Auteur

ESB Redactie

Uitgelicht: Baanpolarisatie

Immateriële technologische ontwikkelingen, zoals aan R&D gerelateerde innovaties, zijn in het voordeel van hooggeschoolden. Deze ontwikkelingen verhogen aanzienlijk de gemiddelde lonen voor hooggeschoolde arbeid ten opzichte van laaggeschoolde arbeid.

Uitgelicht: Betalingsbereidheid dierenwelzijn

Consumenten zijn wel degelijk bereid om meer te betalen voor een kip die een beter leven heeft gehad, zo blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt. Met name de toenemende populariteit van kip met een ‘Beter Leven Keurmerk’ (BLK) of een keurmerk ‘Biologisch’ en de daling in de consumptie van kipfilet zonder marktbreed keurmerk wijzen daarop.

Gemeentelijke bijdrage huurder verschilt sterk per regio

De belangrijkste gemeentelijk belastingen voor huiseigenaren zijn onroerendezaakbelasting (ozb), afvalstoffenheffing en rioolheffing. De ozb wordt betaald door huiseigenaren en de opbrengst is bestemd voor de algemene middelen. De afvalstoffenheffing wordt daarentegen betaald door gebruikers van woningen. Bij de rioolheffing hebben gemeenten de keuze om deze op te leggen aan gebruikers, eigenaren of beide.

Uitgelicht: Wishful thinking

De huidige politiek op het gebied van milieu en ontwikkeling zou je kunnen karakteriseren als wishful thinking. Tot die conclusie komt Arsel na een beschouwing van het beleid dat nu gevoerd wordt om de Sustainable Development Goals te bereiken.

Uitgelicht: Lage rendementen

De rente is al lang laag, en er zijn zorgen dat hierdoor ook de rendementen op pensioenvermogens lager zullen zijn dan voorheen. Ciurila laat met een theoretisch model zien wat de effecten zijn van een laag rendement op een optimaal consumptie- en spaargedrag.

Uitgelicht: Elektrische laadpalen

De snelle groei van elektrische voertuigen creëert een overeenkomstige vraag naar oplaadfaciliteiten. Maar waar precies moeten deze laadpalen worden geplaatst?

Uitgelicht: Beter competitief

Mensen die zichzelf als meer competitief beoordelen, hebben gemiddeld een hoger opleidingsniveau, betere banen en een hoger salaris. Buser et al. concluderen uit Nederlandse enquêtedata over karaktereigenschappen en carrière, dat competitiviteit sterker verband houdt met het behalen van professioneel succes dan zelfverzekerdheid, risicoaversie en openheid.

ESB 4790: Kansen voor de regio

De regionaal-economische verschillen tussen Nederlandse regio’s zijn de afgelopen jaren fors toegenomen. Doordat regio’s nu zo verschillen, is het verstandig om regionaal economisch beleid op maat te voeren. Goed regionaal economisch beleid kan wellicht een verschil maken.

Uitgelicht: Betere besluitvorming

Het verminderen van de hoeveelheid informatie dat gedeeld wordt kan de besluitvorming van groepen bevorderen. Dit vinden Schlangenotto et al. door middel van een online spel waaraan meer dan 500 eerstejaars bachelorstudenten deelnamen.

Uitgelicht: Dilemma overheidssteun

Als er soepele eisen verbonden worden aan de financiële steun aan sectoren die door COVID-19 zijn getroffen, houdt dit de werkgelegenheid op korte termijn op peil, maar het verlaagt op lange termijn de productiviteit. Bij een strikt beleid zijn de effecten omgekeerd.

Uitgelicht: Lager belastinginkomen

De Tax Cuts and Jobs Act, in 2017 door Donald Trump ondertekend, trekt investeringen van multinationals buiten Amerika aan ten koste van investeringen in andere landen. Boumans et al. tonen met enquêtedata aan dat Duitse bedrijven, met een significante aanwezigheid in de Amerikaanse markt, meer willen investeren in Amerika na deze belastinghervorming.

Uitgelicht: Minimumloon en productiviteit

Het verhogen van het minimumloon vermindert de groei van de werkgelegenheid en de winstgevendheid van bedrijven, maar verhoogt daarentegen de productiviteit van de sector. Dit tonen Alexandre et al. aan met behulp van een Portugese dataset. Bedrijven in financiële moeilijkheden worden sterker geraakt dan gezonde bedrijven.

ESB 4789: Banen behouden

Dat er een themanummer over de effecten van corona op de arbeidsmarkt moest komen, was al direct bij het begin van de coronacrisis duidelijk. De invulling van dat themanummer en vooral de toonzetting ervan waren dat echter niet.

Uitgelicht: Duurzame levertijden

Voor bezorgbedrijven is het efficiënt als leveringen aan consumenten die bij elkaar in de buurt wonen geclusterd kunnen worden. Agatz et al. vinden dat wanneer bedrijven hun consumenten via een groen label meedelen dat het kiezen voor een bepaalde bezorgtijd beter is voor het milieu, consumenten ook daadwerkelijk sneller kiezen voor een bezorgtijd met een groen label.

