Auteur

Pierre Koning

Werkgeversverplichtingen bij ziekte ook effectief bij tijdelijke werknemers

Sinds de invoering van de Wet BeZaVa in 2013 zijn werkgevers medeverantwoordelijk voor het herstel en de re-integratie van alle zieke werknemers met een tijdelijk contract. Draagt deze werkgeversverplichting bij aan herstel en re-integratie?

Hiaatverzekeringen voor arbeidsongeschiktheid leiden niet tot minder werk

Om te bevorderen dat gedeeltelijk arbeidsongeschikte werknemers werken, ontvangen zij een lagere uitkering als zij in het geheel niet werken. Private WGA-hiaatverzekeringen beschermen werknemers tegen deze korting, waardoor de prikkel om te werken verdwijnt. Werken arbeidsongeschikte werknemers met een hiaatverzekering inderdaad minder vaak?

De onvolledige AOW voor Surinamers is niet zomaar weg te poetsen

Het AOW-stelsel werkt alleen als mensen hun hele leven in Nederland blijven wonen of als andere landen ook zoiets als de Nederlandse AOW hebben. Wellicht het meest pregnante voorbeeld van onvolledige AOW-opbouw is die van Surinamers die zich na de onafhankelijkheidsverklaring in 1975 in Nederland zijn gaan vestigen.

Vier misverstanden over de ontkoppeling van de AOW

Het voornemen van Rutte IV om het minimumloon wel met 7,5 procent te verhogen en de AOW niet, lijkt in het debat over de regeringsverklaring van het nieuwe kabinet een twistpunt te worden. Maar is het wel terecht dat deze 'ontkoppeling' tot zulke heftige reacties leidt?

Het eerlijke verhaal over de Participatiewet

Sinds de kritische SCP-evaluatie van eind 2019 was het even stil rond de Participatiewet, maar recent heeft deze weer alle aandacht. De aandacht gaat nu vooral naar uitvoeringsproblemen. Maar het eerlijke verhaal is dat de Participatiewet ten onrechte is gebouwd op de vooronderstelling dat iedereen in de bijstand zijn of haar weg naar de reguliere arbeidsmarkt zal vinden.

Ministeries: minder proces, meer inhoud graag

Om de gebrekkige communicatie tussen ambtenaren en bewindslieden tijdens de toeslagenaffaire beter te begrijpen, helpt het om te bedenken dat ministeries eigenlijk twee opdrachtgevers hebben. Enerzijds de minister en staatssecretaris, anderzijds de samenleving. De balans tussen die twee is zoekgeraakt.

Studenten lenen meer, omdat het kan

Na het vervallen van de basisbeurs zijn studenten meer gaan lenen, dan ze ervoor aan beurs kregen. Hoe is dat te verklaren? En is het reden om het leenstelsel terug te draaien, zoals nu ook D66 wil?

Experimenten wankele basis voor versoepeling bijstand

Volgens de bijstandsexperimenten in verschillende gemeenten heeft het ontheffen van bijstandsgerechtigden van hun zoekverplichtingen statistisch gezien geen negatief effect op de uitstroom naar werk. Zo helder als de uitkomsten van de experimenten lijken, zo weerbarstig is de interpretatie echter.

Economen zijn net zo voorzichtig als virologen

Nu de bezetting van de IC’s weer hanteerbaar is, lijkt het momentum daar om beslissingen omtrent de huidige lockdown niet langer alleen aan virologen over te laten. Als economen zullen we nu vuile handen moeten maken: risico’s nemen, snellere analyses verrichten en dit alles begrijpelijk opschrijven en uitleggen. Uit de comfortzone dus.

WIA-aanvragers hebben steeds grotere afstand tot de arbeidsmarkt

De laatste twee decennia is de arbeidsdeelname van opeenvolgende cohorten werknemers die een WAO/WIA-aanvraag hebben gedaan met meer dan dertig procentpunten gedaald. Is die daling zorgwekkend? Of is de lagere arbeidsdeelname te verklaren door een veranderde samenstelling van de aanvragers?

Meest kwetsbare zelfstandigen niet geholpen met verplichte zzp-basisverzekering voor arbeidsongeschiktheid

Er is een opmerkelijke eensgezindheid onder onderzoekers en beleidsmakers over een verplichte, publieke zzp-basisverzekering. Maar die basisverzekering is een bot instrument: juist de meest kwetsbare groep, die nu op de bijstand is aangewezen, is niet bij de nieuwe verzekering geholpen.

Is de Participatiewet nu echt mislukt?

In alle berichtgeving heeft het Pierre Koning enigszins verbaasd hoe eenvoudig de conclusie is getrokken dat de Participatiewet nu mislukt is. Waaruit volgt dit? Er zijn geen causale analyses gedaan.

Meer bescherming flexwerkers en zelfstandigen is een politieke keuze

Op het interdepartementaal beleidsonderzoek over zelfstandigen in 2015 volgde een politieke windstilte. Vier jaar later komt de Commissie Borstlap met een nieuw advies en is het momentum heel anders. Iedereen verwacht een doorbraak, wat moeten we ons daarbij voorstellen?

