Ga direct naar de content

Jrg. 1, editie 16

Geplaatst als type:
Geschreven door:
Gepubliceerd om: april 19 1916

_.Stemmingen
en

wisselkoersen
…………………….
231


—Toeneming van deposito’s bij de New-Yorksche banken

231

Suiker
……………………………………

231
.-Het resultaat van de vierde Duitsche oorlogsieening

..

‘232


Aanteekeningen bij de statistieken.
.-

I.

Bankdisconto’s

…………………………
232

De

Rijksmiddelen
……………………………….

233

Bankfusies
…………………………………..
233

INGEZONDEN STUKKEN:
Nationale

belegging

………………………..
233REGEERINGSMAATREGELEN OP HANDELSCEI3IED
…………
234

MAANDCIJFERS:
Overzicht

der Rijksmiddelen

………………..
235

Engelsche

handeisstatistiek

………………….
235

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN
………………
235-244

Geidkoersen.

Effectenbeurzen.
Wisselkoersen.

Goederenhandel.

I

Bankstaten.

Verkeerswezen.

19
1(

1

5

19
•1

91

19 APRIL
1916

Economisch*pw
*
Statistische

B
e
richten

ALGEMEEN WEEKBLAD VOOR 1-IANDEL, NIJVERHEID, FINANCIËN EN VERKEER

SECRETARIS VAN MEDEWERKERS: Mr. H. G. KRONENBERG

1E JAARGANG

WOENSDAG 19 APRIL 1916

No. 16

INHOUD

. BIz.

-ENGELAND EN DE DuITscHE HANDEL NA DEN OORLOG….
230

Bijdragen en mededeelingen den inhoud betreffende
gelieoe men te zenden aan den Secretaris van mede-

werkers, adres: Geldersche Kade 21
b,
Rotterdam;

verslagen, overzichten en verdere gegevens voor de
afdeeling ,,Statistiek en Overzichten” aan Nico J.

PolaiG, Diergaardelaan. 45
b,
Rotterdam, tel. No. 1425.
Abonnenientsprijs franco p. P. in Nederland j 10,—,

buitenland en koloniën f12,— per jaar. Losse
nummers 25 cents.

Advertentiën f0,35 per regel. Plaatsing bij abonne-

ment volgens tarief.

Mededeelin gen betreffende abonnementen en adver-
tentiën richte men tot Nijgh & van Ditmar’s Uitgevers

Maatschappij, Rotterdam, Amsterdam, Den Haag.

18 APRIL 1916
In de afgeloopen week bleef de ontspanning van de

geldmarkt aanhouden en trad de reeds sedert maanden

bestaande geidruimte weder meer naar voren. De

prolongatie-rente noteerde wel is waar nog steeds
4

4%
%, maar dit is meer toe te schrijven aan do weinIg

elastische voorwaarden van de prolongatiemarkt dan

aan het ontbreken van geldaanbod. Zoolang er voor

ieder onderpand en iederen geldnemer slechts één

noteering blijft bestaan en er dus geen onderscheid

gemaakt kan worden voor de kwaliteiten der onder-

panden, zal men steeds in tijden van spanning buiten-

gewoon hooge noteeringen voor prolongatie kunnen

verwachten.

Particulier-disconto noteerde dan ook belangrijk

lager en liep van
2%
pOt. tot 1% pOt. terug.

Door de Vereeniging voor den Geidhandel is met

medewerking van de Nederlandsche Bank getracht, een

regeling te treffen om het verlies op Nederlandsche

saldi in Engeland, ontstaan door de sterke daling van

den Sterling-kers, te ondervangen. Naar men zegt

zouden deze vorderingen worden voldaan met 1-jarige

Engelsche schatkistwissels, rentende
5
pOt. en aflos-

baar
t
f 12,—
per £; bovendien zouden deze wissels

beleenbaar zijn bij de Nederlandsche Bank. Deze lege-
ling zou door de Engelsche Regeering in principe goed-

gekeurd zijn, doch kan eerst definitief afgesloten

worden, nadat men voldoende overzicht heeft, welke

bedragen te regelen zijn en wat de aard der verschil-

lande vorderingen is. Daarom heeft de Vereeniging

per advertentie alle belanghebbenden uitgenoodigd,

hunne vorderingen kenbaar te maken.

Indien deze regeling gelukt mag men hopen, dat er

tevens meei stabiliteit zal komen in den Sterling-

koers.

Een bezwaar blijft het, dat men gedurende een

‘jaar de vrije beschikking over zijn tegoed vastiegt en

dus van een mogelijke stijging der koersn geen ge-
bruik kan maken. Men heeft daarentegen echter de

‘zekerheid, in afzienbaren tijd weder een normalen

prijs te bedingen. Mede onder den invloed van clezen

maatregel trad een sterk herstel in voor alle wissel-

koersen.

De vermindering van den tarwevoorraadcn de ge-

ringe aanvoer van dit artikel door de moeilijkheden

.in het scheepvaartbedrijf, hebben de Regeering aan-

leiding gegeven tot het uitvaardigen van een verbod

‘.van het bakken van wittebrood, zoodat nu ook de af-

valproducten, anders als veevoeder gebruikt, weer voor

menschelijk voedsel zullen worden aangewend. Voor

den aanvoer van voedingsstoffen voor mensch en dier

is het gëlukkig, dat de moeilijkheden van de Holland-

Amerika-Lijn met haar personeel tot een oplossing

zijn gekomen.

Een nieuw dreigend gevaar voor onze graanvoor-

ziening is de niet geheel onverwachte maatregel dci’

‘Engelsche regeering, dat een neutraal schip geen bun-

kerkolen kan krijgen in Engeland of in de Engelsche

bezii5tingen, tenzij het terugkomt met goederen op

Engeland. Voorts zullen Duitsche bunkerkolen aan

boord van neutrale schepen worden aangehouden en

prjsverklaard. Beide maatregelen zullen onze scheep-

vaart en daardoor onze aanvoeren van levensmiddelen

nieuwe moeilijkheden in den weg leggen. Het is te
hopen, dat de Regeering er in zal slagen, deze be-

zwaren uit den weg te ruimen.
4′, j,

230

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 April 1916

ENGELAND EN DE DUITSCHE HANDEL

NA DEN OORLOG.

De lange duur van den oorlog heeft velen in de

oorlogvoerende landen in een geestelijke gesteldheid
gebracht, die den onzijdigen toeschouwer niet zonder

bezorgdheid de toekomst tegemoet doet zien. De op-

winding der eerste dagen is reeds lang tot rust geko-

men. In haar plaats echter is bij velen een verbittering

gegroeid, die met elke week, die de oorlog voortduurt,

dieper in de geesten doordringt en de kans vergroot,
dat zij ook na den oorlog nog langen tijd de verhou-

ding tussehen de volkeren van Europa, tusschen Enge-

land en Duitschland in de eerste plaats, zal blijven beheerschen. De wijze, waarop de oorlog gevoerd

wordt – dood of ellende brengende over tal van
non-combattanten, onvoldoende voeding in de gezin-

nen van geheele bevolkingsgroepen – draagt helaas
in toenemende mate hiertoe
bij.
Is het te verwonderen,

dat op dezen bodem een stemming groeit, die ook na

den oorlog de economische breuk met den tegenstan-
der wenscht te doen voortduren?

Vooral in Engeland worden in den laatsten tijd

stemmen in deze richting luide, stemmen, die zich

ook buiten dagblad-artikelen en after dinner speeches

doen hooren. Bij de besprekingen, gewijd aan de wel-

dra plaats vindende economische conferentie der

bondgenooten, is dit duidelijk gebleken. Tal van denk-
beelden zijn geopperd, die bij hunne verscheidenheid
alle dit gemeen hebben, dat de toekomstige economi
s:he afzondering der centrale mogendheden op den
voorgrond staat. En verminderd is dit
waarlijk
niet,
sedert de Regeering voor den uitgeoefenden drang

bezweken is en den in Engeland vertoevenden Austra-

lischen premier Hughes uitgenoodigd heeft, van de
Engelsche afvaardiging ter conferentie deel te willen

uitmaken – Hughes, den man, van wien imperialis-
ten en protectionisten gelijkelijk heil verwachten en

wien de Times den lof nageeft dat
hij,
vrij van alle

,,complications of the old world”, van die ,,single min

ded zeal for te war” vervuld is, waardoor velen uit
de Dominions zich in het oog van de Times gunstig

onderscheiden van hunne gelijken in het oude Enge

land.

Dat ook in de kringen van handel en nijverheid

eenzelfde geest niet ontbreekt, blijkt uit het in
Januari van dit jaar uitgebracht verslag van een sub-commissie uit het Advisory Oommittee to the Board

of Trade on Commercial Intelligence, welke sub-.
commissie tot taak had een onderzoek in te stellen
naar de vraag, welke.stappen na den oorlog behooren te worden gedaan, teneinde de positie van die onder-t

nèmingen, die op aanmoediging der Regeering gedu-
rende den oorlog nieuwe takken van
bedrijf
ter hand
hebben genomen, te bevestigen. De sub-commissie heeft hij de bedrijven in quaestie inlichtingen inge-

wonnen en komt op dien grondslag tot een reeks van
voorstellen, waarvan het invoeren van reasonable im
;

port duties de hoofdschotel vormt. De commissie
geeft niet nader aan, wat zij onder zoodanige redelijke
invoerrechten verstaat, doch neemt in haar verslag een
lijstje op van wenschen uit de betrokken bedrijfs-

groepen, waaruit
blijkt
van invoerrechten tot 30 % en

hooger.

Men zal intusschen goed doen, evenals The Economist
aan dit verslag, waarvan de President van den Board
of Trade zich in het Lagerhuis reeds
bij
voorbaat los-

maakte, niet te veel waarde te hechten. De industrieën,
waarvan sprake is, behooren grootendeels niet tot de
meest belangrijke, tenwijl de producten, waarover het
gaat, in hoofdzaak gebruiksvoorwerpen zijn voor de

eigen markt. Het handelspolitische probleem is dus
voor hen vrij eenvoudig: uitsluiting van den Duit-
schen concurrent van de binnenlandsche markt kan

hun slechts winst brèngen.

Meer beteekenis moet dan ook worden gehecht aan een uitspraak van de Kamer van Koophandel

te Manchester, enkele weken later. Het bestuur

had, indachtig aan de traditiën der Kamer, aan

de leden voorgesteld, een adres aan de Regeering

te zenden, waarin handhaving der bestaande vrij-

handelspolitiek werd aanbevolen en het treffen van

agressieve maatregelen op handelsgebied na den

oorlog afgekeurd werd. De meerderheid der leden-

vergadering bleek hiermede evenwel niët in te stem-
men. Een referendum werd gehouden en met 988

tegen 592 stemmen vereenigde de Kamer zich met

het standpunt, door de meerderheid der ledenverga-

dering ingenomen, waarop het bestuur op enkele

leden na aftrad.
De tijden, dat het gevleugelde woord: ,,wat Man-

chester heden zegt, zegt Londen morgen” met de

werkelijkheid strookte zijn
voorbij.
Toch
blijft het

votum, uitgebracht in het centrum der textielnijfer-

heid van Lancashire, de voornaamste exportuijverheid

van Engeland, van beteekenis, een beteekenis nog

verhoogd door het feit, dat de laatste groote zwen-

king in de Engelsche handelspolitiek, de afschaffing

der graanrechten en de overgang tot den volledigen

vrijhandel, eveneens werd ingeluid door een adres

dezer Kamer, de klassiek geworden petitie van Oob

den’s hand van 20 December 1838. Men begrijpt, dat

de meerderheid niet heeft nagelaten hierop de aan-

dacht te vestigen.

Intusschen is het niet moeilijk, tegenover dit alles

te
wijzen
op lichtpunten.

De
aanwijzing
van den heer Hughes tot afgevaar-
digde naar de conferentie te Parijs is niet gegaan

zonder dat mannen als Bryce en Lord Courtney in

het Parlement hun stem hebben laten hooren. En

met recht mocht Lord Courtney zich beroepen op

de redevoering, daags te voren door Asquith tegenover
de delegatie van Fransche Senaats- en Kamerleden
gehouden, een redevoering, die evenals die van

Bethmann-Hollweg klanken bevatte, die hoop geven

op de toekömst.

En wat de mannen uit het bedrijfsleven betreft –
mag het feit, dat na 1 maanden oorlogs bij de

stemming te Manchester nog een zoo groote minder-

heid zich voor het beginsel van den volledigen
vrijen handel en tegen iedere agressieve politiek op

dit gebied uitsprak, niet hoop geven, dat, wanneer

eenmaal de oorlogspsychose geweken zal zijn, ook
hier de beproefde beginselen weder ten troon. zullen
worden geheven?
1
Naast de woorden der genoemde staatslieden ver-
dient tenslotte een waardige plaats de redevoering,

enkele weken geleden door Sir Hugh BelI, een der leiders van de Middlesbrough ijzer- en staalnijver-

heid, uitgesproken in de Political Econômy Club.
De redevoering is opgenomen in het Economie Jour-
nal van Maart; afdrukken zijn op ruime schaal ver-
spreid door de Voluntary Service & Free Trade
Association. Met nadruk zouden wij onze lezers

naar de woorden van den heer BeIl, waarvan het
zoo juist verschenen Aprilnummer van den (Ned.)
Economist op blz. 302e. v, een uitvoerig overzicht geeft,
willen verwijzen.
,,Capture the German trade – hoe zou dit anders
mogelijk
zijn
dan ,,by capturing Germans”? Meetit
men waarlijk door afsluiting van de Engelsche mark-
ten of van de Entente-niarkten in het algemeen iets
te kunnen bereiken? Vangt men een vogel door een
klein deel van de ruimte met een net te omgeven,
terwijl de rest open blijft voor zijn onbegrensde vlucht?
,,Neem als voorbeeld de kleurstoffen-industrie, liet
monopolie van den Duitscher moet gebroken worden.
Meent men wat op wetenschappeljken arbeid van
jaren berust, in korten tijd te kunnen vervangen
zelfs met het geld van den belastingbetaler? Het
gevolg zal zijn, dat deEngelsche katoendrukker duurder
en slechter verf zal bekomen en zijn positie op de
wereldmarkt verzwakt zal zien. Bovendien, hoe zal
Engeland, dat voor, al zijn bekwame arbeiders werk

19 April 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

231

heeft, in de nieuwe behoeften moeten v6orzien? No!

You cannot capture German trade, and you will

only do yourslf irremediable injury if you try.
,,Na den oorlog zal Duitschiand oogenblikkelijk aan


het werk willen, welnu, laat het ,zoo zijn’ en laten

wij het toejuichen.
,,Commerce, all appearances to the contrary not-
withstanding, is not conflict, but co-operation. The

best bargain is not the bargain out of which either

one party or the other gets the best, but that from

which each draws his advantage and svill therefore

desire to repeat the process. There is trade enough
for us all, and the more prosperous each is, the more

prosperous all are.”
Men moet eerbied hebben voor den man, die in de

worsteling van het oogenblik voor den tegenstandei

zulke woorden kan vinden.

STEMMINGEN EN WISSELKOERSEN

In de laatste tijden beweegt de Markenkoers zich

in ons land, voor het eerst sedert lang, in regelmatig
stijgende richting. De stijging vindt sommige dagen

met groote sprongen plaats. In dergelijke tijden van
terugkeerend vertrouwen is het eigenaardig waar te

nemen, van hoe groot belang de psychologische fac-

tor voor den koersloop is. Einde December werkte
deze factor in omgekeerde richting. Duitsche impor-
teurs trachtten zich reeds op termijn voor hunne
guldensbehoeften te dekken, ongunstige berichten vonden gretig gelodf, per advertentie werden hon-derdduizenden Marken, te-leveren tegen 1 Mei, in

enkele provinciale bladen door speculanten aange-
boden tegen den koers van 40. Zoo werkte alles samen om den koers lager te maken dan hij geweest ware, in-

dien de eischen, gesteld door de reëele behoeften van
den wederzijdschen handel, hun vrijen loop hadden
kunnen volgen.

