Auteur

Marco Varkevisser

Ziekenhuiskeuze kan niet volledig worden gestuurd via financiële prikkel

In het ene ziekenhuis is dezelfde behandeling soms flink duurder dan in het andere. Voor een doelmatige zorg is het daarom belangrijk dat zorgverzekeraars de ziekenhuiskeuzen van hun verzekerden kunnen ‘sturen’. Een keuze-experiment laat zien dat een extra eigen betaling van 250 of 500 euro voor een duur ­ziekenhuis kan helpen.

Vormgeving catastrofe­regeling verstoort concurrentie verzekeraars

Zorgverzekeraars ontvangen op grond van een wettelijke catastroferegeling voor de meeste extra zorgkosten als gevolg van de corona­pandemie een compensatie uit het Zorgverzekeringsfonds. Een belangrijk oogmerk van deze regeling is om een ongelijk speelveld tussen verzekeraars te voorkomen. Door de manier waarop deze regeling is vormgegeven dreigt er echter het omgekeerde.

Marktwerking en mededingingsbeleid in de zorg

In het Nederlandse zorgstelsel met zijn gereguleerde marktwerking is effectief mededingingsbeleid van groot belang, maar ook een uitdaging. Enerzijds moet men voorkomen dat er machtsposities ontstaan of worden versterkt. Anderzijds moet er voldoende ruimte worden geboden aan de gewenste samenwerkingsvormen.

Kosten corona geven geen aanleiding om zorgstelsel fundamenteel te hervormen

De kosten van de coronacrisis zijn scheef verdeeld over de zorgverzekeraars, wat de onderlinge concurrentieverhoudingen kan verstoren. Ook zijn er extra voorzieningen voor een eventuele nieuwe virusuitbraak in de toekomst nodig die de markt niet vanzelf tot stand brengt. Betekent dit dat het Nederlandse systeem met ­gereguleerde marktwerking fundamenteel op de schop moet?

Toepassing kartelverbod in de zorg laat veel ruimte voor samenwerking

Zorgaanbieders claimen dat er sprake is van een te strikt mededingingstoezicht bij samenwerking. Klopt deze perceptie? Dit onderzoeken we met een analyse van de meest recente publicaties van de Autoriteit Consument en Markt (ACM).

Een halve eeuw ziekenhuisfusies in Nederland

De afgelopen vijftig jaar hebben veel ziekenhuisfusies plaatsgevonden. Naast actief overheidsbeleid lagen hieraan bij ziekenhuizen ook strategische overwegingen ten grondslag.

Beheersing zorguitgaven via macrobeheersinstrument is riskant

Om de groei van de zorguitgaven te beheersen, vertrouwt het ­kabinet op het macrobeheersinstrument (mbi) als ultiem machtsmiddel. Dit instrument leidt in zijn huidige vorm echter tot een perverse prikkel bij aanbieders en is bovendien juridisch kwetsbaar. Een andere aanpak verdient de voorkeur.

Sturing via eigen risico heeft beperkt effect

Verzekeraars mogen het eigen risico gebruiken om ­verzekerden te sturen wat betreft hun keuze van zorgaanbieders. In dit artikel laten we zien dat dit instrument slechts een beperkt effect heeft en stellen we een beter alternatief voor.

Goede zorginkoop vereist effectief toezicht op marktmacht

Voor gezonde machtsverhoudingen tussen zorgaanbieders en verzekeraars moeten mededingingsregels niet aangepast, maar gevolgd worden.

Partiële begrotingsanalyse: Gezondheidszorg


Mening: aanscherping toezicht ziekenhuisfusies is noodzakelijk


Discussie: Vrije artsenkeuze is niet gratis


Consumentenwelvaart en ziekenhuisfusies


Fusies van maatschappen bedreigen zorginkoop


Winstuitkering bij ziekenhuiszorg


Mening: Zet het kartelverbod in de zorg niet buitenspel


Opereren binnen zorguitgavenkaders


Zorgconsumenten en kwaliteitsinformatie


Macrobudget ontkracht prijsconcurrentie ziekenhuizen


Mening: Fusieverbod zorgaanbieders en verzekeraars ongewenst


Prijsconcurrentie gaat niet samen met macrobudget ziekenhuizen


Winstverbod ziekenhuizen onder voorwaarden loslaten


Fusietoetsing in de zorg


Mening: Regionale machtspositie zorggroepen baart zorgen


Kwaliteitsinformatie en de marktaandelen van IVF-centra


Reactie op: Consumentenbelang gaat boven concurrentenbelang


NMa moet strenger zijn bij toetsen ziekenhuisfusies


In beweging voor de fysiotherapeut


Opleiden medisch specialisten moet transparanter


Centrale toezichthouder water voorlopig overbodig