Uitgelicht: Gender bias door nudging

Om vrouwelijke studenten aan te moedigen om economie te studeren, is meer nodig dan het verstrekken van informatie over de studie. Dit blijkt uit een experiment van Pugatch en Schroeder, die mails verstuurden naar 2.000 studenten in de Verenigde Staten, waarin ze hen aanmoedigden om voor economie als hoofdvak te kiezen in het volgende studiejaar.

Uitgelicht: Loonongelijkheid

De ongelijkheid tussen lonen bij bedrijven binnen dezelfde sector stijgt. Cortes en Tschopp constateren dat de toenemende concentratie van productie in de maakindustrie hierbij een rol speelt.

Uitgelicht: Mantelzorg

Het bieden van mantelzorg valt velen mentaal en fysiek zwaar. Hoe groot die effecten zijn, hangt vooral af van persoonlijke omstandigheden, vinden Bom en Stöckel in een vergelijking via enquêtedata tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Uitgelicht: Burn-out-stigma

Sollicitanten met een burn-out-verleden hebben een kleinere kans om te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Sterkens et al. ontdekken dat recruiters kritischer stonden ten opzichte van kandidaten met een burn-out-verleden, in tegenstelling tot kandidaten die door lichamelijk letsel een vergelijkbare arbeidskloof op hun cv hadden.

Uitgelicht: Aanslagen en stemgedrag

Terroristische aanslagen worden veelal gepleegd om politieke besluitvorming te beïnvloeden. Eerder onderzoek naar specifieke aanslagen laat zien dat kort daarna meer mensen stemmen op rechts georiënteerde partijen.

Nederlandse Economenweek 2020

Dit jaar is er zoveel te bespreken voor economen dat er is besloten om geen economendag, maar een economenweek te organiseren! De Nederlandse Economenweek 2020 vindt plaats van 16 tot en met 20 november en is te volgen vanuit De Nederlandsche Bank in Amsterdam én vanuit huis.

Uitgelicht: Loonkloof vluchtelingen

Vluchtelingen worden na integratie in de Zweedse samenleving geconfronteerd met een aanzienlijke loonkloof. De loonkloof tussen vluchtelingen met een verblijfstatus in Zweden kan voornamelijk verklaard worden door het type baan en een gebrek aan relevante werkervaring.

Uitgelicht: Studieschuld

Studenten die minder gaan lenen, worden hiervoor deels gecompenseerd door hun ouders. Voor iedere euro die een student minder leent, neemt de ouderlijke bijdrage met gemiddeld 55 cent toe.

Uitgelicht: Groene ambitie

De ambitieuze Europese Green Deal stelt hoge eisen aan het klimaatbeleid van overheden. Hierbij is Europese samenwerking cruciaal en vooral de financiering van de Green Deal is een heikel punt.

Uitgelicht: Dokter als minister

De zorg wordt duurder wanneer een medicus minister van Volksgezondheid is; onder medisch geschoolde ministers wordt significant meer uitgegeven aan materiaal en personeel.

Uitgelicht: Klimaatbewustzijn

Zijn hoogopgeleiden klimaatbewuster? Powdthavee onderzocht dit via een natuurlijk experiment. Hoogopgeleiden blijken inderdaad milieubewuster, maar die kennis leidt niet tot gedragsverandering. Educatie en voorlichting lijken dus niet te helpen bij het tegengaan van klimaatverandering.

Uitgelicht: In voor- en tegenspoed

Het verliezen van je baan kan invloed hebben op je gezondheid. Werklozen hebben een hogere kans op hart- en vaatziekten, aan alcohol gerelateerde aandoeningen of mentale problemen. Gathmann et al. onderzoeken in hoeverre de gezondheid van de partners van ontslagenen ook betroffen is.

Uitgelicht: Publiceren in top vijf

Wanneer je als Nederlandse econoom in de top vijf tijdschriften publiceert kan het hoogleraarschap je bijna niet meer ontgaan. Maar zijn deze tijdschriften ook academisch invloedrijk? Ductor et al. zochten het uit.

Uitgelicht: Amerikaanse universiteiten

Hoe komt het dat Amerikaanse universiteiten meer middelen hebben voor goed onderzoek en hun positie in stand kunnen houden? MacLeod en Urquiola zochten het uit.

Uitgelicht: Europees minimumloon

Detragiache et al. (2020) onderzoeken hoe een minimumloon op Europees niveau eruit zou kunnen zien. Zo concluderen ze dat een Europees minimumloon niet wenselijk is,

Uitgelicht: Economiestudie maakt seksistisch

Paredes et al. zochten uit of structureel seksisme in de economische wetenschap inherent is aan de discipline. Het is vooral opvallend dat vooroordelen toenemen naarmate studenten verder gevorderd zijn in hun studie.