Op het oogenblik vertoont de wisselmarkt een ge-
heel ander beeld. Enkele dagen van stijgende koersen

hebben het vertrouwen doen wederkeeren. Do Hol-
landsche exporteur,, die in Marken betald wordt,
wacht zoo lang mogelijk met de omzetting in guldens,
speculanten koopen weder Marken op, de Duitsche
importeur dekt zich slechts voor behoeften of tracht een crediet te verkrijgen. Gunstige berichten vinden
grif geloof. Al wordt veel speculatie geweerd door de
Duitsche regeling der wisselkoersen, vooral in ons
land is dit niet wel mogelijk. Bovendien wordt door
velen, die de beteekenis van eene eventueele regeling, waarbij de Neclerlandsche Bank de gelegenheid opent
om enkele tegoeden in oorlogvoerende landen tegen meer normale koersen om te wisselen, niet goed in-
zien, de invloed van zulk een regeling sterk overschat.
Zoo werkt alles nu samen om de koersen in min of
meer snel rijzende richting te beïnvloeden.

In verband met deze
verschijnselen
mag de vraag
worden gesteld of, bij het naderen van een eventuee-
]en vrede, de psychologische factor niet sterk zal mede
helpen om de depreciatie der Duitsche valuta te doen
afnemen, ondanks de groote betalingen, die noodig zûl-
len zijn om de sterk verminderde of verdwenen voor-
raden aan te vullen.
d.B.

TOENEMING VAN DEPOSITO’S BIJ E

NEW YORKSCHE BANKEN.

Men zal zich herinneren, dat een der oogmerken
van den Federal Reserve Act geweest is, de accu-
mulatie van gelden in New York en daardoor tevens
de toeneming der speculatie op de effectenbeurs te
beperken. –
Gelijk in zoovele gevallen, is ook hier wederom

gebleken, dat de praktijk niet gemakkelijk door wet-
ten veranderd kan worden.. Sinds November 1914,
het tijdstip, waarop de Federal Reserve Act in iver-
king trad, zijn de deposito’s bij de New Yorksche

Banken in veel sterker mate gestegen dan bij de

banken in het overige deel der Vereenigde Staten.
l)e eerstgenoemde bedroegen in November 1914

$ 1.923.000.000 en begin Maart 1910 $ 3.550.000.000,
hetgeen een vooruitgang representeert van ongeveer

85 %. Daarentegen stegen die van de banken buiten

New York met slechts 15 %. De vooruitgang in de

,,Loans and investments” der twee categorieën be-
draagt resp. 56 % en 74 % (de New Yorksche cij-

fers zijn $ 2.144 millioen in November 1914 en

$ 3.353 millioen begin Maart 1916).
Onder de oorzaken van deze sterke vermeerdering
der deposito’s in New York kan in de eerste plaats

de groote invoer van goud (sinds November 1914
$ 430 millioen) genoemd worden. De ,,outside”-ban-ken opereeren hierin zelden of nooit, zoodat de trans-

acties
vrijwel
geheel voor rekening van New York

kwamen. Voorts hebben zeer vele der industrieele
maatschappijen, welke groote oorlogswinsten hebben
behaald, hunne bankiers in New York, zoodat de
kassaldi daarheen gedirigeerd werden. Een zeer be-

langrijke factor is nog de overmaking van gelden
naar New York door inwoners’van de oorlogvoerende
landen, die op alle eventualiteiten voorbereid willen
zijn of de steeds stijgende belastingen willen ontdui-

ken. Aangezien dit in het geheim geschiedt, kunnen
geen cijfers dienaangaande gepubliceerd worden. Het
staat echter vast, dat het bedrag aanzienlijk is. Vele
Nederlanders zijn er trouwens eveneens reeds toe
overgegaan, om redenen van veiligheid een gedeelte
van hun vermogen in New York aan te houden.
Al deze oorzaken hangen samen met den oorlogs.
toestand en het is dus niet zeker, of bij terugkeer
vin normale tijden de cijfers zich ten gunste van
New York zullen blijven bewegen. In het algemeen
vloeit echter overtollig geld naar de groote centra
en zoo zal, ondanks de bepalingen van den Federal
Reservê Act, New-York vermoedelijk wel voldoende

van geld voorzien
blijven,
om ook de beurs aan
speculatierniddelen te kunnen helpen.

SUIKER.

In afwachting van door den minister af te kondigen
besluiten staat in Nederland de uitvoer van alle sui-
ker, ook die van suikerhoudende producten, volkomen
stil. De fabrieken van gecondenseerde melk, van
jams, chocolade, suikerwerken en likeuren kunnen

dus tijdelijk zoo goed als niets uitvoeren. Allen en
vooral eerstgenoemden verheugden zich in een leven-

dig export-bedrijf; in het buitenland wordt o.a. de
gecondenseerde melk thans sterk gevraagd.

Het ingrijpen van den minister in deze vindt zijn
oorzaak in de vrees, dat voor Nederland zelf niet vol-
doende suiker tot de volgende campagne zou overblij-
ven, want terwijl men getaxeerd had, dat 50 % van
de Nederlandsche suikerprductie, die (omgerekendin geraffineerd) circa 2Y2 millioen zak (van. 100 K.G.)
groot is, voldoende zou zijn voor het inlandsch gebruik,
schijnen de statistieken op een grooter verbruik te
wijzen. Men meent, een toename in de consumptie te-
genovèr die van de vorige campagne met 10 % niet
onmogelijk te moeten achten, terwijl in vroeger jaren
slechts toename van eenige procenten werd geconsta-
teerd.
Wordt dan in Nederland zooveel meer suiker gecon-
sumeerd? Een zeker bedrag misschien wel, maar dit
kan niet veel gewicht in de schaal leggen.
Meer invloed zal echter zijn uitgeoefend door den
hoogen prijs voor suiker, voorzien van export-certifi-
caat, die tot circa
f 50,—
per 100 K.G. was opgeloopen.
Rekent men nu, dat de suiker voor Nederlandsch ver-
bruik tot
f 18,—
moet worden beschikbaar gesteld en
dat de accijns
f
27,— per 100 K.G. bedraagt, dan kan
men berekenen, dat het voor de fabrieken voordeeliger

232

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN –

– 19. April 1916

was, Hollandsche suiker
it
f 18,-
te – koopen, den
accijns ad
f 27,-
te betalen, dus totaal
f 45,-
en deze

te verwerken in de suikerhoudende export-goederen,
dan om suiker met export-certificaat ad
f
50,-
te
koopen. Op deze wijze is’ het verbruik van suiker voor

Nederlandsch gebruik toegenomen. Hiertegen zijn

later maatregelen genomen, maar intusschen was

er een belangrijk bedrag aan suiker buiten de con-

trôle van den minister het land uit.

Bovendien was in het eerste oorlogsjaar, in de cam-

pagne
1914/15
in Duitschland en dus ook in het ver-
overde België een overvloed van ruwe suiker, waar-

van een deel in Nederland is binnengekomen. In de

loopende campagne
1915/16 is
het tegendeel het geval;

Duitschland en

Oostenrijk hebben een tekort aan sui-

ker en deze laten de geoccupeerde gebieden, o.a. die

in Russisch Polen, onverzorgd. Vandaar de levendige

vraag uit deze streken voor onze suikers; maar in

elk geval heeft de voor het Nederlandsche gebruik

bestemde hoeveelheid absoluut den import uit boven-

genoemde landen moeten ontberen.

Hoezeer de voorraden zijn afgenomen, moge blijken
uit de Statistiek van F. 0. Licht. Hij schat den totaal-

voorraad in Europa thans op
2.500.000
ton tegen

4.700.000
ton in
1915.
De oogstramingen voor de volgende campagne zijn

belangrijk ongunstiger. Voor Duitschland wordt de

campagne
1915/16
geschat op
1.700.000
ton tegen

2.500.000
ton in
1914/15
en
2.700.000
ton in
1913/14.

Voor Oostenrijk ruim 1 millioen ton tegen
1.600.000

ton en
1.600M00
ton.

Voor België 100.000 ton tegen
200.000
ton in

1914/15.
Tegenover een normaal jaar dus een mindere pro-

ductie in de Centrale Rijken van.
1.700.000
ton!
De opbrengst in Frankrijk wordt slechts op 140.000
ton geschat tegen
781.000
ton v66r den oorlog, die

van Italië op
175.000
ton tegen
300.000
ton.

Bij zulke tekorten kan men er zich geen denkbeeld
van vormen, hoe het er in het volgend jaar met de sui-
kervoorziening van Europa zal uitzien..
Opgemerkt moet worden, dat Noord-Amerika zijn

import in de eerste
6
maanden van deze campagne

met
200.000
ton zag stijgen (1 millioen ton tegen

800.000
ton in de eerste
6
maanden van de vorige

campagne). Ook de export nam toe:
.300.000
ton tegen

160.000
ton.
Engeland koopt op het oogenblik tot oploopende
prijzen in Noord-Amerika en op den duur moeten de
Rietsuikers daarvan den terugsiag onde;vindei

£Z€-.-
1
…. /Qc..

HET RESULTAAT VAN DE VIÈRDE DUITSCHE

OORLOOSLEENINO.

Men schrijft ons uit Berlijn:
Het totaal bedrag der inschrijvingen op de vierde
oorlogsieening bedraagt volgens de definitieve opma-
king – doch ongerekend de inschrijvingen te velde en
de nog later verwaéhte inschrijvingen uit het over-zeesche buitenland –
10.712
millioen mark.
Ook deze leening is, en wel in nog hoogere mate
dan alle voorafgaande, tot een ware voiksieening
geworden, waaraan alle klassen der bevolking, ieder
naar haar vermogen, gelijkmatig deelgenomen heb-
ben. In nog grooteren omvang dan bij de vorige lee-ningen zijn er ook ditmaal door gemeenten, scholen,
werkgevers- en werkliedenvereenigingen enz. verza-
melinschrijvingen op touw gezet, waaraan zeer vele
afzonderlijke inschrjvers daaronder vooral ook vellen
met bedragen van minder dan 100 mark, deelnamen.
Om de deelname van degeheele bevolking aan do

leening in haar geheelen omvang te kunnen consta-
teeren, is er ditmaal van te voren reeds zorg gedra-
gen, dat in de rapporten van de bemiddelingskantoren
die verzamelinschrijvingen niet als een enkele in-
schrijving, doch onder vermelding van de daarin ver-
vatte afzonderlijke inschrijvingen opgegeven werden.

Volgens deze rapporten zijn in totaal
5.279.645
afzon-
derlijke inschrijvingen binnengekomen, die naar ge-

lang van hun grootte in de onderstaande tabel zijn –
opgenomen. Het staaltje geeft tevens de cijfers van
de derde, tweede en eerste oorlogsleening.

Grootte der
inschrijvingen

Aantal inschrijvingen

4e leening

3e Icening

2e leening

1e leening

Mk.

Mk.
tot

200
2.406.118 984.358 452.113
231.112′
van

300

500
967.929 858.259
581.470
241.804
600

,,

1.000
885.941
918.595 660.776
1.100

2.000
468.724 530.176
418.861
453.14 3

2.100

5.000
347.725 422.626 361.459
157.591 5.100

,,

10.000
113.927 147:593 130.903
56.438
10.100

20.000
.

42.158 53.445 46.105
19.313
20.100

50.000 30.361
32.840
26.407
11.584
50.100

,,

100.000 9.100
10.090
7.742
3.629
100.100

500.000
6.308
7.074
4.361
2.050
500.100

,,1.000.000
780
.

832
538
361
boven
1.000.000
5741 5301
325
210

tezamen

……
5
.
279
.
645
1
3
.
966
.
418
1
2
.
691
.
060

Ii
.177.235

Bij cîe derde leening zijn de door de naderhand ge-houden onderzoekingen over de verzamelinschrijvin-

gen verkregen cijfers vermeld, bij de eerste twee –
leeningen waren er voor zulk een detailleering geen
gegevens. De cijfers
worden daardoor wel iets minder
vergelijkbaar, maar toch is een staatje, dat de resul-

taten der vier borlogsleeningen naast elkander stelt,
geenszins van belang ontbloot.
IA,7
1
4/
JA

AANTEEKENINGEN BIJ DE STATISTIEKEN.

1. . BANKDISCONTO’S.

Als eerste onzer statistieken en overzichten treft
men wekelijks een .cpgave aan van den discontovoet
der voornaamste circulatiebanken. Van de Europee-

S(:he banken hebben alleen de ‘Zwitsersche en de Ne-
derlandsche hun disconto lager gesteld dan
5 %;
be-
halve Italië en Zweden met
54 %’
en Rusland met
6 %, is
het bankdisconto overal op
5
% bepaald.
In normale tijden kwam een nagenoeg gelijk dis-
conto in de verschillende landen zelden of nimmer
voor. Gewoonlijk toonde Frankrijk een zekere stabi-
liteit op een naar verhouding lagen discontovoet en

was ook in Engeland het bankcrediet betrekkelijk
goedkoop, hoewel de prijs daar meer aan achomme-
lingen onderhevig was. Uit de aanwezigheid van
groote bedragen vlottend kapitaal in die beide landen

en uit de verschillende’ wijzen, waarop de liquide
I.Middelen ter beschikking van credietzoeken den wer-
den gesteld, laat zich dat gemakkelijk, verklaren.
In Duitschland, waar de eigen industrie steeds het
groot8te gedeelte der beschikbare middelen absorbeer-
de en vastlegde, was de discontovoet gemeenlijk hoo-
ger dan in de West-Europeesche landen; ook werden
hier de conjunctuurschokken sterker gevoeld en
moest de algemeene rentestand dientengevolge een
onstandvastigheid vertoonen, sterker dan in Enge..
land, waar de schommelingen in hoofdzaak veroor-
zaakt worden door buitenlandsche afwijkingen en op
liet uitgestrekte gebied, waarmede de Londensihe
wereldgeldmarkt in relatie staat, eerder •tegenwicht

vinden dan binneulandsche. Door het verschil in goud-
politiek van de Engelsche en de Duitsche circulatie-
bank
blijkt
de onstandvastigheid van den rentevoet in
Duitschland echter meer uit’ het, particulier dan uit
het bankdisconto, terwijl in Engeland het bank-
disconto gevoeliger is voor de variaties op de open
geldmarkt.
Oostenrijk, dat jaarlijks een belangrijk bedrag aan

– biiitenlandsch kapitaal opnam, vertconde steeds hooge

disconto’s, terwijl ons eigen land, crediteurstaat zon-
der eenige organisatie van het emissiebedrijf en met
een vrijwel verouderd betalingsverkeer, meestal lage
disconto’s, kon noteerei, maar daarin alles behalve
stabiel vermocht te. zijn.

19 April 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

233

Het volgende staatje ter illustratie:

Gemiddelde Bankdisconto’s.
Parijs Londen Amsterd. Berlijn Weenen
1895

2,10

2,-

2,50

3,14

4,30
1900

3,25

3,96

3,61

5,33

4,58
1902 ………

3,–

3,33

3,-

3,32

3,50
1904………3,-

3,30

3,24

4,22

3,50
1906………3,-

4,26

4,10

5,15

4,33
1907………3,45

4,93

5,10

6,03

4,80
1.908………3,05

3,04

3,38

4,75

4,25
1909 ………

3;-

3,10

2,88

3,92

4,-
191Ô ………

3,-

3
2
72

4,24

4,35

4,19
1911………3,14

3,47

3
2
45

4,49

4,40
1912

3,38

3
2
78

4,-

4,95

5,15 1913

4,-

4,75

4,51

5,88

5,95
1914………4,22

4,06

4,44

4
2
89

5,03
1915 ………

5,-

5,-

4,75

5,-

5,14

In de tegenwoordige omstandigheden, nu het bank-

disconto in vele landen sterk afwijkt van den prijs
van het crediet en de centrale banken bij de vast-
stelling van haar rentevoet dan ook vee] mèer het oog
hebben op versterking harer positio en verhoudin-

gen ten opzichte van het buitenland..dan op de bin-
nenlandsche geidmarkt, vertoonen zich noch de ver-
schillen tusschen de diverse landen, noch de schom-

me]ingen in den loop van het jaar. Uit het statje in
onze statistische rubriek blijkt, dat de vaststelling
van de meeste dimonto’s van vrij ouden datum is. Na
de gmote schokken om en bij 1 Augustus 1914, is er
in de hankdisconto’s weinig verandering gekomen.

De voornaamste wijzigingen vindt men op onder-
staand staatje:

Parijs Londen A’dir, Berlijn Weenen
26 Juli 1914 …………3/2

3

31/2

4

4
27

1914 …………3
1
/

3

3
1
/
2

4

5
29

,.

