Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 19

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: mei 10 1916

INHOUD

131z.
1 –

BUNKERKOLEN ……………………………….277
Bemiddelende

vonnissen
……………………….
278
S
Zilver ……….

……………………………….
De

graanvoorziening

…………………………
279 280
Index-cijfers

………………………………..
280

REGEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSCEBIED …………
281
MAANDCIJFERS:
Inklaringen
op
Amsterdam
en
Rotterdam
……….
281
Nederlandsche

handelsstatistiek

………………
282
STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN ………………

283-29
1
Geidkoersen.
Effectenbeurzen.
Wisselkoersen. Goederenliandel.
I
Bankstaten. Verkeerswezen.

10 MEI 1916

Econ

Om
‘.1
-schPie


Statistische

Benchten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR HANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

SECRETARIS VAN MEDEWERKERS: Mr.
H. G. KRONENBERG

1E JAARGANG

WOENSDAG 10 MEI 1916

No. 19

Bijdragen en mededeelin gen den inhoud betreffende

gelieve men te zenden aan den Secretaris van mede-
werkers, adres: Geldersche Kade
21 b,
Rotterdam;

verslagen, overzichten en i’erdere gegevens voor de
afdeeling ,,Statistiek en Overzichten” aan Nico J.
Polak, Dier gaardelaan
45 b,
Rotterdam, tel. No.
1425.

Abonnementsprijs francop. p. in Nederland f 10,—,
buitenland en koloniën f
12,—
per jaar. Losse
nummers
25
cents.

Advertentiën f
0,35
per regel. Plaatsing bij abonne-
ment volvens tarief.

Mededeelin gen betreffende abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van .Ditmar’s Uitgevers.
Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

9 MEI 1916.

De storting op de nieuwe staatsleening, zoo kort na

de maandswisseling, heeft een tamelijk sterke vraag

naar,geld doen ontstaan, welke vooral tot uitdrukking

kwam in de noteering voor particulier-disconto, die

van 1
7
/ tot 2% pOt. kon oploopen.

In verband hiermede toont de bankstaat van deze

week, ook al liep de eerste stortingstermijn eerst Maan-

dag af, reeds belangrijke verschuivingen: beleeningen

waren f
11 millioen hooger, ,,rekening-courant saldo’s
van anderen”
f 16
millioen lager, terwijl de voorschot-

ten aan het Rijk ‘ad
f
12 millioen plaats maakten voor

een credit-saldo in rekening-courant van
f
34 millioen.

Door de sterke stijging van alle wisselkoersen trok

de wisselmarkt deze week de algemeene aandacht.

Aanvankelijk was alleen Londen, waarschijnlijk in

verband met de regeling van de oude saldo’s, sterk

gezocht tot oploopende koersen. Deze stijging werd

weldra niet alleen gevolgd door de direct daarmede

verband houdende koersen op de overige entente- en

de neutrale landen, maar ook door die op Berlijn en

Weenen. Ondanks alle belemmeringen, die Engeland

opwerpt om koersvereffening met Berlijn en Weenen

te voorkomen, blijft er een onverbrekelijk verband be-

staan tusschen alle wisselkoersen.

Skandinvië noteert nu circa 75,25 of 12 pOt. bo-

ven het normale go

udpunt van uitvoer, een koers, die

den reeds sterk opgeloopen prijs van het hout nog

aanmerkelijk al doen stijgen. Pogingen ten behoeve

der houtimporteurs om deze sterk verhoogde wissel-

koersen te ontgaan, hadden tot nog toe geen voldoende

succes.

De verzachting van den duikbootoorlog, door

Duitschiands antwoord op’de Amerikaansche nota, zij

het ook voorloopig en voorwaardelijk, aangekondigd,

zal ongetwijfeld de moeilijkheden, waarmede onze

scheepvaart te kampen heeft, eenigszis verminderen,

hetgeen dan ook niet heeft nagelaten, ter beurze een
ghnstigen invloed uit te oefenen.

BUNKERKOLEN.

Een medewerker schrijft: • De waarschuwing van het Britsche Ministerie van

Buitenlandsche Zaken van 17 April 1.1., dat bunker-
kolen van Duitschen oorsprong vatbaar zouden zijn
voor aanhouding en prijsmaking, heeft hier te lande
ernstig protest uitgelokt, te begrijpelijker, omdat
ongeveer gelijktijdig bleek, dat de Britsche regee-

ring voornemens was aan de levering van Engeische
bunkerkolen voor neutrale schepen voorwaarden te

vérbinden, welke de neutrale scheepvaart zouden
dwingen, zich ten deele in dienst te stellen voor den
aanvoer naar de Entente-havens.
In antwoord op deze protesten brengt thans een
Reuter-telegram van 5 Mei j.l. een officiëele Engelsche
verklaring, welke een nadere uiteenzetting van de be-
doeling en de beweegredenen der Engelsche regeering
wil brengen.

Dat Duitsche bunkerkolen
zeker
in beslag zullen
worden genomen, ligt blijkens de verklaring niet in
de bedoeling der Engelsche regeering. Zij erkent,
dat een dergelijk optreden; hoewel wettig volgens de

ih Maart uitgevaardigde Orders in Council, ,,in
zekere mate iets nieuws” zou zijn en verzekert de
Nederlandsche scheepvaart, dat de Britsche regeering

bereid zal zijn ,,alle omstandigheden te overwegen
eA in het bijzonder de moeilijkheden, welke zouden
voortvloeien uit het handhaven van haar rechten ten
opzichte der Duitschie bunkerkolen.”
Erg duidelijk is dit niet. Men is geneigd eruit te
lezen, dat het in het voornemen ligt, in nofmale ge-
vallen niet tot in beslagneming over te gaan. Wij
zullen het hebben af te wachten. Intusschen blijft de
Engelsche regeering in beginsel haar recht tot in beslagneming handhaven. Inderdaad is deze uit-•
breiding van het contrabandebegrip tot goederen, die
nimmer een vijandelijke bestemming kunrten hebben,
,,iets nieuws”. Te meer nog, als men weet dat de

278

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

10 Mei 1916

Londensche Zeerechtdeclaratie in art. 29 uitdrukke-

lijk bepaalt, dat niet als contrabande mogen beschouwd

worden ,,voorwerpen en materialen, bestemd voor het

gebruik van het schip, aan boord waarvan zij aange-

troffen worden”. Met dit beginsel heeft de Engel-

sche wetgever tot dusverre niet gebroken. Men mag

dus hopen, dat, mocht het in eenig geval tot in beslag-

neming komen, de Britsche prijsrechter, die zoo prat

gaat op zijn onafhankelijkheid, de handeling der
Regeering ongedaan zal maken.

Wat in de tweede plaats het verbinden van voor-

waarden aan het innemen van Engelsche bunker-

koleh betreft,
beijvert
de officieele verklaring zich te

doen uitkomen, dat een onwelwillendheid jegens de
Nederlandsche scheepvaart volstrekt niet in de be-

doeling ligt. De maatregel wordt uitsluitend inge-

geven door de noodzakelijkheid pm met den beschikbaren

kolenvoorraad zoo zuinig mogelijk om te gaan. Met

het oog op de schaarschte aan kolen en laadruimte

is het billjk, dat de onzijdige industrieën, welke het
meeste voordeel aanbrengen voor de geallieerden,

voorgaan, en dat zuinigheid wordt betracht ten op-

zichte van die, welke den geallieerden minder van

dienst
zijn
en bijgevoig minder aanspraak hebben op
de Britsche kolen.

Dat deze bezwaren, welker bestaan moeilijk te
loohenen is, de Engelsche regeering bij de afgifte

van kolen tot het stellen van zekere voorwaarden ten

behoeve van de vaart op de Entente-landen aanlei-

ding geven, laat zich tot zekere hoogte begrijpen.
Van neutrale
zijde
zal hiertegen dan ook geen ernstige

grief worden uitgebracht, mits het betreft contracten
uit vrijen wil
gesldten en mits in de tweede plaats de
belasting der neutrale scheepvaart niet buiten ver-

houding staat tot het beoogde doel.
Van uit vrijen wil gesloten contracten zou e’chter
geen sprake meer zijn, wanneer de dreigende inbe-

slagneming van Duitsche bunkerkolen een feit werd.
Vandaar de verontwaardiging hier te lande, een

verontwaardiging, waarvoor de officiëele Engelsche
verklaring niet alle reden wegneemt. Bovendien moet

niet worden vergeten, dat, ook al mocht directe
dwang door wering van Duitsche bunkerkolen uit-

blijven, toch in tal van gevallen bij het innemen van
Engelsche kolen in de vele bunkerstations over de

geheele wereld, moeilijk van eencontract uit vrijen
wil gesproken kan worden, maar van een toestaid
van feitelijken nooddwang, zoolang het zonder inneming
van nieuwe brandstof onmogelijk is de plaats van
bestemming te bereiken. Ook dit behoort de Engel-
sche regeering tot matigheid te nopen. Ten slotte motiveert de Engelsche regeering haar
standpunt me
S
t een beroep op een maatregel der
Nederlandsche Regeering,. *elke laatstelijk den uit-
voer van 35 ton beetwortelzaad naar Engeland zou
hebben geweigerd, en voorts door te wijzen op het
feit, dat een groot deel der landbouwproducten, welke

tevoren geregeld naar Engeland werden verzonden,
thans naar Duitschland gaat. Op dit laatste punt
is in deze kolommen – zië No. 5 blz. 57 – reeds
gewezen. Wat de 35 ton beetwortelzaad betreft, deze
zijn,naar de
Nieuwe Courant
mededeelt, van Duitsche
herkomst! Naar het door de Engelsche regeering aan-

genomen beginsel was toelating in Engeland dus
onmogelijk en de Britsche firma, die den aankoop
deed, is wellicht zelfs schuldigA

BEMIDDELENDE VONN1’SSEN.

Wanneer een overeenkomst wordt aangegaan of een

andere rechtens van belang zijnde handeling verricht,
zullen zij, die hierbij betrokken
zijn,
zich in de
meeste gevallen wel een denkbeeld vormen omtrent
de rechten en verplichtingen, welke voor hen daarvan
het gevolg zijn. De vorming van zoo’n denk-
beeld is mogelijk, omdat zij weten, dat de omvang
van die rechten en verplichtingen afhangt van

zekere algemeen geldende regels: rechtsregels. Par-

tijcn weten, dat zij zich – zoo er geschil mocht ont-

staan – tot een vertegenwoordiger van het staats-
gezag kunnen wenden, door wien dan op onpartijdige

wijze door toepassing der rebhtsregels zal worden be-
slist, wat recht is.

In enkele van de hand van Mr. C. A. J. Hartzfeld
verschenen geschriften heeft deze de meening ver-
dedigd, dat dit denkbeeld van de beslissing over de
rechten en verplichtingen tusschen de burgers naar

algemeene regêls in sommige gevallen zal moeten
plaats maken voor beslissing over de verhoudingen

naar de persoonlijke opvattingen van den rechter, aan

wiens oordeel een mogelijk geschil wordt onderwor-

pen, met dien verstande dat deze, rekening houdende
met de
bijzondere
omstandigheden van elk geval, niet
naar recht, doch naar hetgeen naar Zijne meening

billijk is en past, moet vonnissen.

De overtuiging, waarmede Mr. Hartzfeld zijne op-

vatting – waarvan,
gelijk
Prof. Meyers in de laat-
ste aflevering van Themis aantoont, ook reeds sporen
bij oudere schrijvers zijn te vinden — heeft verde-

digd, is
waarschijnlijk
niet zonder invloed geweest

op de keuze van de vraag, welke de Nederlandsche
Juristenvereeniging den aanstaanden zomer aan het oordeel harer ledenvergadering zal onderwerpen en

welke luidt: ,,Is het wenschelijk, de
mogelijkheid
te
openen, hetzij in het algemeen, hetzij ten aanzien van
bepaalde onderwerpen, dat de rechter bemiddelende

vonnissen
wijst;
d.w.z. vonnissen, waarbij hij tusschen

de tegengestelde standpunten van partijen een mid-
denweg kiest?”.

Van de drie praeadviseurs over deze vraag, Mr. G.

Kirberger, Mr. C. A. J. Hartzfeld en Mr. B. C. J.
Loder, wier, ook voor niet-juristen in een bhgrijpe-
lijken vorm geschreven, samen een 130 bladzijden

groote adviezdn dezer dagen in druk zijn ver-
schenen, blijkt Mr. Hartzfeld zijn vroeger gepropa-

geerci standpunt te handhaven en dergelijke vonnissen,
voorloopig beperkt tot bepaalde onderwerpen, verkie-
selijk te achten, terwijl de twee anderen tegenstan-

ders blijken te zijn.

Het is in dit blad niet de plaats om de ge-
melde vraag en de daarop gegeven antwoorden uit-

voerig te bespreken; eene korte aanduiding van de

wederzijdsche posities schijnt ons met het oog
.oi
het

groote belang, dat ieder, die aan het rechtsverkeër
deelneemt, bij de vraag heeft, echter niet ondienstig.

Alle drie praeadviseurs stellen voorop, dat niet ge-

doeld is op die vonnissen,waarbj een eischer, die
rechtens te veel vraagt, zijn eisch slechts wordt toege-

wezen voorzoover zijn
recht
blijkt te reiken, niette-

genstaande de gedaagde elke verschuldigdheid ont-
kende. Tn deze gévallen stelt de rechter werkelijk vast
wat recht is en wordt naar recht gevorinist. Gedoeld
wordt op vonnissen, waarbij de rechter tusschen de

tegengestelde standpunten een middenweg kiest met vermijding eener. strenge doch onbillijke toepassing van het recht (Mr. Hartzfeld), waarbij de rechter on-
afhankelijk van de juistheid van ieders standpunt

ieder gedeeltelijk
gelijk
geeft (Mr. Kirberger), waar-

bij de rechter eenvoudig een middenweg kiest tus-
schen de standpunten van partijen en aan degenen,
die hem vroegen om r e c h t, zijn niet gevraagde b e-
m i d d e 1 i n g oplegt met dwingende kracht (Mr.
Loder).
Zeer gewichtig moeten, dunkt ons, wel de argumen-ten zijn, die voor de wenseheljkheid van dergelijke het
recht vermijdende vonnissen worden aangevoerd, zal

men met den heer Hartzfeld willen meegaan.

Zijn gedachtengang, die in vroegere geschriften
duidelijker is uitgedrukt dan in het thans versche-
nen praeadvies, schijnt ongeveer deze. Vrede
in de samenleving is het groote ideaal; procedeeren-
de partijen zijn onruststokers, wier twistzieke neigin-
gen zooveel mogelijk moeten worden beteugeld. Dit is
mogelijk door hen te beletten scherp tegen scherp te

10 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BÉRICHTEN

279

vechten voor datgene wat zij voorgeven hun recht te

zijn en het beste middel daarvoor is terzijdestelling

van het debat en van de beslissing over dat voorge-

wende recht en een door den rechter aan hen opge-legd bemiddelend vonnis. Op den duur zal aldus de

proceslust wel verminderen en het ideaal, de vrede,
bereikt worden. Bij die bemiddeling zal de rechter

zich moeten laten leiden door billijkheidsgevoei. Voor-

loopig wil Mr. Hartzfeld die opgedrongen bemidde-
ling beperken tot dé gevallen, waariii de meeste kans

0
1)
procedures bestaat, namelijk waarin het moeilijk

is te beslissen welke feiten hebben plaats gehad, wa
de inhoud is van een wetsartikel en zoo voorts. Mr.
Kirberger, Mr. Loder en ook wij zijn hierdoor niet

overtuigd.

