doeleinden, zooals de branderij-industrie te

Schiedam. Voor hetzelfde doel en bovendien voor
de rogebloem-fabricage kocht zij
iit
Amerika rogge,

doch de behoefte aan buitenlandsche rogge is, nu
de inlandsche rogge door ingrijpen der Regeering

in veel grootere mate dan vroeger voor menschelijk
gebruik wordt aangewend in plaats van voor vee-

voeder, van weinig beteekenis. Haver werd door de

Regeering niet geïmporteerd behalve door de inten-

dance, die vrij geregeld uit Amerika stoomboot-
ladingen aanvoerde.

De importhandel van voedergranen vond dui,
ofschoon meerdere landen, vanwaar hij in normalé

tijden gewoon is zijn graan te betrekken, door den

oorlogstoestand daarvoor nu niet in aanmerking

kwamen, gelegenheid zijn bedrijf gaande te houden
Hij bediende zich daartoe van de bemiddeling der

Nederlandsche Overzee Trust Maatschappij en kon

zich uiteraard aan zekere contrôle der Britsche

autôriteiten niet onttrekken. Afgezien van deze

contrôle verheugde hij zich echter in eene betrek-

kelijke vrijheid van handelen. Slechts ondervond

hij van tijd tot tijd zekeren druk, wanneer de
Regeeiing door verkoop uit haie -voorraden, voor-

namelijk van Mais, den marktprijs sterk beïnvloedde.

Tûsschen de Regeering en den handel bestond dien-
tengevolge voortdurend voeling en gedurende de

zomer- en najaarsmaanden van 1915 scheen het, dat
dé wijze, waarop de handel zijn aandeel in de taak,

ons land te voorzien van voergraan, vervulde, tot geen bezwaren aanleiding gaf. Ingrijpende maat-
regelen van de Regeering, die tevoren den handel

meet dan eens voor moeilijke vraagstukken hadden
geplaatst, bleven achterwege.

Onlangs is hiein echter verandering gekomen.

Naar het schijnt heeft de Britsche regeering de
overtuiging gekregen, dat de aanvoeren van voeder-

graan, vooral Mais, naar ons land te overvloedig

dreigden te worden. De naar Nederlandsche havens
bestemde graanladingen werden daarom midden

October onder de Engelsche kust aangehouden en.
eerst doorgelaten, toen overeenstemming was ver-kregen met de N. 0. T. over de maximum hoeveel-
heid Mais en Rogge (deze twee artikelen worden
als één geheel beschouwd,- omdat onze regeering aan

de landbouwers Mais in ruil geeft voor de door
hen afgestane R.ogge), die in ons land zoude worden
geïmporteerd; Dit maximum werd bepaald op 225.000

ton per kwartaal. Daar echter voor het laatste

kwartaal van 1915 deze hoeveelheid belangrijk zoude
worden overschreden, werden -als uitzonderingsmaat-
regel twee kwartalen vereenigd tot het halfjaar 1
October 1915 tot 31 Maart 1916 met eene maximum-
hoeveelheid van 450.000 ton. Voor de andere granen

werd zulk eene hoeveelheid niet vastgesteld. De N. 0. T.
bad- de bedoeling, de graanimporteurs verlof te geven
het nog niet aangevoerde of zeilende gedeelte der
450.000 ton te importeeren en dat onder hen te
verdeelen, toen de Regeering, die tot die graan-
importeurs behoorde, de geheele overblijvende hoe-
veelheid voor zich opeischte. Zij wenschte namelijk 30.000 ton per maand te blijven aanvoeren en voor-
zag, dat plan niet te kunnen uitvoeren, wanneer ook
anderen aan den, import gedurende de eerste drie
maanden van 1916 bleven deelnemen. De N. 0. T.

gaf daarom begin December aan de particuliere im-
porteurs kennis, voorloopig hare bémiddeling bij den
aanvoer van Mais en Rogge uit- het buitenland niet
meer te kunnen verleenen. Vele partijen lagen echter
reeds in de uitvoeHanden (Neder]andsch Indië, Ar-
gentinië en Noord-Amerika) gereed voor verlading
naar Nederland en booten waren -voor het vervoèr

dier partijen bevracht. De Regeering heeft toen de

importeurs in de gelegenheid. gesteld die partijen

aan haar af te geven, zoodat de verlading met de
bevrachte booten kon plaats vinden. Den overname-
prijs stelde zij- voor Rogge vast op
f
295.— per
2100 K.G. voor Mais op
f
215.— per 2000 K.G. Dez’e
laatste prijs kwam voor sommige

soorten overeen met
de marktwaarde, voor andere bleef zij belangrijk
daar beneden. Op deze wijze legde de Regeering de
hand op ongeveer 40.000 ton Mais en Rogge.

In denzeifden tijd was de aandacht der Regeering

weder gevallen op de rij zing van de Mais-prijzen

gedurende de laatste vier weken, die hare aanleiding
vond in de te verwachten vermindering in de aan-

voeren en in de onzekerheid, met welke de voorziening

van ons land werd bedreigd door de mogelijkheid van

verder ophouden van ladingen onder de Engelsche

kust. De Regeèring gebruikte daarom in de edrste
weken van December haar Maisvoorraad om deze

stijging tegen te gaan en wel door dien voorraad bij

kleirfe hoeveelheden tegen steeds dalende prijzen beschikbaar te stellen. Zij bereikte daarmede voor

korten tijd haar doel, doch meende, ten einde den

prijs te kunnen handhaven, een gedeelte van den

aangekomen en den geheelen zeilenden’ voorrâad tot

zich te moeten nemen. Den 24sten December maakte
zij haar voornemen kenbaar. Voor de meeste partijeh

is de prijs van overnming vastgesteld (op f1. 225.-

voor Plata- en Javamais en op f1. 235.— voor Ame-

rikaansche Mixed Mais van den ouden oogst) en

heeft de overdracht aan de Regeering plaats gevon-

den. Intusschen is echter gebleken, dat de voor het
eerste kwartaal van 1916 beschikbare hoeveelheid
mais niet voldoende zal zijn voor de behoefte. De

Regeering heeft haar prijs reeds gebracht op f1. 235.-
voor Platamais en f1. 245.— voor Amerikaansche
Mais van den ouden oogst, voor welke prijzen zij
slechts bij uiterst kleine hoeveelheden aan de markt

is. De nog in handen van particulieren overgebleven
voorraden zijn nog belangrijk duurder.

De Regeering heeft dus den aanvoer en distributie
van Mais en Rogge geheel aan zich getrokken. Aan den

handel blijft slechts de zorg overgelaten voor het

grootste gedeelte van den import van Gerst en Haver.

REGEJRINOSMA ATREGI3JLEN OP

HANDELS GEBIED

Uit den aard der zaak zijn de meeste maatregelen,
door de Regeering thans op handeisgebied genomen,
een uitvloeisel van de buitengewone omstandigheden,
welke de oorlogstoestand medebrengt en die aanleiding
geven tot velerlei ingrijpen van overheidswege, waar-

aan in normale omstandigheden niet zou worden
gedacht.

Onder dergelijke maatregelen moeten wel in de
eerste plaats genoemd worden de uitvoerverboden,
uitgevaardigd met de bedoeling, een voldoenden voôr-
raad van het betrokken artikel tegen redelijken prijs

hier te lande beschikbaar te houden, dan wel den
aanvoer uit het buitenland, die bij vrij ten uitvoer
toelaten van het artikel gevaar zou kunnen loopen,
zooveel mogelijk te verzekeren.

In de afgeloopen week zijn weder eenige nieuwe
uitiroerverboden, resp. wijziging van bestaande, af-
gekondigd.

Mij n hout. Een artikel, dat door ons land voor-
namelijk uit Duitschland wordt betrokken, onmisbaar
is voor de exploitatie onzer steenkolenmijnen en voor
de oorlogvoerende landen eveneens van belang is voor
de constructie van versterkte loopgraven, enz. Bij
Kon, besluit van 16 Aug. 1914, Stbl. No. 413 werd
de uitvoer van mijnhout verboden, doch reeds bij
Kon. besluit van 22 Oct. 1914, Stbl. No. 502, werd
dit verbod tijde]ijk opgeheven. Deze tijdelijke op-
heffing is nu ingetrokken bij Kon. besluit van 29
Dec. 1915, Stbl. No. 522; sinds genoemden datum
is dus de uitvoer van mijnhout weder verbodeh.