1914 …………3’/2

3

41/

4

5
30

,.

1914 …………4
1
/2

4

4
1
/2

4

5
31

1914 … . ….. …4
1
/2

8 –

41/

5

6
1 Aug. 1914 … ……… 6

10

6

6

8
6

1.914 …………6

6

6

6

8
8

, ………………..0

5

6

6

8
20

,,

1.914 …………5

5

5

6

6
31 Oct. 1914 …………5

5

5

6

5/2
23 Dec. 1914 …………5

5

5

5

5
1
/2

12April1915 …………5

5

5

5

5
1 Juli 1915 …………5

5

4
1
/2

5

Ook in de andere landen vertoonden de disconto’s
ge]ijksoortige veranderingen; men vindt die in het
jongste jaarverslag der Nederlandsche Bank.
De Federa.l Reserve Banks in de Vereenigde Sta-
ten hebben verschillende disconto’s vastgesteld en
ieder dezer banken heeft weer een verschillend tarief voor allerlei k]assen van wissels. In onze statistieken
is het laagste en hoogste percentage uit het tarief dcr
New Yorksche bank opgenomen. Het nieuwe Amen-
kaansche bankstelsel is in werking getreden toen de oorlog reeds eenige maanden aan den gang was. De
periode der groote schommelingen in de disconto’s
van de centra]e banken was toen reeds voorbij.

DE RIJKSMIDDELEN.

Een medewerker schrijft ons in verband met het
overzicht der Rijksmiddeien, onder de maandcijfers in.
dit nummer opgehomen, het volgende:

Ter .verkrijging van een juist inzicht omtrent den
invloed van de crisis op den loop der ‘middelen schijnt
het voor de hand te liggen, de cijfers van het eerste
trimester van 1916 te vergelijken met de overeenkorn-
stige gegevens over 1914. Ten einde de vergelijking
juist te stellen zullen dan vooreerst, wat het jaar 1914
betreft, de opbrengst van bedrijfs- en vermogensbelas-
ting en, wat het loopende jaar aangaat, die.van in-
komsten- en vermogensbelasting buiten aanmerking
moeten gelaten worden. Voorts zal voor 1916, in ver-
band met de verlaging van den suikeraccijns in hoof d-som, de ontvangst uit dien accijns moeten vermeerderd

worden met de opcenten, welke aan het leeniugfonds
ten goede komen.

Met inachtneming van een en ander worden de
cijfers over het eerste kwartaal:

voor 1916

. ………..
f
33.621.835

.11

1914

…………,, 31.995.495

Stijging . …………..

f
1.626.340

of circa’S %. Deze uitkomst is niet onbevredigend, al
zal moeten. afgewacht worden, of de ruime ontvang-
sten der ]aatstverstreken maand, aan welke die uit-

komst uitsluitend te danken is, ook in volgeudejian-
den bestendigd blijven.

T

BANKFUSIES.

Naar wij vernemen, zal op de eerstdaags te houden buitengewone vergaderingen van aandeelhouders der
Bank van Huydecoper & Van Dielen te Utrecht, A.

Bloembergen & Zonen’s Bank te Leeuwarden en
Nationale Bank te Leiden worden voorgestetd, in

samenwerking met de firma Geertsema, Feith & Co.
te Groningen op te richten de Nationale Bankveree-
niging met een kapitaal van f 10.000.000,-
waarvan
gestort
f
5.000.000,- en een reserve van
f
500.000
3
-,
welke instelling op 1. Juli a.s. als gecombineerde
voortzetting der genoemde bedrijven in werking zal

treden. De hoofdzetel zal te Utrecht worden gevestigd.

Door het Bestuur der Dordtsche Bank zal aan de op
5 Mei 1916
bijeen
te komen vergadering van aandeel-
houders dier instelling worden voorgesteld, de zaken,

tot dusver door genoemde Vennootschap gedreven, met
1. Juli a.s. te doen overgaan an de Rotterdamsche

Bankvereeniging, behalve de zaken der kantoren
Dordrecht en Delft, welke zullen worden voortgezet
door de bovenvermelde nieuw op te richten Naamlooze
Vennootschap Nationale Bankvereeniging.

INGEZONDEN STUKKEN..

NATIONALE BELEGGING.
Aan de Redactie
der Economisch-Statistische Berichten.

In het nummer van 5 April M. van uw tijdschrift
maakt eén uwer medewerkers naar aanleiding van de
belegging door Nederlanders in Pandbnieven van in
het buitenland werkende hypotheekbanken de op-
merking: ,,de pandbrieven van overzeesche hypotheek-

banke zijn de belegging van een land zonder veel
o
energie”, en brengt daardoor een ethisch element bij

belegging in het geding, dat wel verdient iets bree-der te worden beschouwd dan alleen incidenteel in
verband met het door hem behandelde onderwerp.
Van’ streng nationaal, dus éénzijdig, standpunt be-
zien, is alle belegging in eene Nederlandsche in het

buitenland werkende onderneming uit den booze, ten –
ware hare werkkring medebrengt, dat deze de natio-
nale nijverheid of handel ten goede kan komen. Beleg-
ging in buitenlandsche fondsen moge om andere
redenen af te keuren zijn, – men denke eens aan een
lucratief aandeel in Krupp’s werken – zij heeft uit

nationaal oogpunt bezien het onmiskenbare voordeel
van in tijden van crisis ook voor het buitenland
waarde te hebben en aldaar te gelde te kunnen wor-
den gemaakt.. Wat zulks voor een land beteekent heb-
ben de jongste gebeurtenissen in Duitschiand en En-
geland voldoende aangetoond. Van meerdere ,,energie” getuigt evenwel eene belegging in Russische of Amen-
Icaansche fondsen niet en de kapitalist, die niet ge-
• troffen wenscht te wôrden door het verwijt, zijne be-

leggingen niet aan den toetssteen van deze kwaliteit
te hebben onderworpen, kan er dus niet mede uit door
alleen de hierboven gesignaleerde Nederlandsche ven-
nootschappen op den index te plaatsen. Een poging
tot beantwoording der vraag, hoe hij dit verwijt wèl kan
ontgaan, moge in uw belangwekkend tijdschrift een
plaatsje vinden.

In de hitte van de gevechtshel om ons heen zijn

234

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 April 1916

gevoelens van nationale eenheid gesmeed, die een van.

de weinige actiefposten uitmaken, welke in dé balans
van deze ontzettende tijden kunnen gebracht worden.
Ook in Nederland openbaart zich dit nieuw bewegen.
Het uit zich in tallooze artikelen in dagbladen en

tijdschriften, in de oprichting van vereenigingen als

,,De Vaderlandsche Club”, ,,Het Nederlandsche fabri-

kaat”, ,,Wij allen”; in het verschijnen van een week-
blad als ,,Ons land” Indien wij van een grooten tijd

mogen spreken, dan is dat een der krachtigste argu-

menten ter verdediging van dit epitheton.

Toch schuilt hier een gevaar; het etiket van ,,bij-

dragen tot aanmoediging der vaderlandsche nijver-

heid”, van ,,frisschen durf”, wordt maar al te vaak

geplakt op ondernemingen, op touw gezet zonder
kennis van zaken, door onkundige personen, zoo niet

erger, en de krachtige nationale stroom, in stede van

geleid te worden in daarvoor geëigende kanalen, waar

hij tot zegen van ons land kan strekken, dreigt voor.
een deel te verloopen in onwelriekende poelen, waar
hij van geenerlei nut hoegenaamd is. Erger: de ge-

desillusioneerde belegger hoedt zich een volgend
maal, het zoet gefluit van den vogelaar te volgen, ook

dan wanneer zulks te doen zoowel in
zijn,
als in alge-

meen nationaal belang zoude zijn, en keert terug, hetzij

tot de proefondervindelijk bewezen soliede beleggin-
gen, of tot de speculatieve, intrinsiek waardelooze
papieren, welke hem kans bieden tot snelle en groote

winsten.

Wat kan er gedaan worden om zulks te voorkomen?,
Slaan wij den blik naar onze Oostelijke buren, van

wie
wij
zoo heel veel kunnen leeren, dan zien wij
daar een zeer krachtige bankconcentratie, met enorme

kapitaalkracht en groote deposito’s. Een groot deel

der nationale besparing komt terecht bij de enkele
weinige groepen, die, staande onder uiterst zaakkun-
dige leiding, den stroom leiden ter bevordering der

nationale belangen in den meest uitgebreiden zin des

woords. Op de fouten van het systeem is herhaalde-
lijk gewezen; bij het uitbreken van den oorlog meen-

den zeer velen, dat thans het kaartenhuis zou instor-
ten, maar zulks is tot dusverre althans niet geschied

en met al de fouten, die aan ieder werk van menschen nobdzakeljkerwijze moeten kleven, acht ik het bewe-

zen, dat het Duitsche systeem zeer sterk heeft bijge-
dragen tot versnelling van het ontwikkelingstempo
der industrie en tot vermeerdering van den nationalen

rijkdom.
Het zou onzen volksaard miskennen zijn te meenen,

dat het Duitsche schabloon hier zou kunnen worden
ingevoerd. Wij Nederlanders lijden aa,n een al te sterk
ontwikkeld gevoel van individualisme. Wie niet ten.
eenenmale de gve van nationale zelfcritiek mist, zal
deze eigenschap ongetwijfeld telkenmale weder onder-
scheiden, zoowel in onze geschiedenis als in ons hui-

dige volksbestaan. Eene organisatie waarbij, zooals in
Duitschland, generaliseerend gesproken, de industrie
geheel afhankelijk is van de acht of negen- groote
bankgroepen, die wederom de gelden van den Duit-:
schen spaarder tot zich trekken, is in ons land niet;

denkbaar.

Naar mijne meening moet het hier te lande dan ook

anders worden aangepakt en rust eèn moeilijke en
verantwoordelijke, maar prachtige taak op de’ schou-
ders van die weinige pioniers onzer nationale.
industrie, wier succes in eigen zaken waarborgen zou-
den geven tot welslagen van de ondernemingen, aan
welke zij hun naam zouden willen verbinden. Ik wil
bier de namen niet noemen van de mannen, op wie

ik het oog heb, uit vrees van onvolledigheid, maar zij,’
tot wie ik mijn woord richt, zullen wel zelfkennis ge-
noeg hebben om te weten, dat ik hen bedoel. Natuur-

lijk is het niet van hen te vergen, dat zij persoonlijk
een groot werkzaam aandeel nemen in de leiding van
nieuwe ondernemingen, maar ieder man, die aan het hoofd van groote zaken staat, heeft in zijn omgeving
personen, van wie hij weet, dat in hun oordeel, in

hun werkkracht en, laat ons het ook zeggen, in hun ge-
luksster, zoodanig vertrouwen kan worden gesteld, dat

wat door hen wordt begonnen redelijke kans van wel-
slagen biedt. Laten projecten, door deze laatsten op het

getouw gezet, den steun krijgen van de v66rmannen

van onze industrie, laten serieuse, ernstigwiilende

financiers den waarborg geven van voldoend kapitaal

om het tijdperk der kinderziekten te overbruggen en

laat het publiek aldus opgezette ondernemingen door

kapitaalsdeelname steunen, dan krijgen wij op natio-
nalen bodem geteelde planten, wier krachtige en ge-

zonde kiem waarborgen geven voor voldoenden weer-
stand tegen ongunstige invloeden. Wij hebben op dezen

weg in de laatste 30 jaar reeds veel bereikt; men

denke aan onze bloeiende scheepsbouwindustrie, aan

onze reusachtige Indische suikerindustrie. De laatste

volkstelling (1909) heeft aan het licht gebracht, dat

in Nederland 782.382 personen in de industrie een

middel van bestaan vinden, tegen 616.395 in den land–

bouw en slechts 409.570 in den handel.Toegevende, dat
deze cijfers, alvorens te mogen worden gebezigd tot
het trekken van conclusiën, gezift dienen te worden, achten wij ze voldoende overtuigend ter staving van

de bewering, dat onze industrie een belangrijke plaats

inneemt in ons economisch volksbestaan. –

Maar er valt veel meer te doen en de tijden zijn er

buitengewoon gunstig voor; laat ons het ijzer smeden,’

terwijl het heet is. –
Aan u, de generaals en kolonels onzer Nederland-

sche industrie, om de vlag te planten; aan vrijwilli

gers om onder u te dienen zal het dan niet ontbreken.

D. W.
H.
PATYN.

REGEERINGSMAATREGELEN OP
HANDELSGEBIED.

U i t v o e r v e r b o d e n Gelijk bekend, ondervond

de aanvoer van
cacaoboonen
voor de binnenlandsche

industrie in den laatsten
tijd
ernstige môeilijkheden.

Verboden was tot dusverre de uitvoer van ruwe cacao-boonen (ook gepeld, gebroken en gebrand), van cacao-

boter en van cacaopasta-en cacaomassa, terwijl, op
grond van het uitvoerverbod van alle suikerhoudende
artikelen, ook suikerbevattende chocolade ten uitvoer
was verboden. Met ingang van 14 dezer is nu het be-

treffende besluit aldus gewijzigd, dat verboden is de
uitvoer van ruwe cacaoboonen, benevens van alle pro-
ducten daaruit.
Tengevolge van een misverstand is in ons vorig
overzicht ten onrechte vermeld, dat tijdelijk opgeheven
waren de uitvoerverboden voor bloemkool, bosjespeen,
snijboonen, spercieboonen en Heinrich Riesenboonen.
Een dergelijk besluit tot opheffing van uitvoei-ver-
boden is niet genomen; alleen heeft de Minister van
Landbouw bepaald, dat de genoemde artikelen tijdelijk

in verschen staat kunnen worden uitgevoerd.
M ee 1 v o o r z i en i n g. Door den Minister van
Landbouw is bepaald, dat met ingang van 14 dezer
voorloopig geen bloem van Regeeringstarwe mag wor-
den gemalen, en dat, zoodra de in den lande aanwe-
zige voorratd bloem is verbruikt, in ieder geval van
Maandag 24 dezer af, slechts ongebuild tarwebrood
(bruinbrood) mag worden gebakken. Ten behoeve van
hen, voor wie blijkens medisch attest het gebruik van
ongebuild tarwebrood nadeelig wordt geacht, kan eene
hoeveelheid bloem beschikbaar worden gesteld.

P e u 1 v r u c h t e n . De Minister heeft met den
meesten’ . aandrang de aandacht der landbou-
wers gevestigd op de wenschelijkheid om dit voor-

jaar, zoo mogelijk, n
6
g peulvruchten uit te -zaaien.
Deze vereischen minder stikstofbemesting (die thans
zoo schaarsch is) dan vele andere gewassen en leveren
een bodem, die voor een volgenden oogst minder stik-
stofbemesting vereischt, terwijl het ten slotte een zaak
van !algemeen belang is, bij eventueel onvoldoenden
aanvoer van tarwe en veevoeder over een ruimen

voorraad peulvruchten te kunnen beschikken.

-i
19 April 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE”BERICHTEN

235
11

MAANDCIJFERS.

OVERZICHT DER RIJKSMIDDELEN

(In Guldens).

Maart
1916

Eerste drie
;aanden
van 1916

Eerste drie
maanden
van 1915

Directe belastingen.
Grondbelasting ……….
1.094.294
1.863.575
1.589.146
Personeele belasting
76.653
795.708
776.760
3.474.044 9.733.028

Belasting
01)

bedrijfs-

en
andere inkomsten ……


3.319.198

Inkomstenbelasting ……..

Vermogensbelasting ……
284.086

..

511.781 1.883.255
Mijnen

…………….

..

13.514

4.929.077

..

12.917.606
7568.359

1.717.018

..

4.325.984 3.989.260

Totaal …………..

2.524
6.69
6.433
invoerrechten

…………..

1.719.542 4.332.643
3.995.693

Formaatzegel

…………

Accijnzen.
2.143.506 5.980.383
7.021.699
267.682
322.223 440.681
2.487.048 6.473.518 4.178.553

Totaal …………..

Suiker

……………….
Wijn

………………..

187.280
553.250
628.311
Gedistilleerd …………..
Zout

………………..
e
139.775
352.644 331.318
830.061
2.352.976
1.861.159

6.055.352
16.034.994
14.461.721
Totaal …………..

7onden en zilveren werken
56.268
153.902
88.252
Essaailoon …………..
39
115 143

56.307
154.017
88.395

Bier

n azijn…………..
Geslacht ………………

riidirecie belastingen.

