Auteur

ESB Redactie

Dividendbelasting

Een hogere belasting op dividend kan de investeringen door bedrijven doen toenemen.

Staatsschuldhouders

Ontwikkelingslanden verkopen een groter deel van hun staatsschuld aan buitenlandse investeerders dan ontwikkelde landen doen, waardoor de afzetmarkt van hun staatsschuld minder stabiel is.

Bredewelvaartsperspectief

In de maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA’s), die voor of door de rijksoverheid worden uitgevoerd, kan het bredewelvaartsperspectief beter worden meegenomen.

Minimumloon

Jongeren die recht krijgen op een minimumloon voor volwassenen gaan meer werken, vooral in gebieden met een krappe arbeidsmarkt.

Schooladvies verklaren

Verschil in cognitieve en non-cognitieve vaardigheden verklaart slechts 55 procent van de variatie in schooladvies tussen kinderen met ouders van verschillende opleidingsniveaus.

ESB 4811: Onvoltooide emancipatie

Wie graag trends doortrekt, heeft op de wat langere termijn een reden tot optimisme over de economische emancipatie in Nederland. Maar voltooid is zij nog niet. Wat gaat er nog niet goed, en wat kan er concreet worden gedaan? Daarover dit themanummer, met bijdragen van onder anderen Alexandra de Pleijt, Jesper de Groote, Joey Tang, Isabella Grabner, Sophie DeBroe, Hans Schmeets, Anne Kingma, Anneleen Vandeplas, Tanja van der Lippe, Jelle Lössbroek, Lea Kröner, Henriëtte Prast en Harry van Dalen.

Familiebedrijf erven

Om de continuïteit van ondernemingen te bevorderen geldt in Nederland bij bedrijfsopvolging een vrijstelling van de erf- en schenkbelasting. Maar die vrijstelling blijkt in veel gevallen niet nodig.

Minimumprijs alchohol

Een minimumprijs voor alcohol, ingevoerd in Schotland in 2018, heeft geen effect gehad op de hoeveelheid verkeersslachtoffers.

Minder depressief

Eenvoudige therapiesessies kunnen de gemoedstoestand van depressieve mensen op de lange termijn significant doen verbeteren.

Oost-Duitse bedrijven blijven klein om vakbond buiten de deur te houden

Bedrijven in de maakindustrie van Oost-Duitsland houden hun fabrieken klein om de vorming van vakbonden te voorkomen.

ESB 4811S: Ondernemen voor morgen

Hoe kan het Nederlandse ondernemerschapsklimaat beter? Over die vraag heeft de ESB-redactie in dit dossier achttien bijdragen bij elkaar gebracht.

Misgelopen

Ruim een kwart van de mbo-studenten maakte in 2019 geen gebruik van de aanvullende beurs terwijl ze hier wel recht op hadden.

Uitkering en stabiliteit

Een hogere werkloosheidsuitkering bevordert de gezinsstabiliteit na baanverlies. Een ongeveer 400 dollar hogere uitkering verlaagt de extra kans op scheiding na baanverlies van de man met veertien procent, en de extra kans op scheiding na baanverlies van de vrouw met vijftien procent.

Geld is een jongenszaak

Het verschil in financiële geletterdheid tussen mannen en vrouwen is al zichtbaar op jonge leeftijd en kan niet volledig worden verklaard door persoonlijke kenmerken. Een groot deel van het verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt door genderstereotypes.

Routinewerk

Werknemers die meer routinematig werken, blijven na ontslag langer werkloos en gaan meer achteruit in inkomen dan werknemers die minder routinematig werken.

Schonere lucht

Een betere luchtkwaliteit door sluiting van kolencentrales heeft een significant positief effect op gemiddelde tentamencijfers.