12 Januari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

17

1
1

Ir

Margarine. Bij Kon. besluit van 18 Oct. 1915,
Stbl. No. 432 werd verboden de uitvoer van ,,katoen-

zaadolie, kokosolie, kokosvet, sesamolie, soyaolie,

grondnotenolie en, voor zoover de uitvoer daarvan
niet reeds verboden is, van alle eetbare vetten, met

uitzondering van margarine, voor zoover deze door

hare bereiding met melk en meikbestanddeelen geschikt

is gemaakt om boter te vervangen.” Margarine, mits
met melk of meikbestanddeelen bereid, mocht der-

halve vrij worden uitgevoerd, behoudens de bevoegd-

heid der douane-ambtenaren om zich door onderzoek

van monsters te overtuigen van den aard van het

artikel en om, in verband met een Kon. besluit van

7 Augustus 1915, opgave te verlangen van den naam
van den importeur der margarine of van de grond-

stoffen, waaruit zij bereid werd.
Dit laatste voorschrift had ten doel, zooveel mogelijk
den uitvoer te beletten van margarine, vervaardigd uit

grondstoffen, die door bemiddeling van de N. 0. T.

hier te lande waren aangevoerd en derhalve niet
uitgevoerd mochten worden. De verplichting tot

opgave van den naam van den importeur van artikel

of grondstof gold, behalve voor margarine, ook voor

verschillende andere vetten en oliën en voor rubber.
Thans is bij Kon. besluit van 6 dezer het boven-
genoemd besluit van 18 October aldus aangevuld,

dat van het verbod wordt uitgezonderd ,,magarine,

voor zooverre deze door hare bereiding met melk en
melkbestanddeelen geschikt is gemaakt om boter te
vervangen en bereid is door hen, die voldoen aan
de voorwaarden, door Onzen Minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel gesteld of nog te stellen.”
De uitvoer-mogelijkheid van margarine is hiermede
derhalve beperkt.
Welke de bedoelde voorwaarden zijn, kunnen
margarine-fabrikanten, blijkens eene mededeeling
van den Minister in de Staatscourant, te weten
komen bij de Directie van den Landbouw.
In verband met het besluit van 6 Januari heeft de Minister van Financiën geschrapt van de lijst
van artikelen, waarvan bij uitvoer naam van den
importeur moest worden opgegeven, margarine en
lijnolie (deze laatste is reeds sinds 28 Oct. 1915 ten

uitvoer verboden).
Verboden zijn verder nog de uitvoer van: zaad
van suikerbieten, van voederbieten en van mangel-
wortelen; terwijl liet verbod tot uitvoer van ,,Turksch-
roodolie en dergelijke praeparaten, bestaande uit
gesulfoneerde, geheel of gedeeltelijk ver eepte oliën,” eenigszins is gewijzigd.

REGELING VAN DEN VER&UUR VAN

RIJNSOHEPEN.

Zooals uit de overzichten in dit en het vorige
nummer blijkt, is het in het Rijnvaartbedrijf sedert
het begin van den oorlog bijzonder stil. Weliswaar
wordt regelmatig een groot aantal schepen voor
opslag van regeeringsgraan in huur genomen en
worden ook van particuliere zijde vele schepen als
magazijnschepen gebruikt. De huur, welke hier-
voor per dag betaald wordt, is echter gering.
Bovendien werd tot dusverre bij de bevrachtingen
van particuliere zijde geen bepaald systeem gevolgd,
zooals dit bij de bevrachting van liet regeeringsgraan
geschiedt, tengevolge waarvan het sommigen gelukken
kon Vrij regelmatig aan het werk te blijven, anderen
daarentegen voor hunne schepen dikwijls geen emplooi
konden vinden.

De Algemeene Rijnschippersbond heeft pogingen
aangewend, hierin verbetering te brengen, en tot
den handel het verzoek gericht, bij de bevrachtingen
voor particulieren een beurtlijst en bepaalde mini-
mumtarieven vast te stellen. Dit verzoek vond bij
den handel weinig sympathie. Op initiatief van den
Burgemeester van Rotterdam heeft een en ander het
onderwerp uitgemaakt van besprekingen tusschen
den Voorzitter van de Scheepvaartvereeniging, het

Bestuur van den Rijnsehippersbond en enkele belang-

hebbenden uit den handel. Als resultaat van deze
besprekingen heeft thans de Voorzitter van de

Scheepvaartvereeniging aan den Rijnschippersbond

medegedeeld, dat met inachtneming van een beurt-
lijst zooveel doenlijk het particuliere werk den par-

ticulieren schippers zal worden gegund. Vrijheid

omtrent liet te bedingen vrachtcijfer blijft daarbij
voorbehouden.

Deze regeling zal ingaan op een nader te bepalen

dag in den loop dezer week en voorloopig bij wij ze

van proef bindend zijn voor den tijd van veertieidagen.

SCHEEPSPR1JZEN.

Een van de meest merkwaardige verschijnselen in

dezen oorlogstijd is de phenomenale stijging van den
prijs der schepen, een natuurlijk gevolg van het steeds
grooter wordend gebrek aan scheepsruimte.

In het bijzonder tweedehandsch-vrachtbooten wor-
den, vooral van Scandinavische zijde, sterk gevraagd

tegen fancy-prijzen. Verschillende Nederlandsche
reederijen maakten hiervan gebruik om hun minder

oeconomisch gebleken schepen van de hand te doen.

Zoo werden o.a. in den allerlaatsten tijd verkocht:
een stoomschip van 3521 bruto reg. ton, ca. 6000
ton deadweight, gebouwd in 1900, voor
f
1.300.000;
een stoomschip van 2676 bruto reg. ton, ca. 4000
ton deadweight, gebouwd in 1903, voor 2.000.000
Kronen, zegge ca.
f
1.300.000;
een stoomschip van 3368 bruto reg. ton, ca. 4700 ton
deadweight, gebouwd in 1897, voor
f
1.100.000.
Genoemde stoomschepen zouden voor den oorlog
ongetwijfeld met resp.
f
350.000, f300.000 en
f
250.000
voldoende betaald zijn.

De koopers moeten er wèl van overtuigd zijn, dat
de tegenwoordige stand der vrachten niet binnen
afzienbaren tijd zal dalen, om bij dergelijke prijzen
hun profijt nog te zien!

RECHTSPRAAK

ONTVANGER CONTRA ELEVATORMAAT

SCHAPPLT.

In de procedure van de Ilikircher A. G. tegen de
Graan Elevator Maatschappij heeft de Rechtbank te

Rotterdam op 5 Januari I.I. uitgemaakt, dat de
Elevatormaatschappij niet aansprakelijk is voor het
zuigen van ongezonde tarwe en liet storten op ge-zonde in lichter, tenzij zij die tarwe gezogen heeft
uit de lumbers, of heeft gezogen in strijd met de aan-
wijzingen van den expediteurs-voorman, die aan boord
van de zeeboot den ontvanger vertegenwoorçi4gde.

BOEKAANKONDIGING.

EEN Z WITSERSCHE ECONOMIST.

Onder den
titel
Der Schweizer Vollcswirt, ‘Econo-
miste Suisse,
Monatschrift für Handel, Verkehr, Sten-
erwesen, Sozialpolitik und praktische Geschftsorga-
nisation, verscheen 1 Oct. 1915 onder redactie van
W.
Eggenschwyler,
bij Oreli Füssli, te Zürich het le num-
mer van een maandschrift, dat de aandacht van de
Zwitsersche fabrikanten en handelaren wil vestigen op
de groote problemen die de afloop van den oorlog
vooral voor de jonge Zwitsersche industrie zal bren-
gen. In laatste instantie, stelt de redactie zich in het
breed omschreven programma tot taak de economie van een ,,Beanitenwissenschaft” te maken tot ,,Un-
ternehmerwissenschaft”.

Het eerste nummer vestigt den indruk dat do
redacteur zijne taak met kracht aanvat. Statistische cijfers bevat het blad niet.

Wij ontvingen een afdruk van de op 4 Januari 11.
door den heer S. P. van Eeghen, Voorzitter der
Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam
uitgesproken jaarrede. Wij stellen ons voor op deze
belangrijke rede nader terug te komen.

694

61-

18

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 Januari 1916

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN

N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN..

1.

BANKDISCONTO’S.

8
Januari 1916.
20 Juli 1914.

N d (Disc. Wissels.
4
Va
sedert

1Juli ’15
3 ‘/ sedert23 Mrt. ’14
Be
j

BeI.Binn. Eif.
an
4’/

,,

1

,,

’15
4

,,23,,

’14
!.Voors.inR.C.
5
1
12

,,

19Aug.’14
5

-,,

23

,,

’14
Bank of England..
5

,,

8

,,

’14
3

,,

29Jan. ’14
Deutsche Reichsbk…
5

,,

23Dec. ’14
4

5
Febr.’14
Banque de France..
5

20Aug.’14
3
1
/s

,,

29 Jan.
’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

,,

12Apr.’15
4

,;

12Mrt. ’14.
Russische Staatsbk..
8

,,

29 Juli
’14
5

,,

1Apr.
!14
Nat. Bank v. Denem.
5

,,

10

,,

’15
5

,,

6Febr.’14
Zweedsche Rijksbk.
3
1
1
2

,,

5Jan. 115
4l/

,,

8

,,

’14
Zwitsersche Nat. Bk.
4
1
!2

2

,,

’15
3
1
!,

,,

19

,,

’14’
Bank van Italië
.
..
5
1
/2

,.

10Nov.’14
5

9 Mei
’14
Federal Res. Bk.N.Y.
3-5 ,,

4 Febr.’15

Javasche Bank ….
3
tIs

,,

1Aug.’09
3
1
/1

,,

1Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data
A,nsterdam
Londet;
Part.
Berlijn
Part. Parijs Part.
I
N. York
Cali.
Part.
Prolon.
d
gatie
disconto
disconto disconto ,noney

8 Jan.

1
16

2
1
/
5
8
/i
4
1
/&

1
8
14-2
3-8

,,

’18
3_1/
21I4-
561
4
1
18

181
4
.21/
2

32/
4

27-31 Dc.’lS
3
1
/1
3’/4-4
5
8
/16
4
!8-
1
/2
1
I22
1/4
20-24

,, ’15
318
3-4
58/16
4/8
18/
4
.2

4-9 Jan. 15
– –
2
5
/
16
.
1
/
2


– –
2
8
/8.8/4
5-10

,,

’14
4
“Iie-
4-5
31/_8/
3
5
/8.
8
/4
2-4
1/

1
/8
138/4-4,18

WISSELKOERSEN.

1. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgegeven. De dage.
lijksche koersen op New York en de laagste en hoogste dr
week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data Londen
Berlijn
Parijs
New-York

3

Jan.