..

Totaal …………..

607.965
1.919.881
1.109.376
Registratierechten
788.993 2.178.378 1.076.537
Zegelrechten …………..

Hypotheekrechten
71.548
202.928 90.022
Suecessierechten

………..
995.580 3.802.992 3.363.729

2.464.086 8.104.179
5.639.664
201.653 702.856
154.251
9.062 193.896
206.583

Totaal …………..

1omeinen

………………

lacht en visseherij

403
1.129 1.284

taatsloterj

…………….

73.658
229.248 345.577
ooctsgelclen

…………….

Totaal generaal ….
.
15.509.141
42.670.568 32.461.527

OPOENTEN VOOR HET LEENINGFONDS 1914.

Maart
1916
Eerste drie
maanden
van 1916

Eerste drie
maanden
van 1915

Directe belastingen.
231.352
195.148
Personeele belasting

. . .
30.546
..
189.858
2.096
Inkomstenbelasting ……
1.166.443
3.243.616

Vermogensbelasting
83.172
133.871

Accijnzen.
428.701 1.196.077
648.283

Grondbelasting ………..200.608

Wijn

……………….53.536
64.445
5.971
Gedist. (binn.. en buitenl.)
2
.48.705

.

647.352 421.777

Suiker

………………

Indirecte belastingen.
Zegelrecht van buitenl. eff.

28.557
138.587
23.644
Registratierechten
78.676
217.769 91.656
Hypotheekrechten
7.127
19.980
7.892
Totaal………
2.326.07]
1
.082.9071
1.396.467

ENGELSCHE HANDELSSTATISTIEK

over Maart 1916.

INVoER.
UITVOER.

Waarde
Vermeerd.
Waarde
Vermeerd.
in
of verm.
in
of verm.
duizend,
in
0
/0
van
duizend,
in
0
/0
vn
p. st.
Mrt.1915.
p. st.
Mrt.1915.
Voedings- en genotmidd 36.358
+
15,8
2.446
+
17,1
Grondstoffen

……..32.220
±

7,9
4.628
+

6,6
Fabrikaten

……….17.065
+
22,1
29.420
+
28,3
Andere goederen ……449
+
69,0
1.104
.± 34,1
Wederuitvoer van inge-
voerde goederén
.. ..
8.811
+

9,2

Totaal Maart 1916 .. 86.092
. +
14,2
46.409
+
21,3
Totaal Maart 1915 .. 75.462
38.249
Totofal Maart 1914 .. 66.935

54.055

STATISTIEKEN EN OVERZICHTEN.

N.B.*** beteekent: Cijfers nog niet ontvangen.

GELDKOERSEN.

1. BANKDISCONTO’S.

20
Juli
1914.

Disc.Wissels.
N d
4′!, sedert 1 Juli ’15 3’/,sedert23 Mrt. ’14
Bel.Binn.Eff.
Bank,
1rseh.in
4’/s
1

,,

’15
4
23

,

’14
R.C.
51!,

,,
19 Aug.’14
5
23

,,

’14
Bank of England..
5
8

,,

’14
3
29 Jan.
1
14
Deutsche Reicljsbk.
5
23 Dec. ’14
4

;,
5
Febr.’14
Banque de France.
5
20Aug.
1
14
3
1
/2

,,
29Jan. ’14
Oostenr. Hong. Bk.
5
12Apr.’15
4
12 Mrt. ’14
Russische Staatsbk.
6
29 Juli ’14
5
1 Apr. ’14
Nat.Banky.Denem,
5
10

,,

’15
5
6 Febr.’14
Zweedsche Rijksbk.
5
1
!2

,,
5Jan.’15
4
1
/2
6

,,

’14
ZwitserscheNat.Bk.
42/2
2

,,

’15
3
1
!2

,,
19

’14
Bank van Italië ..
51/2
10Nov.’14
5
9 Mei

’14
Feder. Ren. Bk.N.Y.
3-5 ,,
4Febr.’15

Javasche Bank.
. . .
3’/2

,,
1 Aug.’09
3
0
/2

,,
1 Aug.’09

II. OPEN MARKT.

Data
AnsIerdam
Londen
Part.

Berlijn
Part. P
Par
N. York
Cali-
Part.
Prolon.
disconto gatie
disco,,to disconto
disc.
,naney

15 April’16
1/4
4 4
12/
4 /4’/8

13/4-2
10-15 Ap.’16
1
3
/42V2
45
419/
41/5/

1’14-2
3-8

,,

’16
2’/4-3
3
3
144
‘/,
418/22.6/8

4 ‘/-‘/o

1 ‘/42
27 M-1 A.’16
1
‘I,-2
2 ‘/,-4
4 ‘!a
30/4.42/4

12-17 Ap.’15
4
1
/8
4

1)
3-
1
/8
– –
2
3
fs
13-18 Ap.’14
31/
4
_7/,
32/_4
2-
1
/
2
‘/’/
2/4
1’/42
20-24Jul.’14
3 ‘/-‘/,o
2 l/_2/
2
1
/
4
.0/
4

2
‘/&’/,
2’/4
1’/42
1
/o

1•) Noteeringeu van de Ver. v. d. Effectenhandel en de
Prolongatievereeniging door elkander.

WISSELKOERSEN.

1. KOERSEN IN NEDERLAND.

Voor Londen, Berlijn en Parijs worden voorloopig ook de
dagelijksehe noteeringen te Amsterdam opgenomen. De dage-
lijksche koersen op New York en de laagste en hoogste de, week zijn aan particuliere opgaven ontleend.

Data Londen
Berlijn
Parijs
New York

10
April 1916

. .
11.10
41.80
38.72V2
2.33
11

,,

1916

.
.
11.12’/
41.92
1
/2
38.70
2.33’14
12

1916

.. 11.12
42.-
38.50
2.33
13

1916

..
11.16
42.09
38.40
2.33/
14

1916

.
.
11.19
4 2.2 7 ’12
38.70
2.34
15

1916

..
11.28 42.65
39.-
2.35

Laagste der week
11.07
41.75 38.10
2.32’/4
Hoogste

,,

,,
11.28
.

42.65 39.25
.

2.35!2
8 April 1916

..
11.08
41.77′!2 38.70
2.32
1

,,

1916

– –
11.15′!2
41.75
39.12V2
2.33
3
/4
Muntpariteit

..
12.10
1
/
59.26
48.-
2.48
8
/4

Data
Zwitser.
land
Weenen
Kopen-
bogen
Stock.
1,ol,n
Batavia
telegrafisch

15 April 1916
45.30 29.60
69.20 69.35
98-
3
/4
Laagste d. W.
44.75 28.80
69.20
69.20

Hoogste
,,

,,
45.45
29.60 69.50 69.55

8 April 1916
44.75 28.80 69.30 69.30
98-
8
/4
1

,,

1916
44.90
28.82
1
/2
67.65
67.65
98-‘/4
Muntpariteit
48.-
50.41
66.67 66.67
100

OVERZICHT.

Deze berichtsweek kenmerkte zich door een sterke rijzing
van de meeste wisselkoersen. Na de gestadige daling van
de laatste weken kon de Sterlingkoers zich belangrijk her-
stellen en steeg in enkele dagen van 11.07 tot 11.28. Ook

t
236

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19Âpril 1916

New York en Zwitserlana waren beduidend vaster, evenals
Italië, dat reeds sinds weken zich in een willige stemming
mag verheugen. Daarentegen Parijs en Petersburg flauw en
alleen de laatste twee dagen onder invloed van de stijging
voor .Loden iets beter.
Ook voor de centrale landen was veel vraag. Berlijn was
zeer vasten steeg van 41.75 tot 42.65, terwijl Wepnen van
28.80 tot 29.60 kon opkomen.
Skandinavië alleen was onveranderd en noteerde de
geheele week tusschen 69.20 en 69.40.

II. KOERSEN TE NEW YORK.

Cable
Zicht
Zicht
Zicht
Londen
Parijs
Berlijn
Arnçterd.
D a
0
(in
(in frs.
(in cents
(in

cents
per £)
P. V
p. R,n. 4)
per

gld.)

15 April 1916
.
4.77.—
599
73l/
42/8

Laagste cl. week.
4.77.—
5.99
72e/s
42/io

Hoogste,,

,,

.
4.77.—
6.07
731/4
43

8 April 1916
.
4.77.—
6.02
72’/8
43

1916

.
4.77.—
5.97’/
72—
42/

Muntpariteit
4.86.67
5:181/4
951/4
40/I6

III. KOERSEN VAN l)E VOLGENDE PLAATSEN OP

LONDEN.

Plaatsen en
Ldnden
Notecrings

eenheden
1 Apr.
1916
8Apr.
1916

Week
10-14 April.

Laagste
t
Hoogste
14Apr.
1916

Lires p.
£
31.50
31.40 30.80
31.45
30.90

Madrid
Peset. p.
24.65
24.65 24.60
24.70 .24.67

Lissabon ….
d.p.escudo
34Vi
345/
s

343/
3411s
343/s

Petrograd

.
:
R. p.
£
10
152
‘/
152
‘Ii
153
158 158

Alexandrië.
.
Piast. p.
£
97
7
Iio
97
7
Iit
97 Iia
97
97
Io

Calcutta
. . . .
sh/d.p.rup.
1/4
‘ho
1/4
1/4 ‘/81
1/4
1
/
1
6
1/4
‘/i’o

Singapore
. .
id. p.
$
2/4
2
/82
2/4u/
2

2/4I2
214/a
21442

Italië

…….

Yokohama
. .
id. p. yen
2/1
1/
4

2/11/
4

2111/
4

2/11/
4

2/1 1/4

Hongkong
. .
id. p.
$
2/0Vs
2/01/
4

2jO/ii
2/0/8
2/0/i

Shanghai

. .
id. p. tael
2/9 /s
2/9
7/

2/0 7/
2/10 /8
2/10
5
1,

$
per
£
4.79
4.78’/s
4.781/
4

4.79 4.79

B. Aires 90 d.
d.p.gd.pes.
4971i6
49lI/
49/jt
49/ic
495/je
Montreal……

Valparaiso ,,
cl. p. pap. p•
8
21
/82
8
1
/8
8I8
81
‘/82

821/81

Montevideo ,,
d p. peso
53
1
/2
53
1
/2
53’i8
53
1
/2
53’/2

R.d.Janeiro ,,
d. p. mili.
111
8
182
11

/s
11
2
/si
11
22
/81
11
21
181

GOUD EN ZILVER.

GOUDBEWEGING BIJ DE BANK OF ENGLAND.

Week van 6-12 April .1916.

(In duizenden p.st.)

Uit.
Continent

……….
196
Koloniën …………
50
U.S.A…………..
40
Zuid-Amerika ……..
Baren en. diversen….
209
Per saldo ingevloeid
. .
1736.

231

ZILVER.

Andermaal zijn belangrijke en gestadige prijsvérhoogingcen
te melden, tengevolge van de voortdurende vraag voor aan-
muntihg, in. Europa zoowel als in het Oosten. De voorraden
worden steeds geringer: die te Bonibay verminderde deze
week met 300 baren, terwijl volgens de laatste opgaaf van
de firma Sam. Montagu & Co. de voorraad in Shanghai op 17 Maart 1302 baren en 41.000.000 ons fijn bedroeg tegen
1405 baren en 42.500.000 ons op 3 Maart. Genoemde firma
vreest eenige belemering van het geldverkeer tengevolge
van de afscheidiug van enkele Chiheesche pi-ovincies, waar-
door de behoefte aan zilver wellicht nog zal toenemen.

Noteering te Londen.

te New York:

15April 1916 ……..30
8
/8

83
1
/4

8

,,

1916 ……..29
7
/io

61/4
17 April 1915 ……..23/,6

50
18 April 1914 ……..26h
2
/ia

58’/4
20 Juli

1914 ………24
11
/18

54
1
/s

NEDERLANDSCHE BANK.

VERKORTE BALANS OP 15 APRIL 1916

Activa,

Binnen!. Wis-

H.-bk.
f

78.474241,82 ‘/2
sels, Prom.,

B.-bk.
413.829,02
enz. in disc.!. Ag.sch.
,,

16.774.388,61

f

95.662.459,451/2

Papier o. h. Buitenl. in
disconto

………………..
……

Idem eigen portef.
.
f

4.343.675,-
Af :Verkocht maar voor de bk. nog niet afgel.

4.343:875,—
Beleeningen

IH.-bk.
f
23.453.041,81112
mcl. vrsch.

B.-bk.
4.695.914 96
in

rek.-crt.
.
45.868.843,09’12
op

f
74.017.799,87

Op Effecten

……
f
69.882.249,87
Op Goederen eti Spec.
4.135.550,-
74.017.799,87

Voorschotten a. h. Rijk
…………….
,,

13.111.196,63
’12

MnntenMuiitmateriaal
Mtint, Goud

……
f
70.447.990,-
Muntmat. Goud.
.
..
,,452.575.197,87

f523.023.187,87

Munt, Zilver, enz.
.

1.727.417,14
Muntmat. Zilver

,, 524.750.605,01

Effecten

Bel. v.h. .Res.fonds..
f

4.946.813,94

id. van
1
/5y. h. kapit.

3.883.998,50
8.830.812,44

Geb.en Meub.der Bank …………….
,,

1.600.000,-

Diverse rekeningen

………………
,,

54.384.592,37 1/2

f.776.701.140,78
1
/

Passiva.

-,

Kapitaal ……………………….
.
f

20.000.000,-

Iteservefonds

……………………
,,

5.000.000,

Bankbiljetten in omloop…………..
,, 654.424.710,-

Bankassignatiën in omloop………….
,,

2.188.477,61’12

Rekening-Courant saldo’s:
Van het Rijk……
f


Van anderen ……,, 84.157.558,76
84.157.558,76

i)iverse rekeningen

……………….
,,

0.930.394,41

f
776.701.140,78Vs

Beschikbaar metaalsaldo…………..
f
. 375.835.011,74

Op de basis o’an
2/
metaaldekking ……,,
227.680.862,46 Vi
Minder bedrag aan bankbiljetten in omloop
dan waartoe de Bank gerechtigd is .. ,, 1.879.175.058,70

Bij vergelijking met den vorigen veekstaat blijken de volgende
verschillen:
Meer
Minder
Disconto’s

…………..
5.126.665,06
1
/2

Buitenlandsche wissels
12.000,-

Beleeningen

…………
186.780,70’/2

Goud

………………
2.771.844,48
Zilver
212.783,94

Bankbiljetten
2307.450,-

Rekening-Courant saldo’s
7.486.607,10

N.B. Uit de bekendmaking van den Minister van Financiën
blijkt, dat uitstonden op:

8 April 1916 15 April 1916

Aan schatkistpromessen
f
145.620
1
.000,—
f151.620.000,-
waarvan rechtstreeks bij
de Ned. Bank geplaatst
,,

68.000.000,—
74.000000,-
Aan schatkistbiljetten
,,

93.388.000,—
,, 93.388.000,-

Aan zilverbons

………
,,

6.825.595,—
,,

7.668.957,50

In.
Baren …………..193]
Sovereigns ……….300
Vreemde munt


Koloniën ………….-
Diversen …………-
Per saldo uitgevloeid ..

-.

2231

Data
Goud
Zilver
B

k
biI1t;,,

Andere

schulden

12

Febr.1916 …….
47.930 32.197 140.529
28.150 47.820
32.376
138.596
30.945

29

Jan.

1916 …….
47.633 31.882 138.823 30.781
5

,,

1916 …….

47.991
31.545
138.433
31.847
22

,,

1916 …….

25.473 27.483
118.318
15.917
13

Febr. 1915 ……..
14

1i’ebr.1914 …….
27.417
26.673
113.553 9.872

25 Juli 1914
……1
22.057
1
31.907
1
110.172
1
12.634

19 April 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

237

tITSI i A ftRCI’LIV D ATSTV
OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden gulden..)

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

B k
(In duizenden guldens.)
Andere
Data
Goud
Zilver
bltt
je

en
opcisclibare
schulden

15 April 1916

. .
523.023
1.727
654.425
86.346

8

1916
520.251
1.940
656.732
76.671

1

,,

1916

..
517.104
3.768
647.174 84.056

25 Ivlaart 1916
510.546
4.659
588.443
108.222

18

1916
509.469
4.799
582.430 105.608

11

.,

1916

. . .
501.676
4.624
582.678
93.388

4

,,

1916

. . .
495.530
4.798
586.149
79.686

26

Febr.