Mr. Loder, die uit denaard van zijn vroeger aan-
zienlijk advocatenambt en van zijn’ tegenwoordig rech-
terlijk ambt een bevoegd beoordeelaar is van de motie-
ven, welke de partijen in een procedure leiden, wendt

zich met kracht tegen de schildering, die Mr. Hartz

feld daarvan gef t, en terecht.
In verr’eweg de meeste gevallen procedeeren par-

tijen niet over voorgewende rechten en met voor-
gewende verdedigingsmiddelen, doch uit volle
overtuiging van de juistheid van hun stand-punt. Onjuist ook is het, dat partijen op den

duur in een schipperen door-den rechter, zooals Mr.
Uartzfeld voorstelt, hevrediging zullen vinden. Zoo-
lang zij overtuigd zijn, te vechten voor een rechtvaar-
dige zaak, zal hen een gedeeltelijke ontzegging van

den eisch op gronden, ontleend aan het voor niemand
overtuigend subjectief en veelal ook niet te motivee-

ren oordeel vn den rechter noodweudig moeten kwet-

sen. Wij hebben reeds nu,
terwijl
de rechter niet tot

bemiddeling kan dwingen, opgemerkt, hoe-zwakke po-

gingen van ‘s rechters zijde om partijen tot een minne-
lijke schikking te bewegen bij beide partijen misnoegd-

heid kunnen wekken.
Er rest dus slechts het beroep van Mr. Hartzfeid
op de billijkheid, die in zijne opvatting beter kan wor-
den betracht. Nu zij men met billijkheidsargumenten zeer voorzichtig: zoo licht ontaardt billijkheid tegen-
over den een in onbilljkheid tegenover den ander.
Wanneer b.v. Mr. Hartzfeld een tusschen partijen op
iii et-nakoming eener verbintenis gestelde abnormaal
hooge boete, ten einde de nakoming des te beter te ver-

zekeren, toch in sommige gevallen door den rechter
op billijkheidsgronden jegens den verbondene wil

laten verminderen, vreezen wij, dat meestal de schuld-
eischer wel onbillijk zal worden benadeeld. En geheel
verwerpelijk is het ‘om in beginsel, zij het voorloopig
in bepaalde groepen van – gvllen, toepassing van

bi]lijkheid in conereto te willen stellen in de
plaats van toepassing van hetgeen recht is. De
maatschappelijke orde berust voor een goed deel
op de geldende rechtsregels. Zet men deze laat-ste op zij, dan is de orde verstoord. Niemand zal
meer weten, welke zijne bevoegdheden zullen zijn, om-
dat deze niet meer door objectieve regels, doch door de
,,gemoedsopwellingen van een willekeurig aangestel-
den heer” (Mr. Loder) zullen worden geregeerd. Mo-reel’ moet een dergelijke toestand van rechtsonzeker-

heid allerverderfelijkst werken: bij het aangaan van
ovei’eenkomsten zal men zich niet meer behoeven in

te spannen om
zij4
rechten en verplichtingen zoo goed mogelijk te verzekeren, de billijkheid zal immers hem,
die uit slapheid of onkunde een ongunstige positie
verkreeg, ]ater
bij
den rechter te hulp komen; minder
scrupuieuse schuldenaren zullen een kansje bij den
rechter wagen en probeeren door diens tusschenkomst
eene bemiddeling af te dwingen; eerlijke schuld-
eischers zullen het vertrouwen op hun recht yerliezen
en uit vrees voor de mogelijke bemiddeling van
den rechter, welke ook wel met verdeeling van proces-
kosten g.epaard zal gaan, reeds minnelijk een deel van
hun recht opofferen.

De burgers hoofdelijk en in hun staatsverband heb-

ben er – dit betoogde R. von Ihering reeds in 1872
in
zijn
in druk verschenen voordracht ,,Der Kampf
um’s Recht – het hoogste belang bij, dat er geen ver-
slapping ontsta in het vertrouwen in het recht.

Wij zouden dus de door de Juristenvereeniging ge-stelde vraag in beginsel met een volmondig neen wik

len beantwoorden. Slechts één uitzondering zoudeu

wij willen maken, namelijk deze, dat partijen allen
aan den rechter verklaren, genoegen te zullen nemen

met een bemiddelend vonnis. Mr. Kirberger acht ook
deze uitzondering verwerpelijk, onder meer omdat

zij niet noodig is, daar men zich – zoo men recht-
spraak wenscht naar billijkheid – toch altijd tot

scheidsmannen kan wenden en zij altijd het gevaar

medebrengt; dat de rechter door zachten drang tot
hët afleggen eener dergelijke verklaring zal dwingen. De mogelijkheid van arbitrage naar billijkheid schijnt
ons echter geen reden om partijen de bevoegdheid te

ontnemen aan den gewoneu rechter bemiddeling te
verzoeken, terwijl aan het gevaar van ongewenschten

drang ware te ontkomen dooi’ te bepalen, dat par-
tijen de verklaring in hunne eerste processtukken
moeten afleggen.

ZILVER.

De groote vraag naar zilver, waarop reeds in
no. 12 (pag. 166) de aandacht werd gevestigd, heeft
gleid tot een buitengewone
prijsstijging
van het
métaal, zoodat een noteering van 37 d. kon worden
bdreijct, welke sedert 1893 niet meer gegolden had.

Het verloop van den zilverprijs gedurende den
orlog is, zooals voor de meeste artikelen, belang-
wekkend. V66r het uitbreken van den oorlog flauw
gestemd, ondervond de zilvermarkt begin Augustus
1914 plotseling den invloed van de speciejacht,

die zich in vrijwel alle landen van Europa vertoonde:
de Prijs liep van ca. 24 op tot 27 d. Van langen duur

was dat herstel niet, want de sterk gedaalde wissel-köers op Amerika leidde tot aanzienlijke verkoopen
van die zijde en eind Augustus was men reeds tot
den ouden
prijs
ingezakt, eenige maanden daarna
zelfs tot 22Y2 d.

‘Eind 1915 begon de vraag belaugrijk.te vermeer-
de’ren en liep de prijs geleidelijk op; in de markt-
bérichten las men elke week van aanzienlijke en
toeneménde muntorders uit
vrijwel
alle •oorden van
de wereld. Dat deze orders, tenminste in die mate,
east
bijna
een jaar na het aan den dag komen der
behoefte aan kleine- ruilmiddelen in de markt kwa-
men, is alleszins verklaarbaar. Overal had men èn den
oorlog, èn de behoefte aan klein geld, als iets snel
voorbijgaands beschouwd en men dacht dus door uit-

gifte van papiergeld voor kleine bedragen in de
behoefte aan klein ruilmiddel te kunnen voorzien.
Airn het papieren geld, vooral wanneer het zoo veel-
vuldig van hand, tot hand gaat, zijn technische be-z*aren verbonden, over welke men bij tijdelijk ge-
bruik heenstapt, maar die op den langen duur druk-
kend worden. Toen de oorlog dan ook niet zoo spoe-
dig ten einde bleek te komen als men verwacht had,
wérd allerwegen tot meerdere zilveraanmunting over-
gegaan.

Daarbij komt, dat de behoefte aan klein ruilmiddel
gedurende den oorlog nog sterk is toegenomen. Uit-
betaling van soldijen en ondersteuningen, de eerste
vaak in ver verwijderde streken, waarheen het trans-
port veel tijd in beslag neemt, het uitwijken der
bewoners van veroverde gewesten, dit alles heeft
groote bedragen aan zil-i’ergeld gevorderd.

Dit zijn alle voorbijgaande factoren. Er zijn echter
oôk twee oorzaken van de behoefte aan zilvermunt,
welke van meer blijvenden aard zouden kuinen zijn:
het contante verkeer en de prijsstijging. In hoeverre
deze factoren na den oorlog zullen voortduren, is
moeilijk te zeggen. Indien echter werkelijk, wat
geenszinsfis uitgesloten, de prjsverhooging van lan-

280

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

10 Mei 1916

geven duur blijkt, dan zal het ruilverkeer inderdaad

zich blijvend aan het hoogei-e prijsniveau hebben aan

te passen. En mocht het zijn, dat eenige landen met
gedeprecieerde valuta overgingen tot vermindering

van den goudinhoud van hun muntstandaard, dan zal

dat in die landen de prijsverhooging zeker bevestigen en
een blijvende behoefte aan meer zilver doen ontstaan.

Tenzij ook de zilverinhoud der pasmunt wordt ver-

minderd, een kwestie, thans reeds voor Oostenrijk

van belang. Immers daar te lande hebben de wissel-

koersen het punt reeds overschreden, waarop uitvoer

van zilveren munt met voordeel kan plaats vinden.
In Engeland
wijst
men er reeds .op, dat de zilver-

prijs het punt begint te naderen, waarop men Indi-

sche rupees ter versmelting naar Londen kan zenden.

Maar voordat dat punt, een noteering van ong. 44 d.,

bereikt is, moet de prijs nog heel wat stijgen. Mexi-

caansche zilverdollars zijn al boven hun wettelijke
waarde; de firma Sam. Montagu
& Co.
zegt in haar

jongste circulaire heel typisch: ,,the Mexican silver

dollar is already worth-more dead than alive”. In-
tusschen zullen de troebelen in dat land, mede oor-
zaak van de zilverschaarschte, den uitvoer van mun-

ten wel. terdege belemmeren, wanneer de export niet
door andere oorzaken onmogelijk is.

Uit een en ander
blijkt,
dat het zilver als munt-

metaal en zelfs i.n het internationaal verkeer, weer

eenig terrein begint te winnen, waarvan het in de
zeventiger jaren was verdreven. Van den zwaren slag,

dien het metaal in
1893
door de sluiting der Indische

Munt ontving, heeft het zich nu hersteld: de prijzen, die voor die gebeurtenis golden, zijfi thans opnieuw

bereikt.

DE GRAANVOORZIENING.

Naar aanleiding van de opmerkingen, in ons vorig
nummer door een medewerker aan de graanvoorzie-
ning van ons land gewijd, werden ons van bevoegde

zijde de volgende inlichtingen verstrekt.
In de eerste plaats is de niet voldoende voorziening
van voedergranen in hoofdzaak toe te schrijven aan

het achter ons liggende tijdperk van vrijen invoer

onder N. 0. T. consent.
Men rekende er op, dat handelaren, die deze con-

enten aanvroegen, ook deze aangevraagde hoeveelhe-
den zouden aanvoeren, wat ‘echter voor zeer belang-
rijke hoeveelheden niet geschied is. De handel hield
uit den aard der zaak alleen rekening met eigen be-
lang en voerde niet meer aan dan wat hem voordêelig
voorkwam aan te voeren. De Regeering rekende op
consentaanvragen en bemerkte te laat, dat vele van
deze aanvragen niet vervuld zouden worden. Zij
heeft daarop onmiddellijk extra vrachtruimte geno-
men, welke evenwel door te late verlading niet tijdig
genoeg in de behoefte heeft voorzien. Trouwens het was te verwachten, dat het tekort aan aanvoeren, dat
voor een groot deel door het niet uitvoeren der con-
centen ontstaan was, niet op eenmaal te verhelpen

zou
zijn.
De Regeering heeft gekocht wat zij kcin,
maar heeft niet kunnen voorkomen, dat er niet tijdig
genoeg aan alle aanvragen kon worden voldaan.
De bewering, als zoude het gebrek aan tarwe de
reden zijn van het te weinig aanvoeren van voeder-
artikelen zet de zaak dus op z’n kop; niet de ruimte
voor voergranen is in beslag genomen voor tarwe-aanvoer, het tegenovergestelde moest in het najaar

voor belangrijke hoeveelheden plaats vinden:
Eerst nu in de laatste weken is eenige voor voer-
granen bestemde ruimte voor tarwe gebruikt, hetgeen met het oog op de-mindere behoefte aan voer voor de volgende maanden niet zoo bezwaarlijk is.
Ook is de aanvoer van tarwe wel degelijk vertraagd
doordat tarweschepen op mijnen zijn geloopen. Na-
tuurlijk had de regeering rekening te houden met den
langeren duur der reizen door de vaart om Schotland
en met het lange oponthoud van schepen, voor den tar-we-aanvoer bestemd, dus moest zij die voorzorgsmaat-

regelen nemen, velkeij genomen heeft, om aan de ver-
wachte en ondervonden bezwaren tegemoet te komen.
De mededeeling, dat einde April de tarwevoorraad in geen geval meer dan 20.000 tons was, is eveneens

onjuist; het dubbele van dit
cijfer
ware meer nabij dc
waarheid

Niet juist is ook de opmerking, dat slechts v6or
30
pOt. in de behoefte aan maïs kon worden voorzien.
In
werkelijkheid
werd
30
püt. op de toegestane
aanvragen toegewezen, hetgeen geheel iets anders is,

aangezien bij vrees voor schaarschte de aanvragen
begrijpeljkerwijze de neiging hebben, de behoefte be-
langrijk te overschrijden.

Het is noodig, het bovenstaande in aanmerking te

nemen, wil men zich een historisch -juist beeld vor-
men van den toestand op het gebied der grqanvoo

ziening in ons land gedurende den oorlog.
L.

INDEX-CIJFERS;

Het
cijfer
van The Economist is op ult. April

weer belangrijk hooger dan eind Maart, hetgeen in
hoofdzaak moet worden toegeschreven aan de prijs-
stijging voor enkele goederen; welke voor hout 78
.punten, voor soda
34,
voor steenkool 41 en voor rund-
vleesch 21 bedraagt. Bovendien is het
cijfer
beïnvloed
door de verhooging der Engelsche belastigen, welke

met name suiker en thee belangrijk hebben doen stijgen.

Data
Granen
en.
vleescli

An-
dere
VOC
dings:

en g-
notm.

Grond-
stoffen
textiel-
in dus-
trie.

Dolf-
stoffen.

Diver-
sen:
ohen,
/
nbbe,
ene.

Totaal
Alge-
1flCfl
index-
cijfer

Basis (gemidd.
1901-5)
. .
500 300
00
400
500 2200 100-0
1
Januari1914
563 355
642
491
572
2623
119-2
1
April
560
350
1
!,
626
1
!,
493 567
2597
118-0
1 Juli
565
1
!,
345
616
471
1
/2
551
2549
115-9
EindeJuli ,,
579 352 616
1
!2
464/2
553
2565
116-6
Aug.
641
369 626 474 588
2698
122-6
Sept. ,,
646 405
611
1
/2
472′!2
645
2780
126-4
Oct.,,
656
1
!,
400
1
!,
560
458
657
2732124-2
Nov.
683
407
1
/
512
473
684
1
!,
2760
125-5 Dec.

,,
714
4141/,

509
476
686′!2 2800
127-3
Jan.1915
786
413
535
521 748
3003
136-5
Febr.,,
845
411
552/2
561
1
12
761
3131
142-3
Mrt.

,,
840
427 597
644
797
3305 150-2
April,,
847
439
1
12
594
1
/2
630 816 3327 151-2
Mei
893
437 583 600
814
3327
151-2
Juni
818 428
601
624
779
3250
147-7
Juli
838
1
1,
440′!,
603
625
774
3281
149-1
Aug.
841
438′!,
628
610
1
/
778
3296
149-8
Sept.
809’1
470
1
/2
667 619
1
!2
769
1
/2
3336
151-6
Oct.,,
834
443’/2
681 631
1
/,
781
3371
153-2
Nov.
871’/2
444 691
667
1
!,
826
3500
159-1
Dec.
897 446
731
711/2
848
1
!,
3634
165-1
Jan.1916
946 ‘/2
465
782’/2
761
1
/
884’/2
3840
174-5
Febr.,,
983
520’/2
805
1
!, 801
1
/2
897’/
4008
182-2
Mrt. ,,
949’/2
503
796’/2
851 913
4013
April,,
9701/2
1
511

7941/21895 1019
4190
1182-4
190-5

In de eerste kolom is het vrijwel alle&n het reeds
genoemde rundvieesch, dat de stijging heeft veroor-
zaakt. Stijging der inlandsche tarwe wordt voldôende opgewogen door het goedkooper worden der buiten-
landsche, mede tengevolge van de groote aanvderen in
den laatsten tijd, waardoor de voorraden in Engeland
thans zelfs grooter zijn dan in normale jaren. Andére graansoorten en ook schapen- en varkensvleesch ge-ven weinig verandeiing te zien.
Bij de andere voedingsmiddelen is de verhooging
der belastingen op suiker en thee de hoofdfactor der
verhooging van het cijfer voor deze rubriek.
In de textielgroep is katoeii flauwer, wol hooger,
terwijl ook een lichte stijging van
zijde
en een prijs-

daling van jute ongeveer tegen elkaar opwegen.
Zooals hierboven reeds gezegd zijn de steenkolen-
prijzen sterk gestegen, best steams Newcastle noteer-
den zelfs 45 sh. Ook koper is verder in prijs vooruit-gegaan, doch lood en tin zijn iets gedaald, zoodat de

10 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

281

vermeerdering van het totale cijfer voor de deifstof-
fengroep ongeveer overeenkomt met die voor steen-

kolen alleen.
Voor de laatste kolom zijn de artikelen hout en
soda reeds in den aanhef vermeld.