1916

..
10.76
41.80 38.70
2.25’/4
4

1916

..
10.83
41.05 38.10
2.22
5

,,

1916

..
10.58
1
/
40.20 37.85 2.20
6

1916

..
10.42′!3
39.75
37.60
2.18
7

1916

..
10.54
40.45
37.80

.
2.22
0
/e
8

,,

1916

..
10.56
41.40
37.70
2.23

Laagste der week
10.40
39.70
37.50 2.18
Hoogste

,,
10.79
42.25 38.95
2.25
1
!;
31

.

,,

1915

..
10.791/
3

42.35
38.75
2.26
1
/4
24

Dec. 1915

..
10.88
1
/2
43.70
39.40
2.28
8
/g
Muntpariteit
. .
..
12.10
1
/8
59.26
48.-
2.4814

De eerste vier dagen liepen de koersen sp’rongs-gewijze
terug, London viel Donderdag 18 centen, terwijl Berlijn twee
dagen achter elkander
f
1.-
per dag.daalde. Vrijdag bracht
echter plotseling een omkeering, en een hausse in alle wissels
begon. Berlijn was
f
1.20 hooger dan het slot van den vorigen
dag en New-York
f
5.- of ruim 224
0
10• Ook Zaterdag
bracht voor Berlijn en Weenen een belangrijke verhooging
in prijs, zoodat bijna de geheele daling weer• kon worden
ingehaald. -London, Parijs en New-York veranderden niet veel
meer. De verwachting, dat op een of andere wijze maat-
regelen getroffen zullen worden om een verdere daling van
den dollarkoers tegen te gaan, heeft blijkbaar reeds een
verstijvenden invloed uitgeoefend.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht
Zicht
Zicht
0

D
0
Londen
Parijs
Berlijn
An;sterd.
(in

,
(in frs.
(i,;
cents
(in cents
per
£)
P.
,)
P. R,n. 4)
per gld.)

8
Jan. 1915
4.76.15
5.83
1
/2
73
8
/4
45
Laagste d. week
4.74.25
5.82
73 1/
4

438/
4

Hoogste
,,

,,

..
4.78.50
5.85
1
l1
755/
451/4

31 Dec. 1915….
4.74.-
5.86
761/
4

438/
je

24 Dec. 1915….
4.73.50
5.86
78e/s
43
*
/je
Muntpariteit
4.88.67
5.18
1/4
95
2/4
401/je

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
‘Landen
Noteerings.
ee,,llcdeu 24Dec.
1915
31
Dec.
1915

Week
3-8
Januari

Loogstc Hoogste

8
Jan.
1916

Lires
p. £
31.10
31.45
31.35 31.55
31.55
Madrid

….
Peset.
p. £
25.10 25.05
25.-
25.05 25.05
Lissabon
….
d.
p.
milr.
34
1
/,
34
34 34
1
/
34
Petrograd

..
R.
p. £ 10
154
159
161
163 162
Alexandrië
..
Piast.
p. £
97
1
/e
97
5
/8
97/s
97/,2
97″/88
Calcutta

. . . .
sh/d.p.rup.
1/4’/,
1/41/,
2

1/4
1
/16
1/4
1
/,
a
1/4’/,6

Italië

…….

Singapore
. ..
id.
p. $
2/4/82
2/4/2
2/4/
2/4
1
42
2/4
2
/83
Yokohama.
..
id.
p.
yen
2/11/2

2/1
1
/1
2)1
1
/2
2/1
‘Is
2/1
t/

Hongkong


id.
p. $
1/10/8
1/10
7
/8
1/11-,
1/11/e
l/lI,
Shanghai
….
id. p.tael
2/61/8

2/6
1
Ie
2/6/e
2/6
1
/s
2/6/
Montreal
….
$
per
£
4.73
8
/4
4.74
1
/2
4.74
.
4.78 4.77
B. Aires 90 d.
d.p.gd.pes.
49
49 ‘/8
49l/
491/8
491/

Valparaiso
,,
d.
p.
pap.p.
812/16

8/,o
8/1
0

8
‘/6,
8 ”/85
Montevideo,,
d.
p.
peso
53
1
/
538/4 538/4
54
54
R.d.Janeiro,,
d.p.milreis
12
1
/
12
1
/e
1181/82
12
1
/s2 11
82
/85

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND
Week van 23-29 December 1915.

(In duizenden p.st.)

Uit.
Baren …………..615.

Continent …………

100
Continent …………750

Koloniën …………

100
U. S. A………….

453
Overige landen ……
Baren en diversen

400
Per saldo ingevloeid

312

1365

1365


Data
Zwitser- land
Weenen

Kopen-
hagen
Stock-
holm
Batavia
telegrafisc
h

8
Jan. 1916
43.10 27.80
61.-
61.75
98-
1
/,
Laagste d.
w.
42.60 25.90 60.70 61.50

Hoogste

,,

,, 43.45
28.70 62.15
83.15

31

Dec. 1915
43.45

62.60
63.40
98-
0
/
24

,,

1915 43.60.

62.35 63.70
98-
1
/4
Mintpariteit
48.-
50.41
-.
66.67 66.67
100

OVERZICHT.

De eerste week van het nieuwe jaar heeft zich gekenmerkt
door een onzekerheid van alle wisselkoersen, als er gedurende
dezen oorlog nog niet geweest is.

ZILVER.

Volgens het weekbericht der firma Sam. Montagu & Co.. is
de vaste stemming voor zilver vooral toe te schrijven aan de
reserveerde houding der Amerikaansche smelters. Het aanbod
van Chineesche zijde kon de stijging der prijzen niet tegen-
houden; muntorders .van het vasteland van Europa en aan-
koopen voor Indische rekening werkten stimuleerend.
Noteering te Londen.

te New York.

8 Jan. 1916 …….. 2611/,,

581/
4

31 Dec. 1915 …….. 26’/4


55
9 Jan. 1915.’. …… 22
11
/ie
10 Jan. 1914. …… 261/j

578/4

.20 Juli 1914 …….. 24’/,

541/

12 Januari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19

.
NEDERLANDSCHE BANK.
.
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

è
.
(In duizenden Guldens.)

VERKORTE BALANS OP
8
JANUARI
1016.

Data
.
Goud
Zilvcr
Bank-

1
opcischbare
biljettet

Andcre
.

Activa.

.

Binneni. Wis-

H.-bk.
1
56.027.701,56
1
/2
schulden

393343
2.227
547.708
2].903
sels, Prom.,

B.-bk.

,,

603.789,85
enz., in disc.

Ag.sch.,, 23.221.341,591/2
.
{
/

79.652.833,01 393.518
2.424
551.501 20.484

Papier o. h. Buitenl. in
di
s
conto.

……………………..


399.824
2.522
569.850
16.750
400.135
2.478
568.786
17.784

Idem eigen portef…
f

4.318.602′

23

,,

1915 …….

407.607 2.973
565.997
24.873

Af : Verkocht maar voor

16

Oct.

1915 …….

411.362
3.363
562.075
37.142′

de bk. nog niet afgel.
,,

6

Nov

1915

……

411.498
3.777
565.479 35.462

4.318.602,-‘

13

,,

1915 …….

417.072
3.494
568.786
38.866

Beleeningen

H.-bk.

f
27.472.218,23’/1

30

,,

1915 …….

20

,,

1915 …….
27

,,

1915 …….

11

,

1915.. …
420.711
4.017
565.239 45.004

mcl.
vrsch.
B.-bk.

5.495.480,80″/2

{

,,

4

Dec.

1915 …….

421.701
6.379
562.055
49.075

in rek.-crt.
24

1915 …….
427.862
6.364
558.491
62.280

op
onderp.

Ag.sch.,, 54.097.727,27
429.182
6.195
577.056
33.240

f
87.065.356,31

18

1915 …….

436.635
5.861
578.410
49.832

Op Effecten :…….f 79.372.056,31

31

1915 …….
8

Jan.

1916 …….

0

Jan.

1915 ……
21 7.681
1.688
487.064
27.669

Op Goederenen Spec. ,,

7.693.300,-

.
151.518
8.926 324.752
5.502

to

87.065.356,31

10

Jan.

1914 …….
25

Juli

1914 …….
162.114 8.228

1
310.437
6.198
Voorschotten

a. h. Rijk …………….,,

13.678.295,10 /s

Disconto’s
Beschik- Dek-
Munt en Muntmateriaal
Munt, Goud ……
1
70.447.855,-
Data
Belee-
baar hings.
____
Hiervan
Muntmat.

Goud.
. .

,,386.187.236,36/s
Totaal
Schatkist-
ningen
Metaal-
percen-
proinessen
saldo
togo

f436.635.091,36
‘Ii
rechtstreeks

______________

16 Oct

1015

_______

72.363
42.560
86.191
281.131
69
Munt, Zilver, enz…

,,

5.861.313,711/2
Muntmat. Zilver

.
23

1915
,,
75.482 45.560 86.029 281.027
69
442.496.405,08
30

,,

1915
77.944
45.560
97.469
284.506
69
Effecten

.
6 Nov 1915
‘77.955 41.560 97.834
284.771
69
Bel, van hetRes.fonds
/

4.967.813,94
,,

1915
1
13
74.737
39.560
91.827
291.874
69
id. ‘van
1
/5
V.
h. kapit. ,,

3.888.998,50
20

,,

1915
73.161′
38.580 90.976
294.341
69
8.856.812,44
27

,,

115
71.763 39.560 91.229
294.542
60
Geb. en Meub. der Bank …………….

