Auteur

ESB Redactie

Vacature: Freelance Redacteur (flexibel, tot 20 uur/week)

Wil jij werken aan het economisch vakblad van Nederland? Ben jij een breed ontwikkelde econoom met ervaring als redacteur? Dan komen we graag met je in contact!

ESB 4803: Dure huizen

De woningmarkt is een hot topic op dit moment. De huizenprijzen stijgen in hoog tempo, maar waarom gebeurt dit? En kunnen we er iets aan doen? Daarover gaat dit themanummer.

Ongelijk lastenvoordeel

Het verlagen van belastingen voor bedrijven verhoogt vooral de lonen van werknemers met veel ervaring en vaardigheden. Vooral werknemers die duur zijn om te vervangen krijgen extra salaris, om zo de kans te verkleinen dat ze het bedrijf zullen verlaten.

Competitieve stagiairs

Een competitieve instelling helpt mannen bij het afmaken van moeilijke opdrachten, maar kan bij vrouwen juist averechts werken. Dat blijkt uit een grote experimentele dataset met administratieve gegevens over contractbeëindigingen onder Zwitserse stagelopers.

Corruptie meten

Het meten van corruptie is een problematische opgave aangezien corruptie vooral in het geheim gebeurt en moeilijk te kwantificeren is. Een nieuw algoritme biedt een oplossing voor dit probleem door de houding jegens corruptie in krantenartikelen te gebruiken als proxy voor de mate van corruptie.

Productiever door ICT

Het investeren in digitale vaardigheden van medewerkers heeft een positief effect op de productiviteit van bedrijven. Van software-investeringen kunnen vooral bedrijven profiteren die op dit moment een relatief lage productiviteit hebben.

Terug naar sigaretten

De belasting op e-sigaretten in de Verenigde Staten heeft tot een dusdanige toename van regulier roken onder jongeren geleid, dat de volksgezondheid netto zou kunnen zijn verslechterd.

Neveneffecten studieleenstelsel

De aankondiging van het leenstelsel in 2009 heeft ervoor gezorgd dat relatief meer scholieren vmbo zijn gaan doen vergeleken met havo/vwo. Ook zijn scholieren sinds de aankondiging vaker tijdens de middelbare school overgestapt naar een niveau lager.

Mandaat centrale bank

Monetair beleid speelt geen belangrijke rol in de toename van inkomens- en vermogensongelijkheid bij ontwikkelde economieën. Centrale banken moeten daarom het verminderen van ongelijkheid niet in hun mandaat opnemen.

Waarde van een leven

Er zijn veel studies naar de statistische waarde van een leven, en met uiteenlopende uitkomsten. Uit het gewogen gemiddelde van diverse meta-studies naar dit onderwerp blijkt dat de gemiddelde waarde van een Amerikaans leven uitkomt op zeven miljoen dollar.

Betrokken academici

Deelname van academici aan het publieke debat wordt nu door universiteiten vaak gestimuleerd door het als een nieuwe, extra ‘taak’ op de agenda te zetten. Maar dat is ineffectief, omdat het haaks staat op de intrinsieke motivatie van wetenschappers.

Eerlijke pensioenleeftijd

Een pensioengerechtigde leeftijd die afhankelijk is van het beroep, is eerlijker dan een gelijke pensioenleeftijd voor iedereen. De levensverwachting voor verschillende beroepsgroepen kan tot wel drie jaar verschillen, wat niet kan worden verklaard door verschillen in levensstijlkeuzes.

ESB 4802: Kwetsbare huishoudens

Hoe gaat het met de Nederlandse huishoudens? Dat is de vraag die in dit ESB themanummer centraal staat. Bijdragen zijn onder andere van Jante Parlevliet, Tim van der Valk, Amaury de Vicq, Michail Moatsos, Nic Vrieselaar, Carlijn Prins, Heike Vethaak, Jim Been, Egbert Jongen, René Schulenberg, Manuel Buitenhuis en Jesper de Groote.

Kapitalisme herzien

Het vrijemarktkapitalisme zorgt niet langer voor sociaal optimale uitkomsten. Globalisering ondermijnt de voorwaarden waaronder kapitalisme tot welvaart leidt. Kelly en Snower geven opties voor overheden om bedrijven terug in dienst van de samenleving te stellen.