ESB 4810: Fatsoenlijk flexwerk

Er is geen beter moment om de arbeidsmarkt te hervormen dan nu, en daarbij op zijn minst de uitwassen van flexibilisering tegen te gaan. Daarover gaat dit themanummer. Met bijdragen van onder anderen Hans Borstlap, Monique Kremer, Ron Diris, Egbert Jongen, Olaf van Vliet, Theo Roelandt, Henry van der Wiel, Tom Smits, Erik Brouwer, Pierre Koning, Paul Muller en Roger Prudon,

Consumptiekloof

Na de eerste lockdown in 2020 consumeerden zowel mannen als vrouwen minder dan daarvoor, maar bij de vrouwen is deze consumptiedaling groter geweest dan bij de mannen.

Gemengde klas

Als basisschoolkinderen een jaar lang in een klas zitten met kinderen uit andere jaarlagen is dit goed voor schoolprestaties. Maar op de lange termijn – gedefinieerd als meer dan één schooljaar – verdwijnen de effecten, en kan een gemengde klas zelfs tot slechtere schoolprestaties leiden.

Werkloosheid voorspellen

In tijden dat de economie sterk verandert, komen er meer voorspelfouten in modellen voor. Voorspelfouten blijken vooral groter te zijn in tijden van neerwaartse conjunctuur.

Zorg na miskraam

Het hebben van een miskraam vergroot voor een vrouw de kans om een psycholoog of psychiater te bezoeken. Voor de mannelijke partner wordt er geen verhoogde kans op mentale zorg gevonden.

Marktmacht loont voor managers

De salarissen van topmanagers zijn sterk afhankelijk van de marktmacht van het bedrijf. Tussen 1994 en 2019 verklaarde de groeiende marktmacht 57,8 procent van de toenames in topsalarissen.

Degressieve belastingen

Het Nederlandse belastingsysteem vergroot de inkomensongelijkheid. De belasting op inkomen uit vermogen is lager dan die op inkomen uit werk, terwijl de hoogste inkomensgroep juist veel inkomen uit vermogen haalt.

Migratie na ontslag

Immigranten die hun baan verliezen, hebben een grotere kans hun verblijfland weer te verlaten. Of ze teruggaan naar hun land van herkomst, of doorreizen naar een ander land, hangt af van hun inkomen.

Afhankelijke media

Kranten berichten positiever over banken waarbij ze zelf geld lenen. Zo rapporteren kranten dubbel zo vaak over goede kwartaalcijfers van de bank waar ze zelf klant bij zijn, ten opzichte van andere banken.

Ongelijkheid komt terug

De wereldwijde inkomensongelijkheid is de afgelopen dertig jaar sterk afgenomen, maar die zal de komende tien jaar waarschijnlijk weer gaan stijgen.

Oma aan het werk

Het verhogen van de Nederlandse pensioenleeftijd in 2006 heeft tot minder geboorten geleid,

Bonusaflevering: De prijs van klimaat

Klimaatverandering is een van de grootste uitdagingen van onze tijd, en er is nog veel nodig om de doelen uit het akkoord van Parijs te behalen. Welke bijdrage kunnen economen leveren aan het behalen van de doelen, en is een CO₂-prijs echt zo veelbelovend? We praten erover met Stan Olijslagers (gepromoveerd aan de UvA en het Tinbergen Instituut en nu werkzaam bij het CPB).

ESB 4809: Schaarse arbeid

De arbeidsmarkt is dan ook nog nooit zo krap geweest en die krapte houdt zichzelf in stand. Wat kunnen we daartegen doen? Daarover dit themanummer, met bijdrages van onder anderen Alfred Kleinknecht, Harry Bierings, Suzanne IJzerman, Anthony Stigter, Ton Wilthagen, Jacob-Jan Koopmans, Vera Vrijmoeth, Tijmen de Vos, Jessie Bakens en Didier Fouarge.

ESB 4809S: Regie op wonen

Er zijn te weinig woningen, het vinden van een woning, laat staan een betaalbare, is voor starters lastig en de verduurzaming komt onvoldoende op gang. Hoe kan de woningmarkt weer vlotgetrokken worden? Daarover gaat het ESB-dossier Regie op wonen.