…1.600.000,-
4 Dec.

1915
73.212 43.500
90.661
298.489
69
Diverse rekèningen …………………,,

23.573.559,53 1/2
11

,,

1915
74.932 46.500
89.189
302.120
69

/
661.441.863,48
18

11

1915
73.025
45.500 89.995 305.293
70
24

,,

1915
76.398
48.500
90.971
309.505
70
31

,,

1915
76.348
47.500 93.579
312.746
71

Paseiva.
8 Jan.

1916
79.853
51.500 87.065
316.273
70

Kapitaal ………………………./

20.000.000,-
9 Jan.

1915
161.588 134.004
116.194
43
Reservefonds

……………………,,

5.000.000,-
10 Jan.

1914
73.174

…….

0
87.480
28.2412)

49
Bankbiljetten

in omloop

……………,, 578.410.090,—.
25 Juli

1914
67.947
0
61.686
43.521
2
)
54
Bankassignatiën

in omloop

…………..,,

1.945.791,28’/
Rekening-Courant saldo’s:
2)
G2en opgave.
Van het Rijk


2) Op de basis
van
2/

metaaldekking.
Van anderen
.
……,, 47.886.628,49
,,

47.886628,49
Diverse

rekeningen

………………,,

8.199.353,70’/2
JAVASCHE BANK.
/
861.441.863,48
OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
(In duizenden Guldens.)

Beschikbaar metaalsaldo …………../

316.273149,67
‘/
1
Andere
Op de basis van
2/

metaaldekking..
..
,,

190.624.647,72
Data
Goud
Zilver
Bank-
opeiscl:b,
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
i

biljetten
schulden
dan waartoe de Bank gerechtigd is

,,1.581.365.748,37/
44.058

32.735
140.798 29.532
27

Nov. 1915 …….
20

,,

1915

…….
45.036

32.498
143.407
27.516
Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende
44.790

32.244
142.986 29.813

verschillen:
38.412

33.054
143.232
28.611

Meer

Minder

Disconto’s

…………..3.504.620,88

13

.,,.

1915

…….
6

,,

1915 ……..

43.503

24.479
133.943
22.760

Buitenlandsche wissels

..

1.812.691,-

28. Nov. 1914 …….
27.872

27.802
110.737
9.352

Beleeningen

6.513.916,02’/2

29

Nov. 1913 …….
25

Juli

1914 …….
22.057

31.907 110.172
12.634

Goud

……
7.453.485,50
__________ _____________

Zilver

333.479,-

Wisscis,
1
Diver
Boschik-
Dek-
Bankbiljetten

…………1.353.710,-
Data
Dis-
buiten
Belec.
rek,’
baar
kings

Rekening-Courant saldo’s
. .

18.116.156,66
1/
,
conto’s bétaalbaar
N.-Iqd.
ningen
fitto
g
ett
metaal-
saldo
percen
lage

27Nov.1915

5.938

18.169

49.382

23.691

42.727

45
N.B.

Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
20

,,

1915

6.210

18.797

49.218

22.762

43.340

45
blijkt, dat uitstonden op:
13

,,

1915

6.450

18.549

51.085

23.148

42.474

45
6

1915

5.915

18.234

50.432

29.183

37.097

42 Dec.
1915

.
8
Jan.
1916
,,

28Nov.1914

5.167

8.620

40.609

14.482

36.641

43
Aan schatkistpromessen
.

/108.040.000,-
f105.o80.000,-
29Nov.1913

5.571

.10.613

47.793

3.205

7.0452)

46
waarvan rechtstreeks bij
25Juli 1914

7.259

6.395

47.934

2.228

4.8422)

44
de Ned

Bank geplaatst

,,

47.500.000,-
,,
51.500.000,-

Aan schatkistbiljetten.
. .

,,

52.482.000,-
,,
44:026.000,-
“0

Sluitpost der activa.
Aan zilverbons

………,,

5.031.052,50
,,

5.077.570,
2) Op
de basis van
2
/2 metaaldekking.

20

ECONQMISCH..STATJSTISCHE BERICHTEN

12 Januari 1916

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER ‘VOORNAAMSTE POSTEN
(In duizenden
rnllrlenn

Data
________________________
Metaal lCirculatie
Andere
opeischb.
schulden

1
IDi
scon
t
os
I0.
rekc-
om
gen
1)

20 Nov. 1915 ….
722
888 1.089 880 1.042
13

,,

1915..:.
717
910
1.040 872 1.046
6

,,

1915….
697
969 1.034 875 1.104
30 Oct.

1915.. ..
695
970
1.050
869
1.128

21 Nov.1914….
1.149 947
1.043
749
259
22

,,

1913
630
1.043
476
,

753 361
25Juli

1914.

.
1
645
1.100
560
.735
396
‘1
0 U LpUtiE
oer acriva

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.
1. BANK OF ENGLAND.
WEEKSTAAT VAN
5
JANUARI 1916.
ISSUE DEPARTMENT.
Nôtes issued.. £ 69;370.670

Governm. debtC 11.015.100

Othersecuritjes

7.434.900
Gold coin and

bullion .. . .

50.920.670

£ 69.370.670

£ 69.370.670

BANKING DEPARTMENT.
Capital ……£ 14.553.000

Government
Rest ……..
,,

3.383.546

securities . . £ 32.840.016
Public deposits

58.156.684

Othersecurities

114.748.048
Other deposits

105.835.576

Notes……..

34.176.425
Seven-day and

Gold and silver
other buIs..
,,

17.573

coin ……

181.890

£ 181.946.379

£ 181.946.379

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.
(In duizenden p. St.)

Corrency Notes.
Data

Metaal Circulatie
II.
Bedrag
I
Goudd.
1
Cao. Sec.

5 Jan. 1916

51.103

35.194 103.040

28.500

64.621
29 Dec. 1915 51.476

35.300 103.125

28.500 54.621
22

1915 51.091

35.097 101.132

28.500

54.621
15

,,

1915

50.281

34.267

97.145

28.500

54.621

6 Jan. 1015

68.848

35.877

37.971

19.500

14.924
7 Jan. 1914 37.110

29.043
22 Juli 1914 40.164

29.317

Data
Gov.
Sec.
Other
Sec.
Publjè
Depos.
Other
Depos. Re-
serve

Verh.
Reserve
tot
dep.

5 Jan.

1916
32.840
114.748
58.157
105.836
34.358
21
29 Dec.

1915
32.840 112.076 40.677 111.973
34.617
21/8
22

1915
32.840
102.450
53.135 98.734 34.444
22/
15

,,

1915
32.840 96.865
52.136
94.169 34.464
23’/

6 Jan.

1915
14.810 108.922
23.809
133.349
51.422
32/
4

7 Jan.

1914
13.099
32.092
7.185
46.544
26.517
49
8
/8
22 Juli

1914 11.005
33.633
13.735
42.185

1
2
9.
2
97
52/

II. DEUTSCHEREICHSBANK.
STAAT VAN 31 DECEMBER 1915.
De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar
Metallbestand ……………………
Mk

2.477.258.000
davon Goidbestand

………………
2.445.185.000
Reichskassenscheine
1)
1.287.865.000
Noten anderer Banken

…………….
.

3.130.000
Wechsel

…………………………
5.803.314.000
Lombardforderungen ………………..
12.939.000
Effekten

………………………..
51.375.000
Sonstige Aktiva

……………………
272.229.000

Grundkapital

……………………
180.000.000
.
Reservefonds

……………………..
80.550.000
Notenumlauf

………………………
6.917.922.000
Sonstige taglich fallige Verbindlichkeiten
2.359.012.000
Sonstige Passiva ………………….
..’

370.626.000-
1)

mcl.
Darlehenskassenscheine.

.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek. De
Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.
(In millinenen
Mark

Data
Mc goal
Daarvan
Goud
Kas çe,,.
scheine

Darlehenskassen- schcine

Uitge.
t In kas bij
geven
1
de Rcichs.
totaal
1

bonk

31 Dec.

1915
2.477
2.445
1.288
2.348
1.255
23

1915
2.476
2.441
502
1.519
461
15

1915
2.475 2.438
320
1.319 274
7

,,

1915
2.472 2.436
462
1.447
418

31 Dec.

1914
2.130
.

2.093
875
1.317
871
11 Dec.

1913 1.447
1.170
46
.

.

..
23 Juli

1914
1.691
1.357
65
..

.

. .

Dato
Wissels
Circu.
latia
Rek. Crt.

1

Officieel
1
dekkings-
1

percen-
tage

Metaal.
dekking
opeischb.
schulden

31 Dec.

1915
5.803 6.918 2.359
54
27
23

1915
5.406 6.270 2.046
48
30
15


1915
5.275
6.100
1.766
46
31,
7

1915
4.991
6.041
1.667
49
32′
,

31 Dec.

1914
3.937
5.046
1.757
60
31
31 Dec.

1913
1.490
2.593
793
58
43
23 Juli

1914
751
1.891
944
93
60

III. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.’

Van 30 Juli 1914 tot 28 Januari 1015 is geen weekstaat
openbaar gemaakt. De met * geteekende posten komen sedert
deze periode in den weekstaat voor. De bankbiljetten zijn sedert
den oorlog niet inwisselbaar.
(In duizenden francs.)