De in vorige nummers opgenomen cijfers betref-

fende kleinhandelsprijzen in’ Nederland, Engeland en
Duitschland zullen wij niet meer geven, aangezien in

deze tijden de cijfers tengevolge van regeeringsingrij-

pen en schaarschte een deel hunner betrouwbaarheid
hebben ingeboet: .Het Centraal Büreau voor de
Statistiek plaats ‘dan ook sedert eenigen tijd bij

zijn prijsstatistiek ‘400r Nederland de aanteekening,
dat bij beschouwing van de cijfers in aanmer-

king moet worden genomen, dat somtijds een
artikel
tijdelijk
door een of meer der zes coöpe-
raties, die de opgaven verstrekten, niet werd
verkocht en dat dit van invloed kan zijn op den loop
der verhoudingscijfers. Ook in de andere landen kle-
ven de
cijfers
zulke gebreken aan; bovendien hebben

Calwer’s opgaven opgehouden te verschijnen.
,,
4,
,,

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

U i t v o e r v e r b o d e n. Verboden is de uitvoer
van gras, klaver
en ander
groenvoeder,
in verschen en
geconserveerden toestand.

Ontheffing van Uitvoerverboden.
Bij Kon. besluit van 28 Aug. 1914 werd de Minister
van Oorlog gemachtigd, in bijzondere gevallen ont-

heffing te verleenen van eenig door de Kroon uitge-
vaardigd of uit te vaardigen uitvoerverbod; de be-
handeling van en de beschikking op aanvragen om
uitvoervergunning geschiedde echter vooral in den
laatsten tijd vrijwel geheel door of namens den Minis-
ter van Landbouw. Thans is bij Kon. besluit van 4
dezer de Minister van Landbouw enz. gemachtigd om,

voor zooveel daartegen bij den Minister van Oorlog
geen bezwaar bestaat, mede namens ‘dezen bedoelde
ontheffingen te verleenen, terwijl tevens zijn goedge-
keurd de reeds door of vanwege den Minister van
Landbouw verleende ontheffingen, welke worden ge-
acht, mede namens den Minister van Oorlog te zijn
verleend.
M a x i m u m p r ij z e n. De nieuwe lijst van maxi-
mumprijzen voor de maand Mei brengt een verhoo-
ging der rijstprjzen met
f 2,-
per 50 K.G. in den

groothandel en
2Y2
ct. per K.G. in den kleinhandel. Daarentegen is de boterprijs, zoowel in groot- als
k]einhandel, verminderd met
f
0.05 per K.G. Uitge-
zonderd een kleine verhooging van den prijs van een
soort kaas en het vervallen van de noteering voor
eenige andere kaassoorten, heeft de lijst overigens, in

vergelijking met de voorgaande maanden, geen wijzi-ging ondergaan.
B r
00
d k a a r t’e n. – Door den Minister van Land-
bouw is eene circulaire gericht tot de burgemeesters,
waarin wordt vermeld, dat in vele gemeenten, in ver-
band met het verbod van het bakken van wittebrood,
het aantal broodkaarten voor goedkoop regeerings-
brood met
i4
en meer is toegenomen. Reeds nu kan

worden geconstateerd, dat de hoeveelheid ongebuild
meel, welke het Rijk voor de oedkoope broodvoorzie-ning beschikbaar stelt, wekelijks met
2
millioen K.G.
zou moeten worden vermeerderd, hetgeen een verhoo-
ging der onkosten van
f 140.000
per week met zich
zou brengen. Aangezien deze kosten voor het over-
groote deel ten goede zouden komen aan personen,
die om hun maatschappeljken welstand geen steun
yan het Rijk behoeven, acht de Minister het wensche-
lijk, dat aan hen geen’broodkaarten meer worden af-

gegeven. Den burgemeesters wordt derhalve verzocht,
in het vervolg slechts brooclkaarten af te geven of
opnieuw af te geven aan diegenen, van wie bij onder-
zoek is gebleken, dat zij den gewonen broodprjs niet
zouden kunnen betalen.

Uitvoer van peulvruchten. Aangezien
gebleken is, dat in sommige streken des lands buiten-

]anders contracten trachten af te sluiten met land-
en tuinbouwers voor de teelt van peulvruchten en.
andere gewassen, wordt ter algemeene kennis ge-
bracht, dat zoodanige contracten geenerlei recht zul-

len geven, de betreffende producten uit te voeren
anders dan onder daarvoor vast te stellen voorwaar-

den. Mochten de aldus geteelde producten door op-
slag aan het gebruik worden onttrokken zoo zal, in-

dien dit noodig
blijkt,
tot inbeslag eming worden

overgegaan.

MAANDCIJFERS.

INKLARINGEN OP AMSTERDAM.

t

Landen
April
1916.
April
1915.

van herkomst. Aantal
fonnen
Aantal
Tonnen
schepen.
netto.
schepen.
netto.

Engeland …………..
44
32.159
46
35.197
Zweden

…………..
Noorwegen …………
8
11
3.715
5.266
11
5
6.345

Denemarken

……….
2
1.111
– –
Frankrijk

………….
2
1.121
1
477
Portugal …………..


’16
Spanje…………….
4

3.315
j
1293

Italië

…………….
1
832


Griekenland

……….
2
2.438
4
5.068
Ned.-Indië

…………
6
27.948
4
20.495
Nôord-Amerika ……..
5
12.213
5
15.572
Zuid-Amerika (Oostkust)
9
26.293
25
72.043
idem

(Westkust)

– – –
West-Indische eilanden
3

5.302
5
9.860
Nederlandsche havens
.
12′
9.578
3
9.788

Totaalhandelsschepen
109

131.291

120

190.138
Vissehersvaartuigen .. ..

22

2.287

20

2.556

Totaal……
131

133.578

140

192.694

‘O
n
de
r
scheiding der handelsschepen naar de nationaliteit:

.
Percentage
April
1916
Aantal
Tonnen

van detotale
schepen.
netto.
tonnenmaat..

Nederlandsche
90
120.169 91,5
Britsche ………….
7
4.829
37
Noorsche
6
2.741
2,1
Zweedschc ……….
6
3.552
2,7

109
131.291
100

INKLARIIWEN OP ROTTERDAM.

Landen
April
1916.
April
1915.

van herkomst. Aantal
Tonnen Aantal.
Tonnen
schepen.
netto.
schepen,
netto.

Engeland…………..
140
75.761
143
80.859
Frankrijk

…………
10
6.052
11
7.212
Hanzesteden

1
1.377
Zweden

…………..
9
3.610
12
5.801
Noorwegen …………
10
8.344
27
43.734
Afrika …………….
3
2.878
3
2.497
Noord-Amerika ……..
34
112.765
58
180.454
Indië (Nederlanclsch)

..
6
19.653
3
9.448
Nederland

…………
2
824
2
621
Denemarken

……….


1
696
Spanje …………….


2
2.268
China

…………….
– –
,
1
4.800
Zuid-Amerika

……..
3
8.202
14
32.694
Binnen!, plaatsen ……
1]
1.794
9
3.521
Nieuw gebouwd ……..
1
110
1

Totaal ……
229
239.993
288

381.980

Onderscheiding naar de nationaliteit:
Percentage
April
1916
Aantal
Tonnen
van de totale
schepen.
netto.

tonnenmaat.

Nederlandsche
123
158.130
65,9
Britsche…………
60
36.468
15,2
Noorsche .

……….
31
22.903
9,5
Zweedsche ……….

11
9.368
3,9
Belgische

………..
2
8.550
3,6
Amerikaansche
1
2.722
1,1
Deensche
1
1.854
0,8

229
239.993

100

282
ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

10 Mei 1916

NEDERLANDSOHE HANDELSSTATISTIEh.

De keuze der artikelen
is bepaald
tot de
belangrjk&te
handelsartikelen en tot die, wier in- of
uitvoei in verband met de
buitengewone tijdsomstandigheden meer dan gewone belangstelling
wekt, alles voor zoover
de officieele gegevens
vergelijkbaar
zijn. Daar tengevolge van
den oorlogstoestand zoo goed
als alle
doorvoer is opgehouden,
zijn niet de algemeene
in- en
uitvoer-
cijfers gegeven, doch die van
invoer
tot verbruik
en uitvoer
uit
het vrije
verkeer.
De aandacht
zij
er echter
op gevestigd, (lat
met name in 1914
goederen voor invoer
tot verbruik worden
aangegeven, terwijl zij feitelijk in doorvoer aankwamen.

(In duizenden
Kilogrammen).

Algemeene
voedings–
middelen.
Aardappelmeel.
Boter ……….
Eieren

……..
Tirwe en -meel
1)

Rijst

……….
Andere granen..
Kaas

……….
Versche zeevisch Haringenbokking
Versch vleesch
. –
Gez. of ger.vleesch
Krachtvoeder-
koeken en -meel

Genotmiddelen.
Cacaohoonen..
7.648
5.039
588
2.495
56 231
20.942
13.340
5.306
5.843
378 924
Cacaopoeder ..
8
254
1
1.522
2.675
1.749
15
747
69
3.562
6.832 5.466
12.508
29.770 8.399
8.662
23.992
1.297
36.967
79.645 27.255
26.314
55.191
40.850
Ruwsuiker
12.298
501
125
390
2.820
4.641
25.537
1.184
441
2.481
9.734 28.485
Koffie

………

Kandij, melis,
basterd
905
1.381
6
13.523 9.087
5.132 2.500
5.202
103
39.668
31.061
16:718
1.860
1.219
886
510 783 696
5.809
5.504
6.258
1.519
1.690
1.911
Tabak

………
Sigaren
2
1
4
183
233 263
4
3
6
522
438
690

Oliën, vetten en grondstoffen
daarvoor.
9.122
28.884
5.482 5.135
16.619
0
25.304 86.463
24.442
17.594
51.137
0
Kokosnootolie
1.574
1.473
0
108
1.295
1.268
3.900 2.935
18
221
3.631
3.924
2.625
1.912
1.077
2.390
380
7
6.992 3.083 4.493
6.360
1.411
37

Copra

……….

Margar. (eetbare)
69
21 13
6.364
8.622
13.726
158 74
15
17.983
28.191
36.601
Iteuzel

……….

Margar.(ruwe).
3.191
4.310
1.638 1.529
285
11
7.408 7.477 5.147
4.239
1.417
460
Katoenpittenolie
2.450
10.253
2.164
11
1.240
21
5.741
22.052 9.198
20
2.381
84
Grondnotei ..
11.320
4.468
3.601 1.421
417
0
32.756
6.025 4.475
6.328 6.259
43
Paimpitten

..
6.988
401
2.495 4.206
0
0
17.248
1.874

5.565
10.623
1
0
Palmolie
1.037
405
0
606
126
0
4.502
5.821
129
1.152 313
0
Sojaboonen

..
8.553
10.528
0
5.243
0
0
14.432
10.762 3.441
10.590
0
0
Soja-olie
968
1.015
419
284
76
.

0
2.642
2.516
1.415 678
531
0
3.338
1.325
787
555
32
52
8.024
2.751
5.111 2.213
89
65
46.151 44.367 10.826
7.094
813
1.207
80.119
107.581
41.593
20.178
1.113
2.396
Lijnolie …….
50
9.321
0
3.070
16.608
106
209
19.815
0
8.430
34.966
415

Koolzaad

……..
Lijnzaad

…….

Petroleum ……
14.140
11.316
14.739
7
7
3
43.871
59.559
43.837
39
9
9
Miner.smeeroliën
. 2.384
1.087
1.046
? ?
5.338
7.793
2.664
?
?
Talk,roetensmeer
5.970 3.470
669
3.411
1.996
196
16.280
11.347
2.155 9.590 6.729
838

Weefstoffen.
Hennep (ongeh.)
4.346
2.123 623
1.553 1.302
0
11.429
5.520 2.311
4.661
3.459
15
Ongetw.en ongev.
katoenen garen
3.627 2.360
1.470
93
1
0′
9.643,.
7.337
.

4.974
231
7
0
Katoen (ongesp.)
7.587
12.395 3.229 2.368 12.355
14
21.494
37.922 9.050 9.058 25.389
139
Vlas

(geroot en
gezwingeld)

..
37
178
0
464
905
2.343
113
830
246′
1.421
4.157
6.164
Wol (alle soorten,
wolaf val en
kunstwol) ..
2.505
1.089 510 1.357
0
33
6.148 3.111 3.081
3.453
43
34

Metalen.
IJzer(ruwgegot.)
27.255
5.043 9.759 15.632
763
20
63.056
12.428
20.459
‘35966
3:123
36
IJzer (smeed-,
.
.

baud-enpl.ijzer)
79.309
46.741 36.427
55.118
7.152
L146
193.235
124.700
93.229
125.732
35.170
3.742
IJzer (spoorstav.)
2.717
1.792
2.902
1.535 694
916
10.549
9.041
4.984
2.6587
2.659
1.024
IJzer (gaspijpen)
3.914
2.696 4.398
592
55
400
11.008 8.219 12.364
,2.529
462
‘1.040
Staal (in staven)
28.150
2.603 3.287
14.587
297 22
64.024
6.66.3
10.164
34.651
511
83
Koper (ruw)..
9.188
42
101
7.317
2 0
21.209
147
307
18.186
852
2
,

Lood (ruw)

..
1.861
963
163
561
3
7
5.607
1.706 1.128 2:632 495
190
1.935 649
177
1.842
682
11
6.693
1.721 379
4.427
1

3.511
14
Tin

(ruw) …….
Zink (ruw)

. . .
2.846
5
1.385
6.462
2.254
942
11.776
221
1.417
18.719 6.229
2.958

Steenkolen.
Steenkolen

. . . .
1.116.0381
611.0051
545.801
1
468.960
1
56.9751
11.519
3.138.078 1.786.9001
1.574737
1
‘1.21’9772
1
188.767

1
48.10

Diversen.
Soda

…. …….
&183
4.265
2.648
641
531
0
11.245
14.364 6.579
1.496
2.282
7
Chilisalpeter

..
19.213
7.320 7.920
11.605
,

1
0
69.387.
12.372 16.801
35.228′
203
0
Cement, tras.. ..
57.519
31.307
38.971
14.393 5.213
139
128:577.
80.599 92.969 40.483
16.025
596
Iluiden (gedroogd

..

.
.
.
en onbereid).
1.709 924
152
1.324
.37
4
,
4.705 1.946
.

700 .2.900

.
94 .10.2
Huiden (gezout.)
2.004
154
47
1.797
258 1.110
5.179
903
144
5.041
499
1.791

1)
Tarwemeel is üitgedrukt in tarwe; aangenomen is, dat
75 K.G. mèel met
100 K;G. tarwë .gelijk staat. ‘Bij
.,;andere
granen” vond voor roggemeel eenzelfde verrekening plaats.

Invoer tot verbruik
Maart


iiil4

1915

1916

Uitv.uithetvrijeverkeer
Maart


iil4

1915

t,

1916

Invoer tot verbruik
eerste drie maanden
,

1914

1915

191

Uitv.uithetvrjeverkeer
aerste drie maanden

1914

1915

1916

3.053
0
0
10.457
1.871
12.944 6.149
25
0
22.129 40.907 46.155
121
52
90
2.916
3.227 3.011 488
178
205
7.099
7.401
6.953
232
0
9
2.227 3.489 3.799
564
.50
34
4.113 5.978 6.513
197.125 114.793
36.633
136.212
123
146
531.942
193.812 150.904
397.931
313
193
70.399
4.417 2.849
20.294.
389
14
89.896
12.123
13.957
54.959 2.112
4.081
228.483
111.429 77.700
100.005
537
51
615.308
433.032 184.836
307.479
.

1.260
163
5.149
5.381
9.048
?
?
14.978
16.008
24.154
?
3.212
4.773
4.706
? ?
6.974
11.351
10.025
1.388
5.111
88
4.524 5.055
2.312
4.570 9.176
599 19.729
18.651
13.089
?


?
8.161 6.662 7.019
? ?
21.968
22.738
22.383
?
771
1.934
2.354
?
2.272
6.764
8.435

32.160

29.426
23.844
?
94.610 69.203
63.987
?

