Auteur

ESB Redactie

Uitgelicht: Minimumloon en productiviteit

Het verhogen van het minimumloon vermindert de groei van de werkgelegenheid en de winstgevendheid van bedrijven, maar verhoogt daarentegen de productiviteit van de sector. Dit tonen Alexandre et al. aan met behulp van een Portugese dataset. Bedrijven in financiële moeilijkheden worden sterker geraakt dan gezonde bedrijven.

ESB 4789: Banen behouden

Dat er een themanummer over de effecten van corona op de arbeidsmarkt moest komen, was al direct bij het begin van de coronacrisis duidelijk. De invulling van dat themanummer en vooral de toonzetting ervan waren dat echter niet.

Uitgelicht: Duurzame levertijden

Voor bezorgbedrijven is het efficiënt als leveringen aan consumenten die bij elkaar in de buurt wonen geclusterd kunnen worden. Agatz et al. vinden dat wanneer bedrijven hun consumenten via een groen label meedelen dat het kiezen voor een bepaalde bezorgtijd beter is voor het milieu, consumenten ook daadwerkelijk sneller kiezen voor een bezorgtijd met een groen label.

Uitgelicht: Gender bias door nudging

Om vrouwelijke studenten aan te moedigen om economie te studeren, is meer nodig dan het verstrekken van informatie over de studie. Dit blijkt uit een experiment van Pugatch en Schroeder, die mails verstuurden naar 2.000 studenten in de Verenigde Staten, waarin ze hen aanmoedigden om voor economie als hoofdvak te kiezen in het volgende studiejaar.

Uitgelicht: Loonongelijkheid

De ongelijkheid tussen lonen bij bedrijven binnen dezelfde sector stijgt. Cortes en Tschopp constateren dat de toenemende concentratie van productie in de maakindustrie hierbij een rol speelt.

Uitgelicht: Mantelzorg

Het bieden van mantelzorg valt velen mentaal en fysiek zwaar. Hoe groot die effecten zijn, hangt vooral af van persoonlijke omstandigheden, vinden Bom en Stöckel in een vergelijking via enquêtedata tussen het Verenigd Koninkrijk en Nederland.

Uitgelicht: Burn-out-stigma

Sollicitanten met een burn-out-verleden hebben een kleinere kans om te worden uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Sterkens et al. ontdekken dat recruiters kritischer stonden ten opzichte van kandidaten met een burn-out-verleden, in tegenstelling tot kandidaten die door lichamelijk letsel een vergelijkbare arbeidskloof op hun cv hadden.

Uitgelicht: Aanslagen en stemgedrag

Terroristische aanslagen worden veelal gepleegd om politieke besluitvorming te beïnvloeden. Eerder onderzoek naar specifieke aanslagen laat zien dat kort daarna meer mensen stemmen op rechts georiënteerde partijen.

Nederlandse Economenweek 2020

Dit jaar is er zoveel te bespreken voor economen dat er is besloten om geen economendag, maar een economenweek te organiseren! De Nederlandse Economenweek 2020 vindt plaats van 16 tot en met 20 november en is te volgen vanuit De Nederlandsche Bank in Amsterdam én vanuit huis.

Uitgelicht: Loonkloof vluchtelingen

Vluchtelingen worden na integratie in de Zweedse samenleving geconfronteerd met een aanzienlijke loonkloof. De loonkloof tussen vluchtelingen met een verblijfstatus in Zweden kan voornamelijk verklaard worden door het type baan en een gebrek aan relevante werkervaring.

Uitgelicht: Studieschuld

Studenten die minder gaan lenen, worden hiervoor deels gecompenseerd door hun ouders. Voor iedere euro die een student minder leent, neemt de ouderlijke bijdrage met gemiddeld 55 cent toe.

Uitgelicht: Groene ambitie

De ambitieuze Europese Green Deal stelt hoge eisen aan het klimaatbeleid van overheden. Hierbij is Europese samenwerking cruciaal en vooral de financiering van de Green Deal is een heikel punt.

Uitgelicht: Dokter als minister

De zorg wordt duurder wanneer een medicus minister van Volksgezondheid is; onder medisch geschoolde ministers wordt significant meer uitgegeven aan materiaal en personeel.

Uitgelicht: Klimaatbewustzijn

Zijn hoogopgeleiden klimaatbewuster? Powdthavee onderzocht dit via een natuurlijk experiment. Hoogopgeleiden blijken inderdaad milieubewuster, maar die kennis leidt niet tot gedragsverandering. Educatie en voorlichting lijken dus niet te helpen bij het tegengaan van klimaatverandering.

Uitgelicht: In voor- en tegenspoed

Het verliezen van je baan kan invloed hebben op je gezondheid. Werklozen hebben een hogere kans op hart- en vaatziekten, aan alcohol gerelateerde aandoeningen of mentale problemen. Gathmann et al. onderzoeken in hoeverre de gezondheid van de partners van ontslagenen ook betroffen is.