1916

. . .
495.113 5.249
577.978
104.746

19

1916

..
489.740
5.261
575.339 97.068

12

,,

1916
485.260 5.060
579.441
91.325

5

,,

1916

….
480.036
5.206
583.219 72.438

29

Jan.

1916

..
.
466.837 6.059
581.722 66.398

22

,,

1916
448.753
6.123
573.086
61.931

17 April 1915
290.916
2.051
473.568
55.506′

18 April 1914
160.474
8.591
316.102
4.584

25

Juli

1914

. . . .
162.114
8.228 310.437 6.198

t)
Waarvan Rek. Crt. saldo van het Rijk
f
16.824.000.

D
ata

Disconto’s

Belce-
Beschik-
baar
Dek-
hings-
Hiervan

Toto a
Schatkist-
ningen
Metaal-
perccn-
pro’nesscn
saldo
tage
rechtstreeks

15 Apri11916
95.662 74.000
74.018
375.835
71

8

1916
90.536 68.000
73.831
374.300
71

1

1916
92.601
71.000 72.458
373.931
71

2511aart1916
72.541
52.000 68.700
375.178
74
18

1916
67.771
47.000
68.867 375.971
75

11

1916
65.164
44.000 69.403
370.408
75

4

1916
61.380
40.000
71.227
366.489
75

26 Febr. 1916
74.138 52.500
73.631
363.148
73

19

1916
74.665
52.500 74.116 359.857
74

12

,,

1916 75:218
52.500
80.529 355.511
73

5

,,

1916
75.817
52.500 82.258 353.056
74

29 Jan. 1916
77.756
53.500 83.602
342.656
73

22

,,

1916
79.102 53.500 83.709
327.279
72

17 April 1915
64.856

185.665
186.787
55

18 April 1914
67.989
9.000
70.398 40.724
1
53

25 Juli

1914
67.947
14.300
61.686
43.521
1
) 54
1)
Op cle basis van
2
/5
metaaldekking.

JAVASCHE BANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden Guldens.)

Data
Metaal Circulatie
Andere
opeischb.
schulden
l

Disconto’s
Div. reke-
niugcn
‘)

26

Feb.1916….
915
889 1.069
919 694

19

1916….
889
889
1.058
919 678

12

1916..
. .
886 922
1

1.021
924 663

5

1916….
858
935
1.032
917
686

27

Feb.1915….
1.324
910
1.158
806 472

28

Feb.1914….
678 1.058
444
737
318

25

Juli1914….
645
1.100
560
735
396

t)
Sluitpost der activa.

BUITENLANDSCHE BANKSTATEN.

Aan het eind vanieder kwartaal wordt een overzicht gegeven
van enkele niet wekelijks opgenomen bankstaten.

1. BANK OF ENGLAND.

WEEKSTAAT VAN 12 APRIL 1916.

ISSUB DEPARTMENT.

Notes issued. . £ 75.295.625

Governnt. Deb. £ 11.015.100
Other securities,,

7.434.900
Gold coin and
bullion ……56.845.625

£ 75.295.625
1

£ 75.295.625

BANKING DEPARTMENT. –

Capital ……£ 14.553.000

Government
Rest ……..,,

3.104.583 .

securities . . £ 33.188.046
Public deposits,, 68.802.934

Othersecurities

90.544.951

Other deposits,, 79.960.638

Notes ……..,, 41.637.800
Seven-day and

Gold and silver
other buis..

26.185

coin

…….,

1.076.543

£ 166.447.340

£ 166.447.340

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTID POSTEN.

Ondes-staand overzicht

bevat tevens de cijfers der door de
Regeering uitgegeven currency notes van 1 £ en 10 sh. met.
het bedrag der gouddekking en der tot dekking aangewezen Government securitis. De. publicatie dezer cijfers geschiedt sedert 26 Augustus 1914.

(In duizenden p. st.)

Dato
Metaal
Circulatie Currency Notes.

Bedrag
Goudd.
Gov. Sec.

12 Apr. 1916
57.922
33.658
111.019
28.500 75.718

5

,,

1916
56.466
33.875
109.437
28.500
75.718

29 Mrt. 1916
56.661 33.577
106.691
28.500
71.121

22

,,

1916
55.970
32.904
104.503
28.500 65.121

14 Apr. 1915
55.312 34.586 41.264
27.500
8.623

15 Apr. 1914
36.238 29.024
……
……
……

22 Juli

1914
40.164
29.317

l

Data
t

Dis-
t
conto’s
t

batt
5
en’
N._Jnd. betealbaarl

1
Belee-

t
t
ningen

Diverse
reke
ningen

baar
metaal-
saldo

kings
percen-
tage
______________________

12 Feb. 1916
6.023 17.324 44.354 26.066 46.192
48

5

,,

1916
5.851
17.551
43.522 26.617
46.288
47

29 Jan.1916
5.898
19.913
43.862 24.687
45.594
47

22

,,

1916
6.111
20.023
45.117
24.328 45.378
47

13Feb.1915
5.618
8.541
35.452
5.516 26.109
•40

14 Feb. 1914
5.662
12.157
46.174
2.329
4.9752)
44

25 Juli1914
7.259
6.395
47.934
2.228 4,8422)
44

2)

Sluitpost
der
activa.
2)
Op debasis
van
2
15
metaaldekking.

Data
Gov.

t
Sec.
.
Other
Sec.
Public
Depos.’ _______________

Other
Depos. Re-
serve

Dek-
kings-
percen-
tagel)

12 Apr. 1916
33.188
90.545 68.803
79.961
42.714
28/4

,,

1916
32.839
96.139 69.915
87.749 41.042
26

29 Mrt. 1916
32.839
88.350
57.064
87.362
41.534
28/4

22

-,,

1916
32.839
90.274 56.216
90.126
41.516
28/

14 Apr.1915
47.860
137.813
104.157 102.969
39.176
18
1
/s

15 Apr. 1914
11.151
41.981
19.238 41.861
25.663
42

22 Juli 1914
11.005
33.633
13.735
42.185 29.297
52/

1) Verhouding tusschei Reserve en Deposits.

238

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

/
. 19 April
1916
II

II. DEUTSCHE REICHSBANK.

STAAT VAN 7 APRIL 1916.
De biljetten zijn sedert den oorlog niet inwisselbaar.

Metalibestaud ………………….Mk 2.504.632.000
davon Goidbestand ……………..,

2.460.855.000
Reichs- und Darlehenskassenschejue..

906.009.0
9
0
Noten anderer Banken ……………..

…14.411.000
Weehsel ……………… ……….

5.189.770.000
Lombardforderuugen …………….

11.724.000
Effekten ………………………..,

34.418.000
SonstigeAktiva ………………….
290.955.000

Grundkapital ……………………,,

180.000.000
Reservefoncis ……………………..,

85.471.000
Notenumlauf ……………………

6.674.754.000
Sonstige tiiglich fiLilige Verbindlichkeiteu

1.727.368.000
Sonstige Passiva …………………

284.326.000

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

Onderstaand overzicht bevat tevens het cijfer (ier uitgegeven
Darieheuskassenschejne. De Scheine, welke niet in kas zijn
bij de Reichsbank, circuleeren grootendeels 6nder het publiek.
De Darlehenskassen zijn ingesteld op 11 Augustus 1914.

(In duizenden Mark)

Data
Metaal
Daarvan
Goud
Kasten.
scheine
1

Circu. latie

Dek.
1
kings.
Percen.
to ge’)

7 Apr. 1916
2.504.632 2.460.855 906.009
6.674.754
51.
31 Mrt. 1916
2.504.155
2.460.095
945.361
6.988.073
49
23

1916
2.506.124 2.459.582
772.795
6.373.713
51
15

.,

1916
2.503.346
2.458.483
386.005 6.468.304
45

7 Apr.1915
2.387.404 2.347.419 589.548
5.378.531
55
7 Apr.1914
1.581.949
1.272.679
59.329
2.217.641
74

23 Juli 1914
1.691.398 1.356.857
65.479 1.890.895
93

‘)
Dekking der circulatie door metaal en Kassenscheine.

Data
Wisscls
Rek. Crt.
Darlehenskassenscl,cine

Totaal
In kas bij
uit ge-
de flcichs.
geven
bank

7 Apr. 1916
5.189.770
1.727.368
2.143.900 870.000
31 Mrt. 1916
8.112.764
1
)
4.357.824
1
)
2.191.600
909.700
23

,,

1916
5.897.876
2.703.459
1.949.000
724.700
15

,,

1916
5.888.466 2.109.216
1.552.800
339.400

7 Apr. 1915
4.341.020
1.787.683 1.228.000
581.000
7 Apr. 1914
1.137.312 895.559

23 Juli

1914
750.892
943.964

1
1 Bijzonder hooge cijfers in verband met de naderende
storting op de Oorlogsleening.

III. BANQUE DE FRANCE.

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN. ‘
De met
*
geteekende posten komen eerst sedert 28 Jan. 19i5
in den weekstaat voor. De biljetten zijn sedert den oorlog niet
inwissélbaar.
(In duizenden francs.)

Dato
Goun


Zilver
*Te goed
in het bui-
tenland
Wissels
*Uitge.
stelde
wissels

13 Apr. 1916
4.893.313 359.305

380.744
1.617.384
6

,,

1916
4.986.412
362.716
***
366.167
1.646.235
30 Mrt. 1916
5.006.299
361.416
394.787 1.673.149
23

,,

1916
5.011.332
362.962 769.052 366.383
1.689.287

15 Apr. 1915
4.253.365
377.490 582.646 225.738
2.680.717
16 Apr. 1914
3.638.340
620.870
1.419.860

23 Juli 1914
4.104.390

……..

639.620 ……..
1.541.080

Dato Beleening
*
Buitgew4
voorsch.
old, staat
Bank.
b,ljctten
Rek. Crt. Particu- heren

1
Rek. Crt.
1

Staat

13Apr.1916
1.231.681
6.900.000
15.183.959
1.993.804
37.144
6

,,

1916
1.238.633
6.900.000
15.154.630 1.994.263 45.949
30 Mrt.1916
1.244.724
6.700.000
14.952.116
2.043.242
79.186
23

,,

1916
1.247.992
6.500.000
14.847.154 2.006.180 26.003

15Apr.1915
675.934
5.000.000
11.422.735 2.407.899
83.772
16Apr.1914
765;170
‘–
5.921.9301
553.680
180.160

23Juli1914
789.400

5.911.910 942.570 400.590

IV. RUSSISCHE STAATSBANK.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.
De post ,,Schatkistbiljetten” komt eerst sedert 14 November
1914 n. st. in den weekstaat voor. De biljetten zijn niet in-
wisselbaar. –
(In milijoenen Roebel).

Data n. st.

Goud
I
Te goed
iii, bui.
tonland

Zilver
en


pasmuut
Scizatkist-
biljetten
Circulatie

5 April

1916.. 1.626
1.046
60
3.816 6.022

29 Maart 1916..
1.626
947
59
3.849 5.936
21

1916..
1.623
941
55
3.894
5.930
14

1916..
1.624 946
51
3.867 5.899

5

April

1915..
1.570
139
50
1.204
3.308
5
April

1914..
1.567
210
71
..
1.640

21

Juli

1914..
1.601
144
74
1.634

Data n. it.
Wissels Voor.
schotten
op
Effecten

1
Andere
1
voor-
schotten

Rek.
Courant
i

Parti-
i
cuhieren

Rek.
Courant
Staat

5 April

1916..
377 533
188
1.156 228
29 Maart 1916..
375
545
187
1.001

208
21

1916..
369-
591
188
1.049
207
14

1916..
.

349
407
190
1.165 209

5 April

1915..
473 340
248
1.063 206
5

April

1914..
424
91
276 648 488

21

Juli

1914..
393
121
243 596
503

V. SOCIIETIE GÉNÉRALE DE BELGIQUE.

Van de Nationale Bank van Bèlgië, die haar goudvoorraad
naar Londen heeft overgebracht, zijn sedert 8 Augustus 1914
geen weekstaten openbaar gemaakt.
De Société Génrale is einde 1914 met de funëtie van
ci rculatiebank belast.
De bankbiljetten zijn niet inwisselbaar..

OVERZICHT VAN DE VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden francs.)

Metaal
1
Beleen.
Belee,,.
Binn.
Rek.
Data
mci.
buitenl.
1

van
buiten!,
von
pro»,. d.
wissels
en Cirru-
latie.
Crt. saldi
provinc.
rord
c
r.
beleen.
.

saldi

8 Apr. 1916
200.997 59.052
480000
62.396
641.232 158.988
23 Mrt. 1916
199.770
56.598 480.000
60.435 641.236
153.874
16
.

1916
199.919
56.143 480.000 60.717 639.671
155.121
9

,,

1916
201.581
54.957 480.000 58.719
624.422
169.114

8

tpr. 1916
48.563
6.822 160.000 3.005 166.076
52.337
VI. VEREENIGDE STATEN VAN
NOORD-AMERIKA.

U. S. FEDERAL RESERVE BANKS.

In werking getreden op 16 November 1914.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(In duizenden dollars.)

Dato
Goud
Zilver
W
is
sels
Deposito’s

Dekkings-
Percen.

10 Mrt.’16
338.539 20.036 54.478
456961
10.178
75
3

,,

’16
338.250
12.994
52.498 454.761
9.635
76
25Feb.’16
340.438
17.678
51.881
449.067
9.386
77
18

,,

’16
338.317
18.274
52.814 445.436
9.089
77

11 Mrt.’15
246.999
21.603 27.785 288.031 7.004
84

‘) Gouddekking van deposito’s en circulatie na aftrek van de posten tusschen de banken onderling.

19 April. 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

239

NEW YORK ASSOCIATED BANKS AND TRUST

COMPANIES.

OVERZICHT DER VOORNAAMSTE POSTEN.

(Gemiddelden in duizenden dollars.)

Reserve.
1
‘lcleeningei Dato
Eigen

1
Bij Fed.
1
Elders 1

en

Bezit

t Res. Bank Ioedcpcneerdl disconto’s

15 April
1916..
462.190
168.070
60.450
3.378.540

8
1916..
467.770
169.550
60.580
3.404.640

1

,,
1916..
470.010
174.310 60.720
3.363.870
25 Maart
1916..
477.850
174.380
80.080
3.360.530

17 April
1915..
402.330
118.850
31.960
2.392.140
18 April
1914..
479.4401)

.1)
2.112.240

8 Juli

1914.. 1467.8801)1

1

‘)

12.057.570

• Deposito’s
Surplus
Data

Circulatie

Dodelijk
1

Op

Rese,ve
1
opvraagbaar j termijn

15April1916..
1
31.750 13.401.890

158.910
1
104.900
8

,, 1916..

31.580 13.429.910

159.680

107.400

1

,, 1916..

. 31.500 13.389.720

161.880

121.470
25 Mrt. 1916..

31.590 13.396.880

159.180
1
127.630

17 April 1915..’

37.620

2.296.810

119.860

156.140
18April1914..

41.860

2.014.1001
)

1)

21.180

25Juli 1914..

41.730

1.958.3201)

1)

26.170

1)
Op deze data werden reserve en deposito’s beide ongesplits
opgegeven.

EFFECTENBEURZEN.