Te goed
• Uitge-
Data

Goud

Zilver in het bui- Wissels

stelde
tenlond

wissels

6 Jan. 1916 4.988.640 351.819

440.545 1.825.923
30 Dec. 1915 5.015.287 352.088 1.056.799 429.200 1.804.200
23

1915 5.070.563 352.280 990.450 385.368 1.838.704
16 ,,

1915 5.026.399 357.723

974.102 366.754 1.845.985

7 Jan. 1915……………………………..
8 Jan. 1914 3.502.830 639.160 ……..1.734.480


23 Juli 1914 4.104.390 639.620 ……..1.541.080

1
Buitgew.I
Bank-

Rek. Crt.
1
Rek. Crt.

I
Particu-
Data

Beleening
1
voorsch.
1
1
old. Staat
1
biljetten

lieven

Staat

6 Jan. 1916 1.147.020 5.100.000 13.518.638 2.167.107

64.217
30 Dec. 1915 1.151.916 5.800.000 12.309.850 2.113.833 173.896
23 ,, 1915 1.161.093 5.000.000 13.201.110 3.033.195 362.835
16

3915 1.150.084 7.400.000 13.449.503 2.214.156 2.236.748

7 Jan. 1915
8 Jan. 19141 810.200

6.017.470 740.180 242.950
23 Juli 1914 769:400

5.911.910 942.570 ‘400.590

IV. SOCIÉTÉ GÉNÊRALE DE BELGIQUE.

Van de Nationale Bank van België, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société Générale is einde 1914 met de functie van
circulatiebank belast.
De bankbiljetten zijn niet inwisselbaar.
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(j duizenden
francs,)

Metaal
Beleen.
Belee,z.
Binn.
t

Rek.
Data


1

mcl.
van
van
1
wissels
Circu.
1

Crt.
1
buiten!.

1 buitenl.
prom. d.
1

en
latie.
saldi.
saldi
J
s’order.
provinc.
beleen.

30Dec. 1915
175500
45.558 480.000
58:839
609.449
151.100
23

,,

1915
14.691
45.235
480.000 57.600
607.179
150.725
14

1915
162.307
42.620 480.000
60.292
604.243
142.906
9

,,

1915
164.072
41.699 480.000
60.021592.832
154.130

12 Januari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

21

V. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

U. S. FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Data
Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s
c
latie

Dekkings-
Percen-

3 Dec.’15
325.181 32.881
51.356
407.966
13.969
81
26 Nov.’15
321.068 37.212 48.973
412.952
13.385
78
19

’15
315.977
32.173
45.149 399.997
12.923
80
12

,,

’15
297.447 31.806 43.148 374.317
13.007
80

4Dec.’14
230.912
32.020 9.844
251.067
3.970
90

1)
Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van
de posten tusschen de banken onderling.

NEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST
COMPANIES.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Reserve.
1 9cieenin gen
Data

Eigen

Bij Fed.
1
Elders

en
Bezit

Res. Bank Iedekcnecrd disconto’s

8 Jan. 1916 . .

489.910
1
167.220

54.500
1
3.254.190
31 Dec. 1915 ..

485.500 1 165.050
1
61.560

3.246.360
24

,,

1915 . .

497.820
1
186.800
1
58.130
1
3.207.450
18 ..

1915 ..

504.850 1 184.090

54.490

3.238.910

9 Jan. 1915 ..

330.930

98.950

32.130

2
10 Jan. 1914 ..

417.590′)

‘)

1.879.430
25 Juli 1914 . .

487.8801)

1)

2.057.570
Dc’posito’s
Surplus
Data

Circulatie

Dodelijk

Op

Rese,ve
opvraagbaor
I
termijn t

8Jan. 1916..

35.280

3.311.220

156.480

140.350
31 Dec. 1915..

35.230 3.296.710

149.780

143.600
24 ,, 1915..

35.120

3.267.810

149.350

158.510
18 ,, 1915..

35.050 3.238.910

148.970

163.770

9 Jan. 1915..
47.540
2.017.080 90.550
114.540
10 Jan. 1914..
45.290
1.744.480′)
1)
22.250
25 Juli

1914..
41.730
1.958.320′)
1)
26.170

0)
Op deze data werden reserve en deposito’s beide ongesplitst
opgegeven.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 8 Januari 1916.

Voor
Staatsfondsen
was de stemming ongeanimeerd. Onzen
Nederlandschen soorten, aanvankelijk zwak, kwam later, – met
uitzondering van Integralen – de ontspanning op de geld-
markt (prolongatie liep van 3
1
/4 tot 2’/2
0
/0
terug) ten goede.
Hongaren en Oostenrijksche schuldbrieven waren verder in
reactie. Sommige Russische soorten konden zich daarentegen
een weinig herstellen van de groote koersverliezen in de laatste
maanden geleden. Zuid-Amerikanen waren zwak, doch zonder
handel.
De
lokale
markt genoot weder de meeste belangstellin’g.
Scheepvaartfondsen,
aanvankelijk weer zeer willig, reageer-
den vervolgens daar het vergaan van enkele booten, ook een
van de maatschappij Zeevaart, de gevaren van het op het
oogenblik dubbel riskant scheepvaartbedrijf weer duidelijk naar
voren bracht; want in vele gevallen wordt de thans exorbitant
hooge waarde der schepen niet volkomen door assurantie gedekt, terwijl het derven van de hooge vrachten, zelfs in
geval van volledige vergoeding, toch een schadepost van belang
beteekent. De reactie geleek echter een ,,reculer pour mieux
sauter” want spoedig werd de rijzing des te krachtiger hervat
op het noemen van zeer hooge dividend-cijfers en op geruch-
ten, dat bijvoorbeeld de
Kon. Nederl. Stoomboot
met den ver-
koop van een harer schepen een voordeel van ca. 1 millioen
gulden zou hebben behaald. Al deze en dergelijke fabelachtige

winsten kunnen onder de tegenwoordige abnormale omstandig-
heden werkelijk behaald worden, waardoor tijdelijk zelfs het
nadeel van een nog steeds dreigende zeeliedenstaking op den
achtergrond kan worden gedrongen; toch blijkt uit het koorts-achtig koersverloop, uit het heen en weer springen der prijzen
met 50 en meer procent tegelijk op een dag, dat het zich
wagen in deze afdeeling voorloopig uitsluitend aan zeer kapitaal-
krachtige handen moet worden overgelaten. Ziehier eenige
heftige koersschommelingen uit de afgeloopen week:

31/12

4/1

6/1

8/1

Hoil. Amer. Lijn ..

357 /,

385

379

384
1
!?
HolI. Gulf ……….173′!,

180

19014

203
1
/,
Kon. HolI. Lloyd …. 178

184

180

192
Maatschappij Zeevaart 299
3
/4

318

289

285
Oostzee …………251

274
1
!,

316

330
Bothnia …………219’/i

243

240

298

De
rubberafdeeling
had wederom een zeer vast aanzien,
daar de meeste Nederlandsche ondernemingen over het afge-
loopen jaar groote producties hebben verkregen, hetgeen wegens
de voortdurende stijging van den rubberprijs van dubbel
belang is.
Men dient echter niet uit het oog te verliezen, dat enkele
ondernemingen reeds den gebeden oogst bij voorbaat verkocht
hebben tot veel lageren prijs dan thans geldt. Want in
Januari 1915 was de noteering slecht 2 sh. tegen meer dan
4 sh. thans. De hoogste prijs voor het buigzaam product,
zijnde 12 sh. 10 voor plantage en 12 sh. voor para-rubber,
werd in April 1010 besteed, toen de rijzing in de toenmalige
boom-periode haar hoogtepunt bereikt had. Sedert dit oogenblik
is de prijs bijna voortdurend gedaald, – met uitzondering
van een korte periode in 1911, – tot dat in Januari 1915
het laagste prijspeil (2 sh. het pond) werd bereikt. In het-
zelfde jaar volgde een herstel tot 3 sh. 7 ondanks het feit,
dat toen voor de eerste maal de productie van plantage-rubber
een cijfer van meer dan 100.000 ton per jaar bereikte,
zijnde ruim het dubbele van 1913.
Ofschoon een handhaving van het huidige hooge prijspeil
nj den oorlog onwaarschijnlijk is, daar de productie blijft
toenemen en de groote vraag naar rubber voor oorlogsvoer-tuigen natuurlijk dan vermindert, zal in ieder geval Duitsch-
land, waar de caoutchoucvoorraden zoodanig uitgeput zijn,
dat men al het mogelijke doet om synthetische rubber te ver-
krijgen, den eersten tijd na den oorlog met groote orders
in de markt zijn. Intusschen moge uit het volgend staatje
blijken, in welke mate ook onze Nederlandsche ondernemingen
het laatste halfjaar van de rijzing in den rubberprijs gepro-
fiteerd hebben.
Juni 1915.

