Ga direct naar de content

Input/output

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: februari 3 2012

als het veilig geachte bezittingen betre . Daarnaast voorspelt het model dat ze roekelozer reageren naar- mate de afdeling risicomanagement meer vrijheid hee om risico’s te nemen. Deze voorspellingen zijn volgens de auteurs in lijn met de reactie van verzeke- raars op slecht nieuws over de Amerikaanse huizen- markt tijdens de recente nanciële crisis. verzekeraars roekelozer reageren op slecht nieuws ESB Input / output men van risico’s bij klanten. Dit model voorspelt dat Input // output Slecht nieuws inspanning hij levert bij het controleren en voorko- Gewoonlijk gaat een verzekeraar die risico’s van een nanciële instelling afdekt ervan uit dat de instel- ling aan zijn verplichtingen kan voldoen. De verze- keraar wil immers zo weinig mogelijk uitbetalen en let daarom goed op de risico’s die klanten nemen. In geval van onverwacht slecht nieuws over de bezit- tingen van een klant zijn verzekeraars echter minder voorzichtig dan gewoonlijk. Dit komt doordat goe- de monitoring in dat geval minder loont. Goede mo- nitoring levert dan minder winst, omdat de verzeke- raar opbrengsten moet reserveren voor betaling van Biais, B., F. Heider en M. Hoerova (2012) Risk-sharing or risk- uitkering. Biais et al . beschrijven deze situatie in een taking? Counterparty risk, incentives and margins. ECB Wor- model waarin een verzekeraar moet kiezen hoeveel king Paper Series, 1413. Transactietaks Vaardigheden Het belasten van nanciële transacties leidt niet tot Goed humeur Humburg et al. onderzoeken of er verschillen het corrigeren van gedrag dat tot excessief risico en Mensen met een goed humeur zijn bestaan in de arbeidsmarktpositie van startende het ontstaan van systeemrisico hee geleid. Empi- overmoedig in hun beslissingen hogeropgeleiden met een speci eke opleiding ten risch onderzoek laat niet zien dat de introductie zolang zij zich niet bewust zijn van opzichte van startende hogeropgeleiden die een van een transactietaks de volatiliteit van koersen dit humeur en de reden voor hun meer algemene studie gevolgd hebben. Hierbij ma- vermindert of vastgoedluchtbellen tegengaat. Dit goede humeur irrelevant is voor ken zij onderscheid tussen de arbeidsmarkten voor concluderen Anthony et al. in hun onderzoek naar de voorliggende beslissing. Zijn zij de verschillende groepen. Ze baseren zich op gege- de invoering van een dergelijke belasting. Zij schat- zich echter bewust van de oorzaak vens uit zeventien Europese landen en analyseren de ten dat een transactietaks voor Nederland 1,1 tot van hun goede humeur en de irrele- kans dat een hogeropgeleide een baan moet accep- 2,2 miljard euro kan opleveren. Op de korte termijn vantie ervan voor de beslissing die teren onder zijn niveau. Hierbij maken de onder- zal de belasting vooral door de huidige bezitters van ze moeten maken, dan zijn ze niet zoekers onderscheid tussen de arbeidsmarkt voor nanciële titels worden betaald. Op de langere ter- langer overmoedig maar juist ratio- hogeropgeleiden met een speci eke opleiding ener- mijn zullen de kosten bij de eindgebruikers terecht- neel. Dit concluderen Koellinger en zijds en een meer algemene opleiding anderzijds. Er komen, wat de economische groei beperkt met 0,4 Michl op basis van een experiment is geen verschil in de kans om werk onder niveau te tot 1,2 procent. Andere vormen van belastingen die onder 160 studenten van een Duit- accepteren, in beide gevallen stijgt de kans op een bestaande verstoringen aanpakken, zoals de huidige se universiteit. baan onder het eigen niveau als er een relatief gro- vrijstelling van btw voor banken en de belasting- ter aanbod van hogeropgeleiden is. Een speci eke a rekbaarheid van schuld, zijn e ciëntere alterna- Koellinger, P.D. en T. Michl (2012) Joy opleiding gee een lagere kans op werkloosheid, tieven. ?l?e?a?d?s? ?t?o? ?o?v?e?r?c?o?n??? ?d?e?n?c?e? ??? ?a?n?d? ?a? ?s?i?m?p?l?e? terwijl een algemene