Amsterdam, 15 April 1916.
Onze markt van Nederlandsche
staatsfondsen
had in de
afgeloopen week een lusteloos, doch prijshoudend verloop.
Opmerkelijk is, dat ondanks de uitgifte van de jongste
Nederlandsche Staatsleening, de minister van financiën
weder machtiging heeft moeten vragen tot uitgifte van
f
60
inillioen 4 % schatkistbiljetten en schatkistpromessen.
Voor buitenlandsche staatsfondsen bleef, evenals vorige
weken, de belangstelling gering. Als uitzondering moeten
ditmaal evenwel Russen vermeld worden, die van een bi-
zonder viIlige houding blijk gaven, welke zelfs in de Vrije
markt te Berlijn haar weerklank vond. Niet onwaarschijn-
lijk berust dëze betere houding op de mogelijkheid, dat
Amerikaansche bankiers bereid zullen worden gevonden,
het Czaren-rjk financieele hulp te verstrekken. Men
spreekt van een leening van $ 75 millioen, die eerlang door
de Unie zou worden overgenomen. Deze gewijzigde houding
– zooals bekend werd verleden jaar bij de overneming van een leening der geallieerden door de Unie, Rusland uitge-sloten – houdt verband met eenige belangrijke concessies,
die door Rusland aan Amerika zijn toegestaan. Zoo heeft
de National City Bank het recht verkregen tot de oprich-
ting van bijkantoren te Petrograd, terwijl aan andere licha-
men de exploitatie van mijnenbekkens veroorloofd werd.
Ook Nederland blijft niet achter, hetgeen blijkt uit de
oprichting van een Russisch-Nederlandsche Bank, die haar
– zetel te Petrograd zal hebben.
Intusschen staan de Russische staatsfinanciën er niet
bijster rooskleurig voor, gezien het budget-tekort, dat per
saldo op niet minder dan Rbl. 455.435.259 wordt geraamd.
In verband hiermede en met de daling van den Roebelkoers
in de afgeloopen week (Londen liep te Petrograd op van
152 tot 158) is de rijzing in de Russische staatsfondsen een
opmerkelijk verschijnsel.
8 Apr. 12Apr. 15 Apr.
Rijzing0f

5
O/
Ned. Werk. Schuld.. .. 101
15
1,
101
13
/,, 101
7
18 –
‘It,
3
1
/2.
0
/o Ned. Werk. Schuld.. 82

82’/4

82


3
O/
Ned. Werk. Schuld….

70
3
1

70
1
/8

70
1
/4 – /
8
5
°/o
Bulgarije zegelleen. 1904 56
1
/
2

58

58

+ 1
1/

3
0/
Duitschl. Rijksleening

42/

42
1
/8

45
1
/ +
Vis
3
0/
Portugal 2e serie…..40

30

30

-10
3
0/
Portugal 3e serie Amort.38

35VA

35
1
/ –
2
8
I
4
0
/s Rusland 1880 ……..
52’/

53/,6 55
1
/
+ 2’12
4
0/
Rusl. 1889-’90 bij Hope 56
8
1,o 56
1
!2

58/j, +
2
1
I
4
0/
Japan 1899 ……….65

62
6
1,

65
1
/s + ‘/s

De locale
markt kenmerkte zich door een onregelmatig en
onzeker verloop. Hoewel aan den eenen kant het uitzicht
op een regeling van de Sterling-saldi te Londen een goe-
den indruk maakte, temeer omdat uit de geneigdheid om 51
6

Engelsche schatkistwissels in betaling te nemen, het weg- –
drijven der politieke zorgen blijkt, wordt aan den anderen
kant met zeker onbehagen het schaarscher en duurder
worden der levensmiddelen gadegeslagen. De kans bestaat evenwel, dat door het weder zee-kiezen van enkele booten
dit euvel spoedig ten deele zal worden verholpen. In ieder
geval veroorzaakte het weer uitvaren van enkele schepen en
vooral ook de eindiging van de staking bij de Holland-Ame-
rika-Lijn een Vrij krachtige koersrijzing voor
scheepvaart-
papieren;
die evenwel niet tot het eind toe gehandhaafd
bleef, daar het gebeurde met de ,,Columbia” en het nieuws,
dat nopens de torpedeering van de ,,Tubantia” geleidelijk
bekend wordt, niet bevorderlijk was voor den kooplust. De
slotstemming voor scheepvaartpapieren was vrij zwak, in-
zonderheid voor Holland-Amerika-Lijn, Koninklijken Hol-
landschen Lloyd en Bothnia, welke op den laatsten dag van de afgeloopen berichtsweek 15 % verloren. Toch blijven de
slotkoersen over het algemeen nog iets boven het prijspeil
van de Vorige week.
In de
petroieunoafdeeling
gaven aandeelen Koninklijke een
koersrj zing te zien van 24 %. Deze willige houding staat in
verband met de aangekondigde handhaving van het divi-dend. Gelijktijdig werd medegedeeld, dat binnenkort een
emissie zal plaats hebben met preferentierecht. Bovendien is dok uit andere overwegingen een gunstige houding voor
oliefondsen wel verkiaarbaar, daar meer en meer blijkt, dat
men over de geheele wereld met een tekort aan steenkool te
kampen heeft,vegens de geweldige en steeds groeiende eischen
die door industrie, scheepvaart en tractieondernemingen wor-
den gesteld. De kansen op een verder doordringen van pe-
troleum als verhittingsproduct in de naaste toekomst staan dan ook zeer goed. Geconsolideerde werden door de gun-
stige houding van Koninklijke niet beïnvloed, wellicht in
verband met de weer opduikende geruchten, dat men in
Rumenië ernstig de invoering van een petroleummonopolie
zou-

overwegen. Aandeelen Perlak en Zuid-Perlak waren
vaster op de gunstige productiecijfers over het eerste kwar-
taal. North Caucasians daalden van 2994 tot 278% %.
Voor
rubberfondsen
was de houding onzeker, doch enkele
fondsen, met name Rotterdam Tapanoeli, Malabar Rubber
en Oost Java’s, konden min of meer belangrijk in koers op-
komen.
De
tabakshoelc
was verlaten en voor het meerendeel
zwakker. Senembah’s en Deli Cultuur’s werden gevoelig
(circa 12 %) lager afgedaan. Beter was de houding voor
nijverheidssoorten,
in het bij-
zonder voor aandeelen Philips’ Gloeilampen, die 24 % kon-
derf oploopen. Ook Stokvis & Zonen en Wester Suikerraf-
1 inaderij werden hooger gezocht.
In de
mijnbouwafdeeling
waren Redjang Lebongs vas-
ter. In Ketahoens was sedert het bericht, dat over 1915
een verliés van
f
25.000 is geledeii, nog geen noteering tot
stand gekomen; doch aan het eind van de berichtsweek zak-
ten de gewone aandeelen plotseling van 14 tot 5 % in.
Cultuurfondsen
vormden weer een getrouw spiegelbeeld
van de lustelooze houding van de suikermarkt en gaven
mitsdien over de geheele linie koersafbrokkelingen te zien.
In het bijzonder werden Suiker Cultuur en later ook aan-
deelen Handelsvereeniging Amsterdam lagér aangeboden.

8 Apr. 12 Apr. 15 Apr.
Mizingof

Amsterdamsche Bank ..

179
1
/ 177 179


1/

Koloniale Bank……….123

124
7
/8 124
1
!2

+ 1’/2
Nederl. Ind. Escompto Mij 127 125 125

– 2
NedèrL md Handelsbank 172 170/4 188

– 4
Philips’ Gloeilampen …..295/4 305

319
1
/4

+24
1
/2
Philips’ Gloeil. prei aand 150

157 ‘/ 157
‘1

+ 7′!,
Stokvis & Zonen………216

225. 226
1
/2

+10’12
West.. Suikerraffinaderij

172

176
8
1 176
7
/8

+
47f’

Insulinde Cult Syndicaat

98

95

94’/

– 304

Javasche Cultuur ……..265

266
1
12
263

– 2
Suiker Cultuur ……….166!, 155
5
/s 160

– 6
1
!2
Ketahoen …………….

14′!, 14
1
!2

5

– 9
1
!2
Redjang Lebong ………107

108

110
1
!2

+ 3
1
!2
Gecönsolideerde …….. .- 178

176

176’/

– 1/4
Koninklijke ………….551

568

575

+24
Zuid-Perlak ………….75′!, .78

79/4

+ 41/4

Perlak ………………40′!,

42
1
!2

42
1
!2

+ 2
North Caucasian ……..299’/, 282

2781/
2

-21
Steiva Romana ………. 118′! 126

127′!8

+ 80/s
Bandar Rubber ……….73

74
1
!, 75
1
!,

+ 2
1
!,
Deli Batavia …………141

137
1/
137

– 4
Indische Rubber ……….
138’/ 136

135


31i

240

– ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 April 1916

8 Apr. 12 Apr. 15 Apr. Rizigof
daling
Malabar Rubber ………43ij2 50
21
2
59

±15
1
/2
Oost Java Rubber ……..
167’I2
164/4 170

+ 2
1
/2•
Holland-Amerika-Lijn …. 367

365
2/,
360

— 7
Koninkl.HollandscheLloyd 160
1
/4 166

160’/2

+
1
/4
Hollandsche Stoomboot. .

1512/
4 1581/4
1542/
4

+, 2
1
/
Koninklijke Paketvaart. .

152
1
/
155’/2155

+
22/
4

MUller & Co………….254

249
1/2
240

—14
Deli Batavi’ ………….. 422

422
1
/2.402
1
/4
ex-d. – 12/
4

Deli Cultuur …………139

138

128
Deli Maatschappij……..483

486
1
/2 481

– 2
Senembah …………..476

476e/s 463

—13
West Java Thee ………. 52

54 /2 53

+ 1

Op de
Amerilcaansche
markt volgde men natuurlijk het
aanvankelijk vaste, later inzakkende koersverloop van
Walistreet, doch, desniettegenstaande was de grondstem-
ming hier niet zwak en ontwikkelde zich op de lagêre
prijzen. kooplust, o.a. voor Steels, Anaconda’s en Marine’s,
wellicht in verband met het vooruitzicht, dat een regeling
al worden getroffen, waardoor in het vervolg Amerikaan-
sche fondsen en coupons, zonder door Engeland aangehou-
den te worden, zullen kunnen worden verzonden.

8 Apr.
12 Apr. 15 Apr.
R1jzingof

American Beet Sugar.
66 ‘/ie
65 ‘/8
65 ‘/2

Americ. Car
&
Foiindry
6321
4

61Vs
60/8

2/8
Amer. Smelting
&
Rëf.

91’/jo
93
91’/8
Anaconda Copper ..
166
167 166

Dominion Steel Corp
42 V2
48
.48
+:5V2
U.S. Steel Corporation
74
11
/,e
75’/4
73
7
18
-.

Marconi Wireless cert.
v.

aand .

……….
77
732/
738/4
31/j.
Standard Milling ..
82
83’/4 83’/2
±. 1’/
Studebaker Corp…..
131
133
131
Denver …………..
102/
4

lO/,o
10 2/
4

Ene

…………….
32
6
/8
318/
4

312/,,

Southern Pacific
90’/4
90/16
90/jo
+

1
/20
Union Pacific ………
126’/, ex.d.
127’/2
126 2/
2

Southern Railway ..
18/8
18 18

1
/8
Intern. Merc. Marine
Comnion

……….
17
17/8
16/8
.
Int. Merc. Marine p
.
ref.

668/
4

66/,o
651/8

1/8

Te P a r ii s was de beursstemming zwak, vooral voor
}’ransche Rente, die 63, 62,80, 62,40, 62, 61,80 golden. Deze
flauwe stemming staat vermoedelijk in verband met de
slechte houding van den Franschen wisselkoers, die, in na-volging van het Duitsche voorbeeld, thans ook de Fransche
regeening aank-iding geeft om de wisselmarkt onder haar
directe contrôle te nemen. Met ongeduld ziet men ook te
-Parijs den uitslag van de poging, om in cle Unie eeb lee-
ning van $ 500 millioen onder te brengen, tegemoet, daar
de Fransche financiën dringend behoefte aan versterking
hebben. Ook de vermindering van den gooidvoorraad door
zendingen naar het buitenland ter ondersteuning van den
wisselkoers en de toeneming van den bankbiljettenoni-
loop zijn geen gunstige factoren.

Te L o n de n was het Staatsfonds vaster gestemd. Con-sols golden 57
1
/ie_57. De dekking der obligo’s bij de
Bank of England heeft een verbetering ondergaan van
26,03 tot 28,71 % hetgeen een gunstigen invloed had op de
beursstemming. De enorme verzwaring der belastingen,
waardoor de ,,yield” van beleggingen natuurlijk een ver-mindering ondergaat, had weinig invloed op de koersen;
integendeel werd .de begrooting allerwege zeer gunstig op-
genomen.
Een vastere houding voor enkele fondsen beteekent ecu-
ter nog geenszins een vermeerdering der omzetten, want uit
het pas gepubliceerde verslag van de Londensché Stock
Exchange blijkt, hoe buitengewoon sterk de zakenomvang
ter beurze door den oorlog geleden heeft. De ontvangsten,
die voor het jaar, geëindigd 25 Maart 1915, reeds met £ 25.225
gedaald waren, zijn thans sedert dit tijdstip verder met niet minder dan £ 126.957 verminderd en bedragen nog slechts
£ 169.891, terwijl de entréegelden met £ 24.644 tot £ 2.111
afgenomen zijn. De winst daalde met £ 126.044 tot
. 33.609.

Te Weenen is de aandacht wedqrom geheel geconcentreerd
op de oorlogsieening, waarvoor het prospectus in de afge-
loopen week is verschenen. De vierde leening zal
5
‘/
O/j

rente dragen, in veertig jaar aflosbaar zijn en tot den
koers van 93
0/
worden uitgegeven. Tegelijkertijd is de in-
schrijving opengesteld op 5 ‘/2
0/
schatkistbiljetten per
1
Juni
1923, tegen den koers van 95’/2
0/.

Te N e w Y o r k zou er op het oogeublik, indien uitslui-
tend zakelijke gegevens mochten gelden, reden zijn tot een onwankelbaar vaste stemming. Irnmers, de industrieele be-
drijvigheid overtreft telkens zichzelve en ook het prijs-
peil voor staal, ijzer en koper schijnt nog steeds zijn hoog-
sten stand niet te hebben.bereikt. De onuitgevoerde orders
van de Steel Corporation over de maand Maart zijn hoogst
bevredigend: 9.331.000 ton tegen 4.255.378 ton in Maart 1915 en 8.569.000 ton in de vorige maand, terwijl ook de
resultaten, over 1915 behaald, zeer gunstig
z
ijn:

1915

1914

meer of minder.

Bruto ontv… .. $ 140.250066 $ 81.746.518 + $ 58.503.548
Netto ontv….. 97967.963 46.520.408 + 51.447.555
Saldo na renteb.
enz………..75.833.833 ,, 23.496.768 + ,, 52.337.065
Dividend op pref.
aand. 7 ‘/o .. ,, 25.219.677 ,, 25.219.677


Dividend op gew.
aandeelen 1915-
1 /4
0
/0,
l914-3
0
/s ,,

6.353.781

15.249.075 – ,, 8.895.294

Surplus …. $ 44.260.374 $
16.971 .984*)+
$ 61.232.358
S)
Deficit.

Ook uit de gestadige vermeerdering va.n het cijfer der
bankclearings blijkt de groote activiteit, die thans in de
Unie in alle centra heerscht, terwijl deze tevens blijkt uit de geregelde vermindering van de surplus-reserve bij de
Vereenigde New Yorksche banken, die sedert Januari
van $ 143.600.000 tot $ 107.400.000 is gedaald. Deze ver-
mindering beteekent echter geenszins, dat duur geld in de
Unie in zicht zou zijn, daar, ,zooals bekend, de Federale
Beserve baukén over reusachtige middelen béschikicen, die
zij ter beschikking van de Nationale Banken kunnen stellen.
Doch liet is niet waarschijnlijk, dat van deze bevoegdheid
zal worden gebruik gemaakt, voor en aleer de reserves nog
veel verder geslonken zijn en werkelijk de geldkoersen al
te zeer zouden gaan aantrekken, iets waar thans nog geen
sprake van is.
Indien ondanks de bovengeschetst.e gunstige omstandig-
heden de aanvankelijke willige Wallstreet-houding later
voor een reactié wijken moest, komt dit uitsluitend op reke-
ning van de politieke toekomst, die er ook voor de Unie
niet klaarder op wordt. In Mexico begint Carranza een
dubbel spel te spelen, terwijl aan de overzijde van den
Oceaan de duikbootenpolitiek van Duitschiand de steen des aanstoots blijft.

GOEDERENHANDEL.

GRANEN.