8 Jan. 1916.
Amsterdam Rubber

121’/

194!2
Bandar ………………40
1
/2

71/4
Koloniale Rubber……….36
Oost Java …………….78

140
Preanger …………….57

103
Serbadjadi…………….126

205
Voor
petroleumfondsen
was de belangstelling gering. Enkele
Roemeensche aandeelen werden aanvankelijk lager verhandeld
wegens branden in het Moreni-district, waardoor ook bronnen
van de Astra- en Steana Romaua in vlammen zijn opgegaan.
Door den nog steeds gedeprimeerden New Yorkschen wissel-
koers was de belangstelling voor
Amerikaansche
fondsen te
onzent zeer gering. De torpedeering van de ,,Persia”, die de
politieke zorgen van Wall Street weer in een acuut stadium brengt, werkte de terughoudendheid nog in de hand. Onder
deze omstandigheden kwam de stijging van den koperprijs niet
geheel tot haar recht. Toch verdient de prijsrijzing van het rood metaal tot 24 c. per Ib. te New York en tot ruim £ 86
per ton te Londen, de volle aandacht, daar deze prijs, met
uitzondering van 1906, hooger is dan de gemiddelde jaar-
lijksche noteering sedert 1880, terwijl de noteering te New York
in vergelijking met den stand bij het uitbreken van den oorlog
(12 dollarcents) verdubbeld is. Aan de vermindering van den
kopervoorraad kan deze prijsstijging niet liggen, daar deze
den laatsten tijd eerder iets toegenomen is. Meer voor de hand
als motief dezer rijzing ligt het gestegen koperverbruik in de
Unie door de groote bedrijvigheid in de fabrieken van oorlogs-artikelen en mede de belangrijke aankoopen voor rekening van
Duitschiand voor levering onmiddellijk na den oorlog of eerder,
zoo dit mogelijk is. Want Duitschiand, dat reeds in normale
tijden 260 â 300.000 ton koper per jaar verbruikt, waarvan
het zelf niet meer dan 30.000 ton kan voortbrengen, is dringend
om het rood metaal verlegen. Het voor eenigen tijd vermelde
bericht, dat Duitschland 200 millioen pond koper in de Ver-
eenigde Staten besteld zou hebben, klinkt dan ook geenszins
onwaarschijnlijk. Vermelding verdient nog, wat de Amen-
kaansche afdeeling hier ter beurze betreft, de introductie van
orig.
gewone aandeelen:
American 1-/ide & Leather to
13 °/o.

4

22

ECÖNOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 Januari. 1916

Het feit, dat deze aandeelen ondanks de thans hooge Ieder-
prijzen zoo laag noteeren, bewijst voldoende, dat kans op
dividenduitkeering in de eerstvolgende jarenreeksen niet bestaat
(op de pref. aandeelen is ca. 110
0
/0
dividend achterstallig)
zoodat het hier de introductie geldt van een uiterst speculatief
aandeel, waarvan de verschijning ter beurze niet met sym-
pathie begroet mag worden.

Te
L
o n d e n heeft in de afgeloopen week het dienstplicht-
vraagstuk de beursâandacht afgeleid, zoodat de stemming, althans
voor regeeringswaarden, wederom verre van vast was. Boven-
dien werkten de hoogere geldkoersen belemmerend op de
zakenlust. Toch bestond er goede belangstelling voor de 5
010
leening van
Zuid- Wales
groot £ 2.000.000 â 99 °/o uitgegeven,
hetgeen zeer verklaarbaar is, daar door het éénzijdig karakter
van de beleggingsfondsen, die thans het publiek aangeboden
worden (van de emissies ten bedrage van £ 685.241.700 in
1915 plaats gehad ‘komen niet minder dan £614.250.700 voor
rekening van de regeering) de kapitalisten gaarne een deel
van hun beschikbaar bezit plaatsen in een waarde, die geen
,,00rlogs!eening” heet. In dit opzicht is deze nieuwe uitgifte
tot zekere hoogte een mededingster van de nieuwe 5
0/
schat-
kistbiljetten, die thans, om alle lagen van het publiek te kunnen
bereiken, ook in coupures van £ 5, £ 20 en £50 verkrijgbaar
worden gesteld. Consols en oorlogsleeningen noteerden dan ook
iets lager, mede wegens den ongunstigen indruk, die de verdere
daling van het percentage der dekking van de obligo’s tot
20,95
O/
gemaakt heeft.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

De ôogstberichten uit Argentinië blijven gunstig, zoowel wat
de hoeveelheden, als wat de kwaliteiten betreft. In dat land
verwacht men echter wegens de schaarschte aan stoomboot-
ruimte belangrijke moeilijkheden bij den uitvoer. De vrachten
van Argentinië zijn weder zeer sterk gestegen en met het oog
op deze duistere toekomst voor den Argentijnschen uitvoer van
Graan zijn de prijzen aan de markten te Buenos Aires en
Rosario eenigszins gedaald. Wel is de stemming bij de lagere
prijzen vast, doch er is geen sprake van vrijwel gestadige
prijsstijging, zooals die in Noord-Amerika plaats vindt: Daar
zijn de prijzen weder hooger; voor Mais mede onder den
invloed van de telkens lagere ramingen van de geoogste en
voor de consumptie geschikte hoeveelheid van Canada. De uit-
voer van Tarwe uit Noord-Amerika en via Noord-Amen-kaansche havens blijft steeds belangrijk. De vrachten zijri
langen tijd stabiel geweest, waartoe hebben medegewerkt de
maatregelen der Britsche Regeering, die vele schepen heeft
aangewezen voor het vervoer van Tarwe van Noord-Amen-
kaansche havens naar Engeland. Hierdoor werd de boven-
genoemde stijging in de vrachten van Argentinië nog in de
hand gewerkt. De oogsten van Tarwe in de belangrijkste
landen der wereld hebben in 1915 20 millioen ton meer
bedragen dan in 1914, zoodat mag worden aangenomen, dat
voldoende tarwe voor de behoefte aanwezig is, vooral omdat
van deze meerdere 20 millioen ton een groot gedeelte voor
rekening komt van Noord-Amerika en Canada. Vooral in
Canada stijgt de.opbrengst der graanoogsten ieder jaar zeer
belangrijk. In. 1900 bedroeg de met tarwe bezaaide opper-
vlakte in de drie prairieprovincies van Canada 2.500.000 acres
(met alle graansoorten gezamenlijk 3.500.000 acres), in 1910 9.301.000 ,acres (alle graansoorten 14.626.000 acres) in 1915
11.659.000. acoes (alle graansoorten 17.948.000 acres). Het
verdient echter de aandacht, datondanks de grootere tarwe-
oogsten en de eveneens zeer bevredigende opbrengst der andere
granen de voorraden in het Vereenigd Koninkrijk kleiner zijn
dan gewoonlijk. Deze bedroegen in de voornaamste havens

qrs Tarwe

qrs Ma&s

qrs Gerst qrs Harer

op 1 Jan. 1916 .. 1.200.000

950.000

290.000

550.000

tegen 1 Jan. 1915 2.400.000

650.000

380.000

520.000

1 Jan. 1914 2.000.000

1.550.000

775.000

550.000

1 Jan. 1913 2.300.000′

625.000

550.000

615.000
De gemiddelde prijs van tarwe in 1915 in Engeland was
52/10 per quarter, het hoogste gemiddelde sedert 1877, toen
het 56/9 bedroeg. De hoogste prijs voor 1915 is bereikt in Mei
van dat jaar met 62/-. Voor Gerst was het gemiddelde het
hoogst sedert 1878, terwijl de gemiddelde prijs van Haver, die
30/2 per quarter bedroeg, deze hoogte niet had bereikt sedert 1818.
Dit verschijnsel van hooge prijzen ondanks de groote oogsten
is in de eerste plaats te wijten aan de enorm hooge zee-
vrachten.
Markten in Nederland.

De Regeeringsprijs voor Tarwe is onveranderd gebleven.
De schaarschte aan m a is laat zich meer en meer gevoelen,
wel is de Regeering den derden Januari weder als verkoopster
opgetreden, waarbij zij den prijs vaststelde op f
235.— voor
Plata Mais en
f
245.— voor Noord-Amerikaanscbe Mixed
Mais, doch wegens gebrek aan beschikbaren voorraad heeft zij
den verkoop in het midden der week weder moeten staken.
Den lOden Januari is echter voor de provincie Noord-Holland
weder Plata Mais door de Regeering ter beschikking gesteld
van den handel voor
f
235.—, tot welken prijs de geheele
daarvoor ter beschikking gestelde hoeveelheid is opgenomen.
Voor andere provinciën gold deze maatregel niet. De particu-
liere voorraad van Mais is nog slechts van weinig beteekenis
en de prijs daarvan belangrijk hooger dan
f
235.—.
Voor Ge r St is de vraag sterk toegenomen als gevolg van de schaarschte en hoogere prijzen van Mais. De prijzen van
het artikel zijn belangrijk gestegen, ook tengevolge van de
verdere verhooging van de zeevrachten en de hoogere prijzen
in Noord-Amerika, dat tegenwoordig de eenige gerstieverancier
van beteekenis is.
Voor H a ve r is de belangstelling iets grooter geworden.
Hiervoor gelden dezelfde redenen als voor Gerst, doch zij
komen niet zoo sterk tot uiting, omdat Haver slechts weinig
als veevoeder wordt gebruikt en bovendien inlandsche Haver
nog ruim wordt aangeboden. De voorraden van Buiten-
lan d s c h e R o g g e zijn in den loop der week voor zeer sterk
stijgendé prijzen bijna geheel opgeruimd, grootendeels aan de
branderij-industrie, die zeer bezwaarlijk zonder Rogge kan
werken en door de Regeering niet meer van dit artikel wordt
voorzien.
In Lij n z a a d zijn geene zaken tot stand gekomen, daar de
N. 0. T. geene partijen tér beschikking heeft gesteld.
L ij nol ie is veel duurder sedert de vorige week, voor-
namelijk door vraag van de margarine-fabrikanten, zoodat de
werkelijke waarde van lijnzaad aanmerkelijk hooger is dan
ten tijde van het vorige verslag. Voor Lijnkoeken bestond
regelmatige vraag met geheel onveranderde prijzen.

Noteeringen.

Chicago

1

BuTenos Aires

Data

.
Tarwe Ma&aver Tarwe Mais Lsjn..
Mei 1 Mci s
H
Mei Januari Januari Januari

7 Jan. 1916.. . . 125’/ 77’/

48
1
/8

9.10

4.90

12.05
31 Dec.1915…. 125/8 76/8

478/
8

9.15

4.95

11.90
7 Jan. 1915…. 138/
758/s

55/8

10.550) 5.10

9.80
7 Jan. 1914.. . .

