Auteur

Marloes Lammers

UWV zet scholingsbudget WW-gerechtigden gericht in

Uit de (inter)nationale wetenschappelijke literatuur blijkt scholing de effectiefste manier om mensen te helpen die moeite hebben met het vinden van een langdurige plek op de arbeidsmarkt. Scholing is het meest effectief als dit wordt gericht op werklozen met een relatief grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Werknemers negatiever over efficiëntere private re-integratiedienstverlening

Nederland kent een hybride stelsel voor de Ziektewet en Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsongeschikten, waarbij werkgevers de keuze hebben om zich publiek te verzekeren via het UWV of eigenrisicodrager te zijn. Hoe ervaren zieke en arbeidsongeschikte (ex-)werknemers de verschillen in re-integratiedienstverlening tussen het UWV en private aanbieders?

Groter deel van langdurig arbeidsongeschikten hoort thuis in de IVA

Murre en Jansen (2019) laten zien dat flexkrachten minder vaak dan mensen met een vast contract in aanmerking komen voor de Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten (IVA). Hun voorstellen om dit gelijk te trekken richten zich vooral op het verminderen van de doorstroom uit de gedeeltelijke-arbeids­ongeschiktheidsregeling van mensen met een vast ­contract. Het is logischer om de door­stroming van flexkrachten te stimuleren.

Jonggehandicapten vaker aan het werk door Participatiewet

De verantwoordelijkheid voor jonggehandicapten is vanaf 2015 verschoven van het Rijk naar de gemeenten. Daarbij komt een sterkere prikkel om te werken, en ook een prikkel voor de gemeenten om zo veel mogelijk jonggehandicapten aan het werk te helpen. Heeft dit ertoe geleid dat nu meer jonggehandicapten aan het werk zijn?

Statistiek: Flexibele AOW levert weinig op

In een reactie op de stijging van de AOW-leeftijd pleitten het afgelopen jaar zowel vakbonden als politieke partijen voor flexibilisering van de AOW-leeftijd. Lammers en Kok laten echter zien dat een flexibele AOW weinig verschil maakt.

Vroegpensioenregelingen voor zware beroepen

De verhoging van de AOW-leeftijd treft werkenden met fysiek zware beroepen zwaarder dan anderen. Zij beginnen immers eerder met werken en ze leven ook korter. Zijn er oplossingen te vinden voor deze specifieke groep?

Verschillen in inkomensposities onder ouderen

De inkomenspositie van 65-plussers is de laatste jaren, onder andere door het niet indexeren van pensioen, onder druk komen te staan. Toch hebben veel ouderen het nog relatief goed.

Statistiek: Zorgverzekeraars maken winst op niet-ingezetenen

Buitenlandse seizoenarbeiders kunnen zorgverzekeringen afsluiten tegen een lagere premie en zonder eigen risico.

Statistiek (2)


Langetermijneffecten van re-integratie


Consequenties van de sollicitatieplicht voor ouderen


Boeken


Het economisch profiel van de potentiële aidspatiënt


Financiele effecten van verzuiling in het basisonderwijs