10 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

283

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.
een toonden een dergelijke stijging.. New York bewoog zich
in tegenstelling met de laatste maanden beduidend onder

pariteit met Londen.
N.B.

beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

Door de verheffing in den koers kwam er beduidend
aanbod van oude saldo’s, hetgeen ten slotte een verdere
GELDKOERSEN.

.

verheffing van den Sterlingkoers tegenhield. Het slot was
dn ook iets flauwer;
I. BANKDISCONTO’S.

6 Mei 1916.
20
Juli
1914.

Disc.Wissels.
N d
4’/ssedert 1Juli’15
3’/ssedert23 Mrt. ’14
B
e
jBel.Binn.Eff.
an
IVrsch.in
4’/s

1

’15
4

23

’14 R.C.
5/2

,,

19Aug.’14
5

23

,,

’14
Bank of England..
5

8

,,

’14
3

,,

29Jan. ’14
Deutsche Reichsbk.
5

23 Dec. ’14
4

S Febr.’14
Banque de France.
5

20Aug.
1
14
3’/2

,,

29Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5

12Apr.’15
4

12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6

,,

29 Juli ’14
5

1 Apr. ’14
Nat. Bank v.Denem.
5

,,

10

,,

’15
5

6 Febr.’14
Zweedsche Rijksbk.
51/2

,,

5Jan.’15
41/2

,,

6

’14
ZwitserscheNat.Bk.
4
1
/2

,,

2

,,

’15
3
1
/

,,

19

,,

’14
Bank van Italiii
. .
5
1
/2

10Nov.’14
5

9Mei ’14
Feder. Ree. Bk.N.Y.
3-5

4Febr.’15

Javasche Bank.. ..
3/2

,,

1 Aug.’09
3
1
/2

1 Aug.’09

II.

OPEN MARKT.

Data
Amsterdam
Londen
ParPt.
Berlijn
P Par
N. York
Cali.
Part.
Prolon.
disconto
gatie
disconto
disconto
disc.
moncy

6 bIei

’16
2 I/48/4
4
4 ‘
°
/82
4’/-‘/8

2 I/4_1/5
1-6

,,

’16
1I4-2I8
3’/2
.
4
4’/82
4_1/4

2’/
4
-‘/
7

25

29Ap.’16
1
1
/1/8
4

‘/2
4’/32
38/4_42/4

2:I/
2

17-20

,,

’16
12/
2
.8/
4

31/_4
4
22
/21
4
l/_5/

2-‘/2

3-8 IVLel

’15
.4-
‘is
4.8/
4

1)
2
7
/
8
.
2
5/
121 /2
‘/
4-9 lVIei ’14
3
‘/io-i,o
3-4
2
l/5_3/4

2/-‘/
2 ‘/4
1 ‘/4-2

20-24Jul.’14
3
‘/s-/ic
2
1/
4
_81
4

22/
4
.5/
4

2 ‘/$-Vs
2/4
1

f
4
-2
1
/2

1)
Noteeriugen van de Ver. v. d. EffectenhandeÏ en de
Prolongatievereeniging door elkander.

WISSELKOERSEN.

1. . KOERSEN IN NEIjERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksche noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op New York en de laagste en hoögste der week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data
Londen
Berlijn
Parijs
New York

1

Mei

1916

..
11.41
1
/2
44.22’/2
40.45
2.39
2

1916

. .
11.46/2
44.45
40.70
2.40’/4
3

1916

. .
11.55
45.15
41.-
2.42/
4

4

1916

. .
11.56
45.65
41.10
2.42’/
5

1916

..
11.58
46.05
41.10
2..42.
6

1916

. .
11.66V2
46-02/2
41.50
-2.43

Laagste derweek
11.37
44.12’/2
40.20
.2.38
Hoogste

,,

,,
11.71
46.17
1/2

41.25

.
2.43
‘i
29 April 1916

..
11.38 44.20 40.25
2.38’I
20

,,

1916

..
11.33
43.95
39.85
2.37
‘i
Muntpariteit

..
12.10
‘/a
59.26
48.-
2.48/

Data
1
Zwitser.
land
Weenen Kopen-
liagcn
Stock.
ho)n
Btavia
telegrafisch

6 Mei

1916
47.20
31.90 75.25
75.25
.

98-/4
Laagste d. w.
45.80 30.65 72.60 72.60

Hoogste
47.30
32.17’/2
75.40
75.40

29 April 1916
46.-
30.60 72.45 72.45
98-/4
20

,,

1916
46.-
30.55
70.85
70.85
98-‘/4
Muntpariteit
48.-
50.41
66.67
66.67
100

– OVERZICHT.

– De stemming op de – wisselmarkt was zeer vast. Londen
kon van 11.37 tot 11.71 of ruim-3
O/o
opkomen enBerlijn
kon een avance van zelfs 4
0/
-behalen. Ook de overige koer-

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Coble
Zicht Zicht
Zic/,t
D a
0
Londen
Parijs
Berlijn
.
Amsterd.
(in
,
(in frs.
(in cents
(in cents
per
£)
P.

)
p. Rn&. 4)
pe,-

gld.)

6 Mei

1916. . .
4.76.35
5.94
76’/4
412/
4

Laagste d. week..
4.76.35
5.92 J/2
76
4111
4

Hoogste,,

,,

. .
4.76.80
5.94’/2
76’I2
41/4
29 April 1916
. .
4.76.90 5.93
747/8
41/
22

,,

1916

. .
4.77.-
5.96
761/
4

42e/s
1{untpariteit….
4.86.67
5.18’/4
952/4
40/16

III. KOERSEN VAN DE VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Landen
Noteerings.
een /,cden
20Apr.
1916
29Apr.
1916

Week
1-5 Mci.

Laagste1 Hoogste

5Mei.
1916

Italië

……
..Lires p.
£
30.95 30.10 29.55 29.85
29.85
Madrid

….
Peset. P.
£
24.40 24.25
24:05
24.20
24.08
Lissabon ….
d. p.escudo
34
1
/8
34e/s
34/8
34
1
18
34i8
Petrograd ..
R. p.
£
10
151
156
154
155
2/2

154/4
Alexandrië.
.
Piast. p. X
977/
97/10
977/

97/,o

977/16

Calcutta
. . . .
sh/d.p.rup.
1/4
1
/16
1/4
1
/16
1/4’/,a
1/4 ‘/8
1/4’/8
Singapore
. .
id. p.
$
2/4/22
2/4/82
2/4/62
2/4/
2/4/3
Yokohama
. .
id: p. yen
2/121
4

2/12/
4

211
‘/4
2/12/
4

2/1 2/4
Hongkong ..
id. p.
$
2/1 2/2
2/2/8
2/3e/s
2/3
8
/8
Shanghai

. .
id. p.tael
2/10
5
/
3/0’/4
33 ‘/2
3/3
3/3
Montreal..
..
$
per
£
4.79
1
/8
4.79 4.78
1
/8
4.79
4.78’14
B. Aires 90 d.
d.p.gd.pes.
49
9
/32
497/82

498/
498/1
49/ic
Valparaiso
,,
d.p.pap.p.
8
6
/
8/
8
5
/8
8
21
/81
8/s
Montevideo,,
d.p.peso
53
Vi
53 ‘/2
53
9
/,6
53
9
/ic
53
0
/a
R.d.Janeiro,,
d.
p.
milr.
11
23
/32

11 ‘/io
11
25
/22
. 11
i8/
11
1
3/
16

GOUD EN ZILVER.

GOIJDBEWEGING BIJ DE BANK
01?
ENGLAND.

Week van 27 April-3 Mei 1916.

(In duizenden p.st.)

In

Uit.
Baren

…………..78

Continent

……….
140
..-

Koloniën
…………
Sovereigns

…….

..
10
Vreemde munt

U. S.
A………….
30
Koloniën
…… ……-

Zuid-Amerika
……..

])iversen …………250

Baren en diversen..
558
Per saldo uitgevloeid
.

410

Per saldo ingevloeid
.

738


738

ZILVER.

• De rijzing heeft zich in het begin der week krachtig
voortgezet, maar kwam later tot stilstand, hoewel de prijs-
verhooging nagenoeg gehandhaafd bleef: de hoogste .irjs
van de week is 37
1
/s. Het zijn vooral de muntbesturen van
verschillende staten, die, door voor hun groote zilver-
behoeften tegen elkander op. te bieden, de stijging veroor-zaken. The Statist geeft gemeenschappelijken inkoop door
de gealliëerden in overweging, ten einde verdere prijs-
opjaging te voorkomen.

Noteering te Londen.
te New York.

6 Mei
…… ……..
36’/,o
76/4
29 April
1916
……..
35
‘/
73
‘/
8 Mei
1915
……..
23°/,
50
9
Mei
1914
……..
27’/,i
58/a
.20 Juli
1914
………
24’/
541/8

284

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

10 Mei 1916


NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 6 MEI 1916.

Activa.

Binneni. Wis-(

/
83.212.419,98 ‘/
sels, Prom.,

B.-bk.

,,

941.861,12
enz. in disc.

Ag.sch. ,, 17.112.255,46
1
/2
/101.266.536,57
Papier o h. Buiten!. in
disconto

….. ……….. ……….

Idem eigen portef..
f

8.557.952,–
Af: Verkocht maar voor
de bk. nog niet afgel.

Beleeningen

[H.-bk.
8.557.952,-

ncl. vrsch.

f
36.585.955,39

B.-bk.

,,-

5.961.850,59
in r:k:t.
Ag.sch. ,, 47.747.529,82
1
/
2

f
90.295.335,81

Op Effecten

……
f
86.754.685,81
Op Goederen en Spec. ,,

3.540.650 -.
90.295.335,81

Voorschotten a. h. Rijk ……………..

Munt en Muntma.teriaal


Munt, Goud ……
f
70.448.065,-
Muntmat. Goud.. .. ,,462.429.363,96

f532.877.428,96
Munt, Zilver, enz.

,,

1.797.004,20
Muntmat. Zilver .. ,,


it
534.674.433,16
Effecten
Bel.v.h.ResJonds.. f

4.900.813,94
id. van ‘/,v. h. kapit. ,,

3.923.998,50
11

8.824.812,44
Geb.en Meub.der Bank …………….
,,

1.600.000,-
Diverse rekeningen

………………
,,

53.717.399,66
1
/

f
798.936.469,64
1
/o

Passiva.

Kapitaal ……………………….
f

20.000.000
e

Reservefonds ……………………,,

5.000.000,-
Bankbiljetten in omloop…………..,, 664.373.225,-
Bankassignati8n in omloop ………… ,, 6.642.639,55
‘1
Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk …… / 34.491.672,34
Van anderen ……

56.909.816,28 91.401.488,62
Diverse rekeningen ………………,, 11.519.116,47

f,
798.936.469,64
1
/

Beschikbaar metaalsaldo ………….. / 381.417.623,69
Op
de basis van
2
/2
melaaldekking ……,,
228.934J53,05’/2
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is .. ,,1.907.088.118,45

Bij vergelijking met den vorigen weekstaat blijken de volgende
verschillen:
Meer
Minder

Disconto’

.. …………
637.067,30/2

Buitenlandsche wissels ….
113.924,-
Beleeningen

…………
11.167.812,31
Goud

……………….
2.981.315,01
Zilver
76.348,02’/
Bankbiljetten
17.491.010,-


Part. Rek.-Crt. saldo’s

.;
16.035.456,11

N.B. Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën blijkt, dat uitstonden op:

29 April 1916
6 Mei 1916

Âan schatkistpromessen.

/156.620.000,-
/
140.640.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank gep!aat4t
,, 79.000.000,-
,,

79.000.000,-
Aan schatkistbiljetten ..
,, 93.263.000,-
,,

82.208.000,-
Aan zilverbons

………
,,

8.573.785,-
,,

9.182.485,-

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens.)

Dato
Goud
Zilver
B k
bitn

Andere
opesschbare
schulden

6

Mei
1916
..
532.877
1.797
664.373
98.0441)
29 April
1916
..
529.896
1.873
681.864
76.688
22
1916
..
528.602
1.541
651.675
92.819
15
1916
.

.


523.023
1.727
654.425
86.346
8

,,
1916
‘.

.
520.251
1.940
656.732
76.671
1

,,
1916

.

.
517.104
3.768
647.174
184.056
25 Maart
1916
..

.


510.546
4.659
588.443
108.222
18

,,
1916
509.469
4.799
582.430
05.608
11

.,
1916
.

.
501.676
4.624
582.678
93.388
4
1916
495.530
4.798
586.149
179.686
26 Febr.
1916
.

.
495.113
5.249
577.978
04.746
19

,,
1916
..
489.740
5.261
575.339
97.068
12
1916
..
485.260
5.060
579.441
.

91.325

8 Mei
1915
..

.


301.179
1.973
486.083
38.067
9 Mei
1914
..

.

.
162.969 7.823
333.726
6.763

25 Juli
1914
….
162.114
8.228 310.437 6.198

1)
Waarvan Rek.-Crt. saldo van het Rijk
f
34.492.000,-.

D t

Disconto’s
_______
Belee.
Besch,k-
baar
.
Dek-
kings-
Hiervan

T to
0

0
Schatkist-
ningen
Metaa l-
perce n-
promessen

saldo
tage
rechtstreeks

6 Mei 1916
101.267
79.000
90.295
381.418
70
29 April 1916
100.679
7.000
79.128
379.285
70 22

1916
94.275 73.000
74.023 380.477
71
15.

,,

1916
95.662 74.000 74.018 375.835
71
8

,,

1916
90.536
68.000
73.831
374.300
71
1

,,

1916
92.601 71.000 72.458
373.931
71
25 Maart1916
72.541 52.000 68.700
375.178
74
18

,,

1916
67.771
47.000
68.867 375.971
75
11

,,

1916
65.164
44.000
69.403
370.408
75
4

,,

1916
61.380 40.000
71.227
366.489
75
26 Febr. 1916
74.138
52.500
73.631
363.148
73
19

,,

1916
74.665
52.500
74.116
359.857
74
12

,,

1916
75.218
52.500
80.529 355.511
73

8 Mei

1915
65.697
7.000 161.227
197.942
58
9 Mei

1914
76.714
5.000
75.215 34.529
1
)
50

25 Juli

1914
67.947 14.300
61.686
43.521
1
)
54

1)
Op de basis van
2
/2
metaalekking.

NB. Bedrag der stortingen op de
4
1
12
°/o Staatsleening 1916
tot en met 6. Mei:
f
67.794.900,-.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

B

k
Andere
Dato
Goud
Zilver
bil’ttn
schulden

48.293
33.232
141.050
30.659
4 Mrt

1916 …….
48.424
32.793
139.721
30.778
26

Febr.1916 …….
48.696
32.207
140339
30.300 47.930 32.197 140.529 28.150
19

,,

1916 …….
12

1916 …….

25.913
28.217
120.495
17.247
6

Mrt

1915 …….
25:942

28.167 112.340
9.137
.7

Mrt

1914 …….

25

Juli

1914 …….
22.057 31.907
110.172 12.634
Dato
Dis-
conto’s

Wissels,
buiten
N..Ind.
betaalbaar

Belee-
ningen

t
t Diverse
1
reke-
ningen

Beschik.
baar
metaal-
saldo

1

Dek-
t kings-
1
percen-
1
toge

4 Mrt 1916
6.098 16.901
44.842
26.606
47.183
48
26Feb.1916
5993
17.020
44.260
26.179 47.118
48 19

,,

1916
6.023
16707
44390
26.910 46.775
47
12

,,

1916
6.023
17.324
44.354
26.066 46.192
48

6 Mrt 1915
5.624
7.884
37.503 6.236
26.581
39
7 Mrt 1914
6.073
11.687
42.071 2.980
5.5181)

45

25 Juli1914
.
7.259

6.395
47934
2.228
4.8422)

44

Sluitpost der activa.

Op de basis van
2
/2
metaaldekking.

10 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

285

SURINAAMSCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden guldens)

Data
Metaal
Circulatie
Andere
1

schulden
1

opeischb. IDisconto’s
Div. reke.
ningen
‘)

26

Feb.1916….
915 889
1.069
919
694
19

1916….
889 889
1.058 919
678
12

1916….
886
922
1.021
924
663
5

1916….
858
935
1.032 917
686

27

Feb.1915….
1.324
910
1.158 806
-472
28

Feb.1914.. ..
678 1.058 444
737 318

25

Juli1914….
645 1.100 560
735 396

1)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eindvan ieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen baukstaten.