91
1
/
2
66e/8

398/
s

8.308) 4.85
4
)
11.95
20 Juli 1914….

821) 560/
a
1)
6
1
/2
‘) 9.40) 5.38e) 13’.70)
2)
per Dec. 2) per Sept.
8)
per Febr.
4)
per Mei

Loco-prijzen te Rtterdarn/Amsterdam.

Soortcn.
10 Jan. 31 Dec.
I

SoOrtC,l.
10 Jan. 131 Dec.

368
368
Haver 38 Twhite
Rogge No.
z
.
13.25
12.60
Western.. ..
370 340
Lijnkoeken.

Nd.

Tarwe …….

Mais LaPlata
235
1
)
235
Amer. van La
Gerst 46 T

clipped

…….

Plata

zaad….
150’/2
150’/2
feeding ….
266 253
LijnzaadLaPlata
nom. 395

0
Regeeringsprijs nominaal.

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s

Rotterdam

1

Amsterdam
Artikelen

J
1-8 Jan.

Sedert
1
1.8 Jan.

Sedert
1916

1 1 Jan. ’15

1916

11 Jan. ’16

22.800 22.800
– –
Rogge

…………..Boekweit

…………
1.193 1.193

Tarwe

……………

Maïs

……………..
798
798
3.157
3.157
2.827
. 2.827
– –
Gerst ……………..
1.252
1.252
– –
Haver

……………
Lijnzaad

………….


2.918
2.918

IJZER EN STAAL.

De markten hebben in de afgeloopen week in geen enkel
opzicht iets van hunne vastheid verloren.
In Engeland is geen gebrek aan bestellingen. Over de
productie is beschikt zoo spoedig zij ter markt komt. De vraag
naar haematiet ruw ijzer voor binnenlandsch gebruik is z66
levendig, dat de markt nagenoeg geheel van dit materaal
verstoken blijft.
Het gebrek aan scheepsgelegenheid blijft zijn storenden
invloed uitoefenen. Bovendien ondervindt het vervoer naar
Glasgow moeilijkheden door het gebrek aan spoorwagens.

12 Januari 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

23

Bessemer Pig Iron mixed Numbers noteert 136/9 tegen 71/-
verleden jaar om dezen tijd. Cleveland Iron behaalt 78/4 voor
prompte en 78/0
2
1
2
voor Februari levering. Stalen scheeps-
platen £ 11.-; ijzeren staven £ 13.-; Bilbao Rubio erts
noteert 38/- cif. Middlesbrough op basis van 50
0
/0
ijzsr.
In D u i t s c h 1 a n d wordt het arbeidersvraagstuk steeds moei-
lijker en het voortdurend oproepen der werklieden onder de wapens maakt het bijna onmogelijk voor de fabrikanten om
hun personeel, speciaal vaklieden, weder aan te vullen.
De vraag bij de fabrieken van oorlogsmateriaal is even
sterk als ooit maar tengevolge van kalmte in het bouwvak is
er een merkbare afname in de vraag voor particuliere rekening.
Het evenwicht wordt evenwel hersteld door aanzienlijke
bestellingen voor spoorwegmateriaal met bestemming naar
het Oosten. De productie van Siemens Martijn staal is bijna
uitsluitend gereserveerd voor oorlogsdoeleinden.
Men beweert, dat de vraag vân de zijde der neutrale
landen zeer aanzienlijk is en dat de thans afgesloten contracten
over het algemeen veel hooger prijzen hebben behaald dan
door de verschillende syndicaten voor het binnenland werd
vastgesteld.
Veel besproken is de regeeringsmaatregel om den uitvoer
van Trâgern, Formeisen, Stabeisen en Bandeisen te beperken.
Naar men verneemt is dit slechts een voorzorgsmaatregel om
te beletten, dat het staal naar een vijandelijk land gaat en men
verwacht, dat de leveringen aan neutrale landen zullen blijven voortgaan door bewilliging van bij zondere vergunningen. In A m e r i k a zijn nooit in de geschiedenis zooveel bestel-
lingen geboekt als in de laatste paar maanden, noch hebben de prijzen sedert het oprichten der Steel Trust ooit zulk een
hoogte bereikt als thans.
De productie van ruw ijzer gedurende December 1915 be-
droeg 3.203.000 ton vergeleken bij3.037.308 ton in Nov. 1915
en 1.515.752 ton in December 1914.
Het aantal hoogovens in werking bedraagt 295 tegen 174
in December 1914.
Noteeringen te Londen vindt men onder het hoofd metalen.
De prijzen van de Duitsche syndicaten voor het eerste
kwartaal 1916 zijn de vorige week reeds medegedeeld.

METALEN.

Loco-Noteeringen te Londen:

1

JJer

1

1
1 Koper 1

1
Data

1
CIev.

Standard

Tin

Lood

Zink
1
No.3

7Jan. 1916..

7814

87.10/-

3.10/- 33.10/- 88.-!-
31 Dec. 1915..

78/3

86.51-

16
17
7.-!-

29.18/9 83.-!-
8 Jan. 1915..

54/8

59.15/- 150.-/-

18.15/- 28.10/-
9 Jan. 1914..

50/4’12 62.1716 168.5/-

19.716

21.11/3
20 Juli 1914..

51/4

61.-l-

145.15/- 19.-!-

21.10/-

STEENKOLEN.

Het mildere weder heeft de dringende vraag naar kolen
voor huishoudelijk gebruik doen luwen, overigens blijft de
markt even levendig als tevoren.
In Cardiff zijn de aanvragen zeer talrijk en de toon blijft
overal krachtig met ecne neiging voor stijgende prijzen.

KATOEN.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.
(Middling Uplands.)

6Jan. ’15 31 Dec. ‘15124 Dec.
‘151
6 Jcn. ‘1414 lan. ’13

New York……12.45 c 12.65 c 12.15 c

8.05 c

12.40 c
Liverpool

8.35d
1
7.92d

7.63d

4.74d

7.05d

Ontvangsten, in- en uitvoeren van Amerikaansche havens.
(In duizndtal1en balen.)

1 Aug. ’15
1
Overeen konistige perioden
tot
6 Jan. ’16

1914-’15
1

1913-’14

Ontvangsten Gulf-Havens…
2794 3349 4340
,,

Atlant. Havens
1519
1713
3168
Uitvoeren naar Gr. Britannië
j

1012 1322
2068
‘t Vastéland..
1194 1239
3297
Japan etc….
165
216
207

Voorraden in duizendtallen
6Jan. ’16
6Jan. ’15

61an. ’14

1770 1623 1075 1357 1181
890
Amerik. havens ………..
Binnenland ……………
322
84 108
New York …………….
New Orleans …………..
431
331
278

WOL.

In Engeland blijft goede vraag bestaan, vooral voor ,,fine and
medium crossbred tops”. Men verwacht opnieuw belangrijke
khakibestellingen door de Regeering, waardoor de markt een
vaste tendenz houdt. In Argentinië begint het aanbod van
betere soorten reeds te verminderen; aanzienlijke hoeveelheden
zijn daar opgeslagen, waarschijnlijk voor rekening van Duitsche
huizen. De export van Australië wordt bemoeilijkt door het
gebrek aan scheepsruimte; de veilingen te Sydney en Melbourne
zullen den 17den Januari worden hervat.
Er is sprake van het wederom uitvaardigen door de Engelsche
Regeering van een uitvoerverbod voor harde wolsoorten.
Noteeringen te Bradford:

Colonial carded
Data

a

56

50
J
46
1
40

Jan. 1916 ………43′!!

35

32’/

28

25
31 Dec. 1915 ……..
.43′!!

35

32 /2

28

25
7 Jan. 1915

………24’/s

26

25

2121t

181!2

SUIKER.

De vaste stemming op onze markt, welke wij in ons vorig
bericht konden vermelden, maakte al spoedig plaats voor een
flinke reactie, o.m. op berichten over moeilijkheden met den
afzet naar Noord Frankrijk. Het aanbod was echter op de
verlaagde prijzen niet groot, zoodat de week in herstel sloot op

f
23/io per Januari.

11
23 !o

,, Mei.
In Java suiker oogst 1916 ging in de afgeloopen week
vrijwel niets om en de noteeringen bleven ongewijzigd.
De productie-cijfers van oogst 1915 der West Java fabrieken
zijn thans verzameld; de productie in de residenties Cheribon,
Tegal en Pekalongan blijkt ca. 245.000 picols bij 1914 te zijn achtergebleven. De cijfers zijn:
2.941.205 picols in 1915,

tegen 3.186.437

1914,

en 3.158.054

1913
volgens de statistiek van de makelaars Gijselman & Steup.
De productie van Europeesche bietsuiker wordt voor de
campagne 1915/16 geraamd op 5.780.000 tons tegen eene productie
van 7.630.000 tons in 1914/15

en 8.243.000
,,

,, 1913/14

NOTEERINGEN.

Amsterdam 1

Londen

1
loopende
1
Gr

New York
960
anu
Data

1
maand

Tafes
1
Whitc Amcric.I

1
(zonder

Cubes
1
Java


1
certificaat) No. 1

fob.

bat

Centrifng.

8 Jan. 1916 ….

t 23,10

40/6

20/6

23/3 4

â 4,58
8Jan. 1915 . . . .

,, 14,12

31/-

4,11
8 Jan. 1914 . . . .

