Ga direct naar de content

Statistiek: Zorgverzekeraars maken winst op niet-ingezetenen

Geplaatst als type:
Gepubliceerd om: november 8 2016

Buitenlandse seizoenarbeiders kunnen zorgverzekeringen afsluiten tegen een lagere premie en zonder eigen risico. In deze goedkope zorgverzekeringen is het eigen risico dus volledig afgekocht.

Risicoverevening speelt hierbij mogelijk een rol. Verevening van de kosten van zorgverzekeraars vindt plaats om een gelijk speelveld te creëren en risicoselectie te voorkomen. Verzekeraars krijgen een bedrag uit het vereveningsfonds dat afhangt van de kenmerken van hun verzekerdenpopulatie. Op deze manier ontvangt een verzekeraar met een relatief ongezond verzekerdenbestand een compensatie voor de hoge zorgkosten van zijn verzekerden. Desondanks is het mogelijk dat verzekeraars te veel (of juist te weinig) betaald krijgen voor specifieke groepen, waardoor het  aantrekkelijk is om juist deze groepen te verzekeren.

Niet-ingezetenen zijn verzekerden die niet staan ingeschreven bij een Nederlandse gemeente. Onder de niet-ingezetenen bevinden zich buitenlandse seizoenarbeiders, maar ook bijvoorbeeld grensarbeiders. De exacte zorgkosten van de totale groep niet-ingezetenen zijn niet bekend, maar uit een inschatting van de gemiddelde zorgkosten blijkt dat deze minimaal 879 euro en maximaal 1.011 euro bedragen (figuur). De gemiddelde zorgkosten van buitenlandse seizoenarbeiders zijn niet vast te stellen, omdat de zorgkosten die niet-ingezetenen maken niet toe te wijzen zijn aan individuen.

Onderzoek van SEO Economisch Onderzoek wijst uit dat verzekeraars in 2016 75 euro tot 667 euro te veel ontvangen voor ieder volledig jaar dat een niet-ingezetene bij hen verzekerd is (figuur). Voor een niet-ingezetene tussen de 18 en 34 jaar ontvangen verzekeraars minimaal 313 euro per jaar te veel. Het is dus vooral aantrekkelijk om juist de jongere niet-ingezetenen te verzekeren. Dit zijn naar verwachting vaak buitenlandse seizoenarbeiders.

Minister Schippers heeft besloten om de bedragen in het risicovereveningsmodel voor niet-ingezetenen niet aan te passen per 2017. De overcompensatie blijft dus aanwezig. Wel heeft zij de verzekeraars verzocht om per polisjaar 2017 de mogelijkheid het vrijwillige eigen risico af te kopen niet langer aan te bieden. Dit maakt het voor niet-ingezetenen minder aantrekkelijk deze zorgverzekeringen af te sluiten.

Auteurs

Categorieën