1. BANK OF ENGLAND.

WEEKSTAAT VAN 3 MEI 1916.

ISSUE DEPARTMENT.

Notes issued.. £ 74.787.065

Governm. Deb. £ 11.015.100
Other securities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion ……56.337.065

(s.(&s/.uD, 1

z is;iöi.uoa

BANKING DEPARTMENT.

Capital ……£
14.553.000
Government
Rest …… ..,,
3.103.937
securities
. .

£
33.187.796
Public deposits,,
48.444.236
Other securities,,
77.376.643
Other .deposits,,
86.023.575
Notes …….. ,,
40.454.320
Seven-day and
Gold and silver
other buis..
25.894
coin

……..
1.131.883

t
ia.iu.osz 1

lnzJou.osz

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN

Onderstaand overzicht bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen
Government securities. De publicatie dezer cijfers geschiedt
sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Currency Notes.
Dato

Metaal Circulatie Bedrag
1
Goudd. 1Gev. Sec.

3 Mei 1916 57.489

34.333 117.160 28.500 83.877

26 Apr. 1916 58.924

34.103 116.244 28.500 75.718
19

1916 57.965

34.032 113.742 28.500

75.718
12

,,

1916

57.922

33.658 111.019

28.500

75.718

5 Mei 1915 56.304

34.945

42.99 27.500

8.623

6 Mei 1914 35.942

28.808

22 Juli 1914 40.164

29.317

Data
Gov.
Sec.
Other
Sec.
Public
Depos.
Other
Depos.
Re-
serve

Dek.
kings-
perceit-
ta
g
e
t)
______________

3 Mei 1918
33.188
77.377
48.444
86.024
41.587
30
7
/8
26 Apr. 1916
33.188 88.397 61.722 85.472
43.271
29l8
19

1916
33.188
87.906
59.179 86.646
42.383
29
1
/&
12

1916
33.188 90.545 68.803
79.961
42.714
288/
4

5 Mei 1915
51.044
146.153 134.185
85.129
39.809
18’/
6 Mei 1914
11.047
.
38.835
18.387
39.402
25.583
44
1/4

22 Juli 1914
11.005
33.633
13.735
42.185
29:297
52
8
/t

1)
Verhouding tusschen Reserve en Deposits.

II.
DEUTSCHE REICHSBANK.

– STAAT VAN 29 APRIL 1916.

De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metallbestand ………………….Mk 2.503.901.000
davon Goldbestand …………….

2.461.702.000
Iteichs- und Darlehenskassenscheine..

,,

938.972.000
Noten anderer Banken …………….
..8.952.000
Wechsel ………………………….5.138.099.000
Lombardforderungen .. …………… 12.104.000
Effekten …………………………49.264.000
Sonstige Aktiva………………….

375.648.000

Grundkapital ……………………

180.000.000
Reservefonds ……………………

85.471.000
Notenumlauf ……………………

6.696.911.000
Sonstige tiiglich fallige Verbindliclikeiten

1.736.894.000
Sonstige Passiva …………………..327.664.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer der uitgegeven
Darlehenskassenscheine. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels onder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data
Metaal
_____

Daarvan
Goud
Kassen-
scheine
1

Circu-
lotie

1
kings.
percen-
tegel)

29 Apr.1916
2.503.901
2.461.702
938.972 6.696.911
51 22

,,

1918
2.503.783
2.461.470
990.700
6.479.366
54
15

,,

1916
2.504.784
2.461.070 809.227 6.534.347
51
7

,,

1916
2.504.632
2.460.855 906.009 6.674.754
51

30 Apr.1915
2.416.729 2.388.526
768.540
5.310.282
60
30 Apr.1914
1.726.389
1.324.031
67.506 2.101.317
82

23 Juli 1914
1.891.398
1.356.857
65.479 1.890.895
93

8)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine

Data
Wissels
Rek. Crt.

Darlehenskassenschcine
Totaal
In kas bij
uitge
I

de Reichs-

geven bank

29 Apr. 1916
5.138.099
1.736.894
2.158.900
900.500
22

,,

1916
4.717.836
1.649.580
2.200.600
963.600
15

,,

1916
5.226.117
1.857.823
2.029.000
771.400
7

,,

1916
5.189.770
1.727.368
2.143.900
870.000

30 Apr. 1915
3.787.936
1.463.852
1.412.000
752.000
30 Apr. 1914
924.743 825.005

23 Juli

1914
750.892 943.964

III. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.
De met * geteekende posten komen eerst sedert 28 Jan. 1915
in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert den oorlog niet
inwisselbaar.
(In duizenden franes.)

Data
Goun
Zilver
*
Tegoed
in liet bui-
ten land
Wissels

Uitge.
stelde
wissels

4 Mei 1916
4.811.032 356.191 445.678 1.567.296
27 Apr. 1916
4.803.571
358.945
769.459 403.137 1.582.109
20

1916
4.899.442
359.701 735.935 418.905 1.599.655
13

,,

1916
4.893.313 359.305
781.194
380.744
1.617.384

6 Mei 1915
4.168.999
376.667 634.513
235.673 2.553.035
7 Mei 1914
3.860.840 634.610
1.390.510

23 Juli 1914
4.104.390
639.620

……..

1.541.080

Data
Belcening
*
Buitgew.I
.
voorsch.
old. Stoot
Bank-

biljetten
Rek. Crt. Particu- heren

1
Rek.. Crt-
Staat

4 Mei 1916
1.219.124
7.100.000
15.423.122
2.040.139
32.623
27Apr.1916
1.218.693
7.200.000
15.278.000 2.091.927
42.987
20

1916
1:223.768
7.100.000 15.239.423
2.036.614
77.855
13

,,

1916 1.231.681
6.900.000
15.183.959 1.993.804
37.144

6 Mei 1915
654.578
5.200.000
11.584.353 2.317.147 43.043
7 Mei1914
786.220

5.895.280 688.530
126.830

23 Juli 1914
769.400

5.911.910

942.570 400.590

286

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

10 Mei 1916

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedei-t 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in.
wisselbaar.
(In millioenen Roebel).

Data
fl.
st
.
Goud
Te goed
ii h bui.
tenlond

Zilver
£U
pasmunt

1
Schatkist.
biljetten
Circulatie

29 April

1916..
1.629
1.229
59
3.762 6.254
21

1916..
1.626
1.135
57
3.790 6.184
14

1916..
1.629 1.137
62
3.745 6.078
5

,,

1916..
1.626
1.046
60
3.816
6.022

29

April

1915..
1.573
139
54
1.453
3.277
29 April

1914..
1.575 208
71
1.599

21

Juli

1914..
1.601
144
74
1.634

Data n. St.
Wissels

Voor-
schotten

Effecten

1
Andere
1
i

voor-
schotten
i

Re.
Courant
Parti.
culieren

Rek.
Courant
Staat

29 April

1916..
343
499
181
1.133
215
21

1916..
345
517
183
1.052
223
14

,,

1916..
379
531
184
1.198
212


5

,,

1916..
377
533
186
1.156
228

29 April

1915..
410 249
238. 1.117 205
29 April

1914..
387
92
274 646
423

21

Juli

1914..
393
121
243
596 503

V. SOCIÉTÉ GNÉRALE DE BELGIQUE.

Van de Nationale Bank van België, clie haar goudvoorraad
naar Londen heet overgebracht,
zijn
sedert 6 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société Générale is einde 1914 met cle functie van
circulatiebank belast.
De bankbiljetten zijn niet inwisselbaar.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden francs.)

Metaal
1
Beleen.
Beleen.
Binn.
Rek.
Data
ina.
1

van
van
wissels
Circu.
Crt.
buiten
1.
1
buitenl.
prom. d.
en
latie.
saldi

saldi
provinc.
vord
e
r.
beleen.
.

29 Apr. 1916
209.426 59.964 480.000
61.179663.661
142.229
13

1916
207.928
59.701 480.000 63.239
654.228
152.323
8

,,

1916
200.997
59.052 480.000 62.396 641.232
158.988
23 Mrt. 1916
199.770
56.598 480.000 60.435 641.236
153.874

29 Apr. 1915
51.426 7.254
200.000
3.005 178.788
82.996

VI. VEREENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA.

17. S. FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 19

14.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN

(In duizenden dollars.)

Data

Goud
Zilver
Wissels
Deposito’s
c-
J
Dekkings-
Perccn.
tage
‘)

31 Mrt.’16
335.240
9.938
61.675
458.456
9.867
74
24

’16
342.124
12.223
60.550
463.904
11.030
74
17

,,

’16
334.473
11.304
57.700
455.639
10.203
74
10

’16
338.539
20.036 54.478 456.961
10.178
75

1-Apr.’15
239.176
25.627 33.678
293.954
9.597
82

1)
Gouddekking van déposito’s en circulatie na aftrek van
de po5ten tusschen de banken onderling.

NEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST

COMPANIES.

OVERZIHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Reserve.

Beleenin gen
1

en
Eigen

Bij Fed.

Elders

disconto’s
Data

Bezit

Res. Bank Iqedej’oneerd

6 Mei

1916..
445.330
165.540 57.790
3.358.490
29 April

1916..
452.940
165.500
55.620
3.363.660
22

,,

1916..
455.850
170.930
60.800
3.381.740
15

,,

1916..
462.190
168.070
60.450
3.378.540

8 Mei

1915..
418.800
118.570
27.670
2.460.310
9 Mei

1914..
502.9901)

‘)
2.117.950

25
Juli

1914..
467.8800
– –
1)

2.057.570

Deposito’s
Surpus
Data

Circulatie

Dadelijk i

Op

Reset
l
ve
ter
opvraagbaar

sn,jn

6 Mei 1916…

31.610
29April1916..

31.700
22

,,

1916..
1
31.710
15

,, 1916..

31.750

8 Mei 1915..

37.840

2.352.080

131.230

159.200
9 Mei 1914..

41.610

2.034.1801)

‘)

39.980

25 Juli 1914..

41.730

1.958.320′)

‘)

26.170

‘) Op deze data werden reserve en deposito’s beide ongesplitst
opgegeven.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 6 Mei. 1916.
De ontspanning, die in de Neclerlandsche geidkoersen na
de kwartaalswisseling is ingetreden, is onze
$taa.tsfonclscn-
markt zeer ten goede gekomen. Vooral de 3 pCt. Nedem


landsche Werkelijke Schuld gaf van een willige houding blijk en sluit 1/8 boven het vorig koerspeil.
De gemiddelde Prolongatiekoers over April (4,0625 pCt.)
is aanmerkelijk hooger dan in de drie eerste maanden van
het jaar, toen deze tusschen 2,3 en 2,4 pOt. fluctueerde,
hetgeen derhalve Vrij sterk de dagen van spanning, die
achter ons liggen, weerspiegelt. Toch verhindert dit aan-
trekken van den geldkoers niet, dat ondernemingen van
den meest u.iteenloopenden aard met nieuwe uitgiften ter
markt komen. Ook zit men – en dit is een bevredigénd
verschijnsel – ten onzent niet stil om het handelsverkeer
met het buitenland verdere expansie te verleenen. Getuige
hiervan de oprichting vn de Holland Zuid-Amerika Han-
del Mij., welke in hoofdzaak ten doel heeft den in- en uit-
voerhandel met Argentinië en Brazilië ter hand te nemen.
Hét verwerven van belangen in de Zuid-Am&ikaansche
republieken getuigt van een heldoren blik, daar het vast-
staat, dat voor deze Oorden nog een groote toekomst is
weggelegd en dat er eeu ruim terrein van werkzaamheid
te vinden is.
Wat Argentinië betreft moet nochtans melding gemaakt
worden van een tijdeljken ongunstigen factor, namelijk het
vooruitzicht op een géringeren maïsoogst, waartegenover
echter het bevredigend feit staat, dat 1915 een uitvoersaldo
van niet minder dan 331 millioen goudpesos heeft gelaten
legen 77y2 millioen goudpesos over 1914 De goudvoorraad
der conversiekas wees einde Februari dan Ook een cijfer
aan van niet minder dan ruim 305 m-ill-ioen goud-pesos (met
inbegrip van de saldi bij de gezantschappen in het buiten-
land) tegen 224 millioen goudpesos op het einde van 1914. –
Ten onzent varen Brazilianen in de afgeloopen week vrij
vast gestemd, doch werden Argentijnsche staatsfondsen la-ger afgedaan. Gunstig was dë houding wederom voor Rus-
sen, die ondanks de financieele zorgen, vaarede de rg5e-
ring te kampen heeft (men beweert, dat thans een officieel
goudagio van 45 pCt. zou bestaan) weer aanmerkelijk hoo’ ger werden afgedaan. De telkens weer opduikende vredes-geruchten schijnen niet vreemd aan dezeii kooplust te zijn.
Ook de voortdurend verbeterende wisselkOersen wil men als
bewijs hiervoor laten gelden. Hoewel het niet onmogelijk
is, dat, indien Duitschland’s antwoord op Wilson’s nota
gunstig zou worden opgevat, deze als grondslag voor be-

3.347.760

169.340

93.040

3.359.020

163.700

96.330

3.391.840

158.970

103.790

3.401.890

158.910

104.900

10 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

287


‘l
sprekingen in die richting zou kunnen dienen, schijnt het
toch voorbarig, veel waarde te hechten aan dergelijke ge-
ruchten, die ter beurze herhaaldelijk de ronde doen. Wel is
de economische uitputting bij beide partijen ver gevorderd,
doch de ondervinding heeft geleerd, dat men in dit opzicht
voor een beetje meer of minder niet terugschrikt.

29 Apr. 3 Mei 6 I’,Iei

Rigof
daling
5
0/
Ned. Werk. Schuld 101
1
/

101
11
/jO
101’/io
+ 11/je

3
ol
o
Ned. Werk. Schuld

71

72

72
1
/s

+ 1
1
/8
2 /j 01 Ned. Werk. Schuld

60 18/

61
11
/10
61
1
/jc
+ 11/8

6
0
/o Bulgarije 1892

63

65

66

+ 3
4
0/
Rusland Nicolaï ….

61’°/io
63Iio
63fio

+
Pls
4
0
1 Rusl. Zuidwest . . .

57

59
5
1jo
56

– 1
4
0/
Rusl. bij Hope – . .

