Auteur

Bas ter Weel

Sociaal-economische ongelijkheid in Nederland voor en tijdens de pandemie

Ongelijkheid is een belangrijk thema in het maatschappelijke en politieke debat. Door de coronapandemie zijn reeds bestaande verschillen in de Nederlandse samenleving onder een vergrootglas terechtgekomen, en zijn deze verschillen soms verder vergroot. Hoe groot is de ongelijkheid in Nederland en wat zijn hierbij de beleidsuitdagingen?

De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt tijdens de coronapandemie

De coronapandemie en het besluit tot een lockdown kwam onverwachts als een schok. Jongeren die in 2019 hun arbeidsmarktintrede beleefden, werden binnen een half jaar geconfronteerd met grote onzekerheid. Vooral in de leeftijdsgroep tot dertig jaar werken er veel jongeren op basis van een tijdelijk contract. Daarnaast zijn jongeren oververtegenwoordigd in sectoren zoals bijvoorbeeld de horeca, die hard getroffen werden door de pandemie en de genomen maatregelen. Deze bijdrage brengt de arbeidsmarktpositie in beeld van alle jongeren die in 2019 en 2020 de arbeidsmarkt betraden.

De integratie van Molukse migranten in Nederland

Bij een succesvolle integratie nemen sociaaleconomische verschillen tussen migranten en Nederlanders over de tijd af. Het kan lastig zijn om deze verschillen vast te stellen door een gebrek aan data of door selectieve migratie. Dit onderzoek maakt gebruik van unieke data, waardoor we de integratie van een groep Molukse migranten kunnen meten.

Baankansen herstellen, maar jongeren studeren door

De impact van de coronapandemie op de gemiddelde baankansen van startende jongeren lijkt slechts van tijdelijke aard te zijn. Toch heeft tien procent van de jongeren de arbeidsmarktintrede uitgesteld.

Keuzevrijheid verhoogt zzp-draagvlak voor arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) staat hoog op de beleidsagenda. Maar hoe kijken zzp’ers tegen een aov aan, en welke voorkeuren hebben ze daarbij?

Technologie verslechtert arbeidsmarktkansen van mbo’ers

De vraag naar arbeid verandert als gevolg van technologische ­ontwikkelingen. Met name beroepen met veel routinematige taken staan onder druk. Welke effecten heeft dit voor de arbeidsmarktkansen van mbo’ers, en wat zijn de aandachtspunten voor beleidsmakers?

Ongelijk gebruik van online-leermiddelen tijdens de lockdown

Tijdens de lockdown dit voorjaar hebben ouders en basisscholen gezocht naar ondersteuning bij het thuisonderwijs, en online-onderwijsmiddelen laten een sterke toename zien. In hoeverre hebben alle kinderen in gelijke mate toegang kregen tot en gebruik kunnen maken van deze middelen?

In de stad ontgroeien lage inkomens hun inkomenspositie minder vaak

Personen met een laag inkomen maken een grotere kans om ook in de toekomst een laag inkomen te hebben. Maar verschilt die kans tussen woongebieden en ten opzichte van vroeger? Een ­analyse van de inkomensmobiliteit van personen die zich tussen 2003 en 2017 in de onderste drie inkomensdecielen bevonden.

Een deel van de kinderen loopt grote leerachterstanden op

De kinderen die het onderwijs het hardst nodig hebben zijn de voornaamste slachtoffers van de schoolsluiting. En hoe langer de schoolsluiting duurt, hoe groter de achterstand van deze leerlingen zal worden – zeker nu de zomervakantie alweer in zicht is.

Pas op voor een liquiditeitsval in de aanpak van de coronacrisis

Het besluit van de ECB om extra geld in de economie te pompen, maar de rente niet te verlagen, stuit op onbegrip. De maatregel van de ECB sluit echter goed aan bij het op korte termijn bestrijden van de aard van de economische problemen die ontstaan door het coronavirus.

Mbo-afgestudeerden met een migratieachtergrond vinden moeilijker werk

De overgang van onderwijs naar arbeidsmarkt verloopt minder succesvol voor mbo’ers met een migratieachtergrond. Welke ­factoren kunnen hun achterstandspositie verklaren?