,, 11,25

17/9

3,20 â 3,23

RUBBER.

In de afgeloopen week bleef de sterke navraag geregeld
aanhouden, hetgeen een verdere niet onbelangrijke rijzing
tengevolge had. Vooral de Januari-Maart positie was zeer
gezocht en deze bedong in sommige gevallen een premie boven loco
De week eindigde kalmer met verkoopers van:
Hevea Crepe loco 4/31/4

einde vorige week
41-
januari-Maart

4/3 ‘/2

,,

,,

,,

4/-
April-Juni

4/3

.

3111
Juli-December

3/10

,,

,,

,,
3/7
Hevea Sheets z d. onder deze prijzen.
Para

4/1

einde vorige week 3/8/2

KOFFIE.

(Ontleend aan de statistiek der firma G. Duuring & Zoon.)

Aanvoeren en afleveringen, in duizenden balen.

Europat Vereenigdc Staten
t
van Noord.Amertka
Jaren

Aan-

Af-

Aan.

Af.
voeren leveringen voeren leveringen

1915
8.275 9.078
9.282
8.805
1914
8.716
11.658
7.372
7.575
1913
.
12.127
11.075
6.355
7.076
1912
9.924
10.475
6.908 6.822
1911
9.642
10.447
5.853 6.233

24

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

12 Januari 1916

Zichtbare voorraad, in duizenden balen op 31 December.

1915
1914
1913 1912
1911
Voorraad in Europa
.
3,530 4,333 7,275
6,223 6.774

toomenu
Brazilië

..
1.355
1.012
995 1.217
710

n. Europa Azië
lVer.
119

42 64
32
Staten
5
40
19
9
10

15,009 5,385
8,331 7,513
7,526
Voorraad Ver. Staten.
1,983 1,506 1,709
2.430 2,344
StoomendJBrazilië
576
501 501
420
486
nr. Ver. St. kAzië
3
*

53
9
19

7,571
7,392 10,594
10.372 10,375
Voorraad in Rio

. . . .
423 482 438
276
381
Santos

..
2,249
2,186
2,563
2,751
2.777
Bahia

. .
29
31 70
38 33

Totaal……
10,272
10,091
13,665 13,437
13,566

Op 30 November
..
. .
10,429
10,117
13.141
12,861 13,426
1

Op

1

Juli

……….
7,538
11,289
10,275
10,965
11,085

geen opgave.
§
taxatie;

VETTEN EN OLIEN.

De aanhouding van verschillende ladingen ,,Packers pro-•
ducts”, welke niet onwaarschijnlijk voor het ,,prize-court”
gebracht zullen. worden, oefent een ontwrichtenden invloed uit op den handel.
Vele Amerikaansche huizen toonen zich n.l. niet meer bereid,
op de tot dusverre geldende conditie ,,levering franco wal
Rotterdam” te verkoopen en offreeren slechts ,,f. o. b. New York”.
Het hiermede beoogde doel, alle risico’s, verbonden aan
transport, capture, renteverlies, koersschommelingen en kwaliteit
af te wentelen op de schouders der koopers, lacht dezen in
het geheel niet toe en hunnerzijds wordt dan ook niet de
minste lust getoond, op deze nieuwe voorwaarde in te gaan.
In de afgeloopen week bestond trouwens toch van de zijde
der Margarine-industrie voor ,,Packers Products” weinig attentie.
Meer kooplust was merkbaar voor het artikel katoenzaad-
olie, hetwelk nog op de oude condities aangeboden werd en
waarin eenige ronde posten afgesloten werden tot $ 23.-
(tegen dagkoers
=
ongeveer f
511!2)
plaatscondities.

COPRA.

De
stemming bleef deze week zeer vast, doch bij gebrek aan
aanbod ging er niets om. De noteering is op
f
36/s voor Java
f. m. s. aan te nemen.
Het artikel is ook op de buitenlandsche markten sterk gevraagd.
Londen noteert £ 34.-!- koopers voor Ceylon, terwijl Marseille
tot £
36.-!-
kooper is. De hooge en vooral voor Marseille
moeilijk te verkrijgen vracht is mede oorzaak der hooge prijzen.

NOTEERINGEN.

8 Januari

1916 ………..
f
36/
31 December 1915 …………36’/
8 Januari

1915 ……….

43
8 Januari

1914 ……….

36/
20-25 Juli 1914 (ong.) ……

28
8
/4

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

8 Januari 1916. De markt opende in het nieuwe jaar vast.’
Door verdere rekwisities van de Britsche Regeering bleef het aanbod van ruimte zeer beperkt, waardoor thuisvrachten ver-der stegen. Voor hout van de Golf van Mexico naar Engeland
was geen stoombootruimte te krijgen, niettegenstaande de
recordvracht van 400/- per St. in uitzicht gesteld werd. Voor
Nederlandsche rekening was eenige vraag van Zuid-Amerika
naar Holland tot weinig hoogere vrachten. De verhooging was
niet in overeenstemming met die op de Londensche beurs, ver-
moedelijk omdat bevrachters gebruik maken van de voorkeur
der Nederlandsche reederijen voor Nederlandsche havens:

GRAAN.

AtI. Kust

San Lorenzo
Petro_

Data

Odessa

Ver. Staten
grad Rottcr-
Londen!1 dam Rotte,- Bristol Rotte,- t Enge-
R’dam

da,,, t Kanaal dam
1
land

3/8

Jan. 1916.


f
9.30
.14/9

f57..-
140/-
27/31 Dec. 1915.


,,’9.-
13/9

54.-
125/-
4/9

Jan. 1915.

– –

10!-
7!-75/-
52/6
5/10 Jan. 1914.


6/-

2/- 2/-

14/3
1413
Juli 1914.

lid.
7/3

1111/4
1/11
2
/

12/-
12/-

HOUT.

Cronstadt
Golf
van Mexico
Data

s
holland
Oostk
England
Holland
Engeland
(gezaagd)
(mij,i-
J
(Pitch-
pine)
(Pitch. “ine)
stutten)

3/8

Jan. 1916


27/31 Dec. 1915

f225.- 315/-
4/9

Jan. 2915

130/-
5/10 Jan. 1914………-

75/-

77/6
Juli

1914

…….f12.-

24/6

75/-

77/6

ERTS.

Bilbao
Ca,tha_ Gr,eken-
Poti
Data
Middles-
genu
Middies-
land
Middles.
Middles-
bro
bro’
bro’
bro’

3/8

Jan. 1916

21/6

20/-


27/31.Dec. 1915

21/6

211-

201-


4/9

Jan. 1915

12/3

12/-


5/10 Jan. 1914

4/3

5/9

.

913
Juli

3914

4/3

5/4
1
/2

5/9

8/6

KOLEN.

Cardiff
Oostk, Engeland

Data
Bor-
Genua
Çr
I
Pa
Rotte,-
Cron
.
deaux
Rivier
Jam
stadt

3/8

Jan, 1916 fr.40.-

701-

39/6

15.50


27/31 Dec. 1915

43.-

65!-

70/-

49,I_

,,
5.


419

Jan. 1915 ,, 15.-

20/-

26/3

1919

,, 6.-


5/10 Jan. 1914

,,

5.50

7/4

8!-

14/6

3/-


Juli

1914

7-7/-

7/3

14!6

3.
1
2

51-

DIVERSEN.

Data

1
West 1 West 1 tock
I
West
Europa Europa ( Wcst

Europa
(d. w.)
1
(rijst)

Europa (salpeter

117/6 132/6

125!-
110!-
130!-
120/-
120!-
3/8

Jan.

1916

…….

4/9

Jan. 1915
22/6
35/-
43/9
60!-

27-31

Dec.1915

…….

5110 Jan. 1914
17/6
23/71/2

21/3
Juli 1914
14/6
16/3
25/-
22/3

Graan Pefrograd Per quarler van 496 lbs. zwaar, Odessa per Un/t,
Ver. Staten per quârter van 480 lbs. zwaar.
Hout gezaagd en pitc/: pine per St. Pet. Standard van 165 kub. vt.,
,nijnstutten
per vadem van 216 kub. vt.
Overige noteeringen per ton van 1015 K.G.

RIJN VRACHTEN.

De toestand blijft voor het Rijnvaartbedrijf ongunstig en
zoolang de oorlog voortduurt is daarin nauwelijks eene ver-
betering te verwachten. In de zeehavens blijven de aanvoeren
van massale producten voor den Rijn uit, in de vorige week
is te Rotterdam slechts één enkele ertslading aangekomen,
terwijl ook aan eene herleving van het exportverkeer van den Rijn naar de zeehavens voorloopig niet te denken valt.

VRACHTEN TE ROTTERDAM.

(in Gid. per 2000 K.G.)

Erts nr. R
u
l,
r
h
avens
lM55ht
Data
I

goed.

1114
lostijdl
1
/
lost//di
P°’°”-
l
Waterstand

0,32′!,
0,42’/,

hoog
0,32’/,
0,42
1
/2

hoog
1-8

Jan.

1916

…….

0,22
1
/1
0,32′!2

gunstig

24-31

Dec. 1915

…….

1-8

Jan.

1915

…….
0.37′!,
0.47
1
!2
0,80
gunstig

1-8

Jan.

1914

…….

20-24

Juli

1914

…….
0,60
0,70
1,05
gunstig

MOLEST VERZEKERING.

Tengevolge van de gevoelige verliezen, welke Nederlandsche
Assuradeurs in den laatsten tijd geleden hebben, zijn de molest-
premies met ingang van 11 Januari met 50 I/o verhoogd.

Auteur