T a r we. De aandacht blijft nog steeds gevestigd op de
oogstberichten uit Noord-Amerika en de berichten betref-
fende de wintertarwe blijven zeer ongunstig. Het oogstbe-
richt van het Landbouwbureau te Washington geeft den
stand van de wintertarwe op 1 April aan met het cijfer 78,3,
wat het laagste cijfer in de laatste tien jaar is. De met
tarwe bezaaide oppervlakte wordt geschat op 13.640.000
H.A. tegen verleden jaar op 16.182.000 H.A. en op grond van deze cijfers zou men dit jaar een mipstens 25 % klei-
neren oogst van wintertarwe moet’en verwachten. Op het
oogenblik heeft men evenwel nog een heel groot surplus
van den ouden oogst en voor gebrek aan tarve behoeft men
voorloopig nog niet te vreezen. De prijzen te Chicago sluiten
iets lager dan de vorige week; de fluctuaties waren minder
hevig.
In Engeland waren de markten kalm gestemd en de vraag
was gering, tengevolge van de wederom ruime verschepin-
gen en den grooten invoer in het Vereenigd Koninkrijk.
Naar het Continent waren de verschepingen iets minder.
M a 1 s. Een belangrijk betere stemming heeft zich van
dit artikel meester gemaakt. De reeds, weken voortdurende kleine verschepingen doen eindelijk haar invloed gelden en
daar de vrachtenmarkt wederom vaster was, werden belang.
rijk hoogere prijzen besteed. Toch had de omzet niet veel
te beteekenen, mede in verband met de moeilijkheden, aan
het charteren verbonden. In Amerika was de i4arkt prijs-
houdend; in Argentinië liepen de prijzen iets terug.
Ook de ge r s t-verschepingen blijven gering.. De vraag
is van weinig beteekenis.
Voor h a v er was in Engeland meer vraag, tengevolge
van liet feit, dat er geen verkoopers waren, noch voor stoo-
mende partijen, noch op.aflading. De verschepingen naar het
Continent zijn voornamelijk voor rekening van de Fransche
en Italiaansche intendances.
L ij n z a a d was aanmerkelijk vaster wegens meerdere
vraag naar lijnolie en in verband met betrekkelijk gering

19 April 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

241

aanbod. Ook voor dit artikel heeft men in sterke mate te kampen met de moeilijkheid, vrachtruimte te vinden. In
Argentinië toonen de prijzen eveneens een rijzing.

Markten in Nederland.
De aanvoer van t a r
w
e was wederom niet zeer groot,
maar toch zal een distributie van drie kwart der normale
hoeveelheid plaats vinden. De Regeering heeft bepaald, dat
voorloopig geen tarwebloem mag gefabriceerd worden,
maar alle tarye tot meel moet vermalen worden. Daar er nu
ook geen afvalproducten van tarwe (zemelen en grint) ge-
produceerd worden, was de vraag voor alle voerartikelen
bizonder levendig. Inlandsche tarwe werd tot dagelijlçs hoo-
gere prijzen voor voer verkocht. Ook g e r s t en h a v e r stegen aanmerkelijk in prijs.
In 1 ij n k o e k en bleef de groote vraag voortduren en
om de partijen, die verkocht werden tot onveranderde prij-
zen, werd letterlijk gevochten.

Noteeringen.

Chicago

Buenos Aires

Dato

Tarwe MaisHaver ‘Tarwe ‘Mal.,

Luns.
Mei

Mei

Mei

April

Mei

April
14 Apr.1916

1168/
8

745/
s

445/s
8,35 4,95
11,70
7

,,

1916

117’/2

75
5
/s

45
8,35
5,05
11,35
14 Apr.1915

160 /2

74

571/4
12,70
5,65
10,15
14 Apr.1914

928/4

68
1/
4

371/
4

8,608)
4,90
12,758)

20 Juli 1914

82
1
)

568/81)

36’/2′)
9,402)
5382)
13,702)

1)
per Dec.
2)

per Sept.
8)
per Mei.

Loco-prijeu te Rotterdam/Amsterdam.

Soorten.
17Apr.
10Apr.
Soorten.
17Apr.
10Apr.

368
368
Haver 38 lb.white
Rogge No. 2
16,15
Western ..
nom.
nom.
Lijnkoeken.

Nd.

Tarwe …….

MaIs LaPlata
oom. nom.

clipped

…….17,-

Amer. van La

.

60,-
Gerst

46

Ib.
Plata zaad

..
160,-
feeding.. ..
364
348
LijnzaadLaPlata
457,50 457,50

AANVOEREN in tons van 1.000 kilo’s.

Artikelen

Rotterdan
Ansterdau;

9-15Apr.
Sedert
9-15Apr.
Sedert
1916
1 Jan. ’16
1916
1 Jan. ’16

Tarwe

……………
13.072
343.925
– –
(waarvan

voor cle Bel-
gium Relief Comm.)
3.575
183.731


Rogge ……………

7.0075.539

503
Mais…………….

118.617

.28.670
(waarvan voor de Bel-
gium Relief Comm.)

46.697
– –

Boekweit

……. ……….

640
.34.264

2.640
Haver

…………..

..

….
….

550
18.260

4.218
Gerst ………………..

3.180

21.817

26.463
Lijnzaad

…………..
J..ijnkoeken

…………
3.825
62.640

4.165
Tarwemeel

………..


– –

METALEN.

IJZER EN STAAL.
In E n ge 1 a n d wordt bijna de geheele industrie gemo-
nopoliseerd door het Ministerie van Munitie, dat thans ook
de distributie der fabricaten controleert.
De schaarschte aan ruw-ijzer begint een enstige factor
te worden en er zijn reeds stemmen, die groot gebrek aan
dit materiaal voorspellen. Buiten het enorme binnenlandsche verbruik worden door
de Entente-landen zeer groote hoeveelheden van de Britsche
markt betrokken, doch zeer weinig ruw-ijzer vindt zijn weg
naar neutrale landen, die voornamelijk hunne aanvoeren
ontvangen van Connals Stocks; deze omvatten j .1. Woehs-
dag slechts 44.013 tons in kwaliteit Nr. 3. De hoogste prijs,
welke de vorige week voor Cleveland ruw-ijzer werd be-
taald, bedroeg 98/-. Haematiet ruw-ijzer is totaal niet ter
markt.
Het ongekend snelle stijgen der prijzen in D u i t s c
1 a n d heeft in industrieele kringen ernstige vrees gewekt
en in een onlangs door het Comité van de voornaamste
staalwerken gehouden vergadering werd besloten, voor de
eerste vier weken niet te vericoopen.

Groote contracten werden afgesloten met neutrale lan-
den en door de voortdurende groote vraag naar oorlogsma-
teriaal zijn de fabrieken met het tegenvoordige productie-
vermogen voldoende voorzien tot aan het eind van den
herfst. De productie van de verschillende soorten ruw-ijzer
gedurnde Maart bedroeg 1.114.194 t. vergeleken bij
1.036.683 t. in Februari.
Uit A m e r i k a wordt, in aansluiting op de mededeeliug
in ons laatste verslag, thans bericht, dat de Staal Trust nu
en prijs voor stalen rails met $ 5,- p. t. verhoogd heeft
vody alle orders, die na den isten Mei worden geboekt.
De markt is daar belangrijk kalmer dan eenigen tijd geleden.
Loco-Noteeringen te Londen:

Data
Clev.r
Koper
Standard
Ij
ze’
Tin
1

Lood
Zink
No.3
14 Apr. 1916..
96/-
125.101-
200.-!-
35.5/-
100.-!-
7

,,’

1916..
93/-‘
118.-!-
202.-!-
33.10/-
94.-!-
16 Apr. 1915..
66/9
74.10/-
165.5/- 20.10/-
46.-!-
17 Apr. 1914..
5017
64.17/6
166.5/-
18.2/6
21.1319
20 Juli 1914..
51/4
61.-!- 145.15/-
19.-!-
21.10/-

STEENKOLEN.

Met het oog op de naderende feestdagen zijn de zaken
bijna geheel tot staan gekomen en tengevolge van het gé-
stadig verminderen der aanvoeren, door het gebrek aan
werklieden, werden in de vorige week slechts enkele con-
tracten van beteekenis afgesloten.
I)e eigenaars dr mijnen hebben hunne’ prijzen voor latere
levering verhoogd, doch de handelaars schijnen niet geneigd
te zijn, zich naar deze nieuwe conditie te voegen.

PETROLEUM.

(Ontleend aan de ,,Petroleum Review”.)

Londen, dato 14 April 1916.

Prijzen van geraffineerde petroleum zijn onveranderd, als
volgt, inclusief vat:


2e Distillaat …………..10
‘/z
cl.
St’andard.White ………..- 11

‘d.
Water White …………1

S.
Smeeroliën.. Over de volgende prijzen wordt thaiis
onderhandeld:
American pale …………

£ 23.-
red …………

£25.-
,,

gefilt: cylinderolie £ 23.-
Stèokolie en vethoudende oliën. Niet officieel genoteerd. Paraffine.


140
0
smeltpunt
51/4
d.
130-132
0

,,

41/ d.

125-128
0

,,

, 4

d.

per

118-120
0

,,

38/ d.

Ben
t
zine. De.’ markt is sedert de vorige week onveranderd
gebleven met:
No. 1

……………….2s. 2d.

:

No. 2

.
……………..2s. 2d.
No.3

………………2s.
Al deze merken in Schotland en Ierland 1 d. per gallon
duurdèr.
Terpentijn..
American loco ……….48 s. 9 d.
Mei/Juni …………..48 s. 6 d.
Mei/Augustus ……….48 s. 6 d. Juli/December ……….48 s.
September/December .. .. 48
5.

bi verpool, dato, 13 April.

Petroleum: 11 d. tot is. per gallon voor Amerikaansch.
Er is geen Russische olie aan de markt.

Bakou,’dato 13 April.
De ruwe-oliemarkt blijft vast. Noteeringen staan op
48’/2-49 kopeken per pud. De onlangs van regeeringswege
vastgestelde maximum-prijzen zijn nog niet’ in werking
getreden.

N e w York, dato 13 April.

Geraffineerd in kisten.. .. $11,25 per gallon
• ‘Standard White in vaten.. $ 8,90
Credit Balances……….$ 2,60
Pennsylvanian Crude …. $ 2,40 per vat.

Philadelphia, dato 13 April.

Standard White ……….$ 8,90

242

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19 April 1916

KATOEN.

SUIKER.

NOTEERINGEN VOOR LOCO-KATOEN

(Middling Uplands.)

J15 Apr. ’16f 7Apr.’16 3lMrt. ’16f 15 Apr. ‘15115 Apr.’14

New York …. 12.—c 12.—c 12.10e 10.15e 13.35e
Liverpool . …

7.84d

7.62d

7.83d

5.70d

7.30d

– Ontvangsten in, en uitvoeren van Amerikaansche havens.

(In duizendtallen ba1en.

1
Aug. ’15
Overeonkomstige perioden
tot
1

14Apr.’16
191415

1913—’14

Ontvangsten Gulf-Havens..
4109
6362
6094
Atlant.Havens
2178
3280
3821
Uitvoeren n. Gr. Britannië
2018
3060
3054
‘t Vasteland
1839
3437 4591
Japan ete…..
333 394 367
Voorraden in duizendtallen
I
7Apr. ’16
I

7 Apr.’15
1
7
Apr.
’14

Amerik. havens ………..
1636
1493
734
Binnenland …………..
980
822 505 270

.

170 122
New York

……………
338

.

37.0
158
New Orleans ………….
Liverpool

……………
859
1518
1214

Marktbericht van de Heeren Sir Jacob Behrens & Sons,

Manchester dd. 5 April 1916.

Prijzen van Amerikaansche Katoen zijn sedert het begin
van de maand wat flauwer en thans ongeveer
34
pencé lager
dan een week geleden. In Texas is de noodige regen geval-
len, terwijl bovendien een grootere aanplant verwacht
wordt. Over het algemeen zijn de prijsfluctuaties te Liver-
pool gedurende Maart zeer gering geweest, nl. tusschen
een hoogste noteering van 7,87 d. en een laagsten prijs
van 7,69 d. Egyptisehe katoen is eveneens goedkooper en
de prijs voor fullygoodfair is weer ongeveer
34
penny ge-
daald.
Garenprijzen blijven, niettegenstaande de weinige – vraag
en den achteruitgang in katoenprjzen, merkwaardig vast;
alleen kettinggaren van No. 30 en fijnere nummers zijn
bepaald lager. Voor grove garens bestaat nogal vraag en
dringt men nog steeds op vlugge levering aan. In getwijnde
garens is wel iets voor Engelsch-Indië gekocht, doch in
gewone bundelgarens kan men daar de tegenwoordige prij

zen niet betalen. In Egyptisehe garens zijn de noteeringen
onveranderd, doch met vaste biedingen kan men wel, lager
slagen. De vraag voor Frankrijk is minder door de concur-
rentie der Italiaansche spinnerijen, die bovendien ook ge-
twijnde garens naar Egypte exporteeren, zoodat van die
markt de vraag hiernaar zeer is afgenomen. Naar manufacturen bestaat nog steeds weinig vraag van
de groote markten in het verre Oosten. Wel komen van
Calcutta Vrij groote orders voor lichte gebleekte goederen
binnen, doch . de limites zijn van dien aard, dat men niet
tot zaken komt. In fancies wordt voor deze markten nogal
wat gedaan, doch in stapels tot nu toe zeer weinig. Voor
Engeland zelf en de neutrale landen in Europa bestaat nog
steeds een goede vraag, doch de groote moeilijkheden, die
men ook daarbij in de verzendingen ondervindt, doen nog
heel wat zaken, vooral voor vlugge levering, afspringen.

De veilingen te Londen zijn den llden dezer aangevangen
en duren tot den I9den; merinos en fijne erossbreds gaan
tot dezelfde prijzen als op de vorige verkoopingen, terwijl
,,medium” en ,,coarse crossbreds” iets lager worden afgedaan.
Te Bradford is er meer levendigheid gekomen, vooral voor
merinos tops, die door Frankrijk sterk worden gezocht. Voor
export van crossbreds naar Nederland worden geen consen-
ten meer verleend.

Noteeringen te Bradford:

Colonial cdrded
Data
o
56

1

50
1

46
40

42

1
361121
32
1

271/I
25 14

April

1916………
42

1
36
1
111
32
1

27’/2l
25
1
/2
7

,,

1916 ………
14 April

1915 ……..
.
311/21

30 29
27 25

De B i e t s u ik e r ma r k t verkreeg in de afgeloopen
week een williger stemming, hoewel de uitvoer nog steeds verboden is (wij verwijzen daarvoor naar een artikel in hçt
eerste gedeelte van dit nummer). Oude oogst sloot iets stil-
Ier op
f
2734 per Mei, nieuwe oogst bleef door speculatieve
vraag daarentegen Vrij vast, met koopers per October/
December tot
f
Volgens mededeeling van den Minister van Landbouw,
Nijverheid en Handel zal de met beetwortelen te beplanten
oppervlakte in Nederland bedragen:
ongeveer 67.000 H.A.
tegen

56.805

in 1915
en

63.234 ,, . in 1914.
De Minister meent, dat er geen aanleiding heeft bestaan
om de uitbreiding tegen te gaan, te meer niet, waar hij de
voedingswaarde van suiker hoog stelt en er nauwelijks een
ander gewas is aan te wijzen, dat in verschillende vormen
zooveel voedsel voor menseh en dier oplevert als de Suiker-
bieten.
Op J a v a kwam eindelijk sterke vraag van de zijde
der, Europeesche afscheep-firma’s tot prijzen oploopende van

f 1034
tot
f
1134
voor Kanaal-Assortiment en f12,— i.

f
1234 voor Superieur. Engeland, dat ook voor het Fransche
Gouvernement koopt, is dus thans in de markt gekomen
voor de suiker uit den 1916 Java-oogst en belangrijke hoe-
veelheden zijn reeds afgedaan.
Eenige tegenval in den C u b a-oogst en een zeer vaste
stemming te N e w Y o r k hebben dezen stap van Engeland
blijkbaar verhaast. De Cuba-oogst, die door Guma & Meyer
aanvankelijk geraamd was op 3.183.000 tons, zal volgens hen en. 2.980.000 tons bedragen.
De oogst van B r i t s c h-I n d i ë 1915/1916 wordt ge-schat te hebben opgeleverd 2.636.000 tons van 2.375.000
Acres, d. i. 2.486 pond per Acre of 32’picols per bouw. Waar de 1915 Java-oogst, die slecht was, per bouw pl.m. 99 picols
uitleverde, blijkt daaruit wel het groote verschil tusschen dc
opbrengst van de primitieve volkscultuur in Britsch-Indië
en de intensieve wijze van cultiveering op Java met de
wetenschappelijke fabricatie daaraan verbonden. Britsch-
Indië voert niet uit, maar importeert veel, voornamelijk
van Mauritius en Java; Mauritius levert dit jaar echter
alles aan Engeland. Java voerde uit naar Britsch-Indië, van 1 April tot 31 December:
in 1915: 367.900 tons = 36 % van den geheelen uitvoer,
tegen 1914: 256.000
,,
= 22 %
en

1913:553.100
,,
= 50%

Bovendien gaat jaarlijks pim. 80.000 tous Melasse en
zaksuiker e. d. van Java naar Britseh-Indië.
E n ge 1 a n d. De verkoopprijzen zijn door de ,,Sugar
eommission” nog niet verder verhoogd, maar de rijzing in Amerika en de hooge vrachten, die Engeland ook voor de
aanvoeren uit Java te betalen zal hebben, zullen toch waar-
schijnlijk tot een verhooging van de prijzen moeten leiden

Statistiek van den
Board of Trade
over Januari/Maart:

1916

1915
Invoer – ……….369.428

441.329 tons.
Voorraad op 31/3

110.850

420.900
Verbruik ……..358.508

430.159
In aansluiting op de reehtenverhooging op suiker in
Engeland is ook het invoerrecht op Saccharine van 31— per
oz. tot 4/6, derhalve met 50 %, verhoogd. In D u i t s.e h 1 a n d daarentegen transigeert men onder
den druk der omstandigheden met de daar tot nu toe ge-
huldigde principes ten aanzien van saccharine, waarvan het
verbruik, nu suiker schaarsch wordt, thans wordt toege-
staan bij den aanmaak van artikelen, waarbij de voedings-
waarde geacht wordt een ondergeschikte rol te spelen.