59/

60
7
/io 60
11
/jo + lIjo
4
0
1t, Donetz spoorw. 1894

50

52Io

Sl/s

+ l°/s
4’Ie
°/oGoudleeningChina

641/4

65’I

65’/2

+ 8/4

5
0
/o Brazilië 1903 ……61
1
/4

63

671/4

+ 6
3
0/
Venezuela ……..42/,o

42/jo
44

+ l/jo

Op de
locale
markt heerschte een opgewekte en willige
stemming, die wat
banicaandeelen
betreft, aandeelen Am-
sterdamsche bank, Koloniale bank en Nederlandsch In-
dische Handelsbank hooger deed sluiten.
Cultuur fondsen
genoten belangstelling wegens de betere
houding van de suikermarkt. Zeer vast waren o.a. aan-
deelen Handelsvereeniging Amsterdam en Javasche Cul-
tuur, die zich door een rjziug van respectievelijk 27 en
14 pCt. kenmerkten. Daarnaast werden ook Vorstenlanden
en Suiker Cultuur belaugrijk hooger afgedaan.,
Van
mijnbouwfondsen
verdient alleen een stijging van 15 pCt. in aandeelen Singkep Tin vermelding en eenige
vraag voor Aequators, die hun verlies van verleden week
gedeeltelijk konden inhalen.
Zeer opgewekt ging het weer toe in den
petroleumhoek,
waar Geconsolideerde en Koninklijke de leiding hadden. Eerstgenoemd fonds steeg 29 pCt., o.a. op gunstige divi-
dendgeruchten voor de Astra Romana. Ook Orions waren
zeer vast, hoewel de Aprilproductie niet mede viel. Als
n]gemeen gunstige factor bestaat bovendien het feit van
belang, dat de kolenproductie ter wereld omgekeerd even-
tedig blijft aan de toenemende behoefte, waardoor de
kansen voor petroleum zoo veel grooter worden. Zoo is
de kolenproductie in Engeland, die in 1914 ten opzichte
van 1913 reeds van circa 287Y
2
millioen ton tot circa
2654 millioen ton was gedaald, in 1915 verder tot ruim
253 millioen ton teruggegaan.
Rubberaandeelen
waren zeer willig inzonderheid wat
aandeelen Oost-Java en Serbadjadi’s betreft. Eerstgenoem-
den verbeterden 36Y2 pCt. Het slot in deze afdeeling was
opgewekt en op de hoogste koersen van de week.
In de
scheepvaartafdeeling is
de oude levendigheid groo-
tendeels weergekeerd. De verwachting, dat Duitsehland zich naar Amerika’s wenschen zou plooien, een feit, dat
natuurlijk ook onze scheepvaart ten goede zou komen,
werd ter beurze verdisconteercl en na het bekend worden
van Duitschland’s antwoord won de opwaartsche beweging
nog aan kracht. Aandeelen Holland-Amerika-Lijn, die ex-
dividend verhandeld werden, sluiten 233 pCt. boven het vorige koerspeil; Nievelt Goudriaan 36
6
pCt.; Oostzee
4534 pOt., Bothnia’s 283% pCt., zoodat een groot deel van
koersverliezen thans is ingehaald.
Zeer gunstig was ook het verloop van
tabaksfond-
sex,
die op de bevredigende prijzen, bij de jongste inschrij-
ving besteed, alsmede wegens het feit, dat hij vele onderne-
mingen de oogst reeds geheel tot hooge prijzen werd vet-kocht, sterk gezocht waren. Vooral de Delisoorten waren
zeer vast. Van de Deli Cultuur werden verschillende partijen
100 pCt. boven taxatieprijs geveild. Deli Batavia’s en Deli
Maatschappij Uegeu ruim 25 pCt., Rotterdam Deli’s ruim
20 ,pCt.
De eenige dissonant in de algemeene rijzing vormden
West Java Thee, die 15 pCt. daalden, naar aanleiding van
een bericht van de directie, volgens hetwelk de intrinsieke
waarde van de ondernemihg niet in overeenstemming is
met de boekwaarde, zoodat een afschrjving van 40 pCt. op de nominale waarde der aandeelen noodig zal zijn.
Delispoorwegaandeelen
werden een paar procent hooger
gezocht.

29 Apr. 3 Mei 6 Mei
Rijzing of
daling.
Amsterdamsche Bank ..
179
181
183
+
4
Koloniale Bank ……….
125’/4
125

130
+
4i/
Ned. md. Handelsbank

..
173’/2
175
180
+
6
1
12
Ned. Bank Cert .

……..
232 232
232°/4
+
°
/4
Cr&lit Anversois

……..
40
52
57
+
17
HolI. Draad en .Kabelfabr.
169
1
/2
184
164

5’/2
Lijm- en Ge1atinefabr…..
161 167 167
+
6

Scholten’s Aardapp.ml
.fabr.
183
187 ‘/2
189
8
/4
+
68/4

29 Apr.
3 Mei
6 Mei

Vereenigde Blikfabrieken
125
130 130
Wester Suikerraffinaderij
173’/4
176
177
3
/4
Torstenlandlen

……….
199’/
191
3
/4

191
Handelsvereen. A’dam
298
302
1
/4
325
Suiker Cultuur ……….
165
1
h
167
1
/2
1741/
4

Javasche Cultuur ……..
277
276
5
/s
291
Aequator …………….
103 112
112
Singkep Tin

…………
209
21V/2
226
Geconsolideerde ……….
198°/4
207’/s
22714
Koninklijke

…………
604°/4
609
622’/4
Moeara Enim…………
245
250’/2
255
Ned. Rumeensche ……..
14
1614
18
Orion

………………
60’/i
661e
74
Steaua

Romana ……….
132’/
4

135’/2
136
Amsterdam Rubber ……
l87°/a
191
195
Bandar Rubber ……….
77
76
78
Deli

Batavia

…………
143°/8
144
144
Ned. Rubber Mij ………
67
2
/2
671/
4

68 ‘/
Oost Java Rubber ………
178/
1858/4

215
Serbadjadi

…………..
310 320 322
Holland Amerika-Lijn ….
369/
38481
4

343*

Kon. 1-lolI. Lloyd ……..
160
167 ‘/4
169
Kon. Neci. Stoomboot ….
163/4
164
5
/8
174
Müller

&

Co …………..
241
253
260
Nievelt Goudriaan

……
523
1/2

535
560
Oostzee

…………….
240
1
/2
2551/
4

285
Bothnia

…………….
286
301
314
8
/
4

Amsterdam Deli

……..
244
8
/4
236
240
A’dain

Langkat ………..
220 222
1
/2
2241
4

Besoeki

…………….
152
154/8
152’/2
Dcli

Batavia

…………
416
1
/2
413 Vi 441 ‘/2
:Deli

Mij ……………..
468’/i
481
494’/
Medan ………………
162
163/2
163
Rotterdam

Deli……….
210
215’/
230’/4
Amsterdam Thee ……..
60 62
60
West Java Thee

……..
53
40
37 8/4
Deli

Spoorweg

……….
204v/s
204/
207’/
ex. div.

Ofschoon men hier ter beurze zeer goed weet, dat
Amerika een gouden tijd doormaakt en dat de prijzen van
de meeste industriëele artikelen een ongekende hoogte heb-
ben bereikt, valt nog altijd geen groote belangstelling voor
Amerikaansche fondsen
waar te nemen. Toch bewogen in de afgeloopen week de prijzen zich over het algemeen in
opwaartsche richting, zelfs dan wanneer de Wallstreet-noteeringen hiertoe geen aanleiding gaven, welk feit in
hoofdzaak verband houdt met de verbetering van den dol-
larkoers, die ook een gedeeltelijke normaliseering van het
koerspeil rechtvaardigt. Enkele aandeelen werden in navol-
ging van Wallstreet honger afgedaan. Zoo Cities Service, die een prjsverbetering van 21 pCt. behaalden, American
Smelters, die honger golden op het bevredigend jaarsur-
plus $ 5.498.275 (v. j. $ 4.580.684) enz. In Marinefondsert
had weer een belangrijke opwaartsehe beweging plaats op
berichten omtrent nieuwe reorganisatieplannen, waaraan
men kans van slagen toekent. In ieder geval staat vast, dat
de ontvangsten zeer bevredigend blijven en dit zal wel den
doorslag geven voor de verdere hausse-beweging.

29 Apr. 3 Mei 6 Mei
R,jz1ing

American Beet Sugar . –

65

66
‘/2

641/
4

8/
4

Amerikan Cnn ……..

54
3
/4

53

53


1 ‘l4
American Car & Uoundry 59 Vs

60 J/a

GO°/s

+ 1 ‘/z
Amer. Hide & Leather

45

457/,o 457/,

± /,o
Auneonda Copper …..-

168

167’°/16 168
Central Leather ……..

52
9
/ic 54

52
1
/,,


Cities Service ……….164

185

185

± 21
Standard Milling ……

80’/io 85

87
1
/

+ 6°/je
Studehaker …………124 ‘/

129

127/1

+ 3
e
/is
U.S. Steel …………..

76 ‘/2

78’/,e

78
1i
/i

+ 2°/je
Atchison Topeka ……..

978/4

98″/ie100

± 2/
4

Ene ………………33
8
/s

34
1
/1

33 ‘/ie


5/g

Kansas City ……….23/,e

24’/

24
2
/s

+ ‘°/io
Missouri Kansas &Texas

4e/8

Sj/ia

5

+
2
/8
Southern Pacific ……..

92/

92

92

– 1/
4

Southern Railway ……18

18

19/8

+ l°/s
[Jnion Pacific ……….127 ‘/2 126 Vi 128

+ 1/2
Intern. Merc. Mar …….

192/4

22/a

22’/4

+ 2’/2
Intern. Merc. Mar. pref.

73
1
/is 81°/s

81’/4

+ 8/io
* ex. div.

Te L o
11
de n sluit de beurs over het algemeen in vrij
gunstige stemming d’egens het onderdrukken van het oproer
te Dublin en het aanvaarden van de wet op den dienstplicht
door de .beide Huizen.
Van een nieuwe leening is nog altijd geen sprake. Het

Rijz,ng of
daling.
+5
+ 41/2 + 68/4

+27
+ 88/4

+14
+9
+15
+29
+ 17’/i
+10
+4
+ 13’/
+ 38/4 + 71/4

+1
+
°
/s
+
°
/4
+ 36’/
+12
+ 23’/
+9
+ 101/4

+19
+ 36’/2 + 44V
+ 28°/4
– 48/
4

+ 42/4

+’/i
+25
+ 258/4
+1
+20
1
/4

– l5’/4
+ 2/

288

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

10 Mei 1916

schijnt, dat men zoo lang mogelijk de oorlogskosten wil
financieren door de uitgifte van exchequerbonds en schat-
kistwissels, ofschoon de tot dusver hieruit verkregen be-
dragen niet voldoende zijn om de behoeften te dekken. Hier-
voor zou het noodig zijn, dat wekelijks circa £ 25 millioen
ezchequerbonds door het publiek genomen werden, een ge-
middelde, dat lang niet bereikt wordt.

Te P a r ij s blijft de financiëele toestand onbevredigend,
hoewel de wisselkoers op het buitenland eenigszins ten
gunste van Frankrijk is gedraaid. Men hoopt nu door een effectenmobilisatie, zooals die te Londen heeft plaats ge-
vonden, namelijk door het bijeenbrengen van alle fondsen,
die in liet buitenland verkoopbaar zijn en het geleidelijk
spuien daarvan, een tegenwicht voor de ongunstige beta-
lingsbalans te vormen.

Te B e r 1 ii n hebben de val van Koet El Amara, de ver-
betering van den wisselkoers en het Duitsche antwoord aan
Amerika ter beurze een guntige uitwerking gehad.

Te N e v Y o r k was de markthouding onzeker, daar de loonkwesties in een ernstig stadium zijn getreden. In ver-
schillende bedrijven, doch voornamelijk bij de spoorwegen, dreigt staking uit te breken. Ook het antwoord van Duitsch-
land heeft niet geheel de gewenschte uitwerking gehad, om-
dat nog altijd de kans blijft bestaan, dat, ofschoon de hooi d-
eischen van Amerika ingewilligd werden, Wilson hiermede
geen genoegen zal nemen, daar deze beloften slechts
voor-
waardelijic zijn gegeven. Een nieuw stadium van onzeker-
heid en gissen is hierdoor voor de markt ontstaan.

GOEDERENHANDEL

GRANEN.

Het maandelijksch verslag van het Landbouwbureau te
Washington is niet ongunstiger vo6r wintert a r w e dan
verwacht werd. De oogst van wintertarwe wordt daarbij
geraamd op 499.300.000 bushels tegen veileden jaar op
693.000.000 bushels, terwijl de werkelijke opbrengst van
het vorige jaar 655.000.000 bushels bedragen heeft. De Ver-
eenigde Staten van Noord-Amerika en Canada blijven de
grootste exporteurs van tarwe Van de ca. 46.000.000 quar-
ters, die van Augustus tot April zijn verscheept, werden niet minder dan 39.000.000 quarters van de Verèenigde
Staten en Canada af&eladen. De totale verschepingen zijn
ca. gelijk aan die van het vorige seizoen, doch belangrijk
minder dan in het overeenkomstige tijdvak 1913/14. Dit
was evenwel vÔSr den oorlog, toen ook Duitschland op
mime schaal importeerde. De voorraden van tarwe zijn in
den laatsten tijd in Engeland regelmatig toegenomen en
bedroegen op 1 Mei 1.975.000 quarters tegen 1.600.000
quarters op 1 April. Terwijl deze voorraad in normale tij-
den als zeer voldoende zou zijn aan te merken, valt het niet
te ontkennen, dat onder de tegenwoordige omstandighedei,
dit cijfer nog geen reden tot groote gerustbeid voor Enge-
land geeft, aangezien het slechts voor ongeveer drie weken
consumptie vertegenwoordigt.
De verschepingen waren de vorige week belangrijk klei-
ner en vooral naar Engeland werd weinig afgeladen. Over
het algemeen zijn de markten in Europa vast gestemd
CII
de prijzen iets gestegen. In’ Argentinië

zijn de prijzen
wederom teruggeloopen wegens onvoldoende vraag voor
export in verband met het gebrek aan vrachtruimte. Ofschoon de verschepingen van Mal s in de afgelôopen week wat ruimer waren, bleven zij toch zeer klein, verge
leken bij normale tijden. Het grootste gedeelte wordt thans verscheept door Noord-Amerika. De prijzen van’ mais ble-
ven in Engeland regelmatig stijgen. De voorraden’ in de
havens zijn aanmerkelijk verminderd en waarschijnlijk zijn
ook de voorraden in het binnenland in niet geringe mate
afgenomen. Ook voor dit artikel liepen de prijzen in Argen-
tinië terug, terwijl in Amerika de markt tamelijk prijs-
houdend bleef, doch op den Ssten plotseling ca. 3 pCt.
daalde.
In Ge r st bleven de zaken van zeer geringen omvang. De prijzen zijn zeer hoog, tengevolge van de abnormaal
hooge vrachten.
Verschepingen van H a v er waren klein en bijna geheel
vûor rekening van de diverse Regeeringen. In Frankrijk is nog steeds geen maximum-prijs vastgesteld en wegens de
schaarschte zijn de marktprjzen er nog steeds gestegen.
In L ij n z a a d ging weinig om. De stemming is tamelijk
vast, ofschoon nu en dan Indisch lijuzaad lager geoffreerd
werd. De vraag voor olie is evenwel teleurstellend, voor
koeken daarentegen zijn de prijzen gestegen.

Markten in Nederland.

Hoewel de aanvoer van T a r w e voor Nederland belang-
i’ijk minder was dan de vorige week, is hij toch eenigszins boven de wekeljksche behoefte. De inlandsche tarwe blijft
bijna uitsluitend bestemd voor voer en de prijzen, die daar-
voor betaald werden, zijn in de afgeloopen week nog aan-
inerkelijk gestegen.
Over Mais valt in deze week niets te vermelden.
In G e r St kwamen geregeld kleine zaken tot stand en
de prijzen stegen niet alleen voor loco, maar ook voor par-
tijen, in de eerste maanden af te laden. De aanvoer van
alle voergranen is in den laatsten tijd zeer klein.
Voor H a v e r bleven de prijzen regelmatig omhoog gaan,
doch slechts kleine za0i kwamen tot stand. Tengevolge van
de hooge vrachten is inort tot de huidige noteeringen niet
eens mogelijk.
In Lii nz a a d werd nog niet gehandeld; vermoedelijk
zullen in de a.s. week wederom eenige partijen aangeboden
worden.
Eenige – partijen 1 ii n k o e k e n werden verkocht voor
Mei/Juni/Juli-aflading en vonden grif koopers tot hoogere
prijzeii. De prijs zal vermoedelijk nog verhoogd moeten wor-
den, daar anders import niet mogelijk is op basis van de
laatste noteeringen voor vracht.

Noteeringen.

Chicago

I

Buenos Aires )

Data

Tarwe Mais

Haver TarweMais

Lijn:.
Mei

Mei

Mei

Mei

Mci

Mei

8 Mei 1916 1142/
s
75’/2

47
1
/2

7,65

4,45

11,—

1

,, 1916
1162/4
77’/s

457/s .

8,10

4,70

11,45

8 Mei 1915 153V2 74
2
/8

532/
s

13,15

6,00

11,20

8 Mei 1914

931/2
66V4

377/
8

8,708) 5,158) 13,30)

20 Juli 1914

82
1
)
568/sl)
36’/i’) 9,40′) 5,382) 13,70
2
)

‘) per Dec
8)
per Sept.
2)
per Juni. 4) per Juli.

*) Dë noteeringen ‘ van Buenos Aires zijn van 4 Mei
en 27 April.

Loco-prijzen te Rotterdam/Amsterdam.
Soorten.
8 Mei
I
1 Mei
Soorten.
1
8 Mei
I

1 Mei

368 368
Haver 38 lb.white
Rogge No. 2
clipped

……
17,30
17,20

Western ..
nom.
nom.
Lijnkoeken.

Nd.

Tarwe …….