Uitgelicht: Publiceren in top vijf

Wanneer je als Nederlandse econoom in de top vijf tijdschriften publiceert kan het hoogleraarschap je bijna niet meer ontgaan. Maar zijn deze tijdschriften ook academisch invloedrijk? Ductor et al. zochten het uit.

Uitgelicht: Amerikaanse universiteiten

Hoe komt het dat Amerikaanse universiteiten meer middelen hebben voor goed onderzoek en hun positie in stand kunnen houden? MacLeod en Urquiola zochten het uit.

Uitgelicht: Europees minimumloon

Detragiache et al. (2020) onderzoeken hoe een minimumloon op Europees niveau eruit zou kunnen zien. Zo concluderen ze dat een Europees minimumloon niet wenselijk is,

Uitgelicht: Economiestudie maakt seksistisch

Paredes et al. zochten uit of structureel seksisme in de economische wetenschap inherent is aan de discipline. Het is vooral opvallend dat vooroordelen toenemen naarmate studenten verder gevorderd zijn in hun studie.

Uitgelicht: Lokaal stemgedrag

Bij de gemeenteraadsverkiezingen stemmen Nederlanders steeds vaker op lokale partijen. Gradus et al. analyseren de uitkomsten van de vierjaarlijkse verkiezingen tussen 1998 en 2018 en concluderen dat behalve een sterkere lokale voorkeur ook politieke fragmentatie vaker voorkomt.

Uitgelicht: Belastingverschuiving

Lejour en Massenz vergeleken de belastinggegevens van 24 Europese landen tussen 2000 en 2016 en schatten dat een toename van het verschil tussen de persoonlijke inkomsten- en de vennootschapsbelasting van 1 procent leidt tot een toename van 0,3 à 0,8 procent van het aandeel dat vennootschappen hebben in de totale economie.

ESB 4788: Europese solidariteit

De verhoudingen in Europa staan op scherp. Met het historische akkoord met de grootste Europese begroting tot nu toe waren de tegenstellingen groot. Toch is het van belang om te proberen er het beste van te maken.

Uitgelicht: Woonplek beïnvloedt studiekeuze

Plattelandskinderen zijn minder geneigd om te gaan studeren dan stadskinderen, dat concludeert Van Maarseveen. Van Maarseveen toont aan dat kinderen met een vergelijkbare familie­achtergrond en Cito-score vaker kiezen voor een hogere vervolgopleiding wanneer zij opgroeien in een stedelijke omgeving.

Call for papers

Voor de komende ESB-nummers werkt de redactie aan verschillende thema's. Doet u mee? Bijdragen kan door het schrijven van een artikel.

Uitgelicht: Is artikellengte relevant?

Hoe vaker geciteerd, hoe beter de kwaliteit van het economische onderzoek. Dit idee is diepgeworteld in de economische wetenschap. Toch hangt citatie van meer af dan alleen de kwaliteit van het onderzoek. Hasan en Breunig onderzoeken in hoeverre de lengte van het artikel invloed heeft op hoe vaak het werk wordt geciteerd.

Uitgelicht: Goede match

Technologie verandert de manier waarop wordt gewerkt. Daarmee verandert ook de arbeidsvraag en blijkt het moeilijk om een geschikte werknemer te matchen met de juiste vacature. Fregin et al. onderzoeken in hoeverre de kans dat werknemers een passende baan vinden, wordt beïnvloed door arbeidsregelingen.

Uitgelicht: Smartphones op de weg

Hoe gevaarlijk is het gebruik van een smartphone tijdens het rijden precies? Brands et al. onderzochten dit door het aantal ongevallen door buitenlanders in Nederland voor en na de afschaffing van de Europese roamingtarieven te vergelijken.

Economen in tijden van corona 27 - Slot

In deze laatste aflevering van economen in tijden van corona blikken we terug (welk cijfer krijgt het kabinet?) en vooruit (wat moet er de komende tijd op de agenda staan?). Zoals altijd met Esther van Rijswijk en Jasper Lukkezen en ditmaal Sandra Phlippen als speciale gast.

Uitgelicht: Op weg naar een nieuwe economie

Een nieuwe, circulaire, klimaatpositieve en inclusieve economie is wenselijk. Om dit doel te verwezenlijken, moet niet alleen gekeken worden naar het gedrag van consumenten en het beleid van de overheid, maar ook naar het bedrijfsleven. In dit onderzoek evalueren Van ’t Klooster et al. hoe ver het Nederlandse bedrijfsleven afstaat van deze nieuwe economie.

Uitgelicht: Onderzoeksfinanciering

Het onderwerp waarvoor wetenschappers financiering aanvragen kan een grote invloed hebben op de beslissing of de financiering ook daadwerkelijk wordt toegewezen. Aan de hand van tekstanalyse van 2.494 onderzoeksvoorstellen voor Amerikaanse onderzoeksfinanciering met veel concurrentie vinden Ayoubi et al. dat samenhang van het onderwerp met eerdere persoonlijke publicaties de kans op toewijzing vergroot.