Verleden, heden en toekomst van de arbeidsongeschiktheid

In 2006 werd de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen van kracht. De wet vormde het sluitstuk van een reeks van hervormingen die allemaal tot doel hadden om het gebruik van de werknemersverzekering voor arbeidsongeschiktheid beheersbaar te maken. In die opzet zijn deze hervormingen geslaagd, maar toch verschijnen er de laatste jaren steeds meer wolken aan de horizon.

Het PBL en de blikopener

Het vasthouden aan de oude raming kun je zien als een bewust gemaakte veronderstelling. Een veronderstelling ook die meteen het blikopener-probleem deed oplossen waar het PBL kennelijk mee zat. Maar achteraf gezien ook een oplossing die te mooi was om waar te zijn.

Terug van nooit weggeweest: de loondoorbetaling bij ziekte (deel 2)

Ongeveer een half jaar geleden schreef ik een blog over een beleidsdossier dat in een impasse was geraakt: de loondoorbetaling bij ziekte. Nu blijkt dat de loondoorbetaling voor kleine werkgevers intact blijft, terwijl alle betrokken partijen hiermee instemmen. Hoe is dit mogelijk gemaakt?

Contactloos UWV maakt uitkeringsfraude makkelijker

Mocht mij ooit gevraagd worden een canon uit te schrijven over actief arbeidsmarktbeleid, dan staat deze denk ik wel bovenaan: regelmatige klantcontacten en handhaving van uitkeringsvoorwaarden vergroten de baankans van werklozen.

Privacy versus repliceerbaarheid

De komende jaren zullen waarborgen voor privacy en repliceerbaarheid elkaar steeds vaker gaan bijten – juist omdat beide dogmatischer worden toegepast.

Terug van nooit weggeweest: loondoorbetaling bij ziekte

Als er één dossier is waar het nieuwe kabinet snel zaken kon doen, dan was deze het toch wel de verkorting van de periode van loondoorbetaling van zieke werknemers. Inmiddels lijkt echter alle sympathie en enthousiasme voor het voorstel in rook opgegaan.

Ongelijke gelijke rechten voor arbeidsgehandicapten

Het College voor Rechten van de Mens liet zich vorige week kritisch uit over de kabinetsplannen om loonkostensubsidies om te vormen tot loondispensaties voor arbeidsgehandicapten. Maar tegelijkertijd is er ook verwarring gezaaid. Ik zal proberen hier wat helderheid in te scheppen.

Goede raad is duur

Tot vorige week dacht ik dat de Raad van State zich beperkte tot het toetsen van nieuwe wetten op uitvoerbaarheid en op wetsconsistentie. Maar wat blijkt: de raad voert ook een ‘beleidsanalytische toets’ uit. Dat werpt de interessante vraag op of nieuw beleid alleen mogelijk is als het bewezen effectief is.

Investeren in jongeren tijdens de Grote Recessie

In 2009 is de Wet investeren in jongeren (WIJ) ingevoerd, een verplicht activeringsprogramma voor jongeren in de bijstand. Heeft de wet daadwerkelijk geleid tot een daling van het aantal jongeren in de bijstand en tot meer scholing en een hogere werkgelegenheid voor deze groep?

Internationalisering als ABC-tje

Met de invoering van het Engels als voertaal gedragen de Nederlandse universiteiten zich naar de prikkels die het Ministerie hen biedt.

De Wet van Moorlag

Inconsistent beleid leidt tot brokken. Het kabinet had kunnen weten dat tijdelijk werk de standaard is geworden, dat de verruiming van de banenafspraak er toe heeft geleid dat SW-bedrijven zich zijn gaan manifesteren als detacheerders en dat dit niet overeenkomt met het fatsoenlijk werkgeverschap dat sociaaldemocraten voor ogen hebben.

Sturen op beleidsonderzoek

Nieuwsuur liet zien dat bij het WODC onderzoeksconclusies herschreven werden, dat zij dwingende verzoeken tot het schrappen van teksten ontving en dat werd gestuurd op het selecteren van veilige maar wetenschappelijk kwestieuze offertes. Maar sturing kan ook subtieler. Vier voorbeelden.

Deactiveren voor gebruik

Vorige maand meldde staatssecretaris Klijnsma dat Rijk en gemeenten flink achterlopen op het schema van extra arbeidsgehandicapten, te bereiken in de periode van 2013 en 2020. Reden voor de staatssecretaris om alleen voor de overheid een quotum in te stellen.

Meer dan zware beroepen

Er is een nieuw item is toegevoegd aan het toch al lange boodschappenlijstje voor de naderende coalitie: uittredingsregelingen voor zware beroepen. Maar de discussie lijkt nu gevangen te zijn in een tunnelvisie. We kijken niet naar de bredere, gunstige ontwikkelingen die plaatsvinden op de arbeidsmarkt voor ouderen.

Basisinkomen light

De voorzichtigheid in de experimenten met het basisinkomen is vanuit politiek oogpunt te begrijpen. Maar als onderzoeker vraag ik me af wat de experimenten gaan opleveren aan kennis.

Voor of tegenprestatie?

Afgaand op hun verkiezingsprogramma’s hebben politieke partijen duidelijk verschillende visies op het nut en noodzaak van de tegenprestatie.

Moeite met mismatch

Als we het maar genoeg ­horen, gaan we het ook ­geloven: er is een mismatch op de arbeidsmarkt. Maar wat bedoelen we eigenlijk met mismatch?