Maïs LaPlata
nom.
noni.
Amer. van La
Gerst

46

lb.
Plata-zaad ‘..
165,—
160,-
feeding.. ..
374 369
LijnzaadLaPlata
457,50 457,50

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Artikelen

Rotterdam
Amsterdam

30A.’-6M.
Sedert
30A..6M.I
Sedert
1916
1 Jan. ’16
1916
1 Jan. ’16

Tarwe

.. ………….
44.737 445.541

4.225

(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)
28.133 233.851


Rogge

…………..

7.007


Boekweit

…………

5.539
‘ –
503


120.513 5.040
44.135
(waarvan voor de Bel-

..

gium Relief Comm.)
, –
46.697

– –

……
……

37.979
1.000
4.549

Maïs

-……………..


18.260

4.218
Gerst ………………….

15.109
36.926

28.284
Haver

………………
Lijnzaad

………….
3.400
67.100

4.165
Lijnkoeken

………..
Tarwemeel

………..

450
– –

METALEN.

IJZER EN STAAL.

De toestand in E n geland is vrijwel onveranderd. De
niet te bevredigen vraag naar alle soorten van staal-mate-
i-ialen, gevoegd bij den onvoldoenden aanvoer, vormen de
voornaamste factoren der vaste marktstemming.
De tusschenhandel is bijna geheel van het tooneel ver-
dwenen en alle aanvragen voor export-vergunningen naar neutrale landen blijven zonder resultaat.
Een factor, welke in Duitse h lan dgroote ontsteltenis
heeft veroorzaakt en die in de pers breedvoerig besproken
wordt, is, dat .het ,,Stahlwerk Verband” in zijne vergade-ring van j.l. Vrijdag besloten heeft, de prijzen .voor al het
afgewerkt materiaal voor levering gedurende het derde

10 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

289

kwartaal met Mk. 20,— te verhoogen. Dit is de eerste maal
sedert menschenheugenis, dat staalprijzen zulk eene enorme
stijging hebben ondergaan, aangezien de verhoogingen tot
nu toe over het algemeen 5
A
10 Mark bedroegen. Alen voor-
spelt, dat dit besluit een ingrjpenden invloed zal uitoefenen op de prijzen voor alle staalproducten.
In A m e r i k a bewogen zich de zaken binned enge gren-
zen. De moeilijkheden met de arbeiders beheerschen den toe-
stand en de vraag naar staalmaterialen is dientengevolge
wat flauwer geworden. Niettemin zijn de vooruitzichten nog
steeds veelbelovend, hetgeen bewezen wordt door het feit,
dat gedurende April het aantal hoogovens in werking op
322 is gebracht.

Loco-Noteeringen te Londen:

Data
IJzer
CIev.
Koper
Standard
1

Tin
Lood
Zink
‘IVo.3

5 Mei 1916.. 90-
nom.
201.-!-
342/6
98′.-!-
28 Apr. 1916..
89/3
132.-!-
198.5/- 34.10/-
105.-!-
6 ldei

1915..
64)7
78.10/-
161.101-
20.5/- 64.10/-
8 Mei

1914..
51131/2

62.17/6 151.7/6
18.8/9
21.7/6
20 Juli

1014..
51/4
61.-!-
145.15/-
19.-!-
21.10/-

STEENKOLEN.

Daar de vraag naar alle soorten zeer sterk was, had de
markt wederom een levendig aanzien, doch daar de vermin-
derde productie geheel onvoldoende is, zoowel voor het
Gouvernement alsook voor de andere verbruikers, was het
zeer moeilijk zaken doen.

PETROLEUM.

(Ontleend aan de ,,Petroleum Reviev”.)

Londen, dato 28 April.
De prijzen van geraffineerde petroleum zijn, onveranderd,
als volgt:
2e Destillaat ……….10
1
/2 d.
Standard White………11

d.
Water White ……….1

s.
Smeeroliën. Men onderhandelt over cle volgende prijzen:
American pale ……….£ 27
American red …………

£ 31
Amer. gefil. eylin’derolie.. £ 27
Stookolie en vethoudende oliën. Niet officieel genoteerd.
Benzine. De markt is onveranderd gebleven.
Paraffine. De marktprjzen zijn ongeveer:
140
0
smeitpuut 5’/4 cl.
130/132
0

4
1
/ d.

pei Ib
125/128
0

,,

4

d.
118/1200

,,

32/4 cl.

Terpentijn. – Amerikaansche is een weinig gedaald.
Loco …………………

45 s.
April/Mei …………..45’s.
Mei/Augustus…………45 s. Juli/December ……….45 s.
September/December……45 s.

Liverpool, dato 27 April.
Petroleumproducten vinden vasten verkoop. Amerikaansche
wordt genoteerd 11 d.-1 s. Geen Russische olie aan de markt.
Bakou, dato 27 April.
De ruwe-oliemarkt blijft vast. Noteeringen staan op 48 ‘/2-49
kopeken per pud. De door de Regeering vastgestelde maximum-
prijzen zijn nog niet in werking getreden.

N e w York, dato 27 April.
Geraffineerd, in kisten ……..11,25
Standard White, in vaten …… .8,95
Credit Balances ……………2,60
Pennsylva.nian Crnde, per vat .. $ 2,40
‘P h ii adel p lii a, dato 27 April.
Standard White, genoteerd . . ..

8,95

KATOEN.

Na
v
York. De afgeloopen week heeft ons een prijs-
stijging van 40 punten doen zien. De berichten uit New
York luiden, dat er door ,,outsiders” enorm gekocht wordt
en dat ook Wallstreet op de termijnmarkt zijn invloed in
verhoogde mate doet gevoelen. Reden voor édn en ander is
ongetwijfeld de in Amerika heerschende opinie, dat de
Europeesche vrede niet meer veaf is.
L i v e r
p001.
Deze markt volgde New York in versneld
tempo en men mag verwachten, dat gedurende eenigen tijd.
althans loco te Liverpool in verhouding hoogere prijzen, zal

verlangen dan dito .te New York. Tot nu toe heeft Liverpool,
vrijwel terende op de daar aanwezige voorraden, afgewacht
of de. Amerikaansche houders van katoen niet geneigd
zouden zijn, met lagere prijzen genoegen te nemen. 1-let
blijkt thans echter, dat Amerika, krachtig gesteund door
den gunstigen finanqieelen toestand, meer uithoudingsver-
mogen heeft dan Liverpool, waar de voorraden langzaam
maar zeker slinken. Dit wordt reeds weerspiegeld in het
feit, dat ‘sedert 20 April New York 50 Amerikaansche punten
gestegen is en Liverpool 38 Engelsche, gelijkstaande met
76 Amerikaansche punten.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN.

(Middling Uplands.)

5Mei’16 28Apr
‘16120
Apr.’llil 5Mei’15 5Mei’14

New York …. 12.60e 12.20e 12.10e 10.05e 13.—e
Liverpool .. ..

8.20d

7.94d

782fl

5.46d

7.32d

Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen balen.)

1
Aug. ’15
Overeen

,,
ko,stieie pe,iode,,
tot

5Mei’16
1914-15

Ontvangsten Gulf-Havens..
4330 6606 6262 11

Atlant. Havens
2307
3464 3892
Uitvoer naar Gr. Brittannië
2158
3371
3166
‘t Vasteland.
2018 3613
4737
Japan etc..

370 410
374

Voorraden
in
duizendtallen
5 Mei ’16
5 Mei ’15
1

5 Mei
’14

1199
1237
837
Binnenland …………..
794 676 376
Amerik. havens ………..

236 215
120
New York

……………
295

.

323
145
New Orleans

………….
Liverpool

……………
766
1566 1102

WOL

De derde veiling te Amsterdam ondervond zeer groote
belangstelling, doch tengevolge van de hooge limites werden
van de aangeboden 219 balen niet meer dan 10 balen af-
gedaan.
– De markt te Bradford blijft zeci vast; de omzetten zijn
gering, daar de verkoopers vasthoudend zijn en steeds hoogere
prijzen verlangen.

Noteeringen te Bradford:

Colonial carded
Data
64

l
average
56 50

1

46

1

40

44
37
1

32’/J
281/
2
1
25
Mei

1916 ………
43 V
361/
2
1
32

21
28

1
25
28

April

1916 ………
5

Mei

1915 ………
32 29
1
/21
28
1
/21
26
1
/21
25

SUIKER.

De prijsstijging bleef in de afgeloopen week op onze
B i e t s u i k e r.markt aanhouden, oude oogst werd zelfs
zeer villig en’liep op tot
f
303/ per Mei; het slot was stil.
lor. Voor nieuwen oogst was veel kooplust, Oetober/Decem-
her kwam op
f 25i/, doch sloot een fractie lager.
Op J a v a kwamen weder belangrijke afdoeningen tot stand in 1916-oogst tot oploopende prijzen, voor No. 16
en
hooger werd
f 11Y
2
en voor late levering Superieur
zelfs
f
13,— betaald. Blijkbaar had de Engelshe ,,Sugar
Commission”, die gezegd werd reeds 450.000 tons Java’s
voor Engeland en Frankrijk gekocht te hebben, daaraan
nog niet voldoende.
Sommige houders van restant-oogsten hebben zelfs
f
13,-
geweigerd. Deze inkoopen tot hooge prijzen illustreeren
wel den toestand: Centraal-Europa en Rusland aangewezen
op eigen, thans feitelijk te kleine, bietsuikerproduetie,
waartegenover alle andere eonsumptielanden, die, vroeger
afnemers van het groote. surplus van Midclen-Europ:t,
thans hun behoefte bijna geheel in Rietsuiker moeten dek-
ken. En daarvan is bij den tegenwoordigen omvang der
Rietcultuur in Oost en West op den duur niet voldoende. Vandaar een wedloop om Rietsuiker te bemachtigen; een
gulden tijd voor de Koloniën!
Ofschoon Java’s suikeroogst 1016 nog niet geheel ver-
kocht is en de nieuwe in 1917te oogsten aanplant nog pas

290

ECONOMISCH-STATISTISCHE. BERICHTEN

to
Mei 19t6

voor een klein deel geplant is, zijn er nu reeds pogingen
aangewend om 1917-oogst te koopen. Prijzen van
f
10
en
f
114 voor No. 16 en. Superieur lokken echter niet tot
verkoop uit.


Ook de New Yorksche markt was vast en stijgend
door de Europeesche aankoopen.
De in de Unie verwerkte hoeveelheid ruwe suiker tot
geraffineerd bedroeg dit jaar tot 20 April:
917.000 Tons,
tegen 752.000

,,

in 1915,
en

707.000

,,

,, 1914,
Op 0 u b a zijn verkoopers zeer vasthoudend; wel is waar
zijn de voorraden ca. 300.000 tons grooter dan terzelfder
tijd in anno passato, maar er zijn nog slechts 147 fabrieken
in wer1dng tegen toen 172; De,ontvangsteu bedroegen tot
30 April: 2.390.000 tons,
tegen in 1915 1.775.100
en in

1914 1.928.800
Nieuwe gezichtspunten over de grootte van den Euro-
peeschen beetwortel-uitzaai zijn er niet. – De aanplant is
meerendeels reeds in den grond en de weersgesteldheid is
gunstig voor het jonge gewas.
F. 0. Licht
geeft het volgende oogstoverzicht in
duizendtallen Tons:
(Taxatie)
Bietsuiker.

1913114
1914115
1915116
Duitschland

……….
2.720
2.500
1.720
Oostenr.-Hongarije
1.703
1.620

1.050
Frankrijk

…………
805
336 200
Rusland

…………..
1.750
1.990
1.700
België

…………….
231
203
120
Nederland

…………
230
303 250
Andere landen ……..
804 678
740
Noord-Amerika ……..
665 659 766

8.908 8.289 6.546
Rietsui her.
9.869
9.953
10.306

Totaal….

18.777
18.242
16.852

(Taxatie.) Suiker

1913114 1914115 1915116
Volgens
Wiflett
&
Grey:

18.737
18.302
16.598

Het verschil zit hoofdzakelijk in
een 300.000 toni lagere
raming voor Europa door laatstgenoemde statistici.

NOTEERINGEN.

Londen
Dato
Amsterdam New York

Cnbes
Java5
Centrif,,g.
No.
1
.
fob.
i

4 Mei 1916….
f
30
5
/a
47/1
1
12
19/6
30/6
6,52
27Apr.1916….
,,

28’/s
47/1
1
12
20/-
30/4’/2
6,46
4 Mei 1915….
20’/2
31/-
18/-

4,77
4 Mei 1914….
,,

ll’/o
18/-
– –
3,04

RUBBER.

De prijzen hebben zich in dc afgeloopen week niet kunnen
handhaven.
De vQornaamste oörzaak schijnt wel te zijn de steeds toe-
nemende moeilijkheden, waarmede de Londensche handelaars
te kampen hebben om ,,permits” voor export te verkrijgen.
Woensdag werden zaken gedaan tot 2/9 /2 voor loco prima
Crepe, de voornaamste verkoopers waren de importeurs; die
hun voorraad hadden opgehouden in afwachting der vraag
van Amerika, doch die nu al te bevreesd werden voor de
aanhoudende prjsvermindering.
De voorraad in Londen is ongekend groot en bedroeg
einde April 8321 Tons. De slotnoteeringen luiden:
Prima Hevea Crêpe loco 2/9
1
/2
einde vorige week 3/1
‘/
Juni

2/92/
4

,,

,,

,,

3/1/

Juli/Dec, 2/10

,,

3/1 3/4
Smoked Sheets
1
/2 d. minder

‘/
d. minder

Hard cure fine Para .. .. 2/9’/4

,,

,,

,,

2/11’/

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuring & Zoon, Kolff & Witkamp en Leonard Jacobson & Zonen).
Koffie blijft in vaste stemming verkeeren met meer vraag
dan aanbod. Ned. Indische aanvoer vindt tot de verlaagde,
maar toch nog altijd hooge prijzen, meer kooplust, en wat
de vreemde soorten betreft, zoo wordt daarvan nog altijd
te weinig vrijgelaten dan dat van levendigen handel daarin
sprake zou kunnen zijn.

Noteeringen en voorraden.

Rio

t

Sa,,tos

Data1

1

1
Wisselkoers

Voorraad

Prijs

Voorraad i
Prijs
1

INo.71

INo.41

6 Mei

1916
262.000
7429
1.015.000
7250
11/
29 April1916
296.000
7425
1.167.000
7100
11
2
5/
32

6 Mei

1915
487.000
5175
-554.000
6200
12°/,

24 Juli

1914
353.000
4900
889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio

1

Sanios

Data
Afgeloo pen

Sedert

Afgeloope,;

Scdert
week

1 Juli

week

1 Juli

6 Mei 1916.. ;.

20.000
1
3.052.000
1
43.000 10.980.000
6 Mei 1915….

76.000

2.954.000

69.000

9.020.000

TABAK.

(UithetMaandbericht der firmaP.Meerkamp van Embden &Zn.)