opleiding geen invloed hee remedy. ERIM Report Series , 2012(001). op deze kans. Anthony. J., M. Bijlsma, A. Elbourne, M. Lever en G. Zwart (2012) Financial transaction tax: review and assessment. Humburg, M., A. de Grip en R. van der Velde (2012) Which CPB Discussion Paper, 202. skills protect against a slack labour market? Meteor Research Memorandum, 002. Vermogen daalt ven aan de waardevermindering van de eigen woning. Bijna ven aan de waardevermindering van de eigen woning. Bijna ven aan de waardevermindering van de eigen woning. Bijna ven aan de waardevermindering van de eigen woning. Bijna ven aan de waardevermindering van de eigen woning. Bijna ven aan de waardevermindering van de eigen woning. Bijna ven aan de waardevermindering van de eigen woning. Bijna Het CBS rapporteert een daling van de vermogens van Neder-Het CBS rapporteert een daling van de vermogens van Neder-Het CBS rapporteert een daling van de vermogens van Neder-Het CBS rapporteert een daling van de vermogens van Neder-Het CBS rapporteert een daling van de vermogens van Neder-Het CBS rapporteert een daling van de vermogens van Neder-Het CBS rapporteert een daling van de vermogens van Neder- zes op de tien huishoudens in Nederland bezitten een eigen zes op de tien huishoudens in Nederland bezitten een eigen zes op de tien huishoudens in Nederland bezitten een eigen zes op de tien huishoudens in Nederland bezitten een eigen zes op de tien huishoudens in Nederland bezitten een eigen zes op de tien huishoudens in Nederland bezitten een eigen zes op de tien huishoudens in Nederland bezitten een eigen zes op de tien huishoudens in Nederland bezitten een eigen zes op de tien huishoudens in Nederland bezitten een eigen landse huishoudens. Op 1 januari 2011 bedroeg het doorsnee-landse huishoudens. Op 1 januari 2011 bedroeg het doorsnee-landse huishoudens. Op 1 januari 2011 bedroeg het doorsnee-landse huishoudens. Op 1 januari 2011 bedroeg het doorsnee-landse huishoudens. Op 1 januari 2011 bedroeg het doorsnee-landse huishoudens. Op 1 januari 2011 bedroeg het doorsnee-landse huishoudens. Op 1 januari 2011 bedroeg het doorsnee- 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% 12% woning. Begin 2011 was de doorsneewaarde van de eigen woning. Begin 2011 was de doorsneewaarde van de eigen woning. Begin 2011 was de doorsneewaarde van de eigen woning. Begin 2011 was de doorsneewaarde van de eigen woning. Begin 2011 was de doorsneewaarde van de eigen woning. Begin 2011 was de doorsneewaarde van de eigen woning. Begin 2011 was de doorsneewaarde van de eigen woning. Begin 2011 was de doorsneewaarde van de eigen vermogen van een huishouden 29.000 euro, begin 2010 was vermogen van een huishouden 29.000 euro, begin 2010 was vermogen van een huishouden 29.000 euro, begin 2010 was woning 233.000 euro, tegen 237.000 euro begin 2010. woning 233.000 euro, tegen 237.000 euro begin 2010. woning 233.000 euro, tegen 237.000 euro begin 2010. dat nog 33.000 euro. Dat is een daling van twaalf procent. daling vermogen daling vermogen daling vermogen daling vermogen daling vermogen daling vermogen daling vermogen daling vermogen daling vermogen daling vermogen daling vermogen daling vermogen daling vermogen daling vermogen daling vermogen daling vermogen daling vermogen daling vermogen daling vermogen CBS (2012) Vermagens huishoudens opnieuw lager. CBS Webmagazine, Nederlandse Nederlandse Nederlandse Nederlandse Nederlandse Nederlandse Nederlandse Nederlandse Nederlandse Nederlandse Het vermogensverlies is voor een belangrijk deel toe te schrij- huishoudenshuishoudenshuishoudenshuishoudens 23 januari. ?D?e? ?a?u?t?e?u?r? ?h?e?e?f?t? ?v?e?r?k?l?a?a?r?d? ?d?i?t? ?a?r?t?i?k?e?l? ?a?l?l?e?e?n? ?t?e? ?p?u?b?l?i?c?e?r?e?n? ?i?n? ?E?S?B? ?e?n? ?n?i?e?t? ?e?l?d?e?r?s? ?t?e? ?p?u?b?l?i?c?e?r?e?n? ?i?n? ?w?a?t? ?v?o?o?r? ?m?e?d?i?u?m? ?d?a?n? ?o?o?k?.? ?H?e?t? ?i?s? ?w?e?l? ?t?o?e?g?e?s?t?a?a?n? ?o?m? ?h?e?t? ?a?r?t?i?k?e?l? ?v?o?o?r? ?e?i?g?e?n? ?g?e?b?r?u?i?k? 68 ?e?n? ?v?o?o?r? ?p?u?b?l?i?c?a?t?i?e? ?o?p? ?e?e?n? ?i?n?t?r?a?n?e?t? ?v?a?n? ?d?e? ?w?e?r?k?g?e?v?e?r? ?v?a?n? ?d?e? ?a?u?t?e?u?r? ?a?a?n? ?t?e? ?w?e?n?d?e?n?.Jaargang 97 (4628) 3 februari 2012 Input / output ESB Huismerk Clearing De opkomst van huismerken die grote supermarkt- Toezichthouders op nanciële ketens voor levensmiddelen aanbieden, kan leiden markten kunnen de welvaart ver- tot algemeen hogere prijzen, beperktere keuze voor hogen door een speci eke prijs- de consument en een ondermijning van de prikkel structuur op te leggen voor a an- tot productinnovatie voor bedrijven. Dit komt met deling van nanciële transacties name door de veranderende relatie tussen super- (clearing & settlement). Dit con- marktketen en leverancier, omdat de supermarkt nu cluderen Degryse et al. in hun on- ook leverancier wordt. De marktmacht die de su- derzoek naar de relatie tussen de permarkt in deze veranderende relatie verkrijgt kan liquiditeit van nanciële markten leiden tot marktgedrag dat de welvaart vermindert. en de kosten voor clearing & set- Dit concludeert Daskalova in haar onderzoek naar tlement door zogenaamde Central Cadeaus de opkomst van huismerken bij supermarkten. De Security Depositories (CSD). De Arme mensen besteden relatief veel geld aan gi en huidige Europese mededingingswetgeving is niet welvaart maximaliserende prijs- aan anderen, zelfs als dit ten koste gaat van hun eigen ingericht om de negatieve e ecten van de veran- structuur hangt af van de hoogte voedselconsumptie. Chen en Zhang onderzoeken derde machtsverhoudingen in te perken. van de kosten van clearing en set- welke beweegredenen de mensen op het platteland tlement en kan de liquiditeit van van China hebben om dit te doen. Ze analyseren Daskalova, V. (2012) Private labels (own brands) in the gro- nanciële markten beperken. gegevens uit een onderzoek naar huishoudens in cery sector: competition concerns and treatment n EU com- drie plattelandsdorpen in China. Groepsdruk in de petition law. Tilec Discussion Paper, 2012(002). Degryse, H., M. van Achter en G. Wuyts hechte gemeenschappen blijkt de voornaamste re- (2012) Internalization, clearing and set- den om een groot deel van het inkomen aan gi en tlement, and liquidity. European Banking uit te geven. Daarnaast spelen statusmotieven een Prikkels Center Discussion Paper, 001. belangrijke rol. Sociale verzekering, waarbij de gif- Hoewel in het verleden uit onderzoek is gebleken ten bij een noodzakelijke gebeurtenis bedoeld zijn dat nanciële prikkels geen invloed hebben op de om de kosten te dekken, blijkt geen motief te zijn studieresultaten van scholieren, toont Fryer Jr. in Pensioenlee ijd voor het geven van relatief dure cadeaus. zijn onderzoek aan dat gecombineerde prikkels voor leerlingen, ouders en docenten wel tot een Chen, X. en X. Zhang (2011) Peer effect, risk-pooling and verbetering van studieresultaten kunnen leiden. status seeking: which matters to gift spending escalation in In het schooljaar 2010–2011 hee de onderzoe- rural China? CEPR Discussion Paper , 8777. ker een experiment uitgevoerd bij vij ig openbare scholen in Houston. Leerlingen konden twee dol- lar verdienen per behaalde doelstelling in wiskunde. Ouders ontvingen ook twee dollar als hun kind Sociaal pensioen een doel behaalde en tevens twintig dollar per ou- Machado en Portela onderzoe- Vandeninden onderzoekt het e ect op armoede deravond die ze bezochten. Leraren ontvingen zes ken het e ect van een vrijwillige van het introduceren van een sociaal pensioen in dollar per ouderavondgesprek en tot 10.000 dol- reductie van het aantal gewerkte Europa. Bij een dergelijk pensioensysteem wordt lar aan bonussen voor de studieresultaten van hun uren voor pensionering op de be- er geen onderscheid gemaakt naar ingelegd vermo- leerlingen. De leerlingen die nanciële prikkels kre- slissing van oudere werknemers gen of arbeidsgeschiedenis. De auteur onderscheid gen behaalden 125 procent meer doelstellingen in over het moment waarop zij met drie vormen van sociaal