NOTEERINGEN

Londen

1Arnsterdarn Tates
1
White
rGra
morc.

96%
New York
an-
1
Data

per
Mei.
CubesJavos

Ce,,trifng.

No.1

1

13 Apr. 1916….
f
27
1
/

47/1
1
/2 17/9 28/9

6,02
7 ,, 1916….

,, 28,-

47/1’/1 17/6 28110 5,83 â 5,96
13 Apr.1915….

18/s

31/-

– 4,64
13Apr.1914…. ,, 11e/s

17/9

– 2,98

RUBBER.

Wij moeten aangaande de rubbermarkt in de afgeloopen
week van een flauwe stemming melding maken.
Het zwakste punt is wel, dat de groote aanvoeren oorzaak
zijn van een steeds toenemende ophooping van 2e en 3e

19 April 1916

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

243

kwaliteiten en een sterke daling in prijs van deze mindere
soorten moet noodzakelijkerwijze het gevolg daarvan zijn.
Natuurlijk heeft deze flauwe stemming ook zijn invloed
doen gelden op de standaard-soorten en in de afgeloopen
week vond dan ook daarin een daling plaats.
Amerika is tengevolge van den politieken toestand eenigs-
zins terughoudend met koopen en over het algemeen is de
groote levendigheid, die de rübbermarkt in den laatsten tijd
kenmerkte, verslapt. De voornaamste oorzaak dezer leven.
digheid, n.L oorlogsleveranties, is echter nog aanwezig, zoo-
dat de flauwe stemming in Amerika wel tijdelijk zal zijn. De slotnoteeringen luiden als volgt:
Prima Hevea Crêpe
loco tot Juni
3121/
4

einde vorige week 314
1
/2
Juli/December 3/2 /2

,,

,,

,,
Prima SIn. Sheets 1 d. minder

1 d. minder
1-IardcurefinePara 3/.
1
/4

,

,,

,,

3/
l
itt

KOFFIE.

(Uit het Mailbericht van de Makelaars G. Duuriiig & Zoon,
Kolff & Witkamp, Leonard Jacobson & Zonen).

Nu door de Duitsche regeering maatregelen genomen zijn
tot inbeslagneming van den koffievoorraad, is het niet te
verwonderen, dat men wil afwachten, wat hiervan voor
onzen handel de gevolgen zullen zijn. –
1

let weinige, dat deze week aan de markt gebracht werd,
vond dan ook slechts gedeeltelijk koopers tot lagei:e prijzen.
Santos met beperkt aanbod goed gevraagd.

Noteeringen en voorraden.

Dato

Rio
Sa,,tos

Wisselkoers
Voorraad

Voorraad
Prijs

15 April 3916
334.000
7075
1.360.000
6800
11
21
/12
7

,,

1910
324.000
7075
1.459.000
6800
11
22
/
15 April 1915
448.000
4975
908.800
6100
12
2

24 Juli

1914
353.000
4900
889.000
5700
16

Ontvangsten.

Rio

t

Santos

Dato
Afgeloo pen

Sedert

Afgeloo
pen
I
Sedert
week

1 Juli

week

1 Jiil

15 April 1916…

50.000
1
2.981:000
1
73.000 110.822.000
15 April 1915 ..

80.000

2729.000
1
88.000
1
8.766.000

VETTEN EN OLIËN.

Het is den binneiilandschen margarine-fabiikanteu gelukt,
een stoomschip te charteren ter verlading Van vetteii uit
Noord-Amerika naar hier, voor de margariuc-fabricage. Dientengevolge deed men in de afgeloopen week belang-
rijke inkoopen in grondstoffen op ,,April/Mei-leveriiig in
New York”. r werden de volgende prijzen betaald:

voor Oleo-Margariiie, Ie soort van 14,—. tot 14,15 $cents.
Iie

,,

,, 13,37
‘/2
,, 13,75
Iiie ,,

12,— $ cents
Neuti-allard, prima kwal. ,, 13,25 tot 13,62
/2
Imitatie Neutrallard

12,50

,, 12,87 !2
alles per Anierik. lb
.

Zuid-Amerikaansche Premier-Jus werd aanvankelijk
op April1IIei-aflading afgesloten en wel ie soort nU
f
78,—,
2e soort ,td f76,—, franco wal Rotterdam, inclusief molest-
verzekering.
Later offreerde men: le soort ad 11,75 $cents, 2e soort
ad 11,25 $cents, per Amerik. lb., f. o. b. Buenos-Aires.
Deze offerten bleken echter tot geen koopen aanleiding
te kunnen geven.

Katoenzaadolie. Met vast bod in handen zoude men,
kunnen koopen: ,,Butteroil” ad $28 ‘/2/28
1/4
,,cost-freight
Rotterdam”, of adf 70,— c. i. f. Rotterdam, inclusief molest-,
doch exclusief capture-verzekering.
Loco prima Butteroil zonde men ad
f
75,— kunnen koopen.

COPRA.

De markt was deze week vast gestemd en sluit met koo-
pers voor. Javt fms. tot
f
41
1
/4.

Ceylon

f.m.s.

cii.
Londen

£
36.15.- (verkoopers) en cif.
Marseille
£
40.5.-

(verkoopers).

NOTEERINGEN.

Java f. m. s.

15 April
1916
…………
f
41
1
I
8

,,
1916 …………..
40
2
/4
15 April
1915 …………
,, 65.-
15 April
1914 …………-
if
32.-
20-25 Juli
1914 ………….
,
288/
4

VERKEERS WEZEN.

BEVRACHTINGEN.

15 April 1916. Van Noord-Amerika was weinig vraag
voor regeeringsgraan naar de Ententelanden; naar Enge-land werd tot eenigszins lagere vrachten afgesloten. Van
Zuid-Amerika werden meer bevrachtingen gemeld tot
hoogere vrachten; naar Marseille kon een neutrale boot
175/— bedingen, waarmede alle vroegere cijfers overschreden
werden.
In het Bristol Kanaal bleef het moeilijk, dc beschikking
over landplaatsen te krijgen, waardoor de vrachten bleven
terugloopen. Bij de Coal Export Commission moeten verdere
beperkende voorwaarden in l)ewerking zijn, ditmaal betref-
fende levering van bunkerkolen aan neutrale schepen.
Do Nederlandsche Regeering schijnt er in geslaagd te zijn,
voldoende scheepsruimte te verkrijgen om in den achter.
staûd in den aanvoer van tarwe te voorzien, waardoor
eenige schepen voor den handel beschikbaar kwamen. Er was echter nogal levendige vraag naar ruimte voor graan, lijnzaad
en ljnkoeken naar Rotterdam, hetgeen zich uitdrukte in de
betaalde vrachten, t. w. ca.
f
141% voor zwaar graan eu ca.

f
721% voor lijukoeken van Noord-Amerika en ca.
f
100
voor zwaar graan en
f
105/110 voor lijnzaad en gerTst van
Zuid-Amerika.

GRAAN.
Data
Petra-
grad
Londenl
R’dam

Odessa
Rottcr-
dam

Ml. Kust
Ver. State
San Loronzo

Rotter-
Bristol
Rotter-

Enge.
da,,,
Kanaal
dans
land

10115 April 1916
– –
f
14,25
14/-
f100.-
160/-
3/8

,,

1916
– –
,,14,25
14/6

1501-
12/17 April 1915
– –
10!-
7/9
6616
66/-
13/18 April 1914

6/6
1/10
1
12
1110
1
/2
1319
13’9
Juli 1914
lid.
7/3
1/li’/4
1/11
1
/
12/- 12/-

HOUT.

-‘

Cronstadt

Golf val, Mexico

Data

Oostk.

Holland

I

Engclo,,d

Holland Engeland

(pitc/,-

(pitcll.

(gezaagd)

(,,,ij,,.

stutten)

;•

iflê)

pine)

10/15 April 1916

537/6
3/8

1916 …….-

550
1

12117 April 1915 …….-

215/-‘)
..
13118 April1914 …..-

24/6

73/9

77/6
/
Juli 1914 ……..12,—

24/6

75/-

77/6

ERTS.

1
Bilbao
Ca, t/la.
Grieken.
Poti
Data
Middles.
gena Middles-
1

land
1 Middles_
t Middies-
bro
bos’
1

bro’

bro’

22/6
21/9


23/6
22/-

24/-

10/15, April 1916 …….

13/3 13/6
17/-

3/8

,,

1916 ……..
12/F, April 1915 …….
4/-
5j3
517
‘/2
8/6
13/18

April 1914 …….
Juli 1914
…….
4/3
5/4
1
/
5/9
8/6

1

KOLEN.

Cardifi

1
Oostk. Engeland
Data

Bor-
1

1

La t
Rotter-
1
Cro,,-
deaux

Ge,,uo
Said

Rivier

Port

Plato

dam

stadt

10115 Apr. 1916
fr.64,75
80/-

62/3
f6,50

318

,,

1916
,; 68,50
89/-

65/-
,,6,50

12/17 Apr.1915
18,—
27/- 26/-
271-
,,6,—

13/18 Apr. 1914
5,—
7/3
7′-
11/10
3/-
4/-
juli 1914
,,

7,—
7/-
7/3
14/6
3!2
5/-

t

244

ECONOMISCH-STATISTISCHE BERICHTEN

19
April
1916

DIVERSEN.

Da’n
Be,nbav
West
Europa
(d. n’.)

Burn,ah
l’Vest
Europa
(rijst)

Vludivo_
stock
Wrst
Europa

Chili West
Europa (salpeter)

140/-

140/-
10115

April
1916
…….
102’6

145/-

13118

April
1914
……

.

18/6
87/6

58/-
‘1
3/8

,,

1916 …….95/-

155/-
12117

April
1915 …….57/6

80.’-

20/’)
.12/6
Juli 1914
…….
14/6

16/3
25/-

22/3

‘)
Per zeilschip.
Graan Petrograd per quartcr van 496 lbs. zwaar, qdessa per Un/t,
Ver. Staten per quarter van480 lbs. zwaar.
Hout gezaagd en pitclipiue per

St.

Pet. Standard van 165 kuS. vt.,
‘nijnstutten per vadem van 216 Sub. vt.
Overige noteeringen per ton van 1015 K.G.

ADVER1

RIJN VRACHTEN.

Er was in de afgeloopen week geen aanvoer van erts, ook
is slechts weinig graan aangekomen. De vraag naar scheeps-
ruimte was dan
ook
gering.

VRACHTEN TE ROTTERDAM.

(in Gid. per
2000
K.G.)
Erts ,:r. Ru/trizaven
1 Mussale
Data
1

‘oed.
Boven-
lVatersta;,d
1
1
4
lostijd
hz
lostdJ

10-15
April
1916
______–__


gunstig
0,30 0,40

gunstig
0,25 0,35

gunstig

3-8

,,

1916
…….

12-17

April
1915
…….

13-18

April
1914
……
0,45
1
/2
0,55
1,10
vallend
20-24

Juli

1914
…….
.0,61)
0,70
1,05
gunst.icg

ENTlËN•

ROTTERDAMSCHE BANKVEREENIGING

DEBET

Balans per 31 December 1915

CREDIT

BESCHIKBARE FONDSEN:

KAPITAAL ………………………

f 32.000.000
Kas, kassiers en cail-

RESERVE ………………………,,

8.590.000 –

gelden ……….
f 5.830.084,25

TE BETALEN WISSELS:
Teontvangenwissels: .,

Geaccepteerd ….
f19.871.635,62

Binnenland ……
,,26.344.078,11

Geadviseerd
. . . .

1.488.751,27

Buitenland……….
8.231.826,86

21.360.386 89
Saldi bij Bankiers..

22.757.376,18

VOOR DERDEN
OP
PEtILONGATIE UITGEZET

,. 3.397.750 –

f 63.163.365 40

CREDITEUREN IN REKENING-COURANT:
EFFECTEN………………………,,

5.770.049 83

Binnenland ……
f 58.586.355,24’/
PROLONGATIE GEGEVEN EN VooRscHorrEN

Buitenland ……,,
30.859.908,65
TEGEN EFFECTEN ……………….

30.064.505 54

Deposito’s …….. ,
18.209.528,23
DEBITEUREN IN REKENING-COURANT:

107.655.792 12
1
/2
Binnenland ……..
f 53:280.502,94’/2

GESTELDE BORGTOCHTEN ……………,,
61.238.228 73
Buitenland ……..
20.138.132,99

PENSIOENFONDS …………………,,

553.166 97

73.418.635’93
1
/
1
2

‘WINST PER SALDO ……….. . …….

.,.

3.761.230 21
VORDERINGEN WEGENS GESTELDE BORG-
TOCHTEN ……………
……….,,
61.238.228 73
DEELNEMING IN SYNDICATEN ………..,,

1.946.620 44


SALDO NOG TE LEVEREN EN TE ONTVANGEN
FONDSEN

……………………..,,

709.717 10


GEBOUWEN …………………….,,

1.700.000 –
BELEGD PENSIOENFONDS ……………,,

. 545.43195

f238.556.554 92
1
/

.

.

f238.556.554 92
1
l

DEBET

Winst- en Verliesrekening op 31 December 1915

CREDIT

Bedrijfsonkosten …………………..
f

1.371.382 49

Saldé
1
Januari
1915 .. f 38.058,46
Afschrijving op Gebouwen …………,,

142.150 –

af: bijdrage Pensioen- en
Winst per saldo…………………,,

3.761.230 21

Ondersteuningsfonds
over
1914
……..
,, 25.000,—
Waarvan:

f

13.058 46
aan reserve ……..
f 410.000,—

RENTE EN WISSELS.
8 °/o
dividend ……,,
2.560.000,—

Winstcijfer ……………………,,

3.422.630 30
voor bedrijfsbelasting ,,
215.240,—

PROVISIE.


tantièmes ………..,.

521.451,53

Winstcijfer ………………….

.

1.378.072 38
saldo op nieuwe reke-

EFFECTEN EN SYNDICATEN.
ning …………,,

54:538,68

Winstcijfer …………………..,,

461.001 56

f

5.274.762 70

.

f

5.274.762 70

ROrrERDAM,
21
Maart
1916.

ROTTERDAM,
22
Maart
1916.

De Directie:

Commissarissen der Rotterdamsche Bankvereeniging:

WESTERMAN.

.

A. PLATE,
Voorzitter.

VAN TIENHOVEN.

JOOST VAN VOLLENHOVEN,
Secretaris
VAN DER MANDELE.
BRUNS.
BRANDT.
ORNSTEIN.
FABItJS.
ROTTERDAM,
28
Maart
1916.

Namens Aandeelhouders onderzocht, met de daarbij behoorende stukken ‘vergeleken, accoord bevonden en goedgekeurd.

Mr. J. KNOTTENBELT.

W. T.
KLAARE.

JOAN VAN VOLLENHOVEN.

Auteur