Economische kansen hangen af van de regio waarin kinderen opgroeien

Recent Amerikaans onderzoek laat zien dat de economische kansen van kinderen afhangen van de regio waarin ze opgroeien. Is dit ook in Nederland het geval? Een onderzoek aan de hand van verhuizingen tussen regio’s.

Herverdeling van universitaire middelen leidt niet tot meer techneuten

Meer geld voor de technische universiteiten en bètaopleidingen, ten koste van alfa, gamma en medische wetenschappen, is kortzichtig en slecht voor de werkgelegenheid.

Marktconforme rendementen voor Invest-NL zijn een utopie

Invest-NL heeft een onmogelijke opdracht gekregen doordat de instelling zowel marktconform als additioneel moet investeren. Gelet op maatschappelijke opgaven als de energietransitie is dit mogelijk de spreekwoordelijke goedkope duurkoop.

De beperkte bruikbaarheid van de arbeidsinkomensquote in de beleidsdiscussie

Al geruime tijd klinkt de roep om een loongolf omdat het aandeel in het inkomen dat naar arbeid gaat afneemt. Maar is de ontwikkeling van deze arbeidsinkomens­quote wel een zinnig baken voor beleid?

Nieuwe technologie transformeert de vraag naar arbeid

Nieuwe technologie beïnvloedt de vraag naar arbeid op verschillende manieren. Wat zijn dit voor mechanismen, wat zijn de gevolgen ervan voor de vraag naar arbeid, en wat zijn hierbij de aandachtspunten voor beleidsmakers?

Vroegpensioenregelingen voor zware beroepen

De verhoging van de AOW-leeftijd treft werkenden met fysiek zware beroepen zwaarder dan anderen. Zij beginnen immers eerder met werken en ze leven ook korter. Zijn er oplossingen te vinden voor deze specifieke groep?

Schuldhulpverlening neemt toe sinds grote recessie

Het aantal mensen dat in Nederland in financiële problemen komt, is vanaf 2003 aan het stijgen. Dit is een gevolg van de grote recessie, waarin de werkloosheid opliep, ondernemers failliet gingen, huizenprijzen daalden en de koopkracht onder druk stond.

Verfijnen en moderniseren van de arbeidsmarkt

Het arbeidsmarktbeleid van Rutte III vraagt om meer bescherming voor kwetsbare groepen, meer zekerheden voor de gemiddelde werknemer en een stevigere verankering van duurzame inzetbaarheid. Het is de vraag of de arbeidsmarkt efficiënter wordt van de voorgestelde maatregelen en of het uiteindelijk meer zal lonen om aan het werk te gaan, zoals de partijen willen.

Keuze voor zowel vaste als flexibele banen biedt soelaas op vastlopende arbeidsmarkt

Werknemers ervaren onzekerheid en voelen zich niet gewaardeerd, terwijl werkgevers staan te springen om talent maar aanhikken tegen de grote verschillen in kosten tussen vast en flex.

Beter meten zonder meer te weten

We zijn ondanks de verbeterde AIQ-reeks nog lang niet af van het inzichtelijk maken van de toegevoegde waarde en beloning van onze jaarlijks geleverde arbeid. En daarmee helaas ook niet van het periodieke rondje met macro-economen die zich opwinden over een te hoge of te lage AIQ.

De verschillende gezichten van een flexibele arbeidsmarkt


De match tussen mens en machine (Preadviezen 2015)

Dit jaar gaan de Preadviezen van de KVS over de match tussen mens en machine in tijden van technologische verandering. De lange historie van de vereniging, de KVS is de oudste beroepsvereniging van economen ter wereld, blijkt wel uit het feit dat technologische verandering al eerder onderwerp was van Preadviezen: in de jaren ’30 van de vorige eeuw. Ook toen had Nederland net een economische crisis achter de rug. In 1933 en in 1937 gingen de Preadviezen over de relatie tussen arbeidsbesparing en langdurige werkloosheid.

Technologie kost banen en zorgt voor werk


De match tussen mens en machine in tijden van technologische verandering


Werkloosheid en arbeidsmarktherstel tijdens en na de Grote Recessie


Zonder geschatte waarde toch van onschatbare waarde


De belofte van de nieuwe groeitheorie


Canon deel 19: Technologie en arbeidsmarkt


Radicale verandering in de klas?