pensioen. Bij het uniforme wiskunde en hun ouders kwamen twee keer zo vaak pensioen gaan. De onderzoekers stelsel krijgen alle mensen van 65 jaar of ouder een naar ouderavonden. Door de vergoedingen tijdelijk concluderen dat, tegen de ver- basispensioen. Verder zijn er twee vormen van ge- te verhogen konden de onderzoekers aantonen dat wachtingen in, mensen die op di erentieerd pensioen: een aanvulling op basis van de prijselasticiteit voor het behalen van de doelstel- latere lee ijd minder uren gaan persoonlijk inkomen of op basis van huishoudinko- lingen ongeveer 0,87 is, wat tot een sterk e ect op werken juist eerder met pensioen men. In alle gevallen daalt de armoede onder oude- behaalde scores leidt van een relatief kleine verho- gaan in plaats van later. ren in Europa van 19,7 procent onder de huidige ging van de vergoeding. pensioensystemen tot 2,5 procent onder een sociaal Machado, C.S. en M. Portela (2012) Machado, C.S. en M. Portela (2012) Machado, C.S. en M. Portela (2012) stelsel. Fryer, R.G. Jr. (2012) Aligning student, parent, and teacher Hours of work and retirement behavior. Hours of work and retirement behavior. Hours of work and retirement behavior. Hours of work and retirement behavior. Hours of work and retirement behavior. Hours of work and retirement behavior. incentives: evidence from Houston public schools. NBER IZA Discussion Papers SeriesIZA Discussion Papers SeriesIZA Discussion Papers SeriesIZA Discussion Papers SeriesIZA Discussion Papers SeriesIZA Discussion Papers SeriesIZA Discussion Papers SeriesIZA Discussion Papers SeriesIZA Discussion Papers SeriesIZA Discussion Papers SeriesIZA Discussion Papers SeriesIZA Discussion Papers SeriesIZA Discussion Papers Series, 6270., 6270., 6270., 6270., 6270. Vandeninden, F. (2012) A simulation of social pensions in Eu- Working Paper, 17752. rope. UNU-MERIT Working Paper Series , 008. Belasting ting op inkomen en vermogen, 33,3 procent van be- Wahrig rapporteert dat de gemiddelde belasting- lastingen op import en productie, en 35,1 procent uit opbrengst in de Europese Unie in 2010 39,6 procent 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% 40,2% sociale premies. van het bbp bedroeg. In de eurozone was dit 40,2 procent. Van de totale belastingopbrengsten in de belastingopbrengst eurozone belastingopbrengst eurozone belastingopbrengst eurozone belastingopbrengst eurozone belastingopbrengst eurozone belastingopbrengst eurozone belastingopbrengst eurozone belastingopbrengst eurozone belastingopbrengst eurozone belastingopbrengst eurozone belastingopbrengst eurozone belastingopbrengst eurozone belastingopbrengst eurozone belastingopbrengst eurozone belastingopbrengst eurozone belastingopbrengst eurozone belastingopbrengst eurozone belastingopbrengst eurozone belastingopbrengst eurozone belastingopbrengst eurozone belastingopbrengst eurozone belastingopbrengst eurozone Wahrig, L. (2012) Tax revenue in the European Union. Euro- als percentage van bbp. als percentage van bbp. als percentage van bbp. als percentage van bbp. als percentage van bbp. als percentage van bbp. als percentage van bbp. als percentage van bbp. als percentage van bbp. als percentage van bbp. als percentage van bbp. als percentage van bbp. als percentage van bbp. als percentage van bbp. als percentage van bbp. als percentage van bbp. als percentage van bbp. Europese Unie kwam 31,2 procent voort uit belas- stat Statistics in focus, 2. ?D?e? ?a?u?t?e?u?r? ?h?e?e?f?t? ?v?e?r?k?l?a?a?r?d? ?d?i?t? ?a?r?t?i?k?e?l? ?a?l?l?e?e?n? ?t?e? ?p?u?b?l?i?c?e?r?e?n? ?i?n? ?E?S?B? ?e?n? ?n?i?e?t? ?e?l?d?e?r?s? ?t?e? ?p?u?b?l?i?c?e?r?e?n? ?i?n? ?w?a?t? ?v?o?o?r? ?m?e?d?i?u?m? ?d?a?n? ?o?o?k?.? ?H?e?t? ?i?s? ?w?e?l? ?t?o?e?g?e?s?t?a?a?n? ?o?m? ?h?e?t? ?a?r?t?i?k?e?l? ?v?o?o?r? ?e?i?g?e?n? ?g?e?b?r?u?i?k? Jaargang 97 (4628) 3 februari 2012 ?e?n? ?v?o?o?r? ?p?u?b?l?i?c?a?t?i?e? ?o?p? ?e?e?n? ?i?n?t?r?a?n?e?t? ?v?a?n? ?d?e? ?w?e?r?k?g?e?v?e?r? ?v?a?n? ?d?e? ?a?u?t?e?u?r? ?a?a?n? ?t?e? ?w?e?n?d?e?n?. 69