Auteur

Sijbren Cnossen

Belast alle werkelijke vermogensopbrengsten, net als andere landen

Al sinds de invoering in 2001 staat de vermogensrendementsheffing ter discussie. Het belasten van de daadwerkelijke vermogensopbrengsten (rente, dividend, huur, én privé-vermogenswinsten) is rechtvaardiger, doelmatiger en sluit ook aan bij de praktijk in andere landen. Hoe kan zo’n belasting worden vormgegeven?

Boek: Ontwerp voor een beter belastingstelsel

Het Nederlandse belastingstelsel is economisch verstorend, allesbehalve neutraal en buitengewoon complex. Vooraanstaande economen, uit de academische en beleidswereld, uit binnen- en buitenland, geven in Ontwerp voor een beter belastingstelsel hun visie op hoe het Nederlandse belastingstelsel zou moeten worden hervormd.

Echte duale inkomenstenbelasting

De rudimentaire duale inkomstenbelasting in Nederland belast verschillende opbrengsten van vermogen op forfaitaire in plaats van op werkelijke basis, waardoor de heffing als een vermogensbelasting moet worden gekenschetst.

Modernisering van de btw

De Nederlandse belasting over de toegevoegde waarde (btw) is allesbehalve een moderne consumptiebelasting met een brede grondslag en een uniform tarief. Want de vele vrijstellingen en het lage tarief compliceren de uitvoering ervan en verstoren de economische beslissingen. In deze bijdrage wordt onderzocht hoe de vrijstellingen kunnen worden opgeheven en waarom het duale tarief dient te worden geüniformeerd.

Accijnzen als correctie op markt- en individueel falen

Selectieve heffingen op goederen en diensten (accijnzen genaamd) kunnen de externe en interne kosten van misbruik van specifieke goederen en diensten internaliseren, en deze in samenhang met gerichte regelgeving terugdringen. Het huidige accijnsheffingssysteem in Nederland lijkt echter onvoldoende in staat om de markt en het individueel falen te corrigeren. Onder meer het kortetermijndenken van consumenten en de lage elasticiteit van de vraag naar (met name verslavende) accijnsplichtige producten zijn debet aan de minder effectieve werking van accijnzen.

Ontwerp voor een beter belastingstelsel

Belastingheffing speelt een centrale rol bij de herverdeling van inkomen, het genereren van overheids­inkomsten en het beprijzen van externe en interne effecten. Maar belastingheffing grijpt ook hevig in op de economie.

Statistiek: De netto-milieukosten van fossiele brandstoffen

Volgens het IMF zou de afschaffing van subsidies en het in rekening brengen van de milieukosten-na-belasting wereldwijd een fiscale bonanza van vier procent van het bbp opleveren, een vermindering van de CO2-uitstoot met een vijfde en een halvering van het aantal sterfgevallen ten gevolge van luchtvervuiling.

Fiscale diversiteit in de Europese Unie


Lastenverschuiving heeft nauwelijks effect


Richard Musgrave: grondlegger van de moderne publieke economie


Belastingen op tabakin de Europese Unie


De kosten van drankmisbruik


Fiscale verkiezingsstunt


Europa's nieuwe binnengrenzen


Weg met de vlaktaks, leve de vlaktaks!


De fiscale speeltuin van de politiek


Belastingherziening 2001, evaluatie en alternatief


Geld met (belasting)geld maken


EITC, prikkel of beloning?


Belastingen in de 21e eeuw


Vermogenswinstbelasting in Europa en de VS


Synthetisch of duaal?


Proeve van een duale inkomstenbelasting


Vergelijking van duale-inkomstenbelastingregimes


Verschuiving van lastendruk: lood om oud ijzer?


Fiscale mythe: Nederlands toptarief hoogste in Europa


Lastenverschuiving door uniformering van BTW-tarieven


Vpb discrimineert nationale ondernemingen


Rentegroeifondsen in fiscaal perspectief


Het rapport-Ruding