Gezondere steden

Milieuzones hebben een positief effect op gezondheid. Naast dat de invoering van een milieuzone de gemiddelde hoeveelheden stikstofdioxide en fijnstof in de lucht met vijf procent doet dalen, gaan ook diagnoses van ziektes gerelateerd aan luchtvervuiling naar beneden in milieuzones.

Gezonder door werk

Het hebben van werk verbetert de mentale gezondheid van mensen met een beperking. Ook neemt de kans om een misdaad te begaan met zestig procent af voor mensen met een beperking die werk hebben.

Industriebeleid werkt

Het industriebeleid van Zuid-Korea in de jaren zeventig had wijdverspreide positieve economische effecten. Industrieën die onder het beleid vielen verdubbelden hun productie vergeleken met industrieën die niet onder het beleid vielen.

Ontevreden economen

Het merendeel van de economen is ontevreden met de huidige staat van de economische wetenschap. Onderzoek moet beleidsrelevanter, meer multidisciplinair en meer risicovol, zeggen de bevraagde economen in het paper van Falk en Andre.

Klimaatdoelen

Met de huidige maatregelen zal Nederland de klimaatdoelen naar verwachting niet halen. Batini et al. rekenen een aantal aanvullende maatregelen - waaronder een feebate-systeem - door die kunnen helpen om de doelen wel te behalen.

Duur advies

Voor financieel advies betalen beleggers een vergoeding aan financieel adviseurs. Echter blijkt dat hier soms misbruik van wordt gemaakt: financieel adviseurs vragen extra vergoedingen voor duurzame beleggingen ten opzichte van voor normale beleggingen, zonder dat ze hiervoor hogere kosten maken.

Goedkope arbeid

De werkgelegenheid in de Nederlandse maakindustrie wordt niet geraakt door goedkope productie in China en Oost-Europa, blijkt uit onderzoek van Euwals et al. Andere Europese landen ondervonden wel druk op de werkgelegenheid.

Zomertijd

Het afschaffen van de zomer- en wintertijd verhoogt de welvaart. Dit concluderen Costa-Font et al. na onderzoek in Duitsland. Het vooruitzetten van de klok gaat gepaard met slechter slapen en stress, en het wegnemen hiervan weegt op tegen de voordelen die een zomer- en wintertijd met zich meebrengen.

Frisdrankbelasting

De invoering van een frisdrankbelasting heeft niet altijd een verbetering van de volksgezondheid als gevolg, blijkt uit onderzoek van Cawley et al.

ESB 4801: Kosten van geopolitiek

Na decennia van toenemende vrije internationale handel maakt de geopolitiek nu een comeback. In dit themanummer wordt door een economische lens naar deze ontwikkeling gekeken. Bijdragen zijn van onder andere Haroon Sheikh, Gerdien Meijerink & Maarten van ’t Riet, en Loe Franssen & Tom Notten.

Circulaire producenten

Producenten zijn verantwoordelijk gemaakt voor de inzameling en verwerking van gebruikte producten. Echter blijkt dat de inzamelingsdoelen voor producenten niet duidelijk gedefinieerd zijn waardoor producenten minder geneigd zijn deze te behalen.

Riskant onderzoek

Wetenschappelijk onderzoek met een hoge kans op falen is waardevol, omdat het tot baanbrekende inzichten kan leiden. Franzoni et al. geven een overzicht van een aantal maatregelen die kunnen leiden tot meer risicovol onderzoek

Productieve instituties

De institutionele omgeving waarin een ondernemer zich bevindt bepaalt of deze zich productief of onproductief gaat gedragen. Dat laten Sorgner en Wyrwich zien na analyse van Oost-Duitse ondernemers voor en na de val van de Berlijnse muur.

Voorspelbare olieprijs

De prijs van olie is een belangrijke variabele bij het doen van macro-economische voorspellingen. Deze prijs kan goed voorspeld worden wanneer verschillende bestaande modellen gecombineerd worden, laten Aastveit et al. zien.

ESB 4800S: Sturen op welvaart

Wat is de beste manier om te sturen op welvaart in brede zin? Dat is de vraag die in dit dossier centraal staat.

ESB 4800: Green Deal

Hoe staat het ervoor met de Europese Green Deal? Dat is de vraag die centraal staat in dit themanummer. Bijdragen zijn er van onder andere Meine Pieter van Dijk, Herman Vollebergh en Paul van den Noord.