De afgeloopen maand was voor de Rotterdamsche markt
een belangrijke, omdat daarin cle eerste S u m a t r a-
inschrijving gehouden werd. De uitval was over het alge-
meen gunstig; een der groote maatschappijen is wel zeer
gelukkig geweest, de tabak hiervan was flink uitgegroeid,
dun en breed van blad, rijp en voor een groot deel helder
van kleur. Bovendien was de tabak ook lichtsoortiger dan
andere jaren, en voor Amerika werd ditmaal dan ook een
flink kwantum daarvan genomen.
Ook bij de overig& partijen plukblad kwamen eenige zeer
mooie, doorgaans heldere soorten voor; andere echter moe-ten het wel zeer slecht met het weer getroffen hebben, want
deze toonden een vaalbruin, onrijp type, geheel afwijkend
o
van het karakter dat deze ogst in doorsnede heeft.
De stemming was zoo willig, terwijl bovendien de prijzen
voor de ordinairste merken in zulk een mate opgeschroefd
zijn, dat ook deze nog bevredigende cijfers konden halen.
e

Ook bij het zandblad trof mn een enkele partij aan, welke
dezelfde fouten toonde; over het algemeen was de uitval
hiervan echter. goed, gedeeltelijk zelfs zeer mooi. Er be-
stond dan ook veel animo voor de tabak.
Amerika was, flink in de markt en men kan aannemen
dat circa 2000 pakken hun weg daarheen zullen vinden.
De geheele inschrijving bracht circa 229 cents op, tegen
83 cents voor de eerste inschrijving verleden jaar.
In Amsterdam had 7 April de derde inschrijving plaats
bestaande uit 17.142 pakken; ook hiervan was de uitval in
doorsnedé weder goed, en het blijkt wel dat men te doen
heeft met een goed beregend rijp gewas, dat uitmimt door
rijkdom van blad en lichtsoortigheid. Alleen de kleuren
laten hier en daar wat te wenschen over; verschillende par-
tijen hebben een min of meer roode tint, terwijl ook nog al eens wat miskleur voorkomt. Brand en kwaliteit zijn daar-
entegen in het algemeen uitstekend.
Deze inschrijving bracht in doorsnede 236 cents op. Van J a v a werden inschrijvingen gehouden op 14 April
voor 16.894 pakken te Rotterdam en van 17 tot 20 April
voor 23.976 pakken te Amsterdam.
De uitval der Vorstenlanden bleef goed; een groot deel bestond nog uit zandblad, dat weder goede matte kleuren
toonde, doch over het algemeen niet veel helder; bij het
plukblad kwamen thans verschillende dunbiaddige heldere
sorteeringen voor, welke voor Amerika genomen werden.
Ook de Bezoekie Krossok bleef zeer goed uitvallen; dun-
bladdig en lichtsoortig, voor het overgroote deel voor om-
blad geschikt. Daar in andere jaren een groot deel hiervan
slechts binnengoed levert, wordt hierdoor de schaarschte in
deze laatste soort nog verergerd.
Voor binnengoed bestaat dan ook nog steeds de meeste
belangstelling, en soorten als Kedoe en Banjoemas, met
een deel der Loemadjangs en Kediries, worden tot fabelach-
tige prijzen grif genomen. Hoewel natuurlijk de behoefte
aan deze tabak verreweg de grootste rol speelt, zoo valt toch
niet geheel weg te cijferen dat de uitval der latere aanvoe-
ren uit enkele districten buitengewoon goed is en men par-
tijen daarvan te zien krijgt, zoo goedsoortig als in jaren
niet voorgekomen zijn. .
Dit geldt zoowel voor Kedoe- en Banjoemas Krossok als
b.v. voor Kedirie Blad, waarbij eenige partijtjes uitstekend
düu, rijp omblad voorkwamen. –

10 Mei 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

291

In Amsterdam kwamen bovendien aan de markt niet
minder dan 11.278 pakken B r a z i ei, 8930 pakken D o-
m i n go, 2283 pakken H a v a n a en 866 pakken V e n e-
z u ei a. Ook hiervoor was de belangstelling groot en de
prijzen bleven steeds stijgen; teekeneud is vel, dat eenigc
partijen Braziel opgehouden werden op een vraagprijs van
95 Cents!

VETTEN EN OLI&N.

01 e o – Ma r ga r i n e. Er was in de afgeloopen week
slechts 66u offerte aan de markt, namelijk van ,,Extra-
kwaliteit” ad 14/8 $cents per Amerik. ib., levering en betaling
teNew York.
De margarinefabriekeu willen echter thans niets onder-
nemen, want men is voorloopig gedekt, indien tenminste
de reeds vroeger afgesloten koopen vaii Amerika afgeladen worden. Dit laatste kan echter nog wei eenige weken duren.
P rem ier – J u s. Men tracht biedingen te krijgen van

f
82,—/f 81,— voor Prima Zuid-Amerikaansche Jus, franco
wal Rotterdam, inclusief molest. Er zijn echter tot dien
prijs thiins geen reflectanten.
Neutrallard en Imitatie- Neutrallard. Hierin
zijn geen offerten.
Katoenzaad-olie. Er zijn eenige honderden barrels
,,Butteroil” op afading van Amerika verkocht ad $ 28.-
c. i. f. Rotterdam, inclusief molest (gedekt op Engesche polis).
Talk. In de j.l. Woensdag te Londen gehouden talk-
veiling werden van de aangeboden 1.420 vaten slecht 251
vaten verkocht; er viel ditmaal al heel weinig vraag te
constateeren en de prijzen bleven onveranderd aan ded
kalmen kant. Verkoopers weigeren echter eenige verlaging
der prijzen toe te staan.
Gedurende de:maaud April is de opgeslagen voorraad talk
te Londen met 3.431 vaten vermeerderd, terwijl de bruto
wicht van-den voorrraad wordt geschat op 6.540 tons.

1916

1915

1914

vaten vaten vaten
Voorraad te Londen op 30 April

16.959 17.672

9.635
Aangekomen te Londen in April

7.743 13.433

6.360
Afgeleverd in April te Londen

4.312 10.853 11.638

K a t o e n o 1 i e. Amerikaansche ongeraffineerde loco kalm
– onveranderd; geraffineerde loco bom met lagere biedingen; latere leveringen kalm, onregelmatig met verdere verkoopen
van speculatieve zijde. Engeland: Londen vaster, Ruil niet
zeer levendig.
S o y a-b o o n en olie kalm, iets gemakkelijker, doch vrij-
wel zonder afdoeningen te Londen en Ruil.
C
OC
osol ie was in de afgeboopen week kalm met lageren
grondtoon.
Lijn olie onregelmatig; slot der vorige week met iets
hoogere noteeringen; er ging betrekkelijk weinig in het
artikel om.

COPRA.

Onze markt was deze veek flauw gestemd en sluit met
koopers tot
f
40
1
/4,
voor Java f. m. s.
Londen

flauw.

Ceylon

£
34.10.-

cif.
verkoopers en elf.
Marseille
£
39.-.- verkoopers.
NOTEERINGEN.

Java f.m.s.

6

Mei

1918 …………
f
40
I
/
29

April

1916 …………..
40
1
/8
6

Mei

1915 …………..
67.—If
68.-
6

Mei

1914 …………
,,

31
1
/
20-25

Juli 1914 …………
,, 288/
4

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

6 Mei. 1916. Vrachten naar de Entente-landen bleven
stijgen. Van Zuid-Amerika naar Engeland werden eenige
booten tot 175/- afgesloten; regeeringsmakelaars konden een
enkel schip tot 152/6 krijgen. Van Noord-Amerika was
weinig vraag naar Engeland; naar West-Italië werd voor
Britsche schepen de betrekkelijk lage vracht van 15/6 door
de regeering betaald, naar Marseille bedongen neutrale
vaartuigen 30/-. Voor hout van de Golf van Mexico was
geen, ruimte te krijgen, niettegenstaande zeer hooge vrachten
(555/. Ver. Koninkrijk, 660/- Italië, 5001- Zuid-Amerika)
geboden werden.
Ertsvrachten bleven laag. Dit moet toegeschreven worden
aan het Ministry of Munitions, dat de bevrachting uit-
sluitend in handen heeft. Aangezien neutrale schepen thans
geen bunkerkolen of uitgaande lading in Engeland kunnen

krijgen, tenzij terugvracht op een der Entente-landen aan-
genomen wordt, kan dat Departement de vracht vrijwel
naar goeddunken voorschrijven.
Kolenvrachten van Engeland bleven stijgen: Van de Oost-
kust werd 100/- naar Genua betaald. Van Virginië is nogal
vraag tot 130/- naar Genua en 8/-. naar Zuid-Amerika.
Naar Nederland werden geen bevrachtingen gemeld.

GRAAN.

Ati. Kust

Sa,, Lorenzo
Petro. Odessa

1/er. Staten Rotter
Data

Londen!1 dam

Rotter- Brietol Rotter-
1
Enge-
R’da,n

daiii 1 Kanaal

da,,,
1
land

1/6

Mei

19161

1

1

112/71/21


!

170/-
24/29 Apr. 19161

1

f
14,251 13/-

1f
1 05,-
1

167/6
3/8

Mei

19151

1

1 10!-

1

8/-
1

63/9
1

70/-
4/9

Mei

19141

6/9

1

2/-

1

2/-
1


1

Juli 19141
11 d.

7/3

1/11
I/4J
1/11
1
4

12/ 12/

HOUT.

Cronstadt Golf van
Mexico

Data
Holland
Oostfr.
Engeland Holland
1
1
Engeland
(gezaagd)
1

(,nijn
(pitch.
‘ine)
(pitch.
pine)
1
stutten)
j

1/6Mei1916 ……

24/29 Apr.

1916 ……
1

3/8

Mei

1915 ……
1

1


1


1

2151-
1
)
4/9

Mei

1914 ……1f
11,—
1

21/6
1

72/6
1


83/6
Juli 1914

……
1
,,12,—
24/6

1

77/6

ERTS.

1
Bilbao

Ca,tha_
Grieken-
1
Poti
Data
Middles-
genu
Middles-
la,,d Middles-
1
M
1

iddles.
bro
bro’
bro’
1

bro’

1/6
19/6

20/-

24/29
21/-

21/-


3/8

Mei

1916
…….

12/-

13/9


4
1
9

Apr.

1916

……..
Mei

1915
…….
Mei

1914
4/4’/

5/9
61-
8/4′!2

juli
1914
4/3

5/41/,
5/9 8/6

KOLEN.

Cardiff
Oo.çtk.
E,,geland
Data


Bor.
Ge,,na

Port
La
Rotter-
Cro,,-
dcaux Said
cia,,,
stodt

116
Mei 1916 fr. 60,—
91/6

60/-

f
6,50

24/29
Apr.1916
,,
60,—
86/3

1101-


,,6,50

3/8
Mei 1915

.,
20,25
2613

30/-

2612

,, 8,—

4/9
Mei 1914

-,-
6/9

7
1

12/6

3/1 1/

4/1
‘1
Juli
1914
,,

7,—
7/-

7/3

14!6

3!2
51-

DIVERSEN.

Bombay
Burma!,
Vladivo-
Chili
D ata
West
West
stoik
West
Europa
Europa
West
Europa
(d.
7,’.)
(rijst)
Europa
(salpeter)

1/6 Mei 1916

…….127/6

142/6

24/29 April 1916

…….117/6

140/-

200/-

150/-

3/8 Mei 1915

5613

801-

87/6

90/-

4/9 Mei 1914

13/-

16/-

21/7
1
)

Juli 1914

14/6

16/3

25/-

22/3
1) Per zeilschip.
Graan Petrograd per quarter van 496 lbs. zwaar, Odessa per U,,it,
Ver. Staten per quarter van 480 lbs. zwaar.
Hout gezaagd en pitchpine per St. Pet. Standard ,’a,, 165 kub. vt.,
,nijnstutten per vadem van 216 kub. vt.
Overige noteeringen per ton van 1015 K.G.

RIJNVRACHTEN.

Er is geen verandering van den toestand te vermelden.

VRACHTEN TE ROTTERDAM.

(in Gid. per 2000 K.G.)

Data
Erts ,,r. Rul,rhavensl
Massale
1
goed.
Boven.
Waterstand
1/4
lostijd1
1/2
iostijdl

0,30

1
0,40

gunstig
25-29 April 1916

1


gunstig
1-6

Mei

1916
…….

0,35

1
0
1
45

gunstig
3-8

Mei

1915
…….
0,35

1
0,45 0,95
wassend

4-9

Mei

1914
…….

20-24

Juli

1914
…….
0,61)
1

0,70
1,05
gunstig

292

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

10 Mei 1916

MAANDSTAAT OP 30 APRIL 1916

VAN

DE WISSEL- EN EFFECTENBANK

TE ROTTERDAM.

Kapitaal

………………………..
f

2.500.000,-
Venuootsch. Deposito

Als waarbôrg
f
773.87,-
Effecten
. .

voor 90%
v/
Vennootsch.

Aandeelhouders

Deposito in

2e Serie

576.1 25,-
Geld
1.350.000,-

..

,,

378.871,55
id.

voor

te

verstrekken

,,

92.581,17

Reserverekening

………………….

Fonds voor Pensioenen en Ziekengelden
26.249,-
Pensioenen en Ziekengelden

………..

Depositorekeniug

…. ……………..
6.121.972,40
,,

176.095,82
…..
Saldo’s

Bankiers

…………………..
Traites

geaccepteerd…………….. 1
49.420,09
Crediteuren in Rekening-Courant…….
,,

6,078.168,09’/

f
16.773.358,12 i/i

Aandeelhouders voor 90
0
/0 deelneming
2e Serie ……………………..
Kas, Wissels en Coupons ………….
Eigen Fondsen …………………..
Effecten van Aandeelhouders
Deelneming in Syndicaten …………
Prolongatiën en beleeningen gegeven
Saldo’s Bankiers ………………..
Voorschotten op Onderpand of Borgtocht
id. op Consignaties……….
Debiteuren in Rekening-Courant ……
Gebouwen en Safe-Deposit …………
Deelneming in het Zieken- en Pensioen-
fonds Twentsche Bankvereeniging c.s.

1f
16.773.358,12/2

DE TWENTSCHE BANKVEREENIGING

B. W. BLIJDENSTEIN
&
Co.

AMSTERDAM, LONDÉN, ENSCHEDE, ALMELO.

MAANDSTAAT VAN DÈ KÂNTOREN AMSTERDAM.

30-April 1916
30 April 1915

f

5.906.250,—
f

6.617.187,50

740.000,—
,,

1.177.000,-

549.000,—
,,

354.600,-

567.000,—’

274.200,-

f

7.762.250,—
f

8.422,987,50

24.611.650,—
.

.
,,

24.345.600,-
10.922.585,70’/2
,,

16.289.586,47

32.891.317,39
,,

5.993.179,91
7.923.317,97
,,

4.935.929,28
1
/2
4.728.035,—

,,

13.168.955,-
1.566.975,15’/2
,,

2.119.195,42

f

19.017.533,581/
.
f
21.868.344,-
510.000,—
3.520.000,-
18.507.533,58
1
/2
,,

18.348.344,-

7.733.424,26
,,

15.539.627,99 1.637.798,49

,,

2.089.612,28
974.818;’40
,,

1.011.387,77

f

119.259.705,95’/
f
112.264.405,62
1
/

f
12.242.000,—,
f
11.993.500,-
2.181.177,50

,,

2.149.042,50
4.652.548,71
,,

4.508.992,48
2.283.097,75
.
2.107.123,21

f

21.358.823,96
f

20.758.658,19
188.282,71
,,

162.261,30
23.821.450,—
,,

23:361.000,-
15.735.822,03
,,

13.527.535,51
3.465.200,—
10.143.850,-
724.704,671/2
.
,,

38.298,18
35.448.722,43
1
/
2


,,

21.814.630,38 4.918.526,80
,,

2.66.7.293,05
3.100.402,45/2
.
.,

1.652.313,18’/
70.074,38 8,159,25
9.836.743,52
.


,,

17.359.107,24V,
11

590.952,99
,,

771.299,33’/

f

119.259.705,95
1
/,
.


f

112.264.405,621/

DEBET.

Kapitaal en Reserven te Londen …… Fondsen voor rekg. onzer Twentsche
kantoren gedeponeerd te Londen….
Fondsen in Commanditair en Leen-
Depot, gedeponeerd te Rotterdam..
Aandeelen Wissel- en ‘Effectenbank

f
999.000,— (1915
f
519.000,—)
waarop in geld gestort …………

Fondsen in Coinmanditaic- en Leen-
Depot, gedeponeerd te Amsterdam
Kassa, Wissels en Coupons ………..
Nederi. Schatkistprom., -biljetten, 5
0/

Staatsleen. 1914 en S °/o Ned. md. Leen.
Saldo’s bij Bankiers……………….
Prolongatiën gegeven …………….
Syndicaten en Eigen Fondsen ……..
Creclietvereeniging ………………
af: loopende promessen..
Voorschotten t/Onderp. of borgtocht en
Saldo’s Rekg. Crt……………..
Voorschotten op Consignatiën ……..
Gebouwen en Safe Deposit

CREDIT

Totaal….

Kapitaal ……………………….

11

Credietvereeniging……….
Reserven………………………..
Credietvereeniging……….

Zieken- en Pensioenfonds …………
Fondsen in Leen-Depot …………..
Deposito’s ……- ………………..

11
op prolongatie …………
Saldo te ontvangen en te leveren Fondsen
Saldo’s Rekeningen-Courant ……….
Credietverg
Saldo Rekeningen met de Bijkantoren
Kassiers-Rekeningen
Te betalen Wissels ………………
Diverse Rekeningen………………